Glossary and Vocabulary for Records of the Grand Historian 《史記》, 《蕭相國世家》 House of Chancellor Xiao

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 32 相國 xiāngguó Chancellor of State 蕭相國世家
2 24 yuē to speak / to say 鮑生謂丞相曰
3 24 shàng top / a high position 輒奏上
4 22 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 數使使勞苦君者
5 15 shǔ to count 何數以吏事護高祖
6 14 hóu marquis / lord 語在淮陰侯事中
7 13 mín the people / citizen / subjects 民所疾苦者
8 12 蕭何 xiāohé Xiao He 高祖以蕭何功最盛
9 12 gōng merit 歲餘功不決
10 11 qín Shaanxi 秦御史監郡者與從事
11 11 使 shǐ to make / to cause 使給軍食
12 10 fēng to seal / to close off 論功行封
13 10 jūn army / military 關中事計戶口轉漕給軍
14 10 關中 Guānzhōng Guangzhong 何守關中
15 10 shì matter / thing / item 何數以吏事護高祖
16 9 hàn Han Chinese 漢二年
17 8 漢王 Hàn Wáng Han Wang 沛公為漢王
18 8 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 所食邑多
19 8 jīn today / modern / present / current / this / now 今蕭何未嘗有汗馬之勞
20 8 陛下 bì xià your majesty 陛下雖數亡山東
21 8 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 高祖為布衣時
22 7 淮陰 Huáiyīn Huai'an / Huaiyin 語在淮陰侯事中
23 7 a man / a male adult 夫獵
24 7 rén person / people / a human being 沛豐人也
25 6 zhōng middle 語在淮陰侯事中
26 6 第一 dì yī first 第一
27 6 to calculate / to compute / to count 關中事計戶口轉漕給軍
28 6 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 何獨先入收秦丞相御史律令圖書藏之
29 6 nián year 漢二年
30 6 曹參 Cáocān Cao Can 平陽侯曹參身被七十創
31 6 wén to hear 上來以聞
32 6 zhī to know 漢王所以具知天下阸塞
33 6 qǐng to ask / to inquire 何固請
34 5 increase / benefit 上必益信君
35 5 a government official / a magistrate 以文無害為沛主吏掾
36 5 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 顧反居臣等上
37 5 高帝 gāodì Emperor Gao of Southern Qi 高帝曰
38 5 zhào to call together / to summon / to convene 非上所詔令召
39 5 to enter 秦御史欲入言徵何
40 5 shòu to suffer / to be subjected to 吾聞進賢受上賞
41 5 shí time / a point or period of time 高祖為布衣時
42 5 alone / independent / single / sole 何獨以五
43 5 lìng to make / to cause to be / to lead 何獨先入收秦丞相御史律令圖書藏之
44 4 děng et cetera / and so on 顧反居臣等上
45 4 suì age 歲餘功不決
46 4 to know / to learn about / to comprehend 莫若遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍所
47 4 chù a place / location / a spot / a point 彊弱之處
48 4 zhǔ owner 以文無害為沛主吏掾
49 4 咸陽 xiányáng Xianyang 高祖以吏繇咸陽
50 4 to die 何乃給泗水卒史事
51 4 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 何守關中
52 4 wáng to die 常失軍亡眾
53 4 cotton cloth / textiles / linen 黥布反
54 4 xīn heart 有疑君心也
55 4 píng flat / level / smooth 召平獨弔
56 4 wáng Wang 項王與諸侯屠燒咸陽而去
57 4 zhé sides of chariot for weapons 輒奏上
58 4 gěi to give 何乃給泗水卒史事
59 4 wèi to guard / to protect / to defend 令卒五百人一都尉為相國衛
60 4 chǔ state of Chu 漢王與諸侯擊楚
61 4 desire 秦御史欲入言徵何
62 4 to doubt / to disbelieve 有疑君心也
63 4 shí ten 少者數十合
64 4 sān three 吏皆送奉錢三
65 4 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 群臣爭功
66 4 chén minister / statesman / official 臣等身被堅執銳
67 4 諸君 zhūjūn Gentlemen! (start of a speech) / Ladies and Gentlemen! 諸君知獵乎
68 4 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 漢王大說
69 4 to reach 及高祖起為沛公
70 3 賈人 jiǎrén a merchant 相國多受賈人財物
71 3 御史 yùshǐ a censor 秦御史監郡者與從事
72 3 èr two 漢二年
73 3 shī to lose 漢王數失軍遁去
74 3 guā melon / gourd / squash 種瓜於長安城東
75 3 huì favor / benefit / blessing / kindness 孝惠自臨視相國病
76 3 can / may / permissible
77 3 gain / advantage / benefit 夫相國乃利民
78 3 big / great / huge / large / major 漢王大說
79 3 néng can / able 莫若遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍所
80 3 xíng to walk / to move 得毋行
81 3 shēn human body / torso 且諸君獨以身隨我
82 3 guò to cross / to go over / to pass 且秦以不聞其過亡天下
83 3 百姓 bǎixìng common people 乃拊循勉力百姓
84 3 zhì to place / to lay out 非被矢石之事而益君封置衛者
85 3 xiào to be filial 孝惠自臨視相國病
86 3 jīn gold 諸將皆爭走金帛財物之府分之
87 3 zài in / at 語在淮陰侯事中
88 3 wèi to call 鮑生謂丞相曰
89 3 沛公 pèigōng Duke of Pei 及高祖起為沛公
90 3 shí food / food and drink 給食不乏
91 3 to connect / to relate 陛下系之暴也
92 3 chén Chen 陳豨反
93 3 proper / suitable / appropriate 輒以便宜施行
94 3 Kangxi radical 80 得毋行
95 3 qián money / currency 吏皆送奉錢三
96 3 shōu to receive / to accept 何獨先入收秦丞相御史律令圖書藏之
97 3 zòu to present / to offer 輒奏上
98 3 yán to speak / to say / said 秦御史欲入言徵何
99 3 qíng to tattoo criminals on the face or forehead 黥布反
100 3 è Hubei 關內侯鄂君進曰
101 3 a pig / a hog 陳豨反
102 3 功臣 gōngchén a minister who has given outstanding service 功臣皆曰
103 3 xiāo mournful / dejected 蕭相國世家
104 3 yuàn park / garden 乃為請吾苑
105 3 five 何獨以五
106 2 上書 shàngshū to write a letter (to the authorities) / to present a petition 民道遮行上書
107 2 xián virtuous / worthy 後世賢
108 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治櫟陽
109 2 residence / dwelling 顧反居臣等上
110 2 quán perfect 蕭何常全關中以待陛下
111 2 關內 guānnèi Guannei Circuit 關內侯鄂君進曰
112 2 sòng to deliver / to carry / to give 吏皆送奉錢三
113 2 勞苦 láokǔ to toil / hard work 上數使使勞苦丞相
114 2 jié festival / a special day 使使持節赦出相國
115 2 dōng east 漢王引兵東定三秦
116 2 mǎi to buy / to purchase 今君胡不多買田地
117 2 nài a fruit tree / a crab-apple 柰何欲以一旦之功而加萬世之功哉
118 2 hòu after / later 君即百歲後
119 2 qiǎn to send / to dispatch 莫若遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍所
120 2 method / way 又何足法哉
121 2 項羽 Xiàng Yǔ Xiang Yu / Xiangyu the Conqueror 漢王與項羽相距京索之閒
122 2 yuàn to hope / to wish / to desire 願君讓封勿受
123 2 wén writing / text 以文無害為沛主吏掾
124 2 李斯 Lǐ Sī Li Si 吾聞李斯相秦皇帝
125 2 布衣 bùyī plain cotton clothing 高祖為布衣時
126 2 攻城略地 gōngchéng lüè dì to take cities and seize territories 攻城略地
127 2 天下 tiānxià China 漢王所以具知天下阸塞
128 2 問曰 wèn yuē to ask 前問曰
129 2 xìn to believe / to trust 漢王以信為大將軍
130 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 關中事計戶口轉漕給軍
131 2 bǎi one hundred 今雖亡曹參等百數
