Glossary and Vocabulary for Xunzi 荀子, 致士篇第十四 Chapter 14: Recruiting Men of Worth

Contents

  1. Frequencies of Lexical Words
  2. Frequencies of all Words
  3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 23 wèi to call 謂不偏聽也
2 15 míng bright / brilliant 重明
3 14 yán to speak / to say / said 言定其當否
4 12 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子不聽
5 11 rén person / people / a human being 以罪惡加累誣人也
6 10 yuē to speak / to say
7 10 shì matter / thing / item 流事
8 10 jiān wicked / false / deceitful 退姦
9 9 zhèng government / administration 刑政平而百姓歸之
10 8 liú to flow / to spread / to circulate 流說
11 8 desire 言人之所欲
12 8 néng can / able 能顯幽則重明矣
13 8 shī teacher 師術有四
14 8 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 得衆則可以動天
15 8 luàn chaotic / disorderly 失之則亂
16 7 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 流說
17 7 xíng punishment / penalty 則事之以刑
18 7 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 故禮及身而行修
19 7 to reach 故禮及身而行修
20 7 mín the people / citizen / subjects 民勞
21 7 meaning / sense 義及國而政明
22 6 xíng to walk / to move 行賂請謁者也
23 6 lóng grand / intense / prosperous 政之隆也
24 6 tīng to listen 衡聽
25 6 guī to go back / to return 川淵深而魚鼈歸之
26 6 shǎng to reward / to grant / to bestow 乃行刑賞
27 5 honor / reputation 朋黨比周之譽
28 5 節奏 jiézòu rhythm / tempo 凡節奏欲陵
29 5 shī to lose 國家失政則士民去之
30 5 zhōng loyalty / devotion 忠說
31 5 héng to weigh 衡聽
32 5 líng mound / hill / mountain 凡節奏欲陵
33 5 yòng to use / to apply 不在乎不言用賢
34 5 zhòng heavy 重明
35 5 Germany 德明惟明
36 5 shù method / tactics 進良之術
37 4 jiā to add 殘賊加累之譖
38 4 xiān first 恭敬以先之
39 4 xiǎn to show / to manifest / to display 顯幽
40 4 to accuse 流愬
41 4 a man / a male adult 夫是之謂衡聽
42 4 guān an office 不官而衡至者
43 4 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反與之也
44 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 變應寬裕而多容
45 4 residence / dwelling 魚龍之居也
46 4 liáng good / virtuous / respectable 進良之術
47 4 shì a gentleman / a knight 然後士其刑賞而還與之
48 4 xián virtuous / worthy 謂妬賢
49 4 jiāo to teach / to educate / to instruct 夫不教而殺謂之虐
50 4 chéng journey / trip / leg of a journey 程者
51 4 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 顯幽
52 4 móu to plan 流謀
53 4 退 tuì to retreat / to move back 退姦
54 4 zuò to do 國家之本作也
55 4 to go 川淵枯則魚龍去之
56 4 shǐ beginning / start 政之始也
57 3 hòu after / later 既當之後
58 3 method / way 道之與法也者
59 3 山林 shānlín mountain and forest 山林茂而禽獸歸之
60 3 shū book
61 3 to arise / to get up 方起以尚盡矣
62 3 lèi to be tired 殘賊加累之譖
63 3 wén to hear 聞聽而明譽之
64 3 tiān day 得衆動天
65 3 ān calm / still / quiet / peaceful 得之則安
66 3 to read 讀曰擁
67 3 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 謂其言當於善
68 3 shàng top / a high position 尚與上同
69 3 róng to hold / to contain 變應寬裕而多容
70 3 明白 míngbai to understand / to realize 則明白稱譽
71 3 chán a cicada 夫耀蟬者務在明其火
72 3 zhú to chase / to expel 夸誕逐魂
73 3 zhōng end / finish / conclusion 政之終也
74 3 jìn to enter 進良之術
75 3 dìng to decide 定其當而當
76 3 shā to kill / to murder / to slaughter 夫不教而殺謂之虐
77 3 shù tree 振其樹而已
78 3 shī poem / verse
79 3 làn to flood / to overflow 刑不欲濫
80 3 jùn high / steep / towering 峻也
81 3 thing / matter 言物不能欺也
82 3 idea 謂明白通達其意
83 3 chuān Sichuan 川淵深而魚鼈歸之
84 3 to fly 而博習不與焉
85 3 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 誦說而不陵不犯
86 3 wide / broad 而博習不與焉
87 3 使 shǐ to make / to cause 謂使幽人明顯
88 3 héng horizontal / transverse 讀爲橫
89 3 nián year 故一年與之始
90 3 hài to injure / to harm to 人主之害
91 3 天下 tiānxià China 天下願
92 3 jiàn to usurp 賞不欲僭
93 3 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 夫言用賢者口也
94 3 生民 shēngmín the people 而生民欲寬
95 3 國家 guójiā country / nation / state 國家者
96 2 sān three 三年與之終
97 2 zài in / at 夫耀蟬者務在明其火
98 2 水深 shuǐshēn depth (of waterway) / sounding 水深而回
99 2 鳥獸 niǎoshòu birds and beasts / fauna 鳥獸之居也
100 2 earth / soil / dirt 無土則人不安居
101 2 jīn today / modern / present / current / this / now 自古及今
102 2 chá to examine / to inquire / to inspect 然後中和察斷以輔之
103 2 zèn to slander 殘賊加累之譖
104 2 qǐng to ask / to inquire 貨財禽犢之請
105 2 shòu to teach 能以授官
106 2 yǐn to hide / to conceal 隱忌雍蔽之人
107 2 to associate with / be near 朋黨比周之譽
108 2 to cover / to shield / to screen / to conceal 隱忌雍蔽之人
109 2 魚龍 yúlóng ichthyosaur 魚龍之居也
110 2 進退 jìntuì to advance or retreat / knowing when to come and when to leave / a sense of propriety 然後進退誅賞之
111 2 to stand 程以立數
112 2 fán ordinary / common 凡流言
113 2 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren 亂生於小人
114 2 中和 zhōnghé Zhonghe 然後中和察斷以輔之
115 2 zhū to execute / to put to death / to condemn 然後進退誅賞之
