Chinese Notes
Chinese Notes

Glossary and Vocabulary for Book of Liang 《梁書》, 卷三十七 列傳第三十一 謝舉 何敬容 Volume 37: Xie Ju; He Jingrong

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 36 zhōng middle 中書令覽之弟也
2 29 nián year 舉年十四
3 26 jìng to respect /to honor 何敬容
4 24 róng to hold / to contain / to allow / to permit 何敬容
5 23 shì to attend on 嘗侍宴華林園
6 16 將軍 jiāngjūn a general 出爲寧遠將軍
7 15 to lift / to hold up / to raise 謝舉
8 15 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 入爲左民尚書
9 14 qiān to move / to shift 遷太子舍人
10 12 yuē to speak / to say 世人爲之語曰
11 11 shí time / a period of time 爲晉陵郡時
12 10 hóu marquis / lord 侯景寇京師
13 9 shū book 中書令覽之弟也
14 9 zhǎng palm of hand / sole of foot 掌東宮管記
15 8 jǐng bright 侯景寇京師
16 8 lǐng neck / collar 領步兵校尉
17 8 lìng to make / to cause to be / to lead 中書令覽之弟也
18 8 shì matter / thing / item 遷太子詹事
19 7 to enter 復入爲侍中
20 7 jiā to add 尋加侍中
21 7 èr two 大通二年
22 7 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君後必貴
23 7 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 其年遷掌吏部
24 6 cān to take part in / to participate 以本官參掌選事
25 6 láng a minister / an official 起家秘書郎
26 6 zhōng end / finish / conclusion 齊世終此官
27 6 rén person / people / a human being 詎念耋嗟人
28 6 shì a generation 宋世再典選
29 6 太子 tàizǐ a crown prince 遷太子舍人
30 6 wèi to call 高祖謂羣臣曰
31 6 to reach 尤長玄理及釋氏義
32 6 mín the people / citizen / subjects 入爲左民尚書
33 6 wáng Wang 王有養
34 6 yán to speak / to say / said 字言揚
35 6 to die 舉卒于圍內
36 6 yòu right / right-hand 領右軍將軍
37 6 庶子 shù zǐ bastard / commoner son of royalty 太子庶子
38 6 child / son 爲國子博士
39 5 past / former times 敬容舊時賓客門生喧嘩如昔
40 5 jìn Shanxi 晉陵太守
41 5 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 僕射徐勉以下畢至
42 5 zhào an imperial decree 詔許之
43 5 lǎn to look at / to watch / to view 中書令覽之弟也
44 5 chì an imperial decree 敕不許
45 5 míng bright / brilliant 銓序明審
46 5 shǐ history 輕車功曹史
47 5 five 五年
48 5 chēng to call / to address 爲約稱賞
49 5 sòng Song Dynasty 宋世再典選
50 5 wèi Eighth earthly branch 未拜
51 5 sān three 至舉又三爲此職
52 5 太子中 Tàizǐ Zhōng Crown Prince Zhong / Li Xian 轉太子中庶子
53 5 bài to bow / to pay respect to 未拜
54 5 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 高祖訪舉於覽
55 5 jùn a commandery / a prefecture 秘書監任昉出爲新安郡
56 5 zuǒ left 入爲左民尚書
57 5 é Russia 俄徙爲吏部尚書
58 4 shǎo few 舉少博涉多通
59 4 xún to search / to look for / to seek 尋以公事免
60 4 a seat of government / a government archive repository / an official residence / a mansion / a presidential palace 開府儀同三司
61 4 zhì to rule / to govern / to manage / to control 遷揚州治中
62 4 qín diligent 爲政勤恤民隱
63 4 shēn deep 深爲昭明太子賞接
64 4 jiě to loosen / to unfasten / to untie 以疾陳解
65 4 guān an office 齊世終此官
66 4 mén door / gate / doorway / gateway 朱雀門災
67 4 dōng east 公旦東奔
68 4 如此 rúcǐ in this way / so 其屬意如此
69 4 chén Chen 以疾陳解
70 4 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 普通元年
71 4 four 四年
72 4 太守 tài shǒu a governor of a province 晉陵太守
73 4 bài to defeat / to vanquish 然終是何敗何耳
74 4 xiè to thank 謝舉
75 4 jiàn to see 受責見過
76 4 chén minister / statesman / official 識藝過臣甚遠
77 4 qián front 前代未有也
78 4 xuǎn to choose / to pick / to select 宋世再典選
79 3 吳郡 Wújùn Wujun 吳郡太守
80 3 Hebei 冀其復用
81 3 zhuāng a village 舉祖莊
82 3 太宗 Tàizōng Emperor Taizong of Song 太宗謂曰
83 3 letter / symbol / character 字言揚
84 3 to allow / to permit / to praise 詔許之
85 3 meaning / sense 尤長玄理及釋氏義
86 3 fāng square / quadrilateral / one side 方深老夫託
87 3 dài to represent / to substitute / to replace 前代未有也
88 3 zào to make / to build / to manufacture 舉造坐
89 3 gǎi to change / to alter 累表乞改授
90 3 秘書丞 mìshū chéng Vice-Director of the Palace Library 秘書丞
91 3 chéng to assist / to aid / to rescue 坐妾弟費慧明爲導倉丞
92 3 zuǒ to assist / to accompany 置佐史
93 3 guó a country / a state / a kingdom 爲國子博士
94 3 cháo to face 詰朝理事
95 3 shǐ beginning / start 我始欲構
96 3 chéng to fill 其盛如此
97 3 朝廷 cháo tíng court / imperial household / dynasty 方復欲更窺朝廷
98 3 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 司空從事中郎
99 3 guò to cross / to go over / to pass 識藝過臣甚遠
100 3 zhān excellent / verbose 遷太子詹事
101 3 guì expensive / costly / valuable 君後必貴
102 3 disease / sickness / ailment 以疾陳解
103 3 a man / a male adult 夫聖賢被虛過以自斥
104 3 suì to comply with / to follow along 遂遭天火
105 3 qīng clear / distinct / complete / pure 能清言
106 3 東宮 dōnggōng East Palace 掌東宮管記
107 3 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign 天監十一年
108 3 měi beautiful 何敬容居郡有美績
109 3 ancestor / forefather 舉祖莊
110 3 qǐng to ask / to inquire 吏民詣闕請立碑
111 3 大通 Dà Tōng Da Tong reign 大通二年
112 3 shí knowledge / understanding 識藝過臣甚遠
113 3 nèi inside / interior 舉卒于圍內
114 3 yòng to use / to apply 冀其復用
115 3 desire 我始欲構
116 3 dào way / road / path 恥天下之士不爲執事道之
117 3 néng can / able 能清言
118 3 temple / monastery / vihāra 並建立塔寺
119 3 zèng to give a present 嘗贈沈約五言詩
120 3 guǎng wide / large / vast 北渡人盧廣有儒術
121 3 zhòng many / all 少戢言於衆口
122 3 大同 Dàtóng Datong 大同三年
123 3 niàn to read aloud / to recite 詎念耋嗟人
124 3 jiǎng to speak / to say / to tell 于學發講
125 3 舍人 shèrén a palace attendant 遷太子舍人
126 3 residence / dwelling 何敬容居郡有美績
127 3 tōng to go through / to open 舉少博涉多通
128 3 shàng top / a high position 加給上藥
129 3 zài in / at 在郡清靜
130 3 太清 tàiqīng the sky 太清二年
131 3 tīng to listen 敬容請預聽
132 3 gōng public 每公庭就列
133 3 a government official / a magistrate 吏民詣闕請立碑
134 3 shēn human body / torso 景身與衆並沒
135 3 xiū to rest 日旰不休
136 2 shī poem / verse 別舉詩云
137 2 建安 jiàn'ān Jianan 出爲建安太守
138 2 步兵 bùbīng infantry / foot soldier 領步兵校尉
139 2 jiǔ old 久之方就職
