Glossary and Vocabulary for Records of the Grand Historian 《史記》, 《韓長孺列傳》 Biography of Han Changru

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 41 安國 Ān Guó Parthia 御史大夫韓安國者
2 27 yuē to speak / to say 見大長公主而泣曰
3 24 liáng a bridge 梁成安人也
4 23 wáng Wang 案責王所為
5 20 太后 Tài Hòu Empress Dowager 竇太后愛之
6 19 hàn Han Chinese 結於漢
7 17 huī great / expansive 安國及大行王恢將
8 15 單于 Chányú Chanyu 謂單于曰
9 14 匈奴 Xiōngnú Huns / Xiongnu 匈奴來請和親
10 14 bīng soldier / troops 捍吳兵於東界
11 13 使 shǐ to make / to cause 孝王使安國及張羽為將
12 12 qīn relatives 惟梁最親為艱難
13 12 to enter 入言警
14 12 shì matter / thing / item 事梁孝王為中大夫
15 12 yán to speak / to say / said 入言警
16 11 district / county 雁門馬邑豪聶翁壹因大行王恢言上曰
17 11 horse 雁門馬邑豪聶翁壹因大行王恢言上曰
18 10 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 僭於天子
19 10 to strike / to hit / to beat 將兵擊卻吳楚
20 10 將軍 jiāngjūn a general 衛尉李廣為驍騎將軍
21 10 rén person / people / a human being 梁成安人也
22 9 extra / surplus / remainder 長公主更賜安國可直千餘金
23 9 jīn today / modern / present / current / this / now 今太后以小睗苛禮責望梁王
24 9 wén to hear 天子聞之
25 9 to reach 孝王使安國及張羽為將
26 9 chén minister / statesman / official 為人臣之忠
27 9 孝王 Xiào Wáng King Xiao of Zhou 事梁孝王為中大夫
28 9 shǔ to count 一言泣數行下
29 8 guǐ sly / crafty 孝王新得齊人公孫詭
30 8 to die 而卒破亡
31 8 shàng top / a high position 於是上許和親
32 7 to stop / to cease / to suspend 漢兵亦罷
33 7 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 欲請以為內史
34 7 supreme ruler / emperor 太后知帝不善
35 7 can / may / permissible 長公主更賜安國可直千餘金
36 7 tián field / farmland 雜家說於騶田生所
37 7 shèng to beat / to win / to conquer 羊勝說孝王求為帝太子及益地事
38 7 zhōng middle 事梁孝王為中大夫
39 7 tún to station soldiers / to guard / to defend 大行王恢為將屯將軍
40 7 suì to comply with / to follow along 景帝遂聞詭
41 6 內史 nèishǐ Censor / Administrator 梁內史缺
42 6 xíng to walk / to move 一言泣數行下
43 6 guān an office 甲不就官
44 6 big / great / huge / large / major 所見者大
45 6 大王 dàwáng king 大王無良臣
46 6 zhòng heavy 太后益重安國
47 6 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 武安侯為丞相
48 6 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 於是單于穿塞將十餘萬騎
49 6 fén a mole 武安侯田蚡為漢太尉
50 5 shí time / a point or period of time 吳楚反時
51 5 zhǎn to cut / to chop / to sever 吾能斬馬邑令丞吏
52 5 jiǎ armor 蒙獄吏田甲辱安國
53 5 to die 死灰獨不復然乎
54 5 to capture / to imprison / to seize 虜以全制其敝
55 5 hán Korea / South Korea 韓長孺列傳
56 5 a supply cart / a covered wagon / a dray 李廣別從代主擊其輜重
57 5 increase / benefit 羊勝說孝王求為帝太子及益地事
58 5 jūn army / military 御史大夫韓安國為護軍將軍
59 5 御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary 御史大夫韓安國者
60 5 a jar / a jug / a vase 於梁舉壺遂
61 5 天下 tiānxià China 令天下盡知太后
62 5 shǐ history 得武州尉史
63 5 wèi a military officer 得武州尉史
64 5 to sob 見大長公主而泣曰
65 4 wēng an old man 雁門馬邑豪聶翁壹因大行王恢言上曰
66 4 zhī to know 太后知帝不善
67 4 děng et cetera / and so on 跪送臣等六人
68 4 to criticize 天子下議
69 4 yòng to use / to apply 乃陰使人刺漢用事謀臣
70 4 chéng a city / a town 以城降
71 4 one 雁門馬邑豪聶翁壹因大行王恢言上曰
72 4 xīn heart 心弗善也
73 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 以故吳不能過梁
74 4 wáng to die 田甲亡走
75 4 yǐn to lead / to guide 乃引兵還
76 4 qǐng to ask / to inquire 令得自請置相
77 4 dōng east 捍吳兵於東界
78 4 臨江 línjiāng Linjiang 孰與太上皇之與高皇帝及皇帝之與臨江王親
79 4 公孫 Gōngsūn Gongsun 孝王新得齊人公孫詭
80 4 power / force / strength 梁王之力也
81 4 niè to whisper 雁門馬邑豪聶翁壹因大行王恢言上曰
82 4 jiàn to see 弗見
83 4 responsibility / duty 案責王所為
84 4 desire 即欲以侘鄙縣
85 4 吳楚 Wú Chǔ southern states of Wu and Chu / the middle and lower Yangtze valley 吳楚反時
86 4 大行 dàxíng extensive cultivation 安國及大行王恢將
87 4 shā to kill / to murder / to slaughter 及殺故吳相袁盎
88 4 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 雜家說於騶田生所
89 4 Wu 捍吳兵於東界
90 4 為人 wéirén behavior / personal conduct 何梁王為人子之孝
91 3 wèi Eighth earthly branch 語未卒
92 3 method / way 其後安國坐法抵罪
93 3 shī to lose 安國坐法失官
94 3 feather 孝王使安國及張羽為將
95 3 a government official / a magistrate 數為邊吏
96 3 yuē approximately 率不過數歲即復倍約
97 3 to join / to combine 自關以東皆合從西鄉
98 3 三萬 sān wàn thirty thousand 王恢等兵三萬
99 3 valley / gorge / ravine 匿馬邑旁谷中
100 3 martial / military 入武州塞
101 3 hóu marquis / lord 武安侯田蚡為漢太尉
102 3 lüè plan / strategy 安國為人多大略
103 3 ài to love 竇太后愛之
104 3 衛青 Wèi Qīng Wei Qing 車騎將軍衛青擊匈奴
105 3 to give / to bestow favors 車旗皆帝所賜也
106 3 gain / advantage / benefit 漢數千里爭利
107 3 長公主 zhǎnggōngzhǔ a sister of the emperor or a prince 見大長公主而泣曰
108 3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 群臣議者多附安國
109 3 lái to come 今梁使來
110 3 zhàn war / fighting / battle 千里而戰
111 3 車騎 chēqí carraige and horses 漢伏兵車騎材官二十餘萬
112 3 lìng to make / to cause to be / to lead 令得自請置相
113 3 chē a vehicle 車旗皆帝所賜也
114 3 自殺 zìshā to commit suicide 卒自殺中尉府
115 3 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 乃怒梁使者
116 3 qiān one thousand 長公主更賜安國可直千餘金
117 3 to take / to get / to fetch 提三尺劍取天下者朕也
118 3 zhōu a state / a province 入武州塞
119 3 biān side / boundary / edge / margin 數為邊吏
120 3 xìng fortunate / lucky 幸大王自改
121 3 to go 塞下傳言單于已引去
122 3 諸侯 zhū hóu the feudal lords 而諸侯擾亂
123 3 jiǎn lame / cripple / unfortunate / slow / difficult 奉引墮車蹇
124 3 皇帝 huángdì Emperor 大王自度於皇帝
125 3 zhōng end / finish / conclusion 故太上皇終不得制事
126 3 to move one's abode / to shift / to migrate 後徙睢陽
127 3 capacity / degree / a standard / a measure 大王自度於皇帝
128 3 suì age 率不過數歲即復倍約
129 3 to humiliate / to insult / to abuse 蒙獄吏田甲辱安國
130 3 cái material / stuff 漢伏兵車騎材官二十餘萬
131 3 xiè to thank 而免冠謝太后曰
132 3 soil / ground / land 羊勝說孝王求為帝太子及益地事
133 3 李廣 Lǐ Guǎng Li Guang 衛尉李廣為驍騎將軍
134 3 anger / rage / fury 乃怒梁使者