116 2 流言 liúyán rumor / gossip / to spread rumors 凡流言
117 2 嚴峻 yánjùn grim / severe / rigorous 亦嚴峻之義
118 2 yuān a gulf / an abyss 川淵者
119 2 huì general 道法之摠要也
120 2 shùn to obey 未有順事
121 2 hún soul / spirit 夸誕逐魂
122 2 one 故一年與之始
123 2 zhī to know 知微而論
124 2 yuàn to hope / to wish / to desire 天下願
125 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 得之則治
126 2 dào way / road / path 無君子則道不舉
127 2 精魂 jīnghún spirit / soul 逐去其精魂
128 2 zhèn to flap 振其樹而已
129 2 xié to clasp under the arm 能以禮挾而貴名白
130 2 gain / advantage / benefit 賞僭則利及小人
131 2 kuān wide / broad 而生民欲寬
132 2 fèn manure / dung / excrement 樹落則糞本
133 2 dīng Ding 丁浪反
134 2 fàn to commit crime / to violate 誦說而不陵不犯
135 2 jiā to saturate / to drench 讀爲浹
136 2 寬裕 kuānyù comfortably off / ample / plenty 變應寬裕而多容
137 2 四方 sì fāng all sides 以綏四方
138 2 tōng to go through / to open 忠愬莫不明通
139 2 yōng harmony 隱忌雍蔽之人
140 2 殘賊 cánzéi to harm / to damage 殘賊加累之譖
141 2 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 謂君臣之差等也
142 2 guì expensive / costly / valuable 能以禮挾而貴名白
143 2 huǒ fire / flame 夫耀蟬者務在明其火
144 2 sàng to lose / to die 猶喪精也
145 2 lùn to comment / to discuss 知微而論
146 2 dàn birth 夸誕逐魂
147 2 dòng to move / to act 得衆動天
148 2 延年 yánnián to prolong life 美意延年
149 2 huí to go back / to return 水深而回
150 2 誠信 chéngxìn to have good faith / to trust 誠信如神
151 2 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 言人君自守禮之節奏
152 2 kuā to exaggerate 夸誕逐魂
153 2 jìn nearby 君子不近
154 2 èr two 二而亂
155 2 guó a country / a nation 義及國而政明
156 2 上下 shàngxià to go up and down 則政令不行而上下怨疾
157 2 měi beautiful 美意延年
158 2 bào newspaper 無德不報
159 2 luò to fall / to drop 樹落則糞本
160 2 to envy / to be jealous 隱忌雍蔽之人
161 2 four 師術有四
162 2 shǔ to count 程以立數
163 2 wèi position / location / place 德以敘位
164 2 lún human relationships 禮以定倫
165 2 zhòng many / all 得衆動天
166 2 fāng square / quadrilateral / one side 方起以尚盡矣
167 2 jìn to the greatest extent / utmost 方起以尚盡矣
168 2 zhǔn a rule / a guideline / a standard 物之準也
169 2 hòu thick 躬自厚而薄責於人
170 2 láo to toil 民勞
171 2 píng flat / level / smooth 平也
172 2 中國 zhōngguó China 惠此中國
173 2 jié festival / a special day 節之準也
174 2 to think / consider / to ponder 弟子通利則思師
175 1 無憂 wú yōu No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka 無憂患則延年也
176 1 無人 wú rén unmanned / uninhabited 無人則土不守
177 1 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 養民則欲寬容
178 1 xīn heart 作僞心勞
179 1 通利 tōng lì sharp intelligence 弟子通利則思師
180 1 賞罰 shǎngfá reward and punishment 先賞罰後德化則亂
181 1 其事 qí shì that thing / this thing 謂顯露其事
182 1 to finish / to complete / to exhaust 王者之事畢矣
183 1 長久 chángjiǔ long term 未有二隆争重而能長久者
184 1 罪惡 zuì è sin / evil 以罪惡加累誣人也
185 1 當之 dāng zhī handle the affair 既當之後
186 1 biē freshwater soft-shelled turtle 川淵深而魚鼈歸之
187 1 jīn to pity / feel sorry for 矜夸妄誕
188 1 政令 zhènglìng a government decree 則政令不行而上下怨疾
189 1 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 謂守其誦說
190 1 淵深 yuānshēn profound (knowledge) / erudite 川淵深而魚鼈歸之
191 1 yǐn to lead / to guide 引此以明自近及遠也
192 1 不安 bù ān not peaceful / unstable / uneasy / disturbed / restless 無土則人不安居
193 1 huò goods / products / commodities 貨財禽犢之請
194 1 明火 mínghuǒ flame / open fire 若蟬之歸明火也
195 1 典禮 diǎnlǐ a ceremony 伯夷典禮之比也
196 1 四者 sì zhě fourth / the fourth is 此四者皆言善惡之應也
197 1 刑賞 xíng shǎng punishment and reward 然後士其刑賞而還與之
198 1 capacity / degree / a standard / a measure 度其德以序上下之位
199 1 善行 shànxíng good actions 無善行則賢不至也
200 1 chóu an enemy / an opponent 無言不讎
201 1 本務 běn wù main duties 猶本務也
202 1 隱蔽 yǐnbì to conceal 不爲隱蔽
203 1 xué to study / to learn 言行其所學
204 1 preface / introduction 度其德以序上下之位
205 1 神明 shénmíng deities / gods 誠信則如神明
206 1 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 未有二隆争重而能長久者
207 1 guò to cross / to go over / to pass 若不幸而過
208 1 shèn cautious 君子慎之
209 1 根源 gēnyuán origin 無根源之謂
210 1 làng wave 丁浪反
211 1 法則 fǎzé law / rule / code 無道法則人不至
212 1 幽人 yōurén a recluse 謂使幽人明顯
213 1 fish 川淵深而魚鼈歸之
214 1 leaf / foliage / petal 謂木葉落
215 1 jiē to join 臨事接民而以義
216 1 顯露 xiǎnlù to appear 謂顯露其事
217 1 jīng essence 猶喪精也
218 1 南方 Nánfāng the South 南方人照蟬
219 1 biàn to change / to alter 變應寬裕而多容
220 1 a person of over sixty 六十曰耆
221 1 文飾 wénshì to polish a text / rhetoric / ornate language / to use florid language to conceal errors / to gloss over 亦有文飾
222 1 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 謂明白通達其意
223 1 lín to face / to overlook 臨事接民而以義
224 1 迫切 pòqiè urgent / pressing 不迫切之也
225 1 contrary / opposite / backwards / upside down 橫逆而至也
226 1 差等 chāděng difference of degree 謂君臣之差等也
