Glossary and Vocabulary for Gongyang's Commentary on the Spring and Autumn Annals 《春秋公羊傳》, 哀公 Lord Ai

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 29 shī teacher 仲孫何忌帥師伐邾婁
2 27 nián year 哀公二年
3 26 shuài handsome / graceful / smart 仲孫何忌帥師伐邾婁
4 24 to cut down 衛侯伐晉
5 21 even / equal / uniform 齊侯
6 19 yán to speak / to say / said 曷為不言入于衛
7 19 Wu 蔡人放其大夫公孫獵于吳
8 18 gōng public/ common / state-owned 公即位
9 18 chén Chen 陳侯
10 17 xià summer
11 16 child / son 楚子
12 15 Zhū Zhu 仲孫何忌帥師伐邾婁
13 14 wèi to guard / to protect / to defend 衛侯伐晉
14 14 sòng Song dynasty 宋樂髡帥師伐曹
15 14 chūn spring 元年春
16 14 jìn shanxi 衛侯伐晉
17 14 哀公 āigōng Aigong / Lord Ai 哀公元年
18 14 yuē to speak / to say
19 13 shū book 何以書
20 13 dōng winter
21 13 qiū fall / autumn
22 12 to die 衛侯元卒
23 12 sūn Sun 仲孫何忌帥師伐邾婁
24 12 words / speech / expression / phrase / dialog 不以父命辭王父命
25 12 hóu marquis / lord 陳侯
26 11 shí ten 十有一月
27 11 to stand 然則輒之義可以立乎
28 10 to beg / to request 齊陳乞弒其君舍
29 10 father's elder brother / uncle 伯討也
30 10 zhèng Zheng 晉趙鞅帥師及鄭軒達帥師戰于栗
31 10 zàng to bury the dead 葬衛靈公
32 10 wáng Wang 王正月
33 10 rén person / people / a human being 蔡人放其大夫公孫獵于吳
34 10 to reach 取漷東田及沂西田
35 9 大夫 dàifu doctor 蔡殺其大夫公子駟
36 8 màn long / extended / vast 衛石曼姑帥師圍戚
37 8 lóu to wear 仲孫何忌帥師伐邾婁
38 8 chǔ state of Chu 楚子
39 8 cài Cai 許男圍蔡
40 8 different / other 記異也
41 7 lái to come 蔡遷于州來
42 7 cáo Cao 宋樂髡帥師伐曹
43 7 yáng sun 齊陽生入于齊
44 7 二月 èryuè February / the Second Month 王二月
45 7 guī to go back / to return 蔡殺其大夫公孫歸姓
46 7 婁子 lóuzǐ trouble / blunder 仲孫何忌及邾婁子盟于句繹
47 7 shū father's younger brother 叔孫州仇
48 7 huò to reap / to harvest 獲也
49 7 to take / to get / to fetch 取漷東田及沂西田
50 7 zāi disaster / calamity 僖宮災
51 6 huì can / be able to 叔還會吳于柤
52 6 齊國 Qí guó state of Qi 齊國夏
53 6 shè She 蒲社災
54 6 to enter 曷為不言入于衛
55 6 公會 gōnghuì guild 公會吳于鄫
56 5 increase / benefit 以邾婁子益來
57 5 kuì dim 晉趙鞅帥師納衛世子蒯瞆于戚
58 5 èr two 哀公二年
59 5 father 父有子
60 5 wéi to surround / to encircle / to corral 許男圍蔡
61 5 zhé sides of chariot for weapons 曼姑受命乎靈公而立輒
62 5 big / great / huge / large / major 內大惡
63 5 desire 吾欲立舍
64 5 to remember / to memorize / to bear in mind 記災也
65 5 zhōu a state / a province 叔孫州仇
66 5 奈何 nàihé to deal with / to cope 此其為伯討奈何
67 5 kuǎi a rush 晉趙鞅帥師納衛世子蒯瞆于戚
68 5 春秋 chūnqiū Spring and Autumn Period 春秋
69 5 Téng Teng 滕子來朝
70 5 zhòng middle brother 仲孫何忌帥師伐邾婁
71 5 lín female of Chinese unicorn 西狩獲麟
72 5 sàng to lose / to die 喪以閏數也
73 5 而立 érlì to turn 30 years old with accomplishments 曼姑受命乎靈公而立輒
74 5 to envy / to be jealous 仲孫何忌帥師伐邾婁
75 5 jiàn mean / low / base 弒君賤者窮諸人
76 5 wèi to call 賤乎賤者孰謂
77 5 趙鞅 Zhào Yǎng Zhao Yang 晉趙鞅帥師納衛世子蒯瞆于戚
78 5 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 齊陳乞弒其君舍
79 5 zhǔ owner 夫千乘之主
80 5 shā to kill / to murder / to slaughter 蔡殺其大夫公子駟
81 5 shēng to be born / to give birth 齊陽生入于齊
82 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅也
83 4 relative 晉趙鞅帥師納衛世子蒯瞆于戚
84 4 七月 qīyuè July / the Seventh Month 七月丙子
85 4 shòu to hunt 西狩獲麟
86 4 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月辛卯
87 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 晉魏曼多帥師侵衛
88 4 shě to give 齊陳乞弒其君舍
89 4 jiàn to see 見者不復見也
90 4 qīn to invade / to encroach upon / to raid 宋皇瑗帥師侵鄭
91 4 wèi Wei Dynasty 晉魏曼多帥師侵衛
92 4 to ridicule / to jeer / to mock
93 4 chóu hatred / animosity / enmity 叔孫州仇
94 4 shì to murder a superior 此其稱盜以弒何
95 4 jiù to save / to rescue 鄭駟弘帥師救曹
96 4 jǐng sunlight 葬齊景公
97 4 hui to conceal 諱也
98 4 西 The West 取漷東田及沂西田
99 4 easy / simple 易也
100 4 chéng a city / a town 叔孫州仇帥師城開陽
101 4 公孫 Gōngsūn Gongsun 蔡人放其大夫公孫獵于吳
102 4 zhèng upright / straight 將廢正而立不正
103 4 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 蔡殺其大夫公子駟
104 4 paternal aunt / father's sister 衛石曼姑帥師圍戚
105 4 mìng life 不以父命辭王父命
106 3 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 詐反也
107 3 chēng to call / to address 此其稱盜以弒何
108 3 不立 bùlì unsuccessful / unstable 然則曷為不立蒯瞆而立輒
109 3 一月 yīyuè January / the First Month 十有一月
110 3 zhōng a katydid / a bush cricket
111 3 中國 zhōngguó China 不與夷狄之主中國也
112 3 使 shǐ to make / to cause 陳乞使人迎陽生于諸其家
113 3 子曰 zǐyuē Confucius says 子北宮子曰
114 3 sān three 哀公三年
115 3 十月 shíyuè October / the Tenth Month 十月
116 3 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月甲戌
117 3 yuàn a large jade ring 宋皇瑗帥師侵鄭
118 3 happy / glad / cheerful / joyful 宋樂髡帥師伐曹
119 3 gōng a palace 桓宮
120 3 dào to rob / to steal 盜殺蔡侯申
121 3 meaning / sense 以曼姑之義為固
122 3 huáng royal / imperial 宋皇瑗帥師侵鄭