135 3 景帝 Jǐng Dì Emperor Jing of Han 景帝母弟
136 3 to protect / to guard 御史大夫韓安國為護軍將軍
137 3 衛尉 wèiwèi Commandant of Guards 衛尉李廣為驍騎將軍
138 3 zhì to create / to make / to manufacture 故太上皇終不得制事
139 3 shì a gentleman / a knight 然得完陛下士三萬人
140 3 apprentice / disciple 起徒中為二千石
141 2 a child 韓長孺列傳
142 2 zhǔ owner 主辱臣死
143 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 吳楚反時
144 2 shǐ beginning / start 始約虜入馬邑城
145 2 guó a country / a state / a kingdom 謝安國曰
146 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 心弗善也
147 2 xìn to believe / to trust 單于愛信之
148 2 jīn gold 長公主更賜安國可直千餘金
149 2 guò to cross / to go over / to pass 以故吳不能過梁
150 2 廷尉 Tíngwèi Tingwei / Commandant of Justice 於是下恢廷尉
151 2 shǔ to belong to / be subordinate to 自上古不屬為人
152 2 ráo to bend 橈明法
153 2 to leave behind 乃為太后遺憂
154 2 千里 qiān lǐ thousand li / long distance 千里而戰
155 2 dòu a hole / a burrow 竇太后愛之
156 2 xīn new / fresh / modern 孝王新得齊人公孫詭
157 2 明年 míngnián next year 其明年
158 2 one 悅一邪臣浮說
159 2 wèi to call 謂單于曰
160 2 shēng to be born / to give birth 雜家說於騶田生所
161 2 mén door / gate / doorway / gateway 及入鴈門
162 2 wàn ten thousand 於是單于穿塞將十餘萬騎
163 2 由此 yóucǐ hereby / from this 張羽名由此顯
164 2 太上皇 Tàishàng Huáng Retired Emperor 孰與太上皇之與高皇帝及皇帝之與臨江王親
165 2 to arrest / to catch / to seize 乃遣使捕詭
166 2 liù six 跪送臣等六人
167 2 所為 suǒwèi what one does / doings 案責王所為
168 2 miǎn to spare 而免冠謝太后曰
169 2 jìn to the greatest extent / utmost 令天下盡知太后
170 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 臣固知還而斬
171 2 to ride an animal or bicycle 於是單于穿塞將十餘萬騎
172 2 穿 chuān to dress / to wear 矢不能穿魯縞
173 2 shǒu head 王恢首造馬邑事
174 2 interest 太中大夫李息為材官將軍
175 2 qiáng strong / powerful 有其眾不足以為彊
176 2 dialect / language / speech 語曰
177 2 xiàn county 即欲以侘鄙縣
178 2 hair 約單于入馬邑而漢兵縱發
179 2 gào to tell / to say / said / told 大長公主具以告太后
180 2 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 約單于入馬邑而漢兵縱發
181 2 數月 shǔyuè several months 安國病免數月
182 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 安國病免數月
183 2 kǒng fearful / apprehensive 梁王恐
184 2 àn case / incident 案責王所為
185 2 hòu after / later 後徙睢陽
186 2 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如勿許
187 2 gōng to attack / to assault 東越相攻
188 2 guì expensive / costly / valuable 親貴用事
189 2 太子 tàizǐ a crown prince 羊勝說孝王求為帝太子及益地事
190 2 涕泣 tìqì to weep / to shed tears 日夜涕泣思慕
191 2 qiān to move / to shift 遷為大司農
192 2 to break / to ruin / to destroy 吳楚已破
193 2 xiào to be filial 何梁王為人子之孝
194 2 to hide / to go into hiding 勝匿孝王所
195 2 beard / mustache 習知胡事
196 2 hòu thick 厚賜之
197 2 yuè month 月餘不得
198 2 大夫 dàifu doctor 事梁孝王為中大夫
199 2 其後 qí hòu after that 其後梁王益親驩
200 2 quē be short of / to lack 梁內史缺
201 2 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 得其地不足以為廣
202 2 漁陽 yúyáng Yuyang 屯於漁陽
203 2 xián liesure 臨江親父子之閒
204 2 thorn / sting / prick 乃陰使人刺漢用事謀臣
205 2 zhōng loyalty / devotion 為人臣之忠
206 2 even / equal / uniform
207 2 chēng to call / to address 故出稱蹕
208 2 xián virtuous / worthy 天子亦素聞其賢
209 2 gōng a palace 用宮垣事
210 2 yīn cloudy / overcast 乃陰使人刺漢用事謀臣
211 2 residence / dwelling 居無何
212 2 child / son 何梁王為人子之孝
213 2 中尉 zhōngwèi lieutenant (navy) / first lieutenant (army) / subaltern 卒自殺中尉府
214 2 日夜 rìyè day and night / around the clock 日夜涕泣思慕
215 2 to allow / to permit 不如勿許
216 2 wall 安國壁乃有七百餘人
217 2 武安 wǔān Wu'an 武安侯田蚡為漢太尉
218 2 yàn a wild goose 及入鴈門
219 2 lián upright / honorable / honest 所推舉皆廉士
220 2 zhì to place / to lay out 令得自請置相
221 2 一言 yīyán one sentence / brief remark 一言泣數行下
222 2 十萬 shí wàn one hundred thousand 漢兵數十萬伏馬邑下
223 2 fāng square / quadrilateral / one side 即上書言方田作時
224 2 a man / a male adult 夫前日吳
225 2 sufficient / enough 公等足與治乎
226 2 to lift / to hold up / to raise 遷徙鳥舉
227 2 zuò to sit 其後安國坐法抵罪
228 2 不敢 bùgǎn to not dare 吳楚以故兵不敢西
229 2 xiōng elder brother 梁王父兄皆帝王
230 2 不為 bùwéi to not do 安知其不為虎
231 2 建元 Jiàn Yuán Jian Yuan reign 建元中
232 2 Li 太中大夫李息為材官將軍
233 2 end / final stage / latter part 沖風之末
234 2 shí a rock / a stone 二千石
235 2 安知 ānzhī how do you know? 安知其不為虎
236 2 xiǎn to show / to manifest / to display 張羽名由此顯
237 2 zài in / at 帝在中
238 2 二千 èr qiān two thousand 二千石
239 2 to drown 然即溺之
240 2 shí ten 漢使十輩至梁
241 2 gōng merit 皆無功
242 2 zhū to execute / to put to death / to condemn 今不成而誅恢
243 2 jiàng to descend / to fall / to drop 越殺其王降
244 1 之內 zhīnèi inside 壺遂之內廉行修
245 1 xiū to decorate / to embellish 壺遂之內廉行修
246 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 且縱單于不可得
247 1 several 幾為漢所賣
248 1 qiú to request 羊勝說孝王求為帝太子及益地事
249 1 獄吏 yùlì prison guard / jailer 蒙獄吏田甲辱安國
250 1 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 武安侯田蚡為漢太尉
251 1 千金 qiānjīn thousand jin 斤 (pounds) of gold / money and riches / (honorific) invaluable (support) / (honorific) daughter 恢私行千金丞相蚡
252 1 wán to complete / to finish / to settle 然得完陛下士三萬人
253 1 to fly 習知胡事
254 1 to look after / to attend to 單于顧謂左右曰
255 1 shuò first day of the lunar month 安國以元朔二年中卒
256 1 前日 qiánrì day before yesterday 夫前日吳
257 1 to arise / to get up 起徒中為二千石
258 1 zuò to do 即上書言方田作時
259 1 定律 dìnglǜ an established law 余與壺遂定律歷
260 1 huī gray 死灰獨不復然乎
261 1 zhào an imperial decree 乃詔王以安國為內史
262 1 不忍 bù rěn cannot bear to / disturbed 不忍致法於王
263 1 禽獸 qín shòu birds and animals / a creature / a beast 懷禽獸之心
264 1 jié to bond / to tie / to bind 結於漢
265 1 yáng sun 居于櫟陽
266 1 chà to brag / to boast 即欲以侘鄙縣
267 1 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 則元光元年
268 1 不成 bùchéng unsuccessful 今不成而誅恢