227 1 withered / dried up 川淵枯則魚龍去之
228 1 不舉 bùjǔ erectile dysfunction / impotence 無君子則道不舉
229 1 responsibility / duty 躬自厚而薄責於人
230 1 kuàng extensive / wide / broad 不可少頃曠也
231 1 禽獸 qín shòu birds and animals / a creature / a beast 山林茂而禽獸歸之
232 1 不亦 bùyì is that not also? 不亦難乎
233 1 wén writing / text 節奏陵而文
234 1 不幸 bùxíng unfortunate / sad 若不幸而過
235 1 明顯 míngxiǎn clear / distinct / obvious 謂使幽人明顯
236 1 行刑 xíngxíng to carry out a death sentence / to execute 乃行刑賞
237 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 三年政成
238 1 piān to be one-sided / leaning / to slant 謂不偏聽也
239 1 害人 hàirén to harm somebody 謂賊害人
240 1 突觸 tūchù synapse 不自陵突觸犯
241 1 不守 bù shǒu to not protect 無人則土不守
242 1 誦經 sòngjīng to chant sutras 謂誦經
243 1 耆艾 qí'ài an old person 耆艾而信
244 1 hurried / worried 不至於刻急
245 1 言行 yán xíng words and actions 言行其所學
246 1 Henan 與音豫
247 1 nüè cruel / harsh / oppressive 夫不教而殺謂之虐
248 1 guǎng wide / large / vast 廣納也
249 1 shēn human body / torso 故禮及身而行修
250 1 yào to want / to wish for 道法之摠要也
251 1 kuí kui / a one legged dragon 若夔典樂
252 1 侵陵 qīnlíng to violate 侵陵
253 1 五十 wǔshí fifty 五十曰艾
254 1 tóng like / same / similar 尚與上同
255 1 cún to exist / to survive 得之則存
256 1 chuán to transmit
257 1 弟子 dìzi disciple / follower / student 弟子通利則思師
258 1 to take / to receive / to accept 廣納也
259 1 zhōu Zhou Dynasty 朋黨比周之譽
260 1 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 言行其所學
261 1 稱譽 chēngyù to praise 則明白稱譽
262 1 shí food / food and drink 取而食之
263 1 fàn a pattern / model / rule / law
264 1 yuàn to blame / to complain 則政令不行而上下怨疾
265 1 piān chapter / section / essay / article 之篇
266 1 在乎 zàihu to care about / to mind / to depend on / to be determined by 而在乎誠必用賢
267 1 四德 sì dé the four virtues 言有四德則可以爲人師
268 1 不在 bùzài not here 師法不在博習也
269 1 chéng honesty / sincerity 而在乎誠必用賢
270 1 wáng Wang 王者之事畢矣
271 1 to help / to assist 然後中和察斷以輔之
272 1 不在乎 bù zàihu not to care 不在乎不言用賢
273 1 gōng body 躬自厚而薄責於人
274 1 六十 liùshí sixty 六十曰耆
275 1 jiā house / home / residence 家之隆也
276 1 è evil / vice 當於惡
277 1 suí to soothe / to appease / to pacify 以綏四方
278 1 耀 yào to shine / to sparkle / to dazzle 夫耀蟬者務在明其火
279 1 yuǎn far / distant 引此以明自近及遠也
280 1 níng Nanjing 寧僭勿濫
281 1 如此 rúcǐ in this way / so 如此
282 1 qín birds / fowl 貨財禽犢之請
283 1 無益 wúyì to be no good / to not be beneficial 無益也
284 1 禮義 lǐ yì proper etiquette and right action 禮義備而君子歸之
285 1 無道 wú dào tyrannical / brutal 無道法則人不至
286 1 to visit 行賂請謁者也
287 1 tuān rapid water current / rapids 水深不湍峻
288 1 zòu to present / to offer 謂禮節奏
289 1 cái money / wealth / riches / valuables 貨財禽犢之請
290 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 言物不能欺也
291 1 京師 jīngshī a capital city 京師也
292 1 to take / to get / to fetch 取而食之
293 1 to bribe 行賂請謁者也
294 1 Lu 盧困反
295 1 father 父者
296 1 功名 gōngmíng a scholarly honor / rank / achievement / fame / glory 功名之極也
297 1 自守 zì shǒu to fend for one's self / to have solid moral character 言人君自守禮之節奏
298 1 báo thin / slight / weak 躬自厚而薄責於人
299 1 相反 xiāngfǎn to be in conflict / to contradict 口行相反而欲賢者之至
300 1 能行 néngxíng ability to act 能行禮浹洽者
301 1 huì favor / benefit / blessing / kindness 惠此中國
302 1 kǎo to examine / to test 考其能以授所任之官
303 1 不可以 bù kě yǐ may not 不可以加矣
304 1 xiàn to offer / to present 則姦人不敢獻其謀也
305 1 qià to get along with / to make contact 能行禮浹洽者
306 1 朋黨 péngdǎng a clique 朋黨比周之譽
307 1 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude 無德不報
308 1 道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa 道法之摠要也
309 1 reason / logic / truth 知精微之理而能講論
310 1 伯夷 bó yí Bo Yi 伯夷典禮之比也
311 1 一二 yīèr one or two / a few 言有程則可以立一二之數
312 1 wood / lumber 謂木葉落
313 1 dàn to dread / to shrink from / to fear 尊嚴而憚
314 1 ài Ai 五十曰艾
315 1 zhào to illuminate / to shine 南方人照蟬
316 1 師法 shīfǎ a teaching method 師法不在博習也
317 1 disease / sickness / ailment 則政令不行而上下怨疾
318 1 xiǎn dangerous 山林險則鳥獸去之
319 1 忠言 zhōngyán loyal advice / sincere advice 忠言
320 1 xìn to believe / to trust 耆艾而信
321 1 to envy / to be jealous 謂妬賢
322 1 百姓 bǎixìng common people 刑政平而百姓歸之
323 1 無言 wúyán to remain silent / to have nothing to say 無言不讎
324 1 人主 rénzhǔ a monarch 人主之害
325 1 治生 zhìshēng to earn a living 治生乎君子
326 1 bèi to prepare / get ready 禮義備而君子歸之
327 1 xià summer 諸夏也
328 1 故土 gùtǔ native country / one's homeland 故土之與人也
329 1 wēi small / tiny 知微而論
330 1 講論 jiǎnglùn upadeśa/ upadesa 知精微之理而能講論
331 1 wàng absurd / fantastic / presumptuous 矜夸妄誕
332 1 wěi false / counterfeit / bogus 作僞心勞
333 1 度量 dùliàng a measure / tolerance / breadth / magnanimity 度量之摠名也