123 3 to allow / to permit 許男圍蔡
124 3 shǔ to count 喪以閏數也
125 3 four 哀公四年
126 3 出奔 chūbēn to flee 蔡公孫辰出奔吳
127 3 同姓 tóngxìng same surname 諱同姓之滅也
128 3 孟子 Mèng Zǐ Mencius / Mengzi 孟子卒
129 3 to die 景公死而舍立
130 3 type of rush 蒲社災
131 3 rùn intercalary 閏不書
132 3 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子曷為為
133 3 四月 sìyuè April / the Fourth Month 四月辛巳
134 3 gài a lid / top / cover 亡國之社蓋掩之
135 3 season / period 季孫斯
136 2 dàn sincere 齊人取讙及僤
137 2 bēn to run fast / to flee 齊國夏及高張來奔
138 2 a man / a male adult 夫千乘之主
139 2 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月癸酉
140 2 to attain / to reach 晉趙鞅帥師及鄭軒達帥師戰于栗
141 2 to bribe 所以賂齊也
142 2 guó a country / a state / a kingdom 不以當國之辭言之
143 2 five 哀公五年
144 2 十四 shí sì fourteen 哀公十四年
145 2 yǎn to cover 亡國之社蓋掩之
146 2 shàng top / a high position 是上之行乎下也
147 2 亡國 wáng guó a destroyed kingdom 亡國之社也
148 2 三月 sānyuè March / the Third Month 王三月庚戌
149 2 líng agile / nimble 曼姑受命乎靈公而立輒
150 2 tǎo to seek 伯討也
151 2 夷狄 yídí foreign countries 不與夷狄之主中國也
152 2 qín Shaanxi 秦伯卒
153 2 nèi inside / interior 內辭也
154 2 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以距之也
155 2 mother 常之母有魚菽之祭
156 2 xíng to walk / to move 是父之行乎子也
157 2 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 哀公元年
158 2 dào way / road / path 吾道窮矣
159 2 shí a rock / a stone 衛石曼姑帥師圍戚
160 2 niú an ox / a cow / a bull 鼷鼠食郊牛
161 2 tián field / farmland 取漷東田及沂西田
162 2 家事 jiāshì family matters / domestic affairs / housework 不以家事辭王事
163 2 十年 shí nián ten years / decade 哀公十年
164 2 huì favor / benefit / blessing / kindness 葬秦惠公
165 2 昭公 zhāogōng Zhaogong / Lord Zhao 葬蔡昭公
166 2 xīn fuel / firewood 薪采者也
167 2 王父 wángfù grandfather 不以父命辭王父命
168 2 xuān xuan / a pavilion with a view / a balcony 晉趙鞅帥師及鄭軒達帥師戰于栗
169 2 nán male 許男圍蔡
170 2 xuān forget 為諼也
171 2 a team of four horses 蔡殺其大夫公子駟
172 2 nuò to promise
173 2 eight 哀公八年
174 2 堯舜 yáoshùn Emperors Yao and Shun 其諸君子樂道堯舜之道與
175 2 bèi a comet 有星孛于東方
176 2 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子曰
177 2 丙子 bǐngzǐ thirteenth year C1 of the 60 year cycle 四月丙子
178 2 jiāo suburbs / outskirts 鼷鼠食郊牛
179 2 can / may / permissible
180 2 wolfberry tree 杞伯過卒
181 2 concerned about / anxious / worried 晉趙鞅帥師伐鮮虞
182 2 敗績 bàijì to be utterly defeated / to be routed 鄭師敗績
183 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 宋人執小邾婁子
184 2 district / county 衛之邑也
185 2 田賦 tián fù land tax 用田賦
186 2 zhàn war / fighting / battle 晉趙鞅帥師及鄭軒達帥師戰于栗
187 2 seven 哀公七年
188 2 甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle 八月甲戌
189 2 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 王正月
190 2 xuē Xue 薛伯寅卒
191 2 shòu a beast / a quadruped / an animal 非中國之獸也
192 2 shēn to extend 盜殺蔡侯申
193 2 tiān day 天喪予
194 2 東方 dōngfāng The East / The Orient 有星孛于東方
195 2 kōu nock at end of bow; stretch 衛公孟彄自齊歸于衛
196 2 to give 天喪予
197 2 shǐ beginning / start 譏始用田賦也
198 2 chì red / scarlet 晉人執戎曼子赤歸于楚
199 2 jiā house / home / residence 陳乞使人迎陽生于諸其家
200 2 cháo nest 宋向巢帥師伐曹
201 2 zǒu to walk / to go / to move 走矣
202 2 wén to hear 吾聞子蓋將不欲立我也
203 2 liǎng two 會兩伯之辭也
204 2 jiǔ nine 哀公九年
205 2 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 薪采者也
206 2 吳子 Wú Zǐ Wu Zi 公會晉侯及吳子于黃池
207 2 qióng poor / destitute / impoverished 弒君賤者窮諸人
208 2 qǐng to ask / to inquire 則臣請立之
209 2 huān hubbub / clamor 齊人取讙及僤
210 2 jié to bond / to tie / to bind 滕子結卒
211 2 zhà to cheat / to swindle 詐之也
212 2 shì matter / thing / item 不以家事辭王事
213 2 liù six 哀公六年
214 2 yòng to use / to apply 用田賦
215 2 róng arms / armaments / a military affair 晉人執戎曼子赤歸于楚
216 1 逡巡 qūnxún to draw back / to move back and forth 諸大夫不得已皆逡巡北面
217 1 suí to follow 隨侯
218 1 亂世 luànshì the world in chaos / troubled times 撥亂世
219 1 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 五月甲辰
220 1 huán big 桓宮
221 1 子路 zǐlù Zi Lu 子路死
222 1 弒君 shìjūn regicide / to commit regicide 弒君賤者窮諸人
223 1 zhěn cross board at rear of carriage 楚子軫卒
224 1 甲寅 jiǎyín 51st year A3 of the 60 year cycle 八月甲寅
225 1 chén minister / statesman / official 則臣請立之
226 1 yuán a robe 陳袁頗出奔鄭
227 1 jiù mortar 齊侯處臼卒
228 1 未知 wèizhī unknown / do not know 則未知其為是與
229 1 to fear 晉趙鞅帥師及鄭軒達帥師戰于栗
230 1 female / feminine 蓋吳女也
231 1 gǎi to change / to alter 改卜牛
232 1 néng can / able 力能救之而不救也
233 1 癸卯 guǐmǎo fortieth year J4 of the 60 year cycle 十月癸卯
234 1 諸君 zhūjūn Gentlemen! (start of a speech) / Ladies and Gentlemen! 其諸君子樂道堯舜之道與
235 1 zhōng middle 於是使力士舉巨囊而至于中溜
236 1 十一 shíyī eleven 哀公十一年
