Glossary and Vocabulary for Guanzi 《管子》, 霸形第二十二 Chapter 22: Ba Xing

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 31 yuē to speak / to say 桓公歎曰
2 21 桓公 huángōng Huangong / Lord Huan 桓公在位
3 18 sòng Song dynasty 宋伐杞
4 16 rén person / people / a human being 人甚憂飢
5 16 chǔ state of Chu 以楚丘封衛
6 16 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself 寡人其有鄉乎
7 15 zhèng [state of] Zheng 其後楚人攻宋鄭
8 13 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君有霸王之心
9 12 lìng to make / to cause to be / to lead 於是令百官有司
10 11 to cut down 宋伐杞
11 10 管子 guǎnzi tube / drinking straw 管子對曰
12 10 zhōng clock 使稅者百一鍾
13 10 happy / glad / cheerful / joyful 姑樂乎
14 9 使 shǐ to make / to cause 使稅者百一鍾
15 9 chén minister / statesman / official 而夷吾非霸王之臣也
16 8 管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong 管仲隰朋見立
17 7 bǎi one hundred 定令於百吏
18 7 仲父 zhòngfù middle uncle / uncle 仲父
19 7 jīn today / modern / present / current / this / now 今彼鴻鵠
20 7 xíng to walk / to move 行此數年
21 7 wén to hear 將安聞道而得度哉
22 7 諸侯 zhū hóu the feudal lords 諸侯爭於彊者
23 7 chéng a city / a town 使城壞者不得復築也
24 7 qìng chime stones / an ancient percussion instrument 於是令之懸鍾磬之榬
25 6 bīng soldier / troops 而無四面兵革之憂
26 6 even / equal / uniform 楚欲吞宋鄭而畏齊
27 6 nán south 有時而南
28 6 yán to speak / to say / said 盍不當言
29 5 tián field / farmland 要宋田
30 5 wèi to guard / to protect / to defend 狄伐邢衛
31 5 tribes from northern china 狄伐邢衛
32 5 shuǐ water 使水不得東流
33 5 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed
34 5 suì to comply with / to follow along 仲父何不遂交楚哉
35 5 desire 所欲至而至焉
36 5 wolfberry tree 宋伐杞
37 5 dōng east 使水不得東流
38 4 xíng punishment / penalty 而刑政險
39 4 西 The West 至大鍾之西
40 4 néng can / able 是以能通其意於天下乎
41 4 suì age 寡人有千歲之食
42 4 yōu to worry / to be concerned 人甚憂飢
43 4 to happen upon / to meet with by chance 言與楚王遇
44 4 shì matter / thing / item 予無事焉
45 4 qǐng to ask / to inquire 臣請以慶
46 4 不敢 bùgǎn to not dare 是以不敢對
47 4 xíng Xing 狄伐邢衛
48 4 qiān one thousand 寡人有千歲之食
49 4 gōng public/ common / state-owned 公之本也
50 4 qiáng strong / powerful 諸侯爭於彊者
51 4 skin / hide / fur / feather 君何不發虎豹之皮文錦以使諸侯
52 4 天下 tiānxià China 是以能通其意於天下乎
53 4 sān three 寡人聞仲父之言此三者
54 4 shāo to burn 燒蓻熯焚
55 4 楚王 chǔ wáng Prince of Chu 於是乎楚王號令於國中曰
56 4 cún to exist / to survive 請興兵而南存宋鄭
57 4 wén writing / text 君何不發虎豹之皮文錦以使諸侯
58 4 fēng to seal / to close off 以緣陵封杞
59 4 chē a vehicle 因命以車百乘
60 4 silk / plain silk 令諸侯以縵帛鹿皮報
61 3 liú to flow / to spread / to circulate 使水不得東流
62 3 chuān Sichuan 夾塞兩川
63 3 soil / ground / land 鄭地
64 3 jiā to press from either side / to sandwich 夾塞兩川
65 3 chù a place / location / a spot / a point 今君何不定三君之處哉
66 3 gōng to attack / to assault 其後楚人攻宋鄭
67 3 所謂 suǒwèi so-called 此臣之所謂哀
68 3 chéng to mount / to climb onto 因命以車百乘
69 3 shàng top / a high position 而上舉事不時
70 3 běi north 有時而北
71 3 jiù to save / to rescue 桓公不救
72 3 to die 卒千人
73 3 zhòng heavy 而稅斂重
74 3 to take / to get / to fetch 宋已取杞
75 3 shuì taxes / duties 而稅斂重
76 3 inside / interior 四百里而後可田也
77 3 nuò to promise
78 3 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 夾塞兩川
79 3 霸王 bà wáng a hegemon / an overlord / a despot / a warlord 君有霸王之心
80 3 之間 zhījiān between / among 古者之言樂於鍾磬之間者不如此
81 3 liǎng two 夾塞兩川
82 3 歌舞 gēwǔ singing and dancing 陳歌舞竽瑟之樂
83 2 fēn to separate / to divide into parts 勿與分於彊
84 2 羽翼 yǔyì wing / (fig.) assistant 非唯有羽翼之故
85 2 low / marshy land 管仲隰朋見立
86 2 shǔ to count 日殺數十牛者數旬
87 2 child / son 二子何故不對
88 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 君不可不救
89 2 a room 屋之燒者不得復葺也
90 2 tūn to swallow 楚欲吞宋鄭而畏齊
91 2 疾病 jíbìng disease / sickness / ailment 今有疾病
92 2 dào way / road / path 將安聞道而得度哉
93 2 to stand 管仲隰朋見立
94 2 can / may / permissible 四百里而後可田也
95 2 one 使稅者百一鍾
96 2 shì to show / to reveal 近者示之以忠信
97 2 zhào to call together / to summon / to convene 召管仲曰
98 2 martial / military 而以武取宋鄭也
99 2 to fix / to repair 屋之燒者不得復葺也
100 2 四面 sìmiàn all sides 而無四面兵革之憂
101 2 sàng to lose / to die 令其人有喪雌雄
102 2 shí time / a point or period of time 舉事以時
