Glossary and Vocabulary for Book of Southern Qi 南齊書, 卷二十 列傳第一 皇后 Volume 20 Biographies 1: Empresses and Consorts

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 41 wéi to act as; to serve 貴人爲三夫人
2 41 wéi to change into; to become 貴人爲三夫人
3 41 wéi to be; is 貴人爲三夫人
4 41 wéi to do 貴人爲三夫人
5 41 wèi to support; to help 貴人爲三夫人
6 41 wéi to govern 貴人爲三夫人
7 30 zhī to go 以淑爲溫恭之稱
8 30 zhī to arrive; to go 以淑爲溫恭之稱
9 30 zhī is 以淑爲溫恭之稱
10 30 zhī to use 以淑爲溫恭之稱
11 30 zhī Zhi 以淑爲溫恭之稱
12 30 hòu after; later 妃爲亞后之名
13 30 hòu empress; queen 妃爲亞后之名
14 30 hòu sovereign 妃爲亞后之名
15 30 hòu the god of the earth 妃爲亞后之名
16 30 hòu late; later 妃爲亞后之名
17 30 hòu offspring; descendents 妃爲亞后之名
18 30 hòu to fall behind; to lag 妃爲亞后之名
19 30 hòu behind; back 妃爲亞后之名
20 30 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 妃爲亞后之名
21 30 hòu Hou 妃爲亞后之名
22 30 hòu after; behind 妃爲亞后之名
23 30 hòu following 妃爲亞后之名
24 30 hòu to be delayed 妃爲亞后之名
25 30 hòu to abandon; to discard 妃爲亞后之名
26 30 hòu feudal lords 妃爲亞后之名
27 30 hòu Hou 妃爲亞后之名
28 27 nián year 七年
29 27 nián New Year festival 七年
30 27 nián age 七年
31 27 nián life span; life expectancy 七年
32 27 nián an era; a period 七年
33 27 nián a date 七年
34 27 nián time; years 七年
35 27 nián harvest 七年
36 27 nián annual; every year 七年
37 18 皇后 huánghòu empress 皇后
38 18 皇后 huánghòu emperor 皇后
39 17 fēi an imperial concubine 妃爲亞后之名
40 17 fēi consort of a prince 妃爲亞后之名
41 17 fēi consort; spouse 妃爲亞后之名
42 17 fēi a female deity 妃爲亞后之名
43 17 pèi to marry 妃爲亞后之名
44 16 rén person; people; a human being 中才人
45 16 rén Kangxi radical 9 中才人
46 16 rén a kind of person 中才人
47 16 rén everybody 中才人
48 16 rén adult 中才人
49 16 rén somebody; others 中才人
50 16 rén an upright person 中才人
51 12 gōng a palace 太子宮置三內職
52 12 gōng Gong 太子宮置三內職
53 12 gōng a dwelling 太子宮置三內職
54 12 gōng a temple 太子宮置三內職
55 12 gōng the first note in the pentatonic scale 太子宮置三內職
56 12 sān three 貴人爲三夫人
57 12 sān third 貴人爲三夫人
58 12 sān more than two 貴人爲三夫人
59 12 sān very few 貴人爲三夫人
60 12 sān San 貴人爲三夫人
61 11 shì clan; a branch of a lineage 后母胡氏爲永昌縣靖君
62 11 shì Kangxi radical 83 后母胡氏爲永昌縣靖君
63 11 shì family name; clan name 后母胡氏爲永昌縣靖君
64 11 shì maiden name; nee 后母胡氏爲永昌縣靖君
65 11 shì shi 后母胡氏爲永昌縣靖君
66 11 shì shi 后母胡氏爲永昌縣靖君
67 11 shì Shi 后母胡氏爲永昌縣靖君
68 11 shì shi 后母胡氏爲永昌縣靖君
69 11 shì lineage 后母胡氏爲永昌縣靖君
70 11 zhī zhi 后母胡氏爲永昌縣靖君
71 10 太祖 tàizǔ Taizu; Great Ancestor 后生太祖
72 10 太祖 tàizǔ progenitor 后生太祖
73 10 yuē to speak; to say 有相者謂后曰
74 10 yuē Kangxi radical 73 有相者謂后曰
75 10 yuē to be called 有相者謂后曰
76 10 wèi position; location; place 位在九嬪
77 10 wèi bit 位在九嬪
78 10 wèi a seat 位在九嬪
79 10 wèi a post 位在九嬪
80 10 wèi a rank; status 位在九嬪
81 10 wèi a throne 位在九嬪
82 10 wèi Wei 位在九嬪
83 10 wèi the standard form of an object 位在九嬪
84 10 wèi a polite form of address 位在九嬪
85 10 wèi at; located at 位在九嬪
86 10 wèi to arrange 位在九嬪
87 10 emperor; supreme ruler 嫁于宣帝
88 10 the ruler of Heaven 嫁于宣帝
89 10 a god 嫁于宣帝
90 10 imperialism 嫁于宣帝
91 9 to use; to grasp 以淑爲溫恭之稱
92 9 to rely on 以淑爲溫恭之稱
93 9 to regard 以淑爲溫恭之稱
94 9 to be able to 以淑爲溫恭之稱
95 9 to order; to command 以淑爲溫恭之稱
96 9 used after a verb 以淑爲溫恭之稱
97 9 a reason; a cause 以淑爲溫恭之稱
98 9 Israel 以淑爲溫恭之稱
99 9 Yi 以淑爲溫恭之稱
100 9 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign; 0 CE 建元元年
101 8 zhāo illustrious 復置昭容
102 8 zhāo bright; luminous 復置昭容
103 8 zhāo to display clearly 復置昭容
104 8 zhāo the sun's brightness 復置昭容
105 8 zhāo obvious 復置昭容
106 8 zhāo light 復置昭容
107 8 zhāo ancestral sequence on the left side of the ancestral hall 復置昭容
108 8 zhāo Zhao 復置昭容
109 8 zèng to give a present 贈外祖父肈之金紫光祿大夫
110 8 zèng to bestow; to confer 贈外祖父肈之金紫光祿大夫
111 8 to give 后夢人以兩甌麻粥與之
112 8 to accompany 后夢人以兩甌麻粥與之
113 8 to particate in 后夢人以兩甌麻粥與之
114 8 of the same kind 后夢人以兩甌麻粥與之
115 8 to help 后夢人以兩甌麻粥與之
116 8 for 后夢人以兩甌麻粥與之
117 8 míng bright; luminous; brilliant 昇明三年
118 8 míng Ming 昇明三年
119 8 míng Ming Dynasty 昇明三年
120 8 míng obvious; explicit; clear 昇明三年
121 8 míng intelligent; clever; perceptive 昇明三年
122 8 míng to illuminate; to shine 昇明三年
123 8 míng consecrated 昇明三年
124 8 míng to understand; to comprehend 昇明三年
125 8 míng to explain; to clarify 昇明三年
126 8 míng Souther Ming; Later Ming 昇明三年
127 8 míng the world; the human world; the world of the living 昇明三年
128 8 míng eyesight; vision 昇明三年
129 8 míng a god; a spirit 昇明三年
130 8 míng fame; renown 昇明三年
131 8 míng open; public 昇明三年
132 8 míng clear 昇明三年
133 8 míng to become proficient 昇明三年
134 8 míng to be proficient 昇明三年
135 8 míng virtuous 昇明三年
136 8 míng open and honest 昇明三年
137 8 míng clean; neat 昇明三年
138 8 míng remarkable; outstanding; notable 昇明三年
139 8 míng next; afterwards 昇明三年
140 8 míng positive 昇明三年
