Glossary and Vocabulary for History of Jin 《金史》, 卷二十三 志第四: 五行 Volume 23 Treatises 4: Five Elements

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 80 nián year 天輔六年三月
2 27 hàn dry 陝西旱
3 26 yuē to speak / to say 世祖曰
4 25 shàng top / a high position 有光起於人足及戈矛上
5 25 big / great / huge / large / major 覺而大戚
6 24 zhōu a state / a province 聞咸州所貢白鵲音忽異常
7 23 rén person / people / a human being 性情在人
8 23 èr two 有二麞渡水而至
9 23 rain 大風雨
10 22 jìn to enter 廣寧府進嘉禾
11 22 sān three 三年七月
12 20 六月 liùyuè June / the Sixth Month 正隆二年六月壬辰
13 20 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 熙宗天會十三年五月
14 20 四月 sìyuè April / the Fourth Month 四月辛卯
15 20 jiàn to see 五行休咎見於國內者不得他諉
16 18 七月 qīyuè July / the Seventh Month 三年七月
17 18 大風 dàfēng gale 大風雨
18 18 four 四年十月
19 17 day of the month / a certain day 穆宗攻阿疏日
20 17 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 四年正月乙丑
21 17 huǒ fire / flame 是夕有巨火聲如雷
22 17 tiān day 在天為五緯
23 16 三月 sānyuè March / the Third Month 天輔六年三月
24 16 huáng a locust 且為蝗所食
25 15 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月己卯
26 15 five 在天為五緯
27 14 shēng to be born / to give birth 太祖之生也
28 14 one 于水面見一蒼龍
29 14 wood / lumber 木冰
30 14 地震 dìzhèn earthquake 京師地震
31 13 to take charge of / to manage / to administer 遼司天到孔致和曰
32 12 báo hail 雨雹
33 12 a river / a stream 按出滸河溢
34 12 zhèn to shake / to shock 雷電震寢殿鴟尾壞
35 12 京師 jīngshī a capital city 京師地震
36 12 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月丁未
37 12 yán to speak / to say / said 凡言某征之休咎
38 11 二月 èryuè February / the Second Month 二年二月
39 11 soil / ground / land 師次唐括帶斡甲之地
40 11 shí ten 十有二莖
41 11 zhōng middle 白龍見於禦帳之東小港中
42 11 wèi to guard / to protect / to defend 河決衛州
43 11 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 十一月己酉
44 11 殿 diàn a hall / a palace / a temple 稽古殿火
45 11 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 收國元年
46 11 suì age 是歲
47 10 wěi tail 雷電震寢殿鴟尾壞
48 10 mén door / gate / doorway / gateway 太甯宮門火
49 10 嘉禾 jiāhé Jiahe 廣寧府進嘉禾
50 10 road / path / way 移懶路饑
51 10 huài bad / spoiled / broken / defective 壞民廬舍
52 9 Germany 完顏秉德進三角牛
53 9 qiū fall / autumn
54 9 to enter 入辭
55 9 shuǐ water 有二麞渡水而至
56 9 bái white 撒改因白所見
57 9 lóng dragon 有龍見於熙州野水
58 9 to reach 在人為五常及五事
59 9 陝西 Shǎnxī Shaanxi 陝西旱
60 9 shēng sound 是夕有巨火聲如雷
61 9 yún cloud 則不必泥漢儒為例雲
62 9 zōng school / sect 穆宗遣太祖討之
63 8 inside / interior 木瓦人畜皆飄揚十餘裏
64 8 bīng ice 木冰
65 8 night 丙戌夜
66 8 shí time / a period of time 是時
67 8 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 李晏等以為文運始開
68 8 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖之生也
69 8 léi lightning / thunder 是夕有巨火聲如雷
70 8 chǒu ugly 三月辛丑
71 8 河東 hédōng Hedong 河東
72 8 extra / surplus / remainder 木瓦人畜皆飄揚十餘裏
73 7 qián front 仍前史法
74 7 lái to come 複有雲氣自西來
75 7 十月 shíyuè October / the Tenth Month 四年十月
76 7 fán ordinary / common 凡言某征之休咎
77 7 dōng winter 六年冬
78 7 děng et cetera / and so on 既而與肅宗等擊之
79 7 zhī sesame 河南府進芝草十三本
80 7 山東 Shāndōng Shandong 山東
81 7 different / other 屢有禎異
82 7 shǔ to count 禽鳥萬數形色各異
83 7 to arise / to get up 翌日不起
84 6 to go 良久北去
85 6 五行 wǔ xíng five elements 五行之精氣
86 6 seven 一本七穎
87 6 jīng stem / stalk 十有二莖
88 6 jué to decide / to determine / to judge 河決李固渡
89 6 zāi disaster / calamity 天文災祥猶有星野之說
90 6 xiū to rest 休咎各以其類
91 6 fēng wind 恆風若
92 6 chù a place / location / a spot / a point 河間等處進芝草
93 6 yīn cloudy / overcast 伏陽逼陰所致
94 6 丁丑 Dīng Chǒu Ding Zhou year 三年十二月丁丑
95 6 wàn ten thousand 禽鳥萬數形色各異
96 6 dōng east 見東樓上光明中有像巍然高五丈許
97 6 南京 Nánjīng Nanjing 南京大內災
98 6 chī owl / scops owl 雷電震寢殿鴟尾壞
99 6 ruì auspicious 京兆府貢瑞麥
100 6 河南 hénán Henan 河南路蝗
101 6 liù six 天輔六年三月
102 6 chūn spring 烏春兵至蘇東海甸
103 6 西北 xīběi northwest 有聲自西北來
104 6 an official institution / a state bureau 廣寧府進嘉禾
105 6 zài in / at 在天為五緯
106 6 níng peaceful 太祖嘗往甯江
107 6 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 遲明始散
108 6 河北 héběi Hebei 河北
109 6 mín the people / citizen / subjects 壞民廬舍
110 5 mài wheat / barley / oats 京兆府貢瑞麥
111 5 shǐ beginning / start 四五日始消
112 5 大雨 dà yǔ heavy rain 大雨
113 5 shèng divine / holy / sacred / ārya 冀有以警悟聖主也
114 5 fén to burn 夢斡帶之禾場焚
115 5 gōng a palace 西達于宮
116 5 jiā house / home / residence 兩家都好住
117 5 zhàn war / fighting / battle 故世祖每與敵戰
118 5 běi north 自北而南
119 5 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 九年七月丙申
120 5 xià summer 儒者若夏侯勝之徒
121 5 戊午 wùwǔ fifty-fifth year E7 of the 60 year cycle 四年三月戊午
122 5 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月
123 5 qīng clear / pure / clean
124 5 fēi to fly 蝗飛入京師
125 5 xiàn county 甘露降于盧州熊嶽縣
126 5 gǎi to change / to alter 撒改仰見太祖體如喬松
127 5 shí a rock / a stone 同知州事石抹裏壓死
128 5 to break / to ruin / to destroy 元兵破衛
129 5 jià to sow grain 曷懶移鹿古水霖雨害稼
130 5 chéng to bear / to carry / to hold 下有紅雲承之
131 5 wèn to ask 海陵問司天馬貴中等曰
132 5 zòu to present / to offer 奏曰
133 5 zhào an imperial decree 詔中外
134 5 xīn to be tired 三月辛丑
135 5 chuī to blow /to puff 吹清夷門關折
136 5 zhuì to fall down / to drop / to sink 墜阿疏城中
137 5 京畿 jīngjī capital city and its surrounding area 中都南八路蝗飛入京畿
138 5 gài a lid / top / cover 箕子蓋嘗言之
139 5 gāo high / tall 駐高阜
140 5 zhòu daytime 晝晦
141 5 shī teacher 師次唐括帶斡甲之地
142 4 kuáng insane / mad 爾狂疾乎
143 4 shí food / food and drink 且為蝗所食
144 4 to overflow 按出滸河溢
145 4 suì to comply with / to follow along 遂與跋忒戰
146 4 十六 shíliù sixteen 大風壞民居官舍十六七
147 4 yuè month 是月
148 4 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 即驅牛擊物以驚之
149 4 壓死 yāsǐ to crush to death 同知州事石抹裏壓死
150 4 rabbit / hare 嵐州進白兔二
