Glossary and Vocabulary for Records of the Grand Historian 《史記》, 《衛康叔世家》 House of Wei Kang Shu

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 87 gōng public/ common / state-owned 是為武公
2 75 nián year 頃侯立十二年卒
3 61 wèi to guard / to protect / to defend 衛康叔世家
4 58 to stand 子康伯代立
5 55 child / son 復以殷餘民封紂子武庚祿父
6 45 太子 tàizǐ a crown prince 太子共伯餘立為君
7 40 to die 康叔卒
8 39 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 以武庚殷餘民封康叔為衛君
9 33 yuē to speak / to say 乃申告康叔曰
10 27 father's elder brother 子康伯代立
11 23 to enter 共伯入釐侯羨自殺
12 20 even / equal / uniform 取齊女為夫人
13 20 hóu marquis / lord 子頃侯立
14 19 shā to kill / to murder / to slaughter 殺武庚祿父
15 18 shū father's younger brother 衛康叔世家
16 16 father 復以殷餘民封紂子武庚祿父
17 16 younger brother 周武王同母少弟也
18 14 kāng Kang 衛康叔世家
19 14 zhōu a state / a province 生子州吁
20 14 xiàn to offer / to present 子獻公衎立
21 13 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 而令右公子傅之
22 13 huì favor / benefit / blessing / kindness 是為惠公
23 13 to die 蚤死
24 13 desire 欲攻成周
25 13 unreal / deceptive 夷姜生子伋
26 12 kǒng opening / small hole / orifice 及孔父
27 12 zhōu Zhou Dynasty 舉康叔為周司寇
28 12 rén person / people / a human being 衛人因葬之釐侯旁
29 12 宣公 xuāngōng Xuangong / Lord Wen 是為宣公
30 12 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang 子莊公揚立
31 11 to cut down 周公旦以成王命興師伐殷
32 11 lìng to make / to cause to be / to lead 武王乃令其弟管叔
33 11 成公 chénggōng Chenggong / Lord Cheng 子成公鄭立
34 11 to appeal / to request / to implore 生子州吁
35 11 jìn shanxi 而迎桓公弟晉於邢而立之
36 10 mìng life 周公旦以成王命興師伐殷
37 10 使 shǐ to make / to cause 莊公使將
38 10 martial / military 復以殷餘民封紂子武庚祿父
39 10 襄公 xiānggōng Xianggong / Lord Xiang 齊襄公率諸侯奉王命共伐衛
40 9 mother 周武王同母少弟也
41 9 virtuous / admirable / esteemed 子懿公赤立
42 9 qián Guizhou 立太子伋之弟黔牟為君
43 9 shì to murder a superior 弒桓公
44 8 shuò first day of the lunar month 子朔
45 8 jiàn to see 而宣公見所欲為太子婦者好
46 8 móu barley 立太子伋之弟黔牟為君
47 8 kuī to laugh at 生悝
48 8 bēn to run fast / to flee 惠公奔齊
49 8 è evil / vice 宣公正夫人與朔共讒惡太子伋
50 8 níng peaceful 甯惠子食
51 8 zhèng Zheng 鄭伯弟段攻其兄
52 8 èr two 桓公二年
53 8 kuì deaf 亡人太子蒯聵之子輒在也
54 8 gōng to attack / to assault 欲攻成周
55 8 kuǎi a rush 亡人太子蒯聵之子輒在也
56 8 dài to represent / to substitute / to replace 周公旦代成王治
57 7 子路 zǐlù Zi Lu 子路曰
58 7 suì to comply with / to follow along 遂行
59 7 桓公 huángōng Huangong / Lord Huan 是為桓公
60 7 female / feminine 取齊女為夫人
61 7 出奔 chūbēn to flee 周厲王出奔于彘
62 7 Yǐng Ying 令子郢仆
63 7 gào to tell / to say / said / told 乃申告康叔曰
64 7 hǎo good 好而無子
65 7 luàn chaotic / disorderly 故紂之亂自此始
66 7 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 取齊女為夫人
67 7 dào to rob / to steal 乃使太子伋於齊而令盜遮界上殺之
68 7 chén Chen 又取陳女為夫人
69 7 十二 shí èr twelve 頃侯立十二年卒
70 6 one thousandth 子釐侯立
71 6 cáo Cao 公令師曹教宮妾鼓琴
72 6 bīng soldier / troops 武公將兵往佐周平戎
73 6 sòng Song Dynasty 請宋
74 6 qiú to request 必求殷之賢人君子長者
75 6 生子 shēngzǐ to give birth to a child or children 生子
76 6 mín the people / citizen / subjects 復以殷餘民封紂子武庚祿父
77 6 wáng to die 所以亡
78 6 qiè consort / concubine 公令師曹教宮妾鼓琴
79 6 sān three 惠公立三年出亡
80 6 shòu old age / long life 生子壽
81 6 wèi Wei Dynasty 朝魏
82 6 liáng good / virtuous / respectable 孫良夫救魯伐齊
83 6 shī teacher 徵師於衛
84 6 yīn flourishing / abundant 武王已克殷紂
85 6 gēng 7th heavenly stem 復以殷餘民封紂子武庚祿父
86 6 a man / a male adult 孫良夫救魯伐齊
87 6 shāng to die prematurely 宋督弒其君殤公
88 6 líng agile / nimble 是為靈公
89 6 Shandong 魯弒其君隱公
90 6 wén to hear 及聞其惡
91 6 huái bosom / breast 是為懷公
92 5 róng arms / armaments / a military affair 武公將兵往佐周平戎
93 5 wèi to call 故謂之
94 5 文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu 是為文公
95 5 jiù to save / to rescue 晉欲假道於衛救宋
96 5 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 問孔成子
97 5 lín a wood / a forest / a grove 封孫文子林父於宿
98 5 shì clan / a branch of a lineage 孔氏之豎渾良夫美好
99 5 to reach 及孔父
100 5 to take / to get / to fetch 取齊女為夫人
101 5 zhū to execute / to put to death / to condemn 誅左右公子
102 5 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 戴公申元年卒
103 5 宿 to lodge / to stay overnight 如宿
104 5 孫文 Sūn Wén Sun Wen / Dr Sun Yat-sen 獻公戒孫文子
105 5 qián front 左右公子怨惠公之讒殺前太子伋而代立
106 5 zhé sides of chariot for weapons 亡人太子蒯聵之子輒在也
107 5 a kind of pheasant 翟伐衛
108 5 shǎo few 周武王同母少弟也
109 5 shí a rock / a stone 石碏諫莊公曰
110 5 dài to put on / to wear 是為戴公
111 5 píng flat / level / smooth 武公將兵往佐周平戎
112 5 jiǔ nine 九年
113 5 四十二 sìshíèr 42 / forty-two 四十二年
114 5 jiè border / boundary 乃使太子伋於齊而令盜遮界上殺之
115 5 to arise / to get up 亂自此起
116 5 shēn to extend 乃申告康叔曰
117 5 祿 good fortune 復以殷餘民封紂子武庚祿父
118 5 guò to cross / to go over / to pass 晉公子重耳過
119 4 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 必求殷之賢人君子長者
120 4 xiān first 以奉其先祀勿絕
121 4 文子 Wén Zǐ Wen Zi 文子語蘧伯玉
122 4 cài Cai 蔡叔傅相武庚祿父
123 4 extra / surplus / remainder 復以殷餘民封紂子武庚祿父
124 4 yán to speak / to say / said 大臣言曰
125 4 shí food / food and drink 甯惠子食
126 4 成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou 成王少
127 4 諸侯 zhū hóu the feudal lords 比諸侯
128 4 xíng to walk / to move 且行
129 4 eight 衛君黔牟立八年
130 4 十一 shíyī eleven 十一年
131 4 tóng like / same / similar 周武王同母少弟也
132 4 bái white 與太子白旄
133 4 to bribe 頃侯厚賂周夷王
134 4 zhòu Emperor Zhou 武王已克殷紂
135 4 晉文公 Jìn Wén Gōng Duke Wen of Jin 晉文公重耳伐衛
136 4 fēng to seal / to close off 衛康叔名封
137 4 to be fond of / to like 甯喜與孫林父爭寵相惡