269 1 破亡 pòwáng to die out / conquered 而卒破亡
270 1 天王 tiānwáng a deva king / an emperor / a god / a lokapala / a heavenly king / a guardian of the directions 天王
271 1 Shandong 矢不能穿魯縞
272 1 長城 chángchéng Great Wall 於是單于入漢長城武州塞
273 1 néng can / able 吾能斬馬邑令丞吏
274 1 jiè border / boundary 捍吳兵於東界
275 1 píng flat / level / smooth 乃更以平棘侯薛澤為丞相
276 1 huì can / be able to 會遂卒
277 1 to sympathize / to give relief / to compensate 而太后弗恤也
278 1 抵罪 dǐzuì to be punished for a crime 其後安國坐法抵罪
279 1 shǐ arrow / dart 矢不能穿魯縞
280 1 百餘 bǎiyú a hundred or more 未至馬邑百餘里
281 1 私行 sīxíng to travel on private business / to act without official approval / to inspect incognito / to act in one's own interest 恢私行千金丞相蚡
282 1 以太 yǐtài Ether- 天子以太后故
283 1 jiàn sword / dagger / saber 提三尺劍取天下者朕也
284 1 高帝 gāodì Emperor Gao of Southern Qi 然而高帝曰
285 1 shì a flash 今太后以小睗苛禮責望梁王
286 1 國中 guózhōng junior high school 驅馳國中
287 1 思慕 sīmù to cherish the memory of somebody / to think of with respect 日夜涕泣思慕
288 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 大長公主具以告太后
289 1 烽燧 fēngsuì fire beacon tower / times of war 攻烽燧
290 1 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 斯鞠躬君子也
291 1 zhé sides of chariot for weapons 輒案責之
292 1 zhào Zhao 趙七國反時
293 1 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 有如太后宮車即晏駕
294 1 左右 zuǒyòu approximately 單于顧謂左右曰
295 1 zhà to cheat / to swindle 詐斬死罪囚
296 1 extra / surplus / remainder 余與壺遂定律歷
297 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 今太后以小睗苛禮責望梁王
298 1 bào newspaper 漢使還報
299 1 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 太后知帝不善
300 1 舉國 jǔ guó the entire country 相以下舉國大索
301 1 to float / to drift / to waft 悅一邪臣浮說
302 1 zhān verbose / talkative 壺遂官至詹事
303 1 zōu a groom or chariot driver employed by a noble 雜家說於騶田生所
304 1 chì to scold / to upbraid / to accuse / to reproach 後稍斥疏
305 1 to clear streets when emperor tours 故出稱蹕
306 1 a crossbow / a bow 且彊弩之極
307 1 zào to make / to build / to manufacture 王恢首造馬邑事
308 1 sòng to deliver / to carry / to give 跪送臣等六人
309 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 帝心乃解
310 1 guì to kneel 跪送臣等六人
311 1 to raise animals 匈奴虜略千餘人及畜產而去
312 1 duò to fall / to sink 奉引墮車蹇
313 1 睢陽 suīyáng Suiyang 後徙睢陽
314 1 mother 景帝母弟
315 1 上朝 shàngcháo to go to court 上朝太后
316 1 natural salt 行掠鹵
317 1 banner / flag 車旗皆帝所賜也
318 1 zhì to rule / to govern / to manage / to control 公等足與治乎
319 1 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 犯上禁
320 1 guǎng wide / large / vast 得其地不足以為廣
321 1 chōng to charge at 沖風之末
322 1 士大夫 Shì Dàifu Scholar-official / Scholar-gentlemen / Scholar-bureaucrats / Scholar-gentry 以慰士大夫心
323 1 不知 bùzhī do not know 不知所為
324 1 王父 wángfù grandfather 梁王父兄皆帝王
325 1 oak 居于櫟陽
326 1 mài to sell 幾為漢所賣
327 1 quán perfect 虜以全制其敝
328 1 傳言 chuányán to pass down 塞下傳言單于已引去
329 1 忠厚 zhōnghòu honest and sincere 而出於忠厚焉
330 1 guān cap / crown / headgear 而免冠謝太后曰
331 1 huān a kind of horse 其後梁王益親驩
332 1 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 我滅而宗
333 1 計畫 jìhuà to plan 勝等計畫
334 1 陛下 bì xià your majesty 然得完陛下士三萬人
335 1 不復 bùfù to not go back 死灰獨不復然乎
336 1 七國 qīguó seven states 趙七國反時
337 1 yān Yan 燕人也
338 1 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 貪嗜於財
339 1 疏遠 shūyuǎn to drift apart / to become estranged / to alienate 安國既疏遠
340 1 雜家 Zá Jiā Miscellaneous School of Thought / Eclectics 雜家說於騶田生所
341 1 力戰 lìzhàn to fight with all one's might 張羽力戰
342 1 無何 wúhé nothing else / soon / before long 居無何
343 1 zhuī to pursue / to chase 漢兵追至塞
344 1 private 治天下終不以私亂公
345 1 獲利 huòlì to profit 兵不獲利
346 1 shàn to be skillful in / to be good at 擅引兵罷也
347 1 治天下 zhì tiānxià to rule all under Heaven 治天下終不以私亂公
348 1 thing / matter 安國以五百金物遺蚡
349 1 見大 jiàn dà the element of visibility 見大長公主而泣曰
350 1 jǐng to alert / to warn 入言警
351 1 to cheat / to double-cross / to deceive 將屯又為匈奴所欺
352 1 肉袒 ròutǎn to make a humble apology 甲因肉袒謝
353 1 yuán a robe 及殺故吳相袁盎
354 1 父子 fù zǐ father and son 臨江親父子之閒
355 1 guī to go back / to return 幸得罷歸
356 1 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 智足以當世取合
357 1 jiē to join 兵與單于接
358 1 韓子 Hán Zǐ Han Zi 嘗受韓子
359 1 上古 shànggǔ the distant past / ancient times / antiquity / early historical times 自上古不屬為人
360 1 tīng to listen 恐漢大臣不聽
361 1 bèi contemporaries / generation / lifetime 漢使十輩至梁
362 1 an official institution / a state bureau 卒自殺中尉府
363 1 tóu head 縣其頭馬邑城
364 1 inside / interior 未至馬邑百餘里
365 1 plain / white 天子亦素聞其賢
366 1 居家 jūjiā to live at home 居家
367 1 láng wolf 安知其不為狼
368 1 不便 bùbiàn inconvenient / inappropriate / unsuitable / short of cash 擊之不便
369 1 謀臣 móuchén imperial strategic adviser / expert on strategy 乃陰使人刺漢用事謀臣
370 1 不見 bújiàn to not see 不見一人
371 1 a device / a tool / a utensil / an implement 唯天子以為國器
372 1 東方 dōngfāng The East / The Orient 是時匈奴虜言當入東方
373 1 以下 yǐxià below / under / following 相以下舉國大索
374 1 chǎn to bear / to reproduce / to give birth 匈奴虜略千餘人及畜產而去
375 1 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 乃遣使捕詭
376 1 出於 chūyú to be due to / to arise from / to stem from 而出於忠厚焉
377 1 推舉 tuījǔ to elect / to choose 所推舉皆廉士
378 1 wǎng to go (in a direction) 度往擊輜重
379 1 人馬 rén mǎ men and horses 則人馬罷
380 1 páng side 匿馬邑旁谷中
381 1 huái bosom / breast 懷禽獸之心
382 1 suǒ to search / to inquire 相以下舉國大索
383 1 shuāi to weaken / to decline 末力衰也
384 1 chǔ state of Chu
385 1 yóu to swim 出入游戲
386 1 wilderness 徒見畜牧於野
387 1 meaning / sense 觀韓長孺之義
