Glossary and Vocabulary for Book of Liang 《梁書》, 卷十七 列傳第十一 王珍國 馬仙琕 張齊 Volume 17: Wang Zhenguo; Ma Xianpin; Zhang Qi

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 29 將軍 jiāngjūn a general 車騎將軍
2 26 even / equal / uniform 張齊
3 25 guó a country / a state / a kingdom 王珍國
4 24 wèi Wei Dynasty 魏軍圍司州
5 24 pín a type of pearl 馬仙琕
6 24 xiān an immortal 馬仙琕
7 21 zhēn precious thing / treasure 王珍國
8 20 jūn army / military 魏軍圍司州
9 19 nián year 五年
10 17 wáng Wang 王珍國
11 17 qiān to move / to shift 累遷虎賁中郎將
12 16 太守 tài shǒu a governor of a province 南譙太守
13 16 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 刺史柳世隆臨渚餞別
14 16 zhòng many / all 魏將楊大眼大衆奄至
15 14 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 仍密遣郄纂奉明鏡獻誠於高祖
16 14 god of cereals 衛尉張稷都督衆軍
17 13 zhōu a state / a province 魏軍圍司州
18 12 bīng soldier / troops 還爲大司馬中兵參軍
19 11 shì matter / thing / item 都督梁秦二州諸軍事
20 11 èr two 建平二郡太守
21 11 jùn a commandery / a prefecture 時郡境苦饑
22 11 yuē to speak / to say 乃歎曰
23 10 rén person / people / a human being 沛國相人也
24 10 nán south 南秦梁二州刺史
25 9 使 shǐ to make / to cause 明帝使徐州刺史裴叔業攻拔渦陽
26 9 meaning / sense 義師起
27 8 chéng a city / a town 入頓建康城
28 8 wèi to guard / to protect / to defend 以功授右衛將軍
29 8 諸軍 zhū jūn various armies 都督梁秦二州諸軍事
30 8 rate / frequency 率兵助焉
31 8 zhōng middle 還爲大司馬中兵參軍
32 8 司馬 sīmǎ official post of minister of war 還爲大司馬中兵參軍
33 7 qiǎn to send / to dispatch 仍密遣郄纂奉明鏡獻誠於高祖
34 7 shī teacher 義師起
35 7 益州 Yìzhōu Yizhou 軍還益州
36 7 jìn to enter 當進不求名
37 7 to break / to ruin / to destroy 莫不摧破
38 7 jié festival / a special day 乃假節
39 6 zài in / at 良在可嘉
40 6 lèi to be tired 累遷虎賁中郎將
41 6 dōng east 東昏召珍國以衆還京師
42 6 gōng merit 以功授右衛將軍
43 6 tǎo to seek 討捕盜賊
44 6 huì can / be able to 與稷會尚書僕射王亮等於西鐘下
45 6 níng Nanjing 遷寧朔將軍
46 6 jiā to add 加給事中
47 6 residence / dwelling 自爲將及居州郡
48 6 big / great / huge / large / major 還爲大司馬中兵參軍
49 5 武將 wǔjiàng a general / a military leader / a fierce man 信武將軍
50 5 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 官至散騎常侍
51 5 an official institution / a state bureau 珍國引稷於衛尉府
52 5 district / county 邑千戶
53 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 不苦其多
54 5 néng can / able 治有能名
55 5 hūn dusk / nightfall / twilight 東昏召珍國以衆還京師
56 5 guī to go back / to return 使中書舍人裴長穆等奉東昏首歸高祖
57 5 梁州 Liángzhōu Liangzhou 會梁州長史夏侯道遷以州降魏
58 5 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 魏軍退
59 5 four 視事四年
60 5 child / son 昔田子泰固辭絹穀
61 5 chí to grasp / to hold 出爲使持節
62 5 to die
63 5 都督 dōudū to lead / to command 衛尉張稷都督衆軍
64 5 mán Man people 安蠻二郡太守
65 5 hóu marquis / lord 封灄陽縣侯
66 5 guǎng wide / large / vast 父廣之
67 5 xìn to believe / to trust 信武將軍
68 5 horse 馬仙琕
69 5 to enter 入爲越騎校尉
70 4 gěi to give 給鼓吹一部
71 4 to help / to assist 起珍國爲輔國將軍
72 4 qīng minister / high officer 卿愛人治國
73 4 yáng sun 明帝使徐州刺史裴叔業攻拔渦陽
74 4 to supervise 仍遷都督司州諸軍事
75 4 shuò first day of the lunar month 遷寧朔將軍
76 4 zhǎn to cut / to chop / to sever 卽東昏於內殿斬之
77 4 zōng school / sect 葭萌人任令宗因衆之患魏也
78 4 zǒu to walk / to go / to move 棄軍走
79 4 jīn gold 高祖斷金以報之
80 4 father 父廣之
81 4 shǎo few 有如珍國者少矣
82 4 京師 jīngshī a capital city 東昏召珍國以衆還京師
83 4 懸瓠 xuánhù Xuanhu 以懸瓠來降
84 4 zhēng to march / to travel on a long journey 徵還爲員外散騎常侍
85 4 yòu right / right-hand 以功授右衛將軍
86 4 wèi Eighth earthly branch 未獲上報
87 4 zuǒ left 遷左衛將軍
88 4 to go through / to experience / to take place 初事荊府司馬垣歷生
89 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 復出爲安成內史
90 4 如故 rúgù like an old friend 將軍如故
91 4 zhī to know 武帝雅相知賞
92 4 to arise / to get up 起珍國爲輔國將軍
93 4 fēng to seal / to close off 封灄陽縣侯
94 4 liáng a bridge 都督梁秦二州諸軍事
95 4 jiàng to descend / to fall / to drop 會梁州長史夏侯道遷以州降魏
96 4 shēng to be born / to give birth 魏豫州人白皁生殺其刺史琅邪王司馬慶曾
97 4 shǒu hand 齊高帝手敕云
98 4 zhàn war / fighting / battle 仙琕每戰
99 4 tóng like / same / similar 與衆軍同討焉
100 4 yǎn eye 魏將楊大眼大衆奄至
101 4 shí time / a period of time 時郡境苦饑
102 3 士卒 shìzú a soldier / a private 能與士卒同勞逸
103 3 shā to kill / to murder / to slaughter 魏豫州人白皁生殺其刺史琅邪王司馬慶曾
104 3 lái to come 以懸瓠來降
105 3 殿 diàn a hall / a palace / a temple 珍國率其衆殿
106 3 西 The West 與稷會尚書僕射王亮等於西鐘下
107 3 liáo to hunt at night by torches 齊上夷獠義租
108 3 徐州 Xúzhōu Xuzhou 明帝使徐州刺史裴叔業攻拔渦陽
109 3 sufficient / enough 魏將王足寇巴
110 3 shòu to teach 以功授右衛將軍
111 3 to contribute to funeral expenses 賻錢十萬
112 3 豫州 Yùzhōu Yuzhou 豫州刺史
113 3 sān three 會超等守三關
114 3 past / former times 昔田子泰固辭絹穀
115 3 zhòng middle brother 高祖使仙琕故人姚仲賓說之
116 3 jiā reeds 葭萌人任令宗因衆之患魏也
117 3 méng a bud / a sprout 葭萌人任令宗因衆之患魏也
118 3 yǐn to lead / to guide 珍國引稷於衛尉府
119 3 hair 乃發米散財
120 3 十一 shíyī eleven 魏衆免者十一二
121 3 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固乞留京師
122 3 to ride an animal or bicycle 入爲越騎校尉
123 3 shēn human body / torso 身衣不過布帛
124 3 guān to close 會超等守三關
125 3 shì a generation 齊世良將
126 3 yún cloud 齊高帝手敕云
127 3 ān calm / still / quiet / peaceful 復出爲安成內史
128 3 冠軍 guànjūn champion 珍國起家冠軍行參軍
129 3 martial / military 遷武騎常侍
130 3 to take charge of / to manage / to administer 魏軍圍司州
131 3 jià vacation 乃假節
132 3 kòu bandit / thieve 魏任城王元澄寇鐘離
133 3 hòu after / later 後因侍宴
134 3 zhēng to march / to travel on a long journey 征虜將軍
135 3 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 冠軍長史
136 3 巴西 bāxī Brazil 巴西太守
137 3 xíng to walk / to move 珍國起家冠軍行參軍
138 3 參軍 cānjūn to join the army 珍國起家冠軍行參軍
