Glossary and Vocabulary for Old Book of Tang 《舊唐書》, 卷一百五十 列傳第一百: 德宗順宗諸子 Volume 150 Biographies 100: Dezong's and Shunzong's Sons

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 77 wáng Wang 昭德皇后王氏生順宗皇帝
2 62 nián year 大曆十四年六月
3 51 fēng to seal / to close off 封舒王
4 40 child / son 德宗皇帝十一子
5 30 zōng school / sect 昭德皇后王氏生順宗皇帝
6 27 shùn to obey 昭德皇后王氏生順宗皇帝
7 25 貞元 zhēnyuán Zhenyuan 貞元九年十月
8 22 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 貞元二十一年封
9 20 hōng to die 永貞元年十月薨
10 18 使 shǐ to make / to cause 上遣中使追之
11 17 jùn a commandery / a prefecture 本封縉雲郡王
12 15 德宗 Dé Zōng Emperor De Zong 德宗皇帝十一子
13 14 an official institution / a state bureau 拜開府儀同三司
14 13 本名 běnmíng original name / personal name 本名謨
15 13 apparatus 拜開府儀同三司
16 13 zhào an imperial decree 仍詔所司
17 12 děng et cetera / and so on 令大將唐漢臣等選勁兵
18 12 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 所司備禮冊命
19 12 jìn to enter 逐月進內
20 11 節度 jiédù a solar term 涇原節度大使
21 11 zhǔ owner 郡縣主出降
22 10 shòu to teach 制授開府儀同三司
23 10 friendship 舒王誼
24 9 jiàng to descend / to fall / to drop 郡縣主出降
25 9 zhōng middle 上遣中使追之
26 9 èr two 貞元二年
27 9 大使 dàshǐ an ambassador 涇原節度大使
28 9 xiàn county 郡縣主出降
29 9 tóng like / same / similar 拜開府儀同三司
30 9 zhì to create / to make / to manufacture 命誼持制書省之
31 8 to reach 及門
32 8 lǐng neck 領四鎮北庭行軍
33 8 留後 liúhòu Provisional Governor 以宣武都知兵馬使李萬榮為留後
34 8 lìng to make / to cause to be / to lead 令大將唐漢臣等選勁兵
35 8 Li 又詔河南都統李勉援之
36 8 shēng to be born / to give birth 昭德皇后王氏生順宗皇帝
37 8 shì clan / a branch of a lineage 昭德皇后王氏生順宗皇帝
38 8 shǐ beginning / start 始於天竺
39 8 bài to bow / to pay respect to 拜開府儀同三司
40 8 to take charge of / to manage / to administer 仍詔所司
41 8 yuē to speak / to say 司門郎中李巖上言曰
42 7 paternal aunt / father's sister 雖子弟姑妹之親
43 7 太子 tàizǐ a crown prince 昭靖太子之子
44 7 shū relaxed / calm 舒王誼
45 7 太和 tàihé Taihe reign 太和八年薨
46 7 行軍 xíngjūn to march 領四鎮北庭行軍
47 7 kāi to open 拜開府儀同三司
48 7 zhāo illustrious 昭德皇后王氏生順宗皇帝
49 7 zhōu a state / a province 以涇州刺史孟皞為節度留後
50 7 司馬 sīmǎ official post of minister of war 充行軍司馬
51 7 sān three 三年
52 6 hàn Han Chinese 令大將唐漢臣等選勁兵
53 6 meaning / sense 墳墓之義
54 6 十四 shí sì fourteen 大曆十四年六月
55 6 qián front 皆褲褶騎而導前
56 6 兵馬 bīngmǎ troops and horses / military forces 兼諸軍行營兵馬元帥
57 6 jìng to respect /to honor 文敬太子
58 6 chōng to fill / to be full / to supply 充行軍司馬
59 6 子弟 zǐdì later generations 郭氏子弟迎拜於外
60 6 jiù mother's brother / maternal uncle 與舅姑抗禮
61 6 shuài handsome / graceful / smart 蔡帥李希烈叛
62 6 jūn army / military 元帥府統軍長史
63 5 bīng soldier / troops 令大將唐漢臣等選勁兵
64 5 元帥 yuánshuài a general 兼諸軍行營兵馬元帥
65 5 大曆 dàlì Dali 大曆十四年六月
66 5 十月 shíyuè October / the Tenth Month 永貞元年十月薨
67 5 chamber / pavilion 王不出閣
68 5 book / volume 所司備禮冊命
69 5 cháo to face 廢朝三日
70 5 yòng to use / to apply 敘用枝屬
71 5 xíng to walk / to move 制下未行
72 5 檢校 jiǎnxiào to check / to verify / to proof-read 檢校兵部郎中
73 5 chéng to assist / to aid / to rescue 兼御史中丞樊澤為諫議大夫
74 5 wén to hear 德宗初聞兵士出怨言
75 5 shàng top / a high position 上御紫宸
76 5 gōng public/ common / state-owned 乃令誼與翰林學士姜公輔傳詔安撫
77 5 三司 sān sī three offices 拜開府儀同三司
78 5 guān an office 國府之官
79 5 郎中 lángzhōng Langzhong 檢校兵部郎中
80 5 zhī to know 以宣武都知兵馬使李萬榮為留後
81 4 mother 本錄不載母氏
82 4 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 廢朝三日
83 4 one 刑部員外郎劉從一為吏部郎中
84 4 dào way / road / path 沔鄂等道節度
85 4 ài to love 以誼愛弟之子
86 4 guān cap / crown / headgear 誼冠遠遊冠
87 4 wén writing / text 文敬太子
88 4 líng mound / hill / mountain 有陵無號
89 4 woman 敬遵宗婦之儀
90 4 tōng to go through / to open 諸妃生通王已下八王
91 4 fāng square / quadrilateral / one side 領朔方靈鹽節度大使
92 4 zuǒ left 以左神武軍使王價檢校太子賓客
93 4 four 領四鎮北庭行軍
94 4 觀察 guānchá to observe / to look carefully 汴宋等州觀察支度營田等使
95 4 qīn to respect / to admire 欽王諤
96 4 to die 河東帥李自良卒
97 4 咸通 xiántōng Xiantong 咸通元年
98 4 younger brother 以誼愛弟之子
99 4 xīng to flourish / to be popular 尋以軍興罷支
100 4 to supervise 乃詔誼為揚州大都督
101 4 supreme ruler / emperor 帝曰
102 4 Lu River 潞帥李抱真卒
103 4 mìng life 命之為子
104 4 建中 jiànzhōng Jianzhong 建中元年
105 4 shì matter / thing / item 左衛將軍高承謙檢校太子詹事
106 4 qīng minister / high officer 前司農少卿郭曙檢校左庶子
107 4 zhòng many / numerous 希烈自帥眾三萬
108 4 eight 諸妃生通王已下八王
109 4 day of the month / a certain day 廢朝三日
110 4 huì can / be able to 開元中置禮會院於崇仁裏
111 4 十一 shíyī eleven 德宗皇帝十一子
112 4 shí time / a point or period of time 時年四歲
113 4 zéi thief 為賊所乘
114 4 father 尚父郭子儀病篤
115 4 不出 bùchū not transcending 王不出閣
116 4 miǎn to encourage 又詔河南都統李勉援之
117 4 xiàn constitution / statute / law 莊憲皇后王氏生憲宗皇帝
118 3 guō Guo 尚父郭子儀病篤
119 3 第十一 dì shí yī eleventh 第十一弟可封珍王
120 3 zèng to give a present 贈揚州大都督
121 3 yòu right / right-hand 又以新除潭州觀察使孔巢父為右庶子
122 3 mén door / gate / doorway / gateway 及門
123 3 líng agile / nimble 領朔方靈鹽節度大使
124 3 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 江西節度使嗣曹王臯為前軍兵馬使
125 3 揚州 Yángzhōu Yangzhou 乃詔誼為揚州大都督
126 3 chén minister / statesman / official 令大將唐漢臣等選勁兵
127 3 yòu immature / young 以其最幼
128 3 zūn to obey / to comply with / to follow 庶遵典禮
129 3 御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary 兼御史大夫
130 3 第三 dì sān third 代宗第三子昭靖太子邈之子也
131 3 láng a minister / an official 刑部員外郎劉從一為吏部郎中
132 3 guāng light 申光蔡觀察等使
133 3 to allow / to permit 徑襲許州以解圍
134 3 諸軍 zhū jūn various armies 兼諸軍行營兵馬元帥
135 3 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 建中元年
136 3 to pay respects 肅王詳
137 3 xu 徐帥張建封卒