138 4 wèn to ask 問其先殷所以興
139 4 to connect / to inherit / to succeed 嗣伯卒
140 4 仲尼 Zhòng Ní Zhong Ni 孔文子問兵於仲尼
141 4 five 莊公五年
142 4 zhāo illustrious 卒滅惠公之後而更立黔牟之弟昭伯頑之子申為君
143 4 to strike / to hit / to beat 鶴可令擊翟
144 4 yuàn to blame / to complain 左右公子怨惠公之讒殺前太子伋而代立
145 4 十三 shísān thirteen 釐侯十三年
146 4 qín Shaanxi 公孫鞅入秦
147 4 mào extremely aged 與太子白旄
148 4 sūn Sun 孫良夫救魯伐齊
149 3 作亂 zuòluàn to revolt / to rebel 乃與武庚祿父作亂
150 3 yòu right / right-hand 使右宰丑進食
151 3 wáng Wang 齊襄公率諸侯奉王命共伐衛
152 3 anger / rage / fury 二子怒
153 3 shì to match 適伯姬氏
154 3 gāo a lamb / a kid 遇子羔將出
155 3 dào to mourn / to lament 齊鮑子弒其君悼公
156 3 Mu 子穆公遫立
157 3 guó a country / a state / a kingdom 當國
158 3 a consort / a concubine 適伯姬氏
159 3 mén door / gate / doorway / gateway 門已閉矣
160 3 què coloured 石碏諫莊公曰
161 3 大臣 dàchén chancellor / minister 大臣言曰
162 3 fèng to offer / to present 以奉其先祀勿絕
163 3 wǎng to go (in a direction) 武公將兵往佐周平戎
164 3 公孫 Gōngsūn Gongsun 公孫敢闔門
165 3 zài in / at 獻公在齊
166 3 residence / dwelling 居河
167 3 dōng east 秦拔魏東地
168 3 nán difficult / arduous / hard 莫踐其難
169 3 hòu after / later 獻公後元年
170 3 定公 dìnggōng Dinggong / Lord Ding 子定公臧立
171 3 four 惠公四年
172 3 即位 jíwèi to succeed to the throne 武公即位
173 3 Kangxi radical 80 太子可毋行
174 3 xìng fortunate / lucky 陳女女弟亦幸於莊公
175 3 大夫 dàifu doctor 衛大夫欲許
176 3 左右 zuǒyòu approximately 左右公子不平朔之立也
177 3 十六 shíliù sixteen 十六年
178 3 chī to whip 曹笞之
179 3 yíng to receive / to welcome / to greet 而迎桓公弟晉於邢而立之
180 3 to allow / to permit 三國皆許州吁
181 3 shě to give 惠公怨周之容舍黔牟
182 3 二十五 èrshíwǔ twenty five 二十五年
183 3 guǎn to manage / to control / to be in charge of 武王乃令其弟管叔
184 3 soil / ground / land 分其地予宋
185 3 jìng to respect /to honor 子敬公弗立
186 3 can / may / permissible 示君子可法則
187 3 十八 shíbā eighteen 十八年
188 3 百姓 bǎixìng common people 百姓和集
189 3 crane 好鶴
190 3 武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou 武王已克殷紂
191 3 méng oath / pledge / union 誘與盟
192 3 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 告以紂所以亡者以淫於酒
193 3 yòng to use / to apply 婦人是用
194 3 a tutor / a teacher 蔡叔傅相武庚祿父
195 3 惠王 Huì Wáng King Hui of Zhou 周惠王奔溫
196 3 shèn cautious 是為慎公
197 3 wán to complete / to finish / to settle 而生子完
198 3 周公旦 Zhōu Gōng Dàn Duke of Zhou 周公旦代成王治
199 3 zhì to place / to lay out 齊置衛獻公於聚邑
200 3 to gather / to collect 為武庚未集
201 3 chán to slander / to defame / to misrepresent 宣公正夫人與朔共讒惡太子伋
202 3 shàng top / a high position 以襲攻共伯於墓上
203 2 三百 sān bǎi three hundred 公亦笞曹三百
204 2 jiāng Jiang 宣公愛夫人夷姜
205 2 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 欲廢之
206 2 ancient barbarian tribes 宣公愛夫人夷姜
207 2 to assemble / to meet together 州吁收聚衛亡人以襲殺桓公
208 2 公立 gōnglì public (e.g. school, hospital) 惠公立三年出亡
209 2 夷王 Yí Wáng King Yi of Zhou 頃侯厚賂周夷王
210 2 guī to go back / to return 乃令陽虎詐命衛十餘人衰绖歸
211 2 cháo to face 成公朝晉襄公
212 2 zhēn virtuous / chaste / pure 子貞伯立
213 2 二十九 èrshíjiǔ 29 二十九年
214 2 bān mottled / striped / freckle 衛人立公子斑師為衛君
215 2 chǔ state of Chu 為衛筑楚丘
216 2 十九 shíjiǔ nineteen 十九年
217 2 song / lyrics 使師曹歌巧言之卒章
218 2 to take / to receive / to accept 納衛惠公
219 2 to give 多予之賂
220 2 shēng to be born / to give birth 生悝
221 2 huì can / be able to 與晉文公會
222 2 jiǎn simple / terse / succinct 簡子送蒯聵
223 2 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子自陳入衛
224 2 chéng to mount / to climb onto 報子以乘軒
225 2 趙簡子 Zhào Jiǎnzǐ Zhao Jianzi 趙簡子欲入蒯聵
226 2 a river / a stream 居河
227 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 民大說
228 2 xiōng elder brother 鄭伯弟段攻其兄
229 2 to capture / to imprison / to seize 戎虜何為是
230 2 亡人 wángrén a fugitive 州吁收聚衛亡人以襲殺桓公
231 2 halberd 悝母杖戈而先
232 2 亡者 wángzhě the deceased 告以紂所以亡者以淫於酒
233 2 無禮 wúlǐ rude 無禮
234 2 zhèn a legendary bird whose feathers can be used as poison 晉使人鴆衛成公
235 2 woman 而宣公見所欲為太子婦者好
236 2 cái material / stuff 為梓材
237 2 之後 zhīhòu after / following / later 卒滅惠公之後而更立黔牟之弟昭伯頑之子申為君
238 2 其弟 qí dì his younger brother 武王乃令其弟管叔
239 2 昭公 zhāogōng Zhaogong / Lord Zhao 子昭公糾立
240 2 zhòng heavy 晉公子重耳過
241 2 號曰 hào yuē to be named / called 衛更貶號曰侯
242 2 qiū fall / autumn 甯惠子共立定公弟秋為衛君
243 2 to attack by surprise 以襲攻共伯於墓上
244 2 rǎn the edge of a tortoiseshell 其次尚有冉季
245 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多予之賂
246 2 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 卒滅惠公之後而更立黔牟之弟昭伯頑之子申為君
247 2 gain / advantage / benefit 求利而逃其難
248 2 liù six 襄公六年
249 2 蘧伯玉 qú bóyù Qu Boyu 文子語蘧伯玉
250 2 發兵 fābīng to dispatch an army / to send troops 衛懿公欲發兵
251 2 yān Yan 與燕伐周
252 2 to go 八年復去
253 2 seven 宣公七年
254 2 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 立二十一年卒
255 2 to give an offering in a religious ceremony 以奉其先祀勿絕
256 2 zhēng to march / to travel on a long journey 徵師於衛
257 2 tuí ruined / decayed 燕立惠王弟穨為王
258 2 十四 shí sì fourteen 十四年
259 2 bào newspaper 以報宣公
260 2 season / period 其次尚有冉季
261 2 néng can / able 能和集其民
262 2 to fear / be afraid of / to dread 周公旦懼康叔齒少
263 2 printing blocks 為梓材
264 2 惠子 Huì Zǐ Hui Zi 甯惠子食
265 2 wife 宣公自以其奪太子妻也
266 2 zhì to roast / to broil 炙未熟
267 2 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 而去射鴻於囿
268 2 ài to love 衛人皆不愛
269 2 qiáng strong / powerful 彊盟之
270 2 nán south 晉更從南河度
271 2 齊桓公 Qí Huán Gōng Duke Huan of Qi 齊桓公以衛數亂
272 2 jié take by force / to coerce 伯姬劫悝於廁
273 2 shēng sound 子聲公訓立
