Glossary and Vocabulary for New History of the Five Dynasties 新五代史, 卷四十 雜傳第二十八: 李茂貞 韓建 李仁福 韓遜 楊崇本 高萬興 溫韜 Volume 40 Miscellaneous Biographies 20: Li Maozhen, han Jian, Li Renfu, Han Xun, Yang Chongben, Gao Wanxing, Wen Tao

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 83 to use; to grasp 鄭畋以博野軍擊賊
2 83 to rely on 鄭畋以博野軍擊賊
3 83 to regard 鄭畋以博野軍擊賊
4 83 to be able to 鄭畋以博野軍擊賊
5 83 to order; to command 鄭畋以博野軍擊賊
6 83 used after a verb 鄭畋以博野軍擊賊
7 83 a reason; a cause 鄭畋以博野軍擊賊
8 83 Israel 鄭畋以博野軍擊賊
9 83 Yi 鄭畋以博野軍擊賊
10 69 zhī to go 復恭之養子也
11 69 zhī to arrive; to go 復恭之養子也
12 69 zhī is 復恭之養子也
13 69 zhī to use 復恭之養子也
14 69 zhī Zhi 復恭之養子也
15 65 zhēn virtuous; chaste; pure 李茂貞
16 65 zhēn loyal 李茂貞
17 65 zhēn divination 李茂貞
18 65 zhēn chastity 李茂貞
19 65 zhēn to divine 李茂貞
20 65 zhēn auspicious 李茂貞
21 65 zhēn upright 李茂貞
22 65 zhēn lower part of the trigrams in the Yijing 李茂貞
23 65 zhēn four 李茂貞
24 65 mào thick; lush; dense 李茂貞
25 65 mào excellent; talented 李茂貞
26 65 mào to urge on 李茂貞
27 65 mào Mao 李茂貞
28 59 wéi to act as; to serve 為博野軍卒
29 59 wéi to change into; to become 為博野軍卒
30 59 wéi to be; is 為博野軍卒
31 59 wéi to do 為博野軍卒
32 59 wèi to support; to help 為博野軍卒
33 59 wéi to govern 為博野軍卒
34 53 Qi 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
35 45 zōng school; sect 僖宗出居興元
36 45 zōng ancestor 僖宗出居興元
37 45 zōng to take as one's model as 僖宗出居興元
38 45 zōng purpose 僖宗出居興元
39 45 zōng an ancestral temple 僖宗出居興元
40 45 zōng to respect; to revere; to admire; to honor 僖宗出居興元
41 45 zōng clan; family 僖宗出居興元
42 45 zōng a model 僖宗出居興元
43 45 zōng a county 僖宗出居興元
44 45 zōng religion 僖宗出居興元
45 45 zōng essential; necessary 僖宗出居興元
46 45 zōng summation 僖宗出居興元
47 45 zōng a visit by feudal lords 僖宗出居興元
48 45 zōng Zong 僖宗出居興元
49 45 jiàn to build; to construct 茂貞與韓建
50 45 jiàn to establish 茂貞與韓建
51 45 jiàn to propose; to suggest 茂貞與韓建
52 45 jiàn Jian River 茂貞與韓建
53 45 jiàn Fujian 茂貞與韓建
54 45 jiàn to appoint 茂貞與韓建
55 45 jiàn to stand upright 茂貞與韓建
56 45 jiàn to determine 茂貞與韓建
57 45 jiàn area of the night sky that the Bigger Dipper points to 茂貞與韓建
58 45 jiàn Jian 茂貞與韓建
59 44 liáng a bridge 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
60 44 liáng Liang Dynasty 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
61 44 liáng City of Liang 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
62 44 liáng State of Liang 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
63 44 liáng Liang 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
64 44 liáng a beam; rafters 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
65 44 liáng a fishing sluice 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
66 44 liáng to lose footing 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
67 44 liáng State of Liang 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
68 44 liáng a ridge 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
69 44 liáng later Liang 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
70 43 wáng Wang 封隴西郡王
71 43 wáng a king 封隴西郡王
72 43 wáng Kangxi radical 96 封隴西郡王
73 43 wàng to be king; to rule 封隴西郡王
74 43 wáng a prince; a duke 封隴西郡王
75 43 wáng grand; great 封隴西郡王
76 43 wáng to treat with the ceremony due to a king 封隴西郡王
77 43 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 封隴西郡王
78 43 wáng the head of a group or gang 封隴西郡王
79 43 wáng the biggest or best of a group 封隴西郡王
80 41 bīng soldier; troops 以兵相攻
81 41 bīng weapons 以兵相攻
82 41 bīng military; warfare 以兵相攻
83 38 zhāo illustrious 昭宗以宦者故
84 38 zhāo bright; luminous 昭宗以宦者故
85 38 zhāo to display clearly 昭宗以宦者故
86 38 zhāo the sun's brightness 昭宗以宦者故
87 38 zhāo obvious 昭宗以宦者故
88 38 zhāo light 昭宗以宦者故
89 38 zhāo ancestral sequence on the left side of the ancestral hall 昭宗以宦者故
90 38 zhāo Zhao 昭宗以宦者故
91 37 to go; to 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
92 37 to rely on; to depend on 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
93 37 Yu 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
94 37 a crow 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
95 36 ér Kangxi radical 126 而唐力未可以致討
96 36 ér as if; to seem like 而唐力未可以致討
97 36 néng can; able 而唐力未可以致討
98 36 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而唐力未可以致討
99 36 ér to arrive; up to 而唐力未可以致討
100 33 Li 李茂貞
101 33 plum 李茂貞
102 33 envoy; judge 李茂貞
103 33 nǎi to be 茂貞乃上書言復恭父子罪皆當誅
104 30 jūn army; military 為博野軍卒
105 30 jūn soldiers; troops 為博野軍卒
106 30 jūn an organized collective 為博野軍卒
107 30 jūn to garrison; to stay an an encampment 為博野軍卒
108 30 jūn a garrison 為博野軍卒
109 30 jūn a front 為博野軍卒
110 30 jūn penal miltary service 為博野軍卒
111 30 jūn to organize troops 為博野軍卒
112 29 節度使 jiédùshǐ military commissioner; jiedushi 茂貞以功自扈蹕都頭拜武定軍節度使
113 27 太祖 tàizǔ Taizu; Great Ancestor 陰與梁太祖謀之
114 27 太祖 tàizǔ progenitor 陰與梁太祖謀之
115 26 to give 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
116 26 to accompany 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
117 26 to particate in 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
118 26 of the same kind 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
119 26 to help 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
120 26 for 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
121 26 Kangxi radical 132 茂貞以功自隊長遷軍校
122 26 Zi 茂貞以功自隊長遷軍校
123 26 a nose 茂貞以功自隊長遷軍校
124 26 the beginning; the start 茂貞以功自隊長遷軍校
125 26 origin 茂貞以功自隊長遷軍校
126 26 to employ; to use 茂貞以功自隊長遷軍校
127 26 to be 茂貞以功自隊長遷軍校
128 24 yuē to speak; to say 上表自論曰
129 24 yuē Kangxi radical 73 上表自論曰
130 24 yuē to be called 上表自論曰
131 22 zhōu a state; a province 走隴州
132 22 zhōu a unit of 2,500 households 走隴州
133 22 zhōu a prefecture 走隴州
134 22 zhōu a country 走隴州
135 22 zhōu an island 走隴州
136 22 zhōu Zhou 走隴州
137 22 zhōu autonomous prefecture 走隴州
138 22 zhōu a country 走隴州
139 20 rén person; people; a human being 深州博野人也
140 20 rén Kangxi radical 9 深州博野人也
141 20 rén a kind of person 深州博野人也
142 20 rén everybody 深州博野人也
143 20 rén adult 深州博野人也
