Glossary and Vocabulary for Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》, 卷一百四十四 志6: 樂志上 Volume 144: Treatises 6 Music 1

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 97 to dance / to posture / to prance 重興二舞
2 41 zòu to present / to offer 試其聲奏
3 40 èr two 重興二舞
4 32 rén person / people / a human being 統和人神
5 26 皇帝 huángdì Emperor 肅祖宣元皇帝室曰
6 25 happy / glad / cheerful / joyful 樂誌上
7 24 qǐng to ask / to inquire 請奏
8 23 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 功成作樂
9 23 shì room / bedroom 凡四室
10 21 miào temple / shrine 或有事清廟
11 20 martial / military 鼗武
12 20 wén writing / text 烈祖文穆皇帝室曰
13 20 one 登歌樂章各一首
14 20 song / lyrics 每室有登歌
15 18 big / great / huge / large / major 大合之舞
16 18 樂章 yuèzhāng a movement of a symphony 登歌樂章各一首
17 17 改為 gǎiwéi to change into 漢時改為
18 17 dēng to rise / to mount / to board / to climb 洎晉高祖奄登大寶
19 17 酌獻 zhuóxiàn to honor a deity with wine 酌獻之舞
20 17 yún cloud
21 17 yuē to speak / to say 肅祖宣元皇帝室曰
22 16 qìng to celebrate / to congratulate 慶和之樂
23 16 ancestor / forefather 肅祖宣元皇帝室曰
24 14 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 左手執籥
25 14 十二 shí èr twelve 問鼓吹十二案合於何所
26 13 jīn gold 鼓人掌六鼓四金
27 13 four 凡四室
28 12 Germany 昭德之舞
29 12 àn case / incident
30 12 yòng to use / to apply 樸乃用古累黍之法
31 12 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 理定制禮
32 11 shǒu head 登歌樂章各一首
33 10 tóng like / same / similar 當同光
34 10 a drum 鼓人掌六鼓四金
35 10 shàng top / a high position 樂誌上
36 10 nián year 周顯德五年冬
37 9 gǎi to change / to alter 奏改一代樂名
38 9 xiào to be filial 唐莊宗光聖神閔孝皇帝廟室酌獻
39 9 zài in / at 舊章斯在
40 8 zhuàn to compose / to write / to compile 太常少卿楊煥撰
41 8 gōng merit 功成作樂
42 8 zhōng middle 御史中丞竇貞固
43 8 jīn today / modern / present / current / this / now 今亦備紀於後
44 8 to pay respects 肅祖宣元皇帝室曰
45 8 zhāo illustrious 所以昭事天地
46 8 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 太常少卿楊煥撰
47 7 xíng to walk / to move 申命百官議而行之
48 7 鼓吹 gǔchuī to agitate for / to advocate 問鼓吹十二案合於何所
49 7 tune / song 一曲
50 7 bái white 白紗中單
51 7 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 世宗善之
52 7 dāng crotch / seat of a pair of trousers 白練衤蓋襠
53 7 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 廢於離亂之時
54 7 qīng minister / high officer 太常少卿楊煥撰
55 7 shén divine / mysterious / magical / supernatural 統和人神
56 7 shè to set up / to establish 宿設於殿庭
57 7 liù six 六呂旋相為宮之義
58 7 feather 有司以崇牙樹羽
59 7 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou 周禮
60 7 五代 Wǔ Dài Five Dynasties 以誌五代雅樂沿革之由焉
61 7 liáng a bridge 梁運雖興
62 7 to lift / to hold up / to raise 皇帝舉酒
63 7 elegant / graceful / refined 二人掌雅在右
64 6 wáng Wang 古之王者
65 6 會要 huìyào collected records 五代會要
66 6 xiàng figure / image / appearance 象功之舞
67 6 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 洎晉高祖奄登大寶
68 6 dìng to decide 定功之舞
69 6 to criticize 申命百官議而行之
70 6 shēng sound 不過邊部鄭聲而已
71 6 gān dry 故聖人假幹戚羽旄以表其容
72 6 eight 分為八佾
73 6 láng a minister / an official 文舞郎六十四人
74 6 gài a lid / top / cover 白練衤蓋襠
75 5 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 世宗因親臨樂懸
76 5 a row or file of dancers 分為八佾
77 5 liàn to practice / to drill / to exercise / to train 白練衤蓋襠
78 5 殿 diàn a hall / a palace / a temple 宿設於殿庭
79 5 shùn to obey 慶順
80 5 shì matter / thing / item 所以昭事天地
81 5 luàn chaotic / disorderly 洎唐季之亂
82 5 bào a leopard / a panther 崔豹
83 5 děng et cetera / and so on 二舞行列等事宜
84 5 skin / hide / fur / feather 烏皮履
85 5 relative 故聖人假幹戚羽旄以表其容
86 5 yuè a woodwind instrument 左手執籥
87 5 meaning / sense 六呂旋相為宮之義
88 5 to take / to get / to fetch 取其武象
89 5 to sacrifice to / to worship 其賓祭常用
90 5 róng to hold / to contain / to allow / to permit 在目曰容
91 5 yuàn instrument 金錞二
92 5 dài to carry / to bring 革帶
93 5 zhèng upright / straight 又命樞密使王樸考正其聲
94 5 to reach 此乃是設二舞及鼓吹十二案之由也
95 5 zhuō a joist / a cane 差太常卿崔棁
96 5 sháo beautiful 舜韶
97 5 侍郎 shìláng an assistant minister 尚書兵部侍郎崔居儉撰
98 4 fán ordinary / common 凡設十三弦以定六律
99 4 shèng divine / holy / sacred / ārya 明宗聖德和武欽孝皇帝廟室酌獻
100 4 sān three 三孔而短
101 4 xuán to hang / to suspend 世宗因親臨樂懸
102 4 gōng a palace 而宮商孰辨
103 4 太常寺 Tàichángsì Court of Imperial Sacrifices 判太常寺事竇儼參詳其制
104 4 yòu right / right-hand 右樂章
105 4 guāng light 當同光
106 4 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 飲福酒奏
107 4 guān to look at / to watch / to observe 觀德之舞
108 4 yǐn to lead / to guide 二人執纛前引
109 4 tíng a courtyard 宿設於殿庭
110 4 Wu 烏皮履
111 4 zhèn to shake / to flap / to vibrate / to brace 仰而振之
112 4 drawers / trousers / pants 白布大口袴
113 4 xíng appearance 中畫獸形
114 4 guān cap / crown / headgear 舞人冠進賢冠
115 4 zuǒ left 二人掌相在左
116 4 shǔ to count 數於舞人之外
117 4 jié festival / a special day 正冬二節
118 4 shī teacher 訊於工師
119 4 sūn Sun 祖孝孫改隋文舞為
120 4 shū book 故樂書議舞云
121 4 六十 liùshí sixty 凡用籥六十有四
122 4 xià summer 九夏之樂
123 4 shòu old age / long life 王公上壽
124 4 zhuàng form / appearance / shape 其狀如琴而巨
125 4 lái to come 歷代已來
126 4 dōng winter 周顯德五年冬
127 4 cuī Cui 尚書兵部侍郎崔居儉撰
128 4 白布 báibù plain white cloth / calico 白布大口袴
129 4 huì can / be able to 大享會則設於懸外
130 4 dòu a hole / a burrow 判太常寺事竇儼參詳其制
131 4 前朝 qiáncháo the previous dynasty 前朝行用年深
132 4 jiǔ nine 慶容九人
133 4 zhāng a chapter / a section 顯祖章聖皇帝廟室酌獻
134 4 hàn Han Chinese 漢而不歸
