Glossary and Vocabulary for Book of Song 《宋書》, 卷七十六 列傳第三十六 朱脩之 宗愨 王玄謨 Volume 76 Biographies 36: Zhu Xiuzhi, Zong Que, Wang Xuanmo

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 37 xuán profound / mysterious / subtle 玄謨幼而不群
2 37 a scheme / a plan 玄謨幼而不群
3 29 què honest 宗愨
4 24 xiū to cultivate / to repair 朱脩之
5 23 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 豫州刺史
6 20 yuē to speak / to say 文帝謂曰
7 16 將軍 jiāngjūn a general 晉平西將軍
8 15 meaning / sense 義興平氏人也
9 13 jǐng sunlight 為安西參軍蕭景憲軍副
10 13 jūn army / military 乃除振武將軍
11 12 jiā to add 乃始加禮
12 12 nián year 留一年
13 11 martial / military 孝武初
14 11 shí time / a period of time 時魏屢伐弘
15 11 xiào to be filial 孝武初
16 11 nán south 及荊州刺史南郡王義宣反
17 11 to reach 及荊州刺史南郡王義宣反
18 10 zhōng middle 脩之自州主簿遷司徒從事中郎
19 10 都督 dōudū to lead / to command 加都督
20 10 rén person / people / a human being 義興平氏人也
21 10 mán Man people 群蠻大動
22 9 zōng school / sect 宗愨
23 9 zhòng many / numerous 士眾悅附
24 9 běi north 江夏王義恭為征北將軍
25 9 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多行殺戮
26 9 wáng Wang 卿今又為王弘中郎
27 9 shì matter / thing / item 事泄被誅
28 9 太守 tài shǒu a governor of a province 後為隨郡太守
29 8 zhēng to march / to travel on a long journey 修之為征西司馬討蠻
30 8 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為侍中
31 8 qiǎn to send / to dispatch 遂遣之
32 8 hóu marquis / lord 以功封南昌縣侯
33 8 tǎo to seek 修之為征西司馬討蠻
34 8 shàng top / a high position 上停輿慰勉
35 8 lǐng neck 領崇憲太僕
36 8 chéng a city / a town 治黃龍城
37 8 liǔ willow 建威將軍沈慶之率愨及柳元景等諸將
38 7 jùn a commandery / a prefecture 及荊州刺史南郡王義宣反
39 7 to die 雍州刺史劉道產卒
40 7 hóng liberal / great 卿今又為王弘中郎
41 7 xuān to declare / to announce 及荊州刺史南郡王義宣反
42 7 qǐng to ask / to inquire 愨自奮請行
43 7 shòu to suffer / to be subjected to 一無所受
44 7 suí to follow 後隨到彥之北伐
45 7 guó a country / a state / a kingdom 彼國敬傳詔
46 6 shā to kill / to murder / to slaughter 乃殺之
47 6 suì to comply with / to follow along 遂陷於虜
48 6 child / son 子羅雲
49 6 yàn elegant / handsome 後隨到彥之北伐
50 6 hòu after / later 後隨到彥之北伐
51 6 qiān to move / to shift 脩之自州主簿遷司徒從事中郎
52 6 wèi to call 文帝謂曰
53 6 to prevail 然性儉克少恩情
54 6 qún a crowd / a flock / a group 群蠻大動
55 6 dào way / road / path 雍州刺史劉道產卒
56 6 雍州 Yōngzhōu Yongzhou 雍州刺史劉道產卒
57 5 xiù refined / elegant / graceful 乃以魯秀為雍州刺史
58 5 one 留一年
59 5 chēng to call / to address 後鮮卑馮弘稱燕王
60 5 desire 復欲率南人竊發
61 5 guān an office 官買不肯賣
62 5 jìn to enter 仍加特進
63 5 xíng to walk / to move 愨自奮請行
64 5 zhèn town 去鎮
65 5 rate / frequency 復欲率南人竊發
66 5 豫州 Yùzhōu Yuzhou 豫州刺史
67 5 zhōu a state / a province 脩之自州主簿遷司徒從事中郎
68 5 to enter 終不入己
69 5 unhusked millet 隨交州刺史檀和之圍區粟城
70 5 big / great / huge / large / major 群蠻大動
71 5 to cut down 托跋燾伐之
72 5 lìng to make / to cause to be / to lead 召令還
73 5 supreme ruler / emperor 而遣使陳誠於帝
74 5 wén to hear 脩之母聞其被圍既久
75 5 bīng soldier / troops 檄脩之舉兵
76 4 tóng like / same / similar 脩之與同沒人邢懷明並從
77 4 shǐ beginning / start 乃始加禮
78 4 fēng to seal / to close off 以功封南昌縣侯
79 4 earth / soil / dirt 西土稱焉
80 4 yáng sun 封洮陽侯
81 4 bǐng bright / luminous 叔父炳
82 4 zài in / at 脩之在政寬簡
83 4 shí food / food and drink 將士熏鼠食之
84 4 jiàn to see 傳詔見即拜之
85 4 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 及荊州刺史南郡王義宣反
86 4 miǎn to spare 坐免官
87 4 zuǒ left 徵為左民尚書
88 4 xiàng figure / image / appearance 入象浦
89 4 jiā excellent 托跋燾嘉其守節
90 4 徐州 Xúzhōu Xuzhou 武帝臨徐州
91 4 lǎo old / aged / elderly / aging 吾今已老
92 4 王玄謨 wáng xuánmó Wang Xuanmo 王玄謨
93 4 xiāo mournful / dejected 為安西參軍蕭景憲軍副
94 4 píng flat / level / smooth 晉平西將軍
95 4 chén Chen 而遣使陳誠於帝
96 4 zhǔ owner 戍主奔走
97 4 jiǎo foot 脩之後墜車折腳
98 4 ancestor / forefather 字恭祖
99 4 to go 去鎮
100 4 zhí straight 綺嘗入直
101 4 西 The West 晉平西將軍
102 4 wéi to surround / to encircle / to corral 為虜所圍
103 4 少帝 Shǎodì Emperor Shao 少帝末
104 4 林邑 Línyì Linyi / Lâm Ấp 伐林邑
105 4 使 shǐ to make / to cause 會宋使傳詔至
106 4 zhào an imperial decree 會宋使傳詔至
107 4 láng a minister / an official 脩之自州主簿遷司徒從事中郎
108 4 elegant / beautiful 時從兄綺為征北府主簿
109 4 梁山 Liáng Shān Yangsan 及義宣敗於梁山
110 4 to break / to ruin / to destroy 願乘長風破萬里浪
111 4 idea 每流涕問其意
112 4 father 父諶
113 4 to protect / to guard 玄謨遣濟南太守垣護之將兵赴義
114 4 zéi thief 挺身拒賊
115 4 older sister / elder sister 姊在鄉里
116 4 to capture / to imprison / to seize 為虜所圍
117 4 司馬 sīmǎ official post of minister of war 修之為征西司馬討蠻
118 4 bài to defeat / to vanquish 及義宣敗於梁山
119 3 business / industry 士人並以文義為業
120 3 disease / sickness / ailment 以腳疾不堪獨行
121 3 荊州 Jīngzhōu Jingzhou / Ching-chou 及荊州刺史南郡王義宣反
122 3 wèi Wei Dynasty 時魏屢伐弘
123 3 cài vegetables 為設菜羹粗糲
124 3 司徒 sītú Situ 脩之自州主簿遷司徒從事中郎
125 3 qiān one thousand 千遍
126 3 dào to cover over / to envelope 曾祖燾
127 3 gōng respectful / polite / reverent 字恭祖
128 3 a government official / a magistrate 而旋與佐吏賭之
129 3 xìng gender 然性儉克少恩情
130 3 wēi power / might / prestige 吾聞師子威服百獸
131 3 yuán a low wall 玄謨遣濟南太守垣護之將兵赴義
132 3 益州 Yìzhōu Yizhou 益州刺史
133 3 xún to search / to look for / to seek 尋複為豫州刺史
134 3 area / district / region / ward 隨交州刺史檀和之圍區粟城
135 3 niú an ox / a cow / a bull 而給吏牛泰與綺妾私通
136 3 江夏 jiāngxià Jiangxia 累遷江夏內史
137 3 residence / dwelling 棄官北居新興
138 3 biǎo clock / a wrist watch 愨表求赴討
139 3 níng peaceful 為甯蠻校尉
140 3 fēng wind 遇猛風柁折
141 3 yán stern / serious / strict / severe / austere 玄謨性嚴
142 3 to defend / to resist 與象相禦
143 3 ēn kindness / grace / graciousness 吾受先帝厚恩
144 3 to ward off with hand / to defend 挺身拒賊
