Glossary and Vocabulary for Classic of Mountains and Seas 《山海經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 1022 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 故南方多雨
2 782 shān a mountain / a hill / a peak 有鳥山者
3 603 yuē to speak / to say 有國名曰朝鮮
4 492 inside / interior 其城方三百里
5 406 shuǐ water 其人水居
6 318 dōng east 流沙之東
7 302 名曰 míng yuē to be named / to be called 有山名曰肇山
8 293 zhù to inject / to pour into 海北注焉
9 282 shàng top / a high position 有赤蛇在木上
10 278 zhuàng form / appearance / shape 有黒蟲如熊狀
11 251 zài in / at 有赤蛇在木上
12 221 西 The West 流沙之西
13 216 běi north 大荒北經
14 204 niǎo bird 有鳥山者
15 201 liú to flow / to spread / to circulate 有國名曰流黄辛氏
16 200 one 飛蔽一鄉
17 183 wood / lumber 有水名曰若木
18 175 shòu a beast / a quadruped / an animal 有青獸
19 166 guó a country / a state / a kingdom 有朝雲之國
20 164 nán south 丘南帝俊竹林在焉
21 159 shǒu head 韓流擢首
22 153 其中 qízhōng among 其中有九嶷山
23 153 shí food / food and drink 木食
24 145 yīn sound / noise 音隱限
25 141 rén person / people / a human being 其人水居
26 139 big / great / huge / large / major 大皥爰過
27 136 precious 其東有玉
28 127 yáng sun 有山名曰常陽之山
29 125 chì red / scarlet 有赤蛇在木上
30 123 三百 sān bǎi three hundred 其城方三百里
31 106 fish 食魚
32 106 shēng to be born / to give birth 生昌意
33 105 shé snake 有赤蛇在木上
34 100 草木 cǎo mù vegetation 草木所聚
35 99 yīn cloudy / overcast 是燭九陰
36 98 shēn human body / torso 麟身
37 95 zhōng middle 皆流于此中
38 95 bái white 弄明生白犬
39 91 東南 dōngnán southeast 東南海之外
40 88 qīng green 華山青水之東
41 86 cǎo grass / straw / herbs 此草也
42 83 miàn side / surface 人面
43 81 shí a rock / a stone 名曰禹所積石
44 78 wěi tail 玄孤蓬尾
45 75 to enter 東入于海
46 74 金玉 jīn yù gold and jade / precious 其上多金玉
47 74 a river / a stream 河濟所入
48 72 東北 dōngběi northeast 東北海之外
49 72 jiàn to see 見則天下和
50 70 shén divine / mysterious / magical / supernatural 神民之丘
51 67 wén writing / text 鳯鳥首文曰德
52 65 hǎi the sea / a sea / the ocean 東入于海
53 65 bǎi one hundred 百榖自生
54 64 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以已瞢
55 64 supreme ruler / emperor 生帝顓頊
56 64 二百 èr bǎi two hundred 又西南二百里
57 64 yòng to use / to apply 毛用一羊
58 62 sān three 緣婦孕三年
59 62 niú an ox / a cow / a bull 始作牛耕
60 61 pond / pool / marsh / swamp 竹南有赤澤水
61 61 jīng to go through / to experience 海內經
62 60 fán ordinary / common 凡其所欲
63 57 huáng yellow 西有黃鳥
64 55 五十 wǔshí fifty 又西一百五十里
65 54 máo hair / fur / feathers 黑身有毛
66 53 sufficient / enough 虎首鳥足
67 52 tiger 虎首鳥足
68 51 residence / dwelling 其人水居
69 51 four 晉大興四年
70 51 leaf / foliage / petal 有國名曰氾葉
71 50 liǎng two 珥兩青蛇
72 49 mín the people / citizen / subjects 名曰鳥民
73 49 an item 唇蔽其目
74 48 huāng waste 產帝乾荒
75 47 shí ten 噎鳴生歳十有二
76 47 fāng square / quadrilateral / one side 其城方三百里
77 47 北流 běiliú Beiliu 而北流注于伊水
78 45 an ancestral hall / a temple 其祠禮
79 44 西南 xīnán southwest 西南黑水之閒
80 43 dān cinnabar 丹貨
81 42 míng to cry / to chirp (of birds) 后土生噎鳴
82 42 jiǔ nine 上有九欘
83 42 tiě iron 銀鐵
84 42 huá Chinese 靈壽實華
85 42 五百 wǔ bǎi five hundred 聲聞五百里
86 42 hēi black 有黑蛇
87 41 二十 èrshí twenty 又東二十里
88 41 西北 xīběi northwest 西北海外
89 41 qiū Confucius 名曰陶唐之丘
90 41 horse 馬蹏善走
91 40 wàng to gaze / to look towards 赤望之丘
92 40 shí real / true 靈壽實華
93 39 jié festival / a special day 炎居生節竝
94 38 wing 翼文曰順
95 38 èr two 噎鳴生歳十有二
96 37 tiān day 至于天
97 37 lóng dragon 龍首
98 37 gān sweet 爰有甘華
99 36 yáng sheep / goat 毛用一羊
100 35 ǒu accident / image / pair / mate 有禺中之國
101 35 為人 wéirén behavior / personal conduct 其為人虎文
102 34 xíng to walk / to move 以行日月星辰之行次
103 34 之中 zhīzhōng inside 流沙之中
104 34 jīn today / modern / present / current / this / now 朝鮮今樂浪郡也
105 34 female / feminine 取淖子曰阿女
106 33 clothes / dress / garment 服也
107 33 黃金 huángjīn gold 目若黃金
108 33 zuò to do 始作牛耕
109 33 jiāng a large river 岷三江
110 33 jīn gold 有金之山
111 33 yīng baby / infant 多天嬰
112 33 出于 chūyú to be due to / to arise from / to stem from 皆出于山
113 32 至于 zhìyú as for / as to say / speaking of 至于天
114 32 ěr ear 謹耳
115 32 guài odd / queer / strange / uncanny 是多怪風雨
116 32 bluish green / cyan-blue / deeply saturated blue / emerald
117 32 tóng copper 其上多赤銅
118 32 四百 sì bǎi four hundred 又東北四百里
119 31 海內 hǎinèi the whole world / throughout the land / everything under the sun 海內經
120 31 paper mulberry 百榖自生
121 31 zhú bamboo 竹書
122 31 kūn elder brother 昆吾之丘
123 31 shǎo few 少皥生般
124 31 chù a place / location / a spot / a point 昌意降處若水
125 30 valley / gorge / ravine 逮之于禺谷
126 30 七十 qīshí seventy / 70 又東七十里
127 30 five 有五采之鳥
128 29 bào a leopard / a panther 玄豹
129 29 quǎn dog 弄明生白犬
130 29 shǐ beginning / start 後照是始為巴人
131 28 流沙 liúshā quicksand 流沙之中
132 28 sāng mulberry tree 有三桑無枝
133 28 yán to speak / to say / said 言其中有雜珍奇寶也
134 28 lún logical reasons / logical order 昆侖山在西胡西
135 27 使 shǐ to make / to cause 使四鳥
136 27 a wizard / a sorcerer / a witch / a shaman 巫咸
137 27 shǔ to belong to / be subordinate to 兩足反屬于頭上
138 27 chǒu handcuffs / an ancient instrumentsof torture 其上多杻木
139 26 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反踵
140 26 三十 sān shí thirty 又北三十里
141 26 天下 tiānxià China 伯天下
142 26 child / son 有人名曰柏子高
143 26 luò Luo 洛水出洛西山
144 25 xuán profound / mysterious / subtle 玄華黄實
145 25 father 伯夷父生西岳
146 25 shī corpse 名曰相顧之尸
147 25 zàng to bury the dead 后稷葬焉
148 25 一百 yībǎi one hundred 又西一百五十里
149 24 yuān a gulf / an abyss 蒼梧之淵
150 24 to resemble / to similar to to 似竹
151 24 cāo to conduct / to run / to manage 又有神衘蛇操蛇
152 24 shù tree 上有赤樹
153 24 to bury / to sacrifice 瘞而不糈
154 23 xiàn county 玄莬高句驪縣有潦山
155 23 zhī a branch / a twig 百仭無枝
156 23 zhì a swine 司彘之國
157 23 shì to look at / to see 視肉
158 23 xìng family name / surname 氐羌乞姓
159 23 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 均國生役采
160 23 fēng wind 為樂風
161 23 huì a beak / a bill / a snout 豕喙
162 23 to defend / to resist 可以禦兵
163 22 dye made from red soil / ochre 其下多青雘
164 22 shì clan / a branch of a lineage 有國名曰流黄辛氏
165 22 huǒ fire / flame 其外有炎火之山
166 22 yún cloud
