Glossary and Vocabulary for History of Song 宋史, 卷十 本紀第十 仁宗二 Volume 10 Annals 10: Renzong 2

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 88 zhào an imperial decree 詔仕廣南者毋過兩任
2 41 zhōu a state / a province 秀州丁身錢
3 39 shì matter / thing / item 以張士遜同中書門下平章事
4 30 wáng Wang 知棣州王涉坐冒請官地為職田
5 27 jūn army / military 詔漢陽軍發廩粟以振饑民
6 26 mín the people / citizen / subjects 詔漢陽軍發廩粟以振饑民
7 25 殿 diàn a hall / a palace / a temple 集賢殿大學士
8 25 xià summer 夏四月丙午
9 24 qián money / currency 秀州丁身錢
10 23 nèi inside / interior 以呂夷簡為修內使
11 22 to stop / to cease / to suspend 王曙罷
12 21 使 shǐ to make / to cause 以晏殊為樞密副使
13 20 guān an office 知棣州王涉坐冒請官地為職田
14 20 mén door / gate / doorway / gateway 以張士遜同中書門下平章事
15 19 to give / to bestow favors 出大行皇太后遺留物賜近臣
16 19 皇太后 huángtàihòu empress dowager 皇太后出金銀器易左藏緡錢二十萬
17 19 陝西 Shǎnxī Shaanxi 陝西蝗
18 18 zhì to place / to lay out 罷群牧制置使
19 18 zhī to know 知棣州王涉坐冒請官地為職田
20 17 Germany 延州言夏王趙德明卒
21 17 樞密院 shūmì yuàn Bureau of Military Affairs 王德用簽書樞密院事
22 17 zhōng middle 以張士遜同中書門下平章事
23 17 to record / to copy 錄故宰臣孫
24 16 suì age 是歲
25 16 zhāng a chapter / a section 以張士遜同中書門下平章事
26 15 to reach 及緣親戚通表章
27 15 èr two 秀二州鹽場
28 15 shū book 以張士遜同中書門下平章事
29 15 to lift / to hold up / to raise 詔諸路轉運使舉國子監講官
30 14 rén person / people / a human being 諸科舉人七舉者
31 14 Kangxi radical 80 詔仕廣南者毋過兩任
32 14 miào temple / shrine 謁太廟
33 14 yán to prolong / to delay / to postpone 延八殿
34 14 sān three 三朝寶訓
35 13 shàng top / a high position 呂夷簡上
36 13 nián year 明道元年春二月癸卯
37 13 to starve / to be hungry 詔漢陽軍發廩粟以振饑民
38 13 píng flat / level / smooth 以張士遜同中書門下平章事
39 13 tóng like / same / similar 以張士遜同中書門下平章事
40 13 yuè month 是月
41 12 shuò first day of the lunar month 夏四月丙申朔
42 12 zhì to create / to make / to manufacture 罷群牧制置使
43 12 biān side / boundary / edge / margin 禁邊臣增置堡砦
44 12 road / path / way 詔諸路轉運使舉國子監講官
45 12 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 遣使與長吏錄系囚
46 11 以下 yǐxià below / under / following 流以下減一等
47 11 shì clan / a branch of a lineage 追冊美人張氏為皇后
48 11 系囚 xìqiú prisoner 遣使與長吏錄系囚
49 11 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 癸亥
50 11 fàn to commit crime / to violate 太白犯南斗
51 11 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 百官進秩
52 11 to defend / to resist 移御延福宮
53 11 甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014 甲午
54 11 mín cord / fishing-line / string of coins 皇太后出金銀器易左藏緡錢二十萬
55 10 jiàng to descend / to fall / to drop 降東
56 10 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 壬戌
57 10 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 甲辰
58 10 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 禁登州民採金
59 10 deputy / assistant / vice- 以晏殊為樞密副使
60 10 甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle 十一月甲戌
61 10 shì to release / to set free 杖笞釋之
62 10 zhuāng a village 上大行太后諡曰莊獻明肅
63 10 shì a gentleman / a knight 以張士遜同中書門下平章事
64 10 hào the sky / something that is vast and limitless 以德明子元昊為定難軍節度使
65 10 yán to speak / to say / said 延州言夏王趙德明卒
66 10 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 戊申
67 10 大學士 Dàxué Shì an ancient title for college professor 集賢殿大學士
68 10 fèng to offer / to present 作奉慈廟
69 10 míng bright / brilliant 明道元年春二月癸卯
70 9 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月辛丑
71 9 參知政事 cānzhī zhèngshì Assistant Administrator 晏殊參知政事
72 9 chūn spring 明道元年春二月癸卯
73 9 nán south 太白犯南斗
74 9 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 丁未
75 9 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月癸酉
76 9 fēi an imperial concubine 以真宗順容李氏為宸妃
77 9 qiū fall / autumn 秋七月丙申
78 9 三月 sānyuè March / the Third Month 三月戊子
79 9 己酉 jǐyǒu forty-sixth year F10 of the 60 year cycle 己酉
80 9 戊午 wùwǔ fifty-fifth year E7 of the 60 year cycle 戊午
81 9 jiāng a large river 以江
82 9 一等 yī děng first class / top grade 流以下減一等
83 9 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 十一月甲戌
84 9 bīng soldier / troops 詔執政大臣議兵農可更制者以聞
85 9 sòng Song dynasty 召還宋綬
86 9 七月 qīyuè July / the Seventh Month 秋七月丙申
87 9 同知 tóngzhī government sub-prefect 韓億同知樞密院事
88 9 mìng life 命宰臣張士遜撰
89 9 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月壬寅
90 9 mán Man people 廣西言鎮寧州蠻入寇
91 8 皇后 huánghòu empress 皇后終獻
92 8 二月 èryuè February / the Second Month 明道元年春二月癸卯
93 8 qìng to celebrate / to congratulate 出居慶陵
94 8 丙午 bǐngwǔ forty-third year C7 of the 60 year cycle 丙午
95 8 chuān Sichuan 詔以兩川歲貢綾錦羅綺紗
96 8 qǐng to ask / to inquire 知棣州王涉坐冒請官地為職田
97 8 zuò to do 並試將作監主簿
98 8 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 二年春正月己卯
99 8 十月 shíyuè October / the Tenth Month 冬十月庚子
100 8 甲子 jiǎzǐ first year of the sixty-year cycle (where each year is numbered with one of the 10 heavenly stems 天干 and one of the 12 earthly branches 地支 ) / the sixty-year cycle 甲子
101 8 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 秋七月丙申
102 8 zòu to present / to offer 詔獲劫盜者奏裁
103 8 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月甲午朔
104 8 a branch of study 免租賦科役有差
105 8 淮南 Huáinán Huainan 淮南
106 8 gòng a tribute / a gift 詔禮部貢舉
107 8 呂夷簡 Lǚ Yíjiǎn Lu Yijian 呂夷簡上
108 8 gōng a palace 移御延福宮
109 8 jiā house / home / residence 賜壽州下蔡縣被溺之家錢有差
110 8 丁卯 dīngmǎo fourth year D4 of the 60 year cycle 丁卯
111 8 zuì crime / sin / vice 西京囚罪一等
112 8 四月 sìyuè April / the Fourth Month 夏四月丙午
113 8 丁酉 Dīngyǒu thirty-fourth year D10 of the 60 year cycle 丁酉
114 8 壬寅 rényín thirty-ninth year I3 of the 60 year cycle 十二月壬寅
115 8 zhèng government / administration 聽政於崇政殿西廂
116 8 chén minister / statesman / official 錄故宰臣孫
117 8 zǒng general / total / overall / chief 中書總例
118 8 dōng winter 冬十月庚子
119 8 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月庚寅
120 8 河北 héběi Hebei 遣使點檢河北城池器甲
121 8 liǎng two 詔仕廣南者毋過兩任
122 7 chà to differ 免租賦科役有差
123 7 dìng to decide 以德明子元昊為定難軍節度使
124 7 大赦 dàshè amnesty / general pardon 大赦
125 7 丙辰 bǐngchén fifty-third year C5 of the 60 year cycle 丙辰
126 7 chóng high / dignified / lofty 以楊崇勳為樞密副使
127 7 癸巳 guǐSì thirtieth year J6 of the 60 year cycle 癸巳
128 7 壬午 rénwǔ nineteenth year I7 of the 60 year cycle 壬午
129 7 dòu to struggle / to fight 太白犯南斗
130 7 guǎn to manage / to control / to be in charge of 涇原路馬步軍都總管