145 3 chéng to mount / to climb onto 願乘長風破萬里浪
146 3 沈慶之 shěn qìngzhī Shen Qingzhi 建威將軍沈慶之率愨及柳元景等諸將
147 3 děng et cetera / and so on 建威將軍沈慶之率愨及柳元景等諸將
148 3 dài to treat / to entertain / to receive guests 以待賓客
149 3 áo \N 玄謨向確磝
150 3 jiā house / home / residence 此乃貧家好食
151 3 祿 good fortune 以為光祿大夫
152 3 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 留脩之戍滑臺
153 3 xiān first 先是
154 3 yún cloud 誕誑其眾雲
155 3 yuǎn far / distant 皆由民憚遠役
156 3 mín the people / citizen / subjects 時竺超民執義宣
157 3 to calculate / to compute / to count 計在州然油及牛馬穀草
158 3 dōng east 泛海至東萊
159 3 guāng light 以為光祿大夫
160 3 參軍 cānjūn to join the army 為安西參軍蕭景憲軍副
161 3 to help / to assist 後為興安侯義賓輔國司馬
162 3 wèn to ask 後問至
163 3 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 抑亦本之不固
164 3 zèng to give a present 凡所贈貺
165 3 zuò to do 又刻木作靈秀父光祿勳叔獻像
166 3 shī teacher 海師望見飛鳥
167 3 shì funerary name / posthumous name or title 諡貞侯
168 3 元嘉 Yuánjiā Yuanjia reign 元嘉九年
169 3 chuán to transmit 會宋使傳詔至
170 3 shēn deep 脩之深嘉其義
171 3 滑台 huátái Huatai 時虜攻陷滑台
172 3 fēn to separate / to divide into parts 分祿秩之半以供贍之
173 3 shuài handsome / graceful / smart 又南新郡蠻帥田彥生率部曲反叛
174 3 cháng to taste 嘗往視姊
175 3 huái bosom / breast 脩之與同沒人邢懷明並從
176 3 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 徵為左民尚書
177 3 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory
178 3 míng bright / brilliant 脩之與同沒人邢懷明並從
179 3 xiào to smile / to laugh 常笑曰
180 3 sufficient / enough 過足相保
181 3 xiū to decorate / to embellish 修之為征西司馬討蠻
182 3 qīng minister / high officer 卿曾祖昔為王導丞相中郎
183 3 bēn to run fast / to flee 懷明懼奔馮弘
184 3 領軍 lǐngjūn to lead troups / (fig.) to lead / leading 轉領軍將軍
185 3 即位 jíwèi to succeed to the throne 孝武即位
186 3 liú Liu 雍州刺史劉道產卒
187 3 special / unique / distinguished 仍加特進
188 3 zhàn war / fighting / battle 且殺戰將以自弱
189 3 zhé to fold 遇猛風柁折
190 3 shēn human body / torso 脩之治身清約
191 3 bài to bow / to pay respect to 傳詔見即拜之
192 3 yán to speak / to say / said
193 3 shǎo few 然性儉克少恩情
194 3 alone / independent / single / sole 而愨獨任氣好武
195 3 gào to tell / to say / said / told 母號泣告家人曰
196 3 校尉 xiàowèi a military officer 為寧蠻校尉
197 3 five 監五州諸軍事
198 3 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 遣代守確磝
199 3 bīn ornamental / refined 受輔國將軍蕭斌節度
200 3 láo secure 祖牢
201 3 què sure / certain 玄謨向確磝
202 3 gōng to present to / to supply / to provide 脩之未嘗供贍
203 2 輿 a cart / sedan chair / a carriage 上停輿慰勉
204 2 hào number 虜主拓跋燾率大眾號百萬
205 2 hǎi the sea / a sea / the ocean 泛海至東萊
206 2 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 孝武狎侮群臣
207 2 guī to go back / to return 或說弘遣人脩之歸求救
208 2 qīng to overturn / to collapse / to lean / to tend / to incline / to pour out 林邑王范陽邁傾國來拒
209 2 to connect / to inherit / to succeed 子元寶嗣
210 2 南陽 Nányáng Nanyang 南陽人也
211 2 to pat / to console / to comfort 唯以撫納群蠻為務
212 2 xiè to thank 謝晦為荊州
213 2 曾祖 zēngzǔ paternal great-grandfather 曾祖燾
214 2 黃門 Huángmén Huangmen 以為黃門侍郎
215 2 百萬 bǎiwàn one million 虜主拓跋燾率大眾號百萬
216 2 to look after / to attend to 左右顧盻
217 2 lín to face / to overlook 武帝臨徐州
218 2 bái white 中軍司馬劉沖之白孝武
219 2 jīn gold 加金紫
220 2 way / route / road 王途始開
221 2 guǒ a result / a consequence 脩之果以此日陷沒
222 2 wèi to fear / to dread 群蠻由是畏服
223 2 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 忽一旦乳汁驚出
224 2 zhū vermilion 朱脩之
225 2 hōng to die 義賓薨
226 2 從事 cóngshì to deal with / to handle / to do 脩之自州主簿遷司徒從事中郎
227 2 hòu thick 愨待之甚厚
228 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 以具裝被象
229 2 zhèn to shake / to flap / to vibrate / to brace 乃除振武將軍
230 2 四方 sì fāng all sides 四方書疏亦如之
231 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 時竺超民執義宣
232 2 jìn to the greatest extent / utmost 數月糧盡
233 2 wife 妻以宗室女
234 2 xiōng elder brother 兄泌娶妻
235 2 xià summer 淮上亡命司馬黑石推立夏侯方進為主
236 2 水陸 shuǐ lù water and land / by water and land (transport) / amphibian / delicacies from land and sea 以彭城要兼水陸
237 2 shàn meals 方丈之膳
238 2 yíng to trade / to operate / to run / to manage 眾請發車為營
239 2 乳汁 rǔzhī milk 忽一旦乳汁驚出
240 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 以解眾惑
241 2 qiú to request 愨表求赴討
242 2 yǎn to lie / to lay down 偃旗潛進
243 2 xiàn constitution / statute / law 領崇憲太僕
244 2 yuàn to blame / to complain 將士多離怨
245 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 弘不禮
246 2 gěi to give 特給扶侍
247 2 江州 jiāngzhōu Jiuzhou 及南郡王義宣與江州刺史臧質反
248 2 hair 復欲率南人竊發
249 2 shè to set up / to establish 為設菜羹粗糲
250 2 tún to station (soldiers) / to store up 屯據白楊山
251 2 móu to plan / to scheme 脩之潛謀南歸
252 2 qián front 秀不得前
253 2 jiǎn frugal / economical 然性儉克少恩情
254 2 zǎo early 早卒
255 2 金紫光祿大夫 jīnzǐ guānglù dàifu gold and purple robed official 金紫光祿大夫
256 2 殺戮 shālù to massacre / to slaughter 多行殺戮
257 2 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 致飽而去
258 2 ministry / department 又南新郡蠻帥田彥生率部曲反叛
259 2 tíng to stop / to halt 上停輿慰勉
260 2 kuì a flooding river 群蠻大潰
261 2 不堪 bùkān cannot bear / cannot stand 以腳疾不堪獨行
262 2 不從 bùcóng not following / not joining 不從
263 2 zhì to create / to make / to manufacture 乃制其形
264 2 mìng life 脩之命斷馬鞍山道
265 2 to give / to bestow favors 多所賜與
266 2 clothes / dress / garment 吾聞師子威服百獸
267 2 文帝 Wén Dì Emperor Wen of Han 文帝謂曰
268 2 to attain / to reach 新野庾彥達為益州刺史
269 2 jiù to save / to rescue 林邑遣將范毗沙達來救區粟
270 2 反叛 fǎnnì to rebel / to revolt / to disobey 又南新郡蠻帥田彥生率部曲反叛
271 2 將士 jiāng shì officers and soldiers 將士熏鼠食之