274 2 jìng to pacify 子靖伯立
275 2 而立 érlì to turn 30 years old with accomplishments 而立和為衛侯
276 2 ěr ear 晉公子重耳過
277 2 子曰 zǐyuē Confucius says 名而子曰
278 2 wéi to surround / to encircle / to corral 楚莊王圍鄭
279 2 huǐ to destroy 立戴公弟燬為衛君
280 2 qǐng to ask / to inquire 請宋
281 2 zhāng a chapter / a section 以章有德
282 2 to beg / to request 齊田乞弒其君孺子
283 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 襄公稱病不往
284 2 三十一 sānshíyī 31 三十一年
285 2 jié \N 子偼伯立
286 2 jùn a commandery / a prefecture 秦初置東郡
287 2 世家 shì jiā Feudal Houses / Hereditary Houses 衛康叔世家
288 2 zhào to call together / to summon / to convene 日旰不召
289 2 biǎn to diminish / to reduce 衛更貶號曰侯
290 2 chēng to call / to address 襄公稱病不往
291 2 wài outside 居外
292 2 子嗣 zǐsì son / heir 子嗣伯立
293 2 楚莊王 Chǔ Zhuāng Gōng Duke Zhuang of Chu 楚莊王伐陳
294 2 自立 zìlì to be independent / to be self-reliant 州吁自立為衛君
295 2 Luán Luan 孔氏之老欒甯問之
296 2 tōng to go through / to open 與前通年凡十三年矣
297 2 chì speed 子穆公遫立
298 2 huàn to suffer from a misfortune 討前過無禮及不救宋患也
299 2 wèi Eighth earthly branch 為武庚未集
300 2 shōu to receive / to accept 州吁收聚衛亡人以襲殺桓公
301 2 rate / frequency 齊襄公率諸侯奉王命共伐衛
302 2 kǎo to examine / to test 子考伯立
303 2 濮陽 Púyáng Puyang 獨有濮陽
304 2 shǔ to count 齊桓公以衛數亂
305 2 gào announcement / proclamation 康誥
306 2 shì to release / to set free 復釋之
307 2 xuǎn majestic 大夫元咺攻成公
308 2 xià summer 殺夏徵舒
309 2 在外 zài wài outer 獻公亡在外十二年而入
310 2 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 自懿公父惠公朔之讒殺太子伋代立至於懿公
311 2 cháng to taste 黔牟嘗代惠公為君
312 2 zhòng middle brother 使告仲由
313 2 jiāo suburbs / outskirts 至鄭郊
314 1 hūn dusk / nightfall / twilight
315 1 district / county 齊置衛獻公於聚邑
316 1 chái firewood / faggots / fuel 柴也其來乎
317 1 寵妾 chǒngqiè favored concubine 莊公有寵妾
318 1 季父 jìfù uncle (father's youngest brother) 出公季父黔攻出公子而自立
319 1 huàn government official 宦者羅御
320 1 報子 bàozǐ bearer of good news 報子以乘軒
321 1 to prevail 武王已克殷紂
322 1 zhì to rule / to govern / to manage / to control 周公旦代成王治
323 1 zhà to cheat / to swindle 乃令陽虎詐命衛十餘人衰绖歸
324 1 曲沃 qǔwò Quwo 晉曲沃莊伯弒其君哀侯
325 1 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 音大悲
326 1 xiǎo small / tiny / insignificant 衛如小侯
327 1 不敢 bùgǎn to not dare 此與晉太子申生不敢明驪姬之過同
328 1 賊心 zéixīn evil intentions 恐其有賊心
329 1 不知 bùzhī do not know 臣不知也
330 1 hòu thick 頃侯厚賂周夷王
331 1 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 二人蒙衣而乘
332 1 hóng great / large 而去射鴻於囿
333 1 líng mound / hill / mountain 吳延陵季子使過衛
334 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 平公執殤公與甯喜而復入衛獻公
335 1 bēi sadness / sorrow / grief 何其悲也
336 1 contrary / opposite / backwards / upside down 逆父命求生
337 1 xián liesure 淇閒故商墟
338 1 天下 tiānxià China 秦并天下
339 1 奢侈 shēchǐ luxurious 淫樂奢侈
340 1 Bǐng Bing 齊邴歜弒其君懿公
341 1 二十六 èrshíliù 26 / twenty-six 二十六年
342 1 zuì crime / sin / vice 輕賦平罪
343 1 爭寵 zhēngchǒng to strive for favor 甯喜與孫林父爭寵相惡
344 1 不樂 bùlè unhappy 不樂
345 1 tīng to listen 不聽
346 1 jìn to the greatest extent / utmost 欲盡誅大臣
347 1 乙酉 yǐYǒu twenty-second year B10 of the 60 year cycle 六月乙酉
348 1 yòu to persuade / to entice / to induce 誘與盟
349 1 xīn heart 心惡太子
350 1 dié a hempen band worn on the head or waist by a mourner 乃令陽虎詐命衛十餘人衰绖歸
351 1 bǎo a jewel / gem / a treasure 賜衛寶祭器
352 1 to give / to bestow favors 賜衛寶祭器
353 1 chǒng to favor 共伯弟和有寵於釐侯
354 1 gǎn bold / brave 公孫敢闔門
355 1 不勝 bùshèng cannot bear or stand / to be unequal to 不勝
356 1 其一 qíyī first / number one of the above 其一曰黔牟
357 1 fán to roast 若燔臺
358 1 shē extravagant / wasteful 弟州吁驕奢
359 1 xiàn county 更徙衛野王縣
360 1 guān cap / crown / headgear 冠不免
361 1 luó Luo 宦者羅御
362 1 pàn boundary path dividing fields 兵或畔
363 1 bǎo to defend / to protect 入宿而保
364 1 秦穆公 qín mùgōng Duke Mu of Qin 秦穆公卒
365 1 grave / tomb 以襲攻共伯於墓上
366 1 zhǔ owner 成公私於周主鴆
367 1 to inherit 必或繼之
368 1 輿 a cart / sedan chair / a carriage 輿猳從之
369 1 qiú a prisoner / a convict 魏囚殺懷君
370 1 婿 son-in-law 元君為魏婿
371 1 閏月 rùnyuè intercalary month in the lunar calendar / leap month 閏月
372 1 平王 Píng Wáng King Ping of Zhou 周平王命武公為公
373 1 之外 zhīwài outside / excluding 舍孔氏之外圃
374 1 不對 bù duì incorrect / wrong / amiss / abnormal / queer 仲尼不對
375 1 móu to plan / to scheme 石碏與陳侯共謀
376 1 day of the month / a certain day 日旰不召
377 1 公使 gōngshǐ minister / diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations 殤公使甯喜攻孫林父
378 1 to shut / to close 門已閉矣
379 1 to happen upon / to meet with by chance 遇子羔將出
380 1 lǎo old / aged / elderly / aging 孔氏之老欒甯問之
381 1 kǒng fearful / apprehensive 恐其有賊心
382 1 gōng merit 甚有功
383 1 duó to take by force / to rob / to snatch 宣公自以其奪太子妻也
384 1 庶人 shùrén common people 二世廢君角為庶人
385 1 jiàng to descend / to fall / to drop 鄭降
386 1 shù straight vertical character stroke 孔氏之豎渾良夫美好
387 1 dialect / language / speech 文子語蘧伯玉
388 1 shì to attend on 孫文子子數侍公飲
389 1 護駕 hùjià to protect the emperor 召護駕乘車
390 1 to lift / to hold up / to raise 舉康叔為周司寇
391 1 zàng to bury the dead 衛人因葬之釐侯旁
392 1 mén a mountain pass 公子亹弒之代立
393 1 愛民 àimín Aimin 而務愛民
394 1 bēng to rupture / to split apart / to collapse 武王既崩
395 1 a frontier 孔圉文子取太子蒯聵之姊
396 1 孺子 rúzǐ a child 齊田乞弒其君孺子
397 1 xuān xuan / a pavilion with a view / a balcony 報子以乘軒
398 1 qīng light / not heavy 輕賦平罪
399 1 to associate with / be near 比諸侯
400 1 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 子莊公揚立
