Glossary and Vocabulary for History of Jin 《金史》, 卷十三 本紀第十三: 衞紹王 Volume 13 Annals 13: Wei Shaowang

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 25 wáng Wang 衛紹王諱永濟
2 22 zhào an imperial decree 詔改
3 21 nián year 大定十一年
4 21 jūn army / military 判安武軍節度使
5 20 beard / mustache 參知政事胡沙行省事備邊
6 20 zhāng a chapter / a section 章宗時避顯宗諱
7 20 shā sand / gravel / pebbles 參知政事胡沙行省事備邊
8 18 zōng school / sect 章宗時避顯宗諱
9 18 wèi to guard / to protect / to defend 衛紹王諱永濟
10 17 rén person / people / a human being 內人有娠者兩人
11 17 tiger 西京留守紇石烈胡沙虎行樞密院事
12 12 big / great / huge / large / major 大定十一年
13 11 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 轉刑部尚書
14 11 shì matter / thing / item 改判彰德府事
15 11 fēng to seal / to close off 封薛王
16 11 zhōng middle 趙王永中
17 11 qǐng to ask / to inquire 百官表請建儲
18 10 tún to station (soldiers) / to store up 參知事奧屯忠孝為尚書右丞
19 10 bīng soldier / troops 滄被兵民戶
20 10 apprentice / disciple 立元妃徒單氏為皇后
21 10 參知政事 cānzhī zhèngshì Assistant Administrator 以禮部侍郎耿端義為參知政事
22 10 yuē to speak / to say 母曰元妃李氏
23 9 zuǒ left 歲星犯左執法
24 9 shā to kill / to murder / to slaughter 殺章宗元妃李氏及承御賈氏
25 9 lái to come 宋遣使來賀
26 9 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 至是平章政事僕散端等奏
27 9 中都 Zhōngdū Zhongdu / Dadu / Khanbaliq / Beijing 詔撫諭中都
28 9 an official institution / a state bureau 加開府義同三司
29 9 shì clan / a branch of a lineage 立元妃徒單氏為皇后
30 9 èr two 明昌二年
31 9 yòu right / right-hand 以平章政事僕散端為右丞相
32 8 qiǎn to send / to dispatch 匡等傳遣詔
33 8 shàng top / a high position 上日出巡撫
34 8 陝西 Shǎnxī Shaanxi 簽陝西兩路漢軍五千人赴中都
35 8 sān three 三年
36 8 shí a rock / a stone 西京留守紇石烈胡沙虎行樞密院事
37 8 dān bill / slip of paper / form 立元妃徒單氏為皇后
38 8 qiān one thousand 平章政事獨吉千家奴
39 8 píng flat / level / smooth 平章政事完顏匡定策
40 8 a ruler's seal 掌寶璽
41 7 zhōu a state / a province 夏人侵葭州
42 7 road / path / way 詔路府州縣為大行皇帝服七日
43 7 to reach 及永中
44 7 dōng east 中都大悲閣東渠內火自出
45 7 完顏 Wányán Wanyan clan 平章政事完顏匡定策
46 7 to console / to comfort 撫流亡
47 7 ancient / old / palaeo- 上京留守徒單鎰遣同知烏古孫兀屯將兵二萬衛中都
48 7 to enter 自武定軍入朝
49 7 duān to carry 至是平章政事僕散端等奏
50 7 xià summer 夏人侵葭州
51 7 gǎi to change / to alter 詔改
52 6 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 以平章政事僕散端為右丞相
53 6 to arise / to get up 起複
54 6 政事 zhèngshì politics / government affairs 平章政事完顏匡定策
55 6 地震 dìzhèn earthquake 平陽地震
56 6 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 八年十一月
57 6 to stand 章宗皆不肯立
58 6 行省 xíngshěng province 遣使慰撫宣德行省軍士
59 6 元帥 yuánshuài a general 即以為右副元帥
60 6 家奴 jiānú domestic slave / slave servant 平章政事獨吉千家奴
61 6 fàn to commit crime / to violate 歲星犯左執法
62 6 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 大安元年正月辛丑
63 6 martial / military 判安武軍節度使
64 6 a slave / a servant 至是平章政事僕散端等奏
65 5 xíng to walk / to move 御史大夫張行簡為太保
66 5 to defend / to resist 承御賈氏當以十一月免乳
67 5 kuāng to correct / to restore / to revise 平章政事完顏匡定策
68 5 Li 黃門李新喜
69 5 chéng to assist / to aid / to rescue 參知事奧屯忠孝為尚書右丞
70 5 deputy / assistant / vice- 即以為右副元帥
71 5 xuān to declare / to announce 駐于宣平
72 5 miǎn to spare 承御賈氏當以十一月免乳
73 5 líng mound / hill / mountain 道陵禮成
74 5 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 宋遣使來賀
75 5 one 人戶三人死者免租稅一年
76 5 liè ardent / intense 西京留守紇石烈胡沙虎行樞密院事
77 5 to criticize 上信梁𤨠議
78 5 child / son 世宗第七子
79 5 jīn gold 大金儀禮
80 5 shuò first day of the lunar month 二月乙丑朔
81 5 元妃 yuánfēi first consort 母曰元妃李氏
82 5 wàn ten thousand 萬秋節
83 5 tiān day 朕念鄭王自棄天常
84 5 jìn to enter 進封禭王
85 5 mén door / gate / doorway / gateway 東華門重關折
86 5 三月 sānyuè March / the Third Month 今則已出三月
87 5 chéng to bear / to carry / to hold 承安二年
88 5 děng et cetera / and so on 匡等傳遣詔
89 5 20 taels (liang) in weight 上京留守徒單鎰遣同知烏古孫兀屯將兵二萬衛中都
90 5 西京 Xī Jīng Xi Jing 曲赦西京
91 5 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月
92 5 guàn to go through 內有三白氣貫之
93 5 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月
94 5 nán south 改沁南軍
95 5 to congratulate 高麗賀即位
96 4 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 判安武軍節度使
97 4 zài to carry / to convey / to load / to hold 以素車載至故邸
98 4 玄門 xuánmén profound gate 通玄門重關折
99 4 留守 liúshǒu to stay behind to take care of things 西京留守紇石烈胡沙虎行樞密院事
100 4 yǔn to grant / to allow / to consent 更諱允濟
101 4 zhòng heavy 通玄門重關折
102 4 extra / surplus / remainder 邳州河清五百餘里
103 4 宣德 Xuāndé Emperor Xuande 遣使慰撫宣德行省軍士
104 4 nèi inside / interior 中都大悲閣東渠內火自出
105 4 to give / to bestow favors 賜詔優答
106 4 jiǎ Jia 承御賈氏當以十一月免乳
107 4 dǎo to stamp feet 章宗誅鄭王永蹈
108 4 gōng a palace 胡沙虎以兵入宮
109 4 下詔 xiàzhào to hand down an imperial edict 下詔追復舊封
110 4 十月 shíyuè October / the Tenth Month 十月
111 4 type of rush 五十戶蒲察六斤
112 4 李氏 lǐshì the Korean Yi or Lee Dynasty 母曰元妃李氏
113 4 chén Chen 乃以衛王子按陳為鄭王後
114 4 liǎng two 內人有娠者兩人
115 4 鄭王 Zhèng Wáng King Taksin 章宗誅鄭王永蹈
116 4 a slave / a servant 尚書左丞完顏元奴將兵備邊
117 4 大元 Dà Yuán Great Yuan 我大元太祖法天啟運驛武皇帝來征
118 4 黃門 Huángmén Huangmen 黃門李新喜
119 4 tōng to go through / to open 通玄門重關折
120 4 使 shǐ to make / to cause 遺使冊李遵頊為夏國王
121 4 shí time / a period of time 章宗時避顯宗諱
122 4 knot 西京留守紇石烈胡沙虎行樞密院事
123 4 二月 èryuè February / the Second Month 二月乙丑朔
124 4 熒惑 yínghuò to bewilder / to dazzle and confuse / the planet Mars 熒惑入氐中
125 4 gas / vapour / fumes 醫稱胎氣有損
126 4 xīng a star / a planet 飛星如火
127 4 shǔ to count 尾長數丈
128 4 sòng Song dynasty 宋遣使來賀
129 4 dìng to decide 大定十一年
130 4 nán difficult / arduous / hard 有懷難置
131 4 qián front 改殿前都點檢
132 4 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月
133 4 suì to comply with / to follow along 遂以王傅府尉檢制王家
134 4 宿 to lodge / to stay overnight 熒惑犯房宿
135 4 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 泰和元年
136 4 zài in / at 而諸叔兄弟多在
137 4 lìng to make / to cause to be / to lead 以平章政事完顏匡為尚書令