272 2 天下 tiānxià China 時天下無事
273 2 Shandong 乃以魯秀為雍州刺史
274 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治黃龍城
275 2 ér son 吾兒其不利乎
276 2 侍郎 shìláng an assistant minister 以為黃門侍郎
277 2 shì a gentleman / a knight 士眾悅附
278 2 hǎo good 此乃貧家好食
279 2 lái to come 林邑遣將范毗沙達來救區粟
280 2 mother 脩之母聞其被圍既久
281 2 néng can / able 豈玄謨所能當
282 2 hán cold / wintry / chilly 饑寒不立
283 2 彭城 Péng Chéng Pengcheng / City of Peng 彭城太守
284 2 yán color 顏師伯缺齒
285 2 small / petty 而將軍宗越禦下更苛酷
286 2 devoid of content / void / false / empty / vain 虛張戰簿
287 2 different / other 收其異寶雜物
288 2 huì night / last day of the lunar month 謝晦為荊州
289 2 to cry out / to shout 躍馬繞城呼曰
290 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 賊十餘人皆披散
291 2 zhī to know 知其近岸
292 2 to press down 抑亦人事
293 2 xiōng ominous / vicious / fierce / terrible / fearful 孝武伐元兇
294 2 bǎo to eat one's fill 致飽而去
295 2 大夫 dàifu doctor 以為光祿大夫
296 2 yuàn to hope / to wish / to desire 願乘長風破萬里浪
297 2 shí real / true 獨克實難
298 2 dàn birth 竟陵王誕據廣陵反
299 2 letter / symbol / character 字恭祖
300 2 granary 新野庾彥達為益州刺史
301 2 shù a garrison 留脩之戍滑臺
302 2 shàn to support / to provide aid 脩之未嘗供贍
303 2 zhǎn to cut / to chop / to sever 蕭斌將斬之
304 2 托跋燾 tuōbádào Tuoba Dao 托跋燾嘉其守節
305 2 kāi to open 王途始開
306 2 Germany 字彥德
307 2 shí ten 賊十餘人皆披散
308 2 新城 xīnchéng Xincheng / Hsincheng 元景弟僧景為新城太守
309 2 jiàn to supervise / to inspect 監五州諸軍事
310 2 shū father's younger brother 以從叔司徒允之難
311 2 左右 zuǒyòu approximately 左右顧盻
312 2 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 乃退
313 2 fán ordinary / common 凡所贈貺
314 2 xíng punishment / penalty 明日將刑
315 2 襄陽 Xiāngyáng Xiangyang 擊襄陽
316 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可勝計
317 2 車騎 chēqí carraige and horses 隸車騎大將軍沈慶之
318 2 tài great / exalted / superior 而給吏牛泰與綺妾私通
319 2 流涕 liú tì to shed tears 每流涕問其意
320 2 deputy / assistant / vice- 為安西參軍蕭景憲軍副
321 2 zhuàng robust 綺壯其意
322 2 拓跋 Tuòbá Tuoba 虜主拓跋燾率大眾號百萬
323 2 to take / to get / to fetch 愨一無所取
324 2 jīn today / modern / present / current / this / now 卿今又為王弘中郎
325 2 níng Nanjing 為寧蠻校尉
326 2 ruò weak 且殺戰將以自弱
327 2 dialect / language / speech 與語異之
328 2 féng feng 後鮮卑馮弘稱燕王
329 2 to strike / to hit / to beat 擊襄陽
330 2 shēn to extend / to stretch out / to open up 伸卿眉頭
331 2 臧質 zāng zhì Zang Zhi 及南郡王義宣與江州刺史臧質反
332 2 節度 jiédù a solar term 面受節度
333 2 gōng to attack / to assault 分道攻之
334 2 líng agile / nimble 黃門侍郎宗靈秀體肥
335 2 眉頭 méitóu brows 伸卿眉頭
336 2 wèi to guard / to protect / to defend 以為左衛將軍
337 2 lèi to be tired 累遷江夏內史
338 2 father's elder brother 顏師伯缺齒
339 2 zhū to execute / to put to death / to condemn 事泄被誅
340 2 qián hidden / secret / latent 脩之潛謀南歸
341 2 新興 xīnxìng burgeoning 棄官北居新興
342 2 plain / white 脩之名位素顯
343 2 chí to go quickly or swiftly 馳啟孝武
344 2 bīn a guest / a visitor 後為興安侯義賓輔國司馬
345 2 王義恭 wáng yìgōng Prince Yigong 江夏王義恭為征北將軍
346 2 liù six 列傳第三十六
347 2 shì to attend on 以為侍中
348 2 arm 流矢中臂
349 2 private 以私錢十六萬償之
350 2 to go / to visit / to attend 愨表求赴討
351 2 shì an official 高尚不仕
352 2 responsibility / duty 不責也
353 2 gōng merit 以功封南昌縣侯
354 2 kòu bandit / thieve 脩之率眾南定遺寇
355 2 lái goosefoot / weed 泛海至東萊
356 2 xiàn to submerge / to sink / to plunge 脩之果以此日陷沒
357 2 nán difficult / arduous / hard 以從叔司徒允之難
358 2 廣陵 Guǎnglíng Guangling 愨隨鎮廣陵
359 2 簿 a register / an account book / a notebook 時從兄綺為征北府主簿
360 2 to arise / to get up 以本官領起部尚書
361 2 gāo high / tall 炳素高節
362 2 shū book 義恭與玄謨書曰
363 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 士卒不能當
364 2 shǔ to count 愨乃分軍為數道
365 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉領軍將軍
366 2 àn bank / shore / beach / coast 知其近岸
367 2 chén sincere / faithful 父諶
368 2 to lift / to hold up / to raise 檄脩之舉兵
369 2 èr two 泰始二年
370 1 鮮卑 Xiānbēi Xianbei People 後鮮卑馮弘稱燕王
371 1 以西 yǐxī west 臣請以西陽之魯陽
372 1 chuí to hang / to suspend / to droop 垂以長索
373 1 tián field / farmland 又南新郡蠻帥田彥生率部曲反叛
374 1 如故 rúgù like an old friend 特進如故
375 1 相通 xiāngtōng identical 使貧富相通
376 1 漿 jiāng broth / serum / thick liquid 粟漿充夏飧
377 1 圍城 wéichéng siege / besieged city 初圍城
378 1 數月 shǔyuè several months 數月糧盡
379 1 fàn food / a meal 設以菜菹粟飯
380 1 to wear 賊十餘人皆披散
381 1 bàn half 分祿秩之半以供贍之
382 1 萬里 wànlǐ far away / ten thousand li 願乘長風破萬里浪
383 1 河南 hénán Henan 彥之自河南回
384 1 female / feminine 妻以宗室女
385 1 稱謂 chēngwèi a title / an appellation / a form of address 凡所稱謂
386 1 南人 nánrén Nanren 復欲率南人竊發
387 1 yǎn \N 號之曰齴
388 1 wáng to die 玄謨恐損亡軍實
389 1 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang 諡曰莊公
390 1 tóu head 牛千頭以振之
391 1 大節 dàjié major festival / important matter / major principle / high moral character 然觀其大節
392 1 shǐ arrow / dart 流矢中臂
393 1 不為 bùwéi to not do 故不為鄉曲所稱
394 1 fèn to strive / to exert effort 愨自奮請行
395 1 to leave / to depart / to go away / to part 將士多離怨
396 1 xiàng to appear / to seem / to resemble 又刻木作靈秀父光祿勳叔獻像
397 1 上疏 shàngshū (of a court official) to present a memorial to the emperor 玄謨上疏曰
398 1 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰主
399 1 第三十 dìsānshí thirtieth 列傳第三十六
400 1 shì to look at / to see 嘗往視姊
401 1 皇子 huángzǐ prince 請以皇子撫臨州事
402 1 Li 改姓李名弘
403 1 併發 bìngfā to be complicated by / to erupt simultaneously 新城諸郡併發兵討玄謨
404 1 zuǒ to assist / to accompany 而旋與佐吏賭之
405 1 四時 sì shí the four seasons 嘗為玄謨作四時詩曰
406 1 八百 bā bǎi eight hundred 一匹布責人八百梨
407 1 tiger 虎牢