167 21 cāng dark blue / deep green 蒼身而無角
168 21 wèi to call 是謂燭龍
169 21 tóu head 黄頭
170 21 顓頊 Zhuān xū Zhuan Xu 生帝顓頊
171 21 sacrificial rice 瘞而不糈
172 21 liù six 六首
173 21 yuán personel / employee 即員邱也
174 21 lín a wood / a forest / a grove 林氏國有珍獸
175 20 valley / gorge / ravine 食穀
176 20 Emperor Yu
177 20 a corner 北海之隅
178 20 有神 yǒushén mysterious 有神焉
179 20 to die 有山名不死之山
180 20 赤水 chìshuǐ Chishui 赤水之子聽訞生炎居
181 20 八十 bāshí eighty 又南三百八十里
182 20 \N 其陽多㻬琈之玉
183 20 extra / surplus / remainder 餘暨南
184 20 食人 shírén man-eating (beast) / to eat people / fig. to oppress the people 是食人
185 19 wilderness 有都廣之野
186 19 shǔ a rat / a mouse 渭水出烏鼠同穴山
187 19 shā to kill / to murder / to slaughter 帝令祝融殺鯀于羽郊
188 19 a kind of jade 其陽多㻬琈之玉
189 19 to take charge of / to manage / to administer 司彘之國
190 19 日月 rì yuè the sun and moon 處西北隅以司日月之長短
191 19 shǔ glutinous millet 膏黍
192 18 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 射者不敢北鄉
193 18 è to whitewash / to plaster 黃堊
194 18 Wu 伯陵同吳權之妻阿女緣婦
195 18 gāo high / tall 有人名曰柏子高
196 18 四十 sì shí forty 又北四十里
197 18 guāng light 奚仲生吉光
198 18 白玉 báiyù white jade 西胡白玉山在大夏東
199 18 zōu a corner / the foot of a mountain 海內東北陬以南者
200 18 xióng bear
201 17 帝俊 dìjùn Dijun 帝俊生禺號
202 17 chicken / rooster 其本如雞卵
203 17 arm 人面無臂
204 17 printing blocks 其木多梓枏
205 17 zhū vermilion 又有朱卷之國
206 17 東海 Dōng Hǎi East China Sea 東海之内
207 17 měi beautiful 其上有美棗
208 17 橿 jiāng Quercus glauca / ring-cupped oak / Japanese blue oak / glaucous-leaf oak 其上多橿
209 17 to cry out / to shout 疾呼無響
210 17 jūn equal / even 三身生義均
211 17 fèng phoenix 鳳鳥
212 17 to reach 產青陽及昌意
213 16 zhōu a state / a province 有鯀攻程州之山
214 16 xià summer 名曰夏耕之尸
215 16 eight 帝俊有子八人
216 16 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 馬蹏善走
217 16 liǔ willow 高柳在代北
218 16 ròu meat / muscle 視肉
219 16 a drum 是生鼓
220 16 Ji 奚仲生吉光
221 16 yín silver 銀鐵
222 16 海外 hǎiwài overseas / abroad 海外北注焉
223 16 district / county 明組邑居海中
224 16 devoid of content / void / false / empty / vain 有山名曰合虛
225 16 paternal aunt / father's sister 巫姑
226 16 山海經 Shān Hǎi Jīng Classic of Mountains and Seas 吳承志山海經地理今釋卷六云
227 16 yān Yan 鉅燕在東北陬
228 16 thing / matter 大物
229 15 松柏 sōngbǎi pine and cypress / chaste and undefiled / tomb 其木多松柏
230 15 guǎng wide / large / vast 有都廣之野
231 15 day of the month / a certain day 欲追日景
232 15 zhě ocher 其陰多赭
233 15 xiào school 根據袁珂校注
234 15 mén door / gate / doorway / gateway 有山名猗天蘇門
235 15 tán sandalwood / Indian sandalwood
236 15 zhōng clock 延是始為鍾
237 15 wèi Wei River 北入渭
238 15 雄黃 xiónghuáng realgar / red orpiment 其下多青雄黃
239 15 xián liesure 黑水之閒
240 15 líng mound / hill / mountain 炎帝之孫伯陵
241 15 an inferior kind of jade 根據袁珂校注
242 15 chéng to mount / to climb onto 咸鳥生乘釐
243 15 hàn dry 故下數旱
244 15 Shùn Emperor Shun 舜之所葬
245 14 a jade bi 嬰用一璧
246 14 a brown bear
247 14 zài to carry / to convey / to load / to hold 有山名曰成都載天
248 14 zōng a palm tree 實如棕椶莢
249 14 nán a variety of evergreen tree 其木多椶枏
250 14 god of cereals 后稷葬焉
251 14 qián hidden / secret / latent 潛為之國
252 14 róng glory / honor 有榮山
253 14 渤海 Bó Hǎ Bohai Sea 琅邪臺在渤海閒
254 14 鹿 deer 其狀如白鹿而四角
255 14 三經 sān jīng three sutras / group of three scriptures 中次三經
256 14 zuò oak 其陰多榖柞
257 14 chén minister / statesman / official 共工臣名曰相繇
258 14 chǐ tooth / teeth 虎齒
259 14 yòu right / right-hand 桎其右足
260 14 gài a lid / top / cover 蓋天地之中
261 13 an elk 其獸多閭麋
262 13 赤金 chì jīn pure gold 上多赤金
263 13 出入 chūrù to go out and come in 日月所出入也
264 13 feather 帝令祝融殺鯀于羽郊
265 13 zhǒng mound / burial mound / senior 冢也
266 13 liè to arrange / to line up / to list 有列襄之國
267 13 to exhale / to call 虖沲水出晉陽城南
268 13 father's elder brother / uncle 伯天下
269 13 néng can / able 百獸莫能處
270 13 míng bright / brilliant 黄帝生駱明
271 13 huáng royal / imperial 一曰皇鳥
272 13 tài great / exalted / superior 曰泰威之山
273 13 jīng stem / stalk 青葉紫莖
274 13 huáng yellow 玄華黄實
275 13 美玉 měi yù fine jade 是常出美玉
276 13 wife 黄帝妻嫘祖
277 13 líng \N 其獸多閭麈麢㚟
278 13 黑水 hēishuǐ Heishui 黑水之西
279 13 之後 zhīhòu after / following / later 赤水之後
280 13 skin / hide / fur / feather 赤皮支幹
281 13 xián salty / briny 大皥生咸鳥
282 12 yàn a wild goose 韓鴈在海中
283 12 huái locust tree / Chinese scholar tree / Japanese pagoda tree 入齊琅槐東北
284 12 白首 báishǒu grey hair 狀如鴞而赤身白首
285 12 青蛇 qīng shé Qing She / Green Snake 有大青蛇
286 12 unhusked millet 其中多丹粟
287 12 qióng poor / destitute / impoverished 赤水窮焉
288 12 chóng an invertebrate / a worm 有蟲
289 12 guī turtle / tortoise 各操一龜
290 12 女子 nǚzi a female 有女子衣青衣
291 12 tool / device / utensil / equipment / instrument 五采畢具
292 12 huán jade ring / bracelet 自環
293 12 soil / ground / land 其地多水
294 12 chǔ a kind of mulberry tree 名曰植楮
295 12 to pray 祈而不糈
296 12 zhè cudrang / mandarin melon berry / silkworm thorn / Chinese mulberry 多柘
297 12 xiǎo small / tiny / insignificant 小物
298 12 luán luan 鸞鳥自歌
299 12 九十 jiǔshí ninety 又西九十里
300 12 xiàng figure / image / appearance 食象
301 12 a man / a male adult 武夫之丘
302 12 jiào \N 其鳴自訆
303 12 táo peach 名曰桃林
304 12 bath 顓頊所浴
305 12 shū book 竹書
306 12 dōng winter 吹為冬
307 12 varnish / lacquer / paint 其上多漆
308 12 bīng soldier / troops 蚩尤作兵伐黄帝
309 12 fēi to fly 飛蔽一鄉
310 11 strange / unusual / uncanny 窮奇狀如虎
311 11 bǎi cypress / cedar 有人名曰柏子高
312 11 to doubt / to disbelieve 此節疑亦當在大荒東經
313 11 之外 zhīwài outside / excluding 東北海之外
314 11 topic / subject 開題之國
315 11 extra / surplus / remainder 曰不廷胡余
316 11 different / other 皆斷異處
317 11 wèi taste / flavor 其味盡存
318 11 wàn ten thousand 大凡六萬四千五十六里
319 11 chéng a city / a town 其城方三百里
320 11 大人 dàren adult / grownup 有人名曰大人
321 11 a female rhinoceros 兕在舜葬東
322 11 jiǔ leek 其草多䪥韭
323 11 channel / canal / drain / ditch 渠股
324 11 to leave behind 爰有遺玉
325 11 嬰兒 yīng ér infant / baby 其音如嬰兒
326 11 青鳥 qīngniǎo blue bird 有青鳥
327 11 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 入成臯之西
328 11 四方 sì fāng all sides 有淵四方
329 11 beard / mustache 天竺胡王獻珍寶
330 11 西經 xījīng longitude west 大荒西經