135 4 zhì to rule / to govern / to manage / to control 安上治民
136 3 貞觀 Zhēn Guān Zhen Guan Reign / Emperor Taizong of Tang 貞觀作樂之時
137 3 shí time / a period of time 廢於離亂之時
138 3 歷代 lìdài successive dynasties / past dynasties 歷代已來
139 3 所謂 suǒwèi so-called 所謂羽舞也
140 3 dài to represent / to substitute / to replace 興自和平之代
141 3 píng flat / level / smooth 慶平
142 3 xiàn constitution / statute / law 敬祖光憲皇帝室曰
143 3 sòng to deliver / to carry / to give 送文舞迎武舞奏
144 3 cháo to face 高祖會朝崇元殿
145 3 to walk on / to tread 烏皮履
146 3 to enter 入河
147 3 之外 zhīwài outside / excluding 數於舞人之外
148 3 jìn shanxi 洎晉高祖奄登大寶
149 3 good fortune / happiness / luck 飲福酒奏
150 3 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖受禪
151 3 téng to fly / to soar / to transcend 錦騰蛇起梁帶
152 3 ěr ear 夫樂在耳曰聲
153 3 pàn to judge 判太常寺事竇儼參詳其制
154 3 a kind of pheasant 右手執翟
155 3 chuáng bed 以氈為床也
156 3 chóng high / dignified / lofty 有司以崇牙樹羽
157 3 jīng a banner 二人執旌前引
158 3 clothes / dress / garment 服黃紗袍
159 3 zhào an imperial decree 爰詔有司
160 3 xiǎng to enjoy 大享會則設於懸外
161 3 大鼓 dàgǔ bass drum 大鼓
162 3 Kangxi radical 177 革帶
163 3 mìng life 乃命翰林學士
164 3 宗廟 zōngmiào a temple 始建宗廟
165 3 shì Kangxi radical 113 白練礻蓋襠
166 3 jiàn to see 見鐘磬之類
167 3 天地 tiān dì heaven and earth / the world 所以昭事天地
168 3 huà painting / picture / drawing 中畫獸形
169 3 yǔn to grant / to allow / to consent 禮部侍郎張允與太常寺官一一詳定
170 3 míng bright / brilliant 明宗聖德和武欽孝皇帝廟室酌獻
171 3 qín Shaanxi
172 3 silk 金支緋絲大袖
173 3 tool / device / utensil / equipment / instrument 棁等具述制度上奏云
174 3 朝會 zhāohuì to visit a sovereign 朝會舊儀
175 3 shǐ beginning / start 經始霸圖
176 3 to take charge of / to manage / to administer 爰詔有司
177 3 qián front 思迪前規
178 3 soil / ground / land 以器築地
179 3 制作 zhìzuò to make / to manufacture 無暇制作
180 3 to record / to copy 樂章詞多不錄
181 3 color 其色赤
182 3 xiàn to offer / to present 亞獻奏
183 3 xiāo a musical instrument like pan-pipes / bamboo flute 歌簫
184 3 shā gauze / muslin 服黃紗袍
185 3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 樂章詞多不錄
186 3 gōng an artisan / a craftsman / a worker 訊於工師
187 3 jiā a whistle made of reed
188 3 páng side 今之旁牌
189 3 yǐn to drink 飲福酒奏
190 3 zhì to create / to make / to manufacture 判太常寺事竇儼參詳其制
191 3 yōng harmony 雍熙之舞
192 3 five 周顯德五年冬
193 3 ruì shrewd / astute / clever / keen / wise 高祖睿文聖武昭肅孝皇帝廟室酌獻
194 3 bèi to prepare / get ready 今亦備紀於後
195 3 jiāo suburbs / outskirts 梁祖將議郊禋
196 3 fēi dark red / purple silk 金支緋絲大袖
197 3 a musical note 六呂旋相為宮之義
198 3 分為 fēnwéi to subdivide 分為二十八曲
199 3 王公 wáng gōng princes and dukes / aristocrat 王公上壽
200 3 zhōu Zhou Dynasty 周顯德五年冬
201 3 to arise / to get up 莊宗起於朔野
202 3 yíng to receive / to welcome / to greet 迎俎奏
203 3 cotton cloth / textiles / linen 緋絲布裲襠
204 3 precious 奠玉帛登歌奏
205 3 雅樂 yǎyuè formal ceremonial music 先王雅樂
206 3 wèi to call 謂之簅
207 2 prosperous / splendid 慶熙
208 2 名為 míngwèi to be called 名為二舞
209 2 xiáng detailed / complete / thorough 禮部侍郎張允與太常寺官一一詳定
210 2 a turban 平巾幘
211 2 明德 míngdé highest virtue / illustrious virtue 晉高祖聖文章武明德孝皇帝廟室酌獻
212 2 yùn to move / to transport / to use / to apply 梁運雖興
213 2 cautious / merry / joyful 德祖恭僖皇帝廟室酌獻
214 2 御史 yùshǐ a censor 御史中丞竇貞固
215 2 cún to exist / to survive 其所存者
216 2 fēng wind 漸見移風之善
217 2 ministry / department 不過邊部鄭聲而已
218 2 dào a big banner / a feather banner or fan 二人執纛前引
219 2 之類 zhī lèi and so on / and such 見鐘磬之類
220 2 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 天子以德為車
221 2 rate / frequency 象百獸率舞之意
222 2 huáng yellow 服黃紗袍
223 2 依舊 yījiù as before / still 請依舊郊廟行用
224 2 舊章 jiù zhāng old laws 舊章斯在
225 2 xuē boots 烏皮靴
226 2 作樂 zuòlè to make merry 功成作樂
227 2 右手 yòu shǒu right hand 右手執翟
228 2 bǎo dense 每案羽葆鼓一
229 2 bǎi one hundred 樂工百有八人
230 2 zhī to know 庶知治世之和
231 2 suì to comply with / to follow along 遂使磬襄
232 2 method / way 樸乃用古累黍之法
233 2 翰林學士 hànlín xuéshì members of the Hanlin Imperial Academy 乃命翰林學士
234 2 進賢 jìnxián Jinxian 舞人冠進賢冠
235 2 刑部 xíngbù Ministry of Justice 刑部侍郎呂琦
236 2 biǎo clock / a wrist watch 故聖人假幹戚羽旄以表其容
237 2 xuān xuan / a pavilion with a view / a balcony 皇帝臨軒奏
238 2 to break / to ruin / to destroy 秦王破陣樂
239 2 六十四 liùshísì 64 文舞郎六十四人
240 2 wing 翼祖昭獻皇帝廟室酌獻
241 2 zhì sign / mark / flag 樂誌上
242 2 定制 dìngzhì custom-made / made-to-order 理定制禮
243 2 fēn to separate / to divide into parts 高三尺六寸有六分
244 2 xuán to revolve 旋屬烽火為亂
245 2 guān an office 禮官奏
246 2 百獸 bǎi shòu all creatures / every kind of animal 象百獸率舞之意
247 2 to move / to shift / to remove 漸見移風之善
248 2 a gem / a precious stone / jade 刑部侍郎呂琦
249 2 ancient / old / palaeo- 古之王者
250 2 suì age 將立歲仗
251 2 xuān to declare / to announce 肅祖宣元皇帝室曰
252 2 to aid / to assist / to help 弼成
253 2 金飾 jīnshì gold ornaments 甲金飾
254 2 jiǔ old 禮樂制度亡失已久
255 2 Táng Tang Dynasty 洎唐季之亂
256 2 páo long gown / robe / cloak 服黃紗袍
257 2 jiǎng to speak / to say / to tell 講功之舞
258 2 左手 zuǒ shǒu left hand 左手執籥
259 2 shé snake 錦騰蛇起梁帶
260 2 táo a small revolving drum with knobs 鼗武
261 2 出入 chūrù to go out and come in 王公出入奏
262 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 籥師教國子
263 2 開平 Kāipíng Kaiping / Kemenfu / Kaipingfu 梁開平初
264 2 past / former times 昔周公相成王
265 2 shòu to suffer / to be subjected to 皇帝受朝
