Glossary and Vocabulary for The Scholars 《儒林外史》, 第四十回 Chapter 40

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 75 xiāo mournful / dejected 蕭雲仙廣武山賞雪
2 67 xiān an immortal 蕭雲仙廣武山賞雪
3 67 yún cloud 蕭雲仙廣武山賞雪
4 54 dào way / road / path 蕭雲仙想道
5 43 zài in / at 在田傍開出許多溝渠來
6 42 inside / interior 城裏又蓋了五個衙署
7 41 one 百姓一遇荒年
8 39 先生 xiānsheng Mr. / sir / mister / teacher / title of respect / gentleman 怎得有個先生教他識字便好
9 39 lái to come 須是興起些水利來
10 31 to go 老爺何不去和他商議
11 30 dào to arrive 每到一處
12 27 chén to sink / to submerge 沈瓊枝利涉橋賣文
13 23 martial / military 到了廣武衛地方
14 21 wood / lumber 帶著木耐
15 20 shū book 託沈先生每日指授他些書理
16 20 jiào to call / to yell / to be called / to order 城外就叫百姓開墾田地
17 20 一個 yī gè one instance / one unit 又尋一個會畫的
18 20 nài to endure / to bear 帶著木耐
19 19 shàng top / a high position 而今上賴皇恩
20 19 百姓 bǎixìng common people 城外就叫百姓開墾田地
21 17 kàn to see / to look 你看這般光景
22 15 lǎo old / aged / elderly / aging 近日聞得朝裏蕭老先生在這裏築城
23 14 rén person / people / a human being 是江南人
24 13 chéng a city / a town 那城方纔築的成功
25 13 便 biàn convenient / handy / easy 便叫百姓都團團坐下
26 13 shì matter / thing / item 亦可記著今日之事
27 13 zuò to make 做勸農的光景
28 12 guò to cross / to go over / to pass 拜過
29 12 qǐng to ask / to inquire 請到我公廨裏去住
30 12 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說過
31 12 老爺 lǎoye lord / master 老爺
32 11 zǒu to walk / to go / to move 走東路來南京
33 11 zhī a branch / a twig 沈瓊枝利涉橋賣文
34 10 qióng Hainan 沈瓊枝利涉橋賣文
35 10 shǎo few 木耐見了少保
36 10 liǎng two 讀到兩年多
37 10 父親 fùqīn father 他父親已臥病在床
38 10 jiā house / home / residence 百姓家男男女女
39 9 shī poem / verse 我在廣武衛看見他的詩
40 9 guǎng wide / large / vast 蕭雲仙廣武山賞雪
41 9 sòng Song dynasty 將小女許嫁揚州宋府上
42 9 jiàn to see 見那綠樹陰中
43 8 起來 qǐlai beginning or continuing an action / stand up / get out of bed 不能起來
44 8 xiǎng to think 蕭雲仙想道
45 8 說道 shuōdào to state / to say / to discuss / to explain 兵部司官說道
46 8 tóng like / same / similar 蕭雲仙同木耐
47 8 kāi to open 在田傍開出許多溝渠來
48 8 big / great / huge / large / major 大碗斟酒
49 8 horse 蕭雲仙騎著馬
50 8 zhòng many / numerous 率領眾百姓
51 8 小弟 xiǎodì me / naive me 小弟便是蕭雲仙
52 8 mén door / gate / doorway / gateway 白門武書正字氏稿
53 8 yào to want / to wish for 說起要請他教書的話
54 8 zhù to dwell / to live / to reside 足足住了三四年
55 7 nián year 足足住了三四年
56 7 chéng to submit 你一總呈出歸公便了
57 7 bǎo to defend / to protect 木耐見了少保
58 7 huí to go back / to return 第四十回
59 7 huà spoken words / talk / conversation / dialect / language 你這話又獃氣了
60 7 qīng green 楊柳發了青
61 7 wèn to ask 少保問他些情節
62 7 女兒 nǚ ér daughter 這先生領著他女兒瓊枝
63 7 nèi inside / interior 便打馬到祠內會那先生
64 7 dài to carry / to bring 帶著木耐
65 7 sòng to deliver / to carry / to give 送部引見
66 6 進去 jìnqù to go in 進去同那先生作揖坐下
67 6 huā Hua 杏花
68 6 sān three 足足住了三四年
69 6 xīn heart 蕭雲仙心裏歡喜
70 6 bài to bow / to pay respect to 八拜
71 6 fēng maple 因向年有個親戚在青楓做生意
72 6 chī to consume / to eat or drink 喫完了酒
73 6 zuò to sit 蕭雲仙坐在中間
74 6 次日 cìrì second day / next day 次日
75 6 gōng an artisan / a craftsman / a worker 蕭雲仙城工已竣
76 6 xiě to write 題目寫著
77 6 to read 讀到兩年多
78 6 several 一連喫了幾十日酒
79 6 zǒng general / total / overall / chief 應請仍于本千總班次
80 6 shí ten 第四十回
81 6 武山 wǔshān Wushan 蕭雲仙廣武山賞雪
82 6 光景 guāngjǐng circumstances / scene / about / probably 仿佛江南的光景
83 6 xiǎo small / tiny / insignificant 樓右邊一個小閣子
84 6 出來 chūlái to come out / to emerge 出來遊玩
85 5 an ancestral hall / a temple 在城門外公同起蓋了一所先農祠
86 5 xìng family name / surname 也是我姓蕭的在這裏一番
87 5 to repair / to patch / to mend 蕭雲仙紗帽補服
88 5 huì can / be able to 又尋一個會畫的
89 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 便將帶來駐防的二三千多兵內
90 5 wèi position / location / place 只得先生一位
91 5 child / son 樓右邊一個小閣子
92 5 chuán boat / ship / watercraft 只見後面擠上一隻船來
93 5 xiān first 在城門外公同起蓋了一所先農祠
94 5 看見 kànjiàn to see 看見父親病重
95 5 新娘 xīnniáng bride 老爺叫把新娘就抬到府裏去
96 5 to ride an animal or bicycle 蕭雲仙騎著馬
97 5 can / may / permissible 亦可記著今日之事
98 5 chù a place / location / a spot / a point 每到一處
99 5 jiāo to teach / to educate / to instruct 怎得有個先生教他識字便好
100 5 gāi should / ought to 該撫題銷本內
101 5 rich / wealthy 那鹽商宋為富打發家人來吩咐道
102 5 常州 chángzhōu Changzhou 敝處常州
103 5 到了 dàole at last / finally / in the end 到了成功的時候
104 5 five 城裏又蓋了五個衙署
105 5 不能 bù néng cannot / must not / should not 就不能收糧食了
106 5 qiè consort / concubine 當做娶妾的一般光景
107 4 ministry / department 送部引見
108 4 day of the month / a certain day 一連喫了幾十日酒
109 4 轎子 jiàozi a sedan chair / a palanquin / a litter 岸上叫了一乘小轎子抬著女兒
110 4 shāng commerce / trade 改日還有事奉商
111 4 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 喫完了酒
112 4 huà painting / picture / drawing 又尋一個會畫的
113 4 to strike / to hit / to beat 便打馬到祠內會那先生
114 4 fèng to offer / to present 話說蕭雲仙奉著將令
115 4 gōng public/ common / state-owned 請到我公廨裏去住
116 4 jìn to the greatest extent / utmost 盡哀盡禮
117 4 nóng agriculture / farming 立起先農的牌位來
118 4 diàn shop / store 晚間住在店裏
119 4 suí to follow 隨接送上茶來
120 4 an official institution / a state bureau 查該員係四川成都府人
121 4 wèi to guard / to protect / to defend 部裏纔推陞了他應天府江淮衛的守備
122 4 liù six 六座城門
123 4 今日 jīnrì today 亦可記著今日之事
124 4 坐下 zuòxià to sit down 便叫百姓都團團坐下
125 4 tīng to listen 不便聽其任意浮開
126 4 丫鬟 yāhuán servant girl / maid 叫過一個丫鬟來
127 4 àn case / incident 蕭采承辦青楓城城工一案
128 4 jìn to enter 進了京城
129 4 hǎo good 一個個好模好樣
130 4 大年 dànián [Lunar] New Year 沈大年既是常州貢生
131 4 一直 yīzhí straight (in a straight line) 當下一直來到花牌樓
132 4 concerned about / anxious / worried 大堂虞老爺立候相公說話
133 4 xuān xuan / a pavilion with a view / a balcony 蕭昊軒道
134 4 bīng soldier / troops 便將帶來駐防的二三千多兵內
135 4 chuán to transmit 傳下號令
136 4 shān a mountain / a hill / a peak 又率領眾百姓望著北闕山呼舞蹈
137 4 文書 wénshū document / official correspondence 報上文書去
138 4 to stand 立起先農的牌位來