408 1 yōu excellent / superior 禮遇甚優
409 1 can / may / permissible 玄謨猶自可
410 1 shā sand / gravel / pebbles 林邑遣將范毗沙達來救區粟
411 1 知人 zhīrén to understand a person 世父蕤有知人鑒
412 1 大怒 dànù angry / indignant 少帝大怒
413 1 yuē approximately 脩之治身清約
414 1 miàn side / surface 面受節度
415 1 人事 rénshì personnel / human resources 抑亦人事
416 1 鄉曲 xiāngqǔ remote village 故不為鄉曲所稱
417 1 泰始 Tàishǐ Taishi reign 泰始二年
418 1 xié to carry / to take along / to bring along / to hold 攜姊之鎮
419 1 羅雲 Luóyún Rahula 子羅雲
420 1 bēng to rupture / to split apart / to collapse 孝武崩
421 1 record / register / list 當時百姓不願屬籍
422 1 past / former times 卿曾祖昔為王導丞相中郎
423 1 xuǎn to choose / to pick / to select 又領北選
424 1 bank of river / shore 入象浦
425 1 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 二十八年正月
426 1 chōng to charge at 中軍司馬劉沖之白孝武
427 1 jué to awake 既覺
428 1 師子 shīzi a lion 吾聞師子威服百獸
429 1 xián a string / a bowstring 控弦百萬
430 1 poison / venom 皆罹其毒
431 1 sòng Song Dynasty 會宋使傳詔至
432 1 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 或說弘遣人脩之歸求救
433 1 a drama / a play / a show 故帝以此戲之
434 1 strong 而將軍宗越禦下更苛酷
435 1 不肯 bùkěn not willing 官買不肯賣
436 1 私通 sītōng to communicate with secretly 而給吏牛泰與綺妾私通
437 1 ruí fringe 世父蕤有知人鑒
438 1 shí a rock / a stone 淮上亡命司馬黑石推立夏侯方進為主
439 1 xīn new / fresh / modern 又南新郡蠻帥田彥生率部曲反叛
440 1 shǔ to belong to / be subordinate to 當時百姓不願屬籍
441 1 慕容 Mùróng Murong 陷慕容德
442 1 shì room / bedroom 空地以為窟室
443 1 jīng essence 器械甚精
444 1 qiān stingy / miserly 呼為老慳
445 1 gēng soup / broth 為設菜羹粗糲
446 1 歡笑 huānxiào to laugh happily 以為歡笑
447 1 建安 jiàn'ān Jianan 副司徒建安王於赭圻
448 1 hóng wide / spacious / great / vast 六世祖宏
449 1 tán sandalwood / Indian sandalwood 隨交州刺史檀和之圍區粟城
450 1 shì power / authority 以元景之勢
451 1 lüè plan / strategy 麾下散亡略盡
452 1 fàn a pattern / model / rule / law 林邑遣將范毗沙達來救區粟
453 1 dài to represent / to substitute / to replace 遣代守確磝
454 1 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 隨複淪塞
455 1 白楊 báiyáng poplar 屯據白楊山
456 1 賓客 bīnkè a visitor / a guest 以待賓客
457 1 zhān to look at 欲其瞻謝傾踣
458 1 黃龍 huánglóng Huanglong School 治黃龍城
459 1 zhèn to shake / to shock 佛狸威震天下
460 1 clothes / clothing 衣櫛蕭然
461 1 to move one's abode / to shift / to migrate 徙青
462 1 day of the month / a certain day 脩之果以此日陷沒
463 1 不利 bùlì unfavorable / disadvantageous / harmful / detrimental 吾兒其不利乎
464 1 shāo to burn 眾求以火箭燒之
465 1 hēi black 淮上亡命司馬黑石推立夏侯方進為主
466 1 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 有太尉彥雲之風
467 1 service 皆由民憚遠役
468 1 xiū to rest 吏士有屢休之歌
469 1 經營 jīngyíng to engage in business / to run / to operate / to manage 經營牢
470 1 chōng to fill / to be full / to supply 粟漿充夏飧
471 1 濟南 Jǐnán Jinan 玄謨遣濟南太守垣護之將兵赴義
472 1 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 復欲率南人竊發
473 1 方丈 fāngzhang an abbot 方丈之膳
474 1 以外 yǐwài exception 以外監事委玄謨
475 1 列傳 lièzhuàn a historical biography 列傳第三十六
476 1 jiē to join 悉精兵接戰
477 1 jiē sigh / alas 境內莫不嗟怨
478 1 táo to cleanse 封洮陽侯
479 1 常在 chángzài to be long lasting 常在左右
480 1 調 tiáo to harmonize 瓟醬調秋菜
481 1 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 斯可謂忘身徇國者歟
482 1 xuán to revolve 而旋與佐吏賭之
483 1 飛鳥 fēiniǎo bird 海師望見飛鳥
484 1 百獸 bǎi shòu all creatures / every kind of animal 吾聞師子威服百獸
485 1 xún ten days / ten years 積旬不克
486 1 contrary / opposite / backwards / upside down 孝武伐逆
487 1 之後 zhīhòu after / following / later 脩之後墜車折腳
488 1 征士 zhēngshì soldier (in battle) 征士無遠徭之思
489 1 lěi a rampart / a military wall 夾岸築偃月壘
490 1 zhì a comb 衣櫛蕭然
491 1 我家 wǒjiā my family 即破我家矣
492 1 十四 shí sì fourteen 愨年十四
493 1 luò Luo
494 1 慕容氏 Mù Róngshì Mu Rongshi 仕慕容氏為上谷太守
495 1 富貴 fùguì riches and honor 汝不富貴
496 1 affairs / business / matter / activity 唯以撫納群蠻為務
497 1 須臾 xūyú a moment 須臾至東萊
498 1 chén minister / statesman / official 臣請以西陽之魯陽
499 1 cotton cloth / textiles / linen 一匹布責人八百梨
500 1 to doubt / to disbelieve 妻疑之

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 96 zhī him / her / them / that 朱脩之
2 45 wèi for / to 卿曾祖昔為王導丞相中郎
3 37 so as to / in order to 妻以宗室女
4 37 xuán profound / mysterious / subtle 玄謨幼而不群
5 37 a scheme / a plan 玄謨幼而不群
6 29 què honest 宗愨
7 24 xiū to cultivate / to repair 朱脩之
8 23 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 豫州刺史
9 21 his / hers / its / theirs 脩之母聞其被圍既久
10 20 yuē to speak / to say 文帝謂曰
11 20 not / no 可謂不忝爾祖矣
12 16 將軍 jiāngjūn a general 晉平西將軍
13 15 yuán monetary unit / dollar 建威將軍沈慶之率愨及柳元景等諸將
14 15 meaning / sense 義興平氏人也
15 14 and 脩之與同沒人邢懷明並從
16 13 jǐng sunlight 為安西參軍蕭景憲軍副
17 13 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃始加禮
18 13 zhì to / until 後問至
19 13 jūn army / military 乃除振武將軍
20 12 yòu again / also 卿今又為王弘中郎
21 12 jiā to add 乃始加禮
22 12 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 為虜所圍
23 12 nián year 留一年
24 12 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而遣使陳誠於帝
25 11 martial / military 孝武初
26 11 shí time / a period of time 時魏屢伐弘
27 11 xiào to be filial 孝武初
28 11 nán south 及荊州刺史南郡王義宣反
29 11 to reach 及荊州刺史南郡王義宣反
30 11 yǒu is / are / to exist 又有徐卓者
31 10 jiāng will / shall (future tense) 林邑遣將范毗沙達來救區粟
32 10 zhōng middle 脩之自州主簿遷司徒從事中郎
33 10 都督 dōudū to lead / to command 加都督
34 10 rén person / people / a human being 義興平氏人也
35 10 mán Man people 群蠻大動
36 9 zōng school / sect 宗愨
37 9 zhòng many / numerous 士眾悅附
38 9 běi north 江夏王義恭為征北將軍
39 9 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多行殺戮
