Glossary and Vocabulary for Garden of Stories 《說苑》, 卷四 立節 Chapter 4: Personal Integrity

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 101 yuē to speak / to say 子路曰
2 58 to die 而以妄死非名
3 57 child / son 彼其之子
4 40 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 吾君老矣
5 35 rén person / people / a human being 禮過三人則下車
6 29 gōng public/ common / state-owned 孔子見齊景公
7 28 wáng Wang 王召奮揚
8 27 chén minister / statesman / official 臣聞之
9 25 shì a gentleman / a knight 士君子之有勇而果於行者
10 25 wén to hear 丘聞之
11 25 使 shǐ to make / to cause 因使其降民修之
12 23 suì to comply with / to follow along 遂以存楚
13 21 shēn to extend 昔者申包胥立於秦庭
14 19 meaning / sense 觸害以立義
15 17 míng to cry / to chirp (of birds) 楚有士申鳴者
16 17 father 宋襄公茲父為桓公太子
17 16 shēng to be born / to give birth 然則非好死而惡生也
18 16 to stand 不以立節行誼
19 16 shā to kill / to murder / to slaughter 士有殺身以成仁
20 16 xíng to walk / to move 不以立節行誼
21 16 jīn today / modern / present / current / this / now 今陳修門者人數眾矣
22 14 shì matter / thing / item 狐突乃復事獻公
23 14 to enter 入困於宗
24 13 shí food / food and drink 糟糠之食
25 12 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 富而不可求
26 12 even / equal / uniform 伯夷叔齊餓死于首陽山而志逾彰
27 11 nán difficult / arduous / hard 然後可與濟難矣
28 11 words / speech / expression / phrase / dialog 義不合則辭上卿
29 11 wǎng to go (in a direction) 魯君使人往致邑焉
30 11 zhào Zhao 趙宣子驟諫
31 10 qǐng to ask / to inquire 請以此修衣
32 10 太子 tàizǐ a crown prince 宋襄公茲父為桓公太子
33 10 shòu to suffer / to be subjected to 吾聞君子當功以受祿
34 10 ancient barbarian tribes 伯夷叔齊餓死于首陽山而志逾彰
35 9 guó a country / a state / a kingdom 國亡而不知
36 9 wèi to call 出謂弟子曰
37 9 chē a vehicle 為車五乘之賓
38 9 a man / a male adult 故夫士欲立義行道
39 9 shēn human body / torso 士有殺身以成仁
40 9 zuǒ left 左轂鳴
41 9 chǔ state of Chu 遂以存楚
42 9 bīng soldier / troops 因以兵圍之
43 9 不受 bùshòu to not accept 孔子辭不受
44 8 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能勤苦
45 8 taro 齊莊公且伐莒
46 8 an item 曰公子目夷
47 8 sòng Song dynasty 太子奔宋
48 8 zhōu boat / ship 而杞梁華舟獨不與焉
49 8 天下 tiānxià China 皆天下之通士也
50 8 to go 不辭則不若速去矣
51 7 zhòng heavy 公子重耳謂申生曰
52 7 huá Chinese 而杞梁華舟獨不與焉
53 7 néng can / able 故能身死名流於來世
54 7 忠臣 zhōngchén faithful official 舍父之孝子而為王之忠臣
55 7 sān three 此三子者
56 7 yǒng brave / courageous 士君子之有勇而果於行者
57 7 liáng a bridge 而杞梁華舟獨不與焉
58 7 祿 good fortune 吾聞君子當功以受祿
59 7 jiàn to remonstrate / to admonish 比干將死而諫逾忠
60 7 xiàn to offer / to present 人則獻之
61 7 wèi Eighth earthly branch 曾子布衣縕袍未得完
62 7 zhōng loyalty / devotion 比干將死而諫逾忠
63 6 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為夫義之不立
64 6 大夫 dàifu doctor 狐突辭於諸大夫曰
65 6 guī to go back / to return 然後目夷歸也
66 6 bái white 使人遺狐白之裘
67 6 chù furious / wrathful 聞蓋邑人王歜賢
68 6 jiǎ armor 獲甲首三百
69 6 father's elder brother / uncle 伯夷叔齊餓死于首陽山而志逾彰
70 6 nián year 三年
71 6 èr two 過二人則軾
72 6 yán to speak / to say / said 言不失己也
73 6 其父 qí fù his father 在家而養其父
74 6 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子曰
75 6 fox 使人遺狐白之裘
76 6 yǒu friend / companion 左儒友於杜伯
77 6 wolfberry tree 而杞梁華舟獨不與焉
78 6 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 士君子之有勇而果於行者
79 6 guò to cross / to go over / to pass 孔子過之
80 5 xiū to decorate / to embellish 非良篤修激之君子
81 5 ci 宋襄公茲父為桓公太子
82 5 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang 齊莊公且伐莒
83 5 lián upright / honorable / honest 伯夷叔齊殺身以成其廉
84 5 zhī to know 知而不爭
85 5 退 tuì to retreat / to move back 之彌退
86 5 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 曰公子目夷
87 5 tián field / farmland 田子方聞之
88 5 gain / advantage / benefit 止我以利
89 5 yān Yan 燕昭王使樂毅伐齊
90 5 district / county 魯君使人往致邑焉
91 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 而國多憂
92 5 zài in / at 臣之舅在衛
93 5 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang 齊王曰
94 5 a slave / a servant 其僕曰
95 5 chéng to mount / to climb onto 二子乘而入
96 5 yòu right / right-hand 隰侯重為右曰
97 5 gōng merit 吾聞君子當功以受祿
98 5 tribes from northern china 雍門子狄請死之
99 5 中牟 Zhōngmóu Zhongmou 佛肸用中牟之縣畔
100 5 desire 故夫士欲立義行道
101 5 雍門 Yōng Mén Yong Men 雍門子狄請死之
102 5 zhōng end / finish / conclusion 終不受
103 5 to butcher / to slaughter / to massacre 屠單父
104 5 clothes / clothing 曾子衣弊衣以耕
105 5 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 遂忘之
106 5 Kangxi radical 80 毋論難易而後能行之
107 5 不見 bújiàn to not see 臣不見工師之乘而見其鳴吾君也
108 5 qiū Confucius 丘聞之
109 5 shǎng to reward / to grant / to bestow 王賞之金百斤
110 5 jìn shanxi 晉驪姬譖太子申生於獻公
111 5 lái to come 若不來
112 5 孝子 xiàozǐ a filial son 舍父之孝子而為王之忠臣
113 5 xíng Xing 邢蒯瞶使晉而反
114 5 a scholar 左儒友於杜伯
115 5 dào way / road / path 故夫士欲立義行道
116 5 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 無顧利害而後能成之
117 5 táo to escape / to run away / to flee 目夷將逃
118 5 è evil / vice 然則非好死而惡生也
119 4 a period of time / phase / stage 殺司馬子期
120 4 zhū to execute / to put to death / to condemn 獻公以譖誅太子
121 4 tóng like / same / similar 杞梁華舟同車侍於莊公而行至莒
122 4 mìng life 王初命臣曰
123 4 can / may / permissible 富而可求
124 4 a consort / a concubine 晉驪姬譖太子申生於獻公
125 4 to cut down 楚伐陳
126 4 後世 hòushì later generations / posterity 名傳於後世
127 4 jiàn to see 孔子見齊景公
128 4 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 如棄之
129 4 zuì crime / sin / vice 為此者非子之罪也
130 4 ěr ear 公子重耳謂申生曰
131 4 dùn to escape 是遁子於難也
132 4 kuǎi a rush 邢蒯瞶使晉而反
133 4 to stop / to prevent 左儒友於杜伯
134 4 a hub 左轂鳴
135 4 成公 chénggōng Chenggong / Lord Cheng 成公趙曰
136 4 五乘 wǔ shèng five vehicles 為車五乘之賓