266 2 jīn a towel / a cloth / headcovering / a scarf worn over the head 平巾幘
267 2 apparatus 來儀之舞
268 2 chéng to bear / to carry / to hold 其床為熊羆貙豹騰倚之狀以承之
269 2 yīn to sacrifice 梁祖將議郊禋
270 2 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites 禮部侍郎張允與太常寺官一一詳定
271 2 lìng to make / to cause to be / to lead 梁置鼓吹清商令二人
272 2 tián field / farmland 太常卿田敏撰
273 2 shǔn a horizontal railing 楯也
274 2 yǎn grave / respectful / majestic 判太常寺事竇儼參詳其制
275 2 shǎo few 太常少卿楊煥撰
276 2 ān calm / still / quiet / peaceful 凱安之舞
277 2 xīng red, brown, bay; neat, harmonious 骍成
278 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可遽廢
279 2 樂工 yuègōng a musician 樂工百有八人
280 2 shī to lose 混陵谷而俱失
281 2 zhān felt 常設氈案
282 2 行列 hángliè ranks / procession 二舞行列等事宜
283 2 聖神 shèngshén feudal term of praise for ruler, king or emperor 唐莊宗光聖神閔孝皇帝廟室酌獻
284 2 重興 zhòngxīng Zhongxing 重興二舞
285 2 silk / plain silk 奠玉帛登歌奏
286 2 to record 今亦備紀於後
287 2 jiǎ armor 甲金飾
288 2 十五 shíwǔ fifteen 取年十五已上
289 2 教習 jiāoxí to teach / to instruct 排列教習
290 2 look at / to gaze at / to observe 難以貌睹
291 2 líng agile / nimble 靈長之舞
292 2 líng a bell 形如大鈴
293 2 qiū fall / autumn 其年秋
294 2 zhū vermilion 故謂之朱幹
295 2 kǎi triumphant 凱安之舞
296 2 xīng to flourish / to be popular 梁運雖興
297 2 chéng to assist / to aid / to rescue 御史中丞竇貞固
298 2 xiù sleeve 金支緋絲大袖
299 2 xiǎo small / tiny / insignificant 旌似旗而小
300 2 socks 白布襪
301 2 yīn sound / noise 參亂雅音
302 2 冬至 Dōng Zhì Winter Solstice, 22nd solar term 其年冬至
303 2 zhèn wave / spate / burst / spell / short period of time 秦王破陣樂
304 2 zhì to place / to lay out 梁置鼓吹清商令二人
305 2 biàn a cap 武舞人服弁
306 2 a bamboo flute
307 2 dān bill / slip of paper / form 白紗中單
308 2 bīn a guest / a visitor 賓醉而出
309 2 to reach 洎唐季之亂
310 2 sincere / honest / simple 又命樞密使王樸考正其聲
311 2 jìng mirror 義鏡
312 2 shēng to ascend / to go up 畫升龍
313 2 治安 zhì ān law and order / public security 治安之舞
314 2 xiū to rest 慶休
315 2 shòu a beast / a quadruped / an animal 中畫獸形
316 2 xián salty / briny 咸和之舞
317 2 貞固 zhēngù to not change / unswerving 御史中丞竇貞固
318 2 kāng Kang 治康之舞
319 2 gōng respectful / polite / reverent 德祖恭僖皇帝廟室酌獻
320 2 祭天 jìtiān to make an offering to Heaven 祭天神奏
321 2 xùn to inquire /to ask 訊於工師
322 2 文武 wén wǔ civil and military 太祖聖神恭肅文武孝皇帝廟室酌獻
323 2 正旦 zhèngdàn starring female role 來歲正旦
324 2 shí food / food and drink 舉食
325 2 a chopping board or block 迎俎奏
326 2 禮樂 lǐlè rites and music 禮樂制度亡失已久
327 2 chén minister / statesman / official 臣今改和為成
328 2 jiā to add 殿庭仍加鼓吹十二案
329 2 使 shǐ to make / to cause 遂使磬襄
330 2 duó a bell 二人執鐸
331 2 idea 發揚蹈厲以見其意
332 2 jiē stairs / steps 舞幹羽於兩階
333 2 wéi to surround / to encircle / to corral 圍二尺四寸
334 2 大樂 dàlè great bliss / mahāsukha 大樂與天地同和
335 2 大武 dàwǔ Dawu / Tawu 大武
336 2 制度 zhìdù (political or administrative) system or institution 棁等具述制度上奏云
337 2 zhǎng palm of the hand 鼓人掌六鼓四金
338 2 jiàng to descend / to fall / to drop 以文舞降神
339 2 善於 shànyú to be good at / to be adept in 莫善於禮
340 2 jǐn brocade / embroidered work 錦騰蛇起梁帶
341 2 náo cymbals 二人執鐃以次之
342 2 míng to cry / to chirp (of birds) 長鳴
343 1 親臨 qīnlín to go in person 世宗因親臨樂懸
344 1 róng to blend / to merge / to harmonize 慶融
345 1 chè to pervade / to penetrate 徹豆
346 1 烽火 fēnghuǒ fire beacon 旋屬烽火為亂
347 1 古今 gǔ jīn then and now / ancient and modern 古今註
348 1 support structure for bell 雖簨虡猶施
349 1 和平 hépíng peace 興自和平之代
350 1 宣和 Xuān Hé Xuan He reign 宣和
351 1 相成 xiāngchéng to work together to achieve a goal 昔周公相成王
352 1 明元 míngyuán Emperor Mingyuan of Northern Wei 漢文祖明元皇帝廟室酌獻
353 1 chì red / scarlet 其色赤
354 1 fán to bother / to vex / to trouble 悲離煩慝
355 1 to pat / to console / to comfort 撫之以節樂
356 1 zhǔn a rule / a guideline / a standard 造成律準
357 1 capacity / degree / a standard / a measure 以審其度
358 1 shū relaxed / calm 舒和
359 1 zhōng end / finish / conclusion 終獻奏
360 1 周朝 Zhōu Cháo Zhou Dynasty 昔周朝奏六代之樂
361 1 tóng copper 銅鑄為之
362 1 xián to hold in mouth 獸形銜镮
363 1 二十八 èrshíbā 28 / twenty-eight 分為二十八曲
364 1 gāi \N 祴和
365 1 合用 héyòng to share / to use in common 今具錄合用處所及樂章首數
366 1 mín the people / citizen / subjects 安上治民
367 1 張騫 zhāng Qiān Zhang Qian 因張騫使西域
368 1 kǒng opening / small hole / orifice 三孔而短
369 1 修撰 xiūzhuàn to compile / to compose 差官修撰
370 1 hùn to mix / to blend / to mingle 混陵谷而俱失
371 1 xiù to embroider 緋絲布大袖繡襠
372 1 奏樂 zòuyuè to perform music / to play a tune 皆奏樂
373 1 皇后 huánghòu an empress 皇后入宮奏
374 1 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel 洎晉高祖奄登大寶
375 1 to pray 或祈祀泰壇
376 1 chà to differ 差太常卿崔棁
377 1 三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers 三公升殿
378 1 小鼓 xiǎogǔ snare drum 制如小鼓
379 1 xiān first 享先農
380 1 reason / logic / truth 理定制禮
381 1 xiǎn to show / to manifest / to display 顯仁之舞
382 1 yáo to shake 搖柄以鳴之
383 1 to inherit 又繼以龜茲部
384 1 Mu 烈祖文穆皇帝室曰
385 1 a whetstone 發揚蹈厲以見其意
386 1 音樂 yīnyuè music 梁武帝善音樂
387 1 Suí Sui Dynasty 祖孝孫改隋文舞為
388 1 to store 積善之舞
389 1 合為 héwèi to combine 合為鼓吹十二案
390 1 歌曲 gēqǔ song 其歌曲名號
391 1 liáng good / virtuous / respectable 又無老師良工教習
392 1 山雉 shānzhì pheasant 山雉也
393 1 shāng commerce / trade 而宮商孰辨
394 1 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 先王雅樂
395 1 to stand 將立歲仗
396 1 chūn spring 二年春
397 1 to be swift 不可遽廢