40 9 wáng Wang 卿今又為王弘中郎
41 9 shì matter / thing / item 事泄被誅
42 9 太守 tài shǒu a governor of a province 後為隨郡太守
43 8 zhēng to march / to travel on a long journey 修之為征西司馬討蠻
44 8 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為侍中
45 8 qiǎn to send / to dispatch 遂遣之
46 8 also / too 義興平氏人也
47 8 hóu marquis / lord 以功封南昌縣侯
48 8 tǎo to seek 修之為征西司馬討蠻
49 8 shàng top / a high position 上停輿慰勉
50 8 lǐng neck 領崇憲太僕
51 8 chéng a city / a town 治黃龍城
52 8 liǔ willow 建威將軍沈慶之率愨及柳元景等諸將
53 7 naturally / of course / certainly 脩之自州主簿遷司徒從事中郎
54 7 jùn a commandery / a prefecture 及荊州刺史南郡王義宣反
55 7 to die 雍州刺史劉道產卒
56 7 hóng liberal / great 卿今又為王弘中郎
57 7 xuān to declare / to announce 及荊州刺史南郡王義宣反
58 7 qǐng to ask / to inquire 愨自奮請行
59 7 shòu to suffer / to be subjected to 一無所受
60 7 suí to follow 後隨到彥之北伐
61 7 guó a country / a state / a kingdom 彼國敬傳詔
62 6 shā to kill / to murder / to slaughter 乃殺之
63 6 suì to comply with / to follow along 遂陷於虜
64 6 child / son 子羅雲
65 6 yàn elegant / handsome 後隨到彥之北伐
66 6 hòu after / later 後隨到彥之北伐
67 6 qiān to move / to shift 脩之自州主簿遷司徒從事中郎
68 6 wèi to call 文帝謂曰
69 6 to prevail 然性儉克少恩情
70 6 shén what 文帝甚嘉之
71 6 qún a crowd / a flock / a group 群蠻大動
72 6 chū at first / at the beginning / initially
73 6 dào way / road / path 雍州刺史劉道產卒
74 6 雍州 Yōngzhōu Yongzhou 雍州刺史劉道產卒
75 5 xiù refined / elegant / graceful 乃以魯秀為雍州刺史
76 5 one 留一年
77 5 chēng to call / to address 後鮮卑馮弘稱燕王
78 5 again / more / repeatedly 忽複復乳汁
79 5 rán correct / right / certainly 計在州然油及牛馬穀草
80 5 desire 復欲率南人竊發
81 5 guān an office 官買不肯賣
82 5 jìn to enter 仍加特進
83 5 xíng to walk / to move 愨自奮請行
84 5 also / too 抑亦人事
85 5 zhèn town 去鎮
86 5 no 一無所受
87 5 cóng from 脩之與同沒人邢懷明並從
88 5 rate / frequency 復欲率南人竊發
89 5 豫州 Yùzhōu Yuzhou 豫州刺史
90 5 zhōu a state / a province 脩之自州主簿遷司徒從事中郎
91 5 to enter 終不入己
92 5 unhusked millet 隨交州刺史檀和之圍區粟城
93 5 big / great / huge / large / major 群蠻大動
94 5 to cut down 托跋燾伐之
95 5 lìng to make / to cause to be / to lead 召令還
96 5 supreme ruler / emperor 而遣使陳誠於帝
97 5 wén to hear 脩之母聞其被圍既久
98 5 bīng soldier / troops 檄脩之舉兵
99 5 jiē all / each and every / in all cases 賊十餘人皆披散
100 4 bèi by 脩之母聞其被圍既久
101 4 tóng like / same / similar 脩之與同沒人邢懷明並從
102 4 already / since 脩之母聞其被圍既久
103 4 shǐ beginning / start 乃始加禮
104 4 fēng to seal / to close off 以功封南昌縣侯
105 4 shì is / are / am / to be 先是
106 4 earth / soil / dirt 西土稱焉
107 4 yáng sun 封洮陽侯
108 4 bǐng bright / luminous 叔父炳
109 4 zài in / at 脩之在政寬簡
110 4 fēi not / non- / un- 以非大帥見原
111 4 shí food / food and drink 將士熏鼠食之
112 4 jiàn to see 傳詔見即拜之
113 4 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 及荊州刺史南郡王義宣反
114 4 in / at 見其致敬於脩之
115 4 miǎn to spare 坐免官
116 4 zuǒ left 徵為左民尚書
117 4 xiàng figure / image / appearance 入象浦
118 4 jiā excellent 托跋燾嘉其守節
119 4 徐州 Xúzhōu Xuzhou 武帝臨徐州
120 4 lǎo old / aged / elderly / aging 吾今已老
121 4 王玄謨 wáng xuánmó Wang Xuanmo 王玄謨
122 4 xiāo mournful / dejected 為安西參軍蕭景憲軍副
123 4 píng flat / level / smooth 晉平西將軍
124 4 chén Chen 而遣使陳誠於帝
125 4 zhǔ owner 戍主奔走
126 4 jiǎo foot 脩之後墜車折腳
127 4 ancestor / forefather 字恭祖
128 4 to go 去鎮
129 4 bìng and / furthermore / also 脩之與同沒人邢懷明並從
130 4 zhí straight 綺嘗入直
131 4 西 The West 晉平西將軍
132 4 wéi to surround / to encircle / to corral 為虜所圍
133 4 少帝 Shǎodì Emperor Shao 少帝末
134 4 林邑 Línyì Linyi / Lâm Ấp 伐林邑
135 4 使 shǐ to make / to cause 會宋使傳詔至
136 4 zhào an imperial decree 會宋使傳詔至
137 4 láng a minister / an official 脩之自州主簿遷司徒從事中郎
138 4 elegant / beautiful 時從兄綺為征北府主簿
139 4 梁山 Liáng Shān Yangsan 及義宣敗於梁山
140 4 frequently / often / again and again 時魏屢伐弘
141 4 to break / to ruin / to destroy 願乘長風破萬里浪
142 4 idea 每流涕問其意
143 4 I 吾今已老
144 4 father 父諶
145 4 to protect / to guard 玄謨遣濟南太守垣護之將兵赴義
146 4 zéi thief 挺身拒賊
147 4 older sister / elder sister 姊在鄉里
148 4 to capture / to imprison / to seize 為虜所圍
149 4 司馬 sīmǎ official post of minister of war 修之為征西司馬討蠻
150 4 bài to defeat / to vanquish 及義宣敗於梁山
151 4 dāng to be / to act as / to serve as 士卒不能當
152 3 business / industry 士人並以文義為業
153 3 disease / sickness / ailment 以腳疾不堪獨行
154 3 荊州 Jīngzhōu Jingzhou / Ching-chou 及荊州刺史南郡王義宣反
155 3 wèi Wei Dynasty 時魏屢伐弘
156 3 cài vegetables 為設菜羹粗糲
157 3 司徒 sītú Situ 脩之自州主簿遷司徒從事中郎
158 3 qiān one thousand 千遍
159 3 dào to cover over / to envelope 曾祖燾
160 3 xià next 元景攻之未能下
161 3 gōng respectful / polite / reverent 字恭祖
162 3 a government official / a magistrate 而旋與佐吏賭之
163 3 xìng gender 然性儉克少恩情
164 3 wēi power / might / prestige 吾聞師子威服百獸
165 3 yuán a low wall 玄謨遣濟南太守垣護之將兵赴義
166 3 益州 Yìzhōu Yizhou 益州刺史
167 3 xún to search / to look for / to seek 尋複為豫州刺史
168 3 area / district / region / ward 隨交州刺史檀和之圍區粟城
169 3 I / me / my 宗愨助我
170 3 niú an ox / a cow / a bull 而給吏牛泰與綺妾私通
171 3 江夏 jiāngxià Jiangxia 累遷江夏內史
172 3 residence / dwelling 棄官北居新興
173 3 biǎo clock / a wrist watch 愨表求赴討
174 3 promptly / right away / immediately 傳詔見即拜之
175 3 again / more / repeatedly 忽複復乳汁
176 3 níng peaceful 為甯蠻校尉
177 3 fēng wind 遇猛風柁折
178 3 yán stern / serious / strict / severe / austere 玄謨性嚴
179 3 to defend / to resist 與象相禦
180 3 ēn kindness / grace / graciousness 吾受先帝厚恩
181 3 to ward off with hand / to defend 挺身拒賊
182 3 chéng to mount / to climb onto 願乘長風破萬里浪
183 3 沈慶之 shěn qìngzhī Shen Qingzhi 建威將軍沈慶之率愨及柳元景等諸將
184 3 chú except / besides 乃除振武將軍
185 3 děng et cetera / and so on 建威將軍沈慶之率愨及柳元景等諸將
186 3 dài to treat / to entertain / to receive guests 以待賓客
