Glossary and Vocabulary for Book of Han 《漢書》, 卷五十七上 司馬相如傳 Volume 57a: Sima Xiangru

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 24 yuē to speak / to say 吉曰
2 15 happy / glad / cheerful / joyful 今日田樂乎
3 14 rén person / people / a human being 蜀郡成都人也
4 12 shàng top / a high position 卷五十七上
5 12 child / son 名犬子
6 12 lìng to make / to cause to be / to lead 索與臨邛令王吉相善
7 11 yóu to swim 得與諸侯游士居
8 11 extravagant / go with fashion
9 10 even / equal / uniform 從遊說之士齊人鄒陽
10 10 chǔ state of Chu 為楚稱
11 9 lín to face / to overlook 索與臨邛令王吉相善
12 9 to leave / to depart / to go away / to part 江離蘪蕪
13 9 devoid of content / void / false / empty / vain 子虛之賦
14 9 zhòng many / numerous 僕樂王之欲誇僕以車騎之眾
15 9 chéng to mount / to climb onto 王駕車千乘
16 9 yín obscene / licentious / lewd 纚乎淫淫
17 9 wáng to die 文君夜亡奔相如
18 9 於是乎 yúshìhū therefore 於是乎乃使剸諸之倫
19 9 pond / pool / marsh / swamp 列卒滿澤
20 9 a man / a male adult 石武夫
21 8 shān a mountain / a hill / a peak 罘罔彌山
22 8 qīng minister / high officer 司馬相如字長卿
23 8 shí time / a period of time 少時好讀書
24 8 yán to speak / to say / said 臣邑人司馬相如自言為此賦
25 8 文君 wénjūn Wenjun / Zhuo Wenjun 卓王孫有女文君新寡
26 8 a slave / a servant 僕樂王之欲誇僕以車騎之眾
27 8 dào way / road / path 楚之事又烏足道乎
28 8 guān to look at / to watch / to observe 未足觀
29 8 shuǐ water 激水推移
30 8 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 請為天子遊獵之賦
31 8 shì matter / thing / item 事孝景帝
32 8 王孫 wángsūn children of the nobility 卓王孫僮客八百人
33 7 先生 xiānsheng Mr. / sir / mister / teacher / title of respect / gentleman 烏有先生
34 7 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate
35 7 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 射麋格麟
36 7 qióng a mound 索與臨邛令王吉相善
37 7 zhuó profound / brilliant / lofty 卓王孫僮客八百人
38 7 huò to reap / to harvest 獲多乎
39 7 dōng east 其東則有蕙圃
40 7 shí a rock / a stone 其石則赤玉玫瑰
41 7 諸侯 zhū hóu the feudal lords 得與諸侯游士居
42 6 tián field / farmland 齊王悉發車騎與使者出田
43 6 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 今文君既失身於司馬長卿
44 6 a drum 為鼓一再行
45 6 guest / visitor 客遊梁
46 6 líng mound / hill / mountain 艸陵
47 6 jiàn to see 相如見而說之
48 6 shì clan / a branch of a lineage 卓氏客以百數
49 6 shòu a beast / a quadruped / an animal 手格此獸
50 6 liè to hunt 楚王之獵孰與寡人
51 6 zhōng middle 滌器於市中
52 6 fēng wind 因以風諫
53 6 gài a lid / top / cover 蓋特其小小者耳
54 6 wén to hear 竊聞長卿好之
55 6 雲夢 yúnmèng Yunmeng 而僕對以雲夢之事也
56 6 big / great / huge / large / major 天子大說
57 6 chén minister / statesman / official 臣邑人司馬相如自言為此賦
58 6 chuí to hang / to suspend / to droop 垂霧
59 6 lǎn to look at / to watch / to view 覽於有無
60 6 使 shǐ to make / to cause 使從者謝吉
61 6 chí a pool / a pond 罷池陂
62 6 yán precipice / cliff / rockface 批巖沖擁
63 6 guò to cross / to go over / to pass 來過我
64 6 precious 其石則赤玉玫瑰
65 6 wáng Wang 索與臨邛令王吉相善
66 6 běi north 其北則有陰林巨樹
67 5 烏有 wūyǒu not to exist / to be illusory 烏有先生
68 5 lín a wood / a forest / a grove 其北則有陰林巨樹
69 5 yún cloud 於是楚王乃登陽雲之台
70 5 西 The West 其西則有湧泉清池
71 5 to ride an animal or bicycle 為武騎常侍
72 5 soil / ground / land 楚亦有平原廣澤遊獵之地饒樂若此者乎
73 5 tīng to listen 王孫終不聽
74 5 xuán profound / mysterious / subtle 玄厲
75 5 wèi Eighth earthly branch 未足觀
76 5 hair 外發夫容
77 5 qiān one thousand 王駕車千乘
78 5 làn rotten / spoiled / decayed 照爛龍鱗
79 5 varied / complex / not simple 與庸保雜作
80 5 zòu to present / to offer 奏之天子
81 5 輿 a cart / sedan chair / a carriage 乘雕玉之輿
82 5 wèi to call 乃相謂曰
83 5 valley / gorge / ravine 右以湯谷為界
84 5 車騎 chēqí carraige and horses 相如時從車騎
85 5 a reservoir 罷池陂
86 5 guī to go back / to return 相如歸
87 5 jié festival / a special day 案節未舒
88 5 residence / dwelling 得與諸侯游士居
89 5 apprentice / disciple 吳嚴忌夫子之徒
90 5 chí to go quickly or swiftly 相如與馳歸成都
91 5 dēng to rise / to mount / to board / to climb 登降
92 5 undulations 逾波趨乂
93 5 meaning / sense 欲明天子之義
94 5 hǎo good 少時好讀書
95 5 elegant 其山則盤紆岪郁
96 5 楚王 chǔ wáng Prince of Chu 楚王之獵孰與寡人
97 5 nán south 其南則有平原廣澤
98 5 gān dry 上干青雲
99 5 to stop / to cease / to suspend 既罷
100 5 xīn heart 故相如繆與令相重而以琴心挑之
101 5 chì red / scarlet 其石則赤玉玫瑰
102 5 gōng public/ common / state-owned 亡是公
103 4 róng to hold / to contain 外發夫容
104 4 look at / to gaze at / to observe 然猶未能遍睹也
105 4 alone / independent / single / sole 朕獨不得與此人同時哉
106 4 can / may / permissible 可得聞乎
107 4 qīng green 薜莎青薠
108 4 huì species of fragrant orchid 其東則有蕙圃
109 4 其中 qízhōng among 其中有山焉
110 4 squares 射麋格麟
111 4 kūn elder brother 比昆弟假
112 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 臨邛多富人
113 4 wǎng to go (in a direction) 於是相如往捨都亭
114 4 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 竊聞長卿好之
115 4 ráo to bend 靡魚須之橈旃
116 4 司馬相如 Sīmǎ Xiàngrú Sima Xiangru 司馬相如傳
117 4 female / feminine 卓王孫有女文君新寡
118 4 足下 gé xià you 足下不遠千里
119 4 liáng a bridge 是時梁孝王來朝
120 4 huá Chinese
121 4 qín Chinese lute 臨邛令前奏琴曰
122 4 qīng clear / pure / clean 其西則有湧泉清池
123 4 a mat / a pad 蓮藉觚盧
124 4 qióng cricket / locust 蹴蛩蛩
125 4 cotton cloth / textiles / linen 布結縷
126 4 màn long / extended / vast 案衍壇曼
127 4 banner / flag 曳明月之珠旗
128 4 desire 欲明天子之義
129 4 liú to flow / to spread / to circulate 聲流喝