131 7 method / way 百官上尊號曰睿聖文武體天法道仁明孝德皇帝
132 7 xiàn to offer / to present 皇太妃亞獻
133 7 太后 Tài Hòu Empress Dowager 上大行太后諡曰莊獻明肅
134 7 zhài a fence / a stockade 禁邊臣增置堡砦
135 7 kòu bandit / thieve 獠寇雷
136 7 cháo to face 三朝寶訓
137 7 yòng to use / to apply 王德用簽書樞密院事
138 7 戊寅 wùyín fifteenth year E3 of the 60 year cycle 戊寅
139 7 甲寅 jiǎyín 51st year A3 of the 60 year cycle 甲寅
140 7 shòu a cord attached to a seal 召還宋綬
141 7 京東 jīngdōng Jingdong 京東
142 7 to die 延州言夏王趙德明卒
143 7 wén writing / text 以張士遜為昭文館大學士
144 7 zhào Zhao 延州言夏王趙德明卒
145 7 乙卯 yǐmǎo fifty-second year B4 of the 60 year cycle 乙卯
146 7 癸丑 guǐchǒu fiftieth year J2 of the 60 year cycle, e.g. 1973 or 2033 癸丑
147 7 wàn ten thousand 皇太后出金銀器易左藏緡錢二十萬
148 7 huái Huai River 淮旱
149 7 tián field / farmland 知棣州王涉坐冒請官地為職田
150 7 Li 李迪同中書門下平章事
151 7 河東 hédōng Hedong 河東
152 7 乙未 yǐwèi thirty-second year B8 of the 60 year cycle 二月乙未
153 7 guǎn a house / a residence 以張士遜為昭文館大學士
154 7 yuē to speak / to say 上皇太后尊號曰應元齊聖顯功崇德慈仁保壽皇太后
155 7 miǎn to spare 免租賦科役有差
156 7 chamber / pavilion 輔臣奏事延和殿閣
157 7 five 黃白氣五貫紫微垣
158 7 xùn to yield 以張士遜同中書門下平章事
159 6 xiǎng to host a banquet 儀天冠饗太廟
160 6 record / register / list / census 躬耕籍田
161 6 zhèn to flap 詔漢陽軍發廩粟以振饑民
162 6 丁亥 DīngHài twenty-fourth year D12 of the 60 year cycle 丁亥
163 6 tiān day 西北有蒼白氣亙天
164 6 líng mound / hill / mountain 以大行皇太后山陵五使並兼追尊皇太后園陵使
165 6 bǎo a jewel / gem / a treasure 三朝寶訓
166 6 xiū to decorate / to embellish 以呂夷簡為修內使
167 6 yūn affable / agreeable / pleasant 以夏守贇知樞密院事
168 6 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites 詔禮部貢舉
169 6 big / great / huge / large / major 中外大悅
170 6 天下 tiānxià China 減天下歲貢物
171 6 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 五月癸酉
172 6 to be kind / to be charitable / to be benevolent 上皇太后尊號曰應元齊聖顯功崇德慈仁保壽皇太后
173 6 easy / simple 皇太后出金銀器易左藏緡錢二十萬
174 6 qiú a prisoner / a convict 西京囚罪一等
175 6 樞密 shūmì Bureau of Military Affairs 以晏殊為樞密副使
176 6 rèn to bear / to undertake 詔仕廣南者毋過兩任
177 6 shì to attend on 內侍江德明等並坐交通請謁黜
178 6 to carry 復置提點刑獄
179 6 lái to come 契丹使來吊慰祭奠
180 6 shuì taxes / duties 免諸路災傷州軍今年夏稅
181 6 apprentice / disciple 徒以下釋之
182 6 zàng to bury the dead 官為之葬祭
183 6 乙丑 yǐchǒu second year 乙丑
184 6 shí a rock / a stone 淮漕米二百萬石
185 6 轉運使 Zhuǎnyùn Shǐ Shipping Administrator 詔諸路轉運使舉國子監講官
186 6 乙亥 yǐhài twelfth year B12 of the 60 year cycle 乙亥
187 6 bǎo to defend / to protect 上皇太后尊號曰應元齊聖顯功崇德慈仁保壽皇太后
188 6 尊號 zūnhào an honorific title / a form of address reserved for a queen, ancestor, emperor etc 上皇太后尊號曰應元齊聖顯功崇德慈仁保壽皇太后
189 6 庚午 gēngwǔ seventh year G7 of the 60 year cycle 三月庚午
190 6 中外 zhōngwài Sino-foreign / Chinese-foreign 中外大悅
191 6 yáng Yang 以楊崇勳為樞密副使
192 6 cáng to hide 皇太后出金銀器易左藏緡錢二十萬
193 6 jīng Beijing 玉京沖妙仙師
194 6 壬辰 rénchén twenty-ninth year I5 of the 60 year cycle 壬辰
195 6 集賢 jíxián Jixian 集賢殿大學士
196 6 chén imperial apartments 以真宗順容李氏為宸妃
197 6 戊辰 wùchén fifth year E5 of the 60 year cycle 五月戊辰
198 6 侍郎 shìláng an assistant minister 以呂夷簡為門下侍郎
199 6 day of the month / a certain day 詔中外勿輒言皇太后垂簾日事
200 6 乙巳 yǐSì forty-second year B6 of the 60 year cycle 乙巳
201 6 御史 yùshǐ a censor 御史中丞孔道輔率諫官
202 6 西 The West 京東西
203 6 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 以夏守贇知樞密院事
204 6 zhāo illustrious 以張士遜為昭文館大學士
205 6 xíng punishment / penalty 命審刑
206 5 丙子 bǐngzǐ thirteenth year C1 of the 60 year cycle 丙子
207 5 gas / vapour / fumes 黃白氣五貫紫微垣
208 5 supreme ruler / emperor 至是帝始知為宸妃所生
209 5 shén divine / mysterious / magical / supernatural 莊懿太后神主于奉慈廟
210 5 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 丙寅
211 5 hán Korea / South Korea 韓億同知樞密院事
212 5 chén Chen 陳堯佐
213 5 liú to flow / to spread / to circulate 流以下減一等
214 5 warehouse / storehouse / library / store 出內庫珠賜三司
215 5 Fu 知延州範雍兼鄜延
216 5 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 丁巳
217 5 jiā to add 加恩百官
218 5 是日 shìrì (formal) this day / that day 是日妃薨
219 5 guō Guo 廢皇后郭氏為淨妃
220 5 to criticize 詔執政大臣議兵農可更制者以聞
221 5 癸卯 guǐmǎo fortieth year J4 of the 60 year cycle 明道元年春二月癸卯
222 5 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 廢杭
223 5 jiǎn to deduct / to subtract 流以下減一等
224 5 jiàn to recommend / to elect 知雜保薦者勿任
225 5 unhusked millet 詔漢陽軍發廩粟以振饑民
226 5 改元 gǎiyuán to change an emperor's or ruler's reign title 改元
227 5 liú Liu 劉繼元
228 5 tǎo to seek 廣會兵討之
229 5 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 壬子
230 5 yuán source / origin 除常赦所不原者
231 5 chéng to assist / to aid 三丞以上齋郎
232 5 proper / suitable / appropriate 安化蠻寇宜
233 5 壬申 rénshēn ninth year I9 of the 60 year cycle 壬申
234 5 庚子 Gēngzǐ thirty seventh year of the 60 year cycle 冬十月庚子
235 5 己卯 jǐmǎo sixteenth year F4 of the 60 year cycle 己卯
236 5 zhù to help / to assist 以助修內
237 5 諸軍 zhū jūn all armies 優賞諸軍
238 5 zhàn war / fighting / battle 幸安肅門炮場閱習戰
239 5 suí to follow 王隨參知政事
240 5 shāng to injure / to wound / to be injured 諸災傷州軍亦如之
241 5 yuè to peruse / to review / to inspect 幸安肅門炮場閱習戰
242 5 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs 以楊崇勳為樞密使
243 5 死者 sǐzhě the dead / the deceased 淮民饑死者
244 5 to purchase grains / to store grain 易錢糴河北軍儲
245 5 to take charge of / to manage / to administer 一司一務及在京敕
246 5 辛丑 xīnchǒu thirty-eighth year H2 of the 60 year cycle, e.g. 1961 or 2021 八月辛丑
247 5 yuàn a school 幸洪福院
248 5 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 戊戌
249 5 to pay respects 上大行太后諡曰莊獻明肅
250 5 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 三月戊子
251 5 to help / to assist 御史中丞孔道輔率諫官
252 5 三司 sān sī three offices 詔三司鑄景祐元寶錢
253 5 xīng a star / a planet 含譽星見東北方
254 5 huáng a locust 詔以蝗旱
255 5 晏殊 Yàn Shū Yan Shu 以晏殊為樞密副使
256 5 chǔ to save / to deposit / to store 易錢糴河北軍儲
257 5 one 詔停淮南上供一年
258 5 děng et cetera / and so on 內侍江德明等並坐交通請謁黜
259 5 soil / ground / land 知棣州王涉坐冒請官地為職田
260 5 ān calm / still / quiet / peaceful 景安
261 4 hair 詔漢陽軍發廩粟以振饑民
262 4 even / equal / uniform 上皇太后尊號曰應元齊聖顯功崇德慈仁保壽皇太后
263 4 丙戌 bǐngxū twenty-third year C11 of the 60 year cycle 丙戌
264 4 juàn thick but loosely woven silk 以三之二易為糸由絹
265 4 to die 免昭州運糧死蠻寇者家徭二年
266 4 yīn sound / noise 下德音
267 4 唃廝囉 gǔsīluō Gusiluo 授唃廝囉為甯遠大將軍
268 4 庚辰 gēngchén seventeenth year G5 of the 60 year cycle 夏五月庚辰
