Glossary and Vocabulary for Book of Southern Qi 南齊書, 卷三十七 列傳第十八 到撝 劉悛 虞悰 胡諧之 Volume 37 Biographies 18: Dao Hui, Liu Quan, Yu Cong, Hu Xiezhi

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 46 quān to reform 劉悛
2 34 wáng Wang 除新安王北中郎行參軍
3 27 cóng enjoy / amuse / please 虞悰
4 26 將軍 jiāngjūn a general 宋驃騎將軍
5 24 zhōng middle 驃騎從事中郎
6 24 yuē to speak / to say 書譬悛曰
7 22 nián year 居家累年
8 21 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉通直郎
9 20 qiān to move / to shift 遷司徒左西屬
10 20 láng a minister / an official 驃騎從事中郎
11 19 shì matter / thing / item 行宋南陽八王事
12 19 shàng top / a high position 上數遊會撝家
13 18 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 卽板爲世祖中軍諮議參軍
14 18 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 輔國長史
15 17 參軍 cānjūn to join the army 除新安王北中郎行參軍
16 16 huī to wave / to brandish 到撝
17 16 lǐng neck 太祖欲使領支軍
18 15 rén person / people / a human being 見兩三人持堊刷其家門
19 15 guān an office 去官
20 15 to criticize 除王景文安南諮議參軍
21 14 xié to harmonize / to agree 胡諧之
22 14 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 仍除長兼尚書左民郎中
23 14 zuǒ left 仍除長兼尚書左民郎中
24 14 èr two 昇明二年
25 14 zhōu a state / a province 行湘州事
26 13 如故 rúgù like an old friend 將軍如故
27 13 qián money / currency 是天下錢少
28 13 太守 tài shǒu Governor 南海太守
29 12 to ride an animal or bicycle 宋驃騎將軍
30 12 nán south 除王景文安南諮議參軍
31 12 mín the people / citizen / subjects 仍除長兼尚書左民郎中
32 12 miǎn to exhort / to make an effort 父勔
33 12 wèi to guard / to protect / to defend 轉左衞將軍
34 11 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 詣太祖謝
35 11 xíng to walk / to move 除新安王北中郎行參軍
36 11 zhù to melt / to cast 輕錢弊盜鑄
37 11 jùn a commandery / a prefecture 車駕幸丹陽郡宴飲
38 10 guó a country / a nation 徙劉韞輔國
39 10 bài to bow / to pay respect to 未拜
40 10 jiā to add 加輔國將軍
41 10 jūn army / military 遷振武將軍
42 10 jiàn to see 見兩三人持堊刷其家門
43 10 tóng copper 得古禮器銅罍
44 10 father 父仲度
45 9 zài in / at 在廣州
46 9 xún to search / to look for / to seek 尋板假明威將軍
47 9 desire 欲收物情
48 9 wèi to call 謂之曰
49 9 司徒 sītú Situ 遷司徒左西屬
50 8 níng Nanjing 帝除撝爲羊希恭寧朔府參軍
51 8 an official institution / a state bureau 帝除撝爲羊希恭寧朔府參軍
52 8 tóng like / same / similar 同從明帝射雉郊野
53 8 one 至是一歲三遷
54 8 shǔ to count 數宿鬚鬢皆白
55 8 zhèn town 王景文鎮南參軍
56 7 to help / to assist 徙劉韞輔國
57 7 cháo to face 朝議許之
58 7 庶子 shù zǐ bastard / commoner son of royalty 遷太子中庶子
59 7 hòu after / later 以撝功臣後
60 7 wèi Eighth earthly branch 未拜
61 7 proper / suitable / appropriate 宜存封爵
62 7 míng bright / brilliant 尋板假明威將軍
63 7 明帝 Míngdì Emperor Ming of Han 明帝立
64 7 běi north 除新安王北中郎行參軍
65 7 shì a generation 宋世
66 7 yòu right / right-hand 遷司徒右長史
67 7 sān three 見兩三人持堊刷其家門
68 7 líng mound / hill / mountain 試守延陵令
69 7 jiù old / ancient 上懷其舊德
70 7 zhēng to prove / to confirm 仍除桂陽王征南參軍
71 7 gǎi to change / to alter 皆羸削改貌
72 7 chēng to call / to address 稱合銖兩
73 7 to consult / to confer 除王景文安南諮議參軍
74 7 liú Liu 劉悛
75 6 jìng to respect /to honor 不修民敬
76 6 to capture / to imprison / to seize 爲征虜司馬
77 6 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 刺史陳顯達起兵以應朝廷
78 6 sòng Song dynasty 宋驃騎將軍
79 6 piào a white horse 宋驃騎將軍
80 6 five 遷五兵尚書
81 6 younger brother 奪封與弟賁
82 6 to die
83 6 ancestor / forefather 祖彥之
84 6 jǐng sunlight 除王景文安南諮議參軍
85 6 shā to kill / to murder / to slaughter 新安王子鸞被殺
86 6 suí to follow 隨王子隆帶彭城郡
87 6 dài to represent / to substitute / to replace 代世祖爲尚書庫部郎
88 6 miǎn to spare 坐公事免
89 6 wèi position / location / place 世祖卽位
90 6 chén minister / statesman / official 臣世受宋恩
91 6 biǎo clock / a wrist watch 弟賁表讓封還撝
92 6 to reach 遣文惠太子及竟陵王子良攝衣履
93 6 bīng soldier / troops 遷五兵尚書
94 6 to stand 明帝立
95 6 校尉 xiàowèi commandant / a military officer 領越騎校尉
96 6 plain / white 更以貶素自立
97 6 鑄錢 zhù qián to coin money 有意欲鑄錢
98 6 shāng to injure / to wound / to be injured 勔屍項後傷缺
99 5 中軍 zhōng jūn main army 卽板爲世祖中軍諮議參軍
100 5 蒙山 mēngshān Mengshan 南廣郡界蒙山下
101 5 lìng to make / to cause to be / to lead 試守延陵令
102 5 太子 tàizǐ a crown prince 擢爲太子洗馬
103 5 hòu thick 厚自奉養
104 5 disease / sickness / ailment 竝辭疾不就
105 5 內史 nèishǐ Censor / Administrator 出爲晉安內史
106 5 zhì to rule / to govern / to manage / to control 悛脩治未畢
107 5 有司 yǒusī government official / government office 帝令有司誣奏撝罪
108 5 xīn new / fresh / modern 頃盜鑄新錢者
109 5 fèng to offer / to present 除奉車都尉
110 5 to go 去官
111 5 eight 八年
112 5 píng flat / level / smooth 平西記室參軍夏侯恭叔上書
113 5 rate / frequency / proportion / ratio 領太子左衞率
114 5 豫章 yùzhāng Yuzhang 歷豫章王鎮西驃騎二府諮議
115 5 xiàn to offer / to present 獻之
116 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 試守延陵令
117 5 supreme ruler / emperor 帝令有司誣奏撝罪
118 5 qīng minister / high officer 卿昔於中華門答我
119 5 使 shǐ to make / to cause 太祖欲使領支軍
120 5 yán to speak / to say / said 言笑過度
121 5 王子 wángzǐ a prince 新安王子鸞被殺
122 5 西 The West 遷司徒左西屬
123 5 司馬 sīmǎ official post of minister of war 爲征虜司馬
124 5 shū book 爲中書郎
125 5 guǎng wide / large / vast 宜更廣鑄
126 5 黃門 Huángmén Huangmen 爲黃門郎
127 5 qiú to request 明帝遣求
128 5 wèi a military officer / lieutenant 初爲衞尉主簿
129 5 建元 Jiàn Yuán Jian Yuan reign 建元初
130 5 dào to rob / to steal 輕錢弊盜鑄
131 5 mén door / gate / doorway / gateway 表其門閭
132 5 shēn deep 深以酸怛
133 5 yán stern / serious / strict / severe / austere 悛治事嚴辦
134 5 zhí straight 轉通直郎
135 5 jià vacation 尋板假明威將軍
136 4 shān a mountain / a hill / a peak 宅宇山池
137 4 tōng to go through / to open 轉通直郎
138 4 太子中 Tàizǐ Zhōng Crown Prince Zhong / Li Xian 遷太子中庶子
139 4 tǎo to seek 上表西討
140 4 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 遷散騎常侍
141 4 to give / to bestow favors 賜屏風帷帳