130 4 sufficient / enough 其人材足依也
131 4 very large / huge 其北則有陰林巨樹
132 4 to bestow on / to endow with 子虛之賦
133 4 tiān day 而捫天
134 4 progeny / descendants / posterity 般乎裔裔
135 4 jiāng a large river 江離蘪蕪
136 4 xiàng figure / image / appearance 窮奇象犀
137 4 bēn to run fast / to flee 文君夜亡奔相如
138 4 shū different / special / unusual 異方殊類
139 4 hòu after / later 後稱病
140 4 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 相如見而說之
141 4 shēng sound 聲流喝
142 4 to go through / to experience / to take place 下磧歷之坻
143 4 Ji 索與臨邛令王吉相善
144 4 yǎn to overflow / to spill over / to spread out 案衍壇曼
145 4 color 眾色炫耀
146 4 Lu 乃令文君當盧
147 4 one 一坐盡傾
148 3 lín threshold 掩菟轔鹿
149 3 zhèng Zheng 程鄭亦數百人
150 3 a garden / an orchard 其東則有蕙圃
151 3 àn case / incident 案衍壇曼
152 3 hòu thick 今足下不稱楚王之德厚
153 3 to arouse / to excite / to incite 激水推移
154 3 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 酒酣
155 3 zuò to sit 一坐盡傾
156 3 ancient barbarian tribes 散渙夷陸
157 3 long 纚乎淫淫
158 3 jīn gold 上金堤
159 3 數百 shù bǎi several hundred 程鄭亦數百人
160 3 xián liesure 靈圉燕於閒館
161 3 shore / land / continent 散渙夷陸
162 3 to float / to drift / to waft 浮勃澥
163 3 jiǎo cunning / deceitful / treacherous 即陵狡獸
164 3 gōng Gong 左鳥號之雕弓
165 3 xiāo to scrape off / to pare 戌削
166 3 a song 重坐曲閣
167 3 to stand 家徒四壁立
168 3 dodder 掩菟轔鹿
169 3 tíng pavilion 於是相如往捨都亭
170 3 purple / violet 釣紫貝
171 3 tōng to go through / to open 相如乃令侍人重賜文君侍者通殷勤
172 3 滿 mǎn full 列卒滿澤
173 3 cuì green 張翠帷
174 3 zhù to inject / to pour into 臨坻注壑
175 3 clothes / dress / garment 右夏服之勁箭
176 3 zhào to call together / to summon / to convene 為具召之
177 3 lùn to comment / to discuss 先生之餘論也
178 3 kǒng fearful / apprehensive 恐不得當也
179 3 to run swiftly 汩乎混流
180 3 to arise / to get up 湧泉起
181 3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 自以為娛
182 3 luán luan 其上則有宛雛孔鸞
183 3 líng agile / nimble 擊靈鼓
184 3 cái money / wealth / riches / valuables 所不足者非財也
185 3 táng main hall / a large room 築堂
186 3 平原 píngyuán field / plain 楚亦有平原廣澤遊獵之地饒樂若此者乎
187 3 宿 to lodge / to stay overnight 幸得宿衛十有餘年
188 3 往來 wǎnglái to come and go / to return 馳騖往來
189 3 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固非楚國之美也
190 3 yuán garden / orchard 游於後園
191 3 guǎn house / establishment / hall / public building 於是乎離宮別館
192 3 beautiful / magnificent / elegant 君未睹夫巨麗也
193 3 yǎn to cover 掩菟轔鹿
194 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 長卿謝病不能臨
195 3 jìn to the greatest extent / utmost 一坐盡傾
196 3 hài to terrify / to frighten / to scare 水蟲駭
197 3 shì a gentleman / a knight 從遊說之士齊人鄒陽
198 3 yōng ordinary / normal 與庸保雜作
199 3 tuī to push / to shove 以推天子諸侯之苑囿
200 3 shēng to be born / to give birth 其高燥則生葴析苞荔
201 3 shī the practice of selfless giving / dāna 繳施
202 3 Hu 煌煌扈扈
203 3 téng to fly / to soar / to transcend 騰遠射干
204 3 tool / device / utensil / equipment / instrument 為具召之
205 3 後宮 hòu gōng the rear palace / the womens' quarters 羅乎後宮
206 3 xuān xuan / a pavilion with a view / a balcony 奄閭軒於
207 3 to attend / to be present / to administer / to approach 蒞蒞下瀨
208 3 huì can / be able to 會景帝不好辭賦
209 3 yòu right / right-hand 右夏服之勁箭
210 3 chēng to call / to address 後稱病
211 3 qún a crowd / a flock / a group 於是乃群相與獠於蕙圃
212 3 pleasure / enjoyment / amusement 自以為娛
213 3 feather 上拂羽蓋
214 3 yuán fate / predestined affinity 緣以大江
215 3 extensive / full 罘罔彌山
216 3 yīn cloudy / overcast 其北則有陰林巨樹
217 3 shǒu head 赤首圜題
218 3 chē a vehicle 車案行
219 3 qióng poor / destitute / impoverished 穹窮昌蒲
220 3 xíng to walk / to move 為鼓一再行
221 3 jiàn to build / to construct 建干將之雄戟
222 3 guǎng wide / large / vast 楚亦有平原廣澤遊獵之地饒樂若此者乎
223 3 cuò mistake / error / blunder / fault 錯翡翠之葳蕤
224 3 to know / to learn about / to comprehend 齊王悉發車騎與使者出田
225 3 kuā to exaggerate 僕樂王之欲誇僕以車騎之眾
226 3 yuǎn far / distant 騰遠射干
227 3 chù a place / location / a spot / a point 潛處乎深巖
228 3 jié quick / nimble / prompt 捷垂條
229 3 zhāng a chapter / a section 其卒章歸之於節儉
230 3 song / lyrics 榜人歌
231 3 wǎn winding 其上則有宛雛孔鸞
232 3 words / speech / expression / phrase / dialog 故虛借此三人為辭
233 3 yáng sun 從遊說之士齊人鄒陽
234 3 lín scales 照爛龍鱗
235 3 fēi to fly
236 3 martial / military 為武騎常侍
237 3 jiàng to descend / to fall / to drop 登降
238 3 zhòng heavy 故相如繆與令相重而以琴心挑之
239 3 younger brother 弟俱如臨邛
240 3 wàn ten thousand 選徒萬騎
241 3 miào Miao 臨邛令繆為恭敬
242 3 成都 Chéngdū Chengdu 蜀郡成都人也
243 3 wèi to guard / to protect / to defend 幸得宿衛十有餘年
244 3 yǐn to hide / to conceal 內隱巨石白沙
245 3 lán Lan 衡蘭芷若
246 3 shèng to beat / to win / to conquer 不可勝圖
247 3 苑囿 yuànyòu a park 以推天子諸侯之苑囿
248 3 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 猶足以為生
249 3 easy / simple 眇閻易以恤削
250 3 lèi to be tired 必且輕於齊而累於楚矣
251 2 míng to cry / to chirp (of birds) 吹鳴籟
252 2 private 傷私義
253 2 bǎi one hundred 卓氏客以百數
254 2 láng a variety of white carnelian 琅琅
255 2 Wu 又烏足以言其外澤乎
256 2 diào to drop down 健鰭掉尾
257 2 seven 第二十七
258 2 wēi small / tiny 微矰出
259 2 kěn to reclaim land 地可墾闢
260 2 liè ardent / intense 願聞大國之風烈
261 2 rain 獲若雨獸
262 2 虛發 xūfā to miss the target (with a bullet or an arrow) 弓不虛發
