Glossary and Vocabulary for Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》, 卷六十五 唐書41: 列傳17 李建及 石君立 高行珪 張廷裕 王思同 索自通 Volume 65 Book of Later Tang 41: Biographies 17 - Li Jianji, Shi Junli, Gao Xinggui, Zhang Tingyu, Wang Sitong, Suo Zitong

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 34 jūn army / military 典義兒軍
2 28 to think / consider / to ponder 王思同
3 28 tóng like / same / similar 同光元年
4 28 to reach 李建及
5 26 wáng Wang 本姓王
6 21 rén person / people / a human being 許州人
7 20 jiàn to build / to construct 李建及
8 19 xíng to walk / to move 高行珪
9 16 shí time / a period of time 時棹船滿河
10 16 莊宗 Zhuāngzōng Emperor Zhuangzong of Later Tang 莊宗登高而望
11 15 Biàn Bian River 汴將韓追周德威至高邑南野河上
12 14 lìng to make / to cause to be / to lead 莊宗令積帛軍門
13 14 yuē to speak / to say 謂建及曰
14 14 bīng soldier / troops 定兵扼橋道
15 13 zhōu a state / a province 許州人
16 13 guī silicon 高行珪
17 13 nián year 天祐七年
18 13 shì matter / thing / item 建及少事李罕之為紀綱
19 13 to enter 建及乃入南城
20 12 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 石君立
21 12 zhèn town
22 11 使 shǐ to make / to cause 授天雄軍教練使
23 11 míng bright / brilliant 遲明
24 11 to stand 又累立戰功
25 11 chéng a city / a town 元城之戰
26 10 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 遷遼州刺史
27 10 yán to prolong / to delay / to postpone 守城將氏延賞危急
28 10 Lu River 時潞王鎮鳳翔
29 9 zài in / at 建及在籍中
30 9 zōng school / sect 時明宗將兵助德威平燕
31 9 gōng to attack / to assault 王師攻魏
32 9 shòu to teach 授天雄軍教練使
33 9 zéi thief 如賊過橋
34 8 zhāo illustrious 趙州昭慶人也
35 8 cháo to face 詰朝合戰
36 8 tōng to go through / to open 索自通
37 8 day of the month / a certain day 在安州日
38 8 zhōng middle 光啟中
39 8 wèi Wei Dynasty 王師攻魏
40 8 liáng a bridge 徑抵梁之戰艦
41 7 指揮 zhǐhuī to command / to direct 武皇命為飛騰指揮使
42 7 zhàn war / fighting / battle 元城之戰
43 7 hòu after / later 後以功署牙職
44 7 chén minister / statesman / official 觀臣破賊
45 7 yáng Yang 從攻楊劉
46 7 yòng to use / to apply 欲用之為將
47 7 lèi to be tired 又累立戰功
48 6 liú Liu 劉鄩之營莘縣
49 6 one 建及一戰奪之
50 6 xiān first 韓選精兵先奪之
51 6 to go through / to experience / to take place 曆典諸軍
52 6 ān calm / still / quiet / peaceful 安金全驅市人以登陴
53 6 to strike / to hit / to beat 從擊契丹於幽州
54 6 desire 莊宗欲收軍
55 6 shàng top / a high position 汴將韓追周德威至高邑南野河上
56 6 martial / military 罕之謁武皇於晉陽
57 6 yàn elegant / handsome 會副部署藥彥稠至
58 6 Germany 汴將賀瑰攻德勝南城
59 6 yān Yan 燕人也
60 6 yán to speak / to say / said 延賞言
61 5 qǐng to ask / to inquire 一請不禁過淮豬羊
62 5 Li 李建及
63 5 to ride an animal or bicycle 嗣昭遣君立率五百騎
64 5 lěi a rampart / a military wall 追奔至其壘
65 5 河中 hézhōng Hezhong 與李存審赴河中
66 5 jiàn to see 乃令往見延賞
67 5 wén to hear 俄聞行珪至
68 5 zhāo to encourage / to cut / to strain 君立與鎮州大將王釗陷入賊壘
69 5 dēng to rise / to mount / to board / to climb 率先登梯
70 5 shī teacher 王師攻魏
71 5 gǎi to change / to alter 改匡衛軍都校
72 5 zhī to know 雖知讒構
73 5 wèi to call 謂建及曰
74 5 big / great / huge / large / major 挺槍大噪
75 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 汴軍嬰城拒守
76 5 supreme ruler / emperor 屬先帝疾篤
77 5 shí a rock / a stone 城中矢石將盡
78 5 rate / frequency 建及率銀槍勁兵千人赴之
79 5 fān a fence / a pale / a border / a vassal state 一述藩侯之弊
80 5 è to grasp / to clutch 定兵扼橋道
81 5 yǒng brave / courageous 因選部下驍勇者百人以獻
82 5 diǎn canon / classic / scripture 典義兒軍
83 5 mén door / gate / doorway / gateway 與安金全等分出諸門擊殺於外
84 5 sān three 隰三州刺史
85 5 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 授鄧州節度使
86 5 dìng to decide 定兵扼橋道
87 5 to defend / to resist 禦汴軍
88 5 xìng gender 建及性既忠藎
89 5 extra / surplus / remainder 月餘不出
90 4 service 柏鄉之役
91 4 child / son 魏王繼岌待之若子
92 4 左右 zuǒyòu approximately 且留左右
93 4 to cry out / to shout 即引銀槍效節大呼奮擊
94 4 qián to act with reverence 與張虔釗會於岐下
95 4 太原 Tàiyuán Taiyuan 卒於太原
96 4 to move / to shift / to remove 尋移鎮安州
97 4 to break / to ruin / to destroy 破之
98 4 shǎo few 建及少事李罕之為紀綱
99 4 qiáo bridge 定兵扼橋道
100 4 end / final stage / latter part 末句有
101 4 lóng dragon 津人有馬破龍者
102 4 to die 卒於太原
103 4 píng flat / level / smooth 時明宗將兵助德威平燕
104 4 mìng life 德威命明宗
105 4 部下 bùxià subordinate 因選部下驍勇者百人以獻
106 4 即位 jíwèi to succeed to the throne 即位後
107 4 jiā house / home / residence 建及以家財驟施
108 4 jīn gold 莊宗解禦衣金帶賜之
109 4 shì a gentleman / a knight 欲希國士
110 4 wài outside 與安金全等分出諸門擊殺於外
111 4 wēn warm / lukewarm 又令軍校宋審溫者
112 4 xiào school 改匡衛軍都校
113 4 qiāng gun / rifle 挺槍大噪
114 4 秦州 qínzhōu Qinzhou 在秦州累年
115 4 周德威 zhōu déwēi Zhou Dewei 汴將韓追周德威至高邑南野河上
116 4 諸軍 zhū jūn various armies 曆典諸軍
117 4 yíng to trade / to operate / to run / to manage 魏人夜出犯我營
118 4 xiàn to offer / to present 因選部下驍勇者百人以獻
119 4 suì age 是歲
120 4 guāng light 同光元年
121 4 to connect / to inherit / to succeed 嗣昭每出征
122 4 yòu right / right-hand 驍果出諸將之右
123 4 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月
124 4 shān a mountain / a hill / a peak 汴軍登土山
125 4 gōng merit 後以功署牙職
126 3 wán to complete / to finish / to settle 肌無完膚
127 3 kòng to accuse / to charge 廷裕無控製之術
128 3 shèng to beat / to win / to conquer 汴將賀瑰攻德勝南城
129 3 to gather / to collect 流矢雨集
130 3 西京 Xī Jīng Xi Jing 西京留守
131 3 xióng manly 授天雄軍教練使
132 3 lǎng bright 屢啟劉延朗
133 3 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 則勢不可遏
134 3 to happen upon / to meet with by chance 建及少遇禍亂
135 3 a river / a stream 汴將韓追周德威至高邑南野河上
136 3 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 同光元年
137 3 大將 dàjiāng a general / an admiral 賊大將已亡
138 3 nán difficult / arduous / hard 難與議勇
