Glossary and Vocabulary for Book of Han 《漢書》, 卷十三 異姓諸侯王表 Volume 13: Table of nobles not related to the imperial clan 1

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 35 yuē to speak / to say 師古曰
2 20 師古 shīgǔ following the ways of old / in imitation of ancient style 師古曰
3 14 wèi to call 謂在璿璣玉衡以齊七政
4 12 yīn sound / noise 音上扇反
5 9 gōng public/ common / state-owned 繆公
6 8 the gate of a village / a village 閭閻偪於戎狄
7 8 child / son 莊公之子
8 7 shào to encourage 應劭曰
9 7 qián tweezers / pliers / tongs / pincers 箝語燒書
10 7 qín Shaanxi 秦起襄公
11 6 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 音上扇反
12 6 to read 繇讀與由同
13 6 天下 tiānxià China 迺并天下
14 6 wáng Wang 殷周之王
15 5 xiàng to guide / to direct 嚮應㿊於謗議
16 5 ancient / old / palaeo- 古世相革
17 5 yán the gate of a village 閭閻偪於戎狄
18 5 five 於是削去五等
19 4 zhāo illustrious
20 4 hàn Han Chinese 是以漢亡尺土之階
21 4 cǎn very painful; agonizing (same as 憯) sad; sorrowful; grieved 嚮應㿊於謗議
22 4 xiàn to offer / to present
23 4 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 鄉秦之禁
24 4 陳勝 Chén Shèng Chen Sheng 謂陳勝
25 4 yán to speak / to say / said 言奏之初大
26 4 yáo a folk-song 乃繇禼稷
27 4 yán stern / serious / strict / severe / austere
28 4 tóng like / same / similar 繇讀與由同
29 4 襄公 xiānggōng Xianggong / Lord Xiang 秦起襄公
30 4 liè ardent / intense 皆承聖王之烈
31 3 mín the people / citizen / subjects 不欲令民復逆命也
32 3 shí time / a period of time 後漢時避明帝諱
33 3 to arise / to get up 秦起襄公
34 3 bàng to slander / to defame / to speak ill of 嚮應㿊於謗議
35 3 letter / symbol / character 古禪字
36 3 蠶食 cánshí to nibble away at (as silkworm consume leaves) / fig. to embezzle progressively 稍蠶食六國
37 3 héng horizontal / transverse 猛敵橫發乎不虞
38 3 chéng a city / a town 墮城銷刃
39 3 dialect / language / speech 箝語燒書
40 3 zhōu Zhou Dynasty 殷周之王
41 3 father's elder brother / uncle 適戍彊於五伯
42 3 處士 chùshì an official that is talented but prefers seclusion 以為起於處士橫議
43 3 big / great / huge / large / major 言奏之初大
44 3 襄王 Xiāng Wáng King Xiang of Zhou 昭謂昭襄王
45 3 諸侯 zhū hóu the feudal lords 諸侯力爭
46 3 shǐ beginning / start 至始皇
47 3 xiào to be filial
48 3 shì to match 適戍彊於五伯
49 3 𥷄 \N 𥷄也
50 3 zhuāng a village 嚴謂莊襄王
51 3 duò to fall / to sink 墮城銷刃
52 3 shū book 箝語燒書
53 3 miào Miao
54 3 mén door / gate / doorway / gateway 門閭外旋下廕
55 3 橫議 héngyì to speak recklessly 以為起於處士橫議
56 3 clothes / dress / garment 服虔曰
57 2 arm 奮臂威於甲兵
58 2 xíng to walk / to move 脩仁行義
59 2 nián year 迺以年數
60 2 yuè month 月而列之
61 2 lèi kind / type / class / category 它皆類此
62 2 to criticize 嚮應㿊於謗議
63 2 hài to injure / to harm to 恐復阻以害己也
64 2 yún cloud 孟軻云
65 2 shǔ to count 經數十年
66 2 extra / surplus / remainder 歷十餘世
67 2 zhāng a chapter / a section 章文
68 2 威權 wēiquán authority / power 用壹威權
69 2 孝文 Xiàowén Emperor Xiaowen of Wei 訖于孝文
70 2 shǔ to belong to / be subordinate to 閭閻民陳勝之屬
71 2 xiāng village / township 鄉秦之禁
72 2 rèn to bear / to undertake 繇一劔之任
73 2 Germany 以德若彼
74 2 hair 猛敵橫發乎不虞
75 2 十八 shíbā eighteen 譜十八王
76 2 beard / mustache 外攘胡粵
77 2 吳廣 Wú Guǎng Wu Guang 吳廣也
78 2 rǎng to push up one's sleeves / to reject or resist / to seize / to perturb / to steal 外攘胡粵
79 2 děng et cetera / and so on 於是削去五等
80 2 inside / interior 里門也
81 2 tiān day 考之于天
82 2 聖王 shèng wáng a sage-king 皆承聖王之烈
83 2 zuǒ left 吳廣本起閭左之戍
84 2 tribes from northern china 閭閻偪於戎狄
85 2 even / equal / uniform 謂在璿璣玉衡以齊七政
86 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 晉說是也
87 2 shí ten 歷十餘世
88 2 concerned about / anxious / worried 昔詩書述虞夏之際
89 2 rèn edged tool / cutlery / knife edge 墮城銷刃
90 2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為起於處士橫議
91 2 zhé to punish / to demote 適讀曰謫
92 2 wài outside 外攘胡粵
93 2 chuán to transmit 書傳所記
94 2 shù a garrison 適戍彊於五伯
95 2 capacity / degree / a standard / a measure 度也
96 2 mìng life 不欲令民復逆命也
97 2 juān to engrave / to inscribe 鐫金石者難為功
98 2 guó a country / a state / a kingdom 稍蠶食六國
99 2 Yuè Yue / abbreviation for Guangdong 外攘胡粵
100 2 lìng to make / to cause to be / to lead 不欲令民復逆命也
101 2 biǎo clock / a wrist watch
102 2 a table / a list / a chart 譜十八王