263 2 rocky peaks / lofty and dangerous 隆崇律崒
264 2 to greatly desire / to anxiously hope 諸柘巴且
265 2 diān top / apex 偃蹇杪顛
266 2 zhēn \N 其高燥則生葴析苞荔
267 2 出乎 chūhū due to / to stem from / to go beyond (also beyond reason, expectations etc) 出乎椒丘之闕
268 2 shì to look at / to see 視之無端
269 2 róng to dissolve / to melt 允溶淫鬻
270 2 cóng crowded together / thickset 叢積乎其中
271 2 mìng life 先中而命處
272 2 shǒu hand 手格此獸
273 2 江河 jiānghé river 下屬江河
274 2 fān a banner / a scroll / an ensign 落英幡纚
275 2 shān slander 姍勃
276 2 zhí straight 誇條直暢
277 2 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 齊王悉發車騎與使者出田
278 2 \N 的皪江靡
279 2 tán sandalwood / Indian sandalwood 檀木蘭
280 2 bluish green / cyan-blue / deeply saturated blue / emerald 錫碧金銀
281 2 lín beautiful jade / a gem 琳鈱昆吾
282 2 to strike / to hit / to beat 石相擊
283 2 shēn human body / torso 身自迎相如
284 2 wén writing / text 玢豳文磷
285 2 mín the people / citizen / subjects 使山澤之民得至焉
286 2 bào a leopard / a panther 其下則有白虎玄豹
287 2 zhuī to pursue / to chase 離散別追
288 2 róng glory / honor 之倫暴於南榮
289 2 無端 wú duān no end / no start or finish 視之無端
290 2 to gather / to collect 山集
291 2 shǔ to count 數歲
292 2 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang 齊王悉發車騎與使者出田
293 2 fēng to seal / to close off 射封豕
294 2 gōng merit 矜而自功
295 2 duì team / group 騎就隊
296 2 to attack by surprise 雜襲累輯
297 2 láng a minister / an official 以訾為郎
298 2 mín \N 琳鈱昆吾
299 2 to exceed / to go beyond / to transcend / to cross over 逾波趨乂
300 2 tóng a page / a boy servant 卓王孫僮客八百人
301 2 xiān fresh / new / delicious 割鮮染輪
302 2 白虎 báihǔ white tiger 其下則有白虎玄豹
303 2 poison / venom 毒冒鱉黿
304 2 zǎn to collect / to hoard / to accumulate / to save 攢戾莎
305 2 pín poor / impoverished 而家貧無以自業
306 2 solemn 蹴蛩蛩
307 2 chuān Sichuan 蕩蕩乎八川分流
308 2 shù to state / to tell / to narrate / to relate 所以述職也
309 2 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 覽於有無
310 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 吳嚴忌夫子之徒
311 2 zài in / at 然在諸侯之位
312 2 鄙人 bǐrén your humble servant / I 楚國之鄙人也
313 2 湧泉 yǒng quán gushing spring 其西則有湧泉清池
314 2 徘徊 páihuái to dither / to hesitate 於是楚王乃弭節徘徊
315 2 而言 éryán with regard to (preceding phrase) 有而言之
316 2 to stop / to repress 於是楚王乃弭節徘徊
317 2 gāo high / tall 其高燥則生葴析苞荔
318 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 正諸侯之禮
319 2 yáng sheep / goat 足野羊
320 2 cài Cai 翕呷萃蔡
321 2 leaf / foliage / petal 揚翠葉
322 2 shù tree 其北則有陰林巨樹
323 2 qǐng to ask / to inquire 至日中請司馬長卿
324 2 kuà to straddle / to bestride / to ride 彌山跨谷
325 2 hān to enjoy alcohol 酒酣
326 2 jīng a banner 揚旌
327 2 fán \N 薜莎青薠
328 2 玫瑰 méiguī rose 其石則赤玉玫瑰
329 2 萬物 wànwù all living things 萬物眾伙
330 2 dān to use up 殫睹眾物之變態
331 2 xiāng village / township 乎反鄉
332 2 to reach 及飲卓氏弄琴
333 2 Common Gromwell / European stoneseed 茈姜蘘荷
334 2 jīng essence 交精旋目
335 2 the gate of a village / a village 奄閭軒於
336 2 mào to emit / to give off / to send out 毒冒鱉黿
337 2 thin / slender 掩細柳
338 2 eight 吞若雲夢者八九
339 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 因病免
340 2 xiáng to soar / to glide / to hover 安翔徐
341 2 zhù to build / to construct 靡不被築
342 2 wèn to ask 乃召問相如
343 2 a whetstone 玄厲
344 2 qióng high and vast / elevated / arched 穹窮昌蒲
345 2 yào to want / to wish for
346 2 ǒu accident / image / pair / mate 禺禺
347 2 xiàn boundary / limit 限以巫山
348 2 tián to fill in / to fill up 填坑滿谷
349 2 tuō to drag / tow / haul 宛虹拖於
350 2 hǎi the sea / a sea / the ocean 巨海
351 2 yǎn to embrace 奄閭軒於
352 2 é goose 連駕鵝
353 2 lún human relationship / order / coherence 於是乎乃使剸諸之倫
354 2 Ge 張樂乎膠葛之
355 2 dòng cave / grotto 洞胸達掖
356 2 暴怒 bàonù a violent rage / fury 觀壯士之暴怒
357 2 天下 tiānxià China 與天下為始
358 2 gāo the high land along a river 亭皋千里
359 2 xuán to revolve 交精旋目
360 2 奢侈 shēchǐ luxurious 欲以奢侈相勝
361 2 qiān to move / to shift 爛溫遠遷
362 2 to cut down 順天道以殺伐
363 2 yīn sound / noise 好音
364 2 shǎo few 少時好讀書
365 2 Wu 吳嚴忌夫子之徒
366 2 \N
367 2 flourishing / prosperous 姍勃
368 2 to go / to visit / to attend 赴隘
369 2 é lofty 南山峨峨
370 2 cún to exist / to survive 亡是公存焉
371 2 xiào to smile / to laugh 亡是公聽然而笑曰
372 2 to carve / to engrave 刻削崢嶸
373 2 jiè border / boundary 右以湯谷為界
374 2 ěr ear 蓋特其小小者耳
375 2 千里 qiān lǐ thousand li / long distance 亭皋千里
376 2 fish 靡魚須之橈旃
377 2 nòng to play with / to fool with 及飲卓氏弄琴
378 2 liè to arrange / to line up / to list 列卒滿澤
379 2 qīng light / not heavy 必且輕於齊而累於楚矣
380 2 different / other 異方殊類
381 2 to take / to get / to fetch 竊為足下不取也
382 2 a gully / a pit 臨坻注壑
383 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 弄解
384 2 dàn weak / watery 淡乎自持
385 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 所以禁淫也
386 2 to refute / to contradict 楚王乃駕馴駁之駟
387 2 qián front 前皮軒
388 2 máng mango 芒芒恍忽
389 2 lái to come 來過我
390 2 chǎn to bear / to reproduce / to give birth
391 2 to bend / to turn / to twist / to distort 其山則盤紆岪郁
392 2 extra / surplus / remainder
393 2 diāo to engrave / to carve 雕胡
394 2 shè to ford a stream / to wade across 涉冰揭河