388 1 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 廢王臨江
389 1 pān to climb 大王尚誰攀乎
390 1 four 安國為御史大夫四歲餘
391 1 yòu right / right-hand 屯右北平
392 1 雁門 yànmén Yanmen 雁門馬邑豪聶翁壹因大行王恢言上曰
393 1 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 漢數千里爭利
394 1 shì a generation 世之言梁多長者
395 1 精兵 jīng bīng crack troops 必與單于精兵戰
396 1 shū to remove obstructions 後稍斥疏
397 1 名士 míng shì a famous scholar / a worthy / a celebrity 皆天下名士
398 1 犯上 fànshàng to offend one's superiors 犯上禁
399 1 guān to close 自關以東皆合從西鄉
400 1 to happen upon / to meet with by chance 卒善遇之
401 1 請辭 qǐngcí to ask somebody to resign from a post 請辭賜死
402 1 wèn to ask 欲刺問尉史
403 1 hàn to ward off 捍吳兵於東界
404 1 帝王 dìwáng an emperor / a regent / a monarch 梁王父兄皆帝王
405 1 èr two 安國以元朔二年中卒
406 1 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 悅一邪臣浮說
407 1 shì to look at / to see 使使視之
408 1 罷兵 bàbīng to cease battle 則以便宜罷兵
409 1 bài to bow / to pay respect to 漢使使者拜安國為梁內史
410 1 庶人 shùrén common people 贖為庶人
411 1 hurried / worried 可急來
412 1 太守 tài shǒu a governor of a province 殺遼西太守
413 1 shēn deep 壺遂之深中隱厚
414 1 艱難 jiānnán difficult 惟梁最親為艱難
415 1 五百 wǔ bǎi five hundred 安國以五百金物遺蚡
416 1 běi north 即召以為北地都尉
417 1 chéng to assist / to aid / to rescue 吾能斬馬邑令丞吏
418 1 fèng to offer / to present 奉引墮車蹇
419 1 shú to buy / to redeem 贖為庶人
420 1 鞠躬 jūgōng to bow 斯鞠躬君子也
421 1 father 雖有親父
422 1 都尉 dūwèi rank / military rank 即召以為北地都尉
423 1 人眾 rénzhòng many people / crowds of people 臣以三萬人眾不敵
424 1 dòu to tease / tempt / to allure / to arouse / to stir 廷尉當恢逗橈
425 1 hòu after / later 天子以太后故
426 1 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 群臣議者多附安國
427 1 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 蒙獄吏田甲辱安國
428 1 出入 chūrù to go out and come in 出入游戲
429 1 to rely on / to depend on 天子方倚以為漢相
430 1 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 將軍李廣為匈奴所得
431 1 鴻毛 hóng máo something very light or trivial 力不能漂鴻毛
432 1 北平 Běipíng Beiping 屯右北平
433 1 王益 wángyì Wangyi 其後梁王益親驩
434 1 伏兵 fúbīng hidden troops / ambush 漢伏兵車騎材官二十餘萬
435 1 ōu Europe 病歐血死
436 1 不敵 bùdí to be no match for / cannot beat 臣以三萬人眾不敵
437 1 忽忽不樂 hū hū bù lè disappointed / depressed 意忽忽不樂
438 1 即位 jíwèi to succeed to the throne 共王即位
439 1 太仆 tàipú Grand Servant 太仆公孫賀為輕車將軍
440 1 興兵 xīngbīng to send troops 興兵擊之
441 1 háo brave / heroic / chivalrous / bold / audacious 雁門馬邑豪聶翁壹因大行王恢言上曰
442 1 zhì to go up to / most 郅他
443 1 Mǐn Fujian 閩越
444 1 xiào to smile / to laugh 安國笑曰
445 1 lóng tall grass / water-weeds 破胡蘢城
446 1 所部 suǒbù troops under one's command 恢所部擊其輜重
447 1 bài to defeat / to vanquish 漢兵勢必敗
448 1 xuē Xue 乃更以平棘侯薛澤為丞相
449 1 dài to represent / to substitute / to replace 李廣別從代主擊其輜重
450 1 財物 cái wù money and goods / property 財物可盡得
451 1 太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe 太史公曰
452 1 遼西 Liáoxī west of Liaoning 殺遼西太守
453 1 上書 shàngshū to write a letter (to the authorities) / to present a petition 即上書言方田作時
454 1 cháng to taste 嘗受韓子
455 1 zhí straight 長公主更賜安國可直千餘金
456 1 大臣 dàchén chancellor / minister 恐漢大臣不聽
457 1 yuè pleased 悅一邪臣浮說
458 1 親信 qīnxìn a trusted aide 親信邊
459 1 共王 Gòng Wáng King Gong of Zhou 共王即位
460 1 難得 nándé difficult to obtain 難得而制也
461 1 to congratulate 太仆公孫賀為輕車將軍
462 1 rustic / low / base / mean 即欲以侘鄙縣
463 1 yuán a low wall 用宮垣事
464 1 idea 意忽忽不樂
465 1 proper / suitable / appropriate 則以便宜罷兵
466 1 遷徙 qiānxǐ to migrate / to move 遷徙鳥舉
467 1 rate / frequency / proportion / ratio 率不過數歲即復倍約
468 1 yuǎn far / distant 言匈奴遠去
469 1 持重 chízhòng prudent / cautious 安國持重
470 1 yōu to worry / to be concerned 乃為太后遺憂
471 1 不出 bùchū not transcending 天子怒王恢不出擊單于輜重
472 1 thorns / brambles 乃更以平棘侯薛澤為丞相
473 1 to be fond of / to like 太后喜曰
474 1 áo to ramble 公孫敖大亡卒
475 1 不勝 bùshèng cannot bear or stand / to be unequal to 不勝
476 1 二十 èrshí twenty 漢伏兵車騎材官二十餘萬
477 1 zǒu to walk / to go / to move 田甲亡走
478 1 guāng light 則元光元年
479 1 gōng public/ common / state-owned 治天下終不以私亂公
480 1 shì to release / to set free 梁事皆得釋
481 1 ěr ear 禔取辱耳
482 1 empty / deserted 而大王終不覺寤
483 1 賜死 cìsǐ to commit suicide on the orders of a sovereign 請辭賜死
484 1 成安 chéngān Chang'an 梁成安人也
485 1 kuì shame / decorum / propriety 甚自愧
486 1 lüè to rob / to ransack / to plunder 行掠鹵
487 1 piāo to float / to drift 力不能漂鴻毛
488 1 liáng good / virtuous / respectable 大王無良臣
489 1 西鄉 Xīxiāng Xixiang 自關以東皆合從西鄉
490 1 to know / to learn about / to comprehend 悉見梁使
491 1 wàng to gaze / to look towards 今太后以小睗苛禮責望梁王
492 1 alone / independent / single / sole 死灰獨不復然乎
493 1 yǐn to hide / to conceal 壺遂之深中隱厚
494 1 jiàn to usurp 僭於天子
495 1 不以 bùyǐ not because of 治天下終不以私亂公
496 1 sān three 提三尺劍取天下者朕也
497 1 zhì wisdom / knowledge / understanding 智足以當世取合
498 1 大司農 dàsīnóng Office of Agricultural Supervision 遷為大司農
499 1 輕車 qīngchē a light carriage 太仆公孫賀為輕車將軍
500 1 shòu to suffer / to be subjected to 嘗受韓子

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 41 安國 Ān Guó Parthia 御史大夫韓安國者
2 37 wèi for / to 事梁孝王為中大夫
3 36 zhī him / her / them / that 竇太后愛之
4 27 yuē to speak / to say 見大長公主而泣曰
5 24 liáng a bridge 梁成安人也
6 23 wáng Wang 案責王所為
7 22 also / too 梁成安人也
8 20 太后 Tài Hòu Empress Dowager 竇太后愛之
9 19 hàn Han Chinese 結於漢
10 19 so as to / in order to 以故吳不能過梁
11 18 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 見大長公主而泣曰
12 17 huī great / expansive 安國及大行王恢將
13 15 單于 Chányú Chanyu 謂單于曰
14 14 匈奴 Xiōngnú Huns / Xiongnu 匈奴來請和親
15 14 bīng soldier / troops 捍吳兵於東界
16 13 使 shǐ to make / to cause 孝王使安國及張羽為將