137 4 one 今陳修門者不行一於此
138 4 to give / to bestow favors 景公未之行而賜我廩丘
139 4 不知 bùzhī do not know 國亡而不知
140 4 wèi to guard / to protect / to defend 子思居於衛
141 4 jié festival / a special day 不以立節行誼
142 4 to lift / to hold up / to raise 天下舉忠而士不與焉
143 4 zhǐ to stop / to halt 父止之曰
144 4 xiōng elder brother 兄立而弟在下
145 4 shí a rock / a stone 我心匪石
146 4 能行 néngxíng ability to act 孰能行之
147 4 曾子 céngzǐ Ceng Zi 曾子布衣縕袍未得完
148 4 a pure black horse 晉驪姬譖太子申生於獻公
149 4 kuì to have dim or blurred vision 邢蒯瞶使晉而反
150 4 base / foundation 城北餘子田基獨後至
151 4 chéng a city / a town 使城父人執之以至
152 4 qiú to request 富而可求
153 4 hòu after / later 桓公有後妻子
154 4 chǐ a shame / a sense of shame 名之不著是士之恥也
155 4 shì crossbar in carriage front 不軾
156 4 jǐng sunlight 孔子見齊景公
157 4 xìn to believe / to trust 舉信而士不與焉
158 4 shǐ beginning / start 始吾父之孝子也
159 4 chén Chen 楚伐陳
160 3 而言 éryán with regard to (preceding phrase) 歎而言曰
161 3 Mu 莒穆公有臣曰朱厲附
162 3 dān bill / slip of paper / form 屠單父
163 3 mín the people / citizen / subjects 因使其降民修之
164 3 to cry / to weep / to wail 顧而哭之
165 3 ancient / old / palaeo- 吾聞古之士
166 3 貧窮 pínqióng poor / impoverished 不能恬貧窮
167 3 wèi to fear / to dread 受人者畏人
168 3 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 吾不信也
169 3 dǐng a ding / a large, three-leg bronze cauldron 設祿邑炊鼎曰
170 3 to look after / to attend to 無顧利害而後能成之
171 3 fèn to strive / to exert effort 楚平王使奮揚殺太子建
172 3 三月 sānyuè March / the Third Month 三月不得見
173 3 zèn to slander 晉驪姬譖太子申生於獻公
174 3 huàn to suffer from a misfortune 靈公患之
175 3 chù a place / location / a spot / a point 且臣自知不足以處目夷之上
176 3 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮過三人則下車
177 3 to take / to get / to fetch 夫彰父之過而取美諸侯
178 3 mother 是背母也
179 3 dòu to struggle / to fight 杞梁華舟下鬥
180 3 wàn ten thousand 以為在千乘則萬乘不敢伐
181 3 to conceal / to hide / to ambush 遂伏劍死
182 3 lán Lan 齊人有子蘭子者
183 3 younger brother 兄立而弟在下
184 3 wáng to die 國亡而不知
185 3 子思 Zǐ Sī Zi Si 子思居於衛
186 3 luàn chaotic / disorderly 白公為亂
187 3 guǒ a result / a consequence 士君子之有勇而果於行者
188 3 hǎo good 然則非好死而惡生也
189 3 mén door / gate / doorway / gateway 今陳修門者人數眾矣
190 3 不如 bùrú not equal to / not as good as 妄與不如棄物於溝壑
191 3 gài a lid / top / cover 聞蓋邑人王歜賢
192 3 happy / glad / cheerful / joyful 非惡富貴而樂貧賤也
193 3 zhòng many / numerous 此士君子之所以越眾也
194 3 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 左儒爭之於王
195 3 jiàn to build / to construct 楚平王使奮揚殺太子建
196 3 thorn / sting / prick 吾因鄰國之使而刺之
197 3 安能 ānnéng how can it be possible? 安能行此
198 3 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 莒穆公有臣曰朱厲附
199 3 楚國 Chǔguó the state of Chu (history) 孝聞於楚國
200 3 不義 bùyì unjust 不義也
201 3 zhù the shuttle of a loom 齊崔杼弒莊公
202 3 bīn a guest / a visitor 為車五乘之賓
203 3 a whetstone 莒穆公有臣曰朱厲附
204 3 contrary / opposite / backwards / upside down 莒人逆之
205 3 zhū vermilion 莒穆公有臣曰朱厲附
206 3 tīng to listen 諫不聽我能去
207 3 tíng a courtyard 昔者申包胥立於秦庭
208 3 zhào to call together / to summon / to convene 使人召茲父
209 3 extensive / full 使鉏之彌賊之
210 3 shī to lose 言不失己也
211 3 to humiliate / to insult / to abuse 辱君虧地
212 3 zhì ringed pheasant / pheasant 射科雉得之
213 3 桓公 huángōng Huangong / Lord Huan 宋襄公茲父為桓公太子
214 3 yǐn to lead / to guide 是日越人引甲而退七十里
215 3 將死 jiāngsǐ to checkmate (in chess) / to be about to die 比干將死而諫逾忠
216 3 jìn to enter 子胡不進辭
217 3 ài to love 豈不愛其身哉
218 3 reason / logic / truth 倚於節理而不議死地
219 3 三軍 sān jūn the Army, Navy, and Air Force 三軍弗敢當
220 3 alone / independent / single / sole 而杞梁華舟獨不與焉
221 3 不出 bùchū not transcending 狐突稱疾不出
222 2 rich / wealthy 富而可求
223 2 無道 wú dào tyrannical / brutal 雖無道之世不能污焉
224 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 雖執鞭之士
225 2 qǐn to rest / to sleep 則寢門闢矣
226 2 to exceed / to go beyond / to transcend / to cross over 比干將死而諫逾忠
227 2 zhǔ owner 民之主也
228 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 茲父乃反
229 2 死亡 sǐwáng to die 不能輕死亡
230 2 xuān to declare / to announce 趙宣子驟諫
231 2 jiǔ old 與其久生亂世也
232 2 zéi thief 使鉏之彌賊之
233 2 cuī Cui 齊崔杼弒莊公
234 2 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 楚平王使奮揚殺太子建
235 2 zhù to help / to assist 是助子之不義也
236 2 深入 shēnrù to penetrate deeply / thorough 深入多殺者
237 2 shū father's younger brother 伯夷叔齊餓死于首陽山而志逾彰
238 2 idea 然亦有志之意矣
239 2 chù to touch / to feel 觸害以立義
240 2 shí knowledge / understanding 不見識焉
241 2 fāng square / quadrilateral / one side 田子方聞之
242 2 inside / interior 是日越人引甲而退七十里
243 2 shàng top / a high position 加斧質其上
244 2 子路 zǐlù Zi Lu 子路曰
245 2 不敢 bùgǎn to not dare 以為在千乘則萬乘不敢伐
246 2 cháo to face 宣子盛服將朝
247 2 soil / ground / land 莒人以炭置地
248 2 比干 bìgān Bi Gan (Chinese god of wealth) 比干將死而諫逾忠
249 2 an axe / a hatchet 加斧質其上
250 2 歸於 guīyú to belong to / affiliated to 聞夫仕者身歸於君而祿歸於親
251 2 gāo high / tall 楚王高其義待以司馬
252 2 zhàn war / fighting / battle 楚人將與吳人戰
253 2 zhāng clear / obvious 伯夷叔齊餓死于首陽山而志逾彰
254 2 a drum 援桴鼓之
255 2 不易 bùyì not easy to/ difficult / unchanging 不易而言則死
256 2 náng a bag /a purse / a sack 楚將軍子囊曰
257 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 又安得治君而死之
258 2 páo long gown / robe / cloak 曾子布衣縕袍未得完
259 2 其事 qí shì that thing / this thing 食其食者死其事
260 2 yòng to use / to apply 佛肸用中牟之縣畔
261 2 tàn coal 莒人以炭置地
262 2 past / former times 昔者申包胥立於秦庭
263 2 自殺 zìshā to commit suicide 乃歸自殺
264 2 to give 予人者驕人
265 2 司馬 sīmǎ official post of minister of war 殺司馬子期
