Glossary and Vocabulary for Exemplary Figures 《法言》, 序 Preface

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 12 zhuàn to compose / to compile
2 11 zhù to inject / to pour into 宋司馬光集註
3 7 preface / introduction 儒家揚雄所序三十八篇
4 6 guāng light 光有
5 6 yuē to speak / to say 註曰
6 6 shū book 蓋當時甚重雄書也
7 5 sòng Song dynasty 宋司馬光集註
8 5 shén divine / mysterious / magical / supernatural 問神第五
9 5 juǎn to coil / to roll 有侯芭註六卷
10 4 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 易說
11 4 níng peaceful 孝莫大于甯親
12 4 wèn to ask 問神第五
13 4 揚雄 Yáng Xióng Yang Xiong 揚雄
14 4 xióng manly 雄有
15 4 xián salty / briny 宋鹹廣註
16 3 qīn relatives 乃謂子雲親旨反列卷末
17 3 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子第十二
18 3 gài a lid / top / cover 蓋當時甚重雄書也
19 3 yuān a gulf / an abyss 淵騫第十一
20 3 xiào to be filial 孝至第十三
21 3 李軌 lǐ guǐ Li Gui 李軌解一卷
22 3 secret 吳秘註
23 3 kǎo to examine / to test
24 3 jīn today / modern / present / current / this / now 然今本獨李軌註不署名
25 3 liè to arrange / to line up / to list 雄本傳具列其目
26 3 wèi to call 自程子始謂其曼衍而無斷
27 3 child / son 吾子第二
28 3 十三 shísān thirteen 十三
29 3 shèng divine / holy / sacred / ārya 昔在聖考
30 3 zhòng heavy 重黎第十
31 3 chuán to transmit 雄本傳具列其目
32 3 shǐ beginning / start 自程子始謂其曼衍而無斷
33 2 páng side 旁燭無疆
34 2 shì matter / thing / item 事有本真
35 2 Wu 吳秘註
36 2 聰明 cōngming clever / intelligent / bright / smart / acute 聰明不開
37 2 先知 xiānzhī prophet 先知第九
38 2 jiàn to see 寡見第七
39 2 zuò to do 至朱子作
40 2 idea 增以己意
41 2 xué to study / to learn 曰學行第一
42 2 kǒng opening / small hole / orifice 為偽孔傳所移
43 2 guǎng wide / large / vast 宋鹹廣註
44 2 zhōng end / finish / conclusion 終後誕章乖離
45 2 問道 wèn dào to ask the way / to ask 問道第四
46 2 kāi to open 聰明不開
47 2 dòng to move / to act 動不克
48 2 máng mango 芒芒天道
49 2 中和 zhōnghé Zhonghe 莫尚于中和
50 2 hàn Han Chinese 漢揚雄撰
51 2 guǎ few 寡見第七
52 2 to join / to combine 故光裒合四家
53 2 Germany 辛德源註二十三卷
54 2 五百 wǔ bǎi five hundred 五百第八
55 2 shī poem / verse 詩序
56 2 修身 xiūshēn to practice self-cultivation / to cultivate 修身第三
57 2 jīng to go through / to experience 取合經義
58 2 black 重黎第十
59 2 xíng to walk / to move 曰學行第一
60 2 meaning / sense 取合經義
61 2 zhǐ purport / aim / purpose 乃謂子雲親旨反列卷末
62 2 huáng brilliant / bright / shining 明哲煌煌
63 2 yán to speak / to say / said 徦言周於天地
64 2 four 故光裒合四家
65 2 to move / to shift / to remove 為偽孔傳所移
66 2 qiān to damage / to be defective 淵騫第十一
67 2 zhāng a chapter / a section 今升之章首
68 2 gǎi to change / to alter 蓋傳刻者所改題也
69 2 zhōu Zhou Dynasty 降周迄孔
70 2 piān chapter / section / essay / article 儒家揚雄所序三十八篇
71 2 柳宗元 Liǔ Zōngyuán Liu Zongyuan 又有柳宗元註
72 2 tiān day 天降生民
73 2 hòu after / later 舊本十三篇之序列於書後
74 2 míng bright / brilliant 問明第六
75 1 to enlighten 蠢迪撿押
76 1 jiàng to descend / to fall / to drop 降周迄孔
77 1 to gather / to collect 宋司馬光集註
78 1 第十三 dì shísān thirteenth 孝至第十三
79 1 Asia 荀之亞
80 1 yuán source / origin 原序稱各以其姓別之
81 1 virtuous / admirable / esteemed 聖人聰明淵懿
82 1 extra / surplus / remainder 餘則以宗元曰
83 1 方言 fāngyán dialect 方言
84 1 第七 dì qī seventh 寡見第七
85 1 聖賢 shèngxián a sage / wise and holy man / virtuous ruler / Buddhist lama 甚非聖賢之旨