139 4 fāng square / quadrilateral / one side 那城方纔築的成功
140 4 tái to lift / to raise / to carry 岸上叫了一乘小轎子抬著女兒
141 4 grandfather 木總爺來查夜
142 4 niú an ox / a cow / a bull 蕭雲仙殺牛宰馬
143 4 deputy / assistant / vice- 中間三副圖
144 4 回去 huíqu to return / to come back 不得回去
145 4 péi to lose in trade / to pay damages 被工部核減追賠一案說了
146 4 銀子 yínzi money / silver 還少三百多兩銀子
147 4 南京 Nánjīng Nanjing 走東路來南京
148 4 zuò to do 也是一時有感之作
149 4 to comment / to criticize 呈子批出來
150 4 four 足足住了三四年
151 3 to take charge of / to manage / to administer 兵部司官說道
152 3 xuě snow 蕭雲仙廣武山賞雪
153 3 shǎng to reward / to grant / to bestow 蕭雲仙廣武山賞雪
154 3 shēng to be born / to give birth 是個上齋的監生
155 3 旗丁 qídīng Manchurian foot soldier 旗丁道
156 3 yán salt 通報了宋鹽商
157 3 一日 yī rì one [whole] day 非止一日
158 3 shēng to promote / to rise / to ascend 論俸推陞守備
159 3 shǒu hand 我如今親自手種一顆柳樹
160 3 上船 shàngchuán to get on the boat 蕭雲仙上船
161 3 qiān one thousand 便將帶來駐防的二三千多兵內
162 3 卷子 juǎnzǐ scroll 蕭雲仙拿出一個卷子遞與武書
163 3 中間 zhōngjiān in between 蕭雲仙坐在中間
164 3 家人 jiārén family members 那鹽商宋為富打發家人來吩咐道
165 3 bèi to prepare / get ready 備酒飯款待沈先生
166 3 hào the sky / something that is vast and limitless 蕭昊軒道
167 3 even / equal / uniform 僱齊民夫
168 3 jiào a sedan chair / a palanquin 上了轎
169 3 守備 shǒubèi to garrison / to stand guard / on garrison duty 論俸推陞守備
170 3 衙署 yáshǔ government office in feudal China / yamen 城裏又蓋了五個衙署
171 3 to conceal / to hide / to ambush 伏著不肯起來
172 3 來到 láidào to come / to arrive 一經來到廣武山阮公祠內
173 3 老媽 lǎomā mother / mom 幾個小老媽抱著小官在大牆門口同看門的管家說笑話
174 3 博士 bóshì Ph.D. 武書走去見虞博士
175 3 wén writing / text 沈瓊枝利涉橋賣文
176 3 shǒu head 內中一首
177 3 zhuī to pursue / to chase 在于該員名下著追
178 3 zūn to honor / to respect 老先生尊姓
179 3 前面 qiánmiàn in front of / facing 前面畫木耐的像
180 3 後面 hòumian rear / back 請到後面樓上坐下
181 3 to connect / to relate 查該員係四川成都府人
182 3 fáng a room 新娘權且進房去
183 3 guì expensive / costly / valuable 聞得先生貴處是江南
184 3 xīn new / fresh / modern 那先生起身從新行禮
185 3 日子 rìzi a day 到朔望的日子
186 3 wǎng to go (in a direction) 往這廟裏來焚香點燭跪拜
187 3 a word 將呈詞收了
188 3 前日 qiánrì day before yesterday 前日這先農祠住著一個先生
189 3 一方 yī fāng a party / one side / area / region 把那一方百姓都傳齊了
190 3 在此 zàicǐ here 我和你們眾百姓在此痛飲一天
191 3 hóng red / vermillion 蕭雲仙拿了一張紅帖子要武書開名字去拜
192 3 to marry / to take a wife 他既要娶我
193 3 xuǎn to choose / to pick / to select 揀那認得字多的兵選了十個
194 3 gài a lid / top / cover 城裏又蓋了五個衙署
195 3 知道 zhīdào to know 這些人也知道讀書是體面事了
196 3 回到 huídào to return to 當下收拾回到衙署
197 3 而今 érjīn now / at the present (time) 而今上賴皇恩
198 3 行李 xíngli luggage 便叫兩個百姓來搬了沈先生的行李
199 3 進來 jìnlái to come in 進來居住
200 3 還有 háiyǒu furthermore / in addition / still / also 大約還有七千金
201 3 to squeeze / to push / to press 在鈔關上擠馬頭
202 3 tuī to push / to shove 論俸推陞守備
203 3 覺得 juéde to feel 也還覺得聰俊
204 3 to hold / to seize / to catch / to take 手裏拿著一枝紅旗
205 3 to stop / to cease / to suspend 看罷
206 3 過來 guòlái to come over 從屋角邊慢慢轉了過來
207 3 chá to check 查該地水草附近
208 3 引見 yǐnjiàn bring to visit / to introduce / to grant an interview 送部引見
209 3 xiàng to appear / to seem / to resemble 像這旱地
210 3 lǐng neck 蕭雲仙領了劄付出京
211 3 qiáng wall 在牆上畫了一個馬
212 3 完了 wánle to be finished / to be done for / ruined / gone to the dogs / oh no 喫完了酒
213 3 如今 rújīn nowadays / now 我如今親自手種一顆柳樹
214 3 mài to sell 沈瓊枝利涉橋賣文
215 3 topic / subject 該撫題銷本內
216 3 jiān to supervise / to inspect 監裏有個武相公
217 3 拿出 náchū to take out / to put out / to provide / to put forward (a proposal) / to come up with (evidence) 因在袖內拿出一卷詩來
218 3 吩咐 fēnfù to tell / to instruct / to command 那鹽商宋為富打發家人來吩咐道
219 3 江南 Jiāngnán Region South of the Yangtze River 仿佛江南的光景
220 3 gain / advantage / benefit 沈瓊枝利涉橋賣文
221 3 dǎo to fall / to collapse / to topple 也有倒騎在牛上的
222 2 zhá to write down 蕭雲仙領了劄付出京
223 2 揚州 Yángzhōu Yangzhou 到了揚州
224 2 作揖 zuòyī to bow with hands held in front 進去同那先生作揖坐下
225 2 一個個 yī ge ge each and every one 一個個都在大路上栽了桃
226 2 juǎn to coil / to roll 因在袖內拿出一卷詩來
227 2 apparatus 杜儀少卿
228 2 在旁 zàipáng alongside / nearby 叫木耐在旁贊禮
229 2 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 卑弁盡個地主之誼
230 2 擇吉 zéjí to select an auspicious day 等他擇吉過門
231 2 小孩子 xiǎoháizǐ child 百姓家的小孩子
232 2 miàn side / surface 自己站在前面
233 2 wén to hear 聞得先生貴處是江南
234 2 回家 huíjiā to return home 斷斷也不能回家
235 2 bān class / a group / a grade 只是這班小孩子
236 2 kuān wide / broad 老爺且寬住一日
237 2 kòu to knock / to ask 叩謝皇恩
238 2 shōu to receive / to accept 就不能收糧食了
239 2 kěn to agree / to consent / to be willing 為甚麼肯去伏低做小
240 2 不敢 bùgǎn to not dare 道土不敢來陪
241 2 zhuàng form / appearance / shape 替他虛出了一個完清的結狀
242 2 lǒng to collect / to bring together 攢湊攏來
243 2 款待 kuǎndài to entertain 備酒飯款待沈先生
244 2 liè cold and raw 又被北風吹的凜凜冽冽的光景
245 2 xiè to thank 叩謝皇恩
246 2 時候 shíhou a time / a season / a period 到了成功的時候
247 2 qīng clear / pure / clean 替他虛出了一個完清的結狀
248 2 zhēng to march / to travel on a long journey 莊徵君紹光
249 2 皇恩 huángēn imperial kindness / benevolence from the emperor 叩謝皇恩
250 2 一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle 岸上叫了一乘小轎子抬著女兒
251 2 jiē to join 接了上司行來的公文
252 2 兩個 liǎng gè two / two units 便叫兩個百姓來搬了沈先生的行李
253 2 不朽 bùxiǔ immortality 以垂不朽
254 2 料想 liàoxiǎng to expect / to presume / to think (sth is likely) 料想樂於題詠的
255 2 成都 Chéngdū Chengdu 查該員係四川成都府人
256 2 bào newspaper 部裏為報在後面
257 2 知縣 zhīxiàn county head magistrate 那知縣看了呈子
258 2 一天 yītiān one day 痛飲一天
259 2 a man / a male adult 僱齊民夫
260 2 工部 gōng bù name of Kangxi radical 48 工部核算
261 2 領教 lǐngjiāo much obliged / thank you / to ask advice / (ironically or humorously) to experience / to taste 當得領教
262 2 應允 yīngyǔn to give one's assent / to consent 先生應允了