141 8 王妃 wángfēi a princess 后少與豫章王妃庾氏爲娣姒
142 7 mother 母桓氏上虞都鄉君
143 7 Kangxi radical 80 母桓氏上虞都鄉君
144 7 female 母桓氏上虞都鄉君
145 7 female elders; older female relatives 母桓氏上虞都鄉君
146 7 parent; source; origin 母桓氏上虞都鄉君
147 7 all women 母桓氏上虞都鄉君
148 7 to foster; to nurture 母桓氏上虞都鄉君
149 7 a large proportion of currency 母桓氏上虞都鄉君
150 7 investment capital 母桓氏上虞都鄉君
151 7 夫人 fūren wife 夫人
152 7 夫人 fūren Mrs. 夫人
153 7 夫人 fūren the wife of a feudal lord 夫人
154 7 夫人 fūren a consort of the emperor 夫人
155 7 夫人 fūren lady; madam 夫人
156 7 jūn sovereign; monarch; lord; gentleman; ruler 后母胡氏爲永昌縣靖君
157 7 jūn a mistress 后母胡氏爲永昌縣靖君
158 7 jūn date-plum 后母胡氏爲永昌縣靖君
159 7 jūn the son of heaven 后母胡氏爲永昌縣靖君
160 7 jūn to rule 后母胡氏爲永昌縣靖君
161 7 建元 jiànyuán Jian Yuan reign 建元元年
162 7 建元 jiànyuán Jian Yuan reign 建元元年
163 7 建元 jiànyuán Jian Yuan reign 建元元年
164 7 zhì to place; to lay out 因襲增置
165 7 zhì to establish; to set up; to install 因襲增置
166 7 zhì to buy 因襲增置
167 7 zhì a relay station 因襲增置
168 7 zhì to release; to set free; to pardon 因襲增置
169 7 zhì to discard; to abandon 因襲增置
170 7 zhì to set aside 因襲增置
171 6 huá Chinese 脩華
172 6 huá illustrious; splendid 脩華
173 6 huā a flower 脩華
174 6 huā to flower 脩華
175 6 huá China 脩華
176 6 huá empty; flowery 脩華
177 6 huá brilliance; luster 脩華
178 6 huá elegance; beauty 脩華
179 6 huā a flower 脩華
180 6 huá extravagant; wasteful; flashy 脩華
181 6 huá makeup; face powder 脩華
182 6 huá flourishing 脩華
183 6 huá a corona 脩華
184 6 huá years; time 脩華
185 6 huá your 脩華
186 6 huá essence; best part 脩華
187 6 huá grey 脩華
188 6 huà Hua 脩華
189 6 huá literary talent 脩華
190 6 huá literary talent 脩華
191 6 huá an article; a document 脩華
192 6 Qi 家人矜其勞
193 6 dào way; road; path 宣孝陳皇后諱道止
194 6 dào principle; a moral; morality 宣孝陳皇后諱道止
195 6 dào Tao; the Way 宣孝陳皇后諱道止
196 6 dào to say; to speak; to talk 宣孝陳皇后諱道止
197 6 dào to think 宣孝陳皇后諱道止
198 6 dào circuit; a province 宣孝陳皇后諱道止
199 6 dào a course; a channel 宣孝陳皇后諱道止
200 6 dào a method; a way of doing something 宣孝陳皇后諱道止
201 6 dào a doctrine 宣孝陳皇后諱道止
202 6 dào Taoism; Daoism 宣孝陳皇后諱道止
203 6 dào a skill 宣孝陳皇后諱道止
204 6 dào a sect 宣孝陳皇后諱道止
205 6 dào a line 宣孝陳皇后諱道止
206 6 infix potential marker 不殊蕃國
207 6 xīng to flourish; to be popular 亦足興家矣
208 6 xìng interest 亦足興家矣
209 6 xīng to spring up; to get up 亦足興家矣
210 6 xīng to move 亦足興家矣
211 6 xīng to generate interest 亦足興家矣
212 6 xīng to promote 亦足興家矣
213 6 xīng to start; to begin 亦足興家矣
214 6 xīng to permit; to allow 亦足興家矣
215 6 xīng Xing 亦足興家矣
216 6 xīng prosperous 亦足興家矣
217 6 xìng to be happy 亦足興家矣
218 6 xìng to like 亦足興家矣
219 6 xìng to make an analogy 亦足興家矣
220 6 xìng affective image 亦足興家矣
221 6 míng fame; renown; reputation 妃爲亞后之名
222 6 míng a name; personal name; designation 妃爲亞后之名
223 6 míng rank; position 妃爲亞后之名
224 6 míng an excuse 妃爲亞后之名
225 6 míng life 妃爲亞后之名
226 6 míng to name; to call 妃爲亞后之名
227 6 míng to express; to describe 妃爲亞后之名
228 6 míng to be called; to have the name 妃爲亞后之名
229 6 míng to own; to possess 妃爲亞后之名
230 6 míng famous; renowned 妃爲亞后之名
231 6 míng moral 妃爲亞后之名
232 6 shòu old age; long life 父壽之
233 6 shòu lifespan 父壽之
234 6 shòu age 父壽之
235 6 shòu birthday 父壽之
236 6 shòu Shou 父壽之
237 6 shòu to give gold or silk in congratulations 父壽之
238 6 shòu used in preparation for death 父壽之
239 6 永明 yǒngmíng Yongming 永明元年
240 6 wáng Wang 門生王清與墓工始下鍤
241 6 wáng a king 門生王清與墓工始下鍤
242 6 wáng Kangxi radical 96 門生王清與墓工始下鍤
243 6 wàng to be king; to rule 門生王清與墓工始下鍤
244 6 wáng a prince; a duke 門生王清與墓工始下鍤
245 6 wáng grand; great 門生王清與墓工始下鍤
246 6 wáng to treat with the ceremony due to a king 門生王清與墓工始下鍤
247 6 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 門生王清與墓工始下鍤
248 6 wáng the head of a group or gang 門生王清與墓工始下鍤
249 6 wáng the biggest or best of a group 門生王清與墓工始下鍤
250 6 高宗 Gāozōng Emperor Gaozong of Song 高宗等冬月猶無縑纊
251 6 高宗 Gāozōng Emperor Gaozong of Tang 高宗等冬月猶無縑纊
252 6 高宗 Gāozōng Gaozong 高宗等冬月猶無縑纊
253 6 tài grand 印綬如太妃
254 6 tài tera 印綬如太妃
255 6 tài senior 印綬如太妃
256 6 tài most senior member 印綬如太妃
257 6 ér Kangxi radical 126 覺而乳大出
258 6 ér as if; to seem like 覺而乳大出
259 6 néng can; able 覺而乳大出
260 6 ér whiskers on the cheeks; sideburns 覺而乳大出
261 6 ér to arrive; up to 覺而乳大出
262 6 èr two 太祖年二歲
263 6 èr Kangxi radical 7 太祖年二歲
264 6 èr second 太祖年二歲
265 6 èr twice; double; di- 太祖年二歲
266 6 èr more than one kind 太祖年二歲
267 5 xuān to declare; to announce 宣孝陳皇后諱道止
268 5 xuān Xuan 宣孝陳皇后諱道止
269 5 xuān to issue an imperial command; to summon to the imperial court 宣孝陳皇后諱道止
270 5 xuān fine writing paper; xuan paper 宣孝陳皇后諱道止
271 5 xuān to teach; to instruct 宣孝陳皇后諱道止
272 5 xuān an epithet for Confucius 宣孝陳皇后諱道止
273 5 xuān an archaic unit of length 宣孝陳皇后諱道止