139 3 zhàng weapons 棄仗之聲
140 3 shā to kill / to murder / to slaughter 與安金全等分出諸門擊殺於外
141 3 qīn to respect / to admire 守光將元行欽在山北
142 3 wide / broad 魏博內外衙都將
143 3 róu soft 初事代州刺史李克柔
144 3 zhōu Zhou Dynasty 與弟行周俱有武藝
145 3 jìn to the greatest extent / utmost 盡殪之
146 3 gōng respectful / polite / reverent 思同母即劉仁恭之女也
147 3 zhū to execute / to put to death / to condemn 彥稠請誅審溫
148 3 younger brother 與弟行周俱有武藝
149 3 wèi Eighth earthly branch 大軍未相繼
150 3 xiāo brave / strong 因選部下驍勇者百人以獻
151 3 bài to defeat / to vanquish 敗之
152 3 zhòng heavy 建及被重鎧
153 3 wèi to guard / to protect / to defend 改匡衛軍都校
154 3 father 父質
155 3 téng to fly / to soar / to transcend 軍中騰亂
156 3 yín silver 建及率銀槍勁兵千人赴之
157 3 wēi power / might / prestige 時明宗將兵助德威平燕
158 3 jìng to respect /to honor 父敬柔
159 3 to go / to visit / to attend 建及率銀槍勁兵千人赴之
160 3 method / plan / policy / scheme 副使範延策者
161 3 zhào an imperial decree 詔贈太尉
162 3 plain / white 梁祖素知其驍勇
163 3 guò to cross / to go over / to pass 如賊過橋
164 3 shì to attend on 昭義侍中大軍至矣
165 3 shǎng to reward / to grant / to bestow 守城將氏延賞危急
166 3 京兆尹 Jīngzhàoyǐn Jingzhao 遷京兆尹
167 3 留守 liúshǒu to stay behind to take care of things 西京留守
168 3 幽州 yōuzhōu Youzhou / Fanyang 從擊契丹於幽州
169 3 xún to search / to look for / to seek 尋以行珪為朔州刺史
170 3 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執槊呼曰
171 3 chéng to mount / to climb onto 乘此易擊
172 3 城中 chéngzhōng Chengzhong 城中矢石將盡
173 3 qiān to move / to shift 遷遼州刺史
174 3 shí ten 以戰船十餘艘
175 3 要害 yàohài vital part / (fig.) key point / crucial 一請於山林要害置軍鎮
176 3 rén a kernel / a pit 思同母即劉仁恭之女也
177 3 不從 bùcóng not following / not joining 行珪不從
178 3 qiǎn to send / to dispatch 嗣昭遣君立率五百騎
179 3 十七 shíqī seventeen 十七年三月
180 3 fēn to separate / to divide into parts 絕甘分少
181 3 cái money / wealth / riches / valuables 建及以家財驟施
182 3 yōng harmony
183 3 huì can / be able to 會劉守光攻仁恭於大安山
184 3 zhào to call together / to summon / to convene 召能破賊船者
185 3 zèng to give a present 詔贈太尉
186 3 chóu dense / crowded / thick / many 會副部署藥彥稠至
187 3 tán sandalwood / Indian sandalwood 王檀之逼晉陽也
188 3 tíng court / royal court 令諸軍校列班廷諍
189 3 十六 shíliù sixteen 十六年
190 3 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 與李存審赴河中
191 3 to arise / to get up 梁伏兵起
192 3 public office 魏博內外衙都將
193 3 shǐ arrow / dart 城中矢石將盡
194 3 huáng royal / imperial 罕之謁武皇於晉陽
195 2 天成 tiānchéng as if made by heaven 天成初
196 2 to inherit 魏王繼岌待之若子
197 2 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 會副部署藥彥稠至
198 2 wilderness 汴將韓追周德威至高邑南野河上
199 2 huái bosom / breast 邊民懷惠
200 2 female / feminine 思同母即劉仁恭之女也
201 2 dài to represent / to substitute / to replace 代北人也
202 2 bēn to run fast / to flee 追奔至其壘
203 2 jūn great / your (honorific) 顧謂趙守鈞曰
204 2 xīn heart 故誓心入朝
205 2 xiǎo small / tiny / insignificant 其趨向誌意不小
206 2 zhēng to march / to travel on a long journey 莊宗令周德威征之
207 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 行事多不法
208 2 zhì to create / to make / to manufacture 廷裕無控製之術
209 2 shì power / authority 則勢不可遏
210 2 to kill / to massacre 既而諸將被戮
211 2 an official institution / a state bureau 府吏朱延乂以書檄起兵
212 2 disease / sickness / ailment 行珪以疾卒
213 2 nèi inside / interior 時內養呂知柔侍興聖宮
214 2 jiàn sword / dagger / saber 思同恃勇先入劍門
215 2 shuài handsome / graceful / smart 燕帥劉守光僭逆不道
216 2 duǎn short 皆短兵持斧
217 2 qín Shaanxi 致書於秦
218 2 lài to depend on / to rely on 賴有青天壓著頭
219 2 馬步 mǎ bù horse stance (martial arts) 補天雄軍左廂馬步都虞候
220 2 huò to reap / to harvest 獲其大將卜渥以獻
221 2 xián to hold in mouth 深銜之
222 2 a ladder / steps / stairs 率先登梯
223 2 néng can / able 能水遊
224 2 殘害 cánhài to injure / to devastate / to slaughter 以致殘害骨肉
225 2 noon / 11 a.m.-1 p.m. 自寅至午
226 2 silk / plain silk 莊宗令積帛軍門
227 2 bào newspaper 不待報
228 2 shì a city 安金全驅市人以登陴
229 2 fán foreign things 蕃部多違法度
230 2 shāng to injure / to wound / to be injured 建及傷手
231 2 shuò a long lance 建及橫槊當前
232 2 jìng a narrow path 徑抵梁之戰艦
233 2 dào way / road / path 定兵扼橋道
234 2 十四 shí sì fourteen 十四年
235 2 zhì to place / to lay out 一請於山林要害置軍鎮
236 2 zòu to present / to offer 後延策因入奏
237 2 xiāng a wing room 補天雄軍左廂馬步都虞候
238 2 to fear / be afraid of / to dread 守光大懼
239 2 night 魏人夜出犯我營
240 2 軍校 jūnxiào military school / military academy 故思同初事仁恭為帳下軍校
241 2 táng jade 石敬瑭入大散關
242 2 to go 賀瑰解圍而去
243 2 sòng to deliver / to carry / to give 送於汴
244 2 narrow 竹笮維之
245 2 同州 Tóngzhōu Tongzhou / Weinan 解同州之圍
246 2 qín to catch / to capture / to seize / to arrest 俘擒而還
247 2 jìn to enter 進收東西關城
248 2 tóu head
249 2 作亂 zuòluàn to revolt / to rebel 後因戍兵作亂
250 2 liè to hunt 嘗於山墅射獵
251 2 zhǔ owner 梁主遣人誘之
252 2 jiǎ armor 軍士可解甲
253 2 concerned about / anxious / worried 補天雄軍左廂馬步都虞候
254 2 yǐn to govern 俄而嚴衛指揮使尹暉呼曰
255 2 zhí office / post 後以功署牙職
256 2 road / path / way 扼斷津路
257 2 miàn side / surface 授西南面行營馬步都虞候
258 2 dǒng Dong 復被董璋兵逐出之
259 2 to instruct / to expound / to explain 明宗諭以逆順之理
260 2 xiàn to submerge / to sink / to plunge 建及首陷其陣
261 2 鳳翔 Fèngxiáng Fengxiang 時潞王鎮鳳翔
262 2 chōng to charge at 料伊直擬衝霄漢
263 2 之後 zhīhòu after / following / later 事濟之後
264 2 an axe / a hatchet 皆短兵持斧
265 2 qián front 建及都總內外衙銀槍效節帳前親軍
266 2 hòu to wait 補天雄軍左廂馬步都虞候
267 2 tiān day 天祐七年
268 2 good fortune / happiness / luck 邠州康福
269 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 莊宗解禦衣金帶賜之
270 2 內外 nèiwài inside and outside 魏博內外衙都將
271 2 骨肉 gǔròu blood relation / kin / flesh and blood 以致殘害骨肉