401 1 zǎi to slaughter 使右宰丑進食
402 1 jiā house / home / residence 石碏乃因桓公母家於陳
403 1 shāng commerce / trade 淇閒故商墟
404 1 affairs / business / matter / activity 而務愛民
405 1 extra / surplus / remainder 余讀世家言
406 1 jué ancient bronze wine holder 行爵食炙
407 1 zhì a swine 周厲王出奔于彘
408 1 jiè to quit 獻公戒孫文子
409 1 yīn sound / noise 音大悲
410 1 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 郢不足以辱社稷
411 1 shí time / a period of time 是時三晉彊
412 1 màn long / extended / vast 衛石曼尃逐其君起
413 1 季子 jìzǐ youngest brother / a period of two or three months 吳延陵季子使過衛
414 1 chéng a city / a town 莊公上城
415 1 jǐng sunlight 齊景公聞之
416 1 báo thin / slight / weak 令薄
417 1 gàn sunset / evening 日旰不召
418 1 a door 公孫敢闔門
419 1 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 群臣欲作亂
420 1 行政 xíngzhèng government administration 共和行政焉
421 1 自取 zìqǔ to help oneself 說而自取之
422 1 fàng to put / to place 放蔡叔
423 1 shū relaxed / calm 殺夏徵舒
424 1 飲酒 yǐn jiǔ to consume alchoholic beverages 欒甯將飲酒
425 1 a pure black horse 此與晉太子申生不敢明驪姬之過同
426 1 a law / a rule 食焉不辟其難
427 1 chūn spring 四十二年春
428 1 tiān day 天所置也
429 1 共和 gònghé republic 共和行政焉
430 1 clothes / dress / garment 公不釋射服與之言
431 1 shì a posthumous name or title / funerary name 謚曰共伯
432 1 父子 fù zǐ father and son 或父子相殺
433 1 zhǐ to stop / to halt 乃止
434 1 róng to hold / to contain / to allow / to permit 惠公怨周之容舍黔牟
435 1 不服 bùfú not to accept something / to want to have something overruled or changed / to refuse to obey or comply 百姓大臣皆不服
436 1 xīng to flourish / to be popular 問其先殷所以興
437 1 qiū Confucius 為衛筑楚丘
438 1 賢人 xiánrén a worthy person / xianren 必求殷之賢人君子長者
439 1 to cut / to divide / to partition 割纓
440 1 美好 měihǎo beautiful 孔氏之豎渾良夫美好
441 1 to state / to announce 衛石曼尃逐其君起
442 1 不肯 bùkěn not willing 成公不肯
443 1 bào abalone 齊鮑子弒其君悼公
444 1 shǎng to reward / to grant / to bestow 賞從亡者
445 1 太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe 太史公曰
446 1 其後 qí hòu after that 其後魯迎仲尼
447 1 shì matter / thing / item 用事
448 1 新立 xīnlì Xinli 州吁新立
449 1 xiáng detailed / complete / thorough 詳為善州吁
450 1 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 仲尼反魯
451 1 to doubt / to disbelieve 蔡叔疑周公
452 1 shì to show / to reveal 示君子可法則
453 1 alone / independent / single / sole 亦獨何哉
454 1 靈王 Líng Wáng King Ling of Zhou 楚靈王會諸侯
455 1 to pull up / to pull out / to select / to promote 秦拔魏東地
456 1 zhèng government 修康叔之政
457 1 xiū to decorate / to embellish 修康叔之政
458 1 zāng a slave / success 子定公臧立
459 1 páng side 衛人因葬之釐侯旁
460 1 diagram / picture / drawing / chart 君更圖之
461 1 chǒu ugly 使右宰丑進食
462 1 xiá a flaw in a gem 衛君瑕出奔
463 1 tián field / farmland 齊田乞弒其君孺子
464 1 guài bewildering / odd / queer / strange / uncanny / quite / rather 妾怪之
465 1 chǐ tooth / teeth 周公旦懼康叔齒少
466 1 bài to defeat / to vanquish 常欲敗之
467 1 wán obstinate / stubborn / recalcitrant 卒滅惠公之後而更立黔牟之弟昭伯頑之子申為君
468 1 jiàn to trample / to tread upon / to walk on 莫踐其難
469 1 興師 xīngshī to dispatch troops / to send an army / to mobilize forces 周公旦以成王命興師伐殷
470 1 zhàng a cane / a walking stick / a staff 悝母杖戈而先
471 1 jiāo haughty 弟州吁驕奢
472 1 十年 shí nián ten years / decade 十年
473 1 三十五 sānshíwǔ 35 三十五年
474 1 zhèng upright / straight 宣公正夫人與朔共讒惡太子伋
475 1 to defend / to resist 宦者羅御
476 1 sòng to deliver / to carry / to give 簡子送蒯聵
477 1 yán to prolong / to delay / to postpone 吳延陵季子使過衛
478 1 to bestow on / to endow with 輕賦平罪
479 1 鼓琴 gǔqín to play a stringed instrument 公令師曹教宮妾鼓琴
480 1 fēn to separate / to divide into parts 分其地予宋
481 1 to think / consider / to ponder 思復立宣公前死太子伋之後
482 1 亡八 wángbā cuckold 亡八年復入
483 1 to supervise 宋督弒其君殤公
484 1 yáng sun 乃令陽虎詐命衛十餘人衰绖歸
485 1 chì red / scarlet 子懿公赤立
486 1 nán male 男也
487 1 a slave / a servant 令子郢仆
488 1 big / great / huge / large / major 民大說
489 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可
490 1 司寇 sīkòu minister of criminal justice (official rank in imperial China) 舉康叔為周司寇
491 1 入室 rù shì to enter the master's study 未入室
492 1 táo to escape / to run away / to flee 求利而逃其難
493 1 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 妾不善
494 1 不及 bù jí not as good as / inferior to 不及
495 1 二十八 èrshíbā 28 / twenty-eight 二十八年
496 1 letter / symbol / character 字子南
497 1 suì age 二歲
498 1 兄弟 xiōngdì brothers 兄弟相滅
499 1 shǔ to belong to / be subordinate to 屬之
500 1 yǒng brave / courageous 太子無勇

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 87 gōng public/ common / state-owned 是為武公
2 75 nián year 頃侯立十二年卒
3 68 zhī him / her / them / that 必求殷之賢人君子長者
4 61 wèi to guard / to protect / to defend 衛康叔世家
5 58 to stand 子康伯代立
6 56 wèi for / to 為武庚未集
7 55 child / son 復以殷餘民封紂子武庚祿父
8 45 太子 tàizǐ a crown prince 太子共伯餘立為君
9 40 to die 康叔卒
10 39 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 以武庚殷餘民封康叔為衛君
11 33 yuē to speak / to say 乃申告康叔曰
12 30 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而務愛民
13 30 so as to / in order to 復以殷餘民封紂子武庚祿父
14 28 his / hers / its / theirs 以奉其先祀勿絕
15 27 father's elder brother 子康伯代立
16 23 also / too 周武王同母少弟也
17 23 to enter 共伯入釐侯羨自殺
18 21 and 乃與武庚祿父作亂
19 20 even / equal / uniform 取齊女為夫人
20 20 hóu marquis / lord 子頃侯立
21 19 shā to kill / to murder / to slaughter 殺武庚祿父
22 19 shì is / are / am / to be 婦人是用
23 18 in / at 告以紂所以亡者以淫於酒
24 18 shū father's younger brother 衛康叔世家