331 11 disease / sickness / ailment 疾呼無響
332 11 東經 dōng jīng longitude east 此節疑亦當在大荒東經
333 11 sharp 其名曰犀渠
334 11 kuí a sunflower 葵本而杏葉
335 11 bad / useless / weak 有窫窳
336 11 zhāng Zhang 漳水出山陽東
337 11 jiàn arrow 其下多竹箭
338 11 tāng soup 甘淵蓋即湯谷也
339 11 hòu after / later 后稷葬焉
340 11 fox 有狐
341 11 sticky rice 糈用稌
342 11 雄雞 xióngjī rooster 其二神用一雄雞瘞之
343 11 fēng to seal / to close off 有封豕
344 10 gǒu dog 名曰𡹤狗
345 10 太牢 tàiláo (in ancient times) sacrificial animal (cow, sheep or pig) 太牢之具
346 10 西王母 Xī Wáng Mǔ Xi Wangmu / Queen Mother of the West 名曰西王母
347 10 suān tart / sour 黃酸之水出焉
348 10 chuán to transmit 天傳
349 10 西海 Xī hǎi Yellow Sea 西海之内
350 10 kuā to exaggerate 名曰夸父
351 10 dūn honest / candid / sincere 入敦浦西
352 10 gāo the high land along a river 入成皋之西
353 10 shā sand / gravel / pebbles 相鄉棄沙
354 10 lín to face / to overlook 肆水出臨晉
355 10 steel / iron 又有不鉅之山
356 10 to leave / to depart / to go away / to part 離俞
357 10 文石 wénshí aragonite 文石
358 10 poison / venom 可以毒魚
359 10 Wu 皆載于烏
360 10 duān to carry 國在流沙中者埻端
361 10 huà to make into / to change into / to transform 化為神
362 10 zuó a kind of mountain cattle; big and heavy 其獸多㸲牛
363 10 to move / to shift / to remove 今移而正之
364 10 féng to encounter / to meet by chance 有山名曰先檻大逢之山
365 10 reason / logic / truth 葉狀如棃而赤理
366 10 lái to come 徃來此山也
367 10 水玉 shuǐyù crystal 其中多水玉
368 10 shēng sheng 在狌狌東
369 10 shòu old age / long life 不壽者乃八百歲
370 10 yóu to swim 恒遊于雎漳之淵
371 10 無水 wúshuǐ anhydrous / waterless / dehydrated 無水
372 10 guī \N 又東十里曰騩山
373 10 táng a crab apple tree 有樹名曰雒棠
374 10 earth / soil / dirt 鯀是始布土
375 10 伊水 Yī Shuǐ Yi River 而西流注于伊水
376 10 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 其所歍所尼
377 10 qián \N 其中多羬羊
378 10 a lake 過湖陵西而東南
379 10 zhā hawthorn 甘柤
380 10 yuán a robe 根據袁珂校注
381 10 to control / to govern 咸鳥生乘釐
382 10 八百 bā bǎi eight hundred 不壽者乃八百歲
383 10 tún a suckling pig 豚止
384 9 Common Gromwell / European stoneseed 其中多茈石
385 9 to bear / to carry 貳負之臣曰危
386 9 zhǎo claw 羊角虎爪
387 9 Tu 有山名㱙塗之山
388 9 guì Guangxi 有桂山
389 9 ěr an earring 珥兩青蛇
390 9 color 虎色
391 9 pèi a belt ornament / a pendant 佩玉璜
392 9 赤華 chìhuà mandārava flower / mandāra flower 青葉赤華
393 9 to take / to get / to fetch 取淖子曰阿女
394 9 軒轅 xuānyuán Xuanyuan 有軒轅之臺
395 9 féi fat / plump / obese 肥牲祠之
396 9 xué cave / cavity / hole 穴處
397 9 南海 Nán Hǎi South China Sea 南海之内
398 9 to poison / to bewitch / to drive to insanity / to harm by witchcraft 曰蠱尾之山
399 9 yǐng goiter 拘癭之國在其東
400 9 六百 liù bǎi six hundred 六千六百七十里
401 9 liáng a bridge 禺號生淫梁
402 9 bèi cowry / shellfish / shell 文貝
403 9 兩手 liǎng shǒu two hands 兩手持蛇
404 9 xiōng thorax / chest 滅蒙鳥在結匈國北
405 9 zhì ringed pheasant / pheasant 其狀如雉
406 9 àn case / incident 珂案
407 9 service 均國生役采
408 9 shū father's younger brother 叔得之丘
409 9 共工 gònggōng God of Water 生共工
410 9 bèi back [of the body] 背文曰義
411 9 clothes / clothing 衣紫衣
412 9 wéi to preserve / to maintain 名曰延維
413 9 a drama / a play / a show 節竝生戲器
414 9 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可生榖
415 9 hào number 帝俊生禺號
416 9 shé tongue 反舌國在其東
417 9 大水 dàshuǐ a flood 天乃大水泉
418 9 黄帝 Huáng Dì The Yellow Emperor 黄帝妻嫘祖
419 9 èr two 貳負之臣曰危
420 9 北海 Běi Hǎi Bohai Sea 北海之隅
421 9 xiào kind of cicada, cosmopsaltria 其鳴自詨
422 9 chū Simaroubaceae / Tree-of-heaven 其狀如樗
423 9 jiǎo foot 言跡腳也
424 9 shǐ hog / swine 豕喙
425 8 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 海中有張弘之國
426 8 jùn a commandery / a prefecture 郡名
427 8 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 名曰幽都之山
428 8 a device / a tool / a utensil / an implement 節竝生戲器
429 8 shí time / a period of time 魃時亡之
430 8 suì age 不壽者乃八百歲
431 8 sack cloth 多苴
432 8 juǎn to coil / to roll 又有朱卷之國
433 8 mèng first month 孟盈之丘
434 8 què a magpie 其狀如鵲
435 8 abdomen / stomach / belly 鼓其腹
436 8 guī silicon 縣嬰用藻珪
437 8 有水 yǒushuǐ supplied with water (of a house) 有水名曰若木
438 8 jiǔ old 爰有𩿨久
439 8 zhì sign / mark / flag 吳承志山海經地理今釋卷六云
440 8 冬夏 dōng xià winter and summer 冬夏播琴
441 8 洞庭 dòngtíng the great wilderness / the world 入洞庭下
442 8 mào extremely aged 旄馬
443 8 dēng to rise / to mount / to board / to climb 又有登備之山
444 8 lìng to make / to cause to be / to lead 帝令祝融殺鯀于羽郊
445 8 xiū to be ashamed 毛牷用一羊羞
446 8 gāo grease / fat 爰有膏菽
447 8 huái Huai River 淮浦北
448 8 六十 liùshí sixty 又東六十里
449 8 yáo Yao 帝堯
450 8 háo brave / heroic / chivalrous / bold / audacious 其中是多豪魚
451 8 dài to carry / to bring 帶戈常倍之佐
452 8 七百 qī bǎi seven hundred 七百九十里入雒水
453 8 二千 èr qiān two thousand 髙二千仞
454 8 jīng brambles / thorns 其狀如荊
455 8 to go through / to experience / to take place 曰歷兒之山
456 8 \N 有窫窳
457 8 guàn to pour in 曰灌題之山
458 8 根據 gēnjù basis / foundation 根據袁珂校注
459 8 wéi dangerous / precarious 貳負之臣曰危
460 8 Di People 先龍是始生氐羌
461 8 several 西王母梯几而戴勝
462 8 meaning / sense 背文曰義
463 8 白金 báijīn platinum 上多白金
464 8 tóng like / same / similar 伯陵同吳權之妻阿女緣婦
465 8 luó Luo 巫羅十巫
466 8 jìn to the greatest extent / utmost 其味盡存
467 8 wáng Wang 天竺胡王獻珍寶
468 8 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 巫禮
469 8 gēng to plow / to till 始作牛耕
470 8 shēng sound 其聲如雷
471 8 hǎo good 好水出焉
472 8 鳥獸 niǎoshòu birds and beasts / fauna 多美木鳥獸
473 8 chī owl / scops owl 其音如鴟
474 8 Gǔn Gun 白馬是為鯀
475 8 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 用羞酒少牢祈瘞
476 8 to join / to combine 有山名曰合虛
477 8 百八 bǎi bā one hundred and eight 又北百八十里
478 8 人身 rénshēn human body 其狀虎首人身
479 8 三千 sān qiān three thousand 三千五百里
480 8 the gate of a village / a village 其獸多閭麋
481 8 shì room / bedroom 潁水出少室
482 8 zhǒng heel 反踵
483 8 yǐn to drink 將飲河而不足也
484 8 báo thin / slight / weak 薄山之首
485 8 ancient barbarian tribes 伯夷父生西岳
486 8 luǎn egg / ovum 鳳鳥之卵是食
487 8 yōu the vitreous glaze on porcelain 而西流注于泑水
488 8 𦬊 \N \N 其木多桃枝荊𦬊
489 8 lǎo to flood 潦水出衛臯東
490 8 gōu hook character stroke 多桃枝鉤端
491 8 見人 jiànrén to meet somebody 見人則笑
492 8 之内 zhīnèi inside 東海之内