395 2 jiǔ nine 吞若雲夢者八九
396 2 虛言 xūyán empty words / false words 虛言也
397 2 qiū Confucius 秋田乎青丘
398 2 chú a chick / a young bird 其上則有宛雛孔鸞
399 2 huì favor / benefit / blessing / kindness
400 2 to sympathize / to give relief / to compensate 眇閻易以恤削
401 2 jiāo glue / gum / resin / rubber 宛水單膠
402 2 jié to bond / to tie / to bind 布結縷
403 2 to dance / to posture / to prance 奏陶唐氏之舞
404 2 huáng yellow 鮮支黃礫
405 2 fèi to boil 波鴻沸
406 2 kǒng opening / small hole / orifice 其上則有宛雛孔鸞
407 2 to cut / to divide / to partition 割鮮染輪
408 2 kēng a pit 坑稀
409 2 jué to rise / to emerge 崛崎
410 2 beard / mustache 雕胡
411 2 to excel/to surpass/to be scattered 軼野馬
412 2 affairs / business / matter / activity 不務明君臣之義
413 2 明月 míngyuè bright moon 曳明月之珠旗
414 2 wǎng to deceive 罘罔彌山
415 2 Germany 今足下不稱楚王之德厚
416 2 to support /to help 扶輿猗靡
417 2 léi lightning / thunder 雷動焱至
418 2 景帝 Jǐng Dì Emperor Jing of Han 事孝景帝
419 2 fēn to separate / to divide into parts 分與文君僮百人
420 2 木蘭 mùlán lily magnolia 桂椒木蘭
421 2 久之 jiǔ zhī for a long time 文君久之不樂
422 2 oak 沙棠櫟櫧
423 2 司馬 sīmǎ official post of minister of war 至日中請司馬長卿
424 2 jìng way / path 逕乎桂林之中
425 2 參差 cēncī uneven / jagged 岑崟參差
426 2 shǔ Sichuan 蜀人楊得意為狗監
427 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可勝圖
428 2 jià to drive / to sail / to fly 楚王乃駕馴駁之駟
429 2 jīn today / modern / present / current / this / now 今足下不稱楚王之德厚
430 2 野馬 yěmǎ feral horse / free-roaming horse / wild horse 軼野馬
431 2 to open 地可墾闢
432 2 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪與肅慎為鄰
433 2 xià summer 右夏服之勁箭
434 2 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 上驚
435 2 niǎo bird 左鳥號之雕弓
436 2 day of the month / a certain day 日往朝相如
437 2 其間 qíjiān during this time / in between 其間
438 2 jiāo pepper / spices 桂椒木蘭
439 2 biē freshwater soft-shelled turtle 毒冒鱉黿
440 2 孝王 Xiào Wáng King Xiao of Zhou 是時梁孝王來朝
441 2 wilderness 過乎泱莽之野
442 2 tuó dappled 蛩蛩驒騱
443 2 to rely on / to depend on 嶔巖倚傾
444 2 zhèn to flap 振鱗奮翼
445 2 shì to attend on 相如乃令侍人重賜文君侍者通殷勤
446 2 遊戲 yóuxì a game 徒事爭於遊戲之樂
447 2 jiē to take off / to lift off 揭車衡蘭
448 2 chí an islet / a rock in a river 臨坻注壑
449 2 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 雜以留夷
450 2 to shoot 弋白鵠
451 2 to cover / to shield / to screen / to conceal 日月蔽虧
452 2 crane 藺玄鶴
453 2 yuàn to hope / to wish / to desire 願以自娛
454 2 zhī to support 鮮支黃礫
455 2 shǔ to belong to / be subordinate to 鴽鵝屬玉
456 2 héng to weigh 衡蘭芷若
457 2 fán foreign things 今齊列為東蕃
458 2 shě to give 於是相如往捨都亭
459 2 lóng dragon 照爛龍鱗
460 2 變態 biàntài metamorphosis 殫睹眾物之變態
461 2 shū sudden / abrupt 倏胂倩
462 2 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 采色澔汗
463 2 qián money / currency 一錢不分也
464 2 翡翠 fěi cuì jade / emerald / jadeite 錯翡翠之葳蕤
465 2 a screen used in ancient times 罘罔彌山
466 2 得意 déyì to get one's wish 蜀人楊得意為狗監
467 2 yáng Yang 蜀人楊得意為狗監
468 2 馳騁 chíchěng to gallop / to rush headlong 不若大王終日馳騁
469 2 cǎo grass 艸牆
470 2 luó Luo 雜纖羅
471 2 luò to fall / to drop 留落胥邪
472 2 zhǐ to point 指翳鳥
473 2 芬芳 fēnfāng fragrant 橘柚芬芳
474 2 如此 rúcǐ in this way / so 何至自苦如此
475 2 tin 錫碧金銀
476 2 lìn soft rush / common rush 慕藺相如之為人也
477 2 lóng grand / intense / prosperous 隆崇律崒
478 2 four 高廊四注
479 2 bèi to prepare / get ready 備車騎之眾
480 2 丘陵 qiūlíng hills 丘陵崛
481 2 liáo to hunt at night by torches 於是乃群相與獠於蕙圃
482 2 之中 zhīzhōng inside 逕乎桂林之中
483 2 type of rush 穹窮昌蒲
484 2 an elk 射麋格麟
485 2 huáng brilliant / bright / shining 煌煌扈扈
486 2 suō a kind of sedge grass 薜莎青薠
487 2 今日 jīnrì today 今日田樂乎
488 2 xiào school 天子校獵
489 2 翱翔 áoxiáng to soar / to hover at height / to circle in the air 翱翔容與
490 2 thing / matter 眾物居之
491 2 shí real / true 實葉
492 2 bank of river / shore 鶩於鹽浦
493 2 wài outside 外發夫容
494 2 肅慎 sùshèn Sushen 邪與肅慎為鄰
495 2 shā to kill / to murder / to slaughter 我不忍殺
496 2 to gallop 馳騖往來
497 2 extra / surplus / remainder 先生之餘論也
498 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 索與臨邛令王吉相善
499 2 不敢 bùgǎn to not dare 臨邛令不敢嘗食
500 2 豫章 yùzhāng Yuzhang 楠豫章

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 122 zhī him / her / them / that 慕藺相如之為人也
2 44 expresses question or doubt 今日田樂乎
3 39 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 相如見而說之
4 33 also / too 蜀郡成都人也
5 30 in / at 滌器於市中
6 29 xiāng each other / one another / mutually 相如既學
7 29 so as to / in order to 以訾為郎
8 27 his / hers / its / theirs 非其好也
9 26 wèi for / to 以訾為郎
10 24 yuē to speak / to say 吉曰
11 22 such as / for example / for instance 相如既學
12 19 and 得與諸侯游士居
13 18 otherwise / but / however 其山則盤紆岪郁
14 17 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃著
15 17 yǒu is / are / to exist 令有貴客
16 16 ruò to seem / to be like / as 楚亦有平原廣澤遊獵之地饒樂若此者乎
17 16 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 所不足者非財也
18 15 happy / glad / cheerful / joyful 今日田樂乎
19 14 rén person / people / a human being 蜀郡成都人也
20 13 not / no 王孫終不聽
21 12 shàng top / a high position 卷五十七上
22 12 shì is / are / am / to be 是時梁孝王來朝
23 12 child / son 名犬子
24 12 lìng to make / to cause to be / to lead 索與臨邛令王吉相善