272 2 deputy / assistant / vice- 副使範延策者
273 2 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月
274 2 to give 達予撫慰之意
275 2 to congratulate 汴將賀瑰攻德勝南城
276 2 jié festival / a special day 即引銀槍效節大呼奮擊
277 2 contrary / opposite / backwards / upside down 逆戰偽敗
278 2 hán Korea / South Korea 汴將韓追周德威至高邑南野河上
279 2 to pity / to regret 尚惜君立不之害
280 2 jié to question / to interrogate 詰朝合戰
281 2 部署 bùshǔ to dispose / to deploy 會副部署藥彥稠至
282 2 自行 zìxíng voluntary / autonomous 自行間漸升為小將
283 2 Jīng Jing
284 2 biān side / boundary / edge / margin 明宗破行欽於廣邊軍
285 2 起兵 qǐbīng to send troops 府吏朱延乂以書檄起兵
286 2 què a watchtower 獻封章於闕下
287 2 bīn a guest / a visitor 累為賓職
288 2 to store 莊宗令積帛軍門
289 2 yóu to swim 能水遊
290 2 tooth / tusk 後以功署牙職
291 2 luàn chaotic / disorderly 軍中騰亂
292 2 five 營五州刺史
293 2 quán perfect 安金全驅市人以登陴
294 2 yún cloud 遷雲州留後
295 2 代州 dàizhōu Daizhou / Dai prefecture 授代州刺史
296 2 shī poem / verse 性喜為詩什
297 2 shǔ to belong to / be subordinate to 屬先帝疾篤
298 2 zhuī to pursue / to chase 汴將韓追周德威至高邑南野河上
299 2 shī to lose 慮失士心
300 2 zhōng loyalty / devotion 建及性既忠藎
301 2 xuǎn to choose / to pick / to select 因選部下驍勇者百人以獻
302 2 chuān Sichuan 時兩川叛
303 2 帳下 zhàngxià inside the camp / a camp resident 故思同初事仁恭為帳下軍校
304 2 大軍 dàjūn army / main forces 昭義侍中大軍至矣
305 2 zhāng jade plaything / jade ornament 復被董璋兵逐出之
306 2 xiào result / effect 即引銀槍效節大呼奮擊
307 2 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 忽一旦縱兵攻鎮
308 2 to think over / to consider 明宗慮並在一人
309 2 shǒu head 建及首陷其陣
310 2 quán authority / power 時羽林指揮使楊思權引軍自西門先入
311 2 劉守光 liúshǒuguāng Liu Shouguang 燕帥劉守光僭逆不道
312 2 shēn deep 深銜之
313 2 to die 然死力禦捍
314 2 suì to comply with / to follow along 遂拔之
315 2 設伏 shèfú to prepare an ambush / to waylay 建及設伏待之
316 2 南城 nánchéng Nancheng 汴將賀瑰攻德勝南城
317 2 běi north 守光將元行欽在山北
318 2 èr two 乃以二船實甲士
319 2 ministry / department 建及於部選士二百
320 2 zhí straight 料伊直擬衝霄漢
321 2 chuán boat / ship / watercraft 時棹船滿河
322 2 huī bright / radiant 俄而嚴衛指揮使尹暉呼曰
323 2 三月 sānyuè March / the Third Month 十七年三月
324 2 abundant / rich / plentiful 張廷裕
325 2 guī to go back / to return 思同以部下兵歸太原
326 2 idea 其趨向誌意不小
327 2 capacity / degree / a standard / a measure 蕃部多違法度
328 2 liǎng two 時兩川叛
329 2 to calculate / to compute / to count 卿計若何
330 2 an inferior kind of jade 以為從珂私造
331 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 而禁絲綿匹帛
332 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 時汴軍自滑州轉餉以給楊村寨
333 2 hǎn rare 建及少事李罕之為紀綱
334 2 shǔ to count 歲費數十萬
335 2 shōu to receive / to accept 莊宗欲收軍
336 2 dài to treat / to entertain / to receive guests 建及設伏待之
337 2 jìng boundary / frontier / boundary 秦州與吐蕃接境
338 2 guī rose 汴將賀瑰攻德勝南城
339 2 letter / symbol / character
340 2 jiàng to descend / to fall / to drop 行珪乃降
341 2 duó to take by force / to rob / to snatch 韓選精兵先奪之
342 2 jiē to join 必館接賄遺
343 2 長安 Cháng'ān Chang'an 萇從簡俱至長安
344 2 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 且留左右
345 2 parapet 安金全驅市人以登陴
346 2 zuǒ to assist / to accompany 及佐行珪
347 2 shū book 致書於秦
348 2 晉陽 Jìnyáng Jinyang 罕之謁武皇於晉陽
349 2 軍士 jūnshì soldier / noncommssioned officer (NCO) 軍士齊詬
350 2 héng horizontal / transverse 建及橫槊當前
351 2 horse 津人有馬破龍者
352 2 diagram / picture / drawing / chart 時宦官韋令圖監建及軍
353 2 shí real / true 乃以二船實甲士
354 2 朝廷 cháo tíng imperial court 則朝廷難製
355 2 record / register / list / census 建及在籍中
356 2 前鋒 qiánfēng vanguard / front line / a forward (sports) 俾君立為前鋒
357 2 jīn a ford / river crossing / a ferry crossing 扼斷津路
358 2 a musical note 時內養呂知柔侍興聖宮
359 2 jiù to save / to rescue 救應不暇
360 2 行營 xíngyíng to conduct a campaign 授西南面行營馬步都虞候
361 2 dùn to escape 梁軍斷纜而遁
362 2 西南 xīnán southwest 授西南面行營馬步都虞候
363 2 chán to slander / to defame / to misrepresent 雌劣者忌讒之
364 2 cūn village 汴人距楊村五十里
365 2 yǐn to lead / to guide 即引銀槍效節大呼奮擊
366 1 漢高祖 Hàn Gāo Zǔ Han Gao Zu / Liu Bang 及漢高祖即位
367 1 district / county 汴將韓追周德威至高邑南野河上
368 1 全等 quánděng congruent (triangles) / congruence (geometry) 與安金全等分出諸門擊殺於外
369 1 軍情 jūnqíng military situation / military intelligence 頗洽軍情
370 1 fàn to commit crime / to violate 魏人夜出犯我營
371 1 搖動 yáodòng to shake / to sway 搖動藩垣
372 1 賜姓 cìxìng to bestow a surname 及賜姓名
373 1 hàn to ward off 然死力禦捍
374 1 qià to get along with / to make contact 頗洽軍情
375 1 須臾 xūyú a moment 須臾
376 1 退 tuì to retreat / to move back 因朝退涉洛
377 1 反攻 fǎngōng to counter-attack 反攻虔釗
378 1 zào to make / to build / to manufacture 以為從珂私造
379 1 chí to grasp / to hold 皆短兵持斧
380 1 jiǔ old 久從戰陣
381 1 guó a country / a state / a kingdom 欲希國士
382 1 yuè month 月餘不出
383 1 Fu 尋自鄜州入為右龍武統軍
384 1 earth / soil / dirt 汴軍登土山
385 1 義兒 yìér righteous sons 典義兒軍
386 1 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 所得賞賜
387 1 仇人 chóurén an enemy 吾何忍反為仇人哉
388 1 chì to burn / to blaze 煙焰騰熾
389 1 yīng baby / infant 汴軍嬰城拒守
390 1 親率 qīn lǜ personally led 莊宗親率騎軍於河外
391 1 fèn indignant 私心憤鬱
392 1 大同 Dàtóng Datong 出為大同軍節度使
393 1 a call to arms / a proclaimation of war 府吏朱延乂以書檄起兵
394 1 善於 shànyú to be good at / to be adept in 善於撫禦
395 1 朔州 shuòzhōu Shuozhou 尋以行珪為朔州刺史
396 1 滿 mǎn full 時棹船滿河
397 1 táo to escape / to run away / to flee 其可逃乎
398 1 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 臣非不知攀龍附鳳則福多
399 1 to carve / to engrave 所爭晷刻
400 1 zàn a libation cup 與汴將王瓚戰於戚城
401 1 出入 chūrù to go out and come in 出入如神
402 1 huá smooth / slippery 時汴軍自滑州轉餉以給楊村寨
