Glossary and Vocabulary for Records of the Grand Historian 《史記》, 《孟嘗君列傳》 Biography of Lord Mengchang

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 97 孟嘗君 mèngcháng jūn Lord Menchang of Qi 孟嘗君列傳
2 76 qín Shaanxi 秦昭王聞其賢
3 65 even / equal / uniform 襲齊之邊邑
4 55 yuē to speak / to say 文之父曰靖郭君田嬰
5 37 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 文之父曰靖郭君田嬰
6 28 wén writing / text 孟嘗君名文
7 26 guest / visitor 客去
8 24 yīng baby / infant 文之父曰靖郭君田嬰
9 24 使 shǐ to make / to cause 田嬰使於韓
10 24 rén person / people / a human being 而使人逐田嬰
11 23 wèi Wei Dynasty 與成侯鄒忌及田忌將而救韓伐魏
12 23 tián field / farmland 姓田氏
13 23 child / son 齊威王少子而齊宣王庶弟也
14 22 to enter 孟嘗君將入秦
15 21 xuē Xue 而封田嬰於薛
16 21 wáng Wang 田嬰自威王時任職用事
17 21 féng feng 馮驩聞孟嘗君好客
18 17 huān a kind of horse 馮驩聞孟嘗君好客
19 16 wén to hear 楚威王聞之
20 14 desire 欲以遺所不知何人
21 13 qiáng strong / powerful 葉以北以彊韓
22 13 jīn today / modern / present / current / this / now 今君後宮蹈綺縠而士不得
23 12 昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou 秦昭王聞其賢
24 12 hán Korea / South Korea 與成侯鄒忌及田忌將而救韓伐魏
25 12 wèn to ask 文承閒問其父嬰曰
26 11 district / county 襲齊之邊邑
27 11 to go 盟而去
28 11 天下 tiānxià China 以故傾天下之士
29 11 interest 貸錢者多不能與其息
30 10 shě to give 孟嘗君舍業厚遇之
31 10 先生 xiānsheng Mr. / sir / mister 先生遠辱
32 10 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 乃復召田忌以為將
33 10 賓客 bīnkè a visitor / a guest 使主家待賓客
34 10 shì a gentleman / a knight 今君後宮蹈綺縠而士不得
35 10 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 於是嬰乃禮文
36 10 guó a country / a state / a kingdom 虎狼之國也
37 9 lìng to make / to cause to be / to lead 吾令若去此子
38 9 shí food / food and drink 孟嘗君曾待客夜食
39 9 a musical note 秦亡將呂禮相齊
40 8 jiàn to see 其母因兄弟而見其子文於田嬰
41 8 néng can / able 誰能至者
42 8 nián year 宣王二年
43 8 to break / to ruin / to destroy 薛公必不破秦以彊韓
44 8 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 士以此多歸孟嘗君
45 8 dài to represent / to substitute / to replace 而文果代立於薛
46 8 gōng to attack / to assault 魏攻楚
47 8 to envy / to be jealous 與成侯鄒忌及田忌將而救韓伐魏
48 8 chuán to transmit 更封傳
49 8 西 The West 西無秦患
50 8 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang 而齊王逐之
51 7 xióng manly 此雄雌之國也
52 7 fèng to offer / to present 邑入不足以奉客
53 7 quàn title deeds 皆持取錢之券書合之
54 7 qián money / currency 貸錢者多不能與其息
55 7 to take / to get / to fetch 取所獻狐白裘至
56 7 chǔ state of Chu 楚威王聞之
57 7 day of the month / a certain day 文以五月五日生
58 7 huì can / be able to 會威王卒
59 7 zhào to call together / to summon / to convene 乃復召田忌以為將
60 7 one 門下不見一賢者
61 7 to die 會威王卒
62 7 chē a vehicle 出入乘輿車矣
63 7 hóu marquis / lord 與成侯鄒忌及田忌將而救韓伐魏
64 6 increase / benefit 今復攻秦以益之
65 6 gōng public/ common / state-owned 諸侯皆使人請薛公田嬰以文為太子
66 6 qīn relatives 人人各自以為孟嘗君親己
67 6 yán to speak / to say / said 幸姬為言昭王
68 6 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 遂廢孟嘗君
69 6 mín the people / citizen / subjects 民頗不與其息
70 6 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 邑入不足以奉客
71 6 zhòng heavy 三晉必重齊
72 6 qǐng to ask / to inquire 諸侯皆使人請薛公田嬰以文為太子
73 6 can / may / permissible 則可高其戶耳
74 6 xìng fortunate / lucky 孟嘗君使人抵昭王幸姬求解
75 6 to cut down 與成侯鄒忌及田忌將而救韓伐魏
76 6 anger / rage / fury 怒田嬰
77 6 shōu to receive / to accept 其舍人魏子為孟嘗君收邑入
78 6 ruò weak 秦不大弱
79 5 fēng to seal / to close off 而封田嬰於薛
80 5 qiú fur garments 妾願得君狐白裘
81 5 jié to bond / to tie / to bind 天下之游士馮軾結靷西入秦者
82 5 extra / surplus / remainder 田嬰有子四十餘人
83 5 mother 嬰告其母曰
84 5 female 此雄雌之國也
85 5 宣王 Xuān Wáng King Xuan of Zhou 宣王立
86 5 bīng soldier / troops 而借兵食於西周
87 5 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能知也
88 5 齊湣王 qímǐnwáng King Min of Qi 齊湣王二十五年
89 5 yíng to receive / to welcome / to greet 君急使使載幣陰迎孟嘗君
90 5 wēi prestige / majesty 田嬰自威王時任職用事
91 5 mén door / gate / doorway / gateway 門下不見一賢者
92 5 jìn shanxi 秦畏晉之彊
93 5 zhī to know 知成侯賣田忌
94 5 guī to go back / to return 皆歸孟嘗君
95 5 suì to comply with / to follow along 遂發傳出
96 5 earth / soil / dirt 見木禺人與土禺人相與語
97 5 shū book 乃遺秦相穰侯魏冉書曰
98 5 zhào Zhao 孟嘗君過趙
99 5 shēng to be born / to give birth 文以五月五日生
100 5 ǒu accident / image / pair / mate 見木禺人與土禺人相與語
101 5 to reach 與成侯鄒忌及田忌將而救韓伐魏
102 5 mǐn mixed / confused 湣王即位
103 4 guān to close 變名姓以出關
104 4 shì crossbar in carriage front 天下之游士馮軾結靷西入秦者
105 4 my (polite) / poor / ruined / shabby / worn out / defeated 君不如令敝邑深合於秦
106 4 hòu thick 今君又尚厚積餘藏
107 4 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 田嬰使張丑說楚威王
108 4 hòu after / later 而屏風後常有侍史
109 4 shì matter / thing / item 田嬰自威王時任職用事
110 4 to happen upon / to meet with by chance 孟嘗君舍業厚遇之
111 4 shí time / a point or period of time 是時
112 4 a consort / a concubine 孟嘗君使人抵昭王幸姬求解
113 4 hurried / worried 君不如急北兵
114 4 chén minister / statesman / official 臣能得狐白裘
115 4 huǐ to destroy 人或毀孟嘗君於齊湣王曰
116 4 shī to lose 不可失時也
117 4 jiàn sword / dagger / saber 猶有一劍耳
118 4 bài to defeat / to vanquish 敗之馬陵
119 4 xiàn to offer / to present 獻遺其親戚
120 4 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 其母竊舉生之
121 4 sūn Sun 為孫
122 4 shā to kill / to murder / to slaughter 虜魏太子申而殺魏將龐涓
123 4 諸侯 zhū hóu the feudal lords 名聲聞於諸侯
124 4 dōng east 欲王之令楚王割東國以與齊
125 4 食客 shíkè diner (in a restaurant etc) / hanger-on / sponger 食客數千人
126 4 kǒng fearful / apprehensive 孟嘗君恐追至
127 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 皆善遇之
128 4 wèi to call 蘇代謂曰
129 4 wèi to fear / to dread 魏必輕齊畏秦
130 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 與成侯鄒忌及田忌將而救韓伐魏