274 5 xuān to disseminate; to propagate 宣孝陳皇后諱道止
275 5 xuān to vent; to drain 宣孝陳皇后諱道止
276 5 xuān Xuan 宣孝陳皇后諱道止
277 5 xuān to show; to display 宣孝陳皇后諱道止
278 5 xuān commonplace; widespread 宣孝陳皇后諱道止
279 5 xuān greying [hair]; black and white [hair] 宣孝陳皇后諱道止
280 5 Kangxi radical 71 高宗等冬月猶無縑纊
281 5 to not have; without 高宗等冬月猶無縑纊
282 5 mo 高宗等冬月猶無縑纊
283 5 to not have 高宗等冬月猶無縑纊
284 5 Wu 高宗等冬月猶無縑纊
285 5 cóng to follow 宣帝從任在外
286 5 cóng to comply; to submit; to defer 宣帝從任在外
287 5 cóng to participate in something 宣帝從任在外
288 5 cóng to use a certain method or principle 宣帝從任在外
289 5 cóng something secondary 宣帝從任在外
290 5 cóng remote relatives 宣帝從任在外
291 5 cóng secondary 宣帝從任在外
292 5 cóng to go on; to advance 宣帝從任在外
293 5 cōng at ease; informal 宣帝從任在外
294 5 zòng a follower; a supporter 宣帝從任在外
295 5 zòng to release 宣帝從任在外
296 5 zòng perpendicular; longitudinal 宣帝從任在外
297 5 jìng to respect /to honor 謚曰敬侯
298 5 jìng gratitude; congratulations 謚曰敬侯
299 5 jìng to offer out of politeness or ceremony 謚曰敬侯
300 5 jìng a gift given in honor 謚曰敬侯
301 5 jìng solemn /serious 謚曰敬侯
302 5 jìng to alert /to warn 謚曰敬侯
303 5 jìng protocol; courtesy 謚曰敬侯
304 5 jìng Jing 謚曰敬侯
305 5 shì a generation 世不同矣
306 5 shì a period of thirty years 世不同矣
307 5 shì the world 世不同矣
308 5 shì years; age 世不同矣
309 5 shì a dynasty 世不同矣
310 5 shì secular; worldly 世不同矣
311 5 shì over generations 世不同矣
312 5 shì world 世不同矣
313 5 shì an era 世不同矣
314 5 shì from generation to generation; across generations 世不同矣
315 5 shì to keep good family relations 世不同矣
316 5 shì Shi 世不同矣
317 5 shì a geologic epoch 世不同矣
318 5 shì hereditary 世不同矣
319 5 shì later generations 世不同矣
320 5 shì a successor; an heir 世不同矣
321 5 shì the current times 世不同矣
322 5 to take; to receive; to accept 太祖爲文惠太子納后
323 5 to admit 太祖爲文惠太子納后
324 5 to enter 太祖爲文惠太子納后
325 5 to include; to contain 太祖爲文惠太子納后
326 5 to turn in 太祖爲文惠太子納后
327 5 to repair 太祖爲文惠太子納后
328 5 to take a wife 太祖爲文惠太子納后
329 5 to wear 太祖爲文惠太子納后
330 5 to install 太祖爲文惠太子納后
331 5 xiāng village; township 母桓氏上虞都鄉君
332 5 xiāng Kangxi radical 52 母桓氏上虞都鄉君
333 5 xiāng formerly 母桓氏上虞都鄉君
334 5 xiāng country; countryside; rural area 母桓氏上虞都鄉君
335 5 xiāng native place; birthplace 母桓氏上虞都鄉君
336 5 金紫光祿大夫 jīnzǐ guānglù dàifu gold and purple robed official 贈外祖父肈之金紫光祿大夫
337 5 father 父肈之
338 5 Kangxi radical 88 父肈之
339 5 a male of an older generation 父肈之
340 5 a polite form of address for an older male 父肈之
341 5 worker 父肈之
342 5 hóu marquis; lord 良娣比開國侯
343 5 hóu a target in archery 良娣比開國侯
344 5 世祖 shì Zǔ Shi Zu 世祖家好亦薄焉
345 5 殿 diàn a hall; a palace; a temple 昭陽二殿
346 5 殿 diàn a palace compound 昭陽二殿
347 5 殿 diàn rear; last 昭陽二殿
348 5 殿 diàn rearguard 昭陽二殿
349 5 殿 diàn to guard; to protect 昭陽二殿
350 5 殿 diàn to assess as unsatisfactory; to censure 昭陽二殿
351 5 殿 diàn to stop 昭陽二殿
352 5 to reach 及墳成
353 5 to attain 及墳成
354 5 to understand 及墳成
355 5 able to be compared to; to catch up with 及墳成
356 5 to be involved with; to associate with 及墳成
357 5 passing of a feudal title from elder to younger brother 及墳成
358 5 dōng east 范貴妃居昭陽殿東
359 5 dōng master; host 范貴妃居昭陽殿東
360 5 dōng Dong 范貴妃居昭陽殿東
361 5 huì to conceal 宣孝陳皇后諱道止
362 5 huì to shun; to avoid 宣孝陳皇后諱道止
363 5 huì regard as taboo; to avoid speaking of 宣孝陳皇后諱道止
364 5 huì a taboo name 宣孝陳皇后諱道止
365 5 huì a hidden object 宣孝陳皇后諱道止
366 5 huì disgusted by 宣孝陳皇后諱道止
367 5 shēng to be born; to give birth 庶生衡陽元王道度
368 5 shēng to live 庶生衡陽元王道度
369 5 shēng raw 庶生衡陽元王道度
370 5 shēng a student 庶生衡陽元王道度
371 5 shēng life 庶生衡陽元王道度
372 5 shēng to produce; to give rise 庶生衡陽元王道度
373 5 shēng alive 庶生衡陽元王道度
374 5 shēng a lifetime 庶生衡陽元王道度
375 5 shēng to initiate; to become 庶生衡陽元王道度
376 5 shēng to grow 庶生衡陽元王道度
377 5 shēng unfamiliar 庶生衡陽元王道度
378 5 shēng not experienced 庶生衡陽元王道度
379 5 shēng hard; stiff; strong 庶生衡陽元王道度
380 5 shēng having academic or professional knowledge 庶生衡陽元王道度
381 5 shēng a male role in traditional theatre 庶生衡陽元王道度
382 5 shēng gender 庶生衡陽元王道度
383 5 shēng to develop; to grow 庶生衡陽元王道度
384 5 shēng to set up 庶生衡陽元王道度
385 5 shēng a prostitute 庶生衡陽元王道度
386 5 shēng a captive 庶生衡陽元王道度
387 5 shēng a gentleman 庶生衡陽元王道度
388 5 shēng Kangxi radical 100 庶生衡陽元王道度
389 5 shēng unripe 庶生衡陽元王道度
390 5 shēng nature 庶生衡陽元王道度
391 5 shēng to inherit; to succeed 庶生衡陽元王道度
392 5 shēng destiny 庶生衡陽元王道度
393 5 to associate with; be near 以比三司
394 5 to compare; to contrast 以比三司
395 5 Kangxi radical 81 以比三司
396 5 to gesture (with hands) 以比三司
397 5 to make an analogy 以比三司
398 5 an analogy 以比三司
399 5 an example 以比三司
400 5 sūn Sun 后常留家治事教子孫
401 5 sūn grandchildren 后常留家治事教子孫
402 5 sūn offspring [of plants] 后常留家治事教子孫
403 5 sūn small 后常留家治事教子孫