151 4 lǎn lazy / languid / listless 曷懶移鹿古水霖雨害稼
152 4 xuě snow 日冬無雪
153 4 qiān one thousand 遺禽數千
154 4 wilderness 天文災祥猶有星野之說
155 4 shuāng frost 霜附木
156 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 錦州野蠶成繭
157 4 yán to prolong / to delay / to postpone 延及太和
158 4 中都 Zhōngdū Zhongdu / Dadu / Khanbaliq / Beijing 中都
159 4 prosperous / splendid 熙宗天會十三年五月
160 4 白毛 báimáo white hair (of animals) 地生白毛
161 4 to die 大定十二年三月旦以疾死
162 4 to allow / to permit 見東樓上光明中有像巍然高五丈許
163 4 庚辰 gēngchén seventeenth year G5 of the 60 year cycle 七年九月庚辰
164 4 zhuàng form / appearance / shape 常有五色雲氣若二千斛廩囷之狀
165 4 wèi Eighth earthly branch 言未既
166 4 shāng to injure / to wound / to be injured 淫雨傷稼
167 4 earth / soil / dirt 土失其性
168 4 tiger 有虎至陽春門外
169 4 jiǔ nine 九年七月丙申
170 4 cǎo grass / straw / herbs 河南府進芝草十三本
171 4 西 The West 上禦西樓聽政
172 4 disease / sickness / ailment 斡帶已寢疾
173 4 to move / to shift / to remove 曷懶移鹿古水霖雨害稼
174 4 yǐng clever 一本七穎
175 4 庚子 Gēngzǐ thirty seventh year of the 60 year cycle 四年三月庚子夜
176 4 lín to face / to overlook 臨潢府聞空中有車馬聲
177 4 tóng like / same / similar 異畝同穎
178 4 qǐn to rest / to sleep 斡帶已寢疾
179 4 dìng to decide 世宗大定二年閏二月辛卯
180 4 是日 shìrì (formal) this day / that day 是日雲色黃而風霾
181 4 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 七月戊申
182 4 chì red / scarlet 昨夕見赤祥
183 4 dài to carry / to bring 夢斡帶之禾場焚
184 4 mèng a dream 予夙昔有異夢
185 4 hēi black 大霧蒼黑
186 4 to turn / to rotate 夢斡帶之禾場焚
187 4 黃河 Huánghé Yellow River 邳界黃河清五百餘裏
188 4 to starve / to be hungry 移懶路饑
189 4 jìn to the greatest extent / utmost 謂其盡然
190 4 wáng Wang 衛紹王大安元年
191 4 huáng yellow 是日雲色黃而風霾
192 4 eight 徐州進芝十有八莖
193 4 huì night 晝晦
194 4 xuān to declare / to announce 宣宗彰德故園竹開白花
195 3 chén Fifth Earthly Branch 辰巳間
196 3 guǐ tenth heavenly stem / tenth in order 貞元三年五月癸丑
197 3 所在 suǒzài place / location 求之不知所在
198 3 gào to tell / to say / said / told 天以象告
199 3 丙午 bǐngwǔ forty-third year C7 of the 60 year cycle 丙午
200 3 yáng sun 伏陽逼陰所致
201 3 shǎn Shaanxi 黃河自陝州界至衛州八柳樹
202 3 乙酉 yǐYǒu twenty-second year B10 of the 60 year cycle 三月乙酉
203 3 xìng gender 土失其性
204 3 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 青山轉
205 3 天門 tiānmén Tianmen 大風壞承天門鴟尾
206 3 zhēn virtuous / chaste / pure 世宗居貞懿皇后憂
207 3 láng wolf 京城中夜妄相驚逐狼
208 3 suì an ear of grain 一莖四穗
209 3 chamber / pavilion 大悲閣幡竿下石隙中火出
210 3 不知 bùzhī do not know 求之不知所在
211 3 shān a mountain / a hill / a peak 廣樂園燈山焚
212 3 qián money / currency 民間斗米至千余錢
213 3 kāi to open 李晏等以為文運始開
214 3 cháng to taste 箕子蓋嘗言之
215 3 rùn intercalary 世宗大定二年閏二月辛卯
216 3 sufficient / enough 有光起於人足及戈矛上
217 3 mái a dust-storm 是日雲色黃而風霾
218 3 to cover / to shield / to screen / to conceal 神鬼兵甲蔽天
219 3 wèi to call 謂其盡然
220 3 to cut down 斡塞伐高麗
221 3 jiù to punish / to chastise / to blame 休咎各以其類
222 3 dòu to struggle / to fight 有火如鬥
223 3 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 人近之即滅
224 3 píng flat / level / smooth 平州大熟
225 3 míng bright / brilliant 明昌元年正月
226 3 dòu to struggle / to fight 民間斗米至千余錢
227 3 zhèn town 鎮戎
228 3 hài to injure / to harm to 曷懶移鹿古水霖雨害稼
229 3 xiào to smile / to laugh 我先笑者
230 3 shū to remove obstructions 穆宗攻阿疏日
231 3 guǎng wide / large / vast 廣十里
232 3 zhèng upright / straight 有光正圓
233 3 不見 bújiàn to not see 蝗皆不見
234 3 zhì sign / mark / flag 五緯志諸
235 3 wén to hear 聞咸州所貢白鵲音忽異常
236 3 chéng a city / a town 城降而複叛
237 3 十三 shísān thirteen 熙宗天會十三年五月
238 3 child / son 雲是本良鄉人王建子喜兒
239 3 wǎng to go (in a direction) 往必克
240 3 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 吏部火
241 3 to hand over to 擬付王建為子
242 3 a step 或步或立
243 3 extra / surplus / remainder 民間斗米至千余錢
244 3 童謠 tóngyáo nursery rhyme 時又有童謠雲
245 3 壬辰 rénchén twenty-ninth year I5 of the 60 year cycle 壬辰
246 3 qiǎn to send / to dispatch 穆宗遣太祖討之
247 3 jìng still / calm 正猶天動地靜
248 3 乙丑 yǐchǒu second year 四年正月乙丑
249 3 xiǎo small / tiny / insignificant 小者如雞卵
250 3 大寒 dàhán Dahan 大寒
251 3 其事 qí shì that thing / this thing 章宗以其事告宗廟
252 3 即位 jíwèi to succeed to the throne 上即位之後
253 3 海陵 Hǎilíng Hailing 海陵天德二年十二月
254 3 bīng soldier / troops 烏春兵至蘇東海甸
255 3 to defend / to resist 上禦西樓聽政
256 3 hòu after / later 後為天下母
257 3 ér son 兒為龍所戲
258 3 inside / interior 廣十里
259 3 táng Tang Dynasty 師次唐括帶斡甲之地
260 3 to be fond of / to like 太祖喜曰
261 3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 作史者多采其說
262 3 mìng life 命有司祈晴
263 3 zhé to fold 髮屋折木
264 3 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 四月辛卯
265 3 霖雨 línyǔ heavy rain 曷懶移鹿古水霖雨害稼
266 3 大安 dà'ān great peace 大安殿楹產芝
267 3 宮中 gōngzhōng within the palace 宮中有蝗
268 3 shuò first day of the lunar month 十四年八月丁巳朔
269 3 黃龍 huánglóng Huanglong School 黃龍見空中
270 3 壬申 rénshēn ninth year I9 of the 60 year cycle 九年四月壬申夜
271 3 廬舍 lúshě a hut 壞民廬舍
272 3 guān an office 如少年官狀
273 3 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 霜附木
274 3 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 宛平張孝善有子曰合得
275 3 niú an ox / a cow / a bull 大名府進牛生麟
276 3 shǐ history 作史者多采其說
277 3 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 六年六月壬戌
278 3 dòng to move / to act 殊不為動
279 3 to cry / to weep / to wail 鬼夜哭于輦路
280 3 河南府 Hénán Fǔ Hennan Provincial Capital 河南府進芝草十三本
281 3 color 略無懼色
282 3 shì to look at / to see 太祖亦視撒改人馬異常
283 3 xiān first 先陰雨連日
284 3 huáng an expanse of water / a lake / a pond 臨潢府聞空中有車馬聲
285 3 cháo tide 海水不潮
286 3 中外 zhōngwài Sino-foreign / Chinese-foreign 詔中外
287 3 zhào million / mega 得賢之兆
288 3 to fear / be afraid of / to dread 略無懼色
289 3 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 五年六月戊子