142 4 冠軍將軍 guānjūn jiāngjūn general in charge of the troops 進號冠軍將軍
143 4 jià to drive / to sail / to fly 後悛從駕登蔣山
144 4 a law / a rule 初辟悛從事
145 4 彭城 Péng Chéng Pengcheng / City of Peng 彭城武原人也
146 4 fāng square / quadrilateral / one side 繫尚方
147 4 qíng feeling / emotion / mood 欲收物情
148 4 ancient / old / palaeo- 郡南江古堤
149 4 capacity / degree / a standard / a measure 父仲度
150 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善納交遊
151 4 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 多致賔客
152 4 mán Man people 轉宗愨寧蠻府主簿
153 4 xìng fortunate / lucky 車駕幸丹陽郡宴飲
154 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多致賔客
155 4 elegant 鬱林新立
156 4 bēn energetic 奪封與弟賁
157 4 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 久廢不緝
158 4 liáng good / virtuous / respectable 意眄良厚
159 4 shuǐ water 比歲被水潦而糴不貴
160 4 百姓 bǎixìng common people 百姓棄役奔走
161 4 xìng gender 承至性毀瘵
162 4 qīng light / not heavy 而難用爲累輕
163 4 都尉 dūwèi Commander-in-Chief 除奉車都尉
164 4 zhào an imperial decree 詔曰
165 4 hóu marquis / lord 拜鄱陽縣侯世子
166 4 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 沈攸之反
167 4 extra / surplus / remainder 停十餘日乃下
168 4 guì expensive / costly / valuable 糴甚貴傷民
169 4 shǎo few 少自抑勉
170 4 jiàn mean / low / base 甚賤傷農
171 4 meaning / sense 南譙王義宣爲荊州
172 4 idea 意眄良厚
173 4 ài to love 愛妓陳玉珠
174 4 chéng a city / a town 世祖鎮盆城
175 4 to go through / to experience / to take place 歷豫章王鎮西驃騎二府諮議
176 4 can / may / permissible 明其輕重可法
177 4 dùn to escape 弟遁
178 4 zhōng end / finish / conclusion 服未終
179 4 中正 zhōng zhèng fair and honest 本州中正
180 4 zhèng upright / straight 尋除正
181 4 to arise / to get up 沈攸之事起
182 4 jiā house / home / residence 上數遊會撝家
183 4 bīn guest / visitor / surname / submit 多致賔客
184 4 qiǎn to send / to dispatch 明帝遣求
185 4 shēng to ascend / to go up 昇明元年
186 4 ēn kindness / grace / graciousness 臣世受宋恩
187 4 shí real / true 敢不以實仰答
188 4 桂陽 Guìyáng Guiyang 仍除桂陽王征南參軍
189 4 yòng to use / to apply 重錢患難用
190 4 lèi to be tired 居家累年
191 4 shuò first day of the lunar month 帝除撝爲羊希恭寧朔府參軍
192 4 concerned about / anxious / worried 虞悰
193 4 huò goods / products / commodities 奉朝請孔覬上鑄錢均貨議
194 4 big / great / huge / large / major 還又爲大司馬諮議
195 3 to happen upon / to meet with by chance 遇悛於舟渚閒
196 3 高宗 Gāozōng Emperor Gaozong of Song 高宗啓救之
197 3 本州 běnzhōu Honshū 解褐本州西曹
198 3 明元 míngyuán Emperor Mingyuan of Northern Wei 昇明元年
199 3 to hand over to 付廷尉
200 3 wáng to die 秀之於都亡
201 3 兄弟 xiōngdì brothers 召見悛兄弟
202 3 jué ancient bronze wine holder 撝襲爵建昌公
203 3 hào number 以此悲號
204 3 jiān to supervise / to inspect 監益寧二州諸軍事
205 3 yáng sun 世祖自尋陽還
206 3 dào to arrive 到撝
207 3 cún to exist / to survive 宜存封爵
208 3 zhái residence / dwelling / home 宅宇山池
209 3 蜀郡 shǔjùn Shu prefecture 蜀郡太守
210 3 guest / visitor 多致賔客
211 3 lín a wood / a forest / a grove 鬱林新立
212 3 撫軍 fǔjūn Captain / Commander 除新安王撫軍參軍
213 3 black 摩澤淄染
214 3 to move one's abode / to shift / to migrate 徙劉韞輔國
215 3 shí time / a point or period of time 悛時疾病
216 3 mào length / distance from north to south 從弟袤
217 3 jīn gold 方牧貢金
218 3 zǎo early 撝得早青瓜
219 3 御史 yùshǐ a censor 轉御史中丞
220 3 gain / advantage / benefit 利貧良之民
221 3 huì can / be able to 上數遊會撝家
222 3 jiān wicked / false / deceitful 循環起姦
223 3 rèn to bear / to undertake 未之任
224 3 sòng to deliver / to carry / to give 吏民送者數千人
225 3 reason / logic / truth 理勢自然
226 3 zhū one twenty-fourth of a Chinese ounce 自漢鑄五銖錢
227 3 shēng to be born / to give birth 終哀全生
228 3 to take / to receive / to accept 善納交遊
229 3 beard / mustache 胡諧之
230 3 jìn shanxi 尋轉晉熙王撫軍中軍二府長史
231 3 jiě to loosen / to unfasten / to untie 解褐本州西曹
232 3 諸軍 zhū jūn all armies 都督司州諸軍事
233 3 zhǐ to stop / to halt 於是乃止
234 3 常侍 chángshì a personal attendant 常侍
235 3 rǎn to be contagious / to catch (illness) 摩澤淄染
236 3 shào Shao 漢壽人邵榮興六世同爨
237 3 to open 悛啓世祖曰
238 3 zòu to present / to offer 帝令有司誣奏撝罪
239 3 tǎn flat / smooth 賁弟坦
240 3 持節 chíjié to travel in support of a festival 出爲持節
241 3 to look after / to attend to 當深顧往旨
242 3 thing / matter 欲收物情
243 3 method / way 嚴法不禁者
244 3 zhòng many / all 太祖總衆軍出頓玄武湖
245 3 壽陽 shòuyáng Shouyang 平壽陽
246 3 dōng east 東昏卽位
247 3 白衣 báiyī lay people / the laity 白衣兼御史中丞
248 3 suì age 至是一歲三遷
249 3 zàn to praise 寧假朽老以匡贊惟新乎
250 3 zhī to support 太祖欲使領支軍
251 3 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 得終其孝性邪
252 3 nán difficult / arduous / hard 桂陽難
253 3 pín poor / impoverished 農傷則國貧
254 3 zhí office / post 以白衣領職
255 3 chí to grasp / to hold 見兩三人持堊刷其家門
256 3 始興 shǐxīng Shixing 徙始興王前軍長史
257 3 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou 在廣州
258 3 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 人所不忘
259 3 dài to carry / to bring 隨王子隆帶彭城郡
260 3 竟陵 jìnglíng Jingling 隨父勔征竟陵王誕於廣陵
261 3 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain 會稽餘姚人也
262 3 朝廷 cháo tíng imperial court 刺史陳顯達起兵以應朝廷
263 3 主簿 zhǔbù official registrar (of a county etc) in imperial China 初爲衞尉主簿
264 3 huái bosom / breast 上懷其舊德
265 3 給事 gěishì official (imperial) position 還爲給事中
266 3 侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant 遷長兼侍中
267 3 Germany 上懷其舊德
268 3 gōng an artisan / a craftsman / a skilled worker 由上鑄錢惜銅愛工也
269 3 letter / symbol / character 到撝字茂謙
270 3 xiāo brave / strong 加領驍騎將軍
271 3 bēng to rupture / to split apart 帝崩後
272 3 青衣 qīngyī qingyi black clothes 今蒙山近青衣水南
273 3 to die 免死
274 3 新安 xīnān Xin'an 除新安王北中郎行參軍
275 3 earth / soil / dirt 平地掘土深二尺
276 3 sàng to lose / to die 持喪墓側
277 3 to take charge of / to manage / to administer 都督司州諸軍事
