Glossary and Vocabulary for Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》, 卷四十八 唐書24: 末帝本紀下 Volume 48 Book of Later Tang 24: Later Emperors Annals 3

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 61 jūn army / military 以六軍諸衛判官
2 43 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 以前鄜州節度使皇甫立為潞州節度使
3 38 supreme ruler / emperor 帝御文明殿受朝賀
4 38 使 shǐ to make / to cause 今後兩使判官許中謝
5 38 zhōu a state / a province 以前許州節度判官張登為大理卿
6 36 zòu to present / to offer 中書門下奏
7 28 yán to prolong / to delay / to postpone 節度使王延鈞以去年十月十四日卒
8 26 指揮 zhǐhuī to command / to direct 馬步都指揮
9 24 jìng to respect /to honor 駙馬都尉石敬瑭為鄆州節度使
10 24 zhōng middle 以給事中
11 21 wáng Wang 判六軍諸衛事重美封雍王
12 21 guāng light 以大理卿竇維為光祿卿
13 19 shì matter / thing / item 判六軍諸衛事重美封雍王
14 19 yuē to speak / to say 帝曰
15 17 契丹 Qìdān Khitan 呂琦與李崧建和親契丹之策
16 17 lìng to make / to cause to be / to lead 今後隻令朝見
17 17 Li 吐渾寧朔兩府留後李可久加檢校司徒
18 17 to enter 無例入見
19 17 太原 Tàiyuán Taiyuan 以晉州節度使張敬達為太原四面兵馬都部署
20 16 fán foreign things 兼大同彰國振武威塞等軍蕃漢馬步總管
21 16 zhào an imperial decree
22 15 shí time / a period of time 是時延鈞父子雖僭竊於閩嶺
23 15 zhāo illustrious 史官張昭遠
24 15 to attain / to reach 大同彰國振武威塞等軍蕃漢副總管張敬達充西北面蕃漢馬步都部署
25 15 horse 禮部侍郎馬裔孫為中書侍郎
26 15 qīng minister / high officer 以前司農卿王彥鎔為太僕卿
27 15 rén person / people / a human being 專殺郡人趙思謙等十餘人
28 14 fàn a pattern / model / rule / law 吳承範等修撰
29 14 bīng soldier / troops 延州保安鎮將白文審聞兵興岐下
30 14 yòu right / right-hand 右拾遺楊昭儉等各頒賚有差
31 14 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 延州保安鎮將白文審聞兵興岐下
32 13 to ride an animal or bicycle 西北面先鋒都指揮使安審信率雄義左第二指揮二百二十七騎
33 13 wén writing / text 尚書工部郎中薛文遇為樞密院直學士
34 13 deputy / assistant / vice- 大同彰國振武威塞等軍蕃漢副總管張敬達充西北面蕃漢馬步都部署
35 13 chéng a city / a town 大軍已至太原城下
36 13 yàn elegant / handsome 以前司農卿王彥鎔為太僕卿
37 12 shí a rock / a stone 駙馬都尉石敬瑭為鄆州節度使
38 12 Germany 會去年五月十二日德音
39 11 ān calm / still / quiet / peaceful 以昭義節度使安元信卒廢朝
40 11 chōng to fill / to be full / to supply 充樞密院直學士呂琦為端明殿學士
41 11 以前 yǐqián before / formerly / previous / ago 以前司農卿王彥鎔為太僕卿
42 11 mén door / gate / doorway / gateway 中書門下奏
43 11 děng et cetera / and so on 吳承範等修撰
44 11 xíng to walk / to move 以前彰武軍節度使高行周為太原四面招撫兼排陣使
45 11 xiè to thank 準閣門分析內外官辭見謝規例
46 10 táng jade 駙馬都尉石敬瑭為鄆州節度使
47 10 河陽 hé yáng the northern bank of the Yellow River 以河陽節度使
48 10 words / speech / expression / phrase / dialog 準閣門分析內外官辭見謝規例
49 10 yuǎn far / distant 史官張昭遠
50 10 四面 sìmiàn all sides 以晉州節度使張敬達為太原四面兵馬都部署
51 9 day of the month / a certain day 節度使王延鈞以去年十月十四日卒
52 9 to stand 以前鄜州節度使皇甫立為潞州節度使
53 9 xióng manly 西北面先鋒都指揮使安審信率雄義左第二指揮二百二十七騎
54 9 zhī to know 權知福建節度使王昶奏
55 9 a gem / a precious stone / jade 充樞密院直學士呂琦為端明殿學士
56 9 shū book 同修撰官中書舍人張昭遠
57 9 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 以前均州刺史仇暉為左威衛上將軍
58 9 jìn shanxi 保於晉祠南晉安寨
59 9 yáng Yang 右拾遺楊昭儉等各頒賚有差
60 9 yán to speak / to say / said 德音言
61 9 河東 hédōng Hedong 以河東節度使
62 9 招討使 zhāotǎoshǐ Military commissioner 尋改為招討使
63 8 chéng to assist / to aid / to rescue 以端明殿學士呂琦為御史中丞
64 8 xìn to believe / to trust 以昭義節度使安元信卒廢朝
65 8 an official institution / a state bureau 吐渾寧朔兩府留後李可久加檢校司徒
66 8 zuǒ left 直館左拾遺吳承範
67 8 wèi to guard / to protect / to defend 仗衛如式
68 8 to happen upon / to meet with by chance 尚書工部郎中薛文遇為樞密院直學士
69 8 御史 yùshǐ a censor 以端明殿學士呂琦為御史中丞
70 8 rate / frequency 西北面先鋒都指揮使安審信率雄義左第二指揮二百二十七騎
71 8 shèng divine / holy / sacred / ārya 以彰聖都指揮使
72 8 míng bright / brilliant 充樞密院直學士呂琦為端明殿學士
73 8 zhài a fence / a stockade 以右監門上將軍武廷翰為壕寨使
74 8 上將軍 shàngjiāngjūn top general / commander-in-chief 以前均州刺史仇暉為左威衛上將軍
75 8 jūn great / your (honorific) 節度使王延鈞以去年十月十四日卒
76 8 以下 yǐxià below / under / following 書記以下無例中謝
77 8 pàn to betray / to rebel / to revolt 河東節度使石敬瑭叛
78 7 xìng fortunate / lucky 幸龍門佛寺祈雪
79 7 quán authority / power 權知福建節度使王昶奏
80 7 zhǔ owner 詔兗王從溫主之
81 7 shòu to teach 御史中丞盧損責授右讚善大夫
82 7 zài in / at 在京鹽曲稅官
83 7 guān an office 同修撰官中書舍人張昭遠
84 7 判官 pàn guān a magistrate / a judge 以六軍諸衛判官
85 7 zhū to execute / to put to death / to condemn 收文審誅之
86 7 zhōu Zhou Dynasty 以前彰武軍節度使高行周為太原四面招撫兼排陣使
87 7 wén to hear 延州保安鎮將白文審聞兵興岐下
88 7 lóng dragon 以左龍武大將軍袁義為右監門上將軍
89 7 to allow / to permit 以前許州節度判官張登為大理卿
90 7 殿 diàn a hall / a palace / a temple 帝御文明殿受朝賀
91 7 侍衛 shìwèi Imperial bodyguard 充侍衛馬步軍都指揮使宋審虔為河東節度使
92 6 檢校 jiǎnxiào to check / to verify / to proof-read 吐渾寧朔兩府留後李可久加檢校司徒
93 6 zuǒ to assist / to accompany 有人言國家明年合得一賢佐主謀
94 6 liú Liu 鄴都屯駐捧聖都虞候張令昭逐節度使劉延皓
95 6 cháo to face 帝御文明殿受朝賀
96 6 meaning / sense 以昭義節度使安元信卒廢朝
97 6 chéng to bear / to carry / to hold 吳承範等修撰
98 6 qiǎn to send / to dispatch 遣工部尚書崔居儉奉宣憲皇太后寶冊於寢宮
99 6 mìng life 故有是命
100 6 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 尚書工部郎中薛文遇為樞密院直學士
101 6 shàng top / a high position 三十卷上之
102 6 馬步 mǎ bù horse stance (martial arts) 馬步都指揮
103 6 jìn to enter 軍將進奉到闕
104 6 precedent / example 書記以下無例中謝
105 6 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 戎王與晉高祖南行
106 6 zhòng heavy 判六軍諸衛事重美封雍王
107 6 liǎng two 吐渾寧朔兩府留後李可久加檢校司徒
108 6 趙德鈞 zhào déjūn Zhao Dejun 詔幽州趙德鈞由飛狐路出敵軍後
109 6 shā to kill / to murder / to slaughter 專殺郡人趙思謙等十餘人
110 6 to reach 文武兩班所差吊祭使及告廟祠祭
111 6 martial / military 武四品以上舊例中謝
112 6 學士 xuéshì bachelor degree 充樞密院直學士呂琦為端明殿學士
113 6 pěng to hold up in two hands 鄴都屯駐捧聖都虞候張令昭逐節度使劉延皓
114 6 tiān day 天雄軍節度使劉延皓削奪官爵
115 6 a musical note 充樞密院直學士呂琦為端明殿學士
116 6 潞州 Lùzhōu Luzhou 以前鄜州節度使皇甫立為潞州節度使
117 6 child / son 並進榜子放謝放辭
118 6 tóng like / same / similar 同修撰官中書舍人張昭遠
119 6 zhāng a chapter / a section 同平章事
120 6 zhào to call together / to summon / to convene 帝召之
121 5 hòu to wait 虞候
122 5 sōng eminent / lofty 呂琦與李崧建和親契丹之策
123 5 yuè month 是月
124 5 侍郎 shìláng an assistant minister 禮部侍郎馬裔孫為中書侍郎
125 5 hàn Han Chinese 以右神武統軍楊漢章為彰武軍節度使
126 5 extra / surplus / remainder 專殺郡人趙思謙等十餘人
127 5 gōng a palace 少列宮僚
128 5 zhuī to pursue / to chase 復下台追係推鞫
129 5 responsibility / duty 御史中丞盧損責授右讚善大夫
130 5 duān to carry 充樞密院直學士呂琦為端明殿學士
131 5 jiàn to see 準閣門分析內外官辭見謝規例
132 5 qǐng to ask / to inquire 今請依天成四年正月敕
133 5 xiān first 不如先事圖之
134 5 chēng to call / to address 猶稱藩於朝廷
135 5 to die 以昭義節度使安元信卒廢朝
136 5 qián to act with reverence 充侍衛馬步軍都指揮使宋審虔為河東節度使