132 2 zhàn war / fighting / battle 多者百餘戰
133 2 上心 shàngxīn carefully / meticulously / to set one's heart on sth 則上心說
134 2 dialect / language / speech 語在淮陰侯事中
135 2 是日 shìrì (formal) this day / that day 是日
136 2 soil / ground / land 夫曹參雖有野戰略地之功
137 2 jiā to add 柰何欲以一旦之功而加萬世之功哉
138 2 to go 項王與諸侯屠燒咸陽而去
139 2 wèn to ask 數使使問相國何為
140 2 wèi position / location / place 夫君位為相國
141 2 chí to grasp / to hold 徒持文墨議論
142 2 dùn to escape 漢王數失軍遁去
143 2 supreme ruler / emperor 以帝嘗繇咸陽時何送我獨贏錢二也
144 2 後世 hòushì later generations / posterity 後世賢
145 2 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 諸將皆爭走金帛財物之府分之
146 2 相距 xiàngjù distance apart / separated by a given distance 漢王與項羽相距京索之閒
147 2 xīng to flourish / to be popular 何常興關中卒
148 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 漢王所以具知天下阸塞
149 2 從事 cóngshì to deal with / to handle / to do 秦御史監郡者與從事
150 2 hair 而發蹤指示獸處者人也
151 2 qiáng strong / powerful 彊弱之處
152 2 fèng to offer / to present 吏皆送奉錢三
153 2 戶口 hùkǒu Hukou / registered residence 戶口多少
154 2 guī to go back / to return 上罷布軍歸
155 2 xiè to thank 君自謝民
156 2 東陵 dōnglíng Eastern tombs 故秦東陵侯
157 2 指示 zhǐshì to point out / to indicate 而發蹤指示獸處者人也
158 2 bīng soldier / troops 漢王引兵東定三秦
159 2 zhū to execute / to put to death / to condemn 誅淮陰侯
160 2 to stop / to cease / to suspend 未罷
161 2 pèi copious / abundant 沛豐人也
162 2 dài to treat / to entertain / to receive guests 蕭何常全關中以待陛下
163 2 萬世 wàn shì all ages 此萬世之功也
164 2 shì to attend on 侍太子
165 2 gǒu dog 追殺獸兔者狗也
166 2 to record / to copy 錄錄未有奇節
167 2 suí to follow 且諸君獨以身隨我
168 2 位次 wèicì a place in a numbered sequence 及奏位次
169 2 liè to hunt 諸君知獵乎
170 2 extra / surplus / remainder 歲餘功不決
171 2 zuǒ to assist / to accompany 悉以家私財佐軍
172 2 衛尉 wèiwèi Commandant of Guards 王衛尉侍
173 2 shòu a beast / a quadruped / an animal 追殺獸兔者狗也
174 2 諸侯 zhū hóu the feudal lords 項王與諸侯屠燒咸陽而去
175 2 zōng footprint / trace / tracks 而發蹤指示獸處者人也
176 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed
177 2 bào violent / brutal / tyrannical 王暴衣露蓋
178 2 apprentice / disciple 徒持文墨議論
179 2 jiàn mean / low / base 賤貰貸以自汙
180 2 jiā house / home / residence 為家不治垣屋
181 2 cuó collect 封為酂侯
182 2 shēng to be born / to give birth 鮑生謂丞相曰
183 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 及何病
184 2 cáo a canal / a waterway 關中事計戶口轉漕給軍
185 2 財物 cái wù money and goods / property 諸將皆爭走金帛財物之府分之
186 2 田宅 tiánzhái a farmhouse 言相國賤彊買民田宅數千萬
187 2 plain / white 素恭謹
188 2 to strike / to hit / to beat 漢王與諸侯擊楚
189 2 長安 Cháng'ān Chang'an 種瓜於長安城東
190 2 食邑 shíyì a fiefdom 所食邑多
191 2 圖書 túshū books 何獨先入收秦丞相御史律令圖書藏之
192 2 district / county 立宗廟社稷宮室縣邑
193 2 zuì crime / sin / vice 相國何大罪
194 2 yáo a folk-song 高祖以吏繇咸陽
195 2 sufficient / enough 搖足則關以西非陛下有也
196 1 xún to follow / to adhere to / to abide by 乃拊循勉力百姓
197 1 職事 zhíshì a post / a position 夫職事茍有便於民而請之
198 1 míng bright / brilliant 得鄂君乃益明
199 1 故世 gùshì to die / to pass away 故世俗謂之
200 1 民和 mínhé Minhe 常復孳孳得民和
201 1 fēng abundant / rich / lush / bountiful 沛豐人也
202 1 廷尉 Tíngwèi Tingwei / Commandant of Justice 乃下相國廷尉
203 1 平陽 Píngyáng Pingyang / Linfen 平陽侯曹參身被七十創
204 1 special / unique / distinguished 此特一時之事
205 1 詔令 zhàolìng imperial order 非上所詔令召
206 1 都尉 dūwèi rank / military rank 令卒五百人一都尉為相國衛
207 1 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 皆附君
208 1 to continue / to carry on 封續酂侯
209 1 等身 děng shēn a life-size image 臣等身被堅執銳
210 1 pín poor / impoverished
211 1 論功 lùn gōng to evaluate the merit of sth 論功行封
212 1 gǎo to dry out / to go rotten 毋收槁為禽獸食
213 1 shì power / authority 毋為勢家所奪
214 1 yuàn a general designation of officials 以文無害為沛主吏掾
215 1 十一 shíyī eleven 漢十一年
216 1 one 令卒五百人一都尉為相國衛
217 1 泗水 Sìshuǐ Si River 何乃給泗水卒史事
218 1 追殺 zhuīshā to chase to kill 追殺獸兔者狗也
219 1 xián liesure 漢王與項羽相距京索之閒
220 1 to walk on / to tread 賜帶劍履上殿
221 1 hòu after / later 呂后用蕭何計
222 1 liáng provisions 軍無見糧
223 1 進言 jìn yán to put forward a suggestion 何進言韓信
224 1 所為 suǒwèi what one does / doings 上所為數問君者
225 1 xiào to smile / to laugh 上笑曰
226 1 cáng to hide 何獨先入收秦丞相御史律令圖書藏之
227 1 suǒ to search / to inquire 漢王與項羽相距京索之閒
228 1 傾動 qīngdòng to admire 畏君傾動關中
229 1 wǎng to go (in a direction) 陛下自將而往
230 1 不治 bùzhì hopeless / not able to be saved 為家不治垣屋
231 1 shǐ history 何乃給泗水卒史事
232 1 ruò weak 彊弱之處
233 1 to look after / to attend to 顧反居臣等上
234 1 lüè plan / strategy 夫曹參雖有野戰略地之功
235 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 功不可忘也
236 1 guān to close 搖足則關以西非陛下有也
237 1 真宰 zhēnzǎi lord of all things 真宰相事
238 1 後嗣 hòusì heir / descendant / posterity 後嗣以罪失侯者四世
239 1 to slap / to pat / to tap 乃拊循勉力百姓
240 1 ān calm / still / quiet / peaceful 上心乃安
241 1 宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister 陛下何疑宰相之淺也
242 1 to go to / to arrive / to reach 莫若遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍所
243 1 cháng to taste 以帝嘗繇咸陽時何送我獨贏錢二也
244 1 以西 yǐxī west 搖足則關以西非陛下有也
245 1 爭功 zhēnggōng to strive for achievement 群臣爭功
246 1 五百 wǔ bǎi five hundred 令卒五百人一都尉為相國衛
247 1 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 漢王以信為大將軍
248 1 dài to represent / to substitute / to replace 誰可代君者
249 1 家私 jiāsī family affairs 悉以家私財佐軍
250 1 補缺 bǔquē to fill a vacancy / to make up for a shortage / to supply a deficiency 輒補缺
251 1 end / final stage / latter part 依日月之末光
252 1 a statute / a law / a regulation 何獨先入收秦丞相御史律令圖書藏之
253 1 專屬 zhuānshǔ exclusive 上以此專屬任何關中事
254 1 法令 fǎlìng a decree / an ordinance / a law 為法令約束
255 1 世家 shì jiā Feudal Houses / Hereditary Houses 蕭相國世家
256 1 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 功不可忘也