138 4 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月
139 4 yòng to use / to apply 深用愴然
140 3 horse 括民間馬
141 3 hòu after / later 乃以衛王子按陳為鄭王後
142 3 bǎo a jewel / gem / a treasure 福海男符寶鄯陽
143 3 to stop / to cease / to suspend 宣德行省罷
144 3 diàn to pay respect 臨奠魯國公主
145 3 qiū fall / autumn 萬秋節
146 3 hàn dry 大旱
147 3 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月
148 3 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 居庸關失守
149 3 qiān to move / to shift 皆遷宮
150 3 Wu 上京留守徒單鎰遣同知烏古孫兀屯將兵二萬衛中都
151 3 shí ten 高數十丈
152 3 huá Chinese 不好華飾
153 3 三千 sān qiān three thousand 傷者三千
154 3 jiā to add 加開府義同三司
155 3 shì to attend on 御侍當思自脫計
156 3 四月 sìyuè April / the Fourth Month 四月庚辰
157 3 liù six 封皇子六人為王
158 3 suì age 是歲
159 3 meaning / sense 加開府義同三司
160 3 liáng a bridge 戶部尚書梁𤨠為參知政事
161 3 chamber / pavilion 中都大悲閣東渠內火自出
162 3 hui to conceal 衛紹王諱永濟
163 3 day of the month / a certain day 詔路府州縣為大行皇帝服七日
164 3 改判 gǎipàn to amend a judgment / to overrule the original decision / to commute (a sentence) 改判興平軍
165 3 fàn a pattern / model / rule / law 章宗內人范氏損其遣腹
166 3 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 招福海執而殺之
167 3 zhèng Zheng 尚宮左夫人鄭氏為內職
168 3 dào way / road / path 道陵禮成
169 3 guān an office 置王傳府尉官以傳導德義
170 3 jīn today / modern / present / current / this / now 今則已出三月
171 3 七月 qīyuè July / the Seventh Month 七月
172 3 刑部 xíngbù Ministry of Justice 轉刑部尚書
173 3 jiǎn simple / terse / succinct 御史大夫張行簡為太保
174 3 改元 gǎiyuán to change an emperor's or ruler's reign title 改元
175 3 běi north 有大風從北來
176 3 duó to take by force / to rob / to snatch 奪其兵
177 3 即位 jíwèi to succeed to the throne 章宗即位
178 3 大安 dà'ān great peace 群臣朝見于大安殿
179 3 zhì to place / to lay out 有懷難置
180 3 御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary 御史大夫張行簡為太保
181 3 shī to lose 胎形已失
182 3 lóng dragon 跡若赤龍
183 3 biān side / boundary / edge / margin 禁百姓不得傳說邊事
184 3 河南 hénán Henan 河南大名路軍逃歸
185 3 zhé to fold 髮屋折木
186 3 chì an imperial decree 詔賣空名敕牒
187 3 chá to examine / to inquire / to inspect 五十戶蒲察六斤
188 3 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 禁百姓不得傳說邊事
189 3 an official residence 以素車載至故邸
190 3 shè to forgive / to pardon 曲赦西京
191 3 huǒ fire / flame 中都大悲閣東渠內火自出
192 3 jié festival / a special day 萬秋節
193 3 zhàn war / fighting / battle 都統石古乃率眾拒戰
194 3 to carry 提控軍馬
195 3 軍士 jūnshì soldier / noncommssioned officer (NCO) 遣使慰撫宣德行省軍士
196 3 lín to face / to overlook 臨奠魯國公主
197 3 wài outside 泰州刺史朮虎高琪屯通玄門外
198 3 five 五年
199 3 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 稽考古禮
200 3 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 泰州刺史朮虎高琪屯通玄門外
201 3 平陽 Píngyáng Pingyang / Linfen 改判平陽府
202 3 bèi to prepare / get ready 參知政事胡沙行省事備邊
203 3 福海 fúhǎi Fuhai county / Burultoqay nahiyisi 治中福海別將兵屯城北
204 3 to instruct / to expound / to explain 詔撫諭中都
205 3 to think / consider / to ponder 御侍當思自脫計
206 3 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 百官表請建儲
207 3 ministry / department 苛部嚴密
208 3 to starve / to be hungry 是歲大饑
209 3 qīng clear / pure / clean 邳州河清五百餘里
210 3 zhuī to pursue / to chase 下詔追復舊封
211 3 ān calm / still / quiet / peaceful 判安武軍節度使
212 3 qiān to sign one's name 簽中都在城軍
213 3 shào to continue / to carry on 衛紹王諱永濟
214 3 西北 xīběi northwest 自西北來
215 3 𤨠 \N \N 戶部尚書梁𤨠為參知政事
216 3 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 逾旬乃滅
217 3 戶部 hùbù Ministry of Revenue 戶部尚書梁𤨠為參知政事
218 3 zhū to execute / to put to death / to condemn 章宗誅鄭王永蹈
219 3 jiàng to descend / to fall / to drop 拾遣田庭芳等三十人請降為王侯
220 3 huǐ to regret 頗悔之
221 3 to die 死之
222 3 皇帝 huángdì Emperor 即皇帝位於柩前
223 2 to go / to visit / to attend 簽陝西兩路漢軍五千人赴中都
224 2 kòng to accuse / to charge 提控軍馬
225 2 seven 七年
226 2 zèng to give a present 贈石古乃順州刺史
227 2 萬人 wàn rén ten thousand people / all the people / everybody 簽陝西勇敢軍二萬人
228 2 tāi fetus / litter 醫稱胎氣有損
229 2 zhèn to provide relief / to aid 賑河東南路
230 2 dài to represent / to substitute / to replace
231 2 guī to go back / to return 河南大名路軍逃歸
232 2 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 世宗第七子
233 2 xiáng detailed / complete / thorough 詳其前事
234 2 responsibility / duty 以責鎰曰
235 2 夫人 fūren wife 尚宮左夫人鄭氏為內職
236 2 a river / a stream 邳州河清五百餘里
237 2 zhī to know 知大名府事烏古論誼謀不軌
238 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 胡沙虎矯詔以誅反者
239 2 辛亥 xīn hài Xin Hai year 辛亥
240 2 百姓 bǎixìng common people 禁百姓不得傳說邊事
241 2 letter / symbol / character 小字興勝
242 2 to take charge of / to manage / to administer 敕有司
243 2 戒嚴 jièyán martial law / emergency measures 京師戒嚴
244 2 gāo high / tall 泰州刺史朮虎高琪屯通玄門外
245 2 太白 Tài Bái Taebaek 太白晝見
246 2 biàn to change / to alter 端居璽所待變
247 2 傷者 shāngzhě casualty / victim (of an accident) / wounded person 二人及傷者免一年
248 2 壬辰 rénchén twenty-ninth year I5 of the 60 year cycle 壬辰
249 2 alone / independent / single / sole 平章政事獨吉千家奴
250 2 地大 dìdà earth / earth element 地大震
251 2 咸平路 xiánpíng lù Xianping Circuit 胡沙責授咸平路兵馬總管
252 2 type of jade 泰州刺史朮虎高琪屯通玄門外
253 2 jīng Beijing 以上京留守徒單鎰為右丞相
254 2 ér son 遣人呼守直親軍百戶冬兒
255 2 dǎng political party 代以其黨
256 2 shēn human body / torso 衛王長身
257 2 Germany 改判彰德府事
258 2 guó a country / a state / a kingdom 以幹國憲
259 2 cháo to face 自武定軍入朝
260 2 日錄 rìlù daily record 金禮部尚書楊雲翼日錄四十條
261 2 xíng appearance 胎形已失
262 2 cāng vast 滄被兵民戶
263 2 巡撫 xúnfǔ inspector-general 上日出巡撫
264 2 同知 tóngzhī government sub-prefect 上京留守徒單鎰遣同知烏古孫兀屯將兵二萬衛中都
265 2 近郊 jìnjiāo suburbs / outskirts 獵於近郊
266 2 jīng to go through / to experience 經天
267 2 勇敢 yǒnggǎn brave 招勇敢
268 2 fēi to fly 飛星如火
269 2 zhèn to shake / to shock 地大震
270 2 辭行 cíxíng to say goodbye / leave-taking / farewells 衛王且辭行
271 2 武定 wǔdìng Wuding 已而改武定軍節度使
272 2 to record 南遷後不復紀載
273 2 four 四年
274 2 chéng a city / a town 簽中都在城軍