131 4 wéi dangerous / precarious 秦其危矣
132 4 to stand 宣王立
133 4 wáng to die 亡走
134 4 fox 妾願得君狐白裘
135 4 niú an ox / a cow / a bull 買肥牛
136 4 yǐn the leather belt that connects a horse with a cart 天下之游士馮軾結靷西入秦者
137 4 guǒ a result / a consequence 而文果代立於薛
138 4 jiè to lend / to borrow 而借兵食於西周
139 4 xiè to thank 孟嘗君乃拊手而謝之
140 4 bái white 妾願得君狐白裘
141 4 yòng to use / to apply 田嬰自威王時任職用事
142 4 zuò to sit 孟嘗君待客坐語
143 4 受命 shòumìng ordained or appointed to a post / to benefit from counsel 人生受命於天乎
144 4 三千 sān qiān three thousand 其食客三千人
145 3 齊宣王 Qí Xuānwáng King Xuan of Qi 齊威王少子而齊宣王庶弟也
146 3 qīng light / not heavy 魏必輕齊畏秦
147 3 xíng to walk / to move 賓客莫欲其行
148 3 ěr ear 則可高其戶耳
149 3 有餘 yǒuyú with remainder / sopadhiśesa 無以知其有餘不足
150 3 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 門下不見一賢者
151 3 zhǐ to stop / to halt 威王乃止
152 3 cháng to taste 孟嘗絕嗣無後也
153 3 to join / to combine 秦合
154 3 bèi back [of the body] 必背齊
155 3 guò to cross / to go over / to pass 孟嘗君過趙
156 3 responsibility / duty 願先生責之
157 3 qiè consort / concubine 其賤妾有子名文
158 3 dài to lend 貸錢者多不能與其息
159 3 襄王 Xiāng Wáng King Xiang of Zhou 齊宣王與魏襄王會徐州而相王也
160 3 devoid of content / void / false / empty / vain 焚無用虛債之券
161 3 zhǔ owner 使主家待賓客
162 3 big / great / huge / large / major 子必大窮
163 3 不如 bùrú not equal to / not as good as 君不如令敝邑深合於秦
164 3 好客 hàokè hospitalable 馮驩聞孟嘗君好客
165 3 jiā house / home / residence 使主家待賓客
166 3 suì age 是歲
167 3 èr two 宣王二年
168 3 song / lyrics 彈其劍而歌曰
169 3 zhài debt / loan / liabilities 何人可使收債於薛者
170 3 重子 zhòngzǐ baryon 秦必重子以取晉
171 3 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 酒酣
172 3 pín poor / impoverished 以貧身歸於君
173 3 tán to pluck a string / to play 彈其劍而歌曰
174 3 to leave behind 欲以遺所不知何人
175 3 thing / matter 夫物有必至
176 3 lín to face / to overlook 君臨函谷而無攻
177 3 móu to plan / to scheme 謀欲殺之
178 3 三晉 Sān Jìn the Three Jin States 而處三晉之西
179 3 yuàn to blame / to complain 孟嘗君怨秦
180 3 residence / dwelling 客之居下坐者有能為雞鳴
181 3 gěi to give 客奉將不給
182 3 答曰 dá yuē to reply 答曰
183 3 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 遂滅一縣以去
184 3 xián virtuous / worthy 秦昭王聞其賢
185 3 hǎo good 聞君好士
186 3 zhú to chase / to expel 而使人逐田嬰
187 3 qiǎn to send / to dispatch 以其遣孟嘗君
188 3 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 文以五月五日生
189 3 juān to contribute 貧窮者燔券書以捐之
190 3 gǎn bold / brave 而敢生之
191 3 西周 Xī Zhōu Western Zhou 而借兵食於西周
192 3 shí ten 孟嘗君置傳舍十日
193 3 shāo to burn 取其券而燒之
194 3 a period of time / phase / stage 今富給者以要期
195 3 cháo to face
196 3 Soviet Union 蘇代謂曰
197 3 a man / a male adult 夫秦齊雄雌之國
198 3 歸來 guīlái to come back 長鋏歸來乎
199 3 楚懷王 chǔhuáiwáng King Huai of Chu 而秦出楚懷王以為和
200 3 不知 bùzhī do not know 欲以遺所不知何人
201 3 chí to go quickly or swiftly 即馳去
202 3 yuàn to hope / to wish / to desire 妾願得君狐白裘
203 3 huàn to suffer from a misfortune 孟嘗君患之
204 3 yōu to worry / to be concerned 君何憂焉
205 3 jiá tongs / pincers 長鋏歸來乎
206 3 five 文以五月五日生
207 2 徐州 Xúzhōu Xuzhou 齊宣王與魏襄王會徐州而相王也
208 2 xiào to smile / to laugh 君得無為土禺人所笑乎
209 2 tīng to listen 不聽
210 2 yóu to swim 天下之游士馮軾結靷西入秦者
211 2 to humiliate / to insult / to abuse 先生遠辱
212 2 qiān to move / to shift 孟嘗君遷之幸舍
213 2 zhōng middle 以入秦宮臧中
214 2 qiān one thousand 食客數千人
215 2 méng oath / pledge / union 盟而去
216 2 zài to carry / to convey / to load / to hold 君急使使載幣陰迎孟嘗君
217 2 zhōu Zhou Dynasty 周最於齊
218 2 shēng sound 非所以厲士民彰君聲也
219 2 明年 míngnián next year 明年
220 2 to doubt / to disbelieve 湣王意疑孟嘗君
221 2 shǐ beginning / start 始孟嘗君列此二人於賓客
222 2 zài in / at 孟嘗君在薛
223 2 to fear / be afraid of / to dread 田忌懼
224 2 合於 héyú to tally / to accord with / to fit 君不如令敝邑深合於秦
225 2 fàn food / a meal 以飯不等
226 2 齊國 Qí guó state of Qi 以為孟嘗君名高其主而擅齊國之權
227 2 雞鳴 jīmíng early hours of the morning 關法雞鳴而出客
228 2 jǐng to cut the throat 自剄
229 2 currency / coins / legal tender 孟嘗君乃約車幣而遣之
230 2 jìn to the greatest extent / utmost 賓客盡羞之
231 2 zǒu to walk / to go / to move 亡走
232 2 shǎo few 齊威王少子而齊宣王庶弟也
233 2 to calculate / to compute / to count 於是孟嘗君從其計
234 2 不致 bùzhì not likely to 三反而不致一入
235 2 to arise / to get up 孟嘗君起
236 2 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 諸子爭立
237 2 ráng lush / abundant 乃遺秦相穰侯魏冉書曰
238 2 guō Guo 文之父曰靖郭君田嬰
239 2 wèi position / location / place 今賴先生得復其位
240 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 孟嘗君果無反謀
241 2 rich / wealthy 齊不加廣而君私家富累萬金
242 2 wèi Eighth earthly branch 王何不先秦使之未到
243 2 qíng feeling / emotion / mood 令敝邑以君之情謂秦昭王曰
244 2 bǎi one hundred 乃遣車十乘黃金百鎰以迎孟嘗君
245 2 xìng family name / surname 姓田氏
246 2 人相 rén xiāng the notion of a person 見木禺人與土禺人相與語
247 2 再拜 zàibài to bow repeatedly 再拜
248 2 招致 zhāozhì to recruit / to scout for talent 招致諸侯賓客及亡人有罪者
249 2 即位 jíwèi to succeed to the throne 湣王即位
250 2 太子 tàizǐ a crown prince 虜魏太子申而殺魏將龐涓
251 2 取錢 qǔqián to withdraw money 召諸取錢者
252 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 即以多具牛酒而燒券書
253 2 jiǔ nine 宣王九年
254 2 to allow / to permit 嬰許之
255 2 yào to want / to wish for 今富給者以要期
256 2 gōng a palace 以入秦宮臧中
257 2 to die 遂死焉
258 2 20 taels (liang) in weight 乃遣車十乘黃金百鎰以迎孟嘗君
259 2 其父 qí fù his father 將不利其父母
260 2 zōu Zou 與成侯鄒忌及田忌將而救韓伐魏
261 2 梁惠王 Liáng Huì Wáng King Hui of Wei / King Hui of Liang 復與梁惠王會甄
262 2 得出 dechū to obtain (results) / to arrive at (a conclusion) 孟嘗君得出
263 2 mài to sell 成侯賣田忌
264 2 gǒu dog 最下坐有能為狗盜者
