Glossary and Vocabulary for Old History of the Five Dynasties 舊五代史, 卷七十七 晉書3: 高祖本紀三 Volume 77 Book of Later Jin 3: Gaozu Annals 3

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 51 jūn army / military 制武清軍節度使馬希萼改威武軍節度使
2 38 使 shǐ to make / to cause 充諸道鹽鐵轉運副使
3 37 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 前興元節度使張筠卒於西京
4 32 zhōu a state / a province 故涇州節度觀察留後盧順密贈右驍衛上將軍
5 24 wáng Wang 判度支王松改尚書刑部侍郎
6 23 檢校 jiǎnxiào to check / to verify / to proof-read 並加檢校太傅
7 22 zòu to present / to offer 以太史先奏日蝕故也
8 21 gǎi to change / to alter 判度支王松改尚書刑部侍郎
9 20 mén door / gate / doorway / gateway 東上閣門使
10 20 zhōng middle 中書上言
11 19 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 判度支王松改尚書刑部侍郎
12 19 an official institution / a state bureau 廣晉府行營都招討使楊光遠加兼中書令
13 18 lìng to make / to cause to be / to lead 令進封事
14 17 Li 翰林學士李浣賜緋魚袋
15 17 shū book 中書上言
16 17 guāng light 廣晉府行營都招討使楊光遠加兼中書令
17 16 jìn shanxi 廣晉府行營都招討使楊光遠加兼中書令
18 16 zhào an imperial decree 詔曰
19 15 shì matter / thing / item 令進封事
20 15 rén person / people / a human being 縱都人遊樂
21 14 guǎng wide / large / vast 宴近臣於廣政殿
22 14 jiā to add 荊南節度使高從誨加食邑實封
23 14 zhì to create / to make / to manufacture 知制誥吳承範為庫部員外郎
24 13 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 太常禮院申
25 13 xiàn county 太原縣有史匡翰碑
26 12 děng et cetera / and so on 碙砂等方物
27 12 指揮 zhǐhuī to command / to direct 侍衛親軍馬步軍都指揮使
28 12 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 前澶州刺史馮暉自逆城來歸
29 12 Germany 歸德軍節度使趙在禮
30 12 zuǒ left 戶部郎中高延賞改左諫議大夫
31 12 yán to prolong / to delay / to postpone 戶部郎中高延賞改左諫議大夫
32 12 shēng to ascend / to go up 位以才升
33 11 yòu right / right-hand 以前右諫議大夫薛融為左諫議大夫
34 11 殿 diàn a hall / a palace / a temple 帝御崇元殿受朝賀
35 11 jìn to enter 左散騎常侍張允進
36 11 one 也合各有一件事敷奏
37 11 節度 jiédù a solar term 故涇州節度觀察留後盧順密贈右驍衛上將軍
38 10 zhī to know 知制誥吳承範為庫部員外郎
39 10 què a watchtower / a guard tower 所諱字正文及偏旁闕點畫
40 10 tiān day 禮非天降
41 10 píng flat / level / smooth 平盧軍節度使
42 10 guān an office 仍並官給及據官品依令式處分
43 10 wèi to guard / to protect / to defend 仗衛如式
44 10 proper / suitable / appropriate 宜特輟一日朝參
45 10 侍郎 shìláng an assistant minister 禮部侍郎和凝兼判度支
46 10 qián front 前興元節度使張筠卒於西京
47 10 chōng to fill / to be full / to supply 充諸道鹽鐵轉運副使
48 9 fēng to seal / to close off 荊南節度使高從誨加食邑實封
49 9 fàn a pattern / model / rule / law 知制誥吳承範為庫部員外郎
50 9 zài in / at 謂孔子之母名徵在
51 9 xióng manly 天雄軍節度
52 9 契丹 Qìdān Khitan 以左僕射劉句為契丹冊禮使
53 9 sān three 天福三年正月戊申朔
54 9 zhāng a chapter / a section 改雍熙樓為章和樓
55 9 wèi Wei Dynasty 魏府行營步軍都指揮使
56 9 wén writing / text 雖逾孔子之文
57 8 to reach 所諱字正文及偏旁闕點畫
58 8 諫議大夫 jiànyì dàifu Remonstrance Official 戶部郎中高延賞改左諫議大夫
59 8 hui to conceal 二名不偏諱
60 8 nián year 天福三年正月戊申朔
61 8 guī to go back / to return 歸德軍節度使趙在禮
62 8 mìng life 受天明命
63 8 horse 制武清軍節度使馬希萼改威武軍節度使
64 8 郎中 lángzhōng Langzhong 戶部郎中高延賞改左諫議大夫
65 8 shì style 仗衛如式
66 7 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 檢校太尉
67 7 chà to differ 本司不得差補
68 7 deputy / assistant / vice- 充諸道鹽鐵轉運副使
69 7 guó a country / a nation 河陽節度使兼奉國左右廂都指揮使
70 7 èr two 二名不偏諱
71 7 行營 xíngyíng to conduct a campaign 廣晉府行營都招討使楊光遠加兼中書令
72 7 yáng Yang 廣晉府行營都招討使楊光遠加兼中書令
73 7 zhì to place / to lay out 以太子詹事王居敏制置安邑
74 7 yuē to speak / to say 御劄曰
75 6 to defend / to resist 帝御崇元殿受朝賀
76 6 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 詔司空兼門下侍郎
77 6 zhào Zhao 歸德軍節度使趙在禮
78 6 留守 liúshǒu to stay behind to take care of things 西京留守京兆尹李周
79 6 太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor 並加檢校太傅
80 6 shǔ to belong to / be subordinate to 屬干戈之未戢
81 6 to take charge of / to manage / to administer 百官守司
82 6 fèng to offer / to present 虔奉祖宗
83 6 book / volume 以左僕射劉句為契丹冊禮使
84 6 shàng top / a high position 中書上言
85 6 yán to speak / to say / said 言而不用
86 6 chì an imperial decree
87 6 hàn a writing brush / a pen / a pencil 太原縣有史匡翰碑
88 6 yuǎn far / distant 廣晉府行營都招討使楊光遠加兼中書令
89 6 meaning / sense 昭義節度使
90 6 liú Liu 鴻臚卿劉頎卒
91 6 dào to arrive 今據到者未及十人
92 6 to inherit 前司農卿蘇繼顏改鴻臚卿充職
93 5 xuē Xue 以前右諫議大夫薛融為左諫議大夫
94 5 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor 檢校太師
95 5 gào announcement / proclamation 知制誥吳承範為庫部員外郎
96 5 qīng minister / high officer 鴻臚卿劉頎卒
97 5 員外 yuánwài landlord 以尚書屯田員外郎
98 5 天福 tiānfú good fortune granted by heaven 天福三年正月戊申朔
99 5 馬步 mǎ bù horse stance (martial arts) 侍衛親軍馬步軍都指揮使
100 5 舍人 shèrén a palace attendant 中書舍人李詳上疏
101 5 to die 前興元節度使張筠卒於西京
102 5 改為 gǎiwéi to change into 改為擁旌鄉浴鳳裏
103 5 jīn today / modern / present / current / this / now 今據到者未及十人
104 5 chāng Chang 惟德允昌
105 5 cháo to face 帝御崇元殿受朝賀
106 5 學士 xuéshì bachelor degree 端明殿學士
107 5 wēi prestige / majesty 廣晉府行營都排陣使杜重威
108 5 河陽 hé yáng the northern bank of the Yellow River 河陽節度使兼奉國左右廂都指揮使
109 5 yǔn to grant / to allow / to consent 左散騎常侍張允進
110 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 百官守司
111 5 鄆州 Yùnzhōu Yunzhou / Yun prefecture 鄆州奏
112 5 tóng like / same / similar 玄宗二名亦同
113 5 zèng to give a present 贈太子賓客
114 5 以前 yǐqián before / formerly / previous / ago 以前右諫議大夫薛融為左諫議大夫
115 5 chóng high / dignified / lofty 帝御崇元殿受朝賀
116 5 gòng a tribute / a gift 詔貢舉宜權停一年
117 5 pàn to judge 禮部侍郎和凝兼判度支
118 5 dào way / road / path 充諸道鹽鐵轉運副使
119 5 fàng to put / to place 應定州所差軍前夫役逃戶夏秋稅並放
120 5 Wu 知制誥吳承範為庫部員外郎
121 5 láng a minister / an official 以尚書屯田員外郎
122 5 supreme ruler / emperor 帝御崇元殿受朝賀
123 5 皇帝 huángdì Emperor 制皇帝受命寶
124 5 zhí office / post 前司農卿蘇繼顏改鴻臚卿充職
125 5 letter / symbol / character 廟諱平聲字
126 5 Lu 故涇州節度觀察留後盧順密贈右驍衛上將軍
127 5 rén a kernel / a pit 回鶻可汗王仁美進野馬
128 5 chán still / placid / tranquil 前澶州刺史馮暉自逆城來歸
129 5 shòu to suffer / to be subjected to 帝御崇元殿受朝賀
130 5 chéng a city / a town 前澶州刺史馮暉自逆城來歸
131 5 jùn a commandery / a prefecture 封本郡之土茅
132 5 guǎn to manage / to control / to be in charge of 尚書司門應管諸闕令丞等
133 4 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 以尚書吏部侍郎盧詹為尚書左丞
134 4 hóu marquis / lord 仍條貫藩侯郡守
135 4 gěi to give 仍並官給及據官品依令式處分
136 4 zhāo illustrious 昭義節度使
137 4 xián hatred 禮不諱嫌名
138 4 róng to blend / to merge / to harmonize 以前右諫議大夫薛融為左諫議大夫
139 4 zhòng heavy 廣晉府行營都排陣使杜重威
140 4 工部 gōng bù name of Kangxi radical 48 工部侍郎
141 4 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 戊子