139 3 běi north 王師北討
140 3 zào to make / to build / to manufacture 蒙大造之恩
141 3 南安 nánān Nan'an 齊進戍南安
142 3 xiàn county 封灄陽縣侯
143 3 wēi power / might / prestige 諡曰威
144 3 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign 天監初
145 3 shì funerary name / posthumous name or title 諡曰威
146 3 十萬 shí wàn one hundred thousand 賻錢十萬
147 3 jǐng sunlight 郡人姚景和聚合蠻蜒
148 3 shǔ Sichuan
149 3 suì to comply with / to follow along 遂留鎮焉
150 3 yīn cloudy / overcast 南汝陰
151 3 words / speech / expression / phrase / dialog 辭不拜
152 3 to reach 及長
153 3 shù straight vertical character stroke 魏將傅豎眼寇南安
154 3 letter / symbol / character 字靈馥
155 3 liáng good / virtuous / respectable 齊世良將
156 2 十四 shí sì fourteen 十四年
157 2 dài to represent / to substitute / to replace 晚代將家子弟
158 2 shān a mountain / a hill / a peak 累破山蠻
159 2 bài to defeat / to vanquish 故不至大敗
160 2 xiàn to offer / to present 仍密遣郄纂奉明鏡獻誠於高祖
161 2 qín Shaanxi 都督梁秦二州諸軍事
162 2 答曰 dá yuē to reply 敕答曰
163 2 láo to toil 高祖勞之曰
164 2 road / path / way 路經江州
165 2 Henan 督豫北豫霍三州諸軍事
166 2 zhèn town 遂留鎮焉
167 2 明帝 Míngdì Emperor Ming of Han 明帝使徐州刺史裴叔業攻拔渦陽
168 2 nèi inside / interior 卽東昏於內殿斬之
169 2 Miǎn Myanmar 隨齊安陸王蕭緬
170 2 shì to attend on 侍中
171 2 琅邪 lángxié Langye 魏豫州人白皁生殺其刺史琅邪王司馬慶曾
172 2 qīng clear / pure / clean 郡境清謐
173 2 jìng boundary / frontier / boundary 時郡境苦饑
174 2 二千 èr qiān two thousand 此真可謂良二千石也
175 2 zhuàng robust 高祖壯其言
176 2 lóng grand / intense / prosperous 刺史柳世隆臨渚餞別
177 2 xiāng Hunan 都督湘州諸軍事
178 2 sāng mulberry tree 世居橫桑
179 2 cotton cloth / textiles / linen 布百匹
180 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 毀瘠過禮
181 2 qián front 戶邑如前
182 2 wàn ten thousand 魏徐州刺史盧昶以衆十餘萬赴焉
183 2 lín to face / to overlook 刺史柳世隆臨渚餞別
184 2 xiāo mournful / dejected 隨齊安陸王蕭緬
185 2 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 李居士
186 2 mén door / gate / doorway / gateway 使珍國出屯朱雀門
187 2 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 除都官尚書
188 2 jié quick / nimble / prompt 故戰多克捷
189 2 chōng to charge at 當其沖者
190 2 younger brother 晚代將家子弟
191 2 bīn a guest / a visitor 高祖使仙琕故人姚仲賓說之
192 2 bǎi one hundred 布百匹
193 2 yún cloud 爲雲騎將軍
194 2 yáo handsome / elegant 高祖使仙琕故人姚仲賓說之
195 2 guān an office 官至散騎常侍
196 2 chuán to transmit 又立臺傳
197 2 xián salty / briny 時城中咸思從義
198 2 shū book 使中書舍人裴長穆等奉東昏首歸高祖
199 2 shū father's younger brother 明帝使徐州刺史裴叔業攻拔渦陽
200 2 píng flat / level / smooth 敬則平
201 2 齊安 qíān Qi An 隨齊安陸王蕭緬
202 2 trip / journey 振旅還京師
203 2 yīng England 魏中山王元英率衆十萬攻懸瓠
204 2 to prevail 以寡克衆
205 2 zhòng heavy 王珍國字德重
206 2 jīng to go through / to experience 路經江州
207 2 明鏡 míng jìng a clear mirror 仍密遣郄纂奉明鏡獻誠於高祖
208 2 chì an imperial decree 齊高帝手敕云
209 2 to connect / to inherit / to succeed 子僧度嗣
210 2 ér son 遣副將齊苟兒以兵二千助守懸瓠
211 2 zhèn to shake / to flap / to vibrate / to brace 加振遠將軍
212 2 suì age 是歲
213 2 father's elder brother 父伯鸞
214 2 bitterness / bitter flavor 時郡境苦饑
215 2 suí to follow 隨齊安陸王蕭緬
216 2 to go / to visit / to attend 高祖使仙琕赴之
217 2 é Russia 俄而仙琕母卒
218 2 永元 Yǒng Yuán Yong Yuan reign 永元中
219 2 zhí straight 遷通直散騎常侍
220 2 yùn to move / to transport / to use / to apply 日鈔運漕
221 2 jīng thorns / brambles 初事荊府司馬垣歷生
222 2 end / final stage / latter part 建武末
223 2 鐘離 zhōnglí Zhongli 鐘離太守
224 2 梁書 Liáng Shū Book of Liang 梁書卷第十七
225 2 qián money / currency 賻錢十萬
226 2 rèn to bear / to undertake 罷任還都
227 2 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 固乞留京師
228 2 to allow / to permit 稷許之
229 2 十年 shí nián ten years / decade 十年
230 2 a tutor / a teacher 魏將傅豎眼寇南安
231 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 累表請解
232 2 to calculate / to compute / to count 陰與定計
233 2 fine jade 徐元瑜
234 2 zēng to increase / to add to / to augment 增邑六百戶
235 2 xiàn to submerge / to sink / to plunge 會壽陽新陷
236 2 to strike / to hit / to beat 南安太守皇甫諶及宗範逆擊之
237 2 hào number 俄進號貞威將軍
238 2 bài to bow / to pay respect to 辭不拜
239 2 extra / surplus / remainder 魏徐州刺史盧昶以衆十餘萬赴焉
240 2 bēn energetic 累遷虎賁中郎將
241 2 chén minister / statesman / official 黃金謹在臣肘
242 2 中郎將 zhōnglángjiāng palace general 累遷虎賁中郎將
243 2 zhòu descendants 申胄
244 2 chǎng (of the day) long 魏徐州刺史盧昶以衆十餘萬赴焉
245 2 shí ten 魏徐州刺史盧昶以衆十餘萬赴焉
246 2 Mu 使中書舍人裴長穆等奉東昏首歸高祖
247 2 不敢 bùgǎn to not dare 不敢失墜
248 2 fàn a pattern / model / rule / law 督南梁州長史席宗範諸軍迎令宗
249 2 起家 qǐjiā to start out by / to grow an enterprise beginning with / to begin one's career by 珍國起家冠軍行參軍
250 2 fèng to offer / to present 仍密遣郄纂奉明鏡獻誠於高祖
251 2 yào to want / to wish for 珍國潛結稷腹心張齊要稷
252 2 太子 tàizǐ a crown prince 太子右衛率
253 2 clothes / clothing 身衣不過布帛
254 2 zhào an imperial decree 詔贈車騎將軍
255 2 yōu to worry / to be concerned 以父憂去職
256 2 day of the month / a certain day 日鈔運漕
257 2 biān side / boundary / edge / margin 魏將王肅侵邊
258 2 péi look of a flowing gown 明帝使徐州刺史裴叔業攻拔渦陽
259 2 héng horizontal / transverse 世居橫桑
260 2 dìng to decide 陰與定計
261 2 sòng Song Dynasty 宋冠軍司馬
262 2 常侍 chángshì a personal attendant 常侍如故
263 2 Li 李居士
264 2 jiù to save / to rescue 仙琕不能救
265 2 衛尉 wèiwèi Commandant of Guards 衛尉張稷都督衆軍
266 2 zèng to give a present 詔贈車騎將軍
267 2 車騎 chēqí carraige and horses 車騎將軍
268 2 deputy / assistant / vice- 甚副吾意也
269 2 yuǎn far / distant 加振遠將軍
270 2 shù a garrison 齊進戍南安
271 2 內史 nèishǐ Censor / Administrator 遷桂陽內史
272 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執齊苟兒
273 2 business / industry 明帝使徐州刺史裴叔業攻拔渦陽