17 13 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃怒梁使者
18 13 his / hers / its / theirs 安知其不為虎
19 12 qīn relatives 惟梁最親為艱難
20 12 to enter 入言警
21 12 shì matter / thing / item 事梁孝王為中大夫
22 12 de potential marker 令得自請置相
23 12 yán to speak / to say / said 入言警
24 12 in / at 雜家說於騶田生所
25 11 district / county 雁門馬邑豪聶翁壹因大行王恢言上曰
26 11 horse 雁門馬邑豪聶翁壹因大行王恢言上曰
27 10 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 僭於天子
28 10 to strike / to hit / to beat 將兵擊卻吳楚
29 10 將軍 jiāngjūn a general 衛尉李廣為驍騎將軍
30 10 and 公等足與治乎
31 10 rén person / people / a human being 梁成安人也
32 9 extra / surplus / remainder 長公主更賜安國可直千餘金
33 9 jīn today / modern / present / current / this / now 今太后以小睗苛禮責望梁王
34 9 wén to hear 天子聞之
35 9 to reach 孝王使安國及張羽為將
36 9 jiē all / each and every / in all cases 自關以東皆合從西鄉
37 9 chén minister / statesman / official 為人臣之忠
38 9 not / no 甲不就官
39 9 孝王 Xiào Wáng King Xiao of Zhou 事梁孝王為中大夫
40 9 shǔ to count 一言泣數行下
41 8 guǐ sly / crafty 孝王新得齊人公孫詭
42 8 to die 而卒破亡
43 8 xià next 一言泣數行下
44 8 shàng top / a high position 於是上許和親
45 7 to stop / to cease / to suspend 漢兵亦罷
46 7 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 欲請以為內史
47 7 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 雜家說於騶田生所
48 7 xiāng each other / one another / mutually 令得自請置相
49 7 promptly / right away / immediately 即欲以侘鄙縣
50 7 jiāng will / shall (future tense) 孝王使安國及張羽為將
51 7 supreme ruler / emperor 太后知帝不善
52 7 can / may / permissible 長公主更賜安國可直千餘金
53 7 tián field / farmland 雜家說於騶田生所
54 7 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 以故吳不能過梁
55 7 shèng to beat / to win / to conquer 羊勝說孝王求為帝太子及益地事
56 7 zhōng middle 事梁孝王為中大夫
57 7 tún to station soldiers / to guard / to defend 大行王恢為將屯將軍
58 7 suì to comply with / to follow along 景帝遂聞詭
59 6 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 御史大夫韓安國者
60 6 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是景帝
61 6 內史 nèishǐ Censor / Administrator 梁內史缺
62 6 xíng to walk / to move 一言泣數行下
63 6 chū to go out / to leave 故出稱蹕
64 6 no 心弗善也
65 6 guān an office 甲不就官
66 6 big / great / huge / large / major 所見者大
67 6 大王 dàwáng king 大王無良臣
68 6 zhì to / until 漢使十輩至梁
69 6 zhòng heavy 太后益重安國
70 6 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 武安侯為丞相
71 6 naturally / of course / certainly 令得自請置相
72 6 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 於是單于穿塞將十餘萬騎
73 6 fén a mole 武安侯田蚡為漢太尉
74 5 dāng to be / to act as / to serve as 當是時
75 5 shí time / a point or period of time 吳楚反時
76 5 zhǎn to cut / to chop / to sever 吾能斬馬邑令丞吏
77 5 jiǎ armor 蒙獄吏田甲辱安國
78 5 yǒu is / are / to exist 雖有親父
79 5 to die 死灰獨不復然乎
80 5 to capture / to imprison / to seize 虜以全制其敝
81 5 hán Korea / South Korea 韓長孺列傳
82 5 a supply cart / a covered wagon / a dray 李廣別從代主擊其輜重
83 5 increase / benefit 羊勝說孝王求為帝太子及益地事
84 5 jūn army / military 御史大夫韓安國為護軍將軍
85 5 御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary 御史大夫韓安國者
86 5 a jar / a jug / a vase 於梁舉壺遂
87 5 天下 tiānxià China 令天下盡知太后
88 5 shǐ history 得武州尉史
89 5 wèi a military officer 得武州尉史
90 5 to sob 見大長公主而泣曰
91 5 hái also / in addition / more 漢使還報
92 4 wēng an old man 雁門馬邑豪聶翁壹因大行王恢言上曰
93 4 zhī to know 太后知帝不善
94 4 děng et cetera / and so on 跪送臣等六人
95 4 to criticize 天子下議
96 4 yòng to use / to apply 乃陰使人刺漢用事謀臣
97 4 chéng a city / a town 以城降
98 4 one 雁門馬邑豪聶翁壹因大行王恢言上曰
99 4 xīn heart 心弗善也
100 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 以故吳不能過梁
101 4 wáng to die 田甲亡走
102 4 yǐn to lead / to guide 乃引兵還
103 4 qǐng to ask / to inquire 令得自請置相
104 4 dōng east 捍吳兵於東界
105 4 臨江 línjiāng Linjiang 孰與太上皇之與高皇帝及皇帝之與臨江王親
106 4 公孫 Gōngsūn Gongsun 孝王新得齊人公孫詭
107 4 again / more / repeatedly 率不過數歲即復倍約
108 4 power / force / strength 梁王之力也
109 4 niè to whisper 雁門馬邑豪聶翁壹因大行王恢言上曰
110 4 zhǎng director / chief / head / elder 韓長孺列傳
111 4 jiàn to see 弗見
112 4 responsibility / duty 案責王所為
113 4 desire 即欲以侘鄙縣
114 4 吳楚 Wú Chǔ southern states of Wu and Chu / the middle and lower Yangtze valley 吳楚反時
115 4 and 匈奴來請和親
116 4 yuè more 閩越
117 4 大行 dàxíng extensive cultivation 安國及大行王恢將
118 4 shā to kill / to murder / to slaughter 及殺故吳相袁盎
119 4 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 雜家說於騶田生所
120 4 rán correct / right / certainly 死灰獨不復然乎
121 4 Wu 捍吳兵於東界
122 4 為人 wéirén behavior / personal conduct 何梁王為人子之孝
123 3 wèi Eighth earthly branch 語未卒
124 3 method / way 其後安國坐法抵罪
125 3 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 月餘不得
126 3 no 大王無良臣
127 3 shī to lose 安國坐法失官
128 3 feather 孝王使安國及張羽為將
129 3 a government official / a magistrate 數為邊吏
130 3 yuē approximately 率不過數歲即復倍約
131 3 to join / to combine 自關以東皆合從西鄉
132 3 三萬 sān wàn thirty thousand 王恢等兵三萬
133 3 valley / gorge / ravine 匿馬邑旁谷中
134 3 martial / military 入武州塞
135 3 hóu marquis / lord 武安侯田蚡為漢太尉
136 3 lüè plan / strategy 安國為人多大略
137 3 ài to love 竇太后愛之
138 3 衛青 Wèi Qīng Wei Qing 車騎將軍衛青擊匈奴
139 3 otherwise / but / however 則人馬罷
140 3 expresses question or doubt 死灰獨不復然乎
141 3 to give / to bestow favors 車旗皆帝所賜也
142 3 gain / advantage / benefit 漢數千里爭利
143 3 長公主 zhǎnggōngzhǔ a sister of the emperor or a prince 見大長公主而泣曰
144 3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 群臣議者多附安國
145 3 lái to come 今梁使來
146 3 zhàn war / fighting / battle 千里而戰
147 3 車騎 chēqí carraige and horses 漢伏兵車騎材官二十餘萬
148 3 zhāng a sheet / a leaf 孝王使安國及張羽為將
149 3 cóng from 自關以東皆合從西鄉
150 3 lìng to make / to cause to be / to lead 令得自請置相
151 3 chē a vehicle 車旗皆帝所賜也
152 3 自殺 zìshā to commit suicide 卒自殺中尉府