142 4 qiǎn to send / to dispatch 今更遣太僕卿邢德昭往伸祭奠
143 4 食邑 shíyì a fiefdom 荊南節度使高從誨加食邑實封
144 4 gāo high / tall 戶部郎中高延賞改左諫議大夫
145 4 侍衛 shìwèi Imperial bodyguard 侍衛親軍馬步軍都指揮使
146 4 tōng to go through / to open 千里未通於懷抱
147 4 biǎo clock / a wrist watch 荊南節度使高從誨本貫汴州浚儀縣王畿鄉表節東坊
148 4 to stand 立於天福八年
149 4 一日 yī rì one [whole] day 輟視朝一日
150 4 jīng to go through / to experience 偶經夏旱
151 4 to move / to shift / to remove 遽至流移
152 4 wéi to preserve / to maintain 桑維翰
153 4 xíng to walk / to move 委觀察使散行曉諭
154 4 洛京 luòjīng Luojing [Luoyang] 請停修洛京大內
155 4 qián money / currency 其始皆破皇業錢以制之
156 4 mín the people / citizen / subjects 民多流散
157 4 yǐn to govern 廣晉尹
158 4 to lift / to hold up / to raise 詔貢舉宜權停一年
159 4 can / may / permissible 可不美歟
160 4 liù six 六飛才及於京師
161 4 míng bright / brilliant 端明殿學士
162 4 jiān to supervise / to inspect 國子少監張再通為試衛尉卿
163 4 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 贈右僕射
164 4 wèi Eighth earthly branch 未爽周公之訓
165 4 shuò first day of the lunar month 天福三年正月戊申朔
166 4 apparatus 荊南節度使高從誨本貫汴州浚儀縣王畿鄉表節東坊
167 4 zhōu Zhou Dynasty 西京留守京兆尹李周
168 4 于闐國 yútiánguó Yutian 于闐國王楊仁美遣使貢方物
169 4 bǎo a jewel / gem / a treasure 制皇帝受命寶
170 4 觀察使 guānchá shǐ Surveillence Commissioner 委觀察使散行曉諭
171 4 shùn to obey 故涇州節度觀察留後盧順密贈右驍衛上將軍
172 4 zhàng weapons 仗衛如式
173 4 jiàn to build / to construct 建瑭之子也
174 4 bèi cowry / shellfish / shell 以貝州刺史孫漢威為檢校太保
175 4 area near capital / imperial domain 荊南節度使高從誨本貫汴州浚儀縣王畿鄉表節東坊
176 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 不得多奏衙前職員
177 3 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 以右金吾大將軍馬從斌為契丹國信使
178 3 chuán to transmit 竇貞固傳
179 3 xiāng to aid / to help / to assist 襄州奏
180 3 戶部 hùbù Ministry of Revenue 戶部郎中高延賞改左諫議大夫
181 3 zhāng clear / obvious 升相州為彰德軍
182 3 to give / to bestow favors 翰林學士李浣賜緋魚袋
183 3 liáo a bureaucrat / an official 請令文武百僚
184 3 貞固 zhēngù to not change / unswerving 知制誥竇貞固改中書舍人充職
185 3 shuì taxes / duties 應定州所差軍前夫役逃戶夏秋稅並放
186 3 致仕 zhìshì to retire from a government post 戶部尚書致仕蕭蘧卒
187 3 gōng a palace 帝御大寧宮門樓觀之
188 3 chéng to bear / to carry / to hold 知制誥吳承範為庫部員外郎
189 3 chéng honesty / sincerity 瀝衷誠而效順
190 3 親軍 qīnjūn an escort / a guard / a bodyguard 侍衛親軍馬步軍都指揮使
191 3 水漲 shuǐ zhǎng water rising 漢江水漲一丈一尺
192 3 是日 shìrì (formal) this day / that day 是日
193 3 wǎng to go (in a direction) 奉詔共差樂官六十七人往契丹
194 3 tíng to stop / to halt 請停修洛京大內
195 3 shí time / a point or period of time 並畫時勒停訖奏聞
196 3 xià summer 偶經夏旱
197 3 太子 tàizǐ a crown prince 贈太子賓客
198 3 上將軍 shàngjiāngjūn top general / commander-in-chief 故涇州節度觀察留後盧順密贈右驍衛上將軍
199 3 chéng to assist / to aid 尚書司門應管諸闕令丞等
200 3 御史 yùshǐ a censor 駕部員外郎兼侍御史知雜事劉皞
201 3 yún cloud
202 3 dài to carry / to bring 帶平章事
203 3 其餘 qíyú rest / remainder 其餘皆延光之將佐也
204 3 wěi to delegate / to commission 只委闕鎮使鈐轄
205 3 dōng east 東上閣門使
206 3 太保 Tàibǎo Grand Protector 右神武統軍王周加檢校太保
207 3 lóng dragon 以河陽潛龍舊宅為開晉禪院
208 3 處置 chǔzhì to handle / to take care of / to punish 管內觀察處置等使
209 3 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 壬戌
210 3 汴州 Biànzhōu Bianzhou / Kaifeng 荊南節度使高從誨本貫汴州浚儀縣王畿鄉表節東坊
211 3 ēn kindness / grace / graciousness 凡遇傅恩
212 3 天下 tiānxià China 大赦天下
213 3 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs 以樞密使
214 3 táng jade 建瑭之子也
215 3 施行 shīxíng to put in place / to put into practice / to take effect 望依令式施行
216 3 a halberd 並許私門立戟
217 3 zhǔn a rule / a guideline / a standard 準故事
218 3 zhēng to prove / to confirm 謂孔子之母名徵在
219 3 lái to come 自屯軍已來
220 3 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 于闐國王楊仁美遣使貢方物
221 3 不諱 bùhui without concealing anything / to pass away / to die 禮不諱嫌名
222 3 shǐ history 以太史先奏日蝕故也
223 3 鄉里 xiānglǐ hometown 並改鄉里名號
224 3 zàn to praise 趙贊傳
225 3 wén to hear 並畫時勒停訖奏聞
226 3 yàn elegant / handsome 右監門衛上將軍王彥璘卒
227 3 miào temple / shrine 廟諱平聲字
228 3 qǐng to ask / to inquire 請沙汰在朝文武臣僚
229 3 táo to escape / to run away / to flee 應定州所差軍前夫役逃戶夏秋稅並放
230 3 zhī to support 禮部侍郎和凝兼判度支
231 3 jiàng to descend / to fall / to drop 禮非天降
232 3 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 丙寅
233 3 měi beautiful 回鶻可汗王仁美進野馬
234 3 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites 禮部侍郎和凝兼判度支
235 3 zhí straight 充樞密院直學士
236 3 liǎng two 解縣兩池榷鹽事
237 3 martial / military 故振武節度使李嗣本贈太尉
238 3 zhèng government / administration 宴近臣於廣政殿
239 3 回鶻 Huíhú Huihu 回鶻可汗王仁美進野馬
240 3 shǎo few 以員闕少而選人多
241 3 翰林學士 hànlín xuéshì members of the Hanlin Imperial Academy 翰林學士李浣賜緋魚袋
242 3 a step 魏府行營步軍都指揮使
243 3 西京 Xī Jīng Xi Jing 前興元節度使張筠卒於西京
244 3 sāng mulberry tree 桑維翰
245 3 a gem / a precious stone / jade 秘書監呂琦
246 3 dìng to decide 同共詳定唐明宗朝編敕
247 3 受命 shòumìng ordained or appointed to a post / to benefit from counsel 制皇帝受命寶
248 3 wèi to call 謂音聲相近
249 3 甲申 Jiǎ Shēn Jia Shen year 甲申
250 3 xiào school 遣客省使李守貞押器幣賜魏府立功將校
251 3 yòng to use / to apply 用而不言
252 3 fāng square / quadrilateral / one side 方開歷數
253 3 義軍 yìjūn a volunteer army 昭義軍節度使兼侍衛親軍馬步軍都虞候杜重威改忠武軍節度使
254 3 to think / consider / to ponder 而建瑭父敬思
255 3 xiāng a wing room 河陽節度使兼奉國左右廂都指揮使
256 3 方物 fāngwù produced locally / local product (with distinctive native features) 碙砂等方物
257 3 hàn dry 境內旱
258 3 左右 zuǒyòu approximately 河陽節度使兼奉國左右廂都指揮使
259 3 戊寅 wùyín fifteenth year E3 of the 60 year cycle 八月戊寅
260 3 fān a fence / a pale / a border / a vassal state 仍條貫藩侯郡守
261 3 private 並許私門立戟
262 3 jiù old / ancient 楚王求舊
263 3 child / son 建瑭之子也
264 3 jiā excellent 帝覽而嘉之
265 3 dòu a hole / a burrow 知制誥竇貞固改中書舍人充職
266 3 將軍 jiāngjūn a general 左威衛將軍
267 3 kǎo to examine / to test 歷考前經
268 3 shū to remove obstructions 疏奏
269 3 ancient / old / palaeo- 此古禮也
270 3 二門 èrmén two gates / two teachings 西二門鄭門
271 3 táng Tang Dynasty 宜依唐禮施行
272 3 yào to want / to wish for 為國之要
273 3 內外 nèiwài inside and outside 內外稱賀
274 3 to stop / to cease / to suspend 尋罷營造
275 3 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel 頃朕始登大寶
276 3 to congratulate 帝御崇元殿受朝賀
277 3 刑部 xíngbù Ministry of Justice 判度支王松改尚書刑部侍郎
278 3 kāi to open 方開歷數
279 3 sōng eminent / lofty 李崧各改鄉里名號
280 3 néng can / able 述其人有某能
281 3 金吾 jīnwú a metal club 左金吾仗勘契官王英
282 3 cáo Cao 其曹州改為防禦州
283 3 jīng a banner 改為擁旌鄉浴鳳裏
284 3 chēng to call / to address 內外稱賀