140 2 to take charge of / to manage / to administer 爲禁司所執
141 2 jiàn to supervise / to inspect 中書監
142 2 suì age 是歲
143 2 popular / common 傷風敗俗
144 2 huì intelligent / clever 坐妾弟費慧明爲導倉丞
145 2 to move one's abode / to shift / to migrate 俄徙爲吏部尚書
146 2 所謂 suǒwèi so-called 此所謂陛下
147 2 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 銓序明審
148 2 十一 shíyī eleven 天監十一年
149 2 gòu frame / building / structure 我始欲構
150 2 huì favor / benefit / blessing / kindness 加宣惠將軍
151 2 shǔ to sign 乃戒翟公之大署
152 2 yún cloud 別舉詩云
153 2 diào to hang 又將吊也
154 2 good fortune / longevity
155 2 a servant 僕之所吊
156 2 jiàn to recommend / to elect 仍以所執麈尾薦之
157 2 zòu to present / to present a memorial 譽即封書以奏
158 2 alone / independent / single / sole 敬容獨曰
159 2 to attack / to inherit 侯景襲京師
160 2 to arise / to get up 起爲太子中庶子
161 2 big / great / huge / large / major 高祖大悅
162 2 to restrain / to restrict / to keep down 故抑沒宗族
163 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 仍以所執麈尾薦之
164 2 宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister 宰相皆文義自逸
165 2 luàn chaotic / disorderly 文集亂中並亡逸
166 2 內史 nèishǐ Censor / Administrator 豫章內史
167 2 chù a place / location / a spot / a point 敬容久處臺閣
168 2 to remember / to memorize / to bear in mind 掌東宮管記
169 2 a torch
170 2 xiān first 先是
171 2 lèi to be tired 累表乞改授
172 2 day of the month / a certain day 日旰不休
173 2 shòu to teach / to instruct 累表乞改授
174 2 校尉 xiàowèi a military officer 領步兵校尉
175 2 zhēng to march / to journey 徵爲中書令
176 2 merit / accomplishment / result 何敬容居郡有美績
177 2 河東 hédōng Hedong 時河東王譽爲領軍將軍
178 2 duān to carry 舉雖居端揆
179 2 proper / suitable / appropriate 君侯宜杜門念失
180 2 jīn today / modern / present / current / this / now 今卒如爰絲之說
181 2 wēi power / might / prestige 出爲仁威將軍
182 2 zuò to sit 舉造坐
183 2 chuán to transmit 傳者乃云其將暴顯反
184 2 賓客 bīnkè a visitor / a guest 敬容舊時賓客門生喧嘩如昔
185 2 jiè to quit 會稽謝鬱致書戒之曰
186 2 wàng to gaze / to look towards 觖望萬分
187 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 舉少博涉多通
188 2 yīng baby / infant 未有嬰時釁而求親者也
189 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 今卒如爰絲之說
190 2 good fortune / happiness / luck 卒無後福
191 2 reason / logic / truth 爲政和理
192 2 even / equal / uniform 齊世終此官
193 2 簿 a book 勤於簿領
194 2 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 王有養
195 2 tiān day 遂遭天火
196 2 梁書 Liáng Shū Book of Liang 梁書卷第三十七
197 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 爲禁司所執
198 2 líng mound / hill / mountain 晉陵太守
199 2 miǎn to spare 尋以公事免
200 2 idea 而挾復用之意
201 2 to happen upon / to meet with by chance 其恩遇如此
202 2 jiā house / home / residence 家令
203 2 father 舉父瀹
204 2 zuò to do 昔流言裁作
205 2 to flee / to escape 文集亂中並亡逸
206 2 yuǎn far / distant 識藝過臣甚遠
207 2 領軍 lǐngjūn to lead troups / (fig.) to lead / leading 送領軍府
208 2 younger brother 中書令覽之弟也
209 2 rén a kernel / a pit 出爲仁威將軍
210 2 hòu after / later 君後必貴
211 2 jūn army / military 領右軍將軍
212 2 zhí office / post 至舉又三爲此職
213 2 shī to lose 君侯宜杜門念失
214 2 wén to hear 聞諸道路
215 2 miǎn Mian 僕射徐勉以下畢至
216 2 ēn kindness / grace / graciousness 其恩遇如此
217 2 zhì to create / to make / to manufacture 此門制卑狹
218 2 liù six 六年
219 2 輕薄 qīngbáo light (weight) / frivolous / a philanderer / to scorn / disrespectful 頗有輕薄才
220 2 wéi to circle / to surround / to enclose 舉卒于圍內
221 2 jīng to go through / to experience 不復經懷
222 2 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 太尉臨川王長史
223 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 字國禮
224 2 xìng fortunate / lucky 高祖幸同泰寺講
225 2 honor / reputation 時河東王譽爲領軍將軍
226 2 zhèng government 及舉爲政
227 2 秘書 mìshū a private library 起家秘書郎
228 2 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 大同三年正月
229 2 zhǔ owner 少報聖主之恩
230 2 affairs / business / matter / activity 敬容獨勤庶務
231 2 gěi to give 給親信二十人
232 2 qīng minister / high officer 宋太常卿
233 2 詣闕 yìquè to go to the palace to see the emperor 吏民詣闕請立碑
234 2 xié to clasp under the arm / to coerce 御史中丞張綰奏敬容挾私罔上
235 2 Xu 僕射徐勉以下畢至
236 2 to be as diligent as possible 學士吳孜時寄詹事府
237 2 to look after / to attend to 並相顧未有答
238 2 xiào school 故此寺堂宇校飾
239 2 京師 jīngshī a capital city 侯景寇京師
240 2 to go through / to experience / to take place 歷太子中庶子
241 2 十四 shí sì fourteen 舉年十四
242 2 shì a gentleman / a knight 不以此時薦才拔士
243 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 謂何姓當爲其禍
244 2 普通 pǔtōng common / ordinary 普通元年
245 2 玄虛 xuánxū deceitful trick / mystery / unfathomable 頗由祖尚玄虛
246 2 shǎng to reward / to grant / to bestow 爲約稱賞
247 1 huǒ fire / flame 遂遭天火
248 1 xué cave / cavity / hole 入穴幸無銜窶
249 1 chán a cicada 聳高蟬而趨武帳
250 1 to hand over to 付南司推劾
251 1 喪亂 sàngluàn tragic disaster / disturbance and bloodshed 昔晉代喪亂
252 1 虎丘 hǔqiū Huqiu 徵士何胤自虎丘山赴之
253 1 to reply / to answer 並相顧未有答
254 1 shōu to receive / to accept 收之桑榆
255 1 increase / benefit 終益前禍
256 1 寧遠 níngyuǎn Ningyuan 出爲寧遠將軍
257 1 xún to patrol / to make one's rounds 時蕭琛子巡者
258 1 sǒng to tower / to excite / to raise up / to shrug 聳高蟬而趨武帳
259 1 全文 quánwén entire text / full text 全文以中華書局
260 1 好學 hǎoxué easily to study 幼好學
261 1 綜理 zōnglǐ to be in overall charge / to oversee 頗欲綜理
262 1 不屑 bùxiè to think something not worth doing / to feel it beneath one's dignity 亦不屑也
263 1 沈約 Shěn Yuē Shen Yue 嘗贈沈約五言詩
264 1 yún cloud 出爲雲麾將軍
265 1 kěn to agree / to consent / to be willing 未嘗肯預時務
266 1 shí real / true 未得審實
267 1 eight 敬容身長八尺
268 1 tuō to entrust / to trust / to support / to give / to base / to commit 所托已盛也
269 1 列傳 lièzhuàn a historical biography 列傳第三十一
270 1 駙馬都尉 fùmǎ dūwèi Commandant Escort 拜駙馬都尉