265 2 輿 a cart / sedan chair / a carriage 出無輿
266 2 guǎng wide / large / vast 齊不加廣而君私家富累萬金
267 2 gāo high / tall 則可高其戶耳
268 2 fish 食無魚
269 2 shì a posthumous name or title / funerary name 謚為靖郭君
270 2 to be fond of / to like 孟嘗君必喜而受之
271 2 zhuī to pursue / to chase 孟嘗君恐追至
272 2 chí to grasp / to hold 皆持取錢之券書合之
273 2 玄孫 xuánsūn great great grandson 為玄孫
274 2 biàn to change / to alter 變名姓以出關
275 2 to resist / to oppose / to push away 孟嘗君使人抵昭王幸姬求解
276 2 qiú to request 求之已去
277 2 親戚 qīnqi relatives 問親戚居處
278 2 jìng boundary / frontier / boundary 乃使人至境候秦使
279 2 clothes / dress / garment 魏服於齊
280 2 shēn deep 君不如令敝邑深合於秦
281 2 jìng to pacify 文之父曰靖郭君田嬰
282 2 不見 bújiàn to not see 門下不見一賢者
283 2 shàng top / a high position 上則為君好利不愛士民
284 2 之後 zhīhòu after / following / later 自是之後
285 2 jìn to enter 賓客日進
286 2 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 而忘公家之事日損
287 2 chéng to mount / to climb onto 出入乘輿車矣
288 2 to bear / to carry 豈可負哉
289 2 soil / ground / land 齊地可得也
290 2 dào to arrive 王何不先秦使之未到
291 2 tiān day 人生受命於天乎
292 2 to lift / to hold up / to raise 勿舉也
293 2 zhí straight 直千金
294 2 待客 dàikè to entertain a guest 孟嘗君待客坐語
295 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 捐不可得之虛計
296 2 wood / lumber 見木禺人與土禺人相與語
297 2 zhāng clear / obvious 非所以厲士民彰君聲也
298 2 lái to come 能與息者皆來
299 2 night 孟嘗君曾待客夜食
300 2 dialect / language / speech 孟嘗君待客坐語
301 2 楚王 chǔ wáng Prince of Chu 欲王之令楚王割東國以與齊
302 2 xiān first 乃先使涇陽君為質於齊
303 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 何以教文也
304 1 止息 zhǐ xī to stop and rest 未知所止息也
305 1 děng et cetera / and so on 無貴賤一與文等
306 1 自得 zì dé to be self satisfied 齊湣王不自得
307 1 平原君 píngyuán jūn Lord Pingyuan 趙平原君客之
308 1 tiger 虎狼之國也
309 1 zhì matter / material / substance 乃先使涇陽君為質於齊
310 1 idea 湣王意疑孟嘗君
311 1 qiāo to raise one's foot 躡蹻而見之
312 1 長者 zhǎngzhě the elderly 長者
313 1 sān three 即位三年
314 1 兄弟 xiōngdì brothers 其母因兄弟而見其子文於田嬰
315 1 jiān wicked / false / deceitful 姦人入薛中蓋六萬餘家矣
316 1 rǎn the edge of a tortoiseshell 乃遺秦相穰侯魏冉書曰
317 1 不等 bùděng to vary / to differ / inequality 以飯不等
318 1 to hasten / to hurry / to be attracted to 趨趙以和秦
319 1 作亂 zuòluàn to revolt / to rebel 乃上書言孟嘗君不作亂
320 1 ài to love 上則為君好利不愛士民
321 1 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 將受命於戶邪
322 1 時任 shírèn then 田嬰自威王時任職用事
323 1 bào violent / brutal / tyrannical 其俗閭里率多暴桀子弟
324 1 huò to confuse / to mislead / to baffle 齊王惑於秦
325 1 無後 wúhòu to lack male offspring 孟嘗絕嗣無後也
326 1 不舉 bùjǔ erectile dysfunction / impotence 君所以不舉五月子者
327 1 popular / common 其俗閭里率多暴桀子弟
328 1 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 吾請以所得封子
329 1 jiāo to deliver / to turn over / to pay 晉交重子
330 1 zhèng government / administration 任政
331 1 默然 mòrán silent / speechless 嬰默然
332 1 以求 yǐqiú in order to 以求見孟嘗君
333 1 zhái to pick (fruit, etc) 孟嘗君客無所擇
334 1 dusk / sunset 非好朝而惡暮
335 1 出息 chūxī future prospects 故出息錢於薛
336 1 father 文之父曰靖郭君田嬰
337 1 面目 miànmù appearance / facial features / look 客亦有何面目復見文乎
338 1 外來 wàilái external / foreign / outside 今旦代從外來
339 1 zāng a slave 以入秦宮臧中
340 1 人生 rénshēng life 人生受命於天乎
341 1 日暮 rìmù sunset 日暮之後
342 1 貧窮 pínqióng poor / impoverished 貧窮者燔券書以捐之
343 1 xiū to rest 子休矣
344 1 leaf / foliage / petal 葉以北以彊韓
345 1 傳出 chuánchū to transmit outwards / to disseminate / efferent (nerve) 遂發傳出
346 1 ròu meat / muscle 仆妾餘粱肉而士不厭糟糠
347 1 明旦 míngdàn dawn 明旦
348 1 有罪 yǒuzuì guilty 招致諸侯賓客及亡人有罪者
349 1 出錢 chūqián to pay 使人出錢於薛
350 1 辭去 cíqù to resign / to quit 輟食辭去
351 1 jìng to respect /to honor 敬從命矣
352 1 所在 suǒzài place / location 則雌雄之所在未可知也
353 1 shàn to be skillful in / to be good at 以為孟嘗君名高其主而擅齊國之權
354 1 shī teacher 楚伐敗齊師於徐州
355 1 jīn gold 乃遣車十乘黃金百鎰以迎孟嘗君
356 1 jiù to save / to rescue 與成侯鄒忌及田忌將而救韓伐魏
357 1 天下無雙 tiān xià wú shuāng there is only one under heaven / unique 天下無雙
358 1 wǎn winding 取宛
359 1 kùn to be sleepy / to be drowsy 欲困蘇代
360 1 biān side / boundary / edge / margin 襲齊之邊邑
361 1 qīng to overturn / to collapse / to lean / to tend / to incline / to pour out 以故傾天下之士
362 1 kuǎi a rush 又蒯緱
363 1 a whetstone 非所以厲士民彰君聲也
364 1 勢不兩立 shì bù liǎnglì the two cannot exist together / irreconcilable differences / incompatible standpoints 勢不兩立為雄
365 1 置酒 zhìjiǔ to hold a banquet 日殺牛置酒
366 1 常有 cháng yǒu frequently occurring 而屏風後常有侍史
367 1 無用 wúyòng useless / worthless 焚無用虛債之券
368 1 諸君 zhūjūn Gentlemen! (start of a speech) / Ladies and Gentlemen! 諸君彊飲食
369 1 不以 bùyǐ not because of 而民尚多不以時與其息
370 1 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以入秦者
371 1 stupid / doltish / foolish / ignorant 愚不知所謂也
372 1 爭寵 zhēngchǒng to strive for favor 成侯與田忌爭寵
373 1 rain 今天雨
374 1 涇陽 Jīngyáng Jingyang 乃先使涇陽君為質於齊
375 1 xiū to be ashamed 賓客盡羞之
376 1 to finish / to complete / to exhaust 不多具牛酒即不能畢會
377 1 to leave / to depart / to go away / to part 下則有離上抵負之名
378 1 fén to burn 焚無用虛債之券
379 1 shǔ to count 食客數千人
380 1 to slap / to pat / to tap 孟嘗君乃拊手而謝之
381 1 hòu to wait 乃使人至境候秦使
382 1 私家 sī jiā private / privately owned or managed 齊不加廣而君私家富累萬金
383 1 已去 yǐqù already eliminated 求之已去
384 1 所謂 suǒwèi so-called 愚不知所謂也
385 1 nuò to promise
386 1 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 秦留之
387 1 kuí a chief / a leader 始以薛公為魁然也
388 1 Jié Emperor Jie 其俗閭里率多暴桀子弟
389 1 zhōng end / finish / conclusion 終無以償
390 1 wěi to delegate / to commission 盡委之秦
391 1 qián front 乃持券如前合之