103 2 fèn to strive / to exert effort 奮臂威於甲兵
104 2 force / compel / drive 閭閻偪於戎狄
105 2 one 用壹威權
106 2 force / compel / force 言其逼秦甚於戎狄也
107 2 jīn today / modern / present / current / this / now 今漢獨收孤秦之弊
108 2 xiāo to melt / to fuse 墮城銷刃
109 2 kǎo to examine / to test 考之于天
110 2 liè to arrange / to line up / to list 月而列之
111 2 受命 shòumìng ordained or appointed to a post / to benefit from counsel 故據漢受命
112 2 文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu 至文公
113 2 不虞 bùyú unexpected / eventuality / contingency / not worry about 猛敵橫發乎不虞
114 2 yán eaves 閻音簷
115 2 shā to kill / to murder / to slaughter 然後放殺
116 2 Kangxi radical 177 古世相革
117 2 easy / simple 摧枯朽者易為力
118 2 年紀 niánjì age (of a person) 不可以年紀
119 2 shāo to burn 箝語燒書
120 2 yòng to use / to apply 用壹威權
121 2 jiān \N 用力如此其囏難也
122 2 supreme ruler / emperor 秦旣稱帝
123 2 qián to act with reverence 服虔曰
124 2 bài to defeat / to vanquish 患周之敗
125 2 zài to carry / to convey / to load / to hold 百有餘載
126 2 zuò to do 故漢書姓及謚本作莊者皆
127 2 tóng copper 鑄以為銅人十二
128 2 róng arms / armaments / a military affair 閭閻偪於戎狄
129 2 jìn shanxi 晉灼曰
130 2 to assemble / to meet together 聚天下之兵
131 1 後漢 Hòu Hàn Later Han 後漢時避明帝諱
132 1 誹謗 fěibàng to slander 誹謗者族
133 1 hóu marquis / lord
134 1 xióng manly 內鋤雄俊
135 1 萬世 wàn shì all ages 為萬世安
136 1 shì matter / thing / item 事也
137 1 音子 yīnzǐ a phone 音子全反
138 1 guān an office 處士謂不官於朝而居家者也
139 1 skill / art 其埶然也
140 1 wén writing / text 章文
141 1 居家 jūjiā to live at home 處士謂不官於朝而居家者也
142 1 quán perfect 音子全反
143 1 shàn door panel 音上扇反
144 1 niè to walk on tiptoe / to walk quietly / to tread on / to follow 𥷄音躡
145 1 zhōng middle 里中門也
146 1 gōng merit 鐫金石者難為功
147 1 to go 於是削去五等
148 1 wealth / capital / money / expenses 適所以資豪桀而速自斃也
149 1 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 漢元年
150 1 百姓 bǎixìng common people 洽於百姓
151 1 cǎn tragic / miserable / wretched 㿊音慘
152 1 xuán to revolve 門閭外旋下廕
153 1 詩書 shīshū Confucian classics 昔詩書述虞夏之際
154 1 solitary 今漢獨收孤秦之弊
155 1 meaning / sense 脩仁行義
156 1 to kill 適所以資豪桀而速自斃也
157 1 玉衡 Yùhéng epsilon Ursae Majoris 謂在璿璣玉衡以齊七政
158 1 mèng first month 橫音胡孟反
159 1 yīn flourishing / abundant 殷周之王
160 1 吞滅 tūnmiè to absorb 謂漸吞滅之
161 1 business / industry 五載而成帝業
162 1 bīng soldier / troops 聚天下之兵
163 1 為兵 wèi bīng to serve in the military 古者以銅為兵
164 1 wèi Eighth earthly branch 未甞有焉
165 1 method / way 秦法
166 1 liù six 稍蠶食六國
167 1 to avoid / to shun 後漢時避明帝諱
168 1 rén person / people / a human being 鑄以為銅人十二
169 1 shǐ hog / swine 豕韋
170 1 西 The West 項羽為西楚霸王
171 1 在位 zài wèi to rule / to reign 然後在位
172 1 to go through / to experience / to take place 歷十餘世
173 1 不可以 bù kě yǐ may not 不可以年紀
174 1 shǎo few 德公之少子
175 1 biàn to change / to alter 變也
176 1 shì to murder a superior 殺讀曰弒
177 1 shù to state / to tell / to narrate / to relate 昔詩書述虞夏之際
178 1 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 王高祖於蜀漢
179 1 應聲 yīngshēng an answering voice / to answer a voice / to respond / to copy a voice / to parrot 如響之應聲
180 1 歸於 guīyú to belong to / affiliated to 令威權壹歸於己
181 1 líng agile / nimble 靈公之子也
182 1 to finish / to complete / to exhaust 諸王畢封各就國
183 1 音響 yīnxiǎng audio / stereo sound system 嚮音響
184 1 zhì to climb / to scale / to ascend 謫音陟厄反
185 1 脩仁 xiū rén cultivating benevolence 脩仁行義
186 1 zhì to create / to make / to manufacture 周制
187 1 nán male 男五等爵
188 1 to cry out / to shout 今陳勝奮臂大呼
189 1 qīn to invade / to encroach upon / to raid 四夷交侵
190 1 七政 qī zhèng the earth, moon, and five planets 謂在璿璣玉衡以齊七政
191 1 有餘 yǒuyú with remainder / sopadhiśesa 百有餘載
192 1 ruò weak 以弱見奪
193 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 五載而成帝業
194 1 shōu to receive / to accept 今漢獨收孤秦之弊
195 1 耦語 ǒuyǔ to have a tete-à-tete / to whisper to each other 即所謂禁耦語者也
196 1 jué ancient bronze wine holder 男五等爵
197 1 shàn (ancient form of 禪) to sacrifice to heaven, the imperial power, as only the emperor was allowed to offer these sacrifices, to cleanse; to exorcize, of Buddhism; Buddhist 舜禹受䄠
198 1 天心 tiānxīn center of the sky / will of heaven / will of the Gods / the monarch's will 知已合天心不也