138 3 六月 liùyuè June / the Sixth Month 大曆十四年六月
139 3 wàn ten thousand 各給錢三百萬
140 3 即位 jíwèi to succeed to the throne 順宗即位
141 3 shè to set up / to establish 不得賞設
142 3 封建 fēngjiàn feudalism 始封建康郡王
143 3 昭儀 zhāoyí zhaoyi / brilliant companion 王昭儀生郯王經
144 3 lín to face / to overlook 封臨淮郡王
145 3 què a watchtower / a guard tower 兵已陣於闕前
146 3 第十 dì shí tenth 德宗第十子
147 3 大將 dàjiāng a general / an admiral 令大將唐漢臣等選勁兵
148 3 to console / to comfort 乃令誼與翰林學士姜公輔傳詔安撫
149 3 cài Cai 蔡帥李希烈叛
150 3 chuán to transmit 以常服傳詔勞問之
151 3 è honest speech / straightforward 欽王諤
152 3 zào to make / to build / to manufacture 議層磚造塔
153 3 皇帝 huángdì Emperor 德宗皇帝十一子
154 3 qīn relatives 雖子弟姑妹之親
155 3 big / great / huge / large / major 朝廷大聳
156 3 元和 yuánhé Yuanhe 元和二年九月薨
157 3 qián money / currency 各給錢三百萬
158 3 xiū to decorate / to embellish 纘修六藝
159 3 fān a big winnow basket 所以固籓輔而重社稷
160 3 Jīng Jing 涇原節度大使
161 3 zhōu Zhou Dynasty 必周其用
162 3 zhēn precious thing / treasure / a rarity 第十一弟可封珍王
163 3 皇后 huánghòu empress 昭德皇后王氏生順宗皇帝
164 3 sòng Song dynasty 汴宋等州觀察支度營田等使
165 3 兵部 bīngbù Ministry of War 仍以兵部侍郎蕭復為戶部尚書
166 3 to record / to copy 本錄不載母氏
167 3 special / unique / distinguished 特更之
168 3 elder brother 詔哥舒曜討之
169 3 jīng to go through / to experience 皆經於心
170 3 five 元和五年十一月薨
171 3 襄城 xiāngchéng Xiangcheng 圍哥舒曜於襄城
172 3 liàng to excuse / to forgive 虔王諒
173 3 proper / suitable / appropriate 宜封土宇
174 3 bèi to prepare / get ready 鹵簿備引而不樂
175 3 jiàn to build / to construct 徐帥張建封卒
176 3 lóng a cage 是時所司度人用一籠花
177 3 yuán \N 文敬太子謜
178 3 wèi Eighth earthly branch 漢臣未至許
179 3 nèi inside / interior 逐月進內
180 3 jiǔ nine 貞元九年十月
181 3 héng to weigh 以復父名衡
182 3 shuò first day of the lunar month 領朔方靈鹽節度大使
183 3 河東 hédōng Hedong 河東帥李自良卒
184 3 qián to act with reverence 虔王同日封
185 3 jiàn to see 以見舅姑
186 3 a family clan 姻族闕齒序之義
187 3 shǎo few 前司農少卿郭曙檢校左庶子
188 3 御史 yùshǐ a censor 兼御史中丞樊澤為諫議大夫
189 3 十六 shíliù sixteen 十六年
190 2 héng horizontal / transverse 橫海大將程懷信逐其帥懷直
191 2 suì to comply with / to follow along 遂奉德宗出幸奉天
192 2 miǎn inundation / flood 沔鄂等道節度
193 2 工部 gōng bù name of Kangxi radical 48 侍御史韋儹為工部郎中
194 2 huā Hua 是時所司度人用一籠花
195 2 秘書 mìshū a private library 前秘書省著作郎常願為秘書少監
196 2 rén a kernel / a pit 誌不違仁
197 2 hair 發引之日
198 2 shù numerous / various 庶遵典禮
199 2 yào glorious 詔哥舒曜討之
200 2 a man / a male adult 夫聖人君臨宇縣
201 2 zǎo a jujube / a date 俾親執棗栗
202 2 kǒng fearful / apprehensive 勉恐東都危急
203 2 xíng punishment / penalty 自家刑國
204 2 shēn to extend 申光蔡觀察等使
205 2 第五 dì wǔ fifth 德宗第五子
206 2 zhī to support 尋以軍興罷支
207 2 liè ardent / intense 希烈自帥眾三萬
208 2 ān calm / still / quiet / peaceful 陽安
209 2 zōng to organize threads for weaving 王昭儀生郇王綜
210 2 huì favor / benefit / blessing / kindness 性聰惠
211 2 dài to carry / to bring 僅不解帶者月餘
212 2 fèi fee / expenses 然用費太廣
213 2 員外 yuánwài landlord 刑部員外郎劉從一為吏部郎中
214 2 判官 pàn guān a magistrate / a judge 並充元帥府判官
215 2 是日 shìrì (formal) this day / that day 是日風雪寒甚
216 2 婿 son-in-law 東面拜婿之伯叔兄弟姊妹
217 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 所以固籓輔而重社稷
218 2 Tán Tan 王昭儀生郯王經
219 2 zhǎn to spread out / to extend 尊者展其敬
220 2 jīng brambles / thorns 持節荊襄
221 2 extra / surplus / remainder 各以余錢六十萬賜之
222 2 cuī Cui 贈司徒沈易良之妻崔氏
223 2 zhuāng a village 莊憲皇后王氏生憲宗皇帝
224 2 yuàn a school 開元中置禮會院於崇仁裏
225 2 zài to carry / to convey / to load / to hold 本錄不載母氏
226 2 chéng journey / trip 橫海大將程懷信逐其帥懷直
227 2 第二十 dì èrshí twentieth 順宗第二十子
228 2 舊例 jiùlì old rules / example from the past / former practices 舊例有行軍長史
229 2 desire 欲其更踐
230 2 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 士卒竊議
231 2 zhuān brick 議層磚造塔
232 2 suì age 時年四歲
233 2 to fear 俾親執棗栗
234 2 yuè month 僅不解帶者月餘
235 2 guó a country / a state / a kingdom 國府之官
236 2 tuī to push / to shove 五運相推
237 2 mào thick / lush / dense 以定州刺史張茂昭為留後
238 2 jiē stairs / steps 舅坐於堂東階西向
239 2 第四 dì sì fourth / the fourth is 德宗第四子
240 2 guì to kneel 跪奠於舅席前
241 2 jìng to pacify 昭靖太子之子
242 2 seven 七年
243 2 sǔn to injure 宜損之又損之
244 2 huái Huai River 封臨淮郡王
245 2 chí to grasp / to hold 命誼持制書省之
246 2 jiān to supervise / to inspect 前秘書省著作郎常願為秘書少監
247 2 tǒng to unify 又詔河南都統李勉援之
248 2 懷信 Huái Xìn Huai Xin 橫海大將程懷信逐其帥懷直
249 2 è Hubei 沔鄂等道節度
250 2 shòu to suffer / to be subjected to 退降受
251 2 shěng province 命誼持制書省之
252 2 to criticize 士卒竊議
253 2 xùn to teach / to train 垂訓非輕
254 2 庶子 shù zǐ bastard / commoner son of royalty 又以新除潭州觀察使孔巢父為右庶子
255 2 開元 Kāi Yuán Kai Yuan 開元禮
256 2 山南東道 shānnándōng dào Shannandong Circuit 以山南東道節度行軍司馬
257 2 shǔ to count 乃分兵數千赴洛
258 2 三萬 sān wàn thirty thousand 希烈自帥眾三萬
259 2 zuò to sit 舅坐於堂東階西向
260 2 dōng east 舅坐於堂東階西向
261 2 zhòng heavy 所以固籓輔而重社稷
262 2 fán a railing / a fence an enclosed place 兼御史中丞樊澤為諫議大夫
263 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 俾親執棗栗
264 2 chì an imperial decree 敕所司大小之物
265 2 Xún State of Xun 王昭儀生郇王綜
266 2 a pagoda / a stupa 議層磚造塔
267 2 十年 shí nián ten years / decade 十年
268 2 xuàn adorned 王昭訓生衡王絢
269 2 diàn to pay respect 跪奠於舅席前
270 2 inside / interior 開元中置禮會院於崇仁裏
271 2 jié to bond / to tie / to bind 趙昭儀生宋王結
272 2 nán south 荊南節度使張伯儀充後軍兵馬使
273 2 shēng to ascend / to go up 升自西階
274 2 to reply / to answer 舅姑返拜而婦不答
275 2 lián to pity / to sympathize 德宗憐之
276 2 sòng to deliver / to carry / to give 百官送於通化門外
277 2 三百 sān bǎi three hundred 飛龍騎士三百人隨之
278 2 zhèn town 領四鎮北庭行軍
279 2 yuán source / origin 涇原節度大使
280 2 chéng to mount / to climb onto 乘象輅
