Glossary and Vocabulary for Book of Northern Qi 《北齊書》, 卷五十 補列傳第四二 恩倖 Volume 50 Biographies 42: Favored by Nobles

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 54 kāi to open 和士開
2 49 shì a gentleman / a knight 和士開
3 31 yuē to speak / to say 嘗謂王曰
4 24 wáng Wang 世祖封長廣王
5 24 後主 hòuzhǔ latter sovereign 後主以世祖顧托
6 22 lìng to make / to cause to be / to lead 誑脅令其逃亡
7 22 gōng upper arm / arm 高阿那肱
8 21 yún cloud
9 20 děng et cetera / and so on 韓寶業等
10 20 to reach 其帝家諸奴及胡人樂工
11 19 rén person / people / a human being 范陽涿人
12 17 supreme ruler / emperor 其帝家諸奴及胡人樂工
13 14 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 世祖封長廣王
14 14 fèng phoenix 韓鳳
15 14 xíng to walk / to move 事高祖為行臺右丞
16 14 chén minister / statesman / official 多貞幹之臣
17 13 提婆 típó Āryadeva / Deva 穆提婆
18 13 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 且復多干朝政
19 13 jiàn to see 帝見
20 12 shǔ to count 正須數行詔書耳
21 12 yán to speak / to say / said 士開淚下歔欷不能言
22 12 to enter 帝又遣以犢車迎士開入內
23 12 shí time / a point or period of time 先帝在時
24 11 an official institution / a state bureau 開府者比肩
25 11 shì matter / thing / item 其朝廷之事一不與聞
26 11 qiǎn to send / to dispatch 遣武衛將軍呂芬詣宅
27 11 太后 Tài Hòu Empress Dowager 又先得幸於胡太后
28 10 cháo to face 魏孝靜嘗夜中與朝賢講集
29 10 one 其朝廷之事一不與聞
30 10 suì to comply with / to follow along 由是遂有斯舉
31 10 guān an office 問所欲官
32 10 zài in / at 先帝在時
33 10 ruì astute / perspicacious 趙郡王叡與婁定遠等謀出士開
34 10 wèi to call 嘗謂王曰
35 9 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 高祖
36 9 bǎo a jewel / gem / a treasure 韓寶業等
37 9 desire 問所欲官
38 9 jūn army / military 後除京畿士曹參軍
39 9 zhōng middle 稍遷中書舍人
40 9 big / great / huge / large / major 世祖大悅
41 9 zòu to present / to offer 令文遙入奏之
42 9 beard / mustache 西域醜胡
43 8 child / son 命其子孝義與太原公已下同學讀書
44 8 day of the month / a certain day 親寵日隆
45 8 even / equal / uniform 甚哉齊末之嬖幸也
46 8 qīn relatives 親寵日隆
47 8 Mu 穆提婆
48 8 hòu after / later 後為儀州刺史
49 8 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 後為儀州刺史
50 7 disease / sickness / ailment 秀遇疾
51 7 shí ten 十州諸軍事
52 7 wén to hear 其朝廷之事一不與聞
53 7 xiù refined / elegant / graceful 郭秀
54 7 xìn to believe / to trust 此言難信
55 7 zhái residence / dwelling / home 高祖自至其宅
56 7 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 乃啟為七兵尚書
57 7 zhōu Zhou Dynasty 提婆奔周軍
58 7 bīng soldier / troops 乃啟為七兵尚書
59 7 apparatus 後為儀州刺史
60 7 便 biàn convenient / handy / easy 加以傾巧便僻
61 7 ān calm / still / quiet / peaceful 父安
62 7 tiān day 天保五年之後
63 6 nián year 天保五年之後
64 6 武平 Wǔ Píng Wu Ping / Gao Wei of Norther Qi 武平元年
65 6 shū book 蓋書契以降未之有焉
66 6 tóng like / same / similar 寶信並開府儀同
67 6 xiào to be filial 魏孝靜嘗夜中與朝賢講集
68 6 jùn a commandery / a prefecture 趙郡王叡與婁定遠等謀出士開
69 6 proper / suitable / appropriate 固其宜哉
70 6 zōng school / sect 時又有開府薛榮宗
71 6 zhī to know 親使錄知其家資粟帛多少
72 6 martial / military 封王者接武
73 6 zhōu a state / a province 後為儀州刺史
74 6 guì expensive / costly / valuable 叨竊貴辛
75 6 jīn today / modern / present / current / this / now 今緝諸凶族為
76 6 xiá to be familiar with 內外褻狎
77 6 xuān day-lily 提婆母陸令萱賞配入掖庭
78 6 zhòng heavy 當機衡之重
79 6 定遠 dìngyuǎn Dingyuan 趙郡王叡與婁定遠等謀出士開
80 6 to go 然後去
81 6 fēng to seal / to close off 世祖封長廣王
82 6 wèn to ask 問所欲官
83 6 侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant 累除侍中
84 5 左右 zuǒyòu approximately 唯左右驅馳
85 5 to happen upon / to meet with by chance 秀遇疾
86 5 wèi position / location / place 此卽齊朝皇后母氏之位號也
87 5 wèi Eighth earthly branch 蓋書契以降未之有焉
88 5 jìn to enter 進說曰
89 5 hán Korea / South Korea 韓鳳
90 5 陛下 bì xià your majesty 陛下宜及少壯
91 5 néng can / able 又能彈胡琵琶
92 5 使 shǐ to make / to cause 親使錄知其家資粟帛多少
93 5 shì to attend on 士開入侍醫藥
94 5 qīng minister / high officer 卿非世人也
95 5 jiā house / home / residence 其帝家諸奴及胡人樂工
96 5 guō Guo 郭秀
97 5 dòng to move / to act 因飲酒輒大發動
98 5 shī teacher 尚書郎中源師嘗諮肱云
99 5 business / industry 韓寶業等
100 5 zhàn war / fighting / battle 戰是耶
101 5 shǔ to belong to / be subordinate to 屬此淫昏
102 5 晉陽 Jìnyáng Jinyang 顯祖自晉陽還鄴
103 5 a drama / a play / a show 士開善於此戲
104 5 封王 fēngwáng to win the championship / (of an emperor) to bestow the title of king on a subject 封王者接武
105 5 to record / to copy 親使錄知其家資粟帛多少
106 5 bǎo to defend / to protect 天保五年之後
107 5 xìng fortunate / lucky 甚哉齊末之嬖幸也
108 5 zuò to do 雖罔念作狂
109 5 mother 遭母劉氏憂
110 5 lèi to be tired 有累明德
111 5 xiān first 帝先患氣疾
112 5 xīn heart 心利錐刀
113 5 chén Chen 叡面陳士開罪失
114 5 thing / matter 尤是亡齊之一物
115 4 顯祖 xiǎnzǔ ancestors 顯祖知其輕薄
116 4 zhào an imperial decree 於是詔出定遠青州刺史
117 4 father 父安
118 4 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 遂致位宰輔
119 4 yòu right / right-hand 事高祖為行臺右丞
120 4 yǐn to lead / to guide 引諸貴人共為計策
121 4 青州 Qīngzhōu Qingzhou 於是詔出定遠青州刺史
122 4 shēn deep 其深相愛如此
123 4 jìn to the greatest extent / utmost 剝掠將盡
124 4 to hold / to grasp / to shake hands 世祖性好握槊
125 4 殿 diàn a hall / a palace / a temple 世祖寢疾於乾壽殿
126 4 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren 唯郭秀小人
127 4 zuǒ left 生民免夫被發左袵
128 4 如此 rúcǐ in this way / so 其深相愛如此
129 4 cháng to taste 魏孝靜嘗夜中與朝賢講集
130 4 extensive / full 是以彌見親密
131 4 shì clan / a branch of a lineage 本姓素和氏
132 4 jiān wicked / false / deceitful 姦佞浸繁
133 4 mén door / gate / doorway / gateway 叡等共詣雲龍門
134 4 cān to take part in / to participate 又勑其弟士休入內省參典機密
135 4 gào to tell / to say / said / told 告叡等如士開旨
136 4 先帝 xiāndì ancient emperors 先帝在時
137 4 rèn to bear / to undertake 居台鼎之任
138 4 dào way / road / path 王等何不道
