Glossary and Vocabulary for Records of the Grand Historian 《史記》, 《廉頗藺相如列傳》 Biographies of Lian Po and Lin Xiangru

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 125 zhào Zhao 趙之良將也
2 94 wáng Wang 使人遺趙王書
3 88 qín Shaanxi 秦昭王聞之
4 61 yuē to speak / to say 宦者令繆賢曰
5 41 廉頗 liánpǒ Lian Po 廉頗藺相如列傳
6 31 chén minister / statesman / official 臣舍人藺相如可使
7 29 使 shǐ to make / to cause 使人遺趙王書
8 28 a jade bi 願以十五城請易璧
9 24 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君何以知燕王
10 23 shē extravagant / wasteful 趙奢破秦軍閼與下
11 19 qǐng to ask / to inquire 願以十五城請易璧
12 18 bīng soldier / troops 即患秦兵之來
13 17 李牧 lǐmù Li Mu 趙乃以李牧為將而攻燕
14 16 藺相如 lìnxiāngrú Ling Xiangru 廉頗藺相如列傳
15 16 rén person / people / a human being 趙人也
16 16 jūn army / military 破其一軍
17 15 yān Yan 竊計欲亡走燕
18 15 suì to comply with / to follow along 趙王於是遂遣相如奉璧西入秦
19 15 day of the month / a certain day 於是趙王乃齋戒五日
20 15 desire 欲予秦
21 15 chéng a city / a town 願以十五城請易璧
22 13 大王 dàwáng king 臣嘗從大王與燕王會境上
23 13 to break / to ruin / to destroy 大破之
24 13 kuò to enclose / to include 趙王因以括為將
25 12 nián year 趙惠文王十六年
26 11 jīn today / modern / present / current / this / now 今君乃亡趙走燕
27 11 qiáng strong / powerful 夫趙彊而燕弱
28 11 to enter 城入趙而璧留秦
29 11 to strike / to hit / to beat 欲以擊柱
30 10 yán to speak / to say / said 以空言求璧
31 10 shǔ to count 秦數敗趙軍
32 10 to give 欲予秦
33 10 wén to hear 以勇氣聞於諸侯
34 10 gōng to attack / to assault 復攻趙
35 9 yòng to use / to apply 殺平原君用事者九人
36 9 to allow / to permit 寧許以負秦曲
37 9 秦軍 Qínjūn the Qin army 趙奢破秦軍閼與下
38 9 匈奴 Xiōngnú Huns / Xiongnu 備匈奴
39 9 one 且以一璧之故逆彊秦之驩
40 9 big / great / huge / large / major 大破之
41 9 lìng to make / to cause to be / to lead 為趙宦者令繆賢舍人
42 9 shā to kill / to murder / to slaughter 今殺相如
43 8 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 臣竊以為其人勇士
44 8 xián liesure 閒至趙矣
45 8 five 於是趙王乃齋戒五日
46 8 hòu after / later 後三年
47 8 zhào to call together / to summon / to convene 趙王悉召群臣議
48 8 wèi Wei Dynasty 廉頗攻魏之防陵
49 7 shàng top / a high position 臣嘗從大王與燕王會境上
50 7 左右 zuǒyòu approximately 傳以示美人及左右
51 7 不敢 bùgǎn to not dare 其勢必不敢留君
52 7 lái to come 即患秦兵之來
53 7 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 秦城恐不可得
54 7 zhàn war / fighting / battle 趙軍固壁不戰
55 7 can / may / permissible 求人可使報秦者
56 7 wáng to die 竊計欲亡走燕
57 7 to go 左右或欲引相如去
58 7 shì matter / thing / item 臣所以去親戚而事君者
59 7 guī to go back / to return 歸璧于趙
60 7 shí time / a point or period of time 趙惠文王時
61 6 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 乃辭謝固請
62 6 to pull up / to pull out / to select / to promote 拔石城
63 6 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 誰可使者
64 6 suì age 是歲
65 6 èr two 均之二策
66 6 ruò weak 夫趙彊而燕弱
67 6 guó a country / a state / a kingdom 法削則國弱
68 6 zhù a pillar / a post 倚柱
69 6 zhōng end / finish / conclusion 終不可彊奪
70 6 shū book 使人遺趙王書
71 6 chéng to mount / to climb onto 又召樂乘而問焉
72 6 qiǎn to send / to dispatch 趙王於是遂遣相如奉璧西入秦
73 6 residence / dwelling 居二年
74 6 to reach 傳以示美人及左右
75 6 dài to represent / to substitute / to replace 代廉頗
76 6 extra / surplus / remainder 秦自繆公以來二十餘君
77 6 to die 卒廷見相如
78 5 zài in / at 曲在趙
79 5 諸侯 zhū hóu the feudal lords 以勇氣聞於諸侯
80 5 anger / rage / fury 怒髪上沖冠
81 5 a government official / a magistrate 趙之田部吏也
82 5 to stand 相如因持璧卻立
83 5 chuán to transmit 傳以示美人及左右
84 5 to go through / to experience / to take place 軍士許歷請以軍事諫
85 5 apprentice / disciple 徒見欺
86 5 shì to look at / to see 相如視秦王無意償趙城
87 5 mother 括母問奢其故
88 5 è to block / to obstruct / to stop up / to conceal 趙奢破秦軍閼與下
89 5 fǒu pottery / earthenware 請奏盆缻秦王
90 5 趙括 Zhàokuò Zhao Kuo 獨畏馬服君趙奢之子趙括為將耳
91 5 even / equal / uniform 廉頗為趙將伐齊
92 5 shì power / authority 其勢不俱生
93 5 奉璧 fèng bì to return the jade annulus [to Zhao] 臣願奉璧往使
94 5 happy / glad / cheerful / joyful 又召樂乘而問焉
95 5 wéi to surround / to encircle / to corral 遂解閼與之圍而歸
96 5 to cut down 廉頗為趙將伐齊
97 5 jiàn to see 徒見欺
98 5 to bear / to carry 寧許以負秦曲
99 5 zǒu to walk / to go / to move 竊計欲亡走燕
100 5 zhī to know 何以知之
101 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 廉頗之仇郭開多與使者金
102 5 wèi to fear / to dread 燕畏趙
103 5 十五 shíwǔ fifteen 願以十五城請易璧
104 5 kǒng fearful / apprehensive 秦城恐不可得
105 5 yuàn to hope / to wish / to desire 願以十五城請易璧
106 5 將軍 jiāngjūn a general 公之視廉將軍孰與秦王
107 5 邯鄲 Hándān Handan 兵去邯鄲三十里
108 5 wèn to ask 王問
109 5 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 趙王悉召群臣議
110 5 to know / to learn about / to comprehend 趙王悉召群臣議
111 5 to cheat / to double-cross / to deceive 徒見欺
112 4 lián upright / honorable / honest 廉君宣惡言而君畏匿之
113 4 平原君 píngyuán jūn Lord Pingyuan 收租稅而平原君家不肯出趙
114 4 趙惠文王 zhào huì Wén Wáng King Huiwen of Zhao 趙惠文王十六年
115 4 xiān first 今以秦之彊而先割十五都予趙
116 4 chǔ state of Chu 得楚和氏璧
117 4 三十 sān shí thirty 不過三十日
118 4 舍人 shèrén a palace attendant 為趙宦者令繆賢舍人
119 4 不肯 bùkěn not willing 秦王不肯擊缻
120 4 a drum 趙王鼓瑟
121 4 shì a gentleman / a knight 日擊數牛饗士
122 4 明年 míngnián next year 明年
123 4 gǎn bold / brave 臣乃敢上璧
124 4 jiàn to remonstrate / to admonish 於是舍人相與諫曰
125 4 qiè lacking in courage / afraid 示趙弱且怯也
126 4 cháng to repay / to recompense 相如視秦王無意償趙城
127 4 píng flat / level / smooth 奉公如法則上下平
128 4 a man / a male adult 夫趙彊而燕弱
129 4 a type of standing harp 請奏瑟
130 4 wèi to call 相如謂臣曰
131 4 xíng to walk / to move 欲毋行
132 4 nán difficult / arduous / hard 難救
133 4 yǐn to lead / to guide 引趙使者藺相如
134 4 jìn to the greatest extent / utmost 武安屋瓦盡振
135 4 bài to defeat / to vanquish 必敗