392 1 左右 zuǒyòu approximately 問左右
393 1 hán an envelope / a case 君臨函谷而無攻
394 1 上書 shàngshū to write a letter (to the authorities) / to present a petition 乃上書言孟嘗君不作亂
395 1 齊威王 Qíwēi Wáng King Wei of Qi 齊威王少子而齊宣王庶弟也
396 1 富貴 fùguì riches and honor 富貴多士
397 1 萬餘 wàn yú more than ten thousand 姦人入薛中蓋六萬餘家矣
398 1 to gather / to collect 則天下集齊
399 1 黃金 huángjīn gold 今臣竊聞秦遣使車十乘載黃金百鎰以迎孟嘗君
400 1 Gōu Gou 又蒯緱
401 1 事相 shìxiāng phenomenon 君用事相齊
402 1 sǔn to injure 而忘公家之事日損
403 1 龐涓 pángjuān Pang Juan 虜魏太子申而殺魏將龐涓
404 1 lèi to be tired 齊不加廣而君私家富累萬金
405 1 歸於 guīyú to belong to / affiliated to 以貧身歸於君
406 1 shǐ history 而屏風後常有侍史
407 1 xié to clasp under the arm 挾晉以為重
408 1 horse 敗之馬陵
409 1 to capture / to imprison / to seize 虜魏太子申而殺魏將龐涓
410 1 四十 sì shí forty 田嬰有子四十餘人
411 1 jiē to join 孟嘗君下車接之
412 1 yuè pleased 秦王大悅
413 1 tōng to go through / to open 是子通齊以重呂禮也
414 1 to pull up / to pull out / to select / to promote 卒此二人拔之
415 1 nán south 魏惠王會齊宣王東阿南
416 1 chuò to stop / to suspend / to halt 輟食辭去
417 1 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 代舍客馮公形容狀貌甚辯
418 1 無所屬 wúsuǒshǔ unaffiliated / non-party 無所屬
419 1 lǎo old / aged / elderly / aging 歸老於薛
420 1 road / path / way 不足以怨士而徒絕賓客之路
421 1 guài odd / queer / strange / uncanny 文竊怪之
422 1 諸子 zhūzǐ various sages / the classical schools of thought 諸子爭立
423 1 cáng to hide 今君又尚厚積餘藏
424 1 a slave / a servant 仆妾餘粱肉而士不厭糟糠
425 1 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 秦之使者聞孟嘗君復相齊
426 1 雌雄 cíxióng male and female 則雌雄之所在未可知也
427 1 hài to injure / to harm to 而呂禮嫉害於孟嘗君
428 1 眇小 miǎoxiǎo minute / tiny / negligible / insignificant 乃眇小丈夫耳
429 1 elegant / beautiful 今君後宮蹈綺縠而士不得
430 1 逃亡 táowáng to flee 即以逃亡自捐之
431 1 東阿 Dōng'ē Dong'e 魏惠王會齊宣王東阿南
432 1 三王 sān wáng the three kings 至今三王矣
433 1 gào to tell / to say / said / told 嬰告其母曰
434 1 qióng poor / destitute / impoverished 子必大窮
435 1 arm 過市朝者掉臂而不顧
436 1 to look after / to attend to 莫顧文者
437 1 chéng honesty / sincerity 人事之誠
438 1 jià vacation 竊假與之
439 1 zhuó to cut / to chop / to lop off 斫擊殺數百人
440 1 狀貌 zhuàngmào appearance / face / features 代舍客馮公形容狀貌甚辯
441 1 shì clan / a branch of a lineage 姓田氏
442 1 臨淄 línzī Linzi 雌則臨淄
443 1 乘黃 chénghuáng Chenghuang / Feihuang 乃遣車十乘黃金百鎰以迎孟嘗君
444 1 duǎn short
445 1 Germany 必德齊
446 1 其後 qí hòu after that 其後
447 1 proper / suitable / appropriate 宜可令收債
448 1 yǒu friend / companion 貧賤寡友
449 1 數百 shù bǎi several hundred 斫擊殺數百人
450 1 所知 suǒ zhī known / what one knows 先生所知也
451 1 jiàn to remonstrate / to admonish
452 1 xiàn county 遂滅一縣以去
453 1 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 湣王乃驚
454 1 liǎng two 此勢不兩雄
455 1 shì to match 秦使車適入齊境
456 1 謝病 xièbìng to excuse oneself because of illness 孟嘗君因謝病
457 1 míng bright / brilliant 遂自剄宮門以明孟嘗君
458 1 lüè plan / strategy 而絕其霸彊之略
459 1 不厭 bùyàn not to tire of / not to object to 仆妾餘粱肉而士不厭糟糠
460 1 jiǎ armor 及田甲劫湣王
461 1 hān to enjoy alcohol 酒酣
462 1 亡人 wángrén a fugitive 招致諸侯賓客及亡人有罪者
463 1 to kneel 秦王跽而問之曰
464 1 公家 gōngjiā the public / the state / society / the public purse 而忘公家之事日損
465 1 coarse hemp cloth
466 1 business / industry 孟嘗君舍業厚遇之
467 1 shì to attend on 而屏風後常有侍史
468 1 to remember / to memorize / to bear in mind 主記君所與客語
469 1 sòng Song dynasty 後齊湣王滅宋
470 1 身為 shēnwèi in the capacity of / as 請以身為盟
471 1 一日 yī rì one [whole] day 客見文一日廢
472 1 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 今臣竊聞秦遣使車十乘載黃金百鎰以迎孟嘗君
473 1 覺悟 juéwù awareness 如有齊覺悟
474 1 任俠 rènxiá chivalrous / helping the weak for the sake of justice 孟嘗君招致天下任俠
475 1 飲食 yǐn shí food and drink 諸君彊飲食
476 1 孫臏 Sūn Bìn Sun Bin / Sun Boling 田忌與孫臏
477 1 xìn to believe / to trust 且反齊王之信
478 1 liè to arrange / to line up / to list 始孟嘗君列此二人於賓客
479 1 夜半 bànyè midnight / the middle of the night 夜半至函谷關
480 1 蹤跡 zōngjì a trace / a footprint / a vestige 而蹤跡驗問
481 1 dài to treat / to entertain / to receive guests 使主家待賓客
482 1 to attack by surprise 襲齊之邊邑
483 1 於田 yútián Yutian 其母因兄弟而見其子文於田嬰
484 1 本業 běnyè business in which a company has traditionally engaged (e.g. before diversifying) / original business / core business 為民之無者以為本業也
485 1 dìng to decide 是子破齊定封
486 1 名聲 míngshēng reputation 名聲聞於諸侯
487 1 zhé to fold 折秦之謀
488 1 liú to flow / to spread / to circulate 流子而行
489 1 後悔 hòuhuǐ to regret / to repent 秦昭王後悔出孟嘗君
490 1 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 魏南無楚憂
491 1 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 又禁天下之變
492 1 免於 miǎnyú to be saved from / to be spared 若齊免於天下之兵
493 1 舍人 shèrén a palace attendant 其舍人魏子為孟嘗君收邑入
494 1 未可知 wèi kě zhī as yet cannot be known 則雌雄之所在未可知也
495 1 貧賤 pínjiàn poor and lowly 貧賤寡友
496 1 chóu an enemy / an opponent 其讎子必深矣
497 1 chicken / rooster 而雞齊鳴
498 1 alone / independent / single / sole 君獨不見夫
499 1 不肖 bùxiào unworthy 賓客不知文不肖
500 1 yuē approximately 孟嘗君乃約車幣而遣之

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 103 zhī him / her / them / that 文之父曰靖郭君田嬰
2 97 孟嘗君 mèngcháng jūn Lord Menchang of Qi 孟嘗君列傳
3 76 qín Shaanxi 秦昭王聞其賢
4 74 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 齊威王少子而齊宣王庶弟也
5 65 even / equal / uniform 襲齊之邊邑
6 55 yuē to speak / to say 文之父曰靖郭君田嬰
7 48 so as to / in order to 文以五月五日生
8 40 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 田嬰者
9 37 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 文之父曰靖郭君田嬰
10 34 wèi for / to 為孫