237 1 bèi to prepare / get ready 備矣
238 1 夫人 fūren wife 昭公之夫人也
239 1 zhòng heavy 重吳也
240 1 zhù to pray for happiness or blessings 天祝予
241 1 力士 lìshì a strong man 於是使力士舉巨囊而至于中溜
242 1 liū to slide / to glide / to slip 於是使力士舉巨囊而至于中溜
243 1 precious 與之玉節而走之
244 1 wài outside 外取邑不書
245 1 shí food / food and drink 鼷鼠食郊牛
246 1 yùn to move / to transport / to use / to apply 宋皇瑗于運
247 1 為重 wèizhòng to attach most importance to 曷為重吳
248 1 zhōng end / finish / conclusion 何以終乎哀十四年
249 1 mèng first month 衛公孟彄自齊歸于衛
250 1 liè to hunt 蔡人放其大夫公孫獵于吳
251 1 shì to show / to reveal 請以示焉
252 1 xìng family name / surname 蔡殺其大夫公孫歸姓
253 1 十二 shí èr twelve 哀公十二年
254 1 xiǎo small / tiny / insignificant 宋人執小邾婁子
255 1 běi north 子北宮子曰
256 1 dōng east 取漷東田及沂西田
257 1 yíng to receive / to welcome / to greet 陳乞使人迎陽生于諸其家
258 1 zhā hawthorn 叔還會吳于柤
259 1 very large / huge 於是使力士舉巨囊而至于中溜
260 1 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 三月戊戌
261 1 fish 常之母有魚菽之祭
262 1 庚戌 gēngxū forty-seventh year G11 of the 60 year cycle 王三月庚戌
263 1 來朝 láicháo tomorrow (morning) 滕子來朝
264 1 天下 tiānxià China 吳在是則天下諸侯莫敢不至也
265 1 dǎi to arrest / to catch / to seize 祖之所逮聞也
266 1 諸侯 zhū hóu the feudal lords 吳在是則天下諸侯莫敢不至也
267 1 jié festival / a special day 與之玉節而走之
268 1 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 以曼姑之義為固
269 1 color 皆色然而駭
270 1 mèi sleeves 反袂拭面
271 1 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月辛丑
272 1 rén a kernel / a pit 麟者仁獸也
273 1 不復 bùfù to not go back 見者不復見也
274 1 hóng liberal / great 鄭駟弘帥師救曹
275 1 a law / a rule 辟伯晉而京師楚也
276 1 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 十有二月癸亥
277 1 至于 zhìyú as for / as to say / speaking of 於是使力士舉巨囊而至于中溜
278 1 不得已 bù déyǐ have no choice but to 諸大夫不得已皆逡巡北面
279 1 xīn to be tired 六月辛丑
280 1 衛靈公 wèi línggōng Duke Ling of Wei 葬衛靈公
281 1 nasal mucus 涕沾袍
282 1 僖公 xīgōng Xigong / Lord Xi 葬杞僖公
283 1 hòu after / later 之義以俟後聖
284 1 chuǎng to rush / to break through 開之則闖然公子陽生也
285 1 huǐ to destroy 此皆毀廟也
286 1 to move 撥亂世
287 1 to sacrifice to / to worship 常之母有魚菽之祭
288 1 wǎng to go (in a direction) 自是往弒舍
289 1 隱公 yǐngōng Yingong / Lord Yin 葬滕隱公
290 1 huáng yellow 公會晉侯及吳子于黃池
291 1 páo long gown / robe / cloak 涕沾袍
292 1 jiā reeds 城邾婁葭
293 1 shì to wipe 反袂拭面
294 1 shì a generation 衛世叔齊出奔宋
295 1 gāo the high land along a river 公會吳于橐皋
296 1 地震 dìzhèn earthquake 地震
297 1 開陽 kāiyáng zeta Ursae Majoris 叔孫州仇帥師城開陽
298 1 miào temple / shrine 此皆毀廟也
299 1 無道 wú dào tyrannical / brutal 蒯瞆為無道
300 1 庚寅 gēngyín twenty-seventh year G3 of the 60 year cycle 七月庚寅
301 1 power / force / strength 力能救之而不救也
302 1 世子 shìzǐ crown prince / heir of a noble house 晉趙鞅帥師納衛世子蒯瞆于戚
303 1 zài in / at 吳在是則天下諸侯莫敢不至也
304 1 甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014 四月甲午
305 1 chǒu ugly 六月辛丑
306 1 Yi 取漷東田及沂西田
307 1 to associate with / be near 城比
308 1 kūn to scalp / to make the head bald 宋樂髡帥師伐曹
309 1 閏月 rùnyuè intercalary month in the lunar calendar / leap month 閏月
310 1 gāo high / tall 齊國夏及高張來奔
311 1 zhú to chase / to expel 靈公逐蒯瞆而立輒
312 1 己酉 jǐyǒu forty-sixth year F10 of the 60 year cycle 八月己酉
313 1 京師 jīngshī a capital city 辟伯晉而京師楚也
314 1 outer walls of city 城西郛
315 1 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 九月癸酉
316 1 líng mound / hill / mountain 齊國書帥師及吳戰于艾陵
317 1 dàn dawn 見于旦也
318 1 即位 jíwèi to succeed to the throne 公即位
319 1 鼷鼠 xīshǔ a mouse 鼷鼠食郊牛
320 1 罪人 zuìrén a sinner 謂罪人也
321 1 shèng divine / holy / sacred / ārya 之義以俟後聖
322 1 十三 shísān thirteen 哀公十三年
323 1 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 四月辛巳
324 1 Kuò Kuo River 取漷東田及沂西田
325 1 cautious / merry / joyful 僖宮災
326 1 yín Third Earthly Branch 薛伯寅卒
327 1 hài to terrify / to frighten / to scare 皆色然而駭
328 1 顏淵 yányuān Yan Yuan 顏淵死
329 1 樂道 lèdào to take delight in talking about something / to find pleasure in following one's convictions 其諸君子樂道堯舜之道與
330 1 chéng to mount / to climb onto 夫千乘之主
331 1 lüè plan / strategy 喪數略也
332 1 zuò to sit 於是皆之陳乞之家坐
333 1 to marry / to take a wife 諱娶同姓
334 1 非禮 fēilǐ rudeness / insolence / impropriety / harassment / molestation / indecent assault 二名非禮也
335 1 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 何以終乎哀十四年
336 1 jìn nearby 莫近諸
337 1 tuó a sack / a bag opening at both ends 公會吳于橐皋
338 1 to wait for / to wait until / as soon as 之義以俟後聖
339 1 divination / fortune telling 改卜牛
340 1 zhì to create / to make / to manufacture
341 1 dào to mourn / to lament 葬齊悼公
342 1 chén Fifth Earthly Branch 蔡公孫辰出奔吳