139 4 wèi to guard / to protect / to defend 遣武衛將軍呂芬詣宅
140 4 Ye 後主還鄴
141 4 èr two 謹具上二女子
142 4 朝貴 cháoguì an influential court official 屬太后觴朝貴於前殿
143 4 bài to defeat / to vanquish 晉州軍敗
144 4 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 非直獨守弄臣
145 4 shǒu hand 握士開之手曰
146 4 mìng life 命其子孝義與太原公已下同學讀書
147 4 ér son 蒼頭盧兒
148 4 horse 御馬一動
149 4 to arise / to get up 幷諸弟四人並起復本官
150 4 gāo high / tall 高阿那肱
151 4 chǒu ugly 西域醜胡
152 4 公主 gōngzhǔ princess 男寶仁尚公主
153 4 apprentice / disciple 所幸之徒
154 4 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 除右僕射
155 4 gōng respectful / polite / reverent 恭敏善事人
156 4 shuò a long lance 世祖性好握槊
157 4 之後 zhīhòu after / following / later 天保五年之後
158 4 zhǒng mound / burial mound / senior 經古冢
159 4 shēng to be born / to give birth 生民免夫被發左袵
160 4 zhào Zhao 趙郡王叡與婁定遠等謀出士開
161 4 wáng to die 無不亡之理
162 3 luàn chaotic / disorderly 穢亂宮掖
163 3 end / final stage / latter part 甚哉齊末之嬖幸也
164 3 蒼頭 cāngtóu a soldier wearing a green headscarf 蒼頭盧兒
165 3 chā a fork / a prong 盧勒叉
166 3 nìng to flatter / to praise 姦佞浸繁
167 3 guó a country / a state / a kingdom 選為國子學生
168 3 人士 rénshì person / figure / public figure 又有一人士
169 3 qiáng strong / powerful 為之強服
170 3 chí to go quickly or swiftly 晉州頻遣馳奏
171 3 wealth / capital / money / expenses 杼軸之資
172 3 shì to look at / to see 高祖親臨視之
173 3 chuán to transmit 佞幸傳
174 3 jiàn to remonstrate / to admonish 士開每諫不從
175 3 Germany 陳德信馳驛檢行
176 3 shàng top / a high position 謹具上二女子
177 3 shǎng to reward / to grant / to bestow 提婆母陸令萱賞配入掖庭
178 3 chì to order 有勑令王向臺
179 3 qǐng to ask / to inquire 長廣王請之也
180 3 guān to look at / to watch / to observe 願得一辭觀二宮
181 3 xiào school 後主於天池校獵
182 3 shā to kill / to murder / to slaughter 諸貴欲殺士開
183 3 chǒng to favor 親寵日隆
184 3 yōng ordinary / normal 士開稟性庸鄙
185 3 dàn dawn 其年七月二十五日旦
186 3 zǒu to walk / to go / to move 後主走度太行
187 3 之中 zhīzhōng inside 先帝群官之中
188 3 xìng family name / surname 本姓素和氏
189 3 gān dry 觀朝貴勢欲陛下為幹明
190 3 lín a wood / a forest / a grove 林宗冢
191 3 內省 nèishěng to reflect upon oneself / introspection 又勑其弟士休入內省參典機密
192 3 gài a lid / top / cover 蓋書契以降未之有焉
193 3 guān to close 帝以淑妃奔高梁關
194 3 chéng to fill 盛業鴻基
195 3 róng glory / honor 時又有開府薛榮宗
196 3 lóng dragon 龍見
197 3 gōng a palace 梓宮在殯
198 3 miàn side / surface 叡面陳士開罪失
199 3 yǎn grave / respectful / majestic 瑯邪王儼惡之
200 3 第一 dì yī first 視第一品
201 3 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 令其鞠養
202 3 to go to / to arrive / to reach 遣武衛將軍呂芬詣宅
203 3 都督 dōudū to lead / to command 儼遣都督馮永洛就臺斬之
204 3 tīng to listen 太后不聽
205 3 晉州 jìnzhōu Jinzhou 晉州軍敗
206 3 clothes / dress / garment 成服後方還
207 3 out of the way / remote 加以傾巧便僻
208 3 zào to make / to build / to manufacture 奏遣監造晉陽宮
209 3 zǒng general / total / overall / chief 又總知外兵及內省機密
210 3 huàn government official 刑殘閹宦
211 3 yān to castrate 刑殘閹宦
212 3 zuì crime / sin / vice 責趙郡王叡以不臣之罪
213 3 shì power / authority 觀朝貴勢欲陛下為幹明
214 3 zhēn precious thing / treasure / a rarity 加以餘珍賂之
215 3 xiè dirty / ragged 內外褻狎
216 3 lóng grand / intense / prosperous 親寵日隆
217 3 如故 rúgù like an old friend 復本官悉得如故
218 3 shòu to teach 王子宜便授一函
219 3 機密 jīmì confidential / secret / classified 又勑其弟士休入內省參典機密
220 3 responsibility / duty 責其戲狎過度
221 3 to conceal / to hide / to ambush 與領軍庫狄伏連
222 3 hair 生民免夫被發左袵
223 3 將軍 jiāngjūn a general 遣武衛將軍呂芬詣宅
224 3 to ride an animal or bicycle 唯那肱及內官數十騎從行
225 3 驅馳 qūchí to drive [a horse] on / to rush 唯左右驅馳
226 3 to send / to transmit / to mail 文武任寄
227 3 jiù old / ancient 並高祖舊左右
228 3 zhèng government / administration 情存庶政
229 3 qiān to move / to shift 稍遷中書舍人
230 3 宮掖 gōngyè palace apartments 穢亂宮掖
231 3 dài to treat / to entertain / to receive guests 待臣最重
232 3 qián front 屬太后觴朝貴於前殿
233 3 qīng to overturn / to collapse / to lean / to tend / to incline / to pour out 加以傾巧便僻
234 3 lái to come 彼尚能遠來
235 3 zuò a blessing / the throne 縱龜鼎之祚
236 3 lēi to tighten / to strangle 盧勒叉
237 2 hào number 此卽齊朝皇后母氏之位號也
238 2 extra / surplus / remainder 加以餘珍賂之
239 2 答曰 dá yuē to reply 安答曰
240 2 happy / glad / cheerful / joyful 唯當行樂
241 2 大寧 dàníng Daning 大寧之後
242 2 zhí office / post 但漸有職任
243 2 長廣 Chángguǎng Changguang 世祖封長廣王
244 2 bàn half [of] 半進半退
245 2 huì dirty / unclean 醜聲穢跡
246 2 zhòng many / all 今兵衆全整
247 2 chǎn to flatter / to cajole 又諂悅和士開
248 2 內參 nèicān internal reference (within the same publication) 諸內參曰
249 2 qíng feeling / emotion / mood 情存庶政
250 2 tōng to go through / to open 字彥通
251 2 平陽 Píngyáng Pingyang / Linfen 周師逼平陽
252 2 yáng sun 陽愚僧阿禿師於路中大叫
253 2 to give / to bestow favors 蒙王特賜性命
254 2 諸軍 zhū jūn various armies 十州諸軍事
255 2 a statute / a law / a regulation 後主令侍中斛律孝卿檢校
256 2 領軍 lǐngjūn to lead troups / (fig.) to lead / leading 與領軍庫狄伏連
257 2 山陵 shānlíng mountain and hills 待過山陵
258 2 以後 yǐhòu afterwards 殷勤屬以後事
259 2 珠簾 zhūlián a bead curtain 士開載美女珠簾及條諸寶玩以詣定遠
260 2 小兒 xiǎo ér a son / a small boy 又有史醜多之徒胡小兒等數十
261 2 jià to drive / to sail / to fly 駕幸鳳宅
262 2 zhuó to pull out 無不進擢
263 2 西域 xī yù Western Regions 西域醜胡
264 2 quán perfect 雖有全濟
265 2 xiū to rest 又勑其弟士休入內省參典機密
266 2 yuè pleased 世祖大悅
267 2 chéng a city / a town 城狐社鼠
268 2 duān to carry 千端萬緒
269 2 qiān one thousand 千端萬緒
270 2 wàng absurd / fantastic / presumptuous 又以為妄
271 2 sān three 驛馬三至
272 2 guī to go back / to return 定遠歸士開所遺
273 2 diǎn canon / classic / scripture 又勑其弟士休入內省參典機密
274 2 cún to exist / to survive 情存庶政