403 1 zhǐ purport / aim / purpose 及潞王不稟朝旨
404 1 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 吾何忍反為仇人哉
405 1 shèng divine / holy / sacred / ārya 必在興聖帳下
406 1 shì clan / a branch of a lineage 守城將氏延賞危急
407 1 bǎi one hundred 因選部下驍勇者百人以獻
408 1 qìng to celebrate / to congratulate 趙州昭慶人也
409 1 shēng to ascend / to go up 自行間漸升為小將
410 1 sòng Song dynasty 又令軍校宋審溫者
411 1 太保 Tàibǎo Grand Protector 詔贈太保
412 1 可行 kěxíng feasible 可行迓之於路
413 1 to allow / to permit 許州人
414 1 敗走 bàizǒu to run away (in defeat) 梁軍敗走
415 1 sentence 末句有
416 1 閉關 bìguān to shut strategic passes 劉遂雍閉關不內
417 1 jùn a commandery / a prefecture 嵐二郡
418 1 to be attached to / be subordinate to / to be affilitated with 後隸李嗣昭為牙校
419 1 居中 jūzhōng positioned between 賴王德妃居中保護
420 1 wǎng to go (in a direction) 乃令往見延賞
421 1 mother 思同母即劉仁恭之女也
422 1 祭酒 jìjiǔ to offer a libation 授國子監祭酒致仕
423 1 yōu to worry / to be concerned 自通憂悸求死
424 1 anger / rage / fury 潞王怒延朗
425 1 xiè weapons 械而下獄
426 1 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 塞上多事
427 1 to draft 料伊直擬衝霄漢
428 1 wèi position / location / place 位止鄭州刺史
429 1 吐蕃 Tǔbō Tibetan Empire / Tubo 秦州與吐蕃接境
430 1 zhà fence / palisade / enclosure 壞汴軍柵壘
431 1 shū different / special / unusual 終無顯效以答殊遇
432 1 è to stop / to suppress / to curb / to check 則勢不可遏
433 1 zhì sign / mark / flag 其趨向誌意不小
434 1 三軍 sān jūn the Army, Navy, and Air Force 三軍增氣
435 1 gāng guiding principle / key link / outline / program 建及少事李罕之為紀綱
436 1 è evil / vice 故尤惡思同
437 1 可嘉 kějiā laudable 亦可嘉也
438 1 qīng minister / high officer 卿計若何
439 1 lǎn cable / hawser 梁軍斷纜而遁
440 1 to cross, ferry over 王師不得渡
441 1 陷入 xiànrù to fall into 君立與鎮州大將王釗陷入賊壘
442 1 先鋒 xiānfēng a pioneer 為先鋒指揮使
443 1 to bring up / to rear 臨陣鞠旅
444 1 殿 diàn a hall / a palace / a temple 見於中興殿
445 1 qiú a prisoner / a convict 縲囚之常分也
446 1 léi to record / to copy 縲囚之常分也
447 1 gòu to shame / to abuse / to insult 軍士齊詬
448 1 qún a crowd / a flock / a group 慷慨不群
449 1 to envy / to be jealous 雌劣者忌讒之
450 1 戰陣 zhàn zhèn battle array 久從戰陣
451 1 要路 yàolù important road / main thoroughfare / key position 汴人設伏於要路
452 1 周旋 zhōuxuán to mix with others / to socialize / to deal with / to contend 臨事失於周旋
453 1 慷慨 kāngkǎi vehement / fervent / generous / giving / liberal 慷慨不群
454 1 四十 sì shí forty 沿邊置寨四十餘所
455 1 a thistle 自稱薊門戰客
456 1 prisoner of war 俘擒而還
457 1 gāo high / tall 高行珪
458 1 不平 bùpíng injustice / unfairness / wrong / grievance / indignant / resentful 思同不平之
459 1 ruò weak 扶衰救弱則禍速
460 1 inside / interior 汴人距楊村五十里
461 1 zhàng a tent 建及都總內外衙銀槍效節帳前親軍
462 1 wrinkled / contracted 蹙入壘門
463 1 prison 乃擊之於獄
464 1 to make a mistake / to miss 多方誤我
465 1 àn bank / shore / beach / coast 循岸而上
466 1 教練 jiàoliàn coach / instructor 授天雄軍教練使
467 1 pín poor / impoverished 然藩邸素貧
468 1 zhōng end / finish / conclusion 終無顯效以答殊遇
469 1 射中 shèzhōng to hit the target 射中走鹿
470 1 huà to make into / to change into / to transform 與汴軍戰於龍化園
471 1 jiān to supervise / to inspect 時宦官韋令圖監建及軍
472 1 軍門 jūnmén an entrance to a military camp 莊宗令積帛軍門
473 1 zēng to increase / to add to / to augment 三軍增氣
474 1 qiáng strong / powerful 因強諫之
475 1 zhuàng robust 意氣橫壯
476 1 擅權 shànquán to arrogate power 自擅權柄
477 1 趙州 Zhàozhōu Zhouzhou 趙州昭慶人也
478 1 Yu 曆蔚
479 1 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 棄仗之聲
480 1 shǔ to sign 後以功署牙職
481 1 xīng to flourish / to be popular 必在興聖帳下
482 1 隴右 lǒngyòu Longshi Circuit 移鎮隴右
483 1 guì expensive / costly / valuable 以自通貴
484 1 一日 yī rì one [whole] day 莊宗至汴前一日
485 1 wàn ten thousand 子萬進
486 1 fēi to fly 武皇命為飛騰指揮使
487 1 東西 dōngxī east and west 進收東西關城
488 1 清源 Qīngyuán Quanzhou 太原清源人也
489 1 不法 bùfǎ lawless / illegal / unlawful 行事多不法
490 1 挑戰 tiǎozhàn to challenge 君立每出挑戰
491 1 shì to match 使適至
492 1 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為從珂私造
493 1 顯效 xiǎnxiào to show an effect / to produce an effect / a conspicuous effect 終無顯效以答殊遇
494 1 zhèng to criticize / to dispute / to disagree / to remonstrate 令諸軍校列班廷諍
495 1 to resist / to oppose / to push away 徑抵梁之戰艦
496 1 huái Huai River 一請不禁過淮豬羊
497 1 chǐ a shame / a sense of shame 而楊思權之徒恥見其面
498 1 gòu frame / building / structure 雖知讒構
499 1 wéi dangerous / precarious 危窘極矣
500 1 zuǒ left 補天雄軍左廂馬步都虞候

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 84 zhī him / her / them / that 建及少事李罕之為紀綱
2 36 in / at 罕之謁武皇於晉陽
3 34 jūn army / military 典義兒軍
4 28 to think / consider / to ponder 王思同
5 28 so as to / in order to 因選部下驍勇者百人以獻
6 28 tóng like / same / similar 同光元年
7 28 to reach 李建及
8 26 wáng Wang 本姓王
9 23 wèi for / to 建及少事李罕之為紀綱
10 21 rén person / people / a human being 許州人
11 20 jiàn to build / to construct 李建及
12 19 his / hers / its / theirs 扼其歸路
13 19 xíng to walk / to move 高行珪
14 18 jiāng will / shall (future tense) 汴將韓追周德威至高邑南野河上
15 16 shí time / a period of time 時棹船滿河
16 16 and 與汴將王瓚戰於戚城
17 16 莊宗 Zhuāngzōng Emperor Zhuangzong of Later Tang 莊宗登高而望
18 15 naturally / of course / certainly 自寅至午
19 15 Biàn Bian River 汴將韓追周德威至高邑南野河上
20 14 lìng to make / to cause to be / to lead 莊宗令積帛軍門
21 14 zhì to / until 追奔至其壘
22 14 yuē to speak / to say 謂建及曰
23 14 bīng soldier / troops 定兵扼橋道
24 13 zhōu a state / a province 許州人
25 13 guī silicon 高行珪
26 13 nián year 天祐七年
27 13 shì matter / thing / item 建及少事李罕之為紀綱
28 13 to enter 建及乃入南城
29 12 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 石君立