274 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 乃發米散財
275 2 huàn to suffer from a misfortune 臣常患魏衆少
276 2 便 biàn convenient / handy / easy 便復爲用
277 2 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月丙寅旦
278 2 tàn to sigh 乃歎曰
279 2 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 遣副將齊苟兒以兵二千助守懸瓠
280 2 wèn to ask 因問討賊方略
281 2 zhù to help / to assist 率兵助焉
282 2 yòng to use / to apply 便復爲用
283 2 zhì to place / to lay out 使齊置大劍
284 2 dàn to dread / to shrink from / to fear 魏人甚憚之
285 2 servant girl 仙琕幼名仙婢
286 2 liáng provisions 收其兵糧牛馬器械
287 2 建康 Jiànkāng Jiankang 入頓建康城
288 2 gōng to attack / to assault 明帝使徐州刺史裴叔業攻拔渦陽
289 2 děng et cetera / and so on 使中書舍人裴長穆等奉東昏首歸高祖
290 2 超等 chāoděng superior grade 會超等守三關
291 2 鄱陽 Póyáng Poyang 益州刺史鄱陽王遣齊帥衆三萬
292 2 yán to speak / to say / said 高祖壯其言
293 2 xīng to flourish / to be popular 珍國步道出魏興
294 2 jìng to respect /to honor 會稽太守王敬則反
295 2 to take / to get / to fetch 皆仰益州取足
296 2 to ward off with hand / to defend 魏東益州刺史元法僧遣子景隆來拒齊師
297 2 tiger 累遷虎賁中郎將
298 1 wèi to call 謂弟仲艾曰
299 1 少有 shǎoyǒu uncommon 少有膽氣
300 1 contrary / opposite / backwards / upside down 南安太守皇甫諶及宗範逆擊之
301 1 qiáo a drum tower 譙二郡太守
302 1 梓潼 zǐtóng Zitong 梓潼二郡太守
303 1 yǐn to govern 丹陽尹
304 1 female / feminine
305 1 can / may / permissible 何功可論
306 1 to kill / to massacre 卿勿以戮使斷運
307 1 明旦 míngdàn dawn 明旦
308 1 shàng top / a high position 齊上夷獠義租
309 1 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 陳吏部尚書姚察曰
310 1 ministry / department 齊在益部累年
311 1 quiet 郡境清謐
312 1 zhēn virtuous / chaste / pure 俄進號貞威將軍
313 1 fén a grave 負土成墳
314 1 luàn chaotic / disorderly 崔慧景亂
315 1 qiú to request 當進不求名
316 1 tíng a courtyard 常單身潛入敵庭
317 1 lǐng neck 領南汝陰太守
318 1 miǎn to spare 魏衆免者十一二
319 1 shēn deep 卿體國情深
320 1 等於 děngyú to equal 與稷會尚書僕射王亮等於西鐘下
321 1 lèi kind / type / class / category 多此類也
322 1 去職 qùzhí to leave office 以父憂去職
323 1 勞逸 láoyì work and rest 能與士卒同勞逸
324 1 a man / a male adult 子巖夫嗣
325 1 dùn to escape 昶遁走
326 1 zhǒng kind / type 種蔬菜
327 1 jiāng a large river 抄斷江路
328 1 zhù to inject / to pour into
329 1 xùn to give in to / to be swayed by / to comply with / to follow 仙琕於軍斬仲賓以徇
330 1 cuī to destroy / to break / to injure 莫不摧破
331 1 力戰 lìzhàn to fight with all one's might 仙琕力戰
332 1 to happen upon / to meet with by chance 遇下嚴酷
333 1 to join / to combine 又遣直閤將軍武會超
334 1 fragrance / scent / aroma 字靈馥
335 1 to rent 齊上夷獠義租
336 1 miàn side / surface 或面縛請罪
337 1 潛入 qiánrù to submerge / to infiltrate / to steal into 常單身潛入敵庭
338 1 xià summer 會梁州長史夏侯道遷以州降魏
339 1 cái money / wealth / riches / valuables 乃發米散財
340 1 zuò to sit 仙琕坐徵還
341 1 黃金 huángjīn gold 黃金謹在臣肘
342 1 平生 píngshēng throughout one's life 乃平生願也
343 1 仁義 rén yì benevolence and righteousness 仁義何常
344 1 qīn relatives 能身親勞辱
345 1 六十七 liùshíqī 67 時年六十七
346 1 yán precipice / cliff / rockface 子巖夫嗣
347 1 yáo distant / remote 蕭遙光
348 1 相次 xiàng cì one after another 會超等亦相次退散
349 1 遊擊 yóujī to fight using guerrilla warfare 還爲遊擊將軍
350 1 所知 suǒ zhī known / what one knows 丈夫爲時所知
351 1 shēn to extend 申胄
352 1 chāo to copy / to transcribe 抄斷江路
353 1 皇甫 huángfǔ Huangfu 南安太守皇甫諶及宗範逆擊之
354 1 政績 zhèngjì (political) achievements / track record 張齊之政績
355 1 zhǒng mound / burial mound / senior 寒冢二戍
356 1 中山 zhōngshān Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname) 魏中山王元英率衆十萬攻懸瓠
357 1 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 十二月丙寅旦
358 1 hán \N 以功封浛洭縣伯
359 1 吳郡 Wújùn Wujun 吳郡張稷爲荊府司馬
360 1 慧景 Huì Jǐng Hui Jing 崔慧景亂
361 1 zhú a candle 齊自執燭以成謀
362 1 chéng honesty / sincerity 仍密遣郄纂奉明鏡獻誠於高祖
363 1 給事 gěishì official (imperial) position 加給事中
364 1 聚合 jùhé to assemble together 郡人姚景和聚合蠻蜒
365 1 二十 èrshí twenty 得米二十萬斛
366 1 pèi copious / abundant 沛國相人也
367 1 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain 會稽太守王敬則反
368 1 precious
369 1 qiū fall / autumn 七年秋
370 1 eddy / whirlpool 明帝使徐州刺史裴叔業攻拔渦陽
371 1 to give / to bestow favors 復賜金帛
372 1 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 蒙大造之恩
373 1 普通 pǔtōng common / ordinary 普通四年
374 1 to butcher / to slaughter / to massacre 屠十餘城
375 1 南鄭 nánzhèng Nanzheng 南鄭沒於魏
376 1 bái white 魏豫州人白皁生殺其刺史琅邪王司馬慶曾
377 1 cǎo grass / straw / herbs 州鎮草創
378 1 chāo paper money 日鈔運漕
379 1 qiū Confucius 魏將丘突
380 1 chuàng to begin / to initiate / to inaugurate / to start / to create 州鎮草創
381 1 bǐng to get rid of / to put aside / to reject 所居無帷幕衾屏
382 1 校尉 xiàowèi a military officer 入爲越騎校尉
383 1 yíng to receive / to welcome / to greet 督南梁州長史席宗範諸軍迎令宗
384 1 zhǒu elbow 黃金謹在臣肘
385 1 冶鑄 yězhù to smelt and cast 興冶鑄
386 1 huǐ to destroy 毀瘠過禮
387 1 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 會稽太守王敬則反
388 1 shòu old age / long life 殺魏晉壽太守
389 1 三軍 sān jūn the Army, Navy, and Air Force 勇冠三軍
390 1 布帛 bù bó cloth and silk / cotton and silk textiles 身衣不過布帛
391 1 to pat / to console / to comfort 及其臨邊撫衆
392 1 to stop / to cease / to suspend 罷任還都
393 1 飲食 yǐn shí food and drink 行則飲食與廝養最下者同
394 1 三萬 sān wàn thirty thousand 益州刺史鄱陽王遣齊帥衆三萬
395 1 強兵 qiángbīng strong soldiers / make the military powerful 擁強兵
396 1 行者 xíngzhě practitioner 行者皆取給焉
397 1 調 tiáo to harmonize 調給衣糧資用
398 1 果敢 guǒgǎn courageous / daring 仙琕少以果敢聞
399 1 to protect / to guard 徵還爲護軍將軍
400 1 guān cap / crown / headgear 勇冠三軍
401 1 yuán to aid / to assist 馬廣率衆爲援