25 11 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是相如往捨都亭
26 11 yóu to swim 得與諸侯游士居
27 11 extravagant / go with fashion
28 11 zhǎng director / chief / head / elder 長卿久宦游
29 10 even / equal / uniform 從遊說之士齊人鄒陽
30 10 this / these 朕獨不得與此人同時哉
31 10 chǔ state of Chu 為楚稱
32 9 no 而家貧無以自業
33 9 lín to face / to overlook 索與臨邛令王吉相善
34 9 to leave / to depart / to go away / to part 江離蘪蕪
35 9 devoid of content / void / false / empty / vain 子虛之賦
36 9 zhòng many / numerous 僕樂王之欲誇僕以車騎之眾
37 9 chéng to mount / to climb onto 王駕車千乘
38 9 yín obscene / licentious / lewd 纚乎淫淫
39 9 wáng to die 文君夜亡奔相如
40 9 於是乎 yúshìhū therefore 於是乎乃使剸諸之倫
41 9 pond / pool / marsh / swamp 列卒滿澤
42 9 a man / a male adult 石武夫
43 8 shān a mountain / a hill / a peak 罘罔彌山
44 8 qīng minister / high officer 司馬相如字長卿
45 8 shí time / a period of time 少時好讀書
46 8 yán to speak / to say / said 臣邑人司馬相如自言為此賦
47 8 文君 wénjūn Wenjun / Zhuo Wenjun 卓王孫有女文君新寡
48 8 a slave / a servant 僕樂王之欲誇僕以車騎之眾
49 8 dào way / road / path 楚之事又烏足道乎
50 8 bèi by 及其嫁時衣被財物
51 8 guān to look at / to watch / to observe 未足觀
52 8 shuǐ water 激水推移
53 8 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 請為天子遊獵之賦
54 8 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所不足者非財也
55 8 shì matter / thing / item 事孝景帝
56 8 xià next 其下則有白虎玄豹
57 8 王孫 wángsūn children of the nobility 卓王孫僮客八百人
58 7 先生 xiānsheng Mr. / sir / mister / teacher / title of respect / gentleman 烏有先生
59 7 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate
60 7 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 射麋格麟
61 7 qióng a mound 索與臨邛令王吉相善
62 7 zhuó profound / brilliant / lofty 卓王孫僮客八百人
63 7 huò to reap / to harvest 獲多乎
64 7 dōng east 其東則有蕙圃
65 7 qiě moreover / also 且又令客
66 7 naturally / of course / certainly 而家貧無以自業
67 7 shí a rock / a stone 其石則赤玉玫瑰
68 7 fēi not / non- / un- 非其好也
69 7 諸侯 zhū hóu the feudal lords 得與諸侯游士居
70 6 tián field / farmland 齊王悉發車騎與使者出田
71 6 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 今文君既失身於司馬長卿
72 6 a drum 為鼓一再行
73 6 guest / visitor 客遊梁
74 6 líng mound / hill / mountain 艸陵
75 6 jiàn to see 相如見而說之
76 6 shì clan / a branch of a lineage 卓氏客以百數
77 6 shòu a beast / a quadruped / an animal 手格此獸
78 6 liè to hunt 楚王之獵孰與寡人
79 6 zhōng middle 滌器於市中
80 6 fēng wind 因以風諫
81 6 gài a lid / top / cover 蓋特其小小者耳
82 6 wén to hear 竊聞長卿好之
83 6 雲夢 yúnmèng Yunmeng 而僕對以雲夢之事也
84 6 big / great / huge / large / major 天子大說
85 6 chén minister / statesman / official 臣邑人司馬相如自言為此賦
86 6 chuí to hang / to suspend / to droop 垂霧
87 6 lǎn to look at / to watch / to view 覽於有無
88 6 使 shǐ to make / to cause 使從者謝吉
89 6 chí a pool / a pond 罷池陂
90 6 cóng from 從遊說之士齊人鄒陽
91 6 chū to go out / to leave 齊王悉發車騎與使者出田
92 6 yán precipice / cliff / rockface 批巖沖擁
93 6 guò to cross / to go over / to pass 來過我
94 6 precious 其石則赤玉玫瑰
95 6 wáng Wang 索與臨邛令王吉相善
96 6 běi north 其北則有陰林巨樹
97 5 烏有 wūyǒu not to exist / to be illusory 烏有先生
98 5 lín a wood / a forest / a grove 其北則有陰林巨樹
99 5 yún cloud 於是楚王乃登陽雲之台
100 5 西 The West 其西則有湧泉清池
101 5 to ride an animal or bicycle 為武騎常侍
102 5 soil / ground / land 楚亦有平原廣澤遊獵之地饒樂若此者乎
103 5 tīng to listen 王孫終不聽
104 5 xuán profound / mysterious / subtle 玄厲
105 5 wèi Eighth earthly branch 未足觀
106 5 hair 外發夫容
107 5 qiān one thousand 王駕車千乘
108 5 làn rotten / spoiled / decayed 照爛龍鱗
109 5 zhì to / until 令既至
110 5 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故相如繆與令相重而以琴心挑之
111 5 varied / complex / not simple 與庸保雜作
112 5 zòu to present / to offer 奏之天子
113 5 輿 a cart / sedan chair / a carriage 乘雕玉之輿
114 5 wèi to call 乃相謂曰
115 5 valley / gorge / ravine 右以湯谷為界
116 5 車騎 chēqí carraige and horses 相如時從車騎
117 5 a reservoir 罷池陂
118 5 guī to go back / to return 相如歸
119 5 jié festival / a special day 案節未舒
120 5 de potential marker 得與諸侯游士居
121 5 residence / dwelling 得與諸侯游士居
122 5 apprentice / disciple 吳嚴忌夫子之徒
123 5 chí to go quickly or swiftly 相如與馳歸成都
124 5 dēng to rise / to mount / to board / to climb 登降
125 5 undulations 逾波趨乂
126 5 meaning / sense 欲明天子之義
127 5 hǎo good 少時好讀書
128 5 elegant 其山則盤紆岪郁
129 5 rán correct / right / certainly 然此乃諸侯之事
130 5 楚王 chǔ wáng Prince of Chu 楚王之獵孰與寡人
131 5 nán south 其南則有平原廣澤
132 5 gān dry 上干青雲
133 5 to stop / to cease / to suspend 既罷
134 5 xīn heart 故相如繆與令相重而以琴心挑之
135 5 chì red / scarlet 其石則赤玉玫瑰
136 5 gōng public/ common / state-owned 亡是公
137 4 róng to hold / to contain 外發夫容
138 4 look at / to gaze at / to observe 然猶未能遍睹也
139 4 alone / independent / single / sole 朕獨不得與此人同時哉
140 4 can / may / permissible 可得聞乎
141 4 qīng green 薜莎青薠
142 4 huì species of fragrant orchid 其東則有蕙圃
143 4 其中 qízhōng among 其中有山焉
144 4 squares 射麋格麟
145 4 kūn elder brother 比昆弟假
146 4 yān where / how 亡是公存焉
147 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 臨邛多富人
148 4 wǎng to go (in a direction) 於是相如往捨都亭
149 4 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 竊聞長卿好之
150 4 ráo to bend 靡魚須之橈旃
151 4 司馬相如 Sīmǎ Xiàngrú Sima Xiangru 司馬相如傳
152 4 female / feminine 卓王孫有女文君新寡
153 4 足下 gé xià you 足下不遠千里
154 4 liáng a bridge 是時梁孝王來朝