136 4 guest / visitor 故客盡去
137 4 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 竊計欲亡走燕
138 4 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 其勢必不敢留君
139 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 終不能得璧也
140 4 to die 有以軍事諫者死
141 4 天下 tiānxià China 天下所共傳寶也
142 4 jiě to loosen / to unfasten / to untie 秦軍解而走
143 4 武安 wǔān Wu'an 秦軍軍武安西
144 4 jiā to add 終不能加勝於趙
145 4 tíng court / royal court 設九賓於廷
146 4 zhū to execute / to put to death / to condemn 臣知欺大王之罪當誅
147 4 proper / suitable / appropriate 宜可使
148 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 趙王竊聞秦王善為秦聲
149 4 to calculate / to compute / to count 計未定
150 4 xián virtuous / worthy 為趙宦者令繆賢舍人
151 4 hurried / worried 大王必欲急臣
152 4 qián front 乃前曰
153 4 jiù to save / to rescue 可救不
154 3 chēng to call / to address 常稱病
155 3 liè to arrange / to line up / to list 大王見臣列觀
156 3 to humiliate / to insult / to abuse 趙王以為賢大夫使不辱於諸侯
157 3 shè to set up / to establish 設九賓於廷
158 3 zhōng middle 譬之猶兩鼠鬬於穴中
159 3 huān a kind of horse 且以一璧之故逆彊秦之驩
160 3 shèng to beat / to win / to conquer 終不能加勝於趙
161 3 xìng fortunate / lucky 而君幸於趙王
162 3 jiā house / home / residence 收租稅而平原君家不肯出趙
163 3 xiáng detailed / complete / thorough 相如度秦王特以詐詳為予趙城
164 3 lěi a rampart / a military wall 復益增壘
165 3 齋戒 zhāijiè to abstain from eating meat 於是趙王乃齋戒五日
166 3 guì expensive / costly / valuable 君於趙為貴公子
167 3 不予 bùyǔ to withhold / to refuse 不予我城
168 3 capacity / degree / a standard / a measure 相如度秦王特以詐詳為予趙城
169 3 zuò to sit 秦王坐章臺見相如
170 3 chí to grasp / to hold 相如因持璧卻立
171 3 easy / simple 願以十五城請易璧
172 3 miào Miao 為趙宦者令繆賢舍人
173 3 cháng to taste 臣嘗有罪
174 3 西 The West 趙王於是遂遣相如奉璧西入秦
175 3 wàn ten thousand 趙前後所亡凡四十五萬
176 3 hòu thick 不如因而厚遇之
177 3 不行 bùxíng will not do / will not work 王不行
178 3 shí ten 肉十斤
179 3 shī to lose 失勢之時
180 3 yuē approximately 決負約不償城
181 3 to ride an animal or bicycle 習射騎
182 3 shì to show / to reveal 傳以示美人及左右
183 3 zòu to present / to offer 相如奉璧奏秦王
184 3 sān three 後三年
185 3 shōu to receive / to accept 收租稅而平原君家不肯出趙
186 3 liǎng two 徒以吾兩人在也
187 3 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 今縱君家而不奉公則法削
188 3 其父 qí fù his father 括徒能讀其父書傳
189 3 jīn gold 王所賜金帛
190 3 bài to bow / to pay respect to 拜為上卿
191 3 child / son 子孝成王立
192 3 biān side / boundary / edge / margin 雖趙邊兵亦以為吾將怯
193 3 zhì to place / to lay out 母置之
194 3 王會 Wáng Huì Wang Hui 臣嘗從大王與燕王會境上
195 3 fàn food / a meal 身所奉飯飲而進食者以十數
196 3 司馬 sīmǎ official post of minister of war 司馬尚御之
197 3 a song 曲在趙
198 3 bào newspaper 求人可使報秦者
199 3 hair 使人發書至趙王
200 3 zhāi to abstain from meat or wine 遂許齋五日
201 3 jiǎ armor 卷甲而趨之
202 3 jiǔ nine 設九賓於廷
203 3 不許 bùxǔ not allow / must not / can not 不可不許
204 3 to think / consider / to ponder 趙王思復得廉頗
205 3 to happen upon / to meet with by chance 不如因而厚遇之
206 3 chì to scold / shout at / to hoot at 相如張目叱之
207 3 長平 zhǎngpíng Changping, place name in Gaoping County 高平縣|高平县, southern Shanxi, the scene of the great battle of 262-260 BC between Qin and Zhao 秦與趙兵相距長平
208 3 sòng to deliver / to carry / to give 拜送書於庭
209 3 seven 七年
210 3 inside / interior 兵去邯鄲三十里
211 3 十萬 shí wàn one hundred thousand 數十萬之眾遂降秦
212 3 趙軍 Zhàojūn army of Zhao 秦數敗趙軍
213 3 martial / military 拔武遂
214 3 to take / to get / to fetch 取陽晉
215 2 yuǎn far / distant 道遠險狹
216 2 tián field / farmland 趙之田部吏也
217 2 上下 shàngxià to go up and down 奉公如法則上下平
218 2 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 趙王與大將軍廉頗諸大臣謀
219 2 無意 wúyì to have no intention 相如視秦王無意償趙城
220 2 to hasten / to hurry / to be attracted to 卷甲而趨之
221 2 yǒng brave / courageous 將勇者勝
222 2 to assemble / to meet together 趙王乃使趙蔥及齊將顏聚代李牧
223 2 wǎng to go (in a direction) 故欲往
224 2 tīng to listen 趙王不聽
225 2 method / way 今縱君家而不奉公則法削
226 2 ěr ear 獨畏馬服君趙奢之子趙括為將耳
227 2 見相 jiàn xiāng perceiving the subject 秦王坐章臺見相如
228 2 jiàng to descend / to fall / to drop 數十萬之眾遂降秦
229 2 jié to bond / to tie / to bind 願結友
230 2 gōng merit 以相如功大
231 2 士卒 shìzú a soldier / a private 士卒離心
232 2 yǐn to drink 秦王與趙王會飲
233 2 約束 yuēshù to restrict / to limit / to constrain 未嘗有堅明約束者也
234 2 賞賜 shǎngcì to bestow / to confer (a reward for service) / a reward 大王及宗室所賞賜者盡以予軍吏士大夫
235 2 móu to plan / to scheme 趙王與大將軍廉頗諸大臣謀
236 2 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 趙王豈以一璧之故欺秦邪
237 2 liáng good / virtuous / respectable 趙之良將也
238 2 dòu to fight / to struggle / to condemn 今兩虎共鬬
239 2 hán Korea / South Korea 秦伐韓
240 2 qiān one thousand 於是乃具選車得千三百乘
241 2 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅襜襤
242 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 舍相如廣成傳
243 2 王翦 wángjiǎn Wang Jian 秦使王翦攻趙
244 2 wēi prestige / majesty 嚴大國之威以修敬也
245 2 退 tuì to retreat / to move back 客退矣
246 2 悼襄王 dàoxiāng wáng King Daoxiang of Zhao 子悼襄王立
247 2 fèng to offer / to present 身所奉飯飲而進食者以十數
248 2 lǎo old / aged / elderly / aging 廉將軍雖老
249 2 其後 qí hòu after that 其後秦伐趙
250 2 zhòng many / numerous 數十萬之眾遂降秦
251 2 年月 nián yuè months and year / time 某年月日
252 2 xiǎn dangerous 道遠險狹
253 2 尚可 shàngkě not bad / satisfactory 趙王使使者視廉頗尚可用否
254 2 mén door / gate / doorway / gateway 因賓客至藺相如門謝罪
255 2 大夫 dàifu doctor 趙王以為賢大夫使不辱於諸侯
256 2 yǒu friend / companion 願結友
257 2 to look askance at / to glare at 相如持其璧睨柱
258 2 mǎi to buy / to purchase 而日視便利田宅可買者買之
259 2 a shepherd 牧杜門不出
260 2 xiū to be ashamed 吾羞
261 2 qiú to request 秦以城求璧而趙不許
262 2 rich / wealthy 君安得有此富乎
263 2 shí real / true 實不可得