402 1 Xi 仍密遣郄纂奉明鏡獻誠於高祖
403 1 糧食 liángshi grains 齊沿路聚糧食
404 1 servant 行則飲食與廝養最下者同
405 1 an ancient measuring vessel / fifty liters 得米二十萬斛
406 1 討賊 tǎo zéi suppress the bandits 因問討賊方略
407 1 xún to search / to look for / to seek 尋加征遠將軍
408 1 guò to cross / to go over / to pass 毀瘠過禮
409 1 回應 huíyīng to respond 四方多回應
410 1 甘心 gānxīn to want to do something 士卒亦甘心爲之用
411 1 mào thick / lush / dense 爲王茂軍所敗
412 1 thin / emaciated 毀瘠過禮
413 1 處所 chǔsuǒ a place 伺知壁壘村落險要處所
414 1 to arrest / to catch / to seize 討捕盜賊
415 1 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 射鉤斬袪
416 1 chéng clear / limpid 魏任城王元澄寇鐘離
417 1 kuāng \N 以功封浛洭縣伯
418 1 yuàn to hope / to wish / to desire 乃平生願也
419 1 問曰 wèn yuē to ask 帝問曰
420 1 任令 rènlìng to allow (to happen) 葭萌人任令宗因衆之患魏也
421 1 東道 dōngdào host / official host 又當東道沖要
422 1 雒陽 Luòyáng Luoyang 送雒陽
423 1 idea 甚副吾意也
424 1 thing / matter 旣爲物情所附
425 1 cuī Cui 崔慧景亂
426 1 qián hidden / secret / latent 珍國潛結稷腹心張齊要稷
427 1 鄉人 xiāngrén villager / fellow villager 推鄉人胡遜爲刺史
428 1 supreme ruler / emperor 帝問曰
429 1 十七 shíqī seventeen 十七年
430 1 qīn coverlet / quilt 所居無帷幕衾屏
431 1 to humiliate / to insult / to abuse 能身親勞辱
432 1 wéi to surround / to encircle / to corral 魏軍圍司州
433 1 zuì crime / sin / vice 退不逃罪
434 1 新興 xīnxìng burgeoning 新興
435 1 肅清 sùqīng to eliminate 境內肅清
436 1 lìng to make / to cause to be / to lead 督南梁州長史席宗範諸軍迎令宗
437 1 zhàng weapons 高祖雅愛仗之
438 1 jié to bond / to tie / to bind 珍國潛結稷腹心張齊要稷
439 1 十二 shí èr twelve 十二年
440 1 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 一九七三年五月版
441 1 鼓吹 gǔchuī to agitate for / to advocate 給鼓吹一部
442 1 卷第十七 juǎn dì shíqī scroll 17 梁書卷第十七
443 1 abdomen / stomach / belly 珍國潛結稷腹心張齊要稷
444 1 chén sincere / faithful 南安太守皇甫諶及宗範逆擊之
445 1 sēng a monk 子僧度嗣
446 1 mín the people / citizen / subjects 朐山民殺琅邪太守劉晣
447 1 liú Liu 朐山民殺琅邪太守劉晣
448 1 jiǔ nine 九年
449 1 明初 Míng chū early Ming 永明初
450 1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 府主豫章王轉號雲麾
451 1 shí a rock / a stone 此真可謂良二千石也
452 1 seven 七年秋
453 1 天門 tiānmén Tianmen 遷天門太守
454 1 楚王 chǔ wáng Prince of Chu 仙琕進頓楚王城
455 1 尚書省 Shàngshū shěng Imperial Secretariat 居尚書省
456 1 四百 sì bǎi four hundred 邑四百戶
457 1 to bind / to tie 或面縛請罪
458 1 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 蹈之則爲君子
459 1 窮乏 qióngfá to be in need of 以拯窮乏
460 1 號哭 hàokū to bawl / to wail / to cry 仙琕號哭經宿
461 1 帷幕 wéimù heavy curtain 所居無帷幕衾屏
462 1 攻破 gōng pò to make a breakthrough / to attack and break through 攻破金井
463 1 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治有能名
464 1 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 仙琕縱兵乘之
465 1 嚴酷 yánkù bitter / harsh / grim / ruthless / severe / cut-throat (competition) 遇下嚴酷
466 1 聲援 shēngyuán to support (a cause) 以爲聲援
467 1 丈夫 zhàngfu husband 丈夫爲時所知
468 1 enemy / foe 常單身潛入敵庭
469 1 yuán a low wall 初事荊府司馬垣歷生
470 1 愛人 àirén spouse / husband / wife 卿愛人治國
471 1 jué ancient bronze wine holder 進爵爲侯
472 1 sòng to deliver / to carry / to give 送雒陽
473 1 一部 yībù radical one 給鼓吹一部
474 1 guāng light 蕭遙光
475 1 故人 gùrén an old friend 高祖使仙琕故人姚仲賓說之
476 1 xiào result / effect 當與爾以心力自效耳
477 1 qiān one thousand 邑千戶
478 1 shuài handsome / graceful / smart 益州刺史鄱陽王遣齊帥衆三萬
479 1 建平 jiànpíng Jianping 建平二郡太守
480 1 ěr ear 當與爾以心力自效耳
481 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可勝數
482 1 qīng light / not heavy 見珍國還裝輕素
483 1 shū different / special / unusual 今復荷殊澤
484 1 ēn kindness / grace / graciousness 蒙大造之恩
485 1 Lu 魏徐州刺史盧昶以衆十餘萬赴焉
486 1 家子 jiāzǐ household / family 晚代將家子弟
487 1 méi Mei 扶風郿人也
488 1 五百 wǔ bǎi five hundred 邑五百戶
489 1 to ferry 其能濟辦
490 1 to greatly desire / to anxiously hope 魏將王足寇巴
491 1 yǎn to embrace 魏將楊大眼大衆奄至
492 1 huī a signal flag 府主豫章王轉號雲麾
493 1 資用 zīyòng available 調給衣糧資用
494 1 táo to escape / to run away / to flee 退不逃罪
495 1 night 夜引珍國就稷造膝
496 1 shǐ beginning / start 始委以軍旅
497 1 bàn half 巴西郡居益州之半
498 1 to pull up / to pull out / to select / to promote 明帝使徐州刺史裴叔業攻拔渦陽
499 1 yàn a feast / a banquet 後因侍宴
500 1 to assemble / to meet together 齊沿路聚糧食

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 37 wèi for / to 還爲大司馬中兵參軍
2 31 so as to / in order to 以拯窮乏
3 30 zhī him / her / them / that 父廣之
4 29 將軍 jiāngjūn a general 車騎將軍
5 26 even / equal / uniform 張齊
6 25 guó a country / a state / a kingdom 王珍國
7 24 wèi Wei Dynasty 魏軍圍司州
8 24 pín a type of pearl 馬仙琕
9 24 xiān an immortal 馬仙琕
10 21 zhēn precious thing / treasure 王珍國
11 20 jūn army / military 魏軍圍司州
12 19 nián year 五年
13 17 wáng Wang 王珍國
14 17 qiān to move / to shift 累遷虎賁中郎將
15 16 太守 tài shǒu a governor of a province 南譙太守
16 16 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 刺史柳世隆臨渚餞別
17 16 zhòng many / all 魏將楊大眼大衆奄至
18 15 his / hers / its / theirs 珍國率其衆殿
19 14 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 仍密遣郄纂奉明鏡獻誠於高祖
20 14 god of cereals 衛尉張稷都督衆軍
21 13 jiāng will / shall (future tense) 齊世良將
22 13 zhōu a state / a province 魏軍圍司州
23 12 in / at 仍密遣郄纂奉明鏡獻誠於高祖
24 12 bīng soldier / troops 還爲大司馬中兵參軍
25 11 shì matter / thing / item 都督梁秦二州諸軍事
26 11 again / more / repeatedly 復出爲安成內史
27 11 èr two 建平二郡太守
28 11 jùn a commandery / a prefecture 時郡境苦饑
29 11 yuē to speak / to say 乃歎曰
30 11 hái also / in addition / more 見珍國還裝輕素
31 10 rén person / people / a human being 沛國相人也
32 10 nán south 南秦梁二州刺史
33 10 and 與稷會尚書僕射王亮等於西鐘下
34 9 also / too 沛國相人也