275 2 zhǐ purport / aim / purpose 告叡等如士開旨
276 2 gōng public/ common / state-owned 命其子孝義與太原公已下同學讀書
277 2 residence / dwelling 居台鼎之任
278 2 letter / symbol / character 字彥通
279 2 文武 wén wǔ civil and military 文武任寄
280 2 speed 事大拚速
281 2 tǒng to unify 天統以後
282 2 xiè to thank 謝曰
283 2 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 叨竊貴辛
284 2 jiā to add 加開府
285 2 zhí straight 非直獨守弄臣
286 2 wài outside 自外殺生予奪不可盡言
287 2 to gather / to collect 魏孝靜嘗夜中與朝賢講集
288 2 神獸 shénshòu mythological animal 神獸門外有朝貴憩息之所
289 2 idea 帝意未決
290 2 pǐn product / goods / thing 視第一品
291 2 在內 zàinèi to include / in the scope of 在內久
292 2 héng constant / regular / persistent 恒令士開與太后握槊
293 2 舍人 shèrén a palace attendant 稍遷中書舍人
294 2 發遣 fā qiǎn to dispatch to a location / to expell 然後發遣
295 2 to consult / to confer 尚書郎中源師嘗諮肱云
296 2 shān a mountain / a hill / a peak 丘山之積
297 2 quán authority / power 鳳於權要之中
298 2 zhǎn to cut / to chop / to sever 儼遣都督馮永洛就臺斬之
299 2 侍衛 shìwèi Imperial bodyguard 侍衛逃散
300 2 yóng solemn / large / grand / majestic 鄧長顒輩
301 2 其弟 qí dì his younger brother 又勑其弟士休入內省參典機密
302 2 luò camel 本姓駱
303 2 nèi inside / interior 帝又遣以犢車迎士開入內
304 2 miǎn to spare 生民免夫被發左袵
305 2 force / compel / force 周師逼平陽
306 2 warehouse / storehouse / library / store 與領軍庫狄伏連
307 2 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 加以傾巧便僻
308 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 禁於治書侍御廳事
309 2 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 叡等或投冠於地
310 2 róng to hold / to contain 無容相謝
311 2 京畿 jīngjī capital city and its surrounding area 後除京畿士曹參軍
312 2 gān dry 世祖寢疾於乾壽殿
313 2 road / path / way 叡等促士開就路
314 2 門外 ménwài outside the door 千秋門外
315 2 sòng to deliver / to carry / to give 遣兵士防送
316 2 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 彼亦天子
317 2 héng to weigh 當機衡之重
318 2 an ancient measuring vessel / fifty liters 後主令侍中斛律孝卿檢校
319 2 軍國 jūnguó military affairs and civilian administration 軍國謀算
320 2 Lu 蒼頭盧兒
321 2 hóng a flood 又有何海及子洪珍皆為王
322 2 liú Liu 遭母劉氏憂
323 2 大臣 dàchén chancellor / minister 國事分付大臣
324 2 善事 shànshì something lucky / something good 恭敏善事人
325 2 hàn Han Chinese 漢兒強知星宿
326 2 guò to cross / to go over / to pass 待過山陵
327 2 alone / independent / single / sole 非直獨守弄臣
328 2 朝夕 zhāoxī morning and evening 富商大賈朝夕填門
329 2 night 魏孝靜嘗夜中與朝賢講集
330 2 至尊 zhì zūn most respected / grandest 至尊宜回
331 2 yǐn to drink 又欲飲
332 2 chēng to call / to address 實稱本意
333 2 to envy / to be jealous 秀忌楊愔
334 2 弄臣 nòngchén minister for entertainment 非直獨守弄臣
335 2 shào to continue / to carry on 齊紹
336 2 to bribe 多受賂遺
337 2 běi north 帝遂北馳
338 2 退 tuì to retreat / to move back 東偏頗有退者
339 2 luò Luo 武衛高舍洛等謀誅之
340 2 a man / a male adult 生民免夫被發左袵
341 2 自營 zìyíng self-operated / to operate one's own business 見孝言役官夫匠自營宅
342 2 to beg / to request 但乞王保護
343 2 wàn ten thousand 千端萬緒
344 2 hūn dusk / nightfall / twilight 智昏菽麥
345 2 中常侍 zhōng chángshì a kind of personal attendant 勒叉等或為中常侍
346 2 zhū to execute / to put to death / to condemn 後誅儼等
347 2 shì a generation 卜世靈長
348 2 fāng square / quadrilateral / one side 用作方伯
349 2 to be fond of / to like 必心喜之
350 2 xiàn to submerge / to sink / to plunge 平陽城已陷
351 2 younger brother 家無成人子弟
352 2 朝廷 cháo tíng imperial court 其朝廷之事一不與聞
353 2 zhèng upright / straight 正須數行詔書耳
354 2 dāo to grumble 叨竊貴辛
355 2 hurried / worried 何急奏聞
356 2 死後 sǐhòu after death / posthumous 秀死後
357 2 xián virtuous / worthy 魏孝靜嘗夜中與朝賢講集
358 2 王子 wángzǐ a prince 禦史王子宜
359 2 顏色 yánsè color 作何物顏色
360 2 世人 shìrén mankind 卿非世人也
361 2 gǒu dog 狗漢大不可耐
362 2 to hasten / to hurry / to be attracted to 趨侍左右
363 2 guī a semi-precious stone / gemstone 阿那瓌終破你國
364 2 zhé sides of chariot for weapons 因飲酒輒大發動
365 2 a river / a stream 河清
366 2 淑妃 shū fēi shufei / pure consort 淑妃又請更合一圍
367 2 nán male 男寶仁尚公主
368 2 shěng province 累遷幷省尚書左僕射
369 2 a footprint 醜聲穢跡
370 2 作樂 zuòlè to make merry 恣意作樂
371 2 nán difficult / arduous / hard 士開有難色
372 2 yuǎn far / distant 今日遠出
373 2 東宮 dōnggōng East Palace 多令在東宮侍後主
374 2 hòu after / later 遂大為胡后所昵愛
375 2 qún crowd / flock / group 數十為羣
376 2 to sob 愴惻下泣
377 2 xún to search / to look for / to seek 軍尋收回
378 2 zhēn virtuous / chaste / pure 郭元貞父
379 2 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 左丞相
380 2 zhǔ owner 必仰生致齊主
381 2 four 幷諸弟四人並起復本官
382 2 qiān to connected to / to be involved in 後主親就衆中牽鳳手曰
383 2 發言 fāyán to make a statement / to make an utterance 發言吐論
384 2 zhóu axis 杼軸之資
385 2 chéng to mount / to climb onto 又以官馬與他人乘騎
386 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 謹具上二女子
387 2 liè inferior / bad 庸劣之徒皆重跡屏氣焉
388 2 軍士 jūnshì soldier / noncommssioned officer (NCO) 伏連發京畿軍士
389 2 shě to give 武衛高舍洛等謀誅之
390 2 不知 bùzhī do not know 朝土不知廉恥者多相附會
391 2 stupid / doltish / foolish / ignorant 不問賢愚
392 2 season / period 與市道小人同在昆季行列
393 2 to leave behind 多受賂遺
394 2 a craft / a skill 龜茲雜伎
395 2 shí knowledge / understanding 識用尤在士開之下
396 2 jià vacation 詔贈士開假黃鉞
397 2 to defend / to resist 禁於治書侍御廳事
398 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 不令王與小人相親善
399 2 zéi thief 賊方至
400 2 shǐ beginning / start 陛下諒暗始爾
401 2 dǐng a ding / a large, three-leg bronze cauldron 居台鼎之任
402 2 號曰 hào yuē to be named / called 令萱號曰太姬
403 2 孝義 xiàoyì Xiaoyi 命其子孝義與太原公已下同學讀書
404 2 jiàng an craftsman / an artisan 見孝言役官夫匠自營宅
405 2 capacity / degree / a standard / a measure 後主走度太行
406 2 five 天保五年之後