187 3 áo \N 玄謨向確磝
188 3 jiā house / home / residence 此乃貧家好食
189 3 祿 good fortune 以為光祿大夫
190 3 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 留脩之戍滑臺
191 3 xiān first 先是
192 3 yún cloud 誕誑其眾雲
193 3 yuǎn far / distant 皆由民憚遠役
194 3 mín the people / citizen / subjects 時竺超民執義宣
195 3 to calculate / to compute / to count 計在州然油及牛馬穀草
196 3 dōng east 泛海至東萊
197 3 guāng light 以為光祿大夫
198 3 參軍 cānjūn to join the army 為安西參軍蕭景憲軍副
199 3 to help / to assist 後為興安侯義賓輔國司馬
200 3 wèn to ask 後問至
201 3 suddenly / abruptly 忽一旦乳汁驚出
202 3 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 抑亦本之不固
203 3 zèng to give a present 凡所贈貺
204 3 zuò to do 又刻木作靈秀父光祿勳叔獻像
205 3 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 又有徐卓者
206 3 shī teacher 海師望見飛鳥
207 3 shì funerary name / posthumous name or title 諡貞侯
208 3 元嘉 Yuánjiā Yuanjia reign 元嘉九年
209 3 chuán to transmit 會宋使傳詔至
210 3 shēn deep 脩之深嘉其義
211 3 滑台 huátái Huatai 時虜攻陷滑台
212 3 fēn to separate / to divide into parts 分祿秩之半以供贍之
213 3 shuài handsome / graceful / smart 又南新郡蠻帥田彥生率部曲反叛
214 3 cháng to taste 嘗往視姊
215 3 huái bosom / breast 脩之與同沒人邢懷明並從
216 3 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 徵為左民尚書
217 3 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory
218 3 míng bright / brilliant 脩之與同沒人邢懷明並從
219 3 xiào to smile / to laugh 常笑曰
220 3 měi each / every 每流涕問其意
221 3 sufficient / enough 過足相保
222 3 xiū to decorate / to embellish 修之為征西司馬討蠻
223 3 以此 yǐcǐ hence 脩之果以此日陷沒
224 3 qīng minister / high officer 卿曾祖昔為王導丞相中郎
225 3 bēn to run fast / to flee 懷明懼奔馮弘
226 3 領軍 lǐngjūn to lead troups / (fig.) to lead / leading 轉領軍將軍
227 3 即位 jíwèi to succeed to the throne 孝武即位
228 3 liú Liu 雍州刺史劉道產卒
229 3 special / unique / distinguished 仍加特進
230 3 zhàn war / fighting / battle 且殺戰將以自弱
231 3 zhé to fold 遇猛風柁折
232 3 shēn human body / torso 脩之治身清約
233 3 bài to bow / to pay respect to 傳詔見即拜之
234 3 yán to speak / to say / said
235 3 final particle 可謂不忝爾祖矣
236 3 shǎo few 然性儉克少恩情
237 3 alone / independent / single / sole 而愨獨任氣好武
238 3 gào to tell / to say / said / told 母號泣告家人曰
239 3 běn measure word for books 抑亦本之不固
240 3 校尉 xiàowèi a military officer 為寧蠻校尉
241 3 five 監五州諸軍事
242 3 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 遣代守確磝
243 3 bīn ornamental / refined 受輔國將軍蕭斌節度
244 3 láo secure 祖牢
245 3 què sure / certain 玄謨向確磝
246 3 gōng to present to / to supply / to provide 脩之未嘗供贍
247 2 輿 a cart / sedan chair / a carriage 上停輿慰勉
248 2 hào number 虜主拓跋燾率大眾號百萬
249 2 hǎi the sea / a sea / the ocean 泛海至東萊
250 2 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 孝武狎侮群臣
251 2 guī to go back / to return 或說弘遣人脩之歸求救
252 2 qīng to overturn / to collapse / to lean / to tend / to incline / to pour out 林邑王范陽邁傾國來拒
253 2 to connect / to inherit / to succeed 子元寶嗣
254 2 南陽 Nányáng Nanyang 南陽人也
255 2 to pat / to console / to comfort 唯以撫納群蠻為務
256 2 xiè to thank 謝晦為荊州
257 2 曾祖 zēngzǔ paternal great-grandfather 曾祖燾
258 2 黃門 Huángmén Huangmen 以為黃門侍郎
259 2 百萬 bǎiwàn one million 虜主拓跋燾率大眾號百萬
260 2 to look after / to attend to 左右顧盻
261 2 lín to face / to overlook 武帝臨徐州
262 2 bái white 中軍司馬劉沖之白孝武
263 2 jīn gold 加金紫
264 2 way / route / road 王途始開
265 2 guǒ a result / a consequence 脩之果以此日陷沒
266 2 wèi to fear / to dread 群蠻由是畏服
267 2 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 忽一旦乳汁驚出
268 2 zhū vermilion 朱脩之
269 2 hōng to die 義賓薨
270 2 從事 cóngshì to deal with / to handle / to do 脩之自州主簿遷司徒從事中郎
271 2 hái also / in addition / more 召令還
272 2 hòu thick 愨待之甚厚
273 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 以具裝被象
274 2 zhèn to shake / to flap / to vibrate / to brace 乃除振武將軍
275 2 四方 sì fāng all sides 四方書疏亦如之
276 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 時竺超民執義宣
277 2 jìn to the greatest extent / utmost 數月糧盡
278 2 yóu follow / from / it is for...to 群蠻由是畏服
279 2 wife 妻以宗室女
280 2 xiōng elder brother 兄泌娶妻
281 2 xià summer 淮上亡命司馬黑石推立夏侯方進為主
282 2 水陸 shuǐ lù water and land / by water and land (transport) / amphibian / delicacies from land and sea 以彭城要兼水陸
283 2 gèng more / even more 而將軍宗越禦下更苛酷
284 2 shàn meals 方丈之膳
285 2 yíng to trade / to operate / to run / to manage 眾請發車為營
286 2 zhū all / many / various 建威將軍沈慶之率愨及柳元景等諸將
287 2 乳汁 rǔzhī milk 忽一旦乳汁驚出
288 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 以解眾惑
289 2 qiú to request 愨表求赴討
290 2 yǎn to lie / to lay down 偃旗潛進
291 2 xiàn constitution / statute / law 領崇憲太僕
292 2 yuàn to blame / to complain 將士多離怨
293 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 弘不禮
294 2 yān where / how 西土稱焉
295 2 gěi to give 特給扶侍
296 2 江州 jiāngzhōu Jiuzhou 及南郡王義宣與江州刺史臧質反
297 2 hair 復欲率南人竊發
298 2 shè to set up / to establish 為設菜羹粗糲
299 2 tún to station (soldiers) / to store up 屯據白楊山
300 2 móu to plan / to scheme 脩之潛謀南歸
301 2 qián front 秀不得前
302 2 jiǎn frugal / economical 然性儉克少恩情
303 2 zǎo early 早卒
304 2 金紫光祿大夫 jīnzǐ guānglù dàifu gold and purple robed official 金紫光祿大夫
305 2 殺戮 shālù to massacre / to slaughter 多行殺戮
306 2 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 致飽而去
307 2 ministry / department 又南新郡蠻帥田彥生率部曲反叛
308 2 tíng to stop / to halt 上停輿慰勉
309 2 kuì a flooding river 群蠻大潰
310 2 不堪 bùkān cannot bear / cannot stand 以腳疾不堪獨行
311 2 self 義宣聞脩之不與己同
312 2 不從 bùcóng not following / not joining 不從
313 2 zhì to create / to make / to manufacture 乃制其形
314 2 mìng life 脩之命斷馬鞍山道