153 3 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 乃怒梁使者
154 3 qiān one thousand 長公主更賜安國可直千餘金
155 3 what / where / which 何梁王為人子之孝
156 3 to take / to get / to fetch 提三尺劍取天下者朕也
157 3 also / too 天子亦素聞其賢
158 3 shì is / are / am / to be 當是時
159 3 I 吾今出詭
160 3 zhōu a state / a province 入武州塞
161 3 biān side / boundary / edge / margin 數為邊吏
162 3 xìng fortunate / lucky 幸大王自改
163 3 to go 塞下傳言單于已引去
164 3 諸侯 zhū hóu the feudal lords 而諸侯擾亂
165 3 jiǎn lame / cripple / unfortunate / slow / difficult 奉引墮車蹇
166 3 皇帝 huángdì Emperor 大王自度於皇帝
167 3 zhōng end / finish / conclusion 故太上皇終不得制事
168 3 to move one's abode / to shift / to migrate 後徙睢陽
169 3 capacity / degree / a standard / a measure 大王自度於皇帝
170 3 suì age 率不過數歲即復倍約
171 3 to humiliate / to insult / to abuse 蒙獄吏田甲辱安國
172 3 already / afterwards 吳楚已破
173 3 cái material / stuff 漢伏兵車騎材官二十餘萬
174 3 xiè to thank 而免冠謝太后曰
175 3 soil / ground / land 羊勝說孝王求為帝太子及益地事
176 3 李廣 Lǐ Guǎng Li Guang 衛尉李廣為驍騎將軍
177 3 qiě moreover / also 且彊弩之極
178 3 anger / rage / fury 乃怒梁使者
179 3 景帝 Jǐng Dì Emperor Jing of Han 景帝母弟
180 3 to protect / to guard 御史大夫韓安國為護軍將軍
181 3 衛尉 wèiwèi Commandant of Guards 衛尉李廣為驍騎將軍
182 3 zhì to create / to make / to manufacture 故太上皇終不得制事
183 3 shì a gentleman / a knight 然得完陛下士三萬人
184 3 apprentice / disciple 起徒中為二千石
185 2 a child 韓長孺列傳
186 2 zhǔ owner 主辱臣死
187 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 吳楚反時
188 2 shǐ beginning / start 始約虜入馬邑城
189 2 guó a country / a state / a kingdom 謝安國曰
190 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 心弗善也
191 2 xìn to believe / to trust 單于愛信之
192 2 jīn gold 長公主更賜安國可直千餘金
193 2 guò to cross / to go over / to pass 以故吳不能過梁
194 2 chū at first / at the beginning / initially 非初不勁
195 2 廷尉 Tíngwèi Tingwei / Commandant of Justice 於是下恢廷尉
196 2 shǔ to belong to / be subordinate to 自上古不屬為人
197 2 ráo to bend 橈明法
198 2 to leave behind 乃為太后遺憂
199 2 千里 qiān lǐ thousand li / long distance 千里而戰
200 2 dòu a hole / a burrow 竇太后愛之
201 2 xīn new / fresh / modern 孝王新得齊人公孫詭
202 2 明年 míngnián next year 其明年
203 2 suī although / even though 雖有親父
204 2 one 悅一邪臣浮說
205 2 wèi to call 謂單于曰
206 2 shēng to be born / to give birth 雜家說於騶田生所
207 2 mén door / gate / doorway / gateway 及入鴈門
208 2 wàn ten thousand 於是單于穿塞將十餘萬騎
209 2 由此 yóucǐ hereby / from this 張羽名由此顯
210 2 太上皇 Tàishàng Huáng Retired Emperor 孰與太上皇之與高皇帝及皇帝之與臨江王親
211 2 to arrest / to catch / to seize 乃遣使捕詭
212 2 liù six 跪送臣等六人
213 2 所為 suǒwèi what one does / doings 案責王所為
214 2 miǎn to spare 而免冠謝太后曰
215 2 jìn to the greatest extent / utmost 令天下盡知太后
216 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 臣固知還而斬
217 2 to ride an animal or bicycle 於是單于穿塞將十餘萬騎
218 2 穿 chuān to dress / to wear 矢不能穿魯縞
219 2 shǒu head 王恢首造馬邑事
220 2 gèng more / even more 長公主更賜安國可直千餘金
221 2 interest 太中大夫李息為材官將軍
222 2 qiáng strong / powerful 有其眾不足以為彊
223 2 dialect / language / speech 語曰
224 2 xiàn county 即欲以侘鄙縣
225 2 hair 約單于入馬邑而漢兵縱發
226 2 gào to tell / to say / said / told 大長公主具以告太后
227 2 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 約單于入馬邑而漢兵縱發
228 2 數月 shǔyuè several months 安國病免數月
229 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 安國病免數月
230 2 kǒng fearful / apprehensive 梁王恐
231 2 àn case / incident 案責王所為
232 2 hòu after / later 後徙睢陽
233 2 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如勿許
234 2 gōng to attack / to assault 東越相攻
235 2 guì expensive / costly / valuable 親貴用事
236 2 太子 tàizǐ a crown prince 羊勝說孝王求為帝太子及益地事
237 2 涕泣 tìqì to weep / to shed tears 日夜涕泣思慕
238 2 qiān to move / to shift 遷為大司農
239 2 to break / to ruin / to destroy 吳楚已破
240 2 xiào to be filial 何梁王為人子之孝
241 2 to hide / to go into hiding 勝匿孝王所
242 2 beard / mustache 習知胡事
243 2 hòu thick 厚賜之
244 2 yuè month 月餘不得
245 2 yīn because 甲因肉袒謝
246 2 大夫 dàifu doctor 事梁孝王為中大夫
247 2 其後 qí hòu after that 其後梁王益親驩
248 2 quē be short of / to lack 梁內史缺
249 2 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 得其地不足以為廣
250 2 漁陽 yúyáng Yuyang 屯於漁陽
251 2 xián liesure 臨江親父子之閒
252 2 thorn / sting / prick 乃陰使人刺漢用事謀臣
253 2 zhōng loyalty / devotion 為人臣之忠
254 2 even / equal / uniform
255 2 chēng to call / to address 故出稱蹕
256 2 xián virtuous / worthy 天子亦素聞其賢
257 2 gōng a palace 用宮垣事
258 2 yīn cloudy / overcast 乃陰使人刺漢用事謀臣
259 2 residence / dwelling 居無何
260 2 child / son 何梁王為人子之孝
261 2 中尉 zhōngwèi lieutenant (navy) / first lieutenant (army) / subaltern 卒自殺中尉府
262 2 shén what 蹇甚
263 2 日夜 rìyè day and night / around the clock 日夜涕泣思慕
264 2 to allow / to permit 不如勿許
265 2 wall 安國壁乃有七百餘人
266 2 武安 wǔān Wu'an 武安侯田蚡為漢太尉
267 2 yuán monetary unit / dollar 則元光元年
268 2 yàn a wild goose 及入鴈門
269 2 lián upright / honorable / honest 所推舉皆廉士
270 2 zhì to place / to lay out 令得自請置相
271 2 一言 yīyán one sentence / brief remark 一言泣數行下
272 2 十萬 shí wàn one hundred thousand 漢兵數十萬伏馬邑下
273 2 fāng square / quadrilateral / one side 即上書言方田作時
274 2 a man / a male adult 夫前日吳
275 2 sufficient / enough 公等足與治乎
276 2 to lift / to hold up / to raise 遷徙鳥舉
277 2 zuò to sit 其後安國坐法抵罪
278 2 míng measure word for people 張羽名由此顯
279 2 不敢 bùgǎn to not dare 吳楚以故兵不敢西
280 2 xiōng elder brother 梁王父兄皆帝王
281 2 不為 bùwéi to not do 安知其不為虎
282 2 建元 Jiàn Yuán Jian Yuan reign 建元中
283 2 Li 太中大夫李息為材官將軍
284 2 end / final stage / latter part 沖風之末
285 2 shí a rock / a stone 二千石
286 2 安知 ānzhī how do you know? 安知其不為虎
287 2 xiǎn to show / to manifest / to display 張羽名由此顯
288 2 zài in / at 帝在中
289 2 二千 èr qiān two thousand 二千石
290 2 至此 zhìcǐ up until now / so far 故事紛紛至此