271 1 hào number 號爲稱職
272 1 yāo waist 鳴玉在腰
273 1 竹帛 zhúbó bamboo and silk writing materials 微自救於竹帛
274 1 yuē approximately 爲約稱賞
275 1 立碑 lì bēi errect a stele 吏民詣闕請立碑
276 1 lóng basket / cage 豈顧籠樊之糧
277 1 qún crowd / flock / group 高祖謂羣臣曰
278 1 nán south 付南司推劾
279 1 xiá narrow / limited 此門制卑狹
280 1 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 竊不爲左右取也
281 1 shuǐ water 不念杯杓之水
282 1 biàn hurried 惟卞壼以臺閤之務
283 1 yǐn to hide / to conceal 爲政勤恤民隱
284 1 肅然 sùrán respectful / solemn / awed 境內肅然
285 1 to cover 胡賊殄覆中夏
286 1 eddy / whirlpool 景于渦陽退敗
287 1 尚書僕射 Shàng Shū Pú Shè Shang Shu Pu She 遷尚書僕射
288 1 知名 zhīmíng famous / noted / well-known 並少知名
289 1 gǎn bold / brave 敢賀於前
290 1 zhì to place / to lay out 置佐史
291 1 clothes / clothing 止有常用器物及囊衣而已
292 1 a pagoda / a stupa 並建立塔寺
293 1 jué to long for 觖望萬分
294 1 喧嘩 xuānhuá hubbub / clamor 敬容舊時賓客門生喧嘩如昔
295 1 zhù to inject / to pour into
296 1 a banquet 以況重席焉
297 1 shì to look at / to see 視事四年
298 1 處方 chǔfāng medical prescription 並手敕處方
299 1 pàn to betray / to rebel / to revolt 景翻覆叛臣
300 1 zhù to build / to construct 築茅茨于鐘阜
301 1 豫章 yùzhāng Yuzhang 豫章內史
302 1 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 一九七三年五月版
303 1 wèn to ask 問其故
304 1 mài to take a big stride 辭理通邁
305 1 司徒 sītú Situ 司徒左長史
306 1 responsibility / duty 受責見過
307 1 děng et cetera / and so on 因制卦名離合等詩以嘲之
308 1 金紫光祿大夫 jīnzǐ guānglù dàifu gold and purple robed official 尋起爲金紫光祿大夫
309 1 秘書監 mìshū jiàn Director of the Palace Library 秘書監任昉出爲新安郡
310 1 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 尚書丞郎以上
311 1 abundant 築茅茨于鐘阜
312 1 建立 jiànlì to create / to build 並建立塔寺
313 1 láo to toil 不乃勞乎
314 1 使 shǐ to make / to cause 是使朝經廢於上
315 1 róng arms / armaments / a military affair 其將爲戎乎
316 1 gān liver 故披肝膽
317 1 文集 wénjí collected works 文集亂中並亡逸
318 1 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 此門制卑狹
319 1 日入 rìrù daybreak 每日入聽
320 1 elm 收之桑榆
321 1 謝絕 xièjué to decline 不能謝絕賓客
322 1 night 夜盜官米
323 1 qiú to request 未有嬰時釁而求親者也
324 1 to air / to sun 且曝鰓之鱗
325 1 陛下 bì xià your majesty 此所謂陛下
326 1 tuī to push / to shove 付南司推劾
327 1 同泰寺 Tóngtài Sì Tongtai Temple / Jiming Temple 高祖幸同泰寺講
328 1 cái money / wealth / riches / valuables 趨勢者因助財造構
329 1 dié aged / in one's eighties 詎念耋嗟人
330 1 wǎn to bind up / to string together 御史中丞張綰奏敬容挾私罔上
331 1 to pity / to regret 惜哉
332 1 掌管 zhǎngguǎn to administer 猶掌管記
333 1 永嘉 Yǒng Jiā Yongjia 永嘉不競
334 1 xuān to declare / to announce 加宣惠將軍
335 1 tiǎn to exterminate 胡賊殄覆中夏
336 1 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 字言揚
337 1 wēi micro / tiny / miniature 微自救於竹帛
338 1 稱職 chēngzhí well qualified / competent / to be equal to the task / able to do sth very well 號爲稱職
339 1 shì an official 無仕進者
340 1 黃門 Huángmén Huangmen 還除黃門郎
341 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能謝絕賓客
342 1 長城 Chángchéng Great Wall 弱冠選尚齊武帝女長城公主
343 1 chēn a precious stone / a gem 時蕭琛子巡者
344 1 十七 shíqī seventeen 梁書卷第三十七
345 1 jié to investigate / to restrain / to scold 詰朝理事
346 1 shěng province 未嘗省牒
347 1 to finish / to complete / to exhaust 僕射徐勉以下畢至
348 1 道路 dàolù road / path / way 聞諸道路
349 1 清靜 qīngjìng quiet / peaceful 在郡清靜
350 1 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep ssafe 守吏部尚書
351 1 xìng family name / surname 謂何姓當爲其禍
352 1 jìng to contend / to vie / to compete 永嘉不競
353 1 wèi Wei Dynasty 魏正始及晉之中朝
354 1 zāi disaster / calamity 朱雀門災
355 1 to join / to combine 合棄市刑
356 1 dǎo to lead / to guide / to conduct / to direct 坐妾弟費慧明爲導倉丞
357 1 sēng a monk 常與義僧遞講經論
358 1 lùn to comment / to discuss 常與義僧遞講經論
359 1 to have confidence 阮孚謂之曰
360 1 kuí to consider / to estimate 舉雖居端揆
361 1 齊武帝 qí wǔdì Emperor Wu of Southern Qi 弱冠選尚齊武帝女長城公主
362 1 to take / to get / to fetch 竊不爲左右取也
363 1 dàn dawn / morning / day-break / day 公旦東奔
364 1 先天 xiāntiān inborn / innate / natural 先天而天不違
365 1 大夫 dàifu doctor 徙爲右光祿大夫
366 1 yōu distant / far 祖攸之
367 1 學士 xuéshì bachelor degree 學士吳孜時寄詹事府
368 1 sòng to accuse 辨訟如神
369 1 kòu bandit / thieve 侯景寇京師
370 1 lín scales 且曝鰓之鱗
371 1 liè to arrange / to line up / to list 每公庭就列
372 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 有沙門釋寶志者
373 1 容止 róng zhǐ looks and demeanor 容止出人
374 1 朔望 shuòwàng the new moon / the first day of the lunar month 又有敕聽朔望問訊
375 1 cǎo grass / straw / herbs 草萊之人
376 1 xiǎo small / tiny / insignificant 王泰小字也
377 1 zuì to be intoxicated / drunk 醉尉將不敢呵
378 1 gāo a bank / a marsh 僕東皋鄙人
379 1 政和 zhènghé Zhenghe 爲政和理
380 1 羽林 yǔlín an armed escort 領羽林監
381 1 gàn sunset / evening 日旰不休
382 1 鄙俗 bǐsú vulgar / philistine 終滯鄙俗
383 1 御史 yùshǐ a censor 御史中丞張綰奏敬容挾私罔上
384 1 寶志 bǎozhì Baozhi / Pao-chih 有沙門釋寶志者
385 1 lüè plan / strategy / outline / summary 聲跡略相比
386 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 皆成于令史
387 1 xiáng detailed / complete / thorough 詳悉舊事
388 1 殿 diàn palace hall / ceremonial hall 尚書殿中郎
389 1 容身 róngshēn to find a place for 敬容身長八尺
390 1 wing 雲霄之翼
391 1 可憐 kělián pitiful / pathetic 見可憐之意
392 1 嘆服 tànfú (to gasp) with admiration 廣深嘆服
393 1 公事 gōngshì public affairs / official (matters, duties etc) 尋以公事免
394 1 sāi fish gills 且曝鰓之鱗
395 1 shì to show / to reveal 示情素
396 1 kōng empty / void / hollow 望白署空
397 1 to hasten / to hurry / to walk fast 聳高蟬而趨武帳
398 1 zhàng account / debt / credit 聳高蟬而趨武帳
399 1 臨川 Línchuān Linchuan 太尉臨川王長史
400 1 chamber / pavilion 敬容久處臺閣
401 1 to pull up / to pull out / to select / to promote 不以此時薦才拔士
402 1 a corner 失之東隅
403 1 情素 qíngsù sentiment / feeling 示情素
