Glossary and Vocabulary for History of Ming 《明史》, 卷六 本紀第六 成祖二 Volume 6 Annals 6: Chengzu 2

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 37 wáng Wang 復周王橚
2 30 gòng tribute / gift 朝鮮入貢者六
3 28 nián year 是年
4 27 北京 Běijīng Beijing 以北平為北京
5 25 hóu marquis / lord 何定侯孟善鎮遼東
6 25 to enter 朝鮮入貢者六
7 21 horse 初遣中官馬彬使爪哇諸國
8 21 mìng life 命法司五日一引奏罪囚
9 21 chén Chen 平江伯陳瑄
10 18 to help / to assist 張輔副之
11 17 fēng to seal / to close off 岷王楩舊封
12 16 děng et cetera / and so on 封駙馬都尉袁容等三人為侯
13 16 xià summer 夏四月丁未朔
14 16 to take charge of / to manage / to administer 命法司五日一引奏罪囚
15 15 琉球 Liúqiú Ryūkyū Islands 琉球中山
16 15 zhèn town 何定侯孟善鎮遼東
17 15 to reach 宴群臣及屬國使
18 14 zhào an imperial decree 詔曰
19 14 big / great / huge / large / major 大祀天地於南郊
20 14 guān an office 都督僉事宣信充總兵官
21 14 安南 Ānnán Annam 安南胡
22 14 nán south 大祀天地於南郊
23 14 inside / interior 古裏
24 12 to give an offering in a religious ceremony 大祀天地於南郊
25 12 bīng soldier / troops 都督僉事宣信充總兵官
26 12 shī to lose 別失八里
27 12 壬午 rénwǔ nineteenth year I7 of the 60 year cycle 壬午
28 12 chūn spring 永樂元年春正月己卯朔
29 11 交阯 jiāozhǐ Jiaozhi 置交阯布政司
30 11 qiū fall / autumn 秋七月庚寅
31 11 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月壬子
32 11 zhōng middle 遣給事中
33 11 jiāo suburbs / outskirts 大祀天地於南郊
34 11 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 永樂元年春正月己卯朔
35 11 天地 tiān dì heaven and earth / the world 大祀天地於南郊
36 11 使 shǐ to make / to cause 宴群臣及屬國使
37 11 sān three 封駙馬都尉袁容等三人為侯
38 11 dōng winter 冬十一月乙亥朔
39 11 to give / to bestow favors 賜曾棨等進士及第
40 11 Soviet Union 戶部尚書夏原吉治蘇
41 11 山南 shānnán Lhokha 山南
42 10 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月癸未
43 10 丁酉 Dīngyǒu thirty-fourth year D10 of the 60 year cycle 丁酉
44 10 中山 zhōngshān Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname) 琉球中山
45 10 三月 sānyuè March / the Third Month 三月庚辰
46 10 father's elder brother / uncle 平江伯陳瑄
47 10 mín the people / citizen / subjects 給山東被兵窮民
48 10 chǒu ugly 癸丑
49 10 tǎo to seek 韓觀討柳州山賊
50 10 zhèn to flap 振北京六府饑
51 10 zòu to present / to offer 命法司五日一引奏罪囚
52 10 七月 qīyuè July / the Seventh Month 秋七月庚寅
53 10 甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle 甲戌
54 10 Li 襄城伯李濬鎮江西
55 10 丁卯 DīngMǎo fourth year D4 of the 60 year cycle 閏月丁卯
56 10 京師 jīngshī a capital city 召世子高熾及高陽王高煦還京師
57 10 chéng clear / bright 宋晟為平羌將軍
58 10 a river / a stream 罷遣浚河民夫
59 9 zhōu a state / a province 中官山壽等帥兵出雲州覘敵
60 9 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 立子高熾為皇太子
61 9 暹羅 Xiānluó Siam / Bangkok 暹羅
62 9 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 許其遣使通好
63 9 shuò first day of the lunar month 永樂元年春正月己卯朔
64 9 二月 èryuè February / the Second Month 二月庚戌
65 9 jiāng a large river 張輔大破安南兵於嘉林江
66 9 占城 zhànchéng Indrapura / Champa / South Annam 占城
67 9 gāo high / tall 高陽王高煦備邊開平
68 9 zuì crime / sin / vice 命法司五日一引奏罪囚
69 9 guó a country / a state / a kingdom 初遣中官馬彬使爪哇諸國
70 9 to starve / to be hungry 振北京六府饑
71 9 tián field / farmland 耕耤田
72 9 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 冬十一月乙亥朔
73 9 to bathe / to cleanse / to wash / to shampoo 沐晟討八百
74 9 good fortune / happiness / luck 行部尚書黃福
75 9 十月 shíyuè October / the Tenth Month 冬十月丁丑
76 9 qiǎn to send / to dispatch 遣御史分巡天下
77 9 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月己巳
78 9 xíng to walk / to move 設北京留守行後軍都督府
79 9 liú Liu 兵部尚書劉俊參贊軍務
80 9 爪哇 zhuǎwā Java 初遣中官馬彬使爪哇諸國
81 9 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月丁丑
82 9 yuè month 是月
83 8 sound of laughter 遣使徵尚師哈立麻於烏斯藏
84 8 都督 dōudū to lead / to command 設北京留守行後軍都督府
85 8 guǐ tenth heavenly stem / tenth in order 癸丑
86 8 miǎn to spare 免今年夏稅
87 8 jiā excellent
88 8 shī teacher 遣使徵尚師哈立麻於烏斯藏
89 8 阿魯 alǔ Aru 阿魯
90 8 四月 sìyuè April / the Fourth Month 夏四月丁未朔
91 8 to slash 剌泥
92 8 zhēng to march / to travel on a long journey 硃能為征夷將軍
93 8 Kangxi radical 80 命自今御史巡行察吏毋得摭拾人言
94 8 bài to defeat / to vanquish 張輔大敗安南兵於木丸江
95 8 河南 hénán Henan 河南饑
96 8 liǔ willow 柳叛蠻
97 8 乙卯 yǐmǎo fifty-second year B4 of the 60 year cycle 乙卯
98 8 mén door / gate / doorway / gateway 禦奉天門錄囚
99 8 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月壬辰
100 7 day of the month / a certain day 命法司五日一引奏罪囚
101 7 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 夏四月丁未朔
102 7 to instruct / to expound / to explain 遣使責諭安南
103 7 有罪 yǒuzuì guilty 岷王楩有罪
104 7 to reply / to answer 蘇門答剌
105 7 shì matter / thing / item 都督僉事宣信充總兵官
106 7 wén to hear 遣使察實以聞
107 7 西 The West 襄城伯李濬鎮江西
108 7 天下 tiānxià China 遣御史分巡天下
109 7 己巳 jǐsì sixth year F6 of the 60 year cycle, e.g. 1989 or 2049 己巳
110 7 山西 shānxī Shanxi 徙山西民萬戶實北京
111 7 qiú a prisoner / a convict 命法司五日一引奏罪囚
112 7 jìn to enter 馬周不因常何進乎
113 7 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 戶部尚書夏原吉治蘇
114 7 to congratulate 禦奉天殿受朝賀
115 7 xún to patrol / to make one's rounds 遣御史分巡天下
116 7 乙巳 yǐSì forty-second year B6 of the 60 year cycle 三月乙巳
117 7 yuē to speak / to say 改北平曰順天府
118 7 píng flat / level / smooth 以北平為北京
119 7 to move one's abode / to shift / to migrate 徙封寧王權於南昌
120 7 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 丁巳
121 7 five 命法司五日一引奏罪囚
122 7 jūn army / military 設北京留守行後軍都督府
123 7 to supervise 督海運
124 7 to stand 遣使徵尚師哈立麻於烏斯藏
125 7 jùn a commandery / a prefecture 徙直隸蘇州等十郡
126 7 shǐ beginning / start 始以大寧地畀兀良哈
127 7 zhì to rule / to govern / to manage / to control 戶部尚書夏原吉治蘇
128 7 zéi thief 賊遁入海
129 7 lìng to make / to cause to be / to lead 著為令
130 6 gōng public/ common / state-owned 成國公硃能卒於軍
131 6 an official institution / a state bureau 設北京留守行後軍都督府
132 6 shū book 貽書鬼力赤可汗
133 6 fēn to separate / to divide into parts 遣御史分巡天下
134 6 己卯 jǐmǎo sixteenth year F4 of the 60 year cycle 永樂元年春正月己卯朔
135 6 rate / frequency 率舟師巡海
136 6 hǎi the sea / a sea / the ocean 率舟師巡海
137 6 己酉 jǐyǒu forty-sixth year F10 of the 60 year cycle 己酉
138 6 elegant / graceful / refined 立本雅失裏為可汗
139 6 滿剌加 mǎnlájiā Ming Dynasty name for modern day Malacca 滿剌加
140 6 yán to speak / to say / said 命六科辦事官言事
141 6 liù six 振北京六府饑