155 4 huá Chinese
156 4 yuè more 越海而田
157 4 qín Chinese lute 臨邛令前奏琴曰
158 4 qīng clear / pure / clean 其西則有湧泉清池
159 4 already / since 相如既學
160 4 a mat / a pad 蓮藉觚盧
161 4 qióng cricket / locust 蹴蛩蛩
162 4 cotton cloth / textiles / linen 布結縷
163 4 màn long / extended / vast 案衍壇曼
164 4 banner / flag 曳明月之珠旗
165 4 desire 欲明天子之義
166 4 liú to flow / to spread / to circulate 聲流喝
167 4 sufficient / enough 其人材足依也
168 4 very large / huge 其北則有陰林巨樹
169 4 to bestow on / to endow with 子虛之賦
170 4 tiān day 而捫天
171 4 progeny / descendants / posterity 般乎裔裔
172 4 jiāng a large river 江離蘪蕪
173 4 xiàng figure / image / appearance 窮奇象犀
174 4 yòu again / also 且又令客
175 4 bēn to run fast / to flee 文君夜亡奔相如
176 4 shū different / special / unusual 異方殊類
177 4 hòu after / later 後稱病
178 4 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 相如見而說之
179 4 shēng sound 聲流喝
180 4 to go through / to experience / to take place 下磧歷之坻
181 4 Ji 索與臨邛令王吉相善
182 4 yǎn to overflow / to spill over / to spread out 案衍壇曼
183 4 color 眾色炫耀
184 4 duì to / toward 對曰
185 4 what / where / which 何至自苦如此
186 4 Lu 乃令文君當盧
187 4 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以述職也
188 4 one 一坐盡傾
189 4 tái unit 於是楚王乃登陽雲之台
190 3 lín threshold 掩菟轔鹿
191 3 zhèng Zheng 程鄭亦數百人
192 3 a garden / an orchard 其東則有蕙圃
193 3 àn case / incident 案衍壇曼
194 3 hòu thick 今足下不稱楚王之德厚
195 3 to arouse / to excite / to incite 激水推移
196 3 lián even 連駕鵝
197 3 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 酒酣
198 3 zuò to sit 一坐盡傾
199 3 ancient barbarian tribes 散渙夷陸
200 3 long 纚乎淫淫
201 3 jīn gold 上金堤
202 3 數百 shù bǎi several hundred 程鄭亦數百人
203 3 xián liesure 靈圉燕於閒館
204 3 shore / land / continent 散渙夷陸
205 3 tiáo measure word for long thin things 誇條直暢
206 3 to float / to drift / to waft 浮勃澥
207 3 zāi exclamatory particle 朕獨不得與此人同時哉
208 3 certainly / must / will / necessarily 中必決眥
209 3 jiǎo cunning / deceitful / treacherous 即陵狡獸
210 3 gōng Gong 左鳥號之雕弓
211 3 xiāo to scrape off / to pare 戌削
212 3 a song 重坐曲閣
213 3 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後灝
214 3 to stand 家徒四壁立
215 3 dodder 掩菟轔鹿
216 3 tíng pavilion 於是相如往捨都亭
217 3 purple / violet 釣紫貝
218 3 tōng to go through / to open 相如乃令侍人重賜文君侍者通殷勤
219 3 滿 mǎn full 列卒滿澤
220 3 cuì green 張翠帷
221 3 zhù to inject / to pour into 臨坻注壑
222 3 clothes / dress / garment 右夏服之勁箭
223 3 zhào to call together / to summon / to convene 為具召之
224 3 lùn to comment / to discuss 先生之餘論也
225 3 kǒng fearful / apprehensive 恐不得當也
226 3 to run swiftly 汩乎混流
227 3 to arise / to get up 湧泉起
228 3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 自以為娛
229 3 luán luan 其上則有宛雛孔鸞
230 3 líng agile / nimble 擊靈鼓
231 3 cái money / wealth / riches / valuables 所不足者非財也
232 3 táng main hall / a large room 築堂
233 3 平原 píngyuán field / plain 楚亦有平原廣澤遊獵之地饒樂若此者乎
234 3 宿 to lodge / to stay overnight 幸得宿衛十有餘年
235 3 往來 wǎnglái to come and go / to return 馳騖往來
236 3 and 勺藥之和具而後御之
237 3 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固非楚國之美也
238 3 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 恐不得當也
239 3 yuán garden / orchard 游於後園
240 3 guǎn house / establishment / hall / public building 於是乎離宮別館
241 3 beautiful / magnificent / elegant 君未睹夫巨麗也
242 3 yǎn to cover 掩菟轔鹿
243 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 長卿謝病不能臨
244 3 jìn to the greatest extent / utmost 一坐盡傾
245 3 hài to terrify / to frighten / to scare 水蟲駭
246 3 shì a gentleman / a knight 從遊說之士齊人鄒陽
247 3 yōng ordinary / normal 與庸保雜作
248 3 tuī to push / to shove 以推天子諸侯之苑囿
249 3 shēng to be born / to give birth 其高燥則生葴析苞荔
250 3 shī the practice of selfless giving / dāna 繳施
251 3 Hu 煌煌扈扈
252 3 téng to fly / to soar / to transcend 騰遠射干
253 3 tool / device / utensil / equipment / instrument 為具召之
254 3 後宮 hòu gōng the rear palace / the womens' quarters 羅乎後宮
255 3 final particle 必且輕於齊而累於楚矣
256 3 xuān xuan / a pavilion with a view / a balcony 奄閭軒於
257 3 to attend / to be present / to administer / to approach 蒞蒞下瀨
258 3 huì can / be able to 會景帝不好辭賦
259 3 dōu all 於是相如往捨都亭
260 3 yīng should / ought 於是王無以應僕也
261 3 bié do not / must not 阜陵別島
262 3 jué absolutely 絕乎心系
263 3 yòu right / right-hand 右夏服之勁箭
264 3 chēng to call / to address 後稱病
265 3 qún a crowd / a flock / a group 於是乃群相與獠於蕙圃
266 3 pleasure / enjoyment / amusement 自以為娛
267 3 feather 上拂羽蓋
268 3 rèn Chinese fathom 充仞其中者
269 3 yuán fate / predestined affinity 緣以大江
270 3 extensive / full 罘罔彌山
271 3 yīn cloudy / overcast 其北則有陰林巨樹
272 3 shǒu head 赤首圜題
273 3 chē a vehicle 車案行
274 3 qióng poor / destitute / impoverished 穹窮昌蒲
275 3 xíng to walk / to move 為鼓一再行
276 3 jiàn to build / to construct 建干將之雄戟
277 3 guǎng wide / large / vast 楚亦有平原廣澤遊獵之地饒樂若此者乎
278 3 cuò mistake / error / blunder / fault 錯翡翠之葳蕤
279 3 to know / to learn about / to comprehend 齊王悉發車騎與使者出田
280 3 kuā to exaggerate 僕樂王之欲誇僕以車騎之眾
281 3 yuǎn far / distant 騰遠射干
282 3 chù a place / location / a spot / a point 潛處乎深巖
283 3 jié quick / nimble / prompt 捷垂條
284 3 zhāng a chapter / a section 其卒章歸之於節儉
285 3 song / lyrics 榜人歌