404 5 xùn humble 后常留家治事教子孫
405 5 xùn to flee 后常留家治事教子孫
406 5 tóng like; same; similar 進同貴妃
407 5 tóng to be the same 進同貴妃
408 5 tòng an alley; a lane 進同貴妃
409 5 tóng to do something for somebody 進同貴妃
410 5 tóng Tong 進同貴妃
411 5 tóng to meet; to gather together; to join with 進同貴妃
412 5 tóng to be unified 進同貴妃
413 5 tóng to approve; to endorse 進同貴妃
414 5 tóng peace; harmony 進同貴妃
415 5 tóng an agreement 進同貴妃
416 4 hūn dusk; nightfall; twilight 東昏褚皇后名令璩
417 4 hūn to faint; to lose consciousness 東昏褚皇后名令璩
418 4 hūn muddle-headed 東昏褚皇后名令璩
419 4 hūn marriage 東昏褚皇后名令璩
420 4 hūn dark 東昏褚皇后名令璩
421 4 hūn obscure; not clear 東昏褚皇后名令璩
422 4 hūn to be confused 東昏褚皇后名令璩
423 4 bìng to combine 淑妃竝加金章紫綬
424 4 竟陵 jìnglíng Jingling 追贈竟陵公國太夫人
425 4 zài in; at 位在九嬪
426 4 zài to exist; to be living 位在九嬪
427 4 zài to consist of 位在九嬪
428 4 zài to be at a post 位在九嬪
429 4 zàng to bury the dead 歸葬宣帝墓側
430 4 to go back; to return 復置昭容
431 4 to resume; to restart 復置昭容
432 4 to do in detail 復置昭容
433 4 to restore 復置昭容
434 4 to respond; to reply to 復置昭容
435 4 Fu; Return 復置昭容
436 4 to retaliate; to reciprocate 復置昭容
437 4 to avoid forced labor or tax 復置昭容
438 4 Fu 復置昭容
439 4 doubled; to overlapping; folded 復置昭容
440 4 a lined garment with doubled thickness 復置昭容
441 4 residence; dwelling 羊貴嬪居昭陽殿西
442 4 to be at a position 羊貴嬪居昭陽殿西
443 4 to live; to dwell; to reside 羊貴嬪居昭陽殿西
444 4 to stay put 羊貴嬪居昭陽殿西
445 4 to claim; to assert 羊貴嬪居昭陽殿西
446 4 to store up; to accumulate 羊貴嬪居昭陽殿西
447 4 to sit down 羊貴嬪居昭陽殿西
448 4 to possess 羊貴嬪居昭陽殿西
449 4 to hold in storage; to retain; to harbor 羊貴嬪居昭陽殿西
450 4 Ju 羊貴嬪居昭陽殿西
451 4 Mu 武穆裴皇后諱惠昭
452 4 majestic; solemn; reverent 武穆裴皇后諱惠昭
453 4 calm; well disposed 武穆裴皇后諱惠昭
454 4 understanding; even-tempered 武穆裴皇后諱惠昭
455 4 beautiful 武穆裴皇后諱惠昭
456 4 an ancestral tablet 武穆裴皇后諱惠昭
457 4 shí time; a point or period of time 爲建康令時
458 4 shí a season; a quarter of a year 爲建康令時
459 4 shí one of the 12 two-hour periods of the day 爲建康令時
460 4 shí fashionable 爲建康令時
461 4 shí fate; destiny; luck 爲建康令時
462 4 shí occasion; opportunity; chance 爲建康令時
463 4 shí tense 爲建康令時
464 4 shí particular; special 爲建康令時
465 4 shí to plant; to cultivate 爲建康令時
466 4 shí an era; a dynasty 爲建康令時
467 4 shí time [abstract] 爲建康令時
468 4 shí seasonal 爲建康令時
469 4 shí to wait upon 爲建康令時
470 4 shí hour 爲建康令時
471 4 shí appropriate; proper; timely 爲建康令時
472 4 shí Shi 爲建康令時
473 4 shí a present; currentlt 爲建康令時
474 4 to go; to 佩于窴玉
475 4 to rely on; to depend on 佩于窴玉
476 4 Yu 佩于窴玉
477 4 a crow 佩于窴玉
478 4 sòng Song dynasty 宋泰豫元年殂
479 4 sòng Song 宋泰豫元年殂
480 4 sòng Liu Song Dynasty 宋泰豫元年殂
481 4 nèi inside; interior 太子宮置三內職
482 4 nèi private 太子宮置三內職
483 4 nèi family; domestic 太子宮置三內職
484 4 nèi wife; consort 太子宮置三內職
485 4 nèi an imperial palace 太子宮置三內職
486 4 nèi an internal organ; heart 太子宮置三內職
487 4 nèi female 太子宮置三內職
488 4 nèi to approach 太子宮置三內職
489 4 nèi indoors 太子宮置三內職
490 4 nèi inner heart 太子宮置三內職
491 4 nèi a room 太子宮置三內職
492 4 nèi Nei 太子宮置三內職
493 4 to receive 太子宮置三內職
494 4 xiào to be filial 宣孝陳皇后諱道止
495 4 xiào filial piety 宣孝陳皇后諱道止
496 4 xiào mourning 宣孝陳皇后諱道止
497 4 xiào mourning dress 宣孝陳皇后諱道止
498 4 xiào Xiao 宣孝陳皇后諱道止
499 4 宮人 gōng rén imperial concubine; palace maid 載宮人從後車
500 4 宮人 gōng rén imperial secretary 載宮人從後車

Frequencies of all Words

Top 908

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 41 wèi for; to 貴人爲三夫人
2 41 wèi because of 貴人爲三夫人
3 41 wéi to act as; to serve 貴人爲三夫人
4 41 wéi to change into; to become 貴人爲三夫人
5 41 wéi to be; is 貴人爲三夫人
6 41 wéi to do 貴人爲三夫人
7 41 wèi for 貴人爲三夫人
8 41 wèi because of; for; to 貴人爲三夫人
9 41 wèi to 貴人爲三夫人
10 41 wéi in a passive construction 貴人爲三夫人
11 41 wéi forming a rehetorical question 貴人爲三夫人
12 41 wéi forming an adverb 貴人爲三夫人
13 41 wéi to add emphasis 貴人爲三夫人
14 41 wèi to support; to help 貴人爲三夫人
15 41 wéi to govern 貴人爲三夫人
16 30 zhī him; her; them; that 以淑爲溫恭之稱
17 30 zhī used between a modifier and a word to form a word group 以淑爲溫恭之稱
18 30 zhī to go 以淑爲溫恭之稱
19 30 zhī this; that 以淑爲溫恭之稱
20 30 zhī genetive marker 以淑爲溫恭之稱
21 30 zhī it 以淑爲溫恭之稱
22 30 zhī in 以淑爲溫恭之稱
23 30 zhī all 以淑爲溫恭之稱
24 30 zhī and 以淑爲溫恭之稱
25 30 zhī however 以淑爲溫恭之稱
26 30 zhī if 以淑爲溫恭之稱
27 30 zhī then 以淑爲溫恭之稱
28 30 zhī to arrive; to go 以淑爲溫恭之稱
29 30 zhī is 以淑爲溫恭之稱
30 30 zhī to use 以淑爲溫恭之稱
31 30 zhī Zhi 以淑爲溫恭之稱
32 30 hòu after; later 妃爲亞后之名
33 30 hòu empress; queen 妃爲亞后之名
34 30 hòu sovereign 妃爲亞后之名
35 30 hòu behind 妃爲亞后之名
36 30 hòu the god of the earth 妃爲亞后之名
37 30 hòu late; later 妃爲亞后之名
38 30 hòu arriving late 妃爲亞后之名
39 30 hòu offspring; descendents 妃爲亞后之名
40 30 hòu to fall behind; to lag 妃爲亞后之名
41 30 hòu behind; back 妃爲亞后之名
42 30 hòu then 妃爲亞后之名