257 1 莫若 mò ruò nothing is better than 莫若遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍所
258 1 qiū fall / autumn 漢十二年秋
259 1 數年 shǔnián several years 夫漢與楚相守滎陽數年
260 1 五千 wǔ qiān five thousand 益封五千戶
261 1 dìng to decide 漢王引兵東定三秦
262 1 to arise / to get up 及高祖起為沛公
263 1 younger brother 莫若遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍所
264 1 jiàn sword / dagger / saber 賜帶劍履上殿
265 1 殿 diàn a hall / a palace / a temple 賜帶劍履上殿
266 1 shè to forgive / to pardon 使使持節赦出相國
267 1 hóng a gate / a barrier 與閎夭
268 1 huò a misfortune / a calamity / a disaster 禍自此始矣
269 1 管籥 guǎnyuè a bamboo flute 何謹守管籥
270 1 gāo high / tall 蕭何功雖高
271 1 yuán a low wall 為家不治垣屋
272 1 走獸 zǒushòu a beast / a quadruped / roof beast 今諸君徒能得走獸耳
273 1 biàn to distinguish / to recognize 常辨之
274 1 七十 qīshí seventy / 70 平陽侯曹參身被七十創
275 1 械系 xièxì to arrest and shackle / to clap in irons 械系之
276 1 滎陽 Xíngyáng Xingyang 夫漢與楚相守滎陽數年
277 1 孳孳 zīzī diligent / hardworking / industrious / assiduous 常復孳孳得民和
278 1 ěr ear 今諸君徒能得走獸耳
279 1 太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe 太史公曰
280 1 zōng school / sect 今蕭何舉宗數十人皆隨我
281 1 眾會 zhònghuì an assembly of monastics 而數萬眾會上之乏絕者數矣
282 1 兄弟 xiōngdì brothers 悉封何父子兄弟十餘人
283 1 diào to condole / to give condolences 召平獨弔
284 1 strange / unusual / uncanny 錄錄未有奇節
285 1 to protect / to guard 何數以吏事護高祖
286 1 宮室 gōngshì home / dwelling 立宗廟社稷宮室縣邑
287 1 to give / to bestow favors 賜帶劍履上殿
288 1 rabbit / hare 追殺獸兔者狗也
289 1 guāng light 依日月之末光
290 1 Jié Emperor Jie 我不過為桀紂主
291 1 yòng to use / to apply 呂后用蕭何計
292 1 beard / mustache 今君胡不多買田地
293 1 議論 yìlùn to comment / to talk about / to discuss 徒持文墨議論
294 1 to join / to combine 少者數十合
295 1 yáng sun 治櫟陽
296 1 làn rotten / spoiled / decayed 而何之勳爛焉
297 1 邯鄲 Hándān Handan 至邯鄲
298 1 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 從召平以為名也
299 1 chà to differ 大小镑有差
300 1 定天下 dìng tiānxià to give a universal command 定天下
301 1 táo to escape / to run away / to flee 逃身遁者數矣
302 1 大喜 dàxǐ exultation 高帝乃大喜
303 1 shǎng to reward / to grant / to bestow 吾聞進賢受上賞
304 1 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 莫若遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍所
305 1 不以 bùyǐ not because of 相國不以此時為利
306 1 shī the practice of selfless giving / dāna 聲施後世
307 1 zhǒng kind / type 種瓜於長安城東
308 1 暴露 bàolù to reveal 上暴露於外而君守於中
309 1 shì a generation 後嗣以罪失侯者四世
310 1 滅族 mièzú extermination of an entire family 君滅族不久矣
311 1 to hasten / to hurry / to be attracted to 入朝不趨
312 1 xūn a meritorious deed 而何之勳爛焉
313 1 liǎng two 多者兩三人
314 1 zhōng end / finish / conclusion 謚為文終侯
315 1 měi beautiful 瓜美
316 1 to enjoy / to be glad / to be pleased 高帝不懌
317 1 to console / to comfort 填撫諭告
318 1 to bare / to be open / to be exposed 王暴衣露蓋
319 1 cái money / wealth / riches / valuables 悉以家私財佐軍
320 1 社稷 shèjì the gods of earth and grain 立宗廟社稷宮室縣邑
321 1 禽獸 qín shòu birds and animals / a creature / a beast 毋收槁為禽獸食
322 1 韓信 Hánxìn Han Xin 何進言韓信
323 1 恭謹 gōngjǐn to be respectful 素恭謹
324 1 silk / plain silk 諸將皆爭走金帛財物之府分之
325 1 zǒu to walk / to go / to move 諸將皆爭走金帛財物之府分之
326 1 a room 為家不治垣屋
327 1 日月 rì yuè the sun and moon 依日月之末光
328 1 莫如 mò rú nothing is better than 知臣莫如主
329 1 獵狗 liègǒu hunting dog 知獵狗乎
330 1 to criticize 群臣議皆誤
331 1 four 後嗣以罪失侯者四世
332 1 shēng sound 聲施後世
333 1 徒跣 túxiǎn to go bearfoot 徒跣謝
334 1 無害 wúhài harmless 以文無害為沛主吏掾
335 1 jiàn to see 軍無見糧
336 1 夫君 fūjūn my husband 夫君位為相國
337 1 è evil / vice 有惡自與
338 1 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 漢王所以具知天下阸塞
339 1 shí a rock / a stone 非被矢石之事而益君封置衛者
340 1 to butcher / to slaughter / to massacre 項王與諸侯屠燒咸陽而去
341 1 to repair / to patch / to mend 然蕭何常從關中遣軍補其處
342 1 謀反 móufǎn to plot a rebellion / to conspire against the state 淮陰侯謀反關中
343 1 亭長 tíngzhǎng ancient official title 高祖為亭長
344 1 to be urgent 夫職事茍有便於民而請之
345 1 chǒng to favor 非以寵君也
346 1 上來 shànglái to come up / to approach 上來以聞
347 1 誅滅 zhūmiè to wipe out / to exterminate 黥布等皆以誅滅
348 1 頓首 dùnshǒu kowtow 何頓首曰
349 1 mèi to flatter 以自媚於民
350 1 約束 yuēshù to restrict / to limit / to constrain 為法令約束
351 1 百餘 bǎiyú a hundred or more 多者百餘戰
352 1 皇帝 huángdì Emperor 吾聞李斯相秦皇帝
353 1 文墨 wénmò writing / culture 徒持文墨議論
354 1 bài to bow / to pay respect to 使使拜丞相何為相國
355 1 zhē to cover up / to hide / to conceal 民道遮行上書
356 1 宗廟 zōngmiào a temple 立宗廟社稷宮室縣邑
357 1 kūn elder brother 莫若遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍所
358 1 shèng to beat / to win / to conquer 莫若遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍所
359 1 bàng pound 大小镑有差
360 1 jiān to supervise / to inspect 秦御史監郡者與從事
361 1 è distress / difficulty 漢王所以具知天下阸塞
362 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 散宜生等爭烈矣
363 1 刀筆 dāobǐ writing up of official or judicial documents / pettifoggery 蕭相國何於秦時為刀筆吏
364 1 an official institution / a state bureau 諸將皆爭走金帛財物之府分之
365 1 to associate with / be near 功臣莫得比焉
366 1 年老 niánlǎo aged / old 相國年老
367 1 chéng to assist / to aid / to rescue 何常為丞督事
368 1 shāo to burn 項王與諸侯屠燒咸陽而去
369 1 guest / visitor 客有說相國曰
370 1 jiǎn frugal / economical 師吾儉
371 1 tián to fill in / to fill up 填撫諭告
372 1 chuàng to begin / to initiate / to inaugurate / to start / to create 平陽侯曹參身被七十創
373 1 二千 èr qiān two thousand 乃益封何二千戶
374 1 賢相 xiánxiāng sagacious prime minister (in feudal China) 而相國為賢相
375 1 qiú to request 天子輒復求何後
376 1 duó to take by force / to rob / to snatch 毋為勢家所奪
377 1 不許 bùxǔ not allow / must not / can not 吾不許
378 1 oak 治櫟陽
379 1 sūn Sun 莫若遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍所