263 2 to substitute for / to take the place of / to replace 替他虛出了一個完清的結狀
264 2 來看 láikàn to come and see / judging from 所以來看他
265 2 běi north 又率領眾百姓望著北闕山呼舞蹈
266 2 既是 jìshì since / as / being the case that 既是做詩的人
267 2 流民 liú mín a refugee 出榜招集流民
268 2 知府 zhīfǔ prefectural magistrate 適逢知府因盜案的事降調去了
269 2 dōng east 走東路來南京
270 2 叫做 jiàozuò to be called 也不叫做不幸
271 2 言語 yányǔ spoken language 沈先生只得依著女兒的言語
272 2 不知 bùzhī do not know 不知經過了多少
273 2 to happen upon / to meet with by chance 百姓一遇荒年
274 2 to record 西征小紀
275 2 權且 quánqiě temporarily / for the time being 權且住下
276 2 luò to fall / to drop 落在大豐旗下店裏
277 2 不知道 bù zhīdào do not know 你不知道麼
278 2 qiáo bridge 沈瓊枝利涉橋賣文
279 2 緣法 yuánfǎ causes and conditions 也是緣法
280 2 liú to flow / to spread / to circulate 反為逋逃之流
281 2 qiān to connected to / to be involved in 三五成群的牽著牛
282 2 就是 jiùshì is precisely / is exactly 我就是主人
283 2 to break / to ruin / to destroy 破承
284 2 學堂 xuétáng a college / a school 開了十個學堂
285 2 宿 to lodge / to stay overnight 住了一宿
286 2 田地 tiándì field / farmland 城外就叫百姓開墾田地
287 2 zhàn a station 自己站在前面
288 2 shí a rock / a stone 堆滿了太湖石的山子
289 2 cháo to face 近日聞得朝裏蕭老先生在這裏築城
290 2 兵部 bīngbù Ministry of War 咨明兵部
291 2 不解 bùjiě to not understand 他衣不解帶
292 2 to remember / to memorize / to bear in mind 亦可記著今日之事
293 2 tián field / farmland 在田傍開出許多溝渠來
294 2 痛飲 tòngyǐn to drink one's fill 痛飲一天
295 2 chuáng bed 他父親已臥病在床
296 2 這般 zhè bān this kind / this class of 你看這般光景
297 2 如此 rúcǐ in this way / so 古今來大概如此
298 2 pen / pencil / writing brush 專求老先生大筆
299 2 奉旨 fèngzhǐ on imperial orders 奉旨依議
300 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 實在不可自比於人
301 2 慌忙 huāngmáng in a great rush / in a flurry 慌忙走到後邊報與老爺知道
302 2 這等 zhèděng this way / this level 怎麼這等大模大樣
303 2 率領 shuàilǐng to lead / to command / to head 率領眾百姓
304 2 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如且隨他進去
305 2 wàn ten thousand 共栽了幾萬顆柳樹
306 2 成功 chénggōng success 那城方纔築的成功
307 2 tóu head 又磕下頭去
308 2 qiú to request 還求指教
309 2 zhōng middle 見那綠樹陰中
310 2 三百 sān bǎi three hundred 共開銷銀一萬九千三百六十兩一錢二分一釐五毫
311 2 七千 qī qiān seven thousand 應請核減銀七千五百二十五兩有零
312 2 yuě an office 請到我公廨裏去住
313 2 城門 chéng mén a city gate 六座城門
314 2 的話 dehuà if (coming after a conditional clause) 說起要請他教書的話
315 2 jīn gold 大約還有七千金
316 2 seven 一年至少也娶七八個妾
317 2 起身 qǐshēn to leave 那先生起身從新行禮
318 2 yàn to examine / to test / to check 驗了劄付
319 2 勸農 quànnóng to promote agriculture 做勸農的光景
320 2 jiāng a large river 蕭雲仙從浦口過江
321 2 tīng main hall 便跟著丫頭走到廳背後左邊一個小圭門裏進去
322 2 guān an office 兵部司官說道
323 2 說起 shuōqǐ to mention / to bring up (a subject) / with regard to / as for 說起要請他教書的話
324 2 xiū to decorate / to embellish 蕭雲仙纔把因修城工
325 2 紗帽 shāmào gauze hat 蕭雲仙紗帽補服
326 2 yùn to move / to transport / to use / to apply 查點了運丁
327 2 五百 wǔ bǎi five hundred 應請核減銀七千五百二十五兩有零
328 2 to be fond of / to like 卻喜得會見老先生
329 2 female / feminine 百姓家男男女女
330 2 地方 dìfāng place 到了廣武衛地方
331 2 遊玩 yóuwán to amuse oneself / to have fun / to go sightseeing / to take a stroll 出來遊玩
332 2 ruǎn Ruan 今日且到廣武山阮公祠遊玩游玩
333 2 tiào to jump / to hop / to skip (a grade) / to leap / to bounce 那沈先生跳上船來
334 2 牌樓 páilóu decorated archway 就在花牌樓住
335 2 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 拙作過蒙稱許
336 2 產業 chǎnyè an estate / a property 到要破費了父親的產業
337 2 to hand over / to pass / to give 蕭雲仙拿出一個卷子遞與武書
338 2 名人 míngrén celebrity 牆上嵌著許多名人題詠
339 2 築城 zhùchéng fortification 監督築城
340 2 指教 zhǐjiāo to give advice or comments 凡事要求指教
341 2 gōng to present to / to supply / to provide 中間供著先農神位
342 2 to associate with / be near 應行文該地方官勒限嚴比歸款
343 2 忠孝 zhōngxiào to be loyal to country, king, and family 為人以忠孝為本
344 2 柳樹 liǔshù willow 我如今親自手種一顆柳樹
345 2 soil / ground / land 查該地水草附近
346 2 開墾 kāikěn to clear a wild area for cultivation 城外就叫百姓開墾田地
347 2 jiǎn to deduct / to subtract 應請核減銀七千五百二十五兩有零
348 2 piān chapter / section / essay / article 或作一篇文
349 2 to tell / to complain 慌忙叫小司客具了一個訴呈
350 2 shǔ to count 看了數草
351 2 帖子 tiězi an invitation card or letter 帶了帖子去回拜蕭守備
352 2 zhī to know 老先生的相知何不竟指小弟先去拜謁
353 2 to cry out / to shout 又率領眾百姓望著北闕山呼舞蹈
354 2 幾天 jǐ tiān several days 且讓我在此消遣幾天
355 2 yuán personel / employee 在于該員名下著追
356 2 wài outside 賞他一個外委把總做去了
357 2 to cry / to weep / to wail 蕭雲仙哭著應諾了
358 2 máng busy / pressed for time / hustling 忙將蕭雲仙請進衙署
359 2 hòu after / later 到任後
360 2 zāi to cultivate / to plant 一個個都在大路上栽了桃
361 2 住著 zhùzhe to cling / to attach / to dwell 前日這先農祠住著一個先生
362 2 a moat / a water channel 溝間有洫
363 2 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 蕭采承辦青楓城城工一案
364 2 yǒng to sing / to chant 牆上嵌著許多名人題詠
365 2 相公 xiānggōng lord / master / young gentleman / catamite / mahjong player disqualified by unintentionally taking in the wrong number of dominoes 監裏有個武相公
366 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 叫木耐在旁贊禮
367 2 to examine / to spy on 伏伺十餘日
368 2 開水 kāishuǐ boiled water 開水利
369 2 to finish / to complete / to exhaust 說畢
370 2 píng flat / level / smooth 新任知府卻是平少保做巡撫時提拔的
371 2 時分 shífēn time / a period during the day / one of the 12 two-hour periods enumerated by the earthly branches 正是嚴冬時分
372 2 江淮 Jiāng Huái Lower Yangtze area / Jiang-Huai area 部裏纔推陞了他應天府江淮衛的守備
373 2 a room 從屋角邊慢慢轉了過來
374 2 yín silver 共開銷銀一萬九千三百六十兩一錢二分一釐五毫
375 2 tiān day 雲仙呼天搶地
376 2 my (polite) / poor / ruined / shabby / worn out / defeated 敝處常州
377 2 看完 kànwán finished reading 蕭雲仙都看完了
378 2 rèn to bear / to undertake 到任後
379 2 懷古 huáigǔ to recall the past / to cherish the memory of past events / to reminisce / nostalgic 廣武山懷古
380 2 děng et cetera / and so on 等他擇吉過門
381 2 to enter 蕭雲仙迎入川堂
382 2 過門 guò mén to pass through a doorway 等他擇吉過門