25 18 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 武王乃令其弟管叔
26 16 father 復以殷餘民封紂子武庚祿父
27 16 younger brother 周武王同母少弟也
28 14 kāng Kang 衛康叔世家
29 14 chū to go out 惠公立三年出亡
30 14 zhōu a state / a province 生子州吁
31 14 xiàn to offer / to present 子獻公衎立
32 13 again / more / repeatedly 復以殷餘民封紂子武庚祿父
33 13 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 而令右公子傅之
34 13 huì favor / benefit / blessing / kindness 是為惠公
35 13 to die 蚤死
36 13 desire 欲攻成周
37 13 unreal / deceptive 夷姜生子伋
38 12 kǒng opening / small hole / orifice 及孔父
39 12 zhōu Zhou Dynasty 舉康叔為周司寇
40 12 rén person / people / a human being 衛人因葬之釐侯旁
41 12 宣公 xuāngōng Xuangong / Lord Wen 是為宣公
42 12 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang 子莊公揚立
43 11 to cut down 周公旦以成王命興師伐殷
44 11 lìng to make / to cause to be / to lead 武王乃令其弟管叔
45 11 成公 chénggōng Chenggong / Lord Cheng 子成公鄭立
46 11 to appeal / to request / to implore 生子州吁
47 11 jìn shanxi 而迎桓公弟晉於邢而立之
48 10 mìng life 周公旦以成王命興師伐殷
49 10 使 shǐ to make / to cause 莊公使將
50 10 martial / military 復以殷餘民封紂子武庚祿父
51 10 襄公 xiānggōng Xianggong / Lord Xiang 齊襄公率諸侯奉王命共伐衛
52 9 gòng together 太子共伯餘立為君
53 9 mother 周武王同母少弟也
54 9 virtuous / admirable / esteemed 子懿公赤立
55 9 yǒu is / are / to exist 其次尚有冉季
56 9 qián Guizhou 立太子伋之弟黔牟為君
57 9 shì to murder a superior 弒桓公
58 9 yuán monetary unit / dollar 大夫元咺攻成公
59 8 not / no 不聽
60 8 shuò first day of the lunar month 子朔
61 8 jiàn to see 而宣公見所欲為太子婦者好
62 8 móu barley 立太子伋之弟黔牟為君
63 8 kuī to laugh at 生悝
64 8 bēn to run fast / to flee 惠公奔齊
65 8 è evil / vice 宣公正夫人與朔共讒惡太子伋
66 8 níng peaceful 甯惠子食
67 8 zhèng Zheng 鄭伯弟段攻其兄
68 8 èr two 桓公二年
69 8 kuì deaf 亡人太子蒯聵之子輒在也
70 8 gèng more / even more 卒滅惠公之後而更立黔牟之弟昭伯頑之子申為君
71 8 gōng to attack / to assault 欲攻成周
72 8 kuǎi a rush 亡人太子蒯聵之子輒在也
73 8 dài to represent / to substitute / to replace 周公旦代成王治
74 7 子路 zǐlù Zi Lu 子路曰
75 7 chū at first / at the beginning / initially
76 7 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 淇閒故商墟
77 7 suì to comply with / to follow along 遂行
78 7 桓公 huángōng Huangong / Lord Huan 是為桓公
79 7 female / feminine 取齊女為夫人
80 7 出奔 chūbēn to flee 周厲王出奔于彘
81 7 Yǐng Ying 令子郢仆
82 7 gào to tell / to say / said / told 乃申告康叔曰
83 7 hǎo good 好而無子
84 7 luàn chaotic / disorderly 故紂之亂自此始
85 7 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 取齊女為夫人
86 7 dào to rob / to steal 乃使太子伋於齊而令盜遮界上殺之
87 7 jiāng will / shall (future tense) 武公將兵往佐周平戎
88 7 chén Chen 又取陳女為夫人
89 7 十二 shí èr twelve 頃侯立十二年卒
90 6 one thousandth 子釐侯立
91 6 cáo Cao 公令師曹教宮妾鼓琴
92 6 bīng soldier / troops 武公將兵往佐周平戎
93 6 sòng Song Dynasty 請宋
94 6 qiú to request 必求殷之賢人君子長者
95 6 生子 shēngzǐ to give birth to a child or children 生子
96 6 mín the people / citizen / subjects 復以殷餘民封紂子武庚祿父
97 6 wáng to die 所以亡
98 6 naturally / of course / certainly 故紂之亂自此始
99 6 qiè consort / concubine 公令師曹教宮妾鼓琴
100 6 sān three 惠公立三年出亡
101 6 shòu old age / long life 生子壽
102 6 wèi Wei Dynasty 朝魏
103 6 liáng good / virtuous / respectable 孫良夫救魯伐齊
104 6 shī teacher 徵師於衛
105 6 yīn flourishing / abundant 武王已克殷紂
106 6 gēng 7th heavenly stem 復以殷餘民封紂子武庚祿父
107 6 a man / a male adult 孫良夫救魯伐齊
108 6 shāng to die prematurely 宋督弒其君殤公
109 6 líng agile / nimble 是為靈公
110 6 Shandong 魯弒其君隱公
111 6 wén to hear 及聞其惡
112 6 and 以和其民
113 6 huái bosom / breast 是為懷公
114 5 róng arms / armaments / a military affair 武公將兵往佐周平戎
115 5 wèi to call 故謂之
116 5 文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu 是為文公
117 5 jiù to save / to rescue 晉欲假道於衛救宋
118 5 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 問孔成子
119 5 lín a wood / a forest / a grove 封孫文子林父於宿
120 5 final particle 與前通年凡十三年矣
121 5 yòu again / also 又取陳女為夫人
122 5 shì clan / a branch of a lineage 孔氏之豎渾良夫美好
123 5 to reach 及孔父
124 5 certainly / must / will / necessarily 必求殷之賢人君子長者
125 5 to take / to get / to fetch 取齊女為夫人
126 5 zhū to execute / to put to death / to condemn 誅左右公子
127 5 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 戴公申元年卒
128 5 宿 to lodge / to stay overnight 如宿
129 5 孫文 Sūn Wén Sun Wen / Dr Sun Yat-sen 獻公戒孫文子
130 5 such as / for example / for instance 如周求入
131 5 qián front 左右公子怨惠公之讒殺前太子伋而代立
132 5 zhé sides of chariot for weapons 亡人太子蒯聵之子輒在也
133 5 a kind of pheasant 翟伐衛
134 5 this / these 故紂之亂自此始
135 5 shǎo few 周武王同母少弟也
136 5 shí a rock / a stone 石碏諫莊公曰
137 5 dài to put on / to wear 是為戴公
138 5 jiē all / each and every / in all cases 三國皆許州吁
139 5 píng flat / level / smooth 武公將兵往佐周平戎
140 5 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 而宣公見所欲為太子婦者好
141 5 jiǔ nine 九年
142 5 四十二 sìshíèr 42 / forty-two 四十二年
143 5 jiè border / boundary 乃使太子伋於齊而令盜遮界上殺之
144 5 to arise / to get up 亂自此起
145 5 shēn to extend 乃申告康叔曰
146 5 祿 good fortune 復以殷餘民封紂子武庚祿父
147 5 guò to cross / to go over / to pass 晉公子重耳過
148 5 also / too 陳女女弟亦幸於莊公
149 5 already / afterwards 武王已克殷紂
150 4 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 必求殷之賢人君子長者
151 4 xiān first 以奉其先祀勿絕
152 4 xiāng each other / one another / mutually 蔡叔傅相武庚祿父
153 4 文子 Wén Zǐ Wen Zi 文子語蘧伯玉
154 4 cài Cai 蔡叔傅相武庚祿父
155 4 no 好而無子
156 4 extra / surplus / remainder 復以殷餘民封紂子武庚祿父
157 4 yán to speak / to say / said 大臣言曰
158 4 shí food / food and drink 甯惠子食
159 4 成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou 成王少
160 4 諸侯 zhū hóu the feudal lords 比諸侯