404 1 báo thin / slight / weak 見譏薄俗
405 1 丹陽 Dānyáng Danyang County 丹陽尹
406 1 博士 bóshì Ph.D. 爲國子博士
407 1 chōng to fill / to satisfy / to fulfill / to substitute 何氏自晉司空充
408 1 功曹 gōngcáo police chief 輕車功曹史
409 1 fēng to seal / to close off 譽即封書以奏
410 1 fán a railing / a fence an enclosed place 豈顧籠樊之糧
411 1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉太子中庶子
412 1 yàn feast / banquet 嘗侍宴華林園
413 1 bǎn a block of printing / an edition 一九七三年五月版
414 1 bēi a cup / a glass 不念杯杓之水
415 1 private 御史中丞張綰奏敬容挾私罔上
416 1 zāo to come across / to meet with / to encounter 遂遭天火
417 1 zhòng heavy 以況重席焉
418 1 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 會稽謝鬱致書戒之曰
419 1 shì to release / to set free 有沙門釋寶志者
420 1 文昌 Wénchāng Wenchang 回豊貂以步文昌
421 1 未可 wèikě cannot / not able to 未可爲智者說矣
422 1 huà to make into / to change into / to transform 百姓化其德
423 1 fèi fee / expenses 坐妾弟費慧明爲導倉丞
424 1 趨勢 qūshì a trend / a tendency 趨勢者因助財造構
425 1 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 宋太常卿
426 1 shì clan / a branch of a lineage 何氏自晉司空充
427 1 bīng soldier / troops 五兵尚書
428 1 以下 yǐxià below / under / following 僕射徐勉以下畢至
429 1 華林園 Huálín Yuán Hualin gardens 嘗侍宴華林園
430 1 jīn to pity / feel sorry for 性矜莊
431 1 wǎng to deceive 御史中丞張綰奏敬容挾私罔上
432 1 silk 今卒如爰絲之說
433 1 fèng to offer / to present 世奉佛法
434 1 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 是使朝經廢於上
435 1 refined language / diction / wording / poetic genre 辭理通邁
436 1 中衛 zhōngwèi Zhongwei 中衛將軍
437 1 shén divine / mysterious / magical / supernatural 辨訟如神
438 1 朝夕 cháoxī morning and night / all the time 君侯已得瞻望朝夕
439 1 nán difficult / arduous / hard 俄而侯景難作
440 1 職事 zhíshì a post / a position 職事隳於下
441 1 正始 zhèngshǐ Zhengshi reign 魏正始及晉之中朝
442 1 guān cap / crown / headgear 弱冠選尚齊武帝女長城公主
443 1 to congratulate 敢賀於前
444 1 a step 回豊貂以步文昌
445 1 Wu 學士吳孜時寄詹事府
446 1 xiāo mournful / dejected 時蕭琛子巡者
447 1 懷仁 huáirén Huairen 未必皆感惠懷仁
448 1 bái white 望白署空
449 1 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 太尉臨川王長史
450 1 ruò weak 弱冠選尚齊武帝女長城公主
451 1 朱雀 zhūquè Vermilion Bird 朱雀門災
452 1 Ji 少戢言於衆口
453 1 qíng feeling / emotion 著待終之情
454 1 to die 得景遂死
455 1 聰明 cōngming clever / intelligent / bright / smart / acute 且聰明識治
456 1 to know / to learn / to be informed of 詳悉舊事
457 1 洗馬 xǐmǎ herald to the crown prince 太子洗馬
458 1 聖賢 shèngxián a sage / wise and holy man / virtuous ruler / Buddhist lama 夫聖賢被虛過以自斥
459 1 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 景于渦陽退敗
460 1 to send / to transmit / to mail 學士吳孜時寄詹事府
461 1 中夏 Zhōngxià China 胡賊殄覆中夏
462 1 yún skin of bamboo 王筠
463 1 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong 惟子貢更也之譬
464 1 杜門 dùmén to close the door (also fig.) 君侯宜杜門念失
465 1 shēng to be born / to give birth 戎馬生郊
466 1 to sympathize / to give relief / to compensate 爲政勤恤民隱
467 1 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 未有嬰時釁而求親者也
468 1 zhèng upright / straight 俄又領本州大中正
469 1 to ward off with hand / to defend 敬容並不拒
470 1 時務 shíwù the key task at hand 未嘗肯預時務
471 1 衣冠 yīguān clothes / attire / clothes and hats 衣冠尤事鮮麗
472 1 shān a mountain / a hill / a peak 徵士何胤自虎丘山赴之
473 1 十八 shíbā eighteen 十八年
474 1 中華書局 Zhōnghuá shūjú Zhonghua Book Company 全文以中華書局
475 1 無餘 wúyú without remainder / niravaśeṣa 竟無餘財貨
476 1 to stop / to cease / to dismiss / to suspend / to quit / to finish 罷郡還
477 1 問訊 wènxùn to inquire / to greet 又有敕聽朔望問訊
478 1 何國 hé guó which country 何國禮之識治
479 1 鮮麗 xiānlì dazzling / sparkling 衣冠尤事鮮麗
480 1 門生 ménshēng disciple / student (of a famous master) 敬容舊時賓客門生喧嘩如昔
481 1 yùn to devise / to plan / to deliberate 楊惲亦得罪明時
482 1 yuán to aid / to assist 猶交黨援
483 1 xìn to believe / to trust 淮北始更有信
484 1 失色 shīsè to lose color / to turn pale 太宗失色
485 1 ěr ear 然終是何敗何耳
486 1 cāng barn / granary / storehouse 坐妾弟費慧明爲導倉丞
487 1 本州 běnzhōu Honshū 俄又領本州大中正
488 1 shì to adorn / to decorate 故此寺堂宇校飾
489 1 白皙 báixī fair / white / blonde 白皙美鬚眉
490 1 優遊 yōuyóu carefree / leisurely 聊優遊以卒歲
491 1 得罪 dézuì to offend 楊惲亦得罪明時
492 1 biǎo clock / a wrist watch 累表乞改授
493 1 公主 gōngzhǔ princess 弱冠選尚齊武帝女長城公主
494 1 liú to flow / to spread / to circulate 其流遂遠
495 1 思過 sīguò to reflect on one's past errors 夫在思過之日
496 1 guàn to pour in 有灌夫
497 1 大怒 dànù angry / indignant 高祖大怒
498 1 chāng Chang 父昌珝
499 1 huī gray 灰然不無其漸
500 1 respectful / scrupulous 恪勤匪懈

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 52 wèi for / to 爲約稱賞
2 44 zhī him / her / them / that 中書令覽之弟也
3 36 zhōng middle 中書令覽之弟也
4 29 nián year 舉年十四
5 26 jìng to respect /to honor 何敬容
6 24 róng to hold / to contain / to allow / to permit 何敬容
7 23 shì to attend on 嘗侍宴華林園
8 17 so as to / in order to 尋以公事免
9 17 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 侍中如故
10 16 將軍 jiāngjūn a general 出爲寧遠將軍
11 16 his / hers / its / theirs 其屬意如此
12 16 such as / for example / for instance 侍中如故
13 15 to lift / to hold up / to raise 謝舉
14 15 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 入爲左民尚書
15 14 yǒu is / are / to exist 王有養
16 14 qiān to move / to shift 遷太子舍人
17 13 also / too 中書令覽之弟也
18 12 yuē to speak / to say 世人爲之語曰
19 11 in / at 高祖訪舉於覽
20 11 shí time / a period of time 爲晉陵郡時
21 10 not / no 先天而天不違
22 10 chū to go out 秘書監任昉出爲新安郡
23 10 hóu marquis / lord 侯景寇京師
24 10 again / more / repeatedly 復入爲侍中
25 9 shū book 中書令覽之弟也
26 9 bìng and / furthermore / also 並手敕處方
27 9 this / these 至舉又三爲此職
28 9 zhǎng palm of hand / sole of foot 掌東宮管記
29 9 shì is / are / am / to be 先是
30 9 what / where / which 何敬容