334 1 màn slow 則欲嚴峻不弛慢
335 1 gēn origin / cause / basis 糞其根也
336 1 kùn to be sleepy / to be drowsy 盧困反
337 1 to cheat / to double-cross / to deceive 言物不能欺也
338 1 先後 xiānhòu start and finish 雖先後不失
339 1 shì to test / to try / to experiment 姦愬莫之試也
340 1 huàn to suffer from a misfortune 無憂患則延年也
341 1 康誥 kānggào Announcement to the Prince of Kang 康誥
342 1 樂意 lèyì willing to / content / satisfied 樂意也
343 1 wáng to die 失之則亡
344 1 禮記 Lǐ Jì The Book of Rites / Classic of Rites 禮記
345 1 崇高 chónggāo lofty 政之崇高
346 1 父子 fù zǐ father and son 有禮則可以定君臣父子之倫也
347 1 happy / glad / cheerful / joyful 若夔典樂
348 1 精微 jīngwēi subtle / profound / refined 知精微之理而能講論
349 1 bái white 能以禮挾而貴名白
350 1 生養 shēngyǎng to bring up (children) / to raise / to bear 謂以德教生養民也
351 1 a calf 貨財禽犢之請
352 1 不敢 bùgǎn to not dare 則姦人不敢獻其謀也
353 1 xiū to decorate / to embellish 故禮及身而行修
354 1 大雅 Dàyǎ Daya / Greater Odes 大雅
355 1 wéi dangerous / precarious 失之則危
356 1 yōng ordinary / normal 勿庸以即
357 1 盡忠 jìnzhōng to display utter loyalty 謂盡忠於上也
358 1 to carve / to engrave 不至於刻急
359 1 上文 shàng wén preceding part of the text 上文下安
360 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可少頃曠也
361 1 yōng to hold / to embrace / to wrap around / to gather around / to throng / to swarm / to support 讀曰擁
362 1 affairs / business / matter / activity 夫耀蟬者務在明其火
363 1 不行 bùxíng will not do / will not work 則政令不行而上下怨疾
364 1 diǎn canon / classic / scripture 若夔典樂
365 1 令行禁止 lìng xíng jìnzhǐ if he orders you go, he forbids you stop / to demand exact compliance with instructions 令行禁止
366 1 以敘 yǐxù Israel-Syria 德以敘位
367 1 rèn to bear / to undertake 考其能以授所任之官
368 1 壅蔽 yōngbì to cover / to conceal / to hide from view 不壅蔽也
369 1 yīn sound / noise 與音豫
370 1 tiáo a cicada / a broad locust
371 1 mào thick / lush / dense 山林茂而禽獸歸之
372 1 不肖 bùxiào unworthy 不肖者之退也
373 1 shén divine / mysterious / magical / supernatural 誠信如神
374 1 寬容 kuānróng lenient / tolerant 養民則欲寬容
375 1 不許 bùxǔ not allow / must not / can not 君子不許
376 1 to make a false accusation / to defame 以罪惡加累誣人也
377 1 旋流 xuánliú rotating flow 則多旋流也
378 1 yín obscene / licentious / lewd 不若利淫
379 1 zhǔ owner 今人主有能明其德者
380 1 chí to loosen / to relax / to unstring a bow 則欲嚴峻不弛慢
381 1 不明 bù míng not clear / unknown 火不明
382 1 female / feminine 女惟曰
383 1 禮節 lǐjié etiquette 謂禮節奏
384 1 尊嚴 zūnyán dignity / sanctity / honor 尊嚴而憚
385 1 nán difficult / arduous / hard 不亦難乎
386 1 德化 déhuà to influence through wholesome conduct 先賞罰後德化則亂
387 1 zéi thief 謂賊害人
388 1 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 恭敬以先之
389 1 今人 jīnrén modern people 今人主有能明其德者
390 1 善惡 shàn è good and evil 此四者皆言善惡之應也
391 1 shēng to be born / to give birth 亂生於小人
392 1 無主 wú zhǔ impermanence 謂無主首也
393 1 shǒu head 謂無主首也
394 1 qiān humble / modest 尚謙曰
395 1 犯法 fànfǎ to break the law 故使民犯法
396 1 xuán to revolve 流旋也
397 1 解說 jiěshuō to explain / to comment 謂解說
398 1 zūn to honor / to respect 隆猶尊也

Frequencies of all Words

Top 469

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 79 zhī him / her / them / that 進良之術
2 74 also / too 平也
3 38 otherwise / but / however 能顯幽則重明矣
4 37 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 不官而衡至者
5 24 not / no 謂不偏聽也
6 23 wèi to call 謂不偏聽也
7 21 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 行賂請謁者也
8 18 his / hers / its / theirs 則姦人不敢獻其謀也
9 16 so as to / in order to 以罪惡加累誣人也
10 15 míng bright / brilliant 重明
11 14 yán to speak / to say / said 言定其當否
12 12 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子不聽
13 12 wèi for / to 讀爲橫
14 11 yǒu is / are / to exist 故有良法而亂者有之矣
15 11 rén person / people / a human being 以罪惡加累誣人也
16 10 and 然後士其刑賞而還與之
17 10 yuē to speak / to say
18 10 shì matter / thing / item 流事
19 10 jiān wicked / false / deceitful 退姦
20 9 zhèng government / administration 刑政平而百姓歸之
21 8 liú to flow / to spread / to circulate 流說
22 8 desire 言人之所欲
23 8 dāng to be / to act as / to serve as 定其當而當
24 8 néng can / able 能顯幽則重明矣
25 8 shī teacher 師術有四
26 8 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 得衆則可以動天
27 8 luàn chaotic / disorderly 失之則亂
28 7 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 流說
29 7 this / these 惠此中國
30 7 xíng punishment / penalty 則事之以刑
31 7 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 故禮及身而行修
32 7 to reach 故禮及身而行修
33 7 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故禮及身而行修
34 7 mín the people / citizen / subjects 民勞
35 7 meaning / sense 義及國而政明
36 6 xíng to walk / to move 行賂請謁者也
37 6 lóng grand / intense / prosperous 政之隆也
38 6 tīng to listen 衡聽