30 12 zhèn town
31 11 使 shǐ to make / to cause 授天雄軍教練使
32 11 cóng from 從擊契丹於幽州
33 11 also / too 趙州昭慶人也
34 11 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 莊宗登高而望
35 11 míng bright / brilliant 遲明
36 11 yǒu is / are / to exist 津人有馬破龍者
37 11 to stand 又累立戰功
38 11 chéng a city / a town 元城之戰
39 10 yīn because 因選部下驍勇者百人以獻
40 10 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 遷遼州刺史
41 10 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 因選部下驍勇者百人以獻
42 10 yán to prolong / to delay / to postpone 守城將氏延賞危急
43 10 Lu River 時潞王鎮鳳翔
44 9 not / no 慷慨不群
45 9 zài in / at 建及在籍中
46 9 zōng school / sect 時明宗將兵助德威平燕
47 9 gōng to attack / to assault 王師攻魏
48 9 shòu to teach 授天雄軍教練使
49 9 zéi thief 如賊過橋
50 8 zhāo illustrious 趙州昭慶人也
51 8 cháo to face 詰朝合戰
52 8 tōng to go through / to open 索自通
53 8 day of the month / a certain day 在安州日
54 8 zhōng middle 光啟中
55 8 wèi Wei Dynasty 王師攻魏
56 8 liáng a bridge 徑抵梁之戰艦
57 8 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃令往見延賞
58 7 指揮 zhǐhuī to command / to direct 武皇命為飛騰指揮使
59 7 zhàn war / fighting / battle 元城之戰
60 7 hòu after / later 後以功署牙職
61 7 chén minister / statesman / official 觀臣破賊
62 7 yáng Yang 從攻楊劉
63 7 dōu all 改匡衛軍都校
64 7 yòng to use / to apply 欲用之為將
65 7 lèi to be tired 又累立戰功
66 6 liú Liu 劉鄩之營莘縣
67 6 one 建及一戰奪之
68 6 jiē all / each and every / in all cases 皆短兵持斧
69 6 xiān first 韓選精兵先奪之
70 6 zhāng a sheet / a leaf 於河曲潘張村築壘以貯軍儲
71 6 zhū all / many / various 與安金全等分出諸門擊殺於外
72 6 to go through / to experience / to take place 曆典諸軍
73 6 ān calm / still / quiet / peaceful 安金全驅市人以登陴
74 6 to strike / to hit / to beat 從擊契丹於幽州
75 6 desire 莊宗欲收軍
76 6 shàng top / a high position 汴將韓追周德威至高邑南野河上
77 6 martial / military 罕之謁武皇於晉陽
78 6 promptly / right away / immediately 即引銀槍效節大呼奮擊
79 6 yàn elegant / handsome 會副部署藥彥稠至
80 6 Germany 汴將賀瑰攻德勝南城
81 6 I / me / my 魏人夜出犯我營
82 6 yān Yan 燕人也
83 6 yán to speak / to say / said 延賞言
84 5 qǐng to ask / to inquire 一請不禁過淮豬羊
85 5 Li 李建及
86 5 to ride an animal or bicycle 嗣昭遣君立率五百騎
87 5 lěi a rampart / a military wall 追奔至其壘
88 5 河中 hézhōng Hezhong 與李存審赴河中
89 5 jiàn to see 乃令往見延賞
90 5 no 肌無完膚
91 5 yòu again / also 又令上流具甕
92 5 wén to hear 俄聞行珪至
93 5 zhāo to encourage / to cut / to strain 君立與鎮州大將王釗陷入賊壘
94 5 dēng to rise / to mount / to board / to climb 率先登梯
95 5 shī teacher 王師攻魏
96 5 gǎi to change / to alter 改匡衛軍都校
97 5 again / more / repeatedly 由是王師復振
98 5 zhī to know 雖知讒構
99 5 wèi to call 謂建及曰
100 5 big / great / huge / large / major 挺槍大噪
101 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 汴軍嬰城拒守
102 5 supreme ruler / emperor 屬先帝疾篤
103 5 měi each / every 每於莊宗前言
104 5 shí a rock / a stone 城中矢石將盡
105 5 rate / frequency 建及率銀槍勁兵千人赴之
106 5 fān a fence / a pale / a border / a vassal state 一述藩侯之弊
107 5 è to grasp / to clutch 定兵扼橋道
108 5 yǒng brave / courageous 因選部下驍勇者百人以獻
109 5 diǎn canon / classic / scripture 典義兒軍
110 5 mén door / gate / doorway / gateway 與安金全等分出諸門擊殺於外
111 5 sān three 隰三州刺史
112 5 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 授鄧州節度使
113 5 dìng to decide 定兵扼橋道
114 5 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所爭晷刻
115 5 chū at first / at the beginning / initially 初事代州刺史李克柔
116 5 to defend / to resist 禦汴軍
117 5 xìng gender 建及性既忠藎
118 5 chū to go out / to leave 魏人夜出犯我營
119 5 extra / surplus / remainder 月餘不出
120 4 already / afterwards 賊大將已亡
121 4 service 柏鄉之役
122 4 child / son 魏王繼岌待之若子
123 4 shì is / are / am / to be 由是王師復振
124 4 左右 zuǒyòu approximately 且留左右
125 4 entirely / without exception 與弟行周俱有武藝
126 4 to cry out / to shout 即引銀槍效節大呼奮擊
127 4 qián to act with reverence 與張虔釗會於岐下
128 4 太原 Tàiyuán Taiyuan 卒於太原
129 4 to move / to shift / to remove 尋移鎮安州
130 4 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故思同初事仁恭為帳下軍校
131 4 to break / to ruin / to destroy 破之
132 4 shǎo few 建及少事李罕之為紀綱
133 4 qiáo bridge 定兵扼橋道
134 4 otherwise / but / however 則勢不可遏
135 4 end / final stage / latter part 末句有
136 4 lóng dragon 津人有馬破龍者
137 4 bèi by 建及被重鎧
138 4 to die 卒於太原
139 4 final particle 危窘極矣
140 4 píng flat / level / smooth 時明宗將兵助德威平燕
141 4 mìng life 德威命明宗
142 4 xià next 卻之於橋下
143 4 部下 bùxià subordinate 因選部下驍勇者百人以獻
144 4 即位 jíwèi to succeed to the throne 即位後
145 4 jiā house / home / residence 建及以家財驟施
146 4 jīn gold 莊宗解禦衣金帶賜之
147 4 shì a gentleman / a knight 欲希國士
148 4 wài outside 與安金全等分出諸門擊殺於外
149 4 wēn warm / lukewarm 又令軍校宋審溫者
150 4 xiào school 改匡衛軍都校
151 4 qiāng gun / rifle 挺槍大噪
152 4 秦州 qínzhōu Qinzhou 在秦州累年
153 4 rán correct / right / certainly 然同光朝
154 4 周德威 zhōu déwēi Zhou Dewei 汴將韓追周德威至高邑南野河上
155 4 諸軍 zhū jūn various armies 曆典諸軍
156 4 yíng to trade / to operate / to run / to manage 魏人夜出犯我營
157 4 xiàn to offer / to present 因選部下驍勇者百人以獻
158 4 suì age 是歲
159 4 guāng light 同光元年
160 4 to connect / to inherit / to succeed 嗣昭每出征
161 4 yòu right / right-hand 驍果出諸將之右
162 4 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月
163 4 shān a mountain / a hill / a peak 汴軍登土山
164 4 gōng merit 後以功署牙職
165 3 wán to complete / to finish / to settle 肌無完膚
166 3 kòng to accuse / to charge 廷裕無控製之術
167 3 shèng to beat / to win / to conquer 汴將賀瑰攻德勝南城
168 3 to gather / to collect 流矢雨集
169 3 西京 Xī Jīng Xi Jing 西京留守
170 3 ruò to seem / to be like / as 卿計若何
171 3 xióng manly 授天雄軍教練使
172 3 lǎng bright 屢啟劉延朗
173 3 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 則勢不可遏
174 3 to happen upon / to meet with by chance 建及少遇禍亂