264 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 常稱病
265 2 to leave behind 使人遺趙王書
266 2 bǎi one hundred 所友者以百數
267 2 to give / to bestow favors 趙惠文王賜奢號為馬服君
268 2 wèi a military officer 以許歷為國尉
269 2 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself 秦王以十五城請易寡人之璧
270 2 jiāo to deliver / to turn over / to pay 臣以為布衣之交尚不相欺
271 2 zhuàng robust 趙壯者盡於長平
272 2 abdomen / stomach / belly 而燕用栗腹之謀
273 2 shì a city 夫天下以市道交
274 2 huì can / be able to 欲與王為好會於西河外澠池
275 2 xuǎn to choose / to pick / to select 於是乃具選車得千三百乘
276 2 fēng to seal / to close off 趙以尉文封廉頗為信平君
277 2 four 後四年
278 2 huàn government official 為趙宦者令繆賢舍人
279 2 wèi Eighth earthly branch 未得
280 2 大國 dàguó a power / a great power 況大國乎
281 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 為反閒
282 2 孝成王 xiàochéngwáng King Xiaocheng of Zhao 子孝成王立
283 2 private 燕王私握臣手
284 2 王因 Wángyīn Wangyin 秦王因曰
285 2 jǐn to be cautious / to be careful 謹烽火
286 2 bǎo to defend / to protect 急入收保
287 2 yán color 趙王乃使趙蔥及齊將顏聚代李牧
288 2 xiāo to scrape off / to pare 今縱君家而不奉公則法削
289 2 烽火 fēnghuǒ fire beacon 謹烽火
290 2 jìng boundary / frontier / boundary 臣嘗從大王與燕王會境上
291 2 zhé sides of chariot for weapons 輒入收保
292 2 奉公 fèng gōng to pursue public affairs 今縱君家而不奉公則法削
293 2 馬服君 mǎ fújūn Ma Fujun 趙惠文王賜奢號為馬服君
294 2 美人 měirén beauty / belle 傳以示美人及左右
295 2 御史 yùshǐ a censor 秦御史前書曰
296 2 to fear 而燕用栗腹之謀
297 2 chē a vehicle 相如引車避匿
298 2 to criticize 趙王悉召群臣議
299 2 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 不欲與廉頗爭列
300 2 to look after / to attend to 相如顧召趙御史書曰
301 2 zhì matter / material / substance 君不如肉袒伏斧質請罪
302 2 qiè consort / concubine 始妾事其父
303 2 to finish / to complete / to exhaust 畢禮而歸之
304 2 to hide / to go into hiding 相如引車避匿
305 2 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 趙王讓李牧
306 2 肉袒 ròutǎn to make a humble apology 君不如肉袒伏斧質請罪
307 2 guō Guo 廉頗之仇郭開多與使者金
308 2 萬人 wàn rén ten thousand people / all the people / everybody 殺二萬人
309 2 guān to look at / to watch / to observe 大王見臣列觀
310 2 alone / independent / single / sole 獨畏廉將軍哉
311 2 dài to treat / to entertain / to receive guests 趙亦盛設兵以待秦
312 2 澠池 Shéngchí Mianchi 欲與王為好會於西河外澠池
313 2 不如 bùrú not equal to / not as good as 君不如肉袒伏斧質請罪
314 2 qiān to move / to shift 趙王遷七年
315 2 jué to decide / to determine / to judge 決負約不償城
316 2 to capture / to imprison / to seize 有敢捕虜者斬
317 2 大喜 dàxǐ exultation 秦王大喜
318 2 相與 xiāngyǔ each other 於是舍人相與諫曰
319 2 to cut / to divide / to partition 今以秦之彊而先割十五都予趙
320 2 tuō to take off 則幸得脫矣
321 2 cōng scallion / green onion 趙王乃使趙蔥及齊將顏聚代李牧
322 2 歸趙 guī zhào to return [the jade annulus] to Zhao 而束君歸趙矣
323 2 to arrest / to catch / to seize 有敢捕虜者斬
324 2 néng can / able 括徒能讀其父書傳
325 2 cháo to face 相如每朝時
326 2 上卿 shàngqīng Senior Minister 拜為上卿
327 2 zhǎn to cut / to chop / to sever 有敢捕虜者斬
328 2 以軍 yǐjūn Israeli soldiers 有以軍事諫者死
329 2 zhǐ to stop / to halt 臣舍人相如止臣
330 2 several 廉頗復伐齊幾
331 2 zēng to increase / to add to / to augment 復益增壘
332 2 yáng sun 取陽晉
333 2 如故 rúgù like an old friend 李牧如故
334 2 to fly 習射騎
335 2 to bestow on / to endow with 王用之治國賦
336 2 xìn to believe / to trust 趙王信秦之閒
337 2 方城 fāngchéng square castle 方城
338 2 xiá narrow / limited 道遠險狹
339 2 單于 Chányú Chanyu 單于聞之
340 2 shòu old age / long life 請以趙十五城為秦王壽
341 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 畢禮而歸之
342 2 gōng public/ common / state-owned 秦自繆公以來二十餘君
343 2 dōng east 廉頗東攻齊
344 2 dào way / road / path 道遠險狹
345 2 hǎo good 欲與王為好會於西河外澠池
346 2 不知 bùzhī do not know 不知將軍寬之至此也
347 2 lēi to tighten / to strangle 秦軍鼓譟勒兵
348 2 to stop / to cease / to suspend 既罷歸國
349 2 和氏璧 Hé Shì bì He Shi Bi 得楚和氏璧
350 2 許諾 xǔnuò promise / pledge 趙奢許諾
351 1 東胡 Dōnghú Eastern barbarians 破東胡
352 1 家事 jiāshì family matters / domestic affairs / housework 不問家事
353 1 平邑 píngyì Pingyi 至平邑而罷
354 1 法治 fǎzhì rule by law 奢以法治之
355 1 shǐ arrow / dart 頃之三遺矢矣
356 1 hào Hao 大破燕軍於鄗
357 1 meaning / sense 徒慕君之高義也
358 1 不受 bùshòu to not accept 李牧不受命
359 1 大功 dàgōng great merit / great service 有攻城野戰之大功
360 1 府庫 fǔkù government treasury 民富而府庫實
361 1 wèi position / location / place 位在廉頗之右
362 1 久之 jiǔ zhī for a long time 廉頗居梁久之
363 1 tíng a courtyard 拜送書於庭
364 1 辭謝 cíxiè to decline gratefully 乃辭謝固請
365 1 zhǐ to point 指從此以往十五都予趙
366 1 日後 rìhòu someday / sometime 秦王齋五日後
367 1 萬歲 wànsuì to live long 左右皆呼萬歲
368 1 silk / plain silk 王所賜金帛
369 1 飲酒 yǐn jiǔ to consume alchoholic beverages 秦王飲酒酣
370 1 extravagant / go with fashion 左右皆靡
371 1 shǐ beginning / start 始妾事其父
372 1 kùn to be sleepy / to be drowsy 趙以數困於秦兵
373 1 shě to give 舍相如廣成傳
374 1 昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou 秦昭王聞之
375 1 壽春 shòuchūn Shoucun 廉頗卒死于壽春
376 1 kēng a pit 秦悉阬之
377 1 信用 xìnyòng credit 魏不能信用
378 1 jìn nearby 匈奴不敢近趙邊城
379 1 開金 kāijīn carated gold 秦多與趙王寵臣郭開金
380 1 to rent 市租皆輸入莫府
381 1 tiger 今兩虎共鬬
382 1 奢縱 shē zōng extravagant and undisciplined 趙奢縱兵擊之
383 1 口舌 kǒu shé dispute or misunderstanding caused by gossip / to talk somebody round 而藺相如徒以口舌為勞
384 1 to avoid / to shun 相如引車避匿
385 1 奇兵 qíbīng troops appearing suddenly (in a raid or ambush) 縱奇兵
386 1 擊破 jīpò to attack and defeat 李牧擊破秦軍
387 1 與會 yùhuì to participate in a meeting 不肯與會
388 1 soil / ground / land 閼與非趙地也
389 1 lín a wood / a forest / a grove 降林胡
390 1 邊城 biānchéng border town / remote town 匈奴不敢近趙邊城
391 1 beard / mustache 降林胡
392 1 jiàn to sprinkle / to spray 相如請得以頸血濺大王矣
