Glossary and Vocabulary for Book of Liang 梁書, 卷六 本紀第六 敬帝 Volume 6: Emperor Jing

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 61 zhī to go 遣吳興太守裴之橫與戰
2 61 zhī to arrive; to go 遣吳興太守裴之橫與戰
3 61 zhī is 遣吳興太守裴之橫與戰
4 61 zhī to use 遣吳興太守裴之橫與戰
5 61 zhī Zhi 遣吳興太守裴之橫與戰
6 47 wéi to act as; to serve 出爲平南將軍
7 47 wéi to change into; to become 出爲平南將軍
8 47 wéi to be; is 出爲平南將軍
9 47 wéi to do 出爲平南將軍
10 47 wèi to support; to help 出爲平南將軍
11 47 wéi to govern 出爲平南將軍
12 34 將軍 jiāngjūn a general 出爲平南將軍
13 34 將軍 jiāngjūn to capture the enemy; check 出爲平南將軍
14 31 to use; to grasp 以帝爲太宰
15 31 to rely on 以帝爲太宰
16 31 to regard 以帝爲太宰
17 31 to be able to 以帝爲太宰
18 31 to order; to command 以帝爲太宰
19 31 used after a verb 以帝爲太宰
20 31 a reason; a cause 以帝爲太宰
21 31 Israel 以帝爲太宰
22 31 Yi 以帝爲太宰
23 30 刺史 cìshǐ Regional Inspector 江州刺史
24 30 wáng Wang 封晉安王
25 30 wáng a king 封晉安王
26 30 wáng Kangxi radical 96 封晉安王
27 30 wàng to be king; to rule 封晉安王
28 30 wáng a prince; a duke 封晉安王
29 30 wáng grand; great 封晉安王
30 30 wáng to treat with the ceremony due to a king 封晉安王
31 30 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 封晉安王
32 30 wáng the head of a group or gang 封晉安王
33 30 wáng the biggest or best of a group 封晉安王
34 22 zhōu a state; a province 湘州刺史蕭循爲太尉
35 22 zhōu a unit of 2,500 households 湘州刺史蕭循爲太尉
36 22 zhōu a prefecture 湘州刺史蕭循爲太尉
37 22 zhōu a country 湘州刺史蕭循爲太尉
38 22 zhōu an island 湘州刺史蕭循爲太尉
39 22 zhōu Zhou 湘州刺史蕭循爲太尉
40 22 zhōu autonomous prefecture 湘州刺史蕭循爲太尉
41 22 zhōu a country 湘州刺史蕭循爲太尉
42 22 chén Chen 司空南徐州刺史陳霸先定議
43 22 chén Chen of the Southern dynasties 司空南徐州刺史陳霸先定議
44 22 chén to arrange 司空南徐州刺史陳霸先定議
45 22 chén to display; to exhibit 司空南徐州刺史陳霸先定議
46 22 chén to narrate; to state; to explain 司空南徐州刺史陳霸先定議
47 22 chén stale 司空南徐州刺史陳霸先定議
48 22 chén Chen princedom of the Zhou dynasty 司空南徐州刺史陳霸先定議
49 22 chén aged [wine]; matured 司空南徐州刺史陳霸先定議
50 22 chén a path to a residence 司空南徐州刺史陳霸先定議
51 22 zhèn a battle; a battle array 司空南徐州刺史陳霸先定議
52 19 to go; to 司徒陸法和以郢州附于齊
53 19 to rely on; to depend on 司徒陸法和以郢州附于齊
54 19 Yu 司徒陸法和以郢州附于齊
55 19 a crow 司徒陸法和以郢州附于齊
56 18 xiāo mournful; dejected 湘州刺史蕭循爲太尉
57 18 xiāo Xiao 湘州刺史蕭循爲太尉
58 18 xiāo common artemisia 湘州刺史蕭循爲太尉
59 18 xiāo sighing of wind 湘州刺史蕭循爲太尉
60 18 xiāo solemn; respectful 湘州刺史蕭循爲太尉
61 17 even; equal; uniform 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
62 17 Kangxi radical 210 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
63 17 Qi Dynasty 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
64 17 State of Qi 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
65 17 to arrange 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
66 17 agile; nimble 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
67 17 navel 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
68 17 to rise; to ascend 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
69 17 chopped meat or vegetables 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
70 17 to blend ingredients 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
71 17 to delimit; to distinguish 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
72 17 the lower part of a garment 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
73 17 broomcorn millet 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
74 17 zhāi to fast 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
75 17 to level with 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
76 17 all present; all ready 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
77 17 Qi 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
78 17 alike; similar; identical; same 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
79 17 an alloy 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
80 17 jūn army; military 攻信武將軍陳蒨於長城
81 17 jūn soldiers; troops 攻信武將軍陳蒨於長城
82 17 jūn an organized collective 攻信武將軍陳蒨於長城
83 17 jūn to garrison; to stay an an encampment 攻信武將軍陳蒨於長城
84 17 jūn a garrison 攻信武將軍陳蒨於長城
85 17 jūn a front 攻信武將軍陳蒨於長城
86 17 jūn penal miltary service 攻信武將軍陳蒨於長城
87 17 jūn to organize troops 攻信武將軍陳蒨於長城
88 17 hóu marquis; lord 封興梁侯
89 17 hóu a target in archery 封興梁侯
90 16 infix potential marker 王室不造
91 14 司空 sīkōng Minster of Land and Water 司空南徐州刺史陳霸先定議
92 14 司空 Sīkōng Sikong 司空南徐州刺史陳霸先定議
93 14 xiān first 司空南徐州刺史陳霸先定議
94 14 xiān early; prior; former 司空南徐州刺史陳霸先定議
95 14 xiān to go forward; to advance 司空南徐州刺史陳霸先定議
96 14 xiān to attach importance to; to value 司空南徐州刺史陳霸先定議
97 14 xiān to start 司空南徐州刺史陳霸先定議
98 14 xiān ancestors; forebears 司空南徐州刺史陳霸先定議
99 14 xiān before; in front 司空南徐州刺史陳霸先定議
100 14 xiān fundamental; basic 司空南徐州刺史陳霸先定議
101 14 xiān Xian 司空南徐州刺史陳霸先定議
102 14 xiān ancient; archaic 司空南徐州刺史陳霸先定議
103 14 xiān super 司空南徐州刺史陳霸先定議
104 14 xiān deceased 司空南徐州刺史陳霸先定議
105 14 Qi 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
106 13 xu 南徐二州刺史司空如故
107 13 Xu 南徐二州刺史司空如故
108 13 Xuzhou 南徐二州刺史司空如故
109 12 zhèn town 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
110 12 zhèn to press down; to pressure; to suppress 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
111 12 zhèn to pacify; to quell 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
112 12 zhèn market place 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
113 12 zhèn to cool down 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
114 12 zhèn to defend 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
115 12 zhèn most important 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
116 12 zhèn Saturn 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
117 12 zhèn to ward off evil 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
118 12 to rule by force; to usurp; to master 司空南徐州刺史陳霸先定議
119 12 hegemon; overlord 司空南徐州刺史陳霸先定議
120 12 to prevail; to surpass 司空南徐州刺史陳霸先定議
121 12 a sliver of moon; moonlight 司空南徐州刺史陳霸先定議
122 12 Hegemon 司空南徐州刺史陳霸先定議
123 12 Ba [river] 司空南徐州刺史陳霸先定議
124 12 to control; to master 司空南徐州刺史陳霸先定議
125 12 jìn to enter 進太尉蕭循爲太保
126 12 jìn to advance 進太尉蕭循爲太保
127 12 ér Kangxi radical 126 而泗水餘瀾