175 3 a river / a stream 汴將韓追周德威至高邑南野河上
176 3 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 同光元年
177 3 大將 dàjiāng a general / an admiral 賊大將已亡
178 3 nán difficult / arduous / hard 難與議勇
179 3 zhàng weapons 棄仗之聲
180 3 shā to kill / to murder / to slaughter 與安金全等分出諸門擊殺於外
181 3 qīn to respect / to admire 守光將元行欽在山北
182 3 wide / broad 魏博內外衙都將
183 3 de potential marker 尹暉盡得思同家財及諸妓女
184 3 róu soft 初事代州刺史李克柔
185 3 zhōu Zhou Dynasty 與弟行周俱有武藝
186 3 jìn to the greatest extent / utmost 盡殪之
187 3 gōng respectful / polite / reverent 思同母即劉仁恭之女也
188 3 zhū to execute / to put to death / to condemn 彥稠請誅審溫
189 3 younger brother 與弟行周俱有武藝
190 3 wèi Eighth earthly branch 大軍未相繼
191 3 xiāo brave / strong 因選部下驍勇者百人以獻
192 3 bài to defeat / to vanquish 敗之
193 3 zhòng heavy 建及被重鎧
194 3 wèi to guard / to protect / to defend 改匡衛軍都校
195 3 father 父質
196 3 téng to fly / to soar / to transcend 軍中騰亂
197 3 yín silver 建及率銀槍勁兵千人赴之
198 3 also / too 亦謂之石家財
199 3 wēi power / might / prestige 時明宗將兵助德威平燕
200 3 jìng to respect /to honor 父敬柔
201 3 to go / to visit / to attend 建及率銀槍勁兵千人赴之
202 3 method / plan / policy / scheme 副使範延策者
203 3 zhào an imperial decree 詔贈太尉
204 3 plain / white 梁祖素知其驍勇
205 3 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 自行間漸升為小將
206 3 guò to cross / to go over / to pass 如賊過橋
207 3 shì to attend on 昭義侍中大軍至矣
208 3 shǎng to reward / to grant / to bestow 守城將氏延賞危急
209 3 京兆尹 Jīngzhàoyǐn Jingzhao 遷京兆尹
210 3 留守 liúshǒu to stay behind to take care of things 西京留守
211 3 幽州 yōuzhōu Youzhou / Fanyang 從擊契丹於幽州
212 3 xún to search / to look for / to seek 尋以行珪為朔州刺史
213 3 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執槊呼曰
214 3 chéng to mount / to climb onto 乘此易擊
215 3 城中 chéngzhōng Chengzhong 城中矢石將盡
216 3 what / where / which 卿計若何
217 3 qiān to move / to shift 遷遼州刺史
218 3 shí ten 以戰船十餘艘
219 3 要害 yàohài vital part / (fig.) key point / crucial 一請於山林要害置軍鎮
220 3 rén a kernel / a pit 思同母即劉仁恭之女也
221 3 不從 bùcóng not following / not joining 行珪不從
222 3 qiǎn to send / to dispatch 嗣昭遣君立率五百騎
223 3 十七 shíqī seventeen 十七年三月
224 3 fēn to separate / to divide into parts 絕甘分少
225 3 cái money / wealth / riches / valuables 建及以家財驟施
226 3 yōng harmony
227 3 huì can / be able to 會劉守光攻仁恭於大安山
228 3 zhào to call together / to summon / to convene 召能破賊船者
229 3 zèng to give a present 詔贈太尉
230 3 chóu dense / crowded / thick / many 會副部署藥彥稠至
231 3 such as / for example / for instance 如賊過橋
232 3 tán sandalwood / Indian sandalwood 王檀之逼晉陽也
233 3 tíng court / royal court 令諸軍校列班廷諍
234 3 十六 shíliù sixteen 十六年
235 3 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 與李存審赴河中
236 3 to arise / to get up 梁伏兵起
237 3 public office 魏博內外衙都將
238 3 shǐ arrow / dart 城中矢石將盡
239 3 huáng royal / imperial 罕之謁武皇於晉陽
240 3 jué absolutely 絕甘分少
241 2 天成 tiānchéng as if made by heaven 天成初
242 2 to inherit 魏王繼岌待之若子
243 2 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 會副部署藥彥稠至
244 2 wilderness 汴將韓追周德威至高邑南野河上
245 2 huái bosom / breast 邊民懷惠
246 2 female / feminine 思同母即劉仁恭之女也
247 2 dài to represent / to substitute / to replace 代北人也
248 2 bēn to run fast / to flee 追奔至其壘
249 2 jūn great / your (honorific) 顧謂趙守鈞曰
250 2 xīn heart 故誓心入朝
251 2 xiǎo small / tiny / insignificant 其趨向誌意不小
252 2 zhēng to march / to travel on a long journey 莊宗令周德威征之
253 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 行事多不法
254 2 zhì to create / to make / to manufacture 廷裕無控製之術
255 2 shì power / authority 則勢不可遏
256 2 to kill / to massacre 既而諸將被戮
257 2 an official institution / a state bureau 府吏朱延乂以書檄起兵
258 2 disease / sickness / ailment 行珪以疾卒
259 2 nèi inside / interior 時內養呂知柔侍興聖宮
260 2 jiàn sword / dagger / saber 思同恃勇先入劍門
261 2 shuài handsome / graceful / smart 燕帥劉守光僭逆不道
262 2 duǎn short 皆短兵持斧
263 2 qín Shaanxi 致書於秦
264 2 lài to depend on / to rely on 賴有青天壓著頭
265 2 馬步 mǎ bù horse stance (martial arts) 補天雄軍左廂馬步都虞候
266 2 huò to reap / to harvest 獲其大將卜渥以獻
267 2 xián to hold in mouth 深銜之
268 2 a ladder / steps / stairs 率先登梯
269 2 néng can / able 能水遊
270 2 ěr thus / so / like that 思同爾之故人
271 2 殘害 cánhài to injure / to devastate / to slaughter 以致殘害骨肉
272 2 noon / 11 a.m.-1 p.m. 自寅至午
273 2 silk / plain silk 莊宗令積帛軍門
274 2 bào newspaper 不待報
275 2 shì a city 安金全驅市人以登陴
276 2 fán foreign things 蕃部多違法度
277 2 shāng to injure / to wound / to be injured 建及傷手
278 2 shuò a long lance 建及橫槊當前
279 2 jìng a narrow path 徑抵梁之戰艦
280 2 dào way / road / path 定兵扼橋道
281 2 十四 shí sì fourteen 十四年
282 2 zhì to place / to lay out 一請於山林要害置軍鎮
283 2 zòu to present / to offer 後延策因入奏
284 2 xiāng a wing room 補天雄軍左廂馬步都虞候
285 2 to fear / be afraid of / to dread 守光大懼
286 2 night 魏人夜出犯我營
287 2 軍校 jūnxiào military school / military academy 故思同初事仁恭為帳下軍校
288 2 táng jade 石敬瑭入大散關
289 2 to go 賀瑰解圍而去
290 2 sòng to deliver / to carry / to give 送於汴
291 2 bìng and / furthermore / also 明宗慮並在一人
292 2 narrow 竹笮維之
293 2 同州 Tóngzhōu Tongzhou / Weinan 解同州之圍
294 2 qín to catch / to capture / to seize / to arrest 俘擒而還
295 2 jìn to enter 進收東西關城
296 2 tóu head
297 2 作亂 zuòluàn to revolt / to rebel 後因戍兵作亂
298 2 fēi not / non- / un- 非予弟之過
299 2 liè to hunt 嘗於山墅射獵
300 2 zhǔ owner 梁主遣人誘之
301 2 jiǎ armor 軍士可解甲
302 2 concerned about / anxious / worried 補天雄軍左廂馬步都虞候
303 2 yǐn to govern 俄而嚴衛指揮使尹暉呼曰
304 2 zhí office / post 後以功署牙職
305 2 road / path / way 扼斷津路
306 2 miàn side / surface 授西南面行營馬步都虞候