86 1 諸子 zhūzǐ various sages / the classical schools of thought 諸子圖徽
87 1 萬方 wànfāng everywhere 經緯萬方
88 1 立政 lìzhèng to establish governance 立政鼓眾
89 1 第五 dì wǔ fifth 問神第五
90 1 署名 shǔmíng to sign one's name 然今本獨李軌註不署名
91 1 mín the people / citizen / subjects 天降生民
92 1 jiù old / ancient 舊本十三篇之序列於書後
93 1 shēng to ascend / to go up 今升之章首
94 1 ěr to be near / to be close / to be recent 絕於邇言
95 1 guān cap / crown / headgear 冠乎群倫
96 1 chǔn blunt / stupid 蠢迪撿押
97 1 第九 dì jiǔ ninth 先知第九
98 1 a word 蘇軾始謂其以艱深之詞
99 1 漢人 Hàn rén Han Chinese person or people 凡所列漢人著述
100 1 zēng to increase / to add to / to augment 增以己意
101 1 dàn birth 終後誕章乖離
102 1 zhōng heart / from bottom of one's heart 宋衷註十三卷
103 1 to draft 以擬
104 1 降生 jiàngshēng to be born 天降生民
105 1 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 倥侗顓蒙
106 1 法言 Fǎyán Fayan / Model Sayings / Exemplary Figures 法言
107 1 zhōng middle 過則失中
108 1 程子 chéngzǐ a period of time 自程子始謂其曼衍而無斷
109 1 chén Chen 陳施於意
110 1 hóng liberal / great 幽弘橫廣
111 1 easy / simple 易說
112 1 zài in / at 昔在聖考
113 1 diagram / picture / drawing / chart 諸子圖徽
114 1 shī the practice of selfless giving / dāna 陳施於意
115 1 jiān a traitor 不可奸罔
116 1 huà to make into / to change into / to transform 動化天下
117 1 司馬光 Sīmǎ Guāng Sima Guang 宋司馬光集註
118 1 著錄 zhùlù to record / to put down in writing 皆已著錄
119 1 西漢 Xī Hàn Western Han 西漢
120 1 wěi false / fake / forged / bogus 為偽孔傳所移
121 1 reason / logic / truth 訓諸理
122 1 bǎo to defend / to protect 以保天命
123 1 xīn to be tired 辛德源註二十三卷
124 1 yǎn to overflow / to spill over / to spread out 自程子始謂其曼衍而無斷
125 1 to extend / to reach 降周迄孔
126 1 神明 shénmíng deities / gods 贊於神明
127 1 one 李軌解一卷
128 1 chēng to call / to address 原序稱各以其姓別之
129 1 天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm 芒芒天道
130 1 plantain or banana palm 有侯芭註六卷
131 1 第十二 dì shí èr twelfth 君子第十二
132 1 jiǎ \N 徦言周於天地
133 1 群倫 qúnlún the same kind and same level of person 冠乎群倫
134 1 儒家 Rújiā Rujia / Confucianism / Confucian school 儒家揚雄所序三十八篇
135 1 太玄 tài xuán Canon of Supreme Mystery 太玄
136 1 著作 zhùzuò to write 雄之人品著作
137 1 經緯 jīngwěi main points / longitude and latitude 經緯萬方
138 1 藝文 yì wén art and literature 藝文誌
139 1 朱子 Zhū Zǐ Zhu Zi / Zhu Xi 至朱子作
140 1 to die 始書莽大夫揚雄死
141 1 alone / independent / single / sole 然今本獨李軌註不署名
142 1 zhòng many / numerous 立政鼓眾
143 1 wén writing / text 文淺易之說
144 1 shī to lose 過則失中
145 1 zhú a candle 旁燭無疆
146 1 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 聖人聰明淵懿
147 1 miù erroneous 其說殊謬
148 1 zhēn real / true / genuine 事有本真
149 1 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 幽弘橫廣
150 1 to mortgage / to pawn 蠢迪撿押
151 1 大夫 dàifu doctor 始書莽大夫揚雄死
152 1 huǎng seemingly 神心忽恍
153 1 蘇軾 Sū Shì Su Shi 蘇軾始謂其以艱深之詞
154 1 to indulge oneself / to be unrestrained 恣乎情性
155 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette
156 1 a drum 立政鼓眾
157 1 第三 dì sān third 修身第三
158 1 國君 guójūn a monarch / a sovereign 國君將相
159 1 màn long / extended / vast 自程子始謂其曼衍而無斷
160 1 rén a kernel / a pit
161 1 通鑒綱目 tōngjiàn gāngmù Tongjian Gangmu / Main Lines and Details on the Continuing Mirror 通鑒綱目