393 1 大臣 dàchén chancellor / minister 趙王與大將軍廉頗諸大臣謀
394 1 huán to pace / to linger 走秦將桓齮
395 1 既已 jìyǐ already 趙奢既已遣秦閒
396 1 an official institution / a state bureau 市租皆輸入莫府
397 1 arrogant / haughty / rude 禮節甚倨
398 1 請罪 qǐngzuì to apologize humbly / to beg forgiveness 君不如肉袒伏斧質請罪
399 1 bēn to run fast / to flee 廉頗遂奔魏之大梁
400 1 solitary 其孤未壯
401 1 便利 biànlì convenient / easy 而日視便利田宅可買者買之
402 1 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 秦貪
403 1 ān calm / still / quiet / peaceful 擊秦軍於宜安
404 1 仰視 yǎngshì to look up 軍吏無敢仰視之者
405 1 怯懦 qiènuò timid / gutless / weakling 然士或怯懦而不敢發
406 1 戲弄 xìnòng to play tricks on / to make fun of / to tease 以戲弄臣
407 1 yán stern / serious / strict / severe / austere 嚴大國之威以修敬也
408 1 nán south 南距韓
409 1 軍士 jūnshì soldier / noncommssioned officer (NCO) 軍士許歷請以軍事諫
410 1 未定 wèidìng undecided / indeterminate / still in doubt 計未定
411 1 不肖 bùxiào unworthy 臣等不肖
412 1 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 秦王竟酒
413 1 石城 shíchéng Shicheng 拔石城
414 1 yuàn to blame / to complain 有何怨乎
415 1 五十 wǔshí fifty 今善射者去閼與五十里而軍
416 1 biàn to change / to alter 不知合變也
417 1 xiǎng to host a banquet 日擊數牛饗士
418 1 to appeal / to request / to implore
419 1 前進 qiánjìn to go forward / to forge ahead / to advance 於是相如前進缻
420 1 勇氣 yǒngqì courage / valor 以勇氣聞於諸侯
421 1 xué to study / to learn 趙括自少時學兵法
422 1 wén writing / text 趙以尉文封廉頗為信平君
423 1 fèi fee / expenses 為士卒費
424 1 三月 sānyuè March / the Third Month 後三月
425 1 敵國 díguó enemy state 威信敵國
426 1 chóu hatred / animosity / enmity 廉頗之仇郭開多與使者金
427 1 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬之猶兩鼠鬬於穴中
428 1 拜相 bàixiāng to be appointed prime minister 拜相如為上大夫
429 1 士大夫 Shì Dàifu Scholar-official / Scholar-gentlemen / Scholar-bureaucrats / Scholar-gentry 大王及宗室所賞賜者盡以予軍吏士大夫
430 1 to bite 走秦將桓齮
431 1 to cry out / to shout 左右皆呼萬歲
432 1 disease / sickness / ailment 固稱疾
433 1 四十五 sì shí wǔ 45 趙前後所亡凡四十五萬
434 1 受命 shòumìng ordained or appointed to a post / to benefit from counsel 受命之日
435 1 guì to kneel 因跪請秦王
436 1 líng mound / hill / mountain 廉頗攻魏之防陵
437 1 to enjoy / to be glad / to be pleased 於是秦王不懌
438 1 召見 zhào jiàn to call in / to summon to an interview 於是王召見
439 1 rèn edged tool / cutlery / knife edge 左右欲刃相如
440 1 běi north 詳北不勝
441 1 不以 bùyǐ not because of 秦亦不以城予趙
442 1 an axe / a hatchet 君不如肉袒伏斧質請罪
443 1 fán complicated / complex 趙使廉頗伐魏之繁陽
444 1 zhèn a wave / a spate / a burst / spell / short period of time 將軍必厚集其陣以待之
445 1 shè to forgive / to pardon 大王亦幸赦臣
446 1 Hu 秦破殺趙將扈輒於武遂
447 1 to arise / to get up 趙王乃復彊起使將兵
448 1 bīn a guest / a visitor 設九賓於廷
449 1 chù a place / location / a spot / a point 其處智勇
450 1 láo to toil 而藺相如徒以口舌為勞
451 1 shí food / food and drink 趙奢善食而遣之
452 1 無人 wú rén unmanned / uninhabited 王必無人
453 1 to raise animals 邊不得田畜
454 1 zhà to cheat / to swindle 相如度秦王特以詐詳為予趙城
455 1 jìng to respect /to honor 嚴大國之威以修敬也
456 1 xuān to declare / to announce 廉君宣惡言而君畏匿之
457 1 智謀 zhìmóu resourceful / intelligent 有智謀
458 1 賓客 bīnkè a visitor / a guest 因賓客至藺相如門謝罪
459 1 chéng to fill 趙亦盛設兵以待秦
460 1 shēng to be born / to give birth 其勢不俱生
461 1 進食 jìn shí to take a meal / to eat 身所奉飯飲而進食者以十數
462 1 死者 sǐzhě the dead / the deceased 非死者難也
463 1 有司 yǒusī government official / government office 召有司案圖
464 1 xué cave / cavity / hole 譬之猶兩鼠鬬於穴中
465 1 之所以 zhī suǒyǐ the reason why 彊秦之所以不敢加兵於趙者
466 1 guān cap / crown / headgear 怒髪上沖冠
467 1 diagram / picture / drawing / chart 召有司案圖
468 1 huái bosom / breast 懷其璧
469 1 異心 yìxīn disloyalty / infidelity 父子異心
470 1 huǐ to destroy 令毀之
471 1 善射 shàn shè a skillful archer 今善射者去閼與五十里而軍
472 1 strange / unusual / uncanny 李牧多為奇陳
473 1 威信 wēixìn prestige 威信敵國
474 1 lán ragged garments 滅襜襤
475 1 fáng to protect / to defend / to guard 廉頗攻魏之防陵
476 1 nài a fruit tree / a crab-apple 柰何
477 1 hān to enjoy alcohol 秦王飲酒酣
478 1 bèi to prepare / get ready 備匈奴
479 1 to rely on / to depend on 倚柱
480 1 大梁 Dà Liáng City of Da Liang 廉頗遂奔魏之大梁
481 1 wàng to gaze / to look towards 以絕秦望
482 1 杜門不出 dùmén bùchū to shut the door and remain inside / to cut off contact 牧杜門不出
483 1 氣盛 qìchéng red-blooded / full of vim / impetuous 其來氣盛
484 1 不意 bùyì unexpectedly / unawareness / unpreparedness 秦人不意趙師至此
485 1 fán ordinary / common 趙前後所亡凡四十五萬
486 1 咸陽 xiányáng Xianyang 請以秦之咸陽為趙王壽
487 1 勇士 yǒngshì a warrior / a brave person 臣竊以為其人勇士
488 1 立斬 lì zhǎn summary execution 趙奢立斬之
489 1 斬首 zhǎnshǒu to behead 斬首十萬
490 1 hair 怒髪上沖冠
491 1 zào clamor / noise / din 秦軍鼓譟勒兵
492 1 plain / white 且相如素賤人
493 1 惡言 èyán foul language / malicious talk 廉君宣惡言而君畏匿之
494 1 nuǎn warm 龐煖破燕軍
495 1 method / plan / policy / scheme 均之二策
496 1 有罪 yǒuzuì guilty 臣嘗有罪
497 1 contrary / opposite / backwards / upside down 且以一璧之故逆彊秦之驩
498 1 chōng to charge at 怒髪上沖冠
499 1 庸人 yōngrén mediocre person 且庸人尚羞之
500 1 děng et cetera / and so on 臣等不肖

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 125 zhào Zhao 趙之良將也
2 98 zhī him / her / them / that 趙之良將也
3 94 wáng Wang 使人遺趙王書
4 88 qín Shaanxi 秦昭王聞之
5 61 yuē to speak / to say 宦者令繆賢曰
6 48 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 夫趙彊而燕弱
7 44 so as to / in order to 以勇氣聞於諸侯
8 41 such as / for example / for instance 臣舍人相如止臣
9 41 廉頗 liánpǒ Lian Po 廉頗藺相如列傳
10 39 wèi for / to 廉頗為趙將伐齊
11 38 xiāng each other / one another / mutually 臣舍人相如止臣
12 31 chén minister / statesman / official 臣舍人藺相如可使
13 31 jiāng will / shall (future tense) 趙之良將也