398 1 其三 qísān third / number three of the above 其三曰金鐸
399 1 to leave / to depart / to go away / to part 悲離煩慝
400 1 shù to state / to tell / to narrate / to relate 棁等具述制度上奏云
401 1 tài great / exalted / superior 或祈祀泰壇
402 1 to reply / to answer 答云
403 1 大夏 Dàxià Bactria 大夏
404 1 梁武帝 liáng wǔ dì Emperor Wu of Liang 梁武帝善音樂
405 1 黃門 Huángmén Huangmen 漢朝乃有黃門鼓吹
406 1 to separate / to divide 以雉羽公析連攢而為之
407 1 dǎo to stamp feet 發揚蹈厲以見其意
408 1 bēi sadness / sorrow / grief 悲離煩慝
409 1 fēng abundant / rich / lush / bountiful 豐和
410 1 shuāi to weaken / to decline 周室既衰
411 1 龜茲 Guīcí Kezil / Kizil / Kuqa / Kucha 又繼以龜茲部
412 1 liè ardent / intense 烈祖文穆皇帝室曰
413 1 tǒng tube / cylinder 狀如漆筒而弇口
414 1 zhèng Zheng 不過邊部鄭聲而已
415 1 賓客 bīnkè a visitor / a guest 太子賓客
416 1 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 以審其度
417 1 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 皇太子軒懸出入奏
418 1 老師 lǎoshī teacher 又無老師良工教習
419 1 伶人 língrén actor / actress 多教坊伶人
420 1 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs 又命樞密使王樸考正其聲
421 1 mào extremely aged 故聖人假幹戚羽旄以表其容
422 1 jiù old / ancient 朝會舊儀
423 1 to finish / to complete / to exhaust 禮畢
424 1 to think / consider / to ponder 思迪前規
425 1 yǎn to embrace 洎晉高祖奄登大寶
426 1 shù tree 有司以崇牙樹羽
427 1 gēng to plow / to till 耕籍田奏
428 1 二十 èrshí twenty 工人二十
429 1 a period of time / phase / stage 將期備物
430 1 shǔ glutinous millet 樸乃用古累黍之法
431 1 bǐng handle / hilt 搖柄以鳴之
432 1 Henan 豫和之樂
433 1 to bare / to be open / to be exposed 薤露
434 1 天成 tiānchéng as if made by heaven 天成之際
435 1 明法 míng fǎ method of mantras / magic formule 明法罔修
436 1 文章 wénzhāng an article / an essay 晉高祖聖文章武明德孝皇帝廟室酌獻
437 1 guī to go back / to return 漢而不歸
438 1 chuán to transmit 崔棁傳
439 1 a feather screen 所以翳身也
440 1 dòng to move / to act 動依典故
441 1 quán perfect 全系用心
442 1 shǐ history 歐陽史
443 1 tiān day 蓋取十二天之成數
444 1 wáng to die 禮樂制度亡失已久
445 1 qīng clear / pure / clean 或有事清廟
446 1 increase / benefit 輒益三和
447 1 kǎo to examine / to test 又命樞密使王樸考正其聲
448 1 典故 diǎngù classical story / quote from the literature 動依典故
449 1 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 群臣左右睹者皆贊嘆之
450 1 熊羆 xióngpí a brown bear 其床為熊羆貙豹騰倚之狀以承之
451 1 qīn to respect / to admire 明宗聖德和武欽孝皇帝廟室酌獻
452 1 biǎo \N 皂領褾
453 1 yuán fate / predestined affinity 又緣祠祭所用
454 1 zhì ringed pheasant / pheasant 以雉羽公析連攢而為之
455 1 yáng Yang 太常少卿楊煥撰
456 1 常用 chángyòng commonly used 其賓祭常用
457 1 樂府 yuèfǔ yuefu 樂府又用為二舞
458 1 father 祭孔宣父
459 1 左右 zuǒyòu approximately 群臣左右睹者皆贊嘆之
460 1 宴會 yànhuì banquet / feast / dinner party 請依舊宴會行用
461 1 tōng to go through / to open 以通鼓
462 1 chǎn \N 謂之簅
463 1 guāi obedient / well-behaved 有乖稽古
464 1 明年 míngnián next year 明年正旦
465 1 shì to test / to try / to experiment 試其聲奏
466 1 幾何 jǐhé geometry 漢祚幾何
467 1 jiǎn frugal / economical 尚書兵部侍郎崔居儉撰
468 1 處所 chǔsuǒ a place 今具錄合用處所及樂章首數
469 1 tán an altar / a platform 或祈祀泰壇
470 1 a river / a stream 入河
471 1 太公 tàigōng great-grandfather 齊太公廟降神奏
472 1 even / equal / uniform 齊太公廟降神奏
473 1 chū a kind of animal like a tiger 其床為熊羆貙豹騰倚之狀以承之
474 1 jué ancient bronze wine holder 天子舉爵
475 1 concerned about / anxious / worried 虞殯
476 1 shī the practice of selfless giving / dāna 雖簨虡猶施
477 1 cáng to hide 容藏於心
478 1 莊宗 Zhuāngzōng Emperor Zhuangzong of Later Tang 莊宗起於朔野
479 1 shēn to extend 申命百官議而行之
480 1 xīn heart 容藏於心
481 1 霓裳 nícháng nichang 霓裳法曲
482 1 新意 xīnyì new idea 禮從新意
483 1 造成 zàochéng to create / to cause 造成律準
484 1 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 申命百官議而行之
485 1 gǎo a pick 鎬為墟
486 1 進退 jìntuì to advance or retreat / knowing when to come and when to leave / a sense of propriety 舞者行列進退
487 1 周公 Zhōu Gōng Duke Zhou 昔周公相成王
488 1 an item 在目曰容
489 1 lóng dragon 畫升龍
490 1 a village / a large mound / ruins 鎬為墟
491 1 lóng grand / intense / prosperous 慶隆
492 1 顯祖 xiǎnzǔ ancestors 顯祖章聖皇帝廟室酌獻
493 1 a word 樂章詞多不錄
494 1 jiǎn simple / terse / succinct 而制作簡繆
495 1 to defend / to resist 以樂為禦
496 1 disease / sickness / ailment 訊疾以雅
497 1 guàn to wash 盥手
498 1 to read 讀祝文及飲福
499 1 常設 chángshè standing / permanent 常設氈案
500 1 lüè plan / strategy 其略曰

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 97 to dance / to posture / to prance 重興二舞
2 86 zhī him / her / them / that 古之王者
3 41 zòu to present / to offer 試其聲奏
4 40 èr two 重興二舞
5 32 rén person / people / a human being 統和人神
6 27 and 統和人神
7 27 so as to / in order to 有司以崇牙樹羽
8 26 皇帝 huángdì Emperor 肅祖宣元皇帝室曰
9 25 his / hers / its / theirs 其所存者
10 25 yǒu is / are / to exist 或有事清廟
11 25 happy / glad / cheerful / joyful 樂誌上
12 24 qǐng to ask / to inquire 請奏
13 23 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 功成作樂
14 23 shì room / bedroom 凡四室
15 21 miào temple / shrine 或有事清廟
16 20 martial / military 鼗武
17 20 wén writing / text 烈祖文穆皇帝室曰
18 20 one 登歌樂章各一首
19 20 song / lyrics 每室有登歌
20 18 big / great / huge / large / major 大合之舞
21 18 樂章 yuèzhāng a movement of a symphony 登歌樂章各一首
22 18 wèi for / to 鎬為墟
23 17 改為 gǎiwéi to change into 漢時改為
24 17 dēng to rise / to mount / to board / to climb 洎晉高祖奄登大寶
25 17 酌獻 zhuóxiàn to honor a deity with wine 酌獻之舞
26 17 yún cloud
27 17 yuē to speak / to say 肅祖宣元皇帝室曰
28 16 qìng to celebrate / to congratulate 慶和之樂