278 3 從事 cóngshì to deal with / to handle / to do 驃騎從事中郎
279 2 suì to comply with / to follow along 遂啓別居
280 2 to purchase grains / to store grain 糴甚貴傷民
281 2 báo thin / slight / weak 薄賦稅
282 2 終身 zhōngshēn lifelong 禁錮終身
283 2 侍郎 shìláng an assistant minister 遷通直散騎侍郎
284 2 a device / a tool / a utensil / an implement 謂錢無用之器
285 2 liǎng two 見兩三人持堊刷其家門
286 2 xiè to thank 詣太祖謝
287 2 department / bureau / office 於陵所受局下牛酒
288 2 江州 jiāngzhōu Jiangzhou 及爲江州
289 2 yàn late in the day 帝使尚書令王晏
290 2 a lotus 門荷齊眷
291 2 fèi fee / expenses 功費多
292 2 hàn Han Chinese 自漢鑄五銖錢
293 2 jīn today / modern / present / current / this / now 今蒙山近青衣水南
294 2 gōng respectful / polite / reverent 帝除撝爲羊希恭寧朔府參軍
295 2 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 同從明帝射雉郊野
296 2 a scheme / a plan 諧之兄謨之亡
297 2 zhòng heavy 重錢患難用
298 2 yáo prepared meat / meat dishes / mixed viands 今日肴羞
299 2 xiào to be filial 得終其孝性邪
300 2 shì funerary name / posthumous name or title 諡曰敬
301 2 biàn to change / to alter 在輕重屢變
302 2 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 百姓棄役奔走
303 2 zuò to sit 坐公事免
304 2 to reply / to answer 卿昔於中華門答我
305 2 zhèn to flap 遷振武將軍
306 2 車駕 chējià imperial chariot / the emperor 車駕幸丹陽郡宴飲
307 2 兖州 Yǎnzhōu Yanzhou 征北竟陵王子良帶南兖州
308 2 交遊 jiāoyóu a companion 善納交遊
309 2 jiù to save / to rescue 高宗啓救之
310 2 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 坦仍隨府轉司空太尉參軍
311 2 shēng sound 撝由是屏斥聲玩
312 2 蒙城 Mēng Chéng City of Meng 有城名蒙城
313 2 xiǎng to make a sound / to sound 上遣諧之率禁兵討巴東王子響於江陵
314 2 quán perfect 終哀全生
315 2 chù a place / location / a spot / a point 竝居宅處猶存
316 2 jiāo to deliver / to turn over / to pay 貧賤之交不可忘
317 2 xià summer 平西記室參軍夏侯恭叔上書
318 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 遷通直散騎侍郎
319 2 前軍 qián jūn forward army 改領前軍將軍
320 2 cotton cloth / textiles / linen 若官鑄已布於民
321 2 evil / wrong / fraud 鑄錢之弊
322 2 gōng public/ common / state-owned 撝襲爵建昌公
323 2 a step 從蒙城渡水南百許步
324 2 郎中 lángzhōng Langzhong 仍除長兼尚書左民郎中
325 2 功臣 gōngchén a minister who has given outstanding service 以撝功臣後
326 2 hǎo good 由是與世祖款好
327 2 廷尉 Tíngwèi Tingwei / Commandant of Justice 付廷尉
328 2 chéng to bear / to carry / to hold 承至性毀瘵
329 2 qǐn to rest / to sleep 會晏駕事寢
330 2 布衣 bùyī plain cotton clothing 今日與卿盡布衣之適
331 2 明年 míngnián next year 明年
332 2 qiān one thousand 吏民送者數千人
333 2 private 荷竊稠私
334 2 duó to take by force / to rob / to snatch 逼奪之
335 2 to leave behind 寧有所遺不
336 2 建平 jiànpíng Jianping 建平王景素反
337 2 yōu distant / far 沈攸之反
338 2 to know / to learn about / to comprehend 悉不得行
339 2 tóng a page / a boy servant 蠻王田僮在山中
340 2 鄱陽縣 póyáng xiàn Poyang county 拜鄱陽縣侯世子
341 2 廣陵 Guǎnglíng Guangling 隨父勔征竟陵王誕於廣陵
342 2 to attack by surprise 撝襲爵建昌公
343 2 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 隆昌元年
344 2 Henan 虞悰字景豫
345 2 zuò to do 皆效作翦鑿
346 2 róng glory / honor 漢壽人邵榮興六世同爨
347 2 shī to lose 皆徒失其物
348 2 záo to bore / to pierce 皆效作翦鑿
349 2 shǔ to belong to / be subordinate to 遷司徒左西屬
350 2 road / path / way 扶伏路次
351 2 nóng agriculture / farming 甚賤傷農
352 2 xiū to cultivate / to repair 悛脩治未畢
353 2 qiè to steal 悰竊歎曰
354 2 huái Huai River 義陽人夏伯宜殺剛陵戍主叛渡淮
355 2 shì a gentleman / a knight 劉悛字士操
356 2 jiū to investigate / to inspect / to entangle 爲左丞庾杲之所糾
357 2 yuán personel / employee 正員郎
358 2 pén a pot / a basin / a tub / a bowl 世祖鎮盆城
359 2 to cross, ferry over 義陽人夏伯宜殺剛陵戍主叛渡淮
360 2 yīn flourishing / abundant 復隨父勔征殷琰於壽春
361 2 今日 jīnrì today 今日與卿盡布衣之適
362 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 此明主尤所宜禁而不可長也
363 2 輕重 qīng zhòng weight 在輕重屢變
364 2 長沙 Chángshā Changsha 又除長沙王中軍長史
365 2 zhǐ purport / aim / purpose 當深顧往旨
366 2 inside / interior 分爲三里
367 2 skin / hide / fur / feather 世祖著鹿皮冠
368 2 jǐn to be cautious / to be careful 悰少而謹敕
369 2 a lake 太祖總衆軍出頓玄武湖
370 2 jìn nearby 今蒙山近青衣水南
371 2 bǎn board / plank / plate / slab 尋板假明威將軍
372 2 wide / broad 辭證甚博
373 2 揚州 Yángzhōu Yangzhou 行揚州事
374 2 汝南 rǔnán Runan 汝南新蔡二郡太守
375 2 jiǎn to cut down / to crop 皆效作翦鑿
376 2 yǐn to lead / to guide 引悰爲諮議參軍
377 2 zuó yesterday 君昨直耶
378 2 yǎn a gem / the glitter of gems 復隨父勔征殷琰於壽春
379 2 to pity / to regret 由上鑄錢惜銅愛工也
380 2 léi lei / a large earthenware wine jar 得古禮器銅罍
381 2 shǔ Sichuan 遣使入蜀鑄錢
382 2 mìng life 引參佐命
383 2 jiāng a large river 遣吏部郎江謐持手書謂悰曰
384 2 shì a city 市道無爭
385 2 liàng a quantity / an amount 乃量奉祿
386 2 a prostitute 妓妾姿藝
387 2 clothes / dress / garment 服未終
388 2 yuàn to blame / to complain 撝頗怨望
389 2 交易 jiāoyì business transaction / deal 以通交易
390 2 靈寶 língbǎo Lingbao 而軍事悉付寒人張靈寶
391 2 jué to dig / to excavate 平地掘土深二尺
392 2 bào to embrace / to hold in arms / to hug 抱疾嬰固
393 2 zhài a wasting disease / tuberculosis 承至性毀瘵
394 2 bái white 數宿鬚鬢皆白
395 2 lín to face / to overlook 臨賀王國常侍
396 2 zài to carry / to convey / to load / to hold 必呼上同載
397 2 to stop / to cease / to suspend 罷廣
398 2 chǔ to save / to deposit / to store 國用有儲
399 2 晉安 jìnān Jin'an 出爲晉安內史
400 2 night 從野夜歸
401 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 貧賤之交不可忘
402 2 chì an imperial decree 敕帶郡還都
403 2 yùn to move / to transport / to use / to apply 與運隆替
404 2 a government official / a magistrate 吏民送者數千人
405 2 當令 dānglìng to be in season / seasonal 我當令卿復祖業
406 2 安西 Ānxī Anxi 隨府轉安西
407 2 yǔn to perish / to die 劉勔殞身王事
408 2 dào way / road / path 市道無爭
409 2 駙馬都尉 fùmǎ dūwèi Commandant Escort 以功拜駙馬都尉
410 2 chéng to assist / to aid 轉御史中丞
411 2 jìn to enter 進號冠軍將軍
412 2 fēng to seal / to close off 奪封與弟賁
413 2 rùn moist 潤利無極
414 2 to visit 僮出謁