14 29 使 shǐ to make / to cause 使人遺趙王書
15 28 a jade bi 願以十五城請易璧
16 27 in / at 以勇氣聞於諸侯
17 27 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 廉頗者
18 24 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君何以知燕王
19 24 also / too 趙之良將也
20 23 shē extravagant / wasteful 趙奢破秦軍閼與下
21 23 his / hers / its / theirs 其勢必不敢留君
22 22 and 趙王與大將軍廉頗諸大臣謀
23 20 not / no 可予不
24 19 qǐng to ask / to inquire 願以十五城請易璧
25 18 bīng soldier / troops 即患秦兵之來
26 18 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 今君乃亡趙走燕
27 17 李牧 lǐmù Li Mu 趙乃以李牧為將而攻燕
28 16 藺相如 lìnxiāngrú Ling Xiangru 廉頗藺相如列傳
29 16 rén person / people / a human being 趙人也
30 16 jūn army / military 破其一軍
31 15 de potential marker 得楚和氏璧
32 15 yān Yan 竊計欲亡走燕
33 15 suì to comply with / to follow along 趙王於是遂遣相如奉璧西入秦
34 15 day of the month / a certain day 於是趙王乃齋戒五日
35 15 desire 欲予秦
36 15 chéng a city / a town 願以十五城請易璧
37 14 zhì to / until 使人發書至趙王
38 13 大王 dàwáng king 臣嘗從大王與燕王會境上
39 13 to break / to ruin / to destroy 大破之
40 13 kuò to enclose / to include 趙王因以括為將
41 12 nián year 趙惠文王十六年
42 11 jīn today / modern / present / current / this / now 今君乃亡趙走燕
43 11 again / more / repeatedly 故臣復取璧
44 11 qiáng strong / powerful 夫趙彊而燕弱
45 11 to enter 城入趙而璧留秦
46 11 to strike / to hit / to beat 欲以擊柱
47 10 yán to speak / to say / said 以空言求璧
48 10 also / too 大王亦幸赦臣
49 10 shǔ to count 秦數敗趙軍
50 10 yǒu is / are / to exist 有智謀
51 10 to give 欲予秦
52 10 wén to hear 以勇氣聞於諸侯
53 10 gōng to attack / to assault 復攻趙
54 9 yòng to use / to apply 殺平原君用事者九人
55 9 to allow / to permit 寧許以負秦曲
56 9 秦軍 Qínjūn the Qin army 趙奢破秦軍閼與下
57 9 otherwise / but / however 則幸得脫矣
58 9 匈奴 Xiōngnú Huns / Xiongnu 備匈奴
59 9 one 且以一璧之故逆彊秦之驩
60 9 final particle 而束君歸趙矣
61 9 big / great / huge / large / major 大破之
62 9 lìng to make / to cause to be / to lead 為趙宦者令繆賢舍人
63 9 shā to kill / to murder / to slaughter 今殺相如
64 8 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 臣竊以為其人勇士
65 8 xián liesure 閒至趙矣
66 8 certainly / must / will / necessarily 王必無人
67 8 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是王召見
68 8 five 於是趙王乃齋戒五日
69 8 hòu after / later 後三年
70 8 zhào to call together / to summon / to convene 趙王悉召群臣議
71 8 wèi Wei Dynasty 廉頗攻魏之防陵
72 8 I 取吾璧
73 8 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故欲往
74 7 shàng top / a high position 臣嘗從大王與燕王會境上
75 7 左右 zuǒyòu approximately 傳以示美人及左右
76 7 不敢 bùgǎn to not dare 其勢必不敢留君
77 7 lái to come 即患秦兵之來
78 7 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 秦城恐不可得
79 7 zhàn war / fighting / battle 趙軍固壁不戰
80 7 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 天下所共傳寶也
81 7 can / may / permissible 求人可使報秦者
82 7 wáng to die 竊計欲亡走燕
83 7 to go 左右或欲引相如去
84 7 shì matter / thing / item 臣所以去親戚而事君者
85 7 guī to go back / to return 歸璧于趙
86 7 shí time / a point or period of time 趙惠文王時
87 6 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 乃辭謝固請
88 6 to pull up / to pull out / to select / to promote 拔石城
89 6 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 誰可使者
90 6 shàng still / yet / to value 臣以為布衣之交尚不相欺
91 6 expresses question or doubt 況大國乎
92 6 suì age 是歲
93 6 èr two 均之二策
94 6 ruò weak 夫趙彊而燕弱
95 6 guó a country / a state / a kingdom 法削則國弱
96 6 zhù a pillar / a post 倚柱
97 6 yīn because 相如因持璧卻立
98 6 zhōng end / finish / conclusion 終不可彊奪
99 6 shū book 使人遺趙王書
100 6 chéng to mount / to climb onto 又召樂乘而問焉
101 6 qiǎn to send / to dispatch 趙王於是遂遣相如奉璧西入秦
102 6 residence / dwelling 居二年
103 6 to reach 傳以示美人及左右
104 6 dài to represent / to substitute / to replace 代廉頗
105 6 extra / surplus / remainder 秦自繆公以來二十餘君
106 6 to die 卒廷見相如
107 5 duì to / toward 對曰
108 5 qiě moreover / also 且以一璧之故逆彊秦之驩
109 5 zài in / at 曲在趙
110 5 no 諸侯加兵是無趙也
111 5 諸侯 zhū hóu the feudal lords 以勇氣聞於諸侯
112 5 anger / rage / fury 怒髪上沖冠
113 5 a government official / a magistrate 趙之田部吏也
114 5 chū to go out / to leave 已而相如出
115 5 to stand 相如因持璧卻立
116 5 chuán to transmit 傳以示美人及左右
117 5 to go through / to experience / to take place 軍士許歷請以軍事諫
118 5 apprentice / disciple 徒見欺
119 5 shì to look at / to see 相如視秦王無意償趙城
120 5 mother 括母問奢其故
121 5 è to block / to obstruct / to stop up / to conceal 趙奢破秦軍閼與下
122 5 fǒu pottery / earthenware 請奏盆缻秦王
123 5 趙括 Zhàokuò Zhao Kuo 獨畏馬服君趙奢之子趙括為將耳
124 5 even / equal / uniform 廉頗為趙將伐齊
125 5 shì power / authority 其勢不俱生
126 5 奉璧 fèng bì to return the jade annulus [to Zhao] 臣願奉璧往使
127 5 happy / glad / cheerful / joyful 又召樂乘而問焉
128 5 jiē all / each and every / in all cases 左右皆呼萬歲
129 5 cóng from 臣嘗從大王與燕王會境上
130 5 wéi to surround / to encircle / to corral 遂解閼與之圍而歸
131 5 to cut down 廉頗為趙將伐齊
132 5 jiàn to see 徒見欺
133 5 to bear / to carry 寧許以負秦曲
134 5 zǒu to walk / to go / to move 竊計欲亡走燕
135 5 promptly / right away / immediately 即患秦兵之來
136 5 zhī to know 何以知之
137 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 廉頗之仇郭開多與使者金
138 5 wèi to fear / to dread 燕畏趙
139 5 十五 shíwǔ fifteen 願以十五城請易璧
140 5 kǒng fearful / apprehensive 秦城恐不可得
141 5 yuàn to hope / to wish / to desire 願以十五城請易璧
142 5 already / since 相如既歸
143 5 將軍 jiāngjūn a general 公之視廉將軍孰與秦王
144 5 邯鄲 Hándān Handan 兵去邯鄲三十里
145 5 wèn to ask 王問
146 5 I / me / my 不予我城
147 5 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 趙王悉召群臣議
148 5 to know / to learn about / to comprehend 趙王悉召群臣議
149 5 to cheat / to double-cross / to deceive 徒見欺
150 4 lián upright / honorable / honest 廉君宣惡言而君畏匿之
151 4 平原君 píngyuán jūn Lord Pingyuan 收租稅而平原君家不肯出趙