137 5 qiān one thousand 振武節度使安叔千奏
138 5 residence / dwelling 居六七日
139 5 晉安 jìnān Jin'an 保於晉祠南晉安寨
140 5 to think / consider / to ponder 專殺郡人趙思謙等十餘人
141 5 dào to arrive 軍將進奉到闕
142 5 valley / gorge / ravine 幽州趙德鈞以本軍三千騎與鎮州董溫琪由吳兒穀趨潞州
143 5 què a watchtower 軍將進奉到闕
144 5 兵馬 bīngmǎ troops and horses / military forces 以晉州節度使張敬達為太原四面兵馬都部署
145 5 xiāo to scrape off / to pare 削奪石敬瑭官爵
146 5 nián year 清泰三年春正月辛卯朔
147 5 chén minister / statesman / official 臣聞作舍於道
148 5 fàng to put / to place 並放謝放辭
149 5 móu to plan / to scheme 有人言國家明年合得一賢佐主謀
150 5 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 保順軍節度使鮑君福加檢校太尉
151 5 a step 侍衛步軍都指揮使張彥琪為河陽節度使
152 5 concerned about / anxious / worried 虞候
153 5 guó a country / a state / a kingdom 兼大同彰國振武威塞等軍蕃漢馬步總管
154 5 jīng Beijing 得替到京無例見
155 5 jiǎ armor 甲馬一百八十匹
156 5 type of jade 侍衛步軍都指揮使張彥琪為河陽節度使
157 4 fèng to offer / to present 軍將進奉到闕
158 4 qīn relatives 呂琦與李崧建和親契丹之策
159 4 duó to take by force / to rob / to snatch 削奪石敬瑭官爵
160 4 hòu after / later 巳時後
161 4 big / great / huge / large / major 朝廷大恐
162 4 dào way / road / path 新除諸道判官
163 4 zhèn town 以鎮州節度使董溫琪充東北面副招討使
164 4 dōng east 於河南府東權立宣憲太后寢宮
165 4 xuē Xue 尚書工部郎中薛文遇為樞密院直學士
166 4 zhèn to flap 兼大同彰國振武威塞等軍蕃漢馬步總管
167 4 zōng school / sect 明宗實錄
168 4 zhāng clear / obvious 兼大同彰國振武威塞等軍蕃漢馬步總管
169 4 部下 bùxià subordinate 並部下共五百騎
170 4 部署 bùshǔ to dispose / to deploy 大同彰國振武威塞等軍蕃漢副總管張敬達充西北面蕃漢馬步都部署
171 4 tōng to go through / to open 通鑒
172 4 gāo high / tall 以前彰武軍節度使高行周為太原四面招撫兼排陣使
173 4 shān a mountain / a hill / a peak 就西山據雷公口
174 4 nèi inside / interior 不赴內殿
175 4 soil / ground / land 在不疑之地
176 4 五百 wǔ bǎi five hundred 並部下共五百騎
177 4 yīn sound / noise 會去年五月十二日德音
178 4 shí ten 專殺郡人趙思謙等十餘人
179 4 工部 gōng bù name of Kangxi radical 48 尚書工部郎中薛文遇為樞密院直學士
180 4 sòng to deliver / to carry / to give 並送京師
181 4 大理 Dàlǐ Dali 以大理卿竇維為光祿卿
182 4 tǒng to unify 以右神武統軍楊漢章為彰武軍節度使
183 4 huái bosom / breast 詔誅家屬於懷州本營
184 4 to take charge of / to manage / to administer 以前司農卿王彥鎔為太僕卿
185 4 a family clan 並族所匿之家
186 4 汴州 Biànzhōu Bianzhou / Kaifeng 以雍王重美與汴州節度使範延光結婚
187 4 wèi Wei Dynasty 侍御史魏遜責授太府寺主簿
188 4 父子 fù zǐ father and son 是時延鈞父子雖僭竊於閩嶺
189 4 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 盧文紀勸帝駐河橋
190 4 miàn side / surface 大同彰國振武威塞等軍蕃漢副總管張敬達充西北面蕃漢馬步都部署
191 4 a talisman / a charm 饒州刺史符彥饒為忠正軍節度使
192 4 西北 xīběi northwest 大同彰國振武威塞等軍蕃漢副總管張敬達充西北面蕃漢馬步都部署
193 4 舍人 shèrén a palace attendant 同修撰官中書舍人張昭遠
194 4 shī to lose 大理斷以失出罪人論
195 4 wēn warm / lukewarm 詔兗王從溫主之
196 4 Ye 鄴都屯駐捧聖都虞候張令昭逐節度使劉延皓
197 4 road / path / way 詔範延光率兵由青山路趨榆次
198 4 to conceal / to hide / to ambush 已伏其罪
199 4 Lu 御史中丞盧損責授右讚善大夫
200 4 ráo to forgive 饒州刺史符彥饒為忠正軍節度使
201 4 to move / to shift / to remove 欲移石敬瑭於鄆州
202 4 sān three 清泰三年春正月辛卯朔
203 4 wéi to surround / to encircle / to corral 以兵圍子城
204 4 xuān to declare / to announce 宣製之際
205 4 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites 禮部侍郎馬裔孫為中書侍郎
206 4 róng arms / armaments / a military affair 苟能逐退蕃戎
207 4 zhù to be stationed at / reside at 盧文紀勸帝駐河橋
208 3 to join / to combine 有人言國家明年合得一賢佐主謀
209 3 láng a minister / an official 取省郎
210 3 zǒng general / total / overall / chief 兼大同彰國振武威塞等軍蕃漢馬步總管
211 3 chuān Sichuan 蕃軍退入河東川界
212 3 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 丁巳
213 3 táng Tang Dynasty 唐君臣或知其陰謀
214 3 mǐn fast / quick / clever / smart 召吏部侍郎龍敏訪以機事
215 3 one 有人言國家明年合得一賢佐主謀
216 3 progeny / descendants / posterity 禮部侍郎馬裔孫為中書侍郎
217 3 Wu 吳承範等修撰
218 3 to doubt / to disbelieve 帝疑河東有異志
219 3 zhòng many / numerous 收合餘眾
220 3 to congratulate 帝御文明殿受朝賀
221 3 jǐng sunlight 以左衛上將軍王景戡為左神武統軍
222 3 己未 jǐwèi fifty sixth year of the 60 year cycle 己未
223 3 xún a gem 雲州節度使沙彥珣奏
224 3 liù six 以六軍諸衛判官
225 3 kěn to agree / to consent / to be willing 人誰肯信
226 3 to criticize 免負鬩牆之議
227 3 修撰 xiūzhuàn to compile / to compose 吳承範等修撰
228 3 xiàn to offer / to present 百濟遣使獻方物
229 3 chǒu ugly 辛丑
230 3 shǎo few 少列宮僚
231 3 can / may / permissible 吐渾寧朔兩府留後李可久加檢校司徒
232 3 義軍 yìjūn a volunteer army 義軍
233 3 xíng Xing 以捧聖右第三指揮使邢立為德州刺史
234 3 如故 rúgù like an old friend 都虞候如故
235 3 五千 wǔ qiān five thousand 征夫五千人
236 3 lǎng bright 其指揮使安元信謀殺伏州刺史張朗
237 3 yún cloud 中書詰雲
238 3 jiā house / home / residence 並族所匿之家
239 3 shì to attend on 知雜侍御史韋稅責授太僕寺丞
240 3 京師 jīngshī a capital city 並送京師
241 3 以太 yǐtài Ether- 以太常卿李鈴為兵部尚書
242 3 乙未 yǐwèi thirty-second year B8 of the 60 year cycle 乙未
243 3 jiǔ old 吐渾寧朔兩府留後李可久加檢校司徒
244 3 nóng agriculture / farming 以前司農卿王彥鎔為太僕卿
245 3 乙巳 yǐSì forty-second year B6 of the 60 year cycle 乙巳
246 3 wèi to call 謂之
247 3 jīn gold 以前滄州節度使李金全為右領軍上將軍
248 3 zhǎn to cut / to chop / to sever 詔安審信及雄義兵士妻男並處斬
249 3 神武 shénwǔ wise and brave 以右神武統軍楊漢章為彰武軍節度使
250 3 wèi Eighth earthly branch 未契輿情
251 3 zhí straight 充樞密院直學士呂琦為端明殿學士
252 3 zhèn a wave / a spate / a burst / spell / short period of time 安審琦等陣於賊城西北
253 3 qǐn to rest / to sleep 於河南府東權立宣憲太后寢宮
254 3 jiàng to descend / to fall / to drop 以兵降契丹
255 3 zéi thief 賊城內出騎軍三十隊
256 3 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 兼大同彰國振武威塞等軍蕃漢馬步總管
257 3 行營 xíngyíng to conduct a campaign 以趙延壽為河東道南面行營招討使
258 3 三千 sān qiān three thousand 契丹三千騎迫城
259 3 車駕 chējià imperial chariot / the emperor 車駕可幸鄴城
260 3 丁酉 Dīngyǒu thirty-fourth year D10 of the 60 year cycle 丁酉
261 3 xún to inquire into / to ask about 丹州刺史康承詢停任
262 3 天下 tiānxià China 平定天下
263 3 fēng to seal / to close off 判六軍諸衛事重美封雍王
264 3 shuò first day of the lunar month 清泰三年春正月辛卯朔
265 3 chì an imperial decree 今請依天成四年正月敕
266 3 領軍 lǐngjūn to lead troups / (fig.) to lead / leading 以右領軍上將軍李頃為華清宮使
267 3 sòng Song dynasty 充侍衛馬步軍都指揮使宋審虔為河東節度使
268 3 yuán to aid / to assist 時契丹主自率部族來援太原
269 3 左右 zuǒyòu approximately 左右皆不對
270 3 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 辛巳
271 3 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 戊申
272 3 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 帥臣失守
273 3 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 房暠等堅言不可
274 3 改為 gǎiwéi to change into 改為御史中丞
275 3 趙延壽 Zhào Yánhòu Zhao Yanshou 置酒於趙延壽之第
276 3 four 武四品以上舊例中謝
277 3 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 群臣稱賀