35 9 not / no 故不至大敗
36 9 使 shǐ to make / to cause 明帝使徐州刺史裴叔業攻拔渦陽
37 9 meaning / sense 義師起
38 8 chéng a city / a town 入頓建康城
39 8 wèi to guard / to protect / to defend 以功授右衛將軍
40 8 諸軍 zhū jūn various armies 都督梁秦二州諸軍事
41 8 rate / frequency 率兵助焉
42 8 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃發米散財
43 8 zhōng middle 還爲大司馬中兵參軍
44 8 yān where / how 率兵助焉
45 8 yòu again / also 珍國又率衆距之
46 8 司馬 sīmǎ official post of minister of war 還爲大司馬中兵參軍
47 7 qiǎn to send / to dispatch 仍密遣郄纂奉明鏡獻誠於高祖
48 7 shī teacher 義師起
49 7 zhì to / until 官至散騎常侍
50 7 益州 Yìzhōu Yizhou 軍還益州
51 7 chū to go out 復出爲安成內史
52 7 jìn to enter 當進不求名
53 7 to break / to ruin / to destroy 莫不摧破
54 7 jié festival / a special day 乃假節
55 6 zài in / at 良在可嘉
56 6 lèi to be tired 累遷虎賁中郎將
57 6 dōng east 東昏召珍國以衆還京師
58 6 gōng merit 以功授右衛將軍
59 6 tǎo to seek 討捕盜賊
60 6 huì can / be able to 與稷會尚書僕射王亮等於西鐘下
61 6 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 爲王茂軍所敗
62 6 zhāng a sheet / a leaf 張齊
63 6 níng Nanjing 遷寧朔將軍
64 6 naturally / of course / certainly 勒兵入自雲龍門
65 6 shén what 甚副吾意也
66 6 jiā to add 加給事中
67 6 no 以無功
68 6 residence / dwelling 自爲將及居州郡
69 6 big / great / huge / large / major 還爲大司馬中兵參軍
70 5 武將 wǔjiàng a general / a military leader / a fierce man 信武將軍
71 5 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 官至散騎常侍
72 5 an official institution / a state bureau 珍國引稷於衛尉府
73 5 district / county 邑千戶
74 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 不苦其多
75 5 jiē all / each and every / in all cases 皆以任焉
76 5 néng can / able 治有能名
77 5 hūn dusk / nightfall / twilight 東昏召珍國以衆還京師
78 5 guī to go back / to return 使中書舍人裴長穆等奉東昏首歸高祖
79 5 a measure word for companies, households, door, families, etc 邑千戶
80 5 梁州 Liángzhōu Liangzhou 會梁州長史夏侯道遷以州降魏
81 5 yuán monetary unit / dollar 魏任城王元澄寇鐘離
82 5 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 魏軍退
83 5 four 視事四年
84 5 child / son 昔田子泰固辭絹穀
85 5 chí to grasp / to hold 出爲使持節
86 5 to die
87 5 yǒu is / are / to exist 治有能名
88 5 都督 dōudū to lead / to command 衛尉張稷都督衆軍
89 5 mán Man people 安蠻二郡太守
90 5 hóu marquis / lord 封灄陽縣侯
91 5 guǎng wide / large / vast 父廣之
92 5 xìn to believe / to trust 信武將軍
93 5 horse 馬仙琕
94 5 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 高祖笑而美之
95 5 to enter 入爲越騎校尉
96 4 gěi to give 給鼓吹一部
97 4 to help / to assist 起珍國爲輔國將軍
98 4 dāng to be / to act as / to serve as 當與爾以心力自效耳
99 4 qīng minister / high officer 卿愛人治國
100 4 míng measure word for people 治有能名
101 4 yáng sun 明帝使徐州刺史裴叔業攻拔渦陽
102 4 to supervise 仍遷都督司州諸軍事
103 4 shuò first day of the lunar month 遷寧朔將軍
104 4 zhǎn to cut / to chop / to sever 卽東昏於內殿斬之
105 4 otherwise / but / however 會稽太守王敬則反
106 4 zōng school / sect 葭萌人任令宗因衆之患魏也
107 4 réng yet / still / as ever 仍遷巴東
108 4 zǒu to walk / to go / to move 棄軍走
109 4 jīn gold 高祖斷金以報之
110 4 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故不至大敗
111 4 father 父廣之
112 4 shǎo few 有如珍國者少矣
113 4 京師 jīngshī a capital city 東昏召珍國以衆還京師
114 4 懸瓠 xuánhù Xuanhu 以懸瓠來降
115 4 zhēng to march / to travel on a long journey 徵還爲員外散騎常侍
116 4 yòu right / right-hand 以功授右衛將軍
117 4 wèi Eighth earthly branch 未獲上報
118 4 zuǒ left 遷左衛將軍
119 4 to go through / to experience / to take place 初事荊府司馬垣歷生
120 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 復出爲安成內史
121 4 yīn because 後因侍宴
122 4 如故 rúgù like an old friend 將軍如故
123 4 zhī to know 武帝雅相知賞
124 4 also / too 會超等亦相次退散
125 4 chū at first / at the beginning / initially 天監初
126 4 to arise / to get up 起珍國爲輔國將軍
127 4 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 有如珍國者少矣
128 4 fēng to seal / to close off 封灄陽縣侯
129 4 liáng a bridge 都督梁秦二州諸軍事
130 4 jiàng to descend / to fall / to drop 會梁州長史夏侯道遷以州降魏
131 4 shēng to be born / to give birth 魏豫州人白皁生殺其刺史琅邪王司馬慶曾
132 4 shǒu hand 齊高帝手敕云
133 4 zhàn war / fighting / battle 仙琕每戰
134 4 tóng like / same / similar 與衆軍同討焉
135 4 yǎn eye 魏將楊大眼大衆奄至
136 4 shí time / a period of time 時郡境苦饑
137 3 士卒 shìzú a soldier / a private 能與士卒同勞逸
138 3 shā to kill / to murder / to slaughter 魏豫州人白皁生殺其刺史琅邪王司馬慶曾
139 3 lái to come 以懸瓠來降
140 3 殿 diàn a hall / a palace / a temple 珍國率其衆殿
141 3 西 The West 與稷會尚書僕射王亮等於西鐘下
142 3 liáo to hunt at night by torches 齊上夷獠義租
143 3 gǒu in a sordid way 苟自嫌絕也
144 3 徐州 Xúzhōu Xuzhou 明帝使徐州刺史裴叔業攻拔渦陽
145 3 sufficient / enough 魏將王足寇巴
146 3 shòu to teach 以功授右衛將軍
147 3 to contribute to funeral expenses 賻錢十萬
148 3 豫州 Yùzhōu Yuzhou 豫州刺史
149 3 sān three 會超等守三關
150 3 past / former times 昔田子泰固辭絹穀
151 3 zhòng middle brother 高祖使仙琕故人姚仲賓說之
152 3 jiā reeds 葭萌人任令宗因衆之患魏也
153 3 méng a bud / a sprout 葭萌人任令宗因衆之患魏也
154 3 yǐn to lead / to guide 珍國引稷於衛尉府
155 3 duàn absolutely / decidedly 高祖斷金以報之
156 3 hair 乃發米散財
157 3 十一 shíyī eleven 魏衆免者十一二
158 3 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固乞留京師
159 3 to ride an animal or bicycle 入爲越騎校尉
160 3 shēn human body / torso 身衣不過布帛
161 3 guān to close 會超等守三關
162 3 dùn a time / a meal 入頓建康城
163 3 shì a generation 齊世良將
164 3 yún cloud 齊高帝手敕云
165 3 ān calm / still / quiet / peaceful 復出爲安成內史
166 3 xiāng each other / one another / mutually 沛國相人也
167 3 冠軍 guànjūn champion 珍國起家冠軍行參軍
168 3 martial / military 遷武騎常侍
169 3 to take charge of / to manage / to administer 魏軍圍司州
170 3 jià vacation 乃假節
171 3 kòu bandit / thieve 魏任城王元澄寇鐘離
172 3 hòu after / later 後因侍宴
173 3 zhēng to march / to travel on a long journey 征虜將軍