343 1 zēng Zeng 公會吳于鄫
344 1 xiān first 吳主會則曷為先言晉侯
345 1 è evil / vice 內大惡
346 1 yuè month
347 1 xiān fresh / new / delicious 晉趙鞅帥師伐鮮虞
348 1 yǐn to hide / to conceal 何以始乎隱
349 1 shū beans and peas 常之母有魚菽之祭
350 1 jiǎ armor 吾有所為甲
351 1 sentence 仲孫何忌及邾婁子盟于句繹
352 1 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 再拜稽首而君之爾
353 1 受命 shòumìng ordained or appointed to a post / to benefit from counsel 曼姑受命乎靈公而立輒
354 1 yuàn to hope / to wish / to desire 愿諸大夫之化我也
355 1 huà to make into / to change into / to transform 愿諸大夫之化我也
356 1 gǎn bold / brave 吳在是則天下諸侯莫敢不至也
357 1 Eleventh Earthly Branch 許男戌卒
358 1 傳聞 chuánwén rumor 所傳聞異辭
359 1 癸巳 guǐSì thirtieth year J6 of the 60 year cycle 癸巳
360 1 yán cliff 鄭軒達帥師取宋于嵒
361 1 彗星 huìxīng comet 彗星也
362 1 yōng harmony 宋皇瑗帥師取鄭師于雍丘
363 1 zhān to wet / to moisten / to soak 涕沾袍
364 1 miàn side / surface 反袂拭面
365 1 fàng to put / to place 蔡人放其大夫公孫獵于吳
366 1 náng a bag /a purse / a sack 於是使力士舉巨囊而至于中溜
367 1 zhī to know 末不亦樂乎堯舜之知君子也
368 1 kāi to open 開之則闖然公子陽生也
369 1 enemy / foe 敵也
370 1 chái firewood / faggots / fuel 掩其上而柴其下
371 1 再拜 zàibài to bow repeatedly 再拜稽首而君之爾
372 1 不亦樂乎 bùyì lè hū isn't that a joy? (quote from Confucius) / (jocularly) extremely / awfully 末不亦樂乎堯舜之知君子也
373 1 to take / to receive / to accept 晉趙鞅帥師納衛世子蒯瞆于戚
374 1 jūn a general name for the hornless deer 有麇而角者
375 1 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 七月辛酉
376 1 所聞 suǒwén what one hears 所聞異辭
377 1 gào to tell / to say / said / told 有以告者曰
378 1 ancestor / forefather 祖之所逮聞也
379 1 qiū Confucius 宋皇瑗帥師取鄭師于雍丘
380 1 生子 shēngzǐ to give birth to a child or children 所以生子者也
381 1 xīng a star / a planet 有星孛于東方
382 1 chù a place / location / a spot / a point 齊侯處臼卒
383 1 méng oath / pledge / union 仲孫何忌及邾婁子盟于句繹
384 1 qiān one thousand 夫千乘之主
385 1 end / final stage / latter part 末不亦樂乎堯舜之知君子也
386 1 wēi small / tiny 薪采者則微者也
387 1 fēng to seal / to close off 社者封也
388 1 guò to cross / to go over / to pass 杞伯過卒
389 1 北面 běimiàn north side 諸大夫不得已皆逡巡北面
390 1 one 十有一年春
391 1 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 將廢正而立不正
392 1 chí a pool / a pond 公會晉侯及吳子于黃池
393 1 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 所見異辭
394 1 to unravel or unreel silk 仲孫何忌及邾婁子盟于句繹
395 1 to lift / to hold up / to raise 於是使力士舉巨囊而至于中溜
396 1 在朝 zàicháo to act in a capacity 諸大夫皆在朝
397 1 ài Ai 齊國書帥師及吳戰于艾陵
398 1 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 五月辛卯
399 1 qiān to move / to shift 蔡遷于州來

Frequencies of all Words

Top 468

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 65 also / too 衛之邑也
2 59 zhī him / her / them / that 衛之邑也
3 32 wèi for / to 曷為不言入于衛
4 29 shī teacher 仲孫何忌帥師伐邾婁
5 28 his / hers / its / theirs 蔡殺其大夫公子駟
6 27 nián year 哀公二年
7 26 shuài handsome / graceful / smart 仲孫何忌帥師伐邾婁
8 25 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 戚者何
9 25 what / where / which 仲孫何忌帥師伐邾婁
10 24 to cut down 衛侯伐晉
11 23 in / at 仲孫何忌及邾婁子盟于句繹
12 21 even / equal / uniform 齊侯
13 19 so as to / in order to 以曼姑之義為固
14 19 yán to speak / to say / said 曷為不言入于衛
15 19 not / no 曷為不言入于衛
16 19 why / how / when / what / where 曷為不言入于衛
17 19 Wu 蔡人放其大夫公孫獵于吳
18 19 yǒu is / are / to exist 父有子
19 18 gōng public/ common / state-owned 公即位
20 18 chén Chen 陳侯
21 17 xià summer
22 16 child / son 楚子
23 15 Zhū Zhu 仲孫何忌帥師伐邾婁
24 14 wèi to guard / to protect / to defend 衛侯伐晉
25 14 sòng Song dynasty 宋樂髡帥師伐曹
26 14 chūn spring 元年春
27 14 何以 héyǐ why 何以不言及
28 14 jìn shanxi 衛侯伐晉
29 14 哀公 āigōng Aigong / Lord Ai 哀公元年
30 14 yuē to speak / to say
31 13 shū book 何以書
32 13 dōng winter
33 13 qiū fall / autumn
34 12 to die 衛侯元卒
35 12 sūn Sun 仲孫何忌帥師伐邾婁
36 12 words / speech / expression / phrase / dialog 不以父命辭王父命
37 12 hóu marquis / lord 陳侯
38 11 shí ten 十有一月
39 11 expresses question or doubt 曼姑受命乎靈公而立輒
40 11 otherwise / but / however 欲立之則立之
41 11 to stand 然則輒之義可以立乎
42 11 this / these 此其為伯討奈何
43 10 to beg / to request 齊陳乞弒其君舍
44 10 father's elder brother / uncle 伯討也
45 10 zhū all / many / various 弒君賤者窮諸人
46 10 zhèng Zheng 晉趙鞅帥師及鄭軒達帥師戰于栗
47 10 zàng to bury the dead 葬衛靈公
48 10 wáng Wang 王正月
49 10 rén person / people / a human being 蔡人放其大夫公孫獵于吳
50 10 to reach 取漷東田及沂西田
51 9 大夫 dàifu doctor 蔡殺其大夫公子駟
52 8 màn long / extended / vast 衛石曼姑帥師圍戚
53 8 lóu to wear 仲孫何忌帥師伐邾婁
54 8 chǔ state of Chu 楚子
55 8 cài Cai 許男圍蔡
56 8 different / other 記異也
57 8 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 辟伯晉而京師楚也
58 7 lái to come 蔡遷于州來
59 7 jiē all / each and every / in all cases 此皆毀廟也
