Glossary and Vocabulary for Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》, 卷七十八 晉書4: 高祖本紀四 Volume 78 Book of Later Jin 4: Gaozu Annals 4

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 41 jūn army / military 朔方軍節度使張希崇卒
2 38 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 朔方軍節度使張希崇卒
3 28 zhōu a state / a province 以澶州防禦使張從恩為樞密副使
4 21 使 shǐ to make / to cause 以澶州防禦使張從恩為樞密副使
5 17 gǎi to change / to alter 改前代禮樂刑憲為
6 17 侍郎 shìláng an assistant minister 以西京副留守龍敏為吏部侍郎
7 16 wáng Wang 靈州戍將王彥忠據懷遠城作叛
8 16 zhōng middle 中書上言
9 15 zòu to present / to offer 或臣奏條章
10 14 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 尚書倉部郎中司徒詡
11 14 zhào an imperial decree 遣內臣趙處比以版詔征華山隱者前右拾遺鄭雲叟
12 14 děng et cetera / and so on 律令格式等
13 14 shì matter / thing / item 則事乃維新
14 13 Li 刑部員外郎李知損
15 13 殿 diàn a hall / a palace / a temple 帝御崇元殿受朝賀
16 12 shuò first day of the lunar month 朔方軍節度使張希崇卒
17 12 yòu right / right-hand 遣內臣趙處比以版詔征華山隱者前右拾遺鄭雲叟
18 12 lìng to make / to cause to be / to lead 律令格式等
19 12 zuǒ left 左諫議大夫曹國珍上言
20 12 one 監察御史郭延升等一十九人充
21 11 supreme ruler / emperor 帝御崇元殿受朝賀
22 11 wén writing / text 宜差太子少師梁文矩
23 11 zhì to create / to make / to manufacture 改為立制之初
24 11 guān an office 其詳議官
25 11 proper / suitable / appropriate 宜差太子少師梁文矩
26 11 shū book 別為書一部
27 10 致仕 zhìshì to retire from a government post 召太子太師致仕範延光宴於便殿
28 10 chén minister / statesman / official 或臣奏條章
29 10 mén door / gate / doorway / gateway 聚類分門
30 10 yán to prolong / to delay / to postpone 召太子太師致仕範延光宴於便殿
31 10 chéng to assist / to aid / to rescue 權判太常卿事崔棁為尚書左丞
32 9 jìn shanxi 大晉政統
33 9 shàng top / a high position 左諫議大夫曹國珍上言
34 9 tǒng to unify 大中統類
35 9 martial / military 忠武軍節度使杜重威
36 9 zhāng a chapter / a section 或臣奏條章
37 8 zhī to know 刑部員外郎李知損
38 8 táng Tang Dynasty 盜發唐閔帝陵
39 8 qīng minister / high officer 大理卿張澄
40 8 èr two 嶽二州為團練使額
41 8 fēng to seal / to close off 封皇第十一妹安定郡主為延慶長公主
42 8 píng flat / level / smooth 皇第十二妹廣平郡主為清平長公主
43 7 horse 以護聖左右軍都指揮使李懷忠為侍衛親軍馬軍都指揮使
44 7 指揮 zhǐhuī to command / to direct 以侍衛步軍都指揮使
45 7 zhèng government 大晉政統
46 7 qián front 改前代禮樂刑憲為
47 7 zhòng heavy 給事中盧重自契丹使回
48 7 guó a country / a state / a kingdom 國子司業田敏
49 7 lóng dragon 以西京副留守龍敏為吏部侍郎
50 7 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮閣新儀
51 7 zhāo illustrious 禮部員外郎楊昭儉自契丹使回
52 7 Germany 莫不積功累德
53 7 qǐng to ask / to inquire 請於內外臣僚之中
54 7 gòng tribute / gift 回鶻可汗仁美遣使貢方物
55 7 fàn a pattern / model / rule / law 召太子太師致仕範延光宴於便殿
56 7 戶部 hùbù Ministry of Revenue 戶部侍郎和凝為翰林學士承旨
57 7 zǎi to slaughter 宰臣馮道
58 7 yuē to speak / to say 帝謂之曰
59 7 tóng like / same / similar 並加同中書門下平章事
60 6 to take charge of / to manage / to administer 國子司業田敏
61 6 shēng to ascend / to go up 監察御史郭延升等一十九人充
62 6 láng a minister / an official 司勛員外郎劉濤
63 6 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 戊申
64 6 gōng public/ common / state-owned 天平軍節度使趙在禮封衛國公
65 6 é fixed 詔廢長春宮使額
66 6 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 又須廢彼行此
67 6 郎中 lángzhōng Langzhong 禮部郎中呂咸休
68 6 zhōng loyalty / devotion 忠武軍節度使杜重威
69 6 gōng a palace 太原潛龍莊望建為慶長宮
70 6 deputy / assistant / vice- 以西京副留守龍敏為吏部侍郎
71 6 zhèng Zheng 遣內臣趙處比以版詔征華山隱者前右拾遺鄭雲叟
72 6 liú Liu 司勛員外郎劉濤
73 6 yán to speak / to say / said 左諫議大夫曹國珍上言
74 6 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 回鶻可汗仁美遣使貢方物
75 6 御史 yùshǐ a censor 監察御史郭延升等一十九人充
76 6 yàn elegant / handsome 靈州戍將王彥忠據懷遠城作叛
77 6 檢校 jiǎnxiào to check / to verify / to proof-read 檢校太傅
78 6 pàn to judge 兵部侍郎崔棁權判太常卿
79 6 qiǎn to send / to dispatch 遣內臣趙處比以版詔征華山隱者前右拾遺鄭雲叟
80 6 to give / to bestow favors 賜物有差
81 6 xīn new / fresh / modern 禮閣新儀
82 5 zèng to give a present 贈太師
83 5 diǎn canon / classic / scripture 堯典
84 5 翰林學士 hànlín xuéshì members of the Hanlin Imperial Academy 以翰林學士承旨
85 5 刑部 xíngbù Ministry of Justice 刑部員外郎李知損
86 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 守而行之
87 5 suì to comply with / to follow along 其心遂安
88 5 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites 禮部郎中呂咸休
89 5 rén a kernel / a pit 回鶻可汗仁美遣使貢方物
90 5 nián year 天福四年春正月癸卯
91 5 to die 朔方軍節度使張希崇卒
92 5 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 以右龍武統軍張廷蘊為絳州刺史
93 5 meaning / sense 寧江軍節度使景延廣為義成軍節度使
94 5 míng bright / brilliant 述者之謂明
95 5 rén person / people / a human being 監察御史郭延升等一十九人充
96 5 wèi Eighth earthly branch 則未審何門可以刊削
97 5 to reach 比及前朝
98 5 兵部 bīngbù Ministry of War 兵部侍郎崔棁權判太常卿
99 5 hào number 得金科玉條之號
100 5 precious 得金科玉條之號
101 5 wèi to guard / to protect / to defend 仗衛如式
102 5 員外 yuánwài landlord 司勛員外郎劉濤
103 5 biǎo clock / a wrist watch 皆表其年月
104 5 xíng to walk / to move 君行可否
105 4 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor 召太子太師致仕範延光宴於便殿
106 4 癸卯 guǐmǎo fortieth year J4 of the 60 year cycle 天福四年春正月癸卯
107 4 qián money / currency 從錢元瓘之請也
108 4 sǒu an old gentleman 遣內臣趙處比以版詔征華山隱者前右拾遺鄭雲叟
109 4 yún cloud 遣內臣趙處比以版詔征華山隱者前右拾遺鄭雲叟
110 4 學士 xuéshì bachelor degree 以端明殿學士
111 4 Wu 前列屏樹烏頭
112 4 cuī Cui 兵部侍郎崔棁權判太常卿
113 4 xiáng detailed / complete / thorough 精詳纂集
114 4 shì to attend on 以侍御史盧價為戶部員外郎
115 4 fèng to offer / to present 以奉國左右廂都指揮使郭謹為侍衛親軍步軍都指揮使
116 4 even / equal / uniform 運齊七政
117 4 tin 錫以款密
118 4 a step 以侍衛步軍都指揮使
119 4 cháo to face 帝御崇元殿受朝賀
120 4 侍衛 shìwèi Imperial bodyguard 以侍衛步軍都指揮使
121 4 dài to represent / to substitute / to replace 改前代禮樂刑憲為
122 4 shí time / a period of time 是以五帝殊時
123 4 quán authority / power 兵部侍郎崔棁權判太常卿
124 4 shòu to suffer / to be subjected to 帝御崇元殿受朝賀
125 4 舍人 shèrén a palace attendant 中書舍人李詳改禮部侍郎
126 4 yùn to move / to transport / to use / to apply 若運因革故
127 4 wèi to call 帝謂之曰
128 4 wēi power / might / prestige 忠武軍節度使杜重威
129 4 shǎo few 宜差太子少師梁文矩
130 4 會要 huìyào collected records 會要
131 4 左右 zuǒyòu approximately 以護聖左右軍都指揮使李懷忠為侍衛親軍馬軍都指揮使
132 4 以太 yǐtài Ether- 以太子少師梁文矩為太子太保致仕
133 4 guāng light 召太子太師致仕範延光宴於便殿
134 4 史館 shǐguǎn Historiography Institute 中書舍人王易簡充史館修撰
135 4 lái to come 其來尚矣
136 4 to know / to learn about / to comprehend 莫不悉稽前典
137 4 丙辰 bǐngchén fifty-third year C5 of the 60 year cycle 丙辰
138 4 zhāng clear / obvious 彰殺降之罪
139 4 to think / consider / to ponder 無憂思以勞厥衷
140 4 jìn to enter 涇州節度使張萬進卒
141 4 tóu head 前列屏樹烏頭
142 4 防禦使 fángyùshǐ Defense Commissioner 以澶州防禦使張從恩為樞密副使