162 1 儒者 rúzhě Confucian 遂皆為儒者所輕
163 1 北宋 Běi Sòng Northern Song Dynasty 若北宋之前
164 1 序列 xùliè a rank / a sequence / alignment / array 舊本十三篇之序列於書後
165 1 參差不齊 cēn cī bù qí unevenly matched 參差不齊
166 1 第十一 dì shí yī eleventh 淵騫第十一
167 1 之前 zhīqián before 若北宋之前
168 1 líng agile / nimble 繼天測靈
169 1 chún pure 君子純終領聞
170 1 乖離 guāilí to part / to separate / to deviate 終後誕章乖離
171 1 zhé wise / sagacious 在於哲民情
172 1 在於 zàiyú in / consist of 在於哲民情
173 1 人品 rénpǐn moral standing / moral character 雄之人品著作
174 1 end / final stage / latter part 乃謂子雲親旨反列卷末
175 1 biàn to distinguish / to recognize 光曰為辨
176 1 xùn to teach / to train 訓諸理
177 1 明哲 míngzhé sensible / wise / judicious / sagacious 明哲煌煌
178 1 zhuàn to compose / to write / to compile 漢揚雄撰
179 1 an item 雄本傳具列其目
180 1 xīn heart 神心忽恍
181 1 仲尼 Zhòng Ní Zhong Ni 仲尼以來
182 1 將相 jiāng xiāng generals and ministers 國君將相
183 1 第一 dì yī first 曰學行第一
184 1 past / former times 昔在聖考
185 1 xìng family name / surname 原序稱各以其姓別之
186 1 民情 mínqíng circumstances of the people / popular sentiment / the mood of the people / popular customs 在於哲民情
187 1 to carve / to engrave 蓋傳刻者所改題也
188 1 cún to exist / to survive 吳秘之註尚存
189 1 作者 zuòzhě author / writer / composer 作者
190 1 情性 qíngxìng inherent nature 恣乎情性
191 1 優柔 yōuróu gentle / carefree / indecisive / weak 優柔而不決
192 1 liù six 有侯芭註六卷
193 1 三十八 sānshíbā 38 儒家揚雄所序三十八篇
194 1 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 則大抵以為孟
195 1 著述 zhùshù to write / to compile 凡所列漢人著述
196 1 不克 bùkè cannot / to not be able (to) / to be unable to 動不克
197 1 jiāng boundary / border / frontier 旁燭無疆
198 1 póu to collect 故光裒合四家
199 1 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 乃謂子雲親旨反列卷末
200 1 shì a gentleman / a knight 卿士名臣
201 1 第八 dì bā Eighth 五百第八
202 1 a scholar 而又采諸儒之說以註此書
203 1 jiā house / home / residence 故光裒合四家
204 1 體例 tǐlì style of literature / form 體例如是
205 1 gōng public/ common / state-owned 為毛公所移
206 1 dào way / road / path 事系諸道
207 1 lǐng neck 君子純終領聞
208 1 wén to hear 君子純終領聞
209 1 qīng light / not heavy 遂皆為儒者所輕
210 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 李軌解一卷
211 1 倥侗 kōngtóng ignorant / unenlightened 倥侗顓蒙
212 1 hóu marquis / lord 有侯芭註六卷
213 1 歡心 huānxīn favor / liking / love / jubilation / joy 甯神莫大於四表之歡心
214 1 漢書 Hàn Shū Book of Han / History of the Former Han Dynasty / Han Shu 漢書
215 1 qīng minister / high officer 卿士名臣
216 1 不虞 bùyú unexpected / eventuality / contingency / not worry about 遜於不虞
217 1 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 而又采諸儒之說以註此書
218 1 天地 tiān dì heaven and earth / the world 徦言周於天地
219 1 zàn to praise 贊於神明
220 1 jiǎn to pick up / to collect / to gather 蠢迪撿押
221 1 第四 dì sì fourth / the fourth is 問道第四
222 1 mèng first month 則大抵以為孟
223 1 qián hidden / secret / latent 潛虛
224 1 第二 dì èr second 吾子第二
225 1 天下 tiānxià China 動化天下
226 1 mǎng thicket, underbrush growth 始書莽大夫揚雄死
227 1 王道 wángdào the Way of the King / statecraft / benevolent rule 成于王道
228 1 to inherit 繼天測靈
229 1 chén minister / statesman / official 卿士名臣
230 1 zhì sign / mark / flag 藝文誌
231 1 fán ordinary / common 凡所列漢人著述
232 1 xún Xun 荀之亞