266 2 鄰國 línguó bordering country / neighboring country 何不因鄰國之使而見之
267 2 不忍 bù rěn cannot bear to / disturbed 不忍以身為溝壑
268 2 詩曰 shīyuē a poem goes 詩曰
269 2 zhèng upright / straight 非正行也
270 2 無罪 wúzuì innocent / not guilty 遁者無罪
271 2 to reach 尊貴及己
272 2 溝壑 gōuhè gorge / gulch / ravine / deep ditch 妄與不如棄物於溝壑
273 2 gǎn bold / brave 而敢來
274 2 wàng absurd / fantastic / presumptuous 而以妄死非名
275 2 處於 chǔyú to be in some state, position, or condition 冬處於山林食杼栗
276 2 to arouse / to excite / to incite 非良篤修激之君子
277 2 a tutor / a teacher 傅太子申生
278 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 今說景公
279 2 面目 miànmù appearance / facial features / look 何面目立於天下
280 2 gào to tell / to say / said / told 誰告建也
281 2 qiǎn to send / to dispatch 未至而遣之
282 2 a sleeve opening / cuff 袪衣將入鼎曰
283 2 to avoid / to shun 避君之難
284 2 low / marshy land 隰侯重為右曰
285 2 shèng to beat / to win / to conquer 事白公勝
286 2 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 射科雉得之
287 2 lùn to comment / to discuss 毋論難易而後能行之
288 2 thing / matter 妄與不如棄物於溝壑
289 2 在下 zàixià under 兄立而弟在下
290 2 disease / sickness / ailment 桓公有疾
291 2 líng agile / nimble 晉靈公暴
292 2 bào newspaper 不若死而報太子
293 2 pēng to boil / to cook 不與我者其烹
294 2 duò lazy / careless 信士不惰行
295 2 fěi a bandit 我心匪石
296 2 gēng to plow / to till 曾子衣弊衣以耕
297 2 lǎo old / aged / elderly / aging 吾君老矣
298 2 zǎo early 尚早
299 2 Wu 楚人將與吳人戰
300 2 shè to ford a stream / to wade across 臨敵涉難
301 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 歜固謝燕人
302 2 hèn to resent / to hate 如何使吾君以恨終哉
303 2 勇士 yǒngshì a warrior / a brave person 天下之勇士也
304 2 jiǔ nine 二旬而九食
305 2 齊國 Qí guó state of Qi 與子同齊國
306 2 kāng Kang 宋康公攻阿
307 2 kùn to be sleepy / to be drowsy 入困於宗
308 2 Buddha / Awakened One 佛肸用中牟之縣畔
309 2 gōng an artisan / a craftsman / a worker 左轂鳴者工師之罪也
310 2 to remember / to memorize / to bear in mind 臣之兄讀故記曰
311 2 以求 yǐqiú in order to 必將正行以求之耳
312 2 serious / critical 碩大且篤
313 2 不可以 bù kě yǐ may not 若終立則不可以往
314 2 dirty / filthy / foul / polluted 雖無道之世不能污焉
315 2 chú hoe 使鉏之彌賊之
316 2 bào violent / brutal / tyrannical 晉靈公暴
317 2 shòu to teach 王欲授之相
318 2 bèi back [of the body] 是背母也
319 2 to urge on / to drive 驅之
320 2 residence / dwelling 子思居於衛
321 2 to beg / to request 白公謂石乞曰
322 2 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 何不因群臣道徒處之士而刺之
323 2 勤苦 qín kǔ devoted and suffering 不能勤苦
324 2 子曰 zǐyuē Confucius says 乃告子蘭子曰
325 2 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 景公致廩丘以為養
326 2 莒國 jǔguó the state of Ju 與子同莒國
327 2 所知 suǒ zhī known / what one knows 非吾所知也
328 2 wéi to surround / to encircle / to corral 因以兵圍之
329 2 不辭 bùcí to not avoid / to not retire 士不辭也
330 2 jié take by force / to coerce 往劫其父以兵
331 2 a branch of study 射科雉得之
332 2 夫子 fūzǐ master 夫子何為不軾
333 2 unreal / deceptive 伋聞之
334 2 apprentice / disciple 何不因群臣道徒處之士而刺之
335 2 qīng light / not heavy 不能輕死亡
336 2 布衣 bùyī plain cotton clothing / the common people 曾子布衣縕袍未得完
337 2 楚王 chǔ wáng Prince of Chu 楚王因授之相
338 2 to spread out 佛肸用中牟之縣畔
339 2 shǒu head 伯夷叔齊餓死于首陽山而志逾彰
340 2 lǐn a government granary 景公致廩丘以為養
341 2 jiàn sword / dagger / saber 遂伏劍死
342 2 免於 miǎnyú to be saved from / to be spared 辭之必免於罪
343 2 to allow / to permit 公許之
344 2 anger / rage / fury 吾聞古之士怒則思理
345 2 cún to exist / to survive 遂以存楚
346 2 諸侯 zhū hóu the feudal lords 夫彰父之過而取美諸侯
347 2 yún cloud 詩云
348 2 gōng to attack / to assault 宋康公攻阿
349 2 yūn a generative force / an orange color 曾子布衣縕袍未得完
350 2 shēng sound 七日七夜喪不絕聲
351 2 shī teacher 左轂鳴者工師之罪也
352 2 刎頸 wěnjǐng to behead 遂刎頸而死
353 2 之上 zhīshàng above 且臣自知不足以處目夷之上
354 2 enemy / foe 臨敵涉難
355 2 hóu marquis / lord 隰侯重為右曰
356 2 shī poem / verse 詩云
357 2 tián quiet / calm / tranquil / peaceful 不能恬貧窮
358 2 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 景公致廩丘以為養
359 2 xīn heart 我心匪石
360 2 shì to murder a superior 齊崔杼弒莊公
361 2 sàng to lose / to die 七日七夜喪不絕聲
362 2 yōu to worry / to be concerned 是使我以憂死也
363 2 無義 wúyì without meaning / nonsense / immoral / faithless 汝生而無義
364 2 seven 七日七夜喪不絕聲
365 1 暴君 bàojūn tyrant / despot 忠不暴君
366 1 雲夢 yúnmèng Yunmeng 楚莊王獵於雲夢
367 1 chuī to dress food / to steam / to cook food 設祿邑炊鼎曰
368 1 guān to look at / to watch / to observe 因此觀之
369 1 糟糠 zāokāng dregs / coarse grains 糟糠之食
370 1 yuàn to hope / to wish / to desire 願與子共之
371 1 lín to face / to overlook 臨敵涉難
372 1 餓死 èsǐ to starve to death / to be very hungry 伯夷叔齊餓死于首陽山而志逾彰
373 1 nán south 南徙於楚
374 1 諸公 zhūgōng gentlemen (form of address) 求諸公子
375 1 cāo to conduct / to run / to manage 大聖之操也
376 1 jìn to the greatest extent / utmost 則五乘之賓盡汝下也
377 1 信士 xìnshì a disciple, a male disciple 信士不惰行
378 1 shì to attend on 杞梁華舟同車侍於莊公而行至莒
379 1 天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven 天命矣夫世子
380 1 樹枝 shùzhī a branch / a twig 遂懸其軀於樹枝
381 1 不爭 bùzhēng widely known / incontestable / undeniable / to not strive for / to not contend for 知而不爭
382 1 bài to defeat / to vanquish 我擊此國必敗
383 1 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 至於國郊
384 1 楚莊王 Chǔ Zhuāng Gōng Duke Zhuang of Chu 楚莊王獵於雲夢
385 1 liù six 六年
386 1 to exceed / to transcend / to cross over 吾踰子
387 1 軒冕 xuānmiǎn chariot and crown (symbols of important persons) / fig. royals and dignitaries 義者軒冕在前
388 1 在前 zàiqián ahead / formerly / in the past 義者軒冕在前