278 3 luàn chaotic / disorderly 招集兵士入城誅亂軍
279 3 quán perfect 以前滄州節度使李金全為右領軍上將軍
280 3 京城 jīngchéng capital of a country 以上元夜京城張燈
281 3 yún cloud 敬瑭上章云
282 3 shì clan / a branch of a lineage 可久本姓白氏
283 3 武統 wǔtǒng to unify by using military force (usu. in relation to Taiwan) 以右龍武統軍李從昶為左龍武統軍
284 3 戊辰 wùchén fifth year E5 of the 60 year cycle 二月戊辰
285 3 dài to represent / to substitute / to replace 代諸屯戍所犒軍
286 3 xún to search / to look for / to seek 尋改為招討使
287 3 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 清泰三年春正月辛卯朔
288 3 nán south 保於晉祠南晉安寨
289 3 guǎn to manage / to control / to be in charge of 兼大同彰國振武威塞等軍蕃漢馬步總管
290 3 彰武 zhāngwǔ Zhangwu 以右神武統軍楊漢章為彰武軍節度使
291 3 xīn new / fresh / modern 新除諸道判官
292 3 xián virtuous / worthy 有人言國家明年合得一賢佐主謀
293 3 以西 yǐxī west 以西上閣門副使
294 3 dān cinnabar 敏勸帝立東丹王讚華為契丹主
295 3 翌日 yìrì the next day 翌日
296 3 zhào Zhao 專殺郡人趙思謙等十餘人
297 3 huì can / be able to 會去年五月十二日德音
298 3 guī to go back / to return 勒歸私第
299 3 yào to want / to wish for 德鈞父子堅要鎮州
300 3 shèng to beat / to win / to conquer 以岢嵐軍為勝州
301 3 hào bright / luminous 鄴都屯駐捧聖都虞候張令昭逐節度使劉延皓
302 3 píng flat / level / smooth 同平章事
303 3 fán ordinary / common 凡升朝官並許中謝
304 3 to go / to visit / to attend 不赴內殿
305 3 己巳 jǐsì sixth year F6 of the 60 year cycle, e.g. 1989 or 2049 己巳
306 3 shù a garrison 戍兵自潰
307 3 幽州 yōuzhōu Youzhou / Fanyang 詔幽州趙德鈞由飛狐路出敵軍後
308 3 yīng England 英賢立事
309 2 liáo a bureaucrat / an official 少列宮僚
310 2 書記 shūji secretary / record keeper 書記以下無例中謝
311 2 chà to differ 右拾遺楊昭儉等各頒賚有差
312 2 jiā to add 吐渾寧朔兩府留後李可久加檢校司徒
313 2 dòu to struggle / to fight 有蛇鼠鬥於師子門外
314 2 zhōng loyalty / devotion 詔範延光誅張令昭部下五指揮及忠銳
315 2 shòu to suffer / to be subjected to 帝御文明殿受朝賀
316 2 pàn to judge 判六軍諸衛事重美封雍王
317 2 idea 帝意亦疑賢佐者屬在文遇
318 2 rén a kernel / a pit 令昭召副使邊仁嗣已下逼令奏請節旄
319 2 shēn deep 帝深以為然
320 2 陛下 bì xià your majesty 陛下纂承
321 2 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 供奉官李讓勳送夏衣到州
322 2 lóu a storied building 帝舉族與皇太后曹氏自燔於元武樓
323 2 shōu to receive / to accept 收文審誅之
324 2 作亂 zuòluàn to revolt / to rebel 步軍指揮使桑遷作亂
325 2 屯戍 túnshù garrison / soldier stationed in some place 雄義都在伏州屯戍
326 2 to rely on / to depend on 倚之於親
327 2 兵士 bīngshì an ordinary soldier 詔安審信及雄義兵士妻男並處斬
328 2 jìn to the greatest extent / utmost 馬尾鬛相食俱盡
329 2 ministry / department 以太常卿李鈴為兵部尚書
330 2 樞密院 shūmì yuàn Bureau of Military Affairs 充樞密院直學士呂琦為端明殿學士
331 2 榆次 yúcì Yuci 詔範延光率兵由青山路趨榆次
332 2 zūn to honor / to respect 今孟氏已稱尊矣
333 2 to hide / to go into hiding 時重英等匿於民家井中
334 2 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如先事圖之
335 2 三十 sān shí thirty 三十卷上之
336 2 seven 居六七日
337 2 mín the people / citizen / subjects 又詔民十戶出兵一人
338 2 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 以昭義節度使安元信卒廢朝
339 2 tán deep 清泰帝至自覃懷
340 2 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 癸亥
341 2 to bear / to carry 免負鬩牆之議
342 2 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 百濟遣使獻方物
343 2 huī a badge / an insignia 路經徽陵
344 2 忠正 zhōngzhèng loyal and upright 以忠正軍節度使
345 2 官爵 guānjué official ranking / titles and honors 削奪石敬瑭官爵
346 2 xún to patrol / to make one's rounds 兩官巡即許中謝
347 2 防禦使 fángyùshǐ Defense Commissioner 右千牛將軍張令昭為齊州防禦使
348 2 朝廷 cháo tíng imperial court 猶稱藩於朝廷
349 2 武威 wǔwēi Wuwei 兼大同彰國振武威塞等軍蕃漢馬步總管
350 2 shǔ Sichuan 帝王多幸蜀以圖進取
351 2 halberd 投戈棄甲
352 2 庚辰 gēngchén seventeenth year G5 of the 60 year cycle 庚辰
353 2 節度 jiédù a solar term 以前許州節度判官張登為大理卿
354 2 舊例 jiùlì old rules / example from the past / former practices 舊例門見門辭
355 2 賓客 bīnkè a visitor / a guest 以衛尉卿聶延祚為太子賓客
356 2 十月 shíyuè October / the Tenth Month 節度使王延鈞以去年十月十四日卒
357 2 evening / night 是夕
358 2 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 秋七月戊子
359 2 to stop 已處斬訖
360 2 lái to come 時契丹主自率部族來援太原
361 2 gōng public/ common / state-owned 進封趙國公
362 2 家產 jiāchǎn family property 家產沒官
363 2 to give as a present / to present in both hands 乃命齎都統官告以賜德鈞
364 2 xià summer 夏四月己未朔
365 2 zhèng government / administration 禦敷政殿
366 2 bài to defeat / to vanquish 追兵遣襲張令昭部下敗兵至邢州沙河
367 2 jiǎn frugal / economical 右拾遺楊昭儉等各頒賚有差
368 2 to be fond of / to like 帝喜曰
369 2 bǎo to defend / to protect 保順軍節度使鮑君福加檢校太尉
370 2 cǎo grass / straw / herbs 子夜下學士院草制
371 2 shì to match 適會兵興
372 2 to connect / to inherit / to succeed 令昭召副使邊仁嗣已下逼令奏請節旄
373 2 jiàn to trample / to tread upon / to walk on 自相騰踐
374 2 邢州 Xíngzhōu Xingzhou 以邢州節度使安審琦為太原四面馬軍都指揮使
375 2 西 The West 就西山據雷公口
376 2 辛未 xīnwèi eight year H8 of the 60 year cycle 辛未
377 2 gōng to attack / to assault 便令張敬達進軍攻討
378 2 shuài handsome / graceful / smart 帥臣既已削奪
379 2 都監 dūjiàn Executive 以西京留守李周為天雄軍四面副招討使兼兵馬都監
380 2 庚子 Gēngzǐ thirty seventh year of the 60 year cycle 三月庚子
381 2 lǐng neck 不得追領祗證
382 2 不行 bùxíng will not do / will not work 竟不行其謀
383 2 to slash 奚首領達剌幹遣通事介老奏
384 2 朝臣 cháo chén court councilor 朝臣文五品
385 2 gān dry 奚首領達剌幹遣通事介老奏
386 2 壬寅 rényín thirty-ninth year I3 of the 60 year cycle 壬寅
387 2 devoid of content / void / false / empty / vain 彗星出虛危
388 2 大同 Dàtóng Datong 兼大同彰國振武威塞等軍蕃漢馬步總管
389 2 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 保順軍節度使鮑君福加檢校太尉
390 2 Fu 以前鄜州節度使皇甫立為潞州節度使
391 2 jīng to go through / to experience 路經徽陵
392 2 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 投兵仗相藉而死者山積
393 2 rèn to bear / to undertake 選擇擢任
394 2 biān side / boundary / edge / margin 令昭召副使邊仁嗣已下逼令奏請節旄
395 2 huò to reap / to harvest 獲而誅之
396 2 to record 盧文紀勸帝駐河橋
397 2 to substitute for / to take the place of / to replace 得替到京無例見
398 2 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 甲辰
399 2 監門 jiànmén gatekeeper 以右監門上將軍武廷翰為壕寨使
400 2 shū father's younger brother 振武節度使安叔千奏
401 2 dialect / language / speech 擅改敕語
402 2 去年 qùnián last year 節度使王延鈞以去年十月十四日卒
403 2 to die 鼠生而蛇死
404 2 太子 tàizǐ a crown prince 以衛尉卿聶延祚為太子賓客
405 2 kāng Kang 以捧聖第五指揮使康福進為鄚州刺史
406 2 第二 dì èr second 西北面先鋒都指揮使安審信率雄義左第二指揮二百二十七騎
407 2 shǔ to belong to / be subordinate to 帝意亦疑賢佐者屬在文遇
408 2 不悅 bùyuè displeased 帝覽奏不悅
409 2 拾遺 shíyí to pocket a lost article / (fig.) to correct others' errors / to remedy omissions (in a text etc) 直館左拾遺吳承範