233 1 yún cloud 乃謂子雲親旨反列卷末
234 1 shēn human body / torso 咸本諸身
235 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可奸罔
236 1 to measure / to estimate 繼天測靈
237 1 天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven 以保天命
238 1 suì to comply with / to follow along 遂皆為儒者所輕
239 1 jué to decide / to determine / to judge 優柔而不決
240 1 xián salty / briny 咸本諸身
241 1 第六 dì liù sixth 問明第六
242 1 xùn to yield 遜於不虞
243 1 hair 中和之發
244 1 wǎng to deceive 不可奸罔
245 1 to take / to get / to fetch 取合經義
246 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成于王道
247 1 devoid of content / void / false / empty / vain 潛虛
248 1 topic / subject 蓋傳刻者所改題也
249 1 biǎo clock / a wrist watch 甯神莫大於四表之歡心
250 1 xiáng detailed / complete / thorough 未有若是之詳者
251 1 héng horizontal / transverse 幽弘橫廣
252 1 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 辛德源註二十三卷
253 1 不知 bùzhī do not know 宋鹹不知
254 1 zhuān good / honest 倥侗顓蒙
255 1 guò to cross / to go over / to pass 過則失中
256 1 為毛 wèimáo why? 為毛公所移
257 1 zōng school / sect 餘則以宗元曰
258 1 shǒu head 今升之章首
259 1 shí time / a period of time 至光之時
260 1 艱深 jiānshēn abstruse / complicated 蘇軾始謂其以艱深之詞
261 1 淺易 qiǎnyì easy / simple / suitable for beginners 文淺易之說
262 1 fàn a pattern / model / rule / law 經諸範
263 1 第十 dì shí tenth 重黎第十
264 1 shū different / special / unusual 其說殊謬
265 1 huī a badge / an insignia 諸子圖徽
266 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 雄本傳具列其目
267 1 當時 dāngshí then / at that time / while 蓋當時甚重雄書也
268 1 to connect / to relate 事系諸道
269 1 yuán source / origin 辛德源註二十三卷

Frequencies of all Words

Top 322

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 15 zhī him / her / them / that 未有若是之詳者
2 12 zhuàn to compose / to compile
3 11 zhù to inject / to pour into 宋司馬光集註
4 7 in / at 舊本十三篇之序列於書後
5 7 preface / introduction 儒家揚雄所序三十八篇
6 7 so as to / in order to 蘇軾始謂其以艱深之詞
7 6 zhū all / many / various 而又采諸儒之說以註此書
8 6 guāng light 光有
9 6 yuē to speak / to say 註曰
10 6 shū book 蓋當時甚重雄書也
11 6 běn measure word for books 雄本傳具列其目
12 6 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 儒家揚雄所序三十八篇
13 5 otherwise / but / however 則大抵以為孟
14 5 sòng Song dynasty 宋司馬光集註
15 5 his / hers / its / theirs 雄本傳具列其目
16 5 not / no 優柔而不決
17 5 shén divine / mysterious / magical / supernatural 問神第五
18 5 yǒu is / are / to exist 雄有
19 5 zhì to / until 孝至第十三
20 5 juǎn to coil / to roll 有侯芭註六卷
21 4 in / at 成于王道
22 4 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 易說
23 4 níng peaceful 孝莫大于甯親
24 4 wèn to ask 問神第五
25 4 揚雄 Yáng Xióng Yang Xiong 揚雄
26 4 xióng manly 雄有
27 4 xián salty / briny 宋鹹廣註
28 3 qīn relatives 乃謂子雲親旨反列卷末
29 3 naturally / of course / certainly 自程子始謂其曼衍而無斷
30 3 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子第十二
31 3 wèi for / to 遂皆為儒者所輕
32 3 gài a lid / top / cover 蓋當時甚重雄書也
33 3 yuān a gulf / an abyss 淵騫第十一
34 3 莫大 mòdà greatest / most important 孝莫大于甯親
35 3 xiào to be filial 孝至第十三
36 3 李軌 lǐ guǐ Li Gui 李軌解一卷
37 3 secret 吳秘註
38 3 以來 yǐlái since 考自漢以來
39 3 kǎo to examine / to test
40 3 jīn today / modern / present / current / this / now 然今本獨李軌註不署名
41 3 liè to arrange / to line up / to list 雄本傳具列其目
42 3 wèi to call 自程子始謂其曼衍而無斷
43 3 child / son 吾子第二
44 3 十三 shísān thirteen 十三
45 3 shèng divine / holy / sacred / ārya 昔在聖考
46 3 zhòng heavy 重黎第十
47 3 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 自程子始謂其曼衍而無斷
48 3 chuán to transmit 雄本傳具列其目
49 3 shǐ beginning / start 自程子始謂其曼衍而無斷
50 2 páng side 旁燭無疆
51 2 shì matter / thing / item 事有本真
52 2 Wu 吳秘註
53 2 聰明 cōngming clever / intelligent / bright / smart / acute 聰明不開
54 2 先知 xiānzhī prophet 先知第九
55 2 shén what 蓋當時甚重雄書也
56 2 jiàn to see 寡見第七
57 2 zuò to do 至朱子作
58 2 idea 增以己意
59 2 xué to study / to learn 曰學行第一
60 2 kǒng opening / small hole / orifice 為偽孔傳所移
61 2 rán correct / right / certainly 然今本獨李軌註不署名
62 2 guǎng wide / large / vast 宋鹹廣註
63 2 zhōng end / finish / conclusion 終後誕章乖離
64 2 問道 wèn dào to ask the way / to ask 問道第四
65 2 kāi to open 聰明不開
66 2 dòng to move / to act 動不克
67 2 máng mango 芒芒天道
68 2 shàng still / yet / to value 吳秘之註尚存
69 2 jiē all / each and every / in all cases 皆已著錄
70 2 中和 zhōnghé Zhonghe 莫尚于中和
71 2 hàn Han Chinese 漢揚雄撰
72 2 guǎ few 寡見第七
73 2 to join / to combine 故光裒合四家
74 2 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 未有若是之詳者
75 2 Germany 辛德源註二十三卷
76 2 五百 wǔ bǎi five hundred 五百第八
77 2 shī poem / verse 詩序
78 2 no 自程子始謂其曼衍而無斷
79 2 修身 xiūshēn to practice self-cultivation / to cultivate 修身第三
80 2 jīng to go through / to experience 取合經義
81 2 black 重黎第十
82 2 xíng to walk / to move 曰學行第一
83 2 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故光作
84 2 meaning / sense 取合經義
85 2 zhǐ purport / aim / purpose 乃謂子雲親旨反列卷末
86 2 huáng brilliant / bright / shining 明哲煌煌
87 2 yán to speak / to say / said 徦言周於天地
88 2 four 故光裒合四家
89 2 to move / to shift / to remove 為偽孔傳所移
90 2 yòu again / also 而又采諸儒之說以註此書
91 2 qiān to damage / to be defective 淵騫第十一
92 2 zhāng a chapter / a section 今升之章首
93 2 gǎi to change / to alter 蓋傳刻者所改題也
94 2 zhōu Zhou Dynasty 降周迄孔
95 2 piān chapter / section / essay / article 儒家揚雄所序三十八篇
96 2 I 吾子第二
97 2 柳宗元 Liǔ Zōngyuán Liu Zongyuan 又有柳宗元註
98 2 tiān day 天降生民
99 2 also / too 蓋當時甚重雄書也
100 2 hòu after / later 舊本十三篇之序列於書後
101 2 míng bright / brilliant 問明第六
102 2 expresses question or doubt 恣乎情性
103 1 to enlighten 蠢迪撿押
104 1 jiàng to descend / to fall / to drop 降周迄孔
105 1 一概 yīgài without exception 一概諸聖
106 1 to gather / to collect 宋司馬光集註
107 1 第十三 dì shísān thirteenth 孝至第十三
108 1 Asia 荀之亞
109 1 yuán source / origin 原序稱各以其姓別之
110 1 virtuous / admirable / esteemed 聖人聰明淵懿
111 1 extra / surplus / remainder 餘則以宗元曰
112 1 方言 fāngyán dialect 方言
113 1 第七 dì qī seventh 寡見第七
114 1 如是 rúshì thus / so 體例如是
115 1 聖賢 shèngxián a sage / wise and holy man / virtuous ruler / Buddhist lama 甚非聖賢之旨
116 1 諸子 zhūzǐ various sages / the classical schools of thought 諸子圖徽
117 1 萬方 wànfāng everywhere 經緯萬方
118 1 立政 lìzhèng to establish governance 立政鼓眾
119 1 already / afterwards 皆已著錄
120 1 第五 dì wǔ fifth 問神第五
121 1 署名 shǔmíng to sign one's name 然今本獨李軌註不署名
122 1 mín the people / citizen / subjects 天降生民
123 1 jiù old / ancient 舊本十三篇之序列於書後
124 1 shēng to ascend / to go up 今升之章首
125 1 ěr to be near / to be close / to be recent 絕於邇言
126 1 self 增以己意
127 1 also / too 今亦仍之焉
128 1 guān cap / crown / headgear 冠乎群倫
129 1 chǔn blunt / stupid 蠢迪撿押
130 1 第九 dì jiǔ ninth 先知第九
131 1 míng measure word for people 卿士名臣
132 1 a word 蘇軾始謂其以艱深之詞
133 1 漢人 Hàn rén Han Chinese person or people 凡所列漢人著述
134 1 zēng to increase / to add to / to augment 增以己意
135 1 dàn birth 終後誕章乖離
136 1 zhōng heart / from bottom of one's heart 宋衷註十三卷
137 1 to draft 以擬
138 1 降生 jiàngshēng to be born 天降生民
139 1 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 倥侗顓蒙
140 1 法言 Fǎyán Fayan / Model Sayings / Exemplary Figures 法言
141 1 zhōng middle 過則失中
142 1 bié do not / must not 原序稱各以其姓別之
143 1 程子 chéngzǐ a period of time 自程子始謂其曼衍而無斷
144 1 大抵 dàdǐ in all / generally speaking / by and large / for the most part 則大抵以為孟
145 1 chén Chen 陳施於意
146 1 hóng liberal / great 幽弘橫廣
147 1 easy / simple 易說
148 1 zài in / at 昔在聖考
149 1 diagram / picture / drawing / chart 諸子圖徽
150 1 yuán monetary unit / dollar 餘則以宗元曰
151 1 shī the practice of selfless giving / dāna 陳施於意
152 1 jiān a traitor 不可奸罔
153 1 huà to make into / to change into / to transform 動化天下
154 1 司馬光 Sīmǎ Guāng Sima Guang 宋司馬光集註
155 1 著錄 zhùlù to record / to put down in writing 皆已著錄
156 1 西漢 Xī Hàn Western Han 西漢
157 1 wěi false / fake / forged / bogus 為偽孔傳所移
158 1 yān where / how 今亦仍之焉
159 1 reason / logic / truth 訓諸理
160 1 bǎo to defend / to protect 以保天命
161 1 jué absolutely 絕於邇言
162 1 xīn to be tired 辛德源註二十三卷
163 1 yǎn to overflow / to spill over / to spread out 自程子始謂其曼衍而無斷
164 1 to extend / to reach 降周迄孔
165 1 suddenly / abruptly 神心忽恍
166 1 神明 shénmíng deities / gods 贊於神明
167 1 one 李軌解一卷
168 1 chēng to call / to address 原序稱各以其姓別之
169 1 天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm 芒芒天道
170 1 plantain or banana palm 有侯芭註六卷
171 1 第十二 dì shí èr twelfth 君子第十二
172 1 fēi not / non- / un- 甚非聖賢之旨
173 1 jiǎ \N 徦言周於天地
174 1 群倫 qúnlún the same kind and same level of person 冠乎群倫
175 1 儒家 Rújiā Rujia / Confucianism / Confucian school 儒家揚雄所序三十八篇
176 1 太玄 tài xuán Canon of Supreme Mystery 太玄
177 1 著作 zhùzuò to write 雄之人品著作
178 1 經緯 jīngwěi main points / longitude and latitude 經緯萬方
179 1 do not 莫尚于中和
180 1 藝文 yì wén art and literature 藝文誌
181 1 朱子 Zhū Zǐ Zhu Zi / Zhu Xi 至朱子作
182 1 to die 始書莽大夫揚雄死
183 1 alone / independent / single / sole 然今本獨李軌註不署名
184 1 zhòng many / numerous 立政鼓眾
185 1 wén writing / text 文淺易之說
186 1 shī to lose 過則失中
187 1 zhú a candle 旁燭無疆
188 1 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 聖人聰明淵懿
189 1 未有 wèiyǒu is not / has never been 未有若是之詳者
190 1 miù erroneous 其說殊謬
191 1 zhēn real / true / genuine 事有本真
192 1 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 幽弘橫廣
193 1 to mortgage / to pawn 蠢迪撿押
194 1 大夫 dàifu doctor 始書莽大夫揚雄死
195 1 huǎng seemingly 神心忽恍
196 1 蘇軾 Sū Shì Su Shi 蘇軾始謂其以艱深之詞
197 1 to indulge oneself / to be unrestrained 恣乎情性
198 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette
199 1 a drum 立政鼓眾
200 1 因而 yīnér therefore / as a result / thus 然光本因而不改
201 1 第三 dì sān third 修身第三
202 1 國君 guójūn a monarch / a sovereign 國君將相
203 1 màn long / extended / vast 自程子始謂其曼衍而無斷
204 1 rén a kernel / a pit
205 1 通鑒綱目 tōngjiàn gāngmù Tongjian Gangmu / Main Lines and Details on the Continuing Mirror 通鑒綱目
206 1 儒者 rúzhě Confucian 遂皆為儒者所輕
207 1 北宋 Běi Sòng Northern Song Dynasty 若北宋之前
208 1 序列 xùliè a rank / a sequence / alignment / array 舊本十三篇之序列於書後
209 1 參差不齊 cēn cī bù qí unevenly matched 參差不齊
210 1 第十一 dì shí yī eleventh 淵騫第十一
211 1 之前 zhīqián before 若北宋之前
212 1 líng agile / nimble 繼天測靈
213 1 chún pure 君子純終領聞
214 1 乖離 guāilí to part / to separate / to deviate 終後誕章乖離
215 1 zhé wise / sagacious 在於哲民情
216 1 在於 zàiyú in / consist of 在於哲民情
217 1 人品 rénpǐn moral standing / moral character 雄之人品著作
218 1 end / final stage / latter part 乃謂子雲親旨反列卷末
219 1 biàn to distinguish / to recognize 光曰為辨
220 1 xùn to teach / to train 訓諸理
221 1 明哲 míngzhé sensible / wise / judicious / sagacious 明哲煌煌
222 1 zhuàn to compose / to write / to compile 漢揚雄撰
223 1 an item 雄本傳具列其目
224 1 xīn heart 神心忽恍
225 1 仲尼 Zhòng Ní Zhong Ni 仲尼以來
226 1 將相 jiāng xiāng generals and ministers 國君將相
227 1 若是 ruòshì if 未有若是之詳者
228 1 第一 dì yī first 曰學行第一
229 1 past / former times 昔在聖考
230 1 this / these 而又采諸儒之說以註此書
231 1 xìng family name / surname 原序稱各以其姓別之
232 1 民情 mínqíng circumstances of the people / popular sentiment / the mood of the people / popular customs 在於哲民情
233 1 to carve / to engrave 蓋傳刻者所改題也
234 1 cún to exist / to survive 吳秘之註尚存
235 1 作者 zuòzhě author / writer / composer 作者
236 1 ruò to seem / to be like / as 若北宋之前
237 1 情性 qíngxìng inherent nature 恣乎情性
238 1 優柔 yōuróu gentle / carefree / indecisive / weak 優柔而不決
239 1 liù six 有侯芭註六卷
240 1 三十八 sānshíbā 38 儒家揚雄所序三十八篇
241 1 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 則大抵以為孟
242 1 著述 zhùshù to write / to compile 凡所列漢人著述
243 1 不克 bùkè cannot / to not be able (to) / to be unable to 動不克
244 1 jiāng boundary / border / frontier 旁燭無疆
245 1 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃謂子雲親旨反列卷末
246 1 póu to collect 故光裒合四家
247 1 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 乃謂子雲親旨反列卷末
248 1 shì a gentleman / a knight 卿士名臣
249 1 第八 dì bā Eighth 五百第八
250 1 a scholar 而又采諸儒之說以註此書
251 1 jiā house / home / residence 故光裒合四家
252 1 體例 tǐlì style of literature / form 體例如是
253 1 gōng public/ common / state-owned 為毛公所移
254 1 dào way / road / path 事系諸道
255 1 lǐng neck 君子純終領聞
256 1 wén to hear 君子純終領聞
257 1 qīng light / not heavy 遂皆為儒者所輕
258 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 李軌解一卷
259 1 倥侗 kōngtóng ignorant / unenlightened 倥侗顓蒙
260 1 hóu marquis / lord 有侯芭註六卷
261 1 歡心 huānxīn favor / liking / love / jubilation / joy 甯神莫大於四表之歡心
262 1 duàn absolutely / decidedly 自程子始謂其曼衍而無斷
263 1 漢書 Hàn Shū Book of Han / History of the Former Han Dynasty / Han Shu 漢書
264 1 qīng minister / high officer 卿士名臣
265 1 不虞 bùyú unexpected / eventuality / contingency / not worry about 遜於不虞
266 1 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 而又采諸儒之說以註此書
267 1 天地 tiān dì heaven and earth / the world 徦言周於天地
268 1 zàn to praise 贊於神明
269 1 jiǎn to pick up / to collect / to gather 蠢迪撿押
270 1 第四 dì sì fourth / the fourth is 問道第四
271 1 mèng first month 則大抵以為孟