161 4 in / at 周厲王出奔于彘
162 4 xíng to walk / to move 且行
163 4 eight 衛君黔牟立八年
164 4 十一 shíyī eleven 十一年
165 4 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 而宣公見所欲為太子婦者好
166 4 tóng like / same / similar 周武王同母少弟也
167 4 bái white 與太子白旄
168 4 to bribe 頃侯厚賂周夷王
169 4 de potential marker 宣公得齊女
170 4 cóng from 晉更從南河度
171 4 zhòu Emperor Zhou 武王已克殷紂
172 4 晉文公 Jìn Wén Gōng Duke Wen of Jin 晉文公重耳伐衛
173 4 fēng to seal / to close off 衛康叔名封
174 4 to be fond of / to like 甯喜與孫林父爭寵相惡
175 4 wèn to ask 問其先殷所以興
176 4 to connect / to inherit / to succeed 嗣伯卒
177 4 yóu follow / from / it is for...to 使告仲由
178 4 仲尼 Zhòng Ní Zhong Ni 孔文子問兵於仲尼
179 4 five 莊公五年
180 4 zhāo illustrious 卒滅惠公之後而更立黔牟之弟昭伯頑之子申為君
181 4 to strike / to hit / to beat 鶴可令擊翟
182 4 yuàn to blame / to complain 左右公子怨惠公之讒殺前太子伋而代立
183 4 十三 shísān thirteen 釐侯十三年
184 4 zhì to / until 至鄭郊
185 4 qín Shaanxi 公孫鞅入秦
186 4 mào extremely aged 與太子白旄
187 4 sūn Sun 孫良夫救魯伐齊
188 3 作亂 zuòluàn to revolt / to rebel 乃與武庚祿父作亂
189 3 yòu right / right-hand 使右宰丑進食
190 3 qǐng unit of area equal to 100 mu or 6.6667 hectacres 子頃侯立
191 3 wáng Wang 齊襄公率諸侯奉王命共伐衛
192 3 anger / rage / fury 二子怒
193 3 shì to match 適伯姬氏
194 3 gāo a lamb / a kid 遇子羔將出
195 3 dào to mourn / to lament 齊鮑子弒其君悼公
196 3 Mu 子穆公遫立
197 3 guó a country / a state / a kingdom 當國
198 3 a consort / a concubine 適伯姬氏
199 3 mén door / gate / doorway / gateway 門已閉矣
200 3 què coloured 石碏諫莊公曰
201 3 大臣 dàchén chancellor / minister 大臣言曰
202 3 fèng to offer / to present 以奉其先祀勿絕
203 3 wǎng to go (in a direction) 武公將兵往佐周平戎
204 3 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 翟於是遂入
205 3 公孫 Gōngsūn Gongsun 公孫敢闔門
206 3 zài in / at 獻公在齊
207 3 residence / dwelling 居河
208 3 dōng east 秦拔魏東地
209 3 nán difficult / arduous / hard 莫踐其難
210 3 hòu after / later 獻公後元年
211 3 定公 dìnggōng Dinggong / Lord Ding 子定公臧立
212 3 four 惠公四年
213 3 即位 jíwèi to succeed to the throne 武公即位
214 3 Kangxi radical 80 太子可毋行
215 3 xìng fortunate / lucky 陳女女弟亦幸於莊公
216 3 大夫 dàifu doctor 衛大夫欲許
217 3 左右 zuǒyòu approximately 左右公子不平朔之立也
218 3 十六 shíliù sixteen 十六年
219 3 chī to whip 曹笞之
220 3 yíng to receive / to welcome / to greet 而迎桓公弟晉於邢而立之
221 3 jiǎo unit of money equal to 0.1 yuan 子君角立
222 3 to allow / to permit 三國皆許州吁
223 3 shě to give 惠公怨周之容舍黔牟
224 3 二十五 èrshíwǔ twenty five 二十五年
225 3 bìng and / furthermore / also 盜并殺太子伋
226 3 guǎn to manage / to control / to be in charge of 武王乃令其弟管叔
227 3 already / since 武王既崩
228 3 soil / ground / land 分其地予宋
229 3 jìng to respect /to honor 子敬公弗立
230 3 ruò to seem / to be like / as 令若子必有衛
231 3 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 問其先殷所以興
232 3 can / may / permissible 示君子可法則
233 3 十八 shíbā eighteen 十八年
234 3 百姓 bǎixìng common people 百姓和集
235 3 expresses question or doubt 嗟乎
236 3 crane 好鶴
237 3 武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou 武王已克殷紂
238 3 I / me / my 所當殺乃我也
239 3 méng oath / pledge / union 誘與盟
240 3 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 告以紂所以亡者以淫於酒
241 3 yòng to use / to apply 婦人是用
242 3 huò or / either / else 兵或畔
243 3 a tutor / a teacher 蔡叔傅相武庚祿父
244 3 惠王 Huì Wáng King Hui of Zhou 周惠王奔溫
245 3 shèn cautious 是為慎公
246 3 yīn because 衛人因葬之釐侯旁
247 3 wán to complete / to finish / to settle 而生子完
248 3 míng measure word for people 衛康叔名封
249 3 周公旦 Zhōu Gōng Dàn Duke of Zhou 周公旦代成王治
250 3 yān where / how 共和行政焉
251 3 what / where / which 戎虜何為是
252 3 zhì to place / to lay out 齊置衛獻公於聚邑
253 3 to gather / to collect 為武庚未集
254 3 chán to slander / to defame / to misrepresent 宣公正夫人與朔共讒惡太子伋
255 3 shàng top / a high position 以襲攻共伯於墓上
256 2 三百 sān bǎi three hundred 公亦笞曹三百
257 2 jiāng Jiang 宣公愛夫人夷姜
258 2 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 欲廢之
259 2 ancient barbarian tribes 宣公愛夫人夷姜
260 2 duàn paragraph / section / segment 鄭伯弟段攻其兄
261 2 to assemble / to meet together 州吁收聚衛亡人以襲殺桓公
262 2 公立 gōnglì public (e.g. school, hospital) 惠公立三年出亡
263 2 do not 莫踐其難
264 2 夷王 Yí Wáng King Yi of Zhou 頃侯厚賂周夷王
265 2 guī to go back / to return 乃令陽虎詐命衛十餘人衰绖歸
266 2 cháo to face 成公朝晉襄公
267 2 zhēn virtuous / chaste / pure 子貞伯立
268 2 二十九 èrshíjiǔ 29 二十九年
269 2 bān mottled / striped / freckle 衛人立公子斑師為衛君
270 2 chǔ state of Chu 為衛筑楚丘
271 2 十九 shíjiǔ nineteen 十九年
272 2 song / lyrics 使師曹歌巧言之卒章
273 2 to take / to receive / to accept 納衛惠公
274 2 to give 多予之賂
275 2 shēng to be born / to give birth 生悝
276 2 huì can / be able to 與晉文公會
277 2 jiǎn simple / terse / succinct 簡子送蒯聵
278 2 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子自陳入衛
279 2 chéng to mount / to climb onto 報子以乘軒
280 2 趙簡子 Zhào Jiǎnzǐ Zhao Jianzi 趙簡子欲入蒯聵
281 2 a river / a stream 居河
282 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 民大說
283 2 xiōng elder brother 鄭伯弟段攻其兄
284 2 to capture / to imprison / to seize 戎虜何為是
285 2 亡人 wángrén a fugitive 州吁收聚衛亡人以襲殺桓公
286 2 halberd 悝母杖戈而先
287 2 亡者 wángzhě the deceased 告以紂所以亡者以淫於酒
288 2 無禮 wúlǐ rude 無禮
289 2 zhèn a legendary bird whose feathers can be used as poison 晉使人鴆衛成公
290 2 woman 而宣公見所欲為太子婦者好
291 2 cái material / stuff 為梓材
292 2 之後 zhīhòu after / following / later 卒滅惠公之後而更立黔牟之弟昭伯頑之子申為君
293 2 jué absolutely 以奉其先祀勿絕
294 2 其弟 qí dì his younger brother 武王乃令其弟管叔
295 2 昭公 zhāogōng Zhaogong / Lord Zhao 子昭公糾立
296 2 zhòng heavy 晉公子重耳過
297 2 號曰 hào yuē to be named / called 衛更貶號曰侯