143 4 lǐng neck 領壽州忠正軍節度使
144 4 Kangxi radical 177 革名
145 4 fāng square / quadrilateral / one side 朕方示信於四方
146 4 zài to carry / to convey / to load / to hold 具載鴻猷
147 4 to go through / to experience / to take place 歷於朝代
148 4 clothes / dress / garment 或易服色而殊徽號
149 4 day of the month / a certain day 日滋條目
150 4 jīn gold 得金科玉條之號
151 4 天下 tiānxià China 先令天下州郡公私鑄錢
152 4 xìn to believe / to trust 朕方示信於四方
153 4 zuò to do 焉能述作
154 4 jiù old / ancient 若改舊條而為新制
155 4 諫議大夫 jiànyì dàifu Remonstrance Official 左諫議大夫曹國珍上言
156 4 今後 jīnhòu henceforth / from now on / future 今後年深御史判雜上事
157 4 luò to fall / to drop 俾無漏落
158 4 ān calm / still / quiet / peaceful 其心遂安
159 4 shì style 仗衛如式
160 4 chì an imperial decree 載原敕云
161 4 太子 tàizǐ a crown prince 召太子太師致仕範延光宴於便殿
162 4 chǒu ugly 辛丑
163 4 child / son 國子司業田敏
164 3 yáo handsome / elegant 昭順軍節度使姚彥章卒
165 3 guàn jade 從錢元瓘之請也
166 3 撰錄 zhuànlù to compile and record 請令宰臣一人撰錄時政記
167 3 record / register / list 其同籍課役
168 3 yuàn a school 遂以密院印付中書
169 3 jùn a commandery / a prefecture 封皇第十一妹安定郡主為延慶長公主
170 3 Xún State of Xun 封唐許王李從益為郇國公
171 3 皇子 huángzǐ prince 皇子開封尹鄭王重貴
172 3 樞密院 shūmì yuàn Bureau of Military Affairs 樞密院學士
173 3 xuē Xue 以河中節度副使薛仁謙為衛尉卿
174 3 禮部尚書 lǐbùshàngshū Director of Board of Rites 以禮部尚書李懌為刑部尚書
175 3 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 左散騎常侍張允
176 3 níng to coagulate / to congeal 以華州節度使劉遂凝為右龍武統軍
177 3 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 兵部侍郎崔棁權判太常卿
178 3 wěi to delegate / to commission 委州司制置
179 3 庚戌 gēngxū forty-seventh year G11 of the 60 year cycle 庚戌
180 3 can / may / permissible 未見其可
181 3 親軍 qīnjūn an escort / a guard / a bodyguard 歸德軍節度使兼侍衛親軍馬步軍都指揮使劉知遠
182 3 依舊 yījiù as before / still 今後私鑄錢下禁依舊法
183 3 承旨 chéngzhǐ recipient of an edict 以翰林學士承旨
184 3 zhèn town 升靈州方渠鎮為威州
185 3 thing / matter 賜物有差
186 3 tíng to stop / to halt 同州長春宮使額宜停
187 3 xián salty / briny 禮部郎中呂咸休
188 3 guǎng wide / large / vast 寧江軍節度使景延廣為義成軍節度使
189 3 lín a wood / a forest / a grove 威武軍節度使王繼恭遣僚佐林思
190 3 increase / benefit 以潞州節度使侯益為徐州節度使
191 3 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 以西京副留守龍敏為吏部侍郎
192 3 zhǐ to stop / to halt 詔止絕朝臣
193 3 馮道 féng dào Feng Dao 宰臣馮道
194 3 jiǎn frugal / economical 禮部員外郎楊昭儉自契丹使回
195 3 gào announcement / proclamation 虞部郎中楊昭儉可本官知制誥
196 3 huái bosom / breast 以護聖左右軍都指揮使李懷忠為侍衛親軍馬軍都指揮使
197 3 賓客 bīnkè a visitor / a guest 馬裔孫為太子賓客致仕
198 3 zhuō a joist / a cane 兵部侍郎崔棁權判太常卿
199 3 zuò a blessing / the throne 帝遣供奉官齊延祚乘驛而往
200 3 to hand over to 遂以密院印付中書
201 3 丁酉 Dīngyǒu thirty-fourth year D10 of the 60 year cycle 丁酉
202 3 huáng royal / imperial 封皇第十一妹安定郡主為延慶長公主
203 3 樞密 shūmì Bureau of Military Affairs 以澶州防禦使張從恩為樞密副使
204 3 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 遂以密院印付中書
205 3 mǎo Fourth Earthly Branch 己卯
206 3 chamber / pavilion 禮閣新儀
207 3 lún human relationship / order / coherence 李自倫義居七世
208 3 chù a place / location / a spot / a point 遣內臣趙處比以版詔征華山隱者前右拾遺鄭雲叟
209 3 bīng soldier / troops 獎之兵與蠻部萬人掠辰
210 3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多因行事之失
211 3 丙午 bǐngwǔ forty-third year C7 of the 60 year cycle 丙午
212 3 shù to state / to tell / to narrate / to relate 述者之謂明
213 3 zhōu Zhou Dynasty 以前晉昌軍節度使李周為靜難軍節度使
214 3 chōng to fill / to be full / to supply 監察御史郭延升等一十九人充
215 3 líng agile / nimble 靈州戍將王彥忠據懷遠城作叛
216 3 jiā to add 並加同中書門下平章事
217 3 shén divine / mysterious / magical / supernatural 無忿疾以傷厥神
218 3 契丹 Qìdān Khitan 禮部員外郎楊昭儉自契丹使回
219 3 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 左僕射劉句
220 3 可汗 kěhàn khan 回鶻可汗仁美遣使貢方物
221 3 shòu old age / long life 領壽州忠正軍節度使
222 3 gěi to give 仍給致仕官俸
223 3 luó Luo 玉笥山道士羅隱之
224 3 secret / hidden / confidential 錫以款密
225 3 sāng mulberry tree 桑維翰免樞密之務
226 3 xūn a meritorious deed 司勛員外郎劉濤
227 3 chóng high / dignified / lofty 帝御崇元殿受朝賀
228 3 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 辛酉
229 3 工部 gōng bù name of Kangxi radical 48 尚書工部郎中顏衎並落職守本官
230 3 big / great / huge / large / major 大晉政統
231 3 yǐn to hide / to conceal 遣內臣趙處比以版詔征華山隱者前右拾遺鄭雲叟
232 3 先生 xiānsheng Mr. / sir / mister / teacher / title of respect / gentleman 玉笥山道士羅隱之賜號希夷先生
233 3 ministry / department 以韓昭裔為兵部尚書致仕
234 3 五代 Wǔ Dài Five Dynasties 五代會要
235 3 Lu 給事中盧重自契丹使回
236 3 bèi to prepare / get ready 若備錄前代之編年
237 3 a set square / a rule / a regulation / a pattern 宜差太子少師梁文矩
238 3 改為 gǎiwéi to change into 改為立制之初
239 3 鎮海 zhènhǎi Zhenhai 以鎮海軍衙內統軍
240 3 good fortune / happiness / luck 改東京玉華殿為永福殿
241 3 zhǔn a rule / a guideline / a standard 準敕旌表門閭
242 3 four 天福四年春正月癸卯
243 3 to lift / to hold up / to raise 詔禮部貢舉宜權停一年
244 3 hàn a writing brush / a pen / a pencil 桑維翰免樞密之務
245 3 mǐn fast / quick / clever / smart 以西京副留守龍敏為吏部侍郎
246 3 happy / glad / cheerful / joyful 不相沿樂
247 3 七月 qīyuè July / the Seventh Month 秋七月庚子朔
248 3 wéi to preserve / to maintain 桑維翰免樞密之務
249 3 zhàng weapons 仗衛如式
250 3 wàng to gaze / to look towards 太原潛龍莊望建為慶長宮
251 3 jiàn to build / to construct 太原潛龍莊望建為慶長宮
252 3 to enter 不合入官
253 3 currency / coins / legal tender 頒賜器幣如馮道等
254 3 hair 盜發唐閔帝陵
255 3 duān to carry 以端明殿學士
256 3 residence / dwelling 戶部尚書崔居儉卒
257 3 yàn a feast / a banquet 召太子太師致仕範延光宴於便殿
258 3 varied / complex / not simple 省郎知雜之時
259 2 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 致牛馬等物
260 2 成軍 chéngjūn to form an army / to set up (team, group, band, organization etc) / to found / opening (ceremony) / to commission 寧江軍節度使景延廣為義成軍節度使
261 2 private 今後私鑄錢下禁依舊法
262 2 to apprehend / to realize / to become aware 賜名悟因
263 2 zài in / at 天平軍節度使趙在禮封衛國公
264 2 chà to differ 宜差太子少師梁文矩
265 2 luàn chaotic / disorderly 設亂言破律之防
266 2 a man / a male adult 夫名不正則言不順
267 2 同州 Tóngzhōu Tongzhou / Weinan 以汝州防禦使宋彥筠為同州節度使
268 2 biān to edit / to compile / to write / to compose 何事可以編聯
269 2 大理 Dàlǐ Dali 大理卿張澄
270 2 禮樂 lǐlè rites and music 改前代禮樂刑憲為
271 2 ēn kindness / grace / graciousness 以澶州防禦使張從恩為樞密副使
272 2 gōng merit 莫不積功累德
273 2 jīng Beijing 以西京副留守龍敏為吏部侍郎
274 2 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 百官不入閣
275 2 yuè Yue 嶽二州為團練使額
276 2 zhào Zhao 天平軍節度使趙在禮封衛國公
277 2 xiāng village / township 使相鄉望改為龍飛鄉
278 2 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 壬戌