152 4 趙惠文王 zhào huì Wén Wáng King Huiwen of Zhao 趙惠文王十六年
153 4 xiān first 今以秦之彊而先割十五都予趙
154 4 suī although / even though 相如度秦王雖齋
155 4 chǔ state of Chu 得楚和氏璧
156 4 三十 sān shí thirty 不過三十日
157 4 舍人 shèrén a palace attendant 為趙宦者令繆賢舍人
158 4 不肯 bùkěn not willing 秦王不肯擊缻
159 4 a drum 趙王鼓瑟
160 4 shì a gentleman / a knight 日擊數牛饗士
161 4 明年 míngnián next year 明年
162 4 gǎn bold / brave 臣乃敢上璧
163 4 jiàn to remonstrate / to admonish 於是舍人相與諫曰
164 4 qiè lacking in courage / afraid 示趙弱且怯也
165 4 rán correct / right / certainly 然不謂善
166 4 cháng to repay / to recompense 相如視秦王無意償趙城
167 4 píng flat / level / smooth 奉公如法則上下平
168 4 a man / a male adult 夫趙彊而燕弱
169 4 a type of standing harp 請奏瑟
170 4 wèi to call 相如謂臣曰
171 4 xíng to walk / to move 欲毋行
172 4 nán difficult / arduous / hard 難救
173 4 yǐn to lead / to guide 引趙使者藺相如
174 4 jìn to the greatest extent / utmost 武安屋瓦盡振
175 4 bài to defeat / to vanquish 必敗
176 4 guest / visitor 故客盡去
177 4 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 竊計欲亡走燕
178 4 naturally / of course / certainly 秦自繆公以來二十餘君
179 4 already / afterwards 已而相如出
180 4 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 其勢必不敢留君
181 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 終不能得璧也
182 4 to die 有以軍事諫者死
183 4 天下 tiānxià China 天下所共傳寶也
184 4 jiě to loosen / to unfasten / to untie 秦軍解而走
185 4 武安 wǔān Wu'an 秦軍軍武安西
186 4 jiā to add 終不能加勝於趙
187 4 tíng court / royal court 設九賓於廷
188 4 zhū to execute / to put to death / to condemn 臣知欺大王之罪當誅
189 4 proper / suitable / appropriate 宜可使
190 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 趙王竊聞秦王善為秦聲
191 4 to calculate / to compute / to count 計未定
192 4 xián virtuous / worthy 為趙宦者令繆賢舍人
193 4 hurried / worried 大王必欲急臣
194 4 qián front 乃前曰
195 4 jiù to save / to rescue 可救不
196 3 chēng to call / to address 常稱病
197 3 liè to arrange / to line up / to list 大王見臣列觀
198 3 to humiliate / to insult / to abuse 趙王以為賢大夫使不辱於諸侯
199 3 shè to set up / to establish 設九賓於廷
200 3 zhōng middle 譬之猶兩鼠鬬於穴中
201 3 hái also / in addition / more
202 3 huān a kind of horse 且以一璧之故逆彊秦之驩
203 3 shèng to beat / to win / to conquer 終不能加勝於趙
204 3 xìng fortunate / lucky 而君幸於趙王
205 3 jiā house / home / residence 收租稅而平原君家不肯出趙
206 3 xiáng detailed / complete / thorough 相如度秦王特以詐詳為予趙城
207 3 lěi a rampart / a military wall 復益增壘
208 3 齋戒 zhāijiè to abstain from eating meat 於是趙王乃齋戒五日
209 3 guì expensive / costly / valuable 君於趙為貴公子
210 3 何以 héyǐ why 何以知之
211 3 不予 bùyǔ to withhold / to refuse 不予我城
212 3 capacity / degree / a standard / a measure 相如度秦王特以詐詳為予趙城
213 3 zuò to sit 秦王坐章臺見相如
214 3 chí to grasp / to hold 相如因持璧卻立
215 3 easy / simple 願以十五城請易璧
216 3 miào Miao 為趙宦者令繆賢舍人
217 3 cháng to taste 臣嘗有罪
218 3 西 The West 趙王於是遂遣相如奉璧西入秦
219 3 wàn ten thousand 趙前後所亡凡四十五萬
220 3 hòu thick 不如因而厚遇之
221 3 不行 bùxíng will not do / will not work 王不行
222 3 shí ten 肉十斤
223 3 shī to lose 失勢之時
224 3 yuē approximately 決負約不償城
225 3 to ride an animal or bicycle 習射騎
226 3 shì to show / to reveal 傳以示美人及左右
227 3 zòu to present / to offer 相如奉璧奏秦王
228 3 sān three 後三年
229 3 yòu again / also 又召樂乘而問焉
230 3 shōu to receive / to accept 收租稅而平原君家不肯出趙
231 3 liǎng two 徒以吾兩人在也
232 3 měi each / every 相如每朝時
233 3 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 今縱君家而不奉公則法削
234 3 其父 qí fù his father 括徒能讀其父書傳
235 3 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 爭山不得上
236 3 jīn gold 王所賜金帛
237 3 what / where / which 柰何
238 3 bài to bow / to pay respect to 拜為上卿
239 3 child / son 子孝成王立
240 3 biān side / boundary / edge / margin 雖趙邊兵亦以為吾將怯
241 3 zhì to place / to lay out 母置之
242 3 王會 Wáng Huì Wang Hui 臣嘗從大王與燕王會境上
243 3 fàn food / a meal 身所奉飯飲而進食者以十數
244 3 司馬 sīmǎ official post of minister of war 司馬尚御之
245 3 a song 曲在趙
246 3 bào newspaper 求人可使報秦者
247 3 hair 使人發書至趙王
248 3 zhāi to abstain from meat or wine 遂許齋五日
249 3 jiǎ armor 卷甲而趨之
250 3 jiǔ nine 設九賓於廷
251 3 this / these 不知將軍寬之至此也
252 3 不許 bùxǔ not allow / must not / can not 不可不許
253 3 to think / consider / to ponder 趙王思復得廉頗
254 3 to happen upon / to meet with by chance 不如因而厚遇之
255 3 chì to scold / shout at / to hoot at 相如張目叱之
256 3 長平 zhǎngpíng Changping, place name in Gaoping County 高平縣|高平县, southern Shanxi, the scene of the great battle of 262-260 BC between Qin and Zhao 秦與趙兵相距長平
257 3 sòng to deliver / to carry / to give 拜送書於庭
258 3 seven 七年
259 3 inside / interior 兵去邯鄲三十里
260 3 十萬 shí wàn one hundred thousand 數十萬之眾遂降秦
261 3 趙軍 Zhàojūn army of Zhao 秦數敗趙軍
262 3 jué absolutely 而絕秦趙之驩
263 3 martial / military 拔武遂
264 3 to take / to get / to fetch 取陽晉
265 2 yuǎn far / distant 道遠險狹
266 2 tián field / farmland 趙之田部吏也
267 2 上下 shàngxià to go up and down 奉公如法則上下平
268 2 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 臣所以去親戚而事君者
269 2 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 趙王與大將軍廉頗諸大臣謀
270 2 無意 wúyì to have no intention 相如視秦王無意償趙城
271 2 entirely / without exception 臣頭今與璧俱碎於柱矣
272 2 to hasten / to hurry / to be attracted to 卷甲而趨之
273 2 yǒng brave / courageous 將勇者勝
274 2 to assemble / to meet together 趙王乃使趙蔥及齊將顏聚代李牧
275 2 wǎng to go (in a direction) 故欲往
276 2 tīng to listen 趙王不聽
277 2 method / way 今縱君家而不奉公則法削
278 2 ěr ear 獨畏馬服君趙奢之子趙括為將耳
279 2 見相 jiàn xiāng perceiving the subject 秦王坐章臺見相如
280 2 jiàng to descend / to fall / to drop 數十萬之眾遂降秦
281 2 jié to bond / to tie / to bind 願結友
282 2 gōng merit 以相如功大
283 2 士卒 shìzú a soldier / a private 士卒離心
284 2 yǐn to drink 秦王與趙王會飲