493 8 jiāo to deliver / to turn over / to pay 一曰挺木牙交
494 7 hair 人面有髮
495 7 開明 kāimíng enlightened / open-minded 開明南有樹鳥
496 7 yáng Yang 穋楊是食
497 7 Fu Xi 帝俊妻常羲
498 7 羿 Yi 帝俊賜羿彤弓素矰
499 7 dié \N 有臷民之國
500 7 四角 Sì Jiǎo the four corners (of a rectangle) / the eaves that the four corners of a building 其狀如白鹿而四角

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 1467 his / hers / its / theirs 其人水居
2 1180 zhī him / her / them / that 北海之隅
3 1022 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 故南方多雨
4 782 shān a mountain / a hill / a peak 有鳥山者
5 707 yǒu is / are / to exist 有國名曰朝鮮
6 603 yuē to speak / to say 有國名曰朝鮮
7 512 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 人主得而饗食之
8 492 inside / interior 其城方三百里
9 478 yān where / how 三水出焉
10 439 yòu again / also 又有淮山
11 408 such as / for example / for instance 其實如麻
12 406 shuǐ water 其人水居
13 343 chū to go out / to leave 三水出焉
14 318 dōng east 流沙之東
15 316 in / at 東入于海
16 302 名曰 míng yuē to be named / to be called 有山名曰肇山
17 293 zhù to inject / to pour into 海北注焉
18 282 shàng top / a high position 有赤蛇在木上
19 278 zhuàng form / appearance / shape 有黒蟲如熊狀
20 251 zài in / at 有赤蛇在木上
21 221 西 The West 流沙之西
22 216 běi north 大荒北經
23 204 niǎo bird 有鳥山者
24 201 liú to flow / to spread / to circulate 有國名曰流黄辛氏
25 200 one 飛蔽一鄉
26 183 wood / lumber 有水名曰若木
27 181 also / too 素女所出也
28 175 shòu a beast / a quadruped / an animal 有青獸
29 172 xià next 下有九枸
30 167 no 百仭無枝
31 166 guó a country / a state / a kingdom 有朝雲之國
32 164 nán south 丘南帝俊竹林在焉
33 163 shì is / are / am / to be 是食人
34 159 shǒu head 韓流擢首
35 153 其中 qízhōng among 其中有九嶷山
36 153 shí food / food and drink 木食
37 145 yīn sound / noise 音隱限
38 141 rén person / people / a human being 其人水居
39 139 big / great / huge / large / major 大皥爰過
40 136 precious 其東有玉
41 127 yáng sun 有山名曰常陽之山
42 125 chì red / scarlet 有赤蛇在木上
43 123 三百 sān bǎi three hundred 其城方三百里
44 110 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 有鳥山者
45 106 fish 食魚
46 106 shēng to be born / to give birth 生昌意
47 105 shé snake 有赤蛇在木上
48 105 not / no 有山名不死之山
49 100 草木 cǎo mù vegetation 草木所聚
50 99 yīn cloudy / overcast 是燭九陰
51 98 shēn human body / torso 麟身
52 95 zhōng middle 皆流于此中
53 95 bái white 弄明生白犬
54 91 東南 dōngnán southeast 東南海之外
55 88 qīng green 華山青水之東
56 88 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 素女所出也
57 86 cǎo grass / straw / herbs 此草也
58 84 naturally / of course / certainly 百榖自生
59 83 miàn side / surface 人面
60 81 shí a rock / a stone 名曰禹所積石
61 81 wèi for / to 後照是始為巴人
62 80 jiē all / each and every / in all cases 皆流于此中
63 78 wěi tail 玄孤蓬尾
64 77 otherwise / but / however 見人則笑
65 77 so as to / in order to 以水絡之
66 75 to enter 東入于海
67 74 金玉 jīn yù gold and jade / precious 其上多金玉
68 74 a river / a stream 河濟所入
69 72 東北 dōngběi northeast 東北海之外
70 72 jiàn to see 見則天下和
71 70 shén divine / mysterious / magical / supernatural 神民之丘
72 67 wén writing / text 鳯鳥首文曰德
73 65 hǎi the sea / a sea / the ocean 東入于海
74 65 bǎi one hundred 百榖自生
75 64 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以已瞢
76 64 supreme ruler / emperor 生帝顓頊
77 64 二百 èr bǎi two hundred 又西南二百里
78 64 yòng to use / to apply 毛用一羊
79 62 sān three 緣婦孕三年
80 62 niú an ox / a cow / a bull 始作牛耕
81 61 pond / pool / marsh / swamp 竹南有赤澤水
82 61 jīng to go through / to experience 海內經
83 60 fán ordinary / common 凡其所欲
84 57 huáng yellow 西有黃鳥
85 55 五十 wǔshí fifty 又西一百五十里
86 55 a time 節之次
87 54 máo hair / fur / feathers 黑身有毛
88 53 sufficient / enough 虎首鳥足
89 53 already / afterwards 其民從䣛已下有毛
90 52 tiger 虎首鳥足
91 51 residence / dwelling 其人水居
92 51 four 晉大興四年
93 51 leaf / foliage / petal 有國名曰氾葉
94 50 liǎng two 珥兩青蛇
95 49 mín the people / citizen / subjects 名曰鳥民
96 49 an item 唇蔽其目
97 48 huāng waste 產帝乾荒
98 47 shí ten 噎鳴生歳十有二
99 47 fāng square / quadrilateral / one side 其城方三百里
100 47 this / these 皆流于此中
101 47 北流 běiliú Beiliu 而北流注于伊水
102 45 an ancestral hall / a temple 其祠禮
103 44 西南 xīnán southwest 西南黑水之閒
104 43 dān cinnabar 丹貨
105 42 míng to cry / to chirp (of birds) 后土生噎鳴
106 42 jiǔ nine 上有九欘
107 42 tiě iron 銀鐵
108 42 huá Chinese 靈壽實華
109 42 五百 wǔ bǎi five hundred 聲聞五百里
110 42 hēi black 有黑蛇
111 41 二十 èrshí twenty 又東二十里
112 41 míng measure word for people 有山名不死之山
113 41 西北 xīběi northwest 西北海外
114 41 qiū Confucius 名曰陶唐之丘
115 41 horse 馬蹏善走
116 41 zhǎng director / chief / head / elder 有鹽長之國
117 40 wàng to gaze / to look towards 赤望之丘
118 40 shí real / true 靈壽實華
119 39 jié festival / a special day 炎居生節竝
120 38 wing 翼文曰順
121 38 èr two 噎鳴生歳十有二
122 38 in / at 柏子高上下於此
123 37 有人 yǒurén a person / anyone / someone 有人名曰柏子高
124 37 tiān day 至于天
125 37 lóng dragon 龍首
126 37 gān sweet 爰有甘華
127 36 yáng sheep / goat 毛用一羊
128 35 also / too 偎亦愛也
129 35 ǒu accident / image / pair / mate 有禺中之國
130 35 為人 wéirén behavior / personal conduct 其為人虎文
131 34 xíng to walk / to move 以行日月星辰之行次
132 34 之中 zhīzhōng inside 流沙之中
133 34 jīn today / modern / present / current / this / now 朝鮮今樂浪郡也
134 34 female / feminine 取淖子曰阿女
135 33 clothes / dress / garment 服也
136 33 黃金 huángjīn gold 目若黃金
137 33 zuò to do 始作牛耕
138 33 jiāng a large river 岷三江
139 33 jīn gold 有金之山
140 33 yīng baby / infant 多天嬰
141 33 出于 chūyú to be due to / to arise from / to stem from 皆出于山
142 32 至于 zhìyú as for / as to say / speaking of 至于天
143 32 ěr ear 謹耳
144 32 guài odd / queer / strange / uncanny 是多怪風雨
145 32 bluish green / cyan-blue / deeply saturated blue / emerald
146 32 tóng copper 其上多赤銅
147 32 四百 sì bǎi four hundred 又東北四百里
148 31 海內 hǎinèi the whole world / throughout the land / everything under the sun 海內經
149 31 paper mulberry 百榖自生
150 31 huò or / either / else 此節前或有
151 31 zhú bamboo 竹書
152 31 kūn elder brother 昆吾之丘
153 31 shǎo few 少皥生般
154 31 chù a place / location / a spot / a point 昌意降處若水
155 30 valley / gorge / ravine 逮之于禺谷
156 30 七十 qīshí seventy / 70 又東七十里
157 30 five 有五采之鳥
158 29 bào a leopard / a panther 玄豹
159 29 quǎn dog 弄明生白犬
160 29 shǐ beginning / start 後照是始為巴人