174 3 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 冠軍長史
175 3 巴西 bāxī Brazil 巴西太守
176 3 xíng to walk / to move 珍國起家冠軍行參軍
177 3 參軍 cānjūn to join the army 珍國起家冠軍行參軍
178 3 běi north 王師北討
179 3 such as / for example / for instance 有如珍國者少矣
180 3 zào to make / to build / to manufacture 蒙大造之恩
181 3 南安 nánān Nan'an 齊進戍南安
182 3 xiàn county 封灄陽縣侯
183 3 wēi power / might / prestige 諡曰威
184 3 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign 天監初
185 3 xià next 與稷會尚書僕射王亮等於西鐘下
186 3 shì funerary name / posthumous name or title 諡曰威
187 3 十萬 shí wàn one hundred thousand 賻錢十萬
188 3 jǐng sunlight 郡人姚景和聚合蠻蜒
189 3 shǔ Sichuan
190 3 huò or / either / else 或云橫桑人也
191 3 suì to comply with / to follow along 遂留鎮焉
192 3 yīn cloudy / overcast 南汝陰
193 3 words / speech / expression / phrase / dialog 辭不拜
194 3 to reach 及長
195 3 shù straight vertical character stroke 魏將傅豎眼寇南安
196 3 cháng always / ever / often / frequently / constantly 臣常患魏衆少
197 3 letter / symbol / character 字靈馥
198 3 liáng good / virtuous / respectable 齊世良將
199 2 十四 shí sì fourteen 十四年
200 2 dài to represent / to substitute / to replace 晚代將家子弟
201 2 shān a mountain / a hill / a peak 累破山蠻
202 2 bài to defeat / to vanquish 故不至大敗
203 2 xiàn to offer / to present 仍密遣郄纂奉明鏡獻誠於高祖
204 2 qín Shaanxi 都督梁秦二州諸軍事
205 2 答曰 dá yuē to reply 敕答曰
206 2 láo to toil 高祖勞之曰
207 2 road / path / way 路經江州
208 2 and 郡人姚景和聚合蠻蜒
209 2 Henan 督豫北豫霍三州諸軍事
210 2 zhèn town 遂留鎮焉
211 2 明帝 Míngdì Emperor Ming of Han 明帝使徐州刺史裴叔業攻拔渦陽
212 2 nèi inside / interior 卽東昏於內殿斬之
213 2 Miǎn Myanmar 隨齊安陸王蕭緬
214 2 shì to attend on 侍中
215 2 琅邪 lángxié Langye 魏豫州人白皁生殺其刺史琅邪王司馬慶曾
216 2 qīng clear / pure / clean 郡境清謐
217 2 jìng boundary / frontier / boundary 時郡境苦饑
218 2 you / thou 南汝陰
219 2 二千 èr qiān two thousand 此真可謂良二千石也
220 2 zhuàng robust 高祖壯其言
221 2 no 高祖弗許
222 2 lóng grand / intense / prosperous 刺史柳世隆臨渚餞別
223 2 xiāng Hunan 都督湘州諸軍事
224 2 sāng mulberry tree 世居橫桑
225 2 cotton cloth / textiles / linen 布百匹
226 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 毀瘠過禮
227 2 qián front 戶邑如前
228 2 wàn ten thousand 魏徐州刺史盧昶以衆十餘萬赴焉
229 2 lín to face / to overlook 刺史柳世隆臨渚餞別
230 2 xiāo mournful / dejected 隨齊安陸王蕭緬
231 2 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 李居士
232 2 mén door / gate / doorway / gateway 使珍國出屯朱雀門
233 2 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 除都官尚書
234 2 be apart from 珍國又率衆距之
235 2 jié quick / nimble / prompt 故戰多克捷
236 2 chōng to charge at 當其沖者
237 2 younger brother 晚代將家子弟
238 2 bīn a guest / a visitor 高祖使仙琕故人姚仲賓說之
239 2 bǎi one hundred 布百匹
240 2 cóng from 時城中咸思從義
241 2 yún cloud 爲雲騎將軍
242 2 yáo handsome / elegant 高祖使仙琕故人姚仲賓說之
243 2 guān an office 官至散騎常侍
244 2 chuán to transmit 又立臺傳
245 2 xián salty / briny 時城中咸思從義
246 2 shū book 使中書舍人裴長穆等奉東昏首歸高祖
247 2 shū father's younger brother 明帝使徐州刺史裴叔業攻拔渦陽
248 2 píng flat / level / smooth 敬則平
249 2 yǒng perpetually / eternally / forever 永明初
250 2 齊安 qíān Qi An 隨齊安陸王蕭緬
251 2 trip / journey 振旅還京師
252 2 this / these 此真可謂良二千石也
253 2 yīng England 魏中山王元英率衆十萬攻懸瓠
254 2 to prevail 以寡克衆
255 2 zhòng heavy 王珍國字德重
256 2 jīng to go through / to experience 路經江州
257 2 明鏡 míng jìng a clear mirror 仍密遣郄纂奉明鏡獻誠於高祖
258 2 chì an imperial decree 齊高帝手敕云
259 2 to connect / to inherit / to succeed 子僧度嗣
260 2 ér son 遣副將齊苟兒以兵二千助守懸瓠
261 2 zhèn to shake / to flap / to vibrate / to brace 加振遠將軍
262 2 suì age 是歲
263 2 meter 乃發米散財
264 2 father's elder brother 父伯鸞
265 2 bitterness / bitter flavor 時郡境苦饑
266 2 suí to follow 隨齊安陸王蕭緬
267 2 to go / to visit / to attend 高祖使仙琕赴之
268 2 é Russia 俄而仙琕母卒
269 2 永元 Yǒng Yuán Yong Yuan reign 永元中
270 2 zhí straight 遷通直散騎常侍
271 2 yùn to move / to transport / to use / to apply 日鈔運漕
272 2 jīng thorns / brambles 初事荊府司馬垣歷生
273 2 end / final stage / latter part 建武末
274 2 鐘離 zhōnglí Zhongli 鐘離太守
275 2 梁書 Liáng Shū Book of Liang 梁書卷第十七
276 2 qián money / currency 賻錢十萬
277 2 rèn to bear / to undertake 罷任還都
278 2 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 固乞留京師
279 2 to allow / to permit 稷許之
280 2 méi not have 南鄭沒於魏
281 2 十年 shí nián ten years / decade 十年
282 2 a tutor / a teacher 魏將傅豎眼寇南安
283 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 累表請解
284 2 to calculate / to compute / to count 陰與定計
285 2 fine jade 徐元瑜
286 2 zēng to increase / to add to / to augment 增邑六百戶
287 2 xiàn to submerge / to sink / to plunge 會壽陽新陷
288 2 to strike / to hit / to beat 南安太守皇甫諶及宗範逆擊之
289 2 hào number 俄進號貞威將軍
290 2 bài to bow / to pay respect to 辭不拜
291 2 extra / surplus / remainder 魏徐州刺史盧昶以衆十餘萬赴焉
292 2 promptly / right away 卽東昏於內殿斬之
293 2 bēn energetic 累遷虎賁中郎將
294 2 chén minister / statesman / official 黃金謹在臣肘
295 2 中郎將 zhōnglángjiāng palace general 累遷虎賁中郎將
296 2 zhòu descendants 申胄
297 2 chǎng (of the day) long 魏徐州刺史盧昶以衆十餘萬赴焉
298 2 measure word for bolts of cloth, etc 布百匹
299 2 shí ten 魏徐州刺史盧昶以衆十餘萬赴焉
300 2 Mu 使中書舍人裴長穆等奉東昏首歸高祖
301 2 不敢 bùgǎn to not dare 不敢失墜
302 2 měi each / every 每歎曰
303 2 fàn a pattern / model / rule / law 督南梁州長史席宗範諸軍迎令宗
304 2 起家 qǐjiā to start out by / to grow an enterprise beginning with / to begin one's career by 珍國起家冠軍行參軍
305 2 fèng to offer / to present 仍密遣郄纂奉明鏡獻誠於高祖
306 2 yào to want / to wish for 珍國潛結稷腹心張齊要稷
307 2 太子 tàizǐ a crown prince 太子右衛率
308 2 clothes / clothing 身衣不過布帛
309 2 zhào an imperial decree 詔贈車騎將軍