383 2 收拾 shōushi to put in order / to tidy up 只得打點收拾行李
384 2 接著 jiēzhe to catch and hold on / to continue / to follow / to carry on 蕭雲仙接著
385 2 eight 八拜
386 2 拜謁 bàiyè to pay a formal visit / to call to pay respects / to pay homage 所以特來拜謁
387 2 zàn to praise 叫木耐在旁贊禮
388 2 hòu to wait 蕭雲仙又候了五六個月
389 2 shàn door panel 木耐隨手開了六扇窗格
390 2 爹爹 diēdiē daddy / granddad 爹爹
391 2 gōu a ditch / a drain / a narrow waterway 溝間有洫
392 2 thin / slender 每幅下面都有逐細的紀略
393 2 正字 zhèngzì to correct an erroneously written character 白門武書正字氏稿
394 2 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 治辦喪事
395 2 shí time / a period of time 新任知府卻是平少保做巡撫時提拔的
396 2 模樣 móyàng look / style 看他怎模樣看待我
397 2 xíng to walk / to move 接了上司行來的公文
398 2 héng horizontal / transverse 也有橫睡在牛背上的
399 2 clothes / dress / garment 蕭雲仙紗帽補服
400 2 半生 bànshēng half a lifetime 這是小弟半生事跡
401 2 旁邊 pángbiān lateral / side 旁邊供了蕭雲仙的長生祿位牌
402 2 zhǒng kind / type 我如今親自手種一顆柳樹
403 2 下雪 xiàxuě to snow 這天色想是要下雪了
404 2 chá tea 當下捧出茶來喫了
405 2 管家 guǎnjiā housekeeper / butler / manage one's household 幾個小老媽抱著小官在大牆門口同看門的管家說笑話
406 2 zhuān brick
407 2 大門 dàmén main gate 武書送出大門
408 2 鈔關 chāoguān tax office 在鈔關上擠馬頭
409 2 跟著 gēnzhe to follow after 那家人跟著轎子
410 2 tàn to sigh 贊歎不已
411 2 地方官 dìfāngguān local official 應行文該地方官勒限嚴比歸款
412 2 桃花 táohuā peach blossom 或雜些桃花
413 2 dīng Ding 查點了運丁
414 2 國子監 Guó Zǐ Jiàn Imperial Academy 小的向國子監一問便知了
415 2 讀書 dúshū to study / to read 把百姓家略聰明的孩子都養在學堂裏讀書
416 2 回拜 huíbài to pay a return visit 帶了帖子去回拜蕭守備
417 2 tuán group / organization / society 便叫百姓都團團坐下
418 2 左邊 zuǒbiān left 便跟著丫頭走到廳背後左邊一個小圭門裏進去
419 2 kuài fast / quick 你快些去問
420 2 穿 chuān to dress / to wear 身上穿了大紅外蓋
421 2 小的 xiǎode small / young [child] 小的卻不知道
422 2 年兄 niánxiōng older brother / fellow students who are successful in the imperial examinations 年兄
423 2 xìng apricot 杏花
424 2 jīng to go through / to experience 一經來到廣武山阮公祠內
425 2 押運 yāyùn to escort (goods or funds) / to convey under guard 押運赴淮
426 2 zhú to chase / to expel 逐名查了
427 2 guest / visitor 慌忙叫小司客具了一個訴呈
428 2 a seed / a kernel / a pip / a nut 應請核減銀七千五百二十五兩有零
429 2 帳房 zhàngfáng cashier's office 叫帳房置酒款待
430 2 帶領 dàilǐng to guide / to lead 帶領引見
431 2 lüè plan / strategy 把百姓家略聰明的孩子都養在學堂裏讀書
432 2 新任 xīnrèn newly-appointed / newly elected / new (in a political office) 新任知府卻是平少保做巡撫時提拔的
433 2 letter / symbol / character 揀那認得字多的兵選了十個
434 2 功勞 gōngláo contribution / merit / acheivement 老先生這樣功勞
435 2 huī gray
436 2 liǔ willow
437 2 做小 zuòxiǎo to become a concubine 為甚麼肯去伏低做小
438 2 正室 zhèngshì first wife / legal wife 看來這等光景竟不是把你當作正室了
439 2 yuè month 蕭雲仙又候了五六個月
440 2 ān calm / still / quiet / peaceful 蕭雲仙到床面前請了父親的安
441 1 作別 zuòbié to bid farewell 作別開船去了
442 1 clothes / clothing 他衣不解帶
443 1 朔望 shuòwàng the new moon / the first day of the lunar month 到朔望的日子
444 1 dìng to decide 立定主意
445 1 chǎng roomy / spacious / open / broad 亭臺軒敞
446 1 zhú bamboo 竹樹交加
447 1 事奉 shìfèng to serve 改日還有事奉商
448 1 yíng to receive / to welcome / to greet 蕭雲仙迎入川堂
449 1 第一 dì yī first 第一副是
450 1 jīng a banner 令堂旌表的事
451 1 xiāo to melt / to fuse 該撫題銷本內
452 1 孝敬 xiàojìng to show filial respect / to show respect 兒子不能掙得一絲半粟孝敬父親
453 1 qiú fur garments 此時貂裘向火
454 1 qián money / currency 共開銷銀一萬九千三百六十兩一錢二分一釐五毫
455 1 guǒ a result / a consequence 虞博士果行
456 1 商人 shāngrén merchant / businessman 我們總商人家
457 1 科舉 Kē Jǔ Imperial Examinations 科舉儒生
458 1 外人 wàirén outsider 倒反被外人議論
459 1 huái Huai River 押運赴淮
460 1 其餘 qíyú rest / remainder 其餘都是末事
461 1 佳作 jiāzuò masterpiece / fine piece of writing 奉讀老先生懷古佳作
462 1 淘氣 táoqì mischievous 都像這般淘氣起來
463 1 chán to wrap / to wind around / to tie / to bind 再來和我歪纏
464 1 chūn spring 春郊勸農
465 1 to pity / to regret 歎惜道
466 1 zhōng loyalty / devotion 也不埋沒了這半生忠悃
467 1 招集 zhāojí to assemble / to gather together 出榜招集流民
468 1 zhuān to monopolize / to take sole possession 專求老先生大筆
469 1 unhusked millet 兒子不能掙得一絲半粟孝敬父親
470 1 kǔn sincere 也不埋沒了這半生忠悃
471 1 查夜 cháyè night patrol / to make nightly rounds 木總爺來查夜
472 1 說話 shuōhuà to speak / to say 大堂虞老爺立候相公說話
473 1 xián liesure 蕭雲仙起來閒步
474 1 低三下四 dīsānxiàsì servile 不是甚麼低三下四的人家
475 1 上茶 shàngchá fine tea 隨接送上茶來
476 1 親筆 qīnbǐ one's own handwriting 只叫他把我父親親筆寫的婚書拿出來與我看
477 1 shù tree 竹樹交加
478 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 我若回常州父母家去
479 1 lài to depend on / to rely on 而今上賴皇恩
480 1 hóu marquis / lord 快叫人伺侯
481 1 不在 bùzài not here 老爺今日不在
482 1 令愛 lìngài your precious daughter 令愛恭喜
483 1 池子 chízi pond 池子旁邊
484 1 走去 zǒuqù to walk over (to) 武書走去見虞博士
485 1 yǐn to drink 在田旁溝裏飲了水
486 1 體面 tǐmiàn dignity / face 這些人也知道讀書是體面事了
487 1 jǐn tense / tight / taut 倒覺得寒冷的緊
488 1 真珠 zhēnzhū pearl 真珠首飾
489 1 遺言 yíyán words of the deceased / last words of the dying / wisdom of past sages 父親可有甚麼遺言
490 1 外地 wàidì parts of the country other than where one is 因甚到這邊外地方
491 1 to cut / to divide / to partition 拔劍割肉
492 1 第三 dì sān third 第三副是
493 1 盡頭 jìntóu end / extremity / limit 走到廊盡頭處
494 1 西征 xīzhēng a military expedition west 西征小紀
495 1 做生意 zuòshēngyì to do business 因向年有個親戚在青楓做生意
496 1 堆滿 duīmǎn to pile up 堆滿了太湖石的山子
497 1 láng corridor / veranda / porch 走到廊盡頭處
498 1 流落 liúluò to wander destitute 流落在這裏五六年
499 1 想起 xiǎngqǐ to recall / to think of / to call to mind 想起那兩位都督大老爺
500 1 不見得 bùjiàn de not necessarily / not likely 那時到也不見得苦楚

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 139 le completion of an action 足足住了三四年
2 79 de possessive particle 那城方纔築的成功
3 75 xiāo mournful / dejected 蕭雲仙廣武山賞雪
4 67 xiān an immortal 蕭雲仙廣武山賞雪
5 67 yún cloud 蕭雲仙廣武山賞雪
6 54 dào way / road / path 蕭雲仙想道
7 43 zài in / at 在田傍開出許多溝渠來