142 6 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 癸亥
143 6 日本 rìběn Japan 日本
144 6 chì an imperial decree 敕群臣修省
145 6 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 戊子
146 6 shí real / true 遣使察實以聞
147 6 甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014 甲午
148 6 bīn ornamental / refined 初遣中官馬彬使爪哇諸國
149 6 to defend / to resist 禦奉天殿受朝賀
150 6 御史 yùshǐ a censor 遣御史分巡天下
151 6 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 辛卯
152 6 乙未 yǐwèi thirty-second year B8 of the 60 year cycle 乙未
153 6 甘肅 gānsù Gansu 鎮甘肅
154 6 fán ordinary / common 凡三百三十八萬石
155 6 to rent 杭水災田租
156 6 shēng to ascend / to go up 封都督僉事柳升安遠伯
157 6 軍民 jūnmín army-civilian / military-masses / military-civilian 撫安軍民
158 6 zhèng government / administration 詔通政司
159 6 jiàng to descend / to fall / to drop 降其官屬
160 6 huáng royal / imperial 謁鳳陽皇陵
161 6 chà to differ 出身有差
162 5 yòu to forgive / to pardon / to indulge 宥死罪以下
163 5 běi north 山北
164 5 榜葛剌 bǎnggělá old Chinese name for Bengal, now written 孟加拉 榜葛剌
165 5 辛未 xīnwèi eight year H8 of the 60 year cycle 辛未
166 5 以下 yǐxià below / under / following 宥死罪以下
167 5 乙丑 yǐchǒu second year 乙丑
168 5 鄭和 Zhèng Hé Zheng He 中官鄭和帥舟師使西洋諸國
169 5 wood / lumber 分遣大臣采木於四川
170 5 líng mound / hill / mountain 甘露降孝陵松柏
171 5 死罪 sǐzuì a capital offence 宥死罪以下
172 5 浡泥 Bóní Brunei 浡泥來貢
173 5 gǎi to change / to alter 改北平曰順天府
174 5 a lake 湖水患
175 5 biān side / boundary / edge / margin 高陽王高煦備邊開平
176 5 cháo to face 禦奉天殿受朝賀
177 5 庚戌 gēngxū forty-seventh year G11 of the 60 year cycle 二月庚戌
178 5 給事 gěishì official (imperial) position 遣給事中
179 5 xiāo to scrape off / to pare 削其護衛
180 5 mào to be hardworking 陳亨子懋等六人為伯
181 5 丙子 bǐngzǐ thirteenth year C1 of the 60 year cycle 丙子
182 5 八里 bālǐ Bali or Pali 別失八里
183 5 庚寅 gēngyín twenty-seventh year G3 of the 60 year cycle 庚寅
184 5 水災 shuǐzāi a flood 湖廣水災
185 5 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 丙寅
186 5 níng Nanjing 徙封寧王權於南昌
187 5 辛亥 xīn hài Xin Hai year 辛亥
188 5 進士 jìnshì jinshi / a palace graduate 賜曾棨等進士及第
189 5 shān a mountain / a hill / a peak 山北
190 5 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮官請表賀
191 5 shā to kill / to murder / to slaughter 盜殺駙馬都尉梅殷
192 5 戊辰 wùchén fifth year E5 of the 60 year cycle 戊辰
193 5 to bestow on / to endow with 除北京永樂五年以前逋賦
194 5 庚辰 gēngchén seventeenth year G5 of the 60 year cycle 三月庚辰
195 5 season / period 惟黎季犛父子首惡必誅
196 5 hair 發流罪以下墾北京田
197 5 yòu right / right-hand 右參將
198 5 kòu bandit / thieve 毋玩寇
199 5 sōng to loosen / to relax
200 5 to record / to copy 禦奉天門錄囚
201 5 遼東 Liáodōng Liaodong Peninsula 何定侯孟善鎮遼東
202 5 to stop / to cease / to suspend 罷遣浚河民夫
203 4 地震 dìzhèn earthquake 北京地震
204 4 及第 jídì to pass an examination 賜曾棨等進士及第
205 4 永樂 Yǒng Lè Emperor Yong Le 永樂元年春正月己卯朔
206 4 ministry / department 行部
207 4 護衛 hùwèi an escort / a guard / a bodyguard 削其護衛
208 4 jiǎn simple / terse / succinct 交阯簡定反
209 4 xiàn to offer / to present 獻騶虞
210 4 閏月 rùnyuè intercalary month in the lunar calendar / leap month 閏月丁卯
211 4 pián tree 岷王楩舊封
212 4 chá to examine / to inquire / to inspect 遣使察實以聞
213 4 \N 齊王榑
214 4 湖廣 húguǎng Hubei and Hunan provinces 湖廣水災
215 4 lán Lan 小葛蘭入貢
216 4 prison 下李景隆於獄
217 4 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang 齊王榑
218 4 壬申 rénshēn ninth year I9 of the 60 year cycle 壬申
219 4 奉天 fèngtiān Fengtian 禦奉天殿受朝賀
220 4 癸未 guǐwèi twentieth year J8 of the 60 year cycle 癸未
221 4 shí food / food and drink 日當食
222 4 zhū cinnabar 硃能為征夷將軍
223 4 山東 Shāndōng Shandong 山東
224 4 huáng yellow 都督僉事黃中
225 4 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 丙申
226 4 豐城 fēngchéng Fengcheng 豐城侯李彬鎮廣東
227 4 癸卯 guǐmǎo fortieth year J4 of the 60 year cycle 癸卯
228 4 dǎi to arrest / to catch / to seize 有司好貪者逮治
229 4 浙江 Zhèjiāng Zhejiang 浙江等九省富民實北京
230 4 child / son 陳亨子懋等六人為伯
231 4 lùn to comment / to discuss 再論靖難功
232 4 自殺 zìshā to commit suicide 尋自殺
233 4 yǒu friend / companion 清遠伯王友充總兵官
234 4 zhào to call together / to summon / to convene 召世子高熾及高陽王高煦還京師
235 4 pàn to betray / to rebel / to revolt 柳叛蠻
236 4 乙酉 yǐYǒu twenty-second year B10 of the 60 year cycle 乙酉
237 4 甲子 jiǎzǐ first year of the sixty-year cycle (where each year is numbered with one of the 10 heavenly stems 天干 and one of the 12 earthly branches 地支 ) / the sixty-year cycle 五月甲子
238 4 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 十一月甲辰
239 4 beard / mustache 安南胡
240 4 to flee / to run away / to leave a debt unsettled 除北京永樂五年以前逋賦
241 4 power / force / strength 貽書鬼力赤可汗
242 4 hēng smoothly progressing / no trouble 陳亨子懋等六人為伯
243 4 輔大 fǔdà Fu Jen Catholic University of Peking 張輔大破安南兵於嘉林江
244 4 xiàn county 比郡縣屢奏祥瑞
245 4 qiān one thousand 吏部請罪千戶違制薦士者
246 4 開平 Kāipíng Kaiping / Kemenfu / Kaipingfu 高陽王高煦備邊開平
247 4 rén person / people / a human being 命自今御史巡行察吏毋得摭拾人言
248 4 to arrest / to catch / to seize 捕山東蝗
249 4 juān bright / clear 蠲蘇
250 4 戊寅 wùyín fifteenth year E3 of the 60 year cycle 十一月戊寅
251 4 huǒ fire / flame 火州回回入貢
252 4 寧夏 Níngxià Ningxia 寧陽伯陳懋鎮寧夏
253 4 庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle 庚申
254 4 miào temple / shrine 享太廟
255 4 extra / surplus / remainder 湖流民復業者十二萬余戶
256 4 Mín Min 岷王楩舊封
257 4 指揮 zhǐhuī to command / to direct 回回哈剌馬牙殺都指揮劉秉謙
258 4 qǐng to ask / to inquire 百官請賀
259 4 寧陽 Níngyáng Ningyang 寧陽伯陳懋鎮寧夏
260 4 dìng to decide 何定侯孟善鎮遼東
261 4 supreme ruler / emperor 帝曰
262 4 cotton cloth / textiles / linen 置交阯布政司
263 4 deputy / assistant / vice- 張輔副之
264 4 天平 Tiān Píng Tian Ping 故安南國王陳日煃弟天平來奔
265 4 bèi to prepare / get ready 高陽王高煦備邊開平
266 4 sòng Song dynasty 宋晟為平羌將軍
267 4 鳳陽 fèngyáng Fengyang 謁鳳陽皇陵
268 4 a branch of study 命六科辦事官言事
269 4 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 秋七月壬戌
270 4 黃河 Huánghé Yellow River 河津黃河清
271 4 出身 chūshēn to come from 出身有差
272 4 zuǒ left 左都督何福鎮甘肅
273 4 yǐn to drink 更名臚朐河曰飲馬
274 4 èr two 二年春正月乙卯
275 4 己未 jǐwèi fifty sixth year of the 60 year cycle 己未
276 4 丁亥 DīngHài twenty-fourth year D12 of the 60 year cycle 六月丁亥
277 4 four 四年春正月丁未