144 20 rén somebody; others 深州博野人也
145 20 rén an upright person 深州博野人也
146 20 jiàng a general; a high ranking officer 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
147 20 jiāng to progress; to transmit; to convey; to send 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
148 20 jiàng to command; to lead 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
149 20 qiāng to request 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
150 20 jiāng to bring; to take; to use; to hold 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
151 20 jiāng to support; to wait upon; to take care of 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
152 20 jiāng to checkmate 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
153 20 jiāng to goad; to incite; to provoke 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
154 20 jiāng to do; to handle 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
155 20 jiàng backbone 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
156 20 jiàng king 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
157 20 jiāng to rest 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
158 20 jiàng a senior member of an organization 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
159 20 jiāng large; great 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
160 20 nián year 二年
161 20 nián New Year festival 二年
162 20 nián age 二年
163 20 nián life span; life expectancy 二年
164 20 nián an era; a period 二年
165 20 nián a date 二年
166 20 nián time; years 二年
167 20 nián harvest 二年
168 20 nián annual; every year 二年
169 19 child; son 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
170 19 egg; newborn 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
171 19 first earthly branch 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
172 19 11 p.m.-1 a.m. 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
173 19 Kangxi radical 39 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
174 19 pellet; something small and hard 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
175 19 master 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
176 19 viscount 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
177 19 zi you; your honor 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
178 19 masters 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
179 19 person 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
180 19 young 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
181 19 seed 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
182 19 subordinate; subsidiary 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
183 19 a copper coin 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
184 19 female dragonfly 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
185 19 constituent 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
186 19 offspring; descendants 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
187 19 dear 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
188 19 little one 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
189 18 to die 為博野軍卒
190 18 a soldier 為博野軍卒
191 18 a servant; forced labor 為博野軍卒
192 18 to end 為博野軍卒
193 18 a deployment of five soldiers 為博野軍卒
194 18 Kangxi radical 49 晉兵已破王行瑜
195 18 to bring to an end; to stop 晉兵已破王行瑜
196 18 to complete 晉兵已破王行瑜
197 18 to demote; to dismiss 晉兵已破王行瑜
198 18 to recover from an illness 晉兵已破王行瑜
199 18 鳳翔 Fèngxiáng Fengxiang 戍鳳翔
200 18 tāo a scabbard; a sword sheath 子允韜代立
201 18 tāo a bow case 子允韜代立
202 18 tāo a military strategy 子允韜代立
203 18 tāo to conceal; to hide 子允韜代立
204 17 běn to be one's own 本姓宋
205 17 běn origin; source; root; foundation; basis 本姓宋
206 17 běn the roots of a plant 本姓宋
207 17 běn capital 本姓宋
208 17 běn main; central; primary 本姓宋
209 17 běn according to 本姓宋
210 17 běn a version; an edition 本姓宋
211 17 běn a memorial [presented to the emperor] 本姓宋
212 17 běn a book 本姓宋
213 17 běn trunk of a tree 本姓宋
214 17 běn to investigate the root of 本姓宋
215 17 běn a manuscript for a play 本姓宋
216 17 běn Ben 本姓宋
217 17 děng et cetera; and so on 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
218 17 děng to wait 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
219 17 děng to be equal 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
220 17 děng degree; level 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
221 17 děng to compare 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
222 17 zhèn town 以宰相徐彥若鎮鳳翔
223 17 zhèn to press down; to pressure; to suppress 以宰相徐彥若鎮鳳翔
224 17 zhèn to pacify; to quell 以宰相徐彥若鎮鳳翔
225 17 zhèn market place 以宰相徐彥若鎮鳳翔
226 17 zhèn to cool down 以宰相徐彥若鎮鳳翔
227 17 zhèn to defend 以宰相徐彥若鎮鳳翔
228 17 zhèn most important 以宰相徐彥若鎮鳳翔
229 17 zhèn Saturn 以宰相徐彥若鎮鳳翔
230 17 zhèn to ward off evil 以宰相徐彥若鎮鳳翔
231 17 qiǎn to send; to dispatch 玫遣王行瑜攻大散關
232 17 qiǎn to banish; to exile 玫遣王行瑜攻大散關
233 17 qiǎn to release 玫遣王行瑜攻大散關
234 17 qiǎn to divorce 玫遣王行瑜攻大散關
235 17 qiǎn to eliminate 玫遣王行瑜攻大散關
236 17 qiǎn to cause 玫遣王行瑜攻大散關
237 17 qiǎn to use; to apply 玫遣王行瑜攻大散關
238 17 qiàn to bring to a grave 玫遣王行瑜攻大散關
239 17 chóng high; dignified; lofty 邠寧楊崇本
240 17 chóng to honor 邠寧楊崇本
241 17 chóng prosperous; flourishing 邠寧楊崇本
242 17 chóng to fill 邠寧楊崇本
243 17 chóng to end 邠寧楊崇本
244 17 chóng to pray 邠寧楊崇本
245 17 chóng Chong 邠寧楊崇本
246 17 shí time; a point or period of time 字佐時
247 17 shí a season; a quarter of a year 字佐時
248 17 shí one of the 12 two-hour periods of the day 字佐時
249 17 shí fashionable 字佐時
250 17 shí fate; destiny; luck 字佐時
251 17 shí occasion; opportunity; chance 字佐時
252 17 shí tense 字佐時
253 17 shí particular; special 字佐時
254 17 shí to plant; to cultivate 字佐時
255 17 shí an era; a dynasty 字佐時
256 17 shí time [abstract] 字佐時
257 17 shí seasonal 字佐時
258 17 shí to wait upon 字佐時
259 17 shí hour 字佐時
260 17 shí appropriate; proper; timely 字佐時
261 17 shí Shi 字佐時
262 17 shí a present; currentlt 字佐時
263 16 zhì Kangxi radical 133 至鳳翔