8 42 inside / interior 城裏又蓋了五個衙署
9 41 one 百姓一遇荒年
10 40 he / him 怎得有個先生教他識字便好
11 39 先生 xiānsheng Mr. / sir / mister / teacher / title of respect / gentleman 怎得有個先生教他識字便好
12 39 lái to come 須是興起些水利來
13 39 zhè this / these 像這旱地
14 37 zhe indicates that an action is continuing 話說蕭雲仙奉著將令
15 31 to go 老爺何不去和他商議
16 30 dào to arrive 每到一處
17 30 shì is / are / am / to be 是江南人
18 29 I / me / my 我和你們眾百姓在此痛飲一天
19 27 that 那城方纔築的成功
20 27 chén to sink / to submerge 沈瓊枝利涉橋賣文
21 23 martial / military 到了廣武衛地方
22 21 wood / lumber 帶著木耐
23 20 also / too 你們眾百姓每人也種一顆
24 20 shū book 託沈先生每日指授他些書理
25 20 jiào to call / to yell / to be called / to order 城外就叫百姓開墾田地
26 20 一個 yī gè one instance / one unit 又尋一個會畫的
27 20 nài to endure / to bear 帶著木耐
28 19 shàng top / a high position 而今上賴皇恩
29 19 百姓 bǎixìng common people 城外就叫百姓開墾田地
30 18 yǒu is / are / to exist 溝間有洫
31 18 yòu again / also 城裏又蓋了五個衙署
32 17 kàn to see / to look 你看這般光景
33 16 dōu all 把那一方百姓都傳齊了
34 16 ge unit 城裏又蓋了五個衙署
35 15 lǎo old / aged / elderly / aging 近日聞得朝裏蕭老先生在這裏築城
36 14 you 你看這般光景
37 14 rén person / people / a human being 是江南人
38 13 chéng a city / a town 那城方纔築的成功
39 13 wèi for / to 為甚麼不起來
40 13 便 biàn convenient / handy / easy 便叫百姓都團團坐下
41 13 shì matter / thing / item 亦可記著今日之事
42 13 zuò to make 做勸農的光景
43 12 guò to cross / to go over / to pass 拜過
44 12 qǐng to ask / to inquire 請到我公廨裏去住
45 12 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說過
46 12 老爺 lǎoye lord / master 老爺
47 12 jiù right away 城外就叫百姓開墾田地
48 11 de potential marker 開得高高低低
49 11 zǒu to walk / to go / to move 走東路來南京
50 11 zhī a branch / a twig 沈瓊枝利涉橋賣文
51 10 qióng Hainan 沈瓊枝利涉橋賣文
52 10 shǎo few 木耐見了少保
53 10 xià next 傳下號令
54 10 liǎng two 讀到兩年多
55 10 父親 fùqīn father 他父親已臥病在床
56 10 jiā house / home / residence 百姓家男男女女
57 9 marker for direct-object 把那一方百姓都傳齊了
58 9 shī poem / verse 我在廣武衛看見他的詩
59 9 xiē some 須是興起些水利來
60 9 yīn because 因動支錢糧
61 9 guǎng wide / large / vast 蕭雲仙廣武山賞雪
62 9 sòng Song dynasty 將小女許嫁揚州宋府上
63 9 jiàn to see 見那綠樹陰中
64 9 chū to go out / to leave 在田傍開出許多溝渠來
65 8 起來 qǐlai beginning or continuing an action / stand up / get out of bed 不能起來
66 8 xiǎng to think 蕭雲仙想道
67 8 說道 shuōdào to state / to say / to discuss / to explain 兵部司官說道
68 8 tóng like / same / similar 蕭雲仙同木耐
69 8 kāi to open 在田傍開出許多溝渠來
70 8 big / great / huge / large / major 大碗斟酒
71 8 horse 蕭雲仙騎著馬
72 8 zhòng many / numerous 率領眾百姓
73 8 小弟 xiǎodì me / naive me 小弟便是蕭雲仙
74 8 mén door / gate / doorway / gateway 白門武書正字氏稿
75 8 yào to want / to wish for 說起要請他教書的話
76 8 not / no 教不來
77 8 qiě moreover / also 老爺且寬住一日
78 8 zhù to dwell / to live / to reside 足足住了三四年
79 7 nián year 足足住了三四年
80 7 chéng to submit 你一總呈出歸公便了
81 7 bǎo to defend / to protect 木耐見了少保
82 7 jiāng will / shall (future tense) 忙將蕭雲仙請進衙署
83 7 huí to go back / to return 第四十回
84 7 huà spoken words / talk / conversation / dialect / language 你這話又獃氣了
85 7 qīng green 楊柳發了青
86 7 wèn to ask 少保問他些情節
87 7 女兒 nǚ ér daughter 這先生領著他女兒瓊枝
88 7 xiàng towards / to 蕭雲仙向眾百姓道
89 7 甚麼 shénme what (forming a question) 為甚麼不起來
90 7 nèi inside / interior 便打馬到祠內會那先生
91 7 zhī him / her / them / that 亦可記著今日之事
92 7 hái also / in addition / more 也還覺得聰俊
93 7 dài to carry / to bring 帶著木耐
94 7 sòng to deliver / to carry / to give 送部引見
95 6 進去 jìnqù to go in 進去同那先生作揖坐下
96 6 huā Hua 杏花
97 6 sān three 足足住了三四年
98 6 一番 yīfān once 也是我姓蕭的在這裏一番
99 6 xīn heart 蕭雲仙心裏歡喜
100 6 bài to bow / to pay respect to 八拜
101 6 fēng maple 因向年有個親戚在青楓做生意
102 6 chī to consume / to eat or drink 喫完了酒
103 6 zuò to sit 蕭雲仙坐在中間
104 6 cái just / not until 那城方纔築的成功
105 6 次日 cìrì second day / next day 次日
106 6 gōng an artisan / a craftsman / a worker 蕭雲仙城工已竣
107 6 xiě to write 題目寫著
108 6 to read 讀到兩年多
109 6 several 一連喫了幾十日酒
110 6 and 我和你們眾百姓在此痛飲一天
111 6 zǒng general / total / overall / chief 應請仍于本千總班次
112 6 shí ten 第四十回
113 6 naturally / of course / certainly 實在不可自比於人
114 6 武山 wǔshān Wushan 蕭雲仙廣武山賞雪
115 6 光景 guāngjǐng circumstances / scene / about / probably 仿佛江南的光景
116 6 xiǎo small / tiny / insignificant 樓右邊一個小閣子
117 6 出來 chūlái to come out / to emerge 出來遊玩
118 6 and 蕭雲仙拿出一個卷子遞與武書
119 5 an ancestral hall / a temple 在城門外公同起蓋了一所先農祠
120 5 xìng family name / surname 也是我姓蕭的在這裏一番
121 5 to repair / to patch / to mend 蕭雲仙紗帽補服
122 5 huì can / be able to 又尋一個會畫的
123 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 便將帶來駐防的二三千多兵內
124 5 wèi position / location / place 只得先生一位
125 5 不是 bùshi no / is not / not 又不是你不肖花消掉了
126 5 child / son 樓右邊一個小閣子
127 5 chuán boat / ship / watercraft 只見後面擠上一隻船來
128 5 already / afterwards 蕭雲仙城工已竣
129 5 xiān first 在城門外公同起蓋了一所先農祠
130 5 看見 kànjiàn to see 看見父親病重
131 5 新娘 xīnniáng bride 老爺叫把新娘就抬到府裏去
132 5 to ride an animal or bicycle 蕭雲仙騎著馬
133 5 zhī measure word for birds and certain animals, one of a pair, etc 只見四五個兵
134 5 can / may / permissible 亦可記著今日之事
135 5 自己 zìjǐ self 自己站在前面
136 5 chù a place / location / a spot / a point 每到一處
137 5 那裏 nàlǐ there / that place 貴衙門是那裏
138 5 jiāo to teach / to educate / to instruct 怎得有個先生教他識字便好
139 5 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 溝間有洫
140 5 gāi should / ought to 該撫題銷本內
141 5 rich / wealthy 那鹽商宋為富打發家人來吩咐道
142 5 常州 chángzhōu Changzhou 敝處常州
143 5 到了 dàole at last / finally / in the end 到了成功的時候
144 5 five 城裏又蓋了五個衙署
145 5 不能 bù néng cannot / must not / should not 就不能收糧食了
146 5 qiè consort / concubine 當做娶妾的一般光景
147 4 ministry / department 送部引見
148 4 day of the month / a certain day 一連喫了幾十日酒
149 4 轎子 jiàozi a sedan chair / a palanquin / a litter 岸上叫了一乘小轎子抬著女兒
150 4 shāng commerce / trade 改日還有事奉商
151 4 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 喫完了酒
152 4 huà painting / picture / drawing 又尋一個會畫的