285 3 輟朝 chuòcháo to suspend business at the imperial court on account of a misfortune 前節度使無例輟朝
286 3 zhèn town 只委闕鎮使鈐轄
287 3 huī bright / radiant 前澶州刺史馮暉自逆城來歸
288 3 capacity / degree / a standard / a measure 禮部侍郎和凝兼判度支
289 3 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 務切撫綏
290 3 increase / benefit 廣晉府行營馬步都虞候侯益
291 3 xuān to declare / to announce 宣遣靜鞭官劉守威
292 3 zuò to do 雷雨因思於作解
293 2 kuāng to correct / to restore / to revise 太原縣有史匡翰碑
294 2 丙午 bǐngwǔ forty-third year C7 of the 60 year cycle 七月丙午朔
295 2 shí ten 今據到者未及十人
296 2 five 洛陽水漲一丈五尺
297 2 huì to instruct / to teach 荊南節度使高從誨加食邑實封
298 2 wide / broad 以魏博節度使楊光遠為守太尉
299 2 zhōng loyalty / devotion 昭義軍節度使兼侍衛親軍馬步軍都虞候杜重威改忠武軍節度使
300 2 láo to toil 息六師之勞瘁
301 2 mother 謂孔子之母名徵在
302 2 jìng still / calm 宣遣靜鞭官劉守威
303 2 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 左散騎常侍張允進
304 2 zhān verbose / talkative 以尚書吏部侍郎盧詹為尚書左丞
305 2 jīng Beijing 其雍京改為晉昌軍
306 2 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 天福三年正月戊申朔
307 2 liú to flow / to spread / to circulate 民多流散
308 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 民多流散
309 2 天明 tiānmíng dawn / daybreak 受天明命
310 2 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 太常禮院申
311 2 guān to look at / to watch / to observe 帝御大寧宮門樓觀之
312 2 xūn a meritorious deed 左散騎常侍韋勛副之
313 2 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 是夜以上元張燈於京城
314 2 天平 Tiān Píng Tian Ping 天平軍節度
315 2 應有 yīng yǒu proper / deserved 應有魏府行營將校及六軍諸道
316 2 yíng bright / lustrous 宰臣趙瑩
317 2 happy / glad / cheerful / joyful 奉詔共差樂官六十七人往契丹
318 2 yǐn to lead / to guide 太常鼓吹等並出城迎引至崇元殿前
319 2 tooth / tusk 宮苑使焦繼勛自軍前押範延光牙將馬諤賫歸命請罪表到闕
320 2 to take / to get / to fetch 契丹使人往洛京般取趙氏公主
321 2 wàng to gaze / to look towards 望依令式施行
322 2 萬戶 Wànhù Wanhu 活萬戶之傷夷
323 2 jià to sow grain 出岸害稼
324 2 mǐn fast / quick / clever / smart 以太子詹事王居敏制置安邑
325 2 chì red / scarlet 浚儀兩縣為赤縣
326 2 jiāo suburbs / outskirts 移樂郊之旌鉞
327 2 甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle 甲戌
328 2 右丞 yòuchéng right chancellor 御史中丞王延改尚書右丞
329 2 piān to be one-sided / leaning / to slant 二名不偏諱
330 2 lóu a storied building 改雍熙樓為章和樓
331 2 降詔 jiàngzhào publish the text of an imperial proclamation 降詔獎飾
332 2 great / grand / glorious / distinguished 陛下方樹丕基
333 2 method / way 建都之法
334 2 belly / skin 鴻臚卿劉頎卒
335 2 xiāng village / township 荊南節度使高從誨本貫汴州浚儀縣王畿鄉表節東坊
336 2 兵部 bīngbù Ministry of War 集賢殿大學士桑維翰兼兵部尚書
337 2 禪院 Chán yuàn a Chan temple / a Zen temple 以河陽潛龍舊宅為開晉禪院
338 2 ministry / department 駕部員外郎兼侍御史知雜事劉皞
339 2 防禦 fángyù to defend 其曹州改為防禦州
340 2 沿 yán with the flow 今古相沿
341 2 nán south 荊南節度使高從誨加食邑實封
342 2 大寧 dàníng Daning 帝御大寧宮門樓觀之
343 2 乙巳 yǐSì forty-second year B6 of the 60 year cycle 乙巳
344 2 hóng great / large 鴻臚卿劉頎卒
345 2 孔子 Kǒngzi Confucius 謂孔子之母名徵在
346 2 jīn gold 梁門以金義
347 2 bēi a stone tablet 太原縣有史匡翰碑
348 2 a device / a tool / a utensil / an implement 知灼然有才器者
349 2 chén minister / statesman / official 宰臣趙瑩
350 2 jiàn to see 見差補者
351 2 kān adequately capable of / worthy of 堪為某官某職
352 2 xiān first 以太史先奏日蝕故也
353 2 xún to search / to look for / to seek 尋罷營造
354 2 àn to press / to push 今按唐貞觀十六年
355 2 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 戊戌
356 2 jiǎn to check 據見檢到數不計是元額及出剩頃畝
357 2 yōng harmony 改雍熙樓為章和樓
358 2 shēng sound 即不諱余三聲
359 2 jīng brambles / thorns 荊南節度使高從誨加食邑實封
360 2 bǎi one hundred 請令文武百僚
361 2 àn case / incident
362 2 yùn to move / to transport / to use / to apply 上穹之運四時
363 2 chá to examine / to inquire / to inspect 管內觀察處置等使
364 2 qiān one thousand 食實封一千戶
365 2 名號 mínghào name 並改鄉里名號
366 2 gōng respectful / polite / reverent 福建節度使王繼恭遣使貢方物
367 2 zhá to write down 御劄曰
368 2 xíng Xing
369 2 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月丁丑
370 2 four 宜準唐天成四年四月四日敕
371 2 長公主 zhǎnggōngzhǔ a sister of the emperor or a prince 永壽長公主薨
372 2 以太 yǐtài Ether- 以太史先奏日蝕故也
373 2 day of the month / a certain day 宜準唐天成四年四月四日敕
374 2 己酉 jǐyǒu forty-sixth year F10 of the 60 year cycle 己酉
375 2 guǒ a result / a consequence 果謂當才
376 2 hòu to wait 廣晉府行營馬步都虞候侯益
377 2 音聲 yīnshēng sound 謂音聲相近
378 2 秘書監 mìshū jiàn Director of the Palace Library 秘書監呂琦
379 2 to beg / to request 乞降詔百僚
380 2 上疏 shàngshū (of a court official) to present a memorial to the emperor 中書舍人李詳上疏
381 2 shì to test / to try / to experiment 國子少監張再通為試衛尉卿
382 2 庫部 kùbù Chief of the Treasury 知制誥吳承範為庫部員外郎
383 2 lùn to comment / to discuss 駁赦論
384 2 五代 Wǔ Dài Five Dynasties 五代會要
385 2 to be swift 遽至流移
386 2 觀察 guānchá to observe / to look carefully 故涇州節度觀察留後盧順密贈右驍衛上將軍
387 2 quán authority / power 詔貢舉宜權停一年
388 2 之內 zhīnèi inside 逐司之內
389 2 招討使 zhāotǎoshǐ Military commissioner 廣晉府行營都招討使楊光遠加兼中書令
390 2 郡守 jùnshǒu senior provincial official in imperial China 仍條貫藩侯郡守
391 2 神武 shénwǔ wise and brave 右神武統軍王周加檢校太保
392 2 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷之制
393 2 base / foundation 陛下方樹丕基
394 2 běi north 契丹盡錮之北去
395 2 四月 sìyuè April / the Fourth Month 四月丁亥
396 2 京城 jīngchéng capital of a country 是夜以上元張燈於京城
397 2 fāng lane / alley 荊南節度使高從誨本貫汴州浚儀縣王畿鄉表節東坊
398 2 shōu to receive / to accept 雖已差人收掩
399 2 己巳 jǐsì sixth year F6 of the 60 year cycle, e.g. 1989 or 2049 己巳
400 2 tuó a camel 獨峰駝
401 2 xiáng detailed / complete / thorough 中書舍人李詳上疏
402 2 seven 自楊光遠已下凡七人
403 2 宋史 Sòng Shǐ History of Song 宋史
404 2 shǐ beginning / start 其始皆破皇業錢以制之
405 2 相近 xiāng jìn to be close to / to be similar to 謂音聲相近
406 2 mǐn to pity / to sympathize with / to grieve for 深懷憫惻
407 2 duān to carry 端明殿學士
408 2 to mortgage / to pawn 宮苑使焦繼勛自軍前押範延光牙將馬諤賫歸命請罪表到闕
409 2 shǔ to count 據見檢到數不計是元額及出剩頃畝
410 2 a musical note 秘書監呂琦
411 2 xiū to decorate / to embellish 請停修洛京大內
412 2 鑄錢 zhù qián to coin money 詔許天下私鑄錢
413 2 王建 wángjiàn Wang Jian 臨淄王王建立進封東平王
414 2 féng feng 前澶州刺史馮暉自逆城來歸
415 2 qiū fall / autumn 應定州所差軍前夫役逃戶夏秋稅並放
416 2 gōng merit 其功非細
417 2 fēi to fly 六飛才及於京師
418 2 可汗 kěhàn khan 回鶻可汗王仁美進野馬
419 2 huáng royal / imperial 其始皆破皇業錢以制之
420 2 避諱 bìhuì taboo on use of the ruler's name 字空文以避諱
421 2 gain / advantage / benefit 務要利民
422 2 liáng a bridge 梁門以金義
423 2 business / industry 其始皆破皇業錢以制之
424 2 to carve / to engrave 太宗文皇帝所刻之璽
425 2 jùn to deepen / to extract / to manage / ladle 荊南節度使高從誨本貫汴州浚儀縣王畿鄉表節東坊