298 2 qiū fall / autumn 甯惠子共立定公弟秋為衛君
299 2 qiě moreover / also 且行
300 2 to attack by surprise 以襲攻共伯於墓上
301 2 rǎn the edge of a tortoiseshell 其次尚有冉季
302 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多予之賂
303 2 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 卒滅惠公之後而更立黔牟之弟昭伯頑之子申為君
304 2 gain / advantage / benefit 求利而逃其難
305 2 liù six 襄公六年
306 2 蘧伯玉 qú bóyù Qu Boyu 文子語蘧伯玉
307 2 發兵 fābīng to dispatch an army / to send troops 衛懿公欲發兵
308 2 yān Yan 與燕伐周
309 2 to go 八年復去
310 2 seven 宣公七年
311 2 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 立二十一年卒
312 2 to give an offering in a religious ceremony 以奉其先祀勿絕
313 2 zhēng to march / to travel on a long journey 徵師於衛
314 2 tuí ruined / decayed 燕立惠王弟穨為王
315 2 十四 shí sì fourteen 十四年
316 2 bào newspaper 以報宣公
317 2 entirely / without exception 蔡與俱
318 2 season / period 其次尚有冉季
319 2 néng can / able 能和集其民
320 2 to fear / be afraid of / to dread 周公旦懼康叔齒少
321 2 printing blocks 為梓材
322 2 惠子 Huì Zǐ Hui Zi 甯惠子食
323 2 wife 宣公自以其奪太子妻也
324 2 zhì to roast / to broil 炙未熟
325 2 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 而去射鴻於囿
326 2 ài to love 衛人皆不愛
327 2 qiáng strong / powerful 彊盟之
328 2 nán south 晉更從南河度
329 2 齊桓公 Qí Huán Gōng Duke Huan of Qi 齊桓公以衛數亂
330 2 jié take by force / to coerce 伯姬劫悝於廁
331 2 shēng sound 子聲公訓立
332 2 tái unit 遂劫以登臺
333 2 jìng to pacify 子靖伯立
334 2 而立 érlì to turn 30 years old with accomplishments 而立和為衛侯
335 2 ěr ear 晉公子重耳過
336 2 子曰 zǐyuē Confucius says 名而子曰
337 2 wéi to surround / to encircle / to corral 楚莊王圍鄭
338 2 huǐ to destroy 立戴公弟燬為衛君
339 2 qǐng to ask / to inquire 請宋
340 2 zhāng a chapter / a section 以章有德
341 2 to beg / to request 齊田乞弒其君孺子
342 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 襄公稱病不往
343 2 三十一 sānshíyī 31 三十一年
344 2 jié \N 子偼伯立
345 2 jùn a commandery / a prefecture 秦初置東郡
346 2 世家 shì jiā Feudal Houses / Hereditary Houses 衛康叔世家
347 2 zhào to call together / to summon / to convene 日旰不召
348 2 biǎn to diminish / to reduce 衛更貶號曰侯
349 2 chēng to call / to address 襄公稱病不往
350 2 wài outside 居外
351 2 子嗣 zǐsì son / heir 子嗣伯立
352 2 楚莊王 Chǔ Zhuāng Gōng Duke Zhuang of Chu 楚莊王伐陳
353 2 自立 zìlì to be independent / to be self-reliant 州吁自立為衛君
354 2 Luán Luan 孔氏之老欒甯問之
355 2 tōng to go through / to open 與前通年凡十三年矣
356 2 chì speed 子穆公遫立
357 2 huàn to suffer from a misfortune 討前過無禮及不救宋患也
358 2 wèi Eighth earthly branch 為武庚未集
359 2 shōu to receive / to accept 州吁收聚衛亡人以襲殺桓公
360 2 rate / frequency 齊襄公率諸侯奉王命共伐衛
361 2 kǎo to examine / to test 子考伯立
362 2 濮陽 Púyáng Puyang 獨有濮陽
363 2 shǔ to count 齊桓公以衛數亂
364 2 gào announcement / proclamation 康誥
365 2 promptly / right away / immediately 即殺太子
366 2 shì to release / to set free 復釋之
367 2 dāng to be / to act as / to serve as 當國
368 2 xuǎn majestic 大夫元咺攻成公
369 2 xià summer 殺夏徵舒
370 2 在外 zài wài outer 獻公亡在外十二年而入
371 2 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 自懿公父惠公朔之讒殺太子伋代立至於懿公
372 2 cháng to taste 黔牟嘗代惠公為君
373 2 zhòng middle brother 使告仲由
374 2 jiāo suburbs / outskirts 至鄭郊
375 2 zhǎng director / chief / head / elder 成王長
376 1 hūn dusk / nightfall / twilight
377 1 district / county 齊置衛獻公於聚邑
378 1 chái firewood / faggots / fuel 柴也其來乎
379 1 寵妾 chǒngqiè favored concubine 莊公有寵妾
380 1 季父 jìfù uncle (father's youngest brother) 出公季父黔攻出公子而自立
381 1 huàn government official 宦者羅御
382 1 報子 bàozǐ bearer of good news 報子以乘軒
383 1 to prevail 武王已克殷紂
384 1 zhì to rule / to govern / to manage / to control 周公旦代成王治
385 1 zhà to cheat / to swindle 乃令陽虎詐命衛十餘人衰绖歸
386 1 曲沃 qǔwò Quwo 晉曲沃莊伯弒其君哀侯
387 1 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 音大悲
388 1 xiǎo small / tiny / insignificant 衛如小侯
389 1 不敢 bùgǎn to not dare 此與晉太子申生不敢明驪姬之過同
390 1 賊心 zéixīn evil intentions 恐其有賊心
391 1 不知 bùzhī do not know 臣不知也
392 1 hòu thick 頃侯厚賂周夷王
393 1 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 二人蒙衣而乘
394 1 hóng great / large 而去射鴻於囿
395 1 líng mound / hill / mountain 吳延陵季子使過衛
396 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 平公執殤公與甯喜而復入衛獻公
397 1 bēi sadness / sorrow / grief 何其悲也
398 1 contrary / opposite / backwards / upside down 逆父命求生
399 1 xián liesure 淇閒故商墟
400 1 天下 tiānxià China 秦并天下
401 1 奢侈 shēchǐ luxurious 淫樂奢侈
402 1 Bǐng Bing 齊邴歜弒其君懿公
403 1 二十六 èrshíliù 26 / twenty-six 二十六年
404 1 zuì crime / sin / vice 輕賦平罪
405 1 爭寵 zhēngchǒng to strive for favor 甯喜與孫林父爭寵相惡
406 1 不樂 bùlè unhappy 不樂
407 1 tīng to listen 不聽
408 1 jìn to the greatest extent / utmost 欲盡誅大臣
409 1 乙酉 yǐYǒu twenty-second year B10 of the 60 year cycle 六月乙酉
410 1 yòu to persuade / to entice / to induce 誘與盟
411 1 he / him 更為太子取他女
412 1 xīn heart 心惡太子
413 1 dié a hempen band worn on the head or waist by a mourner 乃令陽虎詐命衛十餘人衰绖歸
414 1 bǎo a jewel / gem / a treasure 賜衛寶祭器
415 1 to give / to bestow favors 賜衛寶祭器
416 1 suī although / even though 雖殺之
417 1 chǒng to favor 共伯弟和有寵於釐侯
418 1 gǎn bold / brave 公孫敢闔門
419 1 不勝 bùshèng cannot bear or stand / to be unequal to 不勝
420 1 其一 qíyī first / number one of the above 其一曰黔牟
421 1 fán to roast 若燔臺
422 1 shē extravagant / wasteful 弟州吁驕奢
423 1 xiàn county 更徙衛野王縣
424 1 guān cap / crown / headgear 冠不免
425 1 luó Luo 宦者羅御
426 1 pàn boundary path dividing fields 兵或畔
427 1 bǎo to defend / to protect 入宿而保
428 1 秦穆公 qín mùgōng Duke Mu of Qin 秦穆公卒
429 1 grave / tomb 以襲攻共伯於墓上