290 3 duān to carry 有光復見於矛端
291 3 guāng light 有光起於人足及戈矛上
292 3 jūn army / military 若左軍有力戰者當克
293 3 jīn gold 金世未能一天下
294 3 to scatter / to disperse 撒改仰見太祖體如喬松
295 3 hóng red / vermillion 下有紅雲承之
296 3 zuǒ left 若左軍有力戰者當克
297 2 Biàn Bian River
298 2 kuò wide / broad 闊四尺九寸
299 2 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 斡塞伐高麗
300 2 完顏 Wányán Wanyan clan 完顏秉德進三角牛
301 2 guān to close 吹清夷門關折
302 2 jiàn to build / to construct 建非常之事
303 2 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 世宗居貞懿皇后憂
304 2 尚書省 Shàngshū shěng Imperial Secretariat 尚書省火
305 2 zuì crime / sin / vice 司天臺官不奏固有罪
306 2 光復 guāngfù loss and recovery 光復如初
307 2 其中 qízhōng among 黃龍見其中
308 2 martial / military 河決陽武故堤
309 2 Lu 甘露降于盧州熊嶽縣
310 2 辛未 xīnwèi eight year H8 of the 60 year cycle 五年二月辛未
311 2 guì expensive / costly / valuable 海陵問司天馬貴中等曰
312 2 dialect / language / speech 仍有語促行者
313 2 shāo to burn 燒帷幔
314 2 雲氣 yúnqì mist 常有五色雲氣若二千斛廩囷之狀
315 2 工部 gōng bù name of Kangxi radical 48 遣工部尚書高朵剌祈雨於岩瀆
316 2 fāng square / quadrilateral / one side 一日方寢
317 2 十二 shí èr twelve 十二年三月庚寅
318 2 xiū to decorate / to embellish 乃擎跽修虔
319 2 evening / night 昨夕見赤祥
320 2 shěng province 有男子郝贊詣省言
321 2 崇慶 chóngqìng Chongqing 崇慶元年七月辛未未時
322 2 qīng green 黃河青
323 2 temple / monastery / vihāra 策試進士于憫忠寺
324 2 shū book 乃匯其史氏所書
325 2 hūn dusk / nightfall / twilight 忽暴雨昏曀
326 2 連日 liánrì day after day / for several days running 先陰雨連日
327 2 róng arms / armaments / a military affair 鎮戎
328 2 piāo to float / to drift 漂古北口鐵裹關門至老王穀
329 2 Mu 穆宗遣太祖討之
330 2 少年 shàonián a juvenile / youngster 如少年官狀
331 2 高二 gāo èr eleventh grade 高二尺
332 2 庚寅 gēngyín twenty-seventh year G3 of the 60 year cycle 四年十一月庚寅
333 2 zuò to do 作史者多采其說
334 2 shì room / bedroom 有紅光照其室
335 2 zhū to execute / to put to death / to condemn 議誅之
336 2 chóng an invertebrate / a worm 綏德虸蚄蟲生
337 2 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 十一月癸酉
338 2 癸卯 guǐmǎo fortieth year J4 of the 60 year cycle 癸卯晨
339 2 què a magpie 聞咸州所貢白鵲音忽異常
340 2 天會 tiānhuì Tianhui 太宗天會二年
341 2 jiāng a large river 太祖嘗往甯江
342 2 to pray 命有司祈晴
343 2 ministry / department 平定諸部
344 2 to exceed / to go beyond / to transcend / to cross over 高可逾人
345 2 xiáng good luck / blessing 天文災祥猶有星野之說
346 2 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 諸侯為天子
347 2 妖言 yāoyán heresy 宰相以為妖言
348 2 shào to continue / to carry on 衛紹王大安元年
349 2 皇太后 huángtàihòu empress dowager 尊太后為仁聖宮皇太后
350 2 gòng tribute / gift 聞咸州所貢白鵲音忽異常
351 2 城中 chéngzhōng Chengzhong 墜阿疏城中
352 2 to raise animals 木瓦人畜皆飄揚十餘裏
353 2 to travel by foot / to walk 溫都部跋忒畔
354 2 a ditch / a sluice / a gutter / a drain 瀆亂人倫
355 2 nán south 自北而南
356 2 地大 dìdà earth / earth element 地大震
357 2 州城 zhōu chéng a town in a prefecture 壞衛州城
358 2 cán silkworm 錦州野蠶成繭
359 2 rice plant 臨潢府境禾黍穞生
360 2 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 哀宗正大元年正月戊午
361 2 tile 大風飄端門瓦
362 2 八路 Bā Lù The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way 中都以南八路蝗
363 2 enemy / foe 故世祖每與敵戰
364 2 海水 hǎishuǐ seawater 西南路招討司苾裏海水之地雨雹三十餘裏
365 2 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 至於五常五事之感應
366 2 xīng to flourish / to be popular 金之興
367 2 shǔ to sign 吹府門署以去
368 2 五事 wǔ shì five dharmas / five categories 在人為五常及五事
369 2 Wu 烏春兵至蘇東海甸
370 2 shī to lose 土失其性
371 2 河間 Héjiān Hejian 河間府進嘉禾
372 2 異常 yìcháng out of the ordinary / abnormal 太祖亦視撒改人馬異常
373 2 jié quick / nimble / prompt 今日捷音必至
374 2 害人 hàirén to harm somebody 陝狼害人
375 2 qíng clear weather 命有司祈晴
376 2 癸巳 guǐSì thirtieth year J6 of the 60 year cycle 八月癸巳
377 2 an ancient measuring vessel / fifty liters 常有五色雲氣若二千斛廩囷之狀
378 2 己未 jǐwèi fifty sixth year of the 60 year cycle 四年正月己未旦
379 2 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 遼司天到孔致和曰
380 2 shí knowledge / understanding 當識此地
381 2 獲之 huò zhī captured him 獲之
382 2 several 幾二年
383 2 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 撒改因白所見
384 2 cáo Cao 水入曹州
385 2 tǎo to seek 穆宗遣太祖討之
386 2 xiāo to melt / to fuse 以銷災變
387 2 gōu a ditch / a drain / a narrow waterway 盧溝水溢
388 2 kǒng fearful / apprehensive 民益恐
389 2 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 駕出射獲之
390 2 biàn to change / to alter 天變屢見
391 2 十五 shíwǔ fifteen 十五年七月辛巳
392 2 丁卯 DīngMǎo fourth year D4 of the 60 year cycle 三月丁卯
393 2 wěi woof / weft 在天為五緯
394 2 wàng to gaze / to look towards 北望澱大風
395 2 五色 wǔ sè the five primary colors 常有五色雲氣若二千斛廩囷之狀
396 2 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 見東樓上光明中有像巍然高五丈許
397 2 飛蝗 fēihuáng flying locusts 飛蝗入京畿
398 2 shú cooked 上候遼軍還至熟結濼
399 2 huái bosom / breast 懷州進嘉禾
400 2 十年 shí nián ten years / decade 十年冬
401 2 yīn sound / noise 今日捷音必至
402 2 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 十月甲辰
403 2 shì a generation 金世未能一天下
404 2 to strike / to hit / to beat 既而與肅宗等擊之
405 2 liáo Liaoning 遼司天到孔致和曰
406 2 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 十二月丁未
407 2 very large / huge 是夕有巨火聲如雷
408 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 乃為具於球場以待
409 2 shì a city 市中有一僧不知所從來
410 2 xiào to be filial 宛平張孝善有子曰合得
411 2 震動 zhèndòng to shake 林木震動
412 2 gōng to attack / to assault 穆宗攻阿疏日
413 2 liǎng two 為感應於兩間者
414 2 guó a country / a state / a kingdom 收國元年
415 2 máo spear 有光起於人足及戈矛上
416 2 chéng to mount / to climb onto 乘白馬
417 2 guǐ a ghost / spirit of dead 神鬼兵甲蔽天
418 2 type of rush 考官完顏蒲捏
419 2 precious 紅袍玉帶
420 2 御史 yùshǐ a censor 御史中丞董師中奏
421 2 nèi inside / interior 京師民周修武宅前渠內火出