275 2 忠孝 zhōngxiào to be loyal to country, king, and family 參知事奧屯忠孝為尚書右丞
276 2 jiǔ old
277 2 bēng to rupture / to split apart / to collapse 世宗崩
278 2 北方 běi fāng The North 北方有黑氣
279 2 遼東 Liáodōng Liaodong Peninsula 遼東
280 2 復舊 fùjiù to restore old way / to return to the past 下詔追復舊封
281 2 a song 曲赦西京
282 2 兵馬 bīngmǎ troops and horses / military forces 胡沙責授咸平路兵馬總管
283 2 殿 diàn a hall / a palace / a temple 改殿前都點檢
284 2 乙丑 yǐchǒu second year 二月乙丑朔
285 2 qīng minister / high officer 以卿之子按陳為鄭王後
286 2 退 tuì to retreat / to move back 胡沙自撫州退軍
287 2 guān to close 通玄門重關折
288 2 kuò to enclose / to include 括民間馬
289 2 shí food / food and drink 振貧民闕食者
290 2 liè to hunt 獵於近郊
291 2 jìn nearby 人近之即滅
292 2 zhí straight 遣人呼守直親軍百戶冬兒
293 2 jìn to the greatest extent / utmost 盡遂衛士
294 2 qiú to request 詔求直言
295 2 jiā house / home / residence 戰沒者贈賞付其家
296 2 nán male 生男則立為儲貳
297 2 zàn to praise 殺河南陳言人郝贊
298 2 三百 sān bǎi three hundred 議者三百餘人
299 2 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 而章宗意留之
300 2 死者 sǐzhě the dead / the deceased 人戶三人死者免租稅一年
301 2 shēng sound 有聲如雷
302 2 zuò to do 誘奉御和尚作書急召其父左丞元奴議事
303 2 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 三月甲辰
304 2 zǒng general / total / overall / chief 胡沙責授咸平路兵馬總管
305 2 zhāo to beckon / to hail 招勇敢
306 2 順天 shùn tiān to follow heaven 烏古論奪剌順天軍節度使
307 2 wén to hear 聞難
308 2 guò to cross / to go over / to pass 東過平
309 2 fán ordinary / common 及其餘黨凡數十人
310 2 wěi tail 有尾
311 2 léi lightning / thunder 有聲如雷
312 2 huì can / be able to 胡沙敗績於會河堡
313 2 shǐ history 侍郎史完顏訛出等十人請降復王封
314 2 chì red / scarlet 跡若赤龍
315 2 京師 jīngshī a capital city 京師戒嚴
316 2 àn to press / to push 乃以衛王子按陳為鄭王後
317 2 zūn to obey / to comply with / to follow 遺使冊李遵頊為夏國王
318 2 承旨 chéngzhǐ recipient of an edict 翰林學士承旨王鶚有志論著
319 2 biǎo clock / a wrist watch 以到任表謝
320 2 高麗 Gāolì Korean Goryeo Dynasty 高麗賀即位
321 2 níng peaceful 撫甯
322 2 to take / to get / to fetch 取將何為
323 2 to ward off with hand / to defend 都統石古乃率眾拒戰
324 2 yuán a low wall 起天市垣
325 2 lùn to comment / to discuss 知大名府事烏古論誼謀不軌
326 2 bài to defeat / to vanquish 兵敗於外
327 2 太保 Tàibǎo Grand Protector 御史大夫張行簡為太保
328 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 而諸叔兄弟多在
329 2 chǔ to save / to deposit / to store 生男則立為儲貳
330 2 to join / to combine 范氏產期合在正月
331 2 wèi a military officer 置王傳府尉官以傳導德義
332 2 zuì crime / sin / vice 下詔罪已
333 2 gěi to give 貧民死者給葬錢五千
334 2 侍郎 shìláng an assistant minister 以禮部侍郎耿端義為參知政事
335 2 jiàn to see 太白晝見
336 2 chǒu ugly 大安元年正月辛丑
337 2 國王 guówáng king / monarch 遺使冊李遵頊為夏國王
338 2 貧民 pínmín poor people 貧民死者給葬錢五千
339 2 shòu to teach 授世襲猛安
340 2 qián money / currency 貧民死者給葬錢五千
341 2 hēi black 北方有黑氣
342 2 崇慶 chóngqìng Chongqing 崇慶元年正月己酉朔
343 2 zòu to present / to offer 至是平章政事僕散端等奏
344 2 人犯 rénfàn criminal / culprit / suspect (old) 夏人犯葭州
345 2 改葬 gǎizàng to change a burial place 改葬如儀
346 2 ào southwest corner of a house 參知事奧屯忠孝為尚書右丞
347 2 實錄 shílù Veritable Records / Chronicle of a Monarch / Shilu 章宗實錄
348 2 wrinkled / contracted 是自蹙境土也
349 2 世襲 shìxí to inherit 授世襲猛安
350 2 內人 nèirén my wife (humble) 章宗內人范氏損其遣腹
351 2 jiā reeds 夏人侵葭州
352 2 Ji 平章政事獨吉千家奴
353 2 shì funerary name / posthumous name or title 仍賜諡
354 2 如火 rúhuǒ fiery 飛星如火
355 2 明年 míngnián next year 明年
356 2 點檢 diǎnjiǎn to inspect one by one / to list individually 改殿前都點檢
357 2 book / volume 遺使冊李遵頊為夏國王
358 2 wèi to comfort / to console / to calm / to reassure 遣使慰撫宣德行省軍士
359 2 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 朕念鄭王自棄天常
360 2 guāng light 光散如火
361 2 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 中都大悲閣東渠內火自出
362 2 xiào school
363 2 chà to differ 令職官出馬有差
364 2 xiè to thank 以到任表謝
365 2 zhòu daytime 太白晝見
366 2 method / plan / policy / scheme 平章政事完顏匡定策
367 2 chuán to transmit 置王傳府尉官以傳導德義
368 2 猛安 měngān meng'an mouke 授世襲猛安
369 2 míng bright / brilliant 明昌二年
370 2 mother 母曰元妃李氏
371 2 龍虎 lónghǔ outstanding people 如龍虎狀
372 2 二百 èr bǎi two hundred 以武衛軍二百人錮守之
373 2 Shàn Shan 福海男符寶鄯陽
374 2 grieved / anxious 遺使冊李遵頊為夏國王
375 2 pái not serious 泰州刺史朮虎高琪屯通玄門外
376 2 zhǎng palm of the hand 掌寶璽
377 2 zhèng upright / straight 每夜初更正
378 2 eight 八年十一月
379 2 舊事 jiùshì old affair / former matter 能記憶舊事
380 2 河東 hédōng Hedong 河東
381 2 三十 sān shí thirty 拾遣田庭芳等三十人請降為王侯
382 2 guǎn to manage / to control / to be in charge of 胡沙責授咸平路兵馬總管
383 2 五百 wǔ bǎi five hundred 邳州河清五百餘里
384 2 大赦 dàshè amnesty / general pardon 大赦
385 2 東京 Dōngjīng Tokyo 鎰複請置行省事于東京
386 2 將軍 jiāngjūn a general 提控宿直將軍徒單金壽永定軍節度使
387 2 五千 wǔ qiān five thousand 貧民死者給葬錢五千
388 2 民居 mínjū a house / a home / a residence 中都火焮民居
389 2 a tutor / a teacher 遂以王傅府尉檢制王家
390 2 dōng winter 遣人呼守直親軍百戶冬兒
391 2 chāng Chang 明昌二年
392 2 yáng sun 福海男符寶鄯陽
393 1 啟運 qǐyùn to ship (goods) 我大元太祖法天啟運驛武皇帝來征
394 1 不語 bùyǔ not to speak 遂瞑目不語
395 1 to go through / to experience / to take place 歷歲既久
396 1 主上 zhǔshàng Your Majesty 主上猶且不保
397 1 chén minister / statesman / official 詔儒臣編
398 1 流亡 liúwáng to force into exile / to be exiled 撫流亡
399 1 乙酉 yǐYǒu twenty-second year B10 of the 60 year cycle 三年正月乙酉朔
400 1 mìng life 宣命之寶
401 1 yún cloud 金禮部尚書楊雲翼日錄四十條
402 1 shū to remove obstructions 由是疏忌宗室
403 1 dǐng a ding / a large, three-leg bronze cauldron 以戶部尚書胥鼎
404 1 to inspect / to check 稽考古禮
405 1 xiě to write 司天提點張正之寫災異十六條
406 1 智能 zhìnéng intellect / intelligence 柔弱鮮智能
407 1 younger brother 而衛王乃永蹈母弟
408 1 親軍 qīnjūn an escort / a guard / a bodyguard 遣人呼守直親軍百戶冬兒
409 1 xiǎo small / tiny / insignificant 小字興勝
410 1 滅亡 mièwáng to destroy / to exterminate / to perish / to die out 其滅亡已有徵矣
411 1 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 胡沙虎請廢為庶人
412 1 hōng to die 尚書令申王完顏匡薨
413 1 lóng grand / intense / prosperous 恩遇尤隆