380 1 順流 shùnliú to flow with 順流與之更始
381 1 guān cap / crown / headgear 位冠群臣
382 1 wèi to fear / to dread 畏君傾動關中
383 1 田地 tiándì field / farmland 今君胡不多買田地
384 1 cháo to face 入朝不趨
385 1 疾苦 jíkǔ pain and difficulties / suffering 民所疾苦者
386 1 一時 yīshí a period of time / a while 此特一時之事
387 1 不久 bùjiǔ not long / soon 君滅族不久矣
388 1 to die 臣死不恨矣
389 1 zhòng many / numerous 常失軍亡眾
390 1 野戰 yězhàn battlefield operation 夫曹參雖有野戰略地之功
391 1 fēn to separate / to divide into parts 李斯之分過
392 1 a musical note 呂后用蕭何計
393 1 láo to toil 今蕭何未嘗有汗馬之勞
394 1 wèi Eighth earthly branch 未罷
395 1 千萬 qiānwàn ten million 言相國賤彊買民田宅數千萬
396 1 餘年 yúnián one's remaining years 十餘年矣
397 1 jué to decide / to determine / to judge 歲餘功不決
398 1 次之 cìzhī second (in a competition) / occupying second place 曹參次之
399 1 入關 rùguān to enter a pass / to go through customs 然君初入關中
400 1 wài outside 上暴露於外而君守於中
401 1 xiū to rest 相國休矣
402 1 xīn new / fresh / modern 以今者淮陰侯新反於中
403 1 xiàn county 立宗廟社稷宮室縣邑
404 1 chéng to fill 高祖以蕭何功最盛
405 1 tián field / farmland 願令民得入田
406 1 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away
407 1 shì to borrow / to buy on credit / to rent out 賤貰貸以自汙
408 1 day of the month / a certain day 數日
409 1 不乏 bùfá there is no lack of 給食不乏
410 1 勉力 miǎnlì to strive / to make an effort / to exert oneself 乃拊循勉力百姓
411 1 臨視 línshì to observe personally 孝惠自臨視相國病
412 1 更始 gèngshǐ to make a new start / to regenerate 順流與之更始
413 1 xiá narrow / limited 長安地狹
414 1 大怒 dànù angry / indignant 上大怒曰
415 1 jùn a commandery / a prefecture 秦御史監郡者與從事
416 1 安平 ānpíng Anping 於是因鄂君故所食關內侯邑封為安平侯
417 1 dào way / road / path 民道遮行上書
418 1 zhòu Emperor Zhou 我不過為桀紂主
419 1 to supervise 何常為丞督事
420 1 to make a mistake / to miss 群臣議皆誤
421 1 zhēng to prove / to confirm 秦御史欲入言徵何
422 1 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 何以丞相留收巴蜀
423 1 列侯 lièHóu duke (old) / nobleman / gentry 列侯畢已受封
424 1 shī teacher 師吾儉
425 1 shì a posthumous name or title / funerary name 謚為文終侯
426 1 巴蜀 Bāshǔ Bashu 何以丞相留收巴蜀
427 1 to lack 而數萬眾會上之乏絕者數矣
428 1 ráo to bend 上已橈功臣
429 1 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 願君讓封勿受
430 1 yáo to shake 搖足則關以西非陛下有也
431 1 jìn to enter 關內侯鄂君進曰
432 1 上林 shànglín Shanglin 上林中多空地
433 1 to visit 相國謁
434 1 數萬 shǔwàn several tens of thousands / many thousand 而數萬眾會上之乏絕者數矣
435 1 xiān first 何獨先入收秦丞相御史律令圖書藏之
436 1 yǐn to lead / to guide 漢王引兵東定三秦
437 1 shā to kill / to murder / to slaughter 既殺項羽
438 1 dài to carry / to bring 賜帶劍履上殿
439 1 qián front 前問曰
440 1 shù straight vertical character stroke 今相國多受賈豎金而為民請吾苑
441 1 liè ardent / intense 散宜生等爭烈矣
442 1 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 何固請
443 1 to congratulate 諸君皆賀
444 1 bào abalone 鮑生謂丞相曰
445 1 to stand 立宗廟社稷宮室縣邑
446 1 to instruct / to expound / to explain 填撫諭告
447 1 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 天子輒復求何後
448 1 父子 fù zǐ father and son 悉封何父子兄弟十餘人
449 1 qióng poor / destitute / impoverished 何置田宅必居窮處
450 1 jīng Beijing 漢王與項羽相距京索之閒
451 1 便於 biànyú to be easy / to be convenient 夫職事茍有便於民而請之
452 1 分之 fēnzhī indicates a fraction 諸將皆爭走金帛財物之府分之
453 1 to break / to ruin / to destroy 秦破
454 1 to smear / to defile / to make dirty 賤貰貸以自汙
455 1 qiǎn shallow 陛下何疑宰相之淺也
456 1 dài to lend 賤貰貸以自汙
457 1 左右 zuǒyòu approximately 常左右之
458 1 gào to tell / to say / said / told 填撫諭告
459 1 clothes / clothing 王暴衣露蓋
460 1 to lift / to hold up / to raise 今蕭何舉宗數十人皆隨我
461 1 進賢 jìnxián Jinxian 吾聞進賢受上賞
462 1 chéng a city / a town 種瓜於長安城東
463 1 hèn to resent / to hate 臣死不恨矣
464 1 太子 tàizǐ a crown prince 侍太子
465 1 quē be short of / to lack 何缺於漢
466 1 汗馬 hàn mǎ to exert one's horse / fig. war exploits / warhorse 今蕭何未嘗有汗馬之勞
467 1 受封 shòufēng to receive fief and title / to be enfeoffed / (figuratively) to be rewarded by the emperor 列侯畢已受封
468 1 shǎo few 少者數十合
469 1 shǐ arrow / dart 非被矢石之事而益君封置衛者
470 1 to allow / to permit 許以從事
471 1 最多 zuìduō at most / maximum / greatest (amount) / maximal 功最多
472 1 ruì sharp / keen / acute / pointed 臣等身被堅執銳
473 1 to finish / to complete / to exhaust 列侯畢已受封
474 1 yíng to win 以帝嘗繇咸陽時何送我獨贏錢二也
475 1 disease / sickness / ailment 因民之疾
476 1 大小 dàxiǎo dimension / magnitude / size / measurement 大小镑有差
477 1 popular / common 故世俗謂之
478 1 gài a lid / top / cover 王暴衣露蓋
479 1 jiǎ Jia 今相國多受賈豎金而為民請吾苑
480 1 堅執 jiānzhí to persist / to continue upholding / to persevere / to stick to something / stubborn 臣等身被堅執銳
481 1 軍食 jūn shí military supplies 使給軍食
482 1 shǐ beginning / start 禍自此始矣
483 1 施行 shīxíng to put in place / to put into practice / to take effect 輒以便宜施行
484 1 gǎn bold / brave 群臣皆莫敢言
485 1 山東 Shāndōng Shandong 陛下雖數亡山東
486 1 謹守 jǐnshǒu to adhere strictly (to the rules) 何謹守管籥
487 1 yāo to die prematurely 與閎夭
488 1 nán difficult / arduous / hard 至位次未有以復難之
489 1 空地 kōngdì unused land 上林中多空地
490 1 十二 shí èr twelve 漢十二年秋

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 32 zhī him / her / them / that 常左右之
2 32 what / where / which 何數以吏事護高祖
3 32 相國 xiāngguó Chancellor of State 蕭相國世家
4 26 wèi for / to 以文無害為沛主吏掾
5 26 so as to / in order to 以文無害為沛主吏掾
6 24 yuē to speak / to say 鮑生謂丞相曰
7 24 shàng top / a high position 輒奏上
8 22 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 數使使勞苦君者
9 17 also / too 沛豐人也
10 17 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 秦御史監郡者與從事
11 15 shǔ to count 何數以吏事護高祖
12 14 hóu marquis / lord 語在淮陰侯事中
13 13 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 何乃給泗水卒史事
14 13 mín the people / citizen / subjects 民所疾苦者
15 12 蕭何 xiāohé Xiao He 高祖以蕭何功最盛