415 2 zèng to give a present 贈太常
416 2 zuì crime / sin / vice 帝令有司誣奏撝罪
417 2 to finish / to complete / to exhaust 悛脩治未畢
418 2 從容 cōngróng unhurried 從容謂悰曰
419 2 to beg / to request 乞解所職
420 2 xiōng elder brother 諧之兄謨之亡
421 2 piàn disc / sheet / slice / splinter / strip 幷獻蒙山銅一片
422 2 shēn human body / torso 劉勔殞身王事
423 2 員外 yuánwài landlord 歷遷員外郎
424 2 fēn to separate / to divide into parts 分爲三里
425 2 fēi an imperial concubine 太祖爲鄱陽王鏘納悛妹爲妃
426 2 tàn to sigh 上數歎曰
427 2 gōng merit 以功拜駙馬都尉
428 2 南陽 nányáng Nanyang 行宋南陽八王事
429 2 a mat / a pad 悛旣藉舊恩
430 2 bǎi one hundred 從蒙城渡水南百許步
431 2 zhǔ owner 義陽人夏伯宜殺剛陵戍主叛渡淮
432 2 měi beautiful 坦美鬚髯
433 2 領軍 lǐngjūn to lead troups / (fig.) to lead / leading 太祖代勔爲領軍
434 2 words / speech / expression / phrase / dialog 竝辭疾不就
435 2 shōu to receive / to accept 欲收物情
436 2 rich / wealthy 悰治家富殖
437 2 yán to prolong / to delay / to postpone 試守延陵令
438 2 南齊書 Nán Qí Shū Book of Southern Qi / Book of Qi / History of Qi of the Southern Dynasties 南齊書卷三十七
439 2 guān cap / crown / headgear 世祖著鹿皮冠
440 2 xīng to flourish / to be popular 漢壽人邵榮興六世同爨
441 2 day of the month / a certain day 停十餘日乃下
442 2 to think over / to consider 轉之危慮
443 2 shī corpse 號哭求勔屍
444 2 shǐ beginning / start 始皆類故
445 2 南安 nánān Nan'an 南安人
446 2 步兵 bùbīng infantry / foot soldier 領步兵校尉
447 2 解職 jiězhí to dismiss from office / to discharge / to sack 解職
448 2 power / force / strength 公卿戮力
449 2 jìn to the greatest extent / utmost 今日與卿盡布衣之適
450 2 shí ten 停十餘日乃下
451 2 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 坦仍隨府轉司空太尉參軍
452 2 to allow / to permit 朝議許之
453 2 cáo Cao 解褐本州西曹
454 2 天下 tiānxià China 是天下錢少
455 2 apprentice / disciple 皆徒失其物
456 2 yuán source / origin 見原
457 2 xiù refined / elegant / graceful 父秀之
458 2 chē a vehicle 除奉車都尉
459 2 a family clan 以別宋氏帝族
460 2 chén Chen 愛妓陳玉珠
461 2 銖兩 zhūliǎng subtle / minute 稱合銖兩
462 2 chén to sink / to submerge 沈攸之反
463 2 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君昨直耶
464 2 juàn wife and children 門荷齊眷
465 2 文惠太子 wénhuì tàizǐ Crown Prince Wenhui 遣文惠太子及竟陵王子良攝衣履
466 2 答曰 dá yuē to reply 悛答曰
467 2 中華 Zhōnghuá China 太祖集議中華門
468 2 zhí to breed / to spawn 衣食滋殖矣
469 2 even / equal / uniform 門荷齊眷
470 2 聖明 shèngmíng enlightened sage / brilliant master 退不孤負聖明
471 2 four 建元四年
472 2 晏駕 yànjià to die 會晏駕事寢
473 2 wealth / capital / money / expenses 撝資籍豪富
474 2 prosperous / splendid 尋轉晉熙王撫軍中軍二府長史
475 2 洗馬 xǐmǎ herald to the crown prince 擢爲太子洗馬
476 2 father's elder brother / uncle 義陽人夏伯宜殺剛陵戍主叛渡淮
477 2 chéng to fill 宅盛治山池
478 2 之際 zhījì at that moment / during that time 功名之際
479 2 wéi to disobey / to violate / to defy 吉凶分違
480 2 shí food / food and drink 與上對剖食之
481 2 nèi inside / interior 與世祖同直殿內
482 2 xiǔ to rot / to decay 寧假朽老以匡贊惟新乎
483 2 shòu to suffer / to be subjected to 臣世受宋恩
484 2 xu 徐遂縛
485 2 不復 bùfù to not go back 不復行矣
486 2 quē be short of / to lack 勔屍項後傷缺
487 2 lóng grand / intense / prosperous 隨王子隆帶彭城郡
488 2 還都 huán dū relocate the capital 敕帶郡還都
489 2 jūn equal / even 奉朝請孔覬上鑄錢均貨議
490 2 liù six 漢壽人邵榮興六世同爨
491 2 chí a pool / a pond 宅宇山池
492 2 益州 Yìzhōu Yizhou 行益州府
493 1 歡宴 huānyàn feast / celebration 歡宴敘舊
494 1 東宮 dōnggōng East Palace 時世祖在東宮
495 1 cuò to cut / to engrave 不容復厝意也
496 1 xiǎn to show / to manifest / to display 悛婦弟王法顯同宋桂陽事
497 1 飲食 yǐn shí food and drink 上就悰求諸飲食方
498 1 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 悛治事嚴辦
499 1 liàng bright / brilliant / radiant 頡頏亮采
500 1 壽春 shòuchūn Shoucun 復隨父勔征殷琰於壽春

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 65 zhī him / her / them / that 胡諧之
2 55 wèi for / to 起家爲太學博士
3 46 quān to reform 劉悛
4 37 so as to / in order to 以撝功臣後
5 34 wáng Wang 除新安王北中郎行參軍
6 27 cóng enjoy / amuse / please 虞悰
7 26 將軍 jiāngjūn a general 宋驃騎將軍
8 24 zhōng middle 驃騎從事中郎
9 24 yuē to speak / to say 書譬悛曰
10 22 nián year 居家累年
11 21 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉通直郎
12 21 not / no 不與
13 20 qiān to move / to shift 遷司徒左西屬
14 20 láng a minister / an official 驃騎從事中郎
15 19 shì matter / thing / item 行宋南陽八王事
16 19 shàng top / a high position 上數遊會撝家
17 19 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 非所樂
18 18 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 卽板爲世祖中軍諮議參軍
19 18 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 輔國長史
20 17 參軍 cānjūn to join the army 除新安王北中郎行參軍
21 17 chú except / besides 除奉車都尉
22 16 yǒu is / are / to exist 與世祖豫章王有舊
23 16 huī to wave / to brandish 到撝
24 16 also / too 彭城武原人也
25 16 chū to go out / to leave 出爲永嘉太守
26 16 lǐng neck 太祖欲使領支軍
27 15 rén person / people / a human being 見兩三人持堊刷其家門
28 15 guān an office 去官
29 15 to criticize 除王景文安南諮議參軍
30 15 his / hers / its / theirs 見兩三人持堊刷其家門
31 15 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 明日而遁死問至
32 14 and 不與
33 14 xié to harmonize / to agree 胡諧之
34 14 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 仍除長兼尚書左民郎中
35 14 zuǒ left 仍除長兼尚書左民郎中
36 14 èr two 昇明二年
37 14 zhōu a state / a province 行湘州事
38 13 如故 rúgù like an old friend 將軍如故
39 13 qián money / currency 是天下錢少
40 13 in / at 隨父勔征竟陵王誕於廣陵
41 13 太守 tài shǒu Governor 南海太守
42 12 to ride an animal or bicycle 宋驃騎將軍
43 12 nán south 除王景文安南諮議參軍
44 12 mín the people / citizen / subjects 仍除長兼尚書左民郎中
45 12 miǎn to exhort / to make an effort 父勔
46 12 wèi to guard / to protect / to defend 轉左衞將軍
47 12 jiē all / each and every / in all cases 皆窮上品
48 12 again / more / repeatedly 復爲司徒左長史
49 11 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 詣太祖謝
50 11 xíng to walk / to move 除新安王北中郎行參軍