410 2 招撫 zhāofǔ to enlist rebel soldiers by offering amnesty / to bring to negotiated surrender 以前彰武軍節度使高行周為太原四面招撫兼排陣使
411 2 měi beautiful 判六軍諸衛事重美封雍王
412 2 父老 fùlǎo elders 京師父老迎帝於上東門外
413 2 皇甫 huángfǔ Huangfu 以前鄜州節度使皇甫立為潞州節度使
414 2 退 tuì to retreat / to move back 蕃軍退入河東川界
415 2 zhàng weapons 仗衛如式
416 2 jiè to introduce / to lie between 奚首領達剌幹遣通事介老奏
417 2 chamber / pavilion 準閣門分析內外官辭見謝規例
418 2 háo a trench / a ditch / a channel / a moat 以右監門上將軍武廷翰為壕寨使
419 2 bǎi cypress / cedar 大軍至團柏穀
420 2 大怒 dànù angry / indignant 帝大怒
421 2 jīn today / modern / present / current / this / now 今請依天成四年正月敕
422 2 low / marshy land 隰以援張敬達
423 2 shǔ a rat / a mouse 有蛇鼠鬥於師子門外
424 2 proper / suitable / appropriate 尤宜安靜
425 2 good fortune / happiness / luck 保順軍節度使鮑君福加檢校太尉
426 2 sǔn to injure 御史中丞盧損責授右讚善大夫
427 2 擒獲 qínhuò to apprehend / to capture / to seize 洺州奏擒獲魏府作亂捧聖指揮使馬彥柔以下五十八人
428 2 bēn to run fast / to flee 奔安審信軍
429 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 故龍敏之說不行
430 2 jǐng well / mine shaft / pit 剽劫百井
431 2 wài outside 放火殺人外並放
432 2 belly / skin 以鴻臚卿兼通事舍人
433 2 今後 jīnhòu henceforth / from now on / future 今後隻令朝見
434 2 鄆州 Yùnzhōu Yunzhou / Yun prefecture 駙馬都尉石敬瑭為鄆州節度使
435 2 tài great / exalted / superior 清泰三年春正月辛卯朔
436 2 國家 guójiā country / nation / state 國家利害
437 2 兩班 liǎng bān two rows 文武兩班所差吊祭使及告廟祠祭
438 2 guǎn house / establishment / hall / public building 直館左拾遺吳承範
439 2 chóu hatred / animosity / enmity 以前均州刺史仇暉為左威衛上將軍
440 2 èr two 此月二日夜
441 2 qīng clear / pure / clean 清泰三年春正月辛卯朔
442 2 戊午 wùwǔ fifty-fifth year E7 of the 60 year cycle 戊午
443 2 衛尉 wèiwèi Commandant of Guards 判四方館王景崇為衛尉卿
444 2 chù a place / location / a spot / a point 已處斬訖
445 2 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 戊戌
446 2 庚午 gēngwǔ seventh year G7 of the 60 year cycle 庚午
447 2 chǎng (of the day) long 權知福建節度使王昶奏
448 2 鎮將 zhènjiāng a brigade general 鎮將
449 2 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 壬戌
450 2 丙辰 bǐngchén fifty-third year C5 of the 60 year cycle 丙辰
451 2 悲歌 bēi gē sad melody / elegy / dirge 帝自是酣飲悲歌
452 2 yíng to trade / to operate / to run / to manage 詔誅家屬於懷州本營
453 2 an inferior kind of jade 後明宗養子從珂弑其君自立
454 2 庚戌 gēngxū forty-seventh year G11 of the 60 year cycle 庚戌
455 2 chuán to transmit 傳之於子
456 2 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 六月辛酉
457 2 bǎng a notice or announcement / a list of names 並進榜子放謝放辭
458 2 為兵 wèi bīng to serve in the military 以太常卿李鈴為兵部尚書
459 2 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 清泰三年春正月辛卯朔
460 2 zuì crime / sin / vice 已伏其罪
461 2 柳林 liǔlín Liulin 契丹主移帳於柳林
462 2 留守 liúshǒu to stay behind to take care of things 以西京留守李周為天雄軍四面副招討使兼兵馬都監
463 2 qiáo bridge 造五龍橋攻太原城次
464 2 gǎn bold / brave 焉敢惜死
465 2 排陣 páizhèn to deploy troops 以前彰武軍節度使高行周為太原四面招撫兼排陣使
466 2 三月 sānyuè March / the Third Month 三月庚子
467 2 to inherit 繼範延光奏
468 2 an ancestral hall / a temple 文武兩班所差吊祭使及告廟祠祭
469 2 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 會去年五月十二日德音
470 2 jiān hard / strong / firm 房暠等堅言不可
471 2 進取 jìnqǔ to forge ahead / to go forward / to be enterprising 召群臣議進取
472 2 甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle 甲戌
473 2 自備 zìbèi to provide one's own... / own / self-provided / self-contained 器甲自備
474 2 皇太后 huángtàihòu empress dowager 遣工部尚書崔居儉奉宣憲皇太后寶冊於寢宮
475 2 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 十一月戊子
476 2 十四 shí sì fourteen 節度使王延鈞以去年十月十四日卒
477 2 qián front 詔取二十二日幸北面軍前
478 2 shā sand / gravel / pebbles 雲州節度使沙彥珣奏
479 2 hair 帝發京師
480 2 簿 a register / an account book / a notebook 侍御史魏遜責授太府寺主簿
481 2 dǒng Dong 以鎮州節度使董溫琪充東北面副招討使
482 2 to lift / to hold up / to raise 帝舉族與皇太后曹氏自燔於元武樓
483 2 luò to fall / to drop 落副總管
484 2 xiàn constitution / statute / law 於河南府東權立宣憲太后寢宮
485 2 yōng harmony 判六軍諸衛事重美封雍王
486 2 依舊 yījiù as before / still 依舊門辭
487 2 xūn a meritorious deed 供奉官李讓勳送夏衣到州
488 2 líng mound / hill / mountain 路經徽陵
489 2 xiáng good luck / blessing 李祥
490 2 己卯 jǐmǎo sixteenth year F4 of the 60 year cycle 己卯
491 2 a man / a male adult 每七戶出征夫一人
492 2 sūn Sun 禮部侍郎馬裔孫為中書侍郎
493 2 Míng Ming River 洺州奏擒獲魏府作亂捧聖指揮使馬彥柔以下五十八人
494 2 zuò to sit 猶勝坐受其弊
495 2 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 以兵部尚書梁文矩為太常卿
496 2 shī teacher 王師敗績
497 2 kào entertain victorious soldiers 代諸屯戍所犒軍
498 2 to prevent / to stop 為薛文遇所沮
499 2 逐退 zhútuì repulse 隰州逐退蕃軍
500 2 niú an ox / a cow / a bull 行右千牛將軍

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 66 so as to / in order to 以給事中
2 61 wèi for / to 充樞密院直學士呂琦為端明殿學士
3 61 jūn army / military 以六軍諸衛判官
4 49 zhī him / her / them / that 置酒於趙延壽之第
5 43 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 以前鄜州節度使皇甫立為潞州節度使
6 38 supreme ruler / emperor 帝御文明殿受朝賀
7 38 使 shǐ to make / to cause 今後兩使判官許中謝
8 38 zhōu a state / a province 以前許州節度判官張登為大理卿
9 36 zòu to present / to offer 中書門下奏
10 34 in / at 置酒於趙延壽之第
11 32 dōu all 諸道都押衙
12 30 zhāng a sheet / a leaf 以上元夜京城張燈
13 28 yán to prolong / to delay / to postpone 節度使王延鈞以去年十月十四日卒
14 26 指揮 zhǐhuī to command / to direct 馬步都指揮
15 24 jìng to respect /to honor 駙馬都尉石敬瑭為鄆州節度使
16 24 zhōng middle 以給事中
17 21 wáng Wang 判六軍諸衛事重美封雍王
18 21 guāng light 以大理卿竇維為光祿卿
19 19 his / hers / its / theirs 其書記以下並依舊例
20 19 shì matter / thing / item 判六軍諸衛事重美封雍王
21 19 yuē to speak / to say 帝曰
22 17 契丹 Qìdān Khitan 呂琦與李崧建和親契丹之策
23 17 zhì to / until 大軍已至太原城下
24 17 lìng to make / to cause to be / to lead 今後隻令朝見
25 17 Li 吐渾寧朔兩府留後李可久加檢校司徒
26 17 to enter 無例入見
27 17 太原 Tàiyuán Taiyuan 以晉州節度使張敬達為太原四面兵馬都部署
28 16 fán foreign things 兼大同彰國振武威塞等軍蕃漢馬步總管
29 16 zhào an imperial decree
30 15 shí time / a period of time 是時延鈞父子雖僭竊於閩嶺
31 15 zhāo illustrious 史官張昭遠
32 15 and 呂琦與李崧建和親契丹之策
33 15 to attain / to reach 大同彰國振武威塞等軍蕃漢副總管張敬達充西北面蕃漢馬步都部署
34 15 horse 禮部侍郎馬裔孫為中書侍郎
35 15 qīng minister / high officer 以前司農卿王彥鎔為太僕卿
36 15 rén person / people / a human being 專殺郡人趙思謙等十餘人
37 14 zhū all / many / various 以六軍諸衛判官
38 14 fàn a pattern / model / rule / law 吳承範等修撰
39 14 bīng soldier / troops 延州保安鎮將白文審聞兵興岐下
40 14 yòu right / right-hand 右拾遺楊昭儉等各頒賚有差
41 14 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 延州保安鎮將白文審聞兵興岐下