16 12 gōng merit 歲餘功不決
17 12 jiē all / each and every / in all cases 吏皆送奉錢三
18 11 qín Shaanxi 秦御史監郡者與從事
19 11 and 秦御史監郡者與從事
20 11 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 項王與諸侯屠燒咸陽而去
21 11 使 shǐ to make / to cause 使給軍食
22 10 de potential marker 得毋行
23 10 fēng to seal / to close off 論功行封
24 10 jūn army / military 關中事計戶口轉漕給軍
25 10 關中 Guānzhōng Guangzhong 何守關中
26 10 shì matter / thing / item 何數以吏事護高祖
27 10 final particle 逃身遁者數矣
28 10 yǒu is / are / to exist 有疑君心也
29 9 not / no 歲餘功不決
30 9 hàn Han Chinese 漢二年
31 8 漢王 Hàn Wáng Han Wang 沛公為漢王
32 8 I 吾聞進賢受上賞
33 8 naturally / of course / certainly 高祖自將
34 8 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 所食邑多
35 8 jīn today / modern / present / current / this / now 今蕭何未嘗有汗馬之勞
36 8 陛下 bì xià your majesty 陛下雖數亡山東
37 8 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 高祖為布衣時
38 8 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常左右之
39 7 in / at 何缺於漢
40 7 淮陰 Huáiyīn Huai'an / Huaiyin 語在淮陰侯事中
41 7 a man / a male adult 夫獵
42 7 rén person / people / a human being 沛豐人也
43 7 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 民所疾苦者
44 6 zhōng middle 語在淮陰侯事中
45 6 第一 dì yī first 第一
46 6 to calculate / to compute / to count 關中事計戶口轉漕給軍
47 6 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 何獨先入收秦丞相御史律令圖書藏之
48 6 nián year 漢二年
49 6 曹參 Cáocān Cao Can 平陽侯曹參身被七十創
50 6 wén to hear 上來以聞
51 6 zhī to know 漢王所以具知天下阸塞
52 6 qǐng to ask / to inquire 何固請
53 5 increase / benefit 上必益信君
54 5 a government official / a magistrate 以文無害為沛主吏掾
55 5 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 顧反居臣等上
56 5 his / hers / its / theirs 於是何從其計
57 5 zhì to / until 沛公至咸陽
58 5 高帝 gāodì Emperor Gao of Southern Qi 高帝曰
59 5 zhào to call together / to summon / to convene 非上所詔令召
60 5 cóng from 於是何從其計
61 5 to enter 秦御史欲入言徵何
62 5 shòu to suffer / to be subjected to 吾聞進賢受上賞
63 5 shí time / a point or period of time 高祖為布衣時
64 5 alone / independent / single / sole 何獨以五
65 5 lìng to make / to cause to be / to lead 何獨先入收秦丞相御史律令圖書藏之
66 4 děng et cetera / and so on 顧反居臣等上
67 4 suì age 歲餘功不決
68 4 jiāng will / shall (future tense) 諸將皆爭走金帛財物之府分之
69 4 to know / to learn about / to comprehend 莫若遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍所
70 4 chù a place / location / a spot / a point 彊弱之處
71 4 fēi not / non- / un- 非上所詔令召
72 4 zhǔ owner 以文無害為沛主吏掾
73 4 咸陽 xiányáng Xianyang 高祖以吏繇咸陽
74 4 again / more / repeatedly 至位次未有以復難之
75 4 to die 何乃給泗水卒史事
76 4 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 何守關中
77 4 wáng to die 常失軍亡眾
78 4 cotton cloth / textiles / linen 黥布反
79 4 suī although / even though 夫曹參雖有野戰略地之功
80 4 xīn heart 有疑君心也
81 4 píng flat / level / smooth 召平獨弔
82 4 wáng Wang 項王與諸侯屠燒咸陽而去
83 4 zhé sides of chariot for weapons 輒奏上
84 4 gěi to give 何乃給泗水卒史事
85 4 wèi to guard / to protect / to defend 令卒五百人一都尉為相國衛
86 4 chǔ state of Chu 漢王與諸侯擊楚
87 4 desire 秦御史欲入言徵何
88 4 to doubt / to disbelieve 有疑君心也
89 4 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是何從其計
90 4 shí ten 少者數十合
91 4 sān three 吏皆送奉錢三
92 4 expresses question or doubt 諸君知獵乎
93 4 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 群臣爭功
94 4 chén minister / statesman / official 臣等身被堅執銳
95 4 xiāng each other / one another / mutually 夫漢與楚相守滎陽數年
96 4 諸君 zhūjūn Gentlemen! (start of a speech) / Ladies and Gentlemen! 諸君知獵乎
97 4 I / me / my 且諸君獨以身隨我
98 4 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 於是因鄂君故所食關內侯邑封為安平侯
99 4 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 漢王大說
100 4 to reach 及高祖起為沛公
101 3 賈人 jiǎrén a merchant 相國多受賈人財物
102 3 御史 yùshǐ a censor 秦御史監郡者與從事
103 3 èr two 漢二年
104 3 shī to lose 漢王數失軍遁去
105 3 guā melon / gourd / squash 種瓜於長安城東
106 3 huì favor / benefit / blessing / kindness 孝惠自臨視相國病
107 3 can / may / permissible
108 3 gain / advantage / benefit 夫相國乃利民
109 3 big / great / huge / large / major 漢王大說
110 3 néng can / able 莫若遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍所
111 3 xíng to walk / to move 得毋行
112 3 shēn human body / torso 且諸君獨以身隨我
113 3 guò to cross / to go over / to pass 且秦以不聞其過亡天下
114 3 already / afterwards 列侯畢已受封
115 3 百姓 bǎixìng common people 乃拊循勉力百姓
116 3 zhì to place / to lay out 非被矢石之事而益君封置衛者
117 3 xiào to be filial 孝惠自臨視相國病
118 3 jīn gold 諸將皆爭走金帛財物之府分之
119 3 qiě moreover / also 且諸君獨以身隨我
120 3 zài in / at 語在淮陰侯事中
121 3 wèi to call 鮑生謂丞相曰
122 3 沛公 pèigōng Duke of Pei 及高祖起為沛公
123 3 shí food / food and drink 給食不乏
124 3 to connect / to relate 陛下系之暴也
125 3 yīn because 於是因鄂君故所食關內侯邑封為安平侯
126 3 chén Chen 陳豨反
127 3 proper / suitable / appropriate 輒以便宜施行
128 3 Kangxi radical 80 得毋行
129 3 qián money / currency 吏皆送奉錢三
130 3 shōu to receive / to accept 何獨先入收秦丞相御史律令圖書藏之
131 3 zòu to present / to offer 輒奏上
132 3 yán to speak / to say / said 秦御史欲入言徵何
133 3 qíng to tattoo criminals on the face or forehead 黥布反
134 3 zāi exclamatory particle 柰何欲以一旦之功而加萬世之功哉
135 3 è Hubei 關內侯鄂君進曰
136 3 rán correct / right / certainly 然心欲何第一
137 3 a pig / a hog 陳豨反
138 3 功臣 gōngchén a minister who has given outstanding service 功臣皆曰
139 3 xiāo mournful / dejected 蕭相國世家
140 3 何為 héwéi what are you doing? 以何為丞相
141 3 yuàn park / garden 乃為請吾苑
142 3 bèi by 臣等身被堅執銳
143 3 five 何獨以五
144 2 上書 shàngshū to write a letter (to the authorities) / to present a petition 民道遮行上書
145 2 xián virtuous / worthy 後世賢
146 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治櫟陽
147 2 residence / dwelling 顧反居臣等上
148 2 quán perfect 蕭何常全關中以待陛下
149 2 關內 guānnèi Guannei Circuit 關內侯鄂君進曰
150 2 sòng to deliver / to carry / to give 吏皆送奉錢三
151 2 勞苦 láokǔ to toil / hard work 上數使使勞苦丞相