43 30 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 妃爲亞后之名
44 30 hòu Hou 妃爲亞后之名
45 30 hòu after; behind 妃爲亞后之名
46 30 hòu following 妃爲亞后之名
47 30 hòu to be delayed 妃爲亞后之名
48 30 hòu to abandon; to discard 妃爲亞后之名
49 30 hòu feudal lords 妃爲亞后之名
50 30 hòu Hou 妃爲亞后之名
51 27 nián year 七年
52 27 nián New Year festival 七年
53 27 nián age 七年
54 27 nián life span; life expectancy 七年
55 27 nián an era; a period 七年
56 27 nián a date 七年
57 27 nián time; years 七年
58 27 nián harvest 七年
59 27 nián annual; every year 七年
60 18 皇后 huánghòu empress 皇后
61 18 皇后 huánghòu emperor 皇后
62 17 fēi an imperial concubine 妃爲亞后之名
63 17 fēi consort of a prince 妃爲亞后之名
64 17 fēi consort; spouse 妃爲亞后之名
65 17 fēi a female deity 妃爲亞后之名
66 17 pèi to marry 妃爲亞后之名
67 16 rén person; people; a human being 中才人
68 16 rén Kangxi radical 9 中才人
69 16 rén a kind of person 中才人
70 16 rén everybody 中才人
71 16 rén adult 中才人
72 16 rén somebody; others 中才人
73 16 rén an upright person 中才人
74 15 also; too 夫人有貴子而不見也
75 15 a final modal particle indicating certainy or decision 夫人有貴子而不見也
76 15 either 夫人有貴子而不見也
77 15 even 夫人有貴子而不見也
78 15 used to soften the tone 夫人有貴子而不見也
79 15 used for emphasis 夫人有貴子而不見也
80 15 used to mark contrast 夫人有貴子而不見也
81 15 used to mark compromise 夫人有貴子而不見也
82 12 gōng a palace 太子宮置三內職
83 12 gōng Gong 太子宮置三內職
84 12 gōng a dwelling 太子宮置三內職
85 12 gōng a temple 太子宮置三內職
86 12 gōng the first note in the pentatonic scale 太子宮置三內職
87 12 yǒu is; are; to exist 有相者謂后曰
88 12 yǒu to have; to possess 有相者謂后曰
89 12 yǒu indicates an estimate 有相者謂后曰
90 12 yǒu indicates a large quantity 有相者謂后曰
91 12 yǒu indicates an affirmative response 有相者謂后曰
92 12 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有相者謂后曰
93 12 yǒu used to compare two things 有相者謂后曰
94 12 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有相者謂后曰
95 12 yǒu used before the names of dynasties 有相者謂后曰
96 12 yǒu a certain thing; what exists 有相者謂后曰
97 12 yǒu multiple of ten and ... 有相者謂后曰
98 12 yǒu abundant 有相者謂后曰
99 12 yǒu purposeful 有相者謂后曰
100 12 yǒu You 有相者謂后曰
101 12 sān three 貴人爲三夫人
102 12 sān third 貴人爲三夫人
103 12 sān more than two 貴人爲三夫人
104 12 sān very few 貴人爲三夫人
105 12 sān repeatedly 貴人爲三夫人
106 12 sān San 貴人爲三夫人
107 11 shì clan; a branch of a lineage 后母胡氏爲永昌縣靖君
108 11 shì Kangxi radical 83 后母胡氏爲永昌縣靖君
109 11 shì family name; clan name 后母胡氏爲永昌縣靖君
110 11 shì maiden name; nee 后母胡氏爲永昌縣靖君
111 11 shì shi 后母胡氏爲永昌縣靖君
112 11 shì shi 后母胡氏爲永昌縣靖君
113 11 shì Shi 后母胡氏爲永昌縣靖君
114 11 shì shi 后母胡氏爲永昌縣靖君
115 11 shì lineage 后母胡氏爲永昌縣靖君
116 11 zhī zhi 后母胡氏爲永昌縣靖君
117 10 太祖 tàizǔ Taizu; Great Ancestor 后生太祖
118 10 太祖 tàizǔ progenitor 后生太祖
119 10 yuē to speak; to say 有相者謂后曰
120 10 yuē Kangxi radical 73 有相者謂后曰
121 10 yuē to be called 有相者謂后曰
122 10 yuē particle without meaning 有相者謂后曰
123 10 wèi position; location; place 位在九嬪
124 10 wèi measure word for people 位在九嬪
125 10 wèi bit 位在九嬪
126 10 wèi a seat 位在九嬪
127 10 wèi a post 位在九嬪
128 10 wèi a rank; status 位在九嬪
129 10 wèi a throne 位在九嬪
130 10 wèi Wei 位在九嬪
131 10 wèi the standard form of an object 位在九嬪
132 10 wèi a polite form of address 位在九嬪
133 10 wèi at; located at 位在九嬪
134 10 wèi to arrange 位在九嬪
135 10 emperor; supreme ruler 嫁于宣帝
136 10 the ruler of Heaven 嫁于宣帝
137 10 a god 嫁于宣帝
138 10 imperialism 嫁于宣帝
139 9 so as to; in order to 以淑爲溫恭之稱
140 9 to use; to regard as 以淑爲溫恭之稱
141 9 to use; to grasp 以淑爲溫恭之稱
142 9 according to 以淑爲溫恭之稱
143 9 because of 以淑爲溫恭之稱
144 9 on a certain date 以淑爲溫恭之稱
145 9 and; as well as 以淑爲溫恭之稱
146 9 to rely on 以淑爲溫恭之稱
147 9 to regard 以淑爲溫恭之稱
148 9 to be able to 以淑爲溫恭之稱
149 9 to order; to command 以淑爲溫恭之稱
150 9 further; moreover 以淑爲溫恭之稱
151 9 used after a verb 以淑爲溫恭之稱
152 9 very 以淑爲溫恭之稱
153 9 already 以淑爲溫恭之稱
154 9 increasingly 以淑爲溫恭之稱
155 9 a reason; a cause 以淑爲溫恭之稱
156 9 Israel 以淑爲溫恭之稱
157 9 Yi 以淑爲溫恭之稱
158 9 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign; 0 CE 建元元年
159 8 zhāo illustrious 復置昭容
160 8 zhāo bright; luminous 復置昭容
161 8 zhāo to display clearly 復置昭容
162 8 zhāo the sun's brightness 復置昭容
163 8 zhāo obvious 復置昭容
164 8 zhāo light 復置昭容
165 8 zhāo ancestral sequence on the left side of the ancestral hall 復置昭容
166 8 zhāo Zhao 復置昭容
167 8 zèng to give a present 贈外祖父肈之金紫光祿大夫
168 8 zèng to bestow; to confer 贈外祖父肈之金紫光祿大夫
169 8 and 后夢人以兩甌麻粥與之
170 8 to give 后夢人以兩甌麻粥與之
171 8 together with 后夢人以兩甌麻粥與之
172 8 interrogative particle 后夢人以兩甌麻粥與之
173 8 to accompany 后夢人以兩甌麻粥與之
174 8 to particate in 后夢人以兩甌麻粥與之
175 8 of the same kind 后夢人以兩甌麻粥與之
176 8 to help 后夢人以兩甌麻粥與之
177 8 for 后夢人以兩甌麻粥與之
178 8 míng bright; luminous; brilliant 昇明三年
179 8 míng Ming 昇明三年
180 8 míng Ming Dynasty 昇明三年
181 8 míng obvious; explicit; clear 昇明三年
182 8 míng intelligent; clever; perceptive 昇明三年