60 7 cáo Cao 宋樂髡帥師伐曹
61 7 yáng sun 齊陽生入于齊
62 7 二月 èryuè February / the Second Month 王二月
63 7 guī to go back / to return 蔡殺其大夫公孫歸姓
64 7 婁子 lóuzǐ trouble / blunder 仲孫何忌及邾婁子盟于句繹
65 7 shū father's younger brother 叔孫州仇
66 7 huò to reap / to harvest 獲也
67 7 to take / to get / to fetch 取漷東田及沂西田
68 7 zāi disaster / calamity 僖宮災
69 6 huì can / be able to 叔還會吳于柤
70 6 齊國 Qí guó state of Qi 齊國夏
71 6 shè She 蒲社災
72 6 to enter 曷為不言入于衛
73 6 公會 gōnghuì guild 公會吳于鄫
74 6 and 齊國夏曷為與衛石曼姑帥師圍戚
75 5 increase / benefit 以邾婁子益來
76 5 I 吾欲立舍
77 5 kuì dim 晉趙鞅帥師納衛世子蒯瞆于戚
78 5 èr two 哀公二年
79 5 zhì to / until 公至自伐齊
80 5 father 父有子
81 5 wéi to surround / to encircle / to corral 許男圍蔡
82 5 zhé sides of chariot for weapons 曼姑受命乎靈公而立輒
83 5 big / great / huge / large / major 內大惡
84 5 desire 吾欲立舍
85 5 to remember / to memorize / to bear in mind 記災也
86 5 míng measure word for people 戎曼子之名也
87 5 zhōu a state / a province 叔孫州仇
88 5 奈何 nàihé to deal with / to cope 此其為伯討奈何
89 5 kuǎi a rush 晉趙鞅帥師納衛世子蒯瞆于戚
90 5 春秋 chūnqiū Spring and Autumn Period 春秋
91 5 Téng Teng 滕子來朝
92 5 shì is / are / am / to be 是父之行乎子也
93 5 zhòng middle brother 仲孫何忌帥師伐邾婁
94 5 lín female of Chinese unicorn 西狩獲麟
95 5 sàng to lose / to die 喪以閏數也
96 5 而立 érlì to turn 30 years old with accomplishments 曼姑受命乎靈公而立輒
97 5 to envy / to be jealous 仲孫何忌帥師伐邾婁
98 5 jiàn mean / low / base 弒君賤者窮諸人
99 5 wèi to call 賤乎賤者孰謂
100 5 趙鞅 Zhào Yǎng Zhao Yang 晉趙鞅帥師納衛世子蒯瞆于戚
101 5 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 齊陳乞弒其君舍
102 5 zhǔ owner 夫千乘之主
103 5 shā to kill / to murder / to slaughter 蔡殺其大夫公子駟
104 5 shēng to be born / to give birth 齊陽生入于齊
105 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅也
106 4 relative 晉趙鞅帥師納衛世子蒯瞆于戚
107 4 七月 qīyuè July / the Seventh Month 七月丙子
108 4 shòu to hunt 西狩獲麟
109 4 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月辛卯
110 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 晉魏曼多帥師侵衛
111 4 shě to give 齊陳乞弒其君舍
112 4 jiàn to see 見者不復見也
113 4 naturally / of course / certainly 自是往弒舍
114 4 qīn to invade / to encroach upon / to raid 宋皇瑗帥師侵鄭
115 4 jué absolutely
116 4 wèi Wei Dynasty 晉魏曼多帥師侵衛
117 4 to ridicule / to jeer / to mock
118 4 chóu hatred / animosity / enmity 叔孫州仇
119 4 I / me / my 吾聞子蓋將不欲立我也
120 4 shì to murder a superior 此其稱盜以弒何
121 4 jiù to save / to rescue 鄭駟弘帥師救曹
122 4 jǐng sunlight 葬齊景公
123 4 hui to conceal 諱也
124 4 西 The West 取漷東田及沂西田
125 4 easy / simple 易也
126 4 chéng a city / a town 叔孫州仇帥師城開陽
127 4 公孫 Gōngsūn Gongsun 蔡人放其大夫公孫獵于吳
128 4 zhèng upright / straight 將廢正而立不正
129 4 ěr thus / so / like that 再拜稽首而君之爾
130 4 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 蔡殺其大夫公子駟
131 4 paternal aunt / father's sister 衛石曼姑帥師圍戚
132 4 mìng life 不以父命辭王父命
133 4 shú which 賤乎賤者孰謂
134 3 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 詐反也
135 3 final particle 走矣
136 3 chēng to call / to address 此其稱盜以弒何
137 3 不立 bùlì unsuccessful / unstable 然則曷為不立蒯瞆而立輒
138 3 一月 yīyuè January / the First Month 十有一月
139 3 zhōng a katydid / a bush cricket
140 3 中國 zhōngguó China 不與夷狄之主中國也
141 3 使 shǐ to make / to cause 陳乞使人迎陽生于諸其家
142 3 子曰 zǐyuē Confucius says 子北宮子曰
143 3 this 季孫斯
144 3 sān three 哀公三年
145 3 十月 shíyuè October / the Tenth Month 十月
146 3 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月甲戌
147 3 yuàn a large jade ring 宋皇瑗帥師侵鄭
148 3 happy / glad / cheerful / joyful 宋樂髡帥師伐曹
149 3 gōng a palace 桓宮
150 3 dào to rob / to steal 盜殺蔡侯申
151 3 meaning / sense 以曼姑之義為固
152 3 huáng royal / imperial 宋皇瑗帥師侵鄭
153 3 to allow / to permit 許男圍蔡
154 3 然則 ránzé then / in that case 然則曷為不立蒯瞆而立輒
155 3 shǔ to count 喪以閏數也
156 3 four 哀公四年
157 3 出奔 chūbēn to flee 蔡公孫辰出奔吳
158 3 同姓 tóngxìng same surname 諱同姓之滅也
159 3 孟子 Mèng Zǐ Mencius / Mengzi 孟子卒
160 3 to die 景公死而舍立
161 3 type of rush 蒲社災
162 3 rùn intercalary 閏不書
163 3 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子曷為為
164 3 四月 sìyuè April / the Fourth Month 四月辛巳
165 3 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所樂乎為君者
166 3 gài a lid / top / cover 亡國之社蓋掩之
167 3 season / period 季孫斯
168 2 dàn sincere 齊人取讙及僤
169 2 bēn to run fast / to flee 齊國夏及高張來奔
170 2 a man / a male adult 夫千乘之主
171 2 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月癸酉
172 2 zāi exclamatory particle 孰為來哉
173 2 do not 吳在是則天下諸侯莫敢不至也
174 2 to attain / to reach 晉趙鞅帥師及鄭軒達帥師戰于栗
175 2 hái also / in addition / more 叔還如齊
176 2 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以生子者也
177 2 to bribe 所以賂齊也
178 2 guó a country / a state / a kingdom 不以當國之辭言之