39 6 guī to go back / to return 川淵深而魚鼈歸之
40 6 in / at 謂其言當於善
41 6 shǎng to reward / to grant / to bestow 乃行刑賞
42 6 final particle 能顯幽則重明矣
43 5 honor / reputation 朋黨比周之譽
44 5 節奏 jiézòu rhythm / tempo 凡節奏欲陵
45 5 de potential marker 得之則治
46 5 shī to lose 國家失政則士民去之
47 5 zhōng loyalty / devotion 忠說
48 5 héng to weigh 衡聽
49 5 líng mound / hill / mountain 凡節奏欲陵
50 5 yòng to use / to apply 不在乎不言用賢
51 5 zhòng heavy 重明
52 5 Germany 德明惟明
53 5 shù method / tactics 進良之術
54 5 zhì to / until 不官而衡至者
55 4 jiā to add 殘賊加累之譖
56 4 xiān first 恭敬以先之
57 4 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後士其刑賞而還與之
58 4 xiǎn to show / to manifest / to display 顯幽
59 4 to accuse 流愬
60 4 a man / a male adult 夫是之謂衡聽
61 4 guān an office 不官而衡至者
62 4 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反與之也
63 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 變應寬裕而多容
64 4 residence / dwelling 魚龍之居也
65 4 liáng good / virtuous / respectable 進良之術
66 4 shì a gentleman / a knight 然後士其刑賞而還與之
67 4 xián virtuous / worthy 謂妬賢
68 4 jiāo to teach / to educate / to instruct 夫不教而殺謂之虐
69 4 chéng journey / trip / leg of a journey 程者
70 4 suī although / even though 雖振其樹
71 4 naturally / of course / certainly 引此以明自近及遠也
72 4 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 顯幽
73 4 also / too 亦蔽也
74 4 móu to plan 流謀
75 4 no 無根源之謂
76 4 退 tuì to retreat / to move back 退姦
77 4 zuò to do 國家之本作也
78 4 to go 川淵枯則魚龍去之
79 4 shǐ beginning / start 政之始也
80 3 hòu after / later 既當之後
81 3 certainly / must / will / necessarily 天必從之
82 3 method / way 道之與法也者
83 3 山林 shānlín mountain and forest 山林茂而禽獸歸之
84 3 shū book
85 3 to arise / to get up 方起以尚盡矣
86 3 lèi to be tired 殘賊加累之譖
87 3 wén to hear 聞聽而明譽之
88 3 tiān day 得衆動天
89 3 ān calm / still / quiet / peaceful 得之則安
90 3 to read 讀曰擁
91 3 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 謂其言當於善
92 3 shàng top / a high position 尚與上同
93 3 róng to hold / to contain 變應寬裕而多容
94 3 明白 míngbai to understand / to realize 則明白稱譽
95 3 chán a cicada 夫耀蟬者務在明其火
96 3 zhú to chase / to expel 夸誕逐魂
97 3 ruò to seem / to be like / as 若蟬之歸明火也
98 3 zhōng end / finish / conclusion 政之終也
99 3 jìn to enter 進良之術
100 3 běn measure word for books 國家之本作也
101 3 dìng to decide 定其當而當
102 3 shā to kill / to murder / to slaughter 夫不教而殺謂之虐
103 3 yóu also / as if / still 猶本務也
104 3 shù tree 振其樹而已
105 3 shī poem / verse
106 3 làn to flood / to overflow 刑不欲濫
107 3 jùn high / steep / towering 峻也
108 3 thing / matter 言物不能欺也
109 3 idea 謂明白通達其意
110 3 chuān Sichuan 川淵深而魚鼈歸之
111 3 míng measure word for people 能以禮挾而貴名白
112 3 duàn absolutely / decidedly 然後中和察斷以輔之
113 3 to fly 而博習不與焉
114 3 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 誦說而不陵不犯
115 3 wide / broad 而博習不與焉
116 3 使 shǐ to make / to cause 謂使幽人明顯
117 3 do not 勿庸以即
118 3 héng horizontal / transverse 讀爲橫
119 3 nián year 故一年與之始
120 3 hài to injure / to harm to 人主之害
121 3 天下 tiānxià China 天下願
122 3 jiàn to usurp 賞不欲僭
123 3 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 夫言用賢者口也
124 3 未有 wèiyǒu is not / has never been 未有順事
125 3 生民 shēngmín the people 而生民欲寬
126 3 國家 guójiā country / nation / state 國家者
127 3 shàng still / yet / to value 方起以尚盡矣
128 2 sān three 三年與之終
129 2 zài in / at 夫耀蟬者務在明其火
130 2 水深 shuǐshēn depth (of waterway) / sounding 水深而回
131 2 鳥獸 niǎoshòu birds and beasts / fauna 鳥獸之居也
132 2 earth / soil / dirt 無土則人不安居
133 2 jīn today / modern / present / current / this / now 自古及今
134 2 such as / for example / for instance 誠信如神
135 2 chá to examine / to inquire / to inspect 然後中和察斷以輔之
136 2 zèn to slander 殘賊加累之譖
137 2 qǐng to ask / to inquire 貨財禽犢之請
138 2 shòu to teach 能以授官
139 2 yǐn to hide / to conceal 隱忌雍蔽之人
140 2 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 夫言用賢者口也
141 2 cóng from 天下皆願從之也
142 2 to associate with / be near 朋黨比周之譽
143 2 to cover / to shield / to screen / to conceal 隱忌雍蔽之人
144 2 魚龍 yúlóng ichthyosaur 魚龍之居也
145 2 進退 jìntuì to advance or retreat / knowing when to come and when to leave / a sense of propriety 然後進退誅賞之
146 2 to stand 程以立數
147 2 fán ordinary / common 凡流言
148 2 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren 亂生於小人
149 2 中和 zhōnghé Zhonghe 然後中和察斷以輔之
150 2 jiē all / each and every / in all cases 天下皆願從之也
151 2 zhū to execute / to put to death / to condemn 然後進退誅賞之
152 2 流言 liúyán rumor / gossip / to spread rumors 凡流言
153 2 wéi only / solely / alone 德明惟明
154 2 嚴峻 yánjùn grim / severe / rigorous 亦嚴峻之義
155 2 yuān a gulf / an abyss 川淵者
156 2 huì general 道法之摠要也
157 2 shùn to obey 未有順事
158 2 hún soul / spirit 夸誕逐魂
159 2 one 故一年與之始
160 2 zhī to know 知微而論