29 16 ancestor / forefather 肅祖宣元皇帝室曰
30 15 also / too 此乃是設二舞及鼓吹十二案之由也
31 14 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而宮商孰辨
32 14 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 左手執籥
33 14 十二 shí èr twelve 問鼓吹十二案合於何所
34 13 jīn gold 鼓人掌六鼓四金
35 13 four 凡四室
36 12 Germany 昭德之舞
37 12 àn case / incident
38 12 yòng to use / to apply 樸乃用古累黍之法
39 12 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 理定制禮
40 11 in / at 莊宗起於朔野
41 11 shǒu head 登歌樂章各一首
42 10 míng measure word for people 有司撰進樂名
43 10 tóng like / same / similar 當同光
44 10 yòu again / also 又命樞密使王樸考正其聲
45 10 a drum 鼓人掌六鼓四金
46 10 shàng top / a high position 樂誌上
47 10 nián year 周顯德五年冬
48 9 not / no 漢而不歸
49 9 gǎi to change / to alter 奏改一代樂名
50 9 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 古之王者
51 9 xiào to be filial 唐莊宗光聖神閔孝皇帝廟室酌獻
52 9 zài in / at 舊章斯在
53 8 zhuàn to compose / to write / to compile 太常少卿楊煥撰
54 8 gōng merit 功成作樂
55 8 zhōng middle 御史中丞竇貞固
56 8 each 登歌樂章各一首
57 8 such as / for example / for instance 其狀如琴而巨
58 8 jīn today / modern / present / current / this / now 今亦備紀於後
59 8 to pay respects 肅祖宣元皇帝室曰
60 8 zhāo illustrious 所以昭事天地
61 8 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 太常少卿楊煥撰
62 7 xíng to walk / to move 申命百官議而行之
63 7 鼓吹 gǔchuī to agitate for / to advocate 問鼓吹十二案合於何所
64 7 tune / song 一曲
65 7 bái white 白紗中單
66 7 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 世宗善之
67 7 dāng crotch / seat of a pair of trousers 白練衤蓋襠
68 7 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 廢於離亂之時
69 7 qīng minister / high officer 太常少卿楊煥撰
70 7 shén divine / mysterious / magical / supernatural 統和人神
71 7 shè to set up / to establish 宿設於殿庭
72 7 liù six 六呂旋相為宮之義
73 7 feather 有司以崇牙樹羽
74 7 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou 周禮
75 7 五代 Wǔ Dài Five Dynasties 以誌五代雅樂沿革之由焉
76 7 liáng a bridge 梁運雖興
77 7 to lift / to hold up / to raise 皇帝舉酒
78 7 elegant / graceful / refined 二人掌雅在右
79 6 wáng Wang 古之王者
80 6 會要 huìyào collected records 五代會要
81 6 xiàng figure / image / appearance 象功之舞
82 6 already / afterwards 歷代已來
83 6 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 洎晉高祖奄登大寶
84 6 dìng to decide 定功之舞
85 6 to criticize 申命百官議而行之
86 6 shēng sound 不過邊部鄭聲而已
87 6 gān dry 故聖人假幹戚羽旄以表其容
88 6 eight 分為八佾
89 6 láng a minister / an official 文舞郎六十四人
90 6 gài a lid / top / cover 白練衤蓋襠
91 5 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 世宗因親臨樂懸
92 5 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 白布大口袴
93 5 yuán monetary unit / dollar 肅祖宣元皇帝室曰
94 5 a row or file of dancers 分為八佾
95 5 liàn to practice / to drill / to exercise / to train 白練衤蓋襠
96 5 殿 diàn a hall / a palace / a temple 宿設於殿庭
97 5 shùn to obey 慶順
98 5 shì matter / thing / item 所以昭事天地
99 5 luàn chaotic / disorderly 洎唐季之亂
100 5 bào a leopard / a panther 崔豹
101 5 děng et cetera / and so on 二舞行列等事宜
102 5 skin / hide / fur / feather 烏皮履
103 5 relative 故聖人假幹戚羽旄以表其容
104 5 yuè a woodwind instrument 左手執籥
105 5 meaning / sense 六呂旋相為宮之義
106 5 to take / to get / to fetch 取其武象
107 5 jiē all / each and every / in all cases 皆不能對
108 5 to sacrifice to / to worship 其賓祭常用
109 5 róng to hold / to contain / to allow / to permit 在目曰容
110 5 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 其所存者
111 5 yuàn instrument 金錞二
112 5 dài to carry / to bring 革帶
113 5 zhèng upright / straight 又命樞密使王樸考正其聲
114 5 to reach 此乃是設二舞及鼓吹十二案之由也
115 5 zhuō a joist / a cane 差太常卿崔棁
116 5 sháo beautiful 舜韶
117 5 侍郎 shìláng an assistant minister 尚書兵部侍郎崔居儉撰
118 4 fán ordinary / common 凡設十三弦以定六律
119 4 shèng divine / holy / sacred / ārya 明宗聖德和武欽孝皇帝廟室酌獻
120 4 sān three 三孔而短
121 4 xuán to hang / to suspend 世宗因親臨樂懸
122 4 gōng a palace 而宮商孰辨
123 4 太常寺 Tàichángsì Court of Imperial Sacrifices 判太常寺事竇儼參詳其制
124 4 yòu right / right-hand 右樂章
125 4 guāng light 當同光
126 4 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 飲福酒奏
127 4 guān to look at / to watch / to observe 觀德之舞
128 4 yǐn to lead / to guide 二人執纛前引
129 4 tíng a courtyard 宿設於殿庭
130 4 Wu 烏皮履
131 4 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故樂書議舞云
132 4 zhèn to shake / to flap / to vibrate / to brace 仰而振之
133 4 drawers / trousers / pants 白布大口袴
134 4 měi each / every 每室有登歌
135 4 xíng appearance 中畫獸形
136 4 guān cap / crown / headgear 舞人冠進賢冠
137 4 zuǒ left 二人掌相在左
138 4 shǔ to count 數於舞人之外
139 4 chǐ chi / a Chinese foot / a foot 高三尺六寸有六分
140 4 jié festival / a special day 正冬二節
141 4 zhāng a sheet / a leaf 太常卿張昭撰
142 4 shī teacher 訊於工師
143 4 sūn Sun 祖孝孫改隋文舞為
144 4 shū book 故樂書議舞云
145 4 六十 liùshí sixty 凡用籥六十有四
146 4 xià summer 九夏之樂
147 4 shòu old age / long life 王公上壽
148 4 zhuàng form / appearance / shape 其狀如琴而巨
149 4 lái to come 歷代已來
150 4 dōng winter 周顯德五年冬
151 4 cuī Cui 尚書兵部侍郎崔居儉撰
152 4 白布 báibù plain white cloth / calico 白布大口袴
153 4 and 禮部侍郎張允與太常寺官一一詳定
154 4 huì can / be able to 大享會則設於懸外
155 4 dòu a hole / a burrow 判太常寺事竇儼參詳其制
156 4 前朝 qiáncháo the previous dynasty 前朝行用年深
157 4 jiǔ nine 慶容九人
158 4 xià next 上大下小
159 4 zhāng a chapter / a section 顯祖章聖皇帝廟室酌獻
160 4 cóng from 從之
161 4 hàn Han Chinese 漢而不歸
162 4 zhì to rule / to govern / to manage / to control 安上治民
163 4 jiāng will / shall (future tense) 殆將泯絕
164 4 yān where / how 以誌五代雅樂沿革之由焉