199 1 a step 謂之步簷也
200 1 jiàn sword, dagger, saber 繇一劔之任
201 1 Shùn Emperor Shun 舜禹受䄠
202 1 to stand 命立十八王
203 1 xián liesure 然十餘年閒
204 1 speed 適所以資豪桀而速自斃也
205 1 leaf / foliage / petal 如蠶食葉也
206 1 huài bad / spoiled / broken / defective 壞其堅城
207 1 一統 yītǒng to unify / to unite / to integrate 天下一統
208 1 異姓 yìxìng people with different surnames 異姓盡矣
209 1 shèng to beat / to win / to conquer 閭左解在陳勝傳
210 1 金石 jīn shí metal and stone / hard objects 鐫金石者難為功
211 1 to impede / to hinder / to obstruct 恐復阻以害己也
212 1 god of cereals 乃繇禼稷
213 1 idea 意所不度
214 1 wèi position / location / place 攝位行政
215 1 蜀漢 Shǔ Hàn Shu Han Kingdom 王高祖於蜀漢
216 1 wáng to die 是以漢亡尺土之階
217 1 如此 rúcǐ in this way / so 用力如此其囏難也
218 1 fēng to seal / to close off 諸王畢封各就國
219 1 zhǔ owner 為天下主
220 1 二十五 èrshíwǔ twenty five 周禮二十五家為閭
221 1 五霸 wǔbà the Five Hegemons of the Spring and Autumn Period 五霸謂昆吾
222 1 晉文 jìn wén Duke Wen of Jin 晉文也
223 1 惠王 Huì Wáng King Hui of Zhou 即惠王之子
224 1 to stop 訖于孝文
225 1 在陳 zài chén to run into difficulties on a trip [to Chen] 閭左解在陳勝傳
226 1 jiān hard / strong / firm 壞其堅城
227 1 響應 xiǎngyìng to respond / to answer 響應者
228 1 past / former times 昔詩書述虞夏之際
229 1 nèi inside / interior 內鋤雄俊
230 1 十二 shí èr twelve 鑄以為銅人十二
231 1 an irregular pearl 謂在璿璣玉衡以齊七政
232 1 qián pincers / pliers / tongs / claw 箝與鉗同
233 1 tòng to feel pain / to ache 痛也
234 1 jìn to the greatest extent / utmost 異姓盡矣
235 1 qià to get along with / to make contact 洽於百姓
236 1 a family clan 誹謗者族
237 1 謫戍 zhéshù to banish to guard the frontier 謫戍
238 1 zài in / at 謂在璿璣玉衡以齊七政
239 1 kǒng fearful / apprehensive 恐復阻以害己也
240 1 wéi soft leather 豕韋
241 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 閭左解在陳勝傳
242 1 難為 nánwèi difficult to do well 鐫金石者難為功
243 1 明帝 Míngdì Emperor Ming of Han 後漢時避明帝諱
244 1 shì a posthumous name or title / funerary name 故漢書姓及謚本作莊者皆
245 1 evil / wrong / fraud 今漢獨收孤秦之弊
246 1 jiē stairs / steps 是以漢亡尺土之階
247 1 Jié Emperor Jie 適所以資豪桀而速自斃也
248 1 younger brother 武王之弟也
249 1 shí a rock / a stone 琢石也
250 1 one 繇一劔之任
251 1 妄言 wàngyán lies / wild talk / lies / nonsense / fantasy 不聽妄言也
252 1 nán difficult / arduous / hard 用力如此其囏難也
253 1 chú a hoe 內鋤雄俊
254 1 hui to conceal 後漢時避明帝諱
255 1 shè to absorb / to assimilate 攝位行政
256 1 měng ferocious / fierce / violent 猛敵橫發乎不虞
257 1 wēi power / might / prestige 奮臂威於甲兵
258 1 è distress 謫音陟厄反
259 1 huáng royal / imperial 至始皇
260 1 guān cap / crown / headgear 故以冠表焉
261 1 earth / soil / dirt 是以漢亡尺土之階
262 1 zhuó to polish jade / to cut jade 琢石也
263 1 參錯 cāncuò to crisscross 參錯變易
264 1 xiè \N 乃繇禼稷
265 1 fàng to put / to place 然後放殺
266 1 zhuó to burn 晉灼曰
267 1 xiǎng to make a sound / to sound 如響之應聲
268 1 tīng to listen 不聽妄言也
269 1 tāng soup 至于湯武
270 1 huàn to suffer from a misfortune 患周之敗
271 1 zhù to melt / to cast 鑄以為銅人十二
272 1 chǔ state of Chu 項羽為西楚霸王
273 1 十年 shí nián ten years / decade 經數十年
274 1 ān calm / still / quiet / peaceful 為萬世安
275 1 積德累功 jīdé lèi gōng to accumulate merit and virtue 積德累功
276 1 jùn talented / capable 內鋤雄俊
277 1 qiáng strong / powerful 適戍彊於五伯
278 1 record / register / list / census 五年誅籍
279 1 cháo to face 處士謂不官於朝而居家者也
280 1 shì a generation 歷十餘世
281 1 to reach 故漢書姓及謚本作莊者皆
282 1 xiāo to scrape off / to pare 於是削去五等
283 1 變易 biànyì change 參錯變易
284 1 alone / independent / single / sole 今漢獨收孤秦之弊
285 1 chán Chan / Zen 古禪字
286 1 guī rules / regulations / customs / law 墮音火規反
287 1 jiāo to deliver / to turn over / to pay 四夷交侵
288 1 huǒ fire / flame 墮音火規反
289 1 許慎 Xǔ Shèn Xu Shen 許慎云
290 1 desire 不欲令民復逆命也
291 1 四夷 sìyí four barbarians 四夷交侵
292 1 用力 yònglì to exert oneself 用力如此其囏難也
293 1 to remember / to memorize / to bear in mind 書傳所記
294 1 xìng family name / surname 故漢書姓及謚本作莊者皆
295 1 本起 běnqǐ jātaka / a jātaka story 吳廣本起閭左之戍
296 1 cuī to destroy / to break / to injure 摧枯朽者易為力
297 1 zhān to divine 箝音其占反
298 1 jiān difficult / hard 古艱字也
299 1 jiān letter 緘也
300 1 bǎi one hundred 百有餘載
301 1 枯朽 kūxiǔ withered and rotten 摧枯朽者易為力
302 1 wèi to fear / to dread 畏其謗己