51 11 zhù to melt / to cast 輕錢弊盜鑄
52 11 zhì to / until 明日而遁死問至
53 11 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 於是乃立
54 11 jùn a commandery / a prefecture 車駕幸丹陽郡宴飲
55 10 guó a country / a nation 徙劉韞輔國
56 10 bài to bow / to pay respect to 未拜
57 10 jiā to add 加輔國將軍
58 10 jūn army / military 遷振武將軍
59 10 jiàn to see 見兩三人持堊刷其家門
60 10 chū at first / at the beginning / initially 建元初
61 10 tóng copper 得古禮器銅罍
62 10 father 父仲度
63 10 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 吏民送者數千人
64 9 zài in / at 在廣州
65 9 xún to search / to look for / to seek 尋板假明威將軍
66 9 yòu again / also 又不拜
67 9 desire 欲收物情
68 9 shén what 贈送甚厚
69 9 wèi to call 謂之曰
70 9 de potential marker 撝得早青瓜
71 9 司徒 sītú Situ 遷司徒左西屬
72 8 níng Nanjing 帝除撝爲羊希恭寧朔府參軍
73 8 an official institution / a state bureau 帝除撝爲羊希恭寧朔府參軍
74 8 tóng like / same / similar 同從明帝射雉郊野
75 8 this / these 此況卿也
76 8 one 至是一歲三遷
77 8 shǔ to count 數宿鬚鬢皆白
78 8 zhèn town 王景文鎮南參軍
79 7 to help / to assist 徙劉韞輔國
80 7 cháo to face 朝議許之
81 7 庶子 shù zǐ bastard / commoner son of royalty 遷太子中庶子
82 7 no 無所犯害
83 7 hòu after / later 以撝功臣後
84 7 jiān simultaneously 仍除長兼尚書左民郎中
85 7 wèi Eighth earthly branch 未拜
86 7 proper / suitable / appropriate 宜存封爵
87 7 míng bright / brilliant 尋板假明威將軍
88 7 明帝 Míngdì Emperor Ming of Han 明帝立
89 7 běi north 除新安王北中郎行參軍
90 7 shì a generation 宋世
91 7 yòu right / right-hand 遷司徒右長史
92 7 sān three 見兩三人持堊刷其家門
93 7 líng mound / hill / mountain 試守延陵令
94 7 jiù old / ancient 上懷其舊德
95 7 zhēng to prove / to confirm 仍除桂陽王征南參軍
96 7 gǎi to change / to alter 皆羸削改貌
97 7 cóng from 從野夜歸
98 7 chēng to call / to address 稱合銖兩
99 7 to consult / to confer 除王景文安南諮議參軍
100 7 liú Liu 劉悛
101 6 jìng to respect /to honor 不修民敬
102 6 to capture / to imprison / to seize 爲征虜司馬
103 6 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 刺史陳顯達起兵以應朝廷
104 6 sòng Song dynasty 宋驃騎將軍
105 6 piào a white horse 宋驃騎將軍
106 6 five 遷五兵尚書
107 6 younger brother 奪封與弟賁
108 6 shì is / are / am / to be 至是一歲三遷
109 6 to die
110 6 ancestor / forefather 祖彥之
111 6 jǐng sunlight 除王景文安南諮議參軍
112 6 shā to kill / to murder / to slaughter 新安王子鸞被殺
113 6 réng yet / still / as ever 仍除長兼尚書左民郎中
114 6 hái also / in addition / more 弟賁表讓封還撝
115 6 suí to follow 隨王子隆帶彭城郡
116 6 dài to represent / to substitute / to replace 代世祖爲尚書庫部郎
117 6 miǎn to spare 坐公事免
118 6 wèi position / location / place 世祖卽位
119 6 chén minister / statesman / official 臣世受宋恩
120 6 biǎo clock / a wrist watch 弟賁表讓封還撝
121 6 to reach 遣文惠太子及竟陵王子良攝衣履
122 6 bīng soldier / troops 遷五兵尚書
123 6 to stand 明帝立
124 6 校尉 xiàowèi commandant / a military officer 領越騎校尉
125 6 plain / white 更以貶素自立
126 6 鑄錢 zhù qián to coin money 有意欲鑄錢
127 6 shāng to injure / to wound / to be injured 勔屍項後傷缺
128 5 中軍 zhōng jūn main army 卽板爲世祖中軍諮議參軍
129 5 蒙山 mēngshān Mengshan 南廣郡界蒙山下
130 5 lìng to make / to cause to be / to lead 試守延陵令
131 5 promptly / right away 卽板爲世祖中軍諮議參軍
132 5 太子 tàizǐ a crown prince 擢爲太子洗馬
133 5 hòu thick 厚自奉養
134 5 disease / sickness / ailment 竝辭疾不就
135 5 內史 nèishǐ Censor / Administrator 出爲晉安內史
136 5 zhì to rule / to govern / to manage / to control 悛脩治未畢
137 5 有司 yǒusī government official / government office 帝令有司誣奏撝罪
138 5 xīn new / fresh / modern 頃盜鑄新錢者
139 5 fèng to offer / to present 除奉車都尉
140 5 to go 去官
141 5 bié do not / must not 以別宋氏帝族
142 5 eight 八年
143 5 píng flat / level / smooth 平西記室參軍夏侯恭叔上書
144 5 rate / frequency / proportion / ratio 領太子左衞率
145 5 豫章 yùzhāng Yuzhang 歷豫章王鎮西驃騎二府諮議
146 5 xiàn to offer / to present 獻之
147 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 試守延陵令
148 5 supreme ruler / emperor 帝令有司誣奏撝罪
149 5 qīng minister / high officer 卿昔於中華門答我
150 5 使 shǐ to make / to cause 太祖欲使領支軍
151 5 yán to speak / to say / said 言笑過度
152 5 王子 wángzǐ a prince 新安王子鸞被殺
153 5 西 The West 遷司徒左西屬
154 5 司馬 sīmǎ official post of minister of war 爲征虜司馬
155 5 shū book 爲中書郎
156 5 guǎng wide / large / vast 宜更廣鑄
157 5 běn measure word for books 尋以本官行北兖州緣淮諸軍事
158 5 黃門 Huángmén Huangmen 爲黃門郎
159 5 qiú to request 明帝遣求
160 5 otherwise / but / however 民傷則離散
161 5 wèi a military officer / lieutenant 初爲衞尉主簿
162 5 建元 Jiàn Yuán Jian Yuan reign 建元初
163 5 dào to rob / to steal 輕錢弊盜鑄
164 5 mén door / gate / doorway / gateway 表其門閭
165 5 shēn deep 深以酸怛
166 5 yán stern / serious / strict / severe / austere 悛治事嚴辦
167 5 zhí straight 轉通直郎
168 5 jià vacation 尋板假明威將軍
169 4 shān a mountain / a hill / a peak 宅宇山池
170 4 tōng to go through / to open 轉通直郎
171 4 太子中 Tàizǐ Zhōng Crown Prince Zhong / Li Xian 遷太子中庶子
172 4 tǎo to seek 上表西討
173 4 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 遷散騎常侍
174 4 to give / to bestow favors 賜屏風帷帳
175 4 冠軍將軍 guānjūn jiāngjūn general in charge of the troops 進號冠軍將軍
176 4 jià to drive / to sail / to fly 後悛從駕登蔣山
177 4 yǒng perpetually / eternally / forever 永明元年
178 4 a law / a rule 初辟悛從事
179 4 彭城 Péng Chéng Pengcheng / City of Peng 彭城武原人也
180 4 already / de facto / since / then 世祖旣不行
181 4 fāng square / quadrilateral / one side 繫尚方
182 4 qíng feeling / emotion / mood 欲收物情
183 4 ancient / old / palaeo- 郡南江古堤
184 4 capacity / degree / a standard / a measure 父仲度
185 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善納交遊
186 4 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 多致賔客
187 4 mán Man people 轉宗愨寧蠻府主簿
188 4 jiù right away 竝辭疾不就
189 4 xìng fortunate / lucky 車駕幸丹陽郡宴飲
190 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多致賔客
191 4 elegant 鬱林新立
192 4 bēn energetic 奪封與弟賁
193 4 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 久廢不緝