264 16 zhì to arrive 至鳳翔
265 16 jìn shanxi 晉王李克用請立珂
266 16 jìn jin [dynasty] 晉王李克用請立珂
267 16 jìn to move forward; to promote; to advance 晉王李克用請立珂
268 16 jìn to raise 晉王李克用請立珂
269 16 jìn Jin [state] 晉王李克用請立珂
270 16 jìn Jin 晉王李克用請立珂
271 16 wàn ten thousand 高萬興
272 16 wàn many; myriad; innumerable 高萬興
273 16 wàn Wan 高萬興
274 16 Mo 高萬興
275 16 wàn scorpion dance 高萬興
276 15 to go back; to return 樞密使楊復恭得罪
277 15 to resume; to restart 樞密使楊復恭得罪
278 15 to do in detail 樞密使楊復恭得罪
279 15 to restore 樞密使楊復恭得罪
280 15 to respond; to reply to 樞密使楊復恭得罪
281 15 Fu; Return 樞密使楊復恭得罪
282 15 to retaliate; to reciprocate 樞密使楊復恭得罪
283 15 to avoid forced labor or tax 樞密使楊復恭得罪
284 15 Fu 樞密使楊復恭得罪
285 15 doubled; to overlapping; folded 樞密使楊復恭得罪
286 15 a lined garment with doubled thickness 樞密使楊復恭得罪
287 14 sān three 屯於三橋
288 14 sān third 屯於三橋
289 14 sān more than two 屯於三橋
290 14 sān very few 屯於三橋
291 14 sān San 屯於三橋
292 14 qǐng to ask; to inquire 因自請為山南招討使
293 14 qíng circumstances; state of affairs; situation 因自請為山南招討使
294 14 qǐng to beg; to entreat 因自請為山南招討使
295 14 qǐng please 因自請為山南招討使
296 14 qǐng to request 因自請為山南招討使
297 14 qǐng to hire; to employ; to engage 因自請為山南招討使
298 14 qǐng to make an appointment 因自請為山南招討使
299 14 qǐng to greet 因自請為山南招討使
300 14 qǐng to invite 因自請為山南招討使
301 13 infix potential marker 茂貞不奉詔
302 13 shā to kill; to murder; to slaughter 殺兩樞密以謝茂貞
303 13 shā to hurt 殺兩樞密以謝茂貞
304 13 shā to pare off; to reduce; to clip 殺兩樞密以謝茂貞
305 13 xīng to flourish; to be popular 其弟彜興
306 13 xìng interest 其弟彜興
307 13 xīng to spring up; to get up 其弟彜興
308 13 xīng to move 其弟彜興
309 13 xīng to generate interest 其弟彜興
310 13 xīng to promote 其弟彜興
311 13 xīng to start; to begin 其弟彜興
312 13 xīng to permit; to allow 其弟彜興
313 13 xīng Xing 其弟彜興
314 13 xīng prosperous 其弟彜興
315 13 xìng to be happy 其弟彜興
316 13 xìng to like 其弟彜興
317 13 xìng to make an analogy 其弟彜興
318 13 xìng affective image 其弟彜興
319 13 yīn cause; reason 因自請為山南招討使
320 13 yīn to accord with 因自請為山南招討使
321 13 yīn to follow 因自請為山南招討使
322 13 yīn to rely on 因自請為山南招討使
323 13 yīn via; through 因自請為山南招討使
324 13 yīn to continue 因自請為山南招討使
325 13 yīn to receive 因自請為山南招討使
326 13 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 因自請為山南招討使
327 13 yīn to seize an opportunity 因自請為山南招討使
328 13 yīn to be like 因自請為山南招討使
329 13 yīn a standrd; a criterion 因自請為山南招討使
330 12 to stand 鳳翔節度使李昌符與天威都頭楊守立爭道
331 12 Kangxi radical 117 鳳翔節度使李昌符與天威都頭楊守立爭道
332 12 erect; upright; vertical 鳳翔節度使李昌符與天威都頭楊守立爭道
333 12 to establish; to set up; to found 鳳翔節度使李昌符與天威都頭楊守立爭道
334 12 to conclude; to draw up 鳳翔節度使李昌符與天威都頭楊守立爭道
335 12 to ascend the throne 鳳翔節度使李昌符與天威都頭楊守立爭道
336 12 to designate; to appoint 鳳翔節度使李昌符與天威都頭楊守立爭道
337 12 to live; to exist 鳳翔節度使李昌符與天威都頭楊守立爭道
338 12 to erect; to stand something up 鳳翔節度使李昌符與天威都頭楊守立爭道
339 12 to take a stand 鳳翔節度使李昌符與天威都頭楊守立爭道
340 12 to cease; to stop 鳳翔節度使李昌符與天威都頭楊守立爭道
341 12 a two week period at the onset o feach season 鳳翔節度使李昌符與天威都頭楊守立爭道
342 12 京師 jīngshī a capital city 黃巢犯京師
343 12 suì to comply with; to follow along 玫遂敗死
344 12 suì to advance 玫遂敗死
345 12 suì to follow through; to achieve 玫遂敗死
346 12 suì to follow smoothly 玫遂敗死
347 12 suì an area the capital 玫遂敗死
348 12 suì a dish underneath a chime; a ditch 玫遂敗死
349 12 suì a flint 玫遂敗死
350 12 suì to satisfy 玫遂敗死
351 12 suì to propose; to nominate 玫遂敗死
352 12 suì to grow 玫遂敗死
353 12 suì to use up; to stop 玫遂敗死
354 12 suì sleeve used in archery 玫遂敗死
355 12 gōng to attack; to assault 玫遣王行瑜攻大散關
356 12 gōng to discredit; to impugn; to criticize 玫遣王行瑜攻大散關
357 12 gōng to remedy; to cure 玫遣王行瑜攻大散關
358 12 gōng to work at; to handle 玫遣王行瑜攻大散關
359 12 gōng workmanship; expertise 玫遣王行瑜攻大散關
360 12 gōng exaction by the state 玫遣王行瑜攻大散關
361 12 gōng sturdy; strong 玫遣王行瑜攻大散關
362 12 gōng to govern; to administer 玫遣王行瑜攻大散關
363 12 gōng Gong 玫遣王行瑜攻大散關
364 12 cóng to follow 從楊復光攻黃巢於長安
365 12 cóng to comply; to submit; to defer 從楊復光攻黃巢於長安
366 12 cóng to participate in something 從楊復光攻黃巢於長安
367 12 cóng to use a certain method or principle 從楊復光攻黃巢於長安
368 12 cóng something secondary 從楊復光攻黃巢於長安
369 12 cóng remote relatives 從楊復光攻黃巢於長安
370 12 cóng secondary 從楊復光攻黃巢於長安
371 12 cóng to go on; to advance 從楊復光攻黃巢於長安
372 12 cōng at ease; informal 從楊復光攻黃巢於長安
373 12 zòng a follower; a supporter 從楊復光攻黃巢於長安
374 12 zòng to release 從楊復光攻黃巢於長安
375 12 zòng perpendicular; longitudinal 從楊復光攻黃巢於長安
376 11 不能 bù néng cannot; must not; should not 不能忍
377 11 bài to bow; to pay respect to 茂貞以功自扈蹕都頭拜武定軍節度使
378 11 bài to send greetings; to congratulate 茂貞以功自扈蹕都頭拜武定軍節度使
379 11 bài to visit 茂貞以功自扈蹕都頭拜武定軍節度使
380 11 bài to appoint; to confer a title 茂貞以功自扈蹕都頭拜武定軍節度使
381 11 bài to enter into a relationship 茂貞以功自扈蹕都頭拜武定軍節度使
382 11 bài a polite form; please 茂貞以功自扈蹕都頭拜武定軍節度使
383 11 bài Bai 茂貞以功自扈蹕都頭拜武定軍節度使
384 11 bài to perform a ritual 茂貞以功自扈蹕都頭拜武定軍節度使
385 11 bài to bend 茂貞以功自扈蹕都頭拜武定軍節度使
386 11 bài byte 茂貞以功自扈蹕都頭拜武定軍節度使
387 11 yán to prolong; to delay; to postpone 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
388 11 yán Yan 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
389 11 yán to guide; to introduce 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
390 11 yán to continue 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
391 11 yán to spread 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
392 11 yán to invite 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
393 11 yán to extend 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
394 11 yán long 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
395 11 yán slow 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
396 11 使 shǐ to make; to cause 使罷兵
397 11 使 shǐ to make use of for labor 使罷兵
398 11 使 shǐ to indulge 使罷兵
399 11 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 使罷兵
400 11 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 使罷兵
401 11 使 shǐ to dispatch 使罷兵
402 11 使 shǐ to use 使罷兵
403 11 使 shǐ to be able to 使罷兵
404 11 zhōng middle 迎歸大內中
405 11 zhōng medium; medium sized 迎歸大內中