279 2 róng to blend / to merge / to harmonize 御史中丞薛融等上詳定編敕三百六十八道
280 2 shì to show / to reveal 朕方示信於四方
281 2 庚辰 gēngchén seventeenth year G5 of the 60 year cycle 庚辰
282 2 前朝 qiáncháo the previous dynasty 比及前朝
283 2 jiàng to descend / to fall / to drop 彥忠率眾出降
284 2 皇甫 huángfǔ Huangfu 以左龍武統軍皇甫遇為鎮國軍節度使
285 2 the gate of a village / a village 準敕旌表門閭
286 2 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 丙申
287 2 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 壬子
288 2 shī teacher 宜差太子少師梁文矩
289 2 to defend / to resist 帝御崇元殿受朝賀
290 2 guǎn house / establishment / hall / public building 宏文館大學士馮道為守司徒
291 2 yáo distant / remote 遙領遂州武信軍節度使
292 2 中書侍郎 zhōngshū shìláng Attendant Gentleman of the Secretariat 以中書侍郎平章事
293 2 zōng school / sect 俾奉宗祧
294 2 gāng guiding principle / key link / outline / program 應諸州綱運
295 2 庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle 庚申
296 2 shā to kill / to murder / to slaughter 延祚矯制殺之
297 2 yún cloud 載原敕云
298 2 to assemble / to meet together
299 2 shè to set up / to establish 設亂言破律之防
300 2 chuān Sichuan 改湘川縣為全州
301 2 mǐn to feel compassion for / to pity 盜發唐閔帝陵
302 2 以西 yǐxī west 以西京副留守龍敏為吏部侍郎
303 2 yáng Yang 禮部員外郎楊昭儉自契丹使回
304 2 丁丑 Dīng Chǒu Ding Zhou year 丁丑
305 2 xiū to rest 禮部郎中呂咸休
306 2 太子太保 tàizǐtàibǎo tutor to the crown prince 以左僕射劉句兼太子太保
307 2 shù tree 前列屏樹烏頭
308 2 元帥 yuánshuài a general 以天下兵馬副元帥
309 2 to record / to copy 若備錄前代之編年
310 2 zhù a pillar / a post 二柱相去一丈
311 2 丙戌 bǐngxū twenty-third year C11 of the 60 year cycle 丙戌
312 2 不備 bùbèi unprepared / off guard 此則是文不備也
313 2 sǔn to injure 刑部員外郎李知損
314 2 壬寅 rényín thirty-ninth year I3 of the 60 year cycle 五月壬寅朔
315 2 rain 西京大風雨
316 2 wàn ten thousand 涇州節度使張萬進卒
317 2 皇帝 huángdì Emperor 皇帝陛下
318 2 to remember / to memorize / to bear in mind 請令宰臣一人撰錄時政記
319 2 大水 dàshuǐ a flood 西京大水
320 2 miǎn to spare 桑維翰免樞密之務
321 2 néng can / able 焉能述作
322 2 壬申 rénshēn ninth year I9 of the 60 year cycle 夏四月壬申朔
323 2 què a watchtower 築雙闕一丈
324 2 shì a generation 三王異世
325 2 líng mound / hill / mountain 盜發唐閔帝陵
326 2 zhàng a cane / a walking stick / a staff 宜除名決重杖一頓配流
327 2 以前 yǐqián before / formerly / previous / ago 以前晉昌軍節度使李周為靜難軍節度使
328 2 to stand 改為立制之初
329 2 兵馬 bīngmǎ troops and horses / military forces 以天下兵馬副元帥
330 2 yǔn to grant / to allow / to consent 左散騎常侍張允
331 2 suì age 亥二歲金幣於燕京
332 2 司徒 sītú Situ 尚書倉部郎中司徒詡
333 2 color 或易服色而殊徽號
334 2 progeny / descendants / posterity 以韓昭裔為兵部尚書致仕
335 2 dào way / road / path 御史中丞薛融等上詳定編敕三百六十八道
336 2 jiā house / home / residence 命付所獲之家
337 2 上將軍 shàngjiāngjūn top general / commander-in-chief 湖南節度使馬希範加天策上將軍
338 2 inside / interior 都尉裏望改為神光裏
339 2 an item 目為
340 2 二十 èrshí twenty 法號及夏臘二十
341 2 gāo high / tall 大理少卿高鴻漸
342 2 kāi to open 爰從創業開基
343 2 湖南 Húnán Hunan 湖南節度使馬希範加天策上將軍
344 2 fāng lane / alley 詔今後城郭村坊
345 2 diagram / picture / drawing / chart 皇圖革故
346 2 給事 gěishì official (imperial) position 給事中盧重自契丹使回
347 2 method / way 今後私鑄錢下禁依舊法
348 2 měi beautiful 回鶻可汗仁美遣使貢方物
349 2 其事 qí shì that thing / this thing 其事遂寢
350 2 to aid / to assist / to help 鄭元弼等朝貢
351 2 jiāng a large river 寧江軍節度使景延廣為義成軍節度使
352 2 門外 ménwài outside the door 門外安綽楔
353 2 yǒu Tenth Earthly Branch 己酉
354 2 to happen upon / to meet with by chance 以左龍武統軍皇甫遇為鎮國軍節度使
355 2 to gather / to collect 精詳纂集
356 2 xíng punishment / penalty 改前代禮樂刑憲為
357 2 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 天福四年春正月癸卯
358 2 zhì to place / to lay out 委州司制置
359 2 to grow / to multiply / to increase 日滋條目
360 2 to be attached to / be subservient to 隸於靈武
361 2 華清宮 huáqīng gōng HuaQing Palace 廢華清宮為靈泉觀
362 2 tiān day 以天和節宴群官於廣政殿
363 2 to inspect / to check 莫不悉稽前典
364 2 道士 dàoshì a devotee / a practioner / a follower / a monk / a Confucian scholar 玉笥山道士羅隱之
365 2 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月己亥朔
366 2 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 檢校太尉
367 2 甲寅 jiǎyín 51st year A3 of the 60 year cycle 甲寅
368 2 zhǔ owner 封皇第十一妹安定郡主為延慶長公主
369 2 to give an offering in a religious ceremony 奉唐之祀
370 2 戊寅 wùyín fifteenth year E3 of the 60 year cycle 戊寅
371 2 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月辛未
372 2 乙卯 yǐmǎo fifty-second year B4 of the 60 year cycle 乙卯
373 2 a musical note 禮部郎中呂咸休
374 2 yǐn to govern 皇子開封尹鄭王重貴
375 2 qīng clear / pure / clean 皇第十二妹廣平郡主為清平長公主
376 2 為兵 wèi bīng to serve in the military 以韓昭裔為兵部尚書致仕
377 2 mín the people / citizen / subjects 陳郡民王武穿地得黃金數餅
378 2 潞州 Lùzhōu Luzhou 以定州節度使皇甫遇為潞州節度使
379 2 長公主 zhǎnggōngzhǔ a sister of the emperor or a prince 封皇第十一妹安定郡主為延慶長公主
380 2 集賢 jíxián Jixian 集賢殿大學士桑維翰為檢校司空
381 2 天福 tiānfú good fortune granted by heaven 天福四年春正月癸卯
382 2 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 二月辛卯
383 2 zhuàng form / appearance / shape 列狀駁之曰
384 2 zhēng to march / to travel on a long journey 遣內臣趙處比以版詔征華山隱者前右拾遺鄭雲叟
385 2 a device / a tool / a utensil / an implement 頒賜器幣如馮道等
386 2 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君行可否
387 2 yǐn to drink 再飲
388 2 方物 fāngwù produced locally / local product (with distinctive native features) 回鶻可汗仁美遣使貢方物
389 2 song / lyrics 歌辭不錄
390 2 lèi kind / type / class / category 大中統類
391 2 大學士 Dàxué Shì an ancient title for college professor 集賢殿大學士桑維翰為檢校司空
392 2 zhòng middle brother 先有鄧州義門王仲昭六代同居
393 2 jié festival / a special day 以天和節宴群官於廣政殿
394 2 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 丁巳
395 2 shōu to receive / to accept 王彥忠贈官收葬
396 2 jué he / she / it 無忿疾以傷厥神
397 2 to allow / to permit 封唐許王李從益為郇國公
398 2 qún a crowd / a flock / a group 以天和節宴群官於廣政殿
399 2 guī to go back / to return 歸德軍節度使兼侍衛親軍馬步軍都指揮使劉知遠
400 2 mèi younger sister 封皇第十一妹安定郡主為延慶長公主
401 2 鑄錢 zhù qián to coin money 先令天下州郡公私鑄錢
402 2 guō Guo 監察御史郭延升等一十九人充
403 2 wife 故皇子河南尹重乂妻虢國夫人李氏落發為尼
404 2 太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor 檢校太傅
405 2 辛未 xīnwèi eight year H8 of the 60 year cycle 六月辛未朔
406 2 夏臘 xià là Dharma year / years since ordination 法號及夏臘二十
407 2 賊人 zéirén a thief 管內所獲賊人
408 2 a box of woven bamboo 玉笥山道士羅隱之
409 2 soil / ground / land 陳郡民王武穿地得黃金數餅
410 2 wéi soft leather 左散騎常侍韋勛
411 2 回鶻 Huíhú Huihu 回鶻可汗仁美遣使貢方物
412 2 easy / simple 或易服色而殊徽號
