Glossary and Vocabulary for Guanzi 《管子》, 封禪第五十 Chapter 50: Feng Shan

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 13 chán Chan / Zen 古者封泰山禪梁父者七十二家
2 13 泰山 Tài Shān Mount Tai 古者封泰山禪梁父者七十二家
3 13 fēng to seal / to close off 古者封泰山禪梁父者七十二家
4 9 云云 yúnyún and so on / so and so / many and confused 禪云云
5 4 桓公 huángōng Huangong / Lord Huan 桓公既霸
6 4 封禪 fēng shàn Feng Shan 而欲封禪
7 3 huì can / be able to 會諸侯於葵丘
8 3 yuē to speak / to say 管仲曰
9 3 諸侯 zhū hóu the feudal lords 會諸侯於葵丘
10 2 sān three 兵車之會三
11 2 shí ten 而夷吾所記者十有二焉
12 2 desire 而欲封禪
13 2 tíng pavilion 禪亭亭
14 2 管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong 管仲曰
15 2 chē a vehicle 束馬懸車
16 2 shān a mountain / a hill / a peak 寡人北伐山戎
17 2 受命 shòumìng ordained or appointed to a post / to benefit from counsel 皆受命然後得封禪
18 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 於是管仲睹桓公不可窮以辭
19 2 past / former times 昔無懷氏
20 2 shàng top / a high position 上卑耳之山
21 2 ancient / old / palaeo- 古者封泰山禪梁父者七十二家
22 2 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 東海致比目之魚
23 2 one 一匡天下
24 1 七十二 qīshíèr 72 古者封泰山禪梁父者七十二家
25 1 三代 Sān Dài three dynasties 昔三代受命
26 1 look at / to gaze at / to observe 於是管仲睹桓公不可窮以辭
27 1 江淮 Jiāng Huái Lower Yangtze area / Jiang-Huai area 江淮之間
28 1 liù six 而乘車之會六
29 1 shè to ford a stream / to wade across 涉流沙
30 1 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain 禪會稽
31 1 qióng poor / destitute / impoverished 於是管仲睹桓公不可窮以辭
32 1 大夏 Dàxià Bactria 西伐大夏
33 1 tāng soup 湯封泰山
34 1 zhú bamboo 過孤竹
35 1 xuán to hang / to suspend 束馬懸車
36 1 東海 Dōng Hǎi East China Sea 東海致比目之魚
37 1 ancient barbarian tribes 而夷吾所記者十有二焉
38 1 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor 黃帝封泰山
39 1 zhǐ to stop / to halt 於是桓公乃止
40 1 jiā house / home / residence 古者封泰山禪梁父者七十二家
41 1 huái bosom / breast 昔無懷氏
42 1 Emperor Yu 禹封泰山
43 1 bīng soldier / troops 兵車之會三
44 1 shǔ to count 鴟梟數至
45 1 five 然後物有不召而自至者十有五焉
46 1 yǒu green foxtail / green bristlegrass 而蓬蒿藜莠茂
47 1 Shùn Emperor Shun 舜封泰山
48 1 róng arms / armaments / a military affair 寡人北伐山戎
49 1 西 The West 西伐大夏
50 1 南伐 nán fá southern campaign 南伐至召陵
51 1 炎帝 Yán Dì Yan Di / Yan Emperor 炎帝封泰山
52 1 周成王 Zhōuchéng wáng King Cheng of Zhou 周成王封泰山
53 1 mào thick / lush / dense 而蓬蒿藜莠茂
54 1 神農 Shén Nóng Emperor Shen Nong 神農封泰山
55 1 yáo Yao 堯封泰山
56 1 shè She 禪社首
57 1 guò to cross / to go over / to pass 過孤竹
58 1 比翼 bìyì (flying) wing to wing 西海致比翼之鳥
59 1 鳳凰 fènghuáng a phoenix 今鳳凰麒麟不來
60 1 記者 jìzhě a reporter / a journalist 而夷吾所記者十有二焉
61 1 流沙 liúshā quicksand 涉流沙
62 1 wéi to disobey / to violate / to defy 諸侯莫違我
63 1 麒麟 qílín qilin / kylin / Chinese unicorn 今鳳凰麒麟不來
64 1 qiū Confucius 會諸侯於葵丘
65 1 niǎo bird 西海致比翼之鳥
66 1 shǔ glutinous millet 鄗上之黍
67 1 shì clan / a branch of a lineage 昔無懷氏
68 1 words / speech / expression / phrase / dialog 於是管仲睹桓公不可窮以辭
69 1 之間 zhījiān between / among 江淮之間