183 8 míng to illuminate; to shine 昇明三年
184 8 míng consecrated 昇明三年
185 8 míng to understand; to comprehend 昇明三年
186 8 míng to explain; to clarify 昇明三年
187 8 míng Souther Ming; Later Ming 昇明三年
188 8 míng the world; the human world; the world of the living 昇明三年
189 8 míng eyesight; vision 昇明三年
190 8 míng a god; a spirit 昇明三年
191 8 míng fame; renown 昇明三年
192 8 míng open; public 昇明三年
193 8 míng clear 昇明三年
194 8 míng to become proficient 昇明三年
195 8 míng to be proficient 昇明三年
196 8 míng virtuous 昇明三年
197 8 míng open and honest 昇明三年
198 8 míng clean; neat 昇明三年
199 8 míng remarkable; outstanding; notable 昇明三年
200 8 míng next; afterwards 昇明三年
201 8 míng positive 昇明三年
202 8 王妃 wángfēi a princess 后少與豫章王妃庾氏爲娣姒
203 7 mother 母桓氏上虞都鄉君
204 7 Kangxi radical 80 母桓氏上虞都鄉君
205 7 female 母桓氏上虞都鄉君
206 7 female elders; older female relatives 母桓氏上虞都鄉君
207 7 parent; source; origin 母桓氏上虞都鄉君
208 7 all women 母桓氏上虞都鄉君
209 7 to foster; to nurture 母桓氏上虞都鄉君
210 7 a large proportion of currency 母桓氏上虞都鄉君
211 7 investment capital 母桓氏上虞都鄉君
212 7 夫人 fūren wife 夫人
213 7 夫人 fūren Mrs. 夫人
214 7 夫人 fūren the wife of a feudal lord 夫人
215 7 夫人 fūren a consort of the emperor 夫人
216 7 夫人 fūren lady; madam 夫人
217 7 promptly; right away 世祖卽位
218 7 jūn sovereign; monarch; lord; gentleman; ruler 后母胡氏爲永昌縣靖君
219 7 jūn you 后母胡氏爲永昌縣靖君
220 7 jūn a mistress 后母胡氏爲永昌縣靖君
221 7 jūn date-plum 后母胡氏爲永昌縣靖君
222 7 jūn the son of heaven 后母胡氏爲永昌縣靖君
223 7 jūn to rule 后母胡氏爲永昌縣靖君
224 7 建元 jiànyuán Jian Yuan reign 建元元年
225 7 建元 jiànyuán Jian Yuan reign 建元元年
226 7 建元 jiànyuán Jian Yuan reign 建元元年
227 7 zhì to place; to lay out 因襲增置
228 7 zhì to establish; to set up; to install 因襲增置
229 7 zhì to buy 因襲增置
230 7 zhì a relay station 因襲增置
231 7 zhì to release; to set free; to pardon 因襲增置
232 7 zhì to discard; to abandon 因襲增置
233 7 zhì to set aside 因襲增置
234 6 huá Chinese 脩華
235 6 huá illustrious; splendid 脩華
236 6 huā a flower 脩華
237 6 huā to flower 脩華
238 6 huá China 脩華
239 6 huá empty; flowery 脩華
240 6 huá brilliance; luster 脩華
241 6 huá elegance; beauty 脩華
242 6 huā a flower 脩華
243 6 huá extravagant; wasteful; flashy 脩華
244 6 huá makeup; face powder 脩華
245 6 huá flourishing 脩華
246 6 huá a corona 脩華
247 6 huá years; time 脩華
248 6 huá your 脩華
249 6 huá essence; best part 脩華
250 6 huá grey 脩華
251 6 huà Hua 脩華
252 6 huá literary talent 脩華
253 6 huá literary talent 脩華
254 6 huá an article; a document 脩華
255 6 his; hers; its; theirs 家人矜其勞
256 6 to add emphasis 家人矜其勞
257 6 used when asking a question in reply to a question 家人矜其勞
258 6 used when making a request or giving an order 家人矜其勞
259 6 he; her; it; them 家人矜其勞
260 6 probably; likely 家人矜其勞
261 6 will 家人矜其勞
262 6 may 家人矜其勞
263 6 if 家人矜其勞
264 6 or 家人矜其勞
265 6 Qi 家人矜其勞
266 6 dào way; road; path 宣孝陳皇后諱道止
267 6 dào principle; a moral; morality 宣孝陳皇后諱道止
268 6 dào Tao; the Way 宣孝陳皇后諱道止
269 6 dào measure word for long things 宣孝陳皇后諱道止
270 6 dào to say; to speak; to talk 宣孝陳皇后諱道止
271 6 dào to think 宣孝陳皇后諱道止
272 6 dào times 宣孝陳皇后諱道止
273 6 dào circuit; a province 宣孝陳皇后諱道止
274 6 dào a course; a channel 宣孝陳皇后諱道止
275 6 dào a method; a way of doing something 宣孝陳皇后諱道止
276 6 dào measure word for doors and walls 宣孝陳皇后諱道止
277 6 dào measure word for courses of a meal 宣孝陳皇后諱道止
278 6 dào a centimeter 宣孝陳皇后諱道止
279 6 dào a doctrine 宣孝陳皇后諱道止
280 6 dào Taoism; Daoism 宣孝陳皇后諱道止
281 6 dào a skill 宣孝陳皇后諱道止
282 6 dào a sect 宣孝陳皇后諱道止
283 6 dào a line 宣孝陳皇后諱道止
284 6 not; no 不殊蕃國
285 6 expresses that a certain condition cannot be acheived 不殊蕃國
286 6 as a correlative 不殊蕃國
287 6 no (answering a question) 不殊蕃國
288 6 forms a negative adjective from a noun 不殊蕃國
289 6 at the end of a sentence to form a question 不殊蕃國
290 6 to form a yes or no question 不殊蕃國
291 6 infix potential marker 不殊蕃國
292 6 xīng to flourish; to be popular 亦足興家矣
293 6 xìng interest 亦足興家矣
294 6 xīng to spring up; to get up 亦足興家矣
295 6 xīng to move 亦足興家矣
296 6 xīng to generate interest 亦足興家矣
297 6 xīng to promote 亦足興家矣
298 6 xīng to start; to begin 亦足興家矣
299 6 xīng to permit; to allow 亦足興家矣
300 6 xīng perhaps; maybe 亦足興家矣
301 6 xīng Xing 亦足興家矣
302 6 xīng prosperous 亦足興家矣
303 6 xìng to be happy 亦足興家矣
304 6 xìng to like 亦足興家矣
305 6 xìng to make an analogy 亦足興家矣
306 6 xìng affective image 亦足興家矣
307 6 míng measure word for people 妃爲亞后之名
308 6 míng fame; renown; reputation 妃爲亞后之名
309 6 míng a name; personal name; designation 妃爲亞后之名
310 6 míng rank; position 妃爲亞后之名
311 6 míng an excuse 妃爲亞后之名
312 6 míng life 妃爲亞后之名
313 6 míng to name; to call 妃爲亞后之名
314 6 míng to express; to describe 妃爲亞后之名
315 6 míng to be called; to have the name 妃爲亞后之名
316 6 míng to own; to possess 妃爲亞后之名
317 6 míng famous; renowned 妃爲亞后之名