310 2 yōu to worry / to be concerned 以父憂去職
311 2 day of the month / a certain day 日鈔運漕
312 2 biān side / boundary / edge / margin 魏將王肅侵邊
313 2 péi look of a flowing gown 明帝使徐州刺史裴叔業攻拔渦陽
314 2 héng horizontal / transverse 世居橫桑
315 2 dìng to decide 陰與定計
316 2 sòng Song Dynasty 宋冠軍司馬
317 2 常侍 chángshì a personal attendant 常侍如故
318 2 Li 李居士
319 2 jiù to save / to rescue 仙琕不能救
320 2 衛尉 wèiwèi Commandant of Guards 衛尉張稷都督衆軍
321 2 zèng to give a present 詔贈車騎將軍
322 2 final particle 有如珍國者少矣
323 2 車騎 chēqí carraige and horses 車騎將軍
324 2 deputy / assistant / vice- 甚副吾意也
325 2 yuǎn far / distant 加振遠將軍
326 2 shù a garrison 齊進戍南安
327 2 內史 nèishǐ Censor / Administrator 遷桂陽內史
328 2 zhǎng director / chief / head / elder 使中書舍人裴長穆等奉東昏首歸高祖
329 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執齊苟兒
330 2 business / industry 明帝使徐州刺史裴叔業攻拔渦陽
331 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 乃發米散財
332 2 huàn to suffer from a misfortune 臣常患魏衆少
333 2 de potential marker 得米二十萬斛
334 2 便 biàn convenient / handy / easy 便復爲用
335 2 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月丙寅旦
336 2 tàn to sigh 乃歎曰
337 2 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 遣副將齊苟兒以兵二千助守懸瓠
338 2 wèn to ask 因問討賊方略
339 2 zhù to help / to assist 率兵助焉
340 2 yòng to use / to apply 便復爲用
341 2 suī although / even though 雖家居細事
342 2 zhì to place / to lay out 使齊置大劍
343 2 dàn to dread / to shrink from / to fear 魏人甚憚之
344 2 servant girl 仙琕幼名仙婢
345 2 liáng provisions 收其兵糧牛馬器械
346 2 建康 Jiànkāng Jiankang 入頓建康城
347 2 gōng to attack / to assault 明帝使徐州刺史裴叔業攻拔渦陽
348 2 děng et cetera / and so on 使中書舍人裴長穆等奉東昏首歸高祖
349 2 超等 chāoděng superior grade 會超等守三關
350 2 鄱陽 Póyáng Poyang 益州刺史鄱陽王遣齊帥衆三萬
351 2 yán to speak / to say / said 高祖壯其言
352 2 xīng to flourish / to be popular 珍國步道出魏興
353 2 jìng to respect /to honor 會稽太守王敬則反
354 2 to take / to get / to fetch 皆仰益州取足
355 2 to ward off with hand / to defend 魏東益州刺史元法僧遣子景隆來拒齊師
356 2 tiger 累遷虎賁中郎將
357 2 what / where / which 何功可論
358 1 wèi to call 謂弟仲艾曰
359 1 少有 shǎoyǒu uncommon 少有膽氣
360 1 contrary / opposite / backwards / upside down 南安太守皇甫諶及宗範逆擊之
361 1 qiáo a drum tower 譙二郡太守
362 1 梓潼 zǐtóng Zitong 梓潼二郡太守
363 1 yǐn to govern 丹陽尹
364 1 female / feminine
365 1 can / may / permissible 何功可論
366 1 to kill / to massacre 卿勿以戮使斷運
367 1 明旦 míngdàn dawn 明旦
368 1 shàng top / a high position 齊上夷獠義租
369 1 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 陳吏部尚書姚察曰
370 1 ministry / department 齊在益部累年
371 1 quiet 郡境清謐
372 1 zhēn virtuous / chaste / pure 俄進號貞威將軍
373 1 fén a grave 負土成墳
374 1 luàn chaotic / disorderly 崔慧景亂
375 1 qiú to request 當進不求名
376 1 tíng a courtyard 常單身潛入敵庭
377 1 lǐng neck 領南汝陰太守
378 1 miǎn to spare 魏衆免者十一二
379 1 shēn deep 卿體國情深
380 1 等於 děngyú to equal 與稷會尚書僕射王亮等於西鐘下
381 1 lèi kind / type / class / category 多此類也
382 1 去職 qùzhí to leave office 以父憂去職
383 1 勞逸 láoyì work and rest 能與士卒同勞逸
384 1 a man / a male adult 子巖夫嗣
385 1 dùn to escape 昶遁走
386 1 zhǒng kind / type 種蔬菜
387 1 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 口未嘗言功
388 1 jiāng a large river 抄斷江路
389 1 zhù to inject / to pour into
390 1 xùn to give in to / to be swayed by / to comply with / to follow 仙琕於軍斬仲賓以徇
391 1 cuī to destroy / to break / to injure 莫不摧破
392 1 力戰 lìzhàn to fight with all one's might 仙琕力戰
393 1 to happen upon / to meet with by chance 遇下嚴酷
394 1 běn measure word for books 爲本校
395 1 to join / to combine 又遣直閤將軍武會超
396 1 fragrance / scent / aroma 字靈馥
397 1 to rent 齊上夷獠義租
398 1 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以威名行於庸
399 1 miàn side / surface 或面縛請罪
400 1 潛入 qiánrù to submerge / to infiltrate / to steal into 常單身潛入敵庭
401 1 xià summer 會梁州長史夏侯道遷以州降魏
402 1 cái money / wealth / riches / valuables 乃發米散財
403 1 zuò to sit 仙琕坐徵還
404 1 shì is / are / am / to be 是歲
405 1 黃金 huángjīn gold 黃金謹在臣肘
406 1 平生 píngshēng throughout one's life 乃平生願也
407 1 仁義 rén yì benevolence and righteousness 仁義何常
408 1 qīn relatives 能身親勞辱
409 1 六十七 liùshíqī 67 時年六十七
410 1 yán precipice / cliff / rockface 子巖夫嗣
411 1 yáo distant / remote 蕭遙光
412 1 相次 xiàng cì one after another 會超等亦相次退散
413 1 遊擊 yóujī to fight using guerrilla warfare 還爲遊擊將軍
414 1 所知 suǒ zhī known / what one knows 丈夫爲時所知
415 1 shēn to extend 申胄
416 1 chāo to copy / to transcribe 抄斷江路
417 1 皇甫 huángfǔ Huangfu 南安太守皇甫諶及宗範逆擊之
418 1 政績 zhèngjì (political) achievements / track record 張齊之政績
419 1 zhǒng mound / burial mound / senior 寒冢二戍
420 1 中山 zhōngshān Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname) 魏中山王元英率衆十萬攻懸瓠
421 1 céng once / already / former / previously 魏豫州人白皁生殺其刺史琅邪王司馬慶曾
422 1 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 十二月丙寅旦
423 1 hán \N 以功封浛洭縣伯
424 1 吳郡 Wújùn Wujun 吳郡張稷爲荊府司馬
425 1 慧景 Huì Jǐng Hui Jing 崔慧景亂
426 1 zhú a candle 齊自執燭以成謀
427 1 chéng honesty / sincerity 仍密遣郄纂奉明鏡獻誠於高祖
428 1 給事 gěishì official (imperial) position 加給事中
429 1 gāng just / barely / exactly 諡曰剛
430 1 聚合 jùhé to assemble together 郡人姚景和聚合蠻蜒
431 1 二十 èrshí twenty 得米二十萬斛
432 1 pèi copious / abundant 沛國相人也
433 1 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain 會稽太守王敬則反
434 1 precious
435 1 qiū fall / autumn 七年秋
436 1 gèng more / even more 而魏更增傅豎眼兵
437 1 eddy / whirlpool 明帝使徐州刺史裴叔業攻拔渦陽
438 1 to give / to bestow favors 復賜金帛
439 1 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 蒙大造之恩
440 1 普通 pǔtōng common / ordinary 普通四年