426 2 文武 wén wǔ civil and military 請沙汰在朝文武臣僚
427 2 祠部 cí bù bureau of sacrifice 祠部員外郎吳涓進金部郎中
428 2 西 The West 贊獨與母公主留西洛
429 2 to rule by force / to usurp / to master 以天雄軍三城都巡檢使薛霸為檢校司空
430 2 to cut / to divide / to partition 並可仍舊割屬收管
431 2 chuò to stop / to suspend / to halt 輟視朝一日
432 2 tiě iron 充諸道鹽鐵轉運副使
433 2 yàn a feast / a banquet 宴近臣於廣政殿
434 2 guī rules / regulations / customs / law 為國之規
435 2 lüè plan / strategy 略云
436 2 hào bright / brilliant 駕部員外郎兼侍御史知雜事劉皞
437 2 fán to bother / to vex / to trouble 慮徭役之或煩
438 2 different / other 與古禮有異
439 2 hài to injure / to harm to 出岸害稼
440 2 wàn ten thousand 乃萬庾千箱之地
441 2 鎮國 zhènguó Zhenguo 曹州刺史張彥澤為鎮國軍節度使
442 2 京兆尹 Jīngzhàoyǐn Jingzhao 西京留守京兆尹李周
443 2 to doubt / to disbelieve 曾子傳疑
444 2 舊宅 jiùzhái former residence 以河陽潛龍舊宅為開晉禪院
445 2 定州 dìngzhōu Dingzhou 定州奏
446 2 庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle 庚申
447 2 shí real / true 荊南節度使高從誨加食邑實封
448 2 威武 wēiwǔ formidable / powerful / mighty 制武清軍節度使馬希萼改威武軍節度使
449 2 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 百官守司
450 2 yíng to receive / to welcome / to greet 太常鼓吹等並出城迎引至崇元殿前
451 2 xián salty / briny 鹹降絲綸
452 2 alone / independent / single / sole 獨峰駝
453 2 平聲 píng shēng first tone 廟諱平聲字
454 2 zuì crime / sin / vice 有詔釋罪
455 2 Ye 升廣晉府為鄴都
456 2 qiú to request 宜求多士
457 2 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 丙申
458 2 jié festival / a special day 天和節
459 2 庚辰 gēngchén seventeenth year G5 of the 60 year cycle 二月庚辰
460 2 qián hidden / secret / latent 以河陽潛龍舊宅為開晉禪院
461 2 precious 玉團
462 2 xún to patrol / to make one's rounds 以天雄軍三城都巡檢使薛霸為檢校司空
463 2 司徒 sītú Situ 檢校司徒
464 2 affairs / business / matter / activity 務切撫綏
465 2 丁丑 Dīng Chǒu Ding Zhou year 丁丑
466 2 to repair / to patch / to mend 本司不得差補
467 2 ān calm / still / quiet / peaceful 以天雄軍內外步軍都指揮使安元霸為檢校司空
468 2 永清 yǒngqīng Yongqing 升貝州為永清軍
469 2 內觀 nèiguān vipasyana / insight meditation 管內觀察處置等使
470 2 to give as a present / to present in both hands 宮苑使焦繼勛自軍前押範延光牙將馬諤賫歸命請罪表到闕
471 2 漢江 hànjiāng Han River 漢江水漲一丈一尺
472 2 庚戌 gēngxū forty-seventh year G11 of the 60 year cycle 庚戌
473 2 níng to coagulate / to congeal 禮部侍郎和凝兼判度支
474 2 zuǒ to assist / to accompany 可復推誠奉義佐運致理功臣
475 2 臣僚 chénliáo court official 請沙汰在朝文武臣僚
476 2 to agree / to get along well with somebody 左金吾仗勘契官王英
477 2 福建 Fújiàn Fujian 福建節度使王繼恭遣使貢方物
478 2 開封府 kāifēngfǔ Kaifeng 置開封府
479 2 pond / pool / marsh / swamp 草澤之中
480 2 開封 Kāifēng Kaifeng 仍升開封
481 2 便 biàn convenient / handy / easy 益觀宜便
482 2 公主 gōngzhǔ princess 契丹使人往洛京般取趙氏公主
483 2 chǎng (of the day) long 封閩王昶為閩國王
484 2 辛丑 xīnchǒu thirty-eighth year H2 of the 60 year cycle, e.g. 1961 or 2021 辛丑
485 2 zhú to chase / to expel 仍指揮逐縣切加安撫
486 2 liè to arrange / to line up / to list 列名以奏
487 2 tǒng to unify 右神武統軍王周加檢校太保
488 2 to stop / to prevent 廣晉府行營都排陣使杜重威
489 2 jìng to respect /to honor 而建瑭父敬思
490 2 Jīng Jing 故涇州節度觀察留後盧順密贈右驍衛上將軍
491 2 special / unique / distinguished 宜特輟一日朝參
492 2 a talisman / a charm 若能符薦引
493 2 防禦使 fángyùshǐ Defense Commissioner 隴州防禦使
494 2 十六 shíliù sixteen 今按唐貞觀十六年
495 2 中書侍郎 zhōngshū shìláng Attendant Gentleman of the Secretariat 中書侍郎平章事桑維翰
496 2 干戈 gāngē arms / weapons 屬干戈之未戢
497 2 侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant 並加兼侍中
498 2 會要 huìyào collected records 五代會要
499 2 to allow / to permit 並許私門立戟
500 2 concerned about / anxious / worried 廣晉府行營馬步都虞候侯益

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 67 wèi for / to 以前右諫議大夫薛融為左諫議大夫
2 51 jūn army / military 制武清軍節度使馬希萼改威武軍節度使
3 49 so as to / in order to 以尚書屯田員外郎
4 43 zhī him / her / them / that 帝御大寧宮門樓觀之
5 38 使 shǐ to make / to cause 充諸道鹽鐵轉運副使
6 37 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 前興元節度使張筠卒於西京
7 32 zhōu a state / a province 故涇州節度觀察留後盧順密贈右驍衛上將軍
8 24 wáng Wang 判度支王松改尚書刑部侍郎
9 23 檢校 jiǎnxiào to check / to verify / to proof-read 並加檢校太傅
10 22 zòu to present / to offer 以太史先奏日蝕故也
11 21 gǎi to change / to alter 判度支王松改尚書刑部侍郎
12 20 mén door / gate / doorway / gateway 東上閣門使
13 20 zhōng middle 中書上言
14 19 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 判度支王松改尚書刑部侍郎
15 19 dōu all 縱都人遊樂
16 19 an official institution / a state bureau 廣晉府行營都招討使楊光遠加兼中書令
17 18 jiān simultaneously 禮部侍郎和凝兼判度支
18 18 bìng and / furthermore / also 唐太宗二名並諱
19 18 lìng to make / to cause to be / to lead 令進封事
20 17 Li 翰林學士李浣賜緋魚袋
21 17 shū book 中書上言
22 17 in / at 是夜以上元張燈於京城
23 17 guāng light 廣晉府行營都招討使楊光遠加兼中書令
24 16 jìn shanxi 廣晉府行營都招討使楊光遠加兼中書令
25 16 zhào an imperial decree 詔曰
26 16 míng measure word for people 禮不諱嫌名
27 15 shì matter / thing / item 令進封事
28 15 rén person / people / a human being 縱都人遊樂
29 14 guǎng wide / large / vast 宴近臣於廣政殿
30 14 yuán monetary unit / dollar 帝御崇元殿受朝賀
31 14 jiā to add 荊南節度使高從誨加食邑實封
32 14 zhì to create / to make / to manufacture 知制誥吳承範為庫部員外郎
33 13 also / too 以太史先奏日蝕故也
34 13 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 太常禮院申
35 13 xiàn county 太原縣有史匡翰碑
36 12 děng et cetera / and so on 碙砂等方物
37 12 指揮 zhǐhuī to command / to direct 侍衛親軍馬步軍都指揮使
38 12 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 前澶州刺史馮暉自逆城來歸
39 12 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 朕所甘心
40 12 yǒu is / are / to exist 曾有宣示百官
41 12 Germany 歸德軍節度使趙在禮
42 12 zuǒ left 戶部郎中高延賞改左諫議大夫
43 12 yán to prolong / to delay / to postpone 戶部郎中高延賞改左諫議大夫
44 12 shēng to ascend / to go up 位以才升
45 11 yòu right / right-hand 以前右諫議大夫薛融為左諫議大夫
46 11 殿 diàn a hall / a palace / a temple 帝御崇元殿受朝賀
47 11 not / no 至是不虧
48 11 jìn to enter 左散騎常侍張允進
49 11 one 也合各有一件事敷奏
50 11 réng yet / still / as ever 仍付史館
51 11 his / hers / its / theirs 其始皆破皇業錢以制之
52 11 節度 jiédù a solar term 故涇州節度觀察留後盧順密贈右驍衛上將軍
53 10 zhī to know 知制誥吳承範為庫部員外郎
54 10 què a watchtower / a guard tower 所諱字正文及偏旁闕點畫
55 10 tiān day 禮非天降
56 10 píng flat / level / smooth 平盧軍節度使
57 10 guān an office 仍並官給及據官品依令式處分
58 10 wèi to guard / to protect / to defend 仗衛如式
59 10 proper / suitable / appropriate 宜特輟一日朝參
60 10 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 今據到者未及十人
61 10 侍郎 shìláng an assistant minister 禮部侍郎和凝兼判度支
62 10 qián front 前興元節度使張筠卒於西京
63 10 shì is / are / am / to be 至是不虧
64 10 chōng to fill / to be full / to supply 充諸道鹽鐵轉運副使