278 4 method / way 命法司五日一引奏罪囚
279 4 jiàn to recommend / to elect 吏部請罪千戶違制薦士者
280 4 西洋 Xīyáng the West 中官鄭和帥舟師使西洋諸國
281 4 fàn to commit crime / to violate 雜犯死罪減等論戍
282 3 yáng Yang 侍講楊榮經略甘肅
283 3 zhèng Zheng 武安侯鄭亨鎮宣府
284 3 癸巳 guǐSì thirtieth year J6 of the 60 year cycle 癸巳
285 3 jīn today / modern / present / current / this / now 命自今御史巡行察吏毋得摭拾人言
286 3 皇后 huánghòu an empress 高皇后尊謚
287 3 乙亥 yǐhài twelfth year B12 of the 60 year cycle 冬十一月乙亥朔
288 3 xiào to be filial 賜名廣孝
289 3 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 百官請賀
290 3 大敗 dàbài to defeat / to inflict a defeat on sb 大敗之
291 3 來朝 láicháo tomorrow (morning) 周王橚來朝
292 3 ancient / old / palaeo- 古裏
293 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成國公硃能卒於軍
294 3 jué to decide / to determine / to judge 河決開封
295 3 one 命法司五日一引奏罪囚
296 3 丙辰 bǐngchén fifty-third year C5 of the 60 year cycle 丙辰
297 3 壬辰 rénchén twenty-ninth year I5 of the 60 year cycle 壬辰
298 3 武安 wǔān Wu'an 武安侯鄭亨鎮宣府
299 3 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 宴群臣及屬國使
300 3 安遠 ānyuǎn Anyuan 封都督僉事柳升安遠伯
301 3 可汗 kěhàn khan 貽書鬼力赤可汗
302 3 huǐ to destroy 鄱陽民進書毀先賢
303 3 guǐ a ghost / spirit of dead 貽書鬼力赤可汗
304 3 zhōu Zhou Dynasty 復周王橚
305 3 舟師 zhōushī boat troops 率舟師巡海
306 3 huì can / be able to 張輔移師會韓觀討潯
307 3 lài to bestow / to confer 大賚將士
308 3 壬寅 rényín thirty-ninth year I3 of the 60 year cycle 五月壬寅
309 3 chì red / scarlet 貽書鬼力赤可汗
310 3 ér son 撒馬兒罕
311 3 zhēng to march / to travel on a long journey 遣使徵尚師哈立麻於烏斯藏
312 3 jùn talented / capable 兵部尚書劉俊參贊軍務
313 3 lín a wood / a forest / a grove 賜林環等進士及第
314 3 zài in / at 在朕更當修省
315 3 cōng intelligent / clever / bright 武成侯王聰
316 3 將軍 jiāngjūn a general 宋晟為平羌將軍
317 3 xuān xuan 平江伯陳瑄
318 3 xīn to be tired 二月辛丑
319 3 回回 huíhuí time and again / every time 火州回回入貢
320 3 yuǎn far / distant 安平侯李遠為左
321 3 luó Luo 日羅夏治
322 3 to capture / to imprison / to seize 淇國公丘福為征虜大將軍
323 3 jiān to supervise / to inspect 始命內臣出鎮及監京營軍
324 3 戶部 hùbù Ministry of Revenue 戶部尚書夏原吉治蘇
325 3 guǒ a result / a consequence 果才
326 3 保定 Bǎodìng Baoding 徙保定
327 3 國王 guówáng king / monarch 為安南國王
328 3 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 六月壬子
329 3 xuān to declare / to announce 都督僉事宣信充總兵官
330 3 庚子 Gēngzǐ thirty seventh year of the 60 year cycle 庚子
331 3 hǎn rare 撒馬兒罕
332 3 瓦剌 wǎlá Oirats 瓦剌
333 3 shè to set up / to establish 設北京留守行後軍都督府
334 3 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 辛巳
335 3 huáng a locust 捕山東蝗
336 3 to prevail 封哈密安克帖木兒為忠順王
337 3 騶虞 zōuyú zouyu 獻騶虞
338 3 順天 shùn tiān to follow heaven 復免順天
339 3 清遠 qīngyuǎn Qingyuan 清遠伯王友充總兵官
340 3 甲寅 jiǎyín 51st year A3 of the 60 year cycle 甲寅
341 3 qiū Confucius 淇國公丘福為征虜大將軍
342 3 以北 yǐběi north 以北平為北京
343 3 dài to represent / to substitute / to replace 代王桂
344 3 戊午 wùwǔ fifty-fifth year E7 of the 60 year cycle 戊午
345 3 a dwarf 李彬等率舟師分道沿海捕倭
346 3 guān to look at / to watch / to observe 韓觀討柳州山賊
347 3 to break / to ruin / to destroy 張輔大破安南兵於嘉林江
348 3 black 惟黎季犛父子首惡必誅
349 3 shòu to suffer / to be subjected to 禦奉天殿受朝賀
350 3 官屬 guānshǔ an official 降其官屬
351 3 zāi disaster / calamity 逮治匿災有司
352 3 zhōng loyalty / devotion 封哈密安克帖木兒為忠順王
353 3 gōng merit 再論靖難功
354 3 to scatter / to disperse 撒馬兒罕
355 3 tōng to go through / to open 許其遣使通好
356 3 zǒng general / total / overall / chief 都督僉事宣信充總兵官
357 3 Ji 戶部尚書夏原吉治蘇
358 3 hán Korea / South Korea 韓觀討柳州山賊
359 3 shì to release / to set free 釋奠於先師孔子
360 3 to sacrifice to / to worship 望祭泰山
361 3 liáng good / virtuous / respectable 始以大寧地畀兀良哈
362 3 yuán source / origin 戶部尚書夏原吉治蘇
363 3 陜西 xiáxī Shaanxi 蠲陜西逋賦
364 3 sūn Sun 立皇長孫瞻基為皇太孫
365 3 shěng province 浙江等九省富民實北京
366 3 kind / gentle / gracious / genial 高陽王高煦備邊開平
367 3 ancient barbarian tribes 硃能為征夷將軍
368 3 lái to come 故安南國王陳日煃弟天平來奔
369 3 to die 前大理卿薛巖死之
370 3 開封 Kāifēng Kaifeng 河決開封
371 3 to know / to learn about / to comprehend 悉宥之
372 3 zhū to execute / to put to death / to condemn 行部尚書雒僉以言事涉怨誹誅
373 3 shuài handsome / graceful / smart 中官鄭和帥舟師使西洋諸國
374 3 varied / complex / not simple 雜犯死罪減等論戍
375 2 shǎng to reward / to grant / to bestow 余爵賞有差
376 2 shuì taxes / duties 除天下荒田未墾者額稅
377 2 大寧 dàníng Daning 改北平行都司為大寧都司
378 2 shí time / a period of time 詔起兵時將士及北京效力人民雜犯死罪鹹宥之
379 2 shè to forgive / to pardon 赦天下殊死以下
380 2 a government official / a magistrate 命自今御史巡行察吏毋得摭拾人言
381 2 cún to exist / to survive 遣使於巡狩所經郡縣存問高年
382 2 副將 fùjiāng deputy general 張輔為征虜副將軍
383 2 shí a rock / a stone 凡三百三十八萬石
384 2 鎮江 zhènjiāng Zhenjiang 襄城伯李濬鎮江西
385 2 a musical note 呂毅以兵納陳天平於安南
386 2 境內 jìngnèi within the borders / domestic 凡朝覲官境內災傷不能聞為他人所奏者
387 2 Yi 貽書鬼力赤可汗
388 2 suì flint 高燧趙王
389 2 shì a gentleman / a knight 吏部請罪千戶違制薦士者
390 2 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 八十以上賜酒肉
391 2 移師 yíshī to move troops to / (fig.) to move to / to shift to 張輔移師會韓觀討潯
392 2 廣西 Guǎngxī Guangxi 出翰林學士解縉為廣西參議
393 2 guō Guo 給事中郭驥使本雅失裏
394 2 xún a steep bank 張輔移師會韓觀討潯
395 2 Germany 瑞應依德而至
396 2 甲申 Jiǎ Shēn Jia Shen year 甲申
397 2 prosperous / splendid 熙甌寧王
398 2 xìng fortunate / lucky 幸天壽山
399 2 dào way / road / path 帥師分道討安南
400 2 xiǎo small / tiny / insignificant 雖小必以聞
401 2 liú to flow / to spread / to circulate 發流罪以下墾北京田
402 2 shēng to be born / to give birth 沐晟及簡定戰於生厥江
403 2 縣官 xiànguān county supervisor 逮治布政使及郡縣官不奏聞者
404 2 ān calm / still / quiet / peaceful 撫安軍民
405 2 shì to look at / to see 視軍士皆食
406 2 平江 píngjiāng Pingjiang 平江伯陳瑄
407 2 太平 tàipíng peaceful 太平為賢義王
408 2 kuò to expand / to enlarge / to stretch 陳季擴乞降
409 2 kěn to reclaim land 除天下荒田未墾者額稅
410 2 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 留之京師
411 2 to bury / to sacrifice 瘞戰地暴骨
412 2 eight 八年春正月辛未
413 2 大理 Dàlǐ Dali 前大理卿薛巖死之
414 2 dōng east 爪哇東
415 2 to cross, ferry over 遂渡飲馬河追之
416 2 xiū to decorate / to embellish 在朕更當修省
417 2 朝鮮 cháoxiǎn Korea / North Korea 頒歷於朝鮮諸國
418 2 amber 西寧侯宋琥鎮甘肅
419 2 dùn to escape 賊遁入海
420 2 己丑 jǐchǒu twenty-sixth year F2 of the 60 year cycle 己丑
421 2 jiā house / home / residence 籍長興侯耿炳文家
422 2 jìn red silk 出翰林學士解縉為廣西參議