315 2 to give / to bestow favors 多所賜與
316 2 clothes / dress / garment 吾聞師子威服百獸
317 2 文帝 Wén Dì Emperor Wen of Han 文帝謂曰
318 2 to attain / to reach 新野庾彥達為益州刺史
319 2 jiù to save / to rescue 林邑遣將范毗沙達來救區粟
320 2 反叛 fǎnnì to rebel / to revolt / to disobey 又南新郡蠻帥田彥生率部曲反叛
321 2 將士 jiāng shì officers and soldiers 將士熏鼠食之
322 2 天下 tiānxià China 時天下無事
323 2 Shandong 乃以魯秀為雍州刺史
324 2 this / such 斯不祥矣
325 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治黃龍城
326 2 ér son 吾兒其不利乎
327 2 according to 屯據白楊山
328 2 侍郎 shìláng an assistant minister 以為黃門侍郎
329 2 shì a gentleman / a knight 士眾悅附
330 2 未嘗 wèi cháng not yet once / not yet 脩之未嘗供贍
331 2 hǎo good 此乃貧家好食
332 2 lái to come 林邑遣將范毗沙達來救區粟
333 2 mother 脩之母聞其被圍既久
334 2 néng can / able 豈玄謨所能當
335 2 hán cold / wintry / chilly 饑寒不立
336 2 彭城 Péng Chéng Pengcheng / City of Peng 彭城太守
337 2 yán color 顏師伯缺齒
338 2 small / petty 而將軍宗越禦下更苛酷
339 2 devoid of content / void / false / empty / vain 虛張戰簿
340 2 different / other 收其異寶雜物
341 2 huì night / last day of the lunar month 謝晦為荊州
342 2 to cry out / to shout 躍馬繞城呼曰
343 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 賊十餘人皆披散
344 2 zhī to know 知其近岸
345 2 réng yet / still / as ever 仍加特進
346 2 to press down 抑亦人事
347 2 xiōng ominous / vicious / fierce / terrible / fearful 孝武伐元兇
348 2 bǎo to eat one's fill 致飽而去
349 2 大夫 dàifu doctor 以為光祿大夫
350 2 yuàn to hope / to wish / to desire 願乘長風破萬里浪
351 2 shí real / true 獨克實難
352 2 dàn birth 竟陵王誕據廣陵反
353 2 letter / symbol / character 字恭祖
354 2 granary 新野庾彥達為益州刺史
355 2 xiāng each other / one another / mutually 與象相禦
356 2 shù a garrison 留脩之戍滑臺
357 2 shàn to support / to provide aid 脩之未嘗供贍
358 2 yīn because 眾因潰散
359 2 zhǎn to cut / to chop / to sever 蕭斌將斬之
360 2 托跋燾 tuōbádào Tuoba Dao 托跋燾嘉其守節
361 2 you / thou 汝不富貴
362 2 kāi to open 王途始開
363 2 biàn turn / one time 千遍
364 2 Germany 字彥德
365 2 shí ten 賊十餘人皆披散
366 2 chū to go out 忽一旦乳汁驚出
367 2 新城 xīnchéng Xincheng / Hsincheng 元景弟僧景為新城太守
368 2 jiàn to supervise / to inspect 監五州諸軍事
369 2 shū father's younger brother 以從叔司徒允之難
370 2 左右 zuǒyòu approximately 左右顧盻
371 2 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 乃退
372 2 fán ordinary / common 凡所贈貺
373 2 xíng punishment / penalty 明日將刑
374 2 襄陽 Xiāngyáng Xiangyang 擊襄陽
375 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可勝計
376 2 車騎 chēqí carraige and horses 隸車騎大將軍沈慶之
377 2 tài great / exalted / superior 而給吏牛泰與綺妾私通
378 2 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故不為鄉曲所稱
379 2 流涕 liú tì to shed tears 每流涕問其意
380 2 deputy / assistant / vice- 為安西參軍蕭景憲軍副
381 2 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常憂之
382 2 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 秀不得前
383 2 zhuàng robust 綺壯其意
384 2 wéi only / solely / alone 非惟天時
385 2 拓跋 Tuòbá Tuoba 虜主拓跋燾率大眾號百萬
386 2 可謂 kěwèi it could even be said 可謂不忝爾祖矣
387 2 to take / to get / to fetch 愨一無所取
388 2 duàn absolutely / decidedly 脩之命斷馬鞍山道
389 2 yuè more 而將軍宗越禦下更苛酷
390 2 jīn today / modern / present / current / this / now 卿今又為王弘中郎
391 2 níng Nanjing 為寧蠻校尉
392 2 ruò weak 且殺戰將以自弱
393 2 how can it be that? 豈惟將之不良
394 2 dialect / language / speech 與語異之
395 2 féng feng 後鮮卑馮弘稱燕王
396 2 to strike / to hit / to beat 擊襄陽
397 2 shēn to extend / to stretch out / to open up 伸卿眉頭
398 2 臧質 zāng zhì Zang Zhi 及南郡王義宣與江州刺史臧質反
399 2 節度 jiédù a solar term 面受節度
400 2 gōng to attack / to assault 分道攻之
401 2 líng agile / nimble 黃門侍郎宗靈秀體肥
402 2 眉頭 méitóu brows 伸卿眉頭
403 2 wèi to guard / to protect / to defend 以為左衛將軍
404 2 lèi to be tired 累遷江夏內史
405 2 father's elder brother 顏師伯缺齒
406 2 zhū to execute / to put to death / to condemn 事泄被誅
407 2 qián hidden / secret / latent 脩之潛謀南歸
408 2 huò or / either / else 或說弘遣人脩之歸求救
409 2 新興 xīnxìng burgeoning 棄官北居新興
410 2 plain / white 脩之名位素顯
411 2 chí to go quickly or swiftly 馳啟孝武
412 2 bīn a guest / a visitor 後為興安侯義賓輔國司馬
413 2 王義恭 wáng yìgōng Prince Yigong 江夏王義恭為征北將軍
414 2 liù six 列傳第三十六
415 2 zhǎng director / chief / head / elder 垂以長索
416 2 shì to attend on 以為侍中
417 2 arm 流矢中臂
418 2 and 隨交州刺史檀和之圍區粟城
419 2 private 以私錢十六萬償之
420 2 to go / to visit / to attend 愨表求赴討
421 2 shì an official 高尚不仕
422 2 responsibility / duty 不責也
423 2 gōng merit 以功封南昌縣侯
424 2 kòu bandit / thieve 脩之率眾南定遺寇
425 2 lái goosefoot / weed 泛海至東萊
426 2 xiàn to submerge / to sink / to plunge 脩之果以此日陷沒
427 2 nán difficult / arduous / hard 以從叔司徒允之難
428 2 廣陵 Guǎnglíng Guangling 愨隨鎮廣陵
429 2 簿 a register / an account book / a notebook 時從兄綺為征北府主簿
430 2 to arise / to get up 以本官領起部尚書
431 2 gāo high / tall 炳素高節
432 2 shū book 義恭與玄謨書曰
433 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 士卒不能當
434 2 shǔ to count 愨乃分軍為數道
435 2 ěr thus / so / like that 可謂不忝爾祖矣
436 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉領軍將軍
437 2 àn bank / shore / beach / coast 知其近岸
438 2 chén sincere / faithful 父諶
439 2 de potential marker 誦之得千遍
440 2 to lift / to hold up / to raise 檄脩之舉兵
441 2 èr two 泰始二年
442 2 this / these 此乃貧家好食
443 1 鮮卑 Xiānbēi Xianbei People 後鮮卑馮弘稱燕王
444 1 以西 yǐxī west 臣請以西陽之魯陽
445 1 bèi -fold / times (multiplier) 以此倍失人心
446 1 jiù right away 義宣遣劉諶之就臧質
447 1 chuí to hang / to suspend / to droop 垂以長索
448 1 tián field / farmland 又南新郡蠻帥田彥生率部曲反叛
449 1 如故 rúgù like an old friend 特進如故
450 1 相通 xiāngtōng identical 使貧富相通
451 1 漿 jiāng broth / serum / thick liquid 粟漿充夏飧
452 1 圍城 wéichéng siege / besieged city 初圍城
453 1 數月 shǔyuè several months 數月糧盡