422 2 各異 gèyì all different / each unto his own 禽鳥萬數形色各異
423 2 Li 河決李固渡
424 2 空中 kōngzhōng in the sky / in the air 黃龍見空中
425 2 yáng Yang 臨洮人楊珪上書曰
426 2 jiǔ old 天久陰
427 2 Sixth Earthly Branch 辰巳間
428 2 to drag 尾猶曳地
429 2 五常 wǔ cháng the five constant regulations / the five constant virtues 在人為五常及五事
430 2 十七 shíqī seventeen 十七年七月
431 2 zhēng to march / to travel on a long journey 凡言某征之休咎
432 2 jié festival / a special day 天壽節
433 2 丁酉 Dīngyǒu thirty-fourth year D10 of the 60 year cycle 七月丁酉
434 2 noon / 11 a.m.-1 p.m. 是午
435 2 shì a gentleman / a knight 放進士榜
436 2 cài Cai 上遷蔡
437 2 xīng a star / a planet 天文災祥猶有星野之說
438 2 二千 èr qiān two thousand 常有五色雲氣若二千斛廩囷之狀
439 2 gain / advantage / benefit 有龍鬥於利州榆林河上
440 2 Hebei 冀有以警悟聖主也
441 2 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 遣工部尚書高朵剌祈雨於岩瀆
442 2 雷電 léidiàn thunder and lightning 雷電環阿疏所居
443 2 rén a kernel / a pit 尊太后為仁聖宮皇太后
444 2 to prevail 若左軍有力戰者當克
445 2 shā to kill / to murder / to slaughter 殺之
446 2 shùn to obey 德順等軍大風
447 2 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 十五年七月辛巳
448 2 lǎo old / aged / elderly / aging 漂古北口鐵裹關門至老王穀
449 2 zhāng a chapter / a section 章宗大定二十九年五月丁未
450 2 to calculate / to compute / to count 但為社稷計
451 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 作史者多采其說
452 2 niǎo bird 有大鳥十集於臺上
453 2 中等 zhōngděng medium / mid-level 海陵問司天馬貴中等曰
454 2 jùn a commandery / a prefecture 郡人競往觀之
455 2 jìng to contend / to vie / to compete 郡人競往觀之
456 2 二更 èrgèng second watch 至二更乃散
457 2 ancient / old / palaeo- 曷懶移鹿古水霖雨害稼
458 2 apparatus 有龍起於渾儀鰲趺
459 2 京城 jīngchéng capital of a country 京城中夜妄相驚逐狼
460 2 zàn to praise 有男子郝贊詣省言
461 2 良久 liáng jiǔ a long time 良久而沒
462 2 jìng boundary / frontier / boundary 臨潢府境禾黍穞生
463 2 乙卯 yǐmǎo fifty-second year B4 of the 60 year cycle 十二月乙卯
464 2 guò to cross / to go over / to pass 更年易過又休休
465 2 chǎn to bear / to reproduce / to give birth 大安殿楹產芝
466 2 戊辰 wùchén fifth year E5 of the 60 year cycle 三月戊辰
467 2 有風 yǒufēng windy 人君嚴急則有風及物之災
468 2 二三 èrsān six non-Buddhist philosophers 死者凡二三千人
469 2 jiàng to descend / to fall / to drop 城降而複叛
470 2 在地 zàidì local 在地為五材
471 2 丙戌 bǐngxū twenty-third year C11 of the 60 year cycle 丙戌夜
472 2 àn to press / to push 按出滸河溢
473 2 chicken / rooster 小者如雞卵
474 2 abundant 駐高阜
475 2 zhǐ to stop / to halt 止付孝善
476 2 shì matter / thing / item 建非常之事
477 2 jìn nearby 人近之即滅
478 2 anger / rage / fury 俄有大鳥如雕鶚者怒來搏擊之
479 2 míng to cry / to chirp (of birds) 天鳴有聲
480 2 明日 míngrì tomorrow 明日
481 2 天文 tiānwén astronomy 天文
482 2 大敗 dàbài to defeat / to inflict a defeat on sb 敵大敗
483 2 sēng a monk 有狂僧公言
484 2 dàn dawn 大定十二年三月旦以疾死
485 2 shì to show / to reveal 天之示象
486 2 歷代 lìdài successive dynasties 歷代皆然
487 2 desire 朕欲令自今司天有事而不奏者長行得言之
488 2 a pagoda / a stupa 夜半忽聞音樂聲起東塔上
489 2 níng Nanjing 即而又改曰至寧
490 2 今日 jīnrì today 今日捷音必至
491 2 王建 wángjiàn Wang Jian 雲是本良鄉人王建子喜兒
492 2 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 五月丁巳
493 2 殷殷 yīnyīn earnest / ardent (hope etc) 殷殷如雷
494 2 huò to reap / to harvest 獲異香
495 2 to cross, ferry over 有二麞渡水而至
496 2 感應 gǎnyìng response / reaction / interaction 為感應於兩間者
497 2 chén Chen 前監察御史陳元升得之于一司天長行
498 2 使 shǐ to make / to cause 使當動者靜
499 2 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲閣幡竿下石隙中火出
500 2 xiàng figure / image / appearance 天以象告

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 80 nián year 天輔六年三月
2 68 zhī him / her / them / that 五行之精氣
3 66 yǒu is / are / to exist 歷代又有
4 27 hàn dry 陝西旱
5 27 his / hers / its / theirs 其形質在地
6 27 zhì to / until 烏春兵至蘇東海甸
7 26 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 為感應於兩間者
8 26 yuē to speak / to say 世祖曰
9 25 shì is / are / am / to be 是夕有巨火聲如雷
10 25 shàng top / a high position 有光起於人足及戈矛上
11 25 big / great / huge / large / major 覺而大戚
12 24 zhōu a state / a province 聞咸州所貢白鵲音忽異常
13 24 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而配之以五行
14 23 rén person / people / a human being 性情在人
15 23 èr two 有二麞渡水而至
16 23 rain 大風雨
17 22 jìn to enter 廣寧府進嘉禾
18 22 such as / for example / for instance 是夕有巨火聲如雷
19 22 sān three 三年七月
20 22 so as to / in order to 休咎各以其類
21 20 六月 liùyuè June / the Sixth Month 正隆二年六月壬辰
22 20 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 熙宗天會十三年五月
23 20 四月 sìyuè April / the Fourth Month 四月辛卯
24 20 jiàn to see 五行休咎見於國內者不得他諉
25 18 七月 qīyuè July / the Seventh Month 三年七月
26 18 大風 dàfēng gale 大風雨
27 18 four 四年十月
28 18 in / at 為感應於兩間者
29 17 day of the month / a certain day 穆宗攻阿疏日
30 17 jiē all / each and every / in all cases 木瓦人畜皆飄揚十餘裏
31 17 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 四年正月乙丑
32 17 huǒ fire / flame 是夕有巨火聲如雷
33 17 tiān day 在天為五緯
34 16 三月 sānyuè March / the Third Month 天輔六年三月
35 16 wèi for / to 在天為五緯
36 16 huáng a locust 且為蝗所食
37 16 yòu again / also 歷代又有
38 15 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月己卯
39 15 five 在天為五緯
40 14 naturally / of course / certainly 自空而墜
41 14 shēng to be born / to give birth 太祖之生也
42 14 one 于水面見一蒼龍
43 14 wood / lumber 木冰
44 14 地震 dìzhèn earthquake 京師地震
45 13 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃匯其史氏所書
46 13 to take charge of / to manage / to administer 遼司天到孔致和曰
47 12 báo hail 雨雹
48 12 a river / a stream 按出滸河溢
49 12 also / too 太祖之生也
50 12 zhèn to shake / to shock 雷電震寢殿鴟尾壞
51 12 京師 jīngshī a capital city 京師地震
52 12 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月丁未
53 12 yán to speak / to say / said 凡言某征之休咎
54 11 二月 èryuè February / the Second Month 二年二月
55 11 soil / ground / land 師次唐括帶斡甲之地