389 1 善能 shànnéng to be good at 善能言也
390 1 成仁 chéngrén to die for a good cause 士有殺身以成仁
391 1 to finish / to complete / to exhaust 受其祿者畢其能
392 1 妻子 qīzi wife 桓公有後妻子
393 1 extra / surplus / remainder 事建如事余
394 1 亂世 luànshì the world in chaos / troubled times 與其久生亂世也
395 1 jīn gold 王賞之金百斤
396 1 再拜 zàibài to bow repeatedly 再拜稽首而死
397 1 當之 dāng zhī handle the matter 吾以身當之
398 1 fán to roast 陳西門燔
399 1 wēi small / tiny 微驪姬寢不安席
400 1 無名 wúmíng nameless 死而無名
401 1 zhào an imperial decree 突受太子之詔
402 1 wǎn evening / night 然亦晚矣
403 1 假人 jiàrén dummy 吾假人
404 1 to die 獻公卒
405 1 měi beautiful 夫彰父之過而取美諸侯
406 1 èr two 不能貳也
407 1 四鄰 sì lín one's nearest neighbors 四鄰諸侯莫不聞也
408 1 辯士 biàn shì an orator / a rhetorician 辯士不見顧
409 1 day of the month / a certain day 七日七夜喪不絕聲
410 1 貧賤 pínjiàn poor and lowly 非惡富貴而樂貧賤也
411 1 a lotus 荷節之信不用
412 1 死者 sǐzhě the dead / the deceased 死者人之所難也
413 1 守節 shǒujié faithful (to the memory of betrothed) / constant (of widow who remains unmarried) 邢蒯瞶可謂守節死義矣
414 1 xiàn county 佛肸用中牟之縣畔
415 1 dìng to decide 定君之國
416 1 著名 zhùmíng famous / noted / well-known 立身著名
417 1 zhì wisdom / knowledge / understanding 智不重惡
418 1 biān a whip / a lash 雖執鞭之士
419 1 zhèn a wave / a spate / a burst / spell / short period of time 壞軍陷陣
420 1 相聚 xiāngjù to meet together / to assemble 乃相聚如莒
421 1 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 則後世之為君臣者
422 1 絕跡 juéjì to be eradicated / to vanish / extinct / to break off relations 絕跡於衛
423 1 tóng a Chinese wood-oil tree 乃為桐棺三寸
424 1 jiāo haughty 縱子有賜不我驕也
425 1 chéng honesty / sincerity 而今誠利
426 1 chēng to call / to address 狐突稱疾不出
427 1 shě to give 舍父之孝子而為王之忠臣
428 1 大事 dàshì a major event 吾將舉大事於國
429 1 身為 shēnwèi in the capacity of / as 不忍以身為溝壑
430 1 jǐn brocade / embroidered work 成是貝錦
431 1 襄王 Xiāng Wáng King Xiang of Zhou 立為襄王
432 1 to rely on / to depend on 倚於節理而不議死地
433 1 王子 wángzǐ a prince 王子比干殺身以作其忠
434 1 to ferry 然後可與濟難矣
435 1 yuè a battle ax 斧鉞於後
436 1 shè to set up / to establish 設祿邑炊鼎曰
437 1 不著 bùzháo not suitable / not appropriate 名之不著是士之恥也
438 1 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 足以全其節也
439 1 night 七日七夜喪不絕聲
440 1 三十 sān shí thirty 環蓋三十里毋入
441 1 ruò weak 若是則楚國終為天下弱矣
442 1 huài bad / spoiled / broken / defective 壞軍陷陣
443 1 流涕 liú tì to shed tears 申鳴流涕而應之曰
444 1 shǔn a horizontal railing 隰侯重仗楯伏炭
445 1 kuī to lose / to reduce / to diminish 辱君虧地
446 1 zūn to obey / to comply with / to follow 遵其理
447 1 wife 其妻聞之而哭
448 1 終身 zhōngshēn lifelong 則中牟之士終身慚矣
449 1 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life 故能身死名流於來世
450 1 shì to look at / to see 王命發乎府而視之
451 1 日月 rì yuè the sun and moon 與日月並而不息
452 1 zhì to place / to lay out 莒人以炭置地
453 1 宋襄公 Sòng Xiāng Gōng Duke Xiang of Song 宋襄公茲父為桓公太子
454 1 如此 rúcǐ in this way / so 如此而受中牟之功
455 1 xián virtuous / worthy 聞蓋邑人王歜賢
456 1 tōng to go through / to open 皆天下之通士也
457 1 驕人 jiāorén worthy of pride / impressive / enviable / to show contempt for others 予人者驕人
458 1 Jié Emperor Jie 是助桀為暴也
459 1 resolute / decisive / firm / persistent 燕昭王使樂毅伐齊
460 1 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 為人臣之禮邪
461 1 friendship 不以立節行誼
462 1 彭山 péngshān Pengshan 遂立槁於彭山之上
463 1 不息 bùxī not stopping 與日月並而不息
464 1 全身 quánshēn whole body 吾何得以全身
465 1 社稷 shèjì the gods of earth and grain 擬使越社稷不血食
466 1 qiǎng a string of copper coins 襁負其母
467 1 qīng minister / high officer 齊王葬雍門子狄以上卿之禮
468 1 立身 lìshēn to stand up 立身著名
469 1 fēn to separate / to divide into parts 吾與子分楚國
470 1 mǐn to feel compassion for / to pity 閔王亡
471 1 to criticize 倚於節理而不議死地
472 1 zuǒ to assist / to accompany 臣為之相以佐之
473 1 to bear / to carry 襁負其母
474 1 得以 déyǐ to be able to 吾何得以全身
475 1 公有 gōngyǒu to be publicly owned 莒穆公有臣曰朱厲附
476 1 死地 sǐdì a place of death 倚於節理而不議死地
477 1 guǎ few 楚兵寡而吳兵眾
478 1 jiē to join 長兵未接
479 1 不行 bùxíng will not do / will not work 今陳修門者不行一於此
480 1 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 再拜稽首而死
481 1 不佞 bùnìng without eloquence / untalented / I, me (humble) 臣不佞
482 1 為難 wéinán to make things difficult for 勝將為難
483 1 去國 qùguó to leave one's country 去國歸敵
484 1 周宣王 Zhōuxuānwáng King Xuan 皆臣周宣王
485 1 lǐng neck 契領於庭
486 1 zuò to do 王子比干殺身以作其忠
487 1 to draft 擬使越社稷不血食
488 1 beard / mustache 子胡不進辭
489 1 不為 bùwéi to not do 丘故不為軾也
490 1 碩大 shuòdà big / huge / massive 碩大且篤
491 1 在乎 zàihu to care about / to mind / to depend on / to be determined by 三者在乎身
492 1 jiā to add 加斧質其上
493 1 將軍 jiāngjūn a general 楚將軍子囊曰
494 1 七十 qīshí seventy / 70 是日越人引甲而退七十里
495 1 xún ten days / ten years 二旬而九食
496 1 wéi to disobey / to violate / to defy 則率友以違君
497 1 quán perfect 足以全其節也
498 1 jiù mother's brother / maternal uncle 臣之舅在衛
499 1 告子 Gào Zǐ Gao Zi 乃告子蘭子曰
500 1 無憂 wú yōu No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka 汝樂吾無憂矣

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 194 zhī him / her / them / that 士君子之有勇而果於行者
2 101 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 士君子之有勇而果於行者
3 101 yuē to speak / to say 子路曰
4 96 also / too 吾不信也
5 58 to die 而以妄死非名
6 57 child / son 彼其之子
7 55 I 吾不信也
8 47 not / no 不以立節行誼
9 43 in / at 士君子之有勇而果於行者
10 43 so as to / in order to 不以立節行誼
11 40 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 吾君老矣
12 39 his / hers / its / theirs 彼其之子
13 35 rén person / people / a human being 禮過三人則下車