413 2 huí to go back / to return 禮部員外郎楊昭儉自契丹使回
414 2 十月 shíyuè October / the Tenth Month 重陽及十月暖帳內外群官貢獻
415 2 zhēn precious thing / treasure / a rarity 左諫議大夫曹國珍上言
416 2 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 房暠為右驍衛大將軍致仕
417 2 chì red / scarlet 赤縣府司
418 2 內外 nèiwài inside and outside 請於內外臣僚之中
419 2 shì a gentleman / a knight 選才略之士
420 2 shèng divine / holy / sacred / ārya 作者之謂聖
421 2 liáng a bridge 宜差太子少師梁文矩
422 2 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 以劉處讓代之
423 2 miào temple / shrine 仍以西京至德宮為廟
424 2 己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year 八月己亥朔
425 2 庚子 Gēngzǐ thirty seventh year of the 60 year cycle 庚子
426 2 shān a mountain / a hill / a peak 玉笥山道士羅隱之
427 2 nán difficult / arduous / hard 以前晉昌軍節度使李周為靜難軍節度使
428 2 時政 shízhèng current politics / political situation of the time 請令宰臣一人撰錄時政記
429 2 shū different / special / unusual 或易服色而殊徽號
430 2 zhèng upright / straight 此則是名不正也
431 2 liè to arrange / to line up / to list 列狀駁之曰
432 2 jīng a banner 準敕旌表門閭
433 2 沿 yán with the flow 不相沿樂
434 2 a statute / a law / a regulation 律令格式等
435 2 拾遺 shíyí to pocket a lost article / (fig.) to correct others' errors / to remedy omissions (in a text etc) 遣內臣趙處比以版詔征華山隱者前右拾遺鄭雲叟
436 2 seven 運齊七政
437 2 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 則未審何門可以刊削
438 2 乙巳 yǐSì forty-second year B6 of the 60 year cycle 乙巳
439 2 馬步 mǎ bù horse stance (martial arts) 歸德軍節度使兼侍衛親軍馬步軍都指揮使劉知遠
440 2 hóng great / large 大理少卿高鴻漸
441 2 shùn to obey 昭順軍節度使姚彥章卒
442 2 西京 Xī Jīng Xi Jing 西京大風雨
443 2 逍遙 xiāo yáo free and unfettered 右諫議大夫致仕鄭雲叟賜號逍遙先生
444 2 mìng life 命付所獲之家
445 2 sentence 左僕射劉句
446 2 words / speech / expression / phrase / dialog 若翦截其辭
447 2 five 夾街十有五步
448 2 zhú to chase / to expel 逐時以備撰述
449 2 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 故皇子河南尹重乂妻虢國夫人李氏落發為尼
450 2 sān three 在烏頭之南三丈七尺
451 2 節度 jiédù a solar term 以河中節度副使薛仁謙為衛尉卿
452 2 wài outside 不得外州府求覓表狀
453 2 撰述 zhuànshù to write 逐時以備撰述
454 2 níng Nanjing 寧江軍節度使景延廣為義成軍節度使
455 2 bái white 圬以白泥
456 2 to associate with / be near 比及前朝
457 2 chēng to call / to address 奏議多不稱旨
458 2 jué to decide / to determine / to judge 宜除名決重杖一頓配流
459 2 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 集賢殿大學士桑維翰為檢校司空
460 2 長春 chángchūn Changchun 詔廢長春宮使額
461 2 大雪 dà xuě heavy snow 大雪故也
462 2 正旦 zhèngdàn starring female role 來歲正旦
463 1 pond / pool / marsh / swamp 張彥澤為彰義軍節度使
464 1 lüè plan / strategy 選才略之士
465 1 除名 chúmíng to expell 宜除名決重杖一頓配流
466 1 xià summer 夏四月壬申朔
467 1 五帝 Wǔ Dì Five Emperors 是以五帝殊時
468 1 七夕 qīxī double seven festival 七夕
469 1 周密 zhōumì careful 以右羽林統軍周密為鄜州節度使
470 1 to mortgage / to pawn 鄭元弼等押歸本道
471 1 an official institution / a state bureau 不得外州府求覓表狀
472 1 宣徽使 xuānhuīshǐ Commissioner of Court Palace Attendants / Palace Provisions Commisioner 樞密副使張從恩改宣徽使
473 1 yùn to bring together / to collect 以右龍武統軍張廷蘊為絳州刺史
474 1 舊章 jiù zhāng old laws 率由舊章
475 1 to conceal / to hide / to ambush 伏乞遵行者
476 1 yàn to examine / to test / to check 了無其驗
477 1 jǐng sunlight 寧江軍節度使景延廣為義成軍節度使
478 1 聖朝 shèngcháo the current imperial dynasty / one's own court 目作聖朝之政統
479 1 Jīng Jing 涇州節度使張萬進卒
480 1 己未 jǐwèi fifty sixth year of the 60 year cycle 己未
481 1 wǎng to go (in a direction) 帝遣供奉官齊延祚乘驛而往
482 1 六典 liù diǎn the six classics 唐六典
483 1 sōng eminent / lofty 平章事李崧權判集賢殿事
484 1 誓言 shìyán a vow / an oath 齊延祚辜我誓言
485 1 varnish / lacquer / paint 四隅漆赤
486 1 bīn ornamental / refined 晉遣金吾衛大將軍馬從斌
487 1 fèng phoenix 唐膺鳳歷
488 1 nóng agriculture / farming 以太子賓客李延範為司農卿
489 1 xié to harmonize / to agree 以諧公共
490 1 食言 shíyán to eat one's words / to break a promise / to go back on one's word / to renege / unsworn testimony 豈食言於汝也
491 1 方正 fāngzhèng upright / straightforward / righteous 廣狹方正
492 1 無人 wú rén unmanned / uninhabited 無人臣之禮
493 1 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 甲辰
494 1 shì clan / a branch of a lineage 故皇子重英妻張氏落發為尼
495 1 滄州 Cāngzhōu Cangzhou 以前邠州節度使安叔千為滄州節度使
496 1 祠廟 címiào ancestral hall / temple to one's forebears 京城祠廟
497 1 六十八 liùshíbā 68 御史中丞薛融等上詳定編敕三百六十八道
498 1 xuǎn to choose / to pick / to select 選才略之士
499 1 shě to give 不得創造僧尼院舍
500 1 to enjoy / to be glad / to be pleased 以禮部尚書李懌為刑部尚書

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 65 wèi for / to 以西京副留守龍敏為吏部侍郎
2 51 zhī him / her / them / that 帝謂之曰
3 49 so as to / in order to 以延光歸命之後
4 41 jūn army / military 朔方軍節度使張希崇卒
5 38 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 朔方軍節度使張希崇卒
6 28 zhōu a state / a province 以澶州防禦使張從恩為樞密副使
7 21 使 shǐ to make / to cause 以澶州防禦使張從恩為樞密副使
8 20 cóng from 以澶州防禦使張從恩為樞密副使
9 17 gǎi to change / to alter 改前代禮樂刑憲為
10 17 侍郎 shìláng an assistant minister 以西京副留守龍敏為吏部侍郎
11 16 wáng Wang 靈州戍將王彥忠據懷遠城作叛
12 16 in / at 召太子太師致仕範延光宴於便殿
13 16 zhōng middle 中書上言
14 15 zòu to present / to offer 或臣奏條章
15 14 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 尚書倉部郎中司徒詡
16 14 zhào an imperial decree 遣內臣趙處比以版詔征華山隱者前右拾遺鄭雲叟
17 14 děng et cetera / and so on 律令格式等
18 14 shì matter / thing / item 則事乃維新
19 13 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故休假之內
20 13 Li 刑部員外郎李知損
21 13 殿 diàn a hall / a palace / a temple 帝御崇元殿受朝賀
22 13 also / too 豈食言於汝也
23 12 shuò first day of the lunar month 朔方軍節度使張希崇卒
24 12 yòu right / right-hand 遣內臣趙處比以版詔征華山隱者前右拾遺鄭雲叟
25 12 lìng to make / to cause to be / to lead 律令格式等
26 12 zuǒ left 左諫議大夫曹國珍上言
27 12 one 監察御史郭延升等一十九人充
28 12 his / hers / its / theirs 其心遂安
29 11 supreme ruler / emperor 帝御崇元殿受朝賀
30 11 wén writing / text 宜差太子少師梁文矩
31 11 zhì to create / to make / to manufacture 改為立制之初
32 11 guān an office 其詳議官
33 11 proper / suitable / appropriate 宜差太子少師梁文矩
34 11 shū book 別為書一部
35 10 致仕 zhìshì to retire from a government post 召太子太師致仕範延光宴於便殿
36 10 chén minister / statesman / official 或臣奏條章
37 10 mén door / gate / doorway / gateway 聚類分門
38 10 yán to prolong / to delay / to postpone 召太子太師致仕範延光宴於便殿
39 10 not / no 不相沿樂
40 10 chéng to assist / to aid / to rescue 權判太常卿事崔棁為尚書左丞
41 9 jìn shanxi 大晉政統
42 9 shàng top / a high position 左諫議大夫曹國珍上言
43 9 zhāng a sheet / a leaf 朔方軍節度使張希崇卒
44 9 yuán monetary unit / dollar 帝御崇元殿受朝賀
45 9 tǒng to unify 大中統類
46 9 martial / military 忠武軍節度使杜重威