194 4 liáng good / virtuous / respectable 意眄良厚
195 4 shuǐ water 比歲被水潦而糴不貴
196 4 百姓 bǎixìng common people 百姓棄役奔走
197 4 xìng gender 承至性毀瘵
198 4 qīng light / not heavy 而難用爲累輕
199 4 都尉 dūwèi Commander-in-Chief 除奉車都尉
200 4 zhào an imperial decree 詔曰
201 4 hóu marquis / lord 拜鄱陽縣侯世子
202 4 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 沈攸之反
203 4 extra / surplus / remainder 停十餘日乃下
204 4 guì expensive / costly / valuable 糴甚貴傷民
205 4 shǎo few 少自抑勉
206 4 jiàn mean / low / base 甚賤傷農
207 4 meaning / sense 南譙王義宣爲荊州
208 4 idea 意眄良厚
209 4 ài to love 愛妓陳玉珠
210 4 naturally / of course / certainly 厚自奉養
211 4 chéng a city / a town 世祖鎮盆城
212 4 to go through / to experience / to take place 歷豫章王鎮西驃騎二府諮議
213 4 can / may / permissible 明其輕重可法
214 4 dùn to escape 弟遁
215 4 zhōng end / finish / conclusion 服未終
216 4 中正 zhōng zhèng fair and honest 本州中正
217 4 zhèng upright / straight 尋除正
218 4 to arise / to get up 沈攸之事起
219 4 jiā house / home / residence 上數遊會撝家
220 4 bīn guest / visitor / surname / submit 多致賔客
221 4 qiǎn to send / to dispatch 明帝遣求
222 4 shēng to ascend / to go up 昇明元年
223 4 ēn kindness / grace / graciousness 臣世受宋恩
224 4 zhǎng director / chief / head / elder 仍除長兼尚書左民郎中
225 4 shí real / true 敢不以實仰答
226 4 桂陽 Guìyáng Guiyang 仍除桂陽王征南參軍
227 4 yòng to use / to apply 重錢患難用
228 4 lèi to be tired 居家累年
229 4 gèng more / even more 更以貶素自立
230 4 shuò first day of the lunar month 帝除撝爲羊希恭寧朔府參軍
231 4 concerned about / anxious / worried 虞悰
232 4 huò goods / products / commodities 奉朝請孔覬上鑄錢均貨議
233 4 big / great / huge / large / major 還又爲大司馬諮議
234 3 final particle 不復行矣
235 3 to happen upon / to meet with by chance 遇悛於舟渚閒
236 3 高宗 Gāozōng Emperor Gaozong of Song 高宗啓救之
237 3 本州 běnzhōu Honshū 解褐本州西曹
238 3 明元 míngyuán Emperor Mingyuan of Northern Wei 昇明元年
239 3 to hand over to 付廷尉
240 3 以此 yǐcǐ hence 以此悲號
241 3 wáng to die 秀之於都亡
242 3 兄弟 xiōngdì brothers 召見悛兄弟
243 3 jué ancient bronze wine holder 撝襲爵建昌公
244 3 zhàng zhang 高一丈
245 3 xià next 停十餘日乃下
246 3 hào number 以此悲號
247 3 jiān to supervise / to inspect 監益寧二州諸軍事
248 3 yáng sun 世祖自尋陽還
249 3 dào to arrive 到撝
250 3 cún to exist / to survive 宜存封爵
251 3 zhái residence / dwelling / home 宅宇山池
252 3 蜀郡 shǔjùn Shu prefecture 蜀郡太守
253 3 bìng also / furthermore 竝辭疾不就
254 3 guest / visitor 多致賔客
255 3 bèi by 新安王子鸞被殺
256 3 lín a wood / a forest / a grove 鬱林新立
257 3 撫軍 fǔjūn Captain / Commander 除新安王撫軍參軍
258 3 black 摩澤淄染
259 3 to move one's abode / to shift / to migrate 徙劉韞輔國
260 3 shí time / a point or period of time 悛時疾病
261 3 mào length / distance from north to south 從弟袤
262 3 jīn gold 方牧貢金
263 3 zǎo early 撝得早青瓜
264 3 御史 yùshǐ a censor 轉御史中丞
265 3 gain / advantage / benefit 利貧良之民
266 3 huì can / be able to 上數遊會撝家
267 3 jiān wicked / false / deceitful 循環起姦
268 3 rèn to bear / to undertake 未之任
269 3 sòng to deliver / to carry / to give 吏民送者數千人
270 3 reason / logic / truth 理勢自然
271 3 zhū one twenty-fourth of a Chinese ounce 自漢鑄五銖錢
272 3 shēng to be born / to give birth 終哀全生
273 3 to take / to receive / to accept 善納交遊
274 3 beard / mustache 胡諧之
275 3 dùn a time / a meal 太祖總衆軍出頓玄武湖
276 3 jìn shanxi 尋轉晉熙王撫軍中軍二府長史
277 3 jiě to loosen / to unfasten / to untie 解褐本州西曹
278 3 諸軍 zhū jūn all armies 都督司州諸軍事
279 3 zhǐ to stop / to halt 於是乃止
280 3 常侍 chángshì a personal attendant 常侍
281 3 rǎn to be contagious / to catch (illness) 摩澤淄染
282 3 shào Shao 漢壽人邵榮興六世同爨
283 3 to open 悛啓世祖曰
284 3 zòu to present / to offer 帝令有司誣奏撝罪
285 3 tǎn flat / smooth 賁弟坦
286 3 持節 chíjié to travel in support of a festival 出爲持節
287 3 to look after / to attend to 當深顧往旨
288 3 thing / matter 欲收物情
289 3 method / way 嚴法不禁者
290 3 zhòng many / all 太祖總衆軍出頓玄武湖
291 3 壽陽 shòuyáng Shouyang 平壽陽
292 3 dōng east 東昏卽位
293 3 白衣 báiyī lay people / the laity 白衣兼御史中丞
294 3 suì age 至是一歲三遷
295 3 zàn to praise 寧假朽老以匡贊惟新乎
296 3 zhī to support 太祖欲使領支軍
297 3 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 得終其孝性邪
298 3 nán difficult / arduous / hard 桂陽難
299 3 pín poor / impoverished 農傷則國貧
300 3 certainly / must / will / necessarily 案此必是通所鑄
301 3 zhí office / post 以白衣領職
302 3 chí to grasp / to hold 見兩三人持堊刷其家門
303 3 始興 shǐxīng Shixing 徙始興王前軍長史
304 3 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou 在廣州
305 3 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 人所不忘
306 3 dài to carry / to bring 隨王子隆帶彭城郡
307 3 竟陵 jìnglíng Jingling 隨父勔征竟陵王誕於廣陵
308 3 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain 會稽餘姚人也
309 3 suī although / even though 吾雖有四海
310 3 朝廷 cháo tíng imperial court 刺史陳顯達起兵以應朝廷
311 3 主簿 zhǔbù official registrar (of a county etc) in imperial China 初爲衞尉主簿
312 3 huái bosom / breast 上懷其舊德
313 3 給事 gěishì official (imperial) position 還爲給事中
314 3 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 始皆類故
315 3 侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant 遷長兼侍中
316 3 Germany 上懷其舊德
317 3 gōng an artisan / a craftsman / a skilled worker 由上鑄錢惜銅愛工也
318 3 letter / symbol / character 到撝字茂謙
319 3 xiāo brave / strong 加領驍騎將軍
320 3 bēng to rupture / to split apart 帝崩後
321 3 青衣 qīngyī qingyi black clothes 今蒙山近青衣水南
322 3 to die 免死
323 3 měi each / every 每幸悛坊
324 3 新安 xīnān Xin'an 除新安王北中郎行參軍
325 3 fēi not / non- / un- 非所樂
326 3 earth / soil / dirt 平地掘土深二尺
327 3 sàng to lose / to die 持喪墓側
328 3 to take charge of / to manage / to administer 都督司州諸軍事
329 3 從事 cóngshì to deal with / to handle / to do 驃騎從事中郎
330 2 suì to comply with / to follow along 遂啓別居
331 2 to purchase grains / to store grain 糴甚貴傷民
332 2 báo thin / slight / weak 薄賦稅