70 1 máo reeds / rushes / grass 一茅三脊
71 1 北伐 Běi Fá Northern Expedition 寡人北伐山戎
72 1 召陵 zhàolíng Shaoling 南伐至召陵
73 1 different / other 亦何以異乎
74 1 jīn today / modern / present / current / this / now 今鳳凰麒麟不來
75 1 solitary 過孤竹
76 1 顓頊 Zhuān xū Zhuan Xu 顓頊封泰山
77 1 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself 寡人北伐山戎
78 1 hào Hao 鄗上之黍
79 1 thing / matter 然後物有不召而自至者十有五焉
80 1 shù a bale / a bundle / a bunch 束馬懸車
81 1 jiǔ nine 九合諸侯
82 1 shì matter / thing / item 因設之以事曰
83 1 inside / interior 北里之禾
84 1 to associate with / be near 東海致比目之魚
85 1 ěr ear 上卑耳之山
86 1 熊耳山 xióngěrshān Mt Xiong'er 登熊耳山
87 1 rice plant 北里之禾
88 1 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 嘉穀不生
89 1 to join / to combine 九合諸侯
90 1 zhào to call together / to summon / to convene 然後物有不召而自至者十有五焉
91 1 èr two 而夷吾所記者十有二焉
92 1 帝嚳 Dì Kù Di Ku / Emperor Ku 帝嚳封泰山
93 1 shǒu head 禪社首
94 1 father 古者封泰山禪梁父者七十二家
95 1 hàn Han Chinese 以望江漢
96 1 an item 東海致比目之魚
97 1 jiā excellent 嘉穀不生
98 1 鴟梟 chīxiāo an owl 鴟梟數至
99 1 \N 虙羲封泰山
100 1 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 上卑耳之山
101 1 dēng to rise / to mount / to board / to climb 登熊耳山
102 1 fish 東海致比目之魚
103 1 天下 tiānxià China 一匡天下
104 1 hāo to give off 而蓬蒿藜莠茂
105 1 kuāng to correct / to restore / to revise 一匡天下
106 1 Fu Xi 虙羲封泰山
107 1 péng Peng 而蓬蒿藜莠茂
108 1 chéng to fill 所以為盛
109 1 lái to come 今鳳凰麒麟不來
110 1 to rule by force / to usurp / to master 桓公既霸
111 1 liáng a bridge 古者封泰山禪梁父者七十二家
112 1 a mat / a pad 所以為藉也
113 1 valley / gorge / ravine 嘉穀不生
114 1 běi north 北里之禾
115 1 to cut down 西伐大夏
116 1 望江 wàngjiāng Wangjiang 以望江漢
117 1 shè to set up / to establish 因設之以事曰
118 1 西海 Xī hǎi Yellow Sea 西海致比翼之鳥
119 1 pigweed 而蓬蒿藜莠茂
120 1 Kangxi radical 80 毋乃不可乎
121 1 horse 束馬懸車
122 1 乘車 chéngchē to ride (in a car or carriage) / to drive / to motor 而乘車之會六
123 1 spine / back / ridge 一茅三脊
124 1 kuí a sunflower 會諸侯於葵丘

Frequencies of all Words

Top 152

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 13 chán Chan / Zen 古者封泰山禪梁父者七十二家
2 13 泰山 Tài Shān Mount Tai 古者封泰山禪梁父者七十二家
3 13 fēng to seal / to close off 古者封泰山禪梁父者七十二家
4 9 zhī him / her / them / that 上卑耳之山
5 9 云云 yúnyún and so on / so and so / many and confused 禪云云
6 6 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而欲封禪
7 4 桓公 huángōng Huangong / Lord Huan 桓公既霸
8 4 封禪 fēng shàn Feng Shan 而欲封禪
9 3 so as to / in order to 以望江漢
10 3 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 古者封泰山禪梁父者七十二家
11 3 zhì to / until 南伐至召陵
12 3 huì can / be able to 會諸侯於葵丘
13 3 yuē to speak / to say 管仲曰
14 3 諸侯 zhū hóu the feudal lords 會諸侯於葵丘
15 3 yǒu is / are / to exist 而夷吾所記者十有二焉
16 2 not / no 然後物有不召而自至者十有五焉
17 2 sān three 兵車之會三
18 2 shí ten 而夷吾所記者十有二焉
19 2 desire 而欲封禪
20 2 tíng pavilion 禪亭亭
21 2 然後 ránhòu after / after that / afterwards 皆受命然後得封禪
22 2 wèi for / to 所以為盛