165 3 貞觀 Zhēn Guān Zhen Guan Reign / Emperor Taizong of Tang 貞觀作樂之時
166 3 shí time / a period of time 廢於離亂之時
167 3 歷代 lìdài successive dynasties / past dynasties 歷代已來
168 3 所謂 suǒwèi so-called 所謂羽舞也
169 3 dài to represent / to substitute / to replace 興自和平之代
170 3 píng flat / level / smooth 慶平
171 3 xiàn constitution / statute / law 敬祖光憲皇帝室曰
172 3 sòng to deliver / to carry / to give 送文舞迎武舞奏
173 3 cháo to face 高祖會朝崇元殿
174 3 to walk on / to tread 烏皮履
175 3 shì is / are / am / to be 是舞有四焉
176 3 to enter 入河
177 3 之外 zhīwài outside / excluding 數於舞人之外
178 3 jìn shanxi 洎晉高祖奄登大寶
179 3 good fortune / happiness / luck 飲福酒奏
180 3 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖受禪
181 3 téng to fly / to soar / to transcend 錦騰蛇起梁帶
182 3 ěr ear 夫樂在耳曰聲
183 3 pàn to judge 判太常寺事竇儼參詳其制
184 3 a kind of pheasant 右手執翟
185 3 chuáng bed 以氈為床也
186 3 chóng high / dignified / lofty 有司以崇牙樹羽
187 3 jīng a banner 二人執旌前引
188 3 clothes / dress / garment 服黃紗袍
189 3 zhào an imperial decree 爰詔有司
190 3 xiǎng to enjoy 大享會則設於懸外
191 3 大鼓 dàgǔ bass drum 大鼓
192 3 zhǎng director / chief / head / elder 靈長之舞
193 3 Kangxi radical 177 革帶
194 3 mìng life 乃命翰林學士
195 3 宗廟 zōngmiào a temple 始建宗廟
196 3 shì Kangxi radical 113 白練礻蓋襠
197 3 jiàn to see 見鐘磬之類
198 3 天地 tiān dì heaven and earth / the world 所以昭事天地
199 3 huà painting / picture / drawing 中畫獸形
200 3 yǔn to grant / to allow / to consent 禮部侍郎張允與太常寺官一一詳定
201 3 míng bright / brilliant 明宗聖德和武欽孝皇帝廟室酌獻
202 3 qín Shaanxi
203 3 silk 金支緋絲大袖
204 3 tool / device / utensil / equipment / instrument 棁等具述制度上奏云
205 3 朝會 zhāohuì to visit a sovereign 朝會舊儀
206 3 shǐ beginning / start 經始霸圖
207 3 to take charge of / to manage / to administer 爰詔有司
208 3 qián front 思迪前規
209 3 soil / ground / land 以器築地
210 3 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃命翰林學士
211 3 cùn a unit of length / inch / thumb 高三尺六寸有六分
212 3 制作 zhìzuò to make / to manufacture 無暇制作
213 3 to record / to copy 樂章詞多不錄
214 3 color 其色赤
215 3 no 無暇制作
216 3 xiàn to offer / to present 亞獻奏
217 3 xiāo a musical instrument like pan-pipes / bamboo flute 歌簫
218 3 shā gauze / muslin 服黃紗袍
219 3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 樂章詞多不錄
220 3 gōng an artisan / a craftsman / a worker 訊於工師
221 3 jiā a whistle made of reed
222 3 páng side 今之旁牌
223 3 yǐn to drink 飲福酒奏
224 3 zhì to create / to make / to manufacture 判太常寺事竇儼參詳其制
225 3 yōng harmony 雍熙之舞
226 3 five 周顯德五年冬
227 3 xiāng each other / one another / mutually 六呂旋相為宮之義
228 3 ruì shrewd / astute / clever / keen / wise 高祖睿文聖武昭肅孝皇帝廟室酌獻
229 3 promptly / right away / immediately 即別召工師
230 3 bèi to prepare / get ready 今亦備紀於後
231 3 jiāo suburbs / outskirts 梁祖將議郊禋
232 3 fēi dark red / purple silk 金支緋絲大袖
233 3 a musical note 六呂旋相為宮之義
234 3 分為 fēnwéi to subdivide 分為二十八曲
235 3 王公 wáng gōng princes and dukes / aristocrat 王公上壽
236 3 zhōu Zhou Dynasty 周顯德五年冬
237 3 to arise / to get up 莊宗起於朔野
238 3 yíng to receive / to welcome / to greet 迎俎奏
239 3 cotton cloth / textiles / linen 緋絲布裲襠
240 3 precious 奠玉帛登歌奏
241 3 雅樂 yǎyuè formal ceremonial music 先王雅樂
242 3 wèi to call 謂之簅
243 2 prosperous / splendid 慶熙
244 2 名為 míngwèi to be called 名為二舞
245 2 xiáng detailed / complete / thorough 禮部侍郎張允與太常寺官一一詳定
246 2 naturally / of course / certainly 興自和平之代
247 2 a turban 平巾幘
248 2 明德 míngdé highest virtue / illustrious virtue 晉高祖聖文章武明德孝皇帝廟室酌獻
249 2 yùn to move / to transport / to use / to apply 梁運雖興
250 2 cautious / merry / joyful 德祖恭僖皇帝廟室酌獻
251 2 御史 yùshǐ a censor 御史中丞竇貞固
252 2 cún to exist / to survive 其所存者
253 2 fēng wind 漸見移風之善
254 2 ministry / department 不過邊部鄭聲而已
255 2 dào a big banner / a feather banner or fan 二人執纛前引
256 2 之類 zhī lèi and so on / and such 見鐘磬之類
257 2 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 天子以德為車
258 2 rate / frequency 象百獸率舞之意
259 2 huáng yellow 服黃紗袍
260 2 依舊 yījiù as before / still 請依舊郊廟行用
261 2 舊章 jiù zhāng old laws 舊章斯在
262 2 xuē boots 烏皮靴
263 2 作樂 zuòlè to make merry 功成作樂
264 2 右手 yòu shǒu right hand 右手執翟
265 2 bǎo dense 每案羽葆鼓一
266 2 bǎi one hundred 樂工百有八人
267 2 zhī to know 庶知治世之和
268 2 suì to comply with / to follow along 遂使磬襄
269 2 method / way 樸乃用古累黍之法
270 2 翰林學士 hànlín xuéshì members of the Hanlin Imperial Academy 乃命翰林學士
271 2 進賢 jìnxián Jinxian 舞人冠進賢冠
272 2 do not 莫善於禮
273 2 刑部 xíngbù Ministry of Justice 刑部侍郎呂琦
274 2 biǎo clock / a wrist watch 故聖人假幹戚羽旄以表其容
275 2 xuān xuan / a pavilion with a view / a balcony 皇帝臨軒奏
276 2 to break / to ruin / to destroy 秦王破陣樂
277 2 六十四 liùshísì 64 文舞郎六十四人
278 2 wing 翼祖昭獻皇帝廟室酌獻
279 2 zhì sign / mark / flag 樂誌上
280 2 定制 dìngzhì custom-made / made-to-order 理定制禮
281 2 fēn to separate / to divide into parts 高三尺六寸有六分
282 2 xuán to revolve 旋屬烽火為亂
283 2 guān an office 禮官奏
284 2 百獸 bǎi shòu all creatures / every kind of animal 象百獸率舞之意
285 2 to move / to shift / to remove 漸見移風之善
286 2 a gem / a precious stone / jade 刑部侍郎呂琦
287 2 ancient / old / palaeo- 古之王者
288 2 suì age 將立歲仗
289 2 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以昭事天地
290 2 xuān to declare / to announce 肅祖宣元皇帝室曰
291 2 yīn because 世宗因親臨樂懸
292 2 to aid / to assist / to help 弼成
293 2 金飾 jīnshì gold ornaments 甲金飾
294 2 jiǔ old 禮樂制度亡失已久
295 2 Táng Tang Dynasty 洎唐季之亂