318 6 míng moral 妃爲亞后之名
319 6 shòu old age; long life 父壽之
320 6 shòu lifespan 父壽之
321 6 shòu age 父壽之
322 6 shòu birthday 父壽之
323 6 shòu Shou 父壽之
324 6 shòu to give gold or silk in congratulations 父壽之
325 6 shòu used in preparation for death 父壽之
326 6 永明 yǒngmíng Yongming 永明元年
327 6 wáng Wang 門生王清與墓工始下鍤
328 6 wáng a king 門生王清與墓工始下鍤
329 6 wáng Kangxi radical 96 門生王清與墓工始下鍤
330 6 wàng to be king; to rule 門生王清與墓工始下鍤
331 6 wáng a prince; a duke 門生王清與墓工始下鍤
332 6 wáng grand; great 門生王清與墓工始下鍤
333 6 wáng to treat with the ceremony due to a king 門生王清與墓工始下鍤
334 6 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 門生王清與墓工始下鍤
335 6 wáng the head of a group or gang 門生王清與墓工始下鍤
336 6 wáng the biggest or best of a group 門生王清與墓工始下鍤
337 6 高宗 Gāozōng Emperor Gaozong of Song 高宗等冬月猶無縑纊
338 6 高宗 Gāozōng Emperor Gaozong of Tang 高宗等冬月猶無縑纊
339 6 高宗 Gāozōng Gaozong 高宗等冬月猶無縑纊
340 6 tài very; too; extremely 印綬如太妃
341 6 tài most 印綬如太妃
342 6 tài grand 印綬如太妃
343 6 tài tera 印綬如太妃
344 6 tài senior 印綬如太妃
345 6 tài most senior member 印綬如太妃
346 6 ér and; as well as; but (not); yet (not) 覺而乳大出
347 6 ér Kangxi radical 126 覺而乳大出
348 6 ér you 覺而乳大出
349 6 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 覺而乳大出
350 6 ér right away; then 覺而乳大出
351 6 ér but; yet; however; while; nevertheless 覺而乳大出
352 6 ér if; in case; in the event that 覺而乳大出
353 6 ér therefore; as a result; thus 覺而乳大出
354 6 ér how can it be that? 覺而乳大出
355 6 ér so as to 覺而乳大出
356 6 ér only then 覺而乳大出
357 6 ér as if; to seem like 覺而乳大出
358 6 néng can; able 覺而乳大出
359 6 ér whiskers on the cheeks; sideburns 覺而乳大出
360 6 ér me 覺而乳大出
361 6 ér to arrive; up to 覺而乳大出
362 6 ér possessive 覺而乳大出
363 6 èr two 太祖年二歲
364 6 èr Kangxi radical 7 太祖年二歲
365 6 èr second 太祖年二歲
366 6 èr twice; double; di- 太祖年二歲
367 6 èr another; the other 太祖年二歲
368 6 èr more than one kind 太祖年二歲
369 5 xuān to declare; to announce 宣孝陳皇后諱道止
370 5 xuān Xuan 宣孝陳皇后諱道止
371 5 xuān thoroughly; completely 宣孝陳皇后諱道止
372 5 xuān to issue an imperial command; to summon to the imperial court 宣孝陳皇后諱道止
373 5 xuān fine writing paper; xuan paper 宣孝陳皇后諱道止
374 5 xuān to teach; to instruct 宣孝陳皇后諱道止
375 5 xuān an epithet for Confucius 宣孝陳皇后諱道止
376 5 xuān an archaic unit of length 宣孝陳皇后諱道止
377 5 xuān to disseminate; to propagate 宣孝陳皇后諱道止
378 5 xuān to vent; to drain 宣孝陳皇后諱道止
379 5 xuān Xuan 宣孝陳皇后諱道止
380 5 xuān to show; to display 宣孝陳皇后諱道止
381 5 xuān commonplace; widespread 宣孝陳皇后諱道止
382 5 xuān greying [hair]; black and white [hair] 宣孝陳皇后諱道止
383 5 no 高宗等冬月猶無縑纊
384 5 Kangxi radical 71 高宗等冬月猶無縑纊
385 5 to not have; without 高宗等冬月猶無縑纊
386 5 has not yet 高宗等冬月猶無縑纊
387 5 mo 高宗等冬月猶無縑纊
388 5 do not 高宗等冬月猶無縑纊
389 5 not; -less; un- 高宗等冬月猶無縑纊
390 5 regardless of 高宗等冬月猶無縑纊
391 5 to not have 高宗等冬月猶無縑纊
392 5 um 高宗等冬月猶無縑纊
393 5 Wu 高宗等冬月猶無縑纊
394 5 cóng from 宣帝從任在外
395 5 cóng to follow 宣帝從任在外
396 5 cóng past; through 宣帝從任在外
397 5 cóng to comply; to submit; to defer 宣帝從任在外
398 5 cóng to participate in something 宣帝從任在外
399 5 cóng to use a certain method or principle 宣帝從任在外
400 5 cóng usually 宣帝從任在外
401 5 cóng something secondary 宣帝從任在外
402 5 cóng remote relatives 宣帝從任在外
403 5 cóng secondary 宣帝從任在外
404 5 cóng to go on; to advance 宣帝從任在外
405 5 cōng at ease; informal 宣帝從任在外
406 5 zòng a follower; a supporter 宣帝從任在外
407 5 zòng to release 宣帝從任在外
408 5 zòng perpendicular; longitudinal 宣帝從任在外
409 5 jìng to respect /to honor 謚曰敬侯
410 5 jìng gratitude; congratulations 謚曰敬侯
411 5 jìng to offer out of politeness or ceremony 謚曰敬侯
412 5 jìng a gift given in honor 謚曰敬侯
413 5 jìng solemn /serious 謚曰敬侯
414 5 jìng to alert /to warn 謚曰敬侯
415 5 jìng protocol; courtesy 謚曰敬侯
416 5 jìng Jing 謚曰敬侯
417 5 shì a generation 世不同矣
418 5 shì a period of thirty years 世不同矣
419 5 shì the world 世不同矣
420 5 shì years; age 世不同矣
421 5 shì a dynasty 世不同矣
422 5 shì secular; worldly 世不同矣
423 5 shì over generations 世不同矣
424 5 shì always 世不同矣
425 5 shì world 世不同矣
426 5 shì a life; a lifetime 世不同矣
427 5 shì an era 世不同矣
428 5 shì from generation to generation; across generations 世不同矣
429 5 shì to keep good family relations 世不同矣
430 5 shì Shi 世不同矣
431 5 shì a geologic epoch 世不同矣
432 5 shì hereditary 世不同矣
433 5 shì later generations 世不同矣
434 5 shì a successor; an heir 世不同矣
435 5 shì the current times 世不同矣
436 5 to take; to receive; to accept 太祖爲文惠太子納后
437 5 to admit 太祖爲文惠太子納后
438 5 to enter 太祖爲文惠太子納后
439 5 to include; to contain 太祖爲文惠太子納后
440 5 to turn in 太祖爲文惠太子納后
441 5 to repair 太祖爲文惠太子納后
442 5 to take a wife 太祖爲文惠太子納后
443 5 to wear 太祖爲文惠太子納后
444 5 to install 太祖爲文惠太子納后
445 5 xiāng village; township 母桓氏上虞都鄉君
446 5 xiāng Kangxi radical 52 母桓氏上虞都鄉君
447 5 xiāng formerly 母桓氏上虞都鄉君
448 5 xiāng country; countryside; rural area 母桓氏上虞都鄉君