14 34 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 昔者申包胥立於秦庭
15 29 gōng public/ common / state-owned 孔子見齊景公
16 28 wáng Wang 王召奮揚
17 27 chén minister / statesman / official 臣聞之
18 26 wèi for / to 吾亦為之
19 25 shì a gentleman / a knight 士君子之有勇而果於行者
20 25 wén to hear 丘聞之
21 25 使 shǐ to make / to cause 因使其降民修之
22 23 suì to comply with / to follow along 遂以存楚
23 23 and 天下舉忠而士不與焉
24 23 otherwise / but / however 義不合則辭上卿
25 23 yǒu is / are / to exist 士君子之有勇而果於行者
26 23 I / me / my 而曰我能行義
27 21 shēn to extend 昔者申包胥立於秦庭
28 19 meaning / sense 觸害以立義
29 19 final particle 然後可與濟難矣
30 18 fēi not / non- / un- 而以妄死非名
31 17 míng to cry / to chirp (of birds) 楚有士申鳴者
32 17 jiāng will / shall (future tense) 將立公子目夷
33 17 father 宋襄公茲父為桓公太子
34 17 shì is / are / am / to be 名之不著是士之恥也
35 16 shēng to be born / to give birth 然則非好死而惡生也
36 16 to stand 不以立節行誼
37 16 shā to kill / to murder / to slaughter 士有殺身以成仁
38 16 xíng to walk / to move 不以立節行誼
39 16 jīn today / modern / present / current / this / now 今陳修門者人數眾矣
40 14 shì matter / thing / item 狐突乃復事獻公
41 14 to enter 入困於宗
42 13 shí food / food and drink 糟糠之食
43 12 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃逃之衛
44 12 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 富而不可求
45 12 even / equal / uniform 伯夷叔齊餓死于首陽山而志逾彰
46 12 yān where / how 天下舉忠而士不與焉
47 11 nán difficult / arduous / hard 然後可與濟難矣
48 11 expresses question or doubt 我能勿畏乎
49 11 this / these 安能行此
50 11 words / speech / expression / phrase / dialog 義不合則辭上卿
51 11 wǎng to go (in a direction) 魯君使人往致邑焉
52 11 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故能身死名流於來世
53 11 zhào Zhao 趙宣子驟諫
54 10 you / thou 王欲相汝
55 10 qǐng to ask / to inquire 請以此修衣
56 10 太子 tàizǐ a crown prince 宋襄公茲父為桓公太子
57 10 shòu to suffer / to be subjected to 吾聞君子當功以受祿
58 10 ancient barbarian tribes 伯夷叔齊餓死于首陽山而志逾彰
59 9 guó a country / a state / a kingdom 國亡而不知
60 9 yīn because 因使其降民修之
61 9 wèi to call 出謂弟子曰
62 9 chē a vehicle 為車五乘之賓
63 9 a man / a male adult 故夫士欲立義行道
64 9 shēn human body / torso 士有殺身以成仁
65 9 zuǒ left 左轂鳴
66 9 chǔ state of Chu 遂以存楚
67 9 duì to / toward 對曰
68 9 bīng soldier / troops 因以兵圍之
69 9 不受 bùshòu to not accept 孔子辭不受
70 8 no 無顧利害而後能成之
71 8 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能勤苦
72 8 what / where / which 何也
73 8 taro 齊莊公且伐莒
74 8 an item 曰公子目夷
75 8 sòng Song dynasty 太子奔宋
76 8 zhōu boat / ship 而杞梁華舟獨不與焉
77 8 天下 tiānxià China 皆天下之通士也
78 8 to go 不辭則不若速去矣
79 7 also / too 吾亦為之
80 7 zhòng heavy 公子重耳謂申生曰
81 7 huá Chinese 而杞梁華舟獨不與焉
82 7 néng can / able 故能身死名流於來世
83 7 忠臣 zhōngchén faithful official 舍父之孝子而為王之忠臣
84 7 sān three 此三子者
85 7 yǒng brave / courageous 士君子之有勇而果於行者
86 7 liáng a bridge 而杞梁華舟獨不與焉
87 7 祿 good fortune 吾聞君子當功以受祿
88 7 jiàn to remonstrate / to admonish 比干將死而諫逾忠
89 7 míng measure word for people 而以妄死非名
90 7 xiàn to offer / to present 人則獻之
91 7 wèi Eighth earthly branch 曾子布衣縕袍未得完
92 7 zhōng loyalty / devotion 比干將死而諫逾忠
93 6 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為夫義之不立
94 6 大夫 dàifu doctor 狐突辭於諸大夫曰
95 6 guī to go back / to return 然後目夷歸也
96 6 zāi exclamatory particle 豈不痛哉
97 6 zhì to / until 未至而遣之
98 6 bái white 使人遺狐白之裘
99 6 chù furious / wrathful 聞蓋邑人王歜賢
100 6 jiē all / each and every / in all cases 皆天下之通士也
101 6 jiǎ armor 獲甲首三百
102 6 father's elder brother / uncle 伯夷叔齊餓死于首陽山而志逾彰
103 6 nián year 三年
104 6 yuè more 此士君子之所以越眾也
105 6 certainly / must / will / necessarily 辭之必免於罪
106 6 èr two 過二人則軾
107 6 yán to speak / to say / said 言不失己也
108 6 其父 qí fù his father 在家而養其父
109 6 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子曰
110 6 fox 使人遺狐白之裘
111 6 yǒu friend / companion 左儒友於杜伯
112 6 wolfberry tree 而杞梁華舟獨不與焉
113 6 suddenly / abruptly / unexpectedly 曰狐突
114 6 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 士君子之有勇而果於行者
115 6 guò to cross / to go over / to pass 孔子過之
116 5 xiū to decorate / to embellish 非良篤修激之君子
117 5 ci 宋襄公茲父為桓公太子
118 5 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang 齊莊公且伐莒
119 5 lián upright / honorable / honest 伯夷叔齊殺身以成其廉
120 5 zhī to know 知而不爭
121 5 退 tuì to retreat / to move back 之彌退
122 5 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 曰公子目夷
123 5 tián field / farmland 田子方聞之
124 5 gain / advantage / benefit 止我以利
125 5 yān Yan 燕昭王使樂毅伐齊
126 5 district / county 魯君使人往致邑焉
127 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 而國多憂
128 5 zài in / at 臣之舅在衛
129 5 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang 齊王曰
130 5 de potential marker 曾子布衣縕袍未得完
131 5 a slave / a servant 其僕曰
132 5 chéng to mount / to climb onto 二子乘而入
133 5 suī although / even though 雖無道之世不能污焉
134 5 yòu right / right-hand 隰侯重為右曰
135 5 gōng merit 吾聞君子當功以受祿
136 5 tribes from northern china 雍門子狄請死之
137 5 中牟 Zhōngmóu Zhongmou 佛肸用中牟之縣畔
138 5 desire 故夫士欲立義行道
139 5 雍門 Yōng Mén Yong Men 雍門子狄請死之
140 5 zhōng end / finish / conclusion 終不受
141 5 to butcher / to slaughter / to massacre 屠單父
142 5 xià next 則五乘之賓盡汝下也
143 5 clothes / clothing 曾子衣弊衣以耕
144 5 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 遂忘之
145 5 Kangxi radical 80 毋論難易而後能行之
146 5 不見 bújiàn to not see 臣不見工師之乘而見其鳴吾君也
147 5 qiū Confucius 丘聞之
148 5 shǎng to reward / to grant / to bestow 王賞之金百斤
149 5 jìn shanxi 晉驪姬譖太子申生於獻公
150 5 such as / for example / for instance 如棄之
151 5 lái to come 若不來
152 5 xiāng each other / one another / mutually 臣為之相以佐之