307 2 dǒng Dong 復被董璋兵逐出之
308 2 to instruct / to expound / to explain 明宗諭以逆順之理
309 2 xiàn to submerge / to sink / to plunge 建及首陷其陣
310 2 鳳翔 Fèngxiáng Fengxiang 時潞王鎮鳳翔
311 2 chōng to charge at 料伊直擬衝霄漢
312 2 之後 zhīhòu after / following / later 事濟之後
313 2 an axe / a hatchet 皆短兵持斧
314 2 qián front 建及都總內外衙銀槍效節帳前親軍
315 2 hòu to wait 補天雄軍左廂馬步都虞候
316 2 tiān day 天祐七年
317 2 good fortune / happiness / luck 邠州康福
318 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 莊宗解禦衣金帶賜之
319 2 內外 nèiwài inside and outside 魏博內外衙都將
320 2 骨肉 gǔròu blood relation / kin / flesh and blood 以致殘害骨肉
321 2 deputy / assistant / vice- 副使範延策者
322 2 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月
323 2 to give 達予撫慰之意
324 2 to congratulate 汴將賀瑰攻德勝南城
325 2 jié festival / a special day 即引銀槍效節大呼奮擊
326 2 already / since 建及性既忠藎
327 2 contrary / opposite / backwards / upside down 逆戰偽敗
328 2 hán Korea / South Korea 汴將韓追周德威至高邑南野河上
329 2 dàn but / yet / however 王但登山
330 2 to pity / to regret 尚惜君立不之害
331 2 běn measure word for books 本姓王
332 2 jié to question / to interrogate 詰朝合戰
333 2 部署 bùshǔ to dispose / to deploy 會副部署藥彥稠至
334 2 自行 zìxíng voluntary / autonomous 自行間漸升為小將
335 2 yóu follow / from / it is for...to 由是王師復振
336 2 Jīng Jing
337 2 biān side / boundary / edge / margin 明宗破行欽於廣邊軍
338 2 起兵 qǐbīng to send troops 府吏朱延乂以書檄起兵
339 2 què a watchtower 獻封章於闕下
340 2 bīn a guest / a visitor 累為賓職
341 2 hái also / in addition / more 俘擒而還
342 2 to store 莊宗令積帛軍門
343 2 yóu to swim 能水遊
344 2 tooth / tusk 後以功署牙職
345 2 luàn chaotic / disorderly 軍中騰亂
346 2 five 營五州刺史
347 2 quán perfect 安金全驅市人以登陴
348 2 qiě moreover / also 且留左右
349 2 yún cloud 遷雲州留後
350 2 代州 dàizhōu Daizhou / Dai prefecture 授代州刺史
351 2 shī poem / verse 性喜為詩什
352 2 shǔ to belong to / be subordinate to 屬先帝疾篤
353 2 zhuī to pursue / to chase 汴將韓追周德威至高邑南野河上
354 2 shī to lose 慮失士心
355 2 zhōng loyalty / devotion 建及性既忠藎
356 2 xuǎn to choose / to pick / to select 因選部下驍勇者百人以獻
357 2 suddenly / abruptly / unexpectedly 馳突斬擊
358 2 chuān Sichuan 時兩川叛
359 2 suī although / even though 雖知讒構
360 2 yuán monetary unit / dollar 元城之戰
361 2 帳下 zhàngxià inside the camp / a camp resident 故思同初事仁恭為帳下軍校
362 2 大軍 dàjūn army / main forces 昭義侍中大軍至矣
363 2 zhāng jade plaything / jade ornament 復被董璋兵逐出之
364 2 xiào result / effect 即引銀槍效節大呼奮擊
365 2 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 忽一旦縱兵攻鎮
366 2 to think over / to consider 明宗慮並在一人
367 2 shǒu head 建及首陷其陣
368 2 quán authority / power 時羽林指揮使楊思權引軍自西門先入
369 2 劉守光 liúshǒuguāng Liu Shouguang 燕帥劉守光僭逆不道
370 2 shēn deep 深銜之
371 2 to die 然死力禦捍
372 2 duàn absolutely / decidedly 扼斷津路
373 2 suì to comply with / to follow along 遂拔之
374 2 this / these 乘此易擊
375 2 設伏 shèfú to prepare an ambush / to waylay 建及設伏待之
376 2 南城 nánchéng Nancheng 汴將賀瑰攻德勝南城
377 2 běi north 守光將元行欽在山北
378 2 èr two 乃以二船實甲士
379 2 suddenly / abruptly 忽一旦縱兵攻鎮
380 2 ministry / department 建及於部選士二百
381 2 zhí straight 料伊直擬衝霄漢
382 2 chuán boat / ship / watercraft 時棹船滿河
383 2 huī bright / radiant 俄而嚴衛指揮使尹暉呼曰
384 2 chú except / besides 除新州節度使
385 2 三月 sānyuè March / the Third Month 十七年三月
386 2 cháng always / ever / often / frequently / constantly 邊鄙常聳
387 2 abundant / rich / plentiful 張廷裕
388 2 guī to go back / to return 思同以部下兵歸太原
389 2 idea 其趨向誌意不小
390 2 capacity / degree / a standard / a measure 蕃部多違法度
391 2 liǎng two 時兩川叛
392 2 to calculate / to compute / to count 卿計若何
393 2 an inferior kind of jade 以為從珂私造
394 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 而禁絲綿匹帛
395 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 時汴軍自滑州轉餉以給楊村寨
396 2 certainly / must / will / necessarily 必在興聖帳下
397 2 hǎn rare 建及少事李罕之為紀綱
398 2 shǔ to count 歲費數十萬
399 2 shōu to receive / to accept 莊宗欲收軍
400 2 dài to treat / to entertain / to receive guests 建及設伏待之
401 2 expresses question or doubt 能信我乎
402 2 yīng should / ought 救應不暇
403 2 jìng boundary / frontier / boundary 秦州與吐蕃接境
404 2 guī rose 汴將賀瑰攻德勝南城
405 2 letter / symbol / character
406 2 jiàng to descend / to fall / to drop 行珪乃降
407 2 未幾 wèijǐ before long / soon 未幾
408 2 duó to take by force / to rob / to snatch 韓選精兵先奪之
409 2 jiē to join 必館接賄遺
410 2 長安 Cháng'ān Chang'an 萇從簡俱至長安
411 2 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 且留左右
412 2 how can it be that? 豈有一衣帶水
413 2 parapet 安金全驅市人以登陴
414 2 zuǒ to assist / to accompany 及佐行珪
415 2 shū book 致書於秦
416 2 晉陽 Jìnyáng Jinyang 罕之謁武皇於晉陽
417 2 軍士 jūnshì soldier / noncommssioned officer (NCO) 軍士齊詬
418 2 héng horizontal / transverse 建及橫槊當前
419 2 horse 津人有馬破龍者
420 2 diagram / picture / drawing / chart 時宦官韋令圖監建及軍
421 2 shí real / true 乃以二船實甲士
422 2 朝廷 cháo tíng imperial court 則朝廷難製
423 2 record / register / list / census 建及在籍中
424 2 前鋒 qiánfēng vanguard / front line / a forward (sports) 俾君立為前鋒
425 2 jīn a ford / river crossing / a ferry crossing 扼斷津路
426 2 slightly / rather / quite 頗洽軍情
427 2 a musical note 時內養呂知柔侍興聖宮
428 2 jiù to save / to rescue 救應不暇
429 2 行營 xíngyíng to conduct a campaign 授西南面行營馬步都虞候
430 2 dùn to escape 梁軍斷纜而遁
431 2 西南 xīnán southwest 授西南面行營馬步都虞候
432 2 chán to slander / to defame / to misrepresent 雌劣者忌讒之
433 2 cūn village 汴人距楊村五十里
434 2 yǐn to lead / to guide 即引銀槍效節大呼奮擊
435 1 漢高祖 Hàn Gāo Zǔ Han Gao Zu / Liu Bang 及漢高祖即位
436 1 district / county 汴將韓追周德威至高邑南野河上
437 1 全等 quánděng congruent (triangles) / congruence (geometry) 與安金全等分出諸門擊殺於外