303 1 chēng to call / to address 秦旣稱帝
304 1 zǒng general / total / overall / chief 故緫言閭閻
305 1 至于 zhìyú as for / as to say / speaking of 至于湯武
306 1 zhī to know 知已合天心不也
307 1 項羽 Xiàng Yǔ Xiang Yu / Xiangyu the Conqueror 項羽為西楚霸王
308 1 孟軻 Mèng Kē Mencius 孟軻云
309 1 Emperor Yu 舜禹受䄠
310 1 zòu to present / to offer 言奏之初大
311 1 péng Peng 大彭
312 1 power / force / strength 摧枯朽者易為力
313 1 to rule by force / to usurp / to master 伯讀曰霸
314 1 yìn shade 門閭外旋下廕
315 1 jiā house / home / residence 周禮二十五家為閭
316 1 力爭 lìzhēng to work hard for / to do all one can to / to contend strongly 諸侯力爭
317 1 háo brave / heroic / chivalrous / bold / audacious 適所以資豪桀而速自斃也
318 1 shàng top / a high position 音上扇反
319 1 zhū to execute / to put to death / to condemn 五年誅籍
320 1 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou 周禮二十五家為閭
321 1 chéng to bear / to carry / to hold 皆承聖王之烈
322 1 所謂 suǒwèi so-called 即所謂禁耦語者也
323 1 huán big 齊桓
324 1 shòu to suffer / to be subjected to 舜禹受䄠
325 1 jiàn to see 以弱見奪
326 1 yàn late in the day 張晏曰
327 1 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang 莊公之子
328 1 to join / to combine 知已合天心不也
329 1 行政 xíngzhèng government administration 攝位行政
330 1 martial / military 至于湯武
331 1 to indulge oneself / to be unrestrained 諸侯恣行
332 1 kūn elder brother 五霸謂昆吾
333 1 to repair / to patch / to mend 譜音補
334 1 漢書 Hàn Shū Book of Han / History of the Former Han Dynasty / Han Shu 故漢書姓及謚本作莊者皆
335 1 xià summer 昔詩書述虞夏之際
336 1 霸王 bà wáng a hegemon / an overlord / a despot / a warlord 項羽為西楚霸王
337 1 enemy / foe 猛敵橫發乎不虞
338 1 contrary / opposite / backwards / upside down 不欲令民復逆命也
339 1 甲兵 jiǎbīng armor and weapons 奮臂威於甲兵
340 1 餘年 yúnián one's remaining years 然十餘年閒
341 1 武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou 武王之弟也
342 1 jīng to go through / to experience 經數十年
343 1 未定 wèidìng undecided / indeterminate / still in doubt 時天下未定
344 1 xuán jade 謂在璿璣玉衡以齊七政
345 1 cháng to taste / to test 未甞有焉
346 1 sūn Sun 即昭襄王之孫
347 1 duó to take by force / to rob / to snatch 以弱見奪
348 1 世相 shìxiāng the way the world is 古世相革

Frequencies of all Words

Top 418

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 42 also / too 用力如此其囏難也
2 35 yuē to speak / to say 師古曰
3 30 zhī him / her / them / that 考之于天
4 20 師古 shīgǔ following the ways of old / in imitation of ancient style 師古曰
5 14 wèi to call 謂在璿璣玉衡以齊七政
6 12 yīn sound / noise 音上扇反
7 11 yīng should / ought 嚮應㿊於謗議
8 11 in / at 洽於百姓
9 9 his / hers / its / theirs 用力如此其囏難也
10 9 gōng public/ common / state-owned 繆公
11 9 so as to / in order to 以德若彼
12 8 wèi for / to 為萬世安
13 8 the gate of a village / a village 閭閻偪於戎狄
14 8 child / son 莊公之子
15 8 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 鐫金石者難為功
16 7 shào to encourage 應劭曰
17 7 qián tweezers / pliers / tongs / pincers 箝語燒書
18 7 qín Shaanxi 秦起襄公
19 6 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 音上扇反
20 6 to read 繇讀與由同
21 6 天下 tiānxià China 迺并天下
22 6 wáng Wang 殷周之王
23 6 not / no 知已合天心不也
24 5 xiàng to guide / to direct 嚮應㿊於謗議
25 5 ancient / old / palaeo- 古世相革
26 5 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 適所以資豪桀而速自斃也
27 5 yán the gate of a village 閭閻偪於戎狄
28 5 five 於是削去五等
29 5 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故據漢受命
30 4 zhāo illustrious
31 4 hàn Han Chinese 是以漢亡尺土之階
32 4 cǎn very painful; agonizing (same as 憯) sad; sorrowful; grieved 嚮應㿊於謗議
33 4 xiàn to offer / to present
34 4 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 鄉秦之禁
35 4 陳勝 Chén Shèng Chen Sheng 謂陳勝
36 4 promptly / right away / immediately 即獻公之子
37 4 yán to speak / to say / said 言奏之初大
38 4 yáo a folk-song 乃繇禼稷
39 4 yán stern / serious / strict / severe / austere
40 4 tóng like / same / similar 繇讀與由同
41 4 jiē all / each and every / in all cases 皆承聖王之烈
42 4 襄公 xiānggōng Xianggong / Lord Xiang 秦起襄公
43 4 liè ardent / intense 皆承聖王之烈
44 3 mín the people / citizen / subjects 不欲令民復逆命也
45 3 shí time / a period of time 後漢時避明帝諱
46 3 to arise / to get up 秦起襄公
47 3 bàng to slander / to defame / to speak ill of 嚮應㿊於謗議
48 3 letter / symbol / character 古禪字