153 5 孝子 xiàozǐ a filial son 舍父之孝子而為王之忠臣
154 5 xíng Xing 邢蒯瞶使晉而反
155 5 a scholar 左儒友於杜伯
156 5 dào way / road / path 故夫士欲立義行道
157 5 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 無顧利害而後能成之
158 5 táo to escape / to run away / to flee 目夷將逃
159 5 qiě moreover / also 碩大且篤
160 5 è evil / vice 然則非好死而惡生也
161 4 a period of time / phase / stage 殺司馬子期
162 4 zhū to execute / to put to death / to condemn 獻公以譖誅太子
163 4 tóng like / same / similar 杞梁華舟同車侍於莊公而行至莒
164 4 mìng life 王初命臣曰
165 4 already / since 今既去子事君
166 4 can / may / permissible 富而可求
167 4 a consort / a concubine 晉驪姬譖太子申生於獻公
168 4 to cut down 楚伐陳
169 4 後世 hòushì later generations / posterity 名傳於後世
170 4 jiàn to see 孔子見齊景公
171 4 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 如棄之
172 4 zuì crime / sin / vice 為此者非子之罪也
173 4 ěr ear 公子重耳謂申生曰
174 4 dùn to escape 是遁子於難也
175 4 kuǎi a rush 邢蒯瞶使晉而反
176 4 to stop / to prevent 左儒友於杜伯
177 4 a hub 左轂鳴
178 4 again / more / repeatedly 公復立之以為太子
179 4 成公 chénggōng Chenggong / Lord Cheng 成公趙曰
180 4 五乘 wǔ shèng five vehicles 為車五乘之賓
181 4 one 今陳修門者不行一於此
182 4 to give / to bestow favors 景公未之行而賜我廩丘
183 4 不知 bùzhī do not know 國亡而不知
184 4 wèi to guard / to protect / to defend 子思居於衛
185 4 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 夫士之所恥者
186 4 naturally / of course / certainly 且臣自知不足以處目夷之上
187 4 jié festival / a special day 不以立節行誼
188 4 to lift / to hold up / to raise 天下舉忠而士不與焉
189 4 zhǐ to stop / to halt 父止之曰
190 4 xiōng elder brother 兄立而弟在下
191 4 shí a rock / a stone 我心匪石
192 4 能行 néngxíng ability to act 孰能行之
193 4 曾子 céngzǐ Ceng Zi 曾子布衣縕袍未得完
194 4 a pure black horse 晉驪姬譖太子申生於獻公
195 4 bèi -fold / times (multiplier) 申公子倍攻而奪之
196 4 rán correct / right / certainly 皆曰趙使之然也
197 4 kuì to have dim or blurred vision 邢蒯瞶使晉而反
198 4 base / foundation 城北餘子田基獨後至
199 4 chéng a city / a town 使城父人執之以至
200 4 qiú to request 富而可求
201 4 hòu after / later 桓公有後妻子
202 4 chǐ a shame / a sense of shame 名之不著是士之恥也
203 4 shì crossbar in carriage front 不軾
204 4 jǐng sunlight 孔子見齊景公
205 4 already / afterwards 亦已太甚
206 4 xìn to believe / to trust 舉信而士不與焉
207 4 shǐ beginning / start 始吾父之孝子也
208 4 yòu again / also 又不受
209 4 chén Chen 楚伐陳
210 3 而言 éryán with regard to (preceding phrase) 歎而言曰
211 3 Mu 莒穆公有臣曰朱厲附
212 3 dān bill / slip of paper / form 屠單父
213 3 no 三軍弗敢當
214 3 mín the people / citizen / subjects 因使其降民修之
215 3 to cry / to weep / to wail 顧而哭之
216 3 ancient / old / palaeo- 吾聞古之士
217 3 貧窮 pínqióng poor / impoverished 不能恬貧窮
218 3 wèi to fear / to dread 受人者畏人
219 3 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 吾不信也
220 3 dǐng a ding / a large, three-leg bronze cauldron 設祿邑炊鼎曰
221 3 to look after / to attend to 無顧利害而後能成之
222 3 fèn to strive / to exert effort 楚平王使奮揚殺太子建
223 3 三月 sānyuè March / the Third Month 三月不得見
224 3 zèn to slander 晉驪姬譖太子申生於獻公
225 3 huàn to suffer from a misfortune 靈公患之
226 3 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 今吾已不得為父之孝子矣
227 3 chù a place / location / a spot / a point 且臣自知不足以處目夷之上
228 3 shú which 孰能行之
229 3 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮過三人則下車
230 3 to take / to get / to fetch 夫彰父之過而取美諸侯
231 3 mother 是背母也
232 3 dòu to struggle / to fight 杞梁華舟下鬥
233 3 wàn ten thousand 以為在千乘則萬乘不敢伐
234 3 to conceal / to hide / to ambush 遂伏劍死
235 3 lán Lan 齊人有子蘭子者
236 3 younger brother 兄立而弟在下
237 3 wáng to die 國亡而不知
238 3 子思 Zǐ Sī Zi Si 子思居於衛
239 3 luàn chaotic / disorderly 白公為亂
240 3 guǒ a result / a consequence 士君子之有勇而果於行者
241 3 hǎo good 然則非好死而惡生也
242 3 chū at first / at the beginning / initially 王初命臣曰
243 3 mén door / gate / doorway / gateway 今陳修門者人數眾矣
244 3 不如 bùrú not equal to / not as good as 妄與不如棄物於溝壑
245 3 gài a lid / top / cover 聞蓋邑人王歜賢
246 3 happy / glad / cheerful / joyful 非惡富貴而樂貧賤也
247 3 zhòng many / numerous 此士君子之所以越眾也
248 3 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 左儒爭之於王
249 3 self 尊貴及己
250 3 zhǎng director / chief / head / elder 去長受賜
251 3 何不 hé bù why not 汝何不受乎
252 3 jiàn to build / to construct 楚平王使奮揚殺太子建
253 3 thorn / sting / prick 吾因鄰國之使而刺之
254 3 安能 ānnéng how can it be possible? 安能行此
255 3 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 莒穆公有臣曰朱厲附
256 3 楚國 Chǔguó the state of Chu (history) 孝聞於楚國
257 3 不義 bùyì unjust 不義也
258 3 zhù the shuttle of a loom 齊崔杼弒莊公
259 3 ā prefix to names of people 宋康公攻阿
260 3 bīn a guest / a visitor 為車五乘之賓
261 3 a whetstone 莒穆公有臣曰朱厲附
262 3 contrary / opposite / backwards / upside down 莒人逆之
263 3 zhū vermilion 莒穆公有臣曰朱厲附
264 3 tīng to listen 諫不聽我能去
265 3 tíng a courtyard 昔者申包胥立於秦庭
266 3 cóng from 從吾所好
267 3 zhào to call together / to summon / to convene 使人召茲父
268 3 chū to go out / to leave 出謂弟子曰
269 3 extensive / full 使鉏之彌賊之
270 3 shī to lose 言不失己也
271 3 to humiliate / to insult / to abuse 辱君虧地
272 3 zhì ringed pheasant / pheasant 射科雉得之
273 3 桓公 huángōng Huangong / Lord Huan 宋襄公茲父為桓公太子
274 3 yǐn to lead / to guide 是日越人引甲而退七十里
275 3 將死 jiāngsǐ to checkmate (in chess) / to be about to die 比干將死而諫逾忠
276 3 jìn to enter 子胡不進辭
277 3 ài to love 豈不愛其身哉
278 3 reason / logic / truth 倚於節理而不議死地
279 3 三軍 sān jūn the Army, Navy, and Air Force 三軍弗敢當
280 3 what? / where? / why? 奚為不受
281 3 alone / independent / single / sole 而杞梁華舟獨不與焉
282 3 不出 bùchū not transcending 狐突稱疾不出
283 2 rich / wealthy 富而可求