333 2 終身 zhōngshēn lifelong 禁錮終身
334 2 侍郎 shìláng an assistant minister 遷通直散騎侍郎
335 2 而已 éryǐ that is all 悰乃獻醒酒鯖鮓一方而已
336 2 a device / a tool / a utensil / an implement 謂錢無用之器
337 2 yuán monetary unit / dollar 元徽中爲寧遠將軍
338 2 liǎng two 見兩三人持堊刷其家門
339 2 xiè to thank 詣太祖謝
340 2 department / bureau / office 於陵所受局下牛酒
341 2 江州 jiāngzhōu Jiangzhou 及爲江州
342 2 yàn late in the day 帝使尚書令王晏
343 2 a lotus 門荷齊眷
344 2 fèi fee / expenses 功費多
345 2 hàn Han Chinese 自漢鑄五銖錢
346 2 shàng still / yet / to value 繫尚方
347 2 jīn today / modern / present / current / this / now 今蒙山近青衣水南
348 2 gōng respectful / polite / reverent 帝除撝爲羊希恭寧朔府參軍
349 2 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 同從明帝射雉郊野
350 2 a scheme / a plan 諧之兄謨之亡
351 2 zhòng heavy 重錢患難用
352 2 yáo prepared meat / meat dishes / mixed viands 今日肴羞
353 2 xiào to be filial 得終其孝性邪
354 2 shì funerary name / posthumous name or title 諡曰敬
355 2 biàn to change / to alter 在輕重屢變
356 2 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 百姓棄役奔走
357 2 zuò to sit 坐公事免
358 2 to reply / to answer 卿昔於中華門答我
359 2 zhèn to flap 遷振武將軍
360 2 車駕 chējià imperial chariot / the emperor 車駕幸丹陽郡宴飲
361 2 兖州 Yǎnzhōu Yanzhou 征北竟陵王子良帶南兖州
362 2 交遊 jiāoyóu a companion 善納交遊
363 2 jiù to save / to rescue 高宗啓救之
364 2 I / me / my 卿昔於中華門答我
365 2 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 坦仍隨府轉司空太尉參軍
366 2 shēng sound 撝由是屏斥聲玩
367 2 蒙城 Mēng Chéng City of Meng 有城名蒙城
368 2 xiǎng to make a sound / to sound 上遣諧之率禁兵討巴東王子響於江陵
369 2 quán perfect 終哀全生
370 2 expresses question or doubt 寧假朽老以匡贊惟新乎
371 2 already / afterwards 府庫已實
372 2 chù a place / location / a spot / a point 竝居宅處猶存
373 2 jiāo to deliver / to turn over / to pay 貧賤之交不可忘
374 2 xià summer 平西記室參軍夏侯恭叔上書
375 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 遷通直散騎侍郎
376 2 前軍 qián jūn forward army 改領前軍將軍
377 2 cotton cloth / textiles / linen 若官鑄已布於民
378 2 evil / wrong / fraud 鑄錢之弊
379 2 what / where / which 何其欲謝世事
380 2 gōng public/ common / state-owned 撝襲爵建昌公
381 2 a step 從蒙城渡水南百許步
382 2 郎中 lángzhōng Langzhong 仍除長兼尚書左民郎中
383 2 功臣 gōngchén a minister who has given outstanding service 以撝功臣後
384 2 hǎo good 由是與世祖款好
385 2 廷尉 Tíngwèi Tingwei / Commandant of Justice 付廷尉
386 2 qǐng unit of area equal to 100 mu or 6.6667 hectacres 頃盜鑄新錢者
387 2 chéng to bear / to carry / to hold 承至性毀瘵
388 2 qǐn to rest / to sleep 會晏駕事寢
389 2 布衣 bùyī plain cotton clothing 今日與卿盡布衣之適
390 2 明年 míngnián next year 明年
391 2 qiān one thousand 吏民送者數千人
392 2 private 荷竊稠私
393 2 duó to take by force / to rob / to snatch 逼奪之
394 2 to leave behind 寧有所遺不
395 2 建平 jiànpíng Jianping 建平王景素反
396 2 yōu distant / far 沈攸之反
397 2 to know / to learn about / to comprehend 悉不得行
398 2 tóng a page / a boy servant 蠻王田僮在山中
399 2 鄱陽縣 póyáng xiàn Poyang county 拜鄱陽縣侯世子
400 2 廣陵 Guǎnglíng Guangling 隨父勔征竟陵王誕於廣陵
401 2 to attack by surprise 撝襲爵建昌公
402 2 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 隆昌元年
403 2 Henan 虞悰字景豫
404 2 zuò to do 皆效作翦鑿
405 2 róng glory / honor 漢壽人邵榮興六世同爨
406 2 shī to lose 皆徒失其物
407 2 záo to bore / to pierce 皆效作翦鑿
408 2 shǔ to belong to / be subordinate to 遷司徒左西屬
409 2 road / path / way 扶伏路次
410 2 nóng agriculture / farming 甚賤傷農
411 2 xiū to cultivate / to repair 悛脩治未畢
412 2 qiè to steal 悰竊歎曰
413 2 huái Huai River 義陽人夏伯宜殺剛陵戍主叛渡淮
414 2 shì a gentleman / a knight 劉悛字士操
415 2 jiū to investigate / to inspect / to entangle 爲左丞庾杲之所糾
416 2 yuán personel / employee 正員郎
417 2 pén a pot / a basin / a tub / a bowl 世祖鎮盆城
418 2 to cross, ferry over 義陽人夏伯宜殺剛陵戍主叛渡淮
419 2 yīn flourishing / abundant 復隨父勔征殷琰於壽春
420 2 今日 jīnrì today 今日與卿盡布衣之適
421 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 此明主尤所宜禁而不可長也
422 2 輕重 qīng zhòng weight 在輕重屢變
423 2 長沙 Chángshā Changsha 又除長沙王中軍長史
424 2 zhǐ purport / aim / purpose 當深顧往旨
425 2 inside / interior 分爲三里
426 2 skin / hide / fur / feather 世祖著鹿皮冠
427 2 jǐn to be cautious / to be careful 悰少而謹敕
428 2 a lake 太祖總衆軍出頓玄武湖
429 2 jìn nearby 今蒙山近青衣水南
430 2 bǎn board / plank / plate / slab 尋板假明威將軍
431 2 wide / broad 辭證甚博
432 2 揚州 Yángzhōu Yangzhou 行揚州事
433 2 汝南 rǔnán Runan 汝南新蔡二郡太守
434 2 jiǎn to cut down / to crop 皆效作翦鑿
435 2 yǐn to lead / to guide 引悰爲諮議參軍
436 2 zuó yesterday 君昨直耶
437 2 yǎn a gem / the glitter of gems 復隨父勔征殷琰於壽春
438 2 to pity / to regret 由上鑄錢惜銅愛工也
439 2 léi lei / a large earthenware wine jar 得古禮器銅罍
440 2 shǔ Sichuan 遣使入蜀鑄錢
441 2 mìng life 引參佐命
442 2 jiāng a large river 遣吏部郎江謐持手書謂悰曰
443 2 shì a city 市道無爭
444 2 liàng a quantity / an amount 乃量奉祿
445 2 a prostitute 妓妾姿藝
446 2 clothes / dress / garment 服未終
447 2 jiāng will / shall (future tense) 將殺之
448 2 yuàn to blame / to complain 撝頗怨望
449 2 交易 jiāoyì business transaction / deal 以通交易
450 2 yīng should / ought 刺史陳顯達起兵以應朝廷
451 2 靈寶 língbǎo Lingbao 而軍事悉付寒人張靈寶
452 2 jué to dig / to excavate 平地掘土深二尺
453 2 bào to embrace / to hold in arms / to hug 抱疾嬰固
454 2 zhài a wasting disease / tuberculosis 承至性毀瘵
455 2 bái white 數宿鬚鬢皆白
456 2 lín to face / to overlook 臨賀王國常侍
457 2 zài to carry / to convey / to load / to hold 必呼上同載
458 2 to stop / to cease / to suspend 罷廣
459 2 chǔ to save / to deposit / to store 國用有儲
460 2 晉安 jìnān Jin'an 出爲晉安內史
461 2 night 從野夜歸
462 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 貧賤之交不可忘
463 2 chì an imperial decree 敕帶郡還都
464 2 yùn to move / to transport / to use / to apply 與運隆替
465 2 a government official / a magistrate 吏民送者數千人
466 2 當令 dānglìng to be in season / seasonal 我當令卿復祖業
467 2 安西 Ānxī Anxi 隨府轉安西
468 2 yǔn to perish / to die 劉勔殞身王事
469 2 dào way / road / path 市道無爭