42 14 shì is / are / am / to be 是時延鈞父子雖僭竊於閩嶺
43 13 to ride an animal or bicycle 西北面先鋒都指揮使安審信率雄義左第二指揮二百二十七騎
44 13 bìng and / furthermore / also 並放謝放辭
45 13 wén writing / text 尚書工部郎中薛文遇為樞密院直學士
46 13 yǒu is / are / to exist 右拾遺楊昭儉等各頒賚有差
47 13 deputy / assistant / vice- 大同彰國振武威塞等軍蕃漢副總管張敬達充西北面蕃漢馬步都部署
48 13 chéng a city / a town 大軍已至太原城下
49 13 yàn elegant / handsome 以前司農卿王彥鎔為太僕卿
50 12 shí a rock / a stone 駙馬都尉石敬瑭為鄆州節度使
51 12 Germany 會去年五月十二日德音
52 11 ān calm / still / quiet / peaceful 以昭義節度使安元信卒廢朝
53 11 chōng to fill / to be full / to supply 充樞密院直學士呂琦為端明殿學士
54 11 以前 yǐqián before / formerly / previous / ago 以前司農卿王彥鎔為太僕卿
55 11 naturally / of course / certainly 朕心自明
56 11 mén door / gate / doorway / gateway 中書門下奏
57 11 děng et cetera / and so on 吳承範等修撰
58 11 xíng to walk / to move 以前彰武軍節度使高行周為太原四面招撫兼排陣使
59 11 xiè to thank 準閣門分析內外官辭見謝規例
60 10 táng jade 駙馬都尉石敬瑭為鄆州節度使
61 10 河陽 hé yáng the northern bank of the Yellow River 以河陽節度使
62 10 jiāng will / shall (future tense) 軍將進奉到闕
63 10 words / speech / expression / phrase / dialog 準閣門分析內外官辭見謝規例
64 10 yuǎn far / distant 史官張昭遠
65 10 四面 sìmiàn all sides 以晉州節度使張敬達為太原四面兵馬都部署
66 9 day of the month / a certain day 節度使王延鈞以去年十月十四日卒
67 9 to stand 以前鄜州節度使皇甫立為潞州節度使
68 9 xióng manly 西北面先鋒都指揮使安審信率雄義左第二指揮二百二十七騎
69 9 zhī to know 權知福建節度使王昶奏
70 9 a gem / a precious stone / jade 充樞密院直學士呂琦為端明殿學士
71 9 shū book 同修撰官中書舍人張昭遠
72 9 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 以前均州刺史仇暉為左威衛上將軍
73 9 chū to go out / to leave 彥珣突圍出城
74 9 jìn shanxi 保於晉祠南晉安寨
75 9 yáng Yang 右拾遺楊昭儉等各頒賚有差
76 9 yán to speak / to say / said 德音言
77 9 河東 hédōng Hedong 以河東節度使
78 9 jiān simultaneously 兼大同彰國振武威塞等軍蕃漢馬步總管
79 9 招討使 zhāotǎoshǐ Military commissioner 尋改為招討使
80 8 chéng to assist / to aid / to rescue 以端明殿學士呂琦為御史中丞
81 8 xìn to believe / to trust 以昭義節度使安元信卒廢朝
82 8 an official institution / a state bureau 吐渾寧朔兩府留後李可久加檢校司徒
83 8 zuǒ left 直館左拾遺吳承範
84 8 wèi to guard / to protect / to defend 仗衛如式
85 8 to happen upon / to meet with by chance 尚書工部郎中薛文遇為樞密院直學士
86 8 御史 yùshǐ a censor 以端明殿學士呂琦為御史中丞
87 8 rate / frequency 西北面先鋒都指揮使安審信率雄義左第二指揮二百二十七騎
88 8 shèng divine / holy / sacred / ārya 以彰聖都指揮使
89 8 míng bright / brilliant 充樞密院直學士呂琦為端明殿學士
90 8 also / too 蓋疏之也
91 8 zhài a fence / a stockade 以右監門上將軍武廷翰為壕寨使
92 8 上將軍 shàngjiāngjūn top general / commander-in-chief 以前均州刺史仇暉為左威衛上將軍
93 8 jūn great / your (honorific) 節度使王延鈞以去年十月十四日卒
94 8 以下 yǐxià below / under / following 書記以下無例中謝
95 8 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 文武兩班所差吊祭使及告廟祠祭
96 8 pàn to betray / to rebel / to revolt 河東節度使石敬瑭叛
97 7 xìng fortunate / lucky 幸龍門佛寺祈雪
98 7 quán authority / power 權知福建節度使王昶奏
99 7 already / afterwards 已伏其罪
100 7 zhǔ owner 詔兗王從溫主之
101 7 shòu to teach 御史中丞盧損責授右讚善大夫
102 7 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 鼠生而蛇死
103 7 zài in / at 在京鹽曲稅官
104 7 guān an office 同修撰官中書舍人張昭遠
105 7 判官 pàn guān a magistrate / a judge 以六軍諸衛判官
106 7 zhū to execute / to put to death / to condemn 收文審誅之
107 7 zhōu Zhou Dynasty 以前彰武軍節度使高行周為太原四面招撫兼排陣使
108 7 wén to hear 延州保安鎮將白文審聞兵興岐下
109 7 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故有是奏
110 7 lóng dragon 以左龍武大將軍袁義為右監門上將軍
111 7 de potential marker 得替到京無例見
112 7 to allow / to permit 以前許州節度判官張登為大理卿
113 7 殿 diàn a hall / a palace / a temple 帝御文明殿受朝賀
114 7 侍衛 shìwèi Imperial bodyguard 充侍衛馬步軍都指揮使宋審虔為河東節度使
115 6 檢校 jiǎnxiào to check / to verify / to proof-read 吐渾寧朔兩府留後李可久加檢校司徒
116 6 zuǒ to assist / to accompany 有人言國家明年合得一賢佐主謀
117 6 liú Liu 鄴都屯駐捧聖都虞候張令昭逐節度使劉延皓
118 6 cháo to face 帝御文明殿受朝賀
119 6 meaning / sense 以昭義節度使安元信卒廢朝
120 6 chéng to bear / to carry / to hold 吳承範等修撰
121 6 qiǎn to send / to dispatch 遣工部尚書崔居儉奉宣憲皇太后寶冊於寢宮
122 6 mìng life 故有是命
123 6 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 尚書工部郎中薛文遇為樞密院直學士
124 6 this / these 聞卿此言
125 6 shàng top / a high position 三十卷上之
126 6 馬步 mǎ bù horse stance (martial arts) 馬步都指揮
127 6 jìn to enter 軍將進奉到闕
128 6 precedent / example 書記以下無例中謝
129 6 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 戎王與晉高祖南行
130 6 zhòng heavy 判六軍諸衛事重美封雍王
131 6 xià next 中書門下奏
132 6 liǎng two 吐渾寧朔兩府留後李可久加檢校司徒
133 6 趙德鈞 zhào déjūn Zhao Dejun 詔幽州趙德鈞由飛狐路出敵軍後
134 6 shā to kill / to murder / to slaughter 專殺郡人趙思謙等十餘人
135 6 to reach 文武兩班所差吊祭使及告廟祠祭
136 6 martial / military 武四品以上舊例中謝
137 6 學士 xuéshì bachelor degree 充樞密院直學士呂琦為端明殿學士
138 6 pěng to hold up in two hands 鄴都屯駐捧聖都虞候張令昭逐節度使劉延皓
139 6 tiān day 天雄軍節度使劉延皓削奪官爵
140 6 a musical note 充樞密院直學士呂琦為端明殿學士
141 6 潞州 Lùzhōu Luzhou 以前鄜州節度使皇甫立為潞州節度使
142 6 cóng from 從之
143 6 chú except / besides 新除諸道判官
144 6 child / son 並進榜子放謝放辭
145 6 final particle 不能久駐漢地矣
146 6 tóng like / same / similar 同修撰官中書舍人張昭遠
147 6 zhāng a chapter / a section 同平章事
148 6 no 書記以下無例中謝
149 6 zhào to call together / to summon / to convene 帝召之
150 5 hòu to wait 虞候
151 5 sōng eminent / lofty 呂琦與李崧建和親契丹之策
152 5 also / too 司天監趙延乂亦言星辰失度
153 5 yuè month 是月
154 5 侍郎 shìláng an assistant minister 禮部侍郎馬裔孫為中書侍郎
155 5 hàn Han Chinese 以右神武統軍楊漢章為彰武軍節度使
156 5 extra / surplus / remainder 專殺郡人趙思謙等十餘人
157 5 gōng a palace 少列宮僚
158 5 zhuī to pursue / to chase 復下台追係推鞫
159 5 responsibility / duty 御史中丞盧損責授右讚善大夫
160 5 duān to carry 充樞密院直學士呂琦為端明殿學士
161 5 jiàn to see 準閣門分析內外官辭見謝規例
162 5 qǐng to ask / to inquire 今請依天成四年正月敕
163 5 xiān first 不如先事圖之
164 5 xiāng each other / one another / mutually 以陝州節度使相裏金為太原四面步軍都指揮使
165 5 chēng to call / to address 猶稱藩於朝廷
166 5 yóu follow / from / it is for...to 由是稍緩其事
167 5 to die 以昭義節度使安元信卒廢朝
168 5 qián to act with reverence 充侍衛馬步軍都指揮使宋審虔為河東節度使
169 5 qiān one thousand 振武節度使安叔千奏
170 5 residence / dwelling 居六七日
171 5 晉安 jìnān Jin'an 保於晉祠南晉安寨
172 5 to think / consider / to ponder 專殺郡人趙思謙等十餘人
173 5 not / no 不赴內殿
174 5 dào to arrive 軍將進奉到闕
175 5 valley / gorge / ravine 幽州趙德鈞以本軍三千騎與鎮州董溫琪由吳兒穀趨潞州
176 5 què a watchtower 軍將進奉到闕
177 5 兵馬 bīngmǎ troops and horses / military forces 以晉州節度使張敬達為太原四面兵馬都部署
178 5 xiāo to scrape off / to pare 削奪石敬瑭官爵
179 5 nián year 清泰三年春正月辛卯朔
180 5 chén minister / statesman / official 臣聞作舍於道
181 5 fàng to put / to place 並放謝放辭
182 5 móu to plan / to scheme 有人言國家明年合得一賢佐主謀