406 11 zhōng China 迎歸大內中
407 11 zhòng to hit the mark 迎歸大內中
408 11 zhōng midday 迎歸大內中
409 11 zhōng inside 迎歸大內中
410 11 zhōng during 迎歸大內中
411 11 zhōng Zhong 迎歸大內中
412 11 zhōng intermediary 迎歸大內中
413 11 zhōng half 迎歸大內中
414 11 zhòng to reach; to attain 迎歸大內中
415 11 zhòng to suffer; to infect 迎歸大內中
416 11 zhòng to obtain 迎歸大內中
417 11 zhòng to pass an exam 迎歸大內中
418 11 Yi 軍中立其子彜昌為留後
419 11 tripod; wine vessel 軍中立其子彜昌為留後
420 11 rule 軍中立其子彜昌為留後
421 10 to allow; to permit 未許
422 10 a place 未許
423 10 to promise 未許
424 10 to betroth 未許
425 10 an approximate quantity 未許
426 10 to praise 未許
427 10 Xu [state] 未許
428 10 Xu 未許
429 10 to give 未許
430 10 to believe 未許
431 10 oh 未許
432 10 good fortune; happiness; luck 李仁福
433 10 Fujian 李仁福
434 10 wine and meat used in ceremonial offerings 李仁福
435 10 從嚴 cóngyán strict; rigorous; severely 遣其子從嚴來朝
436 10 Yi 而晉王亦舉兵
437 10 nán difficult; arduous; hard 難之
438 10 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 難之
439 10 nán hardly possible; unable 難之
440 10 nàn disaster; calamity 難之
441 10 nàn enemy; foe 難之
442 10 nán bad; unpleasant 難之
443 10 nàn to blame; to rebuke 難之
444 10 nàn to object to; to argue against 難之
445 10 nàn to reject; to repudiate 難之
446 10 hán Korea; South Korea 茂貞與韓建
447 10 Hán State of Han 茂貞與韓建
448 10 hán fence; low wall 茂貞與韓建
449 10 hán Han 茂貞與韓建
450 10 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 天子於宮中設小磨
451 10 xíng to walk 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
452 10 xíng capable; competent 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
453 10 háng profession 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
454 10 xíng Kangxi radical 144 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
455 10 xíng to travel 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
456 10 xìng actions; conduct 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
457 10 xíng to do; to act; to practice 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
458 10 xíng all right; OK; okay 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
459 10 háng horizontal line 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
460 10 héng virtuous deeds 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
461 10 hàng a line of trees 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
462 10 hàng bold; steadfast 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
463 10 xíng to move 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
464 10 xíng to put into effect; to implement 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
465 10 xíng travel 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
466 10 xíng to circulate 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
467 10 xíng running script; running script 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
468 10 xíng temporary 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
469 10 háng rank; order 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
470 10 háng a business; a shop 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
471 10 xíng to depart; to leave 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
472 10 xíng to experience 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
473 10 xíng path; way 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
474 10 xíng xing; ballad 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
475 10 xíng Xing 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
476 10 néng can; able 以問宰相杜讓能
477 10 néng ability; capacity 以問宰相杜讓能
478 10 néng a mythical bear-like beast 以問宰相杜讓能
479 10 néng energy 以問宰相杜讓能
480 10 néng function; use 以問宰相杜讓能
481 10 néng talent 以問宰相杜讓能
482 10 néng expert at 以問宰相杜讓能
483 10 néng to be in harmony 以問宰相杜讓能
484 10 néng to tend to; to care for 以問宰相杜讓能
485 10 néng to reach; to arrive at 以問宰相杜讓能
486 10 to think; consider; to ponder 有拓拔思敬者
487 10 thinking; consideration 有拓拔思敬者
488 10 to miss; to long for 有拓拔思敬者
489 10 emotions 有拓拔思敬者
490 10 to mourn; to grieve 有拓拔思敬者
491 10 Si 有拓拔思敬者
492 10 sāi hairy [beard] 有拓拔思敬者
493 10 xià bottom 令下
494 10 xià to fall; to drop; to go down; to descend 令下
495 10 xià to announce 令下
496 10 xià to do 令下
497 10 xià to withdraw; to leave; to exit 令下
498 10 xià the lower class; a member of the lower class 令下
499 10 xià inside 令下
500 10 xià an aspect 令下

Frequencies of all Words

Top 898

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 83 so as to; in order to 鄭畋以博野軍擊賊
2 83 to use; to regard as 鄭畋以博野軍擊賊
3 83 to use; to grasp 鄭畋以博野軍擊賊
4 83 according to 鄭畋以博野軍擊賊
5 83 because of 鄭畋以博野軍擊賊
6 83 on a certain date 鄭畋以博野軍擊賊
7 83 and; as well as 鄭畋以博野軍擊賊
8 83 to rely on 鄭畋以博野軍擊賊
9 83 to regard 鄭畋以博野軍擊賊
10 83 to be able to 鄭畋以博野軍擊賊
11 83 to order; to command 鄭畋以博野軍擊賊
12 83 further; moreover 鄭畋以博野軍擊賊
13 83 used after a verb 鄭畋以博野軍擊賊
14 83 very 鄭畋以博野軍擊賊
15 83 already 鄭畋以博野軍擊賊
16 83 increasingly 鄭畋以博野軍擊賊
17 83 a reason; a cause 鄭畋以博野軍擊賊
18 83 Israel 鄭畋以博野軍擊賊
19 83 Yi 鄭畋以博野軍擊賊
20 69 zhī him; her; them; that 復恭之養子也
21 69 zhī used between a modifier and a word to form a word group 復恭之養子也
22 69 zhī to go 復恭之養子也
23 69 zhī this; that 復恭之養子也
24 69 zhī genetive marker 復恭之養子也
25 69 zhī it 復恭之養子也
26 69 zhī in 復恭之養子也
27 69 zhī all 復恭之養子也
28 69 zhī and 復恭之養子也
29 69 zhī however 復恭之養子也
30 69 zhī if 復恭之養子也
31 69 zhī then 復恭之養子也
32 69 zhī to arrive; to go 復恭之養子也
33 69 zhī is 復恭之養子也
34 69 zhī to use 復恭之養子也
35 69 zhī Zhi 復恭之養子也
36 65 zhēn virtuous; chaste; pure 李茂貞
37 65 zhēn loyal 李茂貞
38 65 zhēn divination 李茂貞
39 65 zhēn chastity 李茂貞
40 65 zhēn to divine 李茂貞
41 65 zhēn auspicious 李茂貞
42 65 zhēn upright 李茂貞
43 65 zhēn lower part of the trigrams in the Yijing 李茂貞
44 65 zhēn four 李茂貞
45 65 mào thick; lush; dense 李茂貞
46 65 mào excellent; talented 李茂貞
47 65 mào to urge on 李茂貞
48 65 mào Mao 李茂貞
49 59 wèi for; to 為博野軍卒
50 59 wèi because of 為博野軍卒
51 59 wéi to act as; to serve 為博野軍卒
52 59 wéi to change into; to become 為博野軍卒
53 59 wéi to be; is 為博野軍卒