161 28 流沙 liúshā quicksand 流沙之中
162 28 sāng mulberry tree 有三桑無枝
163 28 yuán therefore / then 爰有黄金
164 28 yán to speak / to say / said 言其中有雜珍奇寶也
165 28 lún logical reasons / logical order 昆侖山在西胡西
166 27 promptly / right away / immediately 天毒即天竺
167 27 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 帝乃命禹卒布土以定九州
168 27 使 shǐ to make / to cause 使四鳥
169 27 a wizard / a sorcerer / a witch / a shaman 巫咸
170 27 shǔ to belong to / be subordinate to 兩足反屬于頭上
171 27 chǒu handcuffs / an ancient instrumentsof torture 其上多杻木
172 26 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反踵
173 26 三十 sān shí thirty 又北三十里
174 26 zhū all / many / various 故接敘中外諸國
175 26 天下 tiānxià China 伯天下
176 26 child / son 有人名曰柏子高
177 26 luò Luo 洛水出洛西山
178 25 wèi for / to 是爲楓木
179 25 xuán profound / mysterious / subtle 玄華黄實
180 25 father 伯夷父生西岳
181 25 shī corpse 名曰相顧之尸
182 25 zàng to bury the dead 后稷葬焉
183 25 一百 yībǎi one hundred 又西一百五十里
184 24 yuān a gulf / an abyss 蒼梧之淵
185 24 to resemble / to similar to to 似竹
186 24 cāo to conduct / to run / to manage 又有神衘蛇操蛇
187 24 shù tree 上有赤樹
188 24 to bury / to sacrifice 瘞而不糈
189 23 xiàn county 玄莬高句驪縣有潦山
190 23 zhī a branch / a twig 百仭無枝
191 23 zhì a swine 司彘之國
192 23 shì to look at / to see 視肉
193 23 xìng family name / surname 氐羌乞姓
194 23 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 均國生役采
195 23 and 帝顓頊與九嬪葬焉
196 23 fēng wind 為樂風
197 23 huì a beak / a bill / a snout 豕喙
198 23 to defend / to resist 可以禦兵
199 22 dye made from red soil / ochre 其下多青雘
200 22 shì clan / a branch of a lineage 有國名曰流黄辛氏
201 22 huǒ fire / flame 其外有炎火之山
202 22 yún cloud
203 21 cāng dark blue / deep green 蒼身而無角
204 21 wèi to call 是謂燭龍
205 21 tóu head 黄頭
206 21 顓頊 Zhuān xū Zhuan Xu 生帝顓頊
207 21 sacrificial rice 瘞而不糈
208 21 tái unit 羣帝因是以為臺
209 21 liù six 六首
210 21 yuán personel / employee 即員邱也
211 21 lín a wood / a forest / a grove 林氏國有珍獸
212 20 xiāng each other / one another / mutually 相羣爰處
213 20 valley / gorge / ravine 食穀
214 20 Emperor Yu
215 20 a corner 北海之隅
216 20 有神 yǒushén mysterious 有神焉
217 20 to die 有山名不死之山
218 20 dōu all 有都廣之野
219 20 赤水 chìshuǐ Chishui 赤水之子聽訞生炎居
220 20 八十 bāshí eighty 又南三百八十里
221 20 \N 其陽多㻬琈之玉
222 20 extra / surplus / remainder 餘暨南
223 20 食人 shírén man-eating (beast) / to eat people / fig. to oppress the people 是食人
224 19 wilderness 有都廣之野
225 19 shǔ a rat / a mouse 渭水出烏鼠同穴山
226 19 shā to kill / to murder / to slaughter 帝令祝融殺鯀于羽郊
227 19 a kind of jade 其陽多㻬琈之玉
228 19 to take charge of / to manage / to administer 司彘之國
229 19 日月 rì yuè the sun and moon 處西北隅以司日月之長短
230 19 shǔ glutinous millet 膏黍
231 18 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 射者不敢北鄉
232 18 è to whitewash / to plaster 黃堊
233 18 Wu 伯陵同吳權之妻阿女緣婦
234 18 gāo high / tall 有人名曰柏子高
235 18 四十 sì shí forty 又北四十里
236 18 guāng light 奚仲生吉光
237 18 白玉 báiyù white jade 西胡白玉山在大夏東
238 18 zōu a corner / the foot of a mountain 海內東北陬以南者
239 18 xióng bear
240 17 帝俊 dìjùn Dijun 帝俊生禺號
241 17 chicken / rooster 其本如雞卵
242 17 arm 人面無臂
243 17 ruò to seem / to be like / as 昌意降處若水
244 17 printing blocks 其木多梓枏
245 17 zhū vermilion 又有朱卷之國
246 17 東海 Dōng Hǎi East China Sea 東海之内
247 17 měi beautiful 其上有美棗
248 17 橿 jiāng Quercus glauca / ring-cupped oak / Japanese blue oak / glaucous-leaf oak 其上多橿
249 17 de potential marker 叔得之丘
250 17 to cry out / to shout 疾呼無響
251 17 jūn equal / even 三身生義均
252 17 jiǎo unit of money equal to 0.1 yuan 蒼身而無角
253 17 fèng phoenix 鳳鳥
254 17 běn measure word for books 世本
255 17 to reach 產青陽及昌意
256 16 zhōu a state / a province 有鯀攻程州之山
257 16 xià summer 名曰夏耕之尸
258 16 eight 帝俊有子八人
259 16 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 馬蹏善走
260 16 liǔ willow 高柳在代北
261 16 ròu meat / muscle 視肉
262 16 a drum 是生鼓
263 16 Ji 奚仲生吉光
264 16 yín silver 銀鐵
265 16 海外 hǎiwài overseas / abroad 海外北注焉
266 16 district / county 明組邑居海中
267 16 zhì to / until 未至
268 16 devoid of content / void / false / empty / vain 有山名曰合虛
269 16 paternal aunt / father's sister 巫姑
270 16 山海經 Shān Hǎi Jīng Classic of Mountains and Seas 吳承志山海經地理今釋卷六云
271 16 yān Yan 鉅燕在東北陬
272 16 thing / matter 大物
273 15 dāng to be / to act as / to serve as 此節疑亦當在大荒東經
274 15 松柏 sōngbǎi pine and cypress / chaste and undefiled / tomb 其木多松柏
275 15 guǎng wide / large / vast 有都廣之野
276 15 day of the month / a certain day 欲追日景
277 15 zhě ocher 其陰多赭
278 15 xiào school 根據袁珂校注
279 15 mén door / gate / doorway / gateway 有山名猗天蘇門
280 15 tán sandalwood / Indian sandalwood
281 15 zhōng clock 延是始為鍾
282 15 wèi Wei River 北入渭
283 15 雄黃 xiónghuáng realgar / red orpiment 其下多青雄黃
284 15 xián liesure 黑水之閒
285 15 líng mound / hill / mountain 炎帝之孫伯陵
286 15 an inferior kind of jade 根據袁珂校注
287 15 chéng to mount / to climb onto 咸鳥生乘釐
288 15 hàn dry 故下數旱
289 15 Shùn Emperor Shun 舜之所葬
290 14 a jade bi 嬰用一璧
291 14 a brown bear
292 14 zài to carry / to convey / to load / to hold 有山名曰成都載天
293 14 zōng a palm tree 實如棕椶莢
294 14 cóng from 其民從䣛已下有毛
295 14 其實 qíshí actually / in fact / really 其實如麻
296 14 nán a variety of evergreen tree 其木多椶枏
297 14 god of cereals 后稷葬焉
298 14 qián hidden / secret / latent 潛為之國
299 14 róng glory / honor 有榮山
300 14 渤海 Bó Hǎ Bohai Sea 琅邪臺在渤海閒
301 14 鹿 deer 其狀如白鹿而四角
302 14 三經 sān jīng three sutras / group of three scriptures 中次三經
303 14 zuò oak 其陰多榖柞
304 14 chén minister / statesman / official 共工臣名曰相繇
305 14 cháng always / ever / often / frequently / constantly 帶戈常倍之佐
306 14 chǐ tooth / teeth 虎齒
307 14 yòu right / right-hand 桎其右足
308 14 gài a lid / top / cover 蓋天地之中
309 13 an elk 其獸多閭麋
310 13 赤金 chì jīn pure gold 上多赤金
311 13 出入 chūrù to go out and come in 日月所出入也
312 13 feather 帝令祝融殺鯀于羽郊
313 13 zhǒng mound / burial mound / senior 冢也
314 13 liè to arrange / to line up / to list 有列襄之國
315 13 to exhale / to call 虖沲水出晉陽城南
316 13 father's elder brother / uncle 伯天下
317 13 néng can / able 百獸莫能處
318 13 míng bright / brilliant 黄帝生駱明
319 13 huáng royal / imperial 一曰皇鳥