103 2 shǔ a rat / a mouse 居室如鳥鼠處穴
104 2 currency / coins / legal tender 於是楚國之賢士皆抱其重寶幣帛以事齊
105 2 niǎo bird 居室如鳥鼠處穴
106 2 péng friend 管仲隰朋見立
107 2 cháo to face 皆朝於太廟之門朝
108 2 Kangxi radical 80 毋貯粟
109 2 zhù to build / to construct 使城壞者不得復築也
110 2 舉事 jǔshì to rise in revolt 而上舉事不時
111 2 kǎn threshold / a door-sill 有貳檻飛而過之
112 2 jǐn brocade / embroidered work 君何不發虎豹之皮文錦以使諸侯
113 2 雌雄 cíxióng male and female 令其人有喪雌雄
114 2 shī to lose 是失宋鄭也
115 2 dìng to decide 定令於百吏
116 2 fēi to fly 有貳檻飛而過之
117 2 莫如 mò rú nothing is better than 莫如桓公
118 2 鹿 deer 令諸侯以縵帛鹿皮報
119 2 shòu old age / long life 而無百歲之壽
120 2 四百 sì bǎi four hundred 四百里而後可田也
121 2 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 水深滅垝
122 2 hungry 人甚憂飢
123 2 xiàn county 於是伐鍾磬之縣
124 2 居室 jūshì a room / an apartment 居室如鳥鼠處穴
125 2 shàn to be skillful in / to be good at 不敢擅也
126 2 láo to toil 人甚傷勞
127 2 shí food / food and drink 寡人有千歲之食
128 2 北伐 Běi Fá Northern Expedition 北伐狄
129 2 xué cave / cavity / hole 居室如鳥鼠處穴
130 2 其後 qí hòu after that 其後
131 2 ancient barbarian tribes 而夷吾非霸王之臣也
132 2 guó a country / a state / a kingdom 且彼非伐寡人之國也
133 2 paternal aunt / father's sister 姑樂乎
134 2 hair 君何不發虎豹之皮文錦以使諸侯
135 2 fén to burn 燒蓻熯焚
136 2 zhèng government / administration 而刑政險
137 2 不許 bùxǔ not allow / must not / can not 楚若不許
138 2 jiāo to deliver / to turn over / to pay 誰能為我交齊者
139 2 to ferry 若濟大水有舟楫也
140 2 gain / advantage / benefit 臣聞諸侯貪於利
141 2 shāng to injure / to wound / to be injured 人甚傷勞
142 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 而不知禁
143 2 tuō to take off 言脫於口
144 2 to fear / be afraid of / to dread 人甚懼死
145 2 虎豹 hǔb ào tigers and leopards 君何不發虎豹之皮文錦以使諸侯
146 2 hàn to dry with fire 燒蓻熯焚
147 2 水深 shuǐshēn depth (of waterway) / sounding 水深滅垝
148 2 míng bright / brilliant 寡人之所明於人君者
149 2 Kangxi radical 177 而無四面兵革之憂
150 2 mìng life 聞命矣
151 2 huì can / be able to 兵車之會六
152 2 人眾 rénzhòng many people / crowds of people 思人眾兵彊能害己者
153 2 liǎn to collect 而稅斂重
154 2 màn plain thin silk 令諸侯以縵帛鹿皮報
155 2 guǐ to destroy / to damage 水深滅垝
156 2 東山 dōngshān Dongshan 東山之西
157 2 xián virtuous / worthy 所賢於人臣者
158 2 to think / consider / to ponder 思人眾兵彊能害己者
159 2 bào newspaper 令諸侯以縵帛鹿皮報
160 2 yào to want / to wish for 要宋田
161 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 於是楚國之賢士皆抱其重寶幣帛以事齊
162 2 hài to injure / to harm to 思人眾兵彊能害己者
163 2 solitary 孤幼不刑
164 2 興兵 xīngbīng to send troops 請興兵而南存宋鄭
165 2 to die 人甚懼死
166 2 huài bad / spoiled / broken / defective 使城壞者不得復築也
167 2 不對 bù duì incorrect / wrong / amiss / abnormal / queer 管仲隰朋不對
168 2 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 此臣之所謂哀
169 2 yuǎn far / distant 四方無遠
170 2 xiāng village / township 寡人其有鄉乎
171 1 xiǎn dangerous 而刑政險
172 1 fāng square / quadrilateral / one side 削方
173 1 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 令人有喪雌雄
174 1 yuán fate / predestined affinity 以緣陵封杞
175 1 tàn to sigh 桓公歎曰
176 1 澤梁 zéliáng a pond formed by blocking a stream 澤梁時縱
177 1 xīn heart 君有霸王之心
178 1 to ridicule / to jeer / to mock 關譏而不征
179 1 support structure for bell 行筍虡之閒
180 1 hóu marquis / lord 寡人不愛封侯之君焉
181 1 chén Chen 陳歌舞竽瑟之樂
182 1 大水 dàshuǐ a flood 若濟大水有舟楫也
183 1 lái to come 有時而來
184 1 unhusked millet 毋貯粟
185 1 退 tuì to retreat / to move back 遂退七十里而舍
186 1 idea 是以能通其意於天下乎
187 1 汝水 rǔshuǐ Ru River 濟於汝水
188 1 得度 dé dù to attain salvation 將安聞道而得度哉
189 1 wèi to fear / to dread 楚欲吞宋鄭而畏齊
190 1 shì to look at / to see 桓公視管仲曰
191 1 樂於 lèyú to be willing / to take pleasure in 古者之言樂於鍾磬之間者不如此
192 1 qiū Confucius 以楚丘封衛
193 1 南面 nánmiàn south 桓公南面而立
194 1 huǎn slow / sluggish / gradual 緩其刑政
195 1 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 臣聞諸侯貪於利
196 1 ancient / old / palaeo- 古者之言樂於鍾磬之間者不如此
197 1 xún ten days / ten years 日殺數十牛者數旬
198 1 流水 liúshuǐ running water 而民歸之如流水
199 1 齊國 Qí guó state of Qi 齊國百姓
200 1 guò to cross / to go over / to pass 有貳檻飛而過之
201 1 disease / sickness / ailment 裸體紉胸稱疾
202 1 善舉 shànjǔ meritorious deed / benevolent act 非善舉也