179 2 five 哀公五年
180 2 十四 shí sì fourteen 哀公十四年
181 2 yǎn to cover 亡國之社蓋掩之
182 2 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是皆之陳乞之家坐
183 2 shàng top / a high position 是上之行乎下也
184 2 亡國 wáng guó a destroyed kingdom 亡國之社也
185 2 三月 sānyuè March / the Third Month 王三月庚戌
186 2 líng agile / nimble 曼姑受命乎靈公而立輒
187 2 tǎo to seek 伯討也
188 2 夷狄 yídí foreign countries 不與夷狄之主中國也
189 2 qín Shaanxi 秦伯卒
190 2 nèi inside / interior 內辭也
191 2 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以距之也
192 2 mother 常之母有魚菽之祭
193 2 xíng to walk / to move 是父之行乎子也
194 2 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 哀公元年
195 2 dào way / road / path 吾道窮矣
196 2 shí a rock / a stone 衛石曼姑帥師圍戚
197 2 niú an ox / a cow / a bull 鼷鼠食郊牛
198 2 tián field / farmland 取漷東田及沂西田
199 2 家事 jiāshì family matters / domestic affairs / housework 不以家事辭王事
200 2 十年 shí nián ten years / decade 哀公十年
201 2 huì favor / benefit / blessing / kindness 葬秦惠公
202 2 dāng to be / to act as / to serve as 不以當國之辭言之
203 2 昭公 zhāogōng Zhaogong / Lord Zhao 葬蔡昭公
204 2 xīn fuel / firewood 薪采者也
205 2 王父 wángfù grandfather 不以父命辭王父命
206 2 yuán monetary unit / dollar 衛侯元卒
207 2 xuān xuan / a pavilion with a view / a balcony 晉趙鞅帥師及鄭軒達帥師戰于栗
208 2 nán male 許男圍蔡
209 2 xuān forget 為諼也
210 2 a team of four horses 蔡殺其大夫公子駟
211 2 nuò to promise
212 2 jiāng will / shall (future tense) 吾聞子蓋將不欲立我也
213 2 eight 哀公八年
214 2 堯舜 yáoshùn Emperors Yao and Shun 其諸君子樂道堯舜之道與
215 2 rán correct / right / certainly 開之則闖然公子陽生也
216 2 xiàng towards / to 宋向巢帥師伐曹
217 2 bèi a comet 有星孛于東方
218 2 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子曰
219 2 丙子 bǐngzǐ thirteenth year C1 of the 60 year cycle 四月丙子
220 2 jiāo suburbs / outskirts 鼷鼠食郊牛
221 2 can / may / permissible
222 2 wolfberry tree 杞伯過卒
223 2 concerned about / anxious / worried 晉趙鞅帥師伐鮮虞
224 2 敗績 bàijì to be utterly defeated / to be routed 鄭師敗績
225 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 宋人執小邾婁子
226 2 district / county 衛之邑也
227 2 田賦 tián fù land tax 用田賦
228 2 zhàn war / fighting / battle 晉趙鞅帥師及鄭軒達帥師戰于栗
229 2 seven 哀公七年
230 2 again / more / repeatedly 復立也
231 2 甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle 八月甲戌
232 2 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 王正月
233 2 xuē Xue 薛伯寅卒
234 2 shòu a beast / a quadruped / an animal 非中國之獸也
235 2 shēn to extend 盜殺蔡侯申
236 2 tiān day 天喪予
237 2 東方 dōngfāng The East / The Orient 有星孛于東方
238 2 kōu nock at end of bow; stretch 衛公孟彄自齊歸于衛
239 2 to give 天喪予
240 2 shǐ beginning / start 譏始用田賦也
241 2 chì red / scarlet 晉人執戎曼子赤歸于楚
242 2 jiā house / home / residence 陳乞使人迎陽生于諸其家
243 2 cháo nest 宋向巢帥師伐曹
244 2 zǒu to walk / to go / to move 走矣
245 2 wén to hear 吾聞子蓋將不欲立我也
246 2 liǎng two 會兩伯之辭也
247 2 such as / for example / for instance 叔還如齊
248 2 jiǔ nine 哀公九年
249 2 xià next 是上之行乎下也
250 2 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 薪采者也
251 2 吳子 Wú Zǐ Wu Zi 公會晉侯及吳子于黃池
252 2 qióng poor / destitute / impoverished 弒君賤者窮諸人
253 2 qǐng to ask / to inquire 則臣請立之
254 2 huān hubbub / clamor 齊人取讙及僤
255 2 jié to bond / to tie / to bind 滕子結卒
256 2 zhà to cheat / to swindle 詐之也
257 2 shì matter / thing / item 不以家事辭王事
258 2 liù six 哀公六年
259 2 yòng to use / to apply 用田賦
260 2 róng arms / armaments / a military affair 晉人執戎曼子赤歸于楚
261 2 yes
262 1 逡巡 qūnxún to draw back / to move back and forth 諸大夫不得已皆逡巡北面
263 1 suí to follow 隨侯
264 1 亂世 luànshì the world in chaos / troubled times 撥亂世
265 1 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 五月甲辰
266 1 huán big 桓宮
267 1 子路 zǐlù Zi Lu 子路死
268 1 弒君 shìjūn regicide / to commit regicide 弒君賤者窮諸人
269 1 zhěn cross board at rear of carriage 楚子軫卒
270 1 甲寅 jiǎyín 51st year A3 of the 60 year cycle 八月甲寅
271 1 chén minister / statesman / official 則臣請立之
272 1 yuán a robe 陳袁頗出奔鄭
273 1 他人 tārén someone else / other people 若使他人然
274 1 jiù mortar 齊侯處臼卒
275 1 未知 wèizhī unknown / do not know 則未知其為是與
276 1 to fear 晉趙鞅帥師及鄭軒達帥師戰于栗
277 1 female / feminine 蓋吳女也
278 1 gǎi to change / to alter 改卜牛
279 1 néng can / able 力能救之而不救也
280 1 yān where / how 請以示焉
281 1 癸卯 guǐmǎo fortieth year J4 of the 60 year cycle 十月癸卯
282 1 諸君 zhūjūn Gentlemen! (start of a speech) / Ladies and Gentlemen! 其諸君子樂道堯舜之道與
283 1 zhōng middle 於是使力士舉巨囊而至于中溜
284 1 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常之母有魚菽之祭
285 1 十一 shíyī eleven 哀公十一年
286 1 bèi to prepare / get ready 備矣
287 1 夫人 fūren wife 昭公之夫人也
288 1 zhòng heavy 重吳也
289 1 zhù to pray for happiness or blessings 天祝予