56 11 not / no 翌日不起
57 11 shí ten 十有二莖
58 11 zhōng middle 白龍見於禦帳之東小港中
59 11 wèi to guard / to protect / to defend 河決衛州
60 11 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 十一月己酉
61 11 殿 diàn a hall / a palace / a temple 稽古殿火
62 11 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 收國元年
63 11 suì age 是歲
64 10 wěi tail 雷電震寢殿鴟尾壞
65 10 mén door / gate / doorway / gateway 太甯宮門火
66 10 嘉禾 jiāhé Jiahe 廣寧府進嘉禾
67 10 road / path / way 移懶路饑
68 10 huài bad / spoiled / broken / defective 壞民廬舍
69 9 Germany 完顏秉德進三角牛
70 9 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 乃匯其史氏所書
71 9 qiū fall / autumn
72 9 to enter 入辭
73 9 shuǐ water 有二麞渡水而至
74 9 bái white 撒改因白所見
75 9 lóng dragon 有龍見於熙州野水
76 9 in / at 其弊不免于傅會
77 9 to reach 在人為五常及五事
78 9 陝西 Shǎnxī Shaanxi 陝西旱
79 9 shēng sound 是夕有巨火聲如雷
80 9 yún cloud 則不必泥漢儒為例雲
81 9 zōng school / sect 穆宗遣太祖討之
82 8 inside / interior 木瓦人畜皆飄揚十餘裏
83 8 ruò to seem / to be like / as 儒者若夏侯勝之徒
84 8 bīng ice 木冰
85 8 night 丙戌夜
86 8 shí time / a period of time 是時
87 8 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 李晏等以為文運始開
88 8 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖之生也
89 8 léi lightning / thunder 是夕有巨火聲如雷
90 8 chǒu ugly 三月辛丑
91 8 河東 hédōng Hedong 河東
92 8 extra / surplus / remainder 木瓦人畜皆飄揚十餘裏
93 7 otherwise / but / however 則以某事之得失系之
94 7 qián front 仍前史法
95 7 de potential marker 太祖臥而得夢
96 7 lái to come 複有雲氣自西來
97 7 十月 shíyuè October / the Tenth Month 四年十月
98 7 fán ordinary / common 凡言某征之休咎
99 7 dōng winter 六年冬
100 7 děng et cetera / and so on 既而與肅宗等擊之
101 7 zhī sesame 河南府進芝草十三本
102 7 山東 Shāndōng Shandong 山東
103 7 different / other 屢有禎異
104 7 again / more / repeatedly 城降而複叛
105 7 shǔ to count 禽鳥萬數形色各異
106 7 to arise / to get up 翌日不起
107 7 zhū all / many / various 五緯志諸
108 6 to go 良久北去
109 6 五行 wǔ xíng five elements 五行之精氣
110 6 seven 一本七穎
111 6 jīng stem / stalk 十有二莖
112 6 jué to decide / to determine / to judge 河決李固渡
113 6 zāi disaster / calamity 天文災祥猶有星野之說
114 6 xiū to rest 休咎各以其類
115 6 fēng wind 恆風若
116 6 dāng to be / to act as / to serve as 若左軍有力戰者當克
117 6 chù a place / location / a spot / a point 河間等處進芝草
118 6 yīn cloudy / overcast 伏陽逼陰所致
119 6 丁丑 Dīng Chǒu Ding Zhou year 三年十二月丁丑
120 6 also / too 太祖亦視撒改人馬異常
121 6 and 故世祖每與敵戰
122 6 wàn ten thousand 禽鳥萬數形色各異
123 6 dōng east 見東樓上光明中有像巍然高五丈許
124 6 南京 Nánjīng Nanjing 南京大內災
125 6 chū at first / at the beginning / initially
126 6 chǐ chi / a Chinese foot / a foot 廣三尺
127 6 chī owl / scops owl 雷電震寢殿鴟尾壞
128 6 ruì auspicious 京兆府貢瑞麥
129 6 河南 hénán Henan 河南路蝗
130 6 liù six 天輔六年三月
131 6 chūn spring 烏春兵至蘇東海甸
132 6 西北 xīběi northwest 有聲自西北來
133 6 an official institution / a state bureau 廣寧府進嘉禾
134 6 zài in / at 在天為五緯
135 6 níng peaceful 太祖嘗往甯江
136 6 promptly / right away / immediately 即馳還
137 6 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 遲明始散
138 6 河北 héběi Hebei 河北
139 6 mín the people / citizen / subjects 壞民廬舍
140 5 mài wheat / barley / oats 京兆府貢瑞麥
141 5 shǐ beginning / start 四五日始消
142 5 大雨 dà yǔ heavy rain 大雨
143 5 shèng divine / holy / sacred / ārya 冀有以警悟聖主也
144 5 fén to burn 夢斡帶之禾場焚
145 5 gōng a palace 西達于宮
146 5 jiā house / home / residence 兩家都好住
147 5 zhàn war / fighting / battle 故世祖每與敵戰
148 5 běi north 自北而南
149 5 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 九年七月丙申
150 5 xià summer 儒者若夏侯勝之徒
151 5 戊午 wùwǔ fifty-fifth year E7 of the 60 year cycle 四年三月戊午
152 5 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月
153 5 qīng clear / pure / clean
154 5 fēi to fly 蝗飛入京師
155 5 xiàn county 甘露降于盧州熊嶽縣
156 5 gǎi to change / to alter 撒改仰見太祖體如喬松
157 5 běn measure word for books 河南府進芝草十三本
158 5 shí a rock / a stone 同知州事石抹裏壓死
159 5 chū to go out / to leave 按出滸河溢
160 5 to break / to ruin / to destroy 元兵破衛
161 5 jià to sow grain 曷懶移鹿古水霖雨害稼
162 5 chéng to bear / to carry / to hold 下有紅雲承之
163 5 wèn to ask 海陵問司天馬貴中等曰
164 5 zòu to present / to offer 奏曰
165 5 zhào an imperial decree 詔中外
166 5 xīn to be tired 三月辛丑
167 5 chuī to blow /to puff 吹清夷門關折
168 5 zhuì to fall down / to drop / to sink 墜阿疏城中
169 5 京畿 jīngjī capital city and its surrounding area 中都南八路蝗飛入京畿
170 5 xià next 金世未能一天下
171 5 frequently / often / again and again 屢有禎異
172 5 gài a lid / top / cover 箕子蓋嘗言之
173 5 gāo high / tall 駐高阜
174 5 zhòu daytime 晝晦
175 5 shī teacher 師次唐括帶斡甲之地
176 4 kuáng insane / mad 爾狂疾乎
177 4 shí food / food and drink 且為蝗所食
178 4 to overflow 按出滸河溢
179 4 suì to comply with / to follow along 遂與跋忒戰
180 4 十六 shíliù sixteen 大風壞民居官舍十六七
181 4 yuè month 是月
182 4 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 即驅牛擊物以驚之
183 4 壓死 yāsǐ to crush to death 同知州事石抹裏壓死
184 4 méi not have 久之而沒
185 4 rabbit / hare 嵐州進白兔二
186 4 lǎn lazy / languid / listless 曷懶移鹿古水霖雨害稼
187 4 what / where / which 何也
188 4 xuě snow 日冬無雪
189 4 qiān one thousand 遺禽數千
190 4 wilderness 天文災祥猶有星野之說
191 4 shuāng frost 霜附木
192 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 錦州野蠶成繭
193 4 dōu all 溫都部跋忒畔
194 4 yán to prolong / to delay / to postpone 延及太和
195 4 中都 Zhōngdū Zhongdu / Dadu / Khanbaliq / Beijing 中都
196 4 prosperous / splendid 熙宗天會十三年五月
197 4 白毛 báimáo white hair (of animals) 地生白毛
198 4 yīng should / ought 震應天門左鴟尾壞
199 4 rán correct / right / certainly 謂其盡然
200 4 to die 大定十二年三月旦以疾死
201 4 to allow / to permit 見東樓上光明中有像巍然高五丈許
202 4 庚辰 gēngchén seventeenth year G5 of the 60 year cycle 七年九月庚辰
203 4 zhuàng form / appearance / shape 常有五色雲氣若二千斛廩囷之狀
204 4 wèi Eighth earthly branch 言未既
205 4 shāng to injure / to wound / to be injured 淫雨傷稼
206 4 huò or / either / else 或飛或蹲