31 9 naturally / of course / certainly 徵士何胤自虎丘山赴之
32 8 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 時蕭琛子巡者
33 8 jǐng bright 侯景寇京師
34 8 lǐng neck / collar 領步兵校尉
35 8 lìng to make / to cause to be / to lead 中書令覽之弟也
36 8 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 仍以所執麈尾薦之
37 8 shì matter / thing / item 遷太子詹事
38 7 to enter 復入爲侍中
39 7 jiā to add 尋加侍中
40 7 èr two 大通二年
41 7 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君後必貴
42 7 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 其年遷掌吏部
43 6 cān to take part in / to participate 以本官參掌選事
44 6 láng a minister / an official 起家秘書郎
45 6 zhōng end / finish / conclusion 齊世終此官
46 6 yòu again / also 至舉又三爲此職
47 6 rén person / people / a human being 詎念耋嗟人
48 6 shì a generation 宋世再典選
49 6 太子 tàizǐ a crown prince 遷太子舍人
50 6 wèi to call 高祖謂羣臣曰
51 6 to reach 尤長玄理及釋氏義
52 6 shàng still / yet / to value 弱冠選尚齊武帝女長城公主
53 6 mín the people / citizen / subjects 入爲左民尚書
54 6 wáng Wang 王有養
55 6 yán to speak / to say / said 字言揚
56 6 to die 舉卒于圍內
57 6 yòu right / right-hand 領右軍將軍
58 6 庶子 shù zǐ bastard / commoner son of royalty 太子庶子
59 6 in / at 于學發講
60 6 child / son 爲國子博士
61 5 past / former times 敬容舊時賓客門生喧嘩如昔
62 5 jìn Shanxi 晉陵太守
63 5 rather / quite / considerably / oblique / inclined / slanting 頗有輕薄才
64 5 yīn because 多因疾陳解
65 5 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 僕射徐勉以下畢至
66 5 de potential marker 甚得民心
67 5 zhào an imperial decree 詔許之
68 5 lǎn to look at / to watch / to view 中書令覽之弟也
69 5 chì an imperial decree 敕不許
70 5 míng bright / brilliant 銓序明審
71 5 shǐ history 輕車功曹史
72 5 five 五年
73 5 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 先天而天不違
74 5 chēng to call / to address 爲約稱賞
75 5 sòng Song Dynasty 宋世再典選
76 5 wèi Eighth earthly branch 未拜
77 5 sān three 至舉又三爲此職
78 5 太子中 Tàizǐ Zhōng Crown Prince Zhong / Li Xian 轉太子中庶子
79 5 bài to bow / to pay respect to 未拜
80 5 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 高祖訪舉於覽
81 5 jùn a commandery / a prefecture 秘書監任昉出爲新安郡
82 5 zuǒ left 入爲左民尚書
83 5 é Russia 俄徙爲吏部尚書
84 4 chū at first / at the beginning / initially 天監初
85 4 shǎo few 舉少博涉多通
86 4 shén what 識藝過臣甚遠
87 4 no 無仕進者
88 4 xún to search / to look for / to seek 尋以公事免
89 4 a seat of government / a government archive repository / an official residence / a mansion / a presidential palace 開府儀同三司
90 4 yān where / how 以況重席焉
91 4 zhì to rule / to govern / to manage / to control 遷揚州治中
92 4 qín diligent 爲政勤恤民隱
93 4 zhì to / until 至舉又三爲此職
94 4 shēn deep 深爲昭明太子賞接
95 4 jiě to loosen / to unfasten / to untie 以疾陳解
96 4 guān an office 齊世終此官
97 4 mén door / gate / doorway / gateway 朱雀門災
98 4 dōng east 公旦東奔
99 4 如此 rúcǐ in this way / so 其屬意如此
100 4 chén Chen 以疾陳解
101 4 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 普通元年
102 4 four 四年
103 4 太守 tài shǒu a governor of a province 晉陵太守
104 4 bài to defeat / to vanquish 然終是何敗何耳
105 4 xiè to thank 謝舉
106 4 jiàn to see 受責見過
107 4 jiāng will / shall (future tense) 醉尉將不敢呵
108 4 chén minister / statesman / official 識藝過臣甚遠
109 4 qián front 前代未有也
110 4 xuǎn to choose / to pick / to select 宋世再典選
111 3 吳郡 Wújùn Wujun 吳郡太守
112 3 zhǎng director / chief / head / elder 尤長玄理及釋氏義
113 3 Hebei 冀其復用
114 3 tái unit 敬容久處臺閣
115 3 未有 wèiyǒu is not / has never been 前代未有也
116 3 zhuāng a village 舉祖莊
117 3 太宗 Tàizōng Emperor Taizong of Song 太宗謂曰
118 3 letter / symbol / character 字言揚
119 3 to allow / to permit / to praise 詔許之
120 3 meaning / sense 尤長玄理及釋氏義
121 3 rán correct / right / certainly 然終是何敗何耳
122 3 fāng square / quadrilateral / one side 方深老夫託
123 3 dài to represent / to substitute / to replace 前代未有也
124 3 zào to make / to build / to manufacture 舉造坐
125 3 gǎi to change / to alter 累表乞改授
126 3 also / too 亦不屑也
127 3 秘書丞 mìshū chéng Vice-Director of the Palace Library 秘書丞
128 3 běn measure word for books 以本官參掌選事
129 3 expresses question or doubt 其將爲戎乎
130 3 chéng to assist / to aid / to rescue 坐妾弟費慧明爲導倉丞
131 3 zuǒ to assist / to accompany 置佐史
132 3 guó a country / a state / a kingdom 爲國子博士
133 3 cháo to face 詰朝理事
134 3 shǐ beginning / start 我始欲構
135 3 chéng to fill 其盛如此
136 3 朝廷 cháo tíng court / imperial household / dynasty 方復欲更窺朝廷
137 3 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 司空從事中郎
138 3 gèng more / even more 方復欲更窺朝廷
139 3 guò to cross / to go over / to pass 識藝過臣甚遠
140 3 zhān excellent / verbose 遷太子詹事
141 3 guì expensive / costly / valuable 君後必貴
142 3 disease / sickness / ailment 以疾陳解
143 3 a man / a male adult 夫聖賢被虛過以自斥
144 3 final particle 可謂盛矣
145 3 suì to comply with / to follow along 遂遭天火
146 3 qīng clear / distinct / complete / pure 能清言
147 3 東宮 dōnggōng East Palace 掌東宮管記
148 3 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign 天監十一年
149 3 měi beautiful 何敬容居郡有美績
150 3 ancestor / forefather 舉祖莊
151 3 qǐng to ask / to inquire 吏民詣闕請立碑
152 3 大通 Dà Tōng Da Tong reign 大通二年
153 3 shí knowledge / understanding 識藝過臣甚遠
154 3 cháng already / formerly / already / ever / once 嘗贈沈約五言詩
155 3 nèi inside / interior 舉卒于圍內
156 3 yòng to use / to apply 冀其復用
157 3 desire 我始欲構
158 3 dào way / road / path 恥天下之士不爲執事道之
159 3 néng can / able 能清言
160 3 and 與覽齊名
161 3 temple / monastery / vihāra 並建立塔寺
162 3 yóu also / as if / still 猶掌管記
163 3 zèng to give a present 嘗贈沈約五言詩
164 3 guǎng wide / large / vast 北渡人盧廣有儒術
165 3 jiē all / each and every / in all cases 宰相皆文義自逸
166 3 wéi only / solely / alone 惟飲酒不及於臣
167 3 zhòng many / all 少戢言於衆口
168 3 大同 Dàtóng Datong 大同三年
169 3 niàn to read aloud / to recite 詎念耋嗟人
170 3 jiǎng to speak / to say / to tell 于學發講