430 1 zhǔ owner 成公私於周主鴆
431 1 to inherit 必或繼之
432 1 輿 a cart / sedan chair / a carriage 輿猳從之
433 1 qiú a prisoner / a convict 魏囚殺懷君
434 1 婿 son-in-law 元君為魏婿
435 1 閏月 rùnyuè intercalary month in the lunar calendar / leap month 閏月
436 1 平王 Píng Wáng King Ping of Zhou 周平王命武公為公
437 1 之外 zhīwài outside / excluding 舍孔氏之外圃
438 1 不對 bù duì incorrect / wrong / amiss / abnormal / queer 仲尼不對
439 1 móu to plan / to scheme 石碏與陳侯共謀
440 1 day of the month / a certain day 日旰不召
441 1 公使 gōngshǐ minister / diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations 殤公使甯喜攻孫林父
442 1 to shut / to close 門已閉矣
443 1 to happen upon / to meet with by chance 遇子羔將出
444 1 lǎo old / aged / elderly / aging 孔氏之老欒甯問之
445 1 kǒng fearful / apprehensive 恐其有賊心
446 1 gōng merit 甚有功
447 1 duó to take by force / to rob / to snatch 宣公自以其奪太子妻也
448 1 庶人 shùrén common people 二世廢君角為庶人
449 1 jiàng to descend / to fall / to drop 鄭降
450 1 shù straight vertical character stroke 孔氏之豎渾良夫美好
451 1 dialect / language / speech 文子語蘧伯玉
452 1 shì to attend on 孫文子子數侍公飲
453 1 護駕 hùjià to protect the emperor 召護駕乘車
454 1 to lift / to hold up / to raise 舉康叔為周司寇
455 1 zàng to bury the dead 衛人因葬之釐侯旁
456 1 mén a mountain pass 公子亹弒之代立
457 1 愛民 àimín Aimin 而務愛民
458 1 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常欲敗之
459 1 bēng to rupture / to split apart / to collapse 武王既崩
460 1 a frontier 孔圉文子取太子蒯聵之姊
461 1 孺子 rúzǐ a child 齊田乞弒其君孺子
462 1 xuān xuan / a pavilion with a view / a balcony 報子以乘軒
463 1 qīng light / not heavy 輕賦平罪
464 1 to associate with / be near 比諸侯
465 1 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 子莊公揚立
466 1 zǎi to slaughter 使右宰丑進食
467 1 jiā house / home / residence 石碏乃因桓公母家於陳
468 1 shāng commerce / trade 淇閒故商墟
469 1 affairs / business / matter / activity 而務愛民
470 1 extra / surplus / remainder 余讀世家言
471 1 xià next 下石乞
472 1 不然 bùrán or else / otherwise / if not 由不然
473 1 jué ancient bronze wine holder 行爵食炙
474 1 zhì a swine 周厲王出奔于彘
475 1 jiè to quit 獻公戒孫文子
476 1 yīn sound / noise 音大悲
477 1 以此 yǐcǐ hence 既以此命
478 1 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 郢不足以辱社稷
479 1 shí time / a period of time 是時三晉彊
480 1 màn long / extended / vast 衛石曼尃逐其君起
481 1 季子 jìzǐ youngest brother / a period of two or three months 吳延陵季子使過衛
482 1 chéng a city / a town 莊公上城
483 1 jǐng sunlight 齊景公聞之
484 1 báo thin / slight / weak 令薄
485 1 gàn sunset / evening 日旰不召
486 1 a door 公孫敢闔門
487 1 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 群臣欲作亂
488 1 行政 xíngzhèng government administration 共和行政焉
489 1 自取 zìqǔ to help oneself 說而自取之
490 1 fàng to put / to place 放蔡叔
491 1 shū relaxed / calm 殺夏徵舒
492 1 飲酒 yǐn jiǔ to consume alchoholic beverages 欒甯將飲酒
493 1 a pure black horse 此與晉太子申生不敢明驪姬之過同
494 1 a law / a rule 食焉不辟其難
495 1 chūn spring 四十二年春
496 1 tiān day 天所置也
497 1 共和 gònghé republic 共和行政焉
498 1 clothes / dress / garment 公不釋射服與之言
499 1 shì a posthumous name or title / funerary name 謚曰共伯
500 1 父子 fù zǐ father and son 或父子相殺

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
爱民 愛民 àimín Aimin
Bǐng Bing
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou
成公 chénggōng Chenggong / Lord Cheng
成周 Chéngzhōu Chengzhou
楚庄王 楚莊王 Chǔ Zhuāng Gōng Duke Zhuang of Chu
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
定公 dìnggōng Dinggong / Lord Ding
gēng 7th heavenly stem
公使 gōngshǐ minister / diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations
公孙 公孫 Gōngsūn Gongsun
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
桓公 huángōng Huangong / Lord Huan
惠王 Huì Wáng
 1. King Hui of Zhou
 2. King Hui of Zhou
惠子 Huì Zǐ Hui Zi
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋平公 晉平公 Jìn Píng Gōng Duke Ping of Jin
晋文公 晉文公 Jìn Wén Gōng Duke Wen of Jin
孔丘 Kǒng Qiū Confucius
孔子 Kǒngzi Confucius
厉王 厲王 lì Wáng
 1. King Li
 2. King Li of Zhou
灵王 靈王 Líng Wáng King Ling of Zhou
六月 liùyuè June / the Sixth Month
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
Luán Luan
平王 Píng Wáng King Ping of Zhou
 1. Pu River
 2. Pu
濮阳 濮陽 Púyáng Puyang
Qi River
齐桓公 齊桓公 Qí Huán Gōng Duke Huan of Qi
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
秦穆公 qín mùgōng Duke Mu of Qin
蘧伯玉 qú bóyù Qu Boyu
犬戎 Quǎnróng Qianrong
曲沃 qǔwò Quwo
三国 三國 Sān Guó Three Kingdoms period
三晋 三晉 Sān Jìn the Three Jin States
始皇帝 Shǐ Huángdì Shi Huangdi
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
sòng
 1. Song Dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
孙文 孫文 Sūn Wén Sun Wen / Dr Sun Yat-sen
太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
文子 Wén Zǐ Wen Zi
文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
襄公 xiānggōng Xianggong / Lord Xiang
xíng
 1. Xing
 2. Xing
新立 xīnlì Xinli
宣公 xuāngōng Xuangong / Lord Wen
夷王 Yí Wáng King Yi of Zhou
Yǐng Ying
隐公 隱公 yǐngōng Yingong / Lord Yin
赵简子 趙簡子 Zhào Jiǎnzǐ Zhao Jianzi
昭公 zhāogōng Zhaogong / Lord Zhao
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
zhòu Emperor Zhou
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou
周公旦 Zhōu Gōng Dàn Duke of Zhou
周武王 Zhōuwǔwáng King Wu of Zhou
周宣王 Zhōuxuānwáng King Xuan
周幽王 Zhōuyōuwáng King You of Zhou
庄公 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang
子路 zǐlù Zi Lu

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English