290 1 力士 lìshì a strong man 於是使力士舉巨囊而至于中溜
291 1 liū to slide / to glide / to slip 於是使力士舉巨囊而至于中溜
292 1 precious 與之玉節而走之
293 1 wài outside 外取邑不書
294 1 shí food / food and drink 鼷鼠食郊牛
295 1 yùn to move / to transport / to use / to apply 宋皇瑗于運
296 1 為重 wèizhòng to attach most importance to 曷為重吳
297 1 zhōng end / finish / conclusion 何以終乎哀十四年
298 1 mèng first month 衛公孟彄自齊歸于衛
299 1 liè to hunt 蔡人放其大夫公孫獵于吳
300 1 shì to show / to reveal 請以示焉
301 1 xìng family name / surname 蔡殺其大夫公孫歸姓
302 1 十二 shí èr twelve 哀公十二年
303 1 xiǎo small / tiny / insignificant 宋人執小邾婁子
304 1 běi north 子北宮子曰
305 1 dōng east 取漷東田及沂西田
306 1 yíng to receive / to welcome / to greet 陳乞使人迎陽生于諸其家
307 1 zhā hawthorn 叔還會吳于柤
308 1 qǐng unit of area equal to 100 mu or 6.6667 hectacres 葬滕頃公
309 1 very large / huge 於是使力士舉巨囊而至于中溜
310 1 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 三月戊戌
311 1 fish 常之母有魚菽之祭
312 1 庚戌 gēngxū forty-seventh year G11 of the 60 year cycle 王三月庚戌
313 1 來朝 láicháo tomorrow (morning) 滕子來朝
314 1 天下 tiānxià China 吳在是則天下諸侯莫敢不至也
315 1 dǎi to arrest / to catch / to seize 祖之所逮聞也
316 1 諸侯 zhū hóu the feudal lords 吳在是則天下諸侯莫敢不至也
317 1 jié festival / a special day 與之玉節而走之
318 1 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 以曼姑之義為固
319 1 color 皆色然而駭
320 1 mèi sleeves 反袂拭面
321 1 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月辛丑
322 1 rén a kernel / a pit 麟者仁獸也
323 1 不復 bùfù to not go back 見者不復見也
324 1 hóng liberal / great 鄭駟弘帥師救曹
325 1 fēi not / non- / un- 非中國之獸也
326 1 a law / a rule 辟伯晉而京師楚也
327 1 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 十有二月癸亥
328 1 至于 zhìyú as for / as to say / speaking of 於是使力士舉巨囊而至于中溜
329 1 不得已 bù déyǐ have no choice but to 諸大夫不得已皆逡巡北面
330 1 xīn to be tired 六月辛丑
331 1 衛靈公 wèi línggōng Duke Ling of Wei 葬衛靈公
332 1 nasal mucus 涕沾袍
333 1 僖公 xīgōng Xigong / Lord Xi 葬杞僖公
334 1 already / afterwards 此君也已
335 1 hòu after / later 之義以俟後聖
336 1 chuǎng to rush / to break through 開之則闖然公子陽生也
337 1 huǐ to destroy 此皆毀廟也
338 1 to move 撥亂世
339 1 to sacrifice to / to worship 常之母有魚菽之祭
340 1 wǎng to go (in a direction) 自是往弒舍
341 1 隱公 yǐngōng Yingong / Lord Yin 葬滕隱公
342 1 huáng yellow 公會晉侯及吳子于黃池
343 1 páo long gown / robe / cloak 涕沾袍
344 1 jiā reeds 城邾婁葭
345 1 shì to wipe 反袂拭面
346 1 shì a generation 衛世叔齊出奔宋
347 1 gāo the high land along a river 公會吳于橐皋
348 1 地震 dìzhèn earthquake 地震
349 1 開陽 kāiyáng zeta Ursae Majoris 叔孫州仇帥師城開陽
350 1 miào temple / shrine 此皆毀廟也
351 1 無道 wú dào tyrannical / brutal 蒯瞆為無道
352 1 庚寅 gēngyín twenty-seventh year G3 of the 60 year cycle 七月庚寅
353 1 power / force / strength 力能救之而不救也
354 1 世子 shìzǐ crown prince / heir of a noble house 晉趙鞅帥師納衛世子蒯瞆于戚
355 1 zài in / at 吳在是則天下諸侯莫敢不至也
356 1 甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014 四月甲午
357 1 chǒu ugly 六月辛丑
358 1 Yi 取漷東田及沂西田
359 1 to associate with / be near 城比
360 1 kūn to scalp / to make the head bald 宋樂髡帥師伐曹
361 1 閏月 rùnyuè intercalary month in the lunar calendar / leap month 閏月
362 1 gāo high / tall 齊國夏及高張來奔
363 1 zhú to chase / to expel 靈公逐蒯瞆而立輒
364 1 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 吾有所為甲
365 1 ruò to seem / to be like / as 若使他人然
366 1 己酉 jǐyǒu forty-sixth year F10 of the 60 year cycle 八月己酉
367 1 京師 jīngshī a capital city 辟伯晉而京師楚也
368 1 outer walls of city 城西郛
369 1 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 九月癸酉
370 1 líng mound / hill / mountain 齊國書帥師及吳戰于艾陵
371 1 dàn dawn 見于旦也
372 1 in / at 於越入吳
373 1 即位 jíwèi to succeed to the throne 公即位
374 1 鼷鼠 xīshǔ a mouse 鼷鼠食郊牛
375 1 罪人 zuìrén a sinner 謂罪人也
376 1 be apart from 可以距之也
377 1 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 子不得有父也
378 1 no 無王者則不至
379 1 然而 ránér however / yet / but 皆色然而駭
380 1 shèng divine / holy / sacred / ārya 之義以俟後聖
381 1 also / too 亦有樂乎此也
382 1 十三 shísān thirteen 哀公十三年
383 1 zhāng a sheet / a leaf 齊國夏及高張來奔
384 1 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 四月辛巳
385 1 Kuò Kuo River 取漷東田及沂西田
386 1 cautious / merry / joyful 僖宮災
387 1 yín Third Earthly Branch 薛伯寅卒
388 1 hài to terrify / to frighten / to scare 皆色然而駭
389 1 顏淵 yányuān Yan Yuan 顏淵死
390 1 樂道 lèdào to take delight in talking about something / to find pleasure in following one's convictions 其諸君子樂道堯舜之道與
391 1 chéng to mount / to climb onto 夫千乘之主
392 1 lüè plan / strategy 喪數略也
393 1 zuò to sit 於是皆之陳乞之家坐
394 1 slightly / rather / quite 陳袁頗出奔鄭
395 1 to marry / to take a wife 諱娶同姓
396 1 非禮 fēilǐ rudeness / insolence / impropriety / harassment / molestation / indecent assault 二名非禮也