54 59 wéi to do 為博野軍卒
55 59 wèi for 為博野軍卒
56 59 wèi because of; for; to 為博野軍卒
57 59 wèi to 為博野軍卒
58 59 wéi in a passive construction 為博野軍卒
59 59 wéi forming a rehetorical question 為博野軍卒
60 59 wéi forming an adverb 為博野軍卒
61 59 wéi to add emphasis 為博野軍卒
62 59 wèi to support; to help 為博野軍卒
63 59 wéi to govern 為博野軍卒
64 53 his; hers; its; theirs 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
65 53 to add emphasis 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
66 53 used when asking a question in reply to a question 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
67 53 used when making a request or giving an order 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
68 53 he; her; it; them 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
69 53 probably; likely 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
70 53 will 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
71 53 may 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
72 53 if 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
73 53 or 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
74 53 Qi 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
75 45 zōng school; sect 僖宗出居興元
76 45 zōng ancestor 僖宗出居興元
77 45 zōng a measure word for transaction or business related things 僖宗出居興元
78 45 zōng to take as one's model as 僖宗出居興元
79 45 zōng purpose 僖宗出居興元
80 45 zōng an ancestral temple 僖宗出居興元
81 45 zōng to respect; to revere; to admire; to honor 僖宗出居興元
82 45 zōng clan; family 僖宗出居興元
83 45 zōng a model 僖宗出居興元
84 45 zōng a county 僖宗出居興元
85 45 zōng religion 僖宗出居興元
86 45 zōng essential; necessary 僖宗出居興元
87 45 zōng summation 僖宗出居興元
88 45 zōng a visit by feudal lords 僖宗出居興元
89 45 zōng Zong 僖宗出居興元
90 45 jiàn to build; to construct 茂貞與韓建
91 45 jiàn to establish 茂貞與韓建
92 45 jiàn to propose; to suggest 茂貞與韓建
93 45 jiàn Jian River 茂貞與韓建
94 45 jiàn Fujian 茂貞與韓建
95 45 jiàn to appoint 茂貞與韓建
96 45 jiàn to stand upright 茂貞與韓建
97 45 jiàn to determine 茂貞與韓建
98 45 jiàn area of the night sky that the Bigger Dipper points to 茂貞與韓建
99 45 jiàn Jian 茂貞與韓建
100 44 liáng a bridge 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
101 44 liáng Liang Dynasty 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
102 44 liáng City of Liang 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
103 44 liáng State of Liang 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
104 44 liáng Liang 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
105 44 liáng a beam; rafters 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
106 44 liáng a fishing sluice 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
107 44 liáng to lose footing 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
108 44 liáng State of Liang 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
109 44 liáng a ridge 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
110 44 liáng later Liang 宰相崔胤欲借梁兵誅諸宦者
111 43 wáng Wang 封隴西郡王
112 43 wáng a king 封隴西郡王
113 43 wáng Kangxi radical 96 封隴西郡王
114 43 wàng to be king; to rule 封隴西郡王
115 43 wáng a prince; a duke 封隴西郡王
116 43 wáng grand; great 封隴西郡王
117 43 wáng to treat with the ceremony due to a king 封隴西郡王
118 43 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 封隴西郡王
119 43 wáng the head of a group or gang 封隴西郡王
120 43 wáng the biggest or best of a group 封隴西郡王
121 41 bīng soldier; troops 以兵相攻
122 41 bīng weapons 以兵相攻
123 41 bīng military; warfare 以兵相攻
124 38 zhāo illustrious 昭宗以宦者故
125 38 zhāo bright; luminous 昭宗以宦者故
126 38 zhāo to display clearly 昭宗以宦者故
127 38 zhāo the sun's brightness 昭宗以宦者故
128 38 zhāo obvious 昭宗以宦者故
129 38 zhāo light 昭宗以宦者故
130 38 zhāo ancestral sequence on the left side of the ancestral hall 昭宗以宦者故
131 38 zhāo Zhao 昭宗以宦者故
132 37 in; at 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
133 37 in; at 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
134 37 in; at; to; from 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
135 37 to go; to 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
136 37 to rely on; to depend on 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
137 37 to go to; to arrive at 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
138 37 from 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
139 37 give 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
140 37 oppposing 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
141 37 and 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
142 37 compared to 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
143 37 by 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
144 37 and; as well as 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
145 37 for 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
146 37 Yu 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
147 37 a crow 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
148 37 whew; wow 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
149 36 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而唐力未可以致討
150 36 ér Kangxi radical 126 而唐力未可以致討
151 36 ér you 而唐力未可以致討
152 36 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而唐力未可以致討
153 36 ér right away; then 而唐力未可以致討
154 36 ér but; yet; however; while; nevertheless 而唐力未可以致討
155 36 ér if; in case; in the event that 而唐力未可以致討
156 36 ér therefore; as a result; thus 而唐力未可以致討
157 36 ér how can it be that? 而唐力未可以致討
158 36 ér so as to 而唐力未可以致討
159 36 ér only then 而唐力未可以致討
160 36 ér as if; to seem like 而唐力未可以致討
161 36 néng can; able 而唐力未可以致討
162 36 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而唐力未可以致討
163 36 ér me 而唐力未可以致討
164 36 ér to arrive; up to 而唐力未可以致討
165 36 ér possessive 而唐力未可以致討
166 33 Li 李茂貞
167 33 plum 李茂貞
168 33 envoy; judge 李茂貞
169 33 nǎi thus; so; therefore; then; only; thereupon 茂貞乃上書言復恭父子罪皆當誅
170 33 nǎi to be 茂貞乃上書言復恭父子罪皆當誅
171 33 nǎi you; yours 茂貞乃上書言復恭父子罪皆當誅
172 33 nǎi also; moreover 茂貞乃上書言復恭父子罪皆當誅
173 33 nǎi however; but 茂貞乃上書言復恭父子罪皆當誅
174 33 nǎi if 茂貞乃上書言復恭父子罪皆當誅
175 30 jūn army; military 為博野軍卒
176 30 jūn soldiers; troops 為博野軍卒
177 30 jūn an organized collective 為博野軍卒
178 30 jūn to garrison; to stay an an encampment 為博野軍卒
179 30 jūn a garrison 為博野軍卒
180 30 jūn a front 為博野軍卒
181 30 jūn penal miltary service 為博野軍卒
182 30 jūn to organize troops 為博野軍卒
183 29 節度使 jiédùshǐ military commissioner; jiedushi 茂貞以功自扈蹕都頭拜武定軍節度使
184 27 太祖 tàizǔ Taizu; Great Ancestor 陰與梁太祖謀之
185 27 太祖 tàizǔ progenitor 陰與梁太祖謀之
186 26 and 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
187 26 to give 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
188 26 together with 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
189 26 interrogative particle 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
190 26 to accompany 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
191 26 to particate in 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
192 26 of the same kind 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
193 26 to help 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
194 26 for 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
195 26 naturally; of course; certainly 茂貞以功自隊長遷軍校
196 26 from; since 茂貞以功自隊長遷軍校
197 26 self; oneself; itself 茂貞以功自隊長遷軍校
198 26 Kangxi radical 132 茂貞以功自隊長遷軍校
199 26 Zi 茂貞以功自隊長遷軍校
200 26 a nose 茂貞以功自隊長遷軍校
201 26 the beginning; the start 茂貞以功自隊長遷軍校
202 26 origin 茂貞以功自隊長遷軍校
203 26 originally 茂貞以功自隊長遷軍校
204 26 still; to remain 茂貞以功自隊長遷軍校
205 26 in person; personally 茂貞以功自隊長遷軍校
206 26 in addition; besides 茂貞以功自隊長遷軍校
207 26 if; even if 茂貞以功自隊長遷軍校
208 26 but 茂貞以功自隊長遷軍校
209 26 because 茂貞以功自隊長遷軍校
210 26 to employ; to use 茂貞以功自隊長遷軍校
211 26 to be 茂貞以功自隊長遷軍校
212 24 yuē to speak; to say 上表自論曰
213 24 yuē Kangxi radical 73 上表自論曰
214 24 yuē to be called 上表自論曰
215 24 yuē particle without meaning 上表自論曰
216 22 zhōu a state; a province 走隴州
217 22 zhōu a unit of 2,500 households 走隴州
218 22 zhōu a prefecture 走隴州
219 22 zhōu a country 走隴州
220 22 zhōu an island 走隴州
221 22 zhōu Zhou 走隴州
222 22 zhōu autonomous prefecture 走隴州
223 22 zhōu a country 走隴州
224 21 also; too 深州博野人也
225 21 a final modal particle indicating certainy or decision 深州博野人也
226 21 either 深州博野人也
227 21 even 深州博野人也
228 21 used to soften the tone 深州博野人也
229 21 used for emphasis 深州博野人也
230 21 used to mark contrast 深州博野人也
231 21 used to mark compromise 深州博野人也
232 20 rén person; people; a human being 深州博野人也
233 20 rén Kangxi radical 9 深州博野人也
234 20 rén a kind of person 深州博野人也
235 20 rén everybody 深州博野人也
236 20 rén adult 深州博野人也
237 20 rén somebody; others 深州博野人也
238 20 rén an upright person 深州博野人也
239 20 jiāng will; shall (future tense) 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
240 20 jiāng to get; to use; marker for direct-object 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
241 20 jiàng a general; a high ranking officer 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
242 20 jiāng to progress; to transmit; to convey; to send 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
243 20 jiāng and; or 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
244 20 jiàng to command; to lead 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
245 20 qiāng to request 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
246 20 jiāng approximately 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
247 20 jiāng to bring; to take; to use; to hold 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
248 20 jiāng to support; to wait upon; to take care of 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
249 20 jiāng to checkmate 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
250 20 jiāng to goad; to incite; to provoke 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
251 20 jiāng to do; to handle 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
252 20 jiāng placed between a verb and a complement of direction 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
253 20 jiāng furthermore; moreover 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
254 20 jiàng backbone 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
255 20 jiàng king 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
256 20 jiāng might; possibly 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
257 20 jiāng just; a short time ago 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
258 20 jiāng to rest 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
259 20 jiāng to the side 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
260 20 jiàng a senior member of an organization 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
261 20 jiāng large; great 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
262 20 nián year 二年
263 20 nián New Year festival 二年
264 20 nián age 二年
265 20 nián life span; life expectancy 二年
266 20 nián an era; a period 二年
267 20 nián a date 二年
268 20 nián time; years 二年
269 20 nián harvest 二年
270 20 nián annual; every year 二年
271 19 child; son 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
272 19 egg; newborn 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
273 19 first earthly branch 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
274 19 11 p.m.-1 a.m. 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
275 19 Kangxi radical 39 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
276 19 zi indicates that the the word is used as a noun 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
277 19 pellet; something small and hard 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
278 19 master 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
279 19 viscount 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
280 19 zi you; your honor 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
281 19 masters 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
282 19 person 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
283 19 young 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