47 9 zhāng a chapter / a section 或臣奏條章
48 9 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 或改正朔而變犧牲
49 8 zhī to know 刑部員外郎李知損
50 8 self 己酉
51 8 táng Tang Dynasty 盜發唐閔帝陵
52 8 qīng minister / high officer 大理卿張澄
53 8 èr two 嶽二州為團練使額
54 8 fēng to seal / to close off 封皇第十一妹安定郡主為延慶長公主
55 8 píng flat / level / smooth 皇第十二妹廣平郡主為清平長公主
56 7 horse 以護聖左右軍都指揮使李懷忠為侍衛親軍馬軍都指揮使
57 7 jiān simultaneously 歸德軍節度使兼侍衛親軍馬步軍都指揮使劉知遠
58 7 指揮 zhǐhuī to command / to direct 以侍衛步軍都指揮使
59 7 zhèng government 大晉政統
60 7 qián front 改前代禮樂刑憲為
61 7 zhòng heavy 給事中盧重自契丹使回
62 7 guó a country / a state / a kingdom 國子司業田敏
63 7 lóng dragon 以西京副留守龍敏為吏部侍郎
64 7 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮閣新儀
65 7 otherwise / but / however
66 7 zhāo illustrious 禮部員外郎楊昭儉自契丹使回
67 7 Germany 莫不積功累德
68 7 qǐng to ask / to inquire 請於內外臣僚之中
69 7 gòng tribute / gift 回鶻可汗仁美遣使貢方物
70 7 fàn a pattern / model / rule / law 召太子太師致仕範延光宴於便殿
71 7 戶部 hùbù Ministry of Revenue 戶部侍郎和凝為翰林學士承旨
72 7 zǎi to slaughter 宰臣馮道
73 7 dōu all 以侍衛步軍都指揮使
74 7 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所宜直筆
75 7 yuē to speak / to say 帝謂之曰
76 7 tóng like / same / similar 並加同中書門下平章事
77 6 to take charge of / to manage / to administer 國子司業田敏
78 6 shēng to ascend / to go up 監察御史郭延升等一十九人充
79 6 xiāng each other / one another / mutually 不相沿樂
80 6 láng a minister / an official 司勛員外郎劉濤
81 6 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 戊申
82 6 gōng public/ common / state-owned 天平軍節度使趙在禮封衛國公
83 6 é fixed 詔廢長春宮使額
84 6 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 又須廢彼行此
85 6 郎中 lángzhōng Langzhong 禮部郎中呂咸休
86 6 zhōng loyalty / devotion 忠武軍節度使杜重威
87 6 gōng a palace 太原潛龍莊望建為慶長宮
88 6 deputy / assistant / vice- 以西京副留守龍敏為吏部侍郎
89 6 zhèng Zheng 遣內臣趙處比以版詔征華山隱者前右拾遺鄭雲叟
90 6 liú Liu 司勛員外郎劉濤
91 6 yán to speak / to say / said 左諫議大夫曹國珍上言
92 6 yǒu is / are / to exist 賜物有差
93 6 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 回鶻可汗仁美遣使貢方物
94 6 御史 yùshǐ a censor 監察御史郭延升等一十九人充
95 6 yàn elegant / handsome 靈州戍將王彥忠據懷遠城作叛
96 6 檢校 jiǎnxiào to check / to verify / to proof-read 檢校太傅
97 6 pàn to judge 兵部侍郎崔棁權判太常卿
98 6 qiǎn to send / to dispatch 遣內臣趙處比以版詔征華山隱者前右拾遺鄭雲叟
99 6 to give / to bestow favors 賜物有差
100 6 xīn new / fresh / modern 禮閣新儀
101 5 zèng to give a present 贈太師
102 5 diǎn canon / classic / scripture 堯典
103 5 翰林學士 hànlín xuéshì members of the Hanlin Imperial Academy 以翰林學士承旨
104 5 刑部 xíngbù Ministry of Justice 刑部員外郎李知損
105 5 naturally / of course / certainly 述自聖賢
106 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 守而行之
107 5 suì to comply with / to follow along 其心遂安
108 5 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites 禮部郎中呂咸休
109 5 rén a kernel / a pit 回鶻可汗仁美遣使貢方物
110 5 nián year 天福四年春正月癸卯
111 5 to die 朔方軍節度使張希崇卒
112 5 fēi not / non- / un- 茍非聖明
113 5 zhàng zhang 正門閥閱一丈二尺
114 5 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 以右龍武統軍張廷蘊為絳州刺史
115 5 míng measure word for people 革名
116 5 rare / infrequent / precious 朔方軍節度使張希崇卒
117 5 meaning / sense 寧江軍節度使景延廣為義成軍節度使
118 5 míng bright / brilliant 述者之謂明
119 5 rén person / people / a human being 監察御史郭延升等一十九人充
120 5 wèi Eighth earthly branch 則未審何門可以刊削
121 5 to reach 比及前朝
122 5 this / these 此則是名不正也
123 5 兵部 bīngbù Ministry of War 兵部侍郎崔棁權判太常卿
124 5 hào number 得金科玉條之號
125 5 precious 得金科玉條之號
126 5 wèi to guard / to protect / to defend 仗衛如式
127 5 員外 yuánwài landlord 司勛員外郎劉濤
128 5 biǎo clock / a wrist watch 皆表其年月
129 5 xíng to walk / to move 君行可否
130 4 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor 召太子太師致仕範延光宴於便殿
131 4 癸卯 guǐmǎo fortieth year J4 of the 60 year cycle 天福四年春正月癸卯
132 4 qián money / currency 從錢元瓘之請也
133 4 sǒu an old gentleman 遣內臣趙處比以版詔征華山隱者前右拾遺鄭雲叟
134 4 yún cloud 遣內臣趙處比以版詔征華山隱者前右拾遺鄭雲叟
135 4 學士 xuéshì bachelor degree 以端明殿學士
136 4 Wu 前列屏樹烏頭
137 4 cuī Cui 兵部侍郎崔棁權判太常卿
138 4 xiáng detailed / complete / thorough 精詳纂集
139 4 shì to attend on 以侍御史盧價為戶部員外郎
140 4 fèng to offer / to present 以奉國左右廂都指揮使郭謹為侍衛親軍步軍都指揮使
141 4 even / equal / uniform 運齊七政
142 4 tin 錫以款密
143 4 a step 以侍衛步軍都指揮使
144 4 cháo to face 帝御崇元殿受朝賀
145 4 侍衛 shìwèi Imperial bodyguard 以侍衛步軍都指揮使
146 4 dài to represent / to substitute / to replace 改前代禮樂刑憲為
147 4 yīn because 若運因革故
148 4 shí time / a period of time 是以五帝殊時
149 4 quán authority / power 兵部侍郎崔棁權判太常卿
150 4 shòu to suffer / to be subjected to 帝御崇元殿受朝賀
151 4 舍人 shèrén a palace attendant 中書舍人李詳改禮部侍郎
152 4 yùn to move / to transport / to use / to apply 若運因革故
153 4 wèi to call 帝謂之曰
154 4 wēi power / might / prestige 忠武軍節度使杜重威
155 4 shǎo few 宜差太子少師梁文矩
156 4 ruò to seem / to be like / as 若運因革故
157 4 會要 huìyào collected records 會要
158 4 左右 zuǒyòu approximately 以護聖左右軍都指揮使李懷忠為侍衛親軍馬軍都指揮使
159 4 以太 yǐtài Ether- 以太子少師梁文矩為太子太保致仕
160 4 guāng light 召太子太師致仕範延光宴於便殿
161 4 史館 shǐguǎn Historiography Institute 中書舍人王易簡充史館修撰
162 4 lái to come 其來尚矣
163 4 to know / to learn about / to comprehend 莫不悉稽前典
164 4 丙辰 bǐngchén fifty-third year C5 of the 60 year cycle 丙辰
165 4 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 述者之謂明
166 4 zhāng clear / obvious 彰殺降之罪
167 4 tiáo measure word for long thin things 或臣奏條章
168 4 to think / consider / to ponder 無憂思以勞厥衷
169 4 jìn to enter 涇州節度使張萬進卒
170 4 tóu head 前列屏樹烏頭
171 4 méi not have 從來籍沒財產
172 4 xià next 並加同中書門下平章事
173 4 防禦使 fángyùshǐ Defense Commissioner 以澶州防禦使張從恩為樞密副使
174 4 bìng and / furthermore / also 並加同中書門下平章事
175 4 lǐng neck 領壽州忠正軍節度使
176 4 Kangxi radical 177 革名
177 4 fāng square / quadrilateral / one side 朕方示信於四方
178 4 zài to carry / to convey / to load / to hold 具載鴻猷
179 4 to go through / to experience / to take place 歷於朝代
180 4 clothes / dress / garment 或易服色而殊徽號
181 4 day of the month / a certain day 日滋條目
182 4 jīn gold 得金科玉條之號
183 4 天下 tiānxià China 先令天下州郡公私鑄錢
184 4 xìn to believe / to trust 朕方示信於四方
185 4 zuò to do 焉能述作
186 4 jiù old / ancient 若改舊條而為新制
187 4 諫議大夫 jiànyì dàifu Remonstrance Official 左諫議大夫曹國珍上言
188 4 今後 jīnhòu henceforth / from now on / future 今後年深御史判雜上事
189 4 luò to fall / to drop 俾無漏落
190 4 ān calm / still / quiet / peaceful 其心遂安
191 4 shì style 仗衛如式
192 4 chì an imperial decree 載原敕云
193 4 太子 tàizǐ a crown prince 召太子太師致仕範延光宴於便殿
194 4 chǒu ugly 辛丑
195 4 child / son 國子司業田敏