269 4 shì to test / to try / to experiment 並試將作監主簿
270 4 qián front 百官請只日御前殿
271 4 己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year 己亥
272 4 to rent 免租賦科役有差
273 4 太白 Tài Bái Taebaek 太白晝見
274 4 yōng harmony 范雍
275 4 進士 jìnshì jinshi / a palace graduate 進士三舉
276 4 bān class / a group / a grade 換西班官
277 4 good fortune / happiness / luck 移御延福宮
278 4 róng to blend / to merge / to harmonize 融州
279 4 庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle 八月庚申
280 4 hòu after / later 劉鋹後
281 4 景祐 jǐngyòu Jingyu 景祐元年春正月甲子
282 4 líng agile / nimble 祈雨於會靈觀
283 4 léi lightning / thunder 獠寇雷
284 4 to canvass for contributions / to recruit / to collect / to raise 詔募民掘蝗種
285 4 zēng to increase / to add to / to augment 詔知耀州富平縣事張龜年增秩再任
286 4 王曙 wáng shǔ Wang Shu 王曙罷
287 4 a device / a tool / a utensil / an implement 遣使點檢河北城池器甲
288 4 zōng pot 王鬷同知樞密院事
289 4 què a watchtower / a guard tower 詔群臣直言闕失
290 4 馬步 mǎ bù horse stance (martial arts) 涇原路馬步軍都總管
291 4 to fly 幸安肅門炮場閱習戰
292 4 to give an offering in a religious ceremony 祀先農於東郊
293 4 method / plan / policy / scheme 策制舉
294 4 guān to look at / to watch / to observe 祈雨於會靈觀
295 4 安化 ānhuà Anhua 安化蠻寇宜
296 4 child / son 錄其子校書郎
297 4 shòu to teach 授唃廝囉為甯遠大將軍
298 4 辛亥 xīn hài Xin Hai year 冬十月辛亥朔
299 4 范仲淹 Fàn Zhòngyān Fan Zhongyan 范仲淹
300 4 pèi to blend 配廣南牢城
301 4 jiàn to see 太白晝見
302 4 宗室 zōngshì imperial clan 詔增宗室奉
303 4 安撫 ānfǔ to placate / to pacify / to appease 遣使安撫
304 4 熒惑 yínghuò to bewilder / to dazzle and confuse / the planet Mars 熒惑犯南斗
305 4 甲申 Jiǎ Shēn Jia Shen year 甲申
306 4 gěi to give 給菽米
307 4 長吏 zhǎnglì Senior Functionary 遣使與長吏錄系囚
308 4 zōng school / sect 宗戚
309 4 hōng to die 是日妃薨
310 4 皇子 huángzǐ prince 皇子生
311 4 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 以德明子元昊為定難軍節度使
312 4 xiàng figure / image / appearance 南平王李德政獻馴象二
313 4 shòu old age / long life 上皇太后尊號曰應元齊聖顯功崇德慈仁保壽皇太后
314 4 residence / dwelling 居長寧宮
315 4 shí ten 詔禮部所試舉人十取其二
316 4 bǎo an earthwork / castle / position of defense / stronghold 禁邊臣增置堡砦
317 4 Jīng Jing 知永興軍夏竦兼涇原
318 4 ēn kindness / grace / graciousness 加恩百官
319 4 huán a ring / a hoop 環慶路安撫使
320 4 沿邊 yánbiān close to the border / along the border 秦鳳路沿邊經略安撫使
321 4 sǒng to revere / to respect / to be in awe of 夏竦
322 4 cài Cai 蔡齊為樞密副使
323 4 virtuous / admirable / esteemed 諡曰莊懿
324 4 wén to hear 仍令州軍具所至月日以聞
325 4 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 詔員外郎以上致仕者
326 4 jīn today / modern / present / current / this / now 仍詔台諫自今毋相率請對
327 4 extra / surplus / remainder 黑氣長丈余
328 4 zhǔ owner 莊懿太后神主于奉慈廟
329 3 李氏 lǐshì the Korean Yi or Lee Dynasty 以真宗順容李氏為宸妃
330 3 qiǎn to send / to dispatch 尚美人遣內侍稱教旨免工人市租
331 3 zhí office / post 知棣州王涉坐冒請官地為職田
332 3 to stop / to prevent 命中丞杜衍等汰三司胥吏
333 3 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 陳執中同知樞密院事
334 3 area near capital / imperial domain 畿內
335 3 yǎn to overflow / to spill over / to spread out 命中丞杜衍等汰三司胥吏
336 3 to drown 賜壽州下蔡縣被溺之家錢有差
337 3 cái to cut out 詔獲劫盜者奏裁
338 3 shì a city 尚美人遣內侍稱教旨免工人市租
339 3 天地 tiān dì heaven and earth / the world 恭謝天地于天安殿
340 3 jǐng sunlight 景安
341 3 shí food / food and drink 日有食之
342 3 山陵 shānlíng mountain and hills 呂夷簡為山陵使
343 3 huǒ fire / flame 大內火
344 3 fán foreign things 府州振蕃
345 3 文武 wén wǔ civil and military 百官上尊號曰睿聖文武體天法道仁明孝德皇帝
346 3 zuò to sit 知棣州王涉坐冒請官地為職田
347 3 to overflow 汴溢
348 3 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 尚書
349 3 to consult / to confer 李諮為樞密副使
350 3 經略安撫使 jīnglüè ānfǔshǐ Commissioner for Pacification 秦鳳路沿邊經略安撫使
351 3 庚寅 gēngyín twenty-seventh year G3 of the 60 year cycle 九月庚寅
352 3 西京 Xī Jīng Xi Jing 西京囚罪一等
353 3 zhù to melt / to cast 詔三司鑄景祐元寶錢
354 3 a human or animal body 百官上尊號曰睿聖文武體天法道仁明孝德皇帝
355 3 jiě to loosen / to unfasten / to untie 詔解州畦戶逋鹽蠲其半
356 3 liù six 諸科六舉年六十
357 3 丁丑 Dīng Chǒu Ding Zhou year 秋七月丁丑
358 3 強壯 qiángzhuàng strong / sturdy / robust 詔陝西運使明鎬募強壯備邊
359 3 bàn half [of] 詔解州畦戶逋鹽蠲其半
360 3 xìng fortunate / lucky 幸洪福院
361 3 所部 suǒbù troops under one's command 歲遍曆所部
362 3 guò to cross / to go over / to pass 詔仕廣南者毋過兩任
363 3 zhàng a cane / a walking stick / a staff 杖笞釋之
364 3 廣南 Guǎngnán Guangnan 詔仕廣南者毋過兩任
365 3 fèi fee / expenses 命近臣同三司議節省浮費
366 3 cháng to taste 諸科五舉嘗經殿試
367 3 zhū pearl 出內庫珠賜三司
368 3 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 遣使致祭
369 3 xiào to be filial 百官上尊號曰睿聖文武體天法道仁明孝德皇帝
370 3 契丹 Qìdān Khitan 契丹使來吊慰祭奠
371 3 皇帝 huángdì Emperor 百官上尊號曰睿聖文武體天法道仁明孝德皇帝
372 3 lìng to make / to cause to be / to lead 仍令中外直言闕政
373 3 鄜延路 Fūyán lù Fuyan Circuit 鄜延路言趙元昊反
374 3 dōng east 降東
375 3 shěng province 詔兩省
376 3 four 四字
377 3 yáo Yao 陳堯佐
378 3 近臣 jìnchén a member of a monarch's inner ministerial circle 出大行皇太后遺留物賜近臣
379 3 extra / surplus / remainder 交州民六百餘人內附
380 3 致仕 zhìshì to retire from a government post 詔員外郎以上致仕者
381 3 to sacrifice to / to worship 官為之葬祭
382 3 one hundred million 韓億同知樞密院事
383 3 cáo Cao 詔立皇后曹氏
384 3 bái white 黃白氣五貫紫微垣
385 3 地震 dìzhèn earthquake 忻州並言地震
386 3 sūn Sun 錄故宰臣孫
387 3 fàn a pattern / model / rule / law 范雍
388 3 guó a country / a nation 注輦國來貢
389 3 zuǒ to assist / to accompany 陳堯佐
390 3 庚戌 gēngxū forty-seventh year G11 of the 60 year cycle 庚戌
391 3 廬舍 lúshě a hut 廬舍
392 3 chì an imperial decree 天聖編敕
393 3 to pray 祈雨於會靈觀
394 3 癸未 guǐwèi twentieth year J8 of the 60 year cycle 癸未
395 3 美人 měirén beauty / belle 追冊美人張氏為皇后
396 3 yuán fate / predestined affinity 及緣親戚通表章
397 3 發運使 fāyùnshǐ Shipping Intendant 詔發運使以上供米百萬斛振江
398 3 二百 èr bǎi two hundred 出宮人二百
399 3 capacity / degree / a standard / a measure 盛度參知政事
400 3 兵馬 bīngmǎ troops and horses / military forces 鄜延路兵馬都監黃德和坐棄軍要斬
401 3 zèng to give a present 贈周王祐為皇太子
402 3 dào way / road / path 百官上尊號曰睿聖文武體天法道仁明孝德皇帝
403 3 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 景祐元年春正月甲子
404 3 shì funerary name / posthumous name or title 上大行太后諡曰莊獻明肅
405 3 shū to transport 出內藏絹二十萬代其民歲輸
406 3 xíng to walk / to move 以其治行風告天下
407 3 huáng royal / imperial 皇太妃亞獻
408 3 liáng provisions 運糧者免其半
409 3 juān bright / clear 詔解州畦戶逋鹽蠲其半
410 3 zhái residence / dwelling / home 楊氏安置別宅
411 3 jiāo suburbs / outskirts 作郊廟
412 3 huài bad / spoiled / broken / defective 壞城郭