65 9 fēng to seal / to close off 荊南節度使高從誨加食邑實封
66 9 fàn a pattern / model / rule / law 知制誥吳承範為庫部員外郎
67 9 zài in / at 謂孔子之母名徵在
68 9 xióng manly 天雄軍節度
69 9 契丹 Qìdān Khitan 以左僕射劉句為契丹冊禮使
70 9 zhū all / many / various 充諸道鹽鐵轉運副使
71 9 sān three 天福三年正月戊申朔
72 9 zhāng a chapter / a section 改雍熙樓為章和樓
73 9 wèi Wei Dynasty 魏府行營步軍都指揮使
74 9 wén writing / text 雖逾孔子之文
75 8 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 帝覽而嘉之
76 8 to reach 所諱字正文及偏旁闕點畫
77 8 諫議大夫 jiànyì dàifu Remonstrance Official 戶部郎中高延賞改左諫議大夫
78 8 hui to conceal 二名不偏諱
79 8 nián year 天福三年正月戊申朔
80 8 guī to go back / to return 歸德軍節度使趙在禮
81 8 mìng life 受天明命
82 8 horse 制武清軍節度使馬希萼改威武軍節度使
83 8 郎中 lángzhōng Langzhong 戶部郎中高延賞改左諫議大夫
84 8 shì style 仗衛如式
85 7 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 檢校太尉
86 7 chà to differ 本司不得差補
87 7 jiāng will / shall (future tense) 宮苑使焦繼勛自軍前押範延光牙將馬諤賫歸命請罪表到闕
88 7 deputy / assistant / vice- 充諸道鹽鐵轉運副使
89 7 a measure word for companies, households, door, families, etc 應定州所差軍前夫役逃戶夏秋稅並放
90 7 guó a country / a nation 河陽節度使兼奉國左右廂都指揮使
91 7 and 若禹與宇
92 7 èr two 二名不偏諱
93 7 行營 xíngyíng to conduct a campaign 廣晉府行營都招討使楊光遠加兼中書令
94 7 yáng Yang 廣晉府行營都招討使楊光遠加兼中書令
95 7 zhì to place / to lay out 以太子詹事王居敏制置安邑
96 7 cóng from 荊南節度使高從誨加食邑實封
97 7 xià next 中書門下奏
98 7 yuē to speak / to say 御劄曰
99 6 to defend / to resist 帝御崇元殿受朝賀
100 6 according to 今據到者未及十人
101 6 naturally / of course / certainly 自楊光遠已下凡七人
102 6 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 以太史先奏日蝕故也
103 6 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 詔司空兼門下侍郎
104 6 zhāng a sheet / a leaf 是夜以上元張燈於京城
105 6 zhào Zhao 歸德軍節度使趙在禮
106 6 běn measure word for books 故振武節度使李嗣本贈太尉
107 6 留守 liúshǒu to stay behind to take care of things 西京留守京兆尹李周
108 6 太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor 並加檢校太傅
109 6 shǔ to belong to / be subordinate to 屬干戈之未戢
110 6 to take charge of / to manage / to administer 百官守司
111 6 fèng to offer / to present 虔奉祖宗
112 6 yīng should / ought 詔應諸州縣名犯廟諱者並改之
113 6 book / volume 以左僕射劉句為契丹冊禮使
114 6 shàng top / a high position 中書上言
115 6 yán to speak / to say / said 言而不用
116 6 chì an imperial decree
117 6 hàn a writing brush / a pen / a pencil 太原縣有史匡翰碑
118 6 yuǎn far / distant 廣晉府行營都招討使楊光遠加兼中書令
119 6 meaning / sense 昭義節度使
120 6 liú Liu 鴻臚卿劉頎卒
121 6 dào to arrive 今據到者未及十人
122 6 to inherit 前司農卿蘇繼顏改鴻臚卿充職
123 5 xuē Xue 以前右諫議大夫薛融為左諫議大夫
124 5 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor 檢校太師
125 5 gào announcement / proclamation 知制誥吳承範為庫部員外郎
126 5 qīng minister / high officer 鴻臚卿劉頎卒
127 5 such as / for example / for instance 仗衛如式
128 5 員外 yuánwài landlord 以尚書屯田員外郎
129 5 天福 tiānfú good fortune granted by heaven 天福三年正月戊申朔
130 5 馬步 mǎ bù horse stance (martial arts) 侍衛親軍馬步軍都指揮使
131 5 舍人 shèrén a palace attendant 中書舍人李詳上疏
132 5 to die 前興元節度使張筠卒於西京
133 5 改為 gǎiwéi to change into 改為擁旌鄉浴鳳裏
134 5 jīn today / modern / present / current / this / now 今據到者未及十人
135 5 chāng Chang 惟德允昌
136 5 cháo to face 帝御崇元殿受朝賀
137 5 學士 xuéshì bachelor degree 端明殿學士
138 5 wēi prestige / majesty 廣晉府行營都排陣使杜重威
139 5 河陽 hé yáng the northern bank of the Yellow River 河陽節度使兼奉國左右廂都指揮使
140 5 yǔn to grant / to allow / to consent 左散騎常侍張允進
141 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 百官守司
142 5 鄆州 Yùnzhōu Yunzhou / Yun prefecture 鄆州奏
143 5 tóng like / same / similar 玄宗二名亦同
144 5 zèng to give a present 贈太子賓客
145 5 以前 yǐqián before / formerly / previous / ago 以前右諫議大夫薛融為左諫議大夫
146 5 chóng high / dignified / lofty 帝御崇元殿受朝賀
147 5 gòng a tribute / a gift 詔貢舉宜權停一年
148 5 pàn to judge 禮部侍郎和凝兼判度支
149 5 dào way / road / path 充諸道鹽鐵轉運副使
150 5 fàng to put / to place 應定州所差軍前夫役逃戶夏秋稅並放
151 5 Wu 知制誥吳承範為庫部員外郎
152 5 láng a minister / an official 以尚書屯田員外郎
153 5 supreme ruler / emperor 帝御崇元殿受朝賀
154 5 皇帝 huángdì Emperor 制皇帝受命寶
155 5 zhí office / post 前司農卿蘇繼顏改鴻臚卿充職
156 5 letter / symbol / character 廟諱平聲字
157 5 Lu 故涇州節度觀察留後盧順密贈右驍衛上將軍
158 5 rén a kernel / a pit 回鶻可汗王仁美進野馬
159 5 chán still / placid / tranquil 前澶州刺史馮暉自逆城來歸
160 5 shòu to suffer / to be subjected to 帝御崇元殿受朝賀
161 5 chéng a city / a town 前澶州刺史馮暉自逆城來歸
162 5 jùn a commandery / a prefecture 封本郡之土茅
163 5 guǎn to manage / to control / to be in charge of 尚書司門應管諸闕令丞等
164 4 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 以尚書吏部侍郎盧詹為尚書左丞
165 4 hóu marquis / lord 仍條貫藩侯郡守
166 4 gěi to give 仍並官給及據官品依令式處分
167 4 zhāo illustrious 昭義節度使
168 4 xián hatred 禮不諱嫌名
169 4 róng to blend / to merge / to harmonize 以前右諫議大夫薛融為左諫議大夫
170 4 zhòng heavy 廣晉府行營都排陣使杜重威
171 4 工部 gōng bù name of Kangxi radical 48 工部侍郎
172 4 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 戊子
173 4 qiǎn to send / to dispatch 今更遣太僕卿邢德昭往伸祭奠
174 4 食邑 shíyì a fiefdom 荊南節度使高從誨加食邑實封
175 4 gāo high / tall 戶部郎中高延賞改左諫議大夫
176 4 侍衛 shìwèi Imperial bodyguard 侍衛親軍馬步軍都指揮使
177 4 each 也合各有一件事敷奏
178 4 tōng to go through / to open 千里未通於懷抱
179 4 biǎo clock / a wrist watch 荊南節度使高從誨本貫汴州浚儀縣王畿鄉表節東坊
180 4 to stand 立於天福八年
181 4 一日 yī rì one [whole] day 輟視朝一日
182 4 already / afterwards 自行敕後已是數月
183 4 xiāng each other / one another / mutually 今古相沿
184 4 jīng to go through / to experience 偶經夏旱
185 4 to move / to shift / to remove 遽至流移
186 4 wéi to preserve / to maintain 桑維翰
187 4 jiē all / each and every / in all cases 諸道藩侯郡守皆等第加恩
188 4 xíng to walk / to move 委觀察使散行曉諭
189 4 wéi only / solely / alone 惟德允昌
190 4 洛京 luòjīng Luojing [Luoyang] 請停修洛京大內
191 4 qián money / currency 其始皆破皇業錢以制之
192 4 zhèn I / we 朕雖無德
193 4 mín the people / citizen / subjects 民多流散
194 4 yǐn to govern 廣晉尹
195 4 to lift / to hold up / to raise 詔貢舉宜權停一年
196 4 can / may / permissible 可不美歟
197 4 liù six 六飛才及於京師
198 4 míng bright / brilliant 端明殿學士
199 4 jiān to supervise / to inspect 國子少監張再通為試衛尉卿
200 4 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 贈右僕射
201 4 cái just now 果謂當才
202 4 wèi Eighth earthly branch 未爽周公之訓
203 4 shuò first day of the lunar month 天福三年正月戊申朔
204 4 apparatus 荊南節度使高從誨本貫汴州浚儀縣王畿鄉表節東坊
205 4 zhōu Zhou Dynasty 西京留守京兆尹李周
206 4 于闐國 yútiánguó Yutian 于闐國王楊仁美遣使貢方物
207 4 bǎo a jewel / gem / a treasure 制皇帝受命寶
208 4 觀察使 guānchá shǐ Surveillence Commissioner 委觀察使散行曉諭
209 4 shùn to obey 故涇州節度觀察留後盧順密贈右驍衛上將軍
210 4 zhàng weapons 仗衛如式