284 2 無道 wú dào tyrannical / brutal 雖無道之世不能污焉
285 2 ruò to seem / to be like / as 若終立則不可以往
286 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 雖執鞭之士
287 2 qǐn to rest / to sleep 則寢門闢矣
288 2 to exceed / to go beyond / to transcend / to cross over 比干將死而諫逾忠
289 2 zhǔ owner 民之主也
290 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 茲父乃反
291 2 死亡 sǐwáng to die 不能輕死亡
292 2 xuān to declare / to announce 趙宣子驟諫
293 2 jiǔ old 與其久生亂世也
294 2 zéi thief 使鉏之彌賊之
295 2 cuī Cui 齊崔杼弒莊公
296 2 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 楚平王使奮揚殺太子建
297 2 zhù to help / to assist 是助子之不義也
298 2 深入 shēnrù to penetrate deeply / thorough 深入多殺者
299 2 不若 bùruò not as good as 不辭則不若速去矣
300 2 而後 érhòu after that / then 毋論難易而後能行之
301 2 shū father's younger brother 伯夷叔齊餓死于首陽山而志逾彰
302 2 idea 然亦有志之意矣
303 2 chù to touch / to feel 觸害以立義
304 2 shí knowledge / understanding 不見識焉
305 2 fāng square / quadrilateral / one side 田子方聞之
306 2 inside / interior 是日越人引甲而退七十里
307 2 shàng top / a high position 加斧質其上
308 2 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後可與濟難矣
309 2 子路 zǐlù Zi Lu 子路曰
310 2 不敢 bùgǎn to not dare 以為在千乘則萬乘不敢伐
311 2 cháo to face 宣子盛服將朝
312 2 soil / ground / land 莒人以炭置地
313 2 比干 bìgān Bi Gan (Chinese god of wealth) 比干將死而諫逾忠
314 2 an axe / a hatchet 加斧質其上
315 2 歸於 guīyú to belong to / affiliated to 聞夫仕者身歸於君而祿歸於親
316 2 gāo high / tall 楚王高其義待以司馬
317 2 zhàn war / fighting / battle 楚人將與吳人戰
318 2 zhāng clear / obvious 伯夷叔齊餓死于首陽山而志逾彰
319 2 a drum 援桴鼓之
320 2 不易 bùyì not easy to/ difficult / unchanging 不易而言則死
321 2 náng a bag /a purse / a sack 楚將軍子囊曰
322 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 又安得治君而死之
323 2 páo long gown / robe / cloak 曾子布衣縕袍未得完
324 2 其事 qí shì that thing / this thing 食其食者死其事
325 2 yòng to use / to apply 佛肸用中牟之縣畔
326 2 tàn coal 莒人以炭置地
327 2 past / former times 昔者申包胥立於秦庭
328 2 自殺 zìshā to commit suicide 乃歸自殺
329 2 to give 予人者驕人
330 2 如是 rúshì thus / so 如是者
331 2 司馬 sīmǎ official post of minister of war 殺司馬子期
332 2 鄰國 línguó bordering country / neighboring country 何不因鄰國之使而見之
333 2 不忍 bù rěn cannot bear to / disturbed 不忍以身為溝壑
334 2 詩曰 shīyuē a poem goes 詩曰
335 2 zhèng upright / straight 非正行也
336 2 無罪 wúzuì innocent / not guilty 遁者無罪
337 2 to reach 尊貴及己
338 2 何故 hégù what reason 何故不受
339 2 溝壑 gōuhè gorge / gulch / ravine / deep ditch 妄與不如棄物於溝壑
340 2 gǎn bold / brave 而敢來
341 2 wàng absurd / fantastic / presumptuous 而以妄死非名
342 2 處於 chǔyú to be in some state, position, or condition 冬處於山林食杼栗
343 2 to arouse / to excite / to incite 非良篤修激之君子
344 2 a tutor / a teacher 傅太子申生
345 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 今說景公
346 2 面目 miànmù appearance / facial features / look 何面目立於天下
347 2 gào to tell / to say / said / told 誰告建也
348 2 qiǎn to send / to dispatch 未至而遣之
349 2 a sleeve opening / cuff 袪衣將入鼎曰
350 2 to avoid / to shun 避君之難
351 2 dāng to be / to act as / to serve as 吾聞君子當功以受祿
352 2 low / marshy land 隰侯重為右曰
353 2 shèng to beat / to win / to conquer 事白公勝
354 2 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 射科雉得之
355 2 lùn to comment / to discuss 毋論難易而後能行之
356 2 thing / matter 妄與不如棄物於溝壑
357 2 在下 zàixià under 兄立而弟在下
358 2 disease / sickness / ailment 桓公有疾
359 2 shéi who / whoever 其誰能行之哉
360 2 huò or / either / else 或曰
361 2 líng agile / nimble 晉靈公暴
362 2 bào newspaper 不若死而報太子
363 2 pēng to boil / to cook 不與我者其烹
364 2 duò lazy / careless 信士不惰行
365 2 fěi a bandit 我心匪石
366 2 gēng to plow / to till 曾子衣弊衣以耕
367 2 lǎo old / aged / elderly / aging 吾君老矣
368 2 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以不敢當也
369 2 expresses affirmation, approval, or consent 萋兮斐兮
370 2 zǎo early 尚早
371 2 Wu 楚人將與吳人戰
372 2 shè to ford a stream / to wade across 臨敵涉難
373 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 歜固謝燕人
374 2 hèn to resent / to hate 如何使吾君以恨終哉
375 2 勇士 yǒngshì a warrior / a brave person 天下之勇士也
376 2 jiǔ nine 二旬而九食
377 2 齊國 Qí guó state of Qi 與子同齊國
378 2 kāng Kang 宋康公攻阿
379 2 kùn to be sleepy / to be drowsy 入困於宗
380 2 how can it be that? 吾豈無勇哉
381 2 Buddha / Awakened One 佛肸用中牟之縣畔
382 2 gōng an artisan / a craftsman / a worker 左轂鳴者工師之罪也
383 2 to remember / to memorize / to bear in mind 臣之兄讀故記曰
384 2 若是 ruòshì if 若是則楚國終為天下弱矣
385 2 以求 yǐqiú in order to 必將正行以求之耳
386 2 serious / critical 碩大且篤
387 2 不可以 bù kě yǐ may not 若終立則不可以往
388 2 dirty / filthy / foul / polluted 雖無道之世不能污焉
389 2 chú hoe 使鉏之彌賊之
390 2 bào violent / brutal / tyrannical 晉靈公暴
391 2 shòu to teach 王欲授之相
392 2 bèi back [of the body] 是背母也
393 2 to urge on / to drive 驅之
394 2 residence / dwelling 子思居於衛
395 2 to beg / to request 白公謂石乞曰
396 2 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 何不因群臣道徒處之士而刺之
397 2 勤苦 qín kǔ devoted and suffering 不能勤苦
398 2 子曰 zǐyuē Confucius says 乃告子蘭子曰
399 2 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 景公致廩丘以為養
400 2 莒國 jǔguó the state of Ju 與子同莒國
401 2 所知 suǒ zhī known / what one knows 非吾所知也
402 2 that / those 彼其之子
403 2 wéi to surround / to encircle / to corral 因以兵圍之
404 2 不辭 bùcí to not avoid / to not retire 士不辭也
405 2 jié take by force / to coerce 往劫其父以兵
406 2 a branch of study 射科雉得之
407 2 夫子 fūzǐ master 夫子何為不軾
408 2 unreal / deceptive 伋聞之
409 2 apprentice / disciple 何不因群臣道徒處之士而刺之
410 2 qīng light / not heavy 不能輕死亡
411 2 布衣 bùyī plain cotton clothing / the common people 曾子布衣縕袍未得完