413 3 大行 dàxíng emperor or empress 出大行皇太后遺留物賜近臣
414 3 jué to decide / to determine / to judge 詔州縣官非理科決罪人至死者
415 3 開封府 kāifēngfǔ Kaifeng 詔開封府界諸縣作糜粥以濟饑民
416 3 to bestow on / to endow with 免租賦科役有差
417 3 láng a minister / an official 詔員外郎以上致仕者
418 3 京師 jīngshī a capital city 禮官詳定京師士民服用
419 3 shèng divine / holy / sacred / ārya 上皇太后尊號曰應元齊聖顯功崇德慈仁保壽皇太后
420 3 chéng a city / a town 配廣南牢城
421 3 zǎi to slaughter 錄故宰臣孫
422 3 二十 èrshí twenty 皇太后出金銀器易左藏緡錢二十萬
423 3 gān dry 乾興以來貶死者復官
424 3 shòu to suffer / to be subjected to 御天安殿受朝
425 3 tōng to go through / to open 及緣親戚通表章
426 3 軍士 jūnshì soldier / noncommssioned officer (NCO) 賜陝西緣邊軍士緡錢
427 3 江東 jiāngdōng Jiangdong 江東饑
428 3 zhèn town 廣西言鎮寧州蠻入寇
429 3 zāi disaster / calamity 諸災傷州軍亦如之
430 3 xiàn to submerge / to sink / to plunge 元昊陷塞門砦
431 3 大臣 dàchén chancellor / minister 詔執政大臣議兵農可更制者以聞
432 3 to visit 謁太廟
433 3 xūn a meritorious deed 以楊崇勳為樞密副使
434 3 a river / a stream 河決澶州橫隴埽
435 3 子孫 zǐsūn descendents 毋推恩子孫
436 3 to allow / to permit 並許特奏名
437 3 hàn dry 淮旱
438 3 yàn a feast / a banquet 宴紫宸殿
439 3 to worship ancestors 祔葬莊獻明肅皇太后
440 3 西南 xīnán southwest 西南蕃來貢
441 3 民間 mínjiān folk / civilian / community 禁民間織錦刺繡為服飾
442 3 jiè to quit 詔戒百官越職言事
443 3 yín silver 置提點銀銅坑冶鑄錢官
444 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 以修內成
445 3 乾元 qiányuán Qianyuan 罷乾元節上壽
446 3 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 辛巳
447 3 chéng to fill 盛度參知政事
448 3 追尊 zhuīzūn posthumous honorific name 追尊宸妃李氏為皇太后
449 3 jié festival / a special day 罷乾元節上壽
450 2 nóng agriculture / farming 祀先農於東郊
451 2 martial / military 振武軍節度使
452 2 àn to press / to push 按新樂
453 2 五十 wǔshí fifty 進士五舉年五十
454 2 to enlighten 李迪同中書門下平章事
455 2 to take / to get / to fetch 詔禮部所試舉人十取其二
456 2 正殿 zhèngdiàn main hall 避正殿
457 2 qīn to respect / to admire 百官上尊號曰景祐體天法道欽文聰武聖神孝德皇帝
458 2 a government official / a magistrate 吏民壓死者三萬二千三百六人
459 2 州縣 zhōuxiàn a county in a prefecture 詔州縣官非理科決罪人至死者
460 2 a shepherd 罷群牧制置使
461 2 xīn new / fresh / modern 觀新定鐘律
462 2 bēng to rupture / to split apart 皇太后崩
463 2 guī turtle / tortoise 詔知耀州富平縣事張龜年增秩再任
464 2 quán authority / power 權減江
465 2 an official institution / a state bureau 府州振蕃
466 2 lín to face / to overlook 臨莊懿太后梓宮
467 2 cōng intelligent / clever / bright 百官上尊號曰景祐體天法道欽文聰武聖神孝德皇帝
468 2 孔道 kǒngdào opening providing access / the teaching of Confucius 御史中丞孔道輔率諫官
469 2 招討使 zhāotǎoshǐ Military commissioner 夏守贇兼沿邊招討使
470 2 醫藥 yīyào medicine 為置醫藥
471 2 織錦 zhījǐn brocade / silk fabric with colored pattern 禁民間織錦刺繡為服飾
472 2 Henan 以皇太后不豫
473 2 zhèng [state of] Zheng 鄭戩同知樞密院事
474 2 to float / to drift / to waft 命近臣同三司議節省浮費
475 2 gōng to present to / to supply / to provide 詔發運使以上供米百萬斛振江
476 2 huì can / be able to 祈雨於會靈觀
477 2 博文 bówén blog article 王博文
478 2 zhuàng form / appearance / shape 詔宰相告以皇后當廢狀
479 2 kǎo to examine / to test 詔幕職官初任未成考毋薦
480 2 hēi black 黑氣長丈余
481 2 武聖 wǔ shèng the Saint of War 百官上尊號曰景祐體天法道欽文聰武聖神孝德皇帝
482 2 shī to lose 詔群臣直言闕失
483 2 出身 chūshēn to come from 諸科及第出身七百八十三人
484 2 diǎn a dot 復置提點刑獄
485 2 biān to edit / to compile / to write / to compose 天聖編敕
486 2 jìng clean 廢皇后郭氏為淨妃
487 2 制舉 zhìjǔ process for selecting talented people 策制舉
488 2 duān to carry 置端明殿學士
489 2 jiàn to remonstrate / to admonish 仍詔台諫自今毋相率請對
490 2 廣西 Guǎngxī Guangxi 廣西言鎮寧州蠻入寇
491 2 jiān to supervise / to inspect 並試將作監主簿
492 2 李德 lǐdé Otto Braun 南平王李德政獻馴象二
493 2 xiù refined / elegant / graceful 秀州丁身錢
494 2 忻州 Xīnzhōu Xinzhou 忻州並言地震
495 2 printing blocks 臨莊懿太后梓宮
496 2 shǐ beginning / start 至是帝始知為宸妃所生
497 2 上供 shàng gòng to offer / to make an offering 詔停淮南上供一年
498 2 cáo a canal / a waterway 淮漕米振京東饑民
499 2 qiū Confucius 祀天地於圜丘
500 2 屯田 túntián for stationed troops to cultivate land 詔河北轉運使兼都大制置營田屯田事

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 88 zhào an imperial decree 詔仕廣南者毋過兩任
2 59 so as to / in order to 以張士遜同中書門下平章事
3 44 wèi for / to 以真宗順容李氏為宸妃
4 41 zhōu a state / a province 秀州丁身錢
5 39 shì matter / thing / item 以張士遜同中書門下平章事
6 36 zhī him / her / them / that 杖笞釋之
7 30 wáng Wang 知棣州王涉坐冒請官地為職田
8 28 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 詔仕廣南者毋過兩任
9 27 jūn army / military 詔漢陽軍發廩粟以振饑民
10 26 mín the people / citizen / subjects 詔漢陽軍發廩粟以振饑民
11 25 殿 diàn a hall / a palace / a temple 集賢殿大學士
12 25 xià summer 夏四月丙午
13 24 qián money / currency 秀州丁身錢
14 23 nèi inside / interior 以呂夷簡為修內使
15 22 to stop / to cease / to suspend 王曙罷
16 21 zhū all / many / various 詔諸路轉運使舉國子監講官
17 21 使 shǐ to make / to cause 以晏殊為樞密副使
18 20 guān an office 知棣州王涉坐冒請官地為職田
19 20 mén door / gate / doorway / gateway 以張士遜同中書門下平章事
20 19 to give / to bestow favors 出大行皇太后遺留物賜近臣
21 19 chū to go out / to leave 皇太后出金銀器易左藏緡錢二十萬
22 19 皇太后 huángtàihòu empress dowager 皇太后出金銀器易左藏緡錢二十萬
23 19 陝西 Shǎnxī Shaanxi 陝西蝗
24 18 zhì to place / to lay out 罷群牧制置使
25 18 zhī to know 知棣州王涉坐冒請官地為職田
26 18 xià next 以張士遜同中書門下平章事
27 18 yuán monetary unit / dollar 以德明子元昊為定難軍節度使
28 17 Germany 延州言夏王趙德明卒
29 17 樞密院 shūmì yuàn Bureau of Military Affairs 王德用簽書樞密院事
30 17 shì is / are / am / to be 是歲
31 17 zhōng middle 以張士遜同中書門下平章事
32 17 to record / to copy 錄故宰臣孫
33 16 yǒu is / are / to exist 西北有蒼白氣亙天
34 16 suì age 是歲
35 16 zhāng a chapter / a section 以張士遜同中書門下平章事
36 15 to reach 及緣親戚通表章
37 15 èr two 秀二州鹽場
38 15 shū book 以張士遜同中書門下平章事
39 15 to lift / to hold up / to raise 詔諸路轉運使舉國子監講官
40 14 rén person / people / a human being 諸科舉人七舉者
41 14 Kangxi radical 80 詔仕廣南者毋過兩任
42 14 miào temple / shrine 謁太廟
43 14 yán to prolong / to delay / to postpone 延八殿
44 14 sān three 三朝寶訓
45 13 shàng top / a high position 呂夷簡上
46 13 nián year 明道元年春二月癸卯
47 13 to starve / to be hungry 詔漢陽軍發廩粟以振饑民
48 13 píng flat / level / smooth 以張士遜同中書門下平章事
49 13 tóng like / same / similar 以張士遜同中書門下平章事
50 13 yuè month 是月
51 13 zhāng a sheet / a leaf 以張士遜同中書門下平章事
52 12 shuò first day of the lunar month 夏四月丙申朔
53 12 zhì to create / to make / to manufacture 罷群牧制置使
54 12 biān side / boundary / edge / margin 禁邊臣增置堡砦
55 12 road / path / way 詔諸路轉運使舉國子監講官
56 12 his / hers / its / theirs 錄其子校書郎
57 12 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 遣使與長吏錄系囚
58 11 以下 yǐxià below / under / following 流以下減一等
59 11 bìng and / furthermore / also 並試將作監主簿