441 1 to butcher / to slaughter / to massacre 屠十餘城
442 1 南鄭 nánzhèng Nanzheng 南鄭沒於魏
443 1 bái white 魏豫州人白皁生殺其刺史琅邪王司馬慶曾
444 1 cǎo grass / straw / herbs 州鎮草創
445 1 chāo paper money 日鈔運漕
446 1 qiū Confucius 魏將丘突
447 1 chuàng to begin / to initiate / to inaugurate / to start / to create 州鎮草創
448 1 bǐng to get rid of / to put aside / to reject 所居無帷幕衾屏
449 1 校尉 xiàowèi a military officer 入爲越騎校尉
450 1 yíng to receive / to welcome / to greet 督南梁州長史席宗範諸軍迎令宗
451 1 zhǒu elbow 黃金謹在臣肘
452 1 冶鑄 yězhù to smelt and cast 興冶鑄
453 1 huǐ to destroy 毀瘠過禮
454 1 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 會稽太守王敬則反
455 1 shòu old age / long life 殺魏晉壽太守
456 1 三軍 sān jūn the Army, Navy, and Air Force 勇冠三軍
457 1 布帛 bù bó cloth and silk / cotton and silk textiles 身衣不過布帛
458 1 to pat / to console / to comfort 及其臨邊撫衆
459 1 to stop / to cease / to suspend 罷任還都
460 1 飲食 yǐn shí food and drink 行則飲食與廝養最下者同
461 1 三萬 sān wàn thirty thousand 益州刺史鄱陽王遣齊帥衆三萬
462 1 強兵 qiángbīng strong soldiers / make the military powerful 擁強兵
463 1 行者 xíngzhě practitioner 行者皆取給焉
464 1 ěr thus / so / like that 當與爾以心力自效耳
465 1 yóu also / as if / still 仙琕猶持兵於江西
466 1 調 tiáo to harmonize 調給衣糧資用
467 1 果敢 guǒgǎn courageous / daring 仙琕少以果敢聞
468 1 to protect / to guard 徵還爲護軍將軍
469 1 guān cap / crown / headgear 勇冠三軍
470 1 yuán to aid / to assist 馬廣率衆爲援
471 1 Xi 仍密遣郄纂奉明鏡獻誠於高祖
472 1 糧食 liángshi grains 齊沿路聚糧食
473 1 servant 行則飲食與廝養最下者同
474 1 an ancient measuring vessel / fifty liters 得米二十萬斛
475 1 討賊 tǎo zéi suppress the bandits 因問討賊方略
476 1 xún to search / to look for / to seek 尋加征遠將軍
477 1 guò to cross / to go over / to pass 毀瘠過禮
478 1 回應 huíyīng to respond 四方多回應
479 1 甘心 gānxīn to want to do something 士卒亦甘心爲之用
480 1 mào thick / lush / dense 爲王茂軍所敗
481 1 thin / emaciated 毀瘠過禮
482 1 處所 chǔsuǒ a place 伺知壁壘村落險要處所
483 1 to arrest / to catch / to seize 討捕盜賊
484 1 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 射鉤斬袪
485 1 chéng clear / limpid 魏任城王元澄寇鐘離
486 1 kuāng \N 以功封浛洭縣伯
487 1 yuàn to hope / to wish / to desire 乃平生願也
488 1 問曰 wèn yuē to ask 帝問曰
489 1 yīng should / ought 以應贍南梁
490 1 任令 rènlìng to allow (to happen) 葭萌人任令宗因衆之患魏也
491 1 東道 dōngdào host / official host 又當東道沖要
492 1 雒陽 Luòyáng Luoyang 送雒陽
493 1 idea 甚副吾意也
494 1 thing / matter 旣爲物情所附
495 1 cuī Cui 崔慧景亂
496 1 zāi exclamatory particle 信哉
497 1 qián hidden / secret / latent 珍國潛結稷腹心張齊要稷
498 1 鄉人 xiāngrén villager / fellow villager 推鄉人胡遜爲刺史
499 1 supreme ruler / emperor 帝問曰
500 1 十七 shíqī seventeen 十七年

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
巴东 巴東 bādōng Badong
bǎi
 1. cypress / cedar
 2. Berlin
 3. Bai
巴西 bāxī Brazil
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
城中 chéngzhōng Chengzhong
楚王 chǔ wáng Prince of Chu
丹阳 丹陽 Dānyáng Danyang County
扶风 扶風 fúfēng Fufeng
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
给事 給事 gěishì official (imperial) position
宫城 宮城 gōngchéng Miyagi
桂阳 桂陽 Guìyáng Guiyang
皇甫 huángfǔ Huangfu
慧景 Huì Jǐng Hui Jing
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江西 Jiāngxī Jiangxi
江州 jiāngzhōu Jiuzhou
建康 Jiànkāng Jiankang
建平 jiànpíng Jianping
建武 Jiànwǔ Jianwu reign
jīng
 1. thorns / brambles
 2. the state of Chu / Jing
 3. Jingzhou / Ching-chou
会稽 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain
琅邪 lángxié Langye
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁书 梁書 Liáng Shū Book of Liang
梁州 Liángzhōu Liangzhou
雒阳 雒陽 Luòyáng Luoyang
méi Mei
明帝 Míngdì
 1. Emperor Ming of Han
 2. Emperor Ming of Southern Qi
 3. Emperor Ming of Liu Song
南安 nánān Nan'an
南谯 南譙 nánqiáo Nanqiao
南郑 南鄭 nánzhèng Nanzheng
内史 內史 nèishǐ Censor / Administrator
平昌 Píng Chāng Pyeongchang
鄱阳 鄱陽 Póyáng Poyang
齐高帝 齊高帝 qí gāodì Emperor Gao of Southern Qi
齐安 齊安 qíān Qi An
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
Qu
任城 rènchéng Rencheng
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
尚书仆射 尚書僕射 Shàng Shū Pú Shè Shang Shu Pu She
尚书省 尚書省 Shàngshū shěng Imperial Secretariat
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
寿阳 壽陽 shòuyáng Shouyang
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
sòng
 1. Song Dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
天监 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign
天门 天門 tiānmén Tianmen
王肃 王肅 Wáng Sù Wang Su
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
魏晋 魏晉 Wèi-Jìn Wei and Jin dynasties
武帝 Wǔ Dì
 1. Emperor Wu of Han
 2. Emperor Wu of Southern Qi
 3. Emperor Wu of Song
吴郡 吳郡 Wújùn Wujun
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
Xi
xiāng
 1. Hunan
 2. Xiang dialect
新林 xīnlín Xinlin
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
悬瓠 懸瓠 xuánhù Xuanhu
徐州 Xúzhōu
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
兖州 兗州 Yǎnzhōu
 1. Yanzhou
 2. Yanzhou
姚察 yáo chá Yao Cha
Yǐng Ying
宜阳县 宜陽縣 yíyáng xiàn Yiyang county
益州 Yìzhōu Yizhou
永元 Yǒng Yuán Yong Yuan reign
永泰 yǒngtài Yongtai
云龙 雲龍 yúnlóng
 1. Yunlong
 2. Yunlong
豫章 yùzhāng Yuzhang
豫州 Yùzhōu Yuzhou
至大 Zhìdà Zhida reign
中华书局 中華書局 Zhōnghuá shūjú Zhonghua Book Company
钟离 鐘離 zhōnglí Zhongli
中山 zhōngshān
 1. Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname)
 2. Zhongshan
 3. Nakayama
主簿 zhǔbù official registrar (of a county etc) in imperial China
梓潼 zǐtóng Zitong

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English