284 19 seed 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
285 19 subordinate; subsidiary 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
286 19 a copper coin 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
287 19 bundle 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
288 19 female dragonfly 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
289 19 constituent 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
290 19 offspring; descendants 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
291 19 dear 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
292 19 little one 茂貞表其子繼密權知興元軍府事
293 18 to die 為博野軍卒
294 18 a soldier 為博野軍卒
295 18 abruptly; hurriedly 為博野軍卒
296 18 a servant; forced labor 為博野軍卒
297 18 to end 為博野軍卒
298 18 at last; finally 為博野軍卒
299 18 a deployment of five soldiers 為博野軍卒
300 18 zhū all; many; various 以諸王將之
301 18 zhū Zhu 以諸王將之
302 18 zhū all; members of the class 以諸王將之
303 18 zhū interrogative particle 以諸王將之
304 18 zhū him; her; them; it 以諸王將之
305 18 zhū of; in 以諸王將之
306 18 already 晉兵已破王行瑜
307 18 Kangxi radical 49 晉兵已破王行瑜
308 18 from 晉兵已破王行瑜
309 18 to bring to an end; to stop 晉兵已破王行瑜
310 18 final aspectual particle 晉兵已破王行瑜
311 18 afterwards; thereafter 晉兵已破王行瑜
312 18 too; very; excessively 晉兵已破王行瑜
313 18 to complete 晉兵已破王行瑜
314 18 to demote; to dismiss 晉兵已破王行瑜
315 18 to recover from an illness 晉兵已破王行瑜
316 18 certainly 晉兵已破王行瑜
317 18 an interjection of surprise 晉兵已破王行瑜
318 18 this 晉兵已破王行瑜
319 18 鳳翔 Fèngxiáng Fengxiang 戍鳳翔
320 18 tāo a scabbard; a sword sheath 子允韜代立
321 18 tāo a bow case 子允韜代立
322 18 tāo a military strategy 子允韜代立
323 18 tāo to conceal; to hide 子允韜代立
324 17 běn measure word for books 本姓宋
325 17 běn this (city, week, etc) 本姓宋
326 17 běn originally; formerly 本姓宋
327 17 běn to be one's own 本姓宋
328 17 běn origin; source; root; foundation; basis 本姓宋
329 17 běn the roots of a plant 本姓宋
330 17 běn self 本姓宋
331 17 běn measure word for flowering plants 本姓宋
332 17 běn capital 本姓宋
333 17 běn main; central; primary 本姓宋
334 17 běn according to 本姓宋
335 17 běn a version; an edition 本姓宋
336 17 běn a memorial [presented to the emperor] 本姓宋
337 17 běn a book 本姓宋
338 17 běn trunk of a tree 本姓宋
339 17 běn to investigate the root of 本姓宋
340 17 běn a manuscript for a play 本姓宋
341 17 běn Ben 本姓宋
342 17 děng et cetera; and so on 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
343 17 děng to wait 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
344 17 děng degree; kind 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
345 17 děng plural 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
346 17 děng to be equal 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
347 17 děng degree; level 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
348 17 děng to compare 茂貞與保鑾都將李钅延等敗行瑜於大唐峰
349 17 zhèn town 以宰相徐彥若鎮鳳翔
350 17 zhèn to press down; to pressure; to suppress 以宰相徐彥若鎮鳳翔
351 17 zhèn to pacify; to quell 以宰相徐彥若鎮鳳翔
352 17 zhèn market place 以宰相徐彥若鎮鳳翔
353 17 zhèn to cool down 以宰相徐彥若鎮鳳翔
354 17 zhèn completely; fully 以宰相徐彥若鎮鳳翔
355 17 zhèn to defend 以宰相徐彥若鎮鳳翔
356 17 zhèn most important 以宰相徐彥若鎮鳳翔
357 17 zhèn Saturn 以宰相徐彥若鎮鳳翔
358 17 zhèn regularly 以宰相徐彥若鎮鳳翔
359 17 zhèn to ward off evil 以宰相徐彥若鎮鳳翔
360 17 qiǎn to send; to dispatch 玫遣王行瑜攻大散關
361 17 qiǎn to banish; to exile 玫遣王行瑜攻大散關
362 17 qiǎn to release 玫遣王行瑜攻大散關
363 17 qiǎn to divorce 玫遣王行瑜攻大散關
364 17 qiǎn to eliminate 玫遣王行瑜攻大散關
365 17 qiǎn to cause 玫遣王行瑜攻大散關
366 17 qiǎn to use; to apply 玫遣王行瑜攻大散關
367 17 qiàn to bring to a grave 玫遣王行瑜攻大散關
368 17 chóng high; dignified; lofty 邠寧楊崇本
369 17 chóng to honor 邠寧楊崇本
370 17 chóng prosperous; flourishing 邠寧楊崇本
371 17 chóng to fill 邠寧楊崇本
372 17 chóng to end 邠寧楊崇本
373 17 chóng to pray 邠寧楊崇本
374 17 chóng Chong 邠寧楊崇本
375 17 shí time; a point or period of time 字佐時
376 17 shí a season; a quarter of a year 字佐時
377 17 shí one of the 12 two-hour periods of the day 字佐時
378 17 shí at that time 字佐時
379 17 shí fashionable 字佐時
380 17 shí fate; destiny; luck 字佐時
381 17 shí occasion; opportunity; chance 字佐時
382 17 shí tense 字佐時
383 17 shí particular; special 字佐時
384 17 shí to plant; to cultivate 字佐時
385 17 shí hour (measure word) 字佐時
386 17 shí an era; a dynasty 字佐時
387 17 shí time [abstract] 字佐時
388 17 shí seasonal 字佐時
389 17 shí frequently; often 字佐時
390 17 shí occasionally; sometimes 字佐時
391 17 shí on time 字佐時
392 17 shí this; that 字佐時
393 17 shí to wait upon 字佐時
394 17 shí hour 字佐時
395 17 shí appropriate; proper; timely 字佐時
396 17 shí Shi 字佐時
397 17 shí a present; currentlt 字佐時
398 16 zhì to; until 至鳳翔
399 16 zhì Kangxi radical 133 至鳳翔
400 16 zhì extremely; very; most 至鳳翔
401 16 zhì to arrive 至鳳翔
402 16 jìn shanxi 晉王李克用請立珂
403 16 jìn jin [dynasty] 晉王李克用請立珂
404 16 jìn to move forward; to promote; to advance 晉王李克用請立珂
405 16 jìn to raise 晉王李克用請立珂
406 16 jìn Jin [state] 晉王李克用請立珂
407 16 jìn Jin 晉王李克用請立珂
408 16 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 昭宗以宦者故
409 16 zhě that 昭宗以宦者故
410 16 zhě nominalizing function word 昭宗以宦者故
411 16 zhě used to mark a definition 昭宗以宦者故
412 16 zhě used to mark a pause 昭宗以宦者故
413 16 zhě topic marker; that; it 昭宗以宦者故
414 16 zhuó according to 昭宗以宦者故
415 16 wàn ten thousand 高萬興
416 16 wàn absolutely 高萬興
417 16 wàn many; myriad; innumerable 高萬興
418 16 wàn Wan 高萬興
419 16 Mo 高萬興
420 16 wàn scorpion dance 高萬興
421 16 jiē all; each and every; in all cases 茂貞乃上書言復恭父子罪皆當誅
422 16 jiē same; equally 茂貞乃上書言復恭父子罪皆當誅
423 15 again; more; repeatedly 樞密使楊復恭得罪
424 15 to go back; to return 樞密使楊復恭得罪
425 15 to resume; to restart 樞密使楊復恭得罪
426 15 to do in detail 樞密使楊復恭得罪
427 15 to restore 樞密使楊復恭得罪
428 15 to respond; to reply to 樞密使楊復恭得罪
429 15 after all; and then 樞密使楊復恭得罪
430 15 even if; although 樞密使楊復恭得罪
431 15 Fu; Return 樞密使楊復恭得罪
432 15 to retaliate; to reciprocate 樞密使楊復恭得罪
433 15 to avoid forced labor or tax 樞密使楊復恭得罪
434 15 particle without meaing 樞密使楊復恭得罪
435 15 Fu 樞密使楊復恭得罪
436 15 repeated; again 樞密使楊復恭得罪
437 15 doubled; to overlapping; folded 樞密使楊復恭得罪