285 2 約束 yuēshù to restrict / to limit / to constrain 未嘗有堅明約束者也
286 2 賞賜 shǎngcì to bestow / to confer (a reward for service) / a reward 大王及宗室所賞賜者盡以予軍吏士大夫
287 2 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常稱病
288 2 móu to plan / to scheme 趙王與大將軍廉頗諸大臣謀
289 2 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 趙王豈以一璧之故欺秦邪
290 2 liáng good / virtuous / respectable 趙之良將也
291 2 dòu to fight / to struggle / to condemn 今兩虎共鬬
292 2 hán Korea / South Korea 秦伐韓
293 2 qiān one thousand 於是乃具選車得千三百乘
294 2 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅襜襤
295 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 舍相如廣成傳
296 2 王翦 wángjiǎn Wang Jian 秦使王翦攻趙
297 2 wēi prestige / majesty 嚴大國之威以修敬也
298 2 shú which 唯大王與群臣孰計議之
299 2 退 tuì to retreat / to move back 客退矣
300 2 悼襄王 dàoxiāng wáng King Daoxiang of Zhao 子悼襄王立
301 2 fèng to offer / to present 身所奉飯飲而進食者以十數
302 2 lǎo old / aged / elderly / aging 廉將軍雖老
303 2 其後 qí hòu after that 其後秦伐趙
304 2 zhòng many / numerous 數十萬之眾遂降秦
305 2 fēi not / non- / un- 閼與非趙地也
306 2 年月 nián yuè months and year / time 某年月日
307 2 xiǎn dangerous 道遠險狹
308 2 尚可 shàngkě not bad / satisfactory 趙王使使者視廉頗尚可用否
309 2 kuàng moreover / how much the more 況大國乎
310 2 mén door / gate / doorway / gateway 因賓客至藺相如門謝罪
311 2 大夫 dàifu doctor 趙王以為賢大夫使不辱於諸侯
312 2 yǒu friend / companion 願結友
313 2 to look askance at / to glare at 相如持其璧睨柱
314 2 mǎi to buy / to purchase 而日視便利田宅可買者買之
315 2 a shepherd 牧杜門不出
316 2 huò or / either / else 左右或欲引相如去
317 2 xiū to be ashamed 吾羞
318 2 qiú to request 秦以城求璧而趙不許
319 2 rich / wealthy 君安得有此富乎
320 2 shí real / true 實不可得
321 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 常稱病
322 2 to leave behind 使人遺趙王書
323 2 bǎi one hundred 所友者以百數
324 2 jìng actually / in the end 秦王竟酒
325 2 míng measure word for people 王以名使括
326 2 to give / to bestow favors 趙惠文王賜奢號為馬服君
327 2 wèi a military officer 以許歷為國尉
328 2 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself 秦王以十五城請易寡人之璧
329 2 jiāo to deliver / to turn over / to pay 臣以為布衣之交尚不相欺
330 2 zhuàng robust 趙壯者盡於長平
331 2 abdomen / stomach / belly 而燕用栗腹之謀
332 2 shì a city 夫天下以市道交
333 2 dōu all 指從此以往十五都予趙
334 2 huì can / be able to 欲與王為好會於西河外澠池
335 2 xuǎn to choose / to pick / to select 於是乃具選車得千三百乘
336 2 fēng to seal / to close off 趙以尉文封廉頗為信平君
337 2 four 後四年
338 2 huàn government official 為趙宦者令繆賢舍人
339 2 wèi Eighth earthly branch 未得
340 2 大國 dàguó a power / a great power 況大國乎
341 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 為反閒
342 2 do not 以天下莫能當
343 2 孝成王 xiàochéngwáng King Xiaocheng of Zhao 子孝成王立
344 2 private 燕王私握臣手
345 2 王因 Wángyīn Wangyin 秦王因曰
346 2 jǐn to be cautious / to be careful 謹烽火
347 2 bǎo to defend / to protect 急入收保
348 2 yán color 趙王乃使趙蔥及齊將顏聚代李牧
349 2 xiāo to scrape off / to pare 今縱君家而不奉公則法削
350 2 烽火 fēnghuǒ fire beacon 謹烽火
351 2 dāng to be / to act as / to serve as 臣知欺大王之罪當誅
352 2 jìng boundary / frontier / boundary 臣嘗從大王與燕王會境上
353 2 zhé sides of chariot for weapons 輒入收保
354 2 奉公 fèng gōng to pursue public affairs 今縱君家而不奉公則法削
355 2 馬服君 mǎ fújūn Ma Fujun 趙惠文王賜奢號為馬服君
356 2 美人 měirén beauty / belle 傳以示美人及左右
357 2 御史 yùshǐ a censor 秦御史前書曰
358 2 to fear 而燕用栗腹之謀
359 2 chē a vehicle 相如引車避匿
360 2 to criticize 趙王悉召群臣議
361 2 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 不欲與廉頗爭列
362 2 to look after / to attend to 相如顧召趙御史書曰
363 2 zhì matter / material / substance 君不如肉袒伏斧質請罪
364 2 shén what 禮節甚倨
365 2 qiè consort / concubine 始妾事其父
366 2 to finish / to complete / to exhaust 畢禮而歸之
367 2 to hide / to go into hiding 相如引車避匿
368 2 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 趙王讓李牧
369 2 肉袒 ròutǎn to make a humble apology 君不如肉袒伏斧質請罪
370 2 guō Guo 廉頗之仇郭開多與使者金
371 2 萬人 wàn rén ten thousand people / all the people / everybody 殺二萬人
372 2 guān to look at / to watch / to observe 大王見臣列觀
373 2 alone / independent / single / sole 獨畏廉將軍哉
374 2 dài to treat / to entertain / to receive guests 趙亦盛設兵以待秦
375 2 澠池 Shéngchí Mianchi 欲與王為好會於西河外澠池
376 2 不如 bùrú not equal to / not as good as 君不如肉袒伏斧質請罪
377 2 qiān to move / to shift 趙王遷七年
378 2 jué to decide / to determine / to judge 決負約不償城
379 2 to capture / to imprison / to seize 有敢捕虜者斬
380 2 mǒu some / certain 某年月日
381 2 大喜 dàxǐ exultation 秦王大喜
382 2 相與 xiāngyǔ each other 於是舍人相與諫曰
383 2 in / at 歸璧于趙
384 2 to cut / to divide / to partition 今以秦之彊而先割十五都予趙
385 2 do not 欲勿予
386 2 不過 bùguò but / however 不過三十日
387 2 tuō to take off 則幸得脫矣
388 2 cōng scallion / green onion 趙王乃使趙蔥及齊將顏聚代李牧
389 2 歸趙 guī zhào to return [the jade annulus] to Zhao 而束君歸趙矣
390 2 to arrest / to catch / to seize 有敢捕虜者斬
391 2 néng can / able 括徒能讀其父書傳
392 2 shì is / are / am / to be 是歲
393 2 how can it be that? 趙王豈以一璧之故欺秦邪
394 2 cháo to face 相如每朝時
395 2 上卿 shàngqīng Senior Minister 拜為上卿
396 2 zhǎn to cut / to chop / to sever 有敢捕虜者斬
397 2 gòng together 天下所共傳寶也
398 2 以軍 yǐjūn Israeli soldiers 有以軍事諫者死
399 2 zhǐ to stop / to halt 臣舍人相如止臣
400 2 several 廉頗復伐齊幾
401 2 zēng to increase / to add to / to augment 復益增壘
402 2 yáng sun 取陽晉
403 2 如故 rúgù like an old friend 李牧如故
404 2 to fly 習射騎
405 2 to bestow on / to endow with 王用之治國賦
406 2 xìn to believe / to trust 趙王信秦之閒
407 2 方城 fāngchéng square castle 方城
408 2 xiá narrow / limited 道遠險狹
409 2 單于 Chányú Chanyu 單于聞之
410 2 shòu old age / long life 請以趙十五城為秦王壽
411 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 畢禮而歸之
412 2 gōng public/ common / state-owned 秦自繆公以來二十餘君
413 2 dōng east 廉頗東攻齊