207 4 earth / soil / dirt 土失其性
208 4 tiger 有虎至陽春門外
209 4 no 略無懼色
210 4 jiǔ nine 九年七月丙申
211 4 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 為感應於兩間者
212 4 final particle 其為災異明矣
213 4 cǎo grass / straw / herbs 河南府進芝草十三本
214 4 西 The West 上禦西樓聽政
215 4 cóng from 所言天象何從得之
216 4 disease / sickness / ailment 斡帶已寢疾
217 4 to move / to shift / to remove 曷懶移鹿古水霖雨害稼
218 4 yǐng clever 一本七穎
219 4 庚子 Gēngzǐ thirty seventh year of the 60 year cycle 四年三月庚子夜
220 4 zhǎng director / chief / head / elder 長六十里
221 4 lín to face / to overlook 臨潢府聞空中有車馬聲
222 4 tóng like / same / similar 異畝同穎
223 4 this / these 此休征也
224 4 qǐn to rest / to sleep 斡帶已寢疾
225 4 dìng to decide 世宗大定二年閏二月辛卯
226 4 是日 shìrì (formal) this day / that day 是日雲色黃而風霾
227 4 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 七月戊申
228 4 chì red / scarlet 昨夕見赤祥
229 4 dài to carry / to bring 夢斡帶之禾場焚
230 4 mèng a dream 予夙昔有異夢
231 4 hēi black 大霧蒼黑
232 4 to turn / to rotate 夢斡帶之禾場焚
233 4 黃河 Huánghé Yellow River 邳界黃河清五百餘裏
234 4 to starve / to be hungry 移懶路饑
235 4 jìn to the greatest extent / utmost 謂其盡然
236 4 wáng Wang 衛紹王大安元年
237 4 suddenly / abruptly 忽暴雨昏曀
238 4 huáng yellow 是日雲色黃而風霾
239 4 eight 徐州進芝十有八莖
240 4 jiāng will / shall (future tense) 將曙
241 4 tài very / extremely 薦之太廟
242 4 huì night 晝晦
243 4 xuān to declare / to announce 宣宗彰德故園竹開白花
244 3 chén Fifth Earthly Branch 辰巳間
245 3 guǐ tenth heavenly stem / tenth in order 貞元三年五月癸丑
246 3 所在 suǒzài place / location 求之不知所在
247 3 gào to tell / to say / said / told 天以象告
248 3 丙午 bǐngwǔ forty-third year C7 of the 60 year cycle 丙午
249 3 yáng sun 伏陽逼陰所致
250 3 yóu also / as if / still 天文災祥猶有星野之說
251 3 réng yet / still / as ever 仍前史法
252 3 shǎn Shaanxi 黃河自陝州界至衛州八柳樹
253 3 乙酉 yǐYǒu twenty-second year B10 of the 60 year cycle 三月乙酉
254 3 xìng gender 土失其性
255 3 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 青山轉
256 3 天門 tiānmén Tianmen 大風壞承天門鴟尾
257 3 zhēn virtuous / chaste / pure 世宗居貞懿皇后憂
258 3 láng wolf 京城中夜妄相驚逐狼
259 3 suì an ear of grain 一莖四穗
260 3 chamber / pavilion 大悲閣幡竿下石隙中火出
261 3 不知 bùzhī do not know 求之不知所在
262 3 shān a mountain / a hill / a peak 廣樂園燈山焚
263 3 zhàng zhang 見東樓上光明中有像巍然高五丈許
264 3 qián money / currency 民間斗米至千余錢
265 3 kāi to open 李晏等以為文運始開
266 3 cháng to taste 箕子蓋嘗言之
267 3 rùn intercalary 世宗大定二年閏二月辛卯
268 3 sufficient / enough 有光起於人足及戈矛上
269 3 mái a dust-storm 是日雲色黃而風霾
270 3 to cover / to shield / to screen / to conceal 神鬼兵甲蔽天
271 3 meter 民間斗米至千余錢
272 3 wèi to call 謂其盡然
273 3 to cut down 斡塞伐高麗
274 3 jiù to punish / to chastise / to blame 休咎各以其類
275 3 dòu to struggle / to fight 有火如鬥
276 3 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 人近之即滅
277 3 píng flat / level / smooth 平州大熟
278 3 míng bright / brilliant 明昌元年正月
279 3 dòu to struggle / to fight 民間斗米至千余錢
280 3 zhèn town 鎮戎
281 3 hài to injure / to harm to 曷懶移鹿古水霖雨害稼
282 3 xiào to smile / to laugh 我先笑者
283 3 shū to remove obstructions 穆宗攻阿疏日
284 3 guǎng wide / large / vast 廣十里
285 3 zhèng upright / straight 有光正圓
286 3 不見 bújiàn to not see 蝗皆不見
287 3 zhì sign / mark / flag 五緯志諸
288 3 wén to hear 聞咸州所貢白鵲音忽異常
289 3 chéng a city / a town 城降而複叛
290 3 十三 shísān thirteen 熙宗天會十三年五月
291 3 child / son 雲是本良鄉人王建子喜兒
292 3 wǎng to go (in a direction) 往必克
293 3 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 吏部火
294 3 to hand over to 擬付王建為子
295 3 a step 或步或立
296 3 extra / surplus / remainder 民間斗米至千余錢
297 3 童謠 tóngyáo nursery rhyme 時又有童謠雲
298 3 壬辰 rénchén twenty-ninth year I5 of the 60 year cycle 壬辰
299 3 qiǎn to send / to dispatch 穆宗遣太祖討之
300 3 jìng still / calm 正猶天動地靜
301 3 乙丑 yǐchǒu second year 四年正月乙丑
302 3 xiǎo small / tiny / insignificant 小者如雞卵
303 3 大寒 dàhán Dahan 大寒
304 3 其事 qí shì that thing / this thing 章宗以其事告宗廟
305 3 即位 jíwèi to succeed to the throne 上即位之後
306 3 海陵 Hǎilíng Hailing 海陵天德二年十二月
307 3 bīng soldier / troops 烏春兵至蘇東海甸
308 3 to defend / to resist 上禦西樓聽政
309 3 hòu after / later 後為天下母
310 3 ér son 兒為龍所戲
311 3 inside / interior 廣十里
312 3 táng Tang Dynasty 師次唐括帶斡甲之地
313 3 yuán monetary unit / dollar 前監察御史陳元升得之于一司天長行
314 3 to be fond of / to like 太祖喜曰
315 3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 作史者多采其說
316 3 mìng life 命有司祈晴
317 3 zhé to fold 髮屋折木
318 3 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 四月辛卯
319 3 霖雨 línyǔ heavy rain 曷懶移鹿古水霖雨害稼
320 3 大安 dà'ān great peace 大安殿楹產芝
321 3 宮中 gōngzhōng within the palace 宮中有蝗
322 3 shuò first day of the lunar month 十四年八月丁巳朔
323 3 黃龍 huánglóng Huanglong School 黃龍見空中
324 3 壬申 rénshēn ninth year I9 of the 60 year cycle 九年四月壬申夜
325 3 廬舍 lúshě a hut 壞民廬舍
326 3 guān an office 如少年官狀
327 3 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 霜附木
328 3 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 宛平張孝善有子曰合得
329 3 niú an ox / a cow / a bull 大名府進牛生麟
330 3 shǐ history 作史者多采其說
331 3 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 六年六月壬戌
332 3 dòng to move / to act 殊不為動
333 3 to cry / to weep / to wail 鬼夜哭于輦路
334 3 河南府 Hénán Fǔ Hennan Provincial Capital 河南府進芝草十三本
335 3 unit of area equal to one fifteenth of a hectare 異畝同穎
336 3 color 略無懼色
337 3 shì to look at / to see 太祖亦視撒改人馬異常
338 3 xiān first 先陰雨連日
339 3 huáng an expanse of water / a lake / a pond 臨潢府聞空中有車馬聲
340 3 ā prefix to names of people 穆宗攻阿疏日
341 3 cháo tide 海水不潮
342 3 中外 zhōngwài Sino-foreign / Chinese-foreign 詔中外
343 3 zhào million / mega 得賢之兆
344 3 fēi not / non- / un- 其以語人尤非
345 3 to fear / be afraid of / to dread 略無懼色
346 3 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 五年六月戊子
347 3 duān to carry 有光復見於矛端