414 1 五十 wǔshí fifty 五十戶蒲察六斤
415 1 zhēn virtuous / chaste / pure 貞祐四年
416 1 cún to exist / to survive 亦可以存其梗概云爾
417 1 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 以上京留守徒單鎰為右丞相
418 1 石罅 shíxià a crack in a rock 閣南殺竿下石罅中火自出
419 1 ruì shrewd / astute / clever / keen / wise 謁奠睿陵
420 1 zhuàng form / appearance / shape 如龍虎狀
421 1 前軍 qián jūn advance army 大元前軍至中至都
422 1 zhēng to march / to travel on a long journey 我大元太祖法天啟運驛武皇帝來征
423 1 sòu to cough 章宗已感嗽疾
424 1 削髮 xiāofà to shave one's head / to become a monk or nun / to take the tonsure 范氏願削髮為尼
425 1 太原 Tàiyuán Taiyuan 太原兩路雜犯
426 1 sūn Sun 上京留守徒單鎰遣同知烏古孫兀屯將兵二萬衛中都
427 1 chuī to blow /to puff 吹帛一段
428 1 wealth / capital / money / expenses 得資明夫人援璽一事
429 1 shēn to extend 尚書令申王完顏匡薨
430 1 內外 nèiwài inside and outside 以詔內外
431 1 萬戶 Wànhù Wanhu 萬戶𠇗頭屯古北口
432 1 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 伏哭盡哀
433 1 東西 dōngxī east and west 東西亙天
434 1 a membrane lining inside a cylindrical stem / culm 流莩滿野
435 1 以下 yǐxià below / under / following 徒以下免
436 1 proper / suitable / appropriate 宜宗實錄
437 1 xīng to flourish / to be popular 小字興勝
438 1 to insult / to accuse / to blame / to curse / to scold 鄭厲聲罵曰
439 1 to cover 參知政事胡沙坐覆全軍
440 1 矯詔 jiǎozhào the pretense of acting on imperial order 胡沙虎矯詔以誅反者
441 1 嚴密 yánmì strict 苛部嚴密
442 1 繁雜 fánzá many / diverse 刪其繁雜
443 1 jiǎn to check 遂以王傅府尉檢制王家
444 1 漢軍 hàn jūn Han army 簽陝西兩路漢軍五千人赴中都
445 1 táo to escape / to run away / to flee 河南大名路軍逃歸
446 1 bǎo to defend / to protect 主上猶且不保
447 1 a relay station 我大元太祖法天啟運驛武皇帝來征
448 1 撫州 fǔzhōu Fuzhou 胡沙自撫州退軍
449 1 二十六 èrshíliù 26 / twenty-six 二十六年
450 1 人為 rénwèi man-made 封皇子六人為王
451 1 fèng to offer / to present 誘奉御和尚作書急召其父左丞元奴議事
452 1 to hand over to 戰沒者贈賞付其家
453 1 dike 廣長若大堤
454 1 招撫 zhāofǔ to enlist rebel soldiers by offering amnesty / to bring to negotiated surrender 下詔招撫之
455 1 渭河 Wèi Hé Wei River 都點檢徒單渭河縋而出
456 1 zhuì to fall down / to drop / to sink 墜於拱辰門
457 1 jiǎn to deduct / to subtract 死罪減一等
458 1 channel / canal / drain / ditch 中都大悲閣東渠內火自出
459 1 dié documents / records 詔賣空名敕牒
460 1 suǒ lock / padlock 護衛斜烈掊鎖啟門
461 1 節度 jiédù a solar term 鄯陽順天軍節度副使
462 1 to know / to learn about / to comprehend 卿其悉之
463 1 a scholar 詔儒臣編
464 1 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 用藥調治
465 1 皇后 huánghòu an empress 立元妃徒單氏為皇后
466 1 dòu a hole / a burrow 故金部令史竇祥年八十九
467 1 軍事 jūnshì military / military affairs 左丞相僕散端宿禁中議軍事
468 1 有損 yǒusǔn to be harmful (to) 醫稱胎氣有損
469 1 調治 tiáozhì to give therapy 用藥調治
470 1 初更 chūgèng first watch 每夜初更正
471 1 zuò to sit 參知政事胡沙坐覆全軍
472 1 bǎi one hundred 遣人呼守直親軍百戶冬兒
473 1 fēi an imperial concubine 惟所載李妃
474 1 王鶚 wáng è Wang E 翰林學士承旨王鶚有志論著
475 1 出馬 chūmǎ to set out (on a campaign) / to stand for election / to throw one's cap in the ring 令職官出馬有差
476 1 good fortune / happiness / luck 參知政事福典為尚書左丞
477 1 十六 shíliù sixteen 司天提點張正之寫災異十六條
478 1 不須 bùxū not needed 不須別改
479 1 護衛 hùwèi an escort / a guard / a bodyguard 護衛斜烈掊鎖啟門
480 1 祭祀 jìsì to give an offering 謹其祭祀
481 1 不虞 bùyú unexpected / eventuality / contingency / not worry about 備不虞
482 1 前事 qiánshì past events / antecedent / what has happened 詳其前事
483 1 衛士 wèishì a guardian / a defender 盡遂衛士
484 1 to confine / to imprison 以武衛軍二百人錮守之
485 1 有風 yǒufēng windy 有風自東來
486 1 to continue / to carry on 續資治通鑒
487 1 yuán to aid / to assist 得資明夫人援璽一事
488 1 kòu to knock / to ask 胡沙虎叩東華門
489 1 cruel 不相背盭
490 1 xīn new / fresh / modern 黃門李新喜
491 1 fáng a room 熒惑犯房宿
492 1 以軍 yǐjūn Israeli soldiers 元奴以軍來
493 1 職官 zhíguān official position 令職官出馬有差
494 1 to cut off the feet 上京留守徒單鎰遣同知烏古孫兀屯將兵二萬衛中都
495 1 王維 Wáng Wéi Wang Wei 刑部尚書王維翰為參知政事
496 1 太子 tàizǐ a crown prince 太子少傅奧屯忠孝
497 1 hàn Han Chinese 太子太保張行簡請用漢昌邑王
498 1 明日 míngrì tomorrow 明日
499 1 yán to prolong / to delay / to postpone 延及民居
500 1 lǐng neck 領武衛軍三千人屯通玄門外

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 31 wèi for / to
2 25 wáng Wang 衛紹王諱永濟
3 25 zhī him / her / them / that 頗悔之
4 24 so as to / in order to 以到任表謝
5 22 zhào an imperial decree 詔改
6 21 nián year 大定十一年
7 21 jūn army / military 判安武軍節度使
8 20 beard / mustache 參知政事胡沙行省事備邊
9 20 zhāng a chapter / a section 章宗時避顯宗諱
10 20 shā sand / gravel / pebbles 參知政事胡沙行省事備邊
11 18 zōng school / sect 章宗時避顯宗諱
12 18 his / hers / its / theirs 謹其祭祀
13 18 wèi to guard / to protect / to defend 衛紹王諱永濟
14 17 rén person / people / a human being 內人有娠者兩人
15 17 tiger 西京留守紇石烈胡沙虎行樞密院事
16 16 yǒu is / are / to exist 有懷難置
17 12 big / great / huge / large / major 大定十一年
18 12 chū to go out / to leave 今則已出三月
19 12 in / at 故於辭行留之
20 11 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 轉刑部尚書
21 11 shì matter / thing / item 改判彰德府事
22 11 fēng to seal / to close off 封薛王
23 11 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 內人有娠者兩人
24 11 naturally / of course / certainly 朕念鄭王自棄天常
25 11 zhōng middle 趙王永中
26 11 qǐng to ask / to inquire 百官表請建儲
27 11 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃以衛王子按陳為鄭王後
28 10 tún to station (soldiers) / to store up 參知事奧屯忠孝為尚書右丞
29 10 bīng soldier / troops 滄被兵民戶
30 10 apprentice / disciple 立元妃徒單氏為皇后
31 10 not / no 忽諸不祀
32 10 such as / for example / for instance 改葬如儀
33 10 參知政事 cānzhī zhèngshì Assistant Administrator 以禮部侍郎耿端義為參知政事
34 10 zhì to / until 至冀州
35 10 yuē to speak / to say 母曰元妃李氏
36 9 zuǒ left 歲星犯左執法
37 9 shā to kill / to murder / to slaughter 殺章宗元妃李氏及承御賈氏
38 9 lái to come 宋遣使來賀
39 9 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 至是平章政事僕散端等奏
40 9 中都 Zhōngdū Zhongdu / Dadu / Khanbaliq / Beijing 詔撫諭中都
41 9 an official institution / a state bureau 加開府義同三司
42 9 shì clan / a branch of a lineage 立元妃徒單氏為皇后
43 9 èr two 明昌二年
44 9 yòu right / right-hand 以平章政事僕散端為右丞相