11 33 also / too 齊威王少子而齊宣王庶弟也
12 30 his / hers / its / theirs 其賤妾有子名文
13 30 in / at 田嬰使於韓
14 28 wén writing / text 孟嘗君名文
15 27 and 與成侯鄒忌及田忌將而救韓伐魏
16 26 guest / visitor 客去
17 26 certainly / must / will / necessarily 必受命於天
18 24 yīng baby / infant 文之父曰靖郭君田嬰
19 24 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃復召田忌以為將
20 24 使 shǐ to make / to cause 田嬰使於韓
21 24 rén person / people / a human being 而使人逐田嬰
22 23 wèi Wei Dynasty 與成侯鄒忌及田忌將而救韓伐魏
23 23 tián field / farmland 姓田氏
24 23 child / son 齊威王少子而齊宣王庶弟也
25 22 to enter 孟嘗君將入秦
26 21 xuē Xue 而封田嬰於薛
27 21 no 無貴賤一與文等
28 21 wáng Wang 田嬰自威王時任職用事
29 21 yǒu is / are / to exist 田嬰有子四十餘人
30 21 féng feng 馮驩聞孟嘗君好客
31 20 final particle 子休矣
32 18 not / no 不聽
33 18 xiāng each other / one another / mutually 田嬰相齊
34 17 huān a kind of horse 馮驩聞孟嘗君好客
35 17 again / more / repeatedly 乃復召田忌以為將
36 16 wén to hear 楚威王聞之
37 15 otherwise / but / however 則可高其戶耳
38 14 zhì to / until 誰能至者
39 14 desire 欲以遺所不知何人
40 13 jiē all / each and every / in all cases 諸侯皆使人請薛公田嬰以文為太子
41 13 qiáng strong / powerful 葉以北以彊韓
42 13 jiāng will / shall (future tense) 與成侯鄒忌及田忌將而救韓伐魏
43 13 jīn today / modern / present / current / this / now 今君後宮蹈綺縠而士不得
44 12 昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou 秦昭王聞其賢
45 12 hán Korea / South Korea 與成侯鄒忌及田忌將而救韓伐魏
46 12 wèn to ask 文承閒問其父嬰曰
47 11 district / county 襲齊之邊邑
48 11 expresses question or doubt 人生受命於天乎
49 11 to go 盟而去
50 11 天下 tiānxià China 以故傾天下之士
51 11 interest 貸錢者多不能與其息
52 10 shě to give 孟嘗君舍業厚遇之
53 10 zhǎng director / chief / head / elder 及長
54 10 先生 xiānsheng Mr. / sir / mister 先生遠辱
55 10 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 乃復召田忌以為將
56 10 賓客 bīnkè a visitor / a guest 使主家待賓客
57 10 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 欲以遺所不知何人
58 10 chū to go out / to leave 變名姓以出關
59 10 shì a gentleman / a knight 今君後宮蹈綺縠而士不得
60 10 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 於是嬰乃禮文
61 10 guó a country / a state / a kingdom 虎狼之國也
62 9 lìng to make / to cause to be / to lead 吾令若去此子
63 9 de potential marker 妾願得君狐白裘
64 9 shí food / food and drink 孟嘗君曾待客夜食
65 9 a musical note 秦亡將呂禮相齊
66 8 jiàn to see 其母因兄弟而見其子文於田嬰
67 8 néng can / able 誰能至者
68 8 nián year 宣王二年
69 8 naturally / of course / certainly 田嬰自威王時任職用事
70 8 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 以故傾天下之士
71 8 to break / to ruin / to destroy 薛公必不破秦以彊韓
72 8 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 士以此多歸孟嘗君
73 8 dài to represent / to substitute / to replace 而文果代立於薛
74 8 gōng to attack / to assault 魏攻楚
75 8 to envy / to be jealous 與成侯鄒忌及田忌將而救韓伐魏
76 8 chuán to transmit 更封傳
77 8 yòu again / also 今君又尚厚積餘藏
78 8 西 The West 西無秦患
79 8 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang 而齊王逐之
80 7 shì is / are / am / to be 是歲
81 7 xióng manly 此雄雌之國也
82 7 fèng to offer / to present 邑入不足以奉客
83 7 quàn title deeds 皆持取錢之券書合之
84 7 qián money / currency 貸錢者多不能與其息
85 7 to take / to get / to fetch 取所獻狐白裘至
86 7 chǔ state of Chu 楚威王聞之
87 7 day of the month / a certain day 文以五月五日生
88 7 huì can / be able to 會威王卒
89 7 zhào to call together / to summon / to convene 乃復召田忌以為將
90 7 one 門下不見一賢者
91 7 to die 會威王卒
92 7 chē a vehicle 出入乘輿車矣
93 7 hóu marquis / lord 與成侯鄒忌及田忌將而救韓伐魏
94 6 increase / benefit 今復攻秦以益之
95 6 gōng public/ common / state-owned 諸侯皆使人請薛公田嬰以文為太子
96 6 qīn relatives 人人各自以為孟嘗君親己
97 6 yán to speak / to say / said 幸姬為言昭王
98 6 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 遂廢孟嘗君
99 6 míng measure word for people 孟嘗君名文
100 6 such as / for example / for instance 如有不得還
101 6 mín the people / citizen / subjects 民頗不與其息
102 6 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 邑入不足以奉客
103 6 zhòng heavy 三晉必重齊
104 6 qǐng to ask / to inquire 諸侯皆使人請薛公田嬰以文為太子
105 6 can / may / permissible 則可高其戶耳
106 6 xìng fortunate / lucky 孟嘗君使人抵昭王幸姬求解
107 6 to cut down 與成侯鄒忌及田忌將而救韓伐魏
108 6 anger / rage / fury 怒田嬰
109 6 shōu to receive / to accept 其舍人魏子為孟嘗君收邑入
110 6 ruò weak 秦不大弱
111 5 fēng to seal / to close off 而封田嬰於薛
112 5 qiú fur garments 妾願得君狐白裘
113 5 jié to bond / to tie / to bind 天下之游士馮軾結靷西入秦者
114 5 extra / surplus / remainder 田嬰有子四十餘人
115 5 mother 嬰告其母曰
116 5 female 此雄雌之國也
117 5 this / these 吾令若去此子
118 5 宣王 Xuān Wáng King Xuan of Zhou 宣王立
119 5 bīng soldier / troops 而借兵食於西周
120 5 a measure word for companies, households, door, families, etc 長與戶齊
121 5 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能知也
122 5 齊湣王 qímǐnwáng King Min of Qi 齊湣王二十五年
123 5 xià next 門下不見一賢者
124 5 yíng to receive / to welcome / to greet 君急使使載幣陰迎孟嘗君
125 5 wēi prestige / majesty 田嬰自威王時任職用事
126 5 mén door / gate / doorway / gateway 門下不見一賢者
127 5 yīn because 其母因兄弟而見其子文於田嬰
128 5 jìn shanxi 秦畏晉之彊
129 5 zhī to know 知成侯賣田忌
130 5 guī to go back / to return 皆歸孟嘗君
131 5 what / where / which 何也
132 5 suì to comply with / to follow along 遂發傳出
133 5 earth / soil / dirt 見木禺人與土禺人相與語
134 5 shū book 乃遺秦相穰侯魏冉書曰
135 5 zhào Zhao 孟嘗君過趙
136 5 shēng to be born / to give birth 文以五月五日生
137 5 promptly / right away / immediately 昭王即以孟嘗君為秦相
138 5 ǒu accident / image / pair / mate 見木禺人與土禺人相與語
139 5 to reach 與成侯鄒忌及田忌將而救韓伐魏
140 5 mǐn mixed / confused 湣王即位
141 4 guān to close 變名姓以出關
142 4 shì crossbar in carriage front 天下之游士馮軾結靷西入秦者
143 4 my (polite) / poor / ruined / shabby / worn out / defeated 君不如令敝邑深合於秦
144 4 hòu thick 今君又尚厚積餘藏
145 4 與其 yǔqí it's better ... than ... 貸錢者多不能與其息