23 2 管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong 管仲曰
24 2 expresses question or doubt 亦何以異乎
25 2 chē a vehicle 束馬懸車
26 2 shān a mountain / a hill / a peak 寡人北伐山戎
27 2 受命 shòumìng ordained or appointed to a post / to benefit from counsel 皆受命然後得封禪
28 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 於是管仲睹桓公不可窮以辭
29 2 past / former times 昔無懷氏
30 2 yān where / how 而夷吾所記者十有二焉
31 2 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是管仲睹桓公不可窮以辭
32 2 shàng top / a high position 上卑耳之山
33 2 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以為盛
34 2 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 毋乃不可乎
35 2 ancient / old / palaeo- 古者封泰山禪梁父者七十二家
36 2 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 東海致比目之魚
37 2 one 一匡天下
38 1 七十二 qīshíèr 72 古者封泰山禪梁父者七十二家
39 1 三代 Sān Dài three dynasties 昔三代受命
40 1 look at / to gaze at / to observe 於是管仲睹桓公不可窮以辭
41 1 江淮 Jiāng Huái Lower Yangtze area / Jiang-Huai area 江淮之間
42 1 in / at 會諸侯於葵丘
43 1 liù six 而乘車之會六
44 1 shè to ford a stream / to wade across 涉流沙
45 1 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain 禪會稽
46 1 qióng poor / destitute / impoverished 於是管仲睹桓公不可窮以辭
47 1 大夏 Dàxià Bactria 西伐大夏
48 1 tāng soup 湯封泰山
49 1 zhú bamboo 過孤竹
50 1 xuán to hang / to suspend 束馬懸車
51 1 東海 Dōng Hǎi East China Sea 東海致比目之魚
52 1 ancient barbarian tribes 而夷吾所記者十有二焉
53 1 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor 黃帝封泰山
54 1 zhǐ to stop / to halt 於是桓公乃止
55 1 jiā house / home / residence 古者封泰山禪梁父者七十二家
56 1 huái bosom / breast 昔無懷氏
57 1 Emperor Yu 禹封泰山
58 1 bīng soldier / troops 兵車之會三
59 1 shǔ to count 鴟梟數至
60 1 five 然後物有不召而自至者十有五焉
61 1 yǒu green foxtail / green bristlegrass 而蓬蒿藜莠茂
62 1 Shùn Emperor Shun 舜封泰山
63 1 róng arms / armaments / a military affair 寡人北伐山戎
64 1 西 The West 西伐大夏
65 1 yīn because 因設之以事曰
66 1 南伐 nán fá southern campaign 南伐至召陵
67 1 炎帝 Yán Dì Yan Di / Yan Emperor 炎帝封泰山
68 1 周成王 Zhōuchéng wáng King Cheng of Zhou 周成王封泰山
69 1 jiē all / each and every / in all cases 皆受命然後得封禪
70 1 mào thick / lush / dense 而蓬蒿藜莠茂
71 1 also / too 所以為藉也
72 1 神農 Shén Nóng Emperor Shen Nong 神農封泰山
73 1 yáo Yao 堯封泰山
74 1 shè She 禪社首
75 1 guò to cross / to go over / to pass 過孤竹
76 1 比翼 bìyì (flying) wing to wing 西海致比翼之鳥
77 1 鳳凰 fènghuáng a phoenix 今鳳凰麒麟不來
78 1 記者 jìzhě a reporter / a journalist 而夷吾所記者十有二焉
79 1 流沙 liúshā quicksand 涉流沙
80 1 wéi to disobey / to violate / to defy 諸侯莫違我
81 1 麒麟 qílín qilin / kylin / Chinese unicorn 今鳳凰麒麟不來
82 1 qiū Confucius 會諸侯於葵丘
83 1 niǎo bird 西海致比翼之鳥
84 1 shǔ glutinous millet 鄗上之黍
85 1 shì clan / a branch of a lineage 昔無懷氏
86 1 words / speech / expression / phrase / dialog 於是管仲睹桓公不可窮以辭
87 1 之間 zhījiān between / among 江淮之間
88 1 máo reeds / rushes / grass 一茅三脊
89 1 do not 諸侯莫違我
90 1 I 而夷吾所記者十有二焉
91 1 北伐 Běi Fá Northern Expedition 寡人北伐山戎
92 1 召陵 zhàolíng Shaoling 南伐至召陵
93 1 different / other 亦何以異乎