49 3 蠶食 cánshí to nibble away at (as silkworm consume leaves) / fig. to embezzle progressively 稍蠶食六國
50 3 héng horizontal / transverse 猛敵橫發乎不虞
51 3 chéng a city / a town 墮城銷刃
52 3 dialect / language / speech 箝語燒書
53 3 and 繇讀與由同
54 3 zhōu Zhou Dynasty 殷周之王
55 3 father's elder brother / uncle 適戍彊於五伯
56 3 處士 chùshì an official that is talented but prefers seclusion 以為起於處士橫議
57 3 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 書傳所記
58 3 big / great / huge / large / major 言奏之初大
59 3 shì is / are / am / to be 晉說是也
60 3 襄王 Xiāng Wáng King Xiang of Zhou 昭謂昭襄王
61 3 諸侯 zhū hóu the feudal lords 諸侯力爭
62 3 shǐ beginning / start 至始皇
63 3 xiào to be filial
64 3 shì to match 適戍彊於五伯
65 3 in / at 考之于天
66 3 yān where / how 未甞有焉
67 3 𥷄 \N 𥷄也
68 3 zhuāng a village 嚴謂莊襄王
69 3 self 恐復阻以害己也
70 3 duò to fall / to sink 墮城銷刃
71 3 shū book 箝語燒書
72 3 miào Miao
73 3 mén door / gate / doorway / gateway 門閭外旋下廕
74 3 橫議 héngyì to speak recklessly 以為起於處士橫議
75 3 clothes / dress / garment 服虔曰
76 2 arm 奮臂威於甲兵
77 2 xíng to walk / to move 脩仁行義
78 2 yóu follow / from / it is for...to 繇讀與由同
79 2 nián year 迺以年數
80 2 yuè month 月而列之
81 2 lèi kind / type / class / category 它皆類此
82 2 to criticize 嚮應㿊於謗議
83 2 such as / for example / for instance 如蠶食葉也
84 2 hài to injure / to harm to 恐復阻以害己也
85 2 yún cloud 孟軻云
86 2 shǔ to count 經數十年
87 2 extra / surplus / remainder 歷十餘世
88 2 zhāng a chapter / a section 章文
89 2 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 迺并天下
90 2 威權 wēiquán authority / power 用壹威權
91 2 孝文 Xiàowén Emperor Xiaowen of Wei 訖于孝文
92 2 shǔ to belong to / be subordinate to 閭閻民陳勝之屬
93 2 xiāng village / township 鄉秦之禁
94 2 rèn to bear / to undertake 繇一劔之任
95 2 Germany 以德若彼
96 2 again / more / repeatedly 恐復阻以害己也
97 2 hair 猛敵橫發乎不虞
98 2 十八 shíbā eighteen 譜十八王
99 2 beard / mustache 外攘胡粵
100 2 吳廣 Wú Guǎng Wu Guang 吳廣也
101 2 rǎng to push up one's sleeves / to reject or resist / to seize / to perturb / to steal 外攘胡粵
102 2 zhì to / until 至始皇
103 2 děng et cetera / and so on 於是削去五等
104 2 rán correct / right / certainly 然十餘年閒
105 2 inside / interior 里門也
106 2 tiān day 考之于天
107 2 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後在位
108 2 聖王 shèng wáng a sage-king 皆承聖王之烈
109 2 zuǒ left 吳廣本起閭左之戍
110 2 tribes from northern china 閭閻偪於戎狄
111 2 even / equal / uniform 謂在璿璣玉衡以齊七政
112 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 晉說是也
113 2 shí ten 歷十餘世
114 2 concerned about / anxious / worried 昔詩書述虞夏之際
115 2 rèn edged tool / cutlery / knife edge 墮城銷刃
116 2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為起於處士橫議
117 2 zhé to punish / to demote 適讀曰謫
118 2 wài outside 外攘胡粵
119 2 chuán to transmit 書傳所記
120 2 shù a garrison 適戍彊於五伯
121 2 capacity / degree / a standard / a measure 度也
122 2 mìng life 不欲令民復逆命也
123 2 juān to engrave / to inscribe 鐫金石者難為功
124 2 guó a country / a state / a kingdom 稍蠶食六國
125 2 Yuè Yue / abbreviation for Guangdong 外攘胡粵
126 2 lìng to make / to cause to be / to lead 不欲令民復逆命也
127 2 biǎo clock / a wrist watch
128 2 a table / a list / a chart 譜十八王
129 2 fèn to strive / to exert effort 奮臂威於甲兵
130 2 force / compel / drive 閭閻偪於戎狄
131 2 one 用壹威權
132 2 force / compel / force 言其逼秦甚於戎狄也
133 2 jīn today / modern / present / current / this / now 今漢獨收孤秦之弊
134 2 xiāo to melt / to fuse 墮城銷刃
135 2 kǎo to examine / to test 考之于天
136 2 it 它皆類此
137 2 liè to arrange / to line up / to list 月而列之
138 2 受命 shòumìng ordained or appointed to a post / to benefit from counsel 故據漢受命
139 2 文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu 至文公
140 2 不虞 bùyú unexpected / eventuality / contingency / not worry about 猛敵橫發乎不虞
141 2 yán eaves 閻音簷
142 2 shā to kill / to murder / to slaughter 然後放殺
143 2 Kangxi radical 177 古世相革
144 2 easy / simple 摧枯朽者易為力
145 2 xià next 次下
146 2 年紀 niánjì age (of a person) 不可以年紀
147 2 shāo to burn 箝語燒書
148 2 yòng to use / to apply 用壹威權
149 2 jiān \N 用力如此其囏難也
150 2 supreme ruler / emperor 秦旣稱帝
151 2 qián to act with reverence 服虔曰
152 2 bài to defeat / to vanquish 患周之敗
153 2 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃繇禼稷