45 8 qiǎn to send / to dispatch 匡等傳遣詔
46 8 shàng top / a high position 上日出巡撫
47 8 陝西 Shǎnxī Shaanxi 簽陝西兩路漢軍五千人赴中都
48 8 sān three 三年
49 8 shì is / are / am / to be 是歲
50 8 shí a rock / a stone 西京留守紇石烈胡沙虎行樞密院事
51 8 again / more / repeatedly 起複
52 8 dān bill / slip of paper / form 立元妃徒單氏為皇后
53 8 qiān one thousand 平章政事獨吉千家奴
54 8 yǒng perpetually / eternally / forever
55 8 píng flat / level / smooth 平章政事完顏匡定策
56 8 a ruler's seal 掌寶璽
57 7 zhōu a state / a province 夏人侵葭州
58 7 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而永蹈無後
59 7 road / path / way 詔路府州縣為大行皇帝服七日
60 7 already / afterwards 已詔追復舊爵
61 7 to reach 及永中
62 7 dōng east 中都大悲閣東渠內火自出
63 7 完顏 Wányán Wanyan clan 平章政事完顏匡定策
64 7 to console / to comfort 撫流亡
65 7 ancient / old / palaeo- 上京留守徒單鎰遣同知烏古孫兀屯將兵二萬衛中都
66 7 to enter 自武定軍入朝
67 7 duān to carry 至是平章政事僕散端等奏
68 7 xià summer 夏人侵葭州
69 7 gǎi to change / to alter 詔改
70 6 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 以平章政事僕散端為右丞相
71 6 to arise / to get up 起複
72 6 政事 zhèngshì politics / government affairs 平章政事完顏匡定策
73 6 地震 dìzhèn earthquake 平陽地震
74 6 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 八年十一月
75 6 to stand 章宗皆不肯立
76 6 行省 xíngshěng province 遣使慰撫宣德行省軍士
77 6 元帥 yuánshuài a general 即以為右副元帥
78 6 in / at 群臣朝見于大安殿
79 6 家奴 jiānú domestic slave / slave servant 平章政事獨吉千家奴
80 6 fàn to commit crime / to violate 歲星犯左執法
81 6 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 大安元年正月辛丑
82 6 martial / military 判安武軍節度使
83 6 a slave / a servant 至是平章政事僕散端等奏
84 5 xíng to walk / to move 御史大夫張行簡為太保
85 5 to defend / to resist 承御賈氏當以十一月免乳
86 5 kuāng to correct / to restore / to revise 平章政事完顏匡定策
87 5 Li 黃門李新喜
88 5 chéng to assist / to aid / to rescue 參知事奧屯忠孝為尚書右丞
89 5 deputy / assistant / vice- 即以為右副元帥
90 5 xuān to declare / to announce 駐于宣平
91 5 miǎn to spare 承御賈氏當以十一月免乳
92 5 líng mound / hill / mountain 道陵禮成
93 5 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 宋遣使來賀
94 5 one 人戶三人死者免租稅一年
95 5 liè ardent / intense 西京留守紇石烈胡沙虎行樞密院事
96 5 to criticize 上信梁𤨠議
97 5 child / son 世宗第七子
98 5 jīn gold 大金儀禮
99 5 shuò first day of the lunar month 二月乙丑朔
100 5 元妃 yuánfēi first consort 母曰元妃李氏
101 5 wàn ten thousand 萬秋節
102 5 zhāng a sheet / a leaf 御史大夫張行簡為太保
103 5 tiān day 朕念鄭王自棄天常
104 5 jìn to enter 進封禭王
105 5 mén door / gate / doorway / gateway 東華門重關折
106 5 cóng from 立子胙王從恪為皇太子
107 5 三月 sānyuè March / the Third Month 今則已出三月
108 5 chéng to bear / to carry / to hold 承安二年
109 5 děng et cetera / and so on 匡等傳遣詔
110 5 20 taels (liang) in weight 上京留守徒單鎰遣同知烏古孫兀屯將兵二萬衛中都
111 5 西京 Xī Jīng Xi Jing 曲赦西京
112 5 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月
113 5 tiáo measure word for long thin things 從之得二十餘條
114 5 guàn to go through 內有三白氣貫之
115 5 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月
116 5 jiē all / each and every / in all cases 門戶出入皆有籍
117 5 nán south 改沁南軍
118 5 to congratulate 高麗賀即位
119 4 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 判安武軍節度使
120 4 zài to carry / to convey / to load / to hold 以素車載至故邸
121 4 玄門 xuánmén profound gate 通玄門重關折
122 4 留守 liúshǒu to stay behind to take care of things 西京留守紇石烈胡沙虎行樞密院事
123 4 yǔn to grant / to allow / to consent 更諱允濟
124 4 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 端居璽所待變
125 4 zhòng heavy 通玄門重關折
126 4 extra / surplus / remainder 邳州河清五百餘里
127 4 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故章宗愛之
128 4 宣德 Xuāndé Emperor Xuande 遣使慰撫宣德行省軍士
129 4 nèi inside / interior 中都大悲閣東渠內火自出
130 4 dōu all 改殿前都點檢
131 4 to give / to bestow favors 賜詔優答
132 4 jiǎ Jia 承御賈氏當以十一月免乳
133 4 dǎo to stamp feet 章宗誅鄭王永蹈
134 4 gōng a palace 胡沙虎以兵入宮
135 4 下詔 xiàzhào to hand down an imperial edict 下詔追復舊封
136 4 十月 shíyuè October / the Tenth Month 十月
137 4 type of rush 五十戶蒲察六斤
138 4 李氏 lǐshì the Korean Yi or Lee Dynasty 母曰元妃李氏
139 4 chén Chen 乃以衛王子按陳為鄭王後
140 4 liǎng two 內人有娠者兩人
141 4 鄭王 Zhèng Wáng King Taksin 章宗誅鄭王永蹈
142 4 a slave / a servant 尚書左丞完顏元奴將兵備邊
143 4 大元 Dà Yuán Great Yuan 我大元太祖法天啟運驛武皇帝來征
144 4 黃門 Huángmén Huangmen 黃門李新喜
145 4 tōng to go through / to open 通玄門重關折
146 4 a measure word for companies, households, door, families, etc 人戶三人死者免租稅一年
147 4 使 shǐ to make / to cause 遺使冊李遵頊為夏國王
148 4 shí time / a period of time 章宗時避顯宗諱
149 4 knot 西京留守紇石烈胡沙虎行樞密院事
150 4 二月 èryuè February / the Second Month 二月乙丑朔
151 4 熒惑 yínghuò to bewilder / to dazzle and confuse / the planet Mars 熒惑入氐中
152 4 gas / vapour / fumes 醫稱胎氣有損
153 4 xīng a star / a planet 飛星如火
154 4 shǔ to count 尾長數丈
155 4 sòng Song dynasty 宋遣使來賀
156 4 dìng to decide 大定十一年
157 4 jiāng will / shall (future tense) 上京留守徒單鎰遣同知烏古孫兀屯將兵二萬衛中都
158 4 nán difficult / arduous / hard 有懷難置
159 4 qián front 改殿前都點檢
160 4 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月
161 4 suì to comply with / to follow along 遂以王傅府尉檢制王家
162 4 宿 to lodge / to stay overnight 熒惑犯房宿
163 4 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 泰和元年
164 4 zài in / at 而諸叔兄弟多在
165 4 lìng to make / to cause to be / to lead 以平章政事完顏匡為尚書令
166 4 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月
167 4 yòng to use / to apply 深用愴然
168 3 horse 括民間馬
169 3 hòu after / later 乃以衛王子按陳為鄭王後
170 3 bǎo a jewel / gem / a treasure 福海男符寶鄯陽
171 3 to stop / to cease / to suspend 宣德行省罷
172 3 diàn to pay respect 臨奠魯國公主
173 3 qiū fall / autumn 萬秋節
174 3 hàn dry 大旱
175 3 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月
176 3 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 居庸關失守
177 3 míng measure word for people 自今於朕名不連續
178 3 qiān to move / to shift 皆遷宮
179 3 Wu 上京留守徒單鎰遣同知烏古孫兀屯將兵二萬衛中都
180 3 shí ten 高數十丈
181 3 huá Chinese 不好華飾
182 3 三千 sān qiān three thousand 傷者三千
183 3 promptly / right away / immediately 即皇帝位於柩前
184 3 jiā to add 加開府義同三司
185 3 shì to attend on 御侍當思自脫計