153 4 to strike / to hit / to beat 便打馬到祠內會那先生
154 4 fèng to offer / to present 話說蕭雲仙奉著將令
155 4 gōng public/ common / state-owned 請到我公廨裏去住
156 4 jìn to the greatest extent / utmost 盡哀盡禮
157 4 nóng agriculture / farming 立起先農的牌位來
158 4 diàn shop / store 晚間住在店裏
159 4 suí to follow 隨接送上茶來
160 4 親自 qīnzì personally 蕭雲仙親自指點百姓
161 4 an official institution / a state bureau 查該員係四川成都府人
162 4 wèi to guard / to protect / to defend 部裏纔推陞了他應天府江淮衛的守備
163 4 也是 yěshì in addition 也是緣法
164 4 liù six 六座城門
165 4 今日 jīnrì today 亦可記著今日之事
166 4 坐下 zuòxià to sit down 便叫百姓都團團坐下
167 4 què but / yet / however / while / nevertheless 卻自己歎息道
168 4 already / since 先生既在這城裏
169 4 tīng to listen 不便聽其任意浮開
170 4 丫鬟 yāhuán servant girl / maid 叫過一個丫鬟來
171 4 àn case / incident 蕭采承辦青楓城城工一案
172 4 jìn to enter 進了京城
173 4 hǎo good 一個個好模好樣
174 4 大年 dànián [Lunar] New Year 沈大年既是常州貢生
175 4 一直 yīzhí straight (in a straight line) 當下一直來到花牌樓
176 4 concerned about / anxious / worried 大堂虞老爺立候相公說話
177 4 xuān xuan / a pavilion with a view / a balcony 蕭昊軒道
178 4 cóng from 從屋角邊慢慢轉了過來
179 4 yīng should / ought 應請核減銀七千五百二十五兩有零
180 4 bīng soldier / troops 便將帶來駐防的二三千多兵內
181 4 chuán to transmit 傳下號令
182 4 shān a mountain / a hill / a peak 又率領眾百姓望著北闕山呼舞蹈
183 4 你們 nǐmen you (plural) 我和你們眾百姓在此痛飲一天
184 4 文書 wénshū document / official correspondence 報上文書去
185 4 to stand 立起先農的牌位來
186 4 fāng square / quadrilateral / one side 那城方纔築的成功
187 4 tái to lift / to raise / to carry 岸上叫了一乘小轎子抬著女兒
188 4 grandfather 木總爺來查夜
189 4 niú an ox / a cow / a bull 蕭雲仙殺牛宰馬
190 4 deputy / assistant / vice- 中間三副圖
191 4 回去 huíqu to return / to come back 不得回去
192 4 zài again / once more / re- / second / another 再想法來賠補
193 4 péi to lose in trade / to pay damages 被工部核減追賠一案說了
194 4 銀子 yínzi money / silver 還少三百多兩銀子
195 4 南京 Nánjīng Nanjing 走東路來南京
196 4 zuò to do 也是一時有感之作
197 4 to comment / to criticize 呈子批出來
198 4 four 足足住了三四年
199 3 to take charge of / to manage / to administer 兵部司官說道
200 3 xuě snow 蕭雲仙廣武山賞雪
201 3 shǎng to reward / to grant / to bestow 蕭雲仙廣武山賞雪
202 3 shēng to be born / to give birth 是個上齋的監生
203 3 旗丁 qídīng Manchurian foot soldier 旗丁道
204 3 yán salt 通報了宋鹽商
205 3 一日 yī rì one [whole] day 非止一日
206 3 shēng to promote / to rise / to ascend 論俸推陞守備
207 3 shǒu hand 我如今親自手種一顆柳樹
208 3 上船 shàngchuán to get on the boat 蕭雲仙上船
209 3 extremely / very 心裏愧恨之極
210 3 當下 dāngxià presently / immediately / at once 當下收拾回到衙署
211 3 qiān one thousand 便將帶來駐防的二三千多兵內
212 3 卷子 juǎnzǐ scroll 蕭雲仙拿出一個卷子遞與武書
213 3 中間 zhōngjiān in between 蕭雲仙坐在中間
214 3 家人 jiārén family members 那鹽商宋為富打發家人來吩咐道
215 3 bèi to prepare / get ready 備酒飯款待沈先生
216 3 hào the sky / something that is vast and limitless 蕭昊軒道
217 3 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以來看他
218 3 even / equal / uniform 僱齊民夫
219 3 jiào a sedan chair / a palanquin 上了轎
220 3 守備 shǒubèi to garrison / to stand guard / on garrison duty 論俸推陞守備
221 3 衙署 yáshǔ government office in feudal China / yamen 城裏又蓋了五個衙署
222 3 to conceal / to hide / to ambush 伏著不肯起來
223 3 來到 láidào to come / to arrive 一經來到廣武山阮公祠內
224 3 老媽 lǎomā mother / mom 幾個小老媽抱著小官在大牆門口同看門的管家說笑話
225 3 博士 bóshì Ph.D. 武書走去見虞博士
226 3 bèi by 被工部核減追賠一案說了
227 3 這樣 zhèyàng this way / such / like this 這樣的雪
228 3 wén writing / text 沈瓊枝利涉橋賣文
229 3 shǒu head 內中一首
230 3 zhuī to pursue / to chase 在于該員名下著追
231 3 zūn to honor / to respect 老先生尊姓
232 3 前面 qiánmiàn in front of / facing 前面畫木耐的像
233 3 後面 hòumian rear / back 請到後面樓上坐下
234 3 to connect / to relate 查該員係四川成都府人
235 3 fáng a room 新娘權且進房去
236 3 guì expensive / costly / valuable 聞得先生貴處是江南
237 3 xīn new / fresh / modern 那先生起身從新行禮
238 3 只得 zhǐdé have no alternative but to / be obliged to 只得先生一位
239 3 日子 rìzi a day 到朔望的日子
240 3 wǎng to go (in a direction) 往這廟裏來焚香點燭跪拜
241 3 a word 將呈詞收了
242 3 前日 qiánrì day before yesterday 前日這先農祠住著一個先生
243 3 so as to / in order to 以示優待
244 3 一方 yī fāng a party / one side / area / region 把那一方百姓都傳齊了
245 3 shén what 因甚到這邊外地方
246 3 在此 zàicǐ here 我和你們眾百姓在此痛飲一天
247 3 hóng red / vermillion 蕭雲仙拿了一張紅帖子要武書開名字去拜
248 3 to marry / to take a wife 他既要娶我
249 3 這些 zhè xiē these 這些人也知道讀書是體面事了
250 3 xuǎn to choose / to pick / to select 揀那認得字多的兵選了十個
251 3 gài a lid / top / cover 城裏又蓋了五個衙署
252 3 這邊 zhèbiān this side / here 因甚到這邊外地方
253 3 知道 zhīdào to know 這些人也知道讀書是體面事了
254 3 回到 huídào to return to 當下收拾回到衙署
255 3 men plural 在各處犒勞百姓們
256 3 huò or / either / else 或雜些桃花
257 3 而今 érjīn now / at the present (time) 而今上賴皇恩
258 3 行李 xíngli luggage 便叫兩個百姓來搬了沈先生的行李
259 3 進來 jìnlái to come in 進來居住
260 3 還有 háiyǒu furthermore / in addition / still / also 大約還有七千金
261 3 to squeeze / to push / to press 在鈔關上擠馬頭
262 3 tuī to push / to shove 論俸推陞守備
263 3 běn measure word for books 該撫題銷本內
264 3 覺得 juéde to feel 也還覺得聰俊
265 3 to hold / to seize / to catch / to take 手裏拿著一枝紅旗
266 3 to stop / to cease / to suspend 看罷
267 3 grain / kernel 我如今親自手種一顆柳樹
268 3 過來 guòlái to come over 從屋角邊慢慢轉了過來
269 3 chá to check 查該地水草附近
270 3 引見 yǐnjiàn bring to visit / to introduce / to grant an interview 送部引見
271 3 xiàng to appear / to seem / to resemble 像這旱地
272 3 míng measure word for people 逐名查了
273 3 lǐng neck 蕭雲仙領了劄付出京
274 3 qiáng wall 在牆上畫了一個馬
275 3 完了 wánle to be finished / to be done for / ruined / gone to the dogs / oh no 喫完了酒
276 3 便是 biànshì precisely / exactly / even / if / just like / in the same way as 小弟便是蕭雲仙
277 3 如今 rújīn nowadays / now 我如今親自手種一顆柳樹
278 3 his / hers / its / theirs 不便聽其任意浮開
279 3 mài to sell 沈瓊枝利涉橋賣文
280 3 何不 hé bù why not 老爺何不去和他商議
281 3 topic / subject 該撫題銷本內
282 3 jiān to supervise / to inspect 監裏有個武相公
283 3 zhāng a sheet / a leaf 蕭雲仙拿了一張紅帖子要武書開名字去拜