203 1 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 於是令百官有司
204 1 to allow / to permit 楚若許
205 1 鴻鵠 hónghú swan 今彼鴻鵠
206 1 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 南致楚越之君
207 1 請問 qǐngwèn may I ask 請問所始於國
208 1 dài to represent / to substitute / to replace 立百代城焉
209 1 mín the people / citizen / subjects 而民歸之如流水
210 1 拱手 gǒngshǒu to cup one's hands in obeisance or greeting 拱手而問曰
211 1 day of the month / a certain day 日殺數十牛者數旬
212 1 而立 érlì to turn 30 years old with accomplishments 桓公南面而立
213 1 yān Yan 還存燕公
214 1 jìn shanxi 東存晉公於南
215 1 to reach 及踰方城
216 1 to lift / to hold up / to raise 君若將欲霸王舉大事乎
217 1 固始 gùshǐ Gushi 則令固始行於天下矣
218 1 禮義 lǐ yì proper etiquette and right action 遠者示之以禮義
219 1 guī to go back / to return 而民歸之如流水
220 1 míng to cry / to chirp (of birds) 大鍾鳴
221 1 zài in / at 在鍾磬之間
222 1 賢士 xiánshì virtuous person / a man of merit 於是楚國之賢士皆抱其重寶幣帛以事齊
223 1 shòu to suffer / to be subjected to 無不受重寶幣帛者
224 1 號令 hàolìng an order (especially army) / bugle call expressing military order / verbal command 於是乎楚王號令於國中曰
225 1 xuán to hang / to suspend 於是令之懸鍾磬之榬
226 1 百姓 bǎixìng common people 齊國百姓
227 1 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 無擅廢適子
228 1 gǎn bold / brave 敢問何謂其本
229 1 niú an ox / a cow / a bull 日殺數十牛者數旬
230 1 yóu to swim 游鍾磬之間
231 1 ān calm / still / quiet / peaceful 將安聞道而得度哉
232 1 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 澤梁時縱
233 1 wife 無置妾以為妻
234 1 zhì to place / to lay out 無置妾以為妻
235 1 to brush away 將拂於道
236 1 鄰國 línguó bordering country / neighboring country 伐鄰國也
237 1 國中 guózhōng junior high school 於是乎楚王號令於國中曰
238 1 bào to embrace / to hold in arms / to hug 於是楚國之賢士皆抱其重寶幣帛以事齊
239 1 to exceed / to transcend / to cross over 及踰方城
240 1 楚國 Chǔguó the state of Chu (history) 於是楚國之賢士皆抱其重寶幣帛以事齊
241 1 wèi position / location / place 反位已霸
242 1 不知 bùzhī do not know 而不知禁
243 1 miào temple / shrine 皆朝於太廟之門朝
244 1 wèn to ask 敢問何謂其本
245 1 shì a city 市書而不賦
246 1 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 諸侯爭於彊者
247 1 何謂 héwèi what is the meaning of 敢問何謂其本
248 1 乘車 chéngchē to ride (in a car or carriage) / to drive / to motor 乘車之會三
249 1 jūn army / military 使軍入城鄭南之地
250 1 人臣 rénchén an official / a non-royal minister 所賢於人臣者
251 1 宮中 gōngzhōng within the palace 宮中虛無人
252 1 shí ten 日殺數十牛者數旬
253 1 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 群臣進諫曰
254 1 善人 shànrén a wholesome person / a good person 善人者
255 1 xiū to decorate / to embellish 修鍾磬而復樂
256 1 a free reed mouth organ 陳歌舞竽瑟之樂
257 1 to give 予無事焉
258 1 to pull up / to pull out / to select / to promote 狄已拔邢衛矣
259 1 至大 Zhìdà Zhida reign 至大鍾之西
260 1 qín Shaanxi 而西伐秦
261 1 a man / a male adult 樂夫
262 1 a river / a stream 至於河者
263 1 yuán \N 於是令之懸鍾磬之榬
264 1 zhī to know 知失於內
265 1 èr two 二子何故不對
266 1 a song 毋曲隄
267 1 jìn to enter 群臣進諫曰
268 1 a banquet 桓公變躬頡席
269 1 忠信 zhōngxìn faith and honesty / loyalty and sincerity 近者示之以忠信
270 1 zhēng to prove / to confirm 關譏而不征
271 1 言教 yánjiāo ability to understand etymology and usage of words / nirukti 仲父不一言教寡人
272 1 chēng to call / to address 裸體紉胸稱疾
273 1 居處 jūchù a dwelling / a home 寡人以定三君之居處矣
274 1 líng mound / hill / mountain 以緣陵封杞
275 1 to bestow on / to endow with 市書而不賦
276 1 huī to damage / to destroy / to overthrow 而楚不敢隳也
277 1 wài outside 兵困於外
278 1 to prevail 是欲以文克齊
279 1 ài to love 寡人不愛封侯之君焉
280 1 to arise / to get up 桓公起
281 1 五百 wǔ bǎi five hundred 車五百乘
282 1 問曰 wèn yuē to ask 拱手而問曰
283 1 shì to match 無擅廢適子
284 1 wàng to gaze / to look towards 望汶山
285 1 shū book 市書而不賦
286 1 shě to give 遂退七十里而舍
287 1 ěr ear 寡人之有耳
288 1 qìng to celebrate / to congratulate 臣請以慶
289 1 jiàn to recommend / to elect 將薦之先君
290 1 to enter 使軍入城鄭南之地
291 1 mén door / gate / doorway / gateway 皆朝於太廟之門朝
292 1 舟楫 zhōují to sail a boat / to navigate a boat 若濟大水有舟楫也
293 1 nèi inside / interior 知失於內
294 1 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 寡人不善
295 1 有司 yǒusī government official / government office 於是令百官有司