186 3 四月 sìyuè April / the Fourth Month 四月庚辰
187 3 liù six 封皇子六人為王
188 3 suì age 是歲
189 3 meaning / sense 加開府義同三司
190 3 liáng a bridge 戶部尚書梁𤨠為參知政事
191 3 chamber / pavilion 中都大悲閣東渠內火自出
192 3 hui to conceal 衛紹王諱永濟
193 3 day of the month / a certain day 詔路府州縣為大行皇帝服七日
194 3 改判 gǎipàn to amend a judgment / to overrule the original decision / to commute (a sentence) 改判興平軍
195 3 fàn a pattern / model / rule / law 章宗內人范氏損其遣腹
196 3 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 招福海執而殺之
197 3 zhǎng director / chief / head / elder 衛王長身
198 3 zhèng Zheng 尚宮左夫人鄭氏為內職
199 3 dào way / road / path 道陵禮成
200 3 guān an office 置王傳府尉官以傳導德義
201 3 jīn today / modern / present / current / this / now 今則已出三月
202 3 七月 qīyuè July / the Seventh Month 七月
203 3 méi not have 沒於濁中
204 3 刑部 xíngbù Ministry of Justice 轉刑部尚書
205 3 jiǎn simple / terse / succinct 御史大夫張行簡為太保
206 3 改元 gǎiyuán to change an emperor's or ruler's reign title 改元
207 3 běi north 有大風從北來
208 3 duó to take by force / to rob / to snatch 奪其兵
209 3 即位 jíwèi to succeed to the throne 章宗即位
210 3 大安 dà'ān great peace 群臣朝見于大安殿
211 3 zhì to place / to lay out 有懷難置
212 3 御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary 御史大夫張行簡為太保
213 3 shī to lose 胎形已失
214 3 lóng dragon 跡若赤龍
215 3 biān side / boundary / edge / margin 禁百姓不得傳說邊事
216 3 zhū all / many / various 忽諸不祀
217 3 河南 hénán Henan 河南大名路軍逃歸
218 3 zhé to fold 髮屋折木
219 3 chì an imperial decree 詔賣空名敕牒
220 3 chá to examine / to inquire / to inspect 五十戶蒲察六斤
221 3 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 禁百姓不得傳說邊事
222 3 an official residence 以素車載至故邸
223 3 shè to forgive / to pardon 曲赦西京
224 3 de potential marker 崇慶事不可得
225 3 huǒ fire / flame 中都大悲閣東渠內火自出
226 3 jié festival / a special day 萬秋節
227 3 zhàn war / fighting / battle 都統石古乃率眾拒戰
228 3 to carry 提控軍馬
229 3 軍士 jūnshì soldier / noncommssioned officer (NCO) 遣使慰撫宣德行省軍士
230 3 lín to face / to overlook 臨奠魯國公主
231 3 wài outside 泰州刺史朮虎高琪屯通玄門外
232 3 five 五年
233 3 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 稽考古禮
234 3 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 泰州刺史朮虎高琪屯通玄門外
235 3 平陽 Píngyáng Pingyang / Linfen 改判平陽府
236 3 bèi to prepare / get ready 參知政事胡沙行省事備邊
237 3 福海 fúhǎi Fuhai county / Burultoqay nahiyisi 治中福海別將兵屯城北
238 3 to instruct / to expound / to explain 詔撫諭中都
239 3 to think / consider / to ponder 御侍當思自脫計
240 3 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 百官表請建儲
241 3 ministry / department 苛部嚴密
242 3 yuán monetary unit / dollar 尚書左丞完顏元奴將兵備邊
243 3 to starve / to be hungry 是歲大饑
244 3 qīng clear / pure / clean 邳州河清五百餘里
245 3 zhuī to pursue / to chase 下詔追復舊封
246 3 chū at first / at the beginning / initially
247 3 ān calm / still / quiet / peaceful 判安武軍節度使
248 3 qiān to sign one's name 簽中都在城軍
249 3 shào to continue / to carry on 衛紹王諱永濟
250 3 西北 xīběi northwest 自西北來
251 3 and 詔與三千人屯媯川
252 3 𤨠 \N \N 戶部尚書梁𤨠為參知政事
253 3 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 逾旬乃滅
254 3 戶部 hùbù Ministry of Revenue 戶部尚書梁𤨠為參知政事
255 3 zhū to execute / to put to death / to condemn 章宗誅鄭王永蹈
256 3 jiàng to descend / to fall / to drop 拾遣田庭芳等三十人請降為王侯
257 3 huǐ to regret 頗悔之
258 3 to die 死之
259 3 皇帝 huángdì Emperor 即皇帝位於柩前
260 3 ruò to seem / to be like / as 跡若赤龍
261 2 to go / to visit / to attend 簽陝西兩路漢軍五千人赴中都
262 2 kòng to accuse / to charge 提控軍馬
263 2 seven 七年
264 2 zèng to give a present 贈石古乃順州刺史
265 2 萬人 wàn rén ten thousand people / all the people / everybody 簽陝西勇敢軍二萬人
266 2 tāi fetus / litter 醫稱胎氣有損
267 2 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 禁百姓不得傳說邊事
268 2 zhèn to provide relief / to aid 賑河東南路
269 2 dài to represent / to substitute / to replace
270 2 guī to go back / to return 河南大名路軍逃歸
271 2 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 世宗第七子
272 2 I / me / my 我大元太祖法天啟運驛武皇帝來征
273 2 xiáng detailed / complete / thorough 詳其前事
274 2 responsibility / duty 以責鎰曰
275 2 夫人 fūren wife 尚宮左夫人鄭氏為內職
276 2 a river / a stream 邳州河清五百餘里
277 2 zhī to know 知大名府事烏古論誼謀不軌
278 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 胡沙虎矯詔以誅反者
279 2 辛亥 xīn hài Xin Hai year 辛亥
280 2 百姓 bǎixìng common people 禁百姓不得傳說邊事
281 2 letter / symbol / character 小字興勝
282 2 to take charge of / to manage / to administer 敕有司
283 2 戒嚴 jièyán martial law / emergency measures 京師戒嚴
284 2 gāo high / tall 泰州刺史朮虎高琪屯通玄門外
285 2 太白 Tài Bái Taebaek 太白晝見
286 2 biàn to change / to alter 端居璽所待變
287 2 傷者 shāngzhě casualty / victim (of an accident) / wounded person 二人及傷者免一年
288 2 壬辰 rénchén twenty-ninth year I5 of the 60 year cycle 壬辰
289 2 alone / independent / single / sole 平章政事獨吉千家奴
290 2 地大 dìdà earth / earth element 地大震
291 2 咸平路 xiánpíng lù Xianping Circuit 胡沙責授咸平路兵馬總管
292 2 type of jade 泰州刺史朮虎高琪屯通玄門外
293 2 also / too 亦不應
294 2 jīng Beijing 以上京留守徒單鎰為右丞相
295 2 jīn weight equal to half a kilogram / catty 五十戶蒲察六斤
296 2 ér son 遣人呼守直親軍百戶冬兒
297 2 dǎng political party 代以其黨
298 2 shēn human body / torso 衛王長身
299 2 Germany 改判彰德府事
300 2 guó a country / a state / a kingdom 以幹國憲
301 2 cháo to face 自武定軍入朝
302 2 日錄 rìlù daily record 金禮部尚書楊雲翼日錄四十條
303 2 xíng appearance 胎形已失
304 2 jiàn gradually / drop by drop 章宗大漸
305 2 cāng vast 滄被兵民戶
306 2 巡撫 xúnfǔ inspector-general 上日出巡撫
307 2 同知 tóngzhī government sub-prefect 上京留守徒單鎰遣同知烏古孫兀屯將兵二萬衛中都
308 2 wéi only / solely / alone 惟欲立衛王
309 2 近郊 jìnjiāo suburbs / outskirts 獵於近郊
310 2 jīng to go through / to experience 經天
311 2 勇敢 yǒnggǎn brave 招勇敢
312 2 fēi to fly 飛星如火
313 2 zhèn to shake / to shock 地大震
314 2 辭行 cíxíng to say goodbye / leave-taking / farewells 衛王且辭行
315 2 also / too 是自蹙境土也
316 2 武定 wǔdìng Wuding 已而改武定軍節度使
317 2 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 萬戶𠇗頭屯古北口
318 2 to record 南遷後不復紀載