286 3 wǎn winding 其上則有宛雛孔鸞
287 3 words / speech / expression / phrase / dialog 故虛借此三人為辭
288 3 yáng sun 從遊說之士齊人鄒陽
289 3 lín scales 照爛龍鱗
290 3 fēi to fly
291 3 martial / military 為武騎常侍
292 3 jiàng to descend / to fall / to drop 登降
293 3 zhòng heavy 故相如繆與令相重而以琴心挑之
294 3 younger brother 弟俱如臨邛
295 3 wàn ten thousand 選徒萬騎
296 3 miào Miao 臨邛令繆為恭敬
297 3 成都 Chéngdū Chengdu 蜀郡成都人也
298 3 also / too 程鄭亦數百人
299 3 wèi to guard / to protect / to defend 幸得宿衛十有餘年
300 3 entirely / without exception 弟俱如臨邛
301 3 yǐn to hide / to conceal 內隱巨石白沙
302 3 gèng more / even more 昆弟諸公更謂王孫曰
303 3 lán Lan 衡蘭芷若
304 3 ā prefix to names of people 阿為御
305 3 shèng to beat / to win / to conquer 不可勝圖
306 3 苑囿 yuànyòu a park 以推天子諸侯之苑囿
307 3 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 猶足以為生
308 3 easy / simple 眇閻易以恤削
309 3 lèi to be tired 必且輕於齊而累於楚矣
310 2 míng to cry / to chirp (of birds) 吹鳴籟
311 2 I / me / my 來過我
312 2 private 傷私義
313 2 bǎi one hundred 卓氏客以百數
314 2 láng a variety of white carnelian 琅琅
315 2 Wu 又烏足以言其外澤乎
316 2 diào to drop down 健鰭掉尾
317 2 seven 第二十七
318 2 wēi small / tiny 微矰出
319 2 kěn to reclaim land 地可墾闢
320 2 liè ardent / intense 願聞大國之風烈
321 2 rain 獲若雨獸
322 2 虛發 xūfā to miss the target (with a bullet or an arrow) 弓不虛發
323 2 rocky peaks / lofty and dangerous 隆崇律崒
324 2 to greatly desire / to anxiously hope 諸柘巴且
325 2 diān top / apex 偃蹇杪顛
326 2 zhēn \N 其高燥則生葴析苞荔
327 2 出乎 chūhū due to / to stem from / to go beyond (also beyond reason, expectations etc) 出乎椒丘之闕
328 2 shì to look at / to see 視之無端
329 2 róng to dissolve / to melt 允溶淫鬻
330 2 cóng crowded together / thickset 叢積乎其中
331 2 mìng life 先中而命處
332 2 shǒu hand 手格此獸
333 2 江河 jiānghé river 下屬江河
334 2 fān a banner / a scroll / an ensign 落英幡纚
335 2 shān slander 姍勃
336 2 zhí straight 誇條直暢
337 2 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 齊王悉發車騎與使者出田
338 2 \N 的皪江靡
339 2 tán sandalwood / Indian sandalwood 檀木蘭
340 2 zhāng a sheet / a leaf 張翠帷
341 2 bluish green / cyan-blue / deeply saturated blue / emerald 錫碧金銀
342 2 zhe indicates that an action is continuing 乃著
343 2 lín beautiful jade / a gem 琳鈱昆吾
344 2 to strike / to hit / to beat 石相擊
345 2 shēn human body / torso 身自迎相如
346 2 wén writing / text 玢豳文磷
347 2 mín the people / citizen / subjects 使山澤之民得至焉
348 2 bào a leopard / a panther 其下則有白虎玄豹
349 2 zhuī to pursue / to chase 離散別追
350 2 róng glory / honor 之倫暴於南榮
351 2 無端 wú duān no end / no start or finish 視之無端
352 2 to gather / to collect 山集
353 2 all 留落胥邪
354 2 shǔ to count 數歲
355 2 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang 齊王悉發車騎與使者出田
356 2 fēng to seal / to close off 射封豕
357 2 gōng merit 矜而自功
358 2 duì team / group 騎就隊
359 2 to attack by surprise 雜襲累輯
360 2 láng a minister / an official 以訾為郎
361 2 mín \N 琳鈱昆吾
362 2 to exceed / to go beyond / to transcend / to cross over 逾波趨乂
363 2 tóng a page / a boy servant 卓王孫僮客八百人
364 2 xiān fresh / new / delicious 割鮮染輪
365 2 白虎 báihǔ white tiger 其下則有白虎玄豹
366 2 poison / venom 毒冒鱉黿
367 2 zǎn to collect / to hoard / to accumulate / to save 攢戾莎
368 2 pín poor / impoverished 而家貧無以自業
369 2 solemn 蹴蛩蛩
370 2 而後 érhòu after that / then 勺藥之和具而後御之
371 2 chuān Sichuan 蕩蕩乎八川分流
372 2 shù to state / to tell / to narrate / to relate 所以述職也
373 2 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 覽於有無
374 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 吳嚴忌夫子之徒
375 2 zài in / at 然在諸侯之位
376 2 鄙人 bǐrén your humble servant / I 楚國之鄙人也
377 2 湧泉 yǒng quán gushing spring 其西則有湧泉清池
378 2 徘徊 páihuái to dither / to hesitate 於是楚王乃弭節徘徊
379 2 而言 éryán with regard to (preceding phrase) 有而言之
380 2 to stop / to repress 於是楚王乃弭節徘徊
381 2 gāo high / tall 其高燥則生葴析苞荔
382 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 正諸侯之禮
383 2 yáng sheep / goat 足野羊
384 2 cài Cai 翕呷萃蔡
385 2 leaf / foliage / petal 揚翠葉
386 2 céng once / already / former / previously 曾不下輿
387 2 shù tree 其北則有陰林巨樹
388 2 qǐng to ask / to inquire 至日中請司馬長卿
389 2 do not 實陂池而勿禁
390 2 kuà to straddle / to bestride / to ride 彌山跨谷
391 2 hān to enjoy alcohol 酒酣
392 2 jīng a banner 揚旌
393 2 fán \N 薜莎青薠
394 2 玫瑰 méiguī rose 其石則赤玉玫瑰
395 2 shén what 甚都
396 2 萬物 wànwù all living things 萬物眾伙
397 2 zhèn I / we 朕獨不得與此人同時哉
398 2 dān to use up 殫睹眾物之變態
399 2 xiāng village / township 乎反鄉
400 2 to reach 及飲卓氏弄琴
401 2 Common Gromwell / European stoneseed 茈姜蘘荷
402 2 jīng essence 交精旋目
403 2 the gate of a village / a village 奄閭軒於
404 2 mào to emit / to give off / to send out 毒冒鱉黿
405 2 thin / slender 掩細柳
406 2 eight 吞若雲夢者八九
407 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 因病免
408 2 dāng to be / to act as / to serve as 恐不得當也
409 2 xiáng to soar / to glide / to hover 安翔徐
410 2 zhù to build / to construct 靡不被築
411 2 wèn to ask 乃召問相如
412 2 a whetstone 玄厲
413 2 qióng high and vast / elevated / arched 穹窮昌蒲
414 2 yào to want / to wish for
415 2 ǒu accident / image / pair / mate 禺禺
416 2 xiàn boundary / limit 限以巫山
417 2 tián to fill in / to fill up 填坑滿谷
418 2 tuō to drag / tow / haul 宛虹拖於
419 2 hǎi the sea / a sea / the ocean 巨海