296 1 不一 bùyī different 仲父不一言教寡人
297 1 zhú bamboo 北伐孤竹
298 1 shān a mountain / a hill / a peak 望汶山
299 1 不如 bùrú not equal to / not as good as 古者之言樂於鍾磬之間者不如此
300 1 在位 zài wèi to rule / to reign 桓公在位
301 1 èr two 有貳檻飛而過之
302 1 非唯 fēiwěi to be not merely / to be not only 非唯有羽翼之故
303 1 明日 míngrì tomorrow 明日
304 1 kùn to be sleepy / to be drowsy 兵困於外
305 1 不當 bùdàng unsuitable / improper / inappropriate 盍不當言
306 1 墨筆 mòbǐ a writing brush 墨筆
307 1 sǔn bamboo shoot 行筍虡之閒
308 1 之上 zhīshàng above 與楚王遇於召陵之上
309 1 shā to kill / to murder / to slaughter 日殺數十牛者數旬
310 1 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 則是又不信於楚也
311 1 shǐ beginning / start 請問所始於國
312 1 於是乎 yúshìhū therefore 於是乎楚王號令於國中曰
313 1 本事 běnshi ability / skill 則必從其本事矣
314 1 big / great / huge / large / major 大鍾鳴
315 1 召陵 zhàolíng Shaoling 與楚王遇於召陵之上
316 1 rèn string / thread 裸體紉胸稱疾
317 1 apparatus 以夷儀封邢
318 1 裸體 luǒtǐ naked 裸體紉胸稱疾
319 1 yuàn to hope / to wish / to desire 寡人願事之
320 1 jiàn to remonstrate / to admonish 群臣進諫曰
321 1 jìn nearby 近者示之以忠信
322 1 方城 fāngchéng square castle 及踰方城
323 1 biàn to change / to alter 桓公變躬頡席
324 1 gōng body 桓公變躬頡席
325 1 xián liesure 行筍虡之閒
326 1 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反位已霸
327 1 jiàn to see 管仲隰朋見立
328 1 zhù to store / to stockpile / to hoard 毋貯粟
329 1 五千 wǔ qiān five thousand 卒五千人
330 1 yòu immature / young 孤幼不刑
331 1 a dike 毋曲隄
332 1 to rule by force / to usurp / to master 反位已霸
333 1 wǎng to go (in a direction) 有時而往
334 1 xiāo to scrape off / to pare 削方
335 1 tōng to go through / to open 是以能通其意於天下乎
336 1 Wèn Wen River 望汶山
337 1 to join / to combine 九合諸侯
338 1 a type of standing harp 陳歌舞竽瑟之樂
339 1 qīng light / not heavy 公輕其稅斂
340 1 xiōng breast / bosom / chest 裸體紉胸稱疾
341 1 xié to contest 桓公變躬頡席
342 1 四方 sì fāng all sides 四方無遠
343 1 南伐 nán fá southern campaign 遂南伐
344 1 jiǔ nine 九合諸侯
345 1 七十 qīshí seventy / 70 遂退七十里而舍
346 1 數年 shǔnián several years 行此數年
347 1 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 無置妾以為妻
348 1 a government official / a magistrate 定令於百吏
349 1 guān to close 關譏而不征
350 1 左右 zuǒyòu approximately 桓公之左右
351 1 qiè consort / concubine 無置妾以為妻
352 1 虛無 xūwú nothingness 宮中虛無人
353 1 先君 xiānjūn my late father / my ancestors / the late emperor 將薦之先君
354 1 liù six 兵車之會六
355 1 大事 dàshì a major event 君若將欲霸王舉大事乎

Frequencies of all Words

Top 427

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 60 zhī him / her / them / that 有貳檻飛而過之
2 37 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 有貳檻飛而過之
3 31 yuē to speak / to say 桓公歎曰
4 27 also / too 而夷吾非霸王之臣也
5 24 in / at 是以能通其意於天下乎
6 21 桓公 huángōng Huangong / Lord Huan 桓公在位
7 20 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 寡人聞仲父之言此三者
8 19 so as to / in order to 舉事以時
9 18 sòng Song dynasty 宋伐杞
10 16 rén person / people / a human being 人甚憂飢
11 16 chǔ state of Chu 以楚丘封衛
12 16 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself 寡人其有鄉乎
13 15 yǒu is / are / to exist 有間
14 15 zhèng [state of] Zheng 其後楚人攻宋鄭
15 13 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君有霸王之心
16 12 lìng to make / to cause to be / to lead 於是令百官有司
17 11 to cut down 宋伐杞
18 10 管子 guǎnzi tube / drinking straw 管子對曰
19 10 his / hers / its / theirs 是以能通其意於天下乎
20 10 zhōng clock 使稅者百一鍾
21 10 duì to / toward 管子對曰
22 10 not / no 則人不憂飢
23 10 happy / glad / cheerful / joyful 姑樂乎
24 9 使 shǐ to make / to cause 使稅者百一鍾
25 9 chén minister / statesman / official 而夷吾非霸王之臣也
26 8 管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong 管仲隰朋見立
27 8 no 四方無遠
28 8 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是令百官有司
29 7 final particle 則必從其本事矣
30 7 bǎi one hundred 定令於百吏
31 7 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 令不得行於天下
32 7 仲父 zhòngfù middle uncle / uncle 仲父
33 7 jīn today / modern / present / current / this / now 今彼鴻鵠
34 7 xíng to walk / to move 行此數年
35 7 wén to hear 將安聞道而得度哉
36 7 諸侯 zhū hóu the feudal lords 諸侯爭於彊者
37 7 chéng a city / a town 使城壞者不得復築也
38 7 qìng chime stones / an ancient percussion instrument 於是令之懸鍾磬之榬