414 2 dào way / road / path 道遠險狹
415 2 hǎo good 欲與王為好會於西河外澠池
416 2 不知 bùzhī do not know 不知將軍寬之至此也
417 2 ruò to seem / to be like / as 若膠柱而鼓瑟耳
418 2 lēi to tighten / to strangle 秦軍鼓譟勒兵
419 2 to stop / to cease / to suspend 既罷歸國
420 2 和氏璧 Hé Shì bì He Shi Bi 得楚和氏璧
421 2 許諾 xǔnuò promise / pledge 趙奢許諾
422 2 jiù right away 臣請就湯鑊
423 1 東胡 Dōnghú Eastern barbarians 破東胡
424 1 家事 jiāshì family matters / domestic affairs / housework 不問家事
425 1 平邑 píngyì Pingyi 至平邑而罷
426 1 法治 fǎzhì rule by law 奢以法治之
427 1 shǐ arrow / dart 頃之三遺矢矣
428 1 hào Hao 大破燕軍於鄗
429 1 meaning / sense 徒慕君之高義也
430 1 不受 bùshòu to not accept 李牧不受命
431 1 大功 dàgōng great merit / great service 有攻城野戰之大功
432 1 府庫 fǔkù government treasury 民富而府庫實
433 1 wèi position / location / place 位在廉頗之右
434 1 久之 jiǔ zhī for a long time 廉頗居梁久之
435 1 tíng a courtyard 拜送書於庭
436 1 辭謝 cíxiè to decline gratefully 乃辭謝固請
437 1 zhǐ to point 指從此以往十五都予趙
438 1 日後 rìhòu someday / sometime 秦王齋五日後
439 1 萬歲 wànsuì to live long 左右皆呼萬歲
440 1 silk / plain silk 王所賜金帛
441 1 飲酒 yǐn jiǔ to consume alchoholic beverages 秦王飲酒酣
442 1 extravagant / go with fashion 左右皆靡
443 1 shǐ beginning / start 始妾事其父
444 1 kùn to be sleepy / to be drowsy 趙以數困於秦兵
445 1 shě to give 舍相如廣成傳
446 1 昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou 秦昭王聞之
447 1 壽春 shòuchūn Shoucun 廉頗卒死于壽春
448 1 kēng a pit 秦悉阬之
449 1 信用 xìnyòng credit 魏不能信用
450 1 jìn nearby 匈奴不敢近趙邊城
451 1 為此 wèicǐ for this reason / with regards to this / in this respect 吾所以為此者
452 1 開金 kāijīn carated gold 秦多與趙王寵臣郭開金
453 1 to rent 市租皆輸入莫府
454 1 tiger 今兩虎共鬬
455 1 奢縱 shē zōng extravagant and undisciplined 趙奢縱兵擊之
456 1 口舌 kǒu shé dispute or misunderstanding caused by gossip / to talk somebody round 而藺相如徒以口舌為勞
457 1 to avoid / to shun 相如引車避匿
458 1 安得 ānde how can it be? 君安得有此富乎
459 1 奇兵 qíbīng troops appearing suddenly (in a raid or ambush) 縱奇兵
460 1 擊破 jīpò to attack and defeat 李牧擊破秦軍
461 1 與會 yùhuì to participate in a meeting 不肯與會
462 1 soil / ground / land 閼與非趙地也
463 1 lín a wood / a forest / a grove 降林胡
464 1 邊城 biānchéng border town / remote town 匈奴不敢近趙邊城
465 1 beard / mustache 降林胡
466 1 jiàn to sprinkle / to spray 相如請得以頸血濺大王矣
467 1 大臣 dàchén chancellor / minister 趙王與大將軍廉頗諸大臣謀
468 1 huán to pace / to linger 走秦將桓齮
469 1 既已 jìyǐ already 趙奢既已遣秦閒
470 1 an official institution / a state bureau 市租皆輸入莫府
471 1 arrogant / haughty / rude 禮節甚倨
472 1 請罪 qǐngzuì to apologize humbly / to beg forgiveness 君不如肉袒伏斧質請罪
473 1 bēn to run fast / to flee 廉頗遂奔魏之大梁
474 1 solitary 其孤未壯
475 1 便利 biànlì convenient / easy 而日視便利田宅可買者買之
476 1 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 秦貪
477 1 他人 tārén someone else / other people 使他人代將
478 1 ān calm / still / quiet / peaceful 擊秦軍於宜安
479 1 仰視 yǎngshì to look up 軍吏無敢仰視之者
480 1 怯懦 qiènuò timid / gutless / weakling 然士或怯懦而不敢發
481 1 至此 zhìcǐ up until now / so far 秦人不意趙師至此
482 1 戲弄 xìnòng to play tricks on / to make fun of / to tease 以戲弄臣
483 1 yán stern / serious / strict / severe / austere 嚴大國之威以修敬也
484 1 què but / yet / however / while / nevertheless 相如因持璧卻立
485 1 nán south 南距韓
486 1 軍士 jūnshì soldier / noncommssioned officer (NCO) 軍士許歷請以軍事諫
487 1 未定 wèidìng undecided / indeterminate / still in doubt 計未定
488 1 不肖 bùxiào unworthy 臣等不肖
489 1 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 秦王竟酒
490 1 石城 shíchéng Shicheng 拔石城
491 1 yuàn to blame / to complain 有何怨乎
492 1 如是 rúshì thus / so 如是數歲
493 1 從此 cóngcǐ from now on / since then / henceforth 指從此以往十五都予趙
494 1 五十 wǔshí fifty 今善射者去閼與五十里而軍
495 1 biàn to change / to alter 不知合變也
496 1 xiǎng to host a banquet 日擊數牛饗士
497 1 to appeal / to request / to implore
498 1 前進 qiánjìn to go forward / to forge ahead / to advance 於是相如前進缻
499 1 勇氣 yǒngqì courage / valor 以勇氣聞於諸侯
500 1 xué to study / to learn 趙括自少時學兵法

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安阳 安陽 Ānyáng
 1. Anyang
 2. Anyang
白起 báiqǐ Bai Qi
单于 單于 Chányú Chanyu
宠臣 寵臣 chǒngchén favored minister
大梁 Dà Liáng City of Da Liang
道里 dàolǐ Daoli
悼襄王 dàoxiāng wáng King Daoxiang of Zhao
东胡 東胡 Dōnghú Eastern barbarians
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
 3. fence / low wall
 4. Han
邯郸 邯鄲 Hándān Handan
hào Hao
和氏璧 Hé Shì bì He Shi Bi
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
廉颇 廉頗 liánpǒ Lian Po
李牧 lǐmù Li Mu
蔺相如 藺相如 lìnxiāngrú Ling Xiangru
马服君 馬服君 mǎ fújūn Ma Fujun
平邑 píngyì Pingyi
平原君 píngyuán jūn Lord Pingyuan
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
上卿 shàngqīng Senior Minister
渑池 澠池 Shéngchí Mianchi
士大夫 Shì Dàifu Scholar-official / Scholar-gentlemen / Scholar-bureaucrats / Scholar-gentry
石城 shíchéng Shicheng
寿春 壽春 shòuchūn Shoucun
太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe
太山 tàishān Taishan
王度 Wáng Dù Wang Du
王会 王會 Wáng Huì Wang Hui
王翦 wángjiǎn Wang Jian
王因 Wángyīn Wangyin
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
武安 wǔān Wu'an
相国 相國 xiāngguó Chancellor of State
咸阳 咸陽 xiányáng
 1. Xianyang
 2. Xianyang
孝成王 xiàochéngwáng King Xiaocheng of Zhao
长平 長平 zhǎngpíng Changping, place name in Gaoping County 高平縣|高平县, southern Shanxi, the scene of the great battle of 262-260 BC between Qin and Zhao
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
赵惠文王 趙惠文王 zhào huì Wén Wáng King Huiwen of Zhao
昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou
赵括 趙括 Zhàokuò Zhao Kuo

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English