60 11 shì clan / a branch of a lineage 追冊美人張氏為皇后
61 11 系囚 xìqiú prisoner 遣使與長吏錄系囚
62 11 again / more / repeatedly 乾興以來貶死者復官
63 11 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 癸亥
64 11 fàn to commit crime / to violate 太白犯南斗
65 11 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 百官進秩
66 11 to defend / to resist 移御延福宮
67 11 甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014 甲午
68 11 mín cord / fishing-line / string of coins 皇太后出金銀器易左藏緡錢二十萬
69 10 jiàng to descend / to fall / to drop 降東
70 10 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 壬戌
71 10 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 甲辰
72 10 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 禁登州民採金
73 10 deputy / assistant / vice- 以晏殊為樞密副使
74 10 甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle 十一月甲戌
75 10 shì to release / to set free 杖笞釋之
76 10 zhuāng a village 上大行太后諡曰莊獻明肅
77 10 shì a gentleman / a knight 以張士遜同中書門下平章事
78 10 hào the sky / something that is vast and limitless 以德明子元昊為定難軍節度使
79 10 yán to speak / to say / said 延州言夏王趙德明卒
80 10 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 戊申
81 10 jiān simultaneously 以大行皇太后山陵五使並兼追尊皇太后園陵使
82 10 大學士 Dàxué Shì an ancient title for college professor 集賢殿大學士
83 10 fèng to offer / to present 作奉慈廟
84 10 míng bright / brilliant 明道元年春二月癸卯
85 9 in / at 祀先農於東郊
86 9 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月辛丑
87 9 參知政事 cānzhī zhèngshì Assistant Administrator 晏殊參知政事
88 9 chūn spring 明道元年春二月癸卯
89 9 nán south 太白犯南斗
90 9 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 丁未
91 9 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月癸酉
92 9 fēi an imperial concubine 以真宗順容李氏為宸妃
93 9 qiū fall / autumn 秋七月丙申
94 9 三月 sānyuè March / the Third Month 三月戊子
95 9 己酉 jǐyǒu forty-sixth year F10 of the 60 year cycle 己酉
96 9 戊午 wùwǔ fifty-fifth year E7 of the 60 year cycle 戊午
97 9 jiāng a large river 以江
98 9 一等 yī děng first class / top grade 流以下減一等
99 9 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 十一月甲戌
100 9 bīng soldier / troops 詔執政大臣議兵農可更制者以聞
101 9 sòng Song dynasty 召還宋綬
102 9 dōu all 涇原路馬步軍都總管
103 9 七月 qīyuè July / the Seventh Month 秋七月丙申
104 9 同知 tóngzhī government sub-prefect 韓億同知樞密院事
105 9 mìng life 命宰臣張士遜撰
106 9 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月壬寅
107 9 mán Man people 廣西言鎮寧州蠻入寇
108 8 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 除常赦所不原者
109 8 皇后 huánghòu empress 皇后終獻
110 8 二月 èryuè February / the Second Month 明道元年春二月癸卯
111 8 qìng to celebrate / to congratulate 出居慶陵
112 8 丙午 bǐngwǔ forty-third year C7 of the 60 year cycle 丙午
113 8 chuān Sichuan 詔以兩川歲貢綾錦羅綺紗
114 8 qǐng to ask / to inquire 知棣州王涉坐冒請官地為職田
115 8 zuò to do 並試將作監主簿
116 8 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 二年春正月己卯
117 8 十月 shíyuè October / the Tenth Month 冬十月庚子
118 8 甲子 jiǎzǐ first year of the sixty-year cycle (where each year is numbered with one of the 10 heavenly stems 天干 and one of the 12 earthly branches 地支 ) / the sixty-year cycle 甲子
119 8 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 秋七月丙申
120 8 in / at 恭謝天地于天安殿
121 8 zòu to present / to offer 詔獲劫盜者奏裁
122 8 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月甲午朔
123 8 a branch of study 免租賦科役有差
124 8 淮南 Huáinán Huainan 淮南
125 8 gòng a tribute / a gift 詔禮部貢舉
126 8 呂夷簡 Lǚ Yíjiǎn Lu Yijian 呂夷簡上
127 8 gōng a palace 移御延福宮
128 8 jiā house / home / residence 賜壽州下蔡縣被溺之家錢有差
129 8 丁卯 dīngmǎo fourth year D4 of the 60 year cycle 丁卯
130 8 zuì crime / sin / vice 西京囚罪一等
131 8 四月 sìyuè April / the Fourth Month 夏四月丙午
132 8 丁酉 Dīngyǒu thirty-fourth year D10 of the 60 year cycle 丁酉
133 8 壬寅 rényín thirty-ninth year I3 of the 60 year cycle 十二月壬寅
134 8 zhèng government / administration 聽政於崇政殿西廂
135 8 chén minister / statesman / official 錄故宰臣孫
136 8 zǒng general / total / overall / chief 中書總例
137 8 dōng winter 冬十月庚子
138 8 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月庚寅
139 8 河北 héběi Hebei 遣使點檢河北城池器甲
140 8 liǎng two 詔仕廣南者毋過兩任
141 7 chà to differ 免租賦科役有差
142 7 dìng to decide 以德明子元昊為定難軍節度使
143 7 大赦 dàshè amnesty / general pardon 大赦
144 7 丙辰 bǐngchén fifty-third year C5 of the 60 year cycle 丙辰
145 7 chóng high / dignified / lofty 以楊崇勳為樞密副使
146 7 癸巳 guǐSì thirtieth year J6 of the 60 year cycle 癸巳
147 7 壬午 rénwǔ nineteenth year I7 of the 60 year cycle 壬午
148 7 dòu to struggle / to fight 太白犯南斗
149 7 guǎn to manage / to control / to be in charge of 涇原路馬步軍都總管
150 7 method / way 百官上尊號曰睿聖文武體天法道仁明孝德皇帝
151 7 xiàn to offer / to present 皇太妃亞獻
152 7 太后 Tài Hòu Empress Dowager 上大行太后諡曰莊獻明肅
153 7 zhài a fence / a stockade 禁邊臣增置堡砦
154 7 kòu bandit / thieve 獠寇雷
155 7 cháo to face 三朝寶訓
156 7 yòng to use / to apply 王德用簽書樞密院事
157 7 戊寅 wùyín fifteenth year E3 of the 60 year cycle 戊寅
158 7 甲寅 jiǎyín 51st year A3 of the 60 year cycle 甲寅
159 7 shòu a cord attached to a seal 召還宋綬
160 7 京東 jīngdōng Jingdong 京東
161 7 to die 延州言夏王趙德明卒
162 7 wén writing / text 以張士遜為昭文館大學士
163 7 zhào Zhao 延州言夏王趙德明卒
164 7 tài very / extremely 謁太廟
165 7 乙卯 yǐmǎo fifty-second year B4 of the 60 year cycle 乙卯
166 7 chú except / besides 除婺
167 7 癸丑 guǐchǒu fiftieth year J2 of the 60 year cycle, e.g. 1973 or 2033 癸丑
168 7 wàn ten thousand 皇太后出金銀器易左藏緡錢二十萬
169 7 huái Huai River 淮旱
170 7 tián field / farmland 知棣州王涉坐冒請官地為職田
171 7 Li 李迪同中書門下平章事
172 7 such as / for example / for instance 臨如之
173 7 河東 hédōng Hedong 河東
174 7 乙未 yǐwèi thirty-second year B8 of the 60 year cycle 二月乙未
175 7 guǎn a house / a residence 以張士遜為昭文館大學士
176 7 yuē to speak / to say 上皇太后尊號曰應元齊聖顯功崇德慈仁保壽皇太后
177 7 miǎn to spare 免租賦科役有差
178 7 chamber / pavilion 輔臣奏事延和殿閣
179 7 five 黃白氣五貫紫微垣
180 7 xùn to yield 以張士遜同中書門下平章事
181 6 xiǎng to host a banquet 儀天冠饗太廟
182 6 record / register / list / census 躬耕籍田
183 6 zhèn to flap 詔漢陽軍發廩粟以振饑民
184 6 丁亥 DīngHài twenty-fourth year D12 of the 60 year cycle 丁亥
185 6 tiān day 西北有蒼白氣亙天
186 6 líng mound / hill / mountain 以大行皇太后山陵五使並兼追尊皇太后園陵使
187 6 bǎo a jewel / gem / a treasure 三朝寶訓
188 6 xiū to decorate / to embellish 以呂夷簡為修內使
189 6 yūn affable / agreeable / pleasant 以夏守贇知樞密院事
190 6 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites 詔禮部貢舉
191 6 big / great / huge / large / major 中外大悅
192 6 天下 tiānxià China 減天下歲貢物