39 6 jiāng will / shall (future tense) 將安聞道而得度哉
40 6 again / more / repeatedly 使城壞者不得復築也
41 6 otherwise / but / however 則必從其本事矣
42 6 expresses question or doubt 是以能通其意於天下乎
43 6 bīng soldier / troops 而無四面兵革之憂
44 6 and 勿與分於彊
45 6 even / equal / uniform 楚欲吞宋鄭而畏齊
46 6 nán south 有時而南
47 6 this / these 寡人聞仲父之言此三者
48 6 yán to speak / to say / said 盍不當言
49 5 ruò to seem / to be like / as 若濟大水有舟楫也
50 5 tián field / farmland 要宋田
51 5 yān where / how 所欲至而至焉
52 5 wèi to guard / to protect / to defend 狄伐邢衛
53 5 tribes from northern china 狄伐邢衛
54 5 shuǐ water 使水不得東流
55 5 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed
56 5 suì to comply with / to follow along 仲父何不遂交楚哉
57 5 desire 所欲至而至焉
58 5 wolfberry tree 宋伐杞
59 5 dōng east 使水不得東流
60 5 fēi not / non- / un- 而夷吾非霸王之臣也
61 4 xíng punishment / penalty 而刑政險
62 4 西 The West 至大鍾之西
63 4 néng can / able 是以能通其意於天下乎
64 4 suì age 寡人有千歲之食
65 4 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所欲至而至焉
66 4 yōu to worry / to be concerned 人甚憂飢
67 4 有時 yǒushí sometimes 有時而南
68 4 to happen upon / to meet with by chance 言與楚王遇
69 4 shì matter / thing / item 予無事焉
70 4 qǐng to ask / to inquire 臣請以慶
71 4 shén what 人甚憂飢
72 4 不敢 bùgǎn to not dare 是以不敢對
73 4 xíng Xing 狄伐邢衛
74 4 qiān one thousand 寡人有千歲之食
75 4 gōng public/ common / state-owned 公之本也
76 4 qiáng strong / powerful 諸侯爭於彊者
77 4 skin / hide / fur / feather 君何不發虎豹之皮文錦以使諸侯
78 4 天下 tiānxià China 是以能通其意於天下乎
79 4 sān three 寡人聞仲父之言此三者
80 4 shāo to burn 燒蓻熯焚
81 4 楚王 chǔ wáng Prince of Chu 於是乎楚王號令於國中曰
82 4 cún to exist / to survive 請興兵而南存宋鄭
83 4 wén writing / text 君何不發虎豹之皮文錦以使諸侯
84 4 fēng to seal / to close off 以緣陵封杞
85 4 already / afterwards 宋已取杞
86 4 chē a vehicle 因命以車百乘
87 4 silk / plain silk 令諸侯以縵帛鹿皮報
88 3 liú to flow / to spread / to circulate 使水不得東流
89 3 chuān Sichuan 夾塞兩川
90 3 soil / ground / land 鄭地
91 3 jiā to press from either side / to sandwich 夾塞兩川
92 3 zāi exclamatory particle 將安聞道而得度哉
93 3 chù a place / location / a spot / a point 今君何不定三君之處哉
94 3 gōng to attack / to assault 其後楚人攻宋鄭
95 3 所謂 suǒwèi so-called 此臣之所謂哀
96 3 yòu again / also 今又疾病
97 3 certainly / must / will / necessarily 則必從其本事矣
98 3 chéng to mount / to climb onto 因命以車百乘
99 3 shàng top / a high position 而上舉事不時
100 3 běi north 有時而北
101 3 jiù to save / to rescue 桓公不救
102 3 to die 卒千人
103 3 zhòng heavy 而稅斂重
104 3 to take / to get / to fetch 宋已取杞
105 3 shuì taxes / duties 而稅斂重
106 3 inside / interior 四百里而後可田也
107 3 wèi for / to 誰能為我交齊者
108 3 nuò to promise
109 3 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 夾塞兩川
110 3 何不 hé bù why not 今君何不定三君之處哉
111 3 霸王 bà wáng a hegemon / an overlord / a despot / a warlord 君有霸王之心
112 3 such as / for example / for instance 而民歸之如流水
113 3 之間 zhījiān between / among 古者之言樂於鍾磬之間者不如此
114 3 liǎng two 夾塞兩川
115 3 歌舞 gēwǔ singing and dancing 陳歌舞竽瑟之樂
116 2 fēn to separate / to divide into parts 勿與分於彊
117 2 羽翼 yǔyì wing / (fig.) assistant 非唯有羽翼之故
118 2 low / marshy land 管仲隰朋見立
119 2 shǔ to count 日殺數十牛者數旬
120 2 do not 勿與分於彊
121 2 I / me / my 誰能為我交齊者
122 2 child / son 二子何故不對
123 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 君不可不救
124 2 a room 屋之燒者不得復葺也
125 2 tūn to swallow 楚欲吞宋鄭而畏齊
126 2 疾病 jíbìng disease / sickness / ailment 今有疾病
127 2 dào way / road / path 將安聞道而得度哉
128 2 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 至於遇上
129 2 what / where / which 今又將何行
130 2 to stand 管仲隰朋見立
131 2 can / may / permissible 四百里而後可田也
132 2 cóng from 則必從其本事矣
133 2 one 使稅者百一鍾
134 2 shì to show / to reveal 近者示之以忠信
135 2 而後 érhòu after that / then 四百里而後可田也
136 2 zhào to call together / to summon / to convene 召管仲曰
137 2 martial / military 而以武取宋鄭也
138 2 to fix / to repair 屋之燒者不得復葺也
139 2 四面 sìmiàn all sides 而無四面兵革之憂
140 2 sàng to lose / to die 令其人有喪雌雄
141 2 shí time / a point or period of time 舉事以時
142 2 shǔ a rat / a mouse 居室如鳥鼠處穴
143 2 currency / coins / legal tender 於是楚國之賢士皆抱其重寶幣帛以事齊
144 2 niǎo bird 居室如鳥鼠處穴
145 2 péng friend 管仲隰朋見立
146 2 cháo to face 皆朝於太廟之門朝
147 2 Kangxi radical 80 毋貯粟