211 4 jiàn to build / to construct 建瑭之子也
212 4 and 禮部侍郎和凝兼判度支
213 4 bèi cowry / shellfish / shell 以貝州刺史孫漢威為檢校太保
214 4 according to 望依令式施行
215 4 area near capital / imperial domain 荊南節度使高從誨本貫汴州浚儀縣王畿鄉表節東坊
216 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 不得多奏衙前職員
217 3 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 以右金吾大將軍馬從斌為契丹國信使
218 3 chuán to transmit 竇貞固傳
219 3 xiāng to aid / to help / to assist 襄州奏
220 3 chū to go out / to leave 據見檢到數不計是元額及出剩頃畝
221 3 戶部 hùbù Ministry of Revenue 戶部郎中高延賞改左諫議大夫
222 3 zhāng clear / obvious 升相州為彰德軍
223 3 to give / to bestow favors 翰林學士李浣賜緋魚袋
224 3 dāng to be / to act as / to serve as 豈當如是
225 3 liáo a bureaucrat / an official 請令文武百僚
226 3 貞固 zhēngù to not change / unswerving 知制誥竇貞固改中書舍人充職
227 3 shuì taxes / duties 應定州所差軍前夫役逃戶夏秋稅並放
228 3 致仕 zhìshì to retire from a government post 戶部尚書致仕蕭蘧卒
229 3 gōng a palace 帝御大寧宮門樓觀之
230 3 chéng to bear / to carry / to hold 知制誥吳承範為庫部員外郎
231 3 chéng honesty / sincerity 瀝衷誠而效順
232 3 親軍 qīnjūn an escort / a guard / a bodyguard 侍衛親軍馬步軍都指揮使
233 3 水漲 shuǐ zhǎng water rising 漢江水漲一丈一尺
234 3 是日 shìrì (formal) this day / that day 是日
235 3 wǎng to go (in a direction) 奉詔共差樂官六十七人往契丹
236 3 tíng to stop / to halt 請停修洛京大內
237 3 shí time / a point or period of time 並畫時勒停訖奏聞
238 3 xià summer 偶經夏旱
239 3 太子 tàizǐ a crown prince 贈太子賓客
240 3 上將軍 shàngjiāngjūn top general / commander-in-chief 故涇州節度觀察留後盧順密贈右驍衛上將軍
241 3 chéng to assist / to aid 尚書司門應管諸闕令丞等
242 3 御史 yùshǐ a censor 駕部員外郎兼侍御史知雜事劉皞
243 3 yún cloud
244 3 dài to carry / to bring 帶平章事
245 3 其餘 qíyú rest / remainder 其餘皆延光之將佐也
246 3 wěi to delegate / to commission 只委闕鎮使鈐轄
247 3 dōng east 東上閣門使
248 3 太保 Tàibǎo Grand Protector 右神武統軍王周加檢校太保
249 3 lóng dragon 以河陽潛龍舊宅為開晉禪院
250 3 處置 chǔzhì to handle / to take care of / to punish 管內觀察處置等使
251 3 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 壬戌
252 3 汴州 Biànzhōu Bianzhou / Kaifeng 荊南節度使高從誨本貫汴州浚儀縣王畿鄉表節東坊
253 3 ēn kindness / grace / graciousness 凡遇傅恩
254 3 天下 tiānxià China 大赦天下
255 3 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs 以樞密使
256 3 táng jade 建瑭之子也
257 3 施行 shīxíng to put in place / to put into practice / to take effect 望依令式施行
258 3 a halberd 並許私門立戟
259 3 zhǔn a rule / a guideline / a standard 準故事
260 3 zhēng to prove / to confirm 謂孔子之母名徵在
261 3 lái to come 自屯軍已來
262 3 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 于闐國王楊仁美遣使貢方物
263 3 不諱 bùhui without concealing anything / to pass away / to die 禮不諱嫌名
264 3 shǐ history 以太史先奏日蝕故也
265 3 鄉里 xiānglǐ hometown 並改鄉里名號
266 3 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常調有淹滯故也
267 3 suī although / even though 朕雖無德
268 3 zàn to praise 趙贊傳
269 3 wén to hear 並畫時勒停訖奏聞
270 3 yàn elegant / handsome 右監門衛上將軍王彥璘卒
271 3 miào temple / shrine 廟諱平聲字
272 3 qǐng to ask / to inquire 請沙汰在朝文武臣僚
273 3 táo to escape / to run away / to flee 應定州所差軍前夫役逃戶夏秋稅並放
274 3 zhī to support 禮部侍郎和凝兼判度支
275 3 jiàng to descend / to fall / to drop 禮非天降
276 3 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 丙寅
277 3 měi beautiful 回鶻可汗王仁美進野馬
278 3 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites 禮部侍郎和凝兼判度支
279 3 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 至於假手於人
280 3 zhí straight 充樞密院直學士
281 3 liǎng two 解縣兩池榷鹽事
282 3 martial / military 故振武節度使李嗣本贈太尉
283 3 zhèng government / administration 宴近臣於廣政殿
284 3 回鶻 Huíhú Huihu 回鶻可汗王仁美進野馬
285 3 shǎo few 以員闕少而選人多
286 3 翰林學士 hànlín xuéshì members of the Hanlin Imperial Academy 翰林學士李浣賜緋魚袋
287 3 a step 魏府行營步軍都指揮使
288 3 西京 Xī Jīng Xi Jing 前興元節度使張筠卒於西京
289 3 sāng mulberry tree 桑維翰
290 3 a gem / a precious stone / jade 秘書監呂琦
291 3 dìng to decide 同共詳定唐明宗朝編敕
292 3 受命 shòumìng ordained or appointed to a post / to benefit from counsel 制皇帝受命寶
293 3 wèi to call 謂音聲相近
294 3 甲申 Jiǎ Shēn Jia Shen year 甲申
295 3 xiào school 遣客省使李守貞押器幣賜魏府立功將校
296 3 yòng to use / to apply 用而不言
297 3 fāng square / quadrilateral / one side 方開歷數
298 3 義軍 yìjūn a volunteer army 昭義軍節度使兼侍衛親軍馬步軍都虞候杜重威改忠武軍節度使
299 3 also / too 玄宗二名亦同
300 3 to think / consider / to ponder 而建瑭父敬思
301 3 xiāng a wing room 河陽節度使兼奉國左右廂都指揮使
302 3 方物 fāngwù produced locally / local product (with distinctive native features) 碙砂等方物
303 3 zhì to / until 至是不虧
304 3 hàn dry 境內旱
305 3 zhàng zhang 漢江水漲一丈一尺
306 3 左右 zuǒyòu approximately 河陽節度使兼奉國左右廂都指揮使
307 3 戊寅 wùyín fifteenth year E3 of the 60 year cycle 八月戊寅
308 3 fān a fence / a pale / a border / a vassal state 仍條貫藩侯郡守
309 3 private 並許私門立戟
310 3 jiù old / ancient 楚王求舊
311 3 child / son 建瑭之子也
312 3 jiā excellent 帝覽而嘉之
313 3 dòu a hole / a burrow 知制誥竇貞固改中書舍人充職
314 3 將軍 jiāngjūn a general 左威衛將軍
315 3 kǎo to examine / to test 歷考前經
316 3 shū to remove obstructions 疏奏
317 3 ancient / old / palaeo- 此古禮也
318 3 二門 èrmén two gates / two teachings 西二門鄭門
319 3 táng Tang Dynasty 宜依唐禮施行
320 3 yào to want / to wish for 為國之要
321 3 內外 nèiwài inside and outside 內外稱賀
322 3 to stop / to cease / to suspend 尋罷營造
323 3 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel 頃朕始登大寶
324 3 to congratulate 帝御崇元殿受朝賀
325 3 刑部 xíngbù Ministry of Justice 判度支王松改尚書刑部侍郎
326 3 kāi to open 方開歷數
327 3 sōng eminent / lofty 李崧各改鄉里名號
328 3 néng can / able 述其人有某能
329 3 金吾 jīnwú a metal club 左金吾仗勘契官王英
330 3 cáo Cao 其曹州改為防禦州
331 3 jīng a banner 改為擁旌鄉浴鳳裏
332 3 chēng to call / to address 內外稱賀
333 3 輟朝 chuòcháo to suspend business at the imperial court on account of a misfortune 前節度使無例輟朝
334 3 zhèn town 只委闕鎮使鈐轄
335 3 huī bright / radiant 前澶州刺史馮暉自逆城來歸
336 3 capacity / degree / a standard / a measure 禮部侍郎和凝兼判度支
337 3 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 務切撫綏
338 3 mǒu some / certain 述其人有某能
339 3 increase / benefit 廣晉府行營馬步都虞候侯益
340 3 xuān to declare / to announce 宣遣靜鞭官劉守威
341 3 zuò to do 雷雨因思於作解
342 2 kuāng to correct / to restore / to revise 太原縣有史匡翰碑
343 2 丙午 bǐngwǔ forty-third year C7 of the 60 year cycle 七月丙午朔
344 2 shí ten 今據到者未及十人
345 2 five 洛陽水漲一丈五尺
346 2 huì to instruct / to teach 荊南節度使高從誨加食邑實封
347 2 wide / broad 以魏博節度使楊光遠為守太尉
348 2 zhōng loyalty / devotion 昭義軍節度使兼侍衛親軍馬步軍都虞候杜重威改忠武軍節度使
349 2 again / more / repeatedly 復範延光官爵
350 2 láo to toil 息六師之勞瘁
351 2 mother 謂孔子之母名徵在
352 2 jìng still / calm 宣遣靜鞭官劉守威
353 2 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 左散騎常侍張允進