454 1 míng measure word for people 改姓李名弘
455 1 fàn food / a meal 設以菜菹粟飯
456 1 to wear 賊十餘人皆披散
457 1 bàn half 分祿秩之半以供贍之
458 1 萬里 wànlǐ far away / ten thousand li 願乘長風破萬里浪
459 1 河南 hénán Henan 彥之自河南回
460 1 female / feminine 妻以宗室女
461 1 稱謂 chēngwèi a title / an appellation / a form of address 凡所稱謂
462 1 南人 nánrén Nanren 復欲率南人竊發
463 1 yǎn \N 號之曰齴
464 1 wáng to die 玄謨恐損亡軍實
465 1 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang 諡曰莊公
466 1 tóu head 牛千頭以振之
467 1 大節 dàjié major festival / important matter / major principle / high moral character 然觀其大節
468 1 shǐ arrow / dart 流矢中臂
469 1 不為 bùwéi to not do 故不為鄉曲所稱
470 1 fèn to strive / to exert effort 愨自奮請行
471 1 expresses question or doubt 吾兒其不利乎
472 1 to leave / to depart / to go away / to part 將士多離怨
473 1 xiàng to appear / to seem / to resemble 又刻木作靈秀父光祿勳叔獻像
474 1 上疏 shàngshū (of a court official) to present a memorial to the emperor 玄謨上疏曰
475 1 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰主
476 1 第三十 dìsānshí thirtieth 列傳第三十六
477 1 shì to look at / to see 嘗往視姊
478 1 皇子 huángzǐ prince 請以皇子撫臨州事
479 1 dōu all 乘驛詣都
480 1 Li 改姓李名弘
481 1 併發 bìngfā to be complicated by / to erupt simultaneously 新城諸郡併發兵討玄謨
482 1 zuǒ to assist / to accompany 而旋與佐吏賭之
483 1 四時 sì shí the four seasons 嘗為玄謨作四時詩曰
484 1 八百 bā bǎi eight hundred 一匹布責人八百梨
485 1 tiger 虎牢
486 1 yōu excellent / superior 禮遇甚優
487 1 can / may / permissible 玄謨猶自可
488 1 shā sand / gravel / pebbles 林邑遣將范毗沙達來救區粟
489 1 知人 zhīrén to understand a person 世父蕤有知人鑒
490 1 大怒 dànù angry / indignant 少帝大怒
491 1 yuē approximately 脩之治身清約
492 1 miàn side / surface 面受節度
493 1 人事 rénshì personnel / human resources 抑亦人事
494 1 鄉曲 xiāngqǔ remote village 故不為鄉曲所稱
495 1 泰始 Tàishǐ Taishi reign 泰始二年
496 1 xié to carry / to take along / to bring along / to hold 攜姊之鎮
497 1 羅雲 Luóyún Rahula 子羅雲
498 1 bēng to rupture / to split apart / to collapse 孝武崩
499 1 record / register / list 當時百姓不願屬籍
500 1 past / former times 卿曾祖昔為王導丞相中郎

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安西 Ānxī Anxi
长沙 長沙 Chángshā Changsha
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
城中 chéngzhōng Chengzhong
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
范阳 范陽 Fànyáng Fanyang
广陵 廣陵 Guǎnglíng Guangling
观音 觀音 Guānyīn Guanyin Bodhisattva / Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
淮上 Huáishàng Huaishang
黄龙 黃龍 huánglóng
 1. Huanglong School
 2. yellow dragon
 3. Huanglong Scenic and Historic Interest Area
黄门 黃門 Huángmén Huangmen
滑台 滑臺 huátái Huatai
滑台 滑臺 huátái Huatai
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
建安 jiàn'ān Jianan
江夏 jiāngxià Jiangxia
江州 jiāngzhōu Jiuzhou
建明 jiànmíng
 1. Jianming
 2. Jianming
 3. Jianming
建中 jiànzhōng Jianzhong
交州 Jiāozhōu Jiaozhou
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
济南 濟南 Jǐnán Jinan
竟陵 jìnglíng Jingling
荆州 荊州 Jīngzhōu
 1. Jingzhou / Ching-chou
 2. Jingzhou / Ching-chou
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁山 Liáng Shān
 1. Yangsan
 2. Liangshan
林邑 Línyì Linyi / Lâm Ấp
刘秀 劉秀 Liú Xiù Liu Xiu / Emperor Guangwu of Han
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
luò
 1. Luo
 2. Luo River
罗云 羅雲 Luóyún
 1. Rahula
 2. Rāhula
 3. Luoyun
 4. Rāhula
马鞍山 馬鞍山 mǎ'ān shān Ma'anshan
绵竹 綿竹 miánzhú Mianzhu
明帝 Míngdì
 1. Emperor Ming of Han
 2. Emperor Ming of Southern Qi
 3. Emperor Ming of Liu Song
慕容氏 Mù Róngshì Mu Rongshi
慕容 Mùróng Murong
南昌县 南昌縣 nánchāngxiàn Nanchang county
南定 nándìng Nam Dinh
南蛮 南蠻 nánmán Nanman / Southern Man
南人 nánrén Nanren
南阳 南陽 Nányáng Nanyang
内史 內史 nèishǐ Censor / Administrator
彭城 Péng Chéng Pengcheng / City of Peng
青州 Qīngzhōu
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
曲江 qǔjiāng Qujiang
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
僧景 Sēng Jǐng Seng Jing
少帝 Shǎodì Emperor Shao
沈庆之 沈慶之 shěn qìngzhī Shen Qingzhi
shéng Sheng
世祖 Shì Zǔ Shi Zu
sòng
 1. Song Dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
太仆 太僕 tàipú Grand Servant
泰始 Tàishǐ Taishi reign
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
太原 Tàiyuán Taiyuan
拓跋 Tuòbá Tuoba
托跋焘 托跋燾 tuōbádào Tuoba Dao
王玄谟 王玄謨 wáng xuánmó Wang Xuanmo
王义恭 王義恭 wáng yìgōng Prince Yigong
王导 王導 wángdǎo Wang Dao
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
文帝 文帝 Wén Dì
 1. Emperor Wen of Han
 2. Emperor Wen of Liu Song
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
武帝 Wǔ Dì
 1. Emperor Wu of Han
 2. Emperor Wu of Southern Qi
 3. Emperor Wu of Song
武昌 Wǔchāng
 1. Wuchang
 2. Wuchang
鲜卑 鮮卑 Xiānbēi Xianbei People
襄阳 襄陽 Xiāngyáng
 1. Xiangyang
 2. Xangyang
新城 xīnchéng Xincheng / Hsincheng
xíng
 1. Xing
 2. Xing
兴安 興安 xīngān
 1. Xing'an
 2. Hinggan league
 3. Xing'an
 4. Xing'an reign
兴平 興平 xīngpíng Xingping
新野 xīnyě Xinye
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
徐州 Xúzhōu
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
雁门 雁門 yànmén Yanmen
兖州 兗州 Yǎnzhōu
 1. Yanzhou
 2. Yanzhou
益州 Yìzhōu Yizhou
雍州 Yōngzhōu Yongzhou
元嘉 Yuánjiā Yuanjia reign
豫州 Yùzhōu Yuzhou
臧质 臧質 zāng zhì Zang Zhi
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
zhú
 1. Zhu
 2. India
 3. bamboo
诸葛亮 諸葛亮 Zhū Gěliàng Zhu Geliang
庄公 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang
主簿 zhǔbù official registrar (of a county etc) in imperial China

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English