193 6 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 五月癸酉
194 6 to be kind / to be charitable / to be benevolent 上皇太后尊號曰應元齊聖顯功崇德慈仁保壽皇太后
195 6 easy / simple 皇太后出金銀器易左藏緡錢二十萬
196 6 qiú a prisoner / a convict 西京囚罪一等
197 6 樞密 shūmì Bureau of Military Affairs 以晏殊為樞密副使
198 6 rèn to bear / to undertake 詔仕廣南者毋過兩任
199 6 shì to attend on 內侍江德明等並坐交通請謁黜
200 6 to carry 復置提點刑獄
201 6 lái to come 契丹使來吊慰祭奠
202 6 shuì taxes / duties 免諸路災傷州軍今年夏稅
203 6 apprentice / disciple 徒以下釋之
204 6 zàng to bury the dead 官為之葬祭
205 6 乙丑 yǐchǒu second year 乙丑
206 6 shí a rock / a stone 淮漕米二百萬石
207 6 轉運使 Zhuǎnyùn Shǐ Shipping Administrator 詔諸路轉運使舉國子監講官
208 6 乙亥 yǐhài twelfth year B12 of the 60 year cycle 乙亥
209 6 bǎo to defend / to protect 上皇太后尊號曰應元齊聖顯功崇德慈仁保壽皇太后
210 6 尊號 zūnhào an honorific title / a form of address reserved for a queen, ancestor, emperor etc 上皇太后尊號曰應元齊聖顯功崇德慈仁保壽皇太后
211 6 庚午 gēngwǔ seventh year G7 of the 60 year cycle 三月庚午
212 6 中外 zhōngwài Sino-foreign / Chinese-foreign 中外大悅
213 6 yáng Yang 以楊崇勳為樞密副使
214 6 cáng to hide 皇太后出金銀器易左藏緡錢二十萬
215 6 jīng Beijing 玉京沖妙仙師
216 6 壬辰 rénchén twenty-ninth year I5 of the 60 year cycle 壬辰
217 6 集賢 jíxián Jixian 集賢殿大學士
218 6 chén imperial apartments 以真宗順容李氏為宸妃
219 6 戊辰 wùchén fifth year E5 of the 60 year cycle 五月戊辰
220 6 侍郎 shìláng an assistant minister 以呂夷簡為門下侍郎
221 6 day of the month / a certain day 詔中外勿輒言皇太后垂簾日事
222 6 乙巳 yǐSì forty-second year B6 of the 60 year cycle 乙巳
223 6 御史 yùshǐ a censor 御史中丞孔道輔率諫官
224 6 西 The West 京東西
225 6 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 以夏守贇知樞密院事
226 6 zhāo illustrious 以張士遜為昭文館大學士
227 6 xíng punishment / penalty 命審刑
228 5 丙子 bǐngzǐ thirteenth year C1 of the 60 year cycle 丙子
229 5 gas / vapour / fumes 黃白氣五貫紫微垣
230 5 supreme ruler / emperor 至是帝始知為宸妃所生
231 5 shén divine / mysterious / magical / supernatural 莊懿太后神主于奉慈廟
232 5 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 丙寅
233 5 hán Korea / South Korea 韓億同知樞密院事
234 5 chén Chen 陳堯佐
235 5 liú to flow / to spread / to circulate 流以下減一等
236 5 warehouse / storehouse / library / store 出內庫珠賜三司
237 5 Fu 知延州範雍兼鄜延
238 5 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 丁巳
239 5 jiā to add 加恩百官
240 5 是日 shìrì (formal) this day / that day 是日妃薨
241 5 guō Guo 廢皇后郭氏為淨妃
242 5 to criticize 詔執政大臣議兵農可更制者以聞
243 5 癸卯 guǐmǎo fortieth year J4 of the 60 year cycle 明道元年春二月癸卯
244 5 not / no 以皇太后不豫
245 5 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 廢杭
246 5 jiǎn to deduct / to subtract 流以下減一等
247 5 jiàn to recommend / to elect 知雜保薦者勿任
248 5 unhusked millet 詔漢陽軍發廩粟以振饑民
249 5 改元 gǎiyuán to change an emperor's or ruler's reign title 改元
250 5 liú Liu 劉繼元
251 5 tǎo to seek 廣會兵討之
252 5 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 壬子
253 5 yuán source / origin 除常赦所不原者
254 5 chéng to assist / to aid 三丞以上齋郎
255 5 proper / suitable / appropriate 安化蠻寇宜
256 5 壬申 rénshēn ninth year I9 of the 60 year cycle 壬申
257 5 庚子 Gēngzǐ thirty seventh year of the 60 year cycle 冬十月庚子
258 5 己卯 jǐmǎo sixteenth year F4 of the 60 year cycle 己卯
259 5 zhù to help / to assist 以助修內
260 5 réng yet / still / as ever 仍令中外直言闕政
261 5 諸軍 zhū jūn all armies 優賞諸軍
262 5 zhàn war / fighting / battle 幸安肅門炮場閱習戰
263 5 bèi by 免畿內被災民稅之半
264 5 suí to follow 王隨參知政事
265 5 shāng to injure / to wound / to be injured 諸災傷州軍亦如之
266 5 yuè to peruse / to review / to inspect 幸安肅門炮場閱習戰
267 5 zhì to / until 至是帝始知為宸妃所生
268 5 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs 以楊崇勳為樞密使
269 5 死者 sǐzhě the dead / the deceased 淮民饑死者
270 5 to purchase grains / to store grain 易錢糴河北軍儲
271 5 to take charge of / to manage / to administer 一司一務及在京敕
272 5 辛丑 xīnchǒu thirty-eighth year H2 of the 60 year cycle, e.g. 1961 or 2021 八月辛丑
273 5 yuàn a school 幸洪福院
274 5 de potential marker 毋得輒受
275 5 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 戊戌
276 5 to pay respects 上大行太后諡曰莊獻明肅
277 5 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 三月戊子
278 5 to help / to assist 御史中丞孔道輔率諫官
279 5 三司 sān sī three offices 詔三司鑄景祐元寶錢
280 5 xīng a star / a planet 含譽星見東北方
281 5 huáng a locust 詔以蝗旱
282 5 晏殊 Yàn Shū Yan Shu 以晏殊為樞密副使
283 5 chǔ to save / to deposit / to store 易錢糴河北軍儲
284 5 one 詔停淮南上供一年
285 5 děng et cetera / and so on 內侍江德明等並坐交通請謁黜
286 5 soil / ground / land 知棣州王涉坐冒請官地為職田
287 5 ān calm / still / quiet / peaceful 景安
288 4 hair 詔漢陽軍發廩粟以振饑民
289 4 even / equal / uniform 上皇太后尊號曰應元齊聖顯功崇德慈仁保壽皇太后
290 4 丙戌 bǐngxū twenty-third year C11 of the 60 year cycle 丙戌
291 4 juàn thick but loosely woven silk 以三之二易為糸由絹
292 4 to die 免昭州運糧死蠻寇者家徭二年
293 4 yīn sound / noise 下德音
294 4 唃廝囉 gǔsīluō Gusiluo 授唃廝囉為甯遠大將軍
295 4 庚辰 gēngchén seventeenth year G5 of the 60 year cycle 夏五月庚辰
296 4 shì to test / to try / to experiment 並試將作監主簿
297 4 qián front 百官請只日御前殿
298 4 己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year 己亥
299 4 to rent 免租賦科役有差
300 4 太白 Tài Bái Taebaek 太白晝見
301 4 yōng harmony 范雍
302 4 and 遣使與長吏錄系囚
303 4 進士 jìnshì jinshi / a palace graduate 進士三舉
304 4 céng once / already / former / previously 以王曾為樞密使
305 4 bān class / a group / a grade 換西班官
306 4 good fortune / happiness / luck 移御延福宮
307 4 róng to blend / to merge / to harmonize 融州
308 4 庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle 八月庚申
309 4 hòu after / later 劉鋹後
310 4 景祐 jǐngyòu Jingyu 景祐元年春正月甲子
311 4 naturally / of course / certainly 仍詔台諫自今毋相率請對
312 4 líng agile / nimble 祈雨於會靈觀
313 4 léi lightning / thunder 獠寇雷
314 4 to canvass for contributions / to recruit / to collect / to raise 詔募民掘蝗種
315 4 zēng to increase / to add to / to augment 詔知耀州富平縣事張龜年增秩再任
316 4 王曙 wáng shǔ Wang Shu 王曙罷
317 4 a device / a tool / a utensil / an implement 遣使點檢河北城池器甲
318 4 zōng pot 王鬷同知樞密院事
319 4 què a watchtower / a guard tower 詔群臣直言闕失
320 4 馬步 mǎ bù horse stance (martial arts) 涇原路馬步軍都總管
321 4 to fly 幸安肅門炮場閱習戰
322 4 to give an offering in a religious ceremony 祀先農於東郊
323 4 method / plan / policy / scheme 策制舉
324 4 guān to look at / to watch / to observe 祈雨於會靈觀
325 4 安化 ānhuà Anhua 安化蠻寇宜
326 4 child / son 錄其子校書郎
327 4 shòu to teach 授唃廝囉為甯遠大將軍
328 4 辛亥 xīn hài Xin Hai year 冬十月辛亥朔
329 4 范仲淹 Fàn Zhòngyān Fan Zhongyan 范仲淹
330 4 pèi to blend 配廣南牢城
331 4 jiàn to see 太白晝見
