Glossary and Vocabulary for Xunzi 《荀子》, 賦篇第二十六 Chapter 26: Fu Poetry

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 49 yán to speak / to say / said 言於此有大物
2 29 yuē to speak / to say 王曰
3 28 wèi to call 故謂之大物也
4 19 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 下孟反
5 19 big / great / huge / large / major 爰有大物
6 15 yún cloud 謂雲物發在地時
7 15 shí time / a point or period of time 時人莫知
8 15 rén person / people / a human being 時人莫知
9 14 tóng like / same / similar 同於先王云
10 13 天下 tiānxià China 爲天下明
11 12 zhì wisdom / knowledge / understanding 言或愚或智也
12 12 xíng to walk / to move 言易行也
13 12 zhēn a needle / a probe 言箴亦能如戰國合從
14 11 cán silkworm 深知蠶之功大
15 11 qǐng to ask / to inquire 敢請之王
16 11 míng bright / brilliant 爲天下明
17 11 zhī to know 時人莫知
18 10 gōng merit 臣但見其功
19 10 thing / matter 爰有大物
20 10 jiàn to see 臣但見其功
21 10 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 絲帛能成黼黻文章
22 9 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子所敬而小人所不者與
23 9 a man / a male adult 此夫文而不采者與
24 9 luàn chaotic / disorderly 紂以亂
25 9 child / son 友風而子雨
26 9 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 此夫安寬平而危險隘者邪
27 9 yún cloud 同於先王云
28 8 wěi tail 長其尾而銳其剽者邪
29 8 stupid / doltish / foolish / ignorant 臣愚不識
30 8 huì night 猶晦暝也
31 8 to read 讀爲亟
32 8 shì matter / thing / item 願陳此事
33 8 words / speech / expression / phrase / dialog 君子設辭
34 8 idea 之意也
35 8 yòng to use / to apply 君子用智以修身
36 7 xiǎo small / tiny / insignificant 小則精微無形也
37 7 rain 雲所致雨
38 7 bào \N 可以禁曓足窮
39 7 dài to treat / to entertain / to receive guests 百姓待之而後泰寧
40 7 zuò to do 本或作
41 7 mào countenance / appearance 分判貌
42 7 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 行遠疾速而不可託訊者與
43 7 è evil / vice 萬物或美或惡
44 6 yuǎn far / distant 言智常欲見利遠害
45 6 desire 言智常欲見利遠害
46 6 shēng to be born / to give birth 生者以壽
47 6 wáng Wang 粹而王
48 6 easy / simple 簡然易知而致有理者與
49 6 sān three 三蒼
50 6 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 夫人之大者莫過於禮
51 6 弟子 dìzi disciple / follower / student 弟子不敏
52 6 萬物 wànwù all living things 萬物也
53 5 zhì to rule / to govern / to manage / to control 前亂而後治
54 5 chén minister / statesman / official 臣愚不識
55 5 bèi to prepare / get ready 猶備也
56 5 qióng poor / destitute / impoverished 可以禁曓足窮
57 5 star 閭娵
58 5 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 此夫大而不塞者與
59 5 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 同於先王云
60 5 cosmos / universe 㝢與宇同
61 5 to join / to combine 乃合此義也
62 5 to resemble / to similar to to 性得之則甚雅似者與
63 5 soil / ground / land 言滿天地之圓方也
64 5 百姓 bǎixìng common people 百姓待之而後泰寧
65 5 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善壯而拙老者與
66 5 fāng square / quadrilateral / one side 方所知或多厚
67 5 shī poem / verse
68 5 bèi exhausted 往來惛憊
69 5 不識 bù shí do not recognize [a person] 臣愚不識
70 5 luǒ (same as 梴 裸) naked, to strip; to unclothe 㒩㒩兮其狀
71 5 yuàn to hope / to wish / to desire 願問其名
72 5 néng can / able 絲帛能成黼黻文章
73 5 tuō to entrust / to rely on 行遠疾速而不可託訊者與
74 5 máng blind 旦暮晦盲
75 5 father 蛾以爲父
76 5 horse 此夫身女好而頭馬首者與
77 5 不知 bùzhī do not know 不知何名
78 5 piāo swift / nimble 長其尾而銳其剽者邪
79 5 huà to make into / to change into / to transform 屢化如神
80 5 hòu thick 或厚或薄
81 4 lóng grand / intense / prosperous 匹夫隆之則爲聖人
82 4 tiān day 大參乎天
83 4 yuē approximately 致明而約
84 4 to go 言果於去惡也
85 4 gāo high / tall 動則綦高以鉅
86 4 tài great / exalted / superior 寧泰
87 4 xián virtuous / worthy 武以賢
88 4 gain / advantage / benefit 言智常欲見利遠害
89 4 five 五采備而成文
90 4 cáng to hide 甚深藏而外勝敵者邪
91 4 diào to drop down 讀爲掉
92 4 měi beautiful 美也
93 4 silk 非絲非帛
94 4 reason / logic / truth 理皆務本
95 4 to arise / to get up 卽謂三俯三起
96 4 hūn \N 涽涽淑淑
97 4 荀卿 Xún Qīng Xun Qing 故荀卿假爲隱語
98 4 大宇 dàyǔ Daewoo 其廣大時則盈於大宇之內
99 4 \N 攭兮其相逐而反也
100 4 ancient / old / palaeo- 古者貴賤皆有事
101 4 to cover 覆也
102 4 xià summer 在夏而燕暑也
103 4 one 無一焉而亡
104 4 jīng essence 血氣之精也
105 4 the gate of a village / a village 閭娵
106 4 one hundred million 曓至殺傷而不億忌者與
107 4 shū clear 涽涽淑淑
108 4 jiǎn a cocoon 繭成而見殺
109 4 變化 biànhuà to change 言說雲之變化或大或小
110 4 hūn confused / forgetful / silly 往來惛憊
111 4 無私 wúsī selfless / unselfish / disinterested / altruistic 公正無私
112 4 zài in / at 皆在智也
113 4 chén Chen 此之願陳
114 4 mixed / blended 脩潔之爲親而襍汙之爲狄者邪
115 4 shǔ scorching / hot 夏日作暑
116 4 day of the month / a certain day 非日非月
117 3 to leave / to depart / to go away / to part 日夜合離
118 3 steel / iron 動則綦高以鉅
119 3 gài to cover / to hide / to protect 此葢誤耳
120 3 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 此夫文而不采者與
121 3 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 唯雲乃可當此說也
122 3 míng dark 猶晦暝也
123 3 Emperor Yu 法禹
124 3 zhí to tread 跖以穿室
125 3 shē extravagant / wasteful 子奢
126 3 even / equal / uniform 帝不齊均
127 3 zhǒng kind / type 種也
128 3 不見 bújiàn to not see 不見賢良
129 3 shēn human body / torso 功立而身廢
130 3 zhōng middle 圓者中規
131 3 疾速 jísù very fast / at high speed 行遠疾速而不可託訊者與
132 3 shì a generation 收其後世
133 3 meaning / sense 先王因重演其義而告之
134 3 xùn to inquire /to ask 行遠疾速而不可託訊者與
135 3 lǎo old / aged / elderly / aging 弃其耆老
136 3 dōng winter 冬日作寒
137 3 shì room / bedroom 跖以穿室
138 3 dialect / language / speech 後語
139 3 戰國 Zhàn Guó Warring States Period 戰國時此俗尤甚