354 2 zhān verbose / talkative 以尚書吏部侍郎盧詹為尚書左丞
355 2 jīng Beijing 其雍京改為晉昌軍
356 2 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 天福三年正月戊申朔
357 2 liú to flow / to spread / to circulate 民多流散
358 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 民多流散
359 2 天明 tiānmíng dawn / daybreak 受天明命
360 2 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 太常禮院申
361 2 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 不得多奏衙前職員
362 2 guān to look at / to watch / to observe 帝御大寧宮門樓觀之
363 2 xūn a meritorious deed 左散騎常侍韋勛副之
364 2 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 是夜以上元張燈於京城
365 2 天平 Tiān Píng Tian Ping 天平軍節度
366 2 應有 yīng yǒu proper / deserved 應有魏府行營將校及六軍諸道
367 2 yíng bright / lustrous 宰臣趙瑩
368 2 happy / glad / cheerful / joyful 奉詔共差樂官六十七人往契丹
369 2 promptly / right away / immediately 即不諱余三聲
370 2 yǐn to lead / to guide 太常鼓吹等並出城迎引至崇元殿前
371 2 tooth / tusk 宮苑使焦繼勛自軍前押範延光牙將馬諤賫歸命請罪表到闕
372 2 to take / to get / to fetch 契丹使人往洛京般取趙氏公主
373 2 wàng to gaze / to look towards 望依令式施行
374 2 萬戶 Wànhù Wanhu 活萬戶之傷夷
375 2 jià to sow grain 出岸害稼
376 2 mǐn fast / quick / clever / smart 以太子詹事王居敏制置安邑
377 2 chì red / scarlet 浚儀兩縣為赤縣
378 2 jiāo suburbs / outskirts 移樂郊之旌鉞
379 2 甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle 甲戌
380 2 右丞 yòuchéng right chancellor 御史中丞王延改尚書右丞
381 2 piān to be one-sided / leaning / to slant 二名不偏諱
382 2 lóu a storied building 改雍熙樓為章和樓
383 2 降詔 jiàngzhào publish the text of an imperial proclamation 降詔獎飾
384 2 great / grand / glorious / distinguished 陛下方樹丕基
385 2 method / way 建都之法
386 2 belly / skin 鴻臚卿劉頎卒
387 2 xiāng village / township 荊南節度使高從誨本貫汴州浚儀縣王畿鄉表節東坊
388 2 兵部 bīngbù Ministry of War 集賢殿大學士桑維翰兼兵部尚書
389 2 禪院 Chán yuàn a Chan temple / a Zen temple 以河陽潛龍舊宅為開晉禪院
390 2 ministry / department 駕部員外郎兼侍御史知雜事劉皞
391 2 防禦 fángyù to defend 其曹州改為防禦州
392 2 沿 yán with the flow 今古相沿
393 2 nán south 荊南節度使高從誨加食邑實封
394 2 大寧 dàníng Daning 帝御大寧宮門樓觀之
395 2 乙巳 yǐSì forty-second year B6 of the 60 year cycle 乙巳
396 2 hóng great / large 鴻臚卿劉頎卒
397 2 孔子 Kǒngzi Confucius 謂孔子之母名徵在
398 2 jīn gold 梁門以金義
399 2 bēi a stone tablet 太原縣有史匡翰碑
400 2 a device / a tool / a utensil / an implement 知灼然有才器者
401 2 chén minister / statesman / official 宰臣趙瑩
402 2 jiàn to see 見差補者
403 2 kān adequately capable of / worthy of 堪為某官某職
404 2 xiān first 以太史先奏日蝕故也
405 2 xún to search / to look for / to seek 尋罷營造
406 2 àn to press / to push 今按唐貞觀十六年
407 2 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 戊戌
408 2 jiǎn to check 據見檢到數不計是元額及出剩頃畝
409 2 yōng harmony 改雍熙樓為章和樓
410 2 shēng sound 即不諱余三聲
411 2 jīng brambles / thorns 荊南節度使高從誨加食邑實封
412 2 bǎi one hundred 請令文武百僚
413 2 àn case / incident
414 2 yùn to move / to transport / to use / to apply 上穹之運四時
415 2 chá to examine / to inquire / to inspect 管內觀察處置等使
416 2 qiān one thousand 食實封一千戶
417 2 名號 mínghào name 並改鄉里名號
418 2 gōng respectful / polite / reverent 福建節度使王繼恭遣使貢方物
419 2 zhá to write down 御劄曰
420 2 xíng Xing
421 2 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月丁丑
422 2 four 宜準唐天成四年四月四日敕
423 2 長公主 zhǎnggōngzhǔ a sister of the emperor or a prince 永壽長公主薨
424 2 yīn because 因茲疾苦
425 2 以太 yǐtài Ether- 以太史先奏日蝕故也
426 2 day of the month / a certain day 宜準唐天成四年四月四日敕
427 2 己酉 jǐyǒu forty-sixth year F10 of the 60 year cycle 己酉
428 2 guǒ a result / a consequence 果謂當才
429 2 hòu to wait 廣晉府行營馬步都虞候侯益
430 2 音聲 yīnshēng sound 謂音聲相近
431 2 ruò to seem / to be like / as 若禹與宇
432 2 秘書監 mìshū jiàn Director of the Palace Library 秘書監呂琦
433 2 to beg / to request 乞降詔百僚
434 2 上疏 shàngshū (of a court official) to present a memorial to the emperor 中書舍人李詳上疏
435 2 shì to test / to try / to experiment 國子少監張再通為試衛尉卿
436 2 庫部 kùbù Chief of the Treasury 知制誥吳承範為庫部員外郎
437 2 lùn to comment / to discuss 駁赦論
438 2 五代 Wǔ Dài Five Dynasties 五代會要
439 2 to be swift 遽至流移
440 2 觀察 guānchá to observe / to look carefully 故涇州節度觀察留後盧順密贈右驍衛上將軍
441 2 quán authority / power 詔貢舉宜權停一年
442 2 之內 zhīnèi inside 逐司之內
443 2 招討使 zhāotǎoshǐ Military commissioner 廣晉府行營都招討使楊光遠加兼中書令
444 2 郡守 jùnshǒu senior provincial official in imperial China 仍條貫藩侯郡守
445 2 神武 shénwǔ wise and brave 右神武統軍王周加檢校太保
446 2 fēi not / non- / un- 禮非天降
447 2 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷之制
448 2 base / foundation 陛下方樹丕基
449 2 běi north 契丹盡錮之北去
450 2 四月 sìyuè April / the Fourth Month 四月丁亥
451 2 what / where / which 有何能識
452 2 京城 jīngchéng capital of a country 是夜以上元張燈於京城
453 2 fāng lane / alley 荊南節度使高從誨本貫汴州浚儀縣王畿鄉表節東坊
454 2 shōu to receive / to accept 雖已差人收掩
455 2 己巳 jǐsì sixth year F6 of the 60 year cycle, e.g. 1989 or 2049 己巳
456 2 tuó a camel 獨峰駝
457 2 xiáng detailed / complete / thorough 中書舍人李詳上疏
458 2 seven 自楊光遠已下凡七人
459 2 宋史 Sòng Shǐ History of Song 宋史
460 2 shǐ beginning / start 其始皆破皇業錢以制之
461 2 相近 xiāng jìn to be close to / to be similar to 謂音聲相近
462 2 mǐn to pity / to sympathize with / to grieve for 深懷憫惻
463 2 duān to carry 端明殿學士
464 2 huò or / either / else 慮徭役之或煩
465 2 to mortgage / to pawn 宮苑使焦繼勛自軍前押範延光牙將馬諤賫歸命請罪表到闕
466 2 shǔ to count 據見檢到數不計是元額及出剩頃畝
467 2 gòng together 同共詳定唐明宗朝編敕
468 2 a musical note 秘書監呂琦
469 2 xiū to decorate / to embellish 請停修洛京大內
470 2 鑄錢 zhù qián to coin money 詔許天下私鑄錢
471 2 王建 wángjiàn Wang Jian 臨淄王王建立進封東平王
472 2 féng feng 前澶州刺史馮暉自逆城來歸
473 2 qiū fall / autumn 應定州所差軍前夫役逃戶夏秋稅並放
474 2 gōng merit 其功非細
475 2 fēi to fly 六飛才及於京師
476 2 可汗 kěhàn khan 回鶻可汗王仁美進野馬
477 2 huáng royal / imperial 其始皆破皇業錢以制之
478 2 避諱 bìhuì taboo on use of the ruler's name 字空文以避諱
479 2 gain / advantage / benefit 務要利民
480 2 liáng a bridge 梁門以金義
481 2 business / industry 其始皆破皇業錢以制之
482 2 to carve / to engrave 太宗文皇帝所刻之璽
483 2 jùn to deepen / to extract / to manage / ladle 荊南節度使高從誨本貫汴州浚儀縣王畿鄉表節東坊
484 2 文武 wén wǔ civil and military 請沙汰在朝文武臣僚
485 2 祠部 cí bù bureau of sacrifice 祠部員外郎吳涓進金部郎中
486 2 西 The West 贊獨與母公主留西洛
487 2 to rule by force / to usurp / to master 以天雄軍三城都巡檢使薛霸為檢校司空
488 2 to cut / to divide / to partition 並可仍舊割屬收管
489 2 chuò to stop / to suspend / to halt 輟視朝一日
490 2 tiě iron 充諸道鹽鐵轉運副使
491 2 yàn a feast / a banquet 宴近臣於廣政殿
492 2 guī rules / regulations / customs / law 為國之規
493 2 lüè plan / strategy 略云
494 2 hào bright / brilliant 駕部員外郎兼侍御史知雜事劉皞