281 2 古今 gǔ jīn then and now / ancient and modern 古今之通義也
282 2 mèi younger sister 雖子弟姑妹之親
283 2 Xu 漵王縱
284 2 to help / to assist 乃令誼與翰林學士姜公輔傳詔安撫
285 2 謝恩 xièēn to thank for favor 以手叩頭謝恩已
286 2 中軍 zhōng jūn main army 為中軍虞候
287 2 xiáng detailed / complete / thorough 肅王詳
288 2 shǔ to belong to / be subordinate to 況肅王天屬
289 2 rén person / people / a human being 飛龍騎士三百人隨之
290 2 chéng a city / a town 元城
291 2 chá to examine / to inquire / to inspect 滄景觀察等使
292 2 residence / dwelling 雖居內館
293 2 a banquet 跪奠於舅席前
294 2 明年 míngnián next year 明年
295 2 墳墓 fénmù tomb 不令起墳墓
296 2 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 十一年九月
297 2 江西 Jiāngxī Jiangxi 江西
298 2 pond / pool / marsh / swamp 兼御史中丞樊澤為諫議大夫
299 2 第九 dì jiǔ ninth 德宗第九子
300 2 secret / hidden / confidential 在遏密故也
301 2 wéi to disobey / to violate / to defy 責以違詔
302 2 capacity / degree / a standard / a measure 汴宋等州觀察支度營田等使
303 2 再拜 zàibài to bow repeatedly 再拜
304 2 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 元帥府統軍長史
305 2 禮儀 lǐyí etiquette and ceremony / protocol 禮儀使判官
306 2 yán to speak / to say / said 司門郎中李巖上言曰
307 2 hǎi the sea / a sea / the ocean 橫海大將程懷信逐其帥懷直
308 2 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 漵王縱
309 2 fēn to separate / to divide into parts 乃分兵數千赴洛
310 2 a hairpin
311 2 to wait for / to wait until / as soon as 將俟嘉令
312 2 chén to sink / to submerge 湮沈不齒錄
313 2 huá Chinese 行之中華
314 2 jiā excellent 克有嘉聞
315 2 qiān humble / modest 左衛將軍高承謙檢校太子詹事
316 2 easy / simple 易定觀察等使
317 2 yuè Yue 鄂嶽團練使李兼為之副
318 2 to arise / to get up 不令起墳墓
319 2 chén sincere / faithful 通王諶
320 2 jìn nearby 又以哥舒翰聲近
321 2 西 The West 舅坐於堂東階西向
322 2 第八 dì bā Eighth 德宗第八子
323 2 xiào to be filial 定州張孝忠卒
324 2 cosmos / universe 宜封土宇
325 2 wealth / capital / money / expenses 資王謙
326 2 zhǐ to stop / to halt 涇原兵亂而止
327 2 Biàn Bian River 賊眾急攻汴
328 2 第七 dì qī seventh 德宗第七子
329 2 十八 shíbā eighteen 時年十八
330 2 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 特冊拜司空
331 2 yuē approximately 約古今舊儀及
332 2 táng Tang Dynasty 令大將唐漢臣等選勁兵
333 2 長慶 zhǎngqìng Changqing 長慶二年薨
334 2 luàn chaotic / disorderly 徐軍亂
335 2 can / may / permissible 諤可封欽王
336 2 tián field / farmland 汴宋等州觀察支度營田等使
337 2 liáng good / virtuous / respectable 河東帥李自良卒
338 2 hòu after / later 荊南節度使張伯儀充後軍兵馬使
339 2 知府 zhīfǔ prefectural magistrate 以行軍司馬李說知府事
340 2 chéng to fill 盛以棗栗
341 2 zhì to place / to lay out 詔置陵署令丞
342 2 to calculate / to compute / to count 使內司計造
343 2 dài to represent / to substitute / to replace 代王諲
344 2 wéi soft leather 侍御史韋儹為工部郎中
345 2 宣武 xuānwǔ Xuanwu / Emperor Xuanwu of Northern Wei 領宣武軍節度大使
346 2 shǎng to reward / to grant / to bestow 不得賞設
347 2 huái bosom / breast 橫海大將程懷信逐其帥懷直
348 2 luò Luo 乃分兵數千赴洛
349 2 base / foundation 肇啟邦基
350 2 法度 fǎdù a law 動循法度
351 2 yǐn to lead / to guide 鹵簿備引而不樂
352 2 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 以涇州刺史孟皞為節度留後
353 2 司徒 sītú Situ 贈司徒沈易良之妻崔氏
354 1 reason / logic / truth 但能平一理道
355 1 wǎng to deceive 罔不憚其敬
356 1 xún to follow / to adhere to / to abide by 動循法度
357 1 dǎo to lead / to guide / to conduct / to direct 皆褲褶騎而導前
358 1 宣城 xuānchéng Xuancheng 封宣城郡王
359 1 to grow / to multiply / to increase 本名滋
360 1 nóng agriculture / farming 前司農少卿郭曙檢校左庶子
361 1 to gather / to collect 集王緗
362 1 非禮 fēilǐ rudeness / insolence / impropriety / harassment / molestation / indecent assault 竊恐非禮
363 1 之間 zhījiān between / among 故戚屬之間
364 1 shī teacher 亟旋師
365 1 shū to free from / to relieve 莒王紓
366 1 jué he / she / it 允茂厥猷
367 1 moist / wet 本名浥
368 1 xiū to rest 以潞將王虔休為潞府司馬
369 1 xíng Xing 澤潞邢洺名磁觀察等使
370 1 jiàn to trample / to tread upon / to walk on 欲其更踐
371 1 zhí office / post 設官分職
372 1 四月 sìyuè April / the Fourth Month 元和三年四月薨
373 1 和睦 hémù peaceful / harmonious 知惠和睦友之道
374 1 次子 cìzǐ second son 順宗次子
375 1 zhōng end / finish / conclusion 終懷籠樊
376 1 zhái residence / dwelling / home 然後會宴於十六宅
377 1 東都 Dōng Dū Luoyang 勉恐東都危急
378 1 忠厚 zhōnghòu honest and sincere 寬簡忠厚
379 1 yuàn to hope / to wish / to desire 前秘書省著作郎常願為秘書少監
380 1 喪葬 sàngzàng funeral / burial 喪葬之儀
381 1 huò to reap / to harvest 而不獲覲見十六年矣
382 1 士卒 shìzú a soldier / a private 士卒竊議
383 1 達人 dárén an expert 達人倫風化之源
384 1 衛尉 wèiwèi Commandant of Guards 初授衛尉卿
385 1 鹵簿 lǔbù imperial guard 鹵簿備引而不樂
386 1 歷數 lìshǔ to enumerate / to count (one by one) 歷數綿永
387 1 pàn to betray / to rebel / to revolt 蔡帥李希烈叛
388 1 huá smooth / slippery
389 1 to defend / to resist 上御紫宸
390 1 péi to accompany 公卿陪列者為之淒然
391 1 to extend / to reach 迄於殷湯
392 1 大小 dàxiǎo dimension / magnitude / size / measurement 敕所司大小之物
393 1 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 百官送於通化門外
394 1 hūn to marry 冠婚之義
395 1 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra 人倫大經
396 1 yīn relatives by marriage 姻族闕齒序之義
397 1 無謂 wúwèi for no reason / pointless 即無謂也
398 1 第十六 dì shíliù sixteenth 順宗第十六子
399 1 shì to attend on 侍御史韋儹為工部郎中
400 1 諫議大夫 jiànyì dàifu Remonstrance Official 兼御史中丞樊澤為諫議大夫
401 1 gōng to attack / to assault 賊眾急攻汴
402 1 進攻 jìngōng to attack 進攻希烈
403 1 yīn flourishing / abundant 迄於殷湯
404 1 xún to search / to look for / to seek 尋以軍興罷支
405 1 皇族 huángzú the imperial family / royal kin 凡皇族子弟
406 1 bēi sadness / sorrow / grief 莫不悲感
407 1 天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven 天命所祐
408 1 chéng to bear / to carry / to hold 左衛將軍高承謙檢校太子詹事