152 2 jié festival / a special day 使使持節赦出相國
153 2 dōng east 漢王引兵東定三秦
154 2 a measure word for companies, households, door, families, etc 乃益封何二千戶
155 2 mǎi to buy / to purchase 今君胡不多買田地
156 2 nài a fruit tree / a crab-apple 柰何欲以一旦之功而加萬世之功哉
157 2 yān where / how 功臣莫得比焉
158 2 hòu after / later 君即百歲後
159 2 qiǎn to send / to dispatch 莫若遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍所
160 2 method / way 又何足法哉
161 2 such as / for example / for instance 至如蕭何
162 2 項羽 Xiàng Yǔ Xiang Yu / Xiangyu the Conqueror 漢王與項羽相距京索之閒
163 2 otherwise / but / however 則上心說
164 2 yuàn to hope / to wish / to desire 願君讓封勿受
165 2 wén writing / text 以文無害為沛主吏掾
166 2 李斯 Lǐ Sī Li Si 吾聞李斯相秦皇帝
167 2 布衣 bùyī plain cotton clothing 高祖為布衣時
168 2 攻城略地 gōngchéng lüè dì to take cities and seize territories 攻城略地
169 2 天下 tiānxià China 漢王所以具知天下阸塞
170 2 問曰 wèn yuē to ask 前問曰
171 2 certainly / must / will / necessarily 上必益信君
172 2 xìn to believe / to trust 漢王以信為大將軍
173 2 promptly / right away / immediately 即不及奏上
174 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 關中事計戶口轉漕給軍
175 2 bǎi one hundred 今雖亡曹參等百數
176 2 zhàn war / fighting / battle 多者百餘戰
177 2 上心 shàngxīn carefully / meticulously / to set one's heart on sth 則上心說
178 2 dialect / language / speech 語在淮陰侯事中
179 2 是日 shìrì (formal) this day / that day 是日
180 2 soil / ground / land 夫曹參雖有野戰略地之功
181 2 jiā to add 柰何欲以一旦之功而加萬世之功哉
182 2 to go 項王與諸侯屠燒咸陽而去
183 2 wèn to ask 數使使問相國何為
184 2 wèi position / location / place 夫君位為相國
185 2 chí to grasp / to hold 徒持文墨議論
186 2 dùn to escape 漢王數失軍遁去
187 2 supreme ruler / emperor 以帝嘗繇咸陽時何送我獨贏錢二也
188 2 後世 hòushì later generations / posterity 後世賢
189 2 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 諸將皆爭走金帛財物之府分之
190 2 相距 xiàngjù distance apart / separated by a given distance 漢王與項羽相距京索之閒
191 2 xīng to flourish / to be popular 何常興關中卒
192 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 漢王所以具知天下阸塞
193 2 從事 cóngshì to deal with / to handle / to do 秦御史監郡者與從事
194 2 do not 群臣皆莫敢言
195 2 hair 而發蹤指示獸處者人也
196 2 qiáng strong / powerful 彊弱之處
197 2 fèng to offer / to present 吏皆送奉錢三
198 2 戶口 hùkǒu Hukou / registered residence 戶口多少
199 2 guī to go back / to return 上罷布軍歸
200 2 jué absolutely 而數萬眾會上之乏絕者數矣
201 2 xiè to thank 君自謝民
202 2 東陵 dōnglíng Eastern tombs 故秦東陵侯
203 2 指示 zhǐshì to point out / to indicate 而發蹤指示獸處者人也
204 2 bīng soldier / troops 漢王引兵東定三秦
205 2 未有 wèiyǒu is not / has never been 至位次未有以復難之
206 2 zhū to execute / to put to death / to condemn 誅淮陰侯
207 2 to stop / to cease / to suspend 未罷
208 2 pèi copious / abundant 沛豐人也
209 2 dài to treat / to entertain / to receive guests 蕭何常全關中以待陛下
210 2 萬世 wàn shì all ages 此萬世之功也
211 2 shì to attend on 侍太子
212 2 gǒu dog 追殺獸兔者狗也
213 2 to record / to copy 錄錄未有奇節
214 2 suí to follow 且諸君獨以身隨我
215 2 位次 wèicì a place in a numbered sequence 及奏位次
216 2 liè to hunt 諸君知獵乎
217 2 extra / surplus / remainder 歲餘功不決
218 2 zuǒ to assist / to accompany 悉以家私財佐軍
219 2 衛尉 wèiwèi Commandant of Guards 王衛尉侍
220 2 shòu a beast / a quadruped / an animal 追殺獸兔者狗也
221 2 諸侯 zhū hóu the feudal lords 項王與諸侯屠燒咸陽而去
222 2 zōng footprint / trace / tracks 而發蹤指示獸處者人也
223 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed
224 2 bào violent / brutal / tyrannical 王暴衣露蓋
225 2 apprentice / disciple 徒持文墨議論
226 2 jiàn mean / low / base 賤貰貸以自汙
227 2 jiā house / home / residence 為家不治垣屋
228 2 cuó collect 封為酂侯
229 2 shēng to be born / to give birth 鮑生謂丞相曰
230 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 及何病
231 2 cáo a canal / a waterway 關中事計戶口轉漕給軍
232 2 財物 cái wù money and goods / property 諸將皆爭走金帛財物之府分之
233 2 田宅 tiánzhái a farmhouse 言相國賤彊買民田宅數千萬
234 2 plain / white 素恭謹
235 2 to strike / to hit / to beat 漢王與諸侯擊楚
236 2 this / these 此特一時之事
237 2 長安 Cháng'ān Chang'an 種瓜於長安城東
238 2 食邑 shíyì a fiefdom 所食邑多
239 2 圖書 túshū books 何獨先入收秦丞相御史律令圖書藏之
240 2 district / county 立宗廟社稷宮室縣邑
241 2 zuì crime / sin / vice 相國何大罪
242 2 yáo a folk-song 高祖以吏繇咸陽
243 2 sufficient / enough 搖足則關以西非陛下有也
244 1 xún to follow / to adhere to / to abide by 乃拊循勉力百姓
245 1 職事 zhíshì a post / a position 夫職事茍有便於民而請之
246 1 míng bright / brilliant 得鄂君乃益明
247 1 故世 gùshì to die / to pass away 故世俗謂之
248 1 民和 mínhé Minhe 常復孳孳得民和
249 1 according to 依日月之末光
250 1 fēng abundant / rich / lush / bountiful 沛豐人也
251 1 廷尉 Tíngwèi Tingwei / Commandant of Justice 乃下相國廷尉
252 1 平陽 Píngyáng Pingyang / Linfen 平陽侯曹參身被七十創
253 1 special / unique / distinguished 此特一時之事
254 1 詔令 zhàolìng imperial order 非上所詔令召
255 1 都尉 dūwèi rank / military rank 令卒五百人一都尉為相國衛
256 1 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 皆附君
257 1 to continue / to carry on 封續酂侯
258 1 等身 děng shēn a life-size image 臣等身被堅執銳
259 1 pín poor / impoverished
260 1 論功 lùn gōng to evaluate the merit of sth 論功行封
261 1 gǎo to dry out / to go rotten 毋收槁為禽獸食
262 1 shì power / authority 毋為勢家所奪
263 1 yuàn a general designation of officials 以文無害為沛主吏掾
264 1 yòu again / also 又何足法哉
265 1 十一 shíyī eleven 漢十一年
266 1 one 令卒五百人一都尉為相國衛
267 1 泗水 Sìshuǐ Si River 何乃給泗水卒史事
268 1 追殺 zhuīshā to chase to kill 追殺獸兔者狗也
269 1 xián liesure 漢王與項羽相距京索之閒
270 1 to walk on / to tread 賜帶劍履上殿
271 1 hòu after / later 呂后用蕭何計
272 1 liáng provisions 軍無見糧
273 1 進言 jìn yán to put forward a suggestion 何進言韓信
274 1 所為 suǒwèi what one does / doings 上所為數問君者
275 1 xiào to smile / to laugh 上笑曰
276 1 cáng to hide 何獨先入收秦丞相御史律令圖書藏之
277 1 suǒ to search / to inquire 漢王與項羽相距京索之閒
278 1 傾動 qīngdòng to admire 畏君傾動關中
279 1 no 軍無見糧
280 1 wǎng to go (in a direction) 陛下自將而往
281 1 不治 bùzhì hopeless / not able to be saved 為家不治垣屋