420 2 yǎn to embrace 奄閭軒於
421 2 hái also / in addition / more 旋還乎後宮
422 2 é goose 連駕鵝
423 2 lún human relationship / order / coherence 於是乎乃使剸諸之倫
424 2 Ge 張樂乎膠葛之
425 2 dòng cave / grotto 洞胸達掖
426 2 暴怒 bàonù a violent rage / fury 觀壯士之暴怒
427 2 天下 tiānxià China 與天下為始
428 2 gāo the high land along a river 亭皋千里
429 2 xuán to revolve 交精旋目
430 2 奢侈 shēchǐ luxurious 欲以奢侈相勝
431 2 an exclamation of admiration 扶輿猗靡
432 2 qiān to move / to shift 爛溫遠遷
433 2 to cut down 順天道以殺伐
434 2 yīn sound / noise 好音
435 2 shǎo few 少時好讀書
436 2 Wu 吳嚴忌夫子之徒
437 2 \N
438 2 zhū all / many / various 於是乎乃使剸諸之倫
439 2 flourishing / prosperous 姍勃
440 2 to go / to visit / to attend 赴隘
441 2 é lofty 南山峨峨
442 2 cún to exist / to survive 亡是公存焉
443 2 xiào to smile / to laugh 亡是公聽然而笑曰
444 2 to carve / to engrave 刻削崢嶸
445 2 jiè border / boundary 右以湯谷為界
446 2 ěr ear 蓋特其小小者耳
447 2 千里 qiān lǐ thousand li / long distance 亭皋千里
448 2 fish 靡魚須之橈旃
449 2 míng measure word for people 名犬子
450 2 nòng to play with / to fool with 及飲卓氏弄琴
451 2 liè to arrange / to line up / to list 列卒滿澤
452 2 qīng light / not heavy 必且輕於齊而累於楚矣
453 2 different / other 異方殊類
454 2 to take / to get / to fetch 竊為足下不取也
455 2 a gully / a pit 臨坻注壑
456 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 弄解
457 2 dàn weak / watery 淡乎自持
458 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 所以禁淫也
459 2 to refute / to contradict 楚王乃駕馴駁之駟
460 2 qián front 前皮軒
461 2 máng mango 芒芒恍忽
462 2 lái to come 來過我
463 2 chǎn to bear / to reproduce / to give birth
464 2 to bend / to turn / to twist / to distort 其山則盤紆岪郁
465 2 extra / surplus / remainder
466 2 diāo to engrave / to carve 雕胡
467 2 shè to ford a stream / to wade across 涉冰揭河
468 2 jiǔ nine 吞若雲夢者八九
469 2 虛言 xūyán empty words / false words 虛言也
470 2 qiū Confucius 秋田乎青丘
471 2 chú a chick / a young bird 其上則有宛雛孔鸞
472 2 huì favor / benefit / blessing / kindness
473 2 to sympathize / to give relief / to compensate 眇閻易以恤削
474 2 jiāo glue / gum / resin / rubber 宛水單膠
475 2 jié to bond / to tie / to bind 布結縷
476 2 to dance / to posture / to prance 奏陶唐氏之舞
477 2 huáng yellow 鮮支黃礫
478 2 射干 shègān blackberry lily (Belamcanda chinensis) / leopard lily 騰遠射干
479 2 fèi to boil 波鴻沸
480 2 kǒng opening / small hole / orifice 其上則有宛雛孔鸞
481 2 to cut / to divide / to partition 割鮮染輪
482 2 kēng a pit 坑稀
483 2 jué to rise / to emerge 崛崎
484 2 beard / mustache 雕胡
485 2 to excel/to surpass/to be scattered 軼野馬
486 2 affairs / business / matter / activity 不務明君臣之義
487 2 明月 míngyuè bright moon 曳明月之珠旗
488 2 wǎng to deceive 罘罔彌山
489 2 Germany 今足下不稱楚王之德厚
490 2 to support /to help 扶輿猗靡
491 2 léi lightning / thunder 雷動焱至
492 2 景帝 Jǐng Dì Emperor Jing of Han 事孝景帝
493 2 fēn to separate / to divide into parts 分與文君僮百人
494 2 木蘭 mùlán lily magnolia 桂椒木蘭
495 2 久之 jiǔ zhī for a long time 文君久之不樂
496 2 oak 沙棠櫟櫧
497 2 司馬 sīmǎ official post of minister of war 至日中請司馬長卿
498 2 jìng way / path 逕乎桂林之中
499 2 參差 cēncī uneven / jagged 岑崟參差
500 2 shǔ Sichuan 蜀人楊得意為狗監

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
白沙 báishā Baisha
Bi
Bīn Bin county
波鸿 波鴻 bōhóng Bochum
苍梧 蒼梧 Cāngwú Cangwu
成都 Chéngdū Chengdu
成山 Chéngshān Chengshan
楚王 chǔ wáng Prince of Chu
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
嵯峨 cuóé Emperor Saga
大湖 dàhú Dahu / Tahu
大连 大連 Dàlián Dalian
guì
 1. Guangxi
 2. cassia / cinnamon
 3. Gui
桂林 Guìlín Guilin
淮南 Huáinán Huainan
淮阴 淮陰 Huáiyīn Huai'an / Huaiyin
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
建华 建華 jiànhuà Jianhua
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
今文经学 今文經學 jīn wén jīngxué New Text Confucianism
汉景 景帝 Jǐng Dì Emperor Jing of Han
巨野 jùyě Juye
琅邪 lángxié Langye
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
六艺 六藝 Liù yì the Six Arts
枚乘 Méi Chéng Mei Cheng
南山 nánshān Nanshan / Daoxuan
péng
 1. Peng
 2. Peng
齐国 齊國 Qí guó state of Qi
齐王 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang
青龙 青龍 Qīng Lóng
 1. Azure Dragon
 2. Azure Dragon
秋田 qiūtián Akita
上林 shànglín Shanglin
Shè She County
士大夫 Shì Dàifu Scholar-official / Scholar-gentlemen / Scholar-bureaucrats / Scholar-gentry
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
蜀郡 shǔjùn Shu prefecture
司马相如 司馬相如 Sīmǎ Xiàngrú Sima Xiangru
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
肃慎 肅慎 sùshèn Sushen
泰山 Tài Shān Mount Tai
太原 Tàiyuán Taiyuan
陶唐 táotáng Taotang
wèi Wei River
文成 Wénchéng Princess Wen Cheng / Princess Wencheng
文君 wénjūn Wenjun / Zhuo Wenjun
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
无德 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude
五帝 Wǔ Dì Five Emperors
巫山 Wū Shān Mount Wu
孝王 Xiào Wáng King Xiao of Zhou
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
Yān Yan
宜春 yíchūn Yichun
Yǐng Ying
 1. Emperor Yu
 2. Yu
云梦 雲夢 yúnmèng Yunmeng
豫章 yùzhāng Yuzhang
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
子虚赋 子虛賦 Zǐxū Fù Zixu Fu / Sir Fantasy
zōu
 1. Zou
 2. Zou
驺虞 騶虞 zōuyú zouyu

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English