196 3 yáo handsome / elegant 昭順軍節度使姚彥章卒
197 3 guàn jade 從錢元瓘之請也
198 3 撰錄 zhuànlù to compile and record 請令宰臣一人撰錄時政記
199 3 record / register / list 其同籍課役
200 3 yuàn a school 遂以密院印付中書
201 3 jùn a commandery / a prefecture 封皇第十一妹安定郡主為延慶長公主
202 3 Xún State of Xun 封唐許王李從益為郇國公
203 3 皇子 huángzǐ prince 皇子開封尹鄭王重貴
204 3 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 不得外州府求覓表狀
205 3 樞密院 shūmì yuàn Bureau of Military Affairs 樞密院學士
206 3 final particle 其來尚矣
207 3 xuē Xue 以河中節度副使薛仁謙為衛尉卿
208 3 禮部尚書 lǐbùshàngshū Director of Board of Rites 以禮部尚書李懌為刑部尚書
209 3 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 左散騎常侍張允
210 3 níng to coagulate / to congeal 以華州節度使劉遂凝為右龍武統軍
211 3 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 兵部侍郎崔棁權判太常卿
212 3 wěi to delegate / to commission 委州司制置
213 3 庚戌 gēngxū forty-seventh year G11 of the 60 year cycle 庚戌
214 3 can / may / permissible 未見其可
215 3 親軍 qīnjūn an escort / a guard / a bodyguard 歸德軍節度使兼侍衛親軍馬步軍都指揮使劉知遠
216 3 依舊 yījiù as before / still 今後私鑄錢下禁依舊法
217 3 承旨 chéngzhǐ recipient of an edict 以翰林學士承旨
218 3 zhèn town 升靈州方渠鎮為威州
219 3 thing / matter 賜物有差
220 3 tíng to stop / to halt 同州長春宮使額宜停
221 3 xián salty / briny 禮部郎中呂咸休
222 3 guǎng wide / large / vast 寧江軍節度使景延廣為義成軍節度使
223 3 lín a wood / a forest / a grove 威武軍節度使王繼恭遣僚佐林思
224 3 increase / benefit 以潞州節度使侯益為徐州節度使
225 3 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 以西京副留守龍敏為吏部侍郎
226 3 zhǐ to stop / to halt 詔止絕朝臣
227 3 馮道 féng dào Feng Dao 宰臣馮道
228 3 jiǎn frugal / economical 禮部員外郎楊昭儉自契丹使回
229 3 gào announcement / proclamation 虞部郎中楊昭儉可本官知制誥
230 3 huái bosom / breast 以護聖左右軍都指揮使李懷忠為侍衛親軍馬軍都指揮使
231 3 賓客 bīnkè a visitor / a guest 馬裔孫為太子賓客致仕
232 3 zhuō a joist / a cane 兵部侍郎崔棁權判太常卿
233 3 réng yet / still / as ever 仍給致仕官俸
234 3 zuò a blessing / the throne 帝遣供奉官齊延祚乘驛而往
235 3 to hand over to 遂以密院印付中書
236 3 huò or / either / else 或改正朔而變犧牲
237 3 no 無忿疾以傷厥神
238 3 丁酉 Dīngyǒu thirty-fourth year D10 of the 60 year cycle 丁酉
239 3 tái unit 赴臺禮上
240 3 huáng royal / imperial 封皇第十一妹安定郡主為延慶長公主
241 3 樞密 shūmì Bureau of Military Affairs 以澶州防禦使張從恩為樞密副使
242 3 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 遂以密院印付中書
243 3 mǎo Fourth Earthly Branch 己卯
244 3 chamber / pavilion 禮閣新儀
245 3 lún human relationship / order / coherence 李自倫義居七世
246 3 shì is / are / am / to be 是日
247 3 chù a place / location / a spot / a point 遣內臣趙處比以版詔征華山隱者前右拾遺鄭雲叟
248 3 bīng soldier / troops 獎之兵與蠻部萬人掠辰
249 3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多因行事之失
250 3 丙午 bǐngwǔ forty-third year C7 of the 60 year cycle 丙午
251 3 shù to state / to tell / to narrate / to relate 述者之謂明
252 3 zhōu Zhou Dynasty 以前晉昌軍節度使李周為靜難軍節度使
253 3 chōng to fill / to be full / to supply 監察御史郭延升等一十九人充
254 3 líng agile / nimble 靈州戍將王彥忠據懷遠城作叛
255 3 jiā to add 並加同中書門下平章事
256 3 shén divine / mysterious / magical / supernatural 無忿疾以傷厥神
257 3 契丹 Qìdān Khitan 禮部員外郎楊昭儉自契丹使回
258 3 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 左僕射劉句
259 3 yòu again / also 又須廢彼行此
260 3 可汗 kěhàn khan 回鶻可汗仁美遣使貢方物
261 3 shòu old age / long life 領壽州忠正軍節度使
262 3 gěi to give 仍給致仕官俸
263 3 luó Luo 玉笥山道士羅隱之
264 3 secret / hidden / confidential 錫以款密
265 3 such as / for example / for instance 仗衛如式
266 3 sāng mulberry tree 桑維翰免樞密之務
267 3 xūn a meritorious deed 司勛員外郎劉濤
268 3 chóng high / dignified / lofty 帝御崇元殿受朝賀
269 3 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 辛酉
270 3 工部 gōng bù name of Kangxi radical 48 尚書工部郎中顏衎並落職守本官
271 3 big / great / huge / large / major 大晉政統
272 3 yǒng perpetually / eternally / forever 改東京玉華殿為永福殿
273 3 yǐn to hide / to conceal 遣內臣趙處比以版詔征華山隱者前右拾遺鄭雲叟
274 3 先生 xiānsheng Mr. / sir / mister / teacher / title of respect / gentleman 玉笥山道士羅隱之賜號希夷先生
275 3 ministry / department 以韓昭裔為兵部尚書致仕
276 3 and 以天和節宴群官於廣政殿
277 3 五代 Wǔ Dài Five Dynasties 五代會要
278 3 Lu 給事中盧重自契丹使回
279 3 bèi to prepare / get ready 若備錄前代之編年
280 3 a set square / a rule / a regulation / a pattern 宜差太子少師梁文矩
281 3 改為 gǎiwéi to change into 改為立制之初
282 3 鎮海 zhènhǎi Zhenhai 以鎮海軍衙內統軍
283 3 good fortune / happiness / luck 改東京玉華殿為永福殿
284 3 zhǔn a rule / a guideline / a standard 準敕旌表門閭
285 3 four 天福四年春正月癸卯
286 3 to lift / to hold up / to raise 詔禮部貢舉宜權停一年
287 3 hàn a writing brush / a pen / a pencil 桑維翰免樞密之務
288 3 mǐn fast / quick / clever / smart 以西京副留守龍敏為吏部侍郎
289 3 happy / glad / cheerful / joyful 不相沿樂
290 3 七月 qīyuè July / the Seventh Month 秋七月庚子朔
291 3 dāng to be / to act as / to serve as 當以
292 3 wéi to preserve / to maintain 桑維翰免樞密之務
293 3 zhàng weapons 仗衛如式
294 3 wàng to gaze / to look towards 太原潛龍莊望建為慶長宮
295 3 jiàn to build / to construct 太原潛龍莊望建為慶長宮
296 3 to enter 不合入官
297 3 currency / coins / legal tender 頒賜器幣如馮道等
298 3 hair 盜發唐閔帝陵
299 3 already / since 既當革故從新
300 3 jiē all / each and every / in all cases 皆表其年月
301 3 duān to carry 以端明殿學士
302 3 residence / dwelling 戶部尚書崔居儉卒
303 3 yàn a feast / a banquet 召太子太師致仕範延光宴於便殿
304 3 varied / complex / not simple 省郎知雜之時
305 2 莫不 mò bù none doesn't / there is none who isn't 莫不悉稽前典
306 2 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 致牛馬等物
307 2 成軍 chéngjūn to form an army / to set up (team, group, band, organization etc) / to found / opening (ceremony) / to commission 寧江軍節度使景延廣為義成軍節度使
308 2 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 則事乃維新
309 2 private 今後私鑄錢下禁依舊法
310 2 to apprehend / to realize / to become aware 賜名悟因
311 2 zài in / at 天平軍節度使趙在禮封衛國公
312 2 chà to differ 宜差太子少師梁文矩
313 2 luàn chaotic / disorderly 設亂言破律之防
314 2 de potential marker 得金科玉條之號
315 2 a man / a male adult 夫名不正則言不順
316 2 同州 Tóngzhōu Tongzhou / Weinan 以汝州防禦使宋彥筠為同州節度使
317 2 biān to edit / to compile / to write / to compose 何事可以編聯
318 2 大理 Dàlǐ Dali 大理卿張澄
319 2 禮樂 lǐlè rites and music 改前代禮樂刑憲為
320 2 ēn kindness / grace / graciousness 以澶州防禦使張從恩為樞密副使
321 2 gōng merit 莫不積功累德
322 2 jīng Beijing 以西京副留守龍敏為吏部侍郎
323 2 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 百官不入閣
324 2 yuè Yue 嶽二州為團練使額
325 2 zhào Zhao 天平軍節度使趙在禮封衛國公
326 2 expresses question or doubt 則未知國朝能守不能守乎
327 2 zhū all / many / various 天下諸州準此
328 2 xiāng village / township 使相鄉望改為龍飛鄉
329 2 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 壬戌