284 3 拿出 náchū to take out / to put out / to provide / to put forward (a proposal) / to come up with (evidence) 因在袖內拿出一卷詩來
285 3 吩咐 fēnfù to tell / to instruct / to command 那鹽商宋為富打發家人來吩咐道
286 3 怎麼 zěnme how 怎麼在這裏
287 3 江南 Jiāngnán Region South of the Yangtze River 仿佛江南的光景
288 3 許多 xǔduō many / much 在田傍開出許多溝渠來
289 3 gain / advantage / benefit 沈瓊枝利涉橋賣文
290 3 dǎo to fall / to collapse / to topple 也有倒騎在牛上的
291 2 zhá to write down 蕭雲仙領了劄付出京
292 2 揚州 Yángzhōu Yangzhou 到了揚州
293 2 作揖 zuòyī to bow with hands held in front 進去同那先生作揖坐下
294 2 一個個 yī ge ge each and every one 一個個都在大路上栽了桃
295 2 juǎn to coil / to roll 因在袖內拿出一卷詩來
296 2 apparatus 杜儀少卿
297 2 在旁 zàipáng alongside / nearby 叫木耐在旁贊禮
298 2 原來 yuánlái originally / formerly 蕭雲仙看見那總爺原來就是木耐
299 2 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 卑弁盡個地主之誼
300 2 擇吉 zéjí to select an auspicious day 等他擇吉過門
301 2 小孩子 xiǎoháizǐ child 百姓家的小孩子
302 2 miàn side / surface 自己站在前面
303 2 wén to hear 聞得先生貴處是江南
304 2 回家 huíjiā to return home 斷斷也不能回家
305 2 bān class / a group / a grade 只是這班小孩子
306 2 kuān wide / broad 老爺且寬住一日
307 2 kòu to knock / to ask 叩謝皇恩
308 2 shōu to receive / to accept 就不能收糧食了
309 2 kěn to agree / to consent / to be willing 為甚麼肯去伏低做小
310 2 不敢 bùgǎn to not dare 道土不敢來陪
311 2 zhuàng form / appearance / shape 替他虛出了一個完清的結狀
312 2 lǒng to collect / to bring together 攢湊攏來
313 2 款待 kuǎndài to entertain 備酒飯款待沈先生
314 2 liè cold and raw 又被北風吹的凜凜冽冽的光景
315 2 xiè to thank 叩謝皇恩
316 2 時候 shíhou a time / a season / a period 到了成功的時候
317 2 qīng clear / pure / clean 替他虛出了一個完清的結狀
318 2 zhēng to march / to travel on a long journey 莊徵君紹光
319 2 皇恩 huángēn imperial kindness / benevolence from the emperor 叩謝皇恩
320 2 一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle 岸上叫了一乘小轎子抬著女兒
321 2 jiē to join 接了上司行來的公文
322 2 兩個 liǎng gè two / two units 便叫兩個百姓來搬了沈先生的行李
323 2 不朽 bùxiǔ immortality 以垂不朽
324 2 料想 liàoxiǎng to expect / to presume / to think (sth is likely) 料想樂於題詠的
325 2 成都 Chéngdū Chengdu 查該員係四川成都府人
326 2 bào newspaper 部裏為報在後面
327 2 知縣 zhīxiàn county head magistrate 那知縣看了呈子
328 2 一天 yītiān one day 痛飲一天
329 2 若是 ruòshì if 若是見了老先生這一番事業
330 2 此時 cǐshí now / this moment 此時貂裘向火
331 2 a man / a male adult 僱齊民夫
332 2 工部 gōng bù name of Kangxi radical 48 工部核算
333 2 領教 lǐngjiāo much obliged / thank you / to ask advice / (ironically or humorously) to experience / to taste 當得領教
334 2 應允 yīngyǔn to give one's assent / to consent 先生應允了
335 2 to substitute for / to take the place of / to replace 替他虛出了一個完清的結狀
336 2 來看 láikàn to come and see / judging from 所以來看他
337 2 běi north 又率領眾百姓望著北闕山呼舞蹈
338 2 既是 jìshì since / as / being the case that 既是做詩的人
339 2 流民 liú mín a refugee 出榜招集流民
340 2 知府 zhīfǔ prefectural magistrate 適逢知府因盜案的事降調去了
341 2 dōng east 走東路來南京
342 2 duàn absolutely / decidedly 斷斷也不能回家
343 2 叫做 jiàozuò to be called 也不叫做不幸
344 2 言語 yányǔ spoken language 沈先生只得依著女兒的言語
345 2 不知 bùzhī do not know 不知經過了多少
346 2 to happen upon / to meet with by chance 百姓一遇荒年
347 2 to record 西征小紀
348 2 權且 quánqiě temporarily / for the time being 權且住下
349 2 luò to fall / to drop 落在大豐旗下店裏
350 2 不知道 bù zhīdào do not know 你不知道麼
351 2 qiáo bridge 沈瓊枝利涉橋賣文
352 2 緣法 yuánfǎ causes and conditions 也是緣法
353 2 liú to flow / to spread / to circulate 反為逋逃之流
354 2 qiān to connected to / to be involved in 三五成群的牽著牛
355 2 就是 jiùshì is precisely / is exactly 我就是主人
356 2 to break / to ruin / to destroy 破承
357 2 學堂 xuétáng a college / a school 開了十個學堂
358 2 宿 to lodge / to stay overnight 住了一宿
359 2 田地 tiándì field / farmland 城外就叫百姓開墾田地
360 2 zhàn a station 自己站在前面
361 2 shí a rock / a stone 堆滿了太湖石的山子
362 2 cháo to face 近日聞得朝裏蕭老先生在這裏築城
363 2 兵部 bīngbù Ministry of War 咨明兵部
364 2 不解 bùjiě to not understand 他衣不解帶
365 2 zěn what? / why? / how? 怎得有個先生教他識字便好
366 2 to remember / to memorize / to bear in mind 亦可記著今日之事
367 2 tián field / farmland 在田傍開出許多溝渠來
368 2 痛飲 tòngyǐn to drink one's fill 痛飲一天
369 2 chuáng bed 他父親已臥病在床
370 2 這般 zhè bān this kind / this class of 你看這般光景
371 2 如此 rúcǐ in this way / so 古今來大概如此
372 2 pen / pencil / writing brush 專求老先生大筆
373 2 奉旨 fèngzhǐ on imperial orders 奉旨依議
374 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 實在不可自比於人
375 2 慌忙 huāngmáng in a great rush / in a flurry 慌忙走到後邊報與老爺知道
376 2 這等 zhèděng this way / this level 怎麼這等大模大樣
377 2 率領 shuàilǐng to lead / to command / to head 率領眾百姓
378 2 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如且隨他進去
379 2 wàn ten thousand 共栽了幾萬顆柳樹
380 2 成功 chénggōng success 那城方纔築的成功
381 2 tóu head 又磕下頭去
382 2 qiú to request 還求指教
383 2 zhōng middle 見那綠樹陰中
384 2 三百 sān bǎi three hundred 共開銷銀一萬九千三百六十兩一錢二分一釐五毫
385 2 七千 qī qiān seven thousand 應請核減銀七千五百二十五兩有零
386 2 yuě an office 請到我公廨裏去住
387 2 城門 chéng mén a city gate 六座城門
388 2 的話 dehuà if (coming after a conditional clause) 說起要請他教書的話
389 2 jīn gold 大約還有七千金
390 2 seven 一年至少也娶七八個妾
391 2 起身 qǐshēn to leave 那先生起身從新行禮
392 2 yàn to examine / to test / to check 驗了劄付
393 2 勸農 quànnóng to promote agriculture 做勸農的光景
394 2 jiāng a large river 蕭雲仙從浦口過江
395 2 tīng main hall 便跟著丫頭走到廳背後左邊一個小圭門裏進去
396 2 that / those 料想彼人也不會賞鑑
397 2 guān an office 兵部司官說道
398 2 說起 shuōqǐ to mention / to bring up (a subject) / with regard to / as for 說起要請他教書的話
399 2 xiū to decorate / to embellish 蕭雲仙纔把因修城工
400 2 紗帽 shāmào gauze hat 蕭雲仙紗帽補服
401 2 yùn to move / to transport / to use / to apply 查點了運丁
402 2 五百 wǔ bǎi five hundred 應請核減銀七千五百二十五兩有零
403 2 tiáo measure word for long thin things 沿著那山石走到左邊一條小巷
404 2 多少 duōshǎo number / amount / how much / how many 不知經過了多少
405 2 to be fond of / to like 卻喜得會見老先生
406 2 卻是 quèshì actually 新任知府卻是平少保做巡撫時提拔的
407 2 female / feminine 百姓家男男女女