412 2 楚王 chǔ wáng Prince of Chu 楚王因授之相
413 2 to spread out 佛肸用中牟之縣畔
414 2 shǒu head 伯夷叔齊餓死于首陽山而志逾彰
415 2 yóu also / as if / still 人猶死之
416 2 lǐn a government granary 景公致廩丘以為養
417 2 jiàn sword / dagger / saber 遂伏劍死
418 2 免於 miǎnyú to be saved from / to be spared 辭之必免於罪
419 2 與其 yǔqí it's better ... than ... 與其久生亂世也
420 2 to allow / to permit 公許之
421 2 anger / rage / fury 吾聞古之士怒則思理
422 2 何為 héwéi what are you doing? 夫子何為不軾
423 2 cún to exist / to survive 遂以存楚
424 2 諸侯 zhū hóu the feudal lords 夫彰父之過而取美諸侯
425 2 yún cloud 詩云
426 2 gōng to attack / to assault 宋康公攻阿
427 2 yūn a generative force / an orange color 曾子布衣縕袍未得完
428 2 shēng sound 七日七夜喪不絕聲
429 2 shī teacher 左轂鳴者工師之罪也
430 2 豈不 qǐbù how can it be that? 豈不痛哉
431 2 刎頸 wěnjǐng to behead 遂刎頸而死
432 2 之上 zhīshàng above 且臣自知不足以處目夷之上
433 2 enemy / foe 臨敵涉難
434 2 hóu marquis / lord 隰侯重為右曰
435 2 shī poem / verse 詩云
436 2 tián quiet / calm / tranquil / peaceful 不能恬貧窮
437 2 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 景公致廩丘以為養
438 2 xīn heart 我心匪石
439 2 shì to murder a superior 齊崔杼弒莊公
440 2 sàng to lose / to die 七日七夜喪不絕聲
441 2 yōu to worry / to be concerned 是使我以憂死也
442 2 無義 wúyì without meaning / nonsense / immoral / faithless 汝生而無義
443 2 seven 七日七夜喪不絕聲
444 1 暴君 bàojūn tyrant / despot 忠不暴君
445 1 雲夢 yúnmèng Yunmeng 楚莊王獵於雲夢
446 1 chuī to dress food / to steam / to cook food 設祿邑炊鼎曰
447 1 guān to look at / to watch / to observe 因此觀之
448 1 糟糠 zāokāng dregs / coarse grains 糟糠之食
449 1 yuàn to hope / to wish / to desire 願與子共之
450 1 lín to face / to overlook 臨敵涉難
451 1 餓死 èsǐ to starve to death / to be very hungry 伯夷叔齊餓死于首陽山而志逾彰
452 1 nán south 南徙於楚
453 1 jué absolutely 自奮絕脰而死
454 1 諸公 zhūgōng gentlemen (form of address) 求諸公子
455 1 cāo to conduct / to run / to manage 大聖之操也
456 1 jìn to the greatest extent / utmost 則五乘之賓盡汝下也
457 1 信士 xìnshì a disciple, a male disciple 信士不惰行
458 1 shì to attend on 杞梁華舟同車侍於莊公而行至莒
459 1 天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven 天命矣夫世子
460 1 樹枝 shùzhī a branch / a twig 遂懸其軀於樹枝
461 1 不爭 bùzhēng widely known / incontestable / undeniable / to not strive for / to not contend for 知而不爭
462 1 bài to defeat / to vanquish 我擊此國必敗
463 1 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 至於國郊
464 1 楚莊王 Chǔ Zhuāng Gōng Duke Zhuang of Chu 楚莊王獵於雲夢
465 1 gèng more / even more 貞女不更二夫
466 1 liù six 六年
467 1 to exceed / to transcend / to cross over 吾踰子
468 1 軒冕 xuānmiǎn chariot and crown (symbols of important persons) / fig. royals and dignitaries 義者軒冕在前
469 1 在前 zàiqián ahead / formerly / in the past 義者軒冕在前
470 1 善能 shànnéng to be good at 善能言也
471 1 成仁 chéngrén to die for a good cause 士有殺身以成仁
472 1 誠如 chéngrú it is exactly as 誠如此
473 1 to finish / to complete / to exhaust 受其祿者畢其能
474 1 妻子 qīzi wife 桓公有後妻子
475 1 extra / surplus / remainder 事建如事余
476 1 亂世 luànshì the world in chaos / troubled times 與其久生亂世也
477 1 jīn gold 王賞之金百斤
478 1 再拜 zàibài to bow repeatedly 再拜稽首而死
479 1 當之 dāng zhī handle the matter 吾以身當之
480 1 fán to roast 陳西門燔
481 1 wēi small / tiny 微驪姬寢不安席
482 1 無名 wúmíng nameless 死而無名
483 1 zhào an imperial decree 突受太子之詔
484 1 wǎn evening / night 然亦晚矣
485 1 假人 jiàrén dummy 吾假人
486 1 to die 獻公卒
487 1 měi beautiful 夫彰父之過而取美諸侯
488 1 èr two 不能貳也
489 1 四鄰 sì lín one's nearest neighbors 四鄰諸侯莫不聞也
490 1 辯士 biàn shì an orator / a rhetorician 辯士不見顧
491 1 day of the month / a certain day 七日七夜喪不絕聲
492 1 貧賤 pínjiàn poor and lowly 非惡富貴而樂貧賤也
493 1 a lotus 荷節之信不用
494 1 死者 sǐzhě the dead / the deceased 死者人之所難也
495 1 守節 shǒujié faithful (to the memory of betrothed) / constant (of widow who remains unmarried) 邢蒯瞶可謂守節死義矣
496 1 kuàng moreover / how much the more 況在位食祿者乎
497 1 xiàn county 佛肸用中牟之縣畔
498 1 dìng to decide 定君之國
499 1 著名 zhùmíng famous / noted / well-known 立身著名
500 1 zhì wisdom / knowledge / understanding 智不重惡

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
比干 bìgān Bi Gan (Chinese god of wealth)
曾子 céngzǐ Ceng Zi
成公 chénggōng Chenggong / Lord Cheng
楚王 chǔ wáng Prince of Chu
楚庄王 楚莊王 Chǔ Zhuāng Gōng Duke Zhuang of Chu
告子 Gào Zǐ Gao Zi
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
桓公 huángōng Huangong / Lord Huan
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
Jié Emperor Jie
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
莒国 莒國 jǔguó the state of Ju
孔子 Kǒngzi Confucius
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
鲁君 魯君 Lǔjūn the lord of Lu
孟子 Mèng Zǐ
 1. Mencius / Mengzi
 2. Mencius / Mengzi
彭山 péngshān Pengshan
平王 Píng Wáng King Ping of Zhou
 1. wolfberry tree
 2. Qi
 3. Qi
齐国 齊國 Qí guó state of Qi
齐王 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
上卿 shàngqīng Senior Minister
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋襄公 Sòng Xiāng Gōng Duke Xiang of Song
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
无忧 無憂 wú yōu No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
西门 西門 Xī mén West Gate
襄王 Xiāng Wáng King Xiang of Zhou
xíng
 1. Xing
 2. Xing
宣王 Xuān Wáng King Xuan of Zhou
阳山 陽山 yángshān Yangshan
雍门 雍門 Yōng Mén Yong Men
云梦 雲夢 yúnmèng Yunmeng
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou
中牟 Zhōngmóu Zhongmou
周宣王 Zhōuxuānwáng King Xuan
庄公 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang
子思 Zǐ Sī Zi Si
子路 zǐlù Zi Lu

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English