296 2 páo long gown / robe / cloak 服黃紗袍
297 2 jiǎng to speak / to say / to tell 講功之舞
298 2 左手 zuǒ shǒu left hand 左手執籥
299 2 shé snake 錦騰蛇起梁帶
300 2 táo a small revolving drum with knobs 鼗武
301 2 出入 chūrù to go out and come in 王公出入奏
302 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 籥師教國子
303 2 開平 Kāipíng Kaiping / Kemenfu / Kaipingfu 梁開平初
304 2 past / former times 昔周公相成王
305 2 shòu to suffer / to be subjected to 皇帝受朝
306 2 jīn a towel / a cloth / headcovering / a scarf worn over the head 平巾幘
307 2 apparatus 來儀之舞
308 2 chéng to bear / to carry / to hold 其床為熊羆貙豹騰倚之狀以承之
309 2 yīn to sacrifice 梁祖將議郊禋
310 2 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites 禮部侍郎張允與太常寺官一一詳定
311 2 lìng to make / to cause to be / to lead 梁置鼓吹清商令二人
312 2 tián field / farmland 太常卿田敏撰
313 2 shǔn a horizontal railing 楯也
314 2 yóu follow / from / it is for...to 以誌五代雅樂沿革之由焉
315 2 yǎn grave / respectful / majestic 判太常寺事竇儼參詳其制
316 2 shǎo few 太常少卿楊煥撰
317 2 ān calm / still / quiet / peaceful 凱安之舞
318 2 xīng red, brown, bay; neat, harmonious 骍成
319 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可遽廢
320 2 樂工 yuègōng a musician 樂工百有八人
321 2 shī to lose 混陵谷而俱失
322 2 zhān felt 常設氈案
323 2 行列 hángliè ranks / procession 二舞行列等事宜
324 2 聖神 shèngshén feudal term of praise for ruler, king or emperor 唐莊宗光聖神閔孝皇帝廟室酌獻
325 2 yīng should / ought 聲應乎耳
326 2 重興 zhòngxīng Zhongxing 重興二舞
327 2 silk / plain silk 奠玉帛登歌奏
328 2 to record 今亦備紀於後
329 2 一一 yīyī one by one / one after another 禮部侍郎張允與太常寺官一一詳定
330 2 jiǎ armor 甲金飾
331 2 十五 shíwǔ fifteen 取年十五已上
332 2 suī although / even though 梁運雖興
333 2 教習 jiāoxí to teach / to instruct 排列教習
334 2 look at / to gaze at / to observe 難以貌睹
335 2 líng agile / nimble 靈長之舞
336 2 líng a bell 形如大鈴
337 2 qiū fall / autumn 其年秋
338 2 zhū vermilion 故謂之朱幹
339 2 kǎi triumphant 凱安之舞
340 2 xīng to flourish / to be popular 梁運雖興
341 2 huò or / either / else 或有事清廟
342 2 rán correct / right / certainly 世宗惻然
343 2 chéng to assist / to aid / to rescue 御史中丞竇貞固
344 2 xiù sleeve 金支緋絲大袖
345 2 xiǎo small / tiny / insignificant 旌似旗而小
346 2 socks 白布襪
347 2 bié do not / must not 即別召工師
348 2 yīn sound / noise 參亂雅音
349 2 冬至 Dōng Zhì Winter Solstice, 22nd solar term 其年冬至
350 2 zhèn wave / spate / burst / spell / short period of time 秦王破陣樂
351 2 zhì to place / to lay out 梁置鼓吹清商令二人
352 2 biàn a cap 武舞人服弁
353 2 a bamboo flute
354 2 dān bill / slip of paper / form 白紗中單
355 2 bīn a guest / a visitor 賓醉而出
356 2 to reach 洎唐季之亂
357 2 sincere / honest / simple 又命樞密使王樸考正其聲
358 2 jìng mirror 義鏡
359 2 shēng to ascend / to go up 畫升龍
360 2 治安 zhì ān law and order / public security 治安之舞
361 2 xiū to rest 慶休
362 2 otherwise / but / however 則大樂備矣
363 2 shòu a beast / a quadruped / an animal 中畫獸形
364 2 xián salty / briny 咸和之舞
365 2 貞固 zhēngù to not change / unswerving 御史中丞竇貞固
366 2 kāng Kang 治康之舞
367 2 gōng respectful / polite / reverent 德祖恭僖皇帝廟室酌獻
368 2 祭天 jìtiān to make an offering to Heaven 祭天神奏
369 2 xùn to inquire /to ask 訊於工師
370 2 文武 wén wǔ civil and military 太祖聖神恭肅文武孝皇帝廟室酌獻
371 2 正旦 zhèngdàn starring female role 來歲正旦
372 2 shí food / food and drink 舉食
373 2 a chopping board or block 迎俎奏
374 2 禮樂 lǐlè rites and music 禮樂制度亡失已久
375 2 chén minister / statesman / official 臣今改和為成
376 2 again / more / repeatedly 高祖詔太常復文武二舞
377 2 jiā to add 殿庭仍加鼓吹十二案
378 2 使 shǐ to make / to cause 遂使磬襄
379 2 duó a bell 二人執鐸
380 2 idea 發揚蹈厲以見其意
381 2 jiē stairs / steps 舞幹羽於兩階
382 2 wéi to surround / to encircle / to corral 圍二尺四寸
383 2 大樂 dàlè great bliss / mahāsukha 大樂與天地同和
384 2 大武 dàwǔ Dawu / Tawu 大武
385 2 制度 zhìdù (political or administrative) system or institution 棁等具述制度上奏云
386 2 zhǎng palm of the hand 鼓人掌六鼓四金
387 2 jiàng to descend / to fall / to drop 以文舞降神
388 2 善於 shànyú to be good at / to be adept in 莫善於禮
389 2 jǐn brocade / embroidered work 錦騰蛇起梁帶
390 2 náo cymbals 二人執鐃以次之
391 2 míng to cry / to chirp (of birds) 長鳴
392 1 親臨 qīnlín to go in person 世宗因親臨樂懸
393 1 róng to blend / to merge / to harmonize 慶融
394 1 chè to pervade / to penetrate 徹豆
395 1 烽火 fēnghuǒ fire beacon 旋屬烽火為亂
396 1 古今 gǔ jīn then and now / ancient and modern 古今註
397 1 support structure for bell 雖簨虡猶施
398 1 和平 hépíng peace 興自和平之代
399 1 宣和 Xuān Hé Xuan He reign 宣和
400 1 相成 xiāngchéng to work together to achieve a goal 昔周公相成王
401 1 明元 míngyuán Emperor Mingyuan of Northern Wei 漢文祖明元皇帝廟室酌獻
402 1 chì red / scarlet 其色赤
403 1 fán to bother / to vex / to trouble 悲離煩慝
404 1 to pat / to console / to comfort 撫之以節樂
405 1 zhǔn a rule / a guideline / a standard 造成律準
406 1 capacity / degree / a standard / a measure 以審其度
407 1 shú which 而宮商孰辨
408 1 shū relaxed / calm 舒和
409 1 zhōng end / finish / conclusion 終獻奏
410 1 周朝 Zhōu Cháo Zhou Dynasty 昔周朝奏六代之樂
411 1 biàn turn / one time 殿庭遍奏六代舞
412 1 tóng copper 銅鑄為之
413 1 xián to hold in mouth 獸形銜镮
414 1 二十八 èrshíbā 28 / twenty-eight 分為二十八曲
415 1 gāi \N 祴和
416 1 合用 héyòng to share / to use in common 今具錄合用處所及樂章首數
417 1 mín the people / citizen / subjects 安上治民
418 1 張騫 zhāng Qiān Zhang Qian 因張騫使西域
419 1 kǒng opening / small hole / orifice 三孔而短
420 1 修撰 xiūzhuàn to compile / to compose 差官修撰
421 1 hùn to mix / to blend / to mingle 混陵谷而俱失
422 1 xiù to embroider 緋絲布大袖繡襠
423 1 奏樂 zòuyuè to perform music / to play a tune 皆奏樂