449 5 xiāng native place; birthplace 母桓氏上虞都鄉君
450 5 金紫光祿大夫 jīnzǐ guānglù dàifu gold and purple robed official 贈外祖父肈之金紫光祿大夫
451 5 father 父肈之
452 5 Kangxi radical 88 父肈之
453 5 a male of an older generation 父肈之
454 5 a polite form of address for an older male 父肈之
455 5 worker 父肈之
456 5 hóu marquis; lord 良娣比開國侯
457 5 hóu a target in archery 良娣比開國侯
458 5 世祖 shì Zǔ Shi Zu 世祖家好亦薄焉
459 5 殿 diàn a hall; a palace; a temple 昭陽二殿
460 5 殿 diàn a palace compound 昭陽二殿
461 5 殿 diàn rear; last 昭陽二殿
462 5 殿 diàn rearguard 昭陽二殿
463 5 殿 diàn to guard; to protect 昭陽二殿
464 5 殿 diàn to assess as unsatisfactory; to censure 昭陽二殿
465 5 殿 diàn to stop 昭陽二殿
466 5 to reach 及墳成
467 5 and 及墳成
468 5 coming to; when 及墳成
469 5 to attain 及墳成
470 5 to understand 及墳成
471 5 able to be compared to; to catch up with 及墳成
472 5 to be involved with; to associate with 及墳成
473 5 passing of a feudal title from elder to younger brother 及墳成
474 5 dōng east 范貴妃居昭陽殿東
475 5 dōng master; host 范貴妃居昭陽殿東
476 5 dōng Dong 范貴妃居昭陽殿東
477 5 huì to conceal 宣孝陳皇后諱道止
478 5 huì to shun; to avoid 宣孝陳皇后諱道止
479 5 huì regard as taboo; to avoid speaking of 宣孝陳皇后諱道止
480 5 huì a taboo name 宣孝陳皇后諱道止
481 5 huì a hidden object 宣孝陳皇后諱道止
482 5 huì disgusted by 宣孝陳皇后諱道止
483 5 shēng to be born; to give birth 庶生衡陽元王道度
484 5 shēng to live 庶生衡陽元王道度
485 5 shēng raw 庶生衡陽元王道度
486 5 shēng a student 庶生衡陽元王道度
487 5 shēng life 庶生衡陽元王道度
488 5 shēng to produce; to give rise 庶生衡陽元王道度
489 5 shēng alive 庶生衡陽元王道度
490 5 shēng a lifetime 庶生衡陽元王道度
491 5 shēng to initiate; to become 庶生衡陽元王道度
492 5 shēng to grow 庶生衡陽元王道度
493 5 shēng unfamiliar 庶生衡陽元王道度
494 5 shēng not experienced 庶生衡陽元王道度
495 5 shēng hard; stiff; strong 庶生衡陽元王道度
496 5 shēng very; extremely 庶生衡陽元王道度
497 5 shēng having academic or professional knowledge 庶生衡陽元王道度
498 5 shēng a male role in traditional theatre 庶生衡陽元王道度
499 5 shēng gender 庶生衡陽元王道度
500 5 shēng to develop; to grow 庶生衡陽元王道度

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安县 安縣 196 An county
安贞 安貞 196 Antei
98
 1. cypress; cedar
 2. Berlin
 3. Bai
崇安 67 Chong'an
宠姬 寵姬 99 favorite concubine
100 Deng
东阳 東陽 100 Dongyang
抚军 撫軍 102 Captain; Commander
驸马都尉 駙馬都尉 102 Commandant Escort
高昌 71 Gaochang; Qara-hoja
高宗 71
 1. Emperor Gaozong of Song
 2. Emperor Gaozong of Tang
 3. Gaozong
宫人 宮人 103
 1. imperial concubine; palace maid
 2. imperial secretary
光禄大夫 光祿大夫 103 Glorious grand master
广昌 廣昌 103 Guangchang
广陵 廣陵 103 Guangling
桂阳 桂陽 71 Guiyang
海陵王 104 Prince of Hailing
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
104
 1. Korea; South Korea
 2. State of Han
 3. fence; low wall
 4. Han
和帝 和帝 104 Emperor He of Southern Qi
河东 河東 104
 1. Hedong
 2. Hedong
衡阳 衡陽 104 Hengyang
104 Huai River
皇太子 72 Crown Prince
湖北 72 Hubei
106
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
建康 106
 1. Jiankang
 2. Jiankang (era)
建武 106 Jianwu reign
建元 106
 1. Jian Yuan reign
 2. Jian Yuan reign
 3. Jian Yuan reign
竟陵 106 Jingling
九卿 106 nine ministers
琅邪 108 Langye
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam; rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
临沂 108
 1. Linyi
 2. Linyi
庐江 廬江 108 Lujiang
南齐书 南齊書 78 Book of Southern Qi; Book of Qi; History of Qi of the Southern Dynasties
内史 內史 110 Censor; Administrator
112
 1. water in which rice has been rinsed
 2. Pan River
 3. Pan
彭城 80 Pengcheng; City of Peng
平阳 平陽 80 Pingyang; Linfen
鄱阳 鄱陽 80 Poyang
113 Qian River
114
 1. you; thou
 2. Ru River
 3. Ru
上虞 115 Shangyu
世祖 115 Shi Zu
十二月 115 December; the Twelfth Month
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋明帝 115 Emperor Ming of Liu Song
宋孝武 83 Emperor Xiaowu of Liu Song
太后 116
 1. Empress Dowager
 2. Consort Dowager
太守 116 Governor
泰安 84 Tai'an
太常 84 Minister of Ceremonies; Rector of the Imperial Academy
文安 87 Wen'an
文惠太子 119 Crown Prince Wenhui
闻喜 聞喜 119 Wenxi
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
吴郡 吳郡 87 Wu Commandery
吴兴 吳興 87 Wuxing
西昌 120
 1. Xichang cosmodrome
 2. Xichang
新安 120 Xin'an
兴安 興安 120
 1. Xing'an
 2. Hinggan league
 3. Xing'an
 4. Xing'an reign
兴元 興元 120 Xingyuan
宣城 120 Xuancheng
宣德 88 Emperor Xuande
宣武 120 Xuanwu; Emperor Xuanwu of Northern Wei
120
 1. Xun
 2. Xun [state]
 3. a kind of plant
以太 121 Ether-
永元 89 Yong Yuan reign
永昌县 永昌縣 89 Yongchang
永明 121 Yongming
永泰 121 Yongtai
郁林王 鬱林王 121 Prince of Yulin
元王 121 King Yuan of Zhou
余杭 餘杭 121 Yuhang; Hangzhou
豫章 121 Yuzhang
122
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
昭阳殿 昭陽殿 122 Zhaoyang Hall
正应 正應 122 Shōō
中华书局 中華書局 90 Zhonghua Book Company
左军 左軍 122 Left Company [of troops]; Left Guard

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English