438 15 a lined garment with doubled thickness 樞密使楊復恭得罪
439 15 yǒu is; are; to exist 茂貞素與讓能有隙
440 15 yǒu to have; to possess 茂貞素與讓能有隙
441 15 yǒu indicates an estimate 茂貞素與讓能有隙
442 15 yǒu indicates a large quantity 茂貞素與讓能有隙
443 15 yǒu indicates an affirmative response 茂貞素與讓能有隙
444 15 yǒu a certain; used before a person, time, or place 茂貞素與讓能有隙
445 15 yǒu used to compare two things 茂貞素與讓能有隙
446 15 yǒu used in a polite formula before certain verbs 茂貞素與讓能有隙
447 15 yǒu used before the names of dynasties 茂貞素與讓能有隙
448 15 yǒu a certain thing; what exists 茂貞素與讓能有隙
449 15 yǒu multiple of ten and ... 茂貞素與讓能有隙
450 15 yǒu abundant 茂貞素與讓能有隙
451 15 yǒu purposeful 茂貞素與讓能有隙
452 15 yǒu You 茂貞素與讓能有隙
453 14 sān three 屯於三橋
454 14 sān third 屯於三橋
455 14 sān more than two 屯於三橋
456 14 sān very few 屯於三橋
457 14 sān repeatedly 屯於三橋
458 14 sān San 屯於三橋
459 14 qǐng to ask; to inquire 因自請為山南招討使
460 14 qíng circumstances; state of affairs; situation 因自請為山南招討使
461 14 qǐng to beg; to entreat 因自請為山南招討使
462 14 qǐng please 因自請為山南招討使
463 14 qǐng to request 因自請為山南招討使
464 14 qǐng to hire; to employ; to engage 因自請為山南招討使
465 14 qǐng to make an appointment 因自請為山南招討使
466 14 qǐng to greet 因自請為山南招討使
467 14 qǐng to invite 因自請為山南招討使
468 13 not; no 茂貞不奉詔
469 13 expresses that a certain condition cannot be acheived 茂貞不奉詔
470 13 as a correlative 茂貞不奉詔
471 13 no (answering a question) 茂貞不奉詔
472 13 forms a negative adjective from a noun 茂貞不奉詔
473 13 at the end of a sentence to form a question 茂貞不奉詔
474 13 to form a yes or no question 茂貞不奉詔
475 13 infix potential marker 茂貞不奉詔
476 13 shā to kill; to murder; to slaughter 殺兩樞密以謝茂貞
477 13 shā to hurt 殺兩樞密以謝茂貞
478 13 shā to pare off; to reduce; to clip 殺兩樞密以謝茂貞
479 13 xīng to flourish; to be popular 其弟彜興
480 13 xìng interest 其弟彜興
481 13 xīng to spring up; to get up 其弟彜興
482 13 xīng to move 其弟彜興
483 13 xīng to generate interest 其弟彜興
484 13 xīng to promote 其弟彜興
485 13 xīng to start; to begin 其弟彜興
486 13 xīng to permit; to allow 其弟彜興
487 13 xīng perhaps; maybe 其弟彜興
488 13 xīng Xing 其弟彜興
489 13 xīng prosperous 其弟彜興
490 13 xìng to be happy 其弟彜興
491 13 xìng to like 其弟彜興
492 13 xìng to make an analogy 其弟彜興
493 13 xìng affective image 其弟彜興
494 13 yīn because 因自請為山南招討使
495 13 yīn cause; reason 因自請為山南招討使
496 13 yīn to accord with 因自請為山南招討使
497 13 yīn to follow 因自請為山南招討使
498 13 yīn to rely on 因自請為山南招討使
499 13 yīn via; through 因自請為山南招討使
500 13 yīn to continue 因自請為山南招討使

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安福 196 Anfu
北韩 北韓 98 North Korea
北平王 98 Prince of Beiping
98 Bin
邠州 98 Binzhou
渤海 66 Bohai Sea
博野 98 Boye
长安 長安 67
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长兴 長興 67 Changxing
晁错 晁錯 99 Chao Cuo
67 Chen
崇州 99 Chongzhou
刺史 99 Regional Inspector
大内 大內 100 Main Imperial Palace
大唐 100 Tang Dynasty
党项 黨項 100
 1. Dang Xiang; Tangut People
 2. Tangut
大顺 大順 100 Dashun
德州 100
 1. Dezhou
 2. Texas
定州 100 Dingzhou
鼎州 68 Dingzhou
东城 東城 100 Dongcheng
东至 東至 100 Dongzhi
防御使 防禦使 102 Defense Commissioner
凤翔 鳳翔 70 Fengxiang
102 Fu
富平 102 Fuping
高宗 71
 1. Emperor Gaozong of Song
 2. Emperor Gaozong of Tang
 3. Gaozong
宫人 宮人 103
 1. imperial concubine; palace maid
 2. imperial secretary
光化 103 Guanghua
光启 光啟 103 Guangqi
关西 關西 103
 1. Guanxi; Kuanhsi
 2. Kansai
104
 1. Korea; South Korea
 2. State of Han
 3. fence; low wall
 4. Han
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
汉高祖 漢高祖 72 Han Gao Zu; Liu Bang
含山 104 Hanshan
河西 72 Hexi
河中 104 Hezhong
104 Hu
华州 華州 104 Washington state
黄巢 黃巢 72 Huang Chao
户口 戶口 104 Hukou; registered residence
106
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
建平 106 Jianping
建义 建義 106 Jianyi reign
节度使 節度使 106 military commissioner; jiedushi
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
金宝 金寶 106
 1. Campbell
 2. Kampar
京兆 106
 1. Jingzhao; Xi'an
 2. capital municipal area
 3. Capital Region Governor
金吾卫 金吾衛 106 Imperial Insignia Guard
开平 107
 1. Kaiping; Kemenfu; Kaipingfu
 2. Kaiping
雷州 108 Leizhou
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam; rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
灵武 靈武 108 Lingwu
留后 留後 108 Provisional Governor
108 Gansu
陇西 隴西 76 Longxi
陇右 隴右 108 Longshi Circuit
108
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish; stupid; rash; vulgar
 4. the State of Lu
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. Luoyang
南郭 110 Nanguo
南庄 南莊 110 Nanzhuang
乾宁 乾寧 113 Qianning
契丹 113 Khitan
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
114
 1. you; thou
 2. Ru River
 3. Ru
山南 115 Lhokha
山南西道 115 Shannanxi Circuit
深州 115 Shenzhou
石门 石門 115 Shimen; Shihmen
侍中 115 Shizhong; Palace Attendant
世宗 115
 1. King Sejong the Great; Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
115
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
枢密使 樞密使 115 Commissioner of Military Affairs
司马邺 司馬鄴 83 Si Ma Ye; Emperor Min of Jin
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
四月 115 April; the Fourth Month
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
太师 太師 116 Grand Preceptor; Grand Master; Imperial Tutor
太原 84 Taiyuan
唐僖宗 84 Emperor Xizong of Tang
天复 天復 116 Tianfu
天门 天門 116 Tianmen
天子 116 the rightful Emperor; the Son of Heaven
潼关 潼關 84 Tongguan
同州 84 Tongzhou; Weinan
拓拔 84 Tuoba
王行瑜 119 Wang Xingyu
望京 119 Wangjing
119 Wei River
韦昭 韋昭 119 Wei Zhao
五代 87 Five Dynasties
武定 119
 1. Wuding
 2. Wuding
显德 顯德 120 Xiande
夏州 120 Xiazhou
兴元 興元 120 Xingyuan
西平 120 Xiping
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣武 120 Xuanwu; Emperor Xuanwu of Northern Wei
延安 121 Yan'an
耀州 121 Yaozhou
89
 1. Ye
 2. Ye
颍川 潁川 89 Yingchuan
颍川郡 潁川郡 89 Yingchuan prefecture
永寿 永壽 121 Yongshou
尤德 121 Sir Edward Youde
玉篇 121 Yupian; Jade Chapters
宰相 122 chancellor; prime minister
彰武 122 Zhangwu
招讨使 招討使 122 Military commissioner
镇安 鎮安 122 Zhen'an
正月 122 first month of the lunar calendar
盩厔 122 Zhouzhi
122 Zhu River
庄宗 莊宗 90 Emperor Zhuangzong of Later Tang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English