Glossary and Vocabulary for Records of the Grand Historian 《史記》, 《西南夷列傳》 Treatise on the Southwestern Yi people

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 19 wáng Wang 始楚威王時
2 18 diān Yunnan 滇最大
3 18 ancient barbarian tribes 西南夷列傳
4 13 夜郎 yèláng Yelang 夜郎最大
5 12 hàn Han Chinese 及漢興
6 12 shǔ to count 西南夷君長以什數
7 12 西 The West 其西靡莫之屬以什數
8 11 jùn a commandery / a prefecture 黔中郡
9 11 使 shǐ to make / to cause 使將軍莊蹻將兵循江上
10 10 shǔ Sichuan 在蜀之西
11 10 西南 xīnán southwest 西南夷列傳
12 10 dào way / road / path 道塞不通
13 9 巴蜀 Bāshǔ Bashu 此皆巴蜀西南外蠻夷也
14 9 南越 Nányuè Nanyue 恢因兵威使番陽令唐蒙風指曉南越
15 8 to reach 及漢興
16 8 guó a country / a state / a kingdom 諸此國頗置吏焉
17 8 zhì to place / to lay out 諸此國頗置吏焉
18 8 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 恢因兵威使番陽令唐蒙風指曉南越
19 8 bīng soldier / troops 使將軍莊蹻將兵循江上
20 7 shàng top / a high position 使將軍莊蹻將兵循江上
21 7 big / great / huge / large / major 夜郎最大
22 7 zuó cable 筰都最大
23 7 君長 jūnzhǎng monarch and senior officials 西南夷君長以什數
24 7 qióng a mound 邛都最大
25 7 yán to speak / to say / said 蜀人司馬相如亦言西夷邛
26 6 hóu marquis / lord 遂見夜郎侯多同
27 6 zhū to execute / to put to death / to condemn 行誅頭蘭
28 6 a government official / a magistrate 諸此國頗置吏焉
29 6 zāng a female sheep 道西北牂柯
30 6 axe-handle 道西北牂柯
31 6 yuē to speak / to say
32 6 jiāng a large river 使將軍莊蹻將兵循江上
33 6 nán south 皆如南夷
34 6 chǔ state of Chu 始楚威王時
35 5 inside / interior 地方三百里
36 5 lán Lan 且蘭君恐遠行
37 5 extra / surplus / remainder 十餘歲
38 5 one 實一州主也
39 5 to strike / to hit / to beat 會秦擊奪楚巴
40 5 hair 皆編發
41 5 rǎn the edge of a tortoiseshell 自冄以東北
42 5 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為漢道險
43 4 máng a black horse with a white face 冄駹最大
44 4 shǔ to belong to / be subordinate to 其西靡莫之屬以什數
45 4 lìng to make / to cause to be / to lead 恢因兵威使番陽令唐蒙風指曉南越
46 4 大夏 Dàxià Bactria 博望侯張騫使大夏來
47 4 can / may / permissible 可得十餘萬
48 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多持竊出市夜郎
49 4 tōng to go through / to open 秦時常頞略通五尺道
50 4 以東 yǐdōng to the east of (suffix) 其外西自同師以東
51 4 qín Shaanxi 會秦擊奪楚巴
52 4 wèn to ask 蒙問所從來
53 4 shǐ beginning / start 始楚威王時
54 4 犍為 jiānwèi Qianwei 乃以為犍為郡
55 4 shí ten 十餘歲
56 4 běi north 北至楪榆
57 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 秦滅
58 4 身毒 Shēndú the Indian subcontinent 從東南身毒國
59 4 to enter 從巴蜀筰關入
60 4 rén person / people / a human being 將千人
61 4 páng side 旁平地
62 4 extravagant / go with fashion 其西靡莫之屬以什數
63 4 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 滇王與漢使者言曰
64 4 shí time / a period of time 始楚威王時
65 4 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 西南夷又數反
66 3 jìn to immerse / to soak / to steep 其旁東北有勞寖
67 3 千里 qiān lǐ thousand li / long distance 地方可數千里
68 3 bào newspaper 欲歸報
69 3 jiàn to see 遂見夜郎侯多同
70 3 chén minister / statesman / official 然亦不能臣使也
71 3 wǎng to go (in a direction) 豫章往
72 3 fāng square / quadrilateral / one side 是時方筑朔方以據河逐胡
73 3 huì can / be able to 會秦擊奪楚巴
74 3 shā to kill / to murder / to slaughter 東越殺王郢以報
75 3 tóng like / same / similar 其外西自同師以東
76 3 不通 bùtōng illogical 道塞不通
77 3 shī teacher 其外西自同師以東
78 3 lüè ticklish / funny 南越食蒙蜀枸醬
79 3 jiàng sauce / paste / jam 南越食蒙蜀枸醬
80 3 to stop / to cease / to suspend 士罷餓離溼死者甚眾
81 3 賈人 jiǎrén a merchant 問蜀賈人
82 3 cháo to face 夜郎遂入朝
83 3 to break / to ruin / to destroy 會越已破
84 3 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻以威德
85 3 district / county 有邑聚
86 3 qiāo to raise one's foot 使將軍莊蹻將兵循江上
87 3 zhòng many / numerous 以其眾王滇
88 3 zài in / at 在蜀之西
89 3 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 巴蜀民或竊出商賈
90 3 to die 發巴蜀卒治道
91 3 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 於是天子乃令王然于
92 3 alone / independent / single / sole 獨蜀出枸醬
93 3 hóng liberal / great 使公孫弘往視問焉
94 3 wēi power / might / prestige 始楚威王時
95 3 suì age 十餘歲
96 2 shí food / food and drink 南越食蒙蜀枸醬
97 2 白馬 báimǎ white horse 白馬最大
98 2 chéng honesty / sincerity 誠以漢之彊
99 2 láo to toil 勞寖
100 2 popular / common 其俗或士箸
101 2 昆明 Kūnmíng Kunming 昆明
102 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 然亦不能臣使也
103 2 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 且蘭君恐遠行
104 2 to leave / to depart / to go away / to part 士罷餓離溼死者甚眾
105 2 Bo people 僰僮
106 2 匈奴 Xiōngnú Huns / Xiongnu 專力事匈奴
107 2 tóu head 行誅頭蘭
108 2 soil / ground / land 地東西萬餘里
109 2 zhǔ owner 實一州主也
110 2 zhōu a state / a province 實一州主也
111 2 guī a cuckoo 名為巂
112 2 cháng to taste 滇王嘗羌乃留
113 2 chǒng to favor 最寵焉
114 2 都尉 dūwèi rank / military rank 為置一都尉
115 2 chéng to fill 騫因盛言大夏在漢西南
116 2 xiàn county 十餘縣
117 2 xīng to flourish / to be popular 及漢興
118 2 xiǎo small / tiny / insignificant 夜郎旁小邑皆貪漢繒帛
119 2 名為 míngwèi to be called 名為巂
120 2 dōng east 大行王恢擊東越
121 2 萬餘 wàn yú more than ten thousand 地東西萬餘里
122 2 地方 dìfāng place 地方可數千里
123 2 eight 漢乃發巴蜀罪人嘗擊南越者八校尉擊破之
124 2 可數 kěshǔ countable / denumerable 地方可數千里
125 2 zhuāng a village 使將軍莊蹻將兵循江上
126 2 yuē approximately 約為置吏
127 2 to greatly desire / to anxiously hope 略巴
128 2 shì a gentleman / a knight 其俗或士箸
129 2 wài outside 此皆巴蜀西南外蠻夷也
130 2 lüè plan / strategy 略巴
131 2 Kangxi radical 80 毋常處
132 2 nián year 建元六年
133 2 kǒng fearful / apprehensive 且蘭君恐遠行
134 2 tīng to listen 乃且聽蒙約
135 2 zhǐ to point 恢因兵威使番陽令唐蒙風指曉南越
136 2 校尉 xiàowèi a military officer 漢乃發巴蜀罪人嘗擊南越者八校尉擊破之
137 2 mín the people / citizen / subjects 巴蜀民或竊出商賈
138 2 lín to face / to overlook 臨牂柯江
139 2 to move one's abode / to shift / to migrate
140 2 zhú bamboo 邛竹
141 2 番禺 Pānyú Panyu 出番禺城下
142 2 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 賜滇王王印
143 2 to give / to bestow favors 蒙厚賜
144 2 huàn to suffer from a misfortune 上患之
145 2 to separate / to partition 患匈奴隔其道
146 2 zhàng a cane / a walking stick / a staff
147 2 郎中 lángzhōng Langzhong 乃拜蒙為郎中將
148 2 guǎng wide / large / vast 牂柯江廣數里
149 2 苗裔 miáoyì offspring / descendant / progeny 故楚莊王苗裔也
150 2 suì to comply with / to follow along 遂見夜郎侯多同
151 2 shì matter / thing / item 專力事匈奴
152 2 黔中 qiánzhōng Qianzhong 黔中以西
153 2 wén to hear 竊聞夜郎所有精兵
154 2 zhōu Zhou Dynasty 在周為文王師
155 2 shì a city 多持竊出市夜郎
156 2 huī great / expansive 大行王恢擊東越
157 2 qǐng to ask / to inquire 請臣置吏
158 2 ráo to forgive 肥饒數千里
159 1 horse 取其筰馬
160 1 jiǎn shear 西夷后揃
161 1 fēng wind 恢因兵威使番陽令唐蒙風指曉南越
162 1 太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe 太史公曰
163 1 lǎo old / aged / elderly / aging 旁國虜其老弱
164 1 公孫 Gōngsūn Gongsun 使公孫弘往視問焉
165 1 長安 Cháng'ān Chang'an 蒙歸至長安
166 1 biàn to change / to alter 變服
167 1 a step 江廣百餘步
168 1 gōng merit 秏費無功
169 1 遷徙 qiānxǐ to migrate / to move 隨畜遷徙
170 1 èr two 剽分二方
171 1 長沙 Chángshā Changsha 今以長沙
172 1 duó to take by force / to rob / to snatch 會秦擊奪楚巴
173 1 廣大 guǎngdà vast / extensive 不知漢廣大
174 1 中國 zhōngguó China 慕中國
175 1 beard / mustache 是時方筑朔方以據河逐胡
176 1 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 足以行船
177 1 bǎi one hundred 西南夷君長以百數
178 1 益州 Yìzhōu Yizhou 於是以為益州郡
179 1 無害 wúhài harmless 有利無害
180 1 出其不意 chū qí bùyì to do when least expected / to catch off guard 出其不意
181 1 power / force / strength 專力事匈奴
182 1 shǒu head 滇王始首善
183 1 yáng sun 恢因兵威使番陽令唐蒙風指曉南越
184 1 大國 dàguó a power / a great power 因盛言滇大國
185 1 已滅 yǐmiè extinct 南越已滅
186 1 shī moist / wet 士罷餓離溼死者甚眾
187 1 qīn relatives 足事親附
188 1 a musical note 呂越人等
189 1 百餘 bǎiyú a hundred or more 江廣百餘步
190 1 shān a mountain / a hill / a peak 冄駹為汶山郡
191 1 眾數 zhònghù plural form 其眾數萬人
192 1 è (nose) bridge 秦時常頞略通五尺道
193 1 strange / unusual / uncanny 此制越一奇也
194 1 jìn nearby 身毒國道便近
195 1 qiú to request 指求身毒國
196 1 威德 wēidé powerful benevolent rule / majestic virtue 喻以威德
197 1 Di People 皆氐類也
198 1 hòu after / later 西夷后揃
199 1 five 秦時常頞略通五尺道
200 1 zhú to chase / to expel 是時方筑朔方以據河逐胡
201 1 chén to sink / to submerge 筰都為沈犁郡
202 1 侵犯 qīnfàn to infringe on / to encroach on / to violate 靡莫數侵犯使者吏卒
203 1 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 及元狩元年
204 1 dìng to decide 以兵威定屬楚
205 1 to capture / to imprison / to seize 旁國虜其老弱
206 1 child / son 使其子為令
207 1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 戍轉相馕
208 1 便 biàn convenient / handy / easy 身毒國道便近
209 1 děng et cetera / and so on 呂越人等
210 1 發兵 fābīng to dispatch an army / to send troops 發兵興擊
211 1 威風 wēifēng might / awe-inspiring authority 上使王然于以越破及誅南夷兵威風喻滇王入朝
212 1 shù a garrison 戍轉相馕
213 1 bèi contemporaries / generation / lifetime 為求道西十餘輩
214 1 dié a small dish 北至楪榆
215 1 guī to go back / to return 蒙歸至長安
216 1 平頭 píngtóu a flat top 已平頭蘭
217 1 張騫 zhāng Qiān Zhang Qian 博望侯張騫使大夏來
218 1 注意 zhùyì to take note of / to pay attention 天子注意焉
219 1 qiāng Qiang [people] 滇王嘗羌乃留
220 1 féi fat / plump / obese 肥饒數千里
221 1 sufficient / enough 足事親附
222 1 舉國 jǔ guó the entire country 舉國降
223 1 a river / a stream 是時方筑朔方以據河逐胡
224 1 博望 Bówàn Bowang 博望侯張騫使大夏來
225 1 道指 dào zhǐ Dow Jones industrial average 自僰道指牂柯江
226 1 天祿 tiānlù auspicious sculpted animal 楚之先豈有天祿哉
227 1 suí to follow 隨畜遷徙
228 1 xiān first 楚之先豈有天祿哉
229 1 遂平 suìpíng Suiping 遂平南夷為牂柯郡
230 1 二千 èr qiān two thousand 或聞邛西可二千里有身毒國
231 1 chāng Chang 柏始昌
232 1 chí to go quickly or swiftly 上使馳義侯因犍為發南夷兵
233 1 four 巴蜀四郡通西南夷道
234 1 chéng a city / a town 出番禺城下
235 1 lái to come 博望侯張騫使大夏來
236 1 上書 shàngshū to write a letter (to the authorities) / to present a petition 蒙乃上書說上曰
237 1 以西 yǐxī west 黔中以西
238 1 武都 wǔdōu Wudu 廣漢西白馬為武都郡
239 1 道者 dàozhě a devotee / a practioner / a follower / a monk 常隔滇道者也
240 1 bǎo dense 稍令犍為自葆就
241 1 遠行 yuǎn xíng proceeding afar 且蘭君恐遠行
242 1 xián liesure 使閒出西夷西
243 1 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 滇王嘗羌乃留
244 1 guān to close 從巴蜀筰關入
245 1 chuán boat / ship / watercraft 浮船牂柯江
246 1 不下 bùxià to be not less than (a certain quantity, amount etc) 漢八校尉不下
247 1 難行 nánxíng ascetic practice 難行
248 1 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 足事親附
249 1 hài to injure / to harm to 弘因數言西南夷害
250 1 zhì to create / to make / to manufacture 此制越一奇也
251 1 shòu to suffer / to be subjected to 滇受王印
252 1 東西 dōngxī east and west 地東西萬餘里
253 1 滇池 Diānchí Dianchi 蹻至滇池
254 1 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 皆棄此國而開蜀故徼
255 1 通夜 tōngyè all through the night / overnight 通夜郎道
256 1 zhù chopsticks 其俗或士箸
257 1 liǎng two 獨置南夷夜郎兩縣一都尉
258 1 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 在周為文王師
259 1 商賈 shānggǔ a merchant 巴蜀民或竊出商賈
260 1 行船 xíngchuán to sail a boat / to navigate a boat 足以行船
261 1 同姓 tóngxìng same surname 皆同姓相扶
262 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 滇王始首善
263 1 廣漢 déyáng Linzhang 廣漢西白馬為武都郡
264 1 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 道塞不通
265 1 封二 fēngèr inside front cover 元封二年
266 1 太守 tài shǒu a governor of a province 殺使者及犍為太守
267 1 to support /to help 皆同姓相扶
268 1 司馬相如 Sīmǎ Xiàngrú Sima Xiangru 蜀人司馬相如亦言西夷邛
269 1 to take / to get / to fetch 取其筰馬
270 1 求道 qiú dào to seek the Dharma 為求道西十餘輩
271 1 to rely on / to depend on 夜郎侯始倚南越
272 1 死者 sǐzhě the dead / the deceased 士罷餓離溼死者甚眾
273 1 lèi kind / type / class / category 皆氐類也
274 1 zhòng heavy 食重萬餘人
275 1 因數 yīnshǔ divisor 弘因數言西南夷害
276 1 residence / dwelling 言居大夏時見蜀布
277 1 è to be hungry 士罷餓離溼死者甚眾
278 1 qiáng strong / powerful 誠以漢之彊
279 1 罪人 zuìrén a sinner 漢乃發巴蜀罪人嘗擊南越者八校尉擊破之
280 1 萬人 wàn rén ten thousand people / all the people / everybody 其眾數萬人
281 1 建元 Jiàn Yuán Jian Yuan reign 建元六年
282 1 財物 cái wù money and goods / property 南越以財物役屬夜郎
283 1 殷富 yīnfù well off / prosperous 以此巴蜀殷富
284 1 擊破 jīpò to attack and defeat 漢乃發巴蜀罪人嘗擊南越者八校尉擊破之
285 1 yǐn to lead / to guide 即引兵還
286 1 service 南越以財物役屬夜郎
287 1 wàn ten thousand 可得十餘萬
288 1 列傳 lièzhuàn a historical biography 西南夷列傳
289 1 nán difficult / arduous / hard 滇王離難西南夷
290 1 shì to look at / to see 使公孫弘往視問焉
291 1 to move / to shift / to remove 或移徙
292 1 kěn to agree / to consent / to be willing 未肯聽
293 1 tuí bear 此皆魋結
294 1 máo flowing hair of a young child 髦牛
295 1 國道 guódào national highway 身毒國道便近
296 1 不便 bùbiàn inconvenient / inappropriate / unsuitable / short of cash 言其不便
297 1 將軍 jiāngjūn a general 使將軍莊蹻將兵循江上
298 1 西北 xīběi northwest 道西北牂柯
299 1 to raise animals 隨畜遷徙
300 1 easy / simple 易甚
301 1 shuò first day of the lunar month 是時方筑朔方以據河逐胡
302 1 Wèn Wen River 冄駹為汶山郡
303 1 zhuān to monopolize / to take sole possession 專力事匈奴
304 1 a room 南越王黃屋左纛
305 1 shòu to hunt 及元狩元年
306 1 有身 yǒushēn to be pregnant 或聞邛西可二千里有身毒國
307 1 clothes / dress / garment 變服
308 1 xún to follow / to adhere to / to abide by 使將軍莊蹻將兵循江上
309 1 shí real / true 實一州主也
310 1 qiān one thousand 將千人
311 1 hòu to wait 秦滅諸候
312 1 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 夜郎旁小邑皆貪漢繒帛
313 1 zhèn to flap 冄駹皆振恐
314 1 biān to edit / to compile / to write / to compose 皆編發
315 1 Yǐng Ying 東越殺王郢以報
316 1 duān to carry 然南夷之端
317 1 楚莊王 Chǔ Zhuāng Gōng Duke Zhuang of Chu 故楚莊王苗裔也
318 1 néng can / able 莫能通身毒國
319 1 bǎi cypress / cedar 柏始昌
320 1 不知 bùzhī do not know 不知漢廣大
321 1 shuāi to weaken / to decline 及周之衰
322 1 tóng a page / a boy servant 僰僮
323 1 zhì to rule / to govern / to manage / to control 發巴蜀卒治道
324 1 zhōng end / finish / conclusion 終不能有也
325 1 to shut / to close 皆閉昆明
326 1 xiǎn dangerous 以為漢道險
327 1 御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary 及弘為御史大夫
328 1 hòu thick 蒙厚賜
329 1 meaning / sense 上使馳義侯因犍為發南夷兵
330 1 xíng to walk / to move 行誅頭蘭
331 1 三百 sān bǎi three hundred 地方三百里
332 1 chù a place / location / a spot / a point 毋常處
333 1 bài to bow / to pay respect to 乃拜蒙為郎中將
334 1 chēng to call / to address 地稱五千里
335 1 蠻夷 Mányí Man people 此皆巴蜀西南外蠻夷也
336 1 kāi to open 皆棄此國而開蜀故徼
337 1 xiǎo xiao 恢因兵威使番陽令唐蒙風指曉南越
338 1 dào a big banner / a feather banner or fan 南越王黃屋左纛
339 1 qiān to damage / to be defective 騫因盛言大夏在漢西南
340 1 táng Tang Dynasty 恢因兵威使番陽令唐蒙風指曉南越
341 1 豫章 yùzhāng Yuzhang 豫章往
342 1 to assemble / to meet together 有邑聚
343 1 五千 wǔ qiān five thousand 地稱五千里
344 1 wèi Eighth earthly branch 未肯聽
345 1 平地 píngdì a plain 旁平地
346 1 hòu after / later 南越破後
347 1 東南 dōngnán southeast 從東南身毒國
348 1 niú an ox / a cow / a bull 髦牛
349 1 有利 yǒulì advantageous / favorable 有利無害
350 1 piāo swift / nimble 剽分二方
351 1 kāo end of spine / buttocks / sacrum 秏費無功
352 1 欲歸 yù guī wanted to go home 欲歸報
353 1 liù six 建元六年
354 1 a plow 筰都為沈犁郡
355 1 以北 yǐběi north 自滇以北君長以什數
356 1 東北 dōngběi northeast 其旁東北有勞寖
357 1 poison / venom 或聞邛西可二千里有身毒國
358 1 jīn today / modern / present / current / this / now 今以長沙
359 1 繒帛 zēngbó silk 夜郎旁小邑皆貪漢繒帛
360 1 ruò weak 旁國虜其老弱
361 1 有勞 yǒuláo to thank you for your trouble 其旁東北有勞寖
362 1 精兵 jīng bīng crack troops 竊聞夜郎所有精兵
363 1 cotton cloth / textiles / linen 言居大夏時見蜀布
364 1 說上 shuōshàng to say / to speak / to talk 蒙乃上書說上曰
365 1 to allow / to permit 上許之
366 1 to float / to drift / to waft 浮船牂柯江
367 1 láng a minister / an official 通夜郎道
368 1 zuǒ left 南越王黃屋左纛
369 1 náng bread (Persian naan) 戍轉相馕
370 1 fèi fee / expenses 秏費無功
371 1 zhù to build / to construct 是時方筑朔方以據河逐胡
372 1 huáng yellow 南越王黃屋左纛
373 1 seven 卒為七郡
374 1 elm 北至楪榆
375 1 大行 dàxíng extensive cultivation 大行王恢擊東越
376 1 chí to grasp / to hold 多持竊出市夜郎
377 1 jiāo to steal 皆棄此國而開蜀故徼
378 1 耕田 gēngtián to cultivate soil / to till fields 耕田
379 1 to admire 慕中國
380 1 jiàng to descend / to fall / to drop 舉國降
381 1 jié to bond / to tie / to bind 此皆魋結
382 1 fēng to seal / to close off 封楚
383 1 水道 shuǐdào an aqueduct / a sewer 水道多絕
384 1 fēn to separate / to divide into parts 剽分二方

Frequencies of all Words

Top 458

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 22 so as to / in order to 西南夷君長以什數
2 19 wáng Wang 始楚威王時
3 18 diān Yunnan 滇最大
4 18 ancient barbarian tribes 西南夷列傳
5 15 wèi for / to 為置吏
6 13 夜郎 yèláng Yelang 夜郎最大
7 12 hàn Han Chinese 及漢興
8 12 shǔ to count 西南夷君長以什數
9 12 西 The West 其西靡莫之屬以什數
10 12 his / hers / its / theirs 其西靡莫之屬以什數
11 11 zhī him / her / them / that 其西靡莫之屬以什數
12 11 jùn a commandery / a prefecture 黔中郡
13 11 使 shǐ to make / to cause 使將軍莊蹻將兵循江上
14 10 shǔ Sichuan 在蜀之西
15 10 西南 xīnán southwest 西南夷列傳
16 10 dào way / road / path 道塞不通
17 10 jiē all / each and every / in all cases 此皆魋結
18 9 巴蜀 Bāshǔ Bashu 此皆巴蜀西南外蠻夷也
19 9 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 蒙乃上書說上曰
20 9 南越 Nányuè Nanyue 恢因兵威使番陽令唐蒙風指曉南越
21 8 to reach 及漢興
22 8 guó a country / a state / a kingdom 諸此國頗置吏焉
23 8 zhì to place / to lay out 諸此國頗置吏焉
24 8 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 恢因兵威使番陽令唐蒙風指曉南越
25 8 bīng soldier / troops 使將軍莊蹻將兵循江上
26 8 also / too 皆氐類也
27 7 shàng top / a high position 使將軍莊蹻將兵循江上
28 7 big / great / huge / large / major 夜郎最大
29 7 naturally / of course / certainly 自滇以北君長以什數
30 7 zuó cable 筰都最大
31 7 君長 jūnzhǎng monarch and senior officials 西南夷君長以什數
32 7 qióng a mound 邛都最大
33 7 yuè more 大行王恢擊東越
34 7 zuì most / extremely / exceedingly 夜郎最大
35 7 yán to speak / to say / said 蜀人司馬相如亦言西夷邛
36 6 hóu marquis / lord 遂見夜郎侯多同
37 6 zhū to execute / to put to death / to condemn 行誅頭蘭
38 6 a government official / a magistrate 諸此國頗置吏焉
39 6 zāng a female sheep 道西北牂柯
40 6 axe-handle 道西北牂柯
41 6 yuē to speak / to say
42 6 jiāng a large river 使將軍莊蹻將兵循江上
43 6 hái also / in addition / more 因還
44 6 shén what 西南夷君長以什數
45 6 nán south 皆如南夷
46 6 chǔ state of Chu 始楚威王時
47 5 inside / interior 地方三百里
48 5 yīn because 因還
49 5 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 莊蹻者
50 5 this / these 此皆魋結
51 5 lán Lan 且蘭君恐遠行
52 5 extra / surplus / remainder 十餘歲
53 5 chū to go out / to leave 巴蜀民或竊出商賈
54 5 rán correct / right / certainly 然亦不能臣使也
55 5 one 實一州主也
56 5 to strike / to hit / to beat 會秦擊奪楚巴
57 5 do not 其西靡莫之屬以什數
58 5 hair 皆編發
59 5 rǎn the edge of a tortoiseshell 自冄以東北
60 5 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為漢道險
61 5 zhì to / until 北至楪榆
62 4 máng a black horse with a white face 冄駹最大
63 4 dōu all 邛都最大
64 4 shǔ to belong to / be subordinate to 其西靡莫之屬以什數
65 4 huò or / either / else 其俗或士箸
66 4 lìng to make / to cause to be / to lead 恢因兵威使番陽令唐蒙風指曉南越
67 4 yǒu is / are / to exist 有邑聚
68 4 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故楚莊王苗裔也
69 4 jiāng will / shall (future tense) 使將軍莊蹻將兵循江上
70 4 大夏 Dàxià Bactria 博望侯張騫使大夏來
71 4 can / may / permissible 可得十餘萬
72 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多持竊出市夜郎
73 4 tōng to go through / to open 秦時常頞略通五尺道
74 4 以東 yǐdōng to the east of (suffix) 其外西自同師以東
75 4 qín Shaanxi 會秦擊奪楚巴
76 4 wèn to ask 蒙問所從來
77 4 shǐ beginning / start 始楚威王時
78 4 yān where / how 諸此國頗置吏焉
79 4 犍為 jiānwèi Qianwei 乃以為犍為郡
80 4 shí ten 十餘歲
81 4 běi north 北至楪榆
82 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 秦滅
83 4 身毒 Shēndú the Indian subcontinent 從東南身毒國
84 4 qiě moreover / also 乃且聽蒙約
85 4 to enter 從巴蜀筰關入
86 4 rén person / people / a human being 將千人
87 4 páng side 旁平地
88 4 extravagant / go with fashion 其西靡莫之屬以什數
89 4 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 滇王與漢使者言曰
90 4 shí time / a period of time 始楚威王時
91 4 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 西南夷又數反
92 3 jìn to immerse / to soak / to steep 其旁東北有勞寖
93 3 千里 qiān lǐ thousand li / long distance 地方可數千里
94 3 bào newspaper 欲歸報
95 3 jiàn to see 遂見夜郎侯多同
96 3 chén minister / statesman / official 然亦不能臣使也
97 3 wǎng to go (in a direction) 豫章往
98 3 fāng square / quadrilateral / one side 是時方筑朔方以據河逐胡
99 3 huì can / be able to 會秦擊奪楚巴
100 3 shā to kill / to murder / to slaughter 東越殺王郢以報
101 3 tóng like / same / similar 其外西自同師以東
102 3 不通 bùtōng illogical 道塞不通
103 3 shī teacher 其外西自同師以東
104 3 lüè ticklish / funny 南越食蒙蜀枸醬
105 3 jiàng sauce / paste / jam 南越食蒙蜀枸醬
106 3 to stop / to cease / to suspend 士罷餓離溼死者甚眾
107 3 賈人 jiǎrén a merchant 問蜀賈人
108 3 cháo to face 夜郎遂入朝
109 3 to break / to ruin / to destroy 會越已破
110 3 cóng from 從其俗
111 3 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻以威德
112 3 district / county 有邑聚
113 3 qiāo to raise one's foot 使將軍莊蹻將兵循江上
114 3 also / too 然亦不能臣使也
115 3 zhòng many / numerous 以其眾王滇
116 3 zài in / at 在蜀之西
117 3 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 巴蜀民或竊出商賈
118 3 to die 發巴蜀卒治道
119 3 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 於是天子乃令王然于
120 3 alone / independent / single / sole 獨蜀出枸醬
121 3 hóng liberal / great 使公孫弘往視問焉
122 3 wēi power / might / prestige 始楚威王時
123 3 xiāng each other / one another / mutually 使相如以郎中將往喻
124 3 suì age 十餘歲
125 2 shí food / food and drink 南越食蒙蜀枸醬
126 2 白馬 báimǎ white horse 白馬最大
127 2 chéng honesty / sincerity 誠以漢之彊
128 2 láo to toil 勞寖
129 2 and 滇王與漢使者言曰
130 2 popular / common 其俗或士箸
131 2 昆明 Kūnmíng Kunming 昆明
132 2 wěi yes 唯楚苗裔尚有滇王
133 2 shén what 易甚
134 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 然亦不能臣使也
135 2 zhū all / many / various 諸此國頗置吏焉
136 2 already / afterwards 會越已破
137 2 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 且蘭君恐遠行
138 2 to leave / to depart / to go away / to part 士罷餓離溼死者甚眾
139 2 Bo people 僰僮
140 2 匈奴 Xiōngnú Huns / Xiongnu 專力事匈奴
141 2 tóu head 行誅頭蘭
142 2 soil / ground / land 地東西萬餘里
143 2 again / more / repeatedly 復長其民
144 2 such as / for example / for instance 使相如以郎中將往喻
145 2 in / at 於是天子乃令王然于
146 2 zhǔ owner 實一州主也
147 2 zhōu a state / a province 實一州主也
148 2 guī a cuckoo 名為巂
149 2 cháng to taste 滇王嘗羌乃留
150 2 chǒng to favor 最寵焉
151 2 都尉 dūwèi rank / military rank 為置一都尉
152 2 chéng to fill 騫因盛言大夏在漢西南
153 2 xiàn county 十餘縣
154 2 xīng to flourish / to be popular 及漢興
155 2 xiǎo small / tiny / insignificant 夜郎旁小邑皆貪漢繒帛
156 2 名為 míngwèi to be called 名為巂
157 2 dōng east 大行王恢擊東越
158 2 萬餘 wàn yú more than ten thousand 地東西萬餘里
159 2 地方 dìfāng place 地方可數千里
160 2 eight 漢乃發巴蜀罪人嘗擊南越者八校尉擊破之
161 2 可數 kěshǔ countable / denumerable 地方可數千里
162 2 zhuāng a village 使將軍莊蹻將兵循江上
163 2 yuē approximately 約為置吏
164 2 to greatly desire / to anxiously hope 略巴
165 2 shì a gentleman / a knight 其俗或士箸
166 2 wài outside 此皆巴蜀西南外蠻夷也
167 2 shì is / are / am / to be 當是時
168 2 lüè plan / strategy 略巴
169 2 Kangxi radical 80 毋常處
170 2 nián year 建元六年
171 2 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 蒙問所從來
172 2 kǒng fearful / apprehensive 且蘭君恐遠行
173 2 tīng to listen 乃且聽蒙約
174 2 yuán monetary unit / dollar 及元狩元年
175 2 zhǐ to point 恢因兵威使番陽令唐蒙風指曉南越
176 2 校尉 xiàowèi a military officer 漢乃發巴蜀罪人嘗擊南越者八校尉擊破之
177 2 mín the people / citizen / subjects 巴蜀民或竊出商賈
178 2 lín to face / to overlook 臨牂柯江
179 2 從來 cónglái always / at all times / never (if used in a negative sentence) 蒙問所從來
180 2 to move one's abode / to shift / to migrate
181 2 zhú bamboo 邛竹
182 2 番禺 Pānyú Panyu 出番禺城下
183 2 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 賜滇王王印
184 2 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是天子乃令王然于
185 2 to give / to bestow favors 蒙厚賜
186 2 huàn to suffer from a misfortune 上患之
187 2 to separate / to partition 患匈奴隔其道
188 2 zhàng a cane / a walking stick / a staff
189 2 de potential marker 可得十餘萬
190 2 郎中 lángzhōng Langzhong 乃拜蒙為郎中將
191 2 guǎng wide / large / vast 牂柯江廣數里
192 2 苗裔 miáoyì offspring / descendant / progeny 故楚莊王苗裔也
193 2 suì to comply with / to follow along 遂見夜郎侯多同
194 2 cháng always / ever / often / frequently / constantly 毋常處
195 2 shì matter / thing / item 專力事匈奴
196 2 黔中 qiánzhōng Qianzhong 黔中以西
197 2 wén to hear 竊聞夜郎所有精兵
198 2 zhōu Zhou Dynasty 在周為文王師
199 2 zhǎng director / chief / head / elder 以長之
200 2 shì a city 多持竊出市夜郎
201 2 huī great / expansive 大行王恢擊東越
202 2 qǐng to ask / to inquire 請臣置吏
203 2 ráo to forgive 肥饒數千里
204 1 horse 取其筰馬
205 1 jiǎn shear 西夷后揃
206 1 fēng wind 恢因兵威使番陽令唐蒙風指曉南越
207 1 太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe 太史公曰
208 1 lǎo old / aged / elderly / aging 旁國虜其老弱
209 1 shāo a little / slightly 稍令犍為自葆就
210 1 公孫 Gōngsūn Gongsun 使公孫弘往視問焉
211 1 長安 Cháng'ān Chang'an 蒙歸至長安
212 1 biàn to change / to alter 變服
213 1 a step 江廣百餘步
214 1 gōng merit 秏費無功
215 1 遷徙 qiānxǐ to migrate / to move 隨畜遷徙
216 1 èr two 剽分二方
217 1 長沙 Chángshā Changsha 今以長沙
218 1 duó to take by force / to rob / to snatch 會秦擊奪楚巴
219 1 廣大 guǎngdà vast / extensive 不知漢廣大
220 1 中國 zhōngguó China 慕中國
221 1 beard / mustache 是時方筑朔方以據河逐胡
222 1 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 足以行船
223 1 bǎi one hundred 西南夷君長以百數
224 1 與其 yǔqí it's better ... than ... 乃與其眾反
225 1 益州 Yìzhōu Yizhou 於是以為益州郡
226 1 無害 wúhài harmless 有利無害
227 1 出其不意 chū qí bùyì to do when least expected / to catch off guard 出其不意
228 1 power / force / strength 專力事匈奴
229 1 shǒu head 滇王始首善
230 1 yáng sun 恢因兵威使番陽令唐蒙風指曉南越
231 1 大國 dàguó a power / a great power 因盛言滇大國
232 1 已滅 yǐmiè extinct 南越已滅
233 1 shī moist / wet 士罷餓離溼死者甚眾
234 1 qīn relatives 足事親附
235 1 no 以故弗誅
236 1 a musical note 呂越人等
237 1 百餘 bǎiyú a hundred or more 江廣百餘步
238 1 各自 gèzi each / respective 各自以為一州主
239 1 shān a mountain / a hill / a peak 冄駹為汶山郡
240 1 眾數 zhònghù plural form 其眾數萬人
241 1 è (nose) bridge 秦時常頞略通五尺道
242 1 strange / unusual / uncanny 此制越一奇也
243 1 jìn nearby 身毒國道便近
244 1 qiú to request 指求身毒國
245 1 jué absolutely 水道多絕
246 1 所有 suǒyǒu all 竊聞夜郎所有精兵
247 1 fān to take turns / a turn / a time 恢因兵威使番陽令唐蒙風指曉南越
248 1 威德 wēidé powerful benevolent rule / majestic virtue 喻以威德
249 1 Di People 皆氐類也
250 1 hòu after / later 西夷后揃
251 1 five 秦時常頞略通五尺道
252 1 zhú to chase / to expel 是時方筑朔方以據河逐胡
253 1 chén to sink / to submerge 筰都為沈犁郡
254 1 侵犯 qīnfàn to infringe on / to encroach on / to violate 靡莫數侵犯使者吏卒
255 1 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 及元狩元年
256 1 dìng to decide 以兵威定屬楚
257 1 to capture / to imprison / to seize 旁國虜其老弱
258 1 child / son 使其子為令
259 1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 戍轉相馕
260 1 便 biàn convenient / handy / easy 身毒國道便近
261 1 děng et cetera / and so on 呂越人等
262 1 shú which 漢孰與我大
263 1 發兵 fābīng to dispatch an army / to send troops 發兵興擊
264 1 威風 wēifēng might / awe-inspiring authority 上使王然于以越破及誅南夷兵威風喻滇王入朝
265 1 shù a garrison 戍轉相馕
266 1 bèi contemporaries / generation / lifetime 為求道西十餘輩
267 1 dié a small dish 北至楪榆
268 1 guī to go back / to return 蒙歸至長安
269 1 平頭 píngtóu a flat top 已平頭蘭
270 1 張騫 zhāng Qiān Zhang Qian 博望侯張騫使大夏來
271 1 注意 zhùyì to take note of / to pay attention 天子注意焉
272 1 qiāng Qiang [people] 滇王嘗羌乃留
273 1 féi fat / plump / obese 肥饒數千里
274 1 duì to / toward 還對
275 1 sufficient / enough 足事親附
276 1 舉國 jǔ guó the entire country 舉國降
277 1 a river / a stream 是時方筑朔方以據河逐胡
278 1 博望 Bówàn Bowang 博望侯張騫使大夏來
279 1 道指 dào zhǐ Dow Jones industrial average 自僰道指牂柯江
280 1 天祿 tiānlù auspicious sculpted animal 楚之先豈有天祿哉
281 1 suí to follow 隨畜遷徙
282 1 時常 shícháng often / frequently 秦時常頞略通五尺道
283 1 xiān first 楚之先豈有天祿哉
284 1 遂平 suìpíng Suiping 遂平南夷為牂柯郡
285 1 二千 èr qiān two thousand 或聞邛西可二千里有身毒國
286 1 chāng Chang 柏始昌
287 1 chí to go quickly or swiftly 上使馳義侯因犍為發南夷兵
288 1 four 巴蜀四郡通西南夷道
289 1 chéng a city / a town 出番禺城下
290 1 lái to come 博望侯張騫使大夏來
291 1 上書 shàngshū to write a letter (to the authorities) / to present a petition 蒙乃上書說上曰
292 1 以西 yǐxī west 黔中以西
293 1 武都 wǔdōu Wudu 廣漢西白馬為武都郡
294 1 道者 dàozhě a devotee / a practioner / a follower / a monk 常隔滇道者也
295 1 bǎo dense 稍令犍為自葆就
296 1 遠行 yuǎn xíng proceeding afar 且蘭君恐遠行
297 1 xián liesure 使閒出西夷西
298 1 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 滇王嘗羌乃留
299 1 guān to close 從巴蜀筰關入
300 1 chuán boat / ship / watercraft 浮船牂柯江
301 1 不下 bùxià to be not less than (a certain quantity, amount etc) 漢八校尉不下
302 1 難行 nánxíng ascetic practice 難行
303 1 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 足事親附
304 1 bìng and / furthermore / also 并殺筰侯
305 1 final particle 國多滅矣
306 1 hài to injure / to harm to 弘因數言西南夷害
307 1 zhì to create / to make / to manufacture 此制越一奇也
308 1 shòu to suffer / to be subjected to 滇受王印
309 1 東西 dōngxī east and west 地東西萬餘里
310 1 滇池 Diānchí Dianchi 蹻至滇池
311 1 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 皆棄此國而開蜀故徼
312 1 通夜 tōngyè all through the night / overnight 通夜郎道
313 1 zhù chopsticks 其俗或士箸
314 1 以此 yǐcǐ hence 以此巴蜀殷富
315 1 liǎng two 獨置南夷夜郎兩縣一都尉
316 1 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 在周為文王師
317 1 商賈 shānggǔ a merchant 巴蜀民或竊出商賈
318 1 行船 xíngchuán to sail a boat / to navigate a boat 足以行船
319 1 同姓 tóngxìng same surname 皆同姓相扶
320 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 滇王始首善
321 1 及至 jízhì up until / by the time that 及至南越反
322 1 廣漢 déyáng Linzhang 廣漢西白馬為武都郡
323 1 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 道塞不通
324 1 封二 fēngèr inside front cover 元封二年
325 1 how can it be that? 楚之先豈有天祿哉
326 1 太守 tài shǒu a governor of a province 殺使者及犍為太守
327 1 to support /to help 皆同姓相扶
328 1 司馬相如 Sīmǎ Xiàngrú Sima Xiangru 蜀人司馬相如亦言西夷邛
329 1 to take / to get / to fetch 取其筰馬
330 1 jiù right away 稍令犍為自葆就
331 1 求道 qiú dào to seek the Dharma 為求道西十餘輩
332 1 to rely on / to depend on 夜郎侯始倚南越
333 1 死者 sǐzhě the dead / the deceased 士罷餓離溼死者甚眾
334 1 lèi kind / type / class / category 皆氐類也
335 1 zhòng heavy 食重萬餘人
336 1 因數 yīnshǔ divisor 弘因數言西南夷害
337 1 residence / dwelling 言居大夏時見蜀布
338 1 è to be hungry 士罷餓離溼死者甚眾
339 1 qiáng strong / powerful 誠以漢之彊
340 1 罪人 zuìrén a sinner 漢乃發巴蜀罪人嘗擊南越者八校尉擊破之
341 1 萬人 wàn rén ten thousand people / all the people / everybody 其眾數萬人
342 1 zāi exclamatory particle 楚之先豈有天祿哉
343 1 建元 Jiàn Yuán Jian Yuan reign 建元六年
344 1 財物 cái wù money and goods / property 南越以財物役屬夜郎
345 1 殷富 yīnfù well off / prosperous 以此巴蜀殷富
346 1 擊破 jīpò to attack and defeat 漢乃發巴蜀罪人嘗擊南越者八校尉擊破之
347 1 其外 qíwài besides 其外西自同師以東
348 1 yǐn to lead / to guide 即引兵還
349 1 service 南越以財物役屬夜郎
350 1 wàn ten thousand 可得十餘萬
351 1 列傳 lièzhuàn a historical biography 西南夷列傳
352 1 nán difficult / arduous / hard 滇王離難西南夷
353 1 shì to look at / to see 使公孫弘往視問焉
354 1 to move / to shift / to remove 或移徙
355 1 according to 是時方筑朔方以據河逐胡
356 1 kěn to agree / to consent / to be willing 未肯聽
357 1 tuí bear 此皆魋結
358 1 máo flowing hair of a young child 髦牛
359 1 國道 guódào national highway 身毒國道便近
360 1 不便 bùbiàn inconvenient / inappropriate / unsuitable / short of cash 言其不便
361 1 將軍 jiāngjūn a general 使將軍莊蹻將兵循江上
362 1 西北 xīběi northwest 道西北牂柯
363 1 to raise animals 隨畜遷徙
364 1 easy / simple 易甚
365 1 shuò first day of the lunar month 是時方筑朔方以據河逐胡
366 1 Wèn Wen River 冄駹為汶山郡
367 1 zhuān to monopolize / to take sole possession 專力事匈奴
368 1 a room 南越王黃屋左纛
369 1 I / me / my 漢孰與我大
370 1 shòu to hunt 及元狩元年
371 1 有身 yǒushēn to be pregnant 或聞邛西可二千里有身毒國
372 1 shàng still / yet / to value 唯楚苗裔尚有滇王
373 1 clothes / dress / garment 變服
374 1 xún to follow / to adhere to / to abide by 使將軍莊蹻將兵循江上
375 1 shí real / true 實一州主也
376 1 qiān one thousand 將千人
377 1 hòu to wait 秦滅諸候
378 1 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 夜郎旁小邑皆貪漢繒帛
379 1 zhèn to flap 冄駹皆振恐
380 1 biān to edit / to compile / to write / to compose 皆編發
381 1 Yǐng Ying 東越殺王郢以報
382 1 no 秏費無功
383 1 duān to carry 然南夷之端
384 1 楚莊王 Chǔ Zhuāng Gōng Duke Zhuang of Chu 故楚莊王苗裔也
385 1 néng can / able 莫能通身毒國
386 1 bǎi cypress / cedar 柏始昌
387 1 不知 bùzhī do not know 不知漢廣大
388 1 yòu again / also 西南夷又數反
389 1 shuāi to weaken / to decline 及周之衰
390 1 tóng a page / a boy servant 僰僮
391 1 zhì to rule / to govern / to manage / to control 發巴蜀卒治道
392 1 zhōng end / finish / conclusion 終不能有也
393 1 to shut / to close 皆閉昆明
394 1 xiǎn dangerous 以為漢道險
395 1 御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary 及弘為御史大夫
396 1 hòu thick 蒙厚賜
397 1 meaning / sense 上使馳義侯因犍為發南夷兵
398 1 xíng to walk / to move 行誅頭蘭
399 1 三百 sān bǎi three hundred 地方三百里
400 1 chù a place / location / a spot / a point 毋常處
401 1 bài to bow / to pay respect to 乃拜蒙為郎中將
402 1 chēng to call / to address 地稱五千里
403 1 蠻夷 Mányí Man people 此皆巴蜀西南外蠻夷也
404 1 kāi to open 皆棄此國而開蜀故徼
405 1 xiǎo xiao 恢因兵威使番陽令唐蒙風指曉南越
406 1 dào a big banner / a feather banner or fan 南越王黃屋左纛
407 1 qiān to damage / to be defective 騫因盛言大夏在漢西南
408 1 táng Tang Dynasty 恢因兵威使番陽令唐蒙風指曉南越
409 1 豫章 yùzhāng Yuzhang 豫章往
410 1 to assemble / to meet together 有邑聚
411 1 五千 wǔ qiān five thousand 地稱五千里
412 1 wèi Eighth earthly branch 未肯聽
413 1 平地 píngdì a plain 旁平地
414 1 hòu after / later 南越破後
415 1 東南 dōngnán southeast 從東南身毒國
416 1 slightly / rather / quite 諸此國頗置吏焉
417 1 niú an ox / a cow / a bull 髦牛
418 1 有利 yǒulì advantageous / favorable 有利無害
419 1 piāo swift / nimble 剽分二方
420 1 kāo end of spine / buttocks / sacrum 秏費無功
421 1 欲歸 yù guī wanted to go home 欲歸報
422 1 liù six 建元六年
423 1 a plow 筰都為沈犁郡
424 1 以北 yǐběi north 自滇以北君長以什數
425 1 東北 dōngběi northeast 其旁東北有勞寖
426 1 poison / venom 或聞邛西可二千里有身毒國
427 1 jīn today / modern / present / current / this / now 今以長沙
428 1 繒帛 zēngbó silk 夜郎旁小邑皆貪漢繒帛
429 1 promptly / right away / immediately 即引兵還
430 1 ruò weak 旁國虜其老弱
431 1 有勞 yǒuláo to thank you for your trouble 其旁東北有勞寖
432 1 精兵 jīng bīng crack troops 竊聞夜郎所有精兵
433 1 cotton cloth / textiles / linen 言居大夏時見蜀布
434 1 說上 shuōshàng to say / to speak / to talk 蒙乃上書說上曰
435 1 to allow / to permit 上許之
436 1 dāng to be / to act as / to serve as 當是時
437 1 chǐ chi / a Chinese foot / a foot 秦時常頞略通五尺道
438 1 to float / to drift / to waft 浮船牂柯江
439 1 láng a minister / an official 通夜郎道
440 1 zuǒ left 南越王黃屋左纛
441 1 náng bread (Persian naan) 戍轉相馕
442 1 fèi fee / expenses 秏費無功
443 1 zhù to build / to construct 是時方筑朔方以據河逐胡
444 1 huáng yellow 南越王黃屋左纛
445 1 seven 卒為七郡
446 1 elm 北至楪榆
447 1 大行 dàxíng extensive cultivation 大行王恢擊東越
448 1 xià next 出番禺城下
449 1 chí to grasp / to hold 多持竊出市夜郎
450 1 jiāo to steal 皆棄此國而開蜀故徼
451 1 耕田 gēngtián to cultivate soil / to till fields 耕田
452 1 to admire 慕中國
453 1 jiàng to descend / to fall / to drop 舉國降
454 1 jié to bond / to tie / to bind 此皆魋結
455 1 fēng to seal / to close off 封楚
456 1 水道 shuǐdào an aqueduct / a sewer 水道多絕
457 1 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 皆棄此國而開蜀故徼
458 1 fēn to separate / to divide into parts 剽分二方

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
bǎi
 1. cypress / cedar
 2. Berlin
 3. Bai
巴蜀 Bāshǔ
 1. Bashu
 2. Bashu
Bo people
博望 Bówàn Bowang
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长沙 長沙 Chángshā Changsha
楚庄王 楚莊王 Chǔ Zhuāng Gōng Duke Zhuang of Chu
道指 dào zhǐ Dow Jones industrial average
大夏 Dàxià Bactria
广汉 廣漢 déyáng Linzhang
diān Yunnan
滇池 Diānchí Dianchi
公孙 公孫 Gōngsūn Gongsun
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
建元 Jiàn Yuán
 1. Jian Yuan reign
 2. Jian Yuan reign
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
犍为 犍為 jiānwèi Qianwei
昆明 Kūnmíng Kunming
南越 Nányuè Nanyue
番禺 Pānyú Panyu
qiāng
 1. Qiang [people]
 2. Qiang
黔中 qiánzhōng Qianzhong
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
身毒 Shēndú the Indian subcontinent
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
司马相如 司馬相如 Sīmǎ Xiàngrú Sima Xiangru
遂平 suìpíng Suiping
太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe
Wèn Wen River
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
武都 wǔdōu Wudu
夜郎 yèláng Yelang
Yǐng Ying
益州 Yìzhōu Yizhou
御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary
豫章 yùzhāng Yuzhang
张骞 張騫 zhāng Qiān Zhang Qian
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English