171 3 舍人 shèrén a palace attendant 遷太子舍人
172 3 residence / dwelling 何敬容居郡有美績
173 3 tōng to go through / to open 舉少博涉多通
174 3 shàng top / a high position 加給上藥
175 3 zài in / at 在郡清靜
176 3 太清 tàiqīng the sky 太清二年
177 3 tīng to listen 敬容請預聽
178 3 gōng public 每公庭就列
179 3 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃戒翟公之大署
180 3 a government official / a magistrate 吏民詣闕請立碑
181 3 duì to / toward 覽對曰
182 3 shēn human body / torso 景身與衆並沒
183 3 xiū to rest 日旰不休
184 2 shī poem / verse 別舉詩云
185 2 建安 jiàn'ān Jianan 出爲建安太守
186 2 步兵 bùbīng infantry / foot soldier 領步兵校尉
187 2 jiǔ old 久之方就職
188 2 to take charge of / to manage / to administer 爲禁司所執
189 2 jiàn to supervise / to inspect 中書監
190 2 suì age 是歲
191 2 popular / common 傷風敗俗
192 2 huì intelligent / clever 坐妾弟費慧明爲導倉丞
193 2 to move one's abode / to shift / to migrate 俄徙爲吏部尚書
194 2 所謂 suǒwèi so-called 此所謂陛下
195 2 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 銓序明審
196 2 十一 shíyī eleven 天監十一年
197 2 gòu frame / building / structure 我始欲構
198 2 huì favor / benefit / blessing / kindness 加宣惠將軍
199 2 shǔ to sign 乃戒翟公之大署
200 2 yún cloud 別舉詩云
201 2 diào to hang 又將吊也
202 2 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常與義僧遞講經論
203 2 good fortune / longevity
204 2 a servant 僕之所吊
205 2 jiàn to recommend / to elect 仍以所執麈尾薦之
206 2 in advance / beforehand 未嘗肯預時務
207 2 zòu to present / to present a memorial 譽即封書以奏
208 2 alone / independent / single / sole 敬容獨曰
209 2 to attack / to inherit 侯景襲京師
210 2 dāng to be / to act as / to serve as 謂何姓當爲其禍
211 2 to arise / to get up 起爲太子中庶子
212 2 big / great / huge / large / major 高祖大悅
213 2 to restrain / to restrict / to keep down 故抑沒宗族
214 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 仍以所執麈尾薦之
215 2 宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister 宰相皆文義自逸
216 2 luàn chaotic / disorderly 文集亂中並亡逸
217 2 內史 nèishǐ Censor / Administrator 豫章內史
218 2 chù a place / location / a spot / a point 敬容久處臺閣
219 2 to remember / to memorize / to bear in mind 掌東宮管記
220 2 how can it be that? 豈顧籠樊之糧
221 2 a torch
222 2 xiān first 先是
223 2 lèi to be tired 累表乞改授
224 2 day of the month / a certain day 日旰不休
225 2 shòu to teach / to instruct 累表乞改授
226 2 校尉 xiàowèi a military officer 領步兵校尉
227 2 zhēng to march / to journey 徵爲中書令
228 2 merit / accomplishment / result 何敬容居郡有美績
229 2 河東 hédōng Hedong 時河東王譽爲領軍將軍
230 2 未嘗 wèi cháng not yet once 未嘗肯預時務
231 2 duān to carry 舉雖居端揆
232 2 proper / suitable / appropriate 君侯宜杜門念失
233 2 jīn today / modern / present / current / this / now 今卒如爰絲之說
234 2 wēi power / might / prestige 出爲仁威將軍
235 2 měi each / every 每公庭就列
236 2 zuò to sit 舉造坐
237 2 chuán to transmit 傳者乃云其將暴顯反
238 2 hái also / in addition / more 罷郡還
239 2 賓客 bīnkè a visitor / a guest 敬容舊時賓客門生喧嘩如昔
240 2 yóu follow / from / it is for...to 頗由祖尚玄虛
241 2 jiè to quit 會稽謝鬱致書戒之曰
242 2 wàng to gaze / to look towards 觖望萬分
243 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 舉少博涉多通
244 2 yīng baby / infant 未有嬰時釁而求親者也
245 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 今卒如爰絲之說
246 2 good fortune / happiness / luck 卒無後福
247 2 reason / logic / truth 爲政和理
248 2 even / equal / uniform 齊世終此官
249 2 簿 a book 勤於簿領
250 2 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 王有養
251 2 qiě moreover / also 且聰明識治
252 2 tiān day 遂遭天火
253 2 jìng actually / indeed 至是竟爲河東所敗
254 2 梁書 Liáng Shū Book of Liang 梁書卷第三十七
255 2 méi not have 故抑沒宗族
256 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 爲禁司所執
257 2 líng mound / hill / mountain 晉陵太守
258 2 miǎn to spare 尋以公事免
259 2 以此 yǐcǐ hence 不以此時薦才拔士
260 2 idea 而挾復用之意
261 2 to happen upon / to meet with by chance 其恩遇如此
262 2 jiā house / home / residence 家令
263 2 father 舉父瀹
264 2 zuò to do 昔流言裁作
265 2 to flee / to escape 文集亂中並亡逸
266 2 cái just now 頗有輕薄才
267 2 yuǎn far / distant 識藝過臣甚遠
268 2 領軍 lǐngjūn to lead troups / (fig.) to lead / leading 送領軍府
269 2 younger brother 中書令覽之弟也
270 2 rén a kernel / a pit 出爲仁威將軍
271 2 hòu after / later 君後必貴
272 2 xiāng each other / one another / mutually 並相顧未有答
273 2 jūn army / military 領右軍將軍
274 2 zhí office / post 至舉又三爲此職
275 2 shī to lose 君侯宜杜門念失
276 2 wén to hear 聞諸道路
277 2 already / afterwards 君侯已得瞻望朝夕
278 2 miǎn Mian 僕射徐勉以下畢至
279 2 ēn kindness / grace / graciousness 其恩遇如此
280 2 zhì to create / to make / to manufacture 此門制卑狹
281 2 míng measure word for people 時以爲名對
282 2 liù six 六年
283 2 yóu especially / particularly 尤長玄理及釋氏義
284 2 輕薄 qīngbáo light (weight) / frivolous / a philanderer / to scorn / disrespectful 頗有輕薄才
285 2 wéi to circle / to surround / to enclose 舉卒于圍內
286 2 jīng to go through / to experience 不復經懷
287 2 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 太尉臨川王長史
288 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 字國禮
289 2 xìng fortunate / lucky 高祖幸同泰寺講
290 2 honor / reputation 時河東王譽爲領軍將軍
291 2 zhèng government 及舉爲政
292 2 秘書 mìshū a private library 起家秘書郎
293 2 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 大同三年正月
294 2 zhǔ owner 少報聖主之恩
295 2 affairs / business / matter / activity 敬容獨勤庶務
296 2 gěi to give 給親信二十人
297 2 qīng minister / high officer 宋太常卿
298 2 詣闕 yìquè to go to the palace to see the emperor 吏民詣闕請立碑
299 2 xié to clasp under the arm / to coerce 御史中丞張綰奏敬容挾私罔上
300 2 Xu 僕射徐勉以下畢至
301 2 to be as diligent as possible 學士吳孜時寄詹事府
302 2 to look after / to attend to 並相顧未有答
303 2 xiào school 故此寺堂宇校飾
304 2 京師 jīngshī a capital city 侯景寇京師
305 2 to go through / to experience / to take place 歷太子中庶子
306 2 十四 shí sì fourteen 舉年十四