320 13 tài great / exalted / superior 曰泰威之山
321 13 jīng stem / stalk 青葉紫莖
322 13 huáng yellow 玄華黄實
323 13 美玉 měi yù fine jade 是常出美玉
324 13 I 昆吾之丘
325 13 wife 黄帝妻嫘祖
326 13 líng \N 其獸多閭麈麢㚟
327 13 黑水 hēishuǐ Heishui 黑水之西
328 13 之後 zhīhòu after / following / later 赤水之後
329 13 skin / hide / fur / feather 赤皮支幹
330 13 xián salty / briny 大皥生咸鳥
331 12 yàn a wild goose 韓鴈在海中
332 12 huái locust tree / Chinese scholar tree / Japanese pagoda tree 入齊琅槐東北
333 12 白首 báishǒu grey hair 狀如鴞而赤身白首
334 12 青蛇 qīng shé Qing She / Green Snake 有大青蛇
335 12 unhusked millet 其中多丹粟
336 12 qióng poor / destitute / impoverished 赤水窮焉
337 12 chóng an invertebrate / a worm 有蟲
338 12 guī turtle / tortoise 各操一龜
339 12 女子 nǚzi a female 有女子衣青衣
340 12 tool / device / utensil / equipment / instrument 五采畢具
341 12 huán jade ring / bracelet 自環
342 12 extremely / very 處于西極
343 12 soil / ground / land 其地多水
344 12 chǔ a kind of mulberry tree 名曰植楮
345 12 to pray 祈而不糈
346 12 zhè cudrang / mandarin melon berry / silkworm thorn / Chinese mulberry 多柘
347 12 xiǎo small / tiny / insignificant 小物
348 12 luán luan 鸞鳥自歌
349 12 九十 jiǔshí ninety 又西九十里
350 12 tiáo measure word for long thin things 曰條谷之山
351 12 xiàng figure / image / appearance 食象
352 12 a man / a male adult 武夫之丘
353 12 jiào \N 其鳴自訆
354 12 táo peach 名曰桃林
355 12 and 見則天下和
356 12 bath 顓頊所浴
357 12 shū book 竹書
358 12 dōng winter 吹為冬
359 12 varnish / lacquer / paint 其上多漆
360 12 bīng soldier / troops 蚩尤作兵伐黄帝
361 12 fēi to fly 飛蔽一鄉
362 11 strange / unusual / uncanny 窮奇狀如虎
363 11 bǎi cypress / cedar 有人名曰柏子高
364 11 to doubt / to disbelieve 此節疑亦當在大荒東經
365 11 之外 zhīwài outside / excluding 東北海之外
366 11 topic / subject 開題之國
367 11 extra / surplus / remainder 曰不廷胡余
368 11 different / other 皆斷異處
369 11 wèi taste / flavor 其味盡存
370 11 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故南方多雨
371 11 wàn ten thousand 大凡六萬四千五十六里
372 11 chéng a city / a town 其城方三百里
373 11 wéi only / solely / alone 惟帝俊下友
374 11 大人 dàren adult / grownup 有人名曰大人
375 11 a female rhinoceros 兕在舜葬東
376 11 jiǔ leek 其草多䪥韭
377 11 channel / canal / drain / ditch 渠股
378 11 to leave behind 爰有遺玉
379 11 嬰兒 yīng ér infant / baby 其音如嬰兒
380 11 青鳥 qīngniǎo blue bird 有青鳥
381 11 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 入成臯之西
382 11 四方 sì fāng all sides 有淵四方
383 11 beard / mustache 天竺胡王獻珍寶
384 11 西經 xījīng longitude west 大荒西經
385 11 disease / sickness / ailment 疾呼無響
386 11 東經 dōng jīng longitude east 此節疑亦當在大荒東經
387 11 sharp 其名曰犀渠
388 11 kuí a sunflower 葵本而杏葉
389 11 bad / useless / weak 有窫窳
390 11 zhāng Zhang 漳水出山陽東
391 11 jiàn arrow 其下多竹箭
392 11 tāng soup 甘淵蓋即湯谷也
393 11 hòu after / later 后稷葬焉
394 11 fox 有狐
395 11 sticky rice 糈用稌
396 11 雄雞 xióngjī rooster 其二神用一雄雞瘞之
397 11 fēng to seal / to close off 有封豕
398 10 gǒu dog 名曰𡹤狗
399 10 太牢 tàiláo (in ancient times) sacrificial animal (cow, sheep or pig) 太牢之具
400 10 西王母 Xī Wáng Mǔ Xi Wangmu / Queen Mother of the West 名曰西王母
401 10 suān tart / sour 黃酸之水出焉
402 10 chuán to transmit 天傳
403 10 西海 Xī hǎi Yellow Sea 西海之内
404 10 kuā to exaggerate 名曰夸父
405 10 dūn honest / candid / sincere 入敦浦西
406 10 gāo the high land along a river 入成皋之西
407 10 shā sand / gravel / pebbles 相鄉棄沙
408 10 lín to face / to overlook 肆水出臨晉
409 10 steel / iron 又有不鉅之山
410 10 to leave / to depart / to go away / to part 離俞
411 10 文石 wénshí aragonite 文石
412 10 poison / venom 可以毒魚
413 10 Wu 皆載于烏
414 10 duān to carry 國在流沙中者埻端
415 10 huà to make into / to change into / to transform 化為神
416 10 zuó a kind of mountain cattle; big and heavy 其獸多㸲牛
417 10 to move / to shift / to remove 今移而正之
418 10 féng to encounter / to meet by chance 有山名曰先檻大逢之山
419 10 reason / logic / truth 葉狀如棃而赤理
420 10 lái to come 徃來此山也
421 10 水玉 shuǐyù crystal 其中多水玉
422 10 shēng sheng 在狌狌東
423 10 shòu old age / long life 不壽者乃八百歲
424 10 rèn Chinese fathom 三仞三沮
425 10 yóu to swim 恒遊于雎漳之淵
426 10 無水 wúshuǐ anhydrous / waterless / dehydrated 無水
427 10 guī \N 又東十里曰騩山
428 10 táng a crab apple tree 有樹名曰雒棠
429 10 fēi not / non- / un- 闒非
430 10 earth / soil / dirt 鯀是始布土
431 10 伊水 Yī Shuǐ Yi River 而西流注于伊水
432 10 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 其所歍所尼
433 10 qián \N 其中多羬羊
434 10 a lake 過湖陵西而東南
435 10 zhā hawthorn 甘柤
436 10 yuán a robe 根據袁珂校注
437 10 to control / to govern 咸鳥生乘釐
438 10 八百 bā bǎi eight hundred 不壽者乃八百歲
439 10 tún a suckling pig 豚止
440 9 Common Gromwell / European stoneseed 其中多茈石
441 9 to bear / to carry 貳負之臣曰危
442 9 zhǎo claw 羊角虎爪
443 9 Tu 有山名㱙塗之山
444 9 guì Guangxi 有桂山
445 9 ěr an earring 珥兩青蛇
446 9 color 虎色
447 9 pèi a belt ornament / a pendant 佩玉璜
448 9 赤華 chìhuà mandārava flower / mandāra flower 青葉赤華
449 9 to take / to get / to fetch 取淖子曰阿女
450 9 軒轅 xuānyuán Xuanyuan 有軒轅之臺
451 9 féi fat / plump / obese 肥牲祠之
452 9 xué cave / cavity / hole 穴處
453 9 南海 Nán Hǎi South China Sea 南海之内
454 9 to poison / to bewitch / to drive to insanity / to harm by witchcraft 曰蠱尾之山
455 9 yǐng goiter 拘癭之國在其東
456 9 六百 liù bǎi six hundred 六千六百七十里
457 9 liáng a bridge 禺號生淫梁
458 9 bèi cowry / shellfish / shell 文貝
459 9 兩手 liǎng shǒu two hands 兩手持蛇
460 9 xiōng thorax / chest 滅蒙鳥在結匈國北
461 9 zhì ringed pheasant / pheasant 其狀如雉
462 9 àn case / incident 珂案
463 9 service 均國生役采
464 9 shū father's younger brother 叔得之丘
465 9 共工 gònggōng God of Water 生共工
466 9 bèi back [of the body] 背文曰義
467 9 clothes / clothing 衣紫衣
468 9 wéi to preserve / to maintain 名曰延維
469 9 a drama / a play / a show 節竝生戲器
470 9 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可生榖
471 9 hào number 帝俊生禺號
472 9 shé tongue 反舌國在其東
473 9 大水 dàshuǐ a flood 天乃大水泉
474 9 黄帝 Huáng Dì The Yellow Emperor 黄帝妻嫘祖
475 9 èr two 貳負之臣曰危
476 9 北海 Běi Hǎi Bohai Sea 北海之隅
477 9 yīn because 因可逃也
478 9 xiào kind of cicada, cosmopsaltria 其鳴自詨
479 9 chū Simaroubaceae / Tree-of-heaven 其狀如樗
480 9 jiǎo foot 言跡腳也
481 9 shǐ hog / swine 豕喙
482 8 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 海中有張弘之國
483 8 jùn a commandery / a prefecture 郡名