183 5 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 保順軍節度使鮑君福加檢校太尉
184 5 a step 侍衛步軍都指揮使張彥琪為河陽節度使
185 5 what / where / which 其僚佐合當何罪
186 5 concerned about / anxious / worried 虞候
187 5 guó a country / a state / a kingdom 兼大同彰國振武威塞等軍蕃漢馬步總管
188 5 jīng Beijing 得替到京無例見
189 5 jiǎ armor 甲馬一百八十匹
190 5 type of jade 侍衛步軍都指揮使張彥琪為河陽節度使
191 4 fèng to offer / to present 軍將進奉到闕
192 4 qīn relatives 呂琦與李崧建和親契丹之策
193 4 duó to take by force / to rob / to snatch 削奪石敬瑭官爵
194 4 hòu after / later 巳時後
195 4 big / great / huge / large / major 朝廷大恐
196 4 dào way / road / path 新除諸道判官
197 4 zhèn town 以鎮州節度使董溫琪充東北面副招討使
198 4 dōng east 於河南府東權立宣憲太后寢宮
199 4 xuē Xue 尚書工部郎中薛文遇為樞密院直學士
200 4 zhèn to flap 兼大同彰國振武威塞等軍蕃漢馬步總管
201 4 zōng school / sect 明宗實錄
202 4 zhāng clear / obvious 兼大同彰國振武威塞等軍蕃漢馬步總管
203 4 部下 bùxià subordinate 並部下共五百騎
204 4 部署 bùshǔ to dispose / to deploy 大同彰國振武威塞等軍蕃漢副總管張敬達充西北面蕃漢馬步都部署
205 4 tōng to go through / to open 通鑒
206 4 gāo high / tall 以前彰武軍節度使高行周為太原四面招撫兼排陣使
207 4 shān a mountain / a hill / a peak 就西山據雷公口
208 4 nèi inside / interior 不赴內殿
209 4 soil / ground / land 在不疑之地
210 4 五百 wǔ bǎi five hundred 並部下共五百騎
211 4 yīn sound / noise 會去年五月十二日德音
212 4 shí ten 專殺郡人趙思謙等十餘人
213 4 工部 gōng bù name of Kangxi radical 48 尚書工部郎中薛文遇為樞密院直學士
214 4 sòng to deliver / to carry / to give 並送京師
215 4 大理 Dàlǐ Dali 以大理卿竇維為光祿卿
216 4 tǒng to unify 以右神武統軍楊漢章為彰武軍節度使
217 4 promptly / right away / immediately 赴任即門辭
218 4 huái bosom / breast 詔誅家屬於懷州本營
219 4 to take charge of / to manage / to administer 以前司農卿王彥鎔為太僕卿
220 4 a family clan 並族所匿之家
221 4 汴州 Biànzhōu Bianzhou / Kaifeng 以雍王重美與汴州節度使範延光結婚
222 4 wèi Wei Dynasty 侍御史魏遜責授太府寺主簿
223 4 父子 fù zǐ father and son 是時延鈞父子雖僭竊於閩嶺
224 4 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 盧文紀勸帝駐河橋
225 4 miàn side / surface 大同彰國振武威塞等軍蕃漢副總管張敬達充西北面蕃漢馬步都部署
226 4 a talisman / a charm 饒州刺史符彥饒為忠正軍節度使
227 4 西北 xīběi northwest 大同彰國振武威塞等軍蕃漢副總管張敬達充西北面蕃漢馬步都部署
228 4 舍人 shèrén a palace attendant 同修撰官中書舍人張昭遠
229 4 shī to lose 大理斷以失出罪人論
230 4 wēn warm / lukewarm 詔兗王從溫主之
231 4 such as / for example / for instance 仗衛如式
232 4 Ye 鄴都屯駐捧聖都虞候張令昭逐節度使劉延皓
233 4 road / path / way 詔範延光率兵由青山路趨榆次
234 4 to conceal / to hide / to ambush 已伏其罪
235 4 Lu 御史中丞盧損責授右讚善大夫
236 4 ráo to forgive 饒州刺史符彥饒為忠正軍節度使
237 4 to move / to shift / to remove 欲移石敬瑭於鄆州
238 4 sān three 清泰三年春正月辛卯朔
239 4 wéi to surround / to encircle / to corral 以兵圍子城
240 4 xuān to declare / to announce 宣製之際
241 4 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites 禮部侍郎馬裔孫為中書侍郎
242 4 jiē all / each and every / in all cases 左右皆不對
243 4 róng arms / armaments / a military affair 苟能逐退蕃戎
244 4 zhù to be stationed at / reside at 盧文紀勸帝駐河橋
245 3 to join / to combine 有人言國家明年合得一賢佐主謀
246 3 láng a minister / an official 取省郎
247 3 yuán monetary unit / dollar 以昭義節度使安元信卒廢朝
248 3 zǒng general / total / overall / chief 兼大同彰國振武威塞等軍蕃漢馬步總管
249 3 chuān Sichuan 蕃軍退入河東川界
250 3 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 丁巳
251 3 táng Tang Dynasty 唐君臣或知其陰謀
252 3 mǐn fast / quick / clever / smart 召吏部侍郎龍敏訪以機事
253 3 one 有人言國家明年合得一賢佐主謀
254 3 progeny / descendants / posterity 禮部侍郎馬裔孫為中書侍郎
255 3 Wu 吳承範等修撰
256 3 to doubt / to disbelieve 帝疑河東有異志
257 3 zhòng many / numerous 收合餘眾
258 3 to congratulate 帝御文明殿受朝賀
259 3 jǐng sunlight 以左衛上將軍王景戡為左神武統軍
260 3 己未 jǐwèi fifty sixth year of the 60 year cycle 己未
261 3 xún a gem 雲州節度使沙彥珣奏
262 3 liù six 以六軍諸衛判官
263 3 kěn to agree / to consent / to be willing 人誰肯信
264 3 to criticize 免負鬩牆之議
265 3 修撰 xiūzhuàn to compile / to compose 吳承範等修撰
266 3 xiàn to offer / to present 百濟遣使獻方物
267 3 chǒu ugly 辛丑
268 3 shǎo few 少列宮僚
269 3 yīn because 因泣下久之
270 3 can / may / permissible 吐渾寧朔兩府留後李可久加檢校司徒
271 3 義軍 yìjūn a volunteer army 義軍
272 3 yīng should / ought 應州奏
273 3 otherwise / but / however 則契丹主有後顧之患
274 3 xíng Xing 以捧聖右第三指揮使邢立為德州刺史
275 3 如故 rúgù like an old friend 都虞候如故
276 3 五千 wǔ qiān five thousand 征夫五千人
277 3 lǎng bright 其指揮使安元信謀殺伏州刺史張朗
278 3 yún cloud 中書詰雲
279 3 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 兼有口敕誡勵
280 3 jiā house / home / residence 並族所匿之家
281 3 shì to attend on 知雜侍御史韋稅責授太僕寺丞
282 3 京師 jīngshī a capital city 並送京師
283 3 measure word for bolts of cloth, etc 甲馬一百八十匹
284 3 以太 yǐtài Ether- 以太常卿李鈴為兵部尚書
285 3 乙未 yǐwèi thirty-second year B8 of the 60 year cycle 乙未
286 3 jiǔ old 吐渾寧朔兩府留後李可久加檢校司徒
287 3 nóng agriculture / farming 以前司農卿王彥鎔為太僕卿
288 3 yòu again / also 又奏
289 3 乙巳 yǐSì forty-second year B6 of the 60 year cycle 乙巳
290 3 wèi to call 謂之
291 3 jīn gold 以前滄州節度使李金全為右領軍上將軍
292 3 zhǎn to cut / to chop / to sever 詔安審信及雄義兵士妻男並處斬
293 3 神武 shénwǔ wise and brave 以右神武統軍楊漢章為彰武軍節度使
294 3 wèi Eighth earthly branch 未契輿情
295 3 zhí straight 充樞密院直學士呂琦為端明殿學士
296 3 zhèn a wave / a spate / a burst / spell / short period of time 安審琦等陣於賊城西北
297 3 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃命齎都統官告以賜德鈞
298 3 qǐn to rest / to sleep 於河南府東權立宣憲太后寢宮
299 3 jiàng to descend / to fall / to drop 以兵降契丹
300 3 zéi thief 賊城內出騎軍三十隊
301 3 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 兼大同彰國振武威塞等軍蕃漢馬步總管
302 3 行營 xíngyíng to conduct a campaign 以趙延壽為河東道南面行營招討使
303 3 三千 sān qiān three thousand 契丹三千騎迫城
304 3 車駕 chējià imperial chariot / the emperor 車駕可幸鄴城
305 3 丁酉 Dīngyǒu thirty-fourth year D10 of the 60 year cycle 丁酉
306 3 xún to inquire into / to ask about 丹州刺史康承詢停任
307 3 天下 tiānxià China 平定天下
308 3 yóu also / as if / still 猶稱藩於朝廷
309 3 fēng to seal / to close off 判六軍諸衛事重美封雍王
310 3 shuò first day of the lunar month 清泰三年春正月辛卯朔
311 3 běn measure word for books 可久本姓白氏
312 3 chì an imperial decree 今請依天成四年正月敕
313 3 領軍 lǐngjūn to lead troups / (fig.) to lead / leading 以右領軍上將軍李頃為華清宮使
314 3 sòng Song dynasty 充侍衛馬步軍都指揮使宋審虔為河東節度使
315 3 yuán to aid / to assist 時契丹主自率部族來援太原
316 3 左右 zuǒyòu approximately 左右皆不對
317 3 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 辛巳
318 3 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 戊申
319 3 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 帥臣失守
320 3 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 房暠等堅言不可
321 3 改為 gǎiwéi to change into 改為御史中丞
322 3 趙延壽 Zhào Yánhòu Zhao Yanshou 置酒於趙延壽之第