407 2 xián salty / briny 親戚咸蒙官賞
408 2 bēn to run fast / to flee 提婆奔周軍
409 2 qīng clear / pure / clean 清都臨漳人也
410 2 飲酒 yǐn jiǔ to consume alchoholic beverages 因飲酒輒大發動
411 2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為淳直
412 2 昌黎 chānglí Changli 昌黎人也
413 2 è evil / vice 瑯邪王儼惡之
414 2 內外 nèiwài inside and outside 內外褻狎
415 2 gān dry 且復多干朝政
416 2 yòng to use / to apply 識用尤在士開之下
417 2 móu to plan / to scheme 趙郡王叡與婁定遠等謀出士開
418 2 姓名 xìngmíng name and surname 仍略存姓名
419 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 至說世祖云
420 2 kàn to see / to look 命安看斗柄所指
421 2 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 無復君臣之禮
422 2 yào to want / to wish for 軍國要密
423 2 mèi to flatter 取媚百端
424 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 士開淚下歔欷不能言
425 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固其宜哉
426 2 wén writing / text 令文遙入奏之
427 2 to inherit 以夜繼晝
428 2 忿 fèn get angry 高祖追忿秀
429 2 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 附之此
430 2 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 蒙王特賜性命
431 2 to think over / to consider 何慮不辦
432 2 yīn comfortable / contented / peaceful 秀忌楊愔
433 2 高梁 gāoliáng Takahashi 卻守高梁橋
434 2 to cry out / to shout 段韶呼胡長粲傳言
435 2 今日 jīnrì today 今日欲欺孤寡耶
436 2 shì a city 與市道小人同在昆季行列
437 2 sacrifice for rain 當雩
438 2 tīng main hall 禁於治書侍御廳事
439 2 尤為 yóu wèi especially 尤為親要
440 2 féng feng 侍中馮子琮
441 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 自外殺生予奪不可盡言
442 2 jué ancient bronze wine holder 尋詔復爵
443 2 to take / to get / to fetch 取媚百端
444 2 gas / vapour / fumes 帝先患氣疾
445 1 bǎo cloth for carrying baby on back 後主繈褓之中
446 1 不從 bùcóng not following / not joining 士開每諫不從
447 1 yàn a feast / a banquet 每宴射之次
448 1 yǐn to hide / to conceal 駱皆隱聽趨避
449 1 昏亂 hūnluàn dazed / confused / fuddled 昏亂之朝
450 1 huáng yellow 詔贈士開假黃鉞
451 1 真龍 zhēn lóng an analogy for the Emperor 非是真龍見
452 1 音樂 yīnyuè music 其以音樂至大官者
453 1 親密 qīnmì intimate / close 是以彌見親密
454 1 祿 good fortune 分其幹祿
455 1 gōng an artisan / a craftsman / a worker 咸能舞工歌
456 1 flourishing / prosperous 言詞咆勃
457 1 良久 liáng jiǔ a long time 曉喻良久
458 1 千年 qiānnián millennium 卽是一日快活敵千年
459 1 冒死 màosǐ to brave death 冒死以陳
460 1 guān cap / crown / headgear 叡等或投冠於地
461 1 用作 yòngzuò to use for the purpose of / to serve as 用作方伯
462 1 地下 dìxià underground / subterranean / covert 復何面見先帝於地下
463 1 七月 qīyuè July / the Seventh Month 其年七月二十五日旦
464 1 dào to arrive 到青州
465 1 蒙恩 mēng ēn to receive favor 頗蒙恩遇
466 1 to open 乃啟為七兵尚書
467 1 不齒 bùchǐ to despise / to hold in contempt 終身不齒
468 1 招引 zhāoyǐn to attract [new members] / to recommend [joining] 有軍士告稱那肱遣臣招引西軍
469 1 xuǎn to choose / to pick / to select 選為國子學生
470 1 to exceed / to go beyond / to transcend / to cross over 動逾巨萬
471 1 容止 róng zhǐ looks and demeanor 言辭容止
472 1 連發 liánfà to fire (a weapon) in rapid succession 伏連發京畿軍士
473 1 jìng to contend / to vie / to compete 競進諂諛
474 1 qín Shaanxi 亡秦者胡
475 1 永興 yǒngxīng Yongxing reign 父永興
476 1 machine 令萱姦巧多機辯
477 1 干預 gānyù to meddle / to intervene 干預朝權
478 1 大兵 dà bīng ordinary soldier 臣已發遣斛律明月將大兵在前去
479 1 無可 wúkě can't 一無可用
480 1 words / speech / expression / phrase / dialog 願得一辭觀二宮
481 1 tāng soup 應服黃龍湯
482 1 jiàn to build / to construct 皇建之朝
483 1 fàng to put / to place 暫放歸休
484 1 favorite 甚哉齊末之嬖幸也
485 1 chóu to worry about 何因愁為
486 1 hàn perspiration / sweat 遂得汗病愈
487 1 深感 shēngǎn to feel deeply 士開深感此心
488 1 騎射 qíshè equestrian archery / riding and shooting 肱妙於騎射
489 1 仰視 yǎngshì to look up 莫敢仰視
490 1 tǐng jade tablet 祖珽曾與鳳於後主前論事
491 1 wěi to delegate / to commission 深委仗之
492 1 mín the people / citizen / subjects 生民免夫被發左袵
493 1 簿 a register / an account book / a notebook 簿錄其家口
494 1 起義 qǐyì uprising / insurrection / revolt 從高祖起義
495 1 同業 tóngyè same trade or business / person in the same trade or business 為同業所尚
496 1 國事 guóshì affairs of the nation / politics 國事分付大臣
497 1 jiàng to descend / to fall / to drop 肱遂降
498 1 威權 wēiquán authority / power 威權轉盛
499 1 càn radiant / bright 段韶呼胡長粲傳言
500 1 諂媚 chǎnmèi to flatter 惟以諂媚自資

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 69 zhī him / her / them / that 甚哉齊末之嬖幸也
2 54 kāi to open 和士開
3 49 shì a gentleman / a knight 和士開
4 34 his / hers / its / theirs 固其宜哉
5 33 wèi for / to 今緝諸凶族為
6 31 yuē to speak / to say 嘗謂王曰
7 24 wáng Wang 世祖封長廣王
8 24 so as to / in order to 帑藏以虛
9 24 後主 hòuzhǔ latter sovereign 後主以世祖顧托
10 23 zhì to / until 除書未至而卒
11 22 lìng to make / to cause to be / to lead 誑脅令其逃亡
12 22 gōng upper arm / arm 高阿那肱
13 22 yǒu is / are / to exist 蓋書契以降未之有焉
14 21 yún cloud
15 20 děng et cetera / and so on 韓寶業等
16 20 to reach 其帝家諸奴及胡人樂工
17 19 rén person / people / a human being 范陽涿人
18 19 yòu again / also 又能彈胡琵琶
19 18 also / too 甚哉齊末之嬖幸也
20 18 not / no 其朝廷之事一不與聞
21 17 this / these 屬此淫昏
22 17 supreme ruler / emperor 其帝家諸奴及胡人樂工
23 16 in / at 世祖寢疾於乾壽殿
24 15 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 封王者接武
25 15 and 其朝廷之事一不與聞
26 15 shì is / are / am / to be 尤是亡齊之一物
27 14 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 世祖封長廣王
28 14 fèng phoenix 韓鳳
29 14 xíng to walk / to move 事高祖為行臺右丞
30 14 chén minister / statesman / official 多貞幹之臣
31 14 again / more / repeatedly 且復多干朝政
32 14 also / too 今亦出焉
33 13 提婆 típó Āryadeva / Deva 穆提婆
34 13 jiē all / each and every / in all cases 大臣皆有覬覦心
35 13 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 且復多干朝政