330 2 róng to blend / to merge / to harmonize 御史中丞薛融等上詳定編敕三百六十八道
331 2 shì to show / to reveal 朕方示信於四方
332 2 庚辰 gēngchén seventeenth year G5 of the 60 year cycle 庚辰
333 2 前朝 qiáncháo the previous dynasty 比及前朝
334 2 jiàng to descend / to fall / to drop 彥忠率眾出降
335 2 皇甫 huángfǔ Huangfu 以左龍武統軍皇甫遇為鎮國軍節度使
336 2 how can it be that? 豈食言於汝也
337 2 the gate of a village / a village 準敕旌表門閭
338 2 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 丙申
339 2 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 壬子
340 2 shī teacher 宜差太子少師梁文矩
341 2 zhì to / until 帝慰勞備至
342 2 to defend / to resist 帝御崇元殿受朝賀
343 2 guǎn house / establishment / hall / public building 宏文館大學士馮道為守司徒
344 2 yáo distant / remote 遙領遂州武信軍節度使
345 2 中書侍郎 zhōngshū shìláng Attendant Gentleman of the Secretariat 以中書侍郎平章事
346 2 zōng school / sect 俾奉宗祧
347 2 gāng guiding principle / key link / outline / program 應諸州綱運
348 2 庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle 庚申
349 2 shā to kill / to murder / to slaughter 延祚矯制殺之
350 2 yún cloud 載原敕云
351 2 to assemble / to meet together
352 2 shè to set up / to establish 設亂言破律之防
353 2 what / where / which 則未審何門可以刊削
354 2 chuān Sichuan 改湘川縣為全州
355 2 mǐn to feel compassion for / to pity 盜發唐閔帝陵
356 2 以西 yǐxī west 以西京副留守龍敏為吏部侍郎
357 2 yáng Yang 禮部員外郎楊昭儉自契丹使回
358 2 丁丑 Dīng Chǒu Ding Zhou year 丁丑
359 2 xiū to rest 禮部郎中呂咸休
360 2 太子太保 tàizǐtàibǎo tutor to the crown prince 以左僕射劉句兼太子太保
361 2 shù tree 前列屏樹烏頭
362 2 元帥 yuánshuài a general 以天下兵馬副元帥
363 2 to record / to copy 若備錄前代之編年
364 2 zhù a pillar / a post 二柱相去一丈
365 2 丙戌 bǐngxū twenty-third year C11 of the 60 year cycle 丙戌
366 2 不備 bùbèi unprepared / off guard 此則是文不備也
367 2 sǔn to injure 刑部員外郎李知損
368 2 壬寅 rényín thirty-ninth year I3 of the 60 year cycle 五月壬寅朔
369 2 rain 西京大風雨
370 2 wàn ten thousand 涇州節度使張萬進卒
371 2 皇帝 huángdì Emperor 皇帝陛下
372 2 to remember / to memorize / to bear in mind 請令宰臣一人撰錄時政記
373 2 大水 dàshuǐ a flood 西京大水
374 2 miǎn to spare 桑維翰免樞密之務
375 2 néng can / able 焉能述作
376 2 壬申 rénshēn ninth year I9 of the 60 year cycle 夏四月壬申朔
377 2 què a watchtower 築雙闕一丈
378 2 shì a generation 三王異世
379 2 líng mound / hill / mountain 盜發唐閔帝陵
380 2 zhàng a cane / a walking stick / a staff 宜除名決重杖一頓配流
381 2 以前 yǐqián before / formerly / previous / ago 以前晉昌軍節度使李周為靜難軍節度使
382 2 to stand 改為立制之初
383 2 兵馬 bīngmǎ troops and horses / military forces 以天下兵馬副元帥
384 2 yǔn to grant / to allow / to consent 左散騎常侍張允
385 2 suì age 亥二歲金幣於燕京
386 2 司徒 sītú Situ 尚書倉部郎中司徒詡
387 2 color 或易服色而殊徽號
388 2 progeny / descendants / posterity 以韓昭裔為兵部尚書致仕
389 2 dào way / road / path 御史中丞薛融等上詳定編敕三百六十八道
390 2 jiā house / home / residence 命付所獲之家
391 2 上將軍 shàngjiāngjūn top general / commander-in-chief 湖南節度使馬希範加天策上將軍
392 2 inside / interior 都尉裏望改為神光裏
393 2 an item 目為
394 2 二十 èrshí twenty 法號及夏臘二十
395 2 gāo high / tall 大理少卿高鴻漸
396 2 zhǐ only / just 只表門閭
397 2 kāi to open 爰從創業開基
398 2 湖南 Húnán Hunan 湖南節度使馬希範加天策上將軍
399 2 fāng lane / alley 詔今後城郭村坊
400 2 diagram / picture / drawing / chart 皇圖革故
401 2 給事 gěishì official (imperial) position 給事中盧重自契丹使回
402 2 method / way 今後私鑄錢下禁依舊法
403 2 měi beautiful 回鶻可汗仁美遣使貢方物
404 2 其事 qí shì that thing / this thing 其事遂寢
405 2 to aid / to assist / to help 鄭元弼等朝貢
406 2 jiāng a large river 寧江軍節度使景延廣為義成軍節度使
407 2 門外 ménwài outside the door 門外安綽楔
408 2 yǒu Tenth Earthly Branch 己酉
409 2 to happen upon / to meet with by chance 以左龍武統軍皇甫遇為鎮國軍節度使
410 2 則是 zéshì only 此則是名不正也
411 2 to gather / to collect 精詳纂集
412 2 xíng punishment / penalty 改前代禮樂刑憲為
413 2 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 天福四年春正月癸卯
414 2 zhì to place / to lay out 委州司制置
415 2 to grow / to multiply / to increase 日滋條目
416 2 to be attached to / be subservient to 隸於靈武
417 2 華清宮 huáqīng gōng HuaQing Palace 廢華清宮為靈泉觀
418 2 tiān day 以天和節宴群官於廣政殿
419 2 to inspect / to check 莫不悉稽前典
420 2 道士 dàoshì a devotee / a practioner / a follower / a monk / a Confucian scholar 玉笥山道士羅隱之
421 2 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月己亥朔
422 2 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 檢校太尉
423 2 甲寅 jiǎyín 51st year A3 of the 60 year cycle 甲寅
424 2 zhǔ owner 封皇第十一妹安定郡主為延慶長公主
425 2 to give an offering in a religious ceremony 奉唐之祀
426 2 戊寅 wùyín fifteenth year E3 of the 60 year cycle 戊寅
427 2 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月辛未
428 2 乙卯 yǐmǎo fifty-second year B4 of the 60 year cycle 乙卯
429 2 a musical note 禮部郎中呂咸休
430 2 yǐn to govern 皇子開封尹鄭王重貴
431 2 qīng clear / pure / clean 皇第十二妹廣平郡主為清平長公主
432 2 為兵 wèi bīng to serve in the military 以韓昭裔為兵部尚書致仕
433 2 mín the people / citizen / subjects 陳郡民王武穿地得黃金數餅
434 2 潞州 Lùzhōu Luzhou 以定州節度使皇甫遇為潞州節度使
435 2 長公主 zhǎnggōngzhǔ a sister of the emperor or a prince 封皇第十一妹安定郡主為延慶長公主
436 2 集賢 jíxián Jixian 集賢殿大學士桑維翰為檢校司空
437 2 天福 tiānfú good fortune granted by heaven 天福四年春正月癸卯
438 2 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 二月辛卯
439 2 zhuàng form / appearance / shape 列狀駁之曰
440 2 běn measure word for books 尚書工部郎中顏衎並落職守本官
441 2 zhēng to march / to travel on a long journey 遣內臣趙處比以版詔征華山隱者前右拾遺鄭雲叟
442 2 a device / a tool / a utensil / an implement 頒賜器幣如馮道等
443 2 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君行可否
444 2 yǐn to drink 再飲
445 2 方物 fāngwù produced locally / local product (with distinctive native features) 回鶻可汗仁美遣使貢方物
446 2 song / lyrics 歌辭不錄
447 2 lèi kind / type / class / category 大中統類
448 2 大學士 Dàxué Shì an ancient title for college professor 集賢殿大學士桑維翰為檢校司空
449 2 zhòng middle brother 先有鄧州義門王仲昭六代同居
450 2 jié festival / a special day 以天和節宴群官於廣政殿
451 2 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 丁巳
452 2 shōu to receive / to accept 王彥忠贈官收葬
453 2 jué he / she / it 無忿疾以傷厥神
454 2 to allow / to permit 封唐許王李從益為郇國公
455 2 qún a crowd / a flock / a group 以天和節宴群官於廣政殿
456 2 guī to go back / to return 歸德軍節度使兼侍衛親軍馬步軍都指揮使劉知遠
457 2 mèi younger sister 封皇第十一妹安定郡主為延慶長公主
458 2 鑄錢 zhù qián to coin money 先令天下州郡公私鑄錢
459 2 guō Guo 監察御史郭延升等一十九人充
460 2 so that / in order that 俾無漏落
461 2 yīng should / ought 應天福門屋瓦皆飛
462 2 chū to go out 彥忠率眾出降
463 2 wife 故皇子河南尹重乂妻虢國夫人李氏落發為尼
464 2 太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor 檢校太傅
465 2 辛未 xīnwèi eight year H8 of the 60 year cycle 六月辛未朔