484 8 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 名曰幽都之山
485 8 a device / a tool / a utensil / an implement 節竝生戲器
486 8 shí time / a period of time 魃時亡之
487 8 suì age 不壽者乃八百歲
488 8 sack cloth 多苴
489 8 juǎn to coil / to roll 又有朱卷之國
490 8 mèng first month 孟盈之丘
491 8 què a magpie 其狀如鵲
492 8 abdomen / stomach / belly 鼓其腹
493 8 guī silicon 縣嬰用藻珪
494 8 有水 yǒushuǐ supplied with water (of a house) 有水名曰若木
495 8 jiǔ old 爰有𩿨久
496 8 zhì sign / mark / flag 吳承志山海經地理今釋卷六云
497 8 冬夏 dōng xià winter and summer 冬夏播琴
498 8 洞庭 dòngtíng the great wilderness / the world 入洞庭下
499 8 mào extremely aged 旄馬
500 8 dēng to rise / to mount / to board / to climb 又有登備之山

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安陆 安陸 ānlù Anlu
bǎi
 1. cypress / cedar
 2. Berlin
 3. Bai
白帝 Bái dì White Heavenly Emperor
白沙 báishā Baisha
八里 bālǐ Bali or Pali
北方 běi fāng The North
北海 Běi Hǎi Bohai Sea
北齐 北齊 Běi Qí Northern Qi Dynasty / Qi of the Northern Dynasties
北狄 běidí Northern Di
北极 北極 běijí north pole
北江 běijiāng Beijiang
北流 běiliú Beiliu
北岳 北嶽 běiyuè Mt Heng
本纪 本紀 Běn Jì Imperial Biographies
本记 本記 Běnjì Annals
Biàn
 1. Bian River
 2. Henan
 3. Bian
Bo Mountain
渤海 Bó Hǎ Bohai Sea
苍梧 蒼梧 Cāngwú Cangwu
柴桑 cháisāng Chaisang
长城 長城 chángchéng Great Wall
长沙 長沙 Chángshā Changsha
朝鲜 朝鮮 cháoxiǎn
 1. Korea / North Korea
 2. Joseon / Chosŏn / Choson / Chosun / Cho-sen
成汤 成湯 Chéng Tāng Tang of Shang
成都 Chéngdū Chengdu
乘黄 乘黃 chénghuáng Chenghuang / Feihuang
成山 Chéngshān Chengshan
赤土 Chì Tǔ Chi Tu
蚩尤 Chī Yóu Chi You
赤水 chìshuǐ Chishui
达观 達觀 dáguān
 1. to take things philosophically
 2. Daguan
 3. Daguan / Zi Bo
道县 道縣 dàoxiàn Dao county
大夏 Dàxià Bactria
大禹 Dàyǔ Yu the Great
大运 大運 dàyùn
 1. Mandate of Heaven
 2. Grand Canal
dèng Deng
帝喾 帝嚳 Dì Kù Di Ku / Emperor Ku
帝俊 dìjùn Dijun
地理志 Dìlǐ Zhì Dili Zhi
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
东胡 東胡 Dōnghú Eastern barbarians
东山 東山 dōngshān Dongshan
东乡 東鄉 Dōngxiāng Dongxiang people / Sarta
多罗 多羅 Duōluó Tara
独山 獨山 dúshān Dushan
ěr Er
尔雅 爾雅 Ěryǎ Erya / Er Ya / Ready Guide
fén Fen
fēng Feng
风伯 風伯 fēngbó Wind Master
Fu River
浮屠 Fú tú Buddha stupa
扶南 Fúnán Kingdom of Funan
扶桑 fúsāng Fusang
浮山 Fúshān Fushan
gàn
 1. Jiangxi
 2. Gan River
 3. Gan dialect
gàn Jiangxi province
藁本 gǎoběn Ligusticum levisticum (Chinese lovage root) / ligusticum root
高梁 gāoliáng
 1. Takahashi
 2. Takahashi city
共工 gònggōng God of Water
Gōu Gou
句芒 gōumáng Gou Mang
光禄大夫 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master
广雅 廣雅 Guǎng Yǎ Guang Ya
光禄勋 光祿勳 guānglùxūn Supervisor of Attendants
光山 guāngshān
 1. Guangshan
 2. Guangshan
guī Gui
guì
 1. Guangxi
 2. cassia / cinnamon
 3. Gui
guǐ name of a mountain, name of a place, name of a state
桂林 Guìlín Guilin
龟山 龜山 guīshān
 1. Guishan / Kueishan
 2. Tortoise Mountain
桂阳 桂陽 Guìyáng Guiyang
Gǔn
 1. Gun
 2. a giant fish
 3. the father of the emperor Yu
guó
 1. Guo
 2. Guo
郭璞 Guō Pú Guo Pu
国大 國大 guódà National Assembly of the Republic of China
海河 Hǎi Hé Hai River / Bai He
海北 hǎiběi Haibei
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
汉惠帝 漢惠帝 Hàn Huì Dì Emperor Hui of Han
韩子 韓子 Hán Zǐ Han Zi
汉水 漢水 hànshuǐ Han River
汉阳 漢陽 hànyáng Hanyang
汉中 漢中 hànzhōng Hongzhong
hào
 1. Hao
 2. be known as
hǎo
 1. Hao
 2. Hao
河伯 hébó name or river God associated with Yellow river
黑山 Hēishān Montenegro
黑水 hēishuǐ Heishui
河内 河內 Hénèi Hanoi
衡山 héngshān Hengshan / Mount Heng
禾山 héshān Heshan
合水 héshuǐ Heshui
河源 héyuán Heyuan
弘农 弘農 hóngnóng jùn Hongnong prefecture
鸿鴈 鴻鴈 hóngyàn Wild Geese
huái Huai River
淮水 Huáishuǐ Huai River
淮阴 淮陰 Huáiyīn Huai'an / Huaiyin
huán Huan river
黄帝 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor
黄帝 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor
黄老 黃老 Huánglǎo Huanglao / Daoism / Taoism / Taoist philosophy
黄山 黃山 Huángshān
 1. Huangshan
 2. Huangshan
华山 華山 huàshān
 1. Huashan
 2. Huashan
华阴 華陰 huàyīn Huayin
华阴县 華陰縣 huàyīnxiàn Huayin county
惠水 huìshuǐ Huishui
霍山 huòshān Huoshan
虎尾 hǔwěi Huwei
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江东 江東 jiāngdōng Jiangdong
江夏 jiāngxià Jiangxia
江州 jiāngzhōu Jiuzhou
建平 jiànpíng Jianping
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
贾山 賈山 Jiǎshān Jiashan
Jié Emperor Jie
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋书 晉書 Jìn Shū Book of Jin / History of the Jin Dynasty
泾河 經河 Jīng Hé Jing River
景山 Jǐng Shān Jing Shan
经籍志 經籍志 Jīngjí Zhì a treatise on the classics
精气 精氣 jīngqì essential qi / spirit
荆山 荊山 jīngshān Mt Jingshan
京山 jīngshān Jingshan
精卫 精衛 jīngwèi Jingwei
井陉 井陘 jǐngxíng Jingxing
金门 金門 jīnmén
 1. Kinmen islands / Quemoy islands
 2. Jinmen
金星 Jīnxīng Venus
晋阳 晉陽 Jìnyáng Jinyang
济水 濟水 jìshuǐ Ji River, former river of north-eastern China which disappeared after the Yellow River flooded in 1852
九歌 Jiǔgē Jiuge
九江 Jiǔjiāng Jiujiang
九嶷山 jiǔnìshān Jiuyi mountain range in Hunan on the border with Guangdong
冀州 Jìzhōu Jizhou
mountain name
句骊 句驪 jùlí Goguryeo
巨鹿 鉅鹿 Jùlù Julu
君山 jūnshān Junshan
崆峒 kōngdòng Kongtong
会稽 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain
lái Lai
莱山 萊山 láishān Laishan
琅邪 lángxié Langye
léi Lei
雷神 Léi Shén God of Lightning / Thor
乐浪郡 樂浪郡 lèlàngjùn Lelang commandery
Li River
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
 6. at the time of
 7. State of Li
离骚 離騷 Lí Sāo Sorrow at Parting
lián name of a stream; head source from Henan Province jiyuanxian Wangwushan
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
辽阳 遼陽 Liáoyáng Liaoyang
liè variant of 鬣 U+9B23, a mane
列仙传 列仙轉 Lièxiān Zhuàn
 1. Liexian Zhuan / Biographies of Immortals
 2. Biographies of Immortals / Biographies of Transcendents / Liexian Zhuan
列子 Lièzǐ
 1. Liezi
 2. Liezi / Lie Yukou
临汾 臨汾 Línfén Linfen
灵山 靈山 Líng shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak
零陵 línglíng Lingling
灵寿 靈壽 língshòu Lingshou
临海 臨海 línhǎi Linhai
临湘 臨湘 línXiāng Linxiang