148 2 zhù to build / to construct 使城壞者不得復築也
149 2 舉事 jǔshì to rise in revolt 而上舉事不時
150 2 jiē all / each and every / in all cases 皆朝於太廟之門朝
151 2 kǎn threshold / a door-sill 有貳檻飛而過之
152 2 jǐn brocade / embroidered work 君何不發虎豹之皮文錦以使諸侯
153 2 雌雄 cíxióng male and female 令其人有喪雌雄
154 2 shī to lose 是失宋鄭也
155 2 dìng to decide 定令於百吏
156 2 fēi to fly 有貳檻飛而過之
157 2 莫如 mò rú nothing is better than 莫如桓公
158 2 běn measure word for books 敢問何謂其本
159 2 shì is / are / am / to be 是欲以文克齊
160 2 鹿 deer 令諸侯以縵帛鹿皮報
161 2 shòu old age / long life 而無百歲之壽
162 2 四百 sì bǎi four hundred 四百里而後可田也
163 2 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 水深滅垝
164 2 hungry 人甚憂飢
165 2 xiàn county 於是伐鍾磬之縣
166 2 居室 jūshì a room / an apartment 居室如鳥鼠處穴
167 2 shàn to be skillful in / to be good at 不敢擅也
168 2 láo to toil 人甚傷勞
169 2 shí food / food and drink 寡人有千歲之食
170 2 北伐 Běi Fá Northern Expedition 北伐狄
171 2 xué cave / cavity / hole 居室如鳥鼠處穴
172 2 其後 qí hòu after that 其後
173 2 ancient barbarian tribes 而夷吾非霸王之臣也
174 2 guó a country / a state / a kingdom 且彼非伐寡人之國也
175 2 paternal aunt / father's sister 姑樂乎
176 2 hair 君何不發虎豹之皮文錦以使諸侯
177 2 fén to burn 燒蓻熯焚
178 2 zhèng government / administration 而刑政險
179 2 不許 bùxǔ not allow / must not / can not 楚若不許
180 2 jiāo to deliver / to turn over / to pay 誰能為我交齊者
181 2 to ferry 若濟大水有舟楫也
182 2 a measure word for hair 燒蓻熯焚
183 2 gain / advantage / benefit 臣聞諸侯貪於利
184 2 shāng to injure / to wound / to be injured 人甚傷勞
185 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 而不知禁
186 2 tuō to take off 言脫於口
187 2 to fear / be afraid of / to dread 人甚懼死
188 2 虎豹 hǔb ào tigers and leopards 君何不發虎豹之皮文錦以使諸侯
189 2 hàn to dry with fire 燒蓻熯焚
190 2 self 思人眾兵彊能害己者
191 2 水深 shuǐshēn depth (of waterway) / sounding 水深滅垝
192 2 míng bright / brilliant 寡人之所明於人君者
193 2 Kangxi radical 177 而無四面兵革之憂
194 2 mìng life 聞命矣
195 2 huì can / be able to 兵車之會六
196 2 人眾 rénzhòng many people / crowds of people 思人眾兵彊能害己者
197 2 liǎn to collect 而稅斂重
198 2 màn plain thin silk 令諸侯以縵帛鹿皮報
199 2 guǐ to destroy / to damage 水深滅垝
200 2 東山 dōngshān Dongshan 東山之西
201 2 xián virtuous / worthy 所賢於人臣者
202 2 to think / consider / to ponder 思人眾兵彊能害己者
203 2 bào newspaper 令諸侯以縵帛鹿皮報
204 2 yào to want / to wish for 要宋田
205 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 於是楚國之賢士皆抱其重寶幣帛以事齊
206 2 hài to injure / to harm to 思人眾兵彊能害己者
207 2 zhì to / until 所欲至而至焉
208 2 that / those 今彼鴻鵠
209 2 solitary 孤幼不刑
210 2 興兵 xīngbīng to send troops 請興兵而南存宋鄭
211 2 to die 人甚懼死
212 2 huài bad / spoiled / broken / defective 使城壞者不得復築也
213 2 不對 bù duì incorrect / wrong / amiss / abnormal / queer 管仲隰朋不對
214 2 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 此臣之所謂哀
215 2 yuǎn far / distant 四方無遠
216 2 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以能通其意於天下乎
217 2 yīn because 因命以車百乘
218 2 bìng and / furthermore / also 併歌舞之樂
219 2 xiāng village / township 寡人其有鄉乎
220 2 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 言脫於口
221 2 則是 zéshì only 則是又不信於楚也
222 1 xiǎn dangerous 而刑政險
223 1 fāng square / quadrilateral / one side 削方
224 1 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 令人有喪雌雄
225 1 yuán fate / predestined affinity 以緣陵封杞
226 1 tàn to sigh 桓公歎曰
227 1 澤梁 zéliáng a pond formed by blocking a stream 澤梁時縱
228 1 xīn heart 君有霸王之心
229 1 rán correct / right / certainly 仲父胡為然
230 1 to ridicule / to jeer / to mock 關譏而不征
231 1 support structure for bell 行筍虡之閒
232 1 hóu marquis / lord 寡人不愛封侯之君焉
233 1 chén Chen 陳歌舞竽瑟之樂
234 1 大水 dàshuǐ a flood 若濟大水有舟楫也
235 1 I 而夷吾非霸王之臣也
236 1 lái to come 有時而來
237 1 unhusked millet 毋貯粟
238 1 退 tuì to retreat / to move back 遂退七十里而舍
239 1 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 非唯有羽翼之故
240 1 idea 是以能通其意於天下乎
241 1 汝水 rǔshuǐ Ru River 濟於汝水
242 1 得度 dé dù to attain salvation 將安聞道而得度哉
243 1 yuè more 南致楚越之君
244 1 wèi to fear / to dread 楚欲吞宋鄭而畏齊
245 1 shì to look at / to see 桓公視管仲曰
246 1 樂於 lèyú to be willing / to take pleasure in 古者之言樂於鍾磬之間者不如此
247 1 qiū Confucius 以楚丘封衛