36 13 jiàn to see 帝見
37 12 shǔ to count 正須數行詔書耳
38 12 yán to speak / to say / said 士開淚下歔欷不能言
39 12 to enter 帝又遣以犢車迎士開入內
40 12 shí time / a point or period of time 先帝在時
41 11 an official institution / a state bureau 開府者比肩
42 11 shì matter / thing / item 其朝廷之事一不與聞
43 11 qiǎn to send / to dispatch 遣武衛將軍呂芬詣宅
44 11 naturally / of course / certainly 高祖自至其宅
45 11 that 高阿那肱
46 11 zhū all / many / various 今緝諸凶族為
47 11 hái also / in addition / more 愔還
48 11 太后 Tài Hòu Empress Dowager 又先得幸於胡太后
49 10 cháo to face 魏孝靜嘗夜中與朝賢講集
50 10 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 問所欲官
51 10 one 其朝廷之事一不與聞
52 10 suì to comply with / to follow along 由是遂有斯舉
53 10 guān an office 問所欲官
54 10 zài in / at 先帝在時
55 10 ruì astute / perspicacious 趙郡王叡與婁定遠等謀出士開
56 10 chū to go out / to leave 今亦出焉
57 10 wèi to call 嘗謂王曰
58 9 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 高祖
59 9 bǎo a jewel / gem / a treasure 韓寶業等
60 9 de potential marker 又先得幸於胡太后
61 9 desire 問所欲官
62 9 jūn army / military 後除京畿士曹參軍
63 9 zhōng middle 稍遷中書舍人
64 9 bìng and / furthermore / also 幷諸弟四人並起復本官
65 9 big / great / huge / large / major 世祖大悅
66 9 zòu to present / to offer 令文遙入奏之
67 9 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 其事闕而不書
68 9 beard / mustache 西域醜胡
69 9 what / where / which 竟復何異
70 9 ā prefix to names of people 高阿那肱
71 8 child / son 命其子孝義與太原公已下同學讀書
72 8 cóng from 從高祖起義
73 8 day of the month / a certain day 親寵日隆
74 8 even / equal / uniform 甚哉齊末之嬖幸也
75 8 qīn relatives 親寵日隆
76 8 zhǎng director / chief / head / elder 卜世靈長
77 8 Mu 穆提婆
78 8 promptly / right away 卽日斥孝義
79 8 hòu after / later 後為儀州刺史
80 8 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 後為儀州刺史
81 8 bèi by 生民免夫被發左袵
82 7 disease / sickness / ailment 秀遇疾
83 7 shí ten 十州諸軍事
84 7 wén to hear 其朝廷之事一不與聞
85 7 xiù refined / elegant / graceful 郭秀
86 7 xìn to believe / to trust 此言難信
87 7 zhái residence / dwelling / home 高祖自至其宅
88 7 chú except / besides 除書未至而卒
89 7 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 乃啟為七兵尚書
90 7 zhōu Zhou Dynasty 提婆奔周軍
91 7 wěi yes 唯郭秀小人
92 7 bīng soldier / troops 乃啟為七兵尚書
93 7 apparatus 後為儀州刺史
94 7 便 biàn convenient / handy / easy 加以傾巧便僻
95 7 ān calm / still / quiet / peaceful 父安
96 7 tiān day 天保五年之後
97 6 nián year 天保五年之後
98 6 武平 Wǔ Píng Wu Ping / Gao Wei of Norther Qi 武平元年
99 6 shū book 蓋書契以降未之有焉
100 6 tóng like / same / similar 寶信並開府儀同
101 6 xiào to be filial 魏孝靜嘗夜中與朝賢講集
102 6 jiāng will / shall (future tense) 剝掠將盡
103 6 jùn a commandery / a prefecture 趙郡王叡與婁定遠等謀出士開
104 6 proper / suitable / appropriate 固其宜哉
105 6 zōng school / sect 時又有開府薛榮宗
106 6 zhī to know 親使錄知其家資粟帛多少
107 6 martial / military 封王者接武
108 6 zhōu a state / a province 後為儀州刺史
109 6 guì expensive / costly / valuable 叨竊貴辛
110 6 jīn today / modern / present / current / this / now 今緝諸凶族為
111 6 gèng more / even more 欲王等更思量
112 6 xiá to be familiar with 內外褻狎
113 6 xuān day-lily 提婆母陸令萱賞配入掖庭
114 6 zhòng heavy 當機衡之重
115 6 定遠 dìngyuǎn Dingyuan 趙郡王叡與婁定遠等謀出士開
116 6 to go 然後去
117 6 měi each / every 士開每諫不從
118 6 fēng to seal / to close off 世祖封長廣王
119 6 fēi not / non- / un- 非直獨守弄臣
120 6 wèn to ask 問所欲官
121 6 侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant 累除侍中
122 5 左右 zuǒyòu approximately 唯左右驅馳
123 5 to happen upon / to meet with by chance 秀遇疾
124 5 wèi position / location / place 此卽齊朝皇后母氏之位號也
125 5 wèi Eighth earthly branch 蓋書契以降未之有焉
126 5 jìn to enter 進說曰
127 5 hán Korea / South Korea 韓鳳
128 5 陛下 bì xià your majesty 陛下宜及少壯
129 5 néng can / able 又能彈胡琵琶
130 5 使 shǐ to make / to cause 親使錄知其家資粟帛多少
131 5 shì to attend on 士開入侍醫藥
132 5 qīng minister / high officer 卿非世人也
133 5 jiā house / home / residence 其帝家諸奴及胡人樂工
134 5 guō Guo 郭秀
135 5 huò or / either / else 或曰
136 5 suī although / even though 雖罔念作狂
137 5 dòng to move / to act 因飲酒輒大發動
138 5 shī teacher 尚書郎中源師嘗諮肱云
139 5 business / industry 韓寶業等
140 5 zhàn war / fighting / battle 戰是耶
141 5 shǔ to belong to / be subordinate to 屬此淫昏
142 5 晉陽 Jìnyáng Jinyang 顯祖自晉陽還鄴
143 5 a drama / a play / a show 士開善於此戲
144 5 yīn because 因飲酒輒大發動
145 5 shén what 甚哉齊末之嬖幸也
146 5 réng yet / still / as ever 仍略存姓名
147 5 běn measure word for books 本姓素和氏
148 5 no 無復君臣之禮
149 5 封王 fēngwáng to win the championship / (of an emperor) to bestow the title of king on a subject 封王者接武
150 5 to record / to copy 親使錄知其家資粟帛多少
151 5 bǎo to defend / to protect 天保五年之後
152 5 xìng fortunate / lucky 甚哉齊末之嬖幸也
153 5 zuò to do 雖罔念作狂
154 5 mother 遭母劉氏憂
155 5 yóu especially / particularly 尤是亡齊之一物
156 5 lèi to be tired 有累明德
157 5 xiān first 帝先患氣疾
158 5 xīn heart 心利錐刀
159 5 chén Chen 叡面陳士開罪失
160 5 thing / matter 尤是亡齊之一物
161 4 already / afterwards 命其子孝義與太原公已下同學讀書
162 4 顯祖 xiǎnzǔ ancestors 顯祖知其輕薄
163 4 and 和士開
164 4 zhào an imperial decree 於是詔出定遠青州刺史
165 4 father 父安
166 4 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 遂致位宰輔
167 4 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃啟為七兵尚書
168 4 yòu right / right-hand 事高祖為行臺右丞
169 4 yǐn to lead / to guide 引諸貴人共為計策
170 4 青州 Qīngzhōu Qingzhou 於是詔出定遠青州刺史
171 4 shēn deep 其深相愛如此
172 4 jìn to the greatest extent / utmost 剝掠將盡
173 4 to hold / to grasp / to shake hands 世祖性好握槊
174 4 殿 diàn a hall / a palace / a temple 世祖寢疾於乾壽殿
175 4 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren 唯郭秀小人
176 4 zuǒ left 生民免夫被發左袵
177 4 如此 rúcǐ in this way / so 其深相愛如此
178 4 I / me / my 勿負我也
179 4 cháng to taste 魏孝靜嘗夜中與朝賢講集
180 4 extensive / full 是以彌見親密