历山 歷山 Lìshān Mount Li
澧水 lǐshuǐ Lishui
刘秀 劉秀 Liú Xiù Liu Xiu / Emperor Guangwu of Han
柳北 liǔběi Liubei
六月 liùyuè June / the Sixth Month
龙山 龍山 lóngshān Longshan
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
溇水 漊水 lóushuǐ Lou River
庐江 廬江 lújiāng Lujiang
论衡 論衡 Lùn Héng Wang Chong
luò
 1. Luo
 2. Luo River
Luò Luo River
洛水 Luòshuǐ Luo River
吕氏春秋 呂氏春秋 Lǚ shì chūn qiū Mr Lu's Annals of the Spring and Autumn Period
孟子 Mèng Zǐ
 1. Mencius / Mengzi
 2. Mencius / Mengzi
Mǐn
 1. Fujian
 2. Min dialect
 3. Min River
 4. Min tribe
Mín Min
明水 míngshuǐ Mingshui
岷山 Mínshān Mount Min
峚山 mìshān Mi Shan, mountain in Shaanxi province
密山 mìshān Mishan
穆王 Mù Wáng King Mu of Zhou
乃东 乃東 nǎidōng Nêdong county
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
南江 Nán Jiāng Nan River / Nanma River
南岳 Nán Yuè
 1. Hui Si / Nan Yue Hui Si
 2. Mount Heng
 3. Nanyue
南极 南極 Nánjí South pole
南山 nánshān Nanshan / Daoxuan
女娲 女媧 Nǚ Wā Nu Wa
pān
 1. water in which rice has been rinsed
 2. Pan River
 3. Pan
番禺 Pānyú Panyu
péng
 1. Peng
 2. Peng
蓬莱 蓬萊 Pénglái Penglai
彭泽 彭澤 péngzé Pengze
平山 píngshān Pingshan
皮山 píshān Pishan
浦北 pǔběi Pubei
 1. wolfberry tree
 2. Qi
 3. Qi
七略 qī lüè Seven Abstracts
乾隆 Qián Lóng Qian Long
qiāng
 1. Qiang [people]
 2. Qiang
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
青蛇 qīng shé Qing She / Green Snake
青阳 青陽 qīngyáng Qingyang
沁水 Qìnshuǐ Qinshui / Jiyuan
岐山 Qíshān Mount Qi
丘北 Qiūběi Qiubei
秋田 qiūtián Akita
Qu
屈原 Qū Yuán Qu Yuan
犬戎 Quǎnróng Qianrong
融水 róng shuǐ Rong River
汝水 rǔshuǐ Ru River
三身 Sān Shēn Trikaya
三水 sānshuǐ Sanshui
shā Mount Samarium
山海经 山海經 Shān Hǎi Jīng Classic of Mountains and Seas
山经 山經 Shān Jīng Shan Jing
山东 山東 Shāndōng Shandong
上林赋 上林賦 Shànglín Fù Shanglin Fu / The Imperial Park
山南 shānnán Lhokha
山南东 山南東 shānnándōng Shannandong
山上 shānshàng Shanshang
山形 shānxíng Yamagata
山阴县 山陰縣 shānyīn xiàn Shanyin
神泰 Shén Tài Shen Tai
shéng Sheng
声闻 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
深泽 深澤 shēnzé Shenze
尸子 Shī Zǐ Shi Zi
史记 史記 Shǐjì Records of the Historian
石门 石門 shímén Shimen / Shihmen
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
水经 水經 Shuǐ Jīng Water Classic
Shùn Emperor Shun
司马迁 司馬遷 Sīmǎ Qiān Sima Qian
泗水 Sìshuǐ Si River
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
Suí Sui Dynasty
隋书 隋書 Suí Shū Book of Sui
隋唐 Suí Táng Sui and Tang dynasties
肃慎 肅慎 sùshèn Sushen
泰山 Tài Shān Mount Tai
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
太湖 tàihú Taihu
太山 tàishān Taishan
太元 Tàiyuán Taiyuan reign
太原 Tàiyuán Taiyuan
陶唐 táotáng Taotang
天帝 Tiān Dì Heavenly Emperor / God
天毒 Tiāndú the Indian subcontinent
天马 天馬 Tiānmǎ Pegasus
天门 天門 tiānmén Tianmen
天山 tiānshān Tianshan
天枢 天樞 tiānshū Alpha Ursae Majoris
天台 Tiāntái
 1. Tiantai / T'ien-tai
 2. Tiantai / Tiantai School
天问 天問 Tiānwèn Tianwen / Heavenly Questions
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
铜山 銅山 tóngshān Tongshan
外传 外傳 wàizhuàn waizhuan / unofficial biography
王充 Wáng Chōng Wang Chong
王会 王會 Wáng Huì Wang Hui
wèi Wei River
渭水 Wèi Shuǐ Wei River
洧水 wěishuǐ Wei River
Wèn Wen River
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
文山 wénshān
 1. Wenshan
 2. Wenshan
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
Wu
五经 五經 Wǔ Jīng Five Classics
巫山 Wū Shān Mount Wu
吴越春秋 吳越春秋 wú yuè chūnqiū Spring and Autumn Annals of Wu and Yue
武都 wǔdōu Wudu
吴县 吳縣 Wúxiàn Wu County
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
Xi
 1. Fu Xi
 2. Xi
西海 Xī hǎi Yellow Sea
西王母 Xī Wáng Mǔ Xi Wangmu / Queen Mother of the West
西周 Xī Zhōu Western Zhou
xiāng
 1. Hunan
 2. Xiang dialect
象郡 Xiàngjùn Xiang Province
萧何 蕭何 xiāohé Xiao He
潇湘 瀟湘 xiāoxiāng Xiaoxiang
夏禹 xiàYǔ Yu the Great
西陵 Xīlíng Xiling
新城 xīnchéng Xincheng / Hsincheng
刑天 xíngtiān Xingtian
锡山 錫山 xīshān Xishan
西乡 西鄉 Xīxiāng Xixiang
西岳 西嶽 Xīyuè Mt Hua
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣王 Xuān Wáng King Xuan of Zhou
玄圃 xuánpǔ Xuanpu
轩辕 軒轅 xuānyuán Xuanyuan
xún
 1. Xun
 2. Xun [state]
 3. a kind of plant
徐州 Xúzhōu
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
Yān Yan
炎帝 Yán Dì Yan Di / Yan Emperor
阳东 陽東 Yángdōng Yangdong
阳曲 陽曲 yángqǔ Yangqu
阳曲县 陽曲縣 yángqǔxiàn Yangqu county
阳山 陽山 yángshān Yangshan
阳西 陽西 yángxī Yangxi
燕山 Yānshān Yan Mountains
崦嵫 yānzī Yanzi
yáo Yao
瑤池 瑤池 Yáo Chí Jade Lake on Mount Kunlun
羿 Yi
Yi
Yi
伊水 Yī Shuǐ Yi River
英山 yīngshān Yingshan
阴山 陰山 yīnshān Yin mountains
泿水 Yínshuǐ Yin River
以太 yǐtài Ether-
永昌 Yǒngchāng
 1. Yongchang
 2. Yongchang
有夏 yǒuxià China
Yu
 1. Emperor Yu
 2. Yu
yuán Yuan River
沅水 yuánshuǐ Yuan River
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
月支 Yuè Zhī Yuezhi / Rouzhi / Tokhara / Tokharian
玉门 玉門 yùmén Yumen
玉山 Yùshān Yushan
玉树 玉樹 Yùshù Yushu Tibetan autonomous prefecture
郁水 鬱水 Yùshuǐ Yu River
郁水 鬱水 Yùshuǐ Yu River
余姚 餘姚 yúyáo Yuyao
豫章 yùzhāng Yuzhang
zhāng Zhang
张骞 張騫 zhāng Qiān Zhang Qian
章武 zhāngwǔ Zhangwu
长垣 長垣 zhǎngyuán Changyuan
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
浙江 Zhèjiāng
 1. Zhejiang
 2. Zhe River / Qiantang River
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
zhī Zhi
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
中山 zhōngshān
 1. Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname)
 2. Zhongshan
 3. Nakayama
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
周官 Zhōu Guān
 1. Zhou Li / Zhou Guan / Rites of Zhou
 2. Zhou Guan / Officers of Zhou
周礼 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou
周文王 Zhōu Wén Wáng King Wen of Zhou
祝融 Zhù Róng Zhu Rong
朱子 Zhū Zǐ Zhu Zi / Zhu Xi
颛顼 顓頊 Zhuān xū Zhuan Xu
庄周 莊周 Zhuāng Zhōu Zhuang Zi / Zhuang Zhou
庄子 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi
竹南 zhúnán Zhunan / Chunan
竹山 zhúshān
 1. Zhushan
 2. Zhushan / Chushan
子政 Zǐ Zhèng Zi Zheng
左传 左傳 Zuǒ Zhuàn Zuo Zhuan
柞栎 柞櫟 zuòlì Mongolian oak (Quercus dentata)

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English