128 12 ér as if; to seem like 而泗水餘瀾
129 12 néng can; able 而泗水餘瀾
130 12 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而泗水餘瀾
131 12 ér to arrive; up to 而泗水餘瀾
132 11 qiǎn to send; to dispatch 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
133 11 qiǎn to banish; to exile 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
134 11 qiǎn to release 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
135 11 qiǎn to divorce 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
136 11 qiǎn to eliminate 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
137 11 qiǎn to cause 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
138 11 qiǎn to use; to apply 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
139 11 qiàn to bring to a grave 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
140 11 hào number 揚州刺史張彪進號征東大將軍
141 11 háo to yell; to howl 揚州刺史張彪進號征東大將軍
142 11 hào a name 揚州刺史張彪進號征東大將軍
143 11 hào an art name; an alias; an alternative name 揚州刺史張彪進號征東大將軍
144 11 hào a mark; a signal; a sign 揚州刺史張彪進號征東大將軍
145 11 hào a size 揚州刺史張彪進號征東大將軍
146 11 hào a date; a day of the month 揚州刺史張彪進號征東大將軍
147 11 hào to make a mark 揚州刺史張彪進號征東大將軍
148 11 hào to examine a pulse 揚州刺史張彪進號征東大將軍
149 11 hào an order; a command 揚州刺史張彪進號征東大將軍
150 11 hào a store; a shop; a busienss 揚州刺史張彪進號征東大將軍
151 11 hào a kind; a type 揚州刺史張彪進號征東大將軍
152 11 hào a horn; a trumpet 揚州刺史張彪進號征東大將軍
153 11 hào a bugle call 揚州刺史張彪進號征東大將軍
154 11 hào to beckon; to call 揚州刺史張彪進號征東大將軍
155 11 hào to command; to order 揚州刺史張彪進號征東大將軍
156 11 hào to assert 揚州刺史張彪進號征東大將軍
157 11 hào to address 揚州刺史張彪進號征東大將軍
158 11 háo to sob; to cry 揚州刺史張彪進號征東大將軍
159 11 dōng east 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
160 11 dōng master; host 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
161 11 dōng Dong 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
162 10 tóng like; same; similar 儀同三司
163 10 tóng to be the same 儀同三司
164 10 tòng an alley; a lane 儀同三司
165 10 tóng to do something for somebody 儀同三司
166 10 tóng Tong 儀同三司
167 10 tóng to meet; to gather together; to join with 儀同三司
168 10 tóng to be unified 儀同三司
169 10 tóng to approve; to endorse 儀同三司
170 10 tóng peace; harmony 儀同三司
171 10 tóng an agreement 儀同三司
172 10 jùn a commandery; a prefecture 封建安郡公
173 10 jùn Jun 封建安郡公
174 10 nán south 司空南徐州刺史陳霸先定議
175 10 nán nan 司空南徐州刺史陳霸先定議
176 10 nán southern part 司空南徐州刺史陳霸先定議
177 10 nán southward 司空南徐州刺史陳霸先定議
178 10 ān calm; still; quiet; peaceful 封建安郡公
179 10 ān to calm; to pacify 封建安郡公
180 10 ān safe; secure 封建安郡公
181 10 ān comfortable; happy 封建安郡公
182 10 ān to find a place for 封建安郡公
183 10 ān to install; to fix; to fit 封建安郡公
184 10 ān to be content 封建安郡公
185 10 ān to cherish 封建安郡公
186 10 ān to bestow; to confer 封建安郡公
187 10 ān amphetamine 封建安郡公
188 10 ān ampere 封建安郡公
189 10 ān to add; to submit 封建安郡公
190 10 ān to reside; to live at 封建安郡公
191 10 ān to be used to; to be familiar with 封建安郡公
192 10 ān an 封建安郡公
193 9 zhì Kangxi radical 133 至自尋陽
194 9 zhì to arrive 至自尋陽
195 9 apparatus 儀同三司
196 9 a rite; a ceremony 儀同三司
197 9 appearance; demeanor 儀同三司
198 9 a gift 儀同三司
199 9 a norm; a standard 儀同三司
200 9 to admire 儀同三司
201 9 embellishment 儀同三司
202 9 formal dress 儀同三司
203 9 an analogue; a match 儀同三司
204 9 to be inclined; to trend 儀同三司
205 9 to watch 儀同三司
206 9 to come 儀同三司
207 9 Yi 儀同三司
208 9 big; huge; large 大恥未雪
209 9 Kangxi radical 37 大恥未雪
210 9 great; major; important 大恥未雪
211 9 size 大恥未雪
212 9 old 大恥未雪
213 9 oldest; earliest 大恥未雪
214 9 adult 大恥未雪
215 9 dài an important person 大恥未雪
216 9 senior 大恥未雪
217 9 míng bright; luminous; brilliant 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
218 9 míng Ming 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
219 9 míng Ming Dynasty 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
220 9 míng obvious; explicit; clear 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
221 9 míng intelligent; clever; perceptive 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
222 9 míng to illuminate; to shine 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
223 9 míng consecrated 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
224 9 míng to understand; to comprehend 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
225 9 míng to explain; to clarify 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
226 9 míng Souther Ming; Later Ming 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
227 9 míng the world; the human world; the world of the living 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
228 9 míng eyesight; vision 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
229 9 míng a god; a spirit 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
230 9 míng fame; renown 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
231 9 míng open; public 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
232 9 míng clear 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
233 9 míng to become proficient 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
234 9 míng to be proficient 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
235 9 míng virtuous 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
236 9 míng open and honest 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
237 9 míng clean; neat 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
238 9 míng remarkable; outstanding; notable 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
239 9 míng next; afterwards 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
240 9 míng positive 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
241 9 suǒ a few; various; some 播越非所
242 9 suǒ a place; a location 播越非所
243 9 suǒ indicates a passive voice 播越非所
244 9 suǒ an ordinal number 播越非所
245 9 suǒ meaning 播越非所
246 9 suǒ garrison 播越非所
247 8 flourishing; prosperous 廣州刺史蕭勃爲司徒
248 8 changing color 廣州刺史蕭勃爲司徒
249 8 ocean spray 廣州刺史蕭勃爲司徒
250 8 fēng to seal; to close off 封興梁侯
251 8 fēng Feng 封興梁侯
252 8 fēng to confer; to grant 封興梁侯
253 8 fēng an envelope 封興梁侯
254 8 fēng a border; a boundary 封興梁侯
255 8 fēng to prohibit 封興梁侯
256 8 fēng to limit 封興梁侯
257 8 fēng to make an earth mound 封興梁侯
258 8 fēng to increase 封興梁侯
259 8 to attack by surprise 襲殺王僧辯
260 8 to inherit 襲殺王僧辯
261 8 clothes of the dead 襲殺王僧辯
262 8 Xi 襲殺王僧辯
263 8 to put on clothes for the dead 襲殺王僧辯
264 8 to put on an extra coat 襲殺王僧辯
265 8 to wear; to put on 襲殺王僧辯
266 8 to repeat 襲殺王僧辯
267 8 to continue as before 襲殺王僧辯
268 8 to rush at 襲殺王僧辯
269 8 bìng to combine; to amalgamate 並放還北
270 8 bìng to combine 並放還北
271 8 bìng to resemble; to be like 並放還北
272 8 bìng to stand side-by-side 並放還北
273 8 bīng Taiyuan 並放還北
274 8 bìng equally; both; together 並放還北
275 8 to produce; to give birth to; to breed 遣晉陵太守周文育率軍援長城
276 8 to educate; to train 遣晉陵太守周文育率軍援長城
277 8 to raise; to nurture 遣晉陵太守周文育率軍援長城
278 8 Yu 遣晉陵太守周文育率軍援長城
279 8 nián year 太清三年
280 8 nián New Year festival 太清三年
281 8 nián age 太清三年
282 8 nián life span; life expectancy 太清三年
283 8 nián an era; a period 太清三年
284 8 nián a date 太清三年
285 8 nián time; years 太清三年
286 8 nián harvest 太清三年
287 8 nián annual; every year 太清三年
288 8 三司 sān sī three offices 儀同三司
289 8 Kangxi radical 132 至自尋陽
290 8 Zi 至自尋陽
291 8 a nose 至自尋陽
292 8 the beginning; the start 至自尋陽
293 8 origin 至自尋陽
294 8 to employ; to use 至自尋陽
295 8 to be 至自尋陽
296 8 biāo stripes; streaks; veins 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
297 8 biāo a tiger cub 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
298 8 biāo clear; apparent 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
299 8 zhào an imperial decree 詔曰
300 8 zhào to decree; to proclaim; to tell 詔曰
301 8 zài to carry; to convey; to load; to hold 今墜命載新
302 8 zài to record in writing 今墜命載新
303 8 zǎi to ride 今墜命載新
304 8 zài to receive 今墜命載新
305 8 zài to fill 今墜命載新
306 7 gōng public; common; state-owned 封建安郡公
307 7 gōng official 封建安郡公
308 7 gōng male 封建安郡公
309 7 gōng duke; lord 封建安郡公
310 7 gōng fair; equitable 封建安郡公
311 7 gōng Mr.; mister 封建安郡公
312 7 gōng father-in-law 封建安郡公
313 7 gōng form of address; your honor 封建安郡公
314 7 gōng accepted; mutual 封建安郡公
315 7 gōng metric 封建安郡公
316 7 gōng to release to the public 封建安郡公
317 7 gōng the common good 封建安郡公
318 7 gōng to divide equally 封建安郡公
319 7 gōng Gong 封建安郡公
320 7 尚書 shàng Shū Book of Documents; Book of History; Shangshu 錄尚書
321 7 尚書 shàngshū a high official 錄尚書
322 7 meaning; sense 司空陳霸先舉義
323 7 justice; right action; righteousness 司空陳霸先舉義
324 7 artificial; man-made; fake 司空陳霸先舉義
325 7 chivalry; generosity 司空陳霸先舉義
326 7 just; righteous 司空陳霸先舉義
327 7 adopted 司空陳霸先舉義
328 7 a relationship 司空陳霸先舉義
329 7 volunteer 司空陳霸先舉義
330 7 something suitable 司空陳霸先舉義
331 7 a martyr 司空陳霸先舉義
332 7 a law 司空陳霸先舉義
333 7 Yi 司空陳霸先舉義
334 7 běn to be one's own 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
335 7 běn origin; source; root; foundation; basis 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
336 7 běn the roots of a plant 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
337 7 běn capital 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
338 7 běn main; central; primary 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
339 7 běn according to 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
340 7 běn a version; an edition 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
341 7 běn a memorial [presented to the emperor] 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
342 7 běn a book 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
343 7 běn trunk of a tree 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
344 7 běn to investigate the root of 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
345 7 běn a manuscript for a play 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
346 7 běn Ben 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
347 7 kāi to open 開府儀同三司
348 7 kāi Kai 開府儀同三司
349 7 kāi to hold an event 開府儀同三司
350 7 kāi to drive; to operate 開府儀同三司
351 7 kāi to boil 開府儀同三司
352 7 kāi to melt 開府儀同三司
353 7 kāi to come loose; to break open 開府儀同三司
354 7 kāi to depart; to move 開府儀同三司
355 7 kāi to write 開府儀同三司
356 7 kāi to issue 開府儀同三司
357 7 kāi to lift restrictions 開府儀同三司
358 7 kāi indicates expansion or continuation of a process 開府儀同三司
359 7 kāi to switch on 開府儀同三司
360 7 kāi to run; to set up 開府儀同三司
361 7 kāi to fire 開府儀同三司
362 7 kāi to eat 開府儀同三司
363 7 kāi to clear 開府儀同三司
364 7 kāi to divide 開府儀同三司
365 7 kāi a division of standard size paper 開府儀同三司
366 7 kāi to develop land; to reclaim land 開府儀同三司
367 7 kāi to reveal; to display 開府儀同三司
368 7 kāi to inspire 開府儀同三司
369 7 zhāng Zhang 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
370 7 zhāng to open; to draw [a bow] 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
371 7 zhāng idea; thought 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
372 7 zhāng to fix strings 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
373 7 zhāng to unfold; to unroll; to stretch 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
374 7 zhāng to boast; to exaggerate 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
375 7 zhāng to expand; to magnify 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
376 7 zhāng to display; to exhibit; to publish 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
377 7 zhāng to catch animals with a net 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
378 7 zhāng to spy on; to look 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
379 7 zhāng large 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
380 7 zhàng swollen 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
381 7 zhāng Zhang [constellation] 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
382 7 zhāng to open a new business 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
383 7 zhāng to fear 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
384 7 èr two 邑二千戶
385 7 èr Kangxi radical 7 邑二千戶
386 7 èr second 邑二千戶
387 7 èr twice; double; di- 邑二千戶
388 7 èr more than one kind 邑二千戶
389 7 emperor; supreme ruler 敬帝
390 7 the ruler of Heaven 敬帝
391 7 a god 敬帝
392 7 imperialism 敬帝
393 7 司徒 sītú Situ 廣州刺史蕭勃爲司徒
394 7 司徒 sītú minister of education; director of instruction 廣州刺史蕭勃爲司徒
395 7 can; may; permissible 可改承聖四年爲紹泰元年
396 7 to approve; to permit 可改承聖四年爲紹泰元年
397 7 to be worth 可改承聖四年爲紹泰元年
398 7 to suit; to fit 可改承聖四年爲紹泰元年
399 7 khan 可改承聖四年爲紹泰元年
400 7 to recover 可改承聖四年爲紹泰元年
401 7 to act as 可改承聖四年爲紹泰元年
402 7 to be worth; to deserve 可改承聖四年爲紹泰元年
403 7 used to add emphasis 可改承聖四年爲紹泰元年
404 7 beautiful 可改承聖四年爲紹泰元年
405 7 Ke 可改承聖四年爲紹泰元年
406 7 yuē approximately 南豫州刺史任約進號征南大將軍
407 7 yuē a treaty; an agreement; a covenant 南豫州刺史任約進號征南大將軍
408 7 yuē to arrange; to make an appointment 南豫州刺史任約進號征南大將軍
409 7 yuē vague; indistinct 南豫州刺史任約進號征南大將軍
410 7 yuē to invite 南豫州刺史任約進號征南大將軍
411 7 yuē to reduce a fraction 南豫州刺史任約進號征南大將軍
412 7 yuē to restrain; to restrict; to control 南豫州刺史任約進號征南大將軍
413 7 yuē frugal; economical; thrifty 南豫州刺史任約進號征南大將軍
414 7 yuē brief; simple 南豫州刺史任約進號征南大將軍
415 7 yuē an appointment 南豫州刺史任約進號征南大將軍
416 7 yuē to envelop; to shroud 南豫州刺史任約進號征南大將軍
417 7 yuē a rope 南豫州刺史任約進號征南大將軍
418 7 yuē to tie up 南豫州刺史任約進號征南大將軍
419 7 yuē crooked 南豫州刺史任約進號征南大將軍
420 7 yuē to prevent; to block 南豫州刺史任約進號征南大將軍
421 7 yuē destitute; poverty stricken 南豫州刺史任約進號征南大將軍
422 7 yuē base; low 南豫州刺史任約進號征南大將軍
423 7 yuē to prepare 南豫州刺史任約進號征南大將軍
424 7 yuē to plunder 南豫州刺史任約進號征南大將軍
425 7 yuē to envelop; to shroud 南豫州刺史任約進號征南大將軍
426 7 yāo to weigh 南豫州刺史任約進號征南大將軍
427 7 yāo crucial point; key point 南豫州刺史任約進號征南大將軍
428 7 jìng to respect /to honor 敬帝
429 7 jìng gratitude; congratulations 敬帝
430 7 jìng to offer out of politeness or ceremony 敬帝
431 7 jìng a gift given in honor 敬帝
432 7 jìng solemn /serious 敬帝
433 7 jìng to alert /to warn 敬帝
434 7 jìng protocol; courtesy 敬帝
435 7 jìng Jing 敬帝
436 7 fèn to offer; to present 嗣奉洪業
437 7 fèng to receive; to receive with respect 嗣奉洪業
438 7 fèng to believe in 嗣奉洪業
439 7 fèng a display of respect 嗣奉洪業
440 7 fèng to revere 嗣奉洪業
441 7 fèng salary 嗣奉洪業
442 7 fèng to serve 嗣奉洪業
443 7 fèng Feng 嗣奉洪業
444 7 fèng to politely request 嗣奉洪業
445 7 fèng to offer with both hands 嗣奉洪業
446 7 fèng a term of respect 嗣奉洪業
447 7 fèng to help 嗣奉洪業
448 7 an official institution; a state bureau 開府儀同三司
449 7 a prefecture; a prefect 開府儀同三司
450 7 a respectful reference to a residence 開府儀同三司
451 7 a repository 開府儀同三司
452 7 a meeting place 開府儀同三司
453 7 the residence of a high-ranking official; a prefect 開府儀同三司
454 7 Fu 開府儀同三司
455 7 capital city 西都失守
456 7 a city; a metropolis 西都失守
457 7 dōu all 西都失守
458 7 elegant; refined 西都失守
459 7 Du 西都失守
460 7 to establish a capital city 西都失守
461 7 to reside 西都失守
462 7 to total; to tally 西都失守
463 7 Germany 德被蒸民
464 7 virtue; morality; ethics; character 德被蒸民
465 7 kindness; favor 德被蒸民
466 7 conduct; behavior 德被蒸民
467 7 to be grateful 德被蒸民
468 7 heart; intention 德被蒸民
469 7 De 德被蒸民
470 7 potency; natural power 德被蒸民
471 7 wholesome; good 德被蒸民
472 7 yáng sun 至自尋陽
473 7 yáng Yang; male principle 至自尋陽
474 7 yáng positive 至自尋陽
475 7 yáng bright 至自尋陽
476 7 yáng light 至自尋陽
477 7 yáng facing the sun 至自尋陽
478 7 yáng male genitals 至自尋陽
479 7 yáng fake; superficial 至自尋陽
480 7 yáng the south side of a mountain or the north side of a river 至自尋陽
481 7 yáng in relief; protruding 至自尋陽
482 7 yáng overt; open 至自尋陽
483 7 yáng this world; the human world 至自尋陽
484 7 yáng Yang 至自尋陽
485 7 zhòng multitude; crowd 太尉王僧辯率衆出屯姑孰
486 7 zhòng public 太尉王僧辯率衆出屯姑孰
487 7 周文 zhōuwén Zhou Script; Great Seal Script 遣晉陵太守周文育率軍援長城
488 7 嗣徽 sìhuī heritage; the continuation (of a tradition) 譙秦二州刺史徐嗣徽進號征北大將軍
489 7 rèn to bear; to undertake 南豫州刺史任約進號征南大將軍
490 7 rèn to trust to; to rely on 南豫州刺史任約進號征南大將軍
491 7 rèn duty; responsibility 南豫州刺史任約進號征南大將軍
492 7 rèn to allow; to permit 南豫州刺史任約進號征南大將軍
493 7 rèn to appoint 南豫州刺史任約進號征南大將軍
494 7 rén Ren 南豫州刺史任約進號征南大將軍
495 7 rèn to take office 南豫州刺史任約進號征南大將軍
496 7 rén Ren county 南豫州刺史任約進號征南大將軍
497 7 rèn an office; a post 南豫州刺史任約進號征南大將軍
498 7 rèn to be pregnant 南豫州刺史任約進號征南大將軍
499 7 rén crafty and fawning 南豫州刺史任約進號征南大將軍
500 7 yuē to speak; to say 詔曰

Frequencies of all Words

Top 962

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 61 zhī him; her; them; that 遣吳興太守裴之橫與戰
2 61 zhī used between a modifier and a word to form a word group 遣吳興太守裴之橫與戰
3 61 zhī to go 遣吳興太守裴之橫與戰
4 61 zhī this; that 遣吳興太守裴之橫與戰
5 61 zhī genetive marker 遣吳興太守裴之橫與戰
6 61 zhī it 遣吳興太守裴之橫與戰
7 61 zhī in 遣吳興太守裴之橫與戰
8 61 zhī all 遣吳興太守裴之橫與戰
9 61 zhī and 遣吳興太守裴之橫與戰
10 61 zhī however 遣吳興太守裴之橫與戰
11 61 zhī if 遣吳興太守裴之橫與戰
12 61 zhī then 遣吳興太守裴之橫與戰
13 61 zhī to arrive; to go 遣吳興太守裴之橫與戰
14 61 zhī is 遣吳興太守裴之橫與戰
15 61 zhī to use 遣吳興太守裴之橫與戰
16 61 zhī Zhi 遣吳興太守裴之橫與戰
17 47 wèi for; to 出爲平南將軍
18 47 wèi because of 出爲平南將軍
19 47 wéi to act as; to serve 出爲平南將軍
20 47 wéi to change into; to become 出爲平南將軍
21 47 wéi to be; is 出爲平南將軍
22 47 wéi to do 出爲平南將軍
23 47 wèi for 出爲平南將軍
24 47 wèi because of; for; to 出爲平南將軍
25 47 wèi to 出爲平南將軍
26 47 wéi in a passive construction 出爲平南將軍
27 47 wéi forming a rehetorical question 出爲平南將軍
28 47 wéi forming an adverb 出爲平南將軍
29 47 wéi to add emphasis 出爲平南將軍
30 47 wèi to support; to help 出爲平南將軍
31 47 wéi to govern 出爲平南將軍
32 34 將軍 jiāngjūn a general 出爲平南將軍
33 34 將軍 jiāngjūn to capture the enemy; check 出爲平南將軍
34 31 so as to; in order to 以帝爲太宰
35 31 to use; to regard as 以帝爲太宰
36 31 to use; to grasp 以帝爲太宰
37 31 according to 以帝爲太宰
38 31 because of 以帝爲太宰
39 31 on a certain date 以帝爲太宰
40 31 and; as well as 以帝爲太宰
41 31 to rely on 以帝爲太宰
42 31 to regard 以帝爲太宰
43 31 to be able to 以帝爲太宰
44 31 to order; to command 以帝爲太宰
45 31 further; moreover 以帝爲太宰
46 31 used after a verb 以帝爲太宰
47 31 very 以帝爲太宰
48 31 already 以帝爲太宰
49 31 increasingly 以帝爲太宰
50 31 a reason; a cause 以帝爲太宰
51 31 Israel 以帝爲太宰
52 31 Yi 以帝爲太宰
53 30 刺史 cìshǐ Regional Inspector 江州刺史
54 30 wáng Wang 封晉安王
55 30 wáng a king 封晉安王
56 30 wáng Kangxi radical 96 封晉安王
57 30 wàng to be king; to rule 封晉安王
58 30 wáng a prince; a duke 封晉安王
59 30 wáng grand; great 封晉安王
60 30 wáng to treat with the ceremony due to a king 封晉安王
61 30 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 封晉安王
62 30 wáng the head of a group or gang 封晉安王
63 30 wáng the biggest or best of a group 封晉安王
64 22 zhōu a state; a province 湘州刺史蕭循爲太尉
65 22 zhōu a unit of 2,500 households 湘州刺史蕭循爲太尉
66 22 zhōu a prefecture 湘州刺史蕭循爲太尉
67 22 zhōu a country 湘州刺史蕭循爲太尉
68 22 zhōu an island 湘州刺史蕭循爲太尉
69 22 zhōu Zhou 湘州刺史蕭循爲太尉
70 22 zhōu autonomous prefecture 湘州刺史蕭循爲太尉
71 22 zhōu a country 湘州刺史蕭循爲太尉
72 22 chén Chen 司空南徐州刺史陳霸先定議
73 22 chén Chen of the Southern dynasties 司空南徐州刺史陳霸先定議
74 22 chén to arrange 司空南徐州刺史陳霸先定議
75 22 chén to display; to exhibit 司空南徐州刺史陳霸先定議
76 22 chén to narrate; to state; to explain 司空南徐州刺史陳霸先定議
77 22 chén stale 司空南徐州刺史陳霸先定議
78 22 chén Chen princedom of the Zhou dynasty 司空南徐州刺史陳霸先定議
79 22 chén aged [wine]; matured 司空南徐州刺史陳霸先定議
80 22 chén a path to a residence 司空南徐州刺史陳霸先定議
81 22 zhèn a battle; a battle array 司空南徐州刺史陳霸先定議
82 19 in; at 司徒陸法和以郢州附于齊
83 19 in; at 司徒陸法和以郢州附于齊
84 19 in; at; to; from 司徒陸法和以郢州附于齊
85 19 to go; to 司徒陸法和以郢州附于齊
86 19 to rely on; to depend on 司徒陸法和以郢州附于齊
87 19 to go to; to arrive at 司徒陸法和以郢州附于齊
88 19 from 司徒陸法和以郢州附于齊
89 19 give 司徒陸法和以郢州附于齊
90 19 oppposing 司徒陸法和以郢州附于齊
91 19 and 司徒陸法和以郢州附于齊
92 19 compared to 司徒陸法和以郢州附于齊
93 19 by 司徒陸法和以郢州附于齊
94 19 and; as well as 司徒陸法和以郢州附于齊
95 19 for 司徒陸法和以郢州附于齊
96 19 Yu 司徒陸法和以郢州附于齊
97 19 a crow 司徒陸法和以郢州附于齊
98 19 whew; wow 司徒陸法和以郢州附于齊
99 18 xiāo mournful; dejected 湘州刺史蕭循爲太尉
100 18 xiāo Xiao 湘州刺史蕭循爲太尉
101 18 xiāo common artemisia 湘州刺史蕭循爲太尉
102 18 xiāo sighing of wind 湘州刺史蕭循爲太尉
103 18 xiāo solemn; respectful 湘州刺史蕭循爲太尉
104 17 even; equal; uniform 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
105 17 Kangxi radical 210 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
106 17 Qi Dynasty 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
107 17 State of Qi 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
108 17 to arrange 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
109 17 altogether; simultaneously 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
110 17 agile; nimble 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
111 17 navel 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
112 17 to rise; to ascend 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
113 17 chopped meat or vegetables 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
114 17 to blend ingredients 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
115 17 to delimit; to distinguish 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
116 17 the lower part of a garment 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
117 17 broomcorn millet 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
118 17 zhāi to fast 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
119 17 to level with 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
120 17 all present; all ready 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
121 17 Qi 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
122 17 alike; similar; identical; same 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
123 17 an alloy 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
124 17 jūn army; military 攻信武將軍陳蒨於長城
125 17 jūn soldiers; troops 攻信武將軍陳蒨於長城
126 17 jūn an organized collective 攻信武將軍陳蒨於長城
127 17 jūn to garrison; to stay an an encampment 攻信武將軍陳蒨於長城
128 17 jūn a garrison 攻信武將軍陳蒨於長城
129 17 jūn a front 攻信武將軍陳蒨於長城
130 17 jūn penal miltary service 攻信武將軍陳蒨於長城
131 17 jūn to organize troops 攻信武將軍陳蒨於長城
132 17 hóu marquis; lord 封興梁侯
133 17 hóu a target in archery 封興梁侯
134 16 not; no 王室不造
135 16 expresses that a certain condition cannot be acheived 王室不造
136 16 as a correlative 王室不造
137 16 no (answering a question) 王室不造
138 16 forms a negative adjective from a noun 王室不造
139 16 at the end of a sentence to form a question 王室不造
140 16 to form a yes or no question 王室不造
141 16 infix potential marker 王室不造
142 14 司空 sīkōng Minster of Land and Water 司空南徐州刺史陳霸先定議
143 14 司空 Sīkōng Sikong 司空南徐州刺史陳霸先定議
144 14 xiān first 司空南徐州刺史陳霸先定議
145 14 xiān early; prior; former 司空南徐州刺史陳霸先定議
146 14 xiān to go forward; to advance 司空南徐州刺史陳霸先定議
147 14 xiān to attach importance to; to value 司空南徐州刺史陳霸先定議
148 14 xiān to start 司空南徐州刺史陳霸先定議
149 14 xiān ancestors; forebears 司空南徐州刺史陳霸先定議
150 14 xiān earlier 司空南徐州刺史陳霸先定議
151 14 xiān before; in front 司空南徐州刺史陳霸先定議
152 14 xiān fundamental; basic 司空南徐州刺史陳霸先定議
153 14 xiān Xian 司空南徐州刺史陳霸先定議
154 14 xiān ancient; archaic 司空南徐州刺史陳霸先定議
155 14 xiān super 司空南徐州刺史陳霸先定議
156 14 xiān deceased 司空南徐州刺史陳霸先定議
157 14 his; hers; its; theirs 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
158 14 to add emphasis 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
159 14 used when asking a question in reply to a question 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
160 14 used when making a request or giving an order 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
161 14 he; her; it; them 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
162 14 probably; likely 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
163 14 will 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
164 14 may 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
165 14 if 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
166 14 or 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
167 14 Qi 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
168 13 xu 南徐二州刺史司空如故
169 13 slowly; gently 南徐二州刺史司空如故
170 13 Xu 南徐二州刺史司空如故
171 13 Xuzhou 南徐二州刺史司空如故
172 12 zhèn town 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
173 12 zhèn to press down; to pressure; to suppress 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
174 12 zhèn to pacify; to quell 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
175 12 zhèn market place 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
176 12 zhèn to cool down 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
177 12 zhèn completely; fully 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
178 12 zhèn to defend 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
179 12 zhèn most important 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
180 12 zhèn Saturn 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
181 12 zhèn regularly 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
182 12 zhèn to ward off evil 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
183 12 to rule by force; to usurp; to master 司空南徐州刺史陳霸先定議
184 12 hegemon; overlord 司空南徐州刺史陳霸先定議
185 12 to prevail; to surpass 司空南徐州刺史陳霸先定議
186 12 a sliver of moon; moonlight 司空南徐州刺史陳霸先定議
187 12 Hegemon 司空南徐州刺史陳霸先定議
188 12 Ba [river] 司空南徐州刺史陳霸先定議
189 12 to control; to master 司空南徐州刺史陳霸先定議
190 12 jìn to enter 進太尉蕭循爲太保
191 12 jìn to advance 進太尉蕭循爲太保
192 12 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而泗水餘瀾
193 12 ér Kangxi radical 126 而泗水餘瀾
194 12 ér you 而泗水餘瀾
195 12 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而泗水餘瀾
196 12 ér right away; then 而泗水餘瀾
197 12 ér but; yet; however; while; nevertheless 而泗水餘瀾
198 12 ér if; in case; in the event that 而泗水餘瀾
199 12 ér therefore; as a result; thus 而泗水餘瀾
200 12 ér how can it be that? 而泗水餘瀾
201 12 ér so as to 而泗水餘瀾
202 12 ér only then 而泗水餘瀾
203 12 ér as if; to seem like 而泗水餘瀾
204 12 néng can; able 而泗水餘瀾
205 12 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而泗水餘瀾
206 12 ér me 而泗水餘瀾
207 12 ér to arrive; up to 而泗水餘瀾
208 12 ér possessive 而泗水餘瀾
209 11 qiǎn to send; to dispatch 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
210 11 qiǎn to banish; to exile 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
211 11 qiǎn to release 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
212 11 qiǎn to divorce 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
213 11 qiǎn to eliminate 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
214 11 qiǎn to cause 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
215 11 qiǎn to use; to apply 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
216 11 qiàn to bring to a grave 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
217 11 hào number 揚州刺史張彪進號征東大將軍
218 11 hào a unit 揚州刺史張彪進號征東大將軍
219 11 háo to yell; to howl 揚州刺史張彪進號征東大將軍
220 11 hào a name 揚州刺史張彪進號征東大將軍
221 11 hào an art name; an alias; an alternative name 揚州刺史張彪進號征東大將軍
222 11 hào a mark; a signal; a sign 揚州刺史張彪進號征東大將軍
223 11 hào a size 揚州刺史張彪進號征東大將軍
224 11 hào a date; a day of the month 揚州刺史張彪進號征東大將軍
225 11 hào to make a mark 揚州刺史張彪進號征東大將軍
226 11 hào to examine a pulse 揚州刺史張彪進號征東大將軍
227 11 hào an order; a command 揚州刺史張彪進號征東大將軍
228 11 hào a store; a shop; a busienss 揚州刺史張彪進號征東大將軍
229 11 hào a kind; a type 揚州刺史張彪進號征東大將軍
230 11 hào a unit 揚州刺史張彪進號征東大將軍
231 11 hào a horn; a trumpet 揚州刺史張彪進號征東大將軍
232 11 hào a bugle call 揚州刺史張彪進號征東大將軍
233 11 hào to beckon; to call 揚州刺史張彪進號征東大將軍
234 11 hào to command; to order 揚州刺史張彪進號征東大將軍
235 11 hào to assert 揚州刺史張彪進號征東大將軍
236 11 hào to address 揚州刺史張彪進號征東大將軍
237 11 háo to sob; to cry 揚州刺史張彪進號征東大將軍
238 11 dōng east 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
239 11 dōng master; host 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
240 11 dōng Dong 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
241 10 tóng like; same; similar 儀同三司
242 10 tóng simultaneously; coincide 儀同三司
243 10 tóng together 儀同三司
244 10 tóng together 儀同三司
245 10 tóng to be the same 儀同三司
246 10 tòng an alley; a lane 儀同三司
247 10 tóng same- 儀同三司
248 10 tóng to do something for somebody 儀同三司
249 10 tóng Tong 儀同三司
250 10 tóng to meet; to gather together; to join with 儀同三司
251 10 tóng to be unified 儀同三司
252 10 tóng to approve; to endorse 儀同三司
253 10 tóng peace; harmony 儀同三司
254 10 tóng an agreement 儀同三司
255 10 jùn a commandery; a prefecture 封建安郡公
256 10 jùn Jun 封建安郡公
257 10 nán south 司空南徐州刺史陳霸先定議
258 10 nán nan 司空南徐州刺史陳霸先定議
259 10 nán southern part 司空南徐州刺史陳霸先定議
260 10 nán southward 司空南徐州刺史陳霸先定議
261 10 ān calm; still; quiet; peaceful 封建安郡公
262 10 ān to calm; to pacify 封建安郡公
263 10 ān where 封建安郡公
264 10 ān safe; secure 封建安郡公
265 10 ān comfortable; happy 封建安郡公
266 10 ān to find a place for 封建安郡公
267 10 ān to install; to fix; to fit 封建安郡公
268 10 ān to be content 封建安郡公
269 10 ān to cherish 封建安郡公
270 10 ān to bestow; to confer 封建安郡公
271 10 ān amphetamine 封建安郡公
272 10 ān ampere 封建安郡公
273 10 ān to add; to submit 封建安郡公
274 10 ān to reside; to live at 封建安郡公
275 10 ān to be used to; to be familiar with 封建安郡公
276 10 ān how; why 封建安郡公
277 10 ān thus; so; therefore 封建安郡公
278 10 ān deliberately 封建安郡公
279 10 ān naturally 封建安郡公
280 10 ān an 封建安郡公
281 9 zhì to; until 至自尋陽
282 9 zhì Kangxi radical 133 至自尋陽
283 9 zhì extremely; very; most 至自尋陽
284 9 zhì to arrive 至自尋陽
285 9 apparatus 儀同三司
286 9 a rite; a ceremony 儀同三司
287 9 appearance; demeanor 儀同三司
288 9 a gift 儀同三司
289 9 a norm; a standard 儀同三司
290 9 to admire 儀同三司
291 9 embellishment 儀同三司
292 9 formal dress 儀同三司
293 9 an analogue; a match 儀同三司
294 9 to be inclined; to trend 儀同三司
295 9 to watch 儀同三司
296 9 to come 儀同三司
297 9 Yi 儀同三司
298 9 big; huge; large 大恥未雪
299 9 Kangxi radical 37 大恥未雪
300 9 great; major; important 大恥未雪
301 9 size 大恥未雪
302 9 old 大恥未雪
303 9 greatly; very 大恥未雪
304 9 oldest; earliest 大恥未雪
305 9 adult 大恥未雪
306 9 tài greatest; grand 大恥未雪
307 9 dài an important person 大恥未雪
308 9 senior 大恥未雪
309 9 approximately 大恥未雪
310 9 tài greatest; grand 大恥未雪
311 9 míng bright; luminous; brilliant 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
312 9 míng Ming 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
313 9 míng Ming Dynasty 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
314 9 míng obvious; explicit; clear 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
315 9 míng intelligent; clever; perceptive 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
316 9 míng to illuminate; to shine 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
317 9 míng consecrated 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
318 9 míng to understand; to comprehend 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
319 9 míng to explain; to clarify 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
320 9 míng Souther Ming; Later Ming 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
321 9 míng the world; the human world; the world of the living 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
322 9 míng eyesight; vision 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
323 9 míng a god; a spirit 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
324 9 míng fame; renown 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
325 9 míng open; public 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
326 9 míng clear 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
327 9 míng to become proficient 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
328 9 míng to be proficient 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
329 9 míng virtuous 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
330 9 míng open and honest 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
331 9 míng clean; neat 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
332 9 míng remarkable; outstanding; notable 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
333 9 míng next; afterwards 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
334 9 míng positive 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
335 9 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 播越非所
336 9 suǒ an office; an institute 播越非所
337 9 suǒ introduces a relative clause 播越非所
338 9 suǒ it 播越非所
339 9 suǒ if; supposing 播越非所
340 9 suǒ a few; various; some 播越非所
341 9 suǒ a place; a location 播越非所
342 9 suǒ indicates a passive voice 播越非所
343 9 suǒ that which 播越非所
344 9 suǒ an ordinal number 播越非所
345 9 suǒ meaning 播越非所
346 9 suǒ garrison 播越非所
347 8 flourishing; prosperous 廣州刺史蕭勃爲司徒
348 8 suddenly; abruptly 廣州刺史蕭勃爲司徒
349 8 changing color 廣州刺史蕭勃爲司徒
350 8 ocean spray 廣州刺史蕭勃爲司徒
351 8 fēng to seal; to close off 封興梁侯
352 8 fēng a measure word for sealed objects 封興梁侯
353 8 fēng Feng 封興梁侯
354 8 fēng to confer; to grant 封興梁侯
355 8 fēng an envelope 封興梁侯
356 8 fēng a border; a boundary 封興梁侯
357 8 fēng to prohibit 封興梁侯
358 8 fēng to limit 封興梁侯
359 8 fēng to make an earth mound 封興梁侯
360 8 fēng to increase 封興梁侯
361 8 to attack by surprise 襲殺王僧辯
362 8 to inherit 襲殺王僧辯
363 8 clothes of the dead 襲殺王僧辯
364 8 a set of clothes or bedding 襲殺王僧辯
365 8 Xi 襲殺王僧辯
366 8 to put on clothes for the dead 襲殺王僧辯
367 8 to put on an extra coat 襲殺王僧辯
368 8 to wear; to put on 襲殺王僧辯
369 8 to repeat 襲殺王僧辯
370 8 to continue as before 襲殺王僧辯
371 8 to rush at 襲殺王僧辯
372 8 bìng and; furthermore; also 並放還北
373 8 bìng completely; entirely 並放還北
374 8 bìng to combine; to amalgamate 並放還北
375 8 bìng to combine 並放還北
376 8 bìng to resemble; to be like 並放還北
377 8 bìng both; equally 並放還北
378 8 bìng both; side-by-side; equally 並放還北
379 8 bìng completely; entirely 並放還北
380 8 bìng to stand side-by-side 並放還北
381 8 bìng definitely; absolutely; actually 並放還北
382 8 bīng Taiyuan 並放還北
383 8 bìng equally; both; together 並放還北
384 8 to produce; to give birth to; to breed 遣晉陵太守周文育率軍援長城
385 8 to educate; to train 遣晉陵太守周文育率軍援長城
386 8 to raise; to nurture 遣晉陵太守周文育率軍援長城
387 8 Yu 遣晉陵太守周文育率軍援長城
388 8 nián year 太清三年
389 8 nián New Year festival 太清三年
390 8 nián age 太清三年
391 8 nián life span; life expectancy 太清三年
392 8 nián an era; a period 太清三年
393 8 nián a date 太清三年
394 8 nián time; years 太清三年
395 8 nián harvest 太清三年
396 8 nián annual; every year 太清三年
397 8 三司 sān sī three offices 儀同三司
398 8 naturally; of course; certainly 至自尋陽
399 8 from; since 至自尋陽
400 8 self; oneself; itself 至自尋陽
401 8 Kangxi radical 132 至自尋陽
402 8 Zi 至自尋陽
403 8 a nose 至自尋陽
404 8 the beginning; the start 至自尋陽
405 8 origin 至自尋陽
406 8 originally 至自尋陽
407 8 still; to remain 至自尋陽
408 8 in person; personally 至自尋陽
409 8 in addition; besides 至自尋陽
410 8 if; even if 至自尋陽
411 8 but 至自尋陽
412 8 because 至自尋陽
413 8 to employ; to use 至自尋陽
414 8 to be 至自尋陽
415 8 biāo stripes; streaks; veins 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
416 8 biāo a tiger cub 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
417 8 biāo clear; apparent 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
418 8 zhào an imperial decree 詔曰
419 8 zhào to decree; to proclaim; to tell 詔曰
420 8 yǒu is; are; to exist 命陳王冕十有二旒
421 8 yǒu to have; to possess 命陳王冕十有二旒
422 8 yǒu indicates an estimate 命陳王冕十有二旒
423 8 yǒu indicates a large quantity 命陳王冕十有二旒
424 8 yǒu indicates an affirmative response 命陳王冕十有二旒
425 8 yǒu a certain; used before a person, time, or place 命陳王冕十有二旒
426 8 yǒu used to compare two things 命陳王冕十有二旒
427 8 yǒu used in a polite formula before certain verbs 命陳王冕十有二旒
428 8 yǒu used before the names of dynasties 命陳王冕十有二旒
429 8 yǒu a certain thing; what exists 命陳王冕十有二旒
430 8 yǒu multiple of ten and ... 命陳王冕十有二旒
431 8 yǒu abundant 命陳王冕十有二旒
432 8 yǒu purposeful 命陳王冕十有二旒
433 8 yǒu You 命陳王冕十有二旒
434 8 zài to carry; to convey; to load; to hold 今墜命載新
435 8 zài to record in writing 今墜命載新
436 8 zǎi to ride 今墜命載新
437 8 zài to receive 今墜命載新
438 8 zài to fill 今墜命載新
439 8 zài and; also 今墜命載新
440 8 zài period [of time] 今墜命載新
441 7 gōng public; common; state-owned 封建安郡公
442 7 gōng official 封建安郡公
443 7 gōng male 封建安郡公
444 7 gōng duke; lord 封建安郡公
445 7 gōng fair; equitable 封建安郡公
446 7 gōng Mr.; mister 封建安郡公
447 7 gōng father-in-law 封建安郡公
448 7 gōng form of address; your honor 封建安郡公
449 7 gōng accepted; mutual 封建安郡公
450 7 gōng metric 封建安郡公
451 7 gōng to release to the public 封建安郡公
452 7 gōng the common good 封建安郡公
453 7 gōng to divide equally 封建安郡公
454 7 gōng Gong 封建安郡公
455 7 gōng publicly; openly 封建安郡公
456 7 gōng publicly operated; state run 封建安郡公
457 7 尚書 shàng Shū Book of Documents; Book of History; Shangshu 錄尚書
458 7 尚書 shàngshū a high official 錄尚書
459 7 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以故永安侯確子后襲封邵陵王
460 7 old; ancient; former; past 以故永安侯確子后襲封邵陵王
461 7 reason; cause; purpose 以故永安侯確子后襲封邵陵王
462 7 to die 以故永安侯確子后襲封邵陵王
463 7 so; therefore; hence 以故永安侯確子后襲封邵陵王
464 7 original 以故永安侯確子后襲封邵陵王
465 7 accident; happening; instance 以故永安侯確子后襲封邵陵王
466 7 a friend; an acquaintance; friendship 以故永安侯確子后襲封邵陵王
467 7 something in the past 以故永安侯確子后襲封邵陵王
468 7 deceased; dead 以故永安侯確子后襲封邵陵王
469 7 still; yet 以故永安侯確子后襲封邵陵王
470 7 meaning; sense 司空陳霸先舉義
471 7 justice; right action; righteousness 司空陳霸先舉義
472 7 artificial; man-made; fake 司空陳霸先舉義
473 7 chivalry; generosity 司空陳霸先舉義
474 7 just; righteous 司空陳霸先舉義
475 7 adopted 司空陳霸先舉義
476 7 a relationship 司空陳霸先舉義
477 7 volunteer 司空陳霸先舉義
478 7 something suitable 司空陳霸先舉義
479 7 a martyr 司空陳霸先舉義
480 7 a law 司空陳霸先舉義
481 7 Yi 司空陳霸先舉義
482 7 běn measure word for books 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
483 7 běn this (city, week, etc) 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
484 7 běn originally; formerly 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
485 7 běn to be one's own 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
486 7 běn origin; source; root; foundation; basis 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
487 7 běn the roots of a plant 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
488 7 běn self 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
489 7 běn measure word for flowering plants 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
490 7 běn capital 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
491 7 běn main; central; primary 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
492 7 běn according to 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
493 7 běn a version; an edition 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
494 7 běn a memorial [presented to the emperor] 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
495 7 běn a book 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
496 7 běn trunk of a tree 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
497 7 běn to investigate the root of 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
498 7 běn a manuscript for a play 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
499 7 běn Ben 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
500 7 kāi to open 開府儀同三司

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安南 196
 1. Annam
 2. Annan
巴陵 98
 1. Baling
 2. Master Baling
巴山 98 Mt Ba
八佾 98
 1. Row of Eight Dancers
 2. Ba Yi [ritual music]
 3. Ba Yi [section of Lun Yu]
八月 98 August; the Eighth Month
北大 66 Peking University
本纪 本紀 66 Imperial Biographies
长城 長城 99 Great Wall
长沙王 長沙王 99 Prince of Changsha
楚州 99 Chuzhou
刺史 99 Regional Inspector
丹阳 丹陽 68 Danyang County
德州 100
 1. Dezhou
 2. Texas
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
二月 195 February; the Second Month
高唐 103 Gaotang
高祖 103
 1. Han Gao Zu; Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
庚申 103 Gengshen year; fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
广州 廣州 103 Guangzhou
桂阳 桂陽 71 Guiyang
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
合肥 72 Hefei
弘道 104 Hongdao
104 Huai River
怀安 懷安 104 Huai'an
淮海 72 Huaihai; Xuzhou
皇太子 72 Crown Prince
皇天 104 Emperor of Heaven
虎门 虎門 72 Humen; Taiping
嘉禾 106
 1. an excellent crop
 2. Jiahe [reign]
 3. Jiahe [county]
践阼 踐阼 106 Jian Zuo Ceremony
建安 106 Jianan
106
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江陵 74
 1. Jiangling
 2. Gangneung
江宁 江寧 74 Jiangning
江西 106 Jiangxi
江阴 江陰 74 Jiangyin
江州 106
 1. Jiangzhou
 2. Jiuzhou
甲午 106 thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
己亥 74 Jihai year; thirty sixth year
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋安 晉安 106 Jin'an
金陵 74
 1. Jinling; Nanjing
 2. Jinling; Nanjing
记室 記室 106 Record Keeper; Secretary
九月 106 September; the Ninth Month
会稽 會稽 75 Kuaiji Mountain
会稽郡 會稽郡 107 Kuaiji commandery
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam; rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁山 108
 1. Yangsan
 2. Liangshan
梁书 梁書 76 Book of Liang
临川 臨川 108 Linchuan
临海 臨海 108 Linhai
六月 108 June; the Sixth Month
鲁国 魯國 76 Luguo
秣陵 109 Moling
南大 110 Nanjing University (NJU)
南江 78 Nan River; Nanma River
欧阳 歐陽 197 Ouyang
平南 112 Pingnan
鄱阳 鄱陽 80 Poyang
仆射 僕射 80 Supervisor; Chief Administrator
前镇 前鎮 113 Qianzhen; Chienchen
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
七月 113 July; the Seventh Month
114
 1. you; thou
 2. Ru River
 3. Ru
上党 上黨 115 Shangdang
115
 1. Shao
 2. Shao
世祖 115 Shi Zu
十二月 115 December; the Twelfth Month
始兴 始興 115 Shixing
十一月 115 November; the Eleventh Month
十月 115 October; the Tenth Month
侍中 115 Shizhong; Palace Attendant
83 Emperor Shun
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
司马 司馬 115
 1. Minister of War
 2. Sima [star]
 3. Sima [surname]
 4. Aide to Commander; Leader of Cavalry
泗水 115 Si River
四月 115 April; the Fourth Month
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
泰山 84 Mount Tai
太守 116 Governor
太保 84 Grand Protector
太傅 84 Grand Tutor; Grand Mentor
太原 84 Taiyuan
太宗 116
 1. Emperor Taizong
 2. Tai Zong; Minister of Rites
天子 116 the rightful Emperor; the Son of Heaven
魏征 魏徵 87 Wei Zheng
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
芜湖 蕪湖 119 Wuhu
吴兴 吳興 87 Wuxing
五月 119 May; the Fifth Month
120
 1. Hunan
 2. Xiang dialect
相国 相國 120 Chancellor of State
西江 120 Xijiang
新蔡 120 Xincai
兴平 興平 120 Xingping
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
玄武 120
 1. Black Tortoise
 2. God of the north sky
徐州 88
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
扬州 揚州 89 Yangzhou
兖州 兗州 89
 1. Yanzhou
 2. Yanzhou
宜丰 宜豐 121 Yifeng
121 Ying
殷墟 89 Yinxu; Ruins of Yinshang
以太 121 Ether-
益州 89 Yizhou
永安 121 Yong'an reign
121
 1. Emperor Yu
 2. Yu
 3. a legendary worm
云龙 雲龍 121
 1. Yunlong
 2. Yunlong
豫章 121 Yuzhang
豫州 121 Yuzhou
122
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
郑国 鄭國 90 Zhengguo
正月 122 first month of the lunar calendar
中华书局 中華書局 90 Zhonghua Book Company
中卫 中衛 122 Zhongwei
周文 122 Zhou Script; Great Seal Script
诸生 諸生 122 Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English