470 2 xiāng each other / one another / mutually 意欲相屈
471 2 駙馬都尉 fùmǎ dūwèi Commandant Escort 以功拜駙馬都尉
472 2 chéng to assist / to aid 轉御史中丞
473 2 jìn to enter 進號冠軍將軍
474 2 fēng to seal / to close off 奪封與弟賁
475 2 rùn moist 潤利無極
476 2 to visit 僮出謁
477 2 zèng to give a present 贈太常
478 2 zuì crime / sin / vice 帝令有司誣奏撝罪
479 2 to finish / to complete / to exhaust 悛脩治未畢
480 2 從容 cōngróng unhurried 從容謂悰曰
481 2 to beg / to request 乞解所職
482 2 xiōng elder brother 諧之兄謨之亡
483 2 piàn disc / sheet / slice / splinter / strip 幷獻蒙山銅一片
484 2 kuàng moreover / how much the more 此況卿也
485 2 shēn human body / torso 劉勔殞身王事
486 2 員外 yuánwài landlord 歷遷員外郎
487 2 fēn to separate / to divide into parts 分爲三里
488 2 fēi an imperial concubine 太祖爲鄱陽王鏘納悛妹爲妃
489 2 tàn to sigh 上數歎曰
490 2 gōng merit 以功拜駙馬都尉
491 2 南陽 nányáng Nanyang 行宋南陽八王事
492 2 a mat / a pad 悛旣藉舊恩
493 2 bǎi one hundred 從蒙城渡水南百許步
494 2 zhǔ owner 義陽人夏伯宜殺剛陵戍主叛渡淮
495 2 yuè more 領越騎校尉
496 2 měi beautiful 坦美鬚髯
497 2 領軍 lǐngjūn to lead troups / (fig.) to lead / leading 太祖代勔爲領軍
498 2 also / too 亦爲太祖驃騎參軍
499 2 wéi only / solely / alone 寧假朽老以匡贊惟新乎
500 2 words / speech / expression / phrase / dialog 竝辭疾不就

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安西 Ānxī Anxi
安远 安遠 ānyuǎn Anyuan
巴东 巴東 bādōng Badong
本州 běnzhōu Honshū
苍梧 蒼梧 Cāngwú Cangwu
长沙 長沙 Chángshā Changsha
大中 Dà Zhōng Da Zhong reign
大匠 dàjiàng master craftsman / Han dynasty official title
丹阳 丹陽 Dānyáng Danyang County
道县 道縣 dàoxiàn Dao county
邓通 鄧通 Dèngtōng Deng Tong
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
东宫 東宮 dōnggōng East Palace
都尉 dūwèi Commander-in-Chief
扶风 扶風 fúfēng Fufeng
抚军 撫軍 fǔjūn Captain / Commander
驸马都尉 駙馬都尉 fùmǎ dūwèi Commandant Escort
高宗 Gāozōng
 1. Emperor Gaozong of Song
 2. Emperor Gaozong of Tang
 3. Gaozong
给事 給事 gěishì official (imperial) position
公事 gōngshì public affairs / official (matters, duties etc)
光禄大夫 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master
广陵 廣陵 Guǎnglíng Guangling
广州 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou
关内 關內 guānnèi Guannei Circuit
桂阳 桂陽 Guìyáng Guiyang
海陵王 hǎi língwáng Prince of Hailing
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man / a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
汉文帝 漢文帝 Hàn Wén Dì Emperor Wen of Han
汉寿 漢壽 hànshòu Hanshou
huái Huai River
黄门 黃門 Huángmén Huangmen
建元 Jiàn Yuán
 1. Jian Yuan reign
 2. Jian Yuan reign
建安 jiàn'ān Jianan
建昌 jiànchāng Jianchang
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江陵 Jiānglíng
 1. Jiangling
 2. Gangneung
江州 jiāngzhōu
 1. Jiangzhou
 2. Jiuzhou
建平 jiànpíng Jianping
建武 Jiànwǔ Jianwu reign
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋安 晉安 jìnān Jin'an
竟陵 jìnglíng Jingling
荆州 荊州 Jīngzhōu
 1. Jingzhou / Ching-chou
 2. Jingzhou / Ching-chou
记室 記室 jìshì Record Keeper / Secretary
会稽 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain
库部 庫部 kùbù Chief of the Treasury
琅邪 lángxié Langye
乐业 樂業 lèyè Leye
李悝 lǐkuī Li Kui
临川 臨川 Línchuān Linchuan
灵宝 靈寶 língbǎo Lingbao
林园 林園 línyuán Linyuan
隆昌 lóngchāng Longchang
蒙城 Mēng Chéng City of Meng
蒙山 mēngshān Mengshan
明帝 Míngdì
 1. Emperor Ming of Han
 2. Emperor Ming of Southern Qi
 3. Emperor Ming of Liu Song
明元 míngyuán Emperor Mingyuan of Northern Wei
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
南江 Nán Jiāng Nan River / Nanma River
南齐书 南齊書 Nán Qí Shū Book of Southern Qi / Book of Qi / History of Qi of the Southern Dynasties
南安 nánān Nan'an
南昌 Nánchāng Nanchang
南梁 nánliáng Southern Liang
南谯 南譙 nánqiáo Nanqiao
南阳 南陽 nányáng Nanyang
内史 內史 nèishǐ Censor / Administrator
宁远 寧遠 níngyuǎn Ningyuan
彭城 Péng Chéng Pengcheng / City of Peng
鄱阳 鄱陽 Póyáng Poyang
鄱阳县 鄱陽縣 póyáng xiàn Poyang county
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
汝南 rǔnán Runan
shào
 1. Shao
 2. Shao
世祖 Shì Zǔ Shi Zu
始兴 始興 shǐxīng Shixing
侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant
寿春 壽春 shòuchūn Shoucun
寿阳 壽陽 shòuyáng Shouyang
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
蜀郡 shǔjùn Shu prefecture
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋代 Sòng Dài
 1. Song Dynasty
 2. Liu Song Dynasty
宋文帝 Sòng wéndì Emperor Wen of Liu Song
太守 tài shǒu Governor
太学 太學 Tài Xué Taixue / Imperial Academy / Grand Academy
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
太子中 Tàizǐ Zhōng Crown Prince Zhong / Li Xian
廷尉 Tíngwèi Tingwei / Commandant of Justice
铜山 銅山 tóngshān Tongshan
王俭 王儉 wáng jiǎn Wang Jian
文安 Wén'ān Wen'an
文惠太子 wénhuì tàizǐ Crown Prince Wenhui
吴国 吳國 Wúguó
 1. Wu state
 2. Wu state
吴郡 吳郡 Wújùn Wujun
武陵 wǔlíng Wuling
xiāng
 1. Hunan
 2. Xiang dialect
襄城 xiāngchéng Xiangcheng
襄阳 襄陽 Xiāngyáng
 1. Xiangyang
 2. Xangyang
新安 xīnān Xin'an
新蔡 xīncài Xincai
兴元 興元 xīngyuán Xingyuan
新立 xīnlì Xinli
 1. xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
玄武 xuán wǔ
 1. Black Tortoise
 2. God of the north sky
宣阳门 宣陽門 Xuān Yáng Mén Xuan-yang Gate
徐州 Xúzhōu
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
阳城 陽城 yángchéng Yangcheng
扬州 揚州 Yángzhōu Yangzhou
兖州 兗州 Yǎnzhōu
 1. Yanzhou
 2. Yanzhou
益州 Yìzhōu Yizhou
永嘉 Yǒng Jiā
 1. Yongjia
 2. Yongjia
 3. Yongjia
永元 Yǒng Yuán Yong Yuan reign
元王 Yuán Wáng King Yuan of Zhou
于都 於都 yúdōu Yudu
余姚 餘姚 yúyáo Yuyao
豫章 yùzhāng Yuzhang
豫州 Yùzhōu Yuzhou
中华 中華 Zhōnghuá China
中华书局 中華書局 Zhōnghuá shūjú Zhonghua Book Company
重五 zhòngwǔ Dragon Boat Festival
主簿 zhǔbù official registrar (of a county etc) in imperial China

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English