161 2 yuàn to hope / to wish / to desire 天下願
162 2 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 言人之所欲
163 2 shì is / are / am / to be 夫是之謂衡聽
164 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 得之則治
165 2 dào way / road / path 無君子則道不舉
166 2 精魂 jīnghún spirit / soul 逐去其精魂
167 2 zhèn to flap 振其樹而已
168 2 xié to clasp under the arm 能以禮挾而貴名白
169 2 gain / advantage / benefit 賞僭則利及小人
170 2 kuān wide / broad 而生民欲寬
171 2 fèn manure / dung / excrement 樹落則糞本
172 2 dīng Ding 丁浪反
173 2 yīng should / ought 此四者皆言善惡之應也
174 2 fàn to commit crime / to violate 誦說而不陵不犯
175 2 jiā to saturate / to drench 讀爲浹
176 2 寬裕 kuānyù comfortably off / ample / plenty 變應寬裕而多容
177 2 四方 sì fāng all sides 以綏四方
178 2 tōng to go through / to open 忠愬莫不明通
179 2 expresses question or doubt 治生乎君子
180 2 yōng harmony 隱忌雍蔽之人
181 2 殘賊 cánzéi to harm / to damage 殘賊加累之譖
182 2 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 謂君臣之差等也
183 2 guì expensive / costly / valuable 能以禮挾而貴名白
184 2 huǒ fire / flame 夫耀蟬者務在明其火
185 2 sàng to lose / to die 猶喪精也
186 2 lùn to comment / to discuss 知微而論
187 2 dàn birth 夸誕逐魂
188 2 dòng to move / to act 得衆動天
189 2 延年 yánnián to prolong life 美意延年
190 2 huí to go back / to return 水深而回
191 2 誠信 chéngxìn to have good faith / to trust 誠信如神
192 2 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 言人君自守禮之節奏
193 2 kuā to exaggerate 夸誕逐魂
194 2 jìn nearby 君子不近
195 2 èr two 二而亂
196 2 guó a country / a nation 義及國而政明
197 2 上下 shàngxià to go up and down 則政令不行而上下怨疾
198 2 měi beautiful 美意延年
199 2 yān where / how 而博習不與焉
200 2 bào newspaper 無德不報
201 2 luò to fall / to drop 樹落則糞本
202 2 to envy / to be jealous 隱忌雍蔽之人
203 2 already / since 謂既明
204 2 four 師術有四
205 2 shǔ to count 程以立數
206 2 wèi position / location / place 德以敘位
207 2 lún human relationships 禮以定倫
208 2 zhòng many / all 得衆動天
209 2 fāng square / quadrilateral / one side 方起以尚盡矣
210 2 jìn to the greatest extent / utmost 方起以尚盡矣
211 2 zhǔn a rule / a guideline / a standard 物之準也
212 2 hòu thick 躬自厚而薄責於人
213 2 láo to toil 民勞
214 2 自古 zìgǔ since ancient times 自古及今
215 2 píng flat / level / smooth 平也
216 2 中國 zhōngguó China 惠此中國
217 2 jié festival / a special day 節之準也
218 2 to think / consider / to ponder 弟子通利則思師
219 1 不用 búyòng need not 君子不用
220 1 無憂 wú yōu No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka 無憂患則延年也
221 1 無人 wú rén unmanned / uninhabited 無人則土不守
222 1 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 養民則欲寬容
223 1 xīn heart 作僞心勞
224 1 通利 tōng lì sharp intelligence 弟子通利則思師
225 1 賞罰 shǎngfá reward and punishment 先賞罰後德化則亂
226 1 其事 qí shì that thing / this thing 謂顯露其事
227 1 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃行刑賞
228 1 少頃 shǎoqǐng in a short while / presently 不可少頃曠也
229 1 to finish / to complete / to exhaust 王者之事畢矣
230 1 長久 chángjiǔ long term 未有二隆争重而能長久者
231 1 未嘗 wèi cháng not yet once / not yet 未嘗聞也
232 1 罪惡 zuì è sin / evil 以罪惡加累誣人也
233 1 當之 dāng zhī handle the affair 既當之後
234 1 biē freshwater soft-shelled turtle 川淵深而魚鼈歸之
235 1 jīn to pity / feel sorry for 矜夸妄誕
236 1 政令 zhènglìng a government decree 則政令不行而上下怨疾
237 1 hái also / in addition / more 然後士其刑賞而還與之
238 1 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 謂守其誦說
239 1 淵深 yuānshēn profound (knowledge) / erudite 川淵深而魚鼈歸之
240 1 yǐn to lead / to guide 引此以明自近及遠也
241 1 不安 bù ān not peaceful / unstable / uneasy / disturbed / restless 無土則人不安居
242 1 huò goods / products / commodities 貨財禽犢之請
243 1 明火 mínghuǒ flame / open fire 若蟬之歸明火也
244 1 典禮 diǎnlǐ a ceremony 伯夷典禮之比也
245 1 四者 sì zhě fourth / the fourth is 此四者皆言善惡之應也
246 1 刑賞 xíng shǎng punishment and reward 然後士其刑賞而還與之
247 1 capacity / degree / a standard / a measure 度其德以序上下之位
248 1 善行 shànxíng good actions 無善行則賢不至也
249 1 self 思其厚於己也
250 1 chóu an enemy / an opponent 無言不讎
251 1 本務 běn wù main duties 猶本務也
252 1 隱蔽 yǐnbì to conceal 不爲隱蔽
253 1 xué to study / to learn 言行其所學
254 1 preface / introduction 度其德以序上下之位
255 1 神明 shénmíng deities / gods 誠信則如神明
256 1 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 未有二隆争重而能長久者
257 1 guò to cross / to go over / to pass 若不幸而過
258 1 shèn cautious 君子慎之
259 1 莫不 mò bù all / none doesn't / there is none who isn't 忠愬莫不明通
260 1 根源 gēnyuán origin 無根源之謂
261 1 làng wave 丁浪反
262 1 法則 fǎzé law / rule / code 無道法則人不至
263 1 幽人 yōurén a recluse 謂使幽人明顯
264 1 fish 川淵深而魚鼈歸之
265 1 leaf / foliage / petal 謂木葉落
266 1 jiē to join 臨事接民而以義
267 1 顯露 xiǎnlù to appear 謂顯露其事
268 1 jīng essence 猶喪精也
269 1 zhū all / many / various 諸夏也
270 1 南方 Nánfāng the South 南方人照蟬
271 1 biàn to change / to alter 變應寬裕而多容