140 3 旦暮 dànmù sunrise and sunset 旦暮晦盲
141 3 mother 蛹以爲母
142 3 female / feminine 此夫身女好而頭馬首者與
143 3 zhòng heavy 故重言之也
144 3 五帝 Wǔ Dì Five Emperors 五帝也
145 3 參天 cāntiān reach high to the sky / tall / of great height 言智慮大則參天
146 3 說文 Shuō Wén Shuo Wen Jie Zi 說文
147 3 kǒng fearful / apprehensive 恐失世英
148 3 méi intermediary / matchmaker / go-between 莫之媒也
149 3 róng glory / honor 志意之榮也
150 3 zhāng a chapter / a section 以成文章
151 3 四海 sìhǎi the four seas 諸侯隆之則一四海者與
152 3 chù to sew / to stitch 仁人絀約
153 3 hòu after / later 後語
154 3 to bow down / to face down / to look down 卽謂三俯三起
155 3 cotton cloth / textiles / linen 襍布與帛
156 3 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 簡然易知而致有理者與
157 3 xuán beautiful jade
158 3 郁郁 yùyù sad / depressed 郁郁乎其遇時之不祥也
159 3 liáo to wind round 頭銛達而尾趙繚者邪
160 3 yǔn to perish / to die 列星殞墜
161 3 sufficient / enough 可以禁曓足窮
162 3 shí food / food and drink 飛鳥則害而食之
163 3 Yáo Yao people
164 3 tíng used in dragonfly 螭龍爲蝘蜓
165 3 充盈 chōngyíng abundant / plentiful 而充盈乎大㝢
166 3 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 匹夫隆之則爲聖人
167 3 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 幽晦登昭
168 3 é moth 成蛾蛹之類也
169 3 文章 wénzhāng an article / an essay 絲帛能成黼黻文章
170 3 héng to weigh 又善連衡
171 3 to be fond of / to like 喜溼而惡雨
172 3 can / may / permissible 智脩潔則可相親
173 3 jūn equal / even 帝不齊均
174 3 tóu head 此夫身女好而頭馬首者與
175 3 yǎn oriental Leaf-toed Gecko 螭龍爲蝘蜓
176 3 to brush away 拂乎其欲禮義之大行也
177 3 wéi to preserve / to maintain 維其有之
178 3 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 功立而身廢
179 3 shàng top / a high position 百姓待君上之智而後安
180 3 tōng to go through / to open 通于大神
181 3 wén writing / text 此夫文而不采者與
182 3 yīn sound / noise 攭音戾
183 3 cún to exist / to survive 得之則存
184 3 guǎn to manage / to control / to be in charge of 管以爲母
185 3 xiāng village / township 四時易鄉
186 3 xiàn thread / string / wire 謂線也
187 3 zhān to divine 請占之五泰
188 3 yóu to swim 託地而游宇
189 3 shān a mountain / a hill / a peak 或分散相逐而還於山也
190 3 wèi position / location / place 天地易位
191 3 zhuì to fall down / to drop / to sink 列星殞墜
192 3 xiū to cultivate / to repair 脩潔之爲親而襍汙之爲狄者邪
193 3 táng main hall / a large room 處於室堂
194 3 héng horizontal / transverse 橫也
195 3 silk / plain silk 非絲非帛
196 3 精微 jīngwēi subtle / profound / refined 精微而無形
197 3 hài to injure / to harm to 言智常欲見利遠害
198 3 ān calm / still / quiet / peaceful 百姓待君上之智而後安
199 3 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 志意之榮也
200 3 hào the sky / something that is vast and limitless 少昊
201 3 Germany 德厚堯
202 3 往來 wǎnglái to come and go / to return 往來惛憊
203 3 穿 chuān to dress / to wear 跖以穿室
204 3 gǎn bold / brave 敢請之王
205 2 zān a hairpin / a clasp 簪以爲父
206 2 precious
207 2 several 時幾將矣
208 2 jié to bond / to tie / to bind 結其尾線
209 2 qiān one thousand 千歲必反
210 2 shā to kill / to murder / to slaughter 繭成而見殺
211 2 feather 無毛羽之貌
212 2 shén divine / mysterious / magical / supernatural 至精至神
213 2 wèi Wei Dynasty 魏王魏嬰之美女
214 2 hǎo good 此夫身女好而頭馬首者與
215 2 yàn to examine / to test / to check 驗也
216 2 fēn to separate / to divide into parts 分判貌
217 2 yuè month 非日非月
218 2 dēng to rise / to ascend / to climb 幽晦登昭
219 2 美女 é a beautiful woman 古之美女
220 2 當時 dāngshí then / at that time 當時星辰殞墜
221 2 重樓 chóng lóu multi-storied building 重樓疏堂
222 2 不治 bùzhì hopeless / not able to be saved 天下不治
223 2 shī to lose 天下失之則滅
224 2 zhú to chase / to expel 攭兮其相逐而反也
225 2 xiōng to b evicious / fierce / terrible / fearful 天下幽暗凶險如此
226 2 bài to defeat / to vanquish 事成而家敗
227 2 zōu a corner / the foot of a mountain 明陬
228 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 城郭以固
229 2 to happen upon / to meet with by chance 郁郁乎其遇時之不祥也
230 2 tiě iron 鐵所生也
231 2 to smear / to defile / to make dirty 脩潔之爲親而襍汙之爲狄者邪
232 2 diào to condole / to give condolences 它弔反
233 2 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren 君子所敬而小人所不者與
234 2 to bestow on / to endow with 故荀卿感而賦之
235 2 wáng to die 無一焉而亡
236 2 to continue / to carry on 謂似續古人
237 2 rén a kernel / a pit 仁人絀約
238 2 zhào Zhao 頭銛達而尾趙繚者邪
239 2 supreme ruler / emperor 帝不齊均
240 2 dào way / road / path 乃以儆備增益兵革之道
241 2 上天 shàngtiān Heaven / Providence / God 嗚呼上天
242 2 遠方 yuǎnfāng far away 念彼遠方
243 2 zhōu Zhou Dynasty 居則周静致下
244 2 bath 則浴其種
245 2 yǒng chrysalis / pupa 成蛾蛹之類也
246 2 clothes / dress / garment 讒人服矣
247 2 fēng wind 友風而子雨
248 2 zhèng upright / straight 正也
249 2 shī moist / wet 喜溼而惡雨
250 2 song / lyrics 小歌
251 2 shū book 書問也
252 2 毫毛 háomáo hair / soft hair / down 精微乎毫毛
253 2 zhāo illustrious 幽晦登昭
254 2 之後 zhīhòu after / following / later 既生之後
255 2 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 弃也
256 2 force / compel / drive 入郄穴而不偪者與
257 2 dào to rob / to steal 太山之盜也
258 2 abundant 生於山阜
259 2 juān to contribute 德厚而不捐
260 2 power / force / strength 力父
261 2 letter / symbol / character 如字
262 2 nán difficult / arduous / hard 言險詐難近也
263 2 private 功被天下而不私置者與
264 2 lóng dragon 蠶爲龍精
265 2 jié clean 脩潔之爲親而襍汙之爲狄者邪
266 2 飛鳥 fēiniǎo bird 飛鳥所害
267 2 elegant / graceful / refined 性得之則甚雅似者與
268 2 鴟梟 chīxiāo an owl 鴟梟爲鳳凰
269 2 yuán won / yuan 圓者中規
270 2 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 百姓待君上之智而後安