423 2 shè to absorb / to assimilate 皇太子攝享太廟
424 2 jià to sow grain 毋害禾稼
425 2 shì clan / a branch of a lineage 氣襲陳氏封爵
426 2 jué he / she / it 沐晟及簡定戰於生厥江
427 2 nán difficult / arduous / hard 再論靖難功
428 2 xián virtuous / worthy 賢否皆具實跡以聞
429 2 guì Guangxi 代王桂
430 2 zhì sluggish / stagnant 命刑部疏滯獄
431 2 ruì auspicious 瑞應依德而至
432 2 yán precipice / cliff / rockface 前大理卿薛巖死之
433 2 shùn to obey 封哈密安克帖木兒為忠順王
434 2 誹謗 fěibàng to slander 申誹謗之禁
435 2 子女 zǐnǚ sons and daughters 毋攘財貨掠子女
436 2 guò to cross / to go over / to pass 遣祭所過名山大川
437 2 蘇州 sūzhōu Suzhou 徙直隸蘇州等十郡
438 2 太子 tàizǐ a crown prince 奉懿文太子祀
439 2 to think / consider / to ponder 豐城侯李彬討甘肅叛寇八耳思朵羅歹
440 2 婆羅 póluó pāla / warden / keeper / guardian 婆羅入貢
441 2 shì to murder a superior 鬼力赤為其下所弒
442 2 hài to injure / to harm to 毋害禾稼
443 2 meaning / sense 太平為賢義王
444 2 Háng to cross a stream 杭水災田租
445 2 chì to burn / to blaze 召世子高熾及高陽王高煦還京師
446 2 zhào Zhao 高燧趙王
447 2 於闐 yútián Yutian 於闐
448 2 wèi to guard / to protect / to defend 據肅州衛以叛
449 2 féng feng 馮嘉施蘭
450 2 yǔn to grant / to allow / to consent 改封敷惠王允
451 2 bone 瘞戰地暴骨
452 2 shàn provisions / meals 始進膳
453 2 流民 liú mín a refugee 湖流民復業者十二萬余戶
454 2 zhì to place / to lay out 置東宮官屬
455 2 tooth / tusk 回回結牙曲進玉碗
456 2 丙戌 bǐngxū twenty-third year C11 of the 60 year cycle 丙戌
457 2 xiáng good luck / blessing 騶虞若果為祥
458 2 xiǎng rations and pay for soldiers 餉遼東
459 2 萬戶 Wànhù Wanhu 徙山西民萬戶實北京
460 2 ōu a bowl / a cup 熙甌寧王
461 2 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 夏四月癸酉朔
462 2 宗廟 zōngmiào a temple 命薦之宗廟
463 2 soil / ground / land 始以大寧地畀兀良哈
464 2 qīng minister / high officer 前大理卿薛巖死之
465 2 敗績 bàijì to be utterly defeated / to be routed 敗績
466 2 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 辛酉
467 2 mán Man people 柳叛蠻
468 2 長孫 zhǎngsūn eldest grandson / oldest son of an oldest son 命戶部尚書夏原吉輔皇長孫瞻基留守北京
469 2 直隸 zhílì Zhili 振直隸
470 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 申誹謗之禁
471 2 to ride an animal or bicycle 本雅失裏以七騎遁
472 2 揚州 Yángzhōu Yangzhou 免去年揚州
473 2 人為 rénwèi man-made 封駙馬都尉袁容等三人為侯
474 2 大同 Dàtóng Datong 江陰侯吳高鎮大同
475 2 殿 diàn a hall / a palace / a temple 禦奉天殿受朝賀
476 2 guān to close 克隘留關
477 2 xián salty / briny 詔起兵時將士及北京效力人民雜犯死罪鹹宥之
478 2 江西 Jiāngxī Jiangxi 振江西
479 2 zhuī to pursue / to chase 遂渡飲馬河追之
480 2 zhòng many / numerous 張輔代領其眾
481 2 高年 gāonián old / aged 遣使於巡狩所經郡縣存問高年
482 2 丁丑 Dīng Chǒu Ding Zhou year 五月丁丑
483 2 倭寇 wōkòu Japanese pirates 並俘獲倭寇為邊患者
484 2 bǐng to grasp / to hold 斥御史洪秉等四人
485 2 jǐng sunlight 下李景隆於獄
486 2 hǎo good 許其遣使通好
487 2 丙午 bǐngwǔ forty-third year C7 of the 60 year cycle 九月丙午
488 2 suì to comply with / to follow along 遂決意親征
489 2 base / foundation 命戶部尚書夏原吉輔皇長孫瞻基留守北京
490 2 bào violent / brutal / tyrannical 瘞戰地暴骨
491 2 hut / cottage 廬州
492 2 留守 liúshǒu to stay behind to take care of things 設北京留守行後軍都督府
493 2 hòu after / later 設北京留守行後軍都督府
494 2 不許 bùxǔ not allow / must not / can not 不許
495 2 bān to promulgate / to send out / to issue / to publish 頒歷於朝鮮諸國
496 2 to visit 謁鳳陽皇陵
497 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 出翰林學士解縉為廣西參議
498 2 shí ten 徙直隸蘇州等十郡
499 2 gěi to give 給山東被兵窮民
500 2 silk / plain silk 九十加帛

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 42 in / at 大祀天地於南郊
2 40 wèi for / to 以北平為北京
3 38 zhī him / her / them / that 平之
4 37 wáng Wang 復周王橚
5 30 gòng tribute / gift 朝鮮入貢者六
6 28 nián year 是年
7 27 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 除天下荒田未墾者額稅
8 27 北京 Běijīng Beijing 以北平為北京
9 25 hóu marquis / lord 何定侯孟善鎮遼東
10 25 to enter 朝鮮入貢者六
11 21 horse 初遣中官馬彬使爪哇諸國
12 21 mìng life 命法司五日一引奏罪囚
13 21 zhāng a sheet / a leaf 張輔副之
14 21 chén Chen 平江伯陳瑄
15 19 shì is / are / am / to be 是月
16 18 to help / to assist 張輔副之
17 17 fēng to seal / to close off 岷王楩舊封
18 16 děng et cetera / and so on 封駙馬都尉袁容等三人為侯
19 16 xià summer 夏四月丁未朔
20 16 so as to / in order to 始以大寧地畀兀良哈
21 16 to take charge of / to manage / to administer 命法司五日一引奏罪囚
22 15 his / hers / its / theirs 許其遣使通好
23 15 琉球 Liúqiú Ryūkyū Islands 琉球中山
24 15 zhèn town 何定侯孟善鎮遼東
25 15 to reach 宴群臣及屬國使
26 14 zhào an imperial decree 詔曰
27 14 big / great / huge / large / major 大祀天地於南郊
28 14 guān an office 都督僉事宣信充總兵官
29 14 yǒu is / are / to exist 有司好貪者逮治
30 14 安南 Ānnán Annam 安南胡
31 14 nán south 大祀天地於南郊
32 14 inside / interior 古裏
33 12 to give an offering in a religious ceremony 大祀天地於南郊
34 12 bīng soldier / troops 都督僉事宣信充總兵官
35 12 shī to lose 別失八里
36 12 壬午 rénwǔ nineteenth year I7 of the 60 year cycle 壬午
37 12 chūn spring 永樂元年春正月己卯朔
38 11 交阯 jiāozhǐ Jiaozhi 置交阯布政司
39 11 qiū fall / autumn 秋七月庚寅
40 11 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月壬子
41 11 zhōng middle 遣給事中
42 11 hái also / in addition / more 召世子高熾及高陽王高煦還京師
43 11 jiāo suburbs / outskirts 大祀天地於南郊
44 11 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 永樂元年春正月己卯朔
45 11 天地 tiān dì heaven and earth / the world 大祀天地於南郊
46 11 使 shǐ to make / to cause 宴群臣及屬國使
47 11 sān three 封駙馬都尉袁容等三人為侯
48 11 dōng winter 冬十一月乙亥朔
49 11 to give / to bestow favors 賜曾棨等進士及第
50 11 Soviet Union 戶部尚書夏原吉治蘇
51 11 山南 shānnán Lhokha 山南
52 10 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月癸未
53 10 丁酉 Dīngyǒu thirty-fourth year D10 of the 60 year cycle 丁酉
54 10 中山 zhōngshān Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname) 琉球中山
55 10 三月 sānyuè March / the Third Month 三月庚辰
56 10 father's elder brother / uncle 平江伯陳瑄
57 10 mín the people / citizen / subjects 給山東被兵窮民
58 10 chǒu ugly 癸丑
59 10 tǎo to seek 韓觀討柳州山賊
60 10 zhèn to flap 振北京六府饑
61 10 zòu to present / to offer 命法司五日一引奏罪囚
62 10 七月 qīyuè July / the Seventh Month 秋七月庚寅
63 10 甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle 甲戌
64 10 Li 襄城伯李濬鎮江西
65 10 丁卯 DīngMǎo fourth year D4 of the 60 year cycle 閏月丁卯
66 10 京師 jīngshī a capital city 召世子高熾及高陽王高煦還京師
67 10 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 鬼力赤為其下所弒
68 10 chéng clear / bright 宋晟為平羌將軍
69 10 a river / a stream 罷遣浚河民夫
70 9 zhōu a state / a province 中官山壽等帥兵出雲州覘敵
71 9 again / more / repeatedly 復周王橚