348 3 guāng light 有光起於人足及戈矛上
349 3 jūn army / military 若左軍有力戰者當克
350 3 jīn gold 金世未能一天下
351 3 to scatter / to disperse 撒改仰見太祖體如喬松
352 3 hóng red / vermillion 下有紅雲承之
353 3 zuǒ left 若左軍有力戰者當克
354 2 Biàn Bian River
355 2 kuò wide / broad 闊四尺九寸
356 2 yān where / how
357 2 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 斡塞伐高麗
358 2 duàn paragraph / section / segment 平晉縣民利通家蠶自成綿段
359 2 完顏 Wányán Wanyan clan 完顏秉德進三角牛
360 2 guān to close 吹清夷門關折
361 2 jiàn to build / to construct 建非常之事
362 2 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 世宗居貞懿皇后憂
363 2 尚書省 Shàngshū shěng Imperial Secretariat 尚書省火
364 2 zuì crime / sin / vice 司天臺官不奏固有罪
365 2 光復 guāngfù loss and recovery 光復如初
366 2 尤甚 yóushén even more 德順尤甚
367 2 其中 qízhōng among 黃龍見其中
368 2 martial / military 河決陽武故堤
369 2 Lu 甘露降于盧州熊嶽縣
370 2 辛未 xīnwèi eight year H8 of the 60 year cycle 五年二月辛未
371 2 guì expensive / costly / valuable 海陵問司天馬貴中等曰
372 2 dialect / language / speech 仍有語促行者
373 2 shāo to burn 燒帷幔
374 2 雲氣 yúnqì mist 常有五色雲氣若二千斛廩囷之狀
375 2 工部 gōng bù name of Kangxi radical 48 遣工部尚書高朵剌祈雨於岩瀆
376 2 fāng square / quadrilateral / one side 一日方寢
377 2 十二 shí èr twelve 十二年三月庚寅
378 2 already / since 言未既
379 2 xiū to decorate / to embellish 乃擎跽修虔
380 2 evening / night 昨夕見赤祥
381 2 shěng province 有男子郝贊詣省言
382 2 崇慶 chóngqìng Chongqing 崇慶元年七月辛未未時
383 2 qīng green 黃河青
384 2 temple / monastery / vihāra 策試進士于憫忠寺
385 2 shū book 乃匯其史氏所書
386 2 hūn dusk / nightfall / twilight 忽暴雨昏曀
387 2 連日 liánrì day after day / for several days running 先陰雨連日
388 2 róng arms / armaments / a military affair 鎮戎
389 2 piāo to float / to drift 漂古北口鐵裹關門至老王穀
390 2 Mu 穆宗遣太祖討之
391 2 少年 shàonián a juvenile / youngster 如少年官狀
392 2 高二 gāo èr eleventh grade 高二尺
393 2 庚寅 gēngyín twenty-seventh year G3 of the 60 year cycle 四年十一月庚寅
394 2 zuò to do 作史者多采其說
395 2 shì room / bedroom 有紅光照其室
396 2 zhū to execute / to put to death / to condemn 議誅之
397 2 chóng an invertebrate / a worm 綏德虸蚄蟲生
398 2 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 十一月癸酉
399 2 yóu especially / particularly 其以語人尤非
400 2 癸卯 guǐmǎo fortieth year J4 of the 60 year cycle 癸卯晨
401 2 què a magpie 聞咸州所貢白鵲音忽異常
402 2 天會 tiānhuì Tianhui 太宗天會二年
403 2 jiāng a large river 太祖嘗往甯江
404 2 to pray 命有司祈晴
405 2 ministry / department 平定諸部
406 2 each 休咎各以其類
407 2 to exceed / to go beyond / to transcend / to cross over 高可逾人
408 2 xiáng good luck / blessing 天文災祥猶有星野之說
409 2 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 諸侯為天子
410 2 妖言 yāoyán heresy 宰相以為妖言
411 2 shào to continue / to carry on 衛紹王大安元年
412 2 皇太后 huángtàihòu empress dowager 尊太后為仁聖宮皇太后
413 2 gòng tribute / gift 聞咸州所貢白鵲音忽異常
414 2 城中 chéngzhōng Chengzhong 墜阿疏城中
415 2 to raise animals 木瓦人畜皆飄揚十餘裏
416 2 to travel by foot / to walk 溫都部跋忒畔
417 2 qiě moreover / also 且為蝗所食
418 2 a ditch / a sluice / a gutter / a drain 瀆亂人倫
419 2 nán south 自北而南
420 2 地大 dìdà earth / earth element 地大震
421 2 州城 zhōu chéng a town in a prefecture 壞衛州城
422 2 cán silkworm 錦州野蠶成繭
423 2 rice plant 臨潢府境禾黍穞生
424 2 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 哀宗正大元年正月戊午
425 2 tile 大風飄端門瓦
426 2 八路 Bā Lù The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way 中都以南八路蝗
427 2 enemy / foe 故世祖每與敵戰
428 2 海水 hǎishuǐ seawater 西南路招討司苾裏海水之地雨雹三十餘裏
429 2 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 至於五常五事之感應
430 2 xīng to flourish / to be popular 金之興
431 2 shǔ to sign 吹府門署以去
432 2 五事 wǔ shì five dharmas / five categories 在人為五常及五事
433 2 Wu 烏春兵至蘇東海甸
434 2 shī to lose 土失其性
435 2 河間 Héjiān Hejian 河間府進嘉禾
436 2 異常 yìcháng out of the ordinary / abnormal 太祖亦視撒改人馬異常
437 2 why / how / when / what / where 曷懶移鹿古水霖雨害稼
438 2 already / afterwards 斡帶已寢疾
439 2 jié quick / nimble / prompt 今日捷音必至
440 2 害人 hàirén to harm somebody 陝狼害人
441 2 certainly / must / will / necessarily 往必克
442 2 qíng clear weather 命有司祈晴
443 2 癸巳 guǐSì thirtieth year J6 of the 60 year cycle 八月癸巳
444 2 an ancient measuring vessel / fifty liters 常有五色雲氣若二千斛廩囷之狀
445 2 己未 jǐwèi fifty sixth year of the 60 year cycle 四年正月己未旦
446 2 and 遼司天到孔致和曰
447 2 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 遼司天到孔致和曰
448 2 shí knowledge / understanding 當識此地
449 2 tái unit 台忽中裂而摧
450 2 獲之 huò zhī captured him 獲之
451 2 several 幾二年
452 2 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 撒改因白所見
453 2 cáo Cao 水入曹州
454 2 tǎo to seek 穆宗遣太祖討之
455 2 xiāo to melt / to fuse 以銷災變
456 2 gōu a ditch / a drain / a narrow waterway 盧溝水溢
457 2 kǒng fearful / apprehensive 民益恐
458 2 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 駕出射獲之
459 2 biàn to change / to alter 天變屢見
460 2 十五 shíwǔ fifteen 十五年七月辛巳
461 2 丁卯 DīngMǎo fourth year D4 of the 60 year cycle 三月丁卯
462 2 wěi woof / weft 在天為五緯
463 2 wàng to gaze / to look towards 北望澱大風
464 2 五色 wǔ sè the five primary colors 常有五色雲氣若二千斛廩囷之狀
465 2 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 見東樓上光明中有像巍然高五丈許
466 2 飛蝗 fēihuáng flying locusts 飛蝗入京畿
467 2 shú cooked 上候遼軍還至熟結濼
468 2 huái bosom / breast 懷州進嘉禾
469 2 十年 shí nián ten years / decade 十年冬
470 2 yīn sound / noise 今日捷音必至
471 2 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 十月甲辰
472 2 shì a generation 金世未能一天下
473 2 to strike / to hit / to beat 既而與肅宗等擊之
474 2 liáo Liaoning 遼司天到孔致和曰
475 2 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 十二月丁未
476 2 very large / huge 是夕有巨火聲如雷
477 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 乃為具於球場以待
478 2 shì a city 市中有一僧不知所從來
479 2 xiào to be filial 宛平張孝善有子曰合得
480 2 震動 zhèndòng to shake 林木震動
481 2 gōng to attack / to assault 穆宗攻阿疏日