154 2 zài to carry / to convey / to load / to hold 百有餘載
155 2 this / these 它皆類此
156 2 zuò to do 故漢書姓及謚本作莊者皆
157 2 tóng copper 鑄以為銅人十二
158 2 róng arms / armaments / a military affair 閭閻偪於戎狄
159 2 jìn shanxi 晉灼曰
160 2 to assemble / to meet together 聚天下之兵
161 1 後漢 Hòu Hàn Later Han 後漢時避明帝諱
162 1 誹謗 fěibàng to slander 誹謗者族
163 1 hóu marquis / lord
164 1 xióng manly 內鋤雄俊
165 1 萬世 wàn shì all ages 為萬世安
166 1 ruò to seem / to be like / as 以德若彼
167 1 shì matter / thing / item 事也
168 1 音子 yīnzǐ a phone 音子全反
169 1 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是削去五等
170 1 guān an office 處士謂不官於朝而居家者也
171 1 skill / art 其埶然也
172 1 wén writing / text 章文
173 1 居家 jūjiā to live at home 處士謂不官於朝而居家者也
174 1 quán perfect 音子全反
175 1 yuán monetary unit / dollar 始受命之元
176 1 shàn door panel 音上扇反
177 1 niè to walk on tiptoe / to walk quietly / to tread on / to follow 𥷄音躡
178 1 zhōng middle 里中門也
179 1 gōng merit 鐫金石者難為功
180 1 to go 於是削去五等
181 1 wealth / capital / money / expenses 適所以資豪桀而速自斃也
182 1 already / de facto / since / then 秦旣稱帝
183 1 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 漢元年
184 1 百姓 bǎixìng common people 洽於百姓
185 1 cǎn tragic / miserable / wretched 㿊音慘
186 1 xuán to revolve 門閭外旋下廕
187 1 詩書 shīshū Confucian classics 昔詩書述虞夏之際
188 1 solitary 今漢獨收孤秦之弊
189 1 yǒu is / are / to exist 未甞有焉
190 1 meaning / sense 脩仁行義
191 1 to kill 適所以資豪桀而速自斃也
192 1 玉衡 Yùhéng epsilon Ursae Majoris 謂在璿璣玉衡以齊七政
193 1 mèng first month 橫音胡孟反
194 1 yīn flourishing / abundant 殷周之王
195 1 吞滅 tūnmiè to absorb 謂漸吞滅之
196 1 according to 故據漢受命
197 1 business / industry 五載而成帝業
198 1 bīng soldier / troops 聚天下之兵
199 1 為兵 wèi bīng to serve in the military 古者以銅為兵
200 1 wèi Eighth earthly branch 未甞有焉
201 1 method / way 秦法
202 1 liù six 稍蠶食六國
203 1 what / where / which 何則
204 1 to avoid / to shun 後漢時避明帝諱
205 1 also / too 其音亦同也
206 1 rén person / people / a human being 鑄以為銅人十二
207 1 shǐ hog / swine 豕韋
208 1 西 The West 項羽為西楚霸王
209 1 在位 zài wèi to rule / to reign 然後在位
210 1 to go through / to experience / to take place 歷十餘世
211 1 不可以 bù kě yǐ may not 不可以年紀
212 1 shǎo few 德公之少子
213 1 biàn to change / to alter 變也
214 1 shì to murder a superior 殺讀曰弒
215 1 shù to state / to tell / to narrate / to relate 昔詩書述虞夏之際
216 1 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 王高祖於蜀漢
217 1 應聲 yīngshēng an answering voice / to answer a voice / to respond / to copy a voice / to parrot 如響之應聲
218 1 歸於 guīyú to belong to / affiliated to 令威權壹歸於己
219 1 líng agile / nimble 靈公之子也
220 1 to finish / to complete / to exhaust 諸王畢封各就國
221 1 音響 yīnxiǎng audio / stereo sound system 嚮音響
222 1 zhì to climb / to scale / to ascend 謫音陟厄反
223 1 脩仁 xiū rén cultivating benevolence 脩仁行義
224 1 zhì to create / to make / to manufacture 周制
225 1 nán male 男五等爵
226 1 to cry out / to shout 今陳勝奮臂大呼
227 1 qīn to invade / to encroach upon / to raid 四夷交侵
228 1 七政 qī zhèng the earth, moon, and five planets 謂在璿璣玉衡以齊七政
229 1 有餘 yǒuyú with remainder / sopadhiśesa 百有餘載
230 1 ruò weak 以弱見奪
231 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 五載而成帝業
232 1 shōu to receive / to accept 今漢獨收孤秦之弊
233 1 耦語 ǒuyǔ to have a tete-à-tete / to whisper to each other 即所謂禁耦語者也
234 1 jué ancient bronze wine holder 男五等爵
235 1 shàn (ancient form of 禪) to sacrifice to heaven, the imperial power, as only the emperor was allowed to offer these sacrifices, to cleanse; to exorcize, of Buddhism; Buddhist 舜禹受䄠
236 1 that / those 以德若彼
237 1 天心 tiānxīn center of the sky / will of heaven / will of the Gods / the monarch's will 知已合天心不也
238 1 a step 謂之步簷也
239 1 jiàn sword, dagger, saber 繇一劔之任
240 1 Shùn Emperor Shun 舜禹受䄠
241 1 to stand 命立十八王
242 1 xián liesure 然十餘年閒
243 1 speed 適所以資豪桀而速自斃也
244 1 leaf / foliage / petal 如蠶食葉也
245 1 shāo a little / slightly 稍蠶食六國
246 1 huài bad / spoiled / broken / defective 壞其堅城
247 1 一統 yītǒng to unify / to unite / to integrate 天下一統
248 1 異姓 yìxìng people with different surnames 異姓盡矣
249 1 shèng to beat / to win / to conquer 閭左解在陳勝傳
250 1 金石 jīn shí metal and stone / hard objects 鐫金石者難為功