307 2 shì a gentleman / a knight 不以此時薦才拔士
308 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 謂何姓當爲其禍
309 2 普通 pǔtōng common / ordinary 普通元年
310 2 玄虛 xuánxū deceitful trick / mystery / unfathomable 頗由祖尚玄虛
311 2 shǎng to reward / to grant / to bestow 爲約稱賞
312 1 huǒ fire / flame 遂遭天火
313 1 xué cave / cavity / hole 入穴幸無銜窶
314 1 chán a cicada 聳高蟬而趨武帳
315 1 kuàng moreover / how much the more 以況重席焉
316 1 to hand over to 付南司推劾
317 1 喪亂 sàngluàn tragic disaster / disturbance and bloodshed 昔晉代喪亂
318 1 虎丘 hǔqiū Huqiu 徵士何胤自虎丘山赴之
319 1 to reply / to answer 並相顧未有答
320 1 shōu to receive / to accept 收之桑榆
321 1 increase / benefit 終益前禍
322 1 寧遠 níngyuǎn Ningyuan 出爲寧遠將軍
323 1 xún to patrol / to make one's rounds 時蕭琛子巡者
324 1 sǒng to tower / to excite / to raise up / to shrug 聳高蟬而趨武帳
325 1 全文 quánwén entire text / full text 全文以中華書局
326 1 好學 hǎoxué easily to study 幼好學
327 1 綜理 zōnglǐ to be in overall charge / to oversee 頗欲綜理
328 1 不屑 bùxiè to think something not worth doing / to feel it beneath one's dignity 亦不屑也
329 1 沈約 Shěn Yuē Shen Yue 嘗贈沈約五言詩
330 1 yún cloud 出爲雲麾將軍
331 1 kěn to agree / to consent / to be willing 未嘗肯預時務
332 1 shí real / true 未得審實
333 1 eight 敬容身長八尺
334 1 tuō to entrust / to trust / to support / to give / to base / to commit 所托已盛也
335 1 列傳 lièzhuàn a historical biography 列傳第三十一
336 1 駙馬都尉 fùmǎ dūwèi Commandant Escort 拜駙馬都尉
337 1 hào number 號爲稱職
338 1 yāo waist 鳴玉在腰
339 1 竹帛 zhúbó bamboo and silk writing materials 微自救於竹帛
340 1 yuē approximately 爲約稱賞
341 1 立碑 lì bēi errect a stele 吏民詣闕請立碑
342 1 lóng basket / cage 豈顧籠樊之糧
343 1 qún crowd / flock / group 高祖謂羣臣曰
344 1 nán south 付南司推劾
345 1 xiá narrow / limited 此門制卑狹
346 1 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 竊不爲左右取也
347 1 shuǐ water 不念杯杓之水
348 1 biàn hurried 惟卞壼以臺閤之務
349 1 而已 éryǐ that is all 止有常用器物及囊衣而已
350 1 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 少戢言於衆口
351 1 yǐn to hide / to conceal 爲政勤恤民隱
352 1 肅然 sùrán respectful / solemn / awed 境內肅然
353 1 to cover 胡賊殄覆中夏
354 1 eddy / whirlpool 景于渦陽退敗
355 1 尚書僕射 Shàng Shū Pú Shè Shang Shu Pu She 遷尚書僕射
356 1 知名 zhīmíng famous / noted / well-known 並少知名
357 1 gǎn bold / brave 敢賀於前
358 1 何者 hézhě why 何者
359 1 zhì to place / to lay out 置佐史
360 1 可謂 kěwèi it could even be said 可謂盛矣
361 1 clothes / clothing 止有常用器物及囊衣而已
362 1 a pagoda / a stupa 並建立塔寺
363 1 jué to long for 觖望萬分
364 1 喧嘩 xuānhuá hubbub / clamor 敬容舊時賓客門生喧嘩如昔
365 1 zhù to inject / to pour into
366 1 a banquet 以況重席焉
367 1 shì to look at / to see 視事四年
368 1 處方 chǔfāng medical prescription 並手敕處方
369 1 pàn to betray / to rebel / to revolt 景翻覆叛臣
370 1 zhù to build / to construct 築茅茨于鐘阜
371 1 豫章 yùzhāng Yuzhang 豫章內史
372 1 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 一九七三年五月版
373 1 wèn to ask 問其故
374 1 mài to take a big stride 辭理通邁
375 1 司徒 sītú Situ 司徒左長史
376 1 responsibility / duty 受責見過
377 1 děng et cetera / and so on 因制卦名離合等詩以嘲之
378 1 金紫光祿大夫 jīnzǐ guānglù dàifu gold and purple robed official 尋起爲金紫光祿大夫
379 1 秘書監 mìshū jiàn Director of the Palace Library 秘書監任昉出爲新安郡
380 1 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 尚書丞郎以上
381 1 abundant 築茅茨于鐘阜
382 1 建立 jiànlì to create / to build 並建立塔寺
383 1 láo to toil 不乃勞乎
384 1 使 shǐ to make / to cause 是使朝經廢於上
385 1 róng arms / armaments / a military affair 其將爲戎乎
386 1 gān liver 故披肝膽
387 1 文集 wénjí collected works 文集亂中並亡逸
388 1 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 此門制卑狹
389 1 日入 rìrù daybreak 每日入聽
390 1 elm 收之桑榆
391 1 謝絕 xièjué to decline 不能謝絕賓客
392 1 zāi exclamatory particle 惜哉
393 1 night 夜盜官米
394 1 qiú to request 未有嬰時釁而求親者也
395 1 to air / to sun 且曝鰓之鱗
396 1 陛下 bì xià your majesty 此所謂陛下
397 1 tuī to push / to shove 付南司推劾
398 1 同泰寺 Tóngtài Sì Tongtai Temple / Jiming Temple 高祖幸同泰寺講
399 1 cái money / wealth / riches / valuables 趨勢者因助財造構
400 1 dié aged / in one's eighties 詎念耋嗟人
401 1 suī although / even though 舉雖居端揆
402 1 wǎn to bind up / to string together 御史中丞張綰奏敬容挾私罔上
403 1 to pity / to regret 惜哉
404 1 掌管 zhǎngguǎn to administer 猶掌管記
405 1 永嘉 Yǒng Jiā Yongjia 永嘉不競
406 1 xuān to declare / to announce 加宣惠將軍
407 1 tiǎn to exterminate 胡賊殄覆中夏
408 1 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 字言揚
409 1 wēi micro / tiny / miniature 微自救於竹帛
410 1 稱職 chēngzhí well qualified / competent / to be equal to the task / able to do sth very well 號爲稱職
411 1 shì an official 無仕進者
412 1 黃門 Huángmén Huangmen 還除黃門郎
413 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能謝絕賓客
414 1 老夫 lǎofū I (spoken by an old man) 方深老夫託
415 1 長城 Chángchéng Great Wall 弱冠選尚齊武帝女長城公主
416 1 chēn a precious stone / a gem 時蕭琛子巡者
417 1 十七 shíqī seventeen 梁書卷第三十七
418 1 jié to investigate / to restrain / to scold 詰朝理事
419 1 shěng province 未嘗省牒
420 1 to finish / to complete / to exhaust 僕射徐勉以下畢至
421 1 道路 dàolù road / path / way 聞諸道路
422 1 清靜 qīngjìng quiet / peaceful 在郡清靜
423 1 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep ssafe 守吏部尚書
424 1 xìng family name / surname 謂何姓當爲其禍
425 1 jìng to contend / to vie / to compete 永嘉不競
426 1 wèi Wei Dynasty 魏正始及晉之中朝
427 1 zāi disaster / calamity 朱雀門災
428 1 to join / to combine 合棄市刑
429 1 dǎo to lead / to guide / to conduct / to direct 坐妾弟費慧明爲導倉丞
430 1 sēng a monk 常與義僧遞講經論
431 1 lùn to comment / to discuss 常與義僧遞講經論
432 1 to have confidence 阮孚謂之曰
433 1 kuí to consider / to estimate 舉雖居端揆
434 1 齊武帝 qí wǔdì Emperor Wu of Southern Qi 弱冠選尚齊武帝女長城公主
435 1 to take / to get / to fetch 竊不爲左右取也
436 1 dàn dawn / morning / day-break / day 公旦東奔
437 1 先天 xiāntiān inborn / innate / natural 先天而天不違