272 1 a person of over sixty 六十曰耆
273 1 文飾 wénshì to polish a text / rhetoric / ornate language / to use florid language to conceal errors / to gloss over 亦有文飾
274 1 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 謂明白通達其意
275 1 lín to face / to overlook 臨事接民而以義
276 1 迫切 pòqiè urgent / pressing 不迫切之也
277 1 contrary / opposite / backwards / upside down 橫逆而至也
278 1 差等 chāděng difference of degree 謂君臣之差等也
279 1 withered / dried up 川淵枯則魚龍去之
280 1 不舉 bùjǔ erectile dysfunction / impotence 無君子則道不舉
281 1 responsibility / duty 躬自厚而薄責於人
282 1 kuàng extensive / wide / broad 不可少頃曠也
283 1 禽獸 qín shòu birds and animals / a creature / a beast 山林茂而禽獸歸之
284 1 不亦 bùyì is that not also? 不亦難乎
285 1 wén writing / text 節奏陵而文
286 1 不幸 bùxíng unfortunate / sad 若不幸而過
287 1 明顯 míngxiǎn clear / distinct / obvious 謂使幽人明顯
288 1 行刑 xíngxíng to carry out a death sentence / to execute 乃行刑賞
289 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 三年政成
290 1 piān to be one-sided / leaning / to slant 謂不偏聽也
291 1 害人 hàirén to harm somebody 謂賊害人
292 1 突觸 tūchù synapse 不自陵突觸犯
293 1 不守 bù shǒu to not protect 無人則土不守
294 1 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 亂所以自作也
295 1 誦經 sòngjīng to chant sutras 謂誦經
296 1 耆艾 qí'ài an old person 耆艾而信
297 1 hurried / worried 不至於刻急
298 1 言行 yán xíng words and actions 言行其所學
299 1 輔以 fǔyǐ supplemented by / accompanied by / with 在輔以中和察斷
300 1 Henan 與音豫
301 1 nüè cruel / harsh / oppressive 夫不教而殺謂之虐
302 1 guǎng wide / large / vast 廣納也
303 1 shēn human body / torso 故禮及身而行修
304 1 yào to want / to wish for 道法之摠要也
305 1 promptly / right away 亦勿用卽行之
306 1 kuí kui / a one legged dragon 若夔典樂
307 1 侵陵 qīnlíng to violate 侵陵
308 1 五十 wǔshí fifty 五十曰艾
309 1 tóng like / same / similar 尚與上同
310 1 cún to exist / to survive 得之則存
311 1 chuán to transmit
312 1 弟子 dìzi disciple / follower / student 弟子通利則思師
313 1 què but / yet / however / while / nevertheless 卻賢者行也
314 1 to take / to receive / to accept 廣納也
315 1 zhōu Zhou Dynasty 朋黨比周之譽
316 1 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 言行其所學
317 1 稱譽 chēngyù to praise 則明白稱譽
318 1 shí food / food and drink 取而食之
319 1 fàn a pattern / model / rule / law
320 1 I / me / my 我未有順事
321 1 yuàn to blame / to complain 則政令不行而上下怨疾
322 1 piān chapter / section / essay / article 之篇
323 1 在乎 zàihu to care about / to mind / to depend on / to be determined by 而在乎誠必用賢
324 1 之至 zhīzhì extremely 口行相反而欲賢者之至
325 1 四德 sì dé the four virtues 言有四德則可以爲人師
326 1 不在 bùzài not here 師法不在博習也
327 1 chéng honesty / sincerity 而在乎誠必用賢
328 1 wáng Wang 王者之事畢矣
329 1 to help / to assist 然後中和察斷以輔之
330 1 不在乎 bù zàihu not to care 不在乎不言用賢
331 1 gōng body 躬自厚而薄責於人
332 1 六十 liùshí sixty 六十曰耆
333 1 jiā house / home / residence 家之隆也
334 1 è evil / vice 當於惡
335 1 suí to soothe / to appease / to pacify 以綏四方
336 1 耀 yào to shine / to sparkle / to dazzle 夫耀蟬者務在明其火
337 1 yuǎn far / distant 引此以明自近及遠也
338 1 níng Nanjing 寧僭勿濫
339 1 如此 rúcǐ in this way / so 如此
340 1 qín birds / fowl 貨財禽犢之請
341 1 無益 wúyì to be no good / to not be beneficial 無益也
342 1 禮義 lǐ yì proper etiquette and right action 禮義備而君子歸之
343 1 無道 wú dào tyrannical / brutal 無道法則人不至
344 1 to visit 行賂請謁者也
345 1 tuān rapid water current / rapids 水深不湍峻
346 1 zòu to present / to offer 謂禮節奏
347 1 cái money / wealth / riches / valuables 貨財禽犢之請
348 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 言物不能欺也
349 1 京師 jīngshī a capital city 京師也
350 1 to take / to get / to fetch 取而食之
351 1 to bribe 行賂請謁者也
352 1 Lu 盧困反
353 1 與其 yǔqí it's better ... than ... 與其害善
354 1 xià next 上文下安
355 1 father 父者
356 1 功名 gōngmíng a scholarly honor / rank / achievement / fame / glory 功名之極也
357 1 自守 zì shǒu to fend for one's self / to have solid moral character 言人君自守禮之節奏
358 1 báo thin / slight / weak 躬自厚而薄責於人
359 1 相反 xiāngfǎn to be in conflict / to contradict 口行相反而欲賢者之至
360 1 能行 néngxíng ability to act 能行禮浹洽者
361 1 huì favor / benefit / blessing / kindness 惠此中國
362 1 kǎo to examine / to test 考其能以授所任之官
363 1 不可以 bù kě yǐ may not 不可以加矣
364 1 不若 bùruò not as good as 不若利淫
365 1 xiàn to offer / to present 則姦人不敢獻其謀也
366 1 qià to get along with / to make contact 能行禮浹洽者
367 1 朋黨 péngdǎng a clique 朋黨比周之譽
368 1 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude 無德不報
369 1 道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa 道法之摠要也
370 1 reason / logic / truth 知精微之理而能講論
371 1 伯夷 bó yí Bo Yi 伯夷典禮之比也
372 1 一二 yīèr one or two / a few 言有程則可以立一二之數
373 1 wood / lumber 謂木葉落
374 1 dàn to dread / to shrink from / to fear 尊嚴而憚
375 1 ài Ai 五十曰艾
376 1 zhào to illuminate / to shine 南方人照蟬