424 1 皇后 huánghòu an empress 皇后入宮奏
425 1 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel 洎晉高祖奄登大寶
426 1 to pray 或祈祀泰壇
427 1 chà to differ 差太常卿崔棁
428 1 this / these 此乃是設二舞及鼓吹十二案之由也
429 1 三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers 三公升殿
430 1 小鼓 xiǎogǔ snare drum 制如小鼓
431 1 xiān first 享先農
432 1 reason / logic / truth 理定制禮
433 1 what / where / which 問鼓吹十二案合於何所
434 1 xiǎn to show / to manifest / to display 顯仁之舞
435 1 yáo to shake 搖柄以鳴之
436 1 to inherit 又繼以龜茲部
437 1 Mu 烈祖文穆皇帝室曰
438 1 a whetstone 發揚蹈厲以見其意
439 1 音樂 yīnyuè music 梁武帝善音樂
440 1 Suí Sui Dynasty 祖孝孫改隋文舞為
441 1 to store 積善之舞
442 1 合為 héwèi to combine 合為鼓吹十二案
443 1 歌曲 gēqǔ song 其歌曲名號
444 1 liáng good / virtuous / respectable 又無老師良工教習
445 1 山雉 shānzhì pheasant 山雉也
446 1 shāng commerce / trade 而宮商孰辨
447 1 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 先王雅樂
448 1 to stand 將立歲仗
449 1 chūn spring 二年春
450 1 to be swift 不可遽廢
451 1 其三 qísān third / number three of the above 其三曰金鐸
452 1 to leave / to depart / to go away / to part 悲離煩慝
453 1 shù to state / to tell / to narrate / to relate 棁等具述制度上奏云
454 1 tài great / exalted / superior 或祈祀泰壇
455 1 to reply / to answer 答云
456 1 大夏 Dàxià Bactria 大夏
457 1 梁武帝 liáng wǔ dì Emperor Wu of Liang 梁武帝善音樂
458 1 黃門 Huángmén Huangmen 漢朝乃有黃門鼓吹
459 1 also / too 今亦備紀於後
460 1 to separate / to divide 以雉羽公析連攢而為之
461 1 dǎo to stamp feet 發揚蹈厲以見其意
462 1 bēi sadness / sorrow / grief 悲離煩慝
463 1 fēng abundant / rich / lush / bountiful 豐和
464 1 shuāi to weaken / to decline 周室既衰
465 1 龜茲 Guīcí Kezil / Kizil / Kuqa / Kucha 又繼以龜茲部
466 1 liè ardent / intense 烈祖文穆皇帝室曰
467 1 tǒng tube / cylinder 狀如漆筒而弇口
468 1 zhèng Zheng 不過邊部鄭聲而已
469 1 賓客 bīnkè a visitor / a guest 太子賓客
470 1 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 以審其度
471 1 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 皇太子軒懸出入奏
472 1 老師 lǎoshī teacher 又無老師良工教習
473 1 伶人 língrén actor / actress 多教坊伶人
474 1 jué absolutely 殆將泯絕
475 1 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs 又命樞密使王樸考正其聲
476 1 mào extremely aged 故聖人假幹戚羽旄以表其容
477 1 jiù old / ancient 朝會舊儀
478 1 to finish / to complete / to exhaust 禮畢
479 1 to think / consider / to ponder 思迪前規
480 1 yǎn to embrace 洎晉高祖奄登大寶
481 1 shù tree 有司以崇牙樹羽
482 1 gēng to plow / to till 耕籍田奏
483 1 二十 èrshí twenty 工人二十
484 1 a period of time / phase / stage 將期備物
485 1 shǔ glutinous millet 樸乃用古累黍之法
486 1 不過 bùguò but / however 不過邊部鄭聲而已
487 1 bǐng handle / hilt 搖柄以鳴之
488 1 Henan 豫和之樂
489 1 to bare / to be open / to be exposed 薤露
490 1 天成 tiānchéng as if made by heaven 天成之際
491 1 明法 míng fǎ method of mantras / magic formule 明法罔修
492 1 文章 wénzhāng an article / an essay 晉高祖聖文章武明德孝皇帝廟室酌獻
493 1 guī to go back / to return 漢而不歸
494 1 chuán to transmit 崔棁傳
495 1 ruò to seem / to be like / as 若椎
496 1 a feather screen 所以翳身也
497 1 chū at first / at the beginning / initially 梁開平初
498 1 dòng to move / to act 動依典故
499 1 quán perfect 全系用心
500 1 shǐ history 歐陽史

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
兵部 bīngbù Ministry of War
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大二 dàèr second-year university student
大武 dàwǔ Dawu / Tawu
大夏 Dàxià Bactria
冬至 Dōng Zhì Winter Solstice, 22nd solar term
尔雅 爾雅 Ěryǎ Erya / Er Ya / Ready Guide
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
龟茲 龜茲 Guīcí Kezil / Kizil / Kuqa / Kucha
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
汉朝 漢朝 Hàn Cháo Han Dynasty
汉高祖 漢高祖 Hàn Gāo Zǔ Han Gao Zu / Liu Bang
汉文 漢文 Hànwén written Chinese language
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
黄门 黃門 Huángmén Huangmen
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
进贤 進賢 jìnxián Jinxian
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
开元 開元 Kāi Yuán Kai Yuan
开平 Kāipíng
 1. Kaiping / Kemenfu / Kaipingfu
 2. Kaiping
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁武帝 liáng wǔ dì Emperor Wu of Liang
礼部 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites
明元 míngyuán Emperor Mingyuan of Northern Wei
欧阳 歐陽 Ōuyáng Ouyang
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
世宗 shìzōng
 1. King Sejong the Great / Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
枢密使 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs
Shùn Emperor Shun
Suí Sui Dynasty
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
太常寺 Tàichángsì Court of Imperial Sacrifices
太和 tàihé
 1. Taihe reign
 2. Taihe reign
唐庄宗 唐莊宗 Táng Zhuāngzōng Emperor Zhuangzong of Later Tang
五代 Wǔ Dài Five Dynasties
西域 Xī Yù Western Regions
显德 顯德 xiǎndé Xiande
孝文 Xiàowén Emperor Xiaowen of Wei
刑部 xíngbù Ministry of Justice
宣和 Xuān Hé Xuan He reign
云门 雲門 yúnmén
 1. Yunmen School
 2. Yunmen Wenyan
张骞 張騫 zhāng Qiān Zhang Qian
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
昭和 zhāohé Showa
贞观 貞觀 Zhēn Guān Zhen Guan Reign / Emperor Taizong of Tang
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
重兴 重興 zhòngxīng Zhongxing
周朝 Zhōu Cháo Zhou Dynasty
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou
周礼 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou
庄宗 莊宗 Zhuāngzōng Emperor Zhuangzong of Later Tang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English