271 2 jiā house / home / residence 事成而家敗
272 2 end / final stage / latter part 末也
273 2 不測 bùcè unexpected / measureless / unexpected circumstance / contingency / mishap 言變化不測也
274 2 zhuàng robust 善壯而拙老者與
275 2 昊天 hào tiān clear sky 昊天
276 2 shì to decorate / to ornament / to adorn
277 2 嫫母 mómǔ an ugly woman 嫫母
278 2 àn to shut a door 言幽闇之人
279 2 mén door / gate / doorway / gateway 莫知其門
280 2 shè to set up / to establish 君子設辭
281 2 níng Nanjing 寧泰
282 2 卬卬 áng'áng a dignified appearance 卬卬兮天下之咸蹇也
283 2 列星 liè xīng star alignment 列星殞墜
284 2 大神 dàshén deity 通于大神
285 2 不祥 bùxiáng unwholesome 郁郁乎其遇時之不祥也
286 2 殺傷 shāshāng to kill or injure 曓至殺傷而不億忌者與
287 2 chóng high / dignified / lofty 曾不崇日
288 2 tiǎo \N 讀爲窱
289 2 使 shǐ to make / to cause 謂使窮者足也
290 2 hào bright / luminous 皓天不復
291 2 qiáng strong / powerful 言彊盛也
292 2 a word 楚詞
293 2 èr two 憼革貳兵
294 2 shū to remove obstructions 重樓疏堂
295 2 wèn to ask 願問其名
296 2 qīn relatives 脩潔之爲親而襍汙之爲狄者邪
297 2 yōu to worry / to be concerned 憂無疆也
298 2 罪人 zuìrén a sinner 無私罪人
299 2 to doubt / to disbelieve 恐弟子疑爲善無益而解惰
300 2 chǔ state of Chu 楚詞
301 2 Kangxi radical 177 憼革貳兵
302 2 牝牡 pìn mǔ male and female 有父母而無牝牡者與
303 2 pèi a belt ornament / a pendant 不知佩也
304 2 泰寧 tàiníng Taining 百姓待之而後泰寧
305 2 gōng public/ common / state-owned 公侯夫人加之以紘綖
306 2 huá Chinese 此乃有文飾而至華采者與
307 2 hurried / worried 急也
308 2 bān sort / kind / class 讒人般矣
309 2 woman 婦無公事
310 2 xiǎn dangerous 天下幽險
311 2 píng flat / level / smooth 此夫安寬平而危險隘者邪
312 2 to finish / to complete / to exhaust 事乃畢也
313 2 yǒu friend / companion 友風而子雨
314 2 ruì sharp / keen / acute / pointed 長其尾而銳其剽者邪
315 2 báo thin / slight / weak 或厚或薄
316 2 sòng to deliver / to carry / to give 言以讒言相退送
317 2 miǎn to encourage 弟子勉學
318 2 jiǎn lame / cripple / unfortunate / slow / difficult 卬卬兮天下之咸蹇也
319 2 螭龍 chīlóng a dragon with horns not yet grown 螭龍爲蝘蜓
320 2 zhì to place / to lay out 功被天下而不私置者與
321 2 yǎn to overflow / to spill over / to spread out 曓人衍矣
322 2 成文 chéngwén written / statutory 五采備而成文
323 2 residence / dwelling 居則周静致下
324 2 公正 gōngzhèng just / fair / impartial 公正無私
325 2 不復 bùfù to not go back 皓天不復
326 2 to enter 入郄穴而不偪者與
327 2 capacity / degree / a standard / a measure 謂以意度之
328 2 義理 yìlǐ a doctrine / doctrinism / an argument within a paper 五帝言此乃蠶之義理也
329 2 wife 大夫妻成祭服
330 2 皇皇 huánghuáng magnificent 皇皇穆穆
331 2 to make a mistake / to miss 此葢誤耳
332 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 敢請解之
333 2 bīng soldier / troops 憼革貳兵
334 2 shǒu head 此夫身女好而頭馬首者與
335 2 yíng to fill 其廣大時則盈於大宇之內
336 2 貴賤 guì jiàn the noble and the lowly 貴賤以分
337 2 無形 wúxíng formless / invisible 精微而無形
338 2 shùn to obey 甚順而體
339 2 shòu old age / long life 生者以壽
340 2 穆穆 mùmù benevolent 皇皇穆穆
341 2 lín neighbor 與曓爲鄰
342 2 xìng gender 性不得則若禽獸
343 2 tiǎo quiet and secluded / gentle, graceful and elegant 充盈大宇而不窕
344 2 廣大 guǎngdà vast / extensive 其廣大時則盈於大宇之內
345 2 qián front 前亂而後治
346 2 日月 rì yuè the sun and moon 日月下藏
347 2 jǐng to warn / to admonish 憼與儆同
348 2 周流 zhōuliú to extend everywhere 周流四海
349 2 to express / to state / to relate / to narrate 反覆敍說之辭
350 2 如此 rúcǐ in this way / so 天下幽暗凶險如此
351 2 pán a plate / a shallow dish 尾遭迴盤結
352 2 jìng still / calm 行爲動静
353 2 xiǎn to show / to manifest / to display 猶顯也
354 2 天地 tiān dì heaven and earth / the world 謂天地相似
355 2 夫人 fūren wife 夫人之大者莫過於禮
356 2 大行 dàxíng extensive cultivation 拂乎其欲禮義之大行也
357 2 未詳 wèixiáng unknown / unclear 未詳
358 2 shí real / true 雲氣無實
359 2 人屬 rénshǔ Homo 人屬所利
360 2 jǐng \N 憼革貳兵
361 2 讒人 chánrén a slanderer 讒人服矣
362 2 different / other 荀卿請陳佹異淚切之詩
363 2 dòng to move / to act 行爲動静
364 2 mǐn fast / quick / clever / smart 弟子不敏
365 2 a person of over sixty 弃其耆老
366 2 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 天不忘也
367 2 to think over / to consider 言智慮周流四海
368 2 a house / a roof 而充盈乎大㝢
369 2 xué cave / cavity / hole 入郄穴而不偪者與
370 2 kùn to be sleepy / to be drowsy 困也
371 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 可以禁曓足窮
372 2 cān to take part in / to participate 大參乎天
373 2 Xi 入郄穴而不偪者與
374 2 ěr ear 此葢誤耳
375 2 a human or animal body 甚順而體
376 2 guǐ to depend upon 請陳佹詩
377 2 chéng to fill 管所以盛箴
378 2 to measure / to estimate 請測意之
379 2 hán cold / wintry / chilly 冬日作寒
380 2 禮義 lǐ yì proper etiquette and right action 拂乎其欲禮義之大行也
381 2 退 tuì to retreat / to move back 言以讒言相退送
382 2 guī to go back / to return 請歸之禮
383 2 qiāng tinkling of small bells 讀爲鏘鏘
384 2 zhuàng form / appearance / shape 㒩㒩兮其狀
385 1 chūn spring 此章卽遺春申君之賦也
386 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 故於此具明也
387 1 hūn dusk / nightfall / twilight 旦暮昏霧也
388 1 to refute / to contradict 駁而伯
389 1 鄭玄 Zhèng Xuán Zheng Xuan 鄭玄云
390 1 shì to match 待之而後適者邪
391 1 clothes / clothing 士妻衣其夫
392 1 shù straight vertical character stroke 豎也
393 1 城郭 chéngGuō a city wall 城郭以固
394 1 an item 目亦昏暗
395 1 解釋 jiěshì to explain / to interpret / to resolve 復自解釋云亂久必反於治
396 1 皇天 huáng tiān Emperor of Heaven 皇天隆物
397 1 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou 周禮
398 1 wéi to disobey / to violate / to defy 違也
399 1 a special pattern of embroidery 絲帛能成黼黻文章
400 1 huáng royal / imperial 反以爲鳳皇也