323 3 four 武四品以上舊例中謝
324 3 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 群臣稱賀
325 3 luàn chaotic / disorderly 招集兵士入城誅亂軍
326 3 quán perfect 以前滄州節度使李金全為右領軍上將軍
327 3 京城 jīngchéng capital of a country 以上元夜京城張燈
328 3 yún cloud 敬瑭上章云
329 3 shì clan / a branch of a lineage 可久本姓白氏
330 3 武統 wǔtǒng to unify by using military force (usu. in relation to Taiwan) 以右龍武統軍李從昶為左龍武統軍
331 3 戊辰 wùchén fifth year E5 of the 60 year cycle 二月戊辰
332 3 dài to represent / to substitute / to replace 代諸屯戍所犒軍
333 3 xún to search / to look for / to seek 尋改為招討使
334 3 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 清泰三年春正月辛卯朔
335 3 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 帝意亦疑賢佐者屬在文遇
336 3 nán south 保於晉祠南晉安寨
337 3 entirely / without exception 但恐犬兔俱斃
338 3 guǎn to manage / to control / to be in charge of 兼大同彰國振武威塞等軍蕃漢馬步總管
339 3 彰武 zhāngwǔ Zhangwu 以右神武統軍楊漢章為彰武軍節度使
340 3 xīn new / fresh / modern 新除諸道判官
341 3 xián virtuous / worthy 有人言國家明年合得一賢佐主謀
342 3 以西 yǐxī west 以西上閣門副使
343 3 dān cinnabar 敏勸帝立東丹王讚華為契丹主
344 3 翌日 yìrì the next day 翌日
345 3 zhào Zhao 專殺郡人趙思謙等十餘人
346 3 huì can / be able to 會去年五月十二日德音
347 3 guī to go back / to return 勒歸私第
348 3 yào to want / to wish for 德鈞父子堅要鎮州
349 3 shèng to beat / to win / to conquer 以岢嵐軍為勝州
350 3 hào bright / luminous 鄴都屯駐捧聖都虞候張令昭逐節度使劉延皓
351 3 píng flat / level / smooth 同平章事
352 3 fán ordinary / common 凡升朝官並許中謝
353 3 to go / to visit / to attend 不赴內殿
354 3 己巳 jǐsì sixth year F6 of the 60 year cycle, e.g. 1989 or 2049 己巳
355 3 shù a garrison 戍兵自潰
356 3 幽州 yōuzhōu Youzhou / Fanyang 詔幽州趙德鈞由飛狐路出敵軍後
357 3 yīng England 英賢立事
358 2 liáo a bureaucrat / an official 少列宮僚
359 2 書記 shūji secretary / record keeper 書記以下無例中謝
360 2 chà to differ 右拾遺楊昭儉等各頒賚有差
361 2 jiā to add 吐渾寧朔兩府留後李可久加檢校司徒
362 2 dòu to struggle / to fight 有蛇鼠鬥於師子門外
363 2 zhōng loyalty / devotion 詔範延光誅張令昭部下五指揮及忠銳
364 2 shòu to suffer / to be subjected to 帝御文明殿受朝賀
365 2 pàn to judge 判六軍諸衛事重美封雍王
366 2 idea 帝意亦疑賢佐者屬在文遇
367 2 rén a kernel / a pit 令昭召副使邊仁嗣已下逼令奏請節旄
368 2 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 不得追領祗證
369 2 shēn deep 帝深以為然
370 2 陛下 bì xià your majesty 陛下纂承
371 2 之際 zhījì at that moment 宣製之際
372 2 frequently / often / again and again 蕃軍屢卻
373 2 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 供奉官李讓勳送夏衣到州
374 2 I 豁吾憤氣
375 2 lóu a storied building 帝舉族與皇太后曹氏自燔於元武樓
376 2 shōu to receive / to accept 收文審誅之
377 2 作亂 zuòluàn to revolt / to rebel 步軍指揮使桑遷作亂
378 2 again / more / repeatedly 復下台追係推鞫
379 2 屯戍 túnshù garrison / soldier stationed in some place 雄義都在伏州屯戍
380 2 to rely on / to depend on 倚之於親
381 2 兵士 bīngshì an ordinary soldier 詔安審信及雄義兵士妻男並處斬
382 2 jìn to the greatest extent / utmost 馬尾鬛相食俱盡
383 2 ministry / department 以太常卿李鈴為兵部尚書
384 2 樞密院 shūmì yuàn Bureau of Military Affairs 充樞密院直學士呂琦為端明殿學士
385 2 榆次 yúcì Yuci 詔範延光率兵由青山路趨榆次
386 2 zūn to honor / to respect 今孟氏已稱尊矣
387 2 to hide / to go into hiding 時重英等匿於民家井中
388 2 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如先事圖之
389 2 三十 sān shí thirty 三十卷上之
390 2 seven 居六七日
391 2 mín the people / citizen / subjects 又詔民十戶出兵一人
392 2 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 以昭義節度使安元信卒廢朝
393 2 tán deep 清泰帝至自覃懷
394 2 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 癸亥
395 2 a time 造五龍橋攻太原城次
396 2 to bear / to carry 免負鬩牆之議
397 2 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 百濟遣使獻方物
398 2 huī a badge / an insignia 路經徽陵
399 2 忠正 zhōngzhèng loyal and upright 以忠正軍節度使
400 2 官爵 guānjué official ranking / titles and honors 削奪石敬瑭官爵
401 2 xún to patrol / to make one's rounds 兩官巡即許中謝
402 2 防禦使 fángyùshǐ Defense Commissioner 右千牛將軍張令昭為齊州防禦使
403 2 I / me / my 我騎軍將移陣
404 2 朝廷 cháo tíng imperial court 猶稱藩於朝廷
405 2 武威 wǔwēi Wuwei 兼大同彰國振武威塞等軍蕃漢馬步總管
406 2 shǔ Sichuan 帝王多幸蜀以圖進取
407 2 gòng together 並部下共五百騎
408 2 halberd 投戈棄甲
409 2 庚辰 gēngchén seventeenth year G5 of the 60 year cycle 庚辰
410 2 節度 jiédù a solar term 以前許州節度判官張登為大理卿
411 2 舊例 jiùlì old rules / example from the past / former practices 舊例門見門辭
412 2 賓客 bīnkè a visitor / a guest 以衛尉卿聶延祚為太子賓客
413 2 十月 shíyuè October / the Tenth Month 節度使王延鈞以去年十月十四日卒
414 2 evening / night 是夕
415 2 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 秋七月戊子
416 2 to stop 已處斬訖
417 2 lái to come 時契丹主自率部族來援太原
418 2 gōng public/ common / state-owned 進封趙國公
419 2 家產 jiāchǎn family property 家產沒官
420 2 méi not have 家產沒官
421 2 jìng actually / in the end 既而竟依中書所奏
422 2 to give as a present / to present in both hands 乃命齎都統官告以賜德鈞
423 2 xià summer 夏四月己未朔
424 2 zhèng government / administration 禦敷政殿
425 2 bài to defeat / to vanquish 追兵遣襲張令昭部下敗兵至邢州沙河
426 2 jiǎn frugal / economical 右拾遺楊昭儉等各頒賚有差
427 2 to be fond of / to like 帝喜曰
428 2 bǎo to defend / to protect 保順軍節度使鮑君福加檢校太尉
429 2 cǎo grass / straw / herbs 子夜下學士院草制
430 2 shì to match 適會兵興
431 2 to connect / to inherit / to succeed 令昭召副使邊仁嗣已下逼令奏請節旄
432 2 jiàn to trample / to tread upon / to walk on 自相騰踐
433 2 邢州 Xíngzhōu Xingzhou 以邢州節度使安審琦為太原四面馬軍都指揮使
434 2 西 The West 就西山據雷公口
435 2 辛未 xīnwèi eight year H8 of the 60 year cycle 辛未
436 2 gōng to attack / to assault 便令張敬達進軍攻討
437 2 shuài handsome / graceful / smart 帥臣既已削奪
438 2 都監 dūjiàn Executive 以西京留守李周為天雄軍四面副招討使兼兵馬都監
439 2 庚子 Gēngzǐ thirty seventh year of the 60 year cycle 三月庚子
440 2 lǐng neck 不得追領祗證
441 2 不行 bùxíng will not do / will not work 竟不行其謀
442 2 to slash 奚首領達剌幹遣通事介老奏
443 2 yān where / how 故權於京城修奉寢宮上諡焉
444 2 朝臣 cháo chén court councilor 朝臣文五品
445 2 gān dry 奚首領達剌幹遣通事介老奏
446 2 壬寅 rényín thirty-ninth year I3 of the 60 year cycle 壬寅
447 2 devoid of content / void / false / empty / vain 彗星出虛危
448 2 大同 Dàtóng Datong 兼大同彰國振武威塞等軍蕃漢馬步總管
449 2 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 保順軍節度使鮑君福加檢校太尉
450 2 Fu 以前鄜州節度使皇甫立為潞州節度使
451 2 jīng to go through / to experience 路經徽陵
452 2 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 投兵仗相藉而死者山積
453 2 rèn to bear / to undertake 選擇擢任
454 2 shāo a little / slightly 由是稍緩其事
455 2 biān side / boundary / edge / margin 令昭召副使邊仁嗣已下逼令奏請節旄
456 2 shéi who / whoever 人誰肯信
457 2 huò to reap / to harvest 獲而誅之
458 2 to record 盧文紀勸帝駐河橋