248 1 南面 nánmiàn south 桓公南面而立
249 1 huǎn slow / sluggish / gradual 緩其刑政
250 1 無不 wúbù not lacking 無不受重寶幣帛者
251 1 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 臣聞諸侯貪於利
252 1 ancient / old / palaeo- 古者之言樂於鍾磬之間者不如此
253 1 xún ten days / ten years 日殺數十牛者數旬
254 1 流水 liúshuǐ running water 而民歸之如流水
255 1 齊國 Qí guó state of Qi 齊國百姓
256 1 guò to cross / to go over / to pass 有貳檻飛而過之
257 1 disease / sickness / ailment 裸體紉胸稱疾
258 1 善舉 shànjǔ meritorious deed / benevolent act 非善舉也
259 1 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 於是令百官有司
260 1 to allow / to permit 楚若許
261 1 鴻鵠 hónghú swan 今彼鴻鵠
262 1 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 南致楚越之君
263 1 請問 qǐngwèn may I ask 請問所始於國
264 1 為何 wèihé why 將為何行
265 1 dài to represent / to substitute / to replace 立百代城焉
266 1 mín the people / citizen / subjects 而民歸之如流水
267 1 拱手 gǒngshǒu to cup one's hands in obeisance or greeting 拱手而問曰
268 1 day of the month / a certain day 日殺數十牛者數旬
269 1 而立 érlì to turn 30 years old with accomplishments 桓公南面而立
270 1 yān Yan 還存燕公
271 1 jìn shanxi 東存晉公於南
272 1 to reach 及踰方城
273 1 to lift / to hold up / to raise 君若將欲霸王舉大事乎
274 1 固始 gùshǐ Gushi 則令固始行於天下矣
275 1 禮義 lǐ yì proper etiquette and right action 遠者示之以禮義
276 1 guī to go back / to return 而民歸之如流水
277 1 míng to cry / to chirp (of birds) 大鍾鳴
278 1 zài in / at 在鍾磬之間
279 1 不時 bùshí frequently / often / at any time 而上舉事不時
280 1 賢士 xiánshì virtuous person / a man of merit 於是楚國之賢士皆抱其重寶幣帛以事齊
281 1 shòu to suffer / to be subjected to 無不受重寶幣帛者
282 1 號令 hàolìng an order (especially army) / bugle call expressing military order / verbal command 於是乎楚王號令於國中曰
283 1 xuán to hang / to suspend 於是令之懸鍾磬之榬
284 1 百姓 bǎixìng common people 齊國百姓
285 1 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 無擅廢適子
286 1 gǎn bold / brave 敢問何謂其本
287 1 niú an ox / a cow / a bull 日殺數十牛者數旬
288 1 yóu to swim 游鍾磬之間
289 1 以定 yǐdìng certainly 寡人以定三君之居處矣
290 1 ān calm / still / quiet / peaceful 將安聞道而得度哉
291 1 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 澤梁時縱
292 1 wife 無置妾以為妻
293 1 zhì to place / to lay out 無置妾以為妻
294 1 to brush away 將拂於道
295 1 shéi who / whoever 誰能為我交齊者
296 1 鄰國 línguó bordering country / neighboring country 伐鄰國也
297 1 國中 guózhōng junior high school 於是乎楚王號令於國中曰
298 1 bào to embrace / to hold in arms / to hug 於是楚國之賢士皆抱其重寶幣帛以事齊
299 1 to exceed / to transcend / to cross over 及踰方城
300 1 楚國 Chǔguó the state of Chu (history) 於是楚國之賢士皆抱其重寶幣帛以事齊
301 1 wèi position / location / place 反位已霸
302 1 不知 bùzhī do not know 而不知禁
303 1 miào temple / shrine 皆朝於太廟之門朝
304 1 wèn to ask 敢問何謂其本
305 1 shì a city 市書而不賦
306 1 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 諸侯爭於彊者
307 1 何謂 héwèi what is the meaning of 敢問何謂其本
308 1 乘車 chéngchē to ride (in a car or carriage) / to drive / to motor 乘車之會三
309 1 hái also / in addition / more 還存燕公
310 1 胡為 húwèi why 仲父胡為然
311 1 jūn army / military 使軍入城鄭南之地
312 1 人臣 rénchén an official / a non-royal minister 所賢於人臣者
313 1 宮中 gōngzhōng within the palace 宮中虛無人
314 1 shí ten 日殺數十牛者數旬
315 1 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 群臣進諫曰
316 1 善人 shànrén a wholesome person / a good person 善人者
317 1 xiū to decorate / to embellish 修鍾磬而復樂
318 1 a free reed mouth organ 陳歌舞竽瑟之樂
319 1 to give 予無事焉
320 1 to pull up / to pull out / to select / to promote 狄已拔邢衛矣
321 1 至大 Zhìdà Zhida reign 至大鍾之西
322 1 qín Shaanxi 而西伐秦
323 1 a man / a male adult 樂夫
324 1 自此 zìcǐ since then / henceforth 自此而北
325 1 a river / a stream 至於河者
326 1 yuán \N 於是令之懸鍾磬之榬
327 1 zhī to know 知失於內
328 1 èr two 二子何故不對
329 1 a song 毋曲隄
330 1 jìn to enter 群臣進諫曰
331 1 a banquet 桓公變躬頡席
332 1 忠信 zhōngxìn faith and honesty / loyalty and sincerity 近者示之以忠信
333 1 zhēng to prove / to confirm 關譏而不征
334 1 言教 yánjiāo ability to understand etymology and usage of words / nirukti 仲父不一言教寡人
335 1 chēng to call / to address 裸體紉胸稱疾
336 1 居處 jūchù a dwelling / a home 寡人以定三君之居處矣
337 1 líng mound / hill / mountain 以緣陵封杞
338 1 to bestow on / to endow with 市書而不賦