319 2 four 四年
320 2 chéng a city / a town 簽中都在城軍
321 2 忠孝 zhōngxiào to be loyal to country, king, and family 參知事奧屯忠孝為尚書右丞
322 2 jiǔ old
323 2 bēng to rupture / to split apart / to collapse 世宗崩
324 2 北方 běi fāng The North 北方有黑氣
325 2 遼東 Liáodōng Liaodong Peninsula 遼東
326 2 復舊 fùjiù to restore old way / to return to the past 下詔追復舊封
327 2 a song 曲赦西京
328 2 already / since 歷歲既久
329 2 兵馬 bīngmǎ troops and horses / military forces 胡沙責授咸平路兵馬總管
330 2 殿 diàn a hall / a palace / a temple 改殿前都點檢
331 2 乙丑 yǐchǒu second year 二月乙丑朔
332 2 qīng minister / high officer 以卿之子按陳為鄭王後
333 2 退 tuì to retreat / to move back 胡沙自撫州退軍
334 2 guān to close 通玄門重關折
335 2 kuò to enclose / to include 括民間馬
336 2 dāng to be / to act as / to serve as 承御賈氏當以十一月免乳
337 2 shí food / food and drink 振貧民闕食者
338 2 liè to hunt 獵於近郊
339 2 yóu follow / from / it is for...to 由是疏忌宗室
340 2 jìn nearby 人近之即滅
341 2 zhí straight 遣人呼守直親軍百戶冬兒
342 2 jìn to the greatest extent / utmost 盡遂衛士
343 2 yīng should / ought 不應
344 2 qiú to request 詔求直言
345 2 jiā house / home / residence 戰沒者贈賞付其家
346 2 nán male 生男則立為儲貳
347 2 zàn to praise 殺河南陳言人郝贊
348 2 三百 sān bǎi three hundred 議者三百餘人
349 2 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 而章宗意留之
350 2 死者 sǐzhě the dead / the deceased 人戶三人死者免租稅一年
351 2 shēng sound 有聲如雷
352 2 zuò to do 誘奉御和尚作書急召其父左丞元奴議事
353 2 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 三月甲辰
354 2 zǒng general / total / overall / chief 胡沙責授咸平路兵馬總管
355 2 zhāo to beckon / to hail 招勇敢
356 2 順天 shùn tiān to follow heaven 烏古論奪剌順天軍節度使
357 2 again / more / repeatedly 侍郎史完顏訛出等十人請降復王封
358 2 wén to hear 聞難
359 2 guò to cross / to go over / to pass 東過平
360 2 and 泰和元年
361 2 fán ordinary / common 及其餘黨凡數十人
362 2 wěi tail 有尾
363 2 léi lightning / thunder 有聲如雷
364 2 huì can / be able to 胡沙敗績於會河堡
365 2 shǐ history 侍郎史完顏訛出等十人請降復王封
366 2 chì red / scarlet 跡若赤龍
367 2 京師 jīngshī a capital city 京師戒嚴
368 2 àn to press / to push 乃以衛王子按陳為鄭王後
369 2 zūn to obey / to comply with / to follow 遺使冊李遵頊為夏國王
370 2 承旨 chéngzhǐ recipient of an edict 翰林學士承旨王鶚有志論著
371 2 biǎo clock / a wrist watch 以到任表謝
372 2 高麗 Gāolì Korean Goryeo Dynasty 高麗賀即位
373 2 níng peaceful 撫甯
374 2 to take / to get / to fetch 取將何為
375 2 to ward off with hand / to defend 都統石古乃率眾拒戰
376 2 yuán a low wall 起天市垣
377 2 lùn to comment / to discuss 知大名府事烏古論誼謀不軌
378 2 bài to defeat / to vanquish 兵敗於外
379 2 太保 Tàibǎo Grand Protector 御史大夫張行簡為太保
380 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 而諸叔兄弟多在
381 2 chǔ to save / to deposit / to store 生男則立為儲貳
382 2 to join / to combine 范氏產期合在正月
383 2 wèi a military officer 置王傳府尉官以傳導德義
384 2 zuì crime / sin / vice 下詔罪已
385 2 gěi to give 貧民死者給葬錢五千
386 2 侍郎 shìláng an assistant minister 以禮部侍郎耿端義為參知政事
387 2 jiàn to see 太白晝見
388 2 chǒu ugly 大安元年正月辛丑
389 2 國王 guówáng king / monarch 遺使冊李遵頊為夏國王
390 2 qiě moreover / also 衛王且辭行
391 2 貧民 pínmín poor people 貧民死者給葬錢五千
392 2 shòu to teach 授世襲猛安
393 2 qián money / currency 貧民死者給葬錢五千
394 2 hēi black 北方有黑氣
395 2 崇慶 chóngqìng Chongqing 崇慶元年正月己酉朔
396 2 zòu to present / to offer 至是平章政事僕散端等奏
397 2 人犯 rénfàn criminal / culprit / suspect (old) 夏人犯葭州
398 2 改葬 gǎizàng to change a burial place 改葬如儀
399 2 ào southwest corner of a house 參知事奧屯忠孝為尚書右丞
400 2 實錄 shílù Veritable Records / Chronicle of a Monarch / Shilu 章宗實錄
401 2 wrinkled / contracted 是自蹙境土也
402 2 世襲 shìxí to inherit 授世襲猛安
403 2 bié do not / must not 不須別改
404 2 bìng and / furthermore / also 太白與日並見
405 2 內人 nèirén my wife (humble) 章宗內人范氏損其遣腹
406 2 jiā reeds 夏人侵葭州
407 2 Ji 平章政事獨吉千家奴
408 2 yòu again / also 又明年
409 2 zhèn I / we 朕念鄭王自棄天常
410 2 shì funerary name / posthumous name or title 仍賜諡
411 2 如火 rúhuǒ fiery 飛星如火
412 2 明年 míngnián next year 明年
413 2 gèng more / even more 更諱允濟
414 2 點檢 diǎnjiǎn to inspect one by one / to list individually 改殿前都點檢
415 2 book / volume 遺使冊李遵頊為夏國王
416 2 wèi to comfort / to console / to calm / to reassure 遣使慰撫宣德行省軍士
417 2 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 朕念鄭王自棄天常
418 2 guāng light 光散如火
419 2 otherwise / but / however 生男則立為儲貳
420 2 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 中都大悲閣東渠內火自出
421 2 zhàng zhang 尾長數丈
422 2 xiào school
423 2 chà to differ 令職官出馬有差
424 2 xiè to thank 以到任表謝
425 2 zhòu daytime 太白晝見
426 2 method / plan / policy / scheme 平章政事完顏匡定策
427 2 chuán to transmit 置王傳府尉官以傳導德義
428 2 猛安 měngān meng'an mouke 授世襲猛安
429 2 míng bright / brilliant 明昌二年
430 2 mother 母曰元妃李氏
431 2 龍虎 lónghǔ outstanding people 如龍虎狀
432 2 二百 èr bǎi two hundred 以武衛軍二百人錮守之
433 2 Shàn Shan 福海男符寶鄯陽
434 2 grieved / anxious 遺使冊李遵頊為夏國王
435 2 pái not serious 泰州刺史朮虎高琪屯通玄門外
436 2 zhǎng palm of the hand 掌寶璽
437 2 zhèng upright / straight 每夜初更正
438 2 eight 八年十一月
439 2 shàng still / yet / to value 尚宮左夫人鄭氏為內職
440 2 舊事 jiùshì old affair / former matter 能記憶舊事
441 2 河東 hédōng Hedong 河東
442 2 三十 sān shí thirty 拾遣田庭芳等三十人請降為王侯
443 2 suī although / even though 脈息雖和
444 2 guǎn to manage / to control / to be in charge of 胡沙責授咸平路兵馬總管
445 2 五百 wǔ bǎi five hundred 邳州河清五百餘里
446 2 大赦 dàshè amnesty / general pardon 大赦
447 2 東京 Dōngjīng Tokyo 鎰複請置行省事于東京
448 2 將軍 jiāngjūn a general 提控宿直將軍徒單金壽永定軍節度使
449 2 certainly / must / will / necessarily 我死可必
450 2 五千 wǔ qiān five thousand 貧民死者給葬錢五千
451 2 民居 mínjū a house / a home / a residence 中都火焮民居
452 2 a tutor / a teacher 遂以王傅府尉檢制王家
453 2 dōng winter 遣人呼守直親軍百戶冬兒
454 2 chāng Chang 明昌二年
455 2 yáng sun 福海男符寶鄯陽
456 1 啟運 qǐyùn to ship (goods) 我大元太祖法天啟運驛武皇帝來征
457 1 不語 bùyǔ not to speak 遂瞑目不語
458 1 to go through / to experience / to take place 歷歲既久
459 1 主上 zhǔshàng Your Majesty 主上猶且不保
460 1 chén minister / statesman / official 詔儒臣編
461 1 流亡 liúwáng to force into exile / to be exiled 撫流亡
462 1 乙酉 yǐYǒu twenty-second year B10 of the 60 year cycle 三年正月乙酉朔