482 2 liǎng two 為感應於兩間者
483 2 guó a country / a state / a kingdom 收國元年
484 2 máo spear 有光起於人足及戈矛上
485 2 chéng to mount / to climb onto 乘白馬
486 2 guǐ a ghost / spirit of dead 神鬼兵甲蔽天
487 2 type of rush 考官完顏蒲捏
488 2 precious 紅袍玉帶
489 2 御史 yùshǐ a censor 御史中丞董師中奏
490 2 nèi inside / interior 京師民周修武宅前渠內火出
491 2 各異 gèyì all different / each unto his own 禽鳥萬數形色各異
492 2 Li 河決李固渡
493 2 空中 kōngzhōng in the sky / in the air 黃龍見空中
494 2 yáng Yang 臨洮人楊珪上書曰
495 2 jiǔ old 天久陰
496 2 Sixth Earthly Branch 辰巳間
497 2 to drag 尾猶曳地
498 2 五常 wǔ cháng the five constant regulations / the five constant virtues 在人為五常及五事
499 2 十七 shíqī seventeen 十七年七月
500 2 zhēng to march / to travel on a long journey 凡言某征之休咎

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
白河 Bái Hé Hai River / Bai He
板桥 板橋 Bǎnqiáo Banqiao / Panchiao
宝坻 寶坻 bǎochí Baodi
八月 bāyuè August / the Eighth Month
北方 běi fāng The North
Biàn
 1. Bian River
 2. Henan
 3. Bian
汴水 Biàn Shuǐ Bian River
邠州 Bīnzhōu Binzhou
苍龙 蒼龍 cānglóng Blue Dragon
成都 Chéngdū Chengdu
城中 chéngzhōng Chengzhong
崇庆 崇慶 chóngqìng Chongqing
大内 大內 Dà Nèi Main Imperial Palace
大元 Dà Yuán Great Yuan
大安 dà'ān
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an / Ta'an
 5. Da'an / Ta'an
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大历 大曆 dàlì Dali
大名府 dàmíng fǔ Da Ming Prefecture
大社 dàshè Tashe
dèng Deng
邓州 鄧州 dèngzhōu Dengzhou
dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
二月 èryuè February / the Second Month
封丘 fēngqiū Fengqiu
凤翔 鳳翔 Fèngxiáng Fengxiang
扶风 扶風 fúfēng Fufeng
浮山县 浮山縣 Fúshānxiàn Fushan
高丽 高麗 Gāolì Korean Goryeo Dynasty
gēng 7th heavenly stem
庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
广宁 廣寧 guǎngníng Guangning
guǐ tenth heavenly stem / tenth in order
鼓山 Gǔshān Gushan / Kushan
海陵 Hǎilíng Hailing
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
hǎo
 1. Hao
 2. Hao
河北西路 Héběi xī lù Hebei Xi Circuit
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
河间 河間 Héjiān Hejian
河南府 Hénán Fǔ Hennan Provincial Capital
华州 華州 huá zhōu Washington state
黄河 黃河 Huánghé Yellow River
黄龙 黃龍 huánglóng
 1. Huanglong School
 2. yellow dragon
 3. Huanglong Scenic and Historic Interest Area
滹沱 Hūtuó Hutuo River
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
嘉禾 jiāhé Jiahe
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江州 jiāngzhōu Jiuzhou
甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year
京东 京東 jīngdōng Jingdong
精气 精氣 jīngqì essential qi / spirit
京兆 jīngzhào
 1. Jingzhao / Xi'an
 2. capital municipal area
 3. Capital Region Governor
京兆府 jīngzhàofǔ Jingzhao
晋县 晉縣 jìnxiàn Jin county
锦州 錦州 jǐnzhōu Jinzhou
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
箕子 jīzǐ Jizi
开封 開封 Kāifēng Kaifeng
开封府 開封府 kāifēngfǔ Kaifeng
两汉 兩漢 Liǎng Hàn Han Dynasty
良乡 良鄉 liáng xiāng Liangxiang / Liang township
连云 連雲 liányún Lianyun
辽东 遼東 Liáodōng Liaodong Peninsula
辽阳 遼陽 Liáoyáng Liaoyang
礼部尚书 禮部尚書 lǐbùshàngshū Director of Board of Rites
临洮 臨洮 Líntáo Lintao County
六月 liùyuè June / the Sixth Month
隆德 lóngdé Longde
Luò Luo River
卢氏 盧氏 lúshì Lushi
méi Mei
Míng Ming River
南京 Nánjīng Nanjing
平凉 平涼 píngliáng Pingliang
平阳 平陽 Píngyáng Pingyang / Linfen
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
七月 qīyuè July / the Seventh Month
儒者 rúzhě Confucian
三元 sān yuán
 1. heaven, earth, and man
 2. New Year's Day
 3. the three yuan festivals
 4. the top candidates in each of the three imperial exams
 5. the three elements
 6. San Yuan
三穗 sānsuì Sansui
山东 山東 Shāndōng Shandong
尚书省 尚書省 Shàngshū shěng Imperial Secretariat
商水县 商水縣 shāngshuǐxiàn Shangshui
陕西 陝西 Shǎnxī Shaanxi
神龙 神龍 shénlóng Shenlong
世祖 Shì Zǔ Shi Zu
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
史馆 史館 shǐguǎn Historiography Institute
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
世宗 shìzōng
 1. King Sejong the Great / Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
数人 數人 shǔrén Sarvāstivāda
司天台 司天臺 sītiāntái Observatory or Bureau of Astronomy
四月 sìyuè April / the Fourth Month
肃宗 肅宗 Sù Zōng
 1. Emperor Suzong of Tang
 2. Suzong
绥德 綏德 suídé Suide
太白 Tài Bái Taebaek
太和 tàihé
 1. Taihe reign
 2. Taihe reign
太原 Tàiyuán Taiyuan
太元 Tàiyuán Taiyuan reign
泰州 Tàizhōu Taizhou
太宗 Tàizōng
 1. Emperor Taizong of Song
 2. Tai Zong
天会 天會 tiānhuì
 1. Tianhui
 2. Tianhui
天马 天馬 Tiānmǎ Pegasus
天门 天門 tiānmén Tianmen
天长 天長 tiānzhǎng Tianchang
王建 wángjiàn Wang Jian
完颜 完顏 Wányán Wanyan clan
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
渭南 Wèinán Weinan
武安 wǔān Wu'an
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
西京 Xī Jīng Xi Jing
相国寺 相國寺 Xiāngguó Sì
 1. Xiangguo Temple
 2. Shokokuji
小港 xiǎogǎng Xiaogang / Hsiaokang
xíng
 1. Xing
 2. Xing
兴元 興元 xīngyuán Xingyuan
修武 xiūwǔ Xiuwu
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣阳门 宣陽門 Xuān Yáng Mén Xuan-yang Gate
徐州 Xúzhōu
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
阳春 陽春 yángchūn Yangchun
夷门 夷門 yímén Yi Gate
永兴 yǒngxīng
 1. Yongxing reign
 2. Yongxing reign
 3. Yongxing
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
榆林 yúlín Yulin
宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister
真定 Zhēndìng Zhending / Zhengding
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
郑州 鄭州 Zhēngzhōu Zhengzhou
贞元 貞元 zhēnyuán Zhenyuan
中都 Zhōngdū Zhongdu / Dadu / Khanbaliq / Beijing
中京 zhōngjīng Zhongjing
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
紫云 紫雲 zǐyún Ziyun

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English