339 1 huī to damage / to destroy / to overthrow 而楚不敢隳也
340 1 wài outside 兵困於外
341 1 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 有間
342 1 to prevail 是欲以文克齊
343 1 ài to love 寡人不愛封侯之君焉
344 1 to arise / to get up 桓公起
345 1 五百 wǔ bǎi five hundred 車五百乘
346 1 問曰 wèn yuē to ask 拱手而問曰
347 1 shì to match 無擅廢適子
348 1 wàng to gaze / to look towards 望汶山
349 1 shū book 市書而不賦
350 1 shě to give 遂退七十里而舍
351 1 ěr ear 寡人之有耳
352 1 tài very / extremely 皆朝於太廟之門朝
353 1 qìng to celebrate / to congratulate 臣請以慶
354 1 jiàn to recommend / to elect 將薦之先君
355 1 to enter 使軍入城鄭南之地
356 1 mén door / gate / doorway / gateway 皆朝於太廟之門朝
357 1 舟楫 zhōují to sail a boat / to navigate a boat 若濟大水有舟楫也
358 1 nèi inside / interior 知失於內
359 1 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 寡人不善
360 1 有司 yǒusī government official / government office 於是令百官有司
361 1 然則 ránzé then / in that case 然則若何
362 1 不一 bùyī different 仲父不一言教寡人
363 1 zhú bamboo 北伐孤竹
364 1 shān a mountain / a hill / a peak 望汶山
365 1 不如 bùrú not equal to / not as good as 古者之言樂於鍾磬之間者不如此
366 1 在位 zài wèi to rule / to reign 桓公在位
367 1 èr two 有貳檻飛而過之
368 1 非唯 fēiwěi to be not merely / to be not only 非唯有羽翼之故
369 1 明日 míngrì tomorrow 明日
370 1 kùn to be sleepy / to be drowsy 兵困於外
371 1 不當 bùdàng unsuitable / improper / inappropriate 盍不當言
372 1 墨筆 mòbǐ a writing brush 墨筆
373 1 sǔn bamboo shoot 行筍虡之閒
374 1 之上 zhīshàng above 與楚王遇於召陵之上
375 1 shā to kill / to murder / to slaughter 日殺數十牛者數旬
376 1 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 則是又不信於楚也
377 1 also / too 人亦善之
378 1 shǐ beginning / start 請問所始於國
379 1 於是乎 yúshìhū therefore 於是乎楚王號令於國中曰
380 1 何故 hégù what reason 二子何故不對
381 1 本事 běnshi ability / skill 則必從其本事矣
382 1 big / great / huge / large / major 大鍾鳴
383 1 召陵 zhàolíng Shaoling 與楚王遇於召陵之上
384 1 rèn string / thread 裸體紉胸稱疾
385 1 apparatus 以夷儀封邢
386 1 裸體 luǒtǐ naked 裸體紉胸稱疾
387 1 yóu also / as if / still 猶飛檻之有羽翼也
388 1 yuàn to hope / to wish / to desire 寡人願事之
389 1 jiàn to remonstrate / to admonish 群臣進諫曰
390 1 jìn nearby 近者示之以忠信
391 1 naturally / of course / certainly 鄭自城之
392 1 why not? 盍不當言
393 1 方城 fāngchéng square castle 及踰方城
394 1 biàn to change / to alter 桓公變躬頡席
395 1 gōng body 桓公變躬頡席
396 1 xián liesure 行筍虡之閒
397 1 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反位已霸
398 1 jiàn to see 管仲隰朋見立
399 1 zhù to store / to stockpile / to hoard 毋貯粟
400 1 五千 wǔ qiān five thousand 卒五千人
401 1 yòu immature / young 孤幼不刑
402 1 a dike 毋曲隄
403 1 to rule by force / to usurp / to master 反位已霸
404 1 wǎng to go (in a direction) 有時而往
405 1 xiāo to scrape off / to pare 削方
406 1 tōng to go through / to open 是以能通其意於天下乎
407 1 Wèn Wen River 望汶山
408 1 to join / to combine 九合諸侯
409 1 a type of standing harp 陳歌舞竽瑟之樂
410 1 qīng light / not heavy 公輕其稅斂
411 1 xiōng breast / bosom / chest 裸體紉胸稱疾
412 1 xié to contest 桓公變躬頡席
413 1 四方 sì fāng all sides 四方無遠
414 1 南伐 nán fá southern campaign 遂南伐
415 1 jiǔ nine 九合諸侯
416 1 七十 qīshí seventy / 70 遂退七十里而舍
417 1 數年 shǔnián several years 行此數年
418 1 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 無置妾以為妻
419 1 a government official / a magistrate 定令於百吏
420 1 guān to close 關譏而不征
421 1 左右 zuǒyòu approximately 桓公之左右
422 1 qiè consort / concubine 無置妾以為妻
423 1 虛無 xūwú nothingness 宮中虛無人
424 1 先君 xiānjūn my late father / my ancestors / the late emperor 將薦之先君
425 1 liù six 兵車之會六
426 1 大事 dàshì a major event 君若將欲霸王舉大事乎
427 1 qiě moreover / also 且彼非伐寡人之國也

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
楚王 chǔ wáng Prince of Chu
东山 東山 dōngshān Dongshan
管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong
固始 gùshǐ Gushi
桓公 huángōng Huangong / Lord Huan
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
 1. wolfberry tree
 2. Qi
 3. Qi
齐国 齊國 Qí guó state of Qi
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
汝水 rǔshuǐ Ru River
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
Wèn Wen River
xíng
 1. Xing
 2. Xing
召陵 zhàolíng Shaoling
至大 Zhìdà Zhida reign

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English