291 2 to drown 然即溺之
292 2 shí ten 漢使十輩至梁
293 2 gōng merit 皆無功
294 2 zhū to execute / to put to death / to condemn 今不成而誅恢
295 2 jiàng to descend / to fall / to drop 越殺其王降
296 1 之內 zhīnèi inside 壺遂之內廉行修
297 1 xiū to decorate / to embellish 壺遂之內廉行修
298 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 且縱單于不可得
299 1 several 幾為漢所賣
300 1 qiú to request 羊勝說孝王求為帝太子及益地事
301 1 獄吏 yùlì prison guard / jailer 蒙獄吏田甲辱安國
302 1 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 武安侯田蚡為漢太尉
303 1 千金 qiānjīn thousand jin 斤 (pounds) of gold / money and riches / (honorific) invaluable (support) / (honorific) daughter 恢私行千金丞相蚡
304 1 wán to complete / to finish / to settle 然得完陛下士三萬人
305 1 to fly 習知胡事
306 1 to look after / to attend to 單于顧謂左右曰
307 1 shuò first day of the lunar month 安國以元朔二年中卒
308 1 前日 qiánrì day before yesterday 夫前日吳
309 1 to arise / to get up 起徒中為二千石
310 1 zuò to do 即上書言方田作時
311 1 定律 dìnglǜ an established law 余與壺遂定律歷
312 1 huī gray 死灰獨不復然乎
313 1 such as / for example / for instance 弗如也
314 1 zhào an imperial decree 乃詔王以安國為內史
315 1 不忍 bù rěn cannot bear to / disturbed 不忍致法於王
316 1 禽獸 qín shòu birds and animals / a creature / a beast 懷禽獸之心
317 1 jié to bond / to tie / to bind 結於漢
318 1 in / at 居于櫟陽
319 1 yáng sun 居于櫟陽
320 1 chà to brag / to boast 即欲以侘鄙縣
321 1 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 則元光元年
322 1 不成 bùchéng unsuccessful 今不成而誅恢
323 1 破亡 pòwáng to die out / conquered 而卒破亡
324 1 shéi who / whoever 大王尚誰攀乎
325 1 天王 tiānwáng a deva king / an emperor / a god / a lokapala / a heavenly king / a guardian of the directions 天王
326 1 Shandong 矢不能穿魯縞
327 1 長城 chángchéng Great Wall 於是單于入漢長城武州塞
328 1 néng can / able 吾能斬馬邑令丞吏
329 1 jiè border / boundary 捍吳兵於東界
330 1 píng flat / level / smooth 乃更以平棘侯薛澤為丞相
331 1 huì can / be able to 會遂卒
332 1 to sympathize / to give relief / to compensate 而太后弗恤也
333 1 抵罪 dǐzuì to be punished for a crime 其後安國坐法抵罪
334 1 shǐ arrow / dart 矢不能穿魯縞
335 1 百餘 bǎiyú a hundred or more 未至馬邑百餘里
336 1 私行 sīxíng to travel on private business / to act without official approval / to inspect incognito / to act in one's own interest 恢私行千金丞相蚡
337 1 以太 yǐtài Ether- 天子以太后故
338 1 zhū all / many / various 諸將皆屬護軍
339 1 jiàn sword / dagger / saber 提三尺劍取天下者朕也
340 1 高帝 gāodì Emperor Gao of Southern Qi 然而高帝曰
341 1 shì a flash 今太后以小睗苛禮責望梁王
342 1 國中 guózhōng junior high school 驅馳國中
343 1 思慕 sīmù to cherish the memory of somebody / to think of with respect 日夜涕泣思慕
344 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 大長公主具以告太后
345 1 烽燧 fēngsuì fire beacon tower / times of war 攻烽燧
346 1 不然 bùrán or else / otherwise / if not 不然
347 1 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 斯鞠躬君子也
348 1 zhé sides of chariot for weapons 輒案責之
349 1 zhào Zhao 趙七國反時
350 1 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 有如太后宮車即晏駕
351 1 不過 bùguò but / however 率不過數歲即復倍約
352 1 左右 zuǒyòu approximately 單于顧謂左右曰
353 1 zhà to cheat / to swindle 詐斬死罪囚
354 1 extra / surplus / remainder 余與壺遂定律歷
355 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 今太后以小睗苛禮責望梁王
356 1 bào newspaper 漢使還報
357 1 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 太后知帝不善
358 1 舉國 jǔ guó the entire country 相以下舉國大索
359 1 以此 yǐcǐ hence 士亦以此稱慕之
360 1 to float / to drift / to waft 悅一邪臣浮說
361 1 zhān verbose / talkative 壺遂官至詹事
362 1 more and more / even more 蹇愈
363 1 zōu a groom or chariot driver employed by a noble 雜家說於騶田生所
364 1 chì to scold / to upbraid / to accuse / to reproach 後稍斥疏
365 1 to clear streets when emperor tours 故出稱蹕
366 1 紛紛 fēnfēn one after another / in succession / one by one 故事紛紛至此
367 1 a crossbow / a bow 且彊弩之極
368 1 zào to make / to build / to manufacture 王恢首造馬邑事
369 1 do not 不如勿許
370 1 sòng to deliver / to carry / to give 跪送臣等六人
371 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 帝心乃解
372 1 guì to kneel 跪送臣等六人
373 1 tài very / extremely 太中大夫李息為材官將軍
374 1 to raise animals 匈奴虜略千餘人及畜產而去
375 1 duò to fall / to sink 奉引墮車蹇
376 1 睢陽 suīyáng Suiyang 後徙睢陽
377 1 slightly / rather / quite 猶頗可得
378 1 shāo a little / slightly 後稍斥疏
379 1 mother 景帝母弟
380 1 上朝 shàngcháo to go to court 上朝太后
381 1 natural salt 行掠鹵
382 1 banner / flag 車旗皆帝所賜也
383 1 zhì to rule / to govern / to manage / to control 公等足與治乎
384 1 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 犯上禁
385 1 guǎng wide / large / vast 得其地不足以為廣
386 1 chōng to charge at 沖風之末
387 1 士大夫 Shì Dàifu Scholar-official / Scholar-gentlemen / Scholar-bureaucrats / Scholar-gentry 以慰士大夫心
388 1 不知 bùzhī do not know 不知所為
389 1 wěi yes 唯天子以為國器
390 1 王父 wángfù grandfather 梁王父兄皆帝王
391 1 oak 居于櫟陽
392 1 mài to sell 幾為漢所賣
393 1 quán perfect 虜以全制其敝
394 1 傳言 chuányán to pass down 塞下傳言單于已引去
395 1 忠厚 zhōnghòu honest and sincere 而出於忠厚焉
396 1 guān cap / crown / headgear 而免冠謝太后曰
397 1 huān a kind of horse 其後梁王益親驩
398 1 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 我滅而宗
399 1 計畫 jìhuà to plan 勝等計畫
400 1 I / me / my 我滅而宗
401 1 陛下 bì xià your majesty 然得完陛下士三萬人
402 1 不復 bùfù to not go back 死灰獨不復然乎
403 1 七國 qīguó seven states 趙七國反時
404 1 yān Yan 燕人也
405 1 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 貪嗜於財
406 1 疏遠 shūyuǎn to drift apart / to become estranged / to alienate 安國既疏遠
407 1 雜家 Zá Jiā Miscellaneous School of Thought / Eclectics 雜家說於騶田生所
408 1 力戰 lìzhàn to fight with all one's might 張羽力戰
409 1 無何 wúhé nothing else / soon / before long 居無何
410 1 zhuī to pursue / to chase 漢兵追至塞
411 1 private 治天下終不以私亂公