72 9 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 立子高熾為皇太子
73 9 暹羅 Xiānluó Siam / Bangkok 暹羅
74 9 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 許其遣使通好
75 9 shuò first day of the lunar month 永樂元年春正月己卯朔
76 9 二月 èryuè February / the Second Month 二月庚戌
77 9 jiāng a large river 張輔大破安南兵於嘉林江
78 9 占城 zhànchéng Indrapura / Champa / South Annam 占城
79 9 gāo high / tall 高陽王高煦備邊開平
80 9 zuì crime / sin / vice 命法司五日一引奏罪囚
81 9 guó a country / a state / a kingdom 初遣中官馬彬使爪哇諸國
82 9 to starve / to be hungry 振北京六府饑
83 9 tián field / farmland 耕耤田
84 9 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 冬十一月乙亥朔
85 9 to bathe / to cleanse / to wash / to shampoo 沐晟討八百
86 9 good fortune / happiness / luck 行部尚書黃福
87 9 十月 shíyuè October / the Tenth Month 冬十月丁丑
88 9 qiǎn to send / to dispatch 遣御史分巡天下
89 9 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月己巳
90 9 xíng to walk / to move 設北京留守行後軍都督府
91 9 liú Liu 兵部尚書劉俊參贊軍務
92 9 爪哇 zhuǎwā Java 初遣中官馬彬使爪哇諸國
93 9 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月丁丑
94 9 yuè month 是月
95 8 sound of laughter 遣使徵尚師哈立麻於烏斯藏
96 8 都督 dōudū to lead / to command 設北京留守行後軍都督府
97 8 guǐ tenth heavenly stem / tenth in order 癸丑
98 8 miǎn to spare 免今年夏稅
99 8 jiā excellent
100 8 shī teacher 遣使徵尚師哈立麻於烏斯藏
101 8 naturally / of course / certainly 自是歲時貢賀為常
102 8 阿魯 alǔ Aru 阿魯
103 8 四月 sìyuè April / the Fourth Month 夏四月丁未朔
104 8 dōu all 改北平行都司為大寧都司
105 8 to slash 剌泥
106 8 zhēng to march / to travel on a long journey 硃能為征夷將軍
107 8 Kangxi radical 80 命自今御史巡行察吏毋得摭拾人言
108 8 bài to defeat / to vanquish 張輔大敗安南兵於木丸江
109 8 河南 hénán Henan 河南饑
110 8 liǔ willow 柳叛蠻
111 8 乙卯 yǐmǎo fifty-second year B4 of the 60 year cycle 乙卯
112 8 mén door / gate / doorway / gateway 禦奉天門錄囚
113 8 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月壬辰
114 7 day of the month / a certain day 命法司五日一引奏罪囚
115 7 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 夏四月丁未朔
116 7 to instruct / to expound / to explain 遣使責諭安南
117 7 有罪 yǒuzuì guilty 岷王楩有罪
118 7 to reply / to answer 蘇門答剌
119 7 shì matter / thing / item 都督僉事宣信充總兵官
120 7 wén to hear 遣使察實以聞
121 7 西 The West 襄城伯李濬鎮江西
122 7 天下 tiānxià China 遣御史分巡天下
123 7 己巳 jǐsì sixth year F6 of the 60 year cycle, e.g. 1989 or 2049 己巳
124 7 山西 shānxī Shanxi 徙山西民萬戶實北京
125 7 qiú a prisoner / a convict 命法司五日一引奏罪囚
126 7 jìn to enter 馬周不因常何進乎
127 7 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 戶部尚書夏原吉治蘇
128 7 to congratulate 禦奉天殿受朝賀
129 7 xún to patrol / to make one's rounds 遣御史分巡天下
130 7 乙巳 yǐSì forty-second year B6 of the 60 year cycle 三月乙巳
131 7 yuē to speak / to say 改北平曰順天府
132 7 píng flat / level / smooth 以北平為北京
133 7 to move one's abode / to shift / to migrate 徙封寧王權於南昌
134 7 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 丁巳
135 7 a time 次東平州
136 7 five 命法司五日一引奏罪囚
137 7 jūn army / military 設北京留守行後軍都督府
138 7 to supervise 督海運
139 7 to stand 遣使徵尚師哈立麻於烏斯藏
140 7 jùn a commandery / a prefecture 徙直隸蘇州等十郡
141 7 shǐ beginning / start 始以大寧地畀兀良哈
142 7 zhì to rule / to govern / to manage / to control 戶部尚書夏原吉治蘇
143 7 zhū all / many / various 初遣中官馬彬使爪哇諸國
144 7 zéi thief 賊遁入海
145 7 lìng to make / to cause to be / to lead 著為令
146 6 běn measure word for books 立本雅失裏為可汗
147 6 gōng public/ common / state-owned 成國公硃能卒於軍
148 6 an official institution / a state bureau 設北京留守行後軍都督府
149 6 tài very / extremely 享太廟
150 6 shū book 貽書鬼力赤可汗
151 6 fēn to separate / to divide into parts 遣御史分巡天下
152 6 己卯 jǐmǎo sixteenth year F4 of the 60 year cycle 永樂元年春正月己卯朔
153 6 rate / frequency 率舟師巡海
154 6 hǎi the sea / a sea / the ocean 率舟師巡海
155 6 己酉 jǐyǒu forty-sixth year F10 of the 60 year cycle 己酉
156 6 elegant / graceful / refined 立本雅失裏為可汗
157 6 滿剌加 mǎnlájiā Ming Dynasty name for modern day Malacca 滿剌加
158 6 not / no 馬周不因常何進乎
159 6 yán to speak / to say / said 命六科辦事官言事
160 6 cháng always / ever / often / frequently / constantly 歲以為常
161 6 liù six 振北京六府饑
162 6 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 癸亥
163 6 日本 rìběn Japan 日本
164 6 chì an imperial decree 敕群臣修省
165 6 jiāng will / shall (future tense) 副總兵李珪遣將擊敗之
166 6 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 戊子
167 6 shí real / true 遣使察實以聞
168 6 甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014 甲午
169 6 tái unit 詔移師征阿魯臺
170 6 zài again / once more / re- / second / another 再論靖難功
171 6 bīn ornamental / refined 初遣中官馬彬使爪哇諸國
172 6 to defend / to resist 禦奉天殿受朝賀
173 6 御史 yùshǐ a censor 遣御史分巡天下
174 6 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 辛卯
175 6 zhì to / until 瑞應依德而至
176 6 乙未 yǐwèi thirty-second year B8 of the 60 year cycle 乙未
177 6 甘肅 gānsù Gansu 鎮甘肅
178 6 fán ordinary / common 凡三百三十八萬石
179 6 to rent 杭水災田租
180 6 shēng to ascend / to go up 封都督僉事柳升安遠伯
181 6 軍民 jūnmín army-civilian / military-masses / military-civilian 撫安軍民
182 6 zhèng government / administration 詔通政司
183 6 jiàng to descend / to fall / to drop 降其官屬
184 6 huáng royal / imperial 謁鳳陽皇陵
185 6 chà to differ 出身有差
186 5 yòu to forgive / to pardon / to indulge 宥死罪以下
187 5 běi north 山北
188 5 榜葛剌 bǎnggělá old Chinese name for Bengal, now written 孟加拉 榜葛剌
189 5 辛未 xīnwèi eight year H8 of the 60 year cycle 辛未
190 5 以下 yǐxià below / under / following 宥死罪以下
191 5 乙丑 yǐchǒu second year 乙丑
192 5 鄭和 Zhèng Hé Zheng He 中官鄭和帥舟師使西洋諸國
193 5 wood / lumber 分遣大臣采木於四川
194 5 líng mound / hill / mountain 甘露降孝陵松柏
195 5 死罪 sǐzuì a capital offence 宥死罪以下
196 5 浡泥 Bóní Brunei 浡泥來貢
197 5 gǎi to change / to alter 改北平曰順天府
198 5 what / where / which 何定侯孟善鎮遼東
199 5 a lake 湖水患
200 5 biān side / boundary / edge / margin 高陽王高煦備邊開平
201 5 cháo to face 禦奉天殿受朝賀
202 5 庚戌 gēngxū forty-seventh year G11 of the 60 year cycle 二月庚戌
203 5 給事 gěishì official (imperial) position 遣給事中
204 5 xiāo to scrape off / to pare 削其護衛
205 5 mào to be hardworking 陳亨子懋等六人為伯
206 5 丙子 bǐngzǐ thirteenth year C1 of the 60 year cycle 丙子
207 5 八里 bālǐ Bali or Pali 別失八里
208 5 庚寅 gēngyín twenty-seventh year G3 of the 60 year cycle 庚寅
209 5 水災 shuǐzāi a flood 湖廣水災
210 5 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 丙寅
211 5 qiān all / unanimous 都督僉事宣信充總兵官
212 5 níng Nanjing 徙封寧王權於南昌
213 5 辛亥 xīn hài Xin Hai year 辛亥
214 5 進士 jìnshì jinshi / a palace graduate 賜曾棨等進士及第
215 5 bié do not / must not 別失八里
216 5 shān a mountain / a hill / a peak 山北
217 5 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮官請表賀
218 5 shā to kill / to murder / to slaughter 盜殺駙馬都尉梅殷
219 5 戊辰 wùchén fifth year E5 of the 60 year cycle 戊辰
220 5 to bestow on / to endow with 除北京永樂五年以前逋賦
221 5 庚辰 gēngchén seventeenth year G5 of the 60 year cycle 三月庚辰
222 5 season / period 惟黎季犛父子首惡必誅
223 5 hair 發流罪以下墾北京田
224 5 yòu right / right-hand 右參將
225 5 kòu bandit / thieve 毋玩寇
226 5 sōng to loosen / to relax
227 5 to record / to copy 禦奉天門錄囚
228 5 遼東 Liáodōng Liaodong Peninsula 何定侯孟善鎮遼東
229 5 to stop / to cease / to suspend 罷遣浚河民夫
230 4 地震 dìzhèn earthquake 北京地震
231 4 及第 jídì to pass an examination 賜曾棨等進士及第
232 4 永樂 Yǒng Lè Emperor Yong Le 永樂元年春正月己卯朔
233 4 ministry / department 行部
234 4 護衛 hùwèi an escort / a guard / a bodyguard 削其護衛
235 4 certainly / must / will / necessarily 惟黎季犛父子首惡必誅
236 4 jiǎn simple / terse / succinct 交阯簡定反
237 4 xiàn to offer / to present 獻騶虞
238 4 閏月 rùnyuè intercalary month in the lunar calendar / leap month 閏月丁卯
239 4 zhe indicates that an action is continuing 著為令
240 4 pián tree 岷王楩舊封
241 4 chá to examine / to inquire / to inspect 遣使察實以聞
242 4 \N 齊王榑
243 4 湖廣 húguǎng Hubei and Hunan provinces 湖廣水災
244 4 jiē all / each and every / in all cases 賢否皆具實跡以聞
245 4 a measure word for companies, households, door, families, etc 吏部請罪千戶違制薦士者
246 4 lán Lan 小葛蘭入貢
247 4 prison 下李景隆於獄
248 4 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang 齊王榑
249 4 壬申 rénshēn ninth year I9 of the 60 year cycle 壬申
250 4 奉天 fèngtiān Fengtian 禦奉天殿受朝賀
251 4 癸未 guǐwèi twentieth year J8 of the 60 year cycle 癸未
252 4 shí food / food and drink 日當食
253 4 zhū cinnabar 硃能為征夷將軍
254 4 山東 Shāndōng Shandong 山東
255 4 huáng yellow 都督僉事黃中
256 4 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 丙申
257 4 豐城 fēngchéng Fengcheng 豐城侯李彬鎮廣東
258 4 癸卯 guǐmǎo fortieth year J4 of the 60 year cycle 癸卯
259 4 dǎi to arrest / to catch / to seize 有司好貪者逮治
260 4 浙江 Zhèjiāng Zhejiang 浙江等九省富民實北京
261 4 child / son 陳亨子懋等六人為伯
262 4 lùn to comment / to discuss 再論靖難功
263 4 自殺 zìshā to commit suicide 尋自殺
264 4 yǒu friend / companion 清遠伯王友充總兵官
265 4 zhào to call together / to summon / to convene 召世子高熾及高陽王高煦還京師
266 4 pàn to betray / to rebel / to revolt 柳叛蠻
267 4 乙酉 yǐYǒu twenty-second year B10 of the 60 year cycle 乙酉
268 4 甲子 jiǎzǐ first year of the sixty-year cycle (where each year is numbered with one of the 10 heavenly stems 天干 and one of the 12 earthly branches 地支 ) / the sixty-year cycle 五月甲子
269 4 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 十一月甲辰
270 4 beard / mustache 安南胡
271 4 to flee / to run away / to leave a debt unsettled 除北京永樂五年以前逋賦
272 4 power / force / strength 貽書鬼力赤可汗
273 4 hēng smoothly progressing / no trouble 陳亨子懋等六人為伯
274 4 輔大 fǔdà Fu Jen Catholic University of Peking 張輔大破安南兵於嘉林江
275 4 xiàn county 比郡縣屢奏祥瑞
276 4 qiān one thousand 吏部請罪千戶違制薦士者
277 4 開平 Kāipíng Kaiping / Kemenfu / Kaipingfu 高陽王高煦備邊開平
278 4 rén person / people / a human being 命自今御史巡行察吏毋得摭拾人言
279 4 xià next 下李景隆於獄
280 4 to arrest / to catch / to seize 捕山東蝗
281 4 juān bright / clear 蠲蘇
282 4 戊寅 wùyín fifteenth year E3 of the 60 year cycle 十一月戊寅
283 4 huǒ fire / flame 火州回回入貢
284 4 寧夏 Níngxià Ningxia 寧陽伯陳懋鎮寧夏
285 4 庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle 庚申
286 4 miào temple / shrine 享太廟
287 4 extra / surplus / remainder 湖流民復業者十二萬余戶
288 4 Mín Min 岷王楩舊封
289 4 指揮 zhǐhuī to command / to direct 回回哈剌馬牙殺都指揮劉秉謙
290 4 qǐng to ask / to inquire 百官請賀
291 4 寧陽 Níngyáng Ningyang 寧陽伯陳懋鎮寧夏
292 4 dìng to decide 何定侯孟善鎮遼東
293 4 supreme ruler / emperor 帝曰
294 4 cotton cloth / textiles / linen 置交阯布政司
295 4 deputy / assistant / vice- 張輔副之
296 4 天平 Tiān Píng Tian Ping 故安南國王陳日煃弟天平來奔
297 4 bèi to prepare / get ready 高陽王高煦備邊開平
298 4 sòng Song dynasty 宋晟為平羌將軍
299 4 鳳陽 fèngyáng Fengyang 謁鳳陽皇陵
300 4 a branch of study 命六科辦事官言事
301 4 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 秋七月壬戌
302 4 黃河 Huánghé Yellow River 河津黃河清
303 4 出身 chūshēn to come from 出身有差
304 4 zuǒ left 左都督何福鎮甘肅
305 4 yǐn to drink 更名臚朐河曰飲馬
306 4 èr two 二年春正月乙卯
307 4 己未 jǐwèi fifty sixth year of the 60 year cycle 己未
308 4 丁亥 DīngHài twenty-fourth year D12 of the 60 year cycle 六月丁亥
309 4 four 四年春正月丁未
310 4 method / way 命法司五日一引奏罪囚
311 4 jiàn to recommend / to elect 吏部請罪千戶違制薦士者
312 4 西洋 Xīyáng the West 中官鄭和帥舟師使西洋諸國
313 4 fàn to commit crime / to violate 雜犯死罪減等論戍
314 3 yáng Yang 侍講楊榮經略甘肅
315 3 zhèng Zheng 武安侯鄭亨鎮宣府
316 3 癸巳 guǐSì thirtieth year J6 of the 60 year cycle 癸巳
317 3 jīn today / modern / present / current / this / now 命自今御史巡行察吏毋得摭拾人言
318 3 皇后 huánghòu an empress 高皇后尊謚
319 3 乙亥 yǐhài twelfth year B12 of the 60 year cycle 冬十一月乙亥朔
320 3 xiào to be filial 賜名廣孝
321 3 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 百官請賀
322 3 大敗 dàbài to defeat / to inflict a defeat on sb 大敗之
323 3 chú except / besides 除天下荒田未墾者額稅
324 3 cái just now 果才
325 3 來朝 láicháo tomorrow (morning) 周王橚來朝
326 3 ancient / old / palaeo- 古裏
327 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成國公硃能卒於軍
328 3 jué to decide / to determine / to judge 河決開封
329 3 one 命法司五日一引奏罪囚
330 3 丙辰 bǐngchén fifty-third year C5 of the 60 year cycle 丙辰
331 3 壬辰 rénchén twenty-ninth year I5 of the 60 year cycle 壬辰
332 3 武安 wǔān Wu'an 武安侯鄭亨鎮宣府
333 3 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 宴群臣及屬國使
334 3 安遠 ānyuǎn Anyuan 封都督僉事柳升安遠伯
335 3 可汗 kěhàn khan 貽書鬼力赤可汗
336 3 huǐ to destroy 鄱陽民進書毀先賢
337 3 guǐ a ghost / spirit of dead 貽書鬼力赤可汗
338 3 zhōu Zhou Dynasty 復周王橚
339 3 舟師 zhōushī boat troops 率舟師巡海
340 3 huì can / be able to 張輔移師會韓觀討潯
341 3 lài to bestow / to confer 大賚將士
342 3 壬寅 rényín thirty-ninth year I3 of the 60 year cycle 五月壬寅
343 3 chì red / scarlet 貽書鬼力赤可汗
344 3 ér son 撒馬兒罕
345 3 chū to go out / to leave 始命內臣出鎮及監京營軍
346 3 zhēng to march / to travel on a long journey 遣使徵尚師哈立麻於烏斯藏
347 3 jùn talented / capable 兵部尚書劉俊參贊軍務
348 3 lín a wood / a forest / a grove 賜林環等進士及第
349 3 zài in / at 在朕更當修省
350 3 cōng intelligent / clever / bright 武成侯王聰
351 3 將軍 jiāngjūn a general 宋晟為平羌將軍
352 3 xuān xuan 平江伯陳瑄
353 3 xīn to be tired 二月辛丑
354 3 回回 huíhuí time and again / every time 火州回回入貢
355 3 yuǎn far / distant 安平侯李遠為左
356 3 luó Luo 日羅夏治
357 3 to capture / to imprison / to seize 淇國公丘福為征虜大將軍
358 3 jiān to supervise / to inspect 始命內臣出鎮及監京營軍
359 3 戶部 hùbù Ministry of Revenue 戶部尚書夏原吉治蘇
360 3 guǒ a result / a consequence 果才
361 3 保定 Bǎodìng Baoding 徙保定
362 3 國王 guówáng king / monarch 為安南國王
363 3 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 六月壬子
364 3 xuān to declare / to announce 都督僉事宣信充總兵官
365 3 庚子 Gēngzǐ thirty seventh year of the 60 year cycle 庚子
366 3 hǎn rare 撒馬兒罕
367 3 瓦剌 wǎlá Oirats 瓦剌
368 3 shè to set up / to establish 設北京留守行後軍都督府
369 3 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 辛巳
370 3 huáng a locust 捕山東蝗
371 3 to prevail 封哈密安克帖木兒為忠順王
372 3 騶虞 zōuyú zouyu 獻騶虞
373 3 順天 shùn tiān to follow heaven 復免順天
374 3 清遠 qīngyuǎn Qingyuan 清遠伯王友充總兵官
375 3 甲寅 jiǎyín 51st year A3 of the 60 year cycle 甲寅
376 3 qiū Confucius 淇國公丘福為征虜大將軍
377 3 以北 yǐběi north 以北平為北京
378 3 dài to represent / to substitute / to replace 代王桂
379 3 戊午 wùwǔ fifty-fifth year E7 of the 60 year cycle 戊午
380 3 a dwarf 李彬等率舟師分道沿海捕倭
381 3 guān to look at / to watch / to observe 韓觀討柳州山賊
382 3 to break / to ruin / to destroy 張輔大破安南兵於嘉林江
383 3 black 惟黎季犛父子首惡必誅
384 3 shòu to suffer / to be subjected to 禦奉天殿受朝賀
385 3 官屬 guānshǔ an official 降其官屬
386 3 zāi disaster / calamity 逮治匿災有司
387 3 zhōng loyalty / devotion 封哈密安克帖木兒為忠順王
388 3 gōng merit 再論靖難功
389 3 to scatter / to disperse 撒馬兒罕
390 3 tōng to go through / to open 許其遣使通好
391 3 zǒng general / total / overall / chief 都督僉事宣信充總兵官
392 3 Ji 戶部尚書夏原吉治蘇
393 3 hán Korea / South Korea 韓觀討柳州山賊
394 3 shì to release / to set free 釋奠於先師孔子
395 3 to sacrifice to / to worship 望祭泰山
396 3 liáng good / virtuous / respectable 始以大寧地畀兀良哈
397 3 yuán source / origin 戶部尚書夏原吉治蘇
398 3 陜西 xiáxī Shaanxi 蠲陜西逋賦
399 3 sūn Sun 立皇長孫瞻基為皇太孫
400 3 shěng province 浙江等九省富民實北京
401 3 kind / gentle / gracious / genial 高陽王高煦備邊開平
402 3 ancient barbarian tribes 硃能為征夷將軍
403 3 lái to come 故安南國王陳日煃弟天平來奔
404 3 to die 前大理卿薛巖死之
405 3 開封 Kāifēng Kaifeng 河決開封
406 3 to know / to learn about / to comprehend 悉宥之
407 3 zhū to execute / to put to death / to condemn 行部尚書雒僉以言事涉怨誹誅
408 3 shuài handsome / graceful / smart 中官鄭和帥舟師使西洋諸國
409 3 varied / complex / not simple 雜犯死罪減等論戍
410 2 shǎng to reward / to grant / to bestow 余爵賞有差
411 2 shuì taxes / duties 除天下荒田未墾者額稅
412 2 大寧 dàníng Daning 改北平行都司為大寧都司
413 2 shí time / a period of time 詔起兵時將士及北京效力人民雜犯死罪鹹宥之
414 2 shè to forgive / to pardon 赦天下殊死以下
415 2 a government official / a magistrate 命自今御史巡行察吏毋得摭拾人言
416 2 cún to exist / to survive 遣使於巡狩所經郡縣存問高年
417 2 副將 fùjiāng deputy general 張輔為征虜副將軍
418 2 shí a rock / a stone 凡三百三十八萬石
419 2 鎮江 zhènjiāng Zhenjiang 襄城伯李濬鎮江西
420 2 a musical note 呂毅以兵納陳天平於安南
421 2 境內 jìngnèi within the borders / domestic 凡朝覲官境內災傷不能聞為他人所奏者
422 2 Yi 貽書鬼力赤可汗
423 2 suì flint 高燧趙王
424 2 shì a gentleman / a knight 吏部請罪千戶違制薦士者
425 2 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 八十以上賜酒肉
426 2 移師 yíshī to move troops to / (fig.) to move to / to shift to 張輔移師會韓觀討潯
427 2 廣西 Guǎngxī Guangxi 出翰林學士解縉為廣西參議
428 2 guō Guo 給事中郭驥使本雅失裏
429 2 xún a steep bank 張輔移師會韓觀討潯
430 2 Germany 瑞應依德而至
431 2 甲申 Jiǎ Shēn Jia Shen year 甲申
432 2 prosperous / splendid 熙甌寧王
433 2 xìng fortunate / lucky 幸天壽山
434 2 dào way / road / path 帥師分道討安南
435 2 xiǎo small / tiny / insignificant 雖小必以聞
436 2 liú to flow / to spread / to circulate 發流罪以下墾北京田
437 2 shēng to be born / to give birth 沐晟及簡定戰於生厥江
438 2 縣官 xiànguān county supervisor 逮治布政使及郡縣官不奏聞者
439 2 ān calm / still / quiet / peaceful 撫安軍民
440 2 shì to look at / to see 視軍士皆食
441 2 平江 píngjiāng Pingjiang 平江伯陳瑄
442 2 chū at first / at the beginning / initially 初遣中官馬彬使爪哇諸國
443 2 太平 tàipíng peaceful 太平為賢義王
444 2 kuò to expand / to enlarge / to stretch 陳季擴乞降
445 2 kěn to reclaim land 除天下荒田未墾者額稅
446 2 de potential marker 命自今御史巡行察吏毋得摭拾人言
447 2 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 留之京師
448 2 to bury / to sacrifice 瘞戰地暴骨
449 2 eight 八年春正月辛未
450 2 大理 Dàlǐ Dali 前大理卿薛巖死之
451 2 dōng east 爪哇東
452 2 to cross, ferry over 遂渡飲馬河追之
453 2 xiū to decorate / to embellish 在朕更當修省
454 2 朝鮮 cháoxiǎn Korea / North Korea 頒歷於朝鮮諸國
455 2 amber 西寧侯宋琥鎮甘肅
456 2 dùn to escape 賊遁入海
457 2 己丑 jǐchǒu twenty-sixth year F2 of the 60 year cycle 己丑
458 2 jiā house / home / residence 籍長興侯耿炳文家
459 2 jìn red silk 出翰林學士解縉為廣西參議
460 2 shè to absorb / to assimilate 皇太子攝享太廟
461 2 jià to sow grain 毋害禾稼
462 2 shì clan / a branch of a lineage 氣襲陳氏封爵
463 2 shàng still / yet / to value 遣使徵尚師哈立麻於烏斯藏
464 2 jué he / she / it 沐晟及簡定戰於生厥江
465 2 nán difficult / arduous / hard 再論靖難功
466 2 xián virtuous / worthy 賢否皆具實跡以聞
467 2 guì Guangxi 代王桂
468 2 zhì sluggish / stagnant 命刑部疏滯獄
469 2 ruì auspicious 瑞應依德而至
470 2 yán precipice / cliff / rockface 前大理卿薛巖死之
471 2 shùn to obey 封哈密安克帖木兒為忠順王
472 2 誹謗 fěibàng to slander 申誹謗之禁
473 2 子女 zǐnǚ sons and daughters 毋攘財貨掠子女
474 2 guò to cross / to go over / to pass 遣祭所過名山大川
475 2 蘇州 sūzhōu Suzhou 徙直隸蘇州等十郡
476 2 dāng to be / to act as / to serve as 在朕更當修省
477 2 太子 tàizǐ a crown prince 奉懿文太子祀
478 2 to think / consider / to ponder 豐城侯李彬討甘肅叛寇八耳思朵羅歹
479 2 婆羅 póluó pāla / warden / keeper / guardian 婆羅入貢
480 2 shì to murder a superior 鬼力赤為其下所弒
481 2 hài to injure / to harm to 毋害禾稼
482 2 meaning / sense 太平為賢義王
483 2 Háng to cross a stream 杭水災田租
484 2 chì to burn / to blaze 召世子高熾及高陽王高煦還京師
485 2 zhào Zhao 高燧趙王
486 2 於闐 yútián Yutian 於闐
487 2 duǒ measure word for flowers and clouds 朵顏
488 2 wèi to guard / to protect / to defend 據肅州衛以叛
489 2 féng feng 馮嘉施蘭
490 2 yǔn to grant / to allow / to consent 改封敷惠王允
491 2 bone 瘞戰地暴骨
492 2 shàn provisions / meals 始進膳
493 2 流民 liú mín a refugee 湖流民復業者十二萬余戶