282 1 shǐ history 何乃給泗水卒史事
283 1 ruò weak 彊弱之處
284 1 to look after / to attend to 顧反居臣等上
285 1 lüè plan / strategy 夫曹參雖有野戰略地之功
286 1 一旦 yīdàn in one day 柰何欲以一旦之功而加萬世之功哉
287 1 duì to / toward 對曰
288 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 功不可忘也
289 1 guān to close 搖足則關以西非陛下有也
290 1 真宰 zhēnzǎi lord of all things 真宰相事
291 1 後嗣 hòusì heir / descendant / posterity 後嗣以罪失侯者四世
292 1 to slap / to pat / to tap 乃拊循勉力百姓
293 1 xià next 乃下相國廷尉
294 1 ān calm / still / quiet / peaceful 上心乃安
295 1 宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister 陛下何疑宰相之淺也
296 1 do not 願君讓封勿受
297 1 to go to / to arrive / to reach 莫若遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍所
298 1 cháng to taste 以帝嘗繇咸陽時何送我獨贏錢二也
299 1 以西 yǐxī west 搖足則關以西非陛下有也
300 1 爭功 zhēnggōng to strive for achievement 群臣爭功
301 1 五百 wǔ bǎi five hundred 令卒五百人一都尉為相國衛
302 1 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 漢王以信為大將軍
303 1 dài to represent / to substitute / to replace 誰可代君者
304 1 家私 jiāsī family affairs 悉以家私財佐軍
305 1 補缺 bǔquē to fill a vacancy / to make up for a shortage / to supply a deficiency 輒補缺
306 1 end / final stage / latter part 依日月之末光
307 1 a statute / a law / a regulation 何獨先入收秦丞相御史律令圖書藏之
308 1 專屬 zhuānshǔ exclusive 上以此專屬任何關中事
309 1 法令 fǎlìng a decree / an ordinance / a law 為法令約束
310 1 世家 shì jiā Feudal Houses / Hereditary Houses 蕭相國世家
311 1 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 功不可忘也
312 1 任何 rènhé any / whatever / whichever 上以此專屬任何關中事
313 1 莫若 mò ruò nothing is better than 莫若遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍所
314 1 qiū fall / autumn 漢十二年秋
315 1 數年 shǔnián several years 夫漢與楚相守滎陽數年
316 1 五千 wǔ qiān five thousand 益封五千戶
317 1 dìng to decide 漢王引兵東定三秦
318 1 to arise / to get up 及高祖起為沛公
319 1 younger brother 莫若遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍所
320 1 jiàn sword / dagger / saber 賜帶劍履上殿
321 1 殿 diàn a hall / a palace / a temple 賜帶劍履上殿
322 1 shè to forgive / to pardon 使使持節赦出相國
323 1 hóng a gate / a barrier 與閎夭
324 1 huò a misfortune / a calamity / a disaster 禍自此始矣
325 1 管籥 guǎnyuè a bamboo flute 何謹守管籥
326 1 gāo high / tall 蕭何功雖高
327 1 yuán a low wall 為家不治垣屋
328 1 走獸 zǒushòu a beast / a quadruped / roof beast 今諸君徒能得走獸耳
329 1 biàn to distinguish / to recognize 常辨之
330 1 七十 qīshí seventy / 70 平陽侯曹參身被七十創
331 1 械系 xièxì to arrest and shackle / to clap in irons 械系之
332 1 滎陽 Xíngyáng Xingyang 夫漢與楚相守滎陽數年
333 1 孳孳 zīzī diligent / hardworking / industrious / assiduous 常復孳孳得民和
334 1 ěr ear 今諸君徒能得走獸耳
335 1 太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe 太史公曰
336 1 zōng school / sect 今蕭何舉宗數十人皆隨我
337 1 眾會 zhònghuì an assembly of monastics 而數萬眾會上之乏絕者數矣
338 1 兄弟 xiōngdì brothers 悉封何父子兄弟十餘人
339 1 diào to condole / to give condolences 召平獨弔
340 1 因為 yīnwèi because / owing to / on account of 相國因為民請曰
341 1 strange / unusual / uncanny 錄錄未有奇節
342 1 to protect / to guard 何數以吏事護高祖
343 1 宮室 gōngshì home / dwelling 立宗廟社稷宮室縣邑
344 1 to give / to bestow favors 賜帶劍履上殿
345 1 rabbit / hare 追殺獸兔者狗也
346 1 guāng light 依日月之末光
347 1 Jié Emperor Jie 我不過為桀紂主
348 1 yòng to use / to apply 呂后用蕭何計
349 1 beard / mustache 今君胡不多買田地
350 1 議論 yìlùn to comment / to talk about / to discuss 徒持文墨議論
351 1 to join / to combine 少者數十合
352 1 yáng sun 治櫟陽
353 1 chū to go out / to leave 使使持節赦出相國
354 1 làn rotten / spoiled / decayed 而何之勳爛焉
355 1 邯鄲 Hándān Handan 至邯鄲
356 1 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 從召平以為名也
357 1 shéi who / whoever 誰可代君者
358 1 未嘗 wèi cháng not yet once / not yet 今蕭何未嘗有汗馬之勞
359 1 chà to differ 大小镑有差
360 1 定天下 dìng tiānxià to give a universal command 定天下
361 1 táo to escape / to run away / to flee 逃身遁者數矣
362 1 zhū all / many / various 諸將皆爭走金帛財物之府分之
363 1 大喜 dàxǐ exultation 高帝乃大喜
364 1 shǎng to reward / to grant / to bestow 吾聞進賢受上賞
365 1 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 莫若遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍所
366 1 不以 bùyǐ not because of 相國不以此時為利
367 1 shī the practice of selfless giving / dāna 聲施後世
368 1 不必 bùbì need not 漢得之不必待以全
369 1 zhǒng kind / type 種瓜於長安城東
370 1 暴露 bàolù to reveal 上暴露於外而君守於中
371 1 shì a generation 後嗣以罪失侯者四世
372 1 滅族 mièzú extermination of an entire family 君滅族不久矣
373 1 to hasten / to hurry / to be attracted to 入朝不趨
374 1 xūn a meritorious deed 而何之勳爛焉
375 1 liǎng two 多者兩三人
376 1 zhōng end / finish / conclusion 謚為文終侯
377 1 měi beautiful 瓜美
378 1 to enjoy / to be glad / to be pleased 高帝不懌
379 1 to console / to comfort 填撫諭告
380 1 to bare / to be open / to be exposed 王暴衣露蓋
381 1 cái money / wealth / riches / valuables 悉以家私財佐軍
382 1 社稷 shèjì the gods of earth and grain 立宗廟社稷宮室縣邑
383 1 自此 zìcǐ since then / henceforth 禍自此始矣
384 1 禽獸 qín shòu birds and animals / a creature / a beast 毋收槁為禽獸食
385 1 韓信 Hánxìn Han Xin 何進言韓信
386 1 恭謹 gōngjǐn to be respectful 素恭謹
387 1 zuì most / extremely / exceedingly 高祖以蕭何功最盛
388 1 silk / plain silk 諸將皆爭走金帛財物之府分之
389 1 zǒu to walk / to go / to move 諸將皆爭走金帛財物之府分之
390 1 a room 為家不治垣屋
391 1 日月 rì yuè the sun and moon 依日月之末光
392 1 莫如 mò rú nothing is better than 知臣莫如主
393 1 獵狗 liègǒu hunting dog 知獵狗乎
394 1 何以 héyǐ why 何以丞相留收巴蜀
395 1 to criticize 群臣議皆誤
396 1 four 後嗣以罪失侯者四世
397 1 shēng sound 聲施後世
398 1 徒跣 túxiǎn to go bearfoot 徒跣謝
399 1 míng measure word for people 從召平以為名也
400 1 何如 hérú what / how 曹參何如
401 1 無害 wúhài harmless 以文無害為沛主吏掾
402 1 jiàn to see 軍無見糧
403 1 夫君 fūjūn my husband 夫君位為相國
404 1 è evil / vice 有惡自與
405 1 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 漢王所以具知天下阸塞
406 1 shí a rock / a stone 非被矢石之事而益君封置衛者