412 1 獲利 huòlì to profit 兵不獲利
413 1 shàn to be skillful in / to be good at 擅引兵罷也
414 1 默默 mòmò silently 默默也
415 1 治天下 zhì tiānxià to rule all under Heaven 治天下終不以私亂公
416 1 thing / matter 安國以五百金物遺蚡
417 1 見大 jiàn dà the element of visibility 見大長公主而泣曰
418 1 jǐng to alert / to warn 入言警
419 1 然而 ránér however / yet / but 然而高帝曰
420 1 to cheat / to double-cross / to deceive 將屯又為匈奴所欺
421 1 肉袒 ròutǎn to make a humble apology 甲因肉袒謝
422 1 yuán a robe 及殺故吳相袁盎
423 1 父子 fù zǐ father and son 臨江親父子之閒
424 1 guī to go back / to return 幸得罷歸
425 1 wéi only / solely / alone 惟梁最親為艱難
426 1 extremely / very 且彊弩之極
427 1 jiù right away 甲不就官
428 1 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 智足以當世取合
429 1 jiē to join 兵與單于接
430 1 韓子 Hán Zǐ Han Zi 嘗受韓子
431 1 上古 shànggǔ the distant past / ancient times / antiquity / early historical times 自上古不屬為人
432 1 tīng to listen 恐漢大臣不聽
433 1 bèi contemporaries / generation / lifetime 漢使十輩至梁
434 1 an official institution / a state bureau 卒自殺中尉府
435 1 tóu head 縣其頭馬邑城
436 1 inside / interior 未至馬邑百餘里
437 1 plain / white 天子亦素聞其賢
438 1 居家 jūjiā to live at home 居家
439 1 láng wolf 安知其不為狼
440 1 不便 bùbiàn inconvenient / inappropriate / unsuitable / short of cash 擊之不便
441 1 謀臣 móuchén imperial strategic adviser / expert on strategy 乃陰使人刺漢用事謀臣
442 1 不見 bújiàn to not see 不見一人
443 1 a device / a tool / a utensil / an implement 唯天子以為國器
444 1 東方 dōngfāng The East / The Orient 是時匈奴虜言當入東方
445 1 以下 yǐxià below / under / following 相以下舉國大索
446 1 chǎn to bear / to reproduce / to give birth 匈奴虜略千餘人及畜產而去
447 1 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 乃遣使捕詭
448 1 出於 chūyú to be due to / to arise from / to stem from 而出於忠厚焉
449 1 推舉 tuījǔ to elect / to choose 所推舉皆廉士
450 1 wǎng to go (in a direction) 度往擊輜重
451 1 人馬 rén mǎ men and horses 則人馬罷
452 1 páng side 匿馬邑旁谷中
453 1 huái bosom / breast 懷禽獸之心
454 1 què but / yet / however / while / nevertheless 將兵擊卻吳楚
455 1 suǒ to search / to inquire 相以下舉國大索
456 1 shuāi to weaken / to decline 末力衰也
457 1 公等 gōng děng you all 公等足與治乎
458 1 chǔ state of Chu
459 1 yóu to swim 出入游戲
460 1 wilderness 徒見畜牧於野
461 1 meaning / sense 觀韓長孺之義
462 1 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 廢王臨江
463 1 pān to climb 大王尚誰攀乎
464 1 four 安國為御史大夫四歲餘
465 1 yòu right / right-hand 屯右北平
466 1 雁門 yànmén Yanmen 雁門馬邑豪聶翁壹因大行王恢言上曰
467 1 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 漢數千里爭利
468 1 shì a generation 世之言梁多長者
469 1 精兵 jīng bīng crack troops 必與單于精兵戰
470 1 shū to remove obstructions 後稍斥疏
471 1 名士 míng shì a famous scholar / a worthy / a celebrity 皆天下名士
472 1 犯上 fànshàng to offend one's superiors 犯上禁
473 1 guān to close 自關以東皆合從西鄉
474 1 chǐ chi / a Chinese foot / a foot 提三尺劍取天下者朕也
475 1 final particle 可溺矣
476 1 to happen upon / to meet with by chance 卒善遇之
477 1 請辭 qǐngcí to ask somebody to resign from a post 請辭賜死
478 1 wèn to ask 欲刺問尉史
479 1 hàn to ward off 捍吳兵於東界
480 1 帝王 dìwáng an emperor / a regent / a monarch 梁王父兄皆帝王
481 1 èr two 安國以元朔二年中卒
482 1 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 悅一邪臣浮說
483 1 shì to look at / to see 使使視之
484 1 zuì most / extremely / exceedingly 惟梁最親為艱難
485 1 罷兵 bàbīng to cease battle 則以便宜罷兵
486 1 bài to bow / to pay respect to 漢使使者拜安國為梁內史
487 1 庶人 shùrén common people 贖為庶人
488 1 hurried / worried 可急來
489 1 太守 tài shǒu a governor of a province 殺遼西太守
490 1 shēn deep 壺遂之深中隱厚
491 1 艱難 jiānnán difficult 惟梁最親為艱難
492 1 五百 wǔ bǎi five hundred 安國以五百金物遺蚡
493 1 běi north 即召以為北地都尉
494 1 chéng to assist / to aid / to rescue 吾能斬馬邑令丞吏
495 1 fèng to offer / to present 奉引墮車蹇
496 1 shú to buy / to redeem 贖為庶人
497 1 鞠躬 jūgōng to bow 斯鞠躬君子也
498 1 father 雖有親父
499 1 都尉 dūwèi rank / military rank 即召以為北地都尉
500 1 人眾 rénzhòng many people / crowds of people 臣以三萬人眾不敵

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安国 安國 Ān Guó
 1. Parthia
 2. Anguo
北平 Běipíng Beiping
长城 長城 chángchéng Great Wall
单于 單于 Chányú Chanyu
成安 chéngān Chang'an
大司农 大司農 dàsīnóng Office of Agricultural Supervision
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
高帝 gāodì Emperor Gao of Southern Qi
共王 Gòng Wáng King Gong of Zhou
公孙 公孫 Gōngsūn Gongsun
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
 3. fence / low wall
 4. Han
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man / a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
韩子 韓子 Hán Zǐ Han Zi
建元 Jiàn Yuán
 1. Jian Yuan reign
 2. Jian Yuan reign
汉景 景帝 Jǐng Dì Emperor Jing of Han
李广 李廣 Lǐ Guǎng Li Guang
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
辽西 遼西 Liáoxī west of Liaoning
临江 臨江 línjiāng Linjiang
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
Mǐn
 1. Fujian
 2. Min dialect
 3. Min River
 4. Min tribe
内史 內史 nèishǐ Censor / Administrator
士大夫 Shì Dàifu Scholar-official / Scholar-gentlemen / Scholar-bureaucrats / Scholar-gentry
睢阳 睢陽 suīyáng Suiyang
太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe
太仆 太僕 tàipú Grand Servant
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
廷尉 Tíngwèi Tingwei / Commandant of Justice
王益 wángyì Wangyi
卫青 衛青 Wèi Qīng Wei Qing
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
武安 wǔān Wu'an
孝王 Xiào Wáng King Xiao of Zhou
谢安 謝安 Xiè Ān Xie An
西乡 西鄉 Xīxiāng Xixiang
xuē
 1. Xue
 2. Xue
雁门 雁門 yànmén Yanmen
以太 yǐtài Ether-
御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary
渔阳 漁陽 yúyáng Yuyang
杂家 雜家 Zá Jiā Miscellaneous School of Thought / Eclectics
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English