466 2 夏臘 xià là Dharma year / years since ordination 法號及夏臘二十
467 2 chǐ chi / a Chinese foot / a foot 正門閥閱一丈二尺
468 2 賊人 zéirén a thief 管內所獲賊人
469 2 a box of woven bamboo 玉笥山道士羅隱之
470 2 soil / ground / land 陳郡民王武穿地得黃金數餅
471 2 wéi soft leather 左散騎常侍韋勛
472 2 回鶻 Huíhú Huihu 回鶻可汗仁美遣使貢方物
473 2 easy / simple 或易服色而殊徽號
474 2 huí to go back / to return 禮部員外郎楊昭儉自契丹使回
475 2 十月 shíyuè October / the Tenth Month 重陽及十月暖帳內外群官貢獻
476 2 zhēn precious thing / treasure / a rarity 左諫議大夫曹國珍上言
477 2 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 房暠為右驍衛大將軍致仕
478 2 chì red / scarlet 赤縣府司
479 2 內外 nèiwài inside and outside 請於內外臣僚之中
480 2 shì a gentleman / a knight 選才略之士
481 2 shèng divine / holy / sacred / ārya 作者之謂聖
482 2 liáng a bridge 宜差太子少師梁文矩
483 2 yān where / how 焉能述作
484 2 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 以劉處讓代之
485 2 miào temple / shrine 仍以西京至德宮為廟
486 2 己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year 八月己亥朔
487 2 庚子 Gēngzǐ thirty seventh year of the 60 year cycle 庚子
488 2 shān a mountain / a hill / a peak 玉笥山道士羅隱之
489 2 nán difficult / arduous / hard 以前晉昌軍節度使李周為靜難軍節度使
490 2 時政 shízhèng current politics / political situation of the time 請令宰臣一人撰錄時政記
491 2 shū different / special / unusual 或易服色而殊徽號
492 2 zhèng upright / straight 此則是名不正也
493 2 liè to arrange / to line up / to list 列狀駁之曰
494 2 jīng a banner 準敕旌表門閭
495 2 沿 yán with the flow 不相沿樂
496 2 a statute / a law / a regulation 律令格式等
497 2 拾遺 shíyí to pocket a lost article / (fig.) to correct others' errors / to remedy omissions (in a text etc) 遣內臣趙處比以版詔征華山隱者前右拾遺鄭雲叟
498 2 seven 運齊七政
499 2 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 則未審何門可以刊削
500 2 you / thou 豈食言於汝也

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
八月 bāyuè August / the Eighth Month
兵部 bīngbù Ministry of War
邠州 Bīnzhōu Binzhou
亳州 bózhōu Bozhou
仓部 倉部 cāngbù Chief of Granaries
沧州 滄州 Cāngzhōu Cangzhou
曹国 曹國 Cáoguó State of Cao
长春 長春 chángchūn Changchun
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
大中 Dà Zhōng Da Zhong reign
大理 Dàlǐ Dali
大学士 大學士 Dàxué Shì an ancient title for college professor
邓州 鄧州 dèngzhōu Dengzhou
东京 東京 Dōngjīng
 1. Tokyo
 2. Luoyang
 3. Dongjing Circuit
都监 都監 dūjiàn Executive
二月 èryuè February / the Second Month
防御使 防禦使 fángyùshǐ Defense Commissioner
方正 fāngzhèng
 1. upright / straightforward / righteous
 2. Fangzheng
 3. Fangzheng
 4. Founder
冯道 馮道 féng dào Feng Dao
奉化 fènghuà Fenghua
Fu
高丽 高麗 Gāolì Korean Goryeo Dynasty
给事 給事 gěishì official (imperial) position
庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
宫城 宮城 gōngchéng Miyagi
广平 廣平 guǎngpíng Guangping
guó
 1. Guo
 2. Guo
国子祭酒 國子祭酒 guózǐ jìjiǔ Chancellor of the National University
Hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
河中 hézhōng Hezhong
华州 華州 huá zhōu Washington state
怀远 懷遠 huáiyuǎn Huaiyuan
皇甫 huángfǔ Huangfu
华清宫 華清宮 huáqīng gōng HuaQing Palace
华山 華山 huàshān
 1. Huashan
 2. Huashan
户部 戶部 hùbù Ministry of Revenue
回鹘 回鶻 Huíhú Huihu
湖南 Húnán Hunan
湖州 húzhōu Huzhou
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
谏议大夫 諫議大夫 jiànyì dàifu Remonstrance Official
甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle
节度使 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi
己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
静海 靜海 jìnghǎi
 1. Jinghai
 2. Sea of Tranquillity
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
集贤 集賢 jíxián Jixian
开封 開封 Kāifēng Kaifeng
夔州 kuízhōu Kuizhou
Li River
立夏 lì Xià Beginning of Summer, seventh solar term
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
辽史 遼史 Liáo Shǐ History of the Liao
礼部 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites
礼部尚书 禮部尚書 lǐbùshàngshū Director of Board of Rites
灵武 靈武 língwǔ Lingwu
六月 liùyuè June / the Sixth Month
刘知远 劉知遠 liúzhīyuǎn
 1. Liu Zhiyuan
 2. Liu Zhiyuan
鲁国 魯國 Lǔguó Luguo
luò
 1. Luo
 2. Luo River
洛阳 洛陽 Luòyáng Luoyang
潞州 Lùzhōu Luzhou
Mǐn
 1. Fujian
 2. Min dialect
 3. Min River
 4. Min tribe
睦州 mùzhōu Muzhou
南门 南門 Nán mén South Gate
宁国 寧國 Níngguó Ningguo
pān
 1. water in which rice has been rinsed
 2. Pan River
 3. Pan
péng
 1. Peng
 2. Peng
 1. Pu River
 2. Pu
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
契丹 Qìdān Khitan
七月 qīyuè July / the Seventh Month
全州 quánzhōu Quanzhou
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
史馆 史館 shǐguǎn Historiography Institute
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
枢密院 樞密院 shūmì yuàn Bureau of Military Affairs
Shùn Emperor Shun
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋州 sòngzhōu Song Prefecture / Songzhou
太宗 Tài Zōng
 1. Emperor Taizong of Song
 2. Tai Zong
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor
太师 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
太原 Tàiyuán Taiyuan
唐高祖 Táng Gāo Zǔ Emperor Gaozu of Tang
唐明宗 Tángmíngzōng Emperor Mingzong of Later Tang
天监 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign
天平 Tiān Píng Tian Ping
天津 Tiānjīn Tianjin
同州 Tóngzhōu Tongzhou / Weinan
王建 wángjiàn Wang Jian
温州 溫州 Wēnzhōu Wenzhou
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
五代 Wǔ Dài Five Dynasties
五帝 Wǔ Dì Five Emperors
无忧 無憂 wú yōu No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
武胜 武勝 wǔshèng Wusheng
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
吴越 吳越 wúyuè
 1. Wuyue
 2. Wu and Yue
婺州 Wùzhōu Wuzhou
西京 Xī Jīng Xi Jing
xiāng
 1. Hunan
 2. Xiang dialect
辛亥 xīn hài Xin Hai year
刑部 xíngbù Ministry of Justice
宣徽使 xuānhuīshǐ Commissioner of Court Palace Attendants / Palace Provisions Commisioner
宣州 xuānzhōu Xuanzhou
xuē
 1. Xue
 2. Xue
Xún State of Xun
徐州 Xúzhōu
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
杨凝式 楊凝式 Yáng Níngshì Yang Ningshi
燕京 YānJīng Yanjing
延庆 延慶 yánqìng Yanqing
yáo Yao
以太 yǐtài Ether-
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
鄭王 郑王 Zhèng Wáng King Taksin
镇国 鎮國 zhènguó Zhenguo
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
镇海 鎮海 zhènhǎi Zhenhai
至德 Zhìdé Zhide reign
中书侍郎 中書侍郎 zhōngshū shìláng Attendant Gentleman of the Secretariat
庄宗 莊宗 Zhuāngzōng Emperor Zhuangzong of Later Tang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English