459 2 suī although / even though 是時延鈞父子雖僭竊於閩嶺
460 2 to substitute for / to take the place of / to replace 得替到京無例見
461 2 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 甲辰
462 2 監門 jiànmén gatekeeper 以右監門上將軍武廷翰為壕寨使
463 2 shū father's younger brother 振武節度使安叔千奏
464 2 dialect / language / speech 擅改敕語
465 2 去年 qùnián last year 節度使王延鈞以去年十月十四日卒
466 2 to die 鼠生而蛇死
467 2 太子 tàizǐ a crown prince 以衛尉卿聶延祚為太子賓客
468 2 kāng Kang 以捧聖第五指揮使康福進為鄚州刺史
469 2 第二 dì èr second 西北面先鋒都指揮使安審信率雄義左第二指揮二百二十七騎
470 2 shǔ to belong to / be subordinate to 帝意亦疑賢佐者屬在文遇
471 2 不悅 bùyuè displeased 帝覽奏不悅
472 2 拾遺 shíyí to pocket a lost article / (fig.) to correct others' errors / to remedy omissions (in a text etc) 直館左拾遺吳承範
473 2 招撫 zhāofǔ to enlist rebel soldiers by offering amnesty / to bring to negotiated surrender 以前彰武軍節度使高行周為太原四面招撫兼排陣使
474 2 měi beautiful 判六軍諸衛事重美封雍王
475 2 父老 fùlǎo elders 京師父老迎帝於上東門外
476 2 皇甫 huángfǔ Huangfu 以前鄜州節度使皇甫立為潞州節度使
477 2 退 tuì to retreat / to move back 蕃軍退入河東川界
478 2 zhàng weapons 仗衛如式
479 2 jiè to introduce / to lie between 奚首領達剌幹遣通事介老奏
480 2 chamber / pavilion 準閣門分析內外官辭見謝規例
481 2 according to 今請依天成四年正月敕
482 2 háo a trench / a ditch / a channel / a moat 以右監門上將軍武廷翰為壕寨使
483 2 bǎi cypress / cedar 大軍至團柏穀
484 2 duàn absolutely / decidedly 大理斷以失出罪人論
485 2 大怒 dànù angry / indignant 帝大怒
486 2 jīn today / modern / present / current / this / now 今請依天成四年正月敕
487 2 low / marshy land 隰以援張敬達
488 2 shǔ a rat / a mouse 有蛇鼠鬥於師子門外
489 2 proper / suitable / appropriate 尤宜安靜
490 2 good fortune / happiness / luck 保順軍節度使鮑君福加檢校太尉
491 2 sǔn to injure 御史中丞盧損責授右讚善大夫
492 2 擒獲 qínhuò to apprehend / to capture / to seize 洺州奏擒獲魏府作亂捧聖指揮使馬彥柔以下五十八人
493 2 bēn to run fast / to flee 奔安審信軍
494 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 故龍敏之說不行
495 2 jǐng well / mine shaft / pit 剽劫百井
496 2 wài outside 放火殺人外並放
497 2 belly / skin 以鴻臚卿兼通事舍人
498 2 今後 jīnhòu henceforth / from now on / future 今後隻令朝見
499 2 鄆州 Yùnzhōu Yunzhou / Yun prefecture 駙馬都尉石敬瑭為鄆州節度使
500 2 zhèn I / we 石郎與朕近親

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
bǎi
 1. cypress / cedar
 2. Berlin
 3. Bai
百济 百濟 Bǎijì Paekche / Baekje
八月 bāyuè August / the Eighth Month
汴州 Biànzhōu Bianzhou / Kaifeng
兵部 bīngbù Ministry of War
邠州 Bīnzhōu Binzhou
沧州 滄州 Cāngzhōu Cangzhou
代州 dàizhōu Daizhou / Dai prefecture
大理 Dàlǐ Dali
大同 Dàtóng
 1. Datong
 2. datong / Grand Unity
邓州 鄧州 dèngzhōu Dengzhou
德州 dézhōu
 1. Dezhou
 2. Texas
dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
东门 東門 Dōng mén East Gate
都监 都監 dūjiàn Executive
二月 èryuè February / the Second Month
防御使 防禦使 fángyùshǐ Defense Commissioner
fén Fen
Fu
福建 Fújiàn Fujian
驸马都尉 駙馬都尉 fùmǎ dūwèi Commandant Escort
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
给事 給事 gěishì official (imperial) position
guǐ tenth heavenly stem / tenth in order
国子祭酒 國子祭酒 guózǐ jìjiǔ Chancellor of the National University
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
汉地 漢地 Hàn dì territory of the Han dynasty / homeland of the Han people
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
河东道 河東道 Hédōng Dào Hedong Province
河南府 Hénán Fǔ Hennan Provincial Capital
华州 華州 huá zhōu Washington state
皇甫 huángfǔ Huangfu
华清宫 華清宮 huáqīng gōng HuaQing Palace
华为 華為 huáwèi Huawei
监修国史 監修國史 jiànxiū guóshǐ Director of National History
甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle
节度使 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋安 晉安 jìnān Jin'an
晋州 晉州 jìnzhōu
 1. Jinzhou
 2. Jin Prefecture
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
岢岚 岢嵐 kělán Kelan
雷公 léigōng Lei Gong / Duke of Thunder
连城 連城 liánchéng Liancheng
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
辽史 遼史 Liáo Shǐ History of the Liao
礼部 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites
liè variant of 鬣 U+9B23, a mane
六字 Liù Zì Namo Amitofo / Mantra of Six Syllables / Om mani padme hum
留后 留後 liúhòu Provisional Governor
柳林 liǔlín Liulin
六月 liùyuè June / the Sixth Month
龙门 龍門 lóngmén
 1. Longmen
 2. Longmen
luò
 1. Luo
 2. Luo River
潞州 Lùzhōu Luzhou
Mǐn
 1. Fujian
 2. Min dialect
 3. Min River
 4. Min tribe
Míng Ming River
Mo
南奔 Nánbēn Lamphun
pān
 1. water in which rice has been rinsed
 2. Pan River
 3. Pan
契丹 Qìdān Khitan
契丹国 契丹國 Qìdānguó Khitan Empire
七月 qīyuè July / the Seventh Month
日南 rìnán Rinan
汝州 rǔzhōu Ruzhou
山东 山東 Shāndōng Shandong
少府监 少府監 shǎofǔjiàn Directorate for Imperial Manufacturers
史馆 史館 shǐguǎn Historiography Institute
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
枢密院 樞密院 shūmì yuàn Bureau of Military Affairs
枢密使 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
太保 Tàibǎo Grand Protector
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor
太仆 太僕 tàipú Grand Servant
太仆寺 Tàipú Sì
 1. Court of imperial Stud
 2. Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding
太师 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
太原 Tàiyuán Taiyuan
太宗 Tàizōng
 1. Emperor Taizong of Song
 2. Tai Zong
天监 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
五代 Wǔ Dài Five Dynasties
五代史 Wǔ Dài Shǐ History of the Five Dynasties (between Tang and Song)
武威 wǔwēi Wuwei
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
襄城 xiāngchéng Xiangcheng
项籍 項籍 xiàngjí Xiang Ji
辛亥 xīn hài Xin Hai year
xíng
 1. Xing
 2. Xing
邢州 Xíngzhōu Xingzhou
玄宗 Xuán Zōng Emperor Xuanzong of Tang
宣州 xuānzhōu Xuanzhou
xuē
 1. Xue
 2. Xue
延寿 延壽 Yán Shòu Yan Shou
 1. Ye
 2. Ye
Yi
以太 yǐtài Ether-
幽州 yōuzhōu Youzhou / Fanyang
元夜 yuányè Lantern Festival / night of 15th of first lunar month
榆次 yúcì Yuci
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
郓州 鄆州 Yùnzhōu Yunzhou / Yun prefecture
宇文 yǔwén
 1. Yuwen
 2. Yuwen
彰武 zhāngwǔ Zhangwu
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
赵德钧 趙德鈞 zhào déjūn Zhao Dejun
赵国 趙國 Zhào Guó State of Zhao
赵延寿 趙延壽 Zhào Yánhòu Zhao Yanshou
诏安 詔安 zhàoān Zhao'an
招讨使 招討使 zhāotǎoshǐ Military commissioner
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
中书侍郎 中書侍郎 zhōngshū shìláng Attendant Gentleman of the Secretariat

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English