495 2 fán to bother / to vex / to trouble 慮徭役之或煩
496 2 different / other 與古禮有異
497 2 hài to injure / to harm to 出岸害稼
498 2 wàn ten thousand 乃萬庾千箱之地
499 2 鎮國 zhènguó Zhenguo 曹州刺史張彥澤為鎮國軍節度使
500 2 京兆尹 Jīngzhàoyǐn Jingzhao 西京留守京兆尹李周

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安⻏ 安邑 ānyì Anyi
八月 bāyuè August / the Eighth Month
汴州 Biànzhōu Bianzhou / Kaifeng
兵部 bīngbù Ministry of War
亳州 bózhōu Bozhou
曹国 曹國 Cáoguó State of Cao
曾子 céngzǐ Ceng Zi
朝战 朝戰 cháozhàn Korean War
楚王 chǔ wáng Prince of Chu
大内 大內 Dà Nèi Main Imperial Palace
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大理 Dàlǐ Dali
大宁 大寧 dàníng Daning
大学士 大學士 Dàxué Shì an ancient title for college professor
定州 dìngzhōu Dingzhou
东都 東都 Dōng Dū Luoyang
东京 東京 Dōngjīng
 1. Tokyo
 2. Luoyang
 3. Dongjing Circuit
东平 東平 Dōngpíng Dongping
冬至 dōngzhì
 1. Dongzhi
 2. Winter Solstice festival
都监 都監 dūjiàn Executive
二月 èryuè February / the Second Month
防御使 防禦使 fángyùshǐ Defense Commissioner
冯道 馮道 féng dào Feng Dao
封禅 封禪 fēng shàn Feng Shan
封丘 fēngqiū Fengqiu
凤翔 鳳翔 Fèngxiáng Fengxiang
福建 Fújiàn Fujian
驸马都尉 駙馬都尉 fùmǎ dūwèi Commandant Escort
高丽 高麗 Gāolì Korean Goryeo Dynasty
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
给事 給事 gěishì official (imperial) position
庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
观察使 觀察使 guānchá shǐ Surveillence Commissioner
广州 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou
guó
 1. Guo
 2. Guo
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
 3. fence / low wall
 4. Han
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man / a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
杭州 Hángzhōu Hangzhou
汉江 漢江 hànjiāng Han River
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
黄门 黃門 Huángmén Huangmen
户部 戶部 hùbù Ministry of Revenue
户部尚书 戶部尚書 hùbù Shàng Shū Minister of Revenue (from the Han dynasty onwards)
回鹘 回鶻 Huíhú Huihu
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
建武 Jiànwǔ Jianwu reign
监修国史 監修國史 jiànxiū guóshǐ Director of National History
谏议大夫 諫議大夫 jiànyì dàifu Remonstrance Official
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
嘉兴 嘉興 jiāxīng Jiaxing
甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle
节度使 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
京兆府 jīngzhàofǔ Jingzhao
京兆尹 Jīngzhàoyǐn
 1. Jingzhao
 2. Capital Region Governor
金吾 jīnwú
 1. a metal club
 2. Imperial Guard
金吾卫 金吾衛 jīnwúwèi Imperial Insignia Guard
进贤 進賢 jìnxián Jinxian
晋州 晉州 jìnzhōu
 1. Jinzhou
 2. Jin Prefecture
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
集贤 集賢 jíxián Jixian
郡守 jùnshǒu senior provincial official in imperial China
开封 開封 Kāifēng Kaifeng
开封府 開封府 kāifēngfǔ Kaifeng
孔子 Kǒngzi Confucius
库部 庫部 kùbù Chief of the Treasury
雷德 léidé Clark T. Randt Jr.
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
礼部 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites
李德 lǐdé Otto Braun
礼经 禮經 lǐjīng Classic of Rites
临海 臨海 línhǎi Linhai
临清 臨清 Línqīng Linqing
临淄 臨淄 línzī Linzi
留后 留後 liúhòu Provisional Governor
六月 liùyuè June / the Sixth Month
刘知远 劉知遠 liúzhīyuǎn
 1. Liu Zhiyuan
 2. Liu Zhiyuan
lǒng Gansu
luò
 1. Luo
 2. Luo River
洛京 luòjīng Luojing [Luoyang]
洛阳 洛陽 Luòyáng Luoyang
Mǐn
 1. Fujian
 2. Min dialect
 3. Min River
 4. Min tribe
闽国 閩國 mǐn guó Min Kingdom
秘书监 秘書監 mìshū jiàn
 1. Director of the Palace Library
 2. Records Supervisor / Secretary
南门 南門 Nán mén South Gate
南院 nányuàn Nanyuan
欧阳 歐陽 Ōuyáng Ouyang
 1. Pu River
 2. Pu
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
濮阳县 濮陽縣 púyáng xiàn Puyang county
契丹 Qìdān Khitan
契丹国 契丹國 Qìdānguó Khitan Empire
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
青州 Qīngzhōu
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
七月 qīyuè July / the Seventh Month
仁和 rénhé Renhe
上帝 Shàngdì
 1. God
 2. Lord on High
圣天 聖天 shèng tiān Āryadeva
深州 shēnzhōu Shenzhou
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
史馆 史館 shǐguǎn Historiography Institute
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant
枢密院 樞密院 shūmì yuàn Bureau of Military Affairs
枢密使 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
司天台 司天臺 sītiāntái Observatory or Bureau of Astronomy
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋史 Sòng Shǐ History of Song
随州 隨州 suízhōu Suizhou
苏州 蘇州 sūzhōu Suzhou
太保 Tàibǎo Grand Protector
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor
泰宁 泰寧 tàiníng Taining
太仆 太僕 tàipú Grand Servant
太师 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
太原 Tàiyuán Taiyuan
太宗 Tàizōng
 1. Emperor Taizong of Song
 2. Tai Zong
唐太宗 Táng Tàizōng Emperor Taizong of Tang
唐明宗 Tángmíngzōng Emperor Mingzong of Later Tang
天平 Tiān Píng Tian Ping
同州 Tóngzhōu Tongzhou / Weinan
王英 Wáng Yīng Wang Ying
王建 wángjiàn Wang Jian
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
尉氏 wèishì Weishi
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
五代 Wǔ Dài Five Dynasties
无德 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude
武清 Wǔqīng Wuqing
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
西京 Xī Jīng Xi Jing
解县 解縣 xiè xiàn Xie County
辛亥 xīn hài Xin Hai year
xíng
 1. Xing
 2. Xing
刑部 xíngbù Ministry of Justice
兴元 興元 xīngyuán Xingyuan
邢州 Xíngzhōu Xingzhou
玄宗 Xuán Zōng Emperor Xuanzong of Tang
宣武 xuānwǔ Xuanwu / Emperor Xuanwu of Northern Wei
xuē
 1. Xue
 2. Xue
阳谷县 陽谷縣 yánggǔxiàn Yangu
燕国 燕國 Yānguó Yan
 1. Ye
 2. Ye
以太 yǐtài Ether-
永清 yǒngqīng Yongqing
永寿 永壽 yǒngshòu Yongshou
幽州 yōuzhōu Youzhou / Fanyang
 1. Emperor Yu
 2. Yu
 3. a legendary worm
Yùn Yun
郓州 鄆州 Yùnzhōu Yunzhou / Yun prefecture
于阗国 于闐國 yútiánguó Yutian
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
赵延寿 趙延壽 Zhào Yánhòu Zhao Yanshou
招讨使 招討使 zhāotǎoshǐ Military commissioner
贞观 貞觀 Zhēn Guān Zhen Guan Reign / Emperor Taizong of Tang
鄭王 郑王 Zhèng Wáng King Taksin
镇国 鎮國 zhènguó Zhenguo
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
中原 zhōng yuán the Central Plains of China
中山 zhōngshān
 1. Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname)
 2. Zhongshan
 3. Nakayama
中书侍郎 中書侍郎 zhōngshū shìláng Attendant Gentleman of the Secretariat
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English