272 1 qián hidden / secret / latent 潛虛
273 1 第二 dì èr second 吾子第二
274 1 不及 bùjí not as good as / inferior to 不及則不至
275 1 天下 tiānxià China 動化天下
276 1 mǎng thicket, underbrush growth 始書莽大夫揚雄死
277 1 王道 wángdào the Way of the King / statecraft / benevolent rule 成于王道
278 1 to inherit 繼天測靈
279 1 chén minister / statesman / official 卿士名臣
280 1 zhì sign / mark / flag 藝文誌
281 1 fán ordinary / common 凡所列漢人著述
282 1 xún Xun 荀之亞
283 1 yún cloud 乃謂子雲親旨反列卷末
284 1 shēn human body / torso 咸本諸身
285 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可奸罔
286 1 to measure / to estimate 繼天測靈
287 1 天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven 以保天命
288 1 suì to comply with / to follow along 遂皆為儒者所輕
289 1 jué to decide / to determine / to judge 優柔而不決
290 1 xián salty / briny 咸本諸身
291 1 第六 dì liù sixth 問明第六
292 1 xùn to yield 遜於不虞
293 1 hair 中和之發
294 1 wǎng to deceive 不可奸罔
295 1 to take / to get / to fetch 取合經義
296 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成于王道
297 1 devoid of content / void / false / empty / vain 潛虛
298 1 topic / subject 蓋傳刻者所改題也
299 1 biǎo clock / a wrist watch 甯神莫大於四表之歡心
300 1 xiáng detailed / complete / thorough 未有若是之詳者
301 1 héng horizontal / transverse 幽弘橫廣
302 1 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 辛德源註二十三卷
303 1 each 原序稱各以其姓別之
304 1 不知 bùzhī do not know 宋鹹不知
305 1 zhuān good / honest 倥侗顓蒙
306 1 guò to cross / to go over / to pass 過則失中
307 1 為毛 wèimáo why? 為毛公所移
308 1 zōng school / sect 餘則以宗元曰
309 1 réng yet / still / as ever 今亦仍之焉
310 1 shǒu head 今升之章首
311 1 shí time / a period of time 至光之時
312 1 艱深 jiānshēn abstruse / complicated 蘇軾始謂其以艱深之詞
313 1 淺易 qiǎnyì easy / simple / suitable for beginners 文淺易之說
314 1 fàn a pattern / model / rule / law 經諸範
315 1 第十 dì shí tenth 重黎第十
316 1 shū different / special / unusual 其說殊謬
317 1 huī a badge / an insignia 諸子圖徽
318 1 wéi only / solely / alone 惟李軌
319 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 雄本傳具列其目
320 1 當時 dāngshí then / at that time / while 蓋當時甚重雄書也
321 1 to connect / to relate 事系諸道
322 1 yuán source / origin 辛德源註二十三卷

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
北宋 Běi Sòng Northern Song Dynasty
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
汉人 漢人 Hàn rén Han Chinese person or people
汉书 漢書 Hàn Shū Book of Han / History of the Former Han Dynasty / Han Shu
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
 6. at the time of
 7. State of Li
李轨 李軌 lǐ guǐ Li Gui
柳宗元 Liǔ Zōngyuán Liu Zongyuan
儒家 Rújiā Rujia / Confucianism / Confucian school
儒者 rúzhě Confucian
司马光 司馬光 Sīmǎ Guāng Sima Guang
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
苏轼 蘇軾 Sū Shì Su Shi
太玄 tài xuán Canon of Supreme Mystery
天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
通鉴纲目 通鑒綱目 tōngjiàn gāngmù Tongjian Gangmu / Main Lines and Details on the Continuing Mirror
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
西汉 西漢 Xī Hàn Western Han
xún
 1. Xun
 2. Xun [state]
 3. a kind of plant
扬雄 揚雄 Yáng Xióng Yang Xiong
中和 zhōnghé Zhonghe
朱子 Zhū Zǐ Zhu Zi / Zhu Xi

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English