401 1 死者 sǐzhě the dead / the deceased 死者以葬
402 1 box / case / casket
403 1 總論 zǒnglùn general introduction / overview 總論前意也
404 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 天帝或不能齊均也
405 1 fēng point of spear / sharp point 謂箴之鋒也
406 1 大火 dàhuǒ conflagration / large fire 月值大火
407 1 結尾 jiéwěi to end / to finish 結尾以爲事
408 1 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 亦言雲之功德
409 1 to envy / to be jealous 曓至殺傷而不億忌者與
410 1 幽深 yōushēn serene and hidden in depth or distance 幽深則入郄穴
411 1 dǎn a fringe 故王后親統玄紞
412 1 公事 gōngshì public affairs / official (matters, duties etc) 婦無公事
413 1 mèng first month 下孟反
414 1 yáo Yao 德厚堯
415 1 之內 zhīnèi inside 其廣大時則盈於大宇之內
416 1 不容 bùróng to not tolerate / to not allow 而曾無偪側不容也
417 1 zhū pearl
418 1 二十八宿 èrshí bā sù the twenty-eight constellations 二十八宿有行列者
419 1 xiū to rest 休其蠶織
420 1 之類 zhī lèi and so on / and such 成蛾蛹之類也
421 1 細微 xìwēi slight / subtle / tiny / minute / fine / subtle / sensitive 言細微之時則如毫毛
422 1 jiāng boundary / border / frontier 憂無疆也
423 1 chí to loosen / to relax / to unstring a bow 以喻百官弛廢
424 1 wén to hear 願聞反辭
425 1 吐絲 tùsī (of spiders, caterpillars, silkworms etc) to extrude silk 食桑而吐絲
426 1 生成 shēngchéng to produce / to generate 生成萬物
427 1 文飾 wénshì to polish a text / rhetoric / ornate language / to use florid language to conceal errors / to gloss over 此乃有文飾而至華采者與
428 1 popular / common 戰國時此俗尤甚
429 1 kuāng to correct / to restore / to revise 孔子拘匡
430 1 帝王 dìwáng an emperor / a regent / a monarch 上飾帝王
431 1 漢書 Hàn Shū Book of Han / History of the Former Han Dynasty / Han Shu 漢書音義
432 1 疑惑 yíhuò to feel uncertain 弟子言當時政事既與愚反疑惑之人
433 1 無知 wúzhī ignorant 無知無巧
434 1 to cry out / to shout 呼昊天而訴之
435 1 to ridicule / to jeer / to mock 以譏當世也
436 1 rùn moist 雲所以潤萬物
437 1 無毛 wúmáo hairless 無毛羽之貌
438 1 chén Fifth Earthly Branch 天文辰爲馬
439 1 不當 bùdàng unsuitable / improper / inappropriate 春夏秋冬皆不當其方
440 1 夷狄 yídí foreign countries 則與夷狄無異
441 1 yán cap tassels / string 公侯夫人加之以紘綖
442 1 善惡 shàn è good and evil 言世俗不知善惡
443 1 shǐ beginning / start 此夫始生鉅
444 1 一往一來 yīwǎng yīlái Sakṛdāgāmin / Once-Returner 一往一來
445 1 雷霆 léitíng sound of thunder 謂雷霆震怒
446 1 zàng to bury the dead 死者以葬
447 1 younger brother 柳下惠之弟
448 1 分散 fēnsàn to scatter / to disperse 或分散相逐而還於山也
449 1 shēn to extend 此章卽遺春申君之賦也
450 1 昏亂 hūnluàn dazed / confused / fuddled 思慮昏亂也
451 1 韋昭 wéi zhāo Wei Zhao 韋昭曰
452 1 天文 tiānwén astronomy 天文辰爲馬
453 1 to die
454 1 相似 xiāngsì similar 謂天地相似
455 1 至大 Zhìdà Zhida reign 蠶之功至大
456 1 huí to return / to revolve 尾遭迴盤結
457 1 星辰 xīngchén stars 當時星辰殞墜
458 1 áo to ramble 敖曓擅彊
459 1 jīn today / modern / present / current / this / now 今雲者虛無
460 1 祭服 jìfú ceremonial clothing 大夫妻成祭服
461 1 天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm 言天道福善
462 1 諸侯 zhū hóu the feudal lords 諸侯隆之則一四海者與
463 1 簡約 jiǎnyuē concise / abbreviated / minimal / economical 極日而簡約
464 1 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 天下失之則滅
465 1 enemy / foe 甚深藏而外勝敵者邪
466 1 jìn nearby 言險詐難近也
467 1 所生 suǒshēng parents (father and mother) 鐵所生也
468 1 inside / interior 又以連裏
469 1 思慮 sīlǜ to think something through / to consider carefully 思慮昏亂也
470 1 shàn to be skillful in / to be good at 敖曓擅彊
471 1 牢固 láogù firm / secure 若仗牢固蔽塞
472 1 賢良 xiánliáng (of a man) able and virtuous 不見賢良
473 1 解說 jiěshuō to explain / to comment 先王爲解說曰
474 1 明知 míngzhī to be fully aware of / to know perfectly well 唯君子乃明知之也
475 1 事業 shìyè cause / undertaking / enterprise / achievment 事業以成
476 1 美人 měirén beauty / belle 鄭之美人
477 1 昭昭 zhāozhāo to understand clearly 昭昭乎其知之明也
478 1 shì a gentleman / a knight 士妻衣其夫
479 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 有父母而無牝牡者與
480 1 wài outside 甚深藏而外勝敵者邪
481 1 蠶食 cánshí to nibble away at (as silkworm consume leaves) / fig. to embezzle progressively 侵曓者亦取名於蠶食
482 1 古人 gǔrén people from ancient times / the ancients / person who has passed away 謂似續古人
483 1 一日 yī rì one [whole] day 曾不充滿一日而徧也
484 1 hóu marquis / lord 公侯夫人加之以紘綖
485 1 lóng deaf 以聾爲聰
486 1 血氣 xuèqì blood and vital breath 血氣之精也
487 1 to cover / to shield / to screen / to conceal 若仗牢固蔽塞
488 1 七諫 qī jiàn Seven Remonstrances 七諫
489 1 lèi kind / type / class / category 其頭又類馬首
490 1 匹夫 pǐfū a common person 匹夫隆之則爲聖人
491 1 危險 wēixiǎn dangerous 此夫安寬平而危險隘者邪
492 1 a rule / a carpenter's square / a ruler 方者中矩
493 1 a divide, to partition 攭與劙同
494 1 疑忌 yíjì jealousy / suspicious and jealous 曾不億度疑忌
495 1 常道 chángdào normal and proper practice / conventional practice / common occurrence 亦古之常道
496 1 世事 shìshì affairs of life / things of the world 世事已去
497 1 qīn to invade / to encroach upon / to raid 侵曓者亦取名於蠶食
498 1 醜惡 chǒuè ugly / repulsive 謂閭娵爲醜惡
499 1 hair 謂雲物發在地時
500 1 suì age 千歲必反

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 142 also / too 於也
2 100 zhī him / her / them / that 夫人之大者莫過於禮
3 76 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 粹而王
4 52 wèi for / to 爲天下明
5 49 yán to speak / to say / said 言於此有大物
6 45 his / hers / its / theirs 臣但見其功
7 39 so as to / in order to 生者以壽
8 38 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 夫人之大者莫過於禮
9 32 and 此夫文而不采者與