251 1 to impede / to hinder / to obstruct 恐復阻以害己也
252 1 god of cereals 乃繇禼稷
253 1 idea 意所不度
254 1 wèi position / location / place 攝位行政
255 1 蜀漢 Shǔ Hàn Shu Han Kingdom 王高祖於蜀漢
256 1 wáng to die 是以漢亡尺土之階
257 1 如此 rúcǐ in this way / so 用力如此其囏難也
258 1 běn measure word for books 故漢書姓及謚本作莊者皆
259 1 fēng to seal / to close off 諸王畢封各就國
260 1 zhǔ owner 為天下主
261 1 二十五 èrshíwǔ twenty five 周禮二十五家為閭
262 1 五霸 wǔbà the Five Hegemons of the Spring and Autumn Period 五霸謂昆吾
263 1 晉文 jìn wén Duke Wen of Jin 晉文也
264 1 惠王 Huì Wáng King Hui of Zhou 即惠王之子
265 1 to stop 訖于孝文
266 1 zhāng a sheet / a leaf 張晏曰
267 1 zhe indicates that an action is continuing 更為章著也
268 1 yuè more 古越字
269 1 在陳 zài chén to run into difficulties on a trip [to Chen] 閭左解在陳勝傳
270 1 jiān hard / strong / firm 壞其堅城
271 1 nǎng in ancient times / of old / former 謂曩時也
272 1 響應 xiǎngyìng to respond / to answer 響應者
273 1 past / former times 昔詩書述虞夏之際
274 1 nèi inside / interior 內鋤雄俊
275 1 十二 shí èr twelve 鑄以為銅人十二
276 1 an irregular pearl 謂在璿璣玉衡以齊七政
277 1 qián pincers / pliers / tongs / claw 箝與鉗同
278 1 tòng to feel pain / to ache 痛也
279 1 jìn to the greatest extent / utmost 異姓盡矣
280 1 qià to get along with / to make contact 洽於百姓
281 1 a family clan 誹謗者族
282 1 謫戍 zhéshù to banish to guard the frontier 謫戍
283 1 zài in / at 謂在璿璣玉衡以齊七政
284 1 kǒng fearful / apprehensive 恐復阻以害己也
285 1 wéi soft leather 豕韋
286 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 閭左解在陳勝傳
287 1 難為 nánwèi difficult to do well 鐫金石者難為功
288 1 明帝 Míngdì Emperor Ming of Han 後漢時避明帝諱
289 1 之際 zhījì at that moment 昔詩書述虞夏之際
290 1 shì a posthumous name or title / funerary name 故漢書姓及謚本作莊者皆
291 1 evil / wrong / fraud 今漢獨收孤秦之弊
292 1 jiē stairs / steps 是以漢亡尺土之階
293 1 yīn because 言因橫議而敗也
294 1 Jié Emperor Jie 適所以資豪桀而速自斃也
295 1 younger brother 武王之弟也
296 1 shí a rock / a stone 琢石也
297 1 one 繇一劔之任
298 1 妄言 wàngyán lies / wild talk / lies / nonsense / fantasy 不聽妄言也
299 1 更為 gèngwéi even more 更為章著也
300 1 nán difficult / arduous / hard 用力如此其囏難也
301 1 chú a hoe 內鋤雄俊
302 1 hui to conceal 後漢時避明帝諱
303 1 naturally / of course / certainly 適所以資豪桀而速自斃也
304 1 shè to absorb / to assimilate 攝位行政
305 1 měng ferocious / fierce / violent 猛敵橫發乎不虞
306 1 wēi power / might / prestige 奮臂威於甲兵
307 1 è distress 謫音陟厄反
308 1 huáng royal / imperial 至始皇
309 1 guān cap / crown / headgear 故以冠表焉
310 1 earth / soil / dirt 是以漢亡尺土之階
311 1 zhuó to polish jade / to cut jade 琢石也
312 1 each 諸王畢封各就國
313 1 參錯 cāncuò to crisscross 參錯變易
314 1 xiè \N 乃繇禼稷
315 1 chǐ chi / a Chinese foot / a foot 是以漢亡尺土之階
316 1 fàng to put / to place 然後放殺
317 1 chū at first / at the beginning / initially 言奏之初大
318 1 zhuó to burn 晉灼曰
319 1 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 適所以資豪桀而速自斃也
320 1 already / afterwards 知已合天心不也
321 1 xiǎng to make a sound / to sound 如響之應聲
322 1 tīng to listen 不聽妄言也
323 1 tāng soup 至于湯武
324 1 huàn to suffer from a misfortune 患周之敗
325 1 zhù to melt / to cast 鑄以為銅人十二
326 1 chǔ state of Chu 項羽為西楚霸王
327 1 十年 shí nián ten years / decade 經數十年
328 1 jiàn gradually / drop by drop 謂漸吞滅之
329 1 ān calm / still / quiet / peaceful 為萬世安
330 1 積德累功 jīdé lèi gōng to accumulate merit and virtue 積德累功
331 1 jùn talented / capable 內鋤雄俊
332 1 qiáng strong / powerful 適戍彊於五伯
333 1 jiù right away 諸王畢封各就國
334 1 record / register / list / census 五年誅籍
335 1 cháo to face 處士謂不官於朝而居家者也
336 1 shì a generation 歷十餘世
337 1 otherwise / but / however 何則
338 1 to reach 故漢書姓及謚本作莊者皆
339 1 xiāo to scrape off / to pare 於是削去五等
340 1 變易 biànyì change 參錯變易
341 1 alone / independent / single / sole 今漢獨收孤秦之弊
342 1 chán Chan / Zen 古禪字
343 1 zhū all / many / various 諸王畢封各就國
344 1 guī rules / regulations / customs / law 墮音火規反
345 1 expresses question or doubt 猛敵橫發乎不虞
346 1 jiāo to deliver / to turn over / to pay 四夷交侵
347 1 huǒ fire / flame 墮音火規反
348 1 許慎 Xǔ Shèn Xu Shen 許慎云
349 1 final particle 異姓盡矣
350 1 desire 不欲令民復逆命也
351 1 四夷 sìyí four barbarians 四夷交侵
352 1 用力 yònglì to exert oneself 用力如此其囏難也
353 1 to remember / to memorize / to bear in mind 書傳所記
354 1 xìng family name / surname 故漢書姓及謚本作莊者皆