494 2 zhì to place / to lay out 置東宮官屬
495 2 tooth / tusk 回回結牙曲進玉碗
496 2 丙戌 bǐngxū twenty-third year C11 of the 60 year cycle 丙戌
497 2 xiáng good luck / blessing 騶虞若果為祥
498 2 xiǎng rations and pay for soldiers 餉遼東
499 2 萬戶 Wànhù Wanhu 徙山西民萬戶實北京
500 2 ōu a bowl / a cup 熙甌寧王

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿鲁 阿魯 alǔ Aru
安乐 安樂 ānlè
 1. peaceful and happy / content
 2. Anle
 3. Anle district
安南 Ānnán
 1. Annam
 2. Annan
安平 ānpíng Anping
安庆 安慶 ānqìng Anqing
安远 安遠 ānyuǎn Anyuan
八里 bālǐ Bali or Pali
保定 Bǎodìng
 1. Baoding
 2. Baoding
八月 bāyuè August / the Eighth Month
北京 Běijīng Beijing
北平 Běipíng Beiping
兵部 bīngbù Ministry of War
浡泥 Bóní Brunei
曹县 曹縣 cáoxiàn Cao county
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长兴 長興 Chángxīng Changxing
常州 chángzhōu Changzhou
朝鲜 朝鮮 cháoxiǎn
 1. Korea / North Korea
 2. Joseon / Chosŏn / Choson / Chosun / Cho-sen
成安 chéngān Chang'an
大理 Dàlǐ Dali
大宁 大寧 dàníng Daning
大同 Dàtóng
 1. Datong
 2. datong / Grand Unity
东岸 東岸 dōng àn East Bank / East Coast
东都 東都 Dōng Dū Luoyang
东平 東平 Dōngpíng Dongping
二月 èryuè February / the Second Month
丰城 豐城 fēngchéng Fengcheng
奉天 fèngtiān Fengtian
凤阳 鳳陽 fèngyáng Fengyang
辅大 輔大 fǔdà Fu Jen Catholic University of Peking
福建 Fújiàn Fujian
驸马都尉 駙馬都尉 fùmǎ dūwèi Commandant Escort
福州 Fúzhōu Fuzhou
甘肃 甘肅 gānsù Gansu
高阳 高陽 gāoyáng Gaoyang
给事 給事 gěishì official (imperial) position
庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
公事 gōngshì public affairs / official (matters, duties etc)
广东 廣東 Guǎngdōng Guangdong
广宁 廣寧 guǎngníng Guangning
广西 廣西 Guǎngxī Guangxi
guǐ tenth heavenly stem / tenth in order
guì
 1. Guangxi
 2. cassia / cinnamon
 3. Gui
贵州 貴州 Guìzhōu Guizhou
国子监 國子監 Guó Zǐ Jiàn Imperial Academy
海南 Hǎinán Hainan
哈密 hāmì Kumul / Hami
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
汉王 漢王 Hàn Wáng Han Wang
韩城 韓城 hánchéng Hancheng
翰林院 Hànlín Yuàn Imperial Hanlin Academy
河间 河間 Héjiān Hejian
河津 héjīn Hejin
huái Huai River
淮安 Huái'ān Huai'an
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
黄河 黃河 Huánghé Yellow River
户部 戶部 hùbù Ministry of Revenue
湖广 湖廣 húguǎng Hubei and Hunan provinces
惠王 Huì Wáng
 1. King Hui of Zhou
 2. King Hui of Zhou
徽州 Huīzhōu Huizhou dialect
户口 戶口 hùkǒu Hukou / registered residence
湖南 Húnán Hunan
湖州 húzhōu Huzhou
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江西 Jiāngxī Jiangxi
江阴 江陰 Jiāngyīn Jiangyin
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
交阯 jiāozhǐ Jiaozhi
甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
嘉兴 嘉興 jiāxīng Jiaxing
甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle
济南 濟南 Jǐnán Jinan
靖安 jìngān Jing'an
靖州 jìngzhōu Jingzhou
济宁 濟寧 Jǐníng Jining
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
莒国 莒國 jǔguó the state of Ju
开封 開封 Kāifēng Kaifeng
开平 Kāipíng
 1. Kaiping / Kemenfu / Kaipingfu
 2. Kaiping
开原 開原 kāiyuán Kaiyuan
孔子 Kǒngzi Confucius
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
 6. at the time of
 7. State of Li
良乡 良鄉 liáng xiāng Liangxiang / Liang township
辽东 遼東 Liáodōng Liaodong Peninsula
礼部 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites
历城 歷城 lìchéng Licheng
琉球 Liúqiú
 1. Ryūkyū Islands
 2. Taiwan
琉球国 琉球國 Liúqiú guó Ryūkyū kingdom
六月 liùyuè June / the Sixth Month
柳州 liǔzhōu Liuzhou
吕宋 呂宋 lǚsòng Luzon
满剌加 滿剌加 mǎnlájiā Ming Dynasty name for modern day Malacca
Mín Min
漠北 Mòběi Mongolian Steppe
南昌 Nánchāng Nanchang
南阳 南陽 Nányáng Nanyang
宁夏 寧夏 Níngxià Ningxia
宁阳 寧陽 Níngyáng Ningyang
宁远 寧遠 níngyuǎn Ningyuan
彭亨 Pénghēng Pahang
平江 píngjiāng
 1. Pingjiang
 2. Pingjiang
平阳 平陽 Píngyáng Pingyang / Linfen
鄱阳 鄱陽 Póyáng Poyang
蒲城 púchéng Pucheng
Qi River
齐王 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang
qiāng
 1. Qiang [people]
 2. Qiang
清远 清遠 qīngyuǎn Qingyuan
青州 Qīngzhōu
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
钦州 欽州 qīnzhōu Qinzhou
七月 qīyuè July / the Seventh Month
Qu
日本 rìběn Japan
山东 山東 Shāndōng Shandong
上高 shànggāo Shanggao
上元 shàngyuán
 1. Shangyuan
 2. Shangyuan
 3. Shangyuan festival / Lantern festival
山南 shānnán Lhokha
山阳 山陽 Shānyáng Shanyang
师会 師會 Shī Huì
 1. Shi Hui
 2. Shi Hui
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
寿山 壽山 shòushān Shoushan
順天府 順天府 shùn tiān fǔ Shuntian
四川 Sìchuān Sichuan
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
松江 Sōngjiāng Songjiang
肃州 肅州 sùzhōu Suzhou
苏州 蘇州 sūzhōu Suzhou
泰山 Tài Shān Mount Tai
泰宁 泰寧 tàiníng Taining
天平 Tiān Píng Tian Ping
帖木儿 帖木兒 Tièmù'ér Timur / Tamerlane
同安 Tóng'ān Tongan District
潼关 潼關 Tóngguān Tongguan
通河 tōnghé Tonghe
同州 Tóngzhōu Tongzhou / Weinan
瓦剌 wǎlá Oirats
汶上 Wènshàng Wenshang
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
武平 Wǔ Píng Wu Ping / Gao Wei of Norther Qi
武安 wǔān Wu'an
武冈 武岡 wǔgāng Wugang
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
襄城 xiāngchéng Xiangcheng
暹罗 暹羅 Xiānluó Siam / Bangkok
献文 獻文 xiànwén Emperor Xianwen of Northern Wei
辛亥 xīn hài Xin Hai year
刑部 xíngbù Ministry of Justice
西宁 西寧 Xīníng Xining
西洋 Xīyáng
 1. the West
 2. countries of the Indian Ocean
xuē
 1. Xue
 2. Xue
扬州 揚州 Yángzhōu Yangzhou
应城 應城 yīngchéng Yingcheng
营山 營山 yíngshān Yingshan
永乐 永樂 Yǒng Lè Emperor Yong Le
永平 Yǒngpíng
 1. Yong Ping reign
 2. Yong Ping reign
云南 雲南 yúnnán Yunnan
于阗 于闐 yútián
 1. Yutian
 2. Yutian
占城 zhànchéng
 1. Indrapura / Champa / South Annam
 2. Champa
zhāng Zhang
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
浙江 Zhèjiāng
 1. Zhejiang
 2. Zhe River / Qiantang River
振安 zhènān Zhen'an
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
郑和 鄭和 Zhèng Hé Zheng He
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
镇江 鎮江 zhènjiāng Zhenjiang
真腊 真臘 Zhēnlà Khmer Empire
镇远 鎮遠 zhènyuǎn Zhenyuan
直隶 直隸 zhílì Zhili
中都 Zhōngdū Zhongdu / Dadu / Khanbaliq / Beijing
中山 zhōngshān
 1. Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname)
 2. Zhongshan
 3. Nakayama
爪哇 zhuǎwā
 1. Java
 2. Java [programming language]
驺虞 騶虞 zōuyú zouyu

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English