10 29 yuē to speak / to say 王曰
11 28 wèi to call 故謂之大物也
12 28 otherwise / but / however 性不得則若禽獸
13 26 not / no 此夫文而不采者與
14 23 this / these 言於此有大物
15 22 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故謂之大物也
16 22 huò or / either / else 或厚或薄
17 19 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 下孟反
18 19 big / great / huge / large / major 爰有大物
19 18 in / at 於也
20 16 no 無一焉而亡
21 15 yún cloud 謂雲物發在地時
22 15 shí time / a point or period of time 時人莫知
23 15 rén person / people / a human being 時人莫知
24 14 tóng like / same / similar 同於先王云
25 13 yǒu is / are / to exist 爰有大物
26 13 天下 tiānxià China 爲天下明
27 12 zhì wisdom / knowledge / understanding 言或愚或智也
28 12 xíng to walk / to move 言易行也
29 12 zhēn a needle / a probe 言箴亦能如戰國合從
30 11 cán silkworm 深知蠶之功大
31 11 qǐng to ask / to inquire 敢請之王
32 11 míng bright / brilliant 爲天下明
33 11 zhī to know 時人莫知
34 10 gōng merit 臣但見其功
35 10 thing / matter 爰有大物
36 10 jiàn to see 臣但見其功
37 10 expresses question or doubt 大參乎天
38 10 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 絲帛能成黼黻文章
39 9 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子所敬而小人所不者與
40 9 a man / a male adult 此夫文而不采者與
41 9 luàn chaotic / disorderly 紂以亂
42 9 jiē all / each and every / in all cases
43 9 child / son 友風而子雨
44 9 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 此夫安寬平而危險隘者邪
45 9 yún cloud 同於先王云
46 9 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 此乃有文飾而至華采者與
47 8 wěi tail 長其尾而銳其剽者邪
48 8 stupid / doltish / foolish / ignorant 臣愚不識
49 8 huì night 猶晦暝也
50 8 to read 讀爲亟
51 8 shì matter / thing / item 願陳此事
52 8 words / speech / expression / phrase / dialog 君子設辭
53 8 idea 之意也
54 8 xià next 以示下民
55 8 also / too 禮亦然也
56 8 yòng to use / to apply 君子用智以修身
57 7 shén what 言禮之功用甚大
58 7 such as / for example / for instance 言細微之時則如毫毛
59 7 shì is / are / am / to be 夫是之謂君子之知
60 7 extremely / very 極日而簡約
61 7 xiǎo small / tiny / insignificant 小則精微無形也
62 7 rain 雲所致雨
63 7 bào \N 可以禁曓足窮
64 7 而後 érhòu after that / then 百姓待之而後泰寧
65 7 dài to treat / to entertain / to receive guests 百姓待之而後泰寧
66 7 zuò to do 本或作
67 7 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 君子所敬而小人所不者與
68 7 mào countenance / appearance 分判貌
69 7 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 行遠疾速而不可託訊者與
70 7 è evil / vice 萬物或美或惡
71 7 jiāng will / shall (future tense) 讒口將將
72 6 yuǎn far / distant 言智常欲見利遠害
73 6 desire 言智常欲見利遠害
74 6 shēng to be born / to give birth 生者以壽
75 6 wáng Wang 粹而王
76 6 do not 時人莫知
77 6 easy / simple 簡然易知而致有理者與
78 6 sān three 三蒼
79 6 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 夫人之大者莫過於禮
80 6 弟子 dìzi disciple / follower / student 弟子不敏
81 6 final particle 禹者矣
82 6 cóng from 以能合從
83 6 萬物 wànwù all living things 萬物也
84 5 zhì to rule / to govern / to manage / to control 前亂而後治
85 5 chén minister / statesman / official 臣愚不識
86 5 bèi to prepare / get ready 猶備也
87 5 qióng poor / destitute / impoverished 可以禁曓足窮
88 5 star 閭娵
89 5 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 此夫大而不塞者與
90 5 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 同於先王云
91 5 cosmos / universe 㝢與宇同
92 5 dāng to be / to act as / to serve as 當爲
93 5 to join / to combine 乃合此義也
94 5 to resemble / to similar to to 性得之則甚雅似者與
95 5 soil / ground / land 言滿天地之圓方也
96 5 百姓 bǎixìng common people 百姓待之而後泰寧
97 5 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善壯而拙老者與
98 5 yóu also / as if / still 猶備也
99 5 fāng square / quadrilateral / one side 方所知或多厚
100 5 shī poem / verse
101 5 bèi exhausted 往來惛憊
102 5 expresses affirmation, approval, or consent 忽兮其極之遠也
103 5 不識 bù shí do not recognize [a person] 臣愚不識
104 5 luǒ (same as 梴 裸) naked, to strip; to unclothe 㒩㒩兮其狀
105 5 yòu again / also 此又云
106 5 běn measure word for books 本或作
107 5 yuàn to hope / to wish / to desire 願問其名
108 5 néng can / able 絲帛能成黼黻文章
109 5 tuō to entrust / to rely on 行遠疾速而不可託訊者與
110 5 máng blind 旦暮晦盲
111 5 father 蛾以爲父
112 5 horse 此夫身女好而頭馬首者與
113 5 zhì to / until 此乃有文飾而至華采者與
114 5 fēi not / non- / un- 非絲非帛
115 5 céng once / already / former / previously 曾不崇日
116 5 zhǎng director / chief / head / elder 長其尾而銳其剽者邪
117 5 不知 bùzhī do not know 不知何名
118 5 piāo swift / nimble 長其尾而銳其剽者邪
119 5 huà to make into / to change into / to transform 屢化如神
120 5 hòu thick 或厚或薄
121 4 lóng grand / intense / prosperous 匹夫隆之則爲聖人
122 4 tiān day 大參乎天
123 4 yuē approximately 致明而約
124 4 to go 言果於去惡也
125 4 gāo high / tall 動則綦高以鉅
126 4 tài great / exalted / superior 寧泰
127 4 xián virtuous / worthy 武以賢
128 4 gain / advantage / benefit 言智常欲見利遠害
129 4 five 五采備而成文
130 4 cáng to hide 甚深藏而外勝敵者邪
131 4 diào to drop down 讀爲掉
132 4 měi beautiful 美也
133 4 silk 非絲非帛
134 4 reason / logic / truth 理皆務本
135 4 to arise / to get up 卽謂三俯三起
136 4 hūn \N 涽涽淑淑
137 4 荀卿 Xún Qīng Xun Qing 故荀卿假爲隱語
138 4 大宇 dàyǔ Daewoo 其廣大時則盈於大宇之內
139 4 \N 攭兮其相逐而反也
140 4 ancient / old / palaeo- 古者貴賤皆有事
141 4 to cover 覆也
142 4 xià summer 在夏而燕暑也
143 4 one 無一焉而亡
144 4 jīng essence 血氣之精也
145 4 míng measure word for people 亦不識其名
146 4 wěi yes 唯先王能知
147 4 bèi by 覆被之
148 4 the gate of a village / a village 閭娵
149 4 one hundred million 曓至殺傷而不億忌者與
150 4 shū clear 涽涽淑淑
151 4 jiǎn a cocoon 繭成而見殺
152 4 變化 biànhuà to change 言說雲之變化或大或小
153 4 hūn confused / forgetful / silly 往來惛憊
154 4 無私 wúsī selfless / unselfish / disinterested / altruistic 公正無私
155 4 zài in / at 皆在智也
156 4 chén Chen 此之願陳
157 4 dōu all 子都
158 4 mixed / blended 脩潔之爲親而襍汙之爲狄者邪
159 4 shǔ scorching / hot 夏日作暑
160 4 day of the month / a certain day 非日非月
161 3 to leave / to depart / to go away / to part 日夜合離
162 3 steel / iron 動則綦高以鉅
163 3 gài to cover / to hide / to protect 此葢誤耳
164 3 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 此夫文而不采者與
165 3 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 唯雲乃可當此說也
166 3 ruò to seem / to be like / as 性不得則若禽獸
167 3 míng dark 猶晦暝也
168 3 Emperor Yu 法禹
169 3 in / at 通于大神
170 3 zhí to tread 跖以穿室
171 3 shē extravagant / wasteful 子奢
172 3 even / equal / uniform 帝不齊均
173 3 zhǒng kind / type 種也
174 3 不見 bújiàn to not see 不見賢良
175 3 shēn human body / torso 功立而身廢
176 3 zhōng middle 圓者中規
177 3 疾速 jísù very fast / at high speed 行遠疾速而不可託訊者與
178 3 shì a generation 收其後世
179 3 meaning / sense 先王因重演其義而告之
180 3 xùn to inquire /to ask 行遠疾速而不可託訊者與
181 3 lǎo old / aged / elderly / aging 弃其耆老
182 3 de potential marker 性得之則甚雅似者與
183 3 dōng winter 冬日作寒
184 3 shì room / bedroom 跖以穿室
185 3 dialect / language / speech 後語
186 3 戰國 Zhàn Guó Warring States Period 戰國時此俗尤甚
187 3 旦暮 dànmù sunrise and sunset 旦暮晦盲
188 3 mother 蛹以爲母
189 3 female / feminine 此夫身女好而頭馬首者與
190 3 zhòng heavy 故重言之也
191 3 五帝 Wǔ Dì Five Emperors 五帝也
192 3 參天 cāntiān reach high to the sky / tall / of great height 言智慮大則參天
193 3 why / how / when / what / where 曷維其同
194 3 naturally / of course / certainly 荀卿自謂
195 3 反覆 fǎnfù repeatedly 反覆甚極
196 3 說文 Shuō Wén Shuo Wen Jie Zi 說文
197 3 kǒng fearful / apprehensive 恐失世英
198 3 promptly / right away 卽謂三俯三起
199 3 méi intermediary / matchmaker / go-between 莫之媒也
200 3 róng glory / honor 志意之榮也
201 3 zhāng a chapter / a section 以成文章
202 3 四海 sìhǎi the four seas 諸侯隆之則一四海者與
203 3 chù to sew / to stitch 仁人絀約
204 3 hòu after / later 後語
205 3 already / afterwards 事乃大已
206 3 certainly / must / will / necessarily 必恐時賢不見用也
207 3 to bow down / to face down / to look down 卽謂三俯三起
208 3 cotton cloth / textiles / linen 襍布與帛
209 3 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 簡然易知而致有理者與
210 3 xuán beautiful jade
211 3 郁郁 yùyù sad / depressed 郁郁乎其遇時之不祥也
212 3 xiāng each other / one another / mutually 攭兮其相逐而反也
213 3 liáo to wind round 頭銛達而尾趙繚者邪
214 3 yǔn to perish / to die 列星殞墜
215 3 sufficient / enough 可以禁曓足窮
216 3 shí food / food and drink 飛鳥則害而食之
217 3 Yáo Yao people
218 3 tíng used in dragonfly 螭龍爲蝘蜓
219 3 充盈 chōngyíng abundant / plentiful 而充盈乎大㝢
220 3 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 匹夫隆之則爲聖人
221 3 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 幽晦登昭
222 3 é moth 成蛾蛹之類也
223 3 文章 wénzhāng an article / an essay 絲帛能成黼黻文章
224 3 héng to weigh 又善連衡
225 3 to be fond of / to like 喜溼而惡雨
226 3 can / may / permissible 智脩潔則可相親
227 3 frequently / often / again and again 億則屢中
228 3 jūn equal / even 帝不齊均
229 3 tóu head 此夫身女好而頭馬首者與
230 3 yǎn oriental Leaf-toed Gecko 螭龍爲蝘蜓
231 3 to brush away 拂乎其欲禮義之大行也
232 3 wéi to preserve / to maintain 維其有之
233 3 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 功立而身廢
234 3 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 雲所以成雨也
235 3 shàng top / a high position 百姓待君上之智而後安
236 3 tōng to go through / to open 通于大神
237 3 wén writing / text 此夫文而不采者與
238 3 yīn sound / noise 攭音戾
239 3 cún to exist / to survive 得之則存
240 3 guǎn to manage / to control / to be in charge of 管以爲母
241 3 xiāng village / township 四時易鄉
242 3 xiàn thread / string / wire 謂線也
243 3 zhān to divine 請占之五泰
244 3 yóu to swim 託地而游宇
245 3 shān a mountain / a hill / a peak 或分散相逐而還於山也
246 3 wèi position / location / place 天地易位
247 3 zhuì to fall down / to drop / to sink 列星殞墜
248 3 xiū to cultivate / to repair 脩潔之爲親而襍汙之爲狄者邪
249 3 táng main hall / a large room 處於室堂
250 3 héng horizontal / transverse 橫也
251 3 silk / plain silk 非絲非帛
252 3 精微 jīngwēi subtle / profound / refined 精微而無形
253 3 hài to injure / to harm to 言智常欲見利遠害
254 3 ān calm / still / quiet / peaceful 百姓待君上之智而後安
255 3 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 志意之榮也
256 3 hào the sky / something that is vast and limitless 少昊
257 3 Germany 德厚堯
258 3 already / since 既生之後
259 3 往來 wǎnglái to come and go / to return 往來惛憊
260 3 what / where / which 不知何名
261 3 穿 chuān to dress / to wear 跖以穿室
262 3 gǎn bold / brave 敢請之王
263 2 zān a hairpin / a clasp 簪以爲父
264 2 chū to go out / to leave 謂所出者也
265 2 precious
266 2 several 時幾將矣
267 2 jié to bond / to tie / to bind 結其尾線
268 2 qiān one thousand 千歲必反
269 2 shā to kill / to murder / to slaughter 繭成而見殺
270 2 feather 無毛羽之貌
271 2 shén divine / mysterious / magical / supernatural 至精至神
272 2 wèi Wei Dynasty 魏王魏嬰之美女
273 2 hǎo good 此夫身女好而頭馬首者與
274 2 yàn to examine / to test / to check 驗也
275 2 fēn to separate / to divide into parts 分判貌
276 2 yuè month 非日非月
277 2 dēng to rise / to ascend / to climb 幽晦登昭
278 2 美女 é a beautiful woman 古之美女
279 2 當時 dāngshí then / at that time 當時星辰殞墜
280 2 重樓 chóng lóu multi-storied building 重樓疏堂
281 2 不治 bùzhì hopeless / not able to be saved 天下不治
282 2 shī to lose 天下失之則滅
283 2 zhú to chase / to expel 攭兮其相逐而反也
284 2 xiōng to b evicious / fierce / terrible / fearful 天下幽暗凶險如此
285 2 bài to defeat / to vanquish 事成而家敗
286 2 zōu a corner / the foot of a mountain 明陬
287 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 城郭以固
288 2 to happen upon / to meet with by chance 郁郁乎其遇時之不祥也
289 2 tiě iron 鐵所生也
290 2 to smear / to defile / to make dirty 脩潔之爲親而襍汙之爲狄者邪
291 2 diào to condole / to give condolences 它弔反
292 2 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren 君子所敬而小人所不者與
293 2 to bestow on / to endow with 故荀卿感而賦之
294 2 wáng to die 無一焉而亡
295 2 to continue / to carry on 謂似續古人
296 2 rén a kernel / a pit 仁人絀約
297 2 gòng together 聖人共手
298 2 zhào Zhao 頭銛達而尾趙繚者邪
299 2 supreme ruler / emperor 帝不齊均
300 2 dào way / road / path 乃以儆備增益兵革之道
301 2 上天 shàngtiān Heaven / Providence / God 嗚呼上天
302 2 遠方 yuǎnfāng far away 念彼遠方
303 2 zhōu Zhou Dynasty 居則周静致下
304 2 bath 則浴其種
305 2 yǒng chrysalis / pupa 成蛾蛹之類也
306 2 clothes / dress / garment 讒人服矣
307 2 fēng wind 友風而子雨
308 2 zhèng upright / straight 正也
309 2 shī moist / wet 喜溼而惡雨
310 2 song / lyrics 小歌
311 2 shū book 書問也
312 2 毫毛 háomáo hair / soft hair / down 精微乎毫毛
313 2 zhāo illustrious 幽晦登昭
314 2 之後 zhīhòu after / following / later 既生之後
315 2 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 弃也
316 2 force / compel / drive 入郄穴而不偪者與
317 2 dào to rob / to steal 太山之盜也
318 2 abundant 生於山阜
319 2 juān to contribute 德厚而不捐
320 2 power / force / strength 力父
321 2 letter / symbol / character 如字
322 2 nán difficult / arduous / hard 言險詐難近也
323 2 private 功被天下而不私置者與
324 2 lóng dragon 蠶爲龍精
325 2 jié clean 脩潔之爲親而襍汙之爲狄者邪
326 2 suī although / even though 言人雖同見
327 2 飛鳥 fēiniǎo bird 飛鳥所害
328 2 elegant / graceful / refined 性得之則甚雅似者與
329 2 鴟梟 chīxiāo an owl 鴟梟爲鳳凰
330 2 yuán won / yuan 圓者中規
331 2 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 百姓待君上之智而後安
332 2 jiā house / home / residence 事成而家敗
333 2 end / final stage / latter part 末也
334 2 不測 bùcè unexpected / measureless / unexpected circumstance / contingency / mishap 言變化不測也
335 2 zhuàng robust 善壯而拙老者與
336 2 昊天 hào tiān clear sky 昊天
337 2 shì to decorate / to ornament / to adorn
338 2 嫫母 mómǔ an ugly woman 嫫母
339 2 àn to shut a door 言幽闇之人
340 2 mén door / gate / doorway / gateway 莫知其門
341 2 shè to set up / to establish 君子設辭
342 2 níng Nanjing 寧泰
343 2 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 性不得則若禽獸
344 2 卬卬 áng'áng a dignified appearance 卬卬兮天下之咸蹇也
345 2 suddenly / abruptly 忽兮其極之遠也
346 2 列星 liè xīng star alignment 列星殞墜
347 2 大神 dàshén deity 通于大神
348 2 不祥 bùxiáng unwholesome 郁郁乎其遇時之不祥也
349 2 殺傷 shāshāng to kill or injure 曓至殺傷而不億忌者與
350 2 chóng high / dignified / lofty 曾不崇日
351 2 tiǎo \N 讀爲窱
352 2 使 shǐ to make / to cause 謂使窮者足也
353 2 hào bright / luminous 皓天不復
354 2 qiáng strong / powerful 言彊盛也
355 2 a word 楚詞
356 2 urgently / immediately / extremely 讀爲亟
357 2 èr two 憼革貳兵
358 2 lián even 又善連衡
359 2 shū to remove obstructions 重樓疏堂
360 2 wèn to ask 願問其名
361 2 qīn relatives 脩潔之爲親而襍汙之爲狄者邪
362 2 以此 yǐcǐ hence 故以此勉之也
363 2 yōu to worry / to be concerned 憂無疆也
364 2 罪人 zuìrén a sinner 無私罪人
365 2 to doubt / to disbelieve 恐弟子疑爲善無益而解惰
366 2 chǔ state of Chu 楚詞
367 2 Kangxi radical 177 憼革貳兵
368 2 牝牡 pìn mǔ male and female 有父母而無牝牡者與
369 2 pèi a belt ornament / a pendant 不知佩也
370 2 泰寧 tàiníng Taining 百姓待之而後泰寧
371 2 gōng public/ common / state-owned 公侯夫人加之以紘綖
372 2 huá Chinese 此乃有文飾而至華采者與
373 2 hurried / worried 急也
374 2 bān sort / kind / class 讒人般矣
375 2 woman 婦無公事
376 2 xiǎn dangerous 天下幽險
377 2 píng flat / level / smooth 此夫安寬平而危險隘者邪
378 2 to finish / to complete / to exhaust 事乃畢也
379 2 yǒu friend / companion 友風而子雨
380 2 ruì sharp / keen / acute / pointed 長其尾而銳其剽者邪
381 2 báo thin / slight / weak 或厚或薄
382 2 yīn because 先王因重演其義而告之
383 2 sòng to deliver / to carry / to give 言以讒言相退送
384 2 miǎn to encourage 弟子勉學
385 2 jiǎn lame / cripple / unfortunate / slow / difficult 卬卬兮天下之咸蹇也
386 2 螭龍 chīlóng a dragon with horns not yet grown 螭龍爲蝘蜓
387 2 zhì to place / to lay out 功被天下而不私置者與
388 2 yǎn to overflow / to spill over / to spread out 曓人衍矣
389 2 成文 chéngwén written / statutory 五采備而成文
390 2 residence / dwelling 居則周静致下
391 2 公正 gōngzhèng just / fair / impartial 公正無私
392 2 不復 bùfù to not go back 皓天不復
393 2 to enter 入郄穴而不偪者與
394 2 capacity / degree / a standard / a measure 謂以意度之
395 2 again / more / repeatedly 復自解釋云亂久必反於治
396 2 義理 yìlǐ a doctrine / doctrinism / an argument within a paper 五帝言此乃蠶之義理也
397 2 wife 大夫妻成祭服
398 2 皇皇 huánghuáng magnificent 皇皇穆穆
399 2 to make a mistake / to miss 此葢誤耳
400 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 敢請解之
401 2 bīng soldier / troops 憼革貳兵
402 2 shǒu head 此夫身女好而頭馬首者與
403 2 yíng to fill 其廣大時則盈於大宇之內
404 2 cháng always / ever / often / frequently / constantly 言智常欲見利遠害
405 2 貴賤 guì jiàn the noble and the lowly 貴賤以分
406 2 無形 wúxíng formless / invisible 精微而無形
407 2 shùn to obey 甚順而體
408 2 shòu old age / long life 生者以壽
409 2 穆穆 mùmù benevolent 皇皇穆穆
410 2 lín neighbor 與曓爲鄰
411 2 xìng gender 性不得則若禽獸
412 2 tiǎo quiet and secluded / gentle, graceful and elegant 充盈大宇而不窕
413 2 rán correct / right / certainly 禮亦然也
414 2 廣大 guǎngdà vast / extensive 其廣大時則盈於大宇之內
415 2 qián front 前亂而後治
416 2 日月 rì yuè the sun and moon 日月下藏
417 2 jǐng to warn / to admonish 憼與儆同
418 2 周流 zhōuliú to extend everywhere 周流四海
419 2 to express / to state / to relate / to narrate 反覆敍說之辭
420 2 如此 rúcǐ in this way / so 天下幽暗凶險如此
421 2 pán a plate / a shallow dish 尾遭迴盤結
422 2 jìng still / calm 行爲動静
423 2 xiǎn to show / to manifest / to display 猶顯也
424 2 天地 tiān dì heaven and earth / the world 謂天地相似
425 2 夫人 fūren wife 夫人之大者莫過於禮
426 2 大行 dàxíng extensive cultivation 拂乎其欲禮義之大行也
427 2 未詳 wèixiáng unknown / unclear 未詳
428 2 shí real / true 雲氣無實
429 2 人屬 rénshǔ Homo 人屬所利
430 2 jǐng \N 憼革貳兵
431 2 讒人 chánrén a slanderer 讒人服矣
432 2 different / other 荀卿請陳佹異淚切之詩
433 2 dòng to move / to act 行爲動静
434 2 mǐn fast / quick / clever / smart 弟子不敏
435 2 a person of over sixty 弃其耆老
436 2 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 天不忘也
437 2 to think over / to consider 言智慮周流四海
438 2 a house / a roof 而充盈乎大㝢
439 2 yuán therefore / then 爰有大物
440 2 xué cave / cavity / hole 入郄穴而不偪者與
441 2 kùn to be sleepy / to be drowsy 困也
442 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 可以禁曓足窮
443 2 cān to take part in / to participate 大參乎天
444 2 Xi 入郄穴而不偪者與
445 2 ěr ear 此葢誤耳
446 2 a human or animal body 甚順而體
447 2 guǐ to depend upon 請陳佹詩
448 2 chéng to fill 管所以盛箴
449 2 to measure / to estimate 請測意之
450 2 hán cold / wintry / chilly 冬日作寒
451 2 禮義 lǐ yì proper etiquette and right action 拂乎其欲禮義之大行也
452 2 退 tuì to retreat / to move back 言以讒言相退送
453 2 guī to go back / to return 請歸之禮
454 2 qiāng tinkling of small bells 讀爲鏘鏘
455 2 zhuàng form / appearance / shape 㒩㒩兮其狀
456 1 chūn spring 此章卽遺春申君之賦也
457 1 bìng also / furthermore 風與雲竝行
458 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 故於此具明也
459 1 hūn dusk / nightfall / twilight 旦暮昏霧也
460 1 to refute / to contradict 駁而伯
461 1 鄭玄 Zhèng Xuán Zheng Xuan 鄭玄云
462 1 shì to match 待之而後適者邪
463 1 clothes / clothing 士妻衣其夫
464 1 shù straight vertical character stroke 豎也
465 1 城郭 chéngGuō a city wall 城郭以固
466 1 an item 目亦昏暗
467 1 解釋 jiěshì to explain / to interpret / to resolve 復自解釋云亂久必反於治
468 1 皇天 huáng tiān Emperor of Heaven 皇天隆物
469 1 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou 周禮
470 1 wéi to disobey / to violate / to defy 違也
471 1 a special pattern of embroidery 絲帛能成黼黻文章
472 1 huáng royal / imperial 反以爲鳳皇也
473 1 死者 sǐzhě the dead / the deceased 死者以葬
474 1 box / case / casket
475 1 總論 zǒnglùn general introduction / overview 總論前意也
476 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 天帝或不能齊均也
477 1 fēng point of spear / sharp point 謂箴之鋒也
478 1 尤甚 yóushén even more 戰國時此俗尤甚
479 1 大火 dàhuǒ conflagration / large fire 月值大火
480 1 結尾 jiéwěi to end / to finish 結尾以爲事
481 1 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 亦言雲之功德
482 1 to envy / to be jealous 曓至殺傷而不億忌者與
483 1 measure word for bolts of cloth, etc 匹小反
484 1 幽深 yōushēn serene and hidden in depth or distance 幽深則入郄穴
485 1 dǎn a fringe 故王后親統玄紞
486 1 公事 gōngshì public affairs / official (matters, duties etc) 婦無公事
487 1 mèng first month 下孟反
488 1 yáo Yao 德厚堯
489 1 之內 zhīnèi inside 其廣大時則盈於大宇之內
490 1 不容 bùróng to not tolerate / to not allow 而曾無偪側不容也
491 1 zhū pearl
492 1 二十八宿 èrshí bā sù the twenty-eight constellations 二十八宿有行列者
493 1 xiū to rest 休其蠶織
494 1 之類 zhī lèi and so on / and such 成蛾蛹之類也
495 1 細微 xìwēi slight / subtle / tiny / minute / fine / subtle / sensitive 言細微之時則如毫毛
496 1 jiāng boundary / border / frontier 憂無疆也
497 1 chí to loosen / to relax / to unstring a bow 以喻百官弛廢
498 1 wén to hear 願聞反辭
499 1 that / those 念彼遠方
500 1 吐絲 tùsī (of spiders, caterpillars, silkworms etc) to extrude silk 食桑而吐絲

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
北方 běi fāng The North
比干 bìgān Bi Gan (Chinese god of wealth)
春夏秋冬 Chūn Xià Qiū Dōng the four seasons
大宇 dàyǔ Daewoo
公事 gōngshì public affairs / official (matters, duties etc)
汉书 漢書 Hàn Shū Book of Han / History of the Former Han Dynasty / Han Shu
黄帝 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor
皇天 huáng tiān Emperor of Heaven
Jié Emperor Jie
孔安国 孔安國 kǒng Ānguó Kong Anguo
孔子 Kǒngzi Confucius
礼记 禮記 Lǐ Jì The Book of Rites / Classic of Rites
连横 連橫 Lián Héng
 1. Lian Heng
 2. Lian Heng
论语 論語 Lúnyǔ The Analects of Confucius
七谏 七諫 qī jiàn Seven Remonstrances
人属 人屬 rénshǔ Homo
Shùn Emperor Shun
说文 說文 Shuō Wén Shuo Wen Jie Zi
泰宁 泰寧 tàiníng Taining
太山 tàishān Taishan
天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm
天帝 Tiān Dì Heavenly Emperor / God
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
韦昭 韋昭 wéi zhāo Wei Zhao
尾生 wěishēng Wei Sheng
五帝 Wǔ Dì Five Emperors
Xi
荀卿 Xún Qīng Xun Qing
yáo Yao
一往一来 一往一來 yīwǎng yīlái Sakṛdāgāmin / Once-Returner
犹大 猶大 yóudà Judas / Judah (son of Jacob)
 1. Emperor Yu
 2. Yu
 3. a legendary worm
战国 戰國 Zhàn Guó
 1. Warring States Period
 2. one of the seven warring states
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
昭明 zhāomíng
 1. bright
 2. Zhaoming [star]
 3. Zhaoming
郑玄 鄭玄 Zhèng Xuán Zheng Xuan
至大 Zhìdà Zhida reign
zhòu Emperor Zhou
周礼 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou
颛顼 顓頊 Zhuān xū Zhuan Xu
庄子 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English