377 1 師法 shīfǎ a teaching method 師法不在博習也
378 1 disease / sickness / ailment 則政令不行而上下怨疾
379 1 xiǎn dangerous 山林險則鳥獸去之
380 1 忠言 zhōngyán loyal advice / sincere advice 忠言
381 1 以定 yǐdìng certainly 禮以定倫
382 1 xìn to believe / to trust 耆艾而信
383 1 to envy / to be jealous 謂妬賢
384 1 yòu again / also 又使明也
385 1 百姓 bǎixìng common people 刑政平而百姓歸之
386 1 無言 wúyán to remain silent / to have nothing to say 無言不讎
387 1 而已 éryǐ that is all 振其樹而已
388 1 人主 rénzhǔ a monarch 人主之害
389 1 治生 zhìshēng to earn a living 治生乎君子
390 1 bèi to prepare / get ready 禮義備而君子歸之
391 1 xià summer 諸夏也
392 1 故土 gùtǔ native country / one's homeland 故土之與人也
393 1 wēi small / tiny 知微而論
394 1 講論 jiǎnglùn upadeśa/ upadesa 知精微之理而能講論
395 1 不至於 bù zhì yú cannot go so far / be unlikely 不至於刻急
396 1 wàng absurd / fantastic / presumptuous 矜夸妄誕
397 1 wěi false / counterfeit / bogus 作僞心勞
398 1 度量 dùliàng a measure / tolerance / breadth / magnanimity 度量之摠名也
399 1 màn slow 則欲嚴峻不弛慢
400 1 gēn origin / cause / basis 糞其根也
401 1 kùn to be sleepy / to be drowsy 盧困反
402 1 to cheat / to double-cross / to deceive 言物不能欺也
403 1 先後 xiānhòu start and finish 雖先後不失
404 1 fǒu to negate / to deny 言定其當否
405 1 shì to test / to try / to experiment 姦愬莫之試也
406 1 huàn to suffer from a misfortune 無憂患則延年也
407 1 康誥 kānggào Announcement to the Prince of Kang 康誥
408 1 樂意 lèyì willing to / content / satisfied 樂意也
409 1 wáng to die 失之則亡
410 1 禮記 Lǐ Jì The Book of Rites / Classic of Rites 禮記
411 1 崇高 chónggāo lofty 政之崇高
412 1 父子 fù zǐ father and son 有禮則可以定君臣父子之倫也
413 1 happy / glad / cheerful / joyful 若夔典樂
414 1 精微 jīngwēi subtle / profound / refined 知精微之理而能講論
415 1 bái white 能以禮挾而貴名白
416 1 生養 shēngyǎng to bring up (children) / to raise / to bear 謂以德教生養民也
417 1 a calf 貨財禽犢之請
418 1 不敢 bùgǎn to not dare 則姦人不敢獻其謀也
419 1 xiū to decorate / to embellish 故禮及身而行修
420 1 大雅 Dàyǎ Daya / Greater Odes 大雅
421 1 wéi dangerous / precarious 失之則危
422 1 yōng ordinary / normal 勿庸以即
423 1 promptly / right away / immediately 勿庸以即
424 1 do not 姦愬莫之試也
425 1 盡忠 jìnzhōng to display utter loyalty 謂盡忠於上也
426 1 to carve / to engrave 不至於刻急
427 1 上文 shàng wén preceding part of the text 上文下安
428 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可少頃曠也
429 1 bìng also / furthermore 竝起
430 1 yōng to hold / to embrace / to wrap around / to gather around / to throng / to swarm / to support 讀曰擁
431 1 affairs / business / matter / activity 夫耀蟬者務在明其火
432 1 不行 bùxíng will not do / will not work 則政令不行而上下怨疾
433 1 diǎn canon / classic / scripture 若夔典樂
434 1 令行禁止 lìng xíng jìnzhǐ if he orders you go, he forbids you stop / to demand exact compliance with instructions 令行禁止
435 1 以敘 yǐxù Israel-Syria 德以敘位
436 1 rèn to bear / to undertake 考其能以授所任之官
437 1 壅蔽 yōngbì to cover / to conceal / to hide from view 不壅蔽也
438 1 yīn sound / noise 與音豫
439 1 tiáo a cicada / a broad locust
440 1 mào thick / lush / dense 山林茂而禽獸歸之
441 1 不肖 bùxiào unworthy 不肖者之退也
442 1 shén divine / mysterious / magical / supernatural 誠信如神
443 1 寬容 kuānróng lenient / tolerant 養民則欲寬容
444 1 不許 bùxǔ not allow / must not / can not 君子不許
445 1 to make a false accusation / to defame 以罪惡加累誣人也
446 1 旋流 xuánliú rotating flow 則多旋流也
447 1 yín obscene / licentious / lewd 不若利淫
448 1 zhǔ owner 今人主有能明其德者
449 1 chí to loosen / to relax / to unstring a bow 則欲嚴峻不弛慢
450 1 不明 bù míng not clear / unknown 火不明
451 1 female / feminine 女惟曰
452 1 禮節 lǐjié etiquette 謂禮節奏
453 1 尊嚴 zūnyán dignity / sanctity / honor 尊嚴而憚
454 1 nán difficult / arduous / hard 不亦難乎
455 1 德化 déhuà to influence through wholesome conduct 先賞罰後德化則亂
456 1 zéi thief 謂賊害人
457 1 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 恭敬以先之
458 1 今人 jīnrén modern people 今人主有能明其德者
459 1 善惡 shàn è good and evil 此四者皆言善惡之應也
460 1 shēng to be born / to give birth 亂生於小人
461 1 無主 wú zhǔ impermanence 謂無主首也
462 1 shǒu head 謂無主首也
463 1 qiān humble / modest 尚謙曰
464 1 犯法 fànfǎ to break the law 故使民犯法
465 1 如是 rúshì thus / so 如是則姦言
466 1 xuán to revolve 流旋也
467 1 解說 jiěshuō to explain / to comment 謂解說
468 1 extremely / very 功名之極也
469 1 zūn to honor / to respect 隆猶尊也

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
伯夷 bó yí Bo Yi
大雅 Dàyǎ Daya / Greater Odes
康诰 康誥 kānggào Announcement to the Prince of Kang
礼记 禮記 Lǐ Jì The Book of Rites / Classic of Rites
无德 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude
无忧 無憂 wú yōu No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
以叙 以敘 yǐxù Israel-Syria
中国 中國 zhōngguó
  1. China
  2. Middle Kingdom
中和 zhōnghé Zhonghe

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English