146 4 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 田嬰使張丑說楚威王
147 4 hòu after / later 而屏風後常有侍史
148 4 shì matter / thing / item 田嬰自威王時任職用事
149 4 to happen upon / to meet with by chance 孟嘗君舍業厚遇之
150 4 shí time / a point or period of time 是時
151 4 a consort / a concubine 孟嘗君使人抵昭王幸姬求解
152 4 hurried / worried 君不如急北兵
153 4 chén minister / statesman / official 臣能得狐白裘
154 4 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是嬰乃禮文
155 4 huǐ to destroy 人或毀孟嘗君於齊湣王曰
156 4 shī to lose 不可失時也
157 4 jiàn sword / dagger / saber 猶有一劍耳
158 4 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 君所以不舉五月子者
159 4 bài to defeat / to vanquish 敗之馬陵
160 4 xiàn to offer / to present 獻遺其親戚
161 4 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 其母竊舉生之
162 4 sūn Sun 為孫
163 4 shā to kill / to murder / to slaughter 虜魏太子申而殺魏將龐涓
164 4 諸侯 zhū hóu the feudal lords 名聲聞於諸侯
165 4 dōng east 欲王之令楚王割東國以與齊
166 4 食客 shíkè diner (in a restaurant etc) / hanger-on / sponger 食客數千人
167 4 kǒng fearful / apprehensive 孟嘗君恐追至
168 4 hái also / in addition / more 如有不得還
169 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 皆善遇之
170 4 wèi to call 蘇代謂曰
171 4 wèi to fear / to dread 魏必輕齊畏秦
172 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 與成侯鄒忌及田忌將而救韓伐魏
173 4 yān where / how 君何憂焉
174 4 wéi dangerous / precarious 秦其危矣
175 4 to stand 宣王立
176 4 wáng to die 亡走
177 4 fox 妾願得君狐白裘
178 4 niú an ox / a cow / a bull 買肥牛
179 4 yǐn the leather belt that connects a horse with a cart 天下之游士馮軾結靷西入秦者
180 4 guǒ a result / a consequence 而文果代立於薛
181 4 I 吾令若去此子
182 4 jiè to lend / to borrow 而借兵食於西周
183 4 xiè to thank 孟嘗君乃拊手而謝之
184 4 bái white 妾願得君狐白裘
185 4 yòng to use / to apply 田嬰自威王時任職用事
186 4 zuò to sit 孟嘗君待客坐語
187 4 受命 shòumìng ordained or appointed to a post / to benefit from counsel 人生受命於天乎
188 4 三千 sān qiān three thousand 其食客三千人
189 4 ruò to seem / to be like / as 吾令若去此子
190 4 無不 wúbù not lacking 無不欲彊秦而弱齊
191 3 齊宣王 Qí Xuānwáng King Xuan of Qi 齊威王少子而齊宣王庶弟也
192 3 qīng light / not heavy 魏必輕齊畏秦
193 3 xíng to walk / to move 賓客莫欲其行
194 3 ěr ear 則可高其戶耳
195 3 有餘 yǒuyú with remainder / sopadhiśesa 無以知其有餘不足
196 3 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 門下不見一賢者
197 3 zhǐ to stop / to halt 威王乃止
198 3 cháng to taste 孟嘗絕嗣無後也
199 3 to join / to combine 秦合
200 3 bèi back [of the body] 必背齊
201 3 guò to cross / to go over / to pass 孟嘗君過趙
202 3 responsibility / duty 願先生責之
203 3 qiè consort / concubine 其賤妾有子名文
204 3 zhū all / many / various 召諸取錢者
205 3 dài to lend 貸錢者多不能與其息
206 3 fēi not / non- / un- 非所以厲士民彰君聲也
207 3 襄王 Xiāng Wáng King Xiang of Zhou 齊宣王與魏襄王會徐州而相王也
208 3 devoid of content / void / false / empty / vain 焚無用虛債之券
209 3 zhǔ owner 使主家待賓客
210 3 big / great / huge / large / major 子必大窮
211 3 不如 bùrú not equal to / not as good as 君不如令敝邑深合於秦
212 3 好客 hàokè hospitalable 馮驩聞孟嘗君好客
213 3 jiā house / home / residence 使主家待賓客
214 3 suì age 是歲
215 3 èr two 宣王二年
216 3 song / lyrics 彈其劍而歌曰
217 3 zhài debt / loan / liabilities 何人可使收債於薛者
218 3 重子 zhòngzǐ baryon 秦必重子以取晉
219 3 do not 賓客莫欲其行
220 3 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 酒酣
221 3 also / too 不能與息者亦來
222 3 and 而秦出楚懷王以為和
223 3 pín poor / impoverished 以貧身歸於君
224 3 tán to pluck a string / to play 彈其劍而歌曰
225 3 to leave behind 欲以遺所不知何人
226 3 thing / matter 夫物有必至
227 3 lín to face / to overlook 君臨函谷而無攻
228 3 móu to plan / to scheme 謀欲殺之
229 3 三晉 Sān Jìn the Three Jin States 而處三晉之西
230 3 yuàn to blame / to complain 孟嘗君怨秦
231 3 residence / dwelling 客之居下坐者有能為雞鳴
232 3 gěi to give 客奉將不給
233 3 答曰 dá yuē to reply 答曰
234 3 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 遂滅一縣以去
235 3 xián virtuous / worthy 秦昭王聞其賢
236 3 hǎo good 聞君好士
237 3 zhú to chase / to expel 而使人逐田嬰
238 3 qiǎn to send / to dispatch 以其遣孟嘗君
239 3 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 文以五月五日生
240 3 juān to contribute 貧窮者燔券書以捐之
241 3 gǎn bold / brave 而敢生之
242 3 西周 Xī Zhōu Western Zhou 而借兵食於西周
243 3 shí ten 孟嘗君置傳舍十日
244 3 shāo to burn 取其券而燒之
245 3 a period of time / phase / stage 今富給者以要期
246 3 cháo to face
247 3 Soviet Union 蘇代謂曰
248 3 a man / a male adult 夫秦齊雄雌之國
249 3 歸來 guīlái to come back 長鋏歸來乎
250 3 楚懷王 chǔhuáiwáng King Huai of Chu 而秦出楚懷王以為和
251 3 no 而聽親弗相呂禮者
252 3 不知 bùzhī do not know 欲以遺所不知何人
253 3 jué absolutely 孟嘗絕嗣無後也
254 3 zuì most / extremely / exceedingly 最下坐有能為狗盜者
255 3 chí to go quickly or swiftly 即馳去
256 3 yuàn to hope / to wish / to desire 妾願得君狐白裘
257 3 huàn to suffer from a misfortune 孟嘗君患之
258 3 already / afterwards 孟嘗君已使使存問
259 3 yōu to worry / to be concerned 君何憂焉
260 3 jiá tongs / pincers 長鋏歸來乎
261 3 為何 wèihé why 子之子為何
262 3 five 文以五月五日生
263 2 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 今君後宮蹈綺縠而士不得
264 2 徐州 Xúzhōu Xuzhou 齊宣王與魏襄王會徐州而相王也
265 2 xiào to smile / to laugh 君得無為土禺人所笑乎
266 2 tīng to listen 不聽
267 2 yóu to swim 天下之游士馮軾結靷西入秦者
268 2 shén what 馮先生甚貧
269 2 to humiliate / to insult / to abuse 先生遠辱
270 2 qiān to move / to shift 孟嘗君遷之幸舍
271 2 zhōng middle 以入秦宮臧中
272 2 qiān one thousand 食客數千人
273 2 méng oath / pledge / union 盟而去
274 2 zài to carry / to convey / to load / to hold 君急使使載幣陰迎孟嘗君
275 2 zhōu Zhou Dynasty 周最於齊
276 2 shēng sound 非所以厲士民彰君聲也
277 2 明年 míngnián next year 明年
278 2 to doubt / to disbelieve 湣王意疑孟嘗君
279 2 何人 hérén who 欲以遺所不知何人
280 2 shǐ beginning / start 始孟嘗君列此二人於賓客
281 2 zài in / at 孟嘗君在薛