181 4 shì clan / a branch of a lineage 本姓素和氏
182 4 jiān wicked / false / deceitful 姦佞浸繁
183 4 mén door / gate / doorway / gateway 叡等共詣雲龍門
184 4 cān to take part in / to participate 又勑其弟士休入內省參典機密
185 4 chū at first / at the beginning / initially
186 4 certainly / must / will / necessarily 必心喜之
187 4 tái unit 事高祖為行臺右丞
188 4 gào to tell / to say / said / told 告叡等如士開旨
189 4 先帝 xiāndì ancient emperors 先帝在時
190 4 qiě moreover / also 且復多干朝政
191 4 rèn to bear / to undertake 居台鼎之任
192 4 dào way / road / path 王等何不道
193 4 necessary / must 正須數行詔書耳
194 4 wèi to guard / to protect / to defend 遣武衛將軍呂芬詣宅
195 4 Ye 後主還鄴
196 4 èr two 謹具上二女子
197 4 朝貴 cháoguì an influential court official 屬太后觴朝貴於前殿
198 4 bài to defeat / to vanquish 晉州軍敗
199 4 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 非直獨守弄臣
200 4 shǒu hand 握士開之手曰
201 4 mìng life 命其子孝義與太原公已下同學讀書
202 4 ér son 蒼頭盧兒
203 4 horse 御馬一動
204 4 to arise / to get up 幷諸弟四人並起復本官
205 4 gāo high / tall 高阿那肱
206 4 chǒu ugly 西域醜胡
207 4 公主 gōngzhǔ princess 男寶仁尚公主
208 4 apprentice / disciple 所幸之徒
209 4 xiāng each other / one another / mutually 朝土不知廉恥者多相附會
210 4 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 除右僕射
211 4 gōng respectful / polite / reverent 恭敏善事人
212 4 shàng still / yet / to value 為同業所尚
213 4 shuò a long lance 世祖性好握槊
214 4 之後 zhīhòu after / following / later 天保五年之後
215 4 zhǒng mound / burial mound / senior 經古冢
216 4 shēng to be born / to give birth 生民免夫被發左袵
217 4 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後去
218 4 zhào Zhao 趙郡王叡與婁定遠等謀出士開
219 4 wáng to die 無不亡之理
220 3 luàn chaotic / disorderly 穢亂宮掖
221 3 do not 勿負我也
222 3 end / final stage / latter part 甚哉齊末之嬖幸也
223 3 蒼頭 cāngtóu a soldier wearing a green headscarf 蒼頭盧兒
224 3 chā a fork / a prong 盧勒叉
225 3 nìng to flatter / to praise 姦佞浸繁
226 3 guó a country / a state / a kingdom 選為國子學生
227 3 人士 rénshì person / figure / public figure 又有一人士
228 3 qiáng strong / powerful 為之強服
229 3 chí to go quickly or swiftly 晉州頻遣馳奏
230 3 wealth / capital / money / expenses 杼軸之資
231 3 shì to look at / to see 高祖親臨視之
232 3 chuán to transmit 佞幸傳
233 3 jiàn to remonstrate / to admonish 士開每諫不從
234 3 dàn but / yet / however 但飲酒
235 3 Germany 陳德信馳驛檢行
236 3 shàng top / a high position 謹具上二女子
237 3 shǎng to reward / to grant / to bestow 提婆母陸令萱賞配入掖庭
238 3 chì to order 有勑令王向臺
239 3 qǐng to ask / to inquire 長廣王請之也
240 3 guān to look at / to watch / to observe 願得一辭觀二宮
241 3 xiào school 後主於天池校獵
242 3 shā to kill / to murder / to slaughter 諸貴欲殺士開
243 3 chǒng to favor 親寵日隆
244 3 yōng ordinary / normal 士開稟性庸鄙
245 3 dàn dawn 其年七月二十五日旦
246 3 zǒu to walk / to go / to move 後主走度太行
247 3 final interogative 今日欲欺孤寡耶
248 3 jiàn gradually / drop by drop 但漸有職任
249 3 之中 zhīzhōng inside 先帝群官之中
250 3 xìng family name / surname 本姓素和氏
251 3 jiù right away 叡等促士開就路
252 3 bìng and / furthermore / also 幷諸弟四人並起復本官
253 3 gān dry 觀朝貴勢欲陛下為幹明
254 3 lín a wood / a forest / a grove 林宗冢
255 3 內省 nèishěng to reflect upon oneself / introspection 又勑其弟士休入內省參典機密
256 3 gài a lid / top / cover 蓋書契以降未之有焉
257 3 大家 dàjiā everyone 大家正作樂
258 3 guān to close 帝以淑妃奔高梁關
259 3 chéng to fill 盛業鴻基
260 3 róng glory / honor 時又有開府薛榮宗
261 3 lóng dragon 龍見
262 3 gōng a palace 梓宮在殯
263 3 miàn side / surface 叡面陳士開罪失
264 3 yǎn grave / respectful / majestic 瑯邪王儼惡之
265 3 第一 dì yī first 視第一品
266 3 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 令其鞠養
267 3 to go to / to arrive / to reach 遣武衛將軍呂芬詣宅
268 3 都督 dōudū to lead / to command 儼遣都督馮永洛就臺斬之
269 3 無不 wúbù not lacking 無不亡之理
270 3 tīng to listen 太后不聽
271 3 晉州 jìnzhōu Jinzhou 晉州軍敗
272 3 clothes / dress / garment 成服後方還
273 3 xiàng towards / to 有勑令王向臺
274 3 out of the way / remote 加以傾巧便僻
275 3 zào to make / to build / to manufacture 奏遣監造晉陽宮
276 3 zǒng general / total / overall / chief 又總知外兵及內省機密
277 3 因此 yīncǐ for that reason / therefore / for this reason 因此親狎
278 3 extremely / very 極諸鄙褻
279 3 huàn government official 刑殘閹宦
280 3 yān to castrate 刑殘閹宦
281 3 gòng together 引諸貴人共為計策
282 3 zuì crime / sin / vice 責趙郡王叡以不臣之罪
283 3 shì power / authority 觀朝貴勢欲陛下為幹明
284 3 zhēn precious thing / treasure / a rarity 加以餘珍賂之
285 3 xiè dirty / ragged 內外褻狎
286 3 lóng grand / intense / prosperous 親寵日隆
287 3 如故 rúgù like an old friend 復本官悉得如故
288 3 shòu to teach 王子宜便授一函
289 3 機密 jīmì confidential / secret / classified 又勑其弟士休入內省參典機密
290 3 responsibility / duty 責其戲狎過度
291 3 to conceal / to hide / to ambush 與領軍庫狄伏連
292 3 hair 生民免夫被發左袵
293 3 將軍 jiāngjūn a general 遣武衛將軍呂芬詣宅
294 3 to ride an animal or bicycle 唯那肱及內官數十騎從行
295 3 驅馳 qūchí to drive [a horse] on / to rush 唯左右驅馳
296 3 to send / to transmit / to mail 文武任寄
297 3 jiù old / ancient 並高祖舊左右
298 3 ruò to seem / to be like / as 若出臣
299 3 zhèng government / administration 情存庶政
300 3 qiān to move / to shift 稍遷中書舍人
301 3 宮掖 gōngyè palace apartments 穢亂宮掖
302 3 dài to treat / to entertain / to receive guests 待臣最重
303 3 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常不自安
304 3 qián front 屬太后觴朝貴於前殿
305 3 qīng to overturn / to collapse / to lean / to tend / to incline / to pour out 加以傾巧便僻
306 3 lái to come 彼尚能遠來
307 3 zuò a blessing / the throne 縱龜鼎之祚
308 3 lēi to tighten / to strangle 盧勒叉
309 3 yān where / how 蓋書契以降未之有焉
310 2 hào number 此卽齊朝皇后母氏之位號也
311 2 extra / surplus / remainder 加以餘珍賂之
312 2 答曰 dá yuē to reply 安答曰
313 2 happy / glad / cheerful / joyful 唯當行樂
314 2 大寧 dàníng Daning 大寧之後
315 2 zhí office / post 但漸有職任
316 2 長廣 Chángguǎng Changguang 世祖封長廣王
317 2 bàn half [of] 半進半退
318 2 huì dirty / unclean 醜聲穢跡
319 2 zhòng many / all 今兵衆全整
320 2 chǎn to flatter / to cajole 又諂悅和士開
321 2 內參 nèicān internal reference (within the same publication) 諸內參曰
322 2 qíng feeling / emotion / mood 情存庶政
323 2 tōng to go through / to open 字彥通
324 2 平陽 Píngyáng Pingyang / Linfen 周師逼平陽
325 2 yáng sun 陽愚僧阿禿師於路中大叫
326 2 大為 dàwèi very / greatly 遂大為胡后所昵愛
327 2 to give / to bestow favors 蒙王特賜性命
328 2 諸軍 zhū jūn various armies 十州諸軍事
329 2 a statute / a law / a regulation 後主令侍中斛律孝卿檢校
330 2 領軍 lǐngjūn to lead troups / (fig.) to lead / leading 與領軍庫狄伏連
331 2 山陵 shānlíng mountain and hills 待過山陵
332 2 以後 yǐhòu afterwards 殷勤屬以後事
333 2 珠簾 zhūlián a bead curtain 士開載美女珠簾及條諸寶玩以詣定遠
334 2 小兒 xiǎo ér a son / a small boy 又有史醜多之徒胡小兒等數十
335 2 jià to drive / to sail / to fly 駕幸鳳宅
336 2 zhuó to pull out 無不進擢
337 2 西域 xī yù Western Regions 西域醜胡
338 2 quán perfect 雖有全濟
339 2 xiū to rest 又勑其弟士休入內省參典機密
340 2 yuè pleased 世祖大悅
341 2 chéng a city / a town 城狐社鼠
342 2 由是 yóushì because of 由是遂有斯舉
343 2 duān to carry 千端萬緒
344 2 qiān one thousand 千端萬緒
345 2 zhe indicates that an action is continuing 馬上刺取擲著汾河中
346 2 wàng absurd / fantastic / presumptuous 又以為妄
347 2 sān three 驛馬三至
348 2 zāi exclamatory particle 甚哉齊末之嬖幸也
349 2 guī to go back / to return 定遠歸士開所遺
350 2 diǎn canon / classic / scripture 又勑其弟士休入內省參典機密
351 2 cún to exist / to survive 情存庶政
352 2 zhǐ purport / aim / purpose 告叡等如士開旨
353 2 gōng public/ common / state-owned 命其子孝義與太原公已下同學讀書
354 2 residence / dwelling 居台鼎之任
355 2 letter / symbol / character 字彥通
356 2 文武 wén wǔ civil and military 文武任寄
357 2 未有 wèiyǒu is not / has never been 未有傷敗
358 2 speed 事大拚速
359 2 tǒng to unify 天統以後
360 2 xiè to thank 謝曰
361 2 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 叨竊貴辛
362 2 jiā to add 加開府
363 2 zhí straight 非直獨守弄臣
364 2 wài outside 自外殺生予奪不可盡言
365 2 to gather / to collect 魏孝靜嘗夜中與朝賢講集
366 2 神獸 shénshòu mythological animal 神獸門外有朝貴憩息之所
367 2 yóu also / as if / still 猶以波斯狗為儀同
368 2 idea 帝意未決
369 2 qín diligently / industriously 以功勤擢為武衛將軍
370 2 pǐn product / goods / thing 視第一品
371 2 在內 zàinèi to include / in the scope of 在內久
372 2 héng constant / regular / persistent 恒令士開與太后握槊
373 2 舍人 shèrén a palace attendant 稍遷中書舍人
374 2 發遣 fā qiǎn to dispatch to a location / to expell 然後發遣
375 2 加以 jiāyǐ in addition / moreover 加以傾巧便僻
376 2 to consult / to confer 尚書郎中源師嘗諮肱云
377 2 shān a mountain / a hill / a peak 丘山之積
378 2 quán authority / power 鳳於權要之中
379 2 shāo a little / slightly 稍遷中書舍人
380 2 he / him 他家物
381 2 zhǎn to cut / to chop / to sever 儼遣都督馮永洛就臺斬之
382 2 侍衛 shìwèi Imperial bodyguard 侍衛逃散
383 2 yóng solemn / large / grand / majestic 鄧長顒輩
384 2 dāng to be / to act as / to serve as 當雩
385 2 其弟 qí dì his younger brother 又勑其弟士休入內省參典機密
386 2 luò camel 本姓駱
387 2 nèi inside / interior 帝又遣以犢車迎士開入內
388 2 miǎn to spare 生民免夫被發左袵
389 2 force / compel / force 周師逼平陽
390 2 warehouse / storehouse / library / store 與領軍庫狄伏連
391 2 slightly / rather / quite 亦頗能捨之
392 2 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 加以傾巧便僻
393 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 禁於治書侍御廳事
394 2 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 叡等或投冠於地
395 2 róng to hold / to contain 無容相謝
396 2 such as / for example / for instance 告叡等如士開旨
397 2 京畿 jīngjī capital city and its surrounding area 後除京畿士曹參軍
398 2 gān dry 世祖寢疾於乾壽殿
399 2 road / path / way 叡等促士開就路
400 2 門外 ménwài outside the door 千秋門外
401 2 sòng to deliver / to carry / to give 遣兵士防送
402 2 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 彼亦天子
403 2 héng to weigh 當機衡之重
404 2 an ancient measuring vessel / fifty liters 後主令侍中斛律孝卿檢校
405 2 軍國 jūnguó military affairs and civilian administration 軍國謀算
406 2 Lu 蒼頭盧兒
407 2 hóng a flood 又有何海及子洪珍皆為王
408 2 liú Liu 遭母劉氏憂
409 2 大臣 dàchén chancellor / minister 國事分付大臣
410 2 善事 shànshì something lucky / something good 恭敏善事人
411 2 hàn Han Chinese 漢兒強知星宿
412 2 guò to cross / to go over / to pass 待過山陵
413 2 alone / independent / single / sole 非直獨守弄臣
414 2 朝夕 zhāoxī morning and evening 富商大賈朝夕填門
415 2 night 魏孝靜嘗夜中與朝賢講集
416 2 至尊 zhì zūn most respected / grandest 至尊宜回
417 2 yǐn to drink 又欲飲
418 2 chēng to call / to address 實稱本意
419 2 to envy / to be jealous 秀忌楊愔
420 2 弄臣 nòngchén minister for entertainment 非直獨守弄臣
421 2 shào to continue / to carry on 齊紹
422 2 méi not have 籍沒其家
423 2 to bribe 多受賂遺
424 2 běi north 帝遂北馳
425 2 退 tuì to retreat / to move back 東偏頗有退者
426 2 luò Luo 武衛高舍洛等謀誅之
427 2 a man / a male adult 生民免夫被發左袵
428 2 自營 zìyíng self-operated / to operate one's own business 見孝言役官夫匠自營宅
429 2 to beg / to request 但乞王保護
430 2 wàn ten thousand 千端萬緒
431 2 already / de facto / since / then 旣得免罪
432 2 hūn dusk / nightfall / twilight 智昏菽麥
433 2 中常侍 zhōng chángshì a kind of personal attendant 勒叉等或為中常侍
434 2 zhū to execute / to put to death / to condemn 後誅儼等
435 2 shì a generation 卜世靈長
436 2 that / those 彼亦天子
437 2 fāng square / quadrilateral / one side 用作方伯
438 2 to be fond of / to like 必心喜之
439 2 xiàn to submerge / to sink / to plunge 平陽城已陷
440 2 younger brother 家無成人子弟
441 2 朝廷 cháo tíng imperial court 其朝廷之事一不與聞
442 2 zhèng upright / straight 正須數行詔書耳
443 2 dāo to grumble 叨竊貴辛
444 2 hurried / worried 何急奏聞
445 2 死後 sǐhòu after death / posthumous 秀死後
446 2 xián virtuous / worthy 魏孝靜嘗夜中與朝賢講集
447 2 王子 wángzǐ a prince 禦史王子宜
448 2 顏色 yánsè color 作何物顏色
449 2 世人 shìrén mankind 卿非世人也
450 2 gǒu dog 狗漢大不可耐
451 2 to hasten / to hurry / to be attracted to 趨侍左右
452 2 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以彌見親密
453 2 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 今故聞奏
454 2 guī a semi-precious stone / gemstone 阿那瓌終破你國
455 2 zhé sides of chariot for weapons 因飲酒輒大發動
456 2 所幸 suǒxìng fortunately (formal writing) 所幸之徒
457 2 a river / a stream 河清
458 2 淑妃 shū fēi shufei / pure consort 淑妃又請更合一圍
459 2 nán male 男寶仁尚公主
460 2 shěng province 累遷幷省尚書左僕射
461 2 a footprint 醜聲穢跡
462 2 作樂 zuòlè to make merry 恣意作樂
463 2 nán difficult / arduous / hard 士開有難色
464 2 yuǎn far / distant 今日遠出
465 2 東宮 dōnggōng East Palace 多令在東宮侍後主
466 2 hòu after / later 遂大為胡后所昵愛
467 2 qún crowd / flock / group 數十為羣
468 2 to sob 愴惻下泣
469 2 xún to search / to look for / to seek 軍尋收回
470 2 zhēn virtuous / chaste / pure 郭元貞父
471 2 shéi who / whoever 榮宗謂舍人元行恭是誰冢
472 2 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 左丞相
473 2 zhǔ owner 必仰生致齊主
474 2 four 幷諸弟四人並起復本官
475 2 qiān to connected to / to be involved in 後主親就衆中牽鳳手曰
476 2 發言 fāyán to make a statement / to make an utterance 發言吐論
477 2 zhóu axis 杼軸之資
478 2 chéng to mount / to climb onto 又以官馬與他人乘騎
479 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 謹具上二女子
480 2 liè inferior / bad 庸劣之徒皆重跡屏氣焉
481 2 軍士 jūnshì soldier / noncommssioned officer (NCO) 伏連發京畿軍士
482 2 shě to give 武衛高舍洛等謀誅之
483 2 不知 bùzhī do not know 朝土不知廉恥者多相附會
484 2 stupid / doltish / foolish / ignorant 不問賢愚
485 2 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以大被寵遇
486 2 cái just now 霍之才
487 2 season / period 與市道小人同在昆季行列
488 2 tài very / extremely 令萱號曰太姬
489 2 to leave behind 多受賂遺
490 2 yuán monetary unit / dollar 榮宗謂舍人元行恭是誰冢
491 2 a craft / a skill 龜茲雜伎
492 2 shí knowledge / understanding 識用尤在士開之下
493 2 jià vacation 詔贈士開假黃鉞
494 2 this 由是遂有斯舉
495 2 to defend / to resist 禁於治書侍御廳事
496 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 不令王與小人相親善
497 2 zéi thief 賊方至
498 2 shǐ beginning / start 陛下諒暗始爾
499 2 dǐng a ding / a large, three-leg bronze cauldron 居台鼎之任
500 2 號曰 hào yuē to be named / called 令萱號曰太姬

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
北齐书 北齊書 Běi Qí Shū Book of Northern Qi / History of Qi of the Northern Dynasties
北斗 běidòu Great Bear / Big Dipper / Peitou
波斯 Bōsī Persia
曹参 曹參 Cáocān Cao Can
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长城 長城 chángchéng Great Wall
长广 長廣 Chángguǎng Changguang
长乐 長樂 Chánglè Changle
昌黎 chānglí Changli
常山 chángshān Changshan
城阳 城陽 chéngyáng Chengyang
大发 大發 dàfā Daihatsu
大宁 大寧 dàníng Daning
道盛 Dào Shèng Shi Daosheng / Dao Sheng
dèng Deng
定远 定遠 dìngyuǎn Dingyuan
东宫 東宮 dōnggōng East Palace
斗柄 dòubǐng handle of the Big Dipper
范阳 范陽 Fànyáng Fanyang
汾河 Fén Hé Fen River
高梁 gāoliáng
 1. Takahashi
 2. Takahashi city
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
光禄大夫 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master
龟茲 龜茲 Guīcí Kezil / Kizil / Kuqa / Kucha
龟茲国 龜茲國 Guīcí Guó Kezil / Kizil / Kuqa / Kucha
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
 3. fence / low wall
 4. Han
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man / a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
汉阳 漢陽 hànyáng Hanyang
淮阳 淮陽 Huáiyáng Huaiyang
淮阴 淮陰 Huáiyīn Huai'an / Huaiyin
黄龙 黃龍 huánglóng
 1. Huanglong School
 2. yellow dragon
 3. Huanglong Scenic and Historic Interest Area
济州 濟州 Jì Zhōu
 1. Jeju Province
 2. Jizhou
Jié Emperor Jie
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋阳 晉陽 Jìnyáng Jinyang
晋州 晉州 jìnzhōu
 1. Jinzhou
 2. Jin Prefecture
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
 6. at the time of
 7. State of Li
临漳 臨漳 Línzhāng Linzhang
lǒng Gansu
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
论事 論事 Lùn Shì Kathavatthu
luò
 1. Luo
 2. Luo River
平阳 平陽 Píngyáng Pingyang / Linfen
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
青州 Qīngzhōu
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
七月 qīyuè July / the Seventh Month
茹茹 rúrú Rouran
尚书郎 尚書郎 shàngshūláng
 1. ancient official title
 2. Secretarial Court Gentleman
世祖 Shì Zǔ Shi Zu
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant
世宗 shìzōng
 1. King Sejong the Great / Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
寿阳 壽陽 shòuyáng Shouyang
Shùn Emperor Shun
Suí Sui Dynasty
太原 Tàiyuán Taiyuan
天帝 Tiān Dì Heavenly Emperor / God
提婆 típó
 1. Āryadeva / Deva
 2. Devadatta
 3. Kanadeva
通州 Tōngzhōu Tongzhou District
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
尉迟 尉遲 wèichí Yuchi
武平 Wǔ Píng Wu Ping / Gao Wei of Norther Qi
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
西域 xī yù Western Regions
xuē
 1. Xue
 2. Xue
兖州 兗州 Yǎnzhōu
 1. Yanzhou
 2. Yanzhou
yáo Yao
 1. Ye
 2. Ye
掖庭 yètíng Lateral Courts
永兴 yǒngxīng
 1. Yongxing reign
 2. Yongxing reign
 3. Yongxing
云龙 雲龍 yúnlóng
 1. Yunlong
 2. Yunlong
宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister
曾参 曾參 Zēng Shēn Zeng Shen
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
真龙 真龍 zhēn lóng an analogy for the Emperor
直道 Zhí Dào Straight Road / Jiuyuan to Yunyang Road
至大 Zhìdà Zhida reign
中华书局 中華書局 Zhōnghuá shūjú Zhonghua Book Company
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
zhòu Emperor Zhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English