94 1 jīn today / modern / present / current / this / now 今鳳凰麒麟不來
95 1 solitary 過孤竹
96 1 顓頊 Zhuān xū Zhuan Xu 顓頊封泰山
97 1 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself 寡人北伐山戎
98 1 hào Hao 鄗上之黍
99 1 thing / matter 然後物有不召而自至者十有五焉
100 1 shù a bale / a bundle / a bunch 束馬懸車
101 1 jiǔ nine 九合諸侯
102 1 I / me / my 諸侯莫違我
103 1 shì matter / thing / item 因設之以事曰
104 1 inside / interior 北里之禾
105 1 to associate with / be near 東海致比目之魚
106 1 no 昔無懷氏
107 1 already / since 桓公既霸
108 1 ěr ear 上卑耳之山
109 1 熊耳山 xióngěrshān Mt Xiong'er 登熊耳山
110 1 rice plant 北里之禾
111 1 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 嘉穀不生
112 1 to join / to combine 九合諸侯
113 1 何以 héyǐ why 亦何以異乎
114 1 zhào to call together / to summon / to convene 然後物有不召而自至者十有五焉
115 1 èr two 而夷吾所記者十有二焉
116 1 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 而夷吾所記者十有二焉
117 1 帝嚳 Dì Kù Di Ku / Emperor Ku 帝嚳封泰山
118 1 shǒu head 禪社首
119 1 father 古者封泰山禪梁父者七十二家
120 1 hàn Han Chinese 以望江漢
121 1 an item 東海致比目之魚
122 1 jiā excellent 嘉穀不生
123 1 鴟梟 chīxiāo an owl 鴟梟數至
124 1 also / too 亦何以異乎
125 1 \N 虙羲封泰山
126 1 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 上卑耳之山
127 1 dēng to rise / to mount / to board / to climb 登熊耳山
128 1 fish 東海致比目之魚
129 1 天下 tiānxià China 一匡天下
130 1 de potential marker 皆受命然後得封禪
131 1 hāo to give off 而蓬蒿藜莠茂
132 1 kuāng to correct / to restore / to revise 一匡天下
133 1 Fu Xi 虙羲封泰山
134 1 naturally / of course / certainly 然後物有不召而自至者十有五焉
135 1 péng Peng 而蓬蒿藜莠茂
136 1 chéng to fill 所以為盛
137 1 lái to come 今鳳凰麒麟不來
138 1 to rule by force / to usurp / to master 桓公既霸
139 1 liáng a bridge 古者封泰山禪梁父者七十二家
140 1 a mat / a pad 所以為藉也
141 1 valley / gorge / ravine 嘉穀不生
142 1 běi north 北里之禾
143 1 to cut down 西伐大夏
144 1 望江 wàngjiāng Wangjiang 以望江漢
145 1 shè to set up / to establish 因設之以事曰
146 1 西海 Xī hǎi Yellow Sea 西海致比翼之鳥
147 1 pigweed 而蓬蒿藜莠茂
148 1 Kangxi radical 80 毋乃不可乎
149 1 horse 束馬懸車
150 1 乘車 chéngchē to ride (in a car or carriage) / to drive / to motor 而乘車之會六
151 1 spine / back / ridge 一茅三脊
152 1 kuí a sunflower 會諸侯於葵丘

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大夏 Dàxià Bactria
帝喾 帝嚳 Dì Kù Di Ku / Emperor Ku
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
封禅 封禪 fēng shàn Feng Shan
管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
hào Hao
黄帝 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor
桓公 huángōng Huangong / Lord Huan
江淮 Jiāng Huái Lower Yangtze area / Jiang-Huai area
会稽 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
神农 神農 Shén Nóng Emperor Shen Nong
Shùn Emperor Shun
泰山 Tài Shān Mount Tai
望江 wàngjiāng Wangjiang
 1. Fu Xi
 2. Xi
西海 Xī hǎi Yellow Sea
熊耳山 xióngěrshān Mt Xiong'er
炎帝 Yán Dì Yan Di / Yan Emperor
yáo Yao
 1. Emperor Yu
 2. Yu
召陵 zhàolíng Shaoling
周成王 Zhōuchéng wáng King Cheng of Zhou
颛顼 顓頊 Zhuān xū Zhuan Xu

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English