282 2 to fear / be afraid of / to dread 田忌懼
283 2 合於 héyú to tally / to accord with / to fit 君不如令敝邑深合於秦
284 2 fàn food / a meal 以飯不等
285 2 齊國 Qí guó state of Qi 以為孟嘗君名高其主而擅齊國之權
286 2 以此 yǐcǐ hence 士以此多歸孟嘗君
287 2 雞鳴 jīmíng early hours of the morning 關法雞鳴而出客
288 2 jǐng to cut the throat 自剄
289 2 currency / coins / legal tender 孟嘗君乃約車幣而遣之
290 2 jìn to the greatest extent / utmost 賓客盡羞之
291 2 gòng together 與燕共伐破齊
292 2 zǒu to walk / to go / to move 亡走
293 2 shǎo few 齊威王少子而齊宣王庶弟也
294 2 to calculate / to compute / to count 於是孟嘗君從其計
295 2 不致 bùzhì not likely to 三反而不致一入
296 2 to arise / to get up 孟嘗君起
297 2 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 諸子爭立
298 2 ráng lush / abundant 乃遺秦相穰侯魏冉書曰
299 2 guō Guo 文之父曰靖郭君田嬰
300 2 wèi position / location / place 今賴先生得復其位
301 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 孟嘗君果無反謀
302 2 rich / wealthy 齊不加廣而君私家富累萬金
303 2 wèi Eighth earthly branch 王何不先秦使之未到
304 2 qíng feeling / emotion / mood 令敝邑以君之情謂秦昭王曰
305 2 bǎi one hundred 乃遣車十乘黃金百鎰以迎孟嘗君
306 2 xìng family name / surname 姓田氏
307 2 人相 rén xiāng the notion of a person 見木禺人與土禺人相與語
308 2 再拜 zàibài to bow repeatedly 再拜
309 2 招致 zhāozhì to recruit / to scout for talent 招致諸侯賓客及亡人有罪者
310 2 即位 jíwèi to succeed to the throne 湣王即位
311 2 太子 tàizǐ a crown prince 虜魏太子申而殺魏將龐涓
312 2 取錢 qǔqián to withdraw money 召諸取錢者
313 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 即以多具牛酒而燒券書
314 2 jiǔ nine 宣王九年
315 2 to allow / to permit 嬰許之
316 2 yào to want / to wish for 今富給者以要期
317 2 gōng a palace 以入秦宮臧中
318 2 shàng still / yet / to value 今君又尚厚積餘藏
319 2 to die 遂死焉
320 2 20 taels (liang) in weight 乃遣車十乘黃金百鎰以迎孟嘗君
321 2 其父 qí fù his father 將不利其父母
322 2 zōu Zou 與成侯鄒忌及田忌將而救韓伐魏
323 2 梁惠王 Liáng Huì Wáng King Hui of Wei / King Hui of Liang 復與梁惠王會甄
324 2 得出 dechū to obtain (results) / to arrive at (a conclusion) 孟嘗君得出
325 2 duì to / toward 莫能對
326 2 mài to sell 成侯賣田忌
327 2 固然 gùrán no doubt 事有固然
328 2 gǒu dog 最下坐有能為狗盜者
329 2 zāi exclamatory particle 豈可負哉
330 2 輿 a cart / sedan chair / a carriage 出無輿
331 2 guǎng wide / large / vast 齊不加廣而君私家富累萬金
332 2 gāo high / tall 則可高其戶耳
333 2 fish 食無魚
334 2 shì a posthumous name or title / funerary name 謚為靖郭君
335 2 to be fond of / to like 孟嘗君必喜而受之
336 2 suī although / even though 雖守而責之十年
337 2 zhuī to pursue / to chase 孟嘗君恐追至
338 2 chí to grasp / to hold 皆持取錢之券書合之
339 2 he / him 更無他裘
340 2 玄孫 xuánsūn great great grandson 為玄孫
341 2 biàn to change / to alter 變名姓以出關
342 2 豈可 qǐkě how 豈可負哉
343 2 to resist / to oppose / to push away 孟嘗君使人抵昭王幸姬求解
344 2 qiú to request 求之已去
345 2 親戚 qīnqi relatives 問親戚居處
346 2 chū at first / at the beginning / initially
347 2 cóng from 今旦代從外來
348 2 jìng boundary / frontier / boundary 乃使人至境候秦使
349 2 clothes / dress / garment 魏服於齊
350 2 shēn deep 君不如令敝邑深合於秦
351 2 jìng to pacify 文之父曰靖郭君田嬰
352 2 不見 bújiàn to not see 門下不見一賢者
353 2 shàng top / a high position 上則為君好利不愛士民
354 2 之後 zhīhòu after / following / later 自是之後
355 2 rán correct / right / certainly 始以薛公為魁然也
356 2 jìn to enter 賓客日進
357 2 得無 dewú is it or not? 君得無為土禺人所笑乎
358 2 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 而忘公家之事日損
359 2 何以 héyǐ why 何以教文也
360 2 chéng to mount / to climb onto 出入乘輿車矣
361 2 to bear / to carry 豈可負哉
362 2 soil / ground / land 齊地可得也
363 2 dào to arrive 王何不先秦使之未到
364 2 tiān day 人生受命於天乎
365 2 to lift / to hold up / to raise 勿舉也
366 2 entirely / without exception 田嬰俱伐魏
367 2 zhí straight 直千金
368 2 待客 dàikè to entertain a guest 孟嘗君待客坐語
369 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 捐不可得之虛計
370 2 wood / lumber 見木禺人與土禺人相與語
371 2 zhāng clear / obvious 非所以厲士民彰君聲也
372 2 lái to come 能與息者皆來
373 2 night 孟嘗君曾待客夜食
374 2 dialect / language / speech 孟嘗君待客坐語
375 2 楚王 chǔ wáng Prince of Chu 欲王之令楚王割東國以與齊
376 2 xiān first 乃先使涇陽君為質於齊
377 2 gèng more / even more 更無他裘
378 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 何以教文也
379 2 huò or / either / else 人或說秦昭王曰
380 1 止息 zhǐ xī to stop and rest 未知所止息也
381 1 děng et cetera / and so on 無貴賤一與文等
382 1 至今 zhìjīn until now 至今三王矣
383 1 不顧 bùgù in spite of / regardless of 過市朝者掉臂而不顧
384 1 自得 zì dé to be self satisfied 齊湣王不自得
385 1 self 人人各自以為孟嘗君親己
386 1 平原君 píngyuán jūn Lord Pingyuan 趙平原君客之
387 1 tiger 虎狼之國也
388 1 zhì matter / material / substance 乃先使涇陽君為質於齊
389 1 idea 湣王意疑孟嘗君
390 1 qiāo to raise one's foot 躡蹻而見之
391 1 長者 zhǎngzhě the elderly 長者
392 1 sān three 即位三年
393 1 兄弟 xiōngdì brothers 其母因兄弟而見其子文於田嬰
394 1 jiān wicked / false / deceitful 姦人入薛中蓋六萬餘家矣
395 1 how can it be that? 豈直為雄也
396 1 rǎn the edge of a tortoiseshell 乃遺秦相穰侯魏冉書曰
397 1 yóu also / as if / still 猶有一劍耳
398 1 不等 bùděng to vary / to differ / inequality 以飯不等
399 1 to hasten / to hurry / to be attracted to 趨趙以和秦
400 1 作亂 zuòluàn to revolt / to rebel 乃上書言孟嘗君不作亂
401 1 ài to love 上則為君好利不愛士民
402 1 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 將受命於戶邪
403 1 時任 shírèn then 田嬰自威王時任職用事
404 1 bào violent / brutal / tyrannical 其俗閭里率多暴桀子弟
405 1 huò to confuse / to mislead / to baffle 齊王惑於秦
406 1 無後 wúhòu to lack male offspring 孟嘗絕嗣無後也
407 1 不舉 bùjǔ erectile dysfunction / impotence 君所以不舉五月子者
408 1 popular / common 其俗閭里率多暴桀子弟
409 1 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 吾請以所得封子
410 1 jiāo to deliver / to turn over / to pay 晉交重子
411 1 zhèng government / administration 任政
412 1 默然 mòrán silent / speechless 嬰默然
413 1 人人 rénrén everyone / everybody 人人各自以為孟嘗君親己