397 1 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 何以終乎哀十四年
398 1 jìn nearby 莫近諸
399 1 yuè more 於越入吳
400 1 tuó a sack / a bag opening at both ends 公會吳于橐皋
401 1 to wait for / to wait until / as soon as 之義以俟後聖
402 1 divination / fortune telling 改卜牛
403 1 chú except / besides 除景公之喪
404 1 zhì to create / to make / to manufacture
405 1 dào to mourn / to lament 葬齊悼公
406 1 chén Fifth Earthly Branch 蔡公孫辰出奔吳
407 1 zēng Zeng 公會吳于鄫
408 1 xiān first 吳主會則曷為先言晉侯
409 1 è evil / vice 內大惡
410 1 yuè month
411 1 xiān fresh / new / delicious 晉趙鞅帥師伐鮮虞
412 1 yǐn to hide / to conceal 何以始乎隱
413 1 shū beans and peas 常之母有魚菽之祭
414 1 jiǎ armor 吾有所為甲
415 1 sentence 仲孫何忌及邾婁子盟于句繹
416 1 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 再拜稽首而君之爾
417 1 受命 shòumìng ordained or appointed to a post / to benefit from counsel 曼姑受命乎靈公而立輒
418 1 certainly / must / will / necessarily 必殺正者
419 1 yuàn to hope / to wish / to desire 愿諸大夫之化我也
420 1 huà to make into / to change into / to transform 愿諸大夫之化我也
421 1 gǎn bold / brave 吳在是則天下諸侯莫敢不至也
422 1 Eleventh Earthly Branch 許男戌卒
423 1 傳聞 chuánwén rumor 所傳聞異辭
424 1 癸巳 guǐSì thirtieth year J6 of the 60 year cycle 癸巳
425 1 yán cliff 鄭軒達帥師取宋于嵒
426 1 彗星 huìxīng comet 彗星也
427 1 yōng harmony 宋皇瑗帥師取鄭師于雍丘
428 1 zhān to wet / to moisten / to soak 涕沾袍
429 1 miàn side / surface 反袂拭面
430 1 fàng to put / to place 蔡人放其大夫公孫獵于吳
431 1 náng a bag /a purse / a sack 於是使力士舉巨囊而至于中溜
432 1 zhī to know 末不亦樂乎堯舜之知君子也
433 1 kāi to open 開之則闖然公子陽生也
434 1 enemy / foe 敵也
435 1 chái firewood / faggots / fuel 掩其上而柴其下
436 1 再拜 zàibài to bow repeatedly 再拜稽首而君之爾
437 1 不亦樂乎 bùyì lè hū isn't that a joy? (quote from Confucius) / (jocularly) extremely / awfully 末不亦樂乎堯舜之知君子也
438 1 to take / to receive / to accept 晉趙鞅帥師納衛世子蒯瞆于戚
439 1 jūn a general name for the hornless deer 有麇而角者
440 1 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 七月辛酉
441 1 所聞 suǒwén what one hears 所聞異辭
442 1 huò quickly / suddenly 公孫霍
443 1 gào to tell / to say / said / told 有以告者曰
444 1 ancestor / forefather 祖之所逮聞也
445 1 qiū Confucius 宋皇瑗帥師取鄭師于雍丘
446 1 生子 shēngzǐ to give birth to a child or children 所以生子者也
447 1 xīng a star / a planet 有星孛于東方
448 1 chù a place / location / a spot / a point 齊侯處臼卒
449 1 méng oath / pledge / union 仲孫何忌及邾婁子盟于句繹
450 1 qiān one thousand 夫千乘之主
451 1 end / final stage / latter part 末不亦樂乎堯舜之知君子也
452 1 wēi small / tiny 薪采者則微者也
453 1 fēng to seal / to close off 社者封也
454 1 guò to cross / to go over / to pass 杞伯過卒
455 1 北面 běimiàn north side 諸大夫不得已皆逡巡北面
456 1 one 十有一年春
457 1 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 將廢正而立不正
458 1 chí a pool / a pond 公會晉侯及吳子于黃池
459 1 jiǎo unit of money equal to 0.1 yuan 有麇而角者
460 1 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 所見異辭
461 1 to unravel or unreel silk 仲孫何忌及邾婁子盟于句繹
462 1 to lift / to hold up / to raise 於是使力士舉巨囊而至于中溜
463 1 何如 hérú what / how 何如
464 1 在朝 zàicháo to act in a capacity 諸大夫皆在朝
465 1 ài Ai 齊國書帥師及吳戰于艾陵
466 1 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 五月辛卯
467 1 qiān to move / to shift 蔡遷于州來
468 1 不時 bùshí frequently / often / at any time 不時也

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
哀公 哀公 āigōng Aigong / Lord Ai
八月 bāyuè August / the Eighth Month
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
二月 èryuè February / the Second Month
公孙 公孫 Gōngsūn Gongsun
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
开阳 開陽 kāiyáng
 1. zeta Ursae Majoris
 2. Kaiyang
孔子 Kǒngzi Confucius
Kuò
 1. Kuo River
 2. Huo River
 3. clashing of two currents
六月 liùyuè June / the Sixth Month
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
孟子 Mèng Zǐ
 1. Mencius / Mengzi
 2. Mencius / Mengzi
 1. wolfberry tree
 2. Qi
 3. Qi
齐国 齊國 Qí guó state of Qi
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
七月 qīyuè July / the Seventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
Téng
 1. Teng
 2. Teng
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
卫灵公 衛靈公 wèi línggōng Duke Ling of Wei
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
吴子 吳子 Wú Zǐ Wu Zi
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
僖公 xīgōng Xigong / Lord Xi
xuē
 1. Xue
 2. Xue
颜渊 顏淵 yányuān Yan Yuan
Yi
隐公 隱公 yǐngōng Yingong / Lord Yin
zēng Zeng
赵鞅 趙鞅 Zhào Yǎng Zhao Yang
昭公 zhāogōng Zhaogong / Lord Zhao
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
Zhū
 1. Zhu
 2. Zhu
子路 zǐlù Zi Lu

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English