332 4 宗室 zōngshì imperial clan 詔增宗室奉
333 4 安撫 ānfǔ to placate / to pacify / to appease 遣使安撫
334 4 熒惑 yínghuò to bewilder / to dazzle and confuse / the planet Mars 熒惑犯南斗
335 4 甲申 Jiǎ Shēn Jia Shen year 甲申
336 4 gěi to give 給菽米
337 4 長吏 zhǎnglì Senior Functionary 遣使與長吏錄系囚
338 4 zōng school / sect 宗戚
339 4 hōng to die 是日妃薨
340 4 皇子 huángzǐ prince 皇子生
341 4 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 以德明子元昊為定難軍節度使
342 4 xiàng figure / image / appearance 南平王李德政獻馴象二
343 4 shòu old age / long life 上皇太后尊號曰應元齊聖顯功崇德慈仁保壽皇太后
344 4 residence / dwelling 居長寧宮
345 4 shí ten 詔禮部所試舉人十取其二
346 4 bǎo an earthwork / castle / position of defense / stronghold 禁邊臣增置堡砦
347 4 Jīng Jing 知永興軍夏竦兼涇原
348 4 ēn kindness / grace / graciousness 加恩百官
349 4 huán a ring / a hoop 環慶路安撫使
350 4 沿邊 yánbiān close to the border / along the border 秦鳳路沿邊經略安撫使
351 4 sǒng to revere / to respect / to be in awe of 夏竦
352 4 cài Cai 蔡齊為樞密副使
353 4 virtuous / admirable / esteemed 諡曰莊懿
354 4 meter 詔發運使以上供米百萬斛振江
355 4 wén to hear 仍令州軍具所至月日以聞
356 4 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 詔員外郎以上致仕者
357 4 jīn today / modern / present / current / this / now 仍詔台諫自今毋相率請對
358 4 extra / surplus / remainder 黑氣長丈余
359 4 zhǔ owner 莊懿太后神主于奉慈廟
360 3 李氏 lǐshì the Korean Yi or Lee Dynasty 以真宗順容李氏為宸妃
361 3 ruò to seem / to be like / as 李若穀並參知政事
362 3 qiǎn to send / to dispatch 尚美人遣內侍稱教旨免工人市租
363 3 zhí office / post 知棣州王涉坐冒請官地為職田
364 3 to stop / to prevent 命中丞杜衍等汰三司胥吏
365 3 yīng should / ought 上皇太后尊號曰應元齊聖顯功崇德慈仁保壽皇太后
366 3 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 陳執中同知樞密院事
367 3 area near capital / imperial domain 畿內
368 3 yǎn to overflow / to spill over / to spread out 命中丞杜衍等汰三司胥吏
369 3 to drown 賜壽州下蔡縣被溺之家錢有差
370 3 cái to cut out 詔獲劫盜者奏裁
371 3 shì a city 尚美人遣內侍稱教旨免工人市租
372 3 天地 tiān dì heaven and earth / the world 恭謝天地于天安殿
373 3 jǐng sunlight 景安
374 3 shí food / food and drink 日有食之
375 3 山陵 shānlíng mountain and hills 呂夷簡為山陵使
376 3 huǒ fire / flame 大內火
377 3 fán foreign things 府州振蕃
378 3 文武 wén wǔ civil and military 百官上尊號曰睿聖文武體天法道仁明孝德皇帝
379 3 zuò to sit 知棣州王涉坐冒請官地為職田
380 3 tái unit 詔台官非中丞
381 3 to overflow 汴溢
382 3 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 尚書
383 3 to consult / to confer 李諮為樞密副使
384 3 經略安撫使 jīnglüè ānfǔshǐ Commissioner for Pacification 秦鳳路沿邊經略安撫使
385 3 庚寅 gēngyín twenty-seventh year G3 of the 60 year cycle 九月庚寅
386 3 西京 Xī Jīng Xi Jing 西京囚罪一等
387 3 zhù to melt / to cast 詔三司鑄景祐元寶錢
388 3 a human or animal body 百官上尊號曰睿聖文武體天法道仁明孝德皇帝
389 3 jiě to loosen / to unfasten / to untie 詔解州畦戶逋鹽蠲其半
390 3 liù six 諸科六舉年六十
391 3 丁丑 Dīng Chǒu Ding Zhou year 秋七月丁丑
392 3 強壯 qiángzhuàng strong / sturdy / robust 詔陝西運使明鎬募強壯備邊
393 3 bàn half [of] 詔解州畦戶逋鹽蠲其半
394 3 xìng fortunate / lucky 幸洪福院
395 3 所部 suǒbù troops under one's command 歲遍曆所部
396 3 guò to cross / to go over / to pass 詔仕廣南者毋過兩任
397 3 zhàng a cane / a walking stick / a staff 杖笞釋之
398 3 廣南 Guǎngnán Guangnan 詔仕廣南者毋過兩任
399 3 fèi fee / expenses 命近臣同三司議節省浮費
400 3 cháng to taste 諸科五舉嘗經殿試
401 3 zhū pearl 出內庫珠賜三司
402 3 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 遣使致祭
403 3 xiào to be filial 百官上尊號曰睿聖文武體天法道仁明孝德皇帝
404 3 契丹 Qìdān Khitan 契丹使來吊慰祭奠
405 3 duì to / toward 大呼殿門請對
406 3 皇帝 huángdì Emperor 百官上尊號曰睿聖文武體天法道仁明孝德皇帝
407 3 lìng to make / to cause to be / to lead 仍令中外直言闕政
408 3 鄜延路 Fūyán lù Fuyan Circuit 鄜延路言趙元昊反
409 3 dōng east 降東
410 3 shěng province 詔兩省
411 3 four 四字
412 3 yáo Yao 陳堯佐
413 3 近臣 jìnchén a member of a monarch's inner ministerial circle 出大行皇太后遺留物賜近臣
414 3 extra / surplus / remainder 交州民六百餘人內附
415 3 致仕 zhìshì to retire from a government post 詔員外郎以上致仕者
416 3 to sacrifice to / to worship 官為之葬祭
417 3 one hundred million 韓億同知樞密院事
418 3 cáo Cao 詔立皇后曹氏
419 3 bái white 黃白氣五貫紫微垣
420 3 地震 dìzhèn earthquake 忻州並言地震
421 3 sūn Sun 錄故宰臣孫
422 3 fàn a pattern / model / rule / law 范雍
423 3 guó a country / a nation 注輦國來貢
424 3 zuǒ to assist / to accompany 陳堯佐
425 3 庚戌 gēngxū forty-seventh year G11 of the 60 year cycle 庚戌
426 3 廬舍 lúshě a hut 廬舍
427 3 chì an imperial decree 天聖編敕
428 3 míng measure word for people 並許特奏名
429 3 to pray 祈雨於會靈觀
430 3 癸未 guǐwèi twentieth year J8 of the 60 year cycle 癸未
431 3 美人 měirén beauty / belle 追冊美人張氏為皇后
432 3 yuán fate / predestined affinity 及緣親戚通表章
433 3 發運使 fāyùnshǐ Shipping Intendant 詔發運使以上供米百萬斛振江
434 3 二百 èr bǎi two hundred 出宮人二百
435 3 capacity / degree / a standard / a measure 盛度參知政事
436 3 兵馬 bīngmǎ troops and horses / military forces 鄜延路兵馬都監黃德和坐棄軍要斬
437 3 zèng to give a present 贈周王祐為皇太子
438 3 dào way / road / path 百官上尊號曰睿聖文武體天法道仁明孝德皇帝
439 3 hái also / in addition / more 是日還宮
440 3 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 景祐元年春正月甲子
441 3 shì funerary name / posthumous name or title 上大行太后諡曰莊獻明肅
442 3 shū to transport 出內藏絹二十萬代其民歲輸
443 3 xíng to walk / to move 以其治行風告天下
444 3 huáng royal / imperial 皇太妃亞獻
445 3 liáng provisions 運糧者免其半
446 3 juān bright / clear 詔解州畦戶逋鹽蠲其半
447 3 zhái residence / dwelling / home 楊氏安置別宅
448 3 zhǎng director / chief / head / elder 黑氣長丈余
449 3 jiāo suburbs / outskirts 作郊廟
450 3 huài bad / spoiled / broken / defective 壞城郭
451 3 大行 dàxíng emperor or empress 出大行皇太后遺留物賜近臣
452 3 jué to decide / to determine / to judge 詔州縣官非理科決罪人至死者
453 3 開封府 kāifēngfǔ Kaifeng 詔開封府界諸縣作糜粥以濟饑民
454 3 to bestow on / to endow with 免租賦科役有差
455 3 láng a minister / an official 詔員外郎以上致仕者
456 3 京師 jīngshī a capital city 禮官詳定京師士民服用
457 3 shèng divine / holy / sacred / ārya 上皇太后尊號曰應元齊聖顯功崇德慈仁保壽皇太后
458 3 chéng a city / a town 配廣南牢城
459 3 zǎi to slaughter 錄故宰臣孫
460 3 二十 èrshí twenty 皇太后出金銀器易左藏緡錢二十萬
461 3 gān dry 乾興以來貶死者復官
462 3 shòu to suffer / to be subjected to 御天安殿受朝
463 3 tōng to go through / to open 及緣親戚通表章
464 3 軍士 jūnshì soldier / noncommssioned officer (NCO) 賜陝西緣邊軍士緡錢
465 3 江東 jiāngdōng Jiangdong 江東饑
466 3 do not 詔中外勿輒言皇太后垂簾日事
467 3 zhèn town 廣西言鎮寧州蠻入寇
468 3 zāi disaster / calamity 諸災傷州軍亦如之
469 3 cháng always / ever / often / frequently / constantly 除常赦所不原者
470 3 xiàn to submerge / to sink / to plunge 元昊陷塞門砦
471 3 大臣 dàchén chancellor / minister 詔執政大臣議兵農可更制者以聞
472 3 to visit 謁太廟
473 3 xūn a meritorious deed 以楊崇勳為樞密副使
474 3 a river / a stream 河決澶州橫隴埽
475 3 子孫 zǐsūn descendents 毋推恩子孫
476 3 to allow / to permit 並許特奏名
477 3 hàn dry 淮旱
478 3 zhàng zhang 黑氣長丈余
479 3 yàn a feast / a banquet 宴紫宸殿
480 3 to worship ancestors 祔葬莊獻明肅皇太后
481 3 西南 xīnán southwest 西南蕃來貢
482 3 民間 mínjiān folk / civilian / community 禁民間織錦刺繡為服飾
483 3 jiè to quit 詔戒百官越職言事
484 3 yín silver 置提點銀銅坑冶鑄錢官
485 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 以修內成
486 3 乾元 qiányuán Qianyuan 罷乾元節上壽
487 3 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 辛巳
488 3 jiē all / each and every / in all cases 晏殊皆罷
489 3 chéng to fill 盛度參知政事
490 3 追尊 zhuīzūn posthumous honorific name 追尊宸妃李氏為皇太后
491 3 jié festival / a special day 罷乾元節上壽
492 2 nóng agriculture / farming 祀先農於東郊
493 2 martial / military 振武軍節度使
494 2 àn to press / to push 按新樂
495 2 五十 wǔshí fifty 進士五舉年五十
496 2 to enlighten 李迪同中書門下平章事
497 2 to take / to get / to fetch 詔禮部所試舉人十取其二
498 2 正殿 zhèngdiàn main hall 避正殿
499 2 qīn to respect / to admire 百官上尊號曰景祐體天法道欽文聰武聖神孝德皇帝
500 2 a government official / a magistrate 吏民壓死者三萬二千三百六人

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
爱州 愛州 àizhōu Iowa
安抚使 安撫使 ānfǔshǐ Commissioner for Pacification
安化 ānhuà Anhua
安远 安遠 ānyuǎn Anyuan
白渠 Bái Qú Yongji Canal
八月 bāyuè August / the Eighth Month
Biàn
 1. Bian River
 2. Henan
 3. Bian
参知政事 參知政事 cānzhī zhèngshì Assistant Administrator
常平 Chángpíng Changping
常州 chángzhōu Changzhou
赤帝 Chì Dì Red Heavenly Emperor
大内 大內 Dà Nèi Main Imperial Palace
大安 dà'ān
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an / Ta'an
 5. Da'an / Ta'an
大理 Dàlǐ Dali
大理寺 Dàlǐsì Court of Judicial Review
道元 Dào Yuán Dōgen
大学士 大學士 Dàxué Shì an ancient title for college professor
达州 達州 dázhōu Dazhou
登州 Dēngzhōu Dengzhou / Penglai
殿直 diànzhí Duty Attendant
冬至 dōngzhì
 1. Dongzhi
 2. Winter Solstice festival
都监 都監 dūjiàn Executive
二月 èryuè February / the Second Month
范仲淹 Fàn Zhòngyān Fan Zhongyan
发运使 發運使 fāyùnshǐ Shipping Intendant
Fu
福建 Fújiàn Fujian
富平县 富平縣 Fùpíng Xiàn Fuping County
鄜延路 Fūyán lù Fuyan Circuit
给事 給事 gěishì official (imperial) position
庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
宫人 宮人 gōng rén
 1. imperial concubine / palace maid
 2. imperial secretary
广南 廣南 Guǎngnán Guangnan
广西 廣西 Guǎngxī Guangxi
guì
 1. Guangxi
 2. cassia / cinnamon
 3. Gui
龟茲 龜茲 Guīcí Kezil / Kizil / Kuqa / Kucha
国子监 國子監 Guó Zǐ Jiàn Imperial Academy
唃厮啰 唃廝囉 gǔsīluō Gusiluo
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man / a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
 3. fence / low wall
 4. Han
杭州 Hángzhōu Hangzhou
汉阳 漢陽 hànyáng Hanyang
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
huái Huai River
淮南 Huáinán Huainan
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
化州 huàzhōu Huazhou
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江东 江東 jiāngdōng Jiangdong
谏官 諫官 jiànguān Remonstrance Official
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
交州 Jiāozhōu Jiaozhou
甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle
节度使 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi
己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year
景德 Jǐng Dé Jing De reign
京东 京東 jīngdōng Jingdong
经略安抚使 經略安撫使 jīnglüè ānfǔshǐ Commissioner for Pacification
景祐 jǐngyòu Jingyu
金明 jīnmíng Jinming
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
集贤 集賢 jíxián Jixian
吉州 jízhōu
 1. Jizhou
 2. Kilju
郡守 jùnshǒu senior provincial official in imperial China
开宝 開寶 kāibǎo Kaibao Reign of Emperor Taizu of Song
开封府 開封府 kāifēngfǔ Kaifeng
康定 kāngdìng Kangding
科举 科舉 Kē Jǔ Imperial Examinations
寇准 寇準 kòuzhǔn Kou Zhun
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
 6. at the time of
 7. State of Li
Li River
李煜 Lǐ Yù Li Yu
礼部 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites
李德 lǐdé Otto Braun
留后 留後 liúhòu Provisional Governor
六月 liùyuè June / the Sixth Month
lǒng Gansu
吕夷简 呂夷簡 Lǚ Yíjiǎn Lu Yijian
mǎo the Pleiades
南丹 nándān Nandan
南京 Nánjīng Nanjing
南平 nánpíng Nanping
南院 nányuàn Nanyuan
欧阳修 歐陽修 Ōuyáng Xiū Ouyang Xiu
 1. Pu River
 2. Pu
乾元 qiányuán Qianyuan
契丹 Qìdān Khitan
契丹国 契丹國 Qìdānguó Khitan Empire
秦凤路 秦鳳路 qínfèng lù Qinfeng Circuit
七月 qīyuè July / the Seventh Month
上帝 Shàngdì
 1. God
 2. Lord on High
陕西 陝西 Shǎnxī Shaanxi
shào
 1. Shao
 2. Shao
沙州 shāzhōu Shazhou / Dunhuang
圣祖 聖祖 shèngzǔ Shengzu
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
枢密院 樞密院 shūmì yuàn Bureau of Military Affairs
枢密使 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋祁 sòngqí Song Qi
太白 Tài Bái Taebaek
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
太平兴国寺 太平興國寺 tàipíng xīngguó sì Taiping Xingguo Temple
太宗 Tàizōng
 1. Emperor Taizong of Song
 2. Tai Zong
天安 Tiān Ān Tian An reign
天圣 天聖 Tiān Shèng Tian Sheng / reign of Emperor Renzong of Song
潼关 潼關 Tóngguān Tongguan
文德 wéndé Wende
五代 Wǔ Dài Five Dynasties
武圣 武聖 wǔ shèng the Saint of War
无锡县 無錫縣 wúxīxiàn Wuxi county
无逸 無逸 wúyì Against Luxurious Ease
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
西京 Xī Jīng Xi Jing
校书郎 校書郎 xiàoshūláng Secretary / Clerk / Collator
辛亥 xīn hài Xin Hai year
兴安 興安 xīngān
 1. Xing'an
 2. Hinggan league
 3. Xing'an
 4. Xing'an reign
刑部 xíngbù Ministry of Justice
新乐 新樂 xīnlè Xinle
忻州 Xīnzhōu Xinzhou
西平 Xīpíng Xiping
xuē
 1. Xue
 2. Xue
晏殊 Yàn Shū Yan Shu
扬州 揚州 Yángzhōu Yangzhou
延和 yánhé
 1. Yanhe reign
 2. Yanhe reign
yáo Yao
耀州 yàozhōu Yaozhou
以太 yǐtài Ether-
益州 Yìzhōu Yizhou
永定 yǒngdìng Yongding
永兴 yǒngxīng
 1. Yongxing reign
 2. Yongxing reign
 3. Yongxing
友谊地久天长 友誼地久天長 yǒuyì dì jiǔ tiān cháng Auld Lang Syne
越州 Yuèzhōu Yuezhou
余靖 yújìng Yu Jing
宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister
长吏 長吏 zhǎnglì Senior Functionary
长宁 長寧 zhǎngníng Changning
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
招讨使 招討使 zhāotǎoshǐ Military commissioner
zhè
 1. Zhejiang
 2. Zhe River
真宗 Zhēn Zōng Zhao Heng / Emperor Zhenzong of Song
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
周世宗 Zhōu Shìzōng Emperor Shizong
Zhū Zhu River
转运使 轉運使 Zhuǎnyùn Shǐ Shipping Administrator
主簿 zhǔbù official registrar (of a county etc) in imperial China
注辇 注輦 zhùniǎn Chola
紫微 zǐwēi Purple Subtlety

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English