414 1 以求 yǐqiú in order to 以求見孟嘗君
415 1 zhái to pick (fruit, etc) 孟嘗君客無所擇
416 1 dusk / sunset 非好朝而惡暮
417 1 出息 chūxī future prospects 故出息錢於薛
418 1 father 文之父曰靖郭君田嬰
419 1 面目 miànmù appearance / facial features / look 客亦有何面目復見文乎
420 1 外來 wàilái external / foreign / outside 今旦代從外來
421 1 zāng a slave 以入秦宮臧中
422 1 人生 rénshēng life 人生受命於天乎
423 1 日暮 rìmù sunset 日暮之後
424 1 貧窮 pínqióng poor / impoverished 貧窮者燔券書以捐之
425 1 xiū to rest 子休矣
426 1 leaf / foliage / petal 葉以北以彊韓
427 1 傳出 chuánchū to transmit outwards / to disseminate / efferent (nerve) 遂發傳出
428 1 ròu meat / muscle 仆妾餘粱肉而士不厭糟糠
429 1 明旦 míngdàn dawn 明旦
430 1 有罪 yǒuzuì guilty 招致諸侯賓客及亡人有罪者
431 1 出錢 chūqián to pay 使人出錢於薛
432 1 辭去 cíqù to resign / to quit 輟食辭去
433 1 jìng to respect /to honor 敬從命矣
434 1 所在 suǒzài place / location 則雌雄之所在未可知也
435 1 shàn to be skillful in / to be good at 以為孟嘗君名高其主而擅齊國之權
436 1 shī teacher 楚伐敗齊師於徐州
437 1 jīn gold 乃遣車十乘黃金百鎰以迎孟嘗君
438 1 jiù to save / to rescue 與成侯鄒忌及田忌將而救韓伐魏
439 1 天下無雙 tiān xià wú shuāng there is only one under heaven / unique 天下無雙
440 1 wǎn winding 取宛
441 1 kùn to be sleepy / to be drowsy 欲困蘇代
442 1 biān side / boundary / edge / margin 襲齊之邊邑
443 1 qīng to overturn / to collapse / to lean / to tend / to incline / to pour out 以故傾天下之士
444 1 kuǎi a rush 又蒯緱
445 1 a whetstone 非所以厲士民彰君聲也
446 1 勢不兩立 shì bù liǎnglì the two cannot exist together / irreconcilable differences / incompatible standpoints 勢不兩立為雄
447 1 置酒 zhìjiǔ to hold a banquet 日殺牛置酒
448 1 常有 cháng yǒu frequently occurring 而屏風後常有侍史
449 1 無用 wúyòng useless / worthless 焚無用虛債之券
450 1 諸君 zhūjūn Gentlemen! (start of a speech) / Ladies and Gentlemen! 諸君彊飲食
451 1 不以 bùyǐ not because of 而民尚多不以時與其息
452 1 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以入秦者
453 1 stupid / doltish / foolish / ignorant 愚不知所謂也
454 1 爭寵 zhēngchǒng to strive for favor 成侯與田忌爭寵
455 1 rain 今天雨
456 1 涇陽 Jīngyáng Jingyang 乃先使涇陽君為質於齊
457 1 即使 jíshǐ even if / even though 即使人馳傳逐之
458 1 xiū to be ashamed 賓客盡羞之
459 1 to finish / to complete / to exhaust 不多具牛酒即不能畢會
460 1 to leave / to depart / to go away / to part 下則有離上抵負之名
461 1 fén to burn 焚無用虛債之券
462 1 shǔ to count 食客數千人
463 1 to slap / to pat / to tap 孟嘗君乃拊手而謝之
464 1 hòu to wait 乃使人至境候秦使
465 1 何故 hégù what reason 何故
466 1 私家 sī jiā private / privately owned or managed 齊不加廣而君私家富累萬金
467 1 已去 yǐqù already eliminated 求之已去
468 1 tài very / extremely 孟嘗君太息嘆曰
469 1 所謂 suǒwèi so-called 愚不知所謂也
470 1 nuò to promise
471 1 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 秦留之
472 1 kuí a chief / a leader 始以薛公為魁然也
473 1 Jié Emperor Jie 其俗閭里率多暴桀子弟
474 1 zhōng end / finish / conclusion 終無以償
475 1 wěi to delegate / to commission 盡委之秦
476 1 qián front 乃持券如前合之
477 1 左右 zuǒyòu approximately 問左右
478 1 hán an envelope / a case 君臨函谷而無攻
479 1 上書 shàngshū to write a letter (to the authorities) / to present a petition 乃上書言孟嘗君不作亂
480 1 齊威王 Qíwēi Wáng King Wei of Qi 齊威王少子而齊宣王庶弟也
481 1 富貴 fùguì riches and honor 富貴多士
482 1 萬餘 wàn yú more than ten thousand 姦人入薛中蓋六萬餘家矣
483 1 to gather / to collect 則天下集齊
484 1 黃金 huángjīn gold 今臣竊聞秦遣使車十乘載黃金百鎰以迎孟嘗君
485 1 Gōu Gou 又蒯緱
486 1 事相 shìxiāng phenomenon 君用事相齊
487 1 sǔn to injure 而忘公家之事日損
488 1 龐涓 pángjuān Pang Juan 虜魏太子申而殺魏將龐涓
489 1 lèi to be tired 齊不加廣而君私家富累萬金
490 1 歸於 guīyú to belong to / affiliated to 以貧身歸於君
491 1 shǐ history 而屏風後常有侍史
492 1 xié to clasp under the arm 挾晉以為重
493 1 horse 敗之馬陵
494 1 to capture / to imprison / to seize 虜魏太子申而殺魏將龐涓
495 1 四十 sì shí forty 田嬰有子四十餘人
496 1 jiē to join 孟嘗君下車接之
497 1 yuè pleased 秦王大悅
498 1 tōng to go through / to open 是子通齊以重呂禮也
499 1 to pull up / to pull out / to select / to promote 卒此二人拔之
500 1 nán south 魏惠王會齊宣王東阿南

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
乘黄 乘黃 chénghuáng Chenghuang / Feihuang
楚王 chǔ wáng Prince of Chu
楚怀王 楚懷王 chǔhuáiwáng King Huai of Chu
东阿 東阿 Dōng'ē Dong'e
Gōu Gou
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
 3. fence / low wall
 4. Han
函谷关 函谷關 Hángǔ Guān Hangu Pass
Jié Emperor Jie
即墨 jímò Jimo
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋国 晉國 Jìn Guó state of Jin
泾阳 涇陽 Jīngyáng Jingyang
客语 客語 Kèyǔ Hakka dialect
梁惠王 Liáng Huì Wáng King Hui of Wei / King Hui of Liang
临淄 臨淄 línzī Linzi
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
孟尝君 孟嘗君 mèngcháng jūn Lord Menchang of Qi
庞涓 龐涓 pángjuān Pang Juan
平原君 píngyuán jūn Lord Pingyuan
齐国 齊國 Qí guó state of Qi
齐王 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang
齐宣王 齊宣王 Qí Xuānwáng King Xuan of Qi
齐湣王 齊湣王 qímǐnwáng King Min of Qi
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
齐威王 齊威王 Qíwēi Wáng King Wei of Qi
三国 三國 Sān Guó Three Kingdoms period
三晋 三晉 Sān Jìn the Three Jin States
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
孙膑 孫臏 Sūn Bìn Sun Bin / Sun Boling
太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe
Wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
魏惠王 Wèi Huì Wáng King Hui of Wei
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
西周 Xī Zhōu Western Zhou
襄王 Xiāng Wáng King Xiang of Zhou
新立 xīnlì Xinli
宣王 Xuān Wáng King Xuan of Zhou
xuē
 1. Xue
 2. Xue
徐州 Xúzhōu
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle
于田 於田 yútián Yutian
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou
zōu
 1. Zou
 2. Zou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English