407 1 to butcher / to slaughter / to massacre 項王與諸侯屠燒咸陽而去
408 1 to repair / to patch / to mend 然蕭何常從關中遣軍補其處
409 1 謀反 móufǎn to plot a rebellion / to conspire against the state 淮陰侯謀反關中
410 1 亭長 tíngzhǎng ancient official title 高祖為亭長
411 1 to be urgent 夫職事茍有便於民而請之
412 1 chǒng to favor 非以寵君也
413 1 上來 shànglái to come up / to approach 上來以聞
414 1 誅滅 zhūmiè to wipe out / to exterminate 黥布等皆以誅滅
415 1 頓首 dùnshǒu kowtow 何頓首曰
416 1 mèi to flatter 以自媚於民
417 1 約束 yuēshù to restrict / to limit / to constrain 為法令約束
418 1 百餘 bǎiyú a hundred or more 多者百餘戰
419 1 何者 hézhě why 蕭相國何者
420 1 皇帝 huángdì Emperor 吾聞李斯相秦皇帝
421 1 文墨 wénmò writing / culture 徒持文墨議論
422 1 bài to bow / to pay respect to 使使拜丞相何為相國
423 1 zhē to cover up / to hide / to conceal 民道遮行上書
424 1 宗廟 zōngmiào a temple 立宗廟社稷宮室縣邑
425 1 kūn elder brother 莫若遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍所
426 1 shèng to beat / to win / to conquer 莫若遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍所
427 1 bàng pound 大小镑有差
428 1 jiān to supervise / to inspect 秦御史監郡者與從事
429 1 è distress / difficulty 漢王所以具知天下阸塞
430 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 散宜生等爭烈矣
431 1 以此 yǐcǐ hence 上以此專屬任何關中事
432 1 刀筆 dāobǐ writing up of official or judicial documents / pettifoggery 蕭相國何於秦時為刀筆吏
433 1 不過 bùguò but / however 我不過為桀紂主
434 1 an official institution / a state bureau 諸將皆爭走金帛財物之府分之
435 1 to associate with / be near 功臣莫得比焉
436 1 dāng to be / to act as / to serve as 當是時
437 1 年老 niánlǎo aged / old 相國年老
438 1 chéng to assist / to aid / to rescue 何常為丞督事
439 1 shāo to burn 項王與諸侯屠燒咸陽而去
440 1 guest / visitor 客有說相國曰
441 1 jiǎn frugal / economical 師吾儉
442 1 tián to fill in / to fill up 填撫諭告
443 1 chuàng to begin / to initiate / to inaugurate / to start / to create 平陽侯曹參身被七十創
444 1 二千 èr qiān two thousand 乃益封何二千戶
445 1 賢相 xiánxiāng sagacious prime minister (in feudal China) 而相國為賢相
446 1 qiú to request 天子輒復求何後
447 1 duó to take by force / to rob / to snatch 毋為勢家所奪
448 1 不許 bùxǔ not allow / must not / can not 吾不許
449 1 oak 治櫟陽
450 1 sūn Sun 莫若遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍所
451 1 順流 shùnliú to flow with 順流與之更始
452 1 guān cap / crown / headgear 位冠群臣
453 1 wèi to fear / to dread 畏君傾動關中
454 1 所有 suǒyǒu all 悉以所有佐軍
455 1 田地 tiándì field / farmland 今君胡不多買田地
456 1 cháo to face 入朝不趨
457 1 疾苦 jíkǔ pain and difficulties / suffering 民所疾苦者
458 1 一時 yīshí a period of time / a while 此特一時之事
459 1 不久 bùjiǔ not long / soon 君滅族不久矣
460 1 to die 臣死不恨矣
461 1 zhòng many / numerous 常失軍亡眾
462 1 野戰 yězhàn battlefield operation 夫曹參雖有野戰略地之功
463 1 fēn to separate / to divide into parts 李斯之分過
464 1 a musical note 呂后用蕭何計
465 1 láo to toil 今蕭何未嘗有汗馬之勞
466 1 wèi Eighth earthly branch 未罷
467 1 千萬 qiānwàn ten million 言相國賤彊買民田宅數千萬
468 1 此時 cǐshí now / this moment 相國不以此時為利
469 1 餘年 yúnián one's remaining years 十餘年矣
470 1 shì is / are / am / to be 當是時
471 1 jué to decide / to determine / to judge 歲餘功不決
472 1 次之 cìzhī second (in a competition) / occupying second place 曹參次之
473 1 入關 rùguān to enter a pass / to go through customs 然君初入關中
474 1 wài outside 上暴露於外而君守於中
475 1 xiū to rest 相國休矣
476 1 xīn new / fresh / modern 以今者淮陰侯新反於中
477 1 xiàn county 立宗廟社稷宮室縣邑
478 1 chéng to fill 高祖以蕭何功最盛
479 1 tián field / farmland 願令民得入田
480 1 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away
481 1 shì to borrow / to buy on credit / to rent out 賤貰貸以自汙
482 1 day of the month / a certain day 數日
483 1 不乏 bùfá there is no lack of 給食不乏
484 1 勉力 miǎnlì to strive / to make an effort / to exert oneself 乃拊循勉力百姓
485 1 臨視 línshì to observe personally 孝惠自臨視相國病
486 1 更始 gèngshǐ to make a new start / to regenerate 順流與之更始
487 1 xiá narrow / limited 長安地狹
488 1 大怒 dànù angry / indignant 上大怒曰
489 1 jùn a commandery / a prefecture 秦御史監郡者與從事
490 1 安平 ānpíng Anping 於是因鄂君故所食關內侯邑封為安平侯
491 1 不及 bùjí not as good as / inferior to 即不及奏上
492 1 dào way / road / path 民道遮行上書
493 1 zhòu Emperor Zhou 我不過為桀紂主
494 1 to supervise 何常為丞督事
495 1 to make a mistake / to miss 群臣議皆誤
496 1 chū at first / at the beginning / initially 然君初入關中
497 1 zhēng to prove / to confirm 秦御史欲入言徵何
498 1 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 何以丞相留收巴蜀
499 1 列侯 lièHóu duke (old) / nobleman / gentry 列侯畢已受封
500 1 shī teacher 師吾儉

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安平 ānpíng Anping
巴蜀 Bāshǔ
 1. Bashu
 2. Bashu
曹参 曹參 Cáocān Cao Can
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
东陵 東陵 dōnglíng
 1. Eastern tombs
 2. Dongling
高帝 gāodì Emperor Gao of Southern Qi
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
关内 關內 guānnèi Guannei Circuit
关中 關中 Guānzhōng Guangzhong
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man / a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
汉王 漢王 Hàn Wáng Han Wang
邯郸 邯鄲 Hándān Handan
韩信 韓信 Hánxìn Han Xin
淮阴 淮陰 Huáiyīn Huai'an / Huaiyin
户口 戶口 hùkǒu Hukou / registered residence
Jié Emperor Jie
进贤 進賢 jìnxián Jinxian
李斯 Lǐ Sī Li Si
民和 mínhé Minhe
沛公 pèigōng Duke of Pei
平阳 平陽 Píngyáng Pingyang / Linfen
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
山东 山東 Shāndōng Shandong
上林 shànglín Shanglin
泗水 Sìshuǐ Si River
太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe
廷尉 Tíngwèi Tingwei / Commandant of Justice
项羽 項羽 Xiàng Yǔ Xiang Yu / Xiangyu the Conqueror
相国 相國 xiāngguó Chancellor of State
咸阳 咸陽 xiányáng
 1. Xianyang
 2. Xianyang
萧何 蕭何 xiāohé Xiao He
荥阳 滎陽 Xíngyáng Xingyang
宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister
zhòu Emperor Zhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English