408 2 地方 dìfāng place 到了廣武衛地方
409 2 遊玩 yóuwán to amuse oneself / to have fun / to go sightseeing / to take a stroll 出來遊玩
410 2 gòng together 共栽了幾萬顆柳樹
411 2 ruǎn Ruan 今日且到廣武山阮公祠遊玩游玩
412 2 tiào to jump / to hop / to skip (a grade) / to leap / to bounce 那沈先生跳上船來
413 2 牌樓 páilóu decorated archway 就在花牌樓住
414 2 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 拙作過蒙稱許
415 2 產業 chǎnyè an estate / a property 到要破費了父親的產業
416 2 to hand over / to pass / to give 蕭雲仙拿出一個卷子遞與武書
417 2 名人 míngrén celebrity 牆上嵌著許多名人題詠
418 2 築城 zhùchéng fortification 監督築城
419 2 指教 zhǐjiāo to give advice or comments 凡事要求指教
420 2 gōng to present to / to supply / to provide 中間供著先農神位
421 2 jìng actually / in the end 老先生的相知何不竟指小弟先去拜謁
422 2 to associate with / be near 應行文該地方官勒限嚴比歸款
423 2 忠孝 zhōngxiào to be loyal to country, king, and family 為人以忠孝為本
424 2 柳樹 liǔshù willow 我如今親自手種一顆柳樹
425 2 soil / ground / land 查該地水草附近
426 2 開墾 kāikěn to clear a wild area for cultivation 城外就叫百姓開墾田地
427 2 jiǎn to deduct / to subtract 應請核減銀七千五百二十五兩有零
428 2 piān chapter / section / essay / article 或作一篇文
429 2 to tell / to complain 慌忙叫小司客具了一個訴呈
430 2 shǔ to count 看了數草
431 2 帖子 tiězi an invitation card or letter 帶了帖子去回拜蕭守備
432 2 zhī to know 老先生的相知何不竟指小弟先去拜謁
433 2 to cry out / to shout 又率領眾百姓望著北闕山呼舞蹈
434 2 幾天 jǐ tiān several days 且讓我在此消遣幾天
435 2 yuán personel / employee 在于該員名下著追
436 2 wài outside 賞他一個外委把總做去了
437 2 to cry / to weep / to wail 蕭雲仙哭著應諾了
438 2 máng busy / pressed for time / hustling 忙將蕭雲仙請進衙署
439 2 hòu after / later 到任後
440 2 zāi to cultivate / to plant 一個個都在大路上栽了桃
441 2 住著 zhùzhe to cling / to attach / to dwell 前日這先農祠住著一個先生
442 2 a moat / a water channel 溝間有洫
443 2 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 蕭采承辦青楓城城工一案
444 2 yǒng to sing / to chant 牆上嵌著許多名人題詠
445 2 相公 xiānggōng lord / master / young gentleman / catamite / mahjong player disqualified by unintentionally taking in the wrong number of dominoes 監裏有個武相公
446 2 只是 zhǐshì merely / simply / only 只是這班小孩子
447 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 叫木耐在旁贊禮
448 2 to examine / to spy on 伏伺十餘日
449 2 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 瞑目而逝
450 2 開水 kāishuǐ boiled water 開水利
451 2 this / these 容小弟將此卷傳了去看看
452 2 to finish / to complete / to exhaust 說畢
453 2 píng flat / level / smooth 新任知府卻是平少保做巡撫時提拔的
454 2 時分 shífēn time / a period during the day / one of the 12 two-hour periods enumerated by the earthly branches 正是嚴冬時分
455 2 江淮 Jiāng Huái Lower Yangtze area / Jiang-Huai area 部裏纔推陞了他應天府江淮衛的守備
456 2 a room 從屋角邊慢慢轉了過來
457 2 yín silver 共開銷銀一萬九千三百六十兩一錢二分一釐五毫
458 2 tiān day 雲仙呼天搶地
459 2 my (polite) / poor / ruined / shabby / worn out / defeated 敝處常州
460 2 看完 kànwán finished reading 蕭雲仙都看完了
461 2 不曾 bùcéng never 你都不曾做錯
462 2 rèn to bear / to undertake 到任後
463 2 懷古 huáigǔ to recall the past / to cherish the memory of past events / to reminisce / nostalgic 廣武山懷古
464 2 děng et cetera / and so on 等他擇吉過門
465 2 to enter 蕭雲仙迎入川堂
466 2 過門 guò mén to pass through a doorway 等他擇吉過門
467 2 收拾 shōushi to put in order / to tidy up 只得打點收拾行李
468 2 接著 jiēzhe to catch and hold on / to continue / to follow / to carry on 蕭雲仙接著
469 2 eight 八拜
470 2 拜謁 bàiyè to pay a formal visit / to call to pay respects / to pay homage 所以特來拜謁
471 2 zàn to praise 叫木耐在旁贊禮
472 2 hòu to wait 蕭雲仙又候了五六個月
473 2 shàn door panel 木耐隨手開了六扇窗格
474 2 爹爹 diēdiē daddy / granddad 爹爹
475 2 gōu a ditch / a drain / a narrow waterway 溝間有洫
476 2 不想 bùxiǎng unexpectedly 不想遭了兵亂
477 2 thin / slender 每幅下面都有逐細的紀略
478 2 正字 zhèngzì to correct an erroneously written character 白門武書正字氏稿
479 2 méi not have 我就沒的說了
480 2 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 治辦喪事
481 2 人家 rénjia other people / somebody else 不是甚麼低三下四的人家
482 2 dàn but / yet / however 但老先生這一番汗馬的功勞
483 2 這個 zhège this / this one 這個也不敢當
484 2 至今 zhìjīn until now 至今還屈在卑位
485 2 shí time / a period of time 新任知府卻是平少保做巡撫時提拔的
486 2 模樣 móyàng look / style 看他怎模樣看待我
487 2 xíng to walk / to move 接了上司行來的公文
488 2 héng horizontal / transverse 也有橫睡在牛背上的
489 2 clothes / dress / garment 蕭雲仙紗帽補服
490 2 半生 bànshēng half a lifetime 這是小弟半生事跡
491 2 旁邊 pángbiān lateral / side 旁邊供了蕭雲仙的長生祿位牌
492 2 各位 gèwèi everybody/all (guests, colleagues etc) 蕭雲仙次日拜了各位
493 2 zhǒng kind / type 我如今親自手種一顆柳樹
494 2 下雪 xiàxuě to snow 這天色想是要下雪了
495 2 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 不得回去
496 2 chá tea 當下捧出茶來喫了
497 2 fān to take turns / a turn / a time 可見這番回家
498 2 管家 guǎnjiā housekeeper / butler / manage one's household 幾個小老媽抱著小官在大牆門口同看門的管家說笑話
499 2 zhuān brick
500 2 大門 dàmén main gate 武書送出大門

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
兵部 bīngbù Ministry of War
常州 chángzhōu Changzhou
成都 Chéngdū Chengdu
大丰 大豐 dàfēng Dafeng
定远 定遠 dìngyuǎn Dingyuan
飞将军 飛將軍 fēi jiāngjūn
 1. General Fei
 2. Flying General
国子监 國子監 Guó Zǐ Jiàn Imperial Academy
过得 過得 guòde How are you getting by? / How's life? / contraction of 過得去|过得去, can get by / tolerably well
huái Huai River
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江淮 Jiāng Huái Lower Yangtze area / Jiang-Huai area
江都 Jiāngdū Jiangdu
江南 Jiāngnán
 1. Region South of the Yangtze River
 2. Jiangnan
 3. Jiangnan
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
科举 科舉 Kē Jǔ Imperial Examinations
南京 Nánjīng Nanjing
浦口 pǔkǒu Pukou
旗丁 qídīng Manchurian foot soldier
青目 qīng mù Piṅgala
ruǎn
 1. Ruan
 2. Nguyen
 3. an ancient musical instrument
山上 shānshàng Shanshang
四川 Sìchuān Sichuan
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
太湖 tàihú Taihu
武山 wǔshān Wushan
扬州 揚州 Yángzhōu Yangzhou
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English