463 1 mìng life 宣命之寶
464 1 yún cloud 金禮部尚書楊雲翼日錄四十條
465 1 shū to remove obstructions 由是疏忌宗室
466 1 meter 斗米錢數千
467 1 dǐng a ding / a large, three-leg bronze cauldron 以戶部尚書胥鼎
468 1 to inspect / to check 稽考古禮
469 1 xiě to write 司天提點張正之寫災異十六條
470 1 智能 zhìnéng intellect / intelligence 柔弱鮮智能
471 1 younger brother 而衛王乃永蹈母弟
472 1 親軍 qīnjūn an escort / a guard / a bodyguard 遣人呼守直親軍百戶冬兒
473 1 xiǎo small / tiny / insignificant 小字興勝
474 1 滅亡 mièwáng to destroy / to exterminate / to perish / to die out 其滅亡已有徵矣
475 1 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 胡沙虎請廢為庶人
476 1 hōng to die 尚書令申王完顏匡薨
477 1 lóng grand / intense / prosperous 恩遇尤隆
478 1 五十 wǔshí fifty 五十戶蒲察六斤
479 1 zhēn virtuous / chaste / pure 貞祐四年
480 1 cún to exist / to survive 亦可以存其梗概云爾
481 1 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 以上京留守徒單鎰為右丞相
482 1 石罅 shíxià a crack in a rock 閣南殺竿下石罅中火自出
483 1 ruì shrewd / astute / clever / keen / wise 謁奠睿陵
484 1 zhuàng form / appearance / shape 如龍虎狀
485 1 前軍 qián jūn advance army 大元前軍至中至都
486 1 zhēng to march / to travel on a long journey 我大元太祖法天啟運驛武皇帝來征
487 1 sòu to cough 章宗已感嗽疾
488 1 削髮 xiāofà to shave one's head / to become a monk or nun / to take the tonsure 范氏願削髮為尼
489 1 太原 Tàiyuán Taiyuan 太原兩路雜犯
490 1 sūn Sun 上京留守徒單鎰遣同知烏古孫兀屯將兵二萬衛中都
491 1 chuī to blow /to puff 吹帛一段
492 1 wealth / capital / money / expenses 得資明夫人援璽一事
493 1 shēn to extend 尚書令申王完顏匡薨
494 1 內外 nèiwài inside and outside 以詔內外
495 1 萬戶 Wànhù Wanhu 萬戶𠇗頭屯古北口
496 1 suddenly / abruptly 忽諸不祀
497 1 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 伏哭盡哀
498 1 東西 dōngxī east and west 東西亙天
499 1 a membrane lining inside a cylindrical stem / culm 流莩滿野
500 1 以下 yǐxià below / under / following 徒以下免

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安抚使 安撫使 ānfǔshǐ Commissioner for Pacification
八月 bāyuè August / the Eighth Month
北方 běi fāng The North
北京 Běijīng Beijing
参知政事 參知政事 cānzhī zhèngshì Assistant Administrator
昌邑王 Chāng yì Wáng Prince of Changyi / Emperor Fei of Han
崇庆 崇慶 chóngqìng Chongqing
大元 Dà Yuán Great Yuan
大安 dà'ān
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an / Ta'an
 5. Da'an / Ta'an
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大房山 dàfáng shān Dafang Shan
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
大名府 dàmíng fǔ Da Ming Prefecture
大兴府 大興府 dàxīng fǔ Daxing Prefecture
德兴 德興 déxīng Dexing
德州 dézhōu
 1. Dezhou
 2. Texas
定远 定遠 dìngyuǎn Dingyuan
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
东京 東京 Dōngjīng
 1. Tokyo
 2. Luoyang
 3. Dongjing Circuit
二月 èryuè February / the Second Month
法天 Fǎ Tiān Fa Tian
防御使 防禦使 fángyùshǐ Defense Commissioner
丰润 豐潤 fēngrùn Fengrun
福海 fúhǎi Fuhai county / Burultoqay nahiyisi
福兴 福興 fúxīng Fuhsing
抚州 撫州 fǔzhōu Fuzhou
高丽 高麗 Gāolì Korean Goryeo Dynasty
广阳 廣陽 guǎngyáng Guangyang
guī Gui
guǐ tenth heavenly stem / tenth in order
海西 hǎixī Haixi
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
hǎo
 1. Hao
 2. Hao
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
河东南路 河東南路 hédōngnánlù Hedong Nan Circuit
怀来 懷來 huáilái Huailai
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
黄门 黃門 Huángmén Huangmen
户部 戶部 hùbù Ministry of Revenue
节度使 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
集宁 集寧 jíníng Jining district / Zhining raion
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
冀州 Jìzhōu Jizhou
居庸关 居庸關 jūyōngguān Juyongguan
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
辽东 遼東 Liáodōng Liaodong Peninsula
辽河 遼河 liáohé Liao River
礼部 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites
礼部尚书 禮部尚書 lǐbùshàngshū Director of Board of Rites
六月 liùyuè June / the Sixth Month
Lu River
luán Luan
鲁国 魯國 Lǔguó Luguo
秘书监 秘書監 mìshū jiàn
 1. Director of the Palace Library
 2. Records Supervisor / Secretary
密云 密雲 mìyún Miyun
南京路 nánjīng lù
 1. Nanjing Road
 2. Nanjing Circuit
南平 nánpíng Nanping
平阳 平陽 Píngyáng Pingyang / Linfen
邳州 Pīzhōu Pizhou
契丹 Qìdān Khitan
庆阳 慶陽 qìngyáng Qingyang
七月 qīyuè July / the Seventh Month
Shàn Shan
山东西路 山東西路 Shāndōng xī lù Shandong Xi Circuit
上京 shàngjīng Shangjing
陕西 陝西 Shǎnxī Shaanxi
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
史馆 史館 shǐguǎn Historiography Institute
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
世宗 shìzōng
 1. King Sejong the Great / Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
枢密院 樞密院 shūmì yuàn Bureau of Military Affairs
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
岁星 歲星 suìxīng Jupiter
太白 Tài Bái Taebaek
太保 Tàibǎo Grand Protector
太原 Tàiyuán Taiyuan
泰州 Tàizhōu Taizhou
王鹗 王鶚 wáng è Wang E
王维 王維 Wáng Wéi Wang Wei
完颜 完顏 Wányán Wanyan clan
渭河 Wèi Hé Wei River
武定 wǔdìng
 1. Wuding
 2. Wuding
武都 wǔdōu Wudu
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
西京 Xī Jīng Xi Jing
咸平路 xiánpíng lù Xianping Circuit
显宗 顯宗 xiǎnzōng Xianzong
辛亥 xīn hài Xin Hai year
刑部 xíngbù Ministry of Justice
兴平 興平 xīngpíng Xingping
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣德 Xuāndé Emperor Xuande
xuē
 1. Xue
 2. Xue
延安 yánān Yan'an
仪礼 儀禮 Yí Lǐ Yili / Book of Etiquette and Ceremonial
Yǐng Ying
永定 yǒngdìng Yongding
永济 永濟 Yǒngjì Yongji
御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
招讨使 招討使 zhāotǎoshǐ Military commissioner
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
鄭王 郑王 Zhèng Wáng King Taksin
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
中都 Zhōngdū Zhongdu / Dadu / Khanbaliq / Beijing
中统 中統 zhōngtǒng Zhongtong
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
紫微 zǐwēi Purple Subtlety
资治通鉴 資治通鑒 Zīzhì Tōngjiàn Zizhi Tongjian / Comprehensive Mirror for Aid in Government

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English