409 1 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 誌不違仁
410 1 huáng royal / imperial 皇姬下嫁
411 1 to narrate / to recount 敘用枝屬
412 1 風化 fēnghuà to weather 達人倫風化之源
413 1 bāng nation / country / state 肇啟邦基
414 1 七十 qīshí seventy / 70 計錢七十萬
415 1 性情 xìngqíng disposition 樂善本於性情
416 1 magnet / magnetism 澤潞邢洺名磁觀察等使
417 1 sǒng to raise up 朝廷大聳
418 1 zhuī to pursue / to chase 上遣中使追之
419 1 tiān day 況肅王天屬
420 1 zuò to do 以作維城
421 1 不樂 bùlè unhappy 鹵簿備引而不樂
422 1 shì to test / to try / to experiment 必委試之
423 1 dài dangerous / perilous 殆三十年
424 1 相見 xiāngjiàn to meet each other 縣主相見於大次中
425 1 to give / to bestow favors 各以余錢六十萬賜之
426 1 luán name of tree 以朔方行軍司馬李欒為靈府左司馬
427 1 岳陽 yuèyáng Yueyang 及岳陽
428 1 zài in / at 在遏密故也
429 1 qiān one thousand 乃分兵數千赴洛
430 1 通化 tōnghuà Tonghua 百官送於通化門外
431 1 解圍 jiěwéi to lift a siege / to help somebody out of trouble or embarrassment 徑襲許州以解圍
432 1 封土 fēngtǔ to heap earth (to close a tomb) / a mound (covering a tomb) 宜封土宇
433 1 定公 dìnggōng Dinggong / Lord Ding 詳定公主
434 1 relative 儀刑戚裏
435 1 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 夫聖人君臨宇縣
436 1 北庭 Běitíng Beiting 領四鎮北庭行軍
437 1 賓客 bīnkè a visitor / a guest 以左神武軍使王價檢校太子賓客
438 1 均平 jūnpíng on average 但設均平之化
439 1 Míng Ming River 澤潞邢洺名磁觀察等使
440 1 新鄉 xīnxiāng Xinxiang 新鄉等十一縣主同月出降
441 1 受命 shòumìng ordained or appointed to a post / to benefit from counsel 莫不受命上玄
442 1 兩河 liǎng hé two rivers 兩河兵革屢興
443 1 奉天 fèngtiān Fengtian 遂奉德宗出幸奉天
444 1 xìn to believe / to trust 信寧
445 1 hóu marquis / lord 始以子弟建侯樹屏
446 1 to lie 子儀臥不能興
447 1 jīn gold 以右金吾大將軍渾瑊檢校工部尚書
448 1 fén a grave 伏請準令造墳
449 1 將軍 jiāngjūn a general 左衛將軍高承謙檢校太子詹事
450 1 to visit 將謁太廟
451 1 shù tree 始以子弟建侯樹屏
452 1 páo long gown / robe / cloak 絳紗袍
453 1 變革 biàngé to transform / to change 事資變革
454 1 father's elder brother / uncle 荊南節度使張伯儀充後軍兵馬使
455 1 zàn to praise 贊曰
456 1 永貞 yǒngzhēn Yongzhen 永貞元年十月薨
457 1 one hundred million 撫億兆之眾
458 1 zhī a branch / a twig 敘用枝屬
459 1 xuē boots 方屣而靴
460 1 míng bright / brilliant 明晨
461 1 危急 wēijí critical 勉恐東都危急
462 1 an official residence 道弘籓邸
463 1 答拜 dábài to return a visit 王不答拜
464 1 extra / surplus / remainder 僅不解帶者月餘
465 1 zhé a pleat / a crease 皆褲褶騎而導前
466 1 伯叔 bóshū father's brother (uncle) / husband's brother (brother-in-law) 東面拜婿之伯叔兄弟姊妹
467 1 slippers 方屣而靴
468 1 十二子 shíèrzǐ the twelve earthly branches 順宗第二十二子
469 1 史臣 shǐ chén official in charge of public records 史臣曰
470 1 public office 並充元帥府押衙
471 1 jīn today / modern / present / current / this / now 今縣主有行
472 1 掌書記 zhǎng shūji Chief Clerk / Chief Secretary 充元帥府掌書記
473 1 martial / military 以謜領義武軍節度大使
474 1 定觀 dìngguān to illuminate something by meditation 易定觀察等使
475 1 preface / introduction 姻族闕齒序之義
476 1 近古 jìngǔ near ancient history 爰自近古
477 1 綿 mián silk down 歷數綿永
478 1 騎士 qíshì a horseman / cavalryman / a knight 飛龍騎士三百人隨之
479 1 內門 nèimén Neimen 行及內門
480 1 以軍 yǐjūn Israeli soldiers 尋以軍興罷支
481 1 zhēn real / true / genuine 潞帥李抱真卒
482 1 歔欷 xūxī to weep with grief 歔欷哭泣之聲聞於朝
483 1 第十三 dì shísān thirteenth 順宗第十三子
484 1 不法 bùfǎ lawless / illegal / unlawful 舉而不法
485 1 wěi woof / weft 均王緯
486 1 gōng respectful / polite / reverent 夙夜嚴恭
487 1 yùn to move / to transport / to use / to apply 五運相推
488 1 公卿 gōngqīng high-ranking officials in the court of a Chinese emperor 公卿陪列者為之淒然
489 1 德清 déqīng Deqing 德清
490 1 zhèn a wave / a spate / a burst / spell / short period of time 兵已陣於闕前
491 1 kuān wide / broad 寬簡忠厚
492 1 刑部 xíngbù Ministry of Justice 刑部員外郎劉從一為吏部郎中
493 1 chuí to hang / to suspend / to droop 垂訓非輕
494 1 shǔ to sign 詔置陵署令丞
495 1 guàn two tufts of hair 至有華發而猶丱者
496 1 晝夜 zhòuyè day and night 誼晝夜傳詔
497 1 zhān verbose / talkative 左衛將軍高承謙檢校太子詹事
498 1 bǐng to grasp / to hold 孝文秉禮
499 1 孝文 Xiàowén Emperor Xiaowen of Wei 孝文秉禮
500 1 huà to make into / to change into / to transform 但設均平之化

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 77 wáng Wang 昭德皇后王氏生順宗皇帝
2 62 nián year 大曆十四年六月
3 56 zhī him / her / them / that 昭靖太子之子
4 51 fēng to seal / to close off 封舒王
5 40 child / son 德宗皇帝十一子
6 39 so as to / in order to 以其最幼
7 30 zōng school / sect 昭德皇后王氏生順宗皇帝
8 27 shùn to obey 昭德皇后王氏生順宗皇帝
9 26 wèi for / to 命之為子
10 25 貞元 zhēnyuán Zhenyuan 貞元九年十月
11 22 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 貞元二十一年封
12 20 in / at 郭氏子弟迎拜於外
13 20 hōng to die 永貞元年十月薨
14 18 使 shǐ to make / to cause 上遣中使追之
15 17 jùn a commandery / a prefecture 本封縉雲郡王
16 15 德宗 Dé Zōng Emperor De Zong 德宗皇帝十一子
17 14 an official institution / a state bureau 拜開府儀同三司
18 14 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 皆褲褶騎而導前
19 14 his / hers / its / theirs 以其最幼
20 13 本名 běnmíng original name / personal name 本名謨
21 13 apparatus 拜開府儀同三司
22 13 zhào an imperial decree 仍詔所司
23 12 chū at first / at the beginning / initially 德宗初聞兵士出怨言
24 12 děng et cetera / and so on 令大將唐漢臣等選勁兵
25 12 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 所司備禮冊命
26 12 jìn to enter 逐月進內
27 11 節度 jiédù a solar term 涇原節度大使
28 11 not / no 本錄不載母氏
29 11 zhǔ owner 郡縣主出降
30 10 shòu to teach 制授開府儀同三司
31 10 friendship 舒王誼
32 9 jiàng to descend / to fall / to drop 郡縣主出降
33 9 zhōng middle 上遣中使追之
34 9 èr two 貞元二年
35 9 jiān simultaneously 兼諸軍行營兵馬元帥
36 9 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 仍詔所司
37 9 大使 dàshǐ an ambassador 涇原節度大使
38 9 xiàn county 郡縣主出降
39 9 tóng like / same / similar 拜開府儀同三司
40 9 zhì to create / to make / to manufacture 命誼持制書省之
41 9 yǒu is / are / to exist 舊例有行軍長史
42 8 chū to go out / to leave 德宗初聞兵士出怨言
43 8 to reach 及門
44 8 yòu again / also 又詔河南都統李勉援之
45 8 lǐng neck 領四鎮北庭行軍
46 8 留後 liúhòu Provisional Governor 以宣武都知兵馬使李萬榮為留後
47 8 lìng to make / to cause to be / to lead 令大將唐漢臣等選勁兵
48 8 naturally / of course / certainly 希烈自帥眾三萬
49 8 Li 又詔河南都統李勉援之
50 8 shēng to be born / to give birth 昭德皇后王氏生順宗皇帝
51 8 shì clan / a branch of a lineage 昭德皇后王氏生順宗皇帝
52 8 shǐ beginning / start 始於天竺
53 8 bài to bow / to pay respect to 拜開府儀同三司
54 8 to take charge of / to manage / to administer 仍詔所司
55 8 yuē to speak / to say 司門郎中李巖上言曰
56 7 paternal aunt / father's sister 雖子弟姑妹之親
57 7 太子 tàizǐ a crown prince 昭靖太子之子
58 7 shū relaxed / calm 舒王誼
59 7 太和 tàihé Taihe reign 太和八年薨
60 7 行軍 xíngjūn to march 領四鎮北庭行軍
61 7 and 與通王
62 7 kāi to open 拜開府儀同三司
63 7 zhāo illustrious 昭德皇后王氏生順宗皇帝
64 7 already / afterwards 諸妃生通王已下八王
65 7 zhōu a state / a province 以涇州刺史孟皞為節度留後
66 7 司馬 sīmǎ official post of minister of war 充行軍司馬
67 7 sān three 三年
68 6 no 無聞異制
69 6 hàn Han Chinese 令大將唐漢臣等選勁兵
70 6 meaning / sense 墳墓之義
71 6 十四 shí sì fourteen 大曆十四年六月
72 6 qián front 皆褲褶騎而導前
73 6 兵馬 bīngmǎ troops and horses / military forces 兼諸軍行營兵馬元帥
74 6 jìng to respect /to honor 文敬太子
75 6 chōng to fill / to be full / to supply 充行軍司馬
76 6 also / too 代宗第三子昭靖太子邈之子也
77 6 子弟 zǐdì later generations 郭氏子弟迎拜於外
78 6 jiù mother's brother / maternal uncle 與舅姑抗禮
79 6 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 僅不解帶者月餘
80 6 běn measure word for books 本錄不載母氏
81 6 shuài handsome / graceful / smart 蔡帥李希烈叛
82 6 jūn army / military 元帥府統軍長史
83 5 bīng soldier / troops 令大將唐漢臣等選勁兵
84 5 元帥 yuánshuài a general 兼諸軍行營兵馬元帥
85 5 大曆 dàlì Dali 大曆十四年六月
86 5 十月 shíyuè October / the Tenth Month 永貞元年十月薨
87 5 chamber / pavilion 王不出閣
88 5 book / volume 所司備禮冊命
89 5 cháo to face 廢朝三日
90 5 yòng to use / to apply 敘用枝屬
91 5 xíng to walk / to move 制下未行
92 5 檢校 jiǎnxiào to check / to verify / to proof-read 檢校兵部郎中
93 5 chéng to assist / to aid / to rescue 兼御史中丞樊澤為諫議大夫
94 5 wén to hear 德宗初聞兵士出怨言
95 5 shàng top / a high position 上御紫宸
96 5 jiē all / each and every / in all cases 皆褲褶騎而導前
97 5 gōng public/ common / state-owned 乃令誼與翰林學士姜公輔傳詔安撫
98 5 三司 sān sī three offices 拜開府儀同三司
99 5 guān an office 國府之官
100 5 郎中 lángzhōng Langzhong 檢校兵部郎中
101 5 zhī to know 以宣武都知兵馬使李萬榮為留後
102 4 mother 本錄不載母氏
103 4 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 廢朝三日
104 4 one 刑部員外郎劉從一為吏部郎中
105 4 dào way / road / path 沔鄂等道節度
106 4 大都 dàdōu generally 乃詔誼為揚州大都督
107 4 xià next 諸妃生通王已下八王
108 4 ài to love 以誼愛弟之子
109 4 guān cap / crown / headgear 誼冠遠遊冠
110 4 wén writing / text 文敬太子
111 4 líng mound / hill / mountain 有陵無號
112 4 woman 敬遵宗婦之儀
113 4 jiāng will / shall (future tense) 以潞將王虔休為潞府司馬
114 4 tōng to go through / to open 諸妃生通王已下八王
115 4 fāng square / quadrilateral / one side 領朔方靈鹽節度大使
116 4 zuǒ left 以左神武軍使王價檢校太子賓客
117 4 four 領四鎮北庭行軍
118 4 觀察 guānchá to observe / to look carefully 汴宋等州觀察支度營田等使
119 4 míng measure word for people 以復父名衡
120 4 qīn to respect / to admire 欽王諤
121 4 to die 河東帥李自良卒
122 4 咸通 xiántōng Xiantong 咸通元年
123 4 younger brother 以誼愛弟之子
124 4 xīng to flourish / to be popular 尋以軍興罷支
125 4 to supervise 乃詔誼為揚州大都督
126 4 supreme ruler / emperor 帝曰
127 4 Lu River 潞帥李抱真卒
128 4 mìng life 命之為子
129 4 建中 jiànzhōng Jianzhong 建中元年
130 4 shì matter / thing / item 左衛將軍高承謙檢校太子詹事
131 4 qīng minister / high officer 前司農少卿郭曙檢校左庶子
132 4 zhòng many / numerous 希烈自帥眾三萬
133 4 zhū all / many / various 諸妃生通王已下八王
134 4 eight 諸妃生通王已下八王
135 4 day of the month / a certain day 廢朝三日
136 4 huì can / be able to 開元中置禮會院於崇仁裏
137 4 十一 shíyī eleven 德宗皇帝十一子
138 4 shí time / a point or period of time 時年四歲
139 4 zhāng a sheet / a leaf 荊南節度使張伯儀充後軍兵馬使
140 4 zéi thief 為賊所乘
141 4 father 尚父郭子儀病篤
142 4 不出 bùchū not transcending 王不出閣
143 4 miǎn to encourage 又詔河南都統李勉援之
144 4 xiàn constitution / statute / law 莊憲皇后王氏生憲宗皇帝
145 3 guō Guo 尚父郭子儀病篤
146 3 第十一 dì shí yī eleventh 第十一弟可封珍王
147 3 zèng to give a present 贈揚州大都督
148 3 tài very / extremely 將謁太廟
149 3 yòu right / right-hand 又以新除潭州觀察使孔巢父為右庶子
150 3 mén door / gate / doorway / gateway 及門
151 3 líng agile / nimble 領朔方靈鹽節度大使
152 3 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 江西節度使嗣曹王臯為前軍兵馬使
153 3 揚州 Yángzhōu Yangzhou 乃詔誼為揚州大都督
154 3 chén minister / statesman / official 令大將唐漢臣等選勁兵
155 3 yòu immature / young 以其最幼
156 3 zūn to obey / to comply with / to follow 庶遵典禮
157 3 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃分兵數千赴洛
158 3 御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary 兼御史大夫
159 3 cóng from 刑部員外郎劉從一為吏部郎中
160 3 第三 dì sān third 代宗第三子昭靖太子邈之子也
161 3 láng a minister / an official 刑部員外郎劉從一為吏部郎中
162 3 guāng light 申光蔡觀察等使
163 3 to allow / to permit 徑襲許州以解圍
164 3 諸軍 zhū jūn various armies 兼諸軍行營兵馬元帥
165 3 also / too 亦不出閣
166 3 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 建中元年
167 3 to pay respects 肅王詳
168 3 xu 徐帥張建封卒
169 3 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 在遏密故也
170 3 六月 liùyuè June / the Sixth Month 大曆十四年六月
171 3 wàn ten thousand 各給錢三百萬
172 3 即位 jíwèi to succeed to the throne 順宗即位
173 3 shè to set up / to establish 不得賞設
174 3 封建 fēngjiàn feudalism 始封建康郡王
175 3 昭儀 zhāoyí zhaoyi / brilliant companion 王昭儀生郯王經
176 3 lín to face / to overlook 封臨淮郡王
177 3 què a watchtower / a guard tower 兵已陣於闕前
178 3 第十 dì shí tenth 德宗第十子
179 3 大將 dàjiāng a general / an admiral 令大將唐漢臣等選勁兵
180 3 dōu all 又詔河南都統李勉援之
181 3 to console / to comfort 乃令誼與翰林學士姜公輔傳詔安撫
182 3 cài Cai 蔡帥李希烈叛
183 3 chuán to transmit 以常服傳詔勞問之
184 3 è honest speech / straightforward 欽王諤
185 3 suī although / even though 雖子弟姑妹之親
186 3 zào to make / to build / to manufacture 議層磚造塔
187 3 皇帝 huángdì Emperor 德宗皇帝十一子
188 3 qīn relatives 雖子弟姑妹之親
189 3 big / great / huge / large / major 朝廷大聳
190 3 元和 yuánhé Yuanhe 元和二年九月薨
191 3 qián money / currency 各給錢三百萬
192 3 certainly / must / will / necessarily 必委試之
193 3 xiū to decorate / to embellish 纘修六藝
194 3 fān a big winnow basket 所以固籓輔而重社稷
195 3 Jīng Jing 涇原節度大使
196 3 zhōu Zhou Dynasty 必周其用
197 3 zhēn precious thing / treasure / a rarity 第十一弟可封珍王
198 3 皇后 huánghòu empress 昭德皇后王氏生順宗皇帝
199 3 sòng Song dynasty 汴宋等州觀察支度營田等使
200 3 兵部 bīngbù Ministry of War 仍以兵部侍郎蕭復為戶部尚書
201 3 to record / to copy 本錄不載母氏
202 3 again / more / repeatedly 仍以兵部侍郎蕭復為戶部尚書
203 3 special / unique / distinguished 特更之
204 3 elder brother 詔哥舒曜討之
205 3 jīng to go through / to experience 皆經於心
206 3 five 元和五年十一月薨
207 3 襄城 xiāngchéng Xiangcheng 圍哥舒曜於襄城
208 3 liàng to excuse / to forgive 虔王諒
209 3 proper / suitable / appropriate 宜封土宇
210 3 dàn but / yet / however 但不欲無益之費耳
211 3 bèi to prepare / get ready 鹵簿備引而不樂
212 3 jiàn to build / to construct 徐帥張建封卒
213 3 lóng a cage 是時所司度人用一籠花
214 3 yuán \N 文敬太子謜
215 3 wèi Eighth earthly branch 漢臣未至許
216 3 nèi inside / interior 逐月進內
217 3 jiǔ nine 貞元九年十月
218 3 héng to weigh 以復父名衡
219 3 such as / for example / for instance 詔如西域法
220 3 shuò first day of the lunar month 領朔方靈鹽節度大使
221 3 河東 hédōng Hedong 河東帥李自良卒
222 3 qián to act with reverence 虔王同日封
223 3 jiàn to see 以見舅姑
224 3 a family clan 姻族闕齒序之義
225 3 shǎo few 前司農少卿郭曙檢校左庶子
226 3 御史 yùshǐ a censor 兼御史中丞樊澤為諫議大夫
227 3 十六 shíliù sixteen 十六年
228 2 héng horizontal / transverse 橫海大將程懷信逐其帥懷直
229 2 suì to comply with / to follow along 遂奉德宗出幸奉天
230 2 miǎn inundation / flood 沔鄂等道節度
231 2 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 不得賞設
232 2 工部 gōng bù name of Kangxi radical 48 侍御史韋儹為工部郎中
233 2 huā Hua 是時所司度人用一籠花
234 2 秘書 mìshū a private library 前秘書省著作郎常願為秘書少監
235 2 rén a kernel / a pit 誌不違仁
236 2 hair 發引之日
237 2 shù numerous / various 庶遵典禮
238 2 yào glorious 詔哥舒曜討之
239 2 a man / a male adult 夫聖人君臨宇縣
240 2 zǎo a jujube / a date 俾親執棗栗
241 2 kǒng fearful / apprehensive 勉恐東都危急
242 2 xíng punishment / penalty 自家刑國
243 2 shēn to extend 申光蔡觀察等使
244 2 第五 dì wǔ fifth 德宗第五子
245 2 zhī to support 尋以軍興罷支
246 2 liè ardent / intense 希烈自帥眾三萬
247 2 ān calm / still / quiet / peaceful 陽安
248 2 hái also / in addition / more 誼狼狽而還
249 2 zōng to organize threads for weaving 王昭儀生郇王綜
250 2 huì favor / benefit / blessing / kindness 性聰惠
251 2 gèng more / even more 欲其更踐
252 2 dài to carry / to bring 僅不解帶者月餘
253 2 fèi fee / expenses 然用費太廣
254 2 rare / infrequent / precious 希烈自帥眾三萬
255 2 員外 yuánwài landlord 刑部員外郎劉從一為吏部郎中
256 2 判官 pàn guān a magistrate / a judge 並充元帥府判官
257 2 rán correct / right / certainly 公卿陪列者為之淒然
258 2 是日 shìrì (formal) this day / that day 是日風雪寒甚
259 2 婿 son-in-law 東面拜婿之伯叔兄弟姊妹
260 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 所以固籓輔而重社稷
261 2 Tán Tan 王昭儀生郯王經
262 2 zhǎn to spread out / to extend 尊者展其敬
263 2 jīng brambles / thorns 持節荊襄
264 2 céng layer / level 議層磚造塔
265 2 extra / surplus / remainder 各以余錢六十萬賜之
266 2 cuī Cui 贈司徒沈易良之妻崔氏
267 2 zhuāng a village 莊憲皇后王氏生憲宗皇帝
268 2 yuàn a school 開元中置禮會院於崇仁裏
269 2 zài to carry / to convey / to load / to hold 本錄不載母氏
270 2 yuán therefore / then 爰自近古
271 2 chéng journey / trip 橫海大將程懷信逐其帥懷直
272 2 第二十 dì èrshí twentieth 順宗第二十子
273 2 promptly / right away / immediately 即無謂也
274 2 舊例 jiùlì old rules / example from the past / former practices 舊例有行軍長史
275 2 desire 欲其更踐
276 2 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 士卒竊議
277 2 zhuān brick 議層磚造塔
278 2 zhì to / until 漢臣未至許
279 2 suì age 時年四歲
280 2 to fear 俾親執棗栗
281 2 yuè month 僅不解帶者月餘
282 2 guó a country / a state / a kingdom 國府之官
283 2 tuī to push / to shove 五運相推
284 2 mào thick / lush / dense 以定州刺史張茂昭為留後
285 2 jiē stairs / steps 舅坐於堂東階西向
286 2 第四 dì sì fourth / the fourth is 德宗第四子
287 2 guì to kneel 跪奠於舅席前
288 2 jìng to pacify 昭靖太子之子
289 2 seven 七年
290 2 sǔn to injure 宜損之又損之
291 2 huái Huai River 封臨淮郡王
292 2 chí to grasp / to hold 命誼持制書省之
293 2 jiān to supervise / to inspect 前秘書省著作郎常願為秘書少監
294 2 réng yet / still / as ever 仍詔所司
295 2 tǒng to unify 又詔河南都統李勉援之
296 2 懷信 Huái Xìn Huai Xin 橫海大將程懷信逐其帥懷直
297 2 è Hubei 沔鄂等道節度
298 2 shòu to suffer / to be subjected to 退降受
299 2 a time 縣主相見於大次中
300 2 shěng province 命誼持制書省之
301 2 to criticize 士卒竊議
302 2 xùn to teach / to train 垂訓非輕
303 2 庶子 shù zǐ bastard / commoner son of royalty 又以新除潭州觀察使孔巢父為右庶子
304 2 開元 Kāi Yuán Kai Yuan 開元禮
305 2 山南東道 shānnándōng dào Shannandong Circuit 以山南東道節度行軍司馬
306 2 隨之 suízhī thereupon / subsequently / accordingly 飛龍騎士三百人隨之
307 2 shǔ to count 乃分兵數千赴洛
308 2 三萬 sān wàn thirty thousand 希烈自帥眾三萬
309 2 zuò to sit 舅坐於堂東階西向
310 2 dōng east 舅坐於堂東階西向
311 2 zhòng heavy 所以固籓輔而重社稷
312 2 fán a railing / a fence an enclosed place 兼御史中丞樊澤為諫議大夫
313 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 俾親執棗栗
314 2 chì an imperial decree 敕所司大小之物
315 2 Xún State of Xun 王昭儀生郇王綜
316 2 expresses question or doubt 存乎簡冊
317 2 a pagoda / a stupa 議層磚造塔
318 2 十年 shí nián ten years / decade 十年
319 2 xuàn adorned 王昭訓生衡王絢
320 2 yǒng perpetually / eternally / forever 歷數綿永
321 2 diàn to pay respect 跪奠於舅席前
322 2 inside / interior 開元中置禮會院於崇仁裏
323 2 jié to bond / to tie / to bind 趙昭儀生宋王結
324 2 nán south 荊南節度使張伯儀充後軍兵馬使
325 2 I 以右金吾大將軍渾瑊檢校工部尚書
326 2 shēng to ascend / to go up 升自西階
327 2 xiàng towards / to 舅坐於堂東階西向
328 2 to reply / to answer 舅姑返拜而婦不答
329 2 lián to pity / to sympathize 德宗憐之
330 2 sòng to deliver / to carry / to give 百官送於通化門外
331 2 三百 sān bǎi three hundred 飛龍騎士三百人隨之
332 2 zhèn town 領四鎮北庭行軍
333 2 yuán source / origin 涇原節度大使
334 2 chéng to mount / to climb onto 乘象輅
335 2 měi each / every 每將有大禮
336 2 古今 gǔ jīn then and now / ancient and modern 古今之通義也
337 2 mèi younger sister 雖子弟姑妹之親
338 2 Xu 漵王縱
339 2 to help / to assist 乃令誼與翰林學士姜公輔傳詔安撫
340 2 謝恩 xièēn to thank for favor 以手叩頭謝恩已
341 2 中軍 zhōng jūn main army 為中軍虞候
342 2 xiáng detailed / complete / thorough 肅王詳
343 2 shǔ to belong to / be subordinate to 況肅王天屬
344 2 rén person / people / a human being 飛龍騎士三百人隨之
345 2 chéng a city / a town 元城
346 2 chá to examine / to inquire / to inspect 滄景觀察等使
347 2 residence / dwelling 雖居內館
348 2 a banquet 跪奠於舅席前
349 2 明年 míngnián next year 明年
350 2 墳墓 fénmù tomb 不令起墳墓
351 2 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 十一年九月
352 2 each 各給錢三百萬
353 2 江西 Jiāngxī Jiangxi 江西
354 2 pond / pool / marsh / swamp 兼御史中丞樊澤為諫議大夫
355 2 第九 dì jiǔ ninth 德宗第九子
356 2 secret / hidden / confidential 在遏密故也
357 2 wéi to disobey / to violate / to defy 責以違詔
358 2 capacity / degree / a standard / a measure 汴宋等州觀察支度營田等使
359 2 再拜 zàibài to bow repeatedly 再拜
360 2 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 元帥府統軍長史
361 2 禮儀 lǐyí etiquette and ceremony / protocol 禮儀使判官
362 2 yán to speak / to say / said 司門郎中李巖上言曰
363 2 hǎi the sea / a sea / the ocean 橫海大將程懷信逐其帥懷直
364 2 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 漵王縱
365 2 fēn to separate / to divide into parts 乃分兵數千赴洛
366 2 a hairpin
367 2 to wait for / to wait until / as soon as 將俟嘉令
368 2 chén to sink / to submerge 湮沈不齒錄
369 2 huá Chinese 行之中華
370 2 jiā excellent 克有嘉聞
371 2 qiān humble / modest 左衛將軍高承謙檢校太子詹事
372 2 easy / simple 易定觀察等使
373 2 yuè Yue 鄂嶽團練使李兼為之副
374 2 to arise / to get up 不令起墳墓
375 2 chén sincere / faithful 通王諶
376 2 jìn nearby 又以哥舒翰聲近
377 2 西 The West 舅坐於堂東階西向
378 2 第八 dì bā Eighth 德宗第八子
379 2 xiào to be filial 定州張孝忠卒
380 2 cosmos / universe 宜封土宇
381 2 wealth / capital / money / expenses 資王謙
382 2 zhǐ to stop / to halt 涇原兵亂而止
383 2 Biàn Bian River 賊眾急攻汴
384 2 kuàng moreover / how much the more 況肅王天屬
385 2 第七 dì qī seventh 德宗第七子
386 2 bìng and / furthermore / also 並充元帥府判官
387 2 十八 shíbā eighteen 時年十八
388 2 jiù right away 出就本班
389 2 shì is / are / am / to be 是時所司度人用一籠花
390 2 cháng always / ever / often / frequently / constantly 前秘書省著作郎常願為秘書少監
391 2 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 特冊拜司空
392 2 yuē approximately 約古今舊儀及
393 2 táng Tang Dynasty 令大將唐漢臣等選勁兵
394 2 長慶 zhǎngqìng Changqing 長慶二年薨
395 2 luàn chaotic / disorderly 徐軍亂
396 2 can / may / permissible 諤可封欽王
397 2 tián field / farmland 汴宋等州觀察支度營田等使
398 2 liáng good / virtuous / respectable 河東帥李自良卒
399 2 hòu after / later 荊南節度使張伯儀充後軍兵馬使
400 2 知府 zhīfǔ prefectural magistrate 以行軍司馬李說知府事
401 2 chéng to fill 盛以棗栗
402 2 zhì to place / to lay out 詔置陵署令丞
403 2 to calculate / to compute / to count 使內司計造
404 2 dài to represent / to substitute / to replace 代王諲
405 2 wéi soft leather 侍御史韋儹為工部郎中
406 2 宣武 xuānwǔ Xuanwu / Emperor Xuanwu of Northern Wei 領宣武軍節度大使
407 2 shǎng to reward / to grant / to bestow 不得賞設
408 2 莫不 mò bù none doesn't / there is none who isn't 莫不悲感
409 2 huái bosom / breast 橫海大將程懷信逐其帥懷直
410 2 luò Luo 乃分兵數千赴洛
411 2 base / foundation 肇啟邦基
412 2 法度 fǎdù a law 動循法度
413 2 yǐn to lead / to guide 鹵簿備引而不樂
414 2 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 以涇州刺史孟皞為節度留後
415 2 司徒 sītú Situ 贈司徒沈易良之妻崔氏
416 1 reason / logic / truth 但能平一理道
417 1 wǎng to deceive 罔不憚其敬
418 1 xún to follow / to adhere to / to abide by 動循法度
419 1 dǎo to lead / to guide / to conduct / to direct 皆褲褶騎而導前
420 1 zuì most / extremely / exceedingly 以其最幼
421 1 宣城 xuānchéng Xuancheng 封宣城郡王
422 1 to grow / to multiply / to increase 本名滋
423 1 nóng agriculture / farming 前司農少卿郭曙檢校左庶子
424 1 to gather / to collect 集王緗
425 1 非禮 fēilǐ rudeness / insolence / impropriety / harassment / molestation / indecent assault 竊恐非禮
426 1 之間 zhījiān between / among 故戚屬之間
427 1 shī teacher 亟旋師
428 1 shū to free from / to relieve 莒王紓
429 1 jué he / she / it 允茂厥猷
430 1 moist / wet 本名浥
431 1 xiū to rest 以潞將王虔休為潞府司馬
432 1 xíng Xing 澤潞邢洺名磁觀察等使
433 1 xún truly 本名洵
434 1 jiàn to trample / to tread upon / to walk on 欲其更踐
435 1 zhí office / post 設官分職
436 1 四月 sìyuè April / the Fourth Month 元和三年四月薨
437 1 和睦 hémù peaceful / harmonious 知惠和睦友之道
438 1 次子 cìzǐ second son 順宗次子
439 1 zhōng end / finish / conclusion 終懷籠樊
440 1 zhái residence / dwelling / home 然後會宴於十六宅
441 1 東都 Dōng Dū Luoyang 勉恐東都危急
442 1 忠厚 zhōnghòu honest and sincere 寬簡忠厚
443 1 yuàn to hope / to wish / to desire 前秘書省著作郎常願為秘書少監
444 1 喪葬 sàngzàng funeral / burial 喪葬之儀
445 1 huò to reap / to harvest 而不獲覲見十六年矣
446 1 measure word for bolts of cloth, etc 無異匹庶
447 1 士卒 shìzú a soldier / a private 士卒竊議
448 1 達人 dárén an expert 達人倫風化之源
449 1 衛尉 wèiwèi Commandant of Guards 初授衛尉卿
450 1 鹵簿 lǔbù imperial guard 鹵簿備引而不樂
451 1 歷數 lìshǔ to enumerate / to count (one by one) 歷數綿永
452 1 pàn to betray / to rebel / to revolt 蔡帥李希烈叛
453 1 huá smooth / slippery
454 1 to defend / to resist 上御紫宸
455 1 péi to accompany 公卿陪列者為之淒然
456 1 to extend / to reach 迄於殷湯
457 1 大小 dàxiǎo dimension / magnitude / size / measurement 敕所司大小之物
458 1 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 百官送於通化門外
459 1 自家 zìjiā self / own 自家刑國
460 1 hūn to marry 冠婚之義
461 1 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra 人倫大經
462 1 yīn relatives by marriage 姻族闕齒序之義
463 1 無謂 wúwèi for no reason / pointless 即無謂也
464 1 第十六 dì shíliù sixteenth 順宗第十六子
465 1 shì to attend on 侍御史韋儹為工部郎中
466 1 諫議大夫 jiànyì dàifu Remonstrance Official 兼御史中丞樊澤為諫議大夫
467 1 gōng to attack / to assault 賊眾急攻汴
468 1 進攻 jìngōng to attack 進攻希烈
469 1 yīn flourishing / abundant 迄於殷湯
470 1 xún to search / to look for / to seek 尋以軍興罷支
471 1 皇族 huángzú the imperial family / royal kin 凡皇族子弟
472 1 bēi sadness / sorrow / grief 莫不悲感
473 1 天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven 天命所祐
474 1 chéng to bear / to carry / to hold 左衛將軍高承謙檢校太子詹事
475 1 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 誌不違仁
476 1 huáng royal / imperial 皇姬下嫁
477 1 to narrate / to recount 敘用枝屬
478 1 風化 fēnghuà to weather 達人倫風化之源
479 1 bāng nation / country / state 肇啟邦基
480 1 七十 qīshí seventy / 70 計錢七十萬
481 1 性情 xìngqíng disposition 樂善本於性情
482 1 magnet / magnetism 澤潞邢洺名磁觀察等使
483 1 sǒng to raise up 朝廷大聳
484 1 zhuī to pursue / to chase 上遣中使追之
485 1 tiān day 況肅王天屬
486 1 zuò to do 以作維城
487 1 不樂 bùlè unhappy 鹵簿備引而不樂
488 1 shì to test / to try / to experiment 必委試之
489 1 yóu especially / particularly 上尤憐之
490 1 dài dangerous / perilous 殆三十年
491 1 相見 xiāngjiàn to meet each other 縣主相見於大次中
492 1 to give / to bestow favors 各以余錢六十萬賜之
493 1 luán name of tree 以朔方行軍司馬李欒為靈府左司馬
494 1 岳陽 yuèyáng Yueyang 及岳陽
495 1 zài in / at 在遏密故也
496 1 qiān one thousand 乃分兵數千赴洛
497 1 通化 tōnghuà Tonghua 百官送於通化門外
498 1 解圍 jiěwéi to lift a siege / to help somebody out of trouble or embarrassment 徑襲許州以解圍
499 1 封土 fēngtǔ to heap earth (to close a tomb) / a mound (covering a tomb) 宜封土宇
500 1 定公 dìnggōng Dinggong / Lord Ding 詳定公主

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
八月 bāyuè August / the Eighth Month
北庭 Běitíng Beiting
Biàn
 1. Bian River
 2. Henan
 3. Bian
兵部 bīngbù Ministry of War
崇仁 chóngrén Chongren
大经 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra
代宗 Dài Zōng Emperor Daizong of Tang
大历 大曆 dàlì Dali
德宗 Dé Zōng Emperor De Zong
德清 déqīng Deqing
德阳 德陽 Déyáng Deyang
帝乙 Dì Yǐ Di Yi
定公 dìnggōng Dinggong / Lord Ding
定州 dìngzhōu Dingzhou
东都 東都 Dōng Dū Luoyang
奉天 fèngtiān Fengtian
福王 Fú Wáng Fu Wang / Zhu Yousong / Emperor Hongguang
观察使 觀察使 guānchá shǐ Surveillence Commissioner
桂王 Guì Wáng Gui Wang / Zhu Youliang / Emperor Yongli
国子祭酒 國子祭酒 guózǐ jìjiǔ Chancellor of the National University
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man / a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
弘农郡 弘農郡 hóngnóng jùn Hongnong prefecture
huái Huai River
怀信 懷信 Huái Xìn Huai Xin
户部尚书 戶部尚書 hùbù Shàng Shū Minister of Revenue (from the Han dynasty onwards)
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
贾耽 賈耽 Jiǎ Dān Jia Dan
江西 Jiāngxī Jiangxi
谏议大夫 諫議大夫 jiànyì dàifu Remonstrance Official
建中 jiànzhōng Jianzhong
节度留后 節度留後 jiédù liúhòu Provisional Governor
节度使 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
缙云 縉雲 jìnyún Jinyun
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
开元 開元 Kāi Yuán Kai Yuan
李希烈 Lǐ Xīliè Li Xilie
六艺 六藝 Liù yì the Six Arts
留后 留後 liúhòu Provisional Governor
六月 liùyuè June / the Sixth Month
Lu River
luò
 1. Luo
 2. Luo River
Míng Ming River
秘书监 秘書監 mìshū jiàn
 1. Director of the Palace Library
 2. Records Supervisor / Secretary
南华 南華 Nánhuá
 1. South China
 2. Nanhua county
内门 內門 nèimén Neimen
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
乾符 qiánfú Qianfu
山南东道 山南東道 shānnándōng dào Shannandong Circuit
shào
 1. Shao
 2. Shao
少府监 少府監 shǎofǔjiàn Directorate for Imperial Manufacturers
声闻 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋州 sòngzhōu Song Prefecture / Songzhou
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
太和 tàihé
 1. Taihe reign
 2. Taihe reign
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
Tán Tan
唐尧 唐堯 Táng Yáo Tang Yao / Emperor Yao
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
通化 tōnghuà Tonghua
万荣 萬榮 wànróng Wanrong County
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
西域 xī yù Western Regions
襄城 xiāngchéng Xiangcheng
咸通 xiántōng Xiantong
孝文 Xiàowén Emperor Xiaowen of Wei
xíng
 1. Xing
 2. Xing
刑部 xíngbù Ministry of Justice
新乡 新鄉 xīnxiāng Xinxiang
 1. xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
Xu
宣城 xuānchéng Xuancheng
宣武 xuānwǔ Xuanwu / Emperor Xuanwu of Northern Wei
Xún State of Xun
徐州 Xúzhōu
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
扬州 揚州 Yángzhōu Yangzhou
Yīn Yin
yōng Yong / Nanning
永顺 永順 yǒngshùn Yongshun
永贞 永貞 yǒngzhēn Yongzhen
元和 yuánhé Yuanhe
岳阳 岳陽 yuèyáng Yueyang
云安 雲安 yúnān Yun'an
御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary
掌书记 掌書記 zhǎng shūji Chief Clerk / Chief Secretary
长庆 長慶 zhǎngqìng Changqing
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou
诏安 詔安 zhàoān Zhao'an
贞元 貞元 zhēnyuán Zhenyuan

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English