355 1 què but / yet / however / while / nevertheless 卻也
356 1 本起 běnqǐ jātaka / a jātaka story 吳廣本起閭左之戍
357 1 莫不 mò bù none doesn't / there is none who isn't 天下莫不嚮應
358 1 cuī to destroy / to break / to injure 摧枯朽者易為力
359 1 zhān to divine 箝音其占反
360 1 jiān difficult / hard 古艱字也
361 1 jiān letter 緘也
362 1 bǎi one hundred 百有餘載
363 1 枯朽 kūxiǔ withered and rotten 摧枯朽者易為力
364 1 wèi to fear / to dread 畏其謗己
365 1 chēng to call / to address 秦旣稱帝
366 1 zǒng general / total / overall / chief 故緫言閭閻
367 1 至于 zhìyú as for / as to say / speaking of 至于湯武
368 1 I 五霸謂昆吾
369 1 gèng more / even more 嚮應之害更㿊烈於所謗議也
370 1 zhī to know 知已合天心不也
371 1 項羽 Xiàng Yǔ Xiang Yu / Xiangyu the Conqueror 項羽為西楚霸王
372 1 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以漢亡尺土之階
373 1 孟軻 Mèng Kē Mencius 孟軻云
374 1 Emperor Yu 舜禹受䄠
375 1 zòu to present / to offer 言奏之初大
376 1 péng Peng 大彭
377 1 power / force / strength 摧枯朽者易為力
378 1 to rule by force / to usurp / to master 伯讀曰霸
379 1 yìn shade 門閭外旋下廕
380 1 a time 次下
381 1 jiā house / home / residence 周禮二十五家為閭
382 1 力爭 lìzhēng to work hard for / to do all one can to / to contend strongly 諸侯力爭
383 1 háo brave / heroic / chivalrous / bold / audacious 適所以資豪桀而速自斃也
384 1 shàng top / a high position 音上扇反
385 1 zhū to execute / to put to death / to condemn 五年誅籍
386 1 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou 周禮二十五家為閭
387 1 chéng to bear / to carry / to hold 皆承聖王之烈
388 1 所謂 suǒwèi so-called 即所謂禁耦語者也
389 1 huán big 齊桓
390 1 shòu to suffer / to be subjected to 舜禹受䄠
391 1 jiàn to see 以弱見奪
392 1 yàn late in the day 張晏曰
393 1 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang 莊公之子
394 1 to join / to combine 知已合天心不也
395 1 行政 xíngzhèng government administration 攝位行政
396 1 martial / military 至于湯武
397 1 to indulge oneself / to be unrestrained 諸侯恣行
398 1 kūn elder brother 五霸謂昆吾
399 1 shén what 言其逼秦甚於戎狄也
400 1 fēi not / non- / un- 應說非也
401 1 to repair / to patch / to mend 譜音補
402 1 漢書 Hàn Shū Book of Han / History of the Former Han Dynasty / Han Shu 故漢書姓及謚本作莊者皆
403 1 xià summer 昔詩書述虞夏之際
404 1 霸王 bà wáng a hegemon / an overlord / a despot / a warlord 項羽為西楚霸王
405 1 enemy / foe 猛敵橫發乎不虞
406 1 contrary / opposite / backwards / upside down 不欲令民復逆命也
407 1 甲兵 jiǎbīng armor and weapons 奮臂威於甲兵
408 1 餘年 yúnián one's remaining years 然十餘年閒
409 1 武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou 武王之弟也
410 1 jīng to go through / to experience 經數十年
411 1 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 謂箝𥷄其口
412 1 未定 wèidìng undecided / indeterminate / still in doubt 時天下未定
413 1 xuán jade 謂在璿璣玉衡以齊七政
414 1 bìng and / furthermore / also 迺并天下
415 1 cháng to taste / to test 未甞有焉
416 1 sūn Sun 即昭襄王之孫
417 1 duó to take by force / to rob / to snatch 以弱見奪
418 1 世相 shìxiāng the way the world is 古世相革

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
陈胜 陳勝 Chén Shèng Chen Sheng
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
汉书 漢書 Hàn Shū Book of Han / History of the Former Han Dynasty / Han Shu
后汉 後漢 Hòu Hàn
 1. Later Han
 2. Later Han
惠王 Huì Wáng
 1. King Hui of Zhou
 2. King Hui of Zhou
Jié Emperor Jie
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋文 晉文 jìn wén Duke Wen of Jin
孟轲 孟軻 Mèng Kē Mencius
明帝 Míngdì
 1. Emperor Ming of Han
 2. Emperor Ming of Southern Qi
 3. Emperor Ming of Liu Song
péng
 1. Peng
 2. Peng
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
蜀汉 蜀漢 Shǔ Hàn Shu Han Kingdom
Shùn Emperor Shun
文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu
吴广 吳廣 Wú Guǎng Wu Guang
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
襄王 Xiāng Wáng King Xiang of Zhou
项羽 項羽 Xiàng Yǔ Xiang Yu / Xiangyu the Conqueror
襄公 xiānggōng Xianggong / Lord Xiang
孝文 Xiàowén Emperor Xiaowen of Wei
许慎 許慎 Xǔ Shèn Xu Shen
 1. Emperor Yu
 2. Yu
Yuè
 1. Yue / abbreviation for Guangdong
 2. Yue Dialect / Cantonese dialect
 3. an initial particle
玉衡 Yùhéng epsilon Ursae Majoris
周礼 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou
庄公 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English