438 1 軍情 jūnqíng military situation / military intelligence 頗洽軍情
439 1 fàn to commit crime / to violate 魏人夜出犯我營
440 1 搖動 yáodòng to shake / to sway 搖動藩垣
441 1 賜姓 cìxìng to bestow a surname 及賜姓名
442 1 urgently / immediately / extremely 與劉延朗亟言之
443 1 hàn to ward off 然死力禦捍
444 1 qià to get along with / to make contact 頗洽軍情
445 1 須臾 xūyú a moment 須臾
446 1 退 tuì to retreat / to move back 因朝退涉洛
447 1 反攻 fǎngōng to counter-attack 反攻虔釗
448 1 zào to make / to build / to manufacture 以為從珂私造
449 1 chí to grasp / to hold 皆短兵持斧
450 1 jiǔ old 久從戰陣
451 1 shén what 性喜為詩什
452 1 guó a country / a state / a kingdom 欲希國士
453 1 yuè month 月餘不出
454 1 Fu 尋自鄜州入為右龍武統軍
455 1 earth / soil / dirt 汴軍登土山
456 1 義兒 yìér righteous sons 典義兒軍
457 1 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 所得賞賜
458 1 仇人 chóurén an enemy 吾何忍反為仇人哉
459 1 chì to burn / to blaze 煙焰騰熾
460 1 yīng baby / infant 汴軍嬰城拒守
461 1 親率 qīn lǜ personally led 莊宗親率騎軍於河外
462 1 fèn indignant 私心憤鬱
463 1 大同 Dàtóng Datong 出為大同軍節度使
464 1 a call to arms / a proclaimation of war 府吏朱延乂以書檄起兵
465 1 善於 shànyú to be good at / to be adept in 善於撫禦
466 1 朔州 shuòzhōu Shuozhou 尋以行珪為朔州刺史
467 1 滿 mǎn full 時棹船滿河
468 1 táo to escape / to run away / to flee 其可逃乎
469 1 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 臣非不知攀龍附鳳則福多
470 1 to carve / to engrave 所爭晷刻
471 1 zàn a libation cup 與汴將王瓚戰於戚城
472 1 出入 chūrù to go out and come in 出入如神
473 1 huá smooth / slippery 時汴軍自滑州轉餉以給楊村寨
474 1 zhǐ purport / aim / purpose 及潞王不稟朝旨
475 1 so that / in order that 俾君立為前鋒
476 1 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 吾何忍反為仇人哉
477 1 shèng divine / holy / sacred / ārya 必在興聖帳下
478 1 shì clan / a branch of a lineage 守城將氏延賞危急
479 1 bǎi one hundred 因選部下驍勇者百人以獻
480 1 qìng to celebrate / to congratulate 趙州昭慶人也
481 1 shēng to ascend / to go up 自行間漸升為小將
482 1 sòng Song dynasty 又令軍校宋審溫者
483 1 太保 Tàibǎo Grand Protector 詔贈太保
484 1 可行 kěxíng feasible 可行迓之於路
485 1 to allow / to permit 許州人
486 1 tǐng rather / quite / very 挺槍大噪
487 1 敗走 bàizǒu to run away (in defeat) 梁軍敗走
488 1 sentence 末句有
489 1 閉關 bìguān to shut strategic passes 劉遂雍閉關不內
490 1 jùn a commandery / a prefecture 嵐二郡
491 1 to be attached to / be subordinate to / to be affilitated with 後隸李嗣昭為牙校
492 1 一旦 yīdàn in one day 忽一旦縱兵攻鎮
493 1 居中 jūzhōng positioned between 賴王德妃居中保護
494 1 wǎng to go (in a direction) 乃令往見延賞
495 1 mother 思同母即劉仁恭之女也
496 1 祭酒 jìjiǔ to offer a libation 授國子監祭酒致仕
497 1 yōu to worry / to be concerned 自通憂悸求死
498 1 anger / rage / fury 潞王怒延朗
499 1 xiè weapons 械而下獄
500 1 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 塞上多事

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
柏乡 柏鄉 bǎixiāng Baixiang
八月 bāyuè August / the Eighth Month
Biàn
 1. Bian River
 2. Henan
 3. Bian
Bīn Bin
邠州 Bīnzhōu Binzhou
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长兴 長興 Chángxīng Changxing
城中 chéngzhōng Chengzhong
大安 dà'ān
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an / Ta'an
 5. Da'an / Ta'an
代州 dàizhōu Daizhou / Dai prefecture
大同 Dàtóng
 1. Datong
 2. datong / Grand Unity
邓州 鄧州 dèngzhōu Dengzhou
dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
都监 都監 dūjiàn Executive
督军 督軍 dūjūn Du Jun
二月 èryuè February / the Second Month
fén Fen
凤翔 鳳翔 Fèngxiáng Fengxiang
Fu
扶风 扶風 fúfēng Fufeng
光启 光啟 guāngqǐ Guangqi
国子监 國子監 Guó Zǐ Jiàn Imperial Academy
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
汉高祖 漢高祖 Hàn Gāo Zǔ Han Gao Zu / Liu Bang
hǎo
 1. Hao
 2. Hao
河中 hézhōng Hezhong
huái Huai River
黄巢 黃巢 Huáng Cháo Huang Chao
节度使 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi
京兆尹 Jīngzhàoyǐn
 1. Jingzhao
 2. Capital Region Governor
晋阳 晉陽 Jìnyáng Jinyang
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
李嗣昭 lǐ sìzhāo Li Sizhao
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
留后 留後 liúhòu Provisional Governor
刘守光 劉守光 liúshǒuguāng Liu Shouguang
陇右 隴右 lǒngyòu Longshi Circuit
Lu River
luò
 1. Luo
 2. Luo River
南城 nánchéng Nancheng
pān
 1. water in which rice has been rinsed
 2. Pan River
 3. Pan
契丹 Qìdān Khitan
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
清源 淸源 Qīngyuán Quanzhou
秦州 qínzhōu Qinzhou
岐山 Qíshān Mount Qi
七月 qīyuè July / the Seventh Month
山东 山東 Shāndōng Shandong
上党 上黨 shàngdǎng Shangdang
山南西道 shānnánxī dào Shannanxi Circuit
韶州 Sháozhōu Shaozhou
莘县 莘縣 shēnxiàn Shen
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
朔州 shuòzhōu Shuozhou
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
太保 Tàibǎo Grand Protector
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
太原 Tàiyuán Taiyuan
潼关 潼關 Tóngguān Tongguan
同州 Tóngzhōu Tongzhou / Weinan
吐蕃 Tǔbō Tibetan Empire / Tubo
王行瑜 wáng xíngYú Wang Xingyu
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
西京 Xī Jīng Xi Jing
西门 西門 Xī mén West Gate
显德 顯德 xiǎndé Xiande
兴圣宫 興聖宮 Xīngshèng Gōng Xingsheng Palace
新州 Xīnzhōu Xinzhou
忻州 Xīnzhōu Xinzhou
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
幽州 yōuzhōu Youzhou / Fanyang
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
赵州 趙州 Zhàozhōu
 1. Zhouzhou
 2. Zhouzhou / Zhouzhou Congshen
镇安 鎮安 zhènān Zhen'an
郑州 鄭州 Zhēngzhōu Zhengzhou
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
终南山 終南山 zhōngnánshān Zhongnan Mountains
周德威 zhōu déwēi Zhou Dewei
庄宗 莊宗 Zhuāngzōng Emperor Zhuangzong of Later Tang
涿州 Zhuōzhōu Zhuozhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English