438 1 大夫 dàifu doctor 徙爲右光祿大夫
439 1 yōu distant / far 祖攸之
440 1 學士 xuéshì bachelor degree 學士吳孜時寄詹事府
441 1 sòng to accuse 辨訟如神
442 1 kòu bandit / thieve 侯景寇京師
443 1 lín scales 且曝鰓之鱗
444 1 zhé often / regularly 敕輒賜假
445 1 liè to arrange / to line up / to list 每公庭就列
446 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 有沙門釋寶志者
447 1 實在 shízài in reality / honestly / really 實在於斯
448 1 容止 róng zhǐ looks and demeanor 容止出人
449 1 朔望 shuòwàng the new moon / the first day of the lunar month 又有敕聽朔望問訊
450 1 cǎo grass / straw / herbs 草萊之人
451 1 xiǎo small / tiny / insignificant 王泰小字也
452 1 zuì to be intoxicated / drunk 醉尉將不敢呵
453 1 gāo a bank / a marsh 僕東皋鄙人
454 1 政和 zhènghé Zhenghe 爲政和理
455 1 羽林 yǔlín an armed escort 領羽林監
456 1 gàn sunset / evening 日旰不休
457 1 鄙俗 bǐsú vulgar / philistine 終滯鄙俗
458 1 御史 yùshǐ a censor 御史中丞張綰奏敬容挾私罔上
459 1 寶志 bǎozhì Baozhi / Pao-chih 有沙門釋寶志者
460 1 lüè plan / strategy / outline / summary 聲跡略相比
461 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 皆成于令史
462 1 xiáng detailed / complete / thorough 詳悉舊事
463 1 殿 diàn palace hall / ceremonial hall 尚書殿中郎
464 1 容身 róngshēn to find a place for 敬容身長八尺
465 1 wing 雲霄之翼
466 1 可憐 kělián pitiful / pathetic 見可憐之意
467 1 嘆服 tànfú (to gasp) with admiration 廣深嘆服
468 1 réng yet / still / as ever 仍以所執麈尾薦之
469 1 公事 gōngshì public affairs / official (matters, duties etc) 尋以公事免
470 1 sāi fish gills 且曝鰓之鱗
471 1 shì to show / to reveal 示情素
472 1 kōng empty / void / hollow 望白署空
473 1 to hasten / to hurry / to walk fast 聳高蟬而趨武帳
474 1 zhàng account / debt / credit 聳高蟬而趨武帳
475 1 臨川 Línchuān Linchuan 太尉臨川王長史
476 1 chamber / pavilion 敬容久處臺閣
477 1 to pull up / to pull out / to select / to promote 不以此時薦才拔士
478 1 a corner 失之東隅
479 1 情素 qíngsù sentiment / feeling 示情素
480 1 báo thin / slight / weak 見譏薄俗
481 1 丹陽 Dānyáng Danyang County 丹陽尹
482 1 博士 bóshì Ph.D. 爲國子博士
483 1 chōng to fill / to satisfy / to fulfill / to substitute 何氏自晉司空充
484 1 功曹 gōngcáo police chief 輕車功曹史
485 1 fēng to seal / to close off 譽即封書以奏
486 1 fán a railing / a fence an enclosed place 豈顧籠樊之糧
487 1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉太子中庶子
488 1 jiàn gradually / drop by drop 灰然不無其漸
489 1 yàn feast / banquet 嘗侍宴華林園
490 1 bǎn a block of printing / an edition 一九七三年五月版
491 1 bēi a cup / a glass 不念杯杓之水
492 1 private 御史中丞張綰奏敬容挾私罔上
493 1 zāo to come across / to meet with / to encounter 遂遭天火
494 1 zhòng heavy 以況重席焉
495 1 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 會稽謝鬱致書戒之曰
496 1 shì to release / to set free 有沙門釋寶志者
497 1 文昌 Wénchāng Wenchang 回豊貂以步文昌
498 1 未可 wèikě cannot / not able to 未可爲智者說矣
499 1 huà to make into / to change into / to transform 百姓化其德
500 1 fèi fee / expenses 坐妾弟費慧明爲導倉丞

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
宝志 寶誌 bǎozhì
 1. Baozhi / Pao-chih
 2. Baozhi / Pao-chih
本州 běnzhōu Honshū
长城 長城 Chángchéng Great Wall
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
大通 Dà Tōng Da Tong reign
大中 Dà Zhōng Da Zhong reign
丹阳 丹陽 Dānyáng Danyang County
大同 Dàtóng
 1. Datong
 2. datong / Grand Unity
东宫 東宮 dōnggōng East Palace
驸马都尉 駙馬都尉 fùmǎ dūwèi Commandant Escort
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
公事 gōngshì public affairs / official (matters, duties etc)
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
淮北 Huáiběi Huaibei
怀仁 懷仁 huáirén Huairen
华林园 華林園 Huálín Yuán Hualin gardens
黄门 黃門 Huángmén Huangmen
虎丘 hǔqiū Huqiu
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
建安 jiàn'ān Jianan
江左 jiāngzuǒ Jiangzuo
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
jìn
 1. Shanxi
 2. Jin Dynasty
 3. to move forward / to promote / to advance
会稽 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain
梁书 梁書 Liáng Shū Book of Liang
临川 臨川 Línchuān Linchuan
庐江 廬江 lújiāng Lujiang
名家 Míng Jiā Logicians School of Thought / School of Names
秘书丞 秘書丞 mìshū chéng Vice-Director of the Palace Library
秘书监 秘書監 mìshū jiàn Director of the Palace Library
内史 內史 nèishǐ Censor / Administrator
宁远 寧遠 níngyuǎn Ningyuan
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
齐武帝 齊武帝 qí wǔdì Emperor Wu of Southern Qi
任昉 rènfǎng Ren Fang
ruǎn
 1. Ruan
 2. Nguyen
 3. an ancient musical instrument
三慧经 三慧經 Sān Huì Jīng
 1. Sutra on the Three Wisdoms
 2. San Hui Jing
尚书仆射 尚書僕射 Shàng Shū Pú Shè Shang Shu Pu She
沈约 沈約 Shěn Yuē Shen Yue
释氏 釋氏 shì shì Śākya clan
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
sòng
 1. Song Dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
太子中 Tàizǐ Zhōng Crown Prince Zhong / Li Xian
太宗 Tàizōng
 1. Emperor Taizong of Song
 2. Tai Zong
天监 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign
同泰寺 Tóngtài Sì Tongtai Temple / Jiming Temple
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
文昌 Wénchāng Wenchang
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
吴郡 吳郡 Wújùn Wujun
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
新安 xīnān Xin'an
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
玄圃 xuánpǔ Xuanpu
扬州 揚洲 Yángzhōu
 1. Yangzhou
 2. Yangzhou
姚察 yáo chá Yao Cha
永嘉 Yǒng Jiā
 1. Yongjia
 2. Yongjia
 3. Yongjia
豫章 yùzhāng Yuzhang
宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister
昭明太子 Zhāo Míng Tàizǐ Prince Zhao Ming
招远 招遠 zhāoyuǎn Zhaoyuan
政和 zhènghé Zhenghe
正始 zhèngshǐ Zhengshi reign
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
中华书局 中華書局 Zhōnghuá shūjú Zhonghua Book Company
中卫 中衛 zhōngwèi Zhongwei
中夏 Zhōngxià China
子贡 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong