Glossary and Vocabulary for History of Yuan 《元史》, 卷四十三 本紀第四十三: 順帝六 Volume 43 Annals 43: Shundi 6

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 37 mìng life 命悟良哈臺
2 33 píng flat / level / smooth 以中書添設平章政事哈麻為平章政事
3 29 zhāng a chapter / a section 以中書添設平章政事哈麻為平章政事
4 28 zhōu a state / a province 順州
5 28 shī to lose 命陜西行省平章政事卜答失裏為總兵官
6 28 政事 zhèngshì politics / government affairs 以中書添設平章政事哈麻為平章政事
7 27 dìng an ingot / a spindle / a slab / a cake / a tablet 詔印造中統元寶交鈔一百九十萬錠
8 27 děng et cetera / and so on 淮東等處召募能種水田及修築圍堰之人各一千名為農師
9 27 chéng to assist / to aid / to rescue 參知政事悟良哈臺為右丞
10 27 zhào an imperial decree 詔印造中統元寶交鈔一百九十萬錠
11 24 wáng Wang 與諸王孛羅帖木兒同出軍
12 23 ér son 漢兒司天監
13 23 shì matter / thing / item 知樞密院事老章克復南陽唐州
14 23 bīng soldier / troops 命陜西行省平章政事卜答失裏為總兵官
15 22 chāo paper money 詔印造中統元寶交鈔一百九十萬錠
16 22 fàn to commit crime / to violate 太陰犯太微垣
17 22 zhōng middle 以中書添設平章政事哈麻為平章政事
18 21 帖木兒 Tièmù'ér Timur / Tamerlane 以宣政院使篤憐帖木兒知經筵事
19 21 to stand 近立分司農司
20 21 inside / interior 命陜西行省平章政事卜答失裏為總兵官
21 21 to give / to bestow favors 賜眾家奴及乳母鈔各一千錠
22 20 one 至元鈔一十萬錠
23 20 to reply / to answer 命陜西行省平章政事卜答失裏為總兵官
24 20 sound of laughter 以中書添設平章政事哈麻為平章政事
25 20 jūn army / military 除軍見種外
26 19 yòu right / right-hand 參知政事悟良哈臺為右丞
27 19 yuè month 是月
28 19 zuǒ left 參知政事烏古孫良楨為左丞
29 19 èr two 賜鈔二萬錠
30 19 tǎo to seek 命中書右丞禿禿以兵討商州賊
31 17 guān an office 凡系官地及元管各處屯田
32 17 gěi to give 給分司農司印
33 16 rén person / people / a human being 淮東等處召募能種水田及修築圍堰之人各一千名為農師
34 16 road / path / way 旌表真定路槁城縣董氏婦貞節
35 16 Shandong 答失八都魯克復襄陽
36 15 shū book 以中書添設平章政事哈麻為平章政事
37 15 zéi thief 命中書右丞禿禿以兵討商州賊
38 15 to reach 凡系官地及元管各處屯田
39 15 脫脫 Tuōtuō Toktoghan / Tuoketuo / Toqto'a / Tuotuo 生祠右丞相脫脫
40 14 guó a country / a state / a kingdom 方國珍復降
41 14 eight 二百名者正八品
42 14 西 The West 西自西山
43 14 lǐng neck 就令管領所募農夫
44 14 太陰 tàiyīn the Moon 太陰犯太微垣
45 14 to take charge of / to manage / to administer 漢兒司天監
46 14 宿 to lodge / to stay overnight 辰星聚於奎宿
47 14 yuàn a school 以宣政院使篤憐帖木兒知經筵事
48 14 horse 總永昌軍馬
49 13 huā Hua 命前河西廉訪副使也先不花為淮西添設宣慰副使
50 13 禿 bald / bare / stripped 命中書右丞禿禿以兵討商州賊
51 13 zǒng general / total / overall / chief 命陜西行省平章政事卜答失裏為總兵官
52 12 chù a place / location / a spot / a point 淮東等處召募能種水田及修築圍堰之人各一千名為農師
53 12 jīn gold 賜金系腰一
54 12 參知政事 cānzhī zhèngshì Assistant Administrator 參知政事悟良哈臺為右丞
55 11 an official institution / a state bureau 命脫脫以太師開府
56 11 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 立皇子愛猷識理達臘為皇太子
57 11 fēn to separate / to divide into parts 給分司農司印
58 11 yuán personel / employee 命南北兵馬司各分官一員
59 11 sān three 宛平三縣正官添給河防職名
60 10 江浙行省 Jiāngzhè xíngshěng Jiangzhe province 命江浙行省左丞帖裏帖木兒
61 10 太白 Tài Bái Taebaek 太白
62 10 hemp / flax 以中書添設平章政事哈麻為平章政事
63 10 to think / consider / to ponder 賜吳王搠思監金二錠
64 10 to slash 以太尉阿剌吉為嶺北行省左丞相
65 10 mín the people / citizen / subjects 東至遷民鎮
66 9 樞密院 shūmì yuàn Bureau of Military Affairs 知樞密院事老章克復南陽唐州
67 9 shuò first day of the lunar month 十三年春正月庚午朔
68 9 elder brother 命其子桑哥襲亦都護高昌王爵
69 9 zhī to know 知樞密院事老章克復南陽唐州
70 9 司農司 Sīnóngsī Dasinongsi 給分司農司印
71 9 soil / ground / land 凡系官地及元管各處屯田
72 9 tiè a rubbing from incised inscription 命江浙行省左丞帖裏帖木兒
73 9 zhēn precious thing / treasure / a rarity 方國珍復降
74 9 xíng to walk / to move 江南行臺侍御史左答納失裏招諭方國珍
75 9 一千 yī qiān one thousand 賜眾家奴及乳母鈔各一千錠
76 9 行省 xíngshěng province 命陜西行省平章政事卜答失裏為總兵官
77 8 shěng province 以太尉阿剌吉為嶺北行省左丞相
78 8 shí time / a period of time 時享太廟
79 8 使 shǐ to make / to cause 以宣政院使篤憐帖木兒知經筵事
80 8 qián front 命前河西廉訪副使也先不花為淮西添設宣慰副使
81 8 sāng mulberry tree 命其子桑哥襲亦都護高昌王爵
82 8 shè to set up / to establish 以中書添設平章政事哈麻為平章政事
83 8 shòu to teach 有能募農民一百名者授正九品
84 8 tián field / farmland 凡系官地及元管各處屯田
85 8 jiàng to descend / to fall / to drop 方國珍復降
86 8 yòng to use / to apply 用帝師請
87 7 nán south 南至保定
88 7 child / son 以皇第二子育於太尉眾家奴家
89 7 湖廣行省 húguǎng xíngshěng Huguang province 湖廣行省參知政事阿魯輝復武昌及漢陽府
90 7 chéng honesty / sincerity 泰州白駒場亭民張士誠及其弟士德
91 7 zhèn town 東至遷民鎮
92 7 淮南 Huáinán Huainan 給付淮南行省平章政事達識帖睦邇
93 7 shí ten 每名給鈔十錠
94 7 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 脫脫請以趙完普家產田地賜知樞密院事桑哥失裏
95 7 to take / to receive / to accept 江南行臺侍御史左答納失裏招諭方國珍
96 7 河南 hénán Henan 知樞密院事失剌把都總河南軍
97 7 níng Nanjing 汝寧
98 7 親王 qīnwáng a prince 親王完者禿泰州陣亡
99 7 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 生祠右丞相脫脫
100 7 也先 yěxiān Esen Taishi 命前河西廉訪副使也先不花為淮西添設宣慰副使
101 7 supreme ruler / emperor 順帝六
102 7 萬戶 Wànhù Wanhu 立水軍都萬戶府於昆山州
103 7 zhān verbose / talkative 立詹事院
104 7 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 詔印造中統元寶交鈔一百九十萬錠
105 7 殿 diàn a hall / a palace / a temple 建皇太子鹿頂殿於聖安殿西
106 7 big / great / huge / large / major 詔修大承天護聖寺
107 7 guǎn to manage / to control / to be in charge of 凡系官地及元管各處屯田
108 7 liáng good / virtuous / respectable 參知政事悟良哈臺為右丞
109 7 to canvass for contributions / to recruit / to collect / to raise 有能募農民一百名者授正九品
110 7 熒惑 yínghuò to bewilder / to dazzle and confuse / the planet Mars 熒惑
111 7 zhèng government / administration 以宣政院使篤憐帖木兒知經筵事
112 7 silk / plain silk 幣帛各五十匹
113 6 tiān to append / to add to 以中書添設平章政事哈麻為平章政事
114 6 wàn ten thousand 詔印造中統元寶交鈔一百九十萬錠
115 6 to attain / to reach 立皇子愛猷識理達臘為皇太子
116 6 miào temple / shrine 享於太廟
117 6 shǔ to belong to / be subordinate to 以所轄縣屬歸德府
118 6 tiān day 詔修大承天護聖寺
119 6 提調 títiáo to supervise (troops) / to appoint (officers) / to select and assign 提調太史院
120 6 xiǎng to enjoy 享於太廟
121 6 永昌 Yǒngchāng Yongchang 以甘肅行省平章政事鎖南班為永昌宣慰使
122 6 xuān to declare / to announce 以宣政院使篤憐帖木兒知經筵事
123 6 chì red / scarlet 術赤術等五十六名吾者野人以皮貨來降
124 6 四川行省 sìchuān xíngshěng Sichuan province 升四川行省右丞
125 6 lìng to make / to cause to be / to lead 就令管領所募農夫
126 6 dōng east 淮東等處召募能種水田及修築圍堰之人各一千名為農師
127 6 fāng square / quadrilateral / one side 方國珍復降
128 6 gōng a palace 罷宮傅府
129 6 jiān to supervise / to inspect 賜吳王搠思監金二錠
130 6 壬申 rénshēn ninth year I9 of the 60 year cycle 壬申
131 6 xiàn county 旌表真定路槁城縣董氏婦貞節
132 5 shí knowledge / understanding 立皇子愛猷識理達臘為皇太子
133 5 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 甲辰
134 5 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 戊戌
135 5 wèi to guard / to protect / to defend 以武衛所管鹽臺屯田八百頃
136 5 癸卯 guǐmǎo fortieth year J4 of the 60 year cycle 癸卯
137 5 庚子 Gēngzǐ thirty seventh year of the 60 year cycle 庚子
138 5 zào to make / to build / to manufacture 詔印造中統元寶交鈔一百九十萬錠
139 5 shā sand / gravel / pebbles 西寧王牙罕沙鎮四川
140 5 shān a mountain / a hill / a peak 西自西山
141 5 上都 Shàngdū Shangdu / Xanadu / Shangtu / Chandu / Xandu / Kemenfu / Kaipingfu 車駕時巡上都
142 5 zhèng upright / straight 有能募農民一百名者授正九品
143 5 divination / fortune telling 命陜西行省平章政事卜答失裏為總兵官
144 5 deputy / assistant / vice- 副詹事二員
145 5 shēng to ascend / to go up 升四川行省右丞
146 5 xiàn to submerge / to sink / to plunge 陷泰州及興化縣
147 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 右丞完者不花守鎮中興路
148 5 dào way / road / path 宜降空名添設職事敕牒一十二道
149 5 xiū to decorate / to embellish 詔修大承天護聖寺
150 5 xiān first 祭先農
151 5 高郵 gāoyóu Gaoyou 遂陷高郵
152 5 己酉 jǐyǒu forty-sixth year F10 of the 60 year cycle 己酉
153 5 經筵 jīngyán place where the emperor listened to lectures 以宣政院使篤憐帖木兒知經筵事
154 5 meaning / sense 立義兵千戶
155 5 二十 èrshí twenty 詔以敕牒二十道
156 5 qiǎn to send / to dispatch 督遣之任
157 5 bái white 泰州白駒場亭民張士誠及其弟士德
158 5 shì a gentleman / a knight 泰州白駒場亭民張士誠及其弟士德
159 5 to connect / to relate 凡系官地及元管各處屯田
160 5 南陽 Nányáng Nanyang 知樞密院事老章克復南陽唐州
161 5 Wu 參知政事烏古孫良楨為左丞
162 4 乙亥 yǐhài twelfth year B12 of the 60 year cycle 乙亥
163 4 元帥 yuánshuài a general 元帥韓邦彥
164 4 qiān one thousand 以千戶二員
165 4 shù method / tactics 術赤術等五十六名吾者野人以皮貨來降
166 4 Germany 平徐勛德碑
167 4 辛未 xīnwèi eight year H8 of the 60 year cycle 辛未
168 4 三百 sān bǎi three hundred 三百名者從七品
169 4 kuò wide / broad 親王闊兒吉思
170 4 dǒng Dong 旌表真定路槁城縣董氏婦貞節
171 4 to join / to combine 合軍討徐壽輝於蘄水
172 4 陜西 xiáxī Shaanxi 命陜西行省平章政事卜答失裏為總兵官
173 4 hōng to die 亦都護高昌王月魯帖木兒薨於南陽軍中
174 4 ancient / old / palaeo- 參知政事烏古孫良楨為左丞
175 4 to attack by surprise 命其子桑哥襲亦都護高昌王爵
176 4 kuì to lack 造木為匱
177 4 to enter 命其子禿魯帖木兒入備宿衛
178 4 zhòng many / numerous 以皇第二子育於太尉眾家奴家
179 4 fēng to seal / to close off 知行樞密院事伯家奴封武國公
180 4 day of the month / a certain day 不出四月十五日
181 4 qīng clear / pure / clean 重建穆清閣
182 4 三月 sānyuè March / the Third Month 三月己卯
183 4 丁卯 DīngMǎo fourth year D4 of the 60 year cycle 秋七月丁卯
184 4 nèi inside / interior 十匹內和買二匹
185 4 mǎi to buy / to purchase 以江浙行省參知政事買住丁升本省右丞
186 4 泰州 Tàizhōu Taizhou 泰州白駒場亭民張士誠及其弟士德
187 4 suǒ lock / padlock 以甘肅行省平章政事鎖南班為永昌宣慰使
188 4 gōng merit 樊城有功
189 4 ěr to be near / to be close / to be recent 給付淮南行省平章政事達識帖睦邇
190 4 amiable / friendly 給付淮南行省平章政事達識帖睦邇
191 4 xún to patrol / to make one's rounds 車駕時巡上都
192 4 甲子 jiǎzǐ first year of the sixty-year cycle (where each year is numbered with one of the 10 heavenly stems 天干 and one of the 12 earthly branches 地支 ) / the sixty-year cycle 十四年春正月甲子朔
193 4 bān class / a group / a grade 以甘肅行省平章政事鎖南班為永昌宣慰使
194 4 同知 tóngzhī government sub-prefect 參知政事杜秉彜並同知經筵事
195 4 huái Huai River 淮東等處召募能種水田及修築圍堰之人各一千名為農師
196 4 bèi a comet 與諸王孛羅帖木兒同出軍
197 4 丁酉 Dīngyǒu thirty-fourth year D10 of the 60 year cycle 丁酉
198 4 jīng to go through / to experience 太白經天
199 4 to stop / to cease / to suspend 永昌愚魯罷等為亂
200 4 御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary 南臺御史大夫納麟以老疾辭職
201 4 fáng a room 太陰犯房宿
202 4 to hand over to 盡付分司農司
203 4 tún to station (soldiers) / to store up 凡系官地及元管各處屯田
204 4 yāo waist 賜金系腰一
205 4 nián year 十三年春正月庚午朔
206 4 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 癸酉
207 4 jiàn to build / to construct 中書省臣言徐州民願建廟宇
208 4 江西 Jiāngxī Jiangxi 江西右丞火你赤以兵平富州
209 4 sūn Sun 參知政事烏古孫良楨為左丞
210 4 御史 yùshǐ a censor 江南行臺侍御史左答納失裏招諭方國珍
211 4 一百 yībǎi one hundred 詔印造中統元寶交鈔一百九十萬錠
212 4 shǔ to sign 以司農司舊署賜哈麻
213 4 家奴 jiānú domestic slave / slave servant 以皇第二子育於太尉眾家奴家
214 4 proper / suitable / appropriate 宜於江浙
215 4 zhǒng kind / type 悉從分司農司立法佃種
216 4 宣慰使 xuānwèishǐ Commissioner for Pacification 以甘肅行省平章政事鎖南班為永昌宣慰使
217 4 Ji 以太尉阿剌吉為嶺北行省左丞相
218 4 ài to love 立皇子愛猷識理達臘為皇太子
219 4 yùn to move / to transport / to use / to apply 命中書平章政事搠思監提調規運總管府
220 4 jìn to enter 進討蘄
221 4 中書省 Zhōngshūs hěng Central Secretariat 中書省臣言
222 4 nóng agriculture / farming 農器
223 4 zài in / at 釋放在京罪囚
224 4 shèng divine / holy / sacred / ārya 詔修大承天護聖寺
225 4 qiè lacking in courage / afraid 以怯薛官廣平王咬咬征討慢功
226 4 zhēn hardwood 參知政事烏古孫良楨為左丞
227 4 shuò to daub 遼東搠羊哈及乾帖困
228 4 shàng top / a high position 章三上
229 4 liáng provisions 阻絕糧運
230 4 車駕 chējià imperial chariot / the emperor 車駕時巡上都
231 4 néng can / able 淮東等處召募能種水田及修築圍堰之人各一千名為農師
232 4 fán ordinary / common 凡系官地及元管各處屯田
233 4 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 以皇第二子育於太尉眾家奴家
234 4 軍人 jūnrén serviceman / soldier 命各衛軍人修白浮
235 4 currency / coins / legal tender 幣帛各五十匹
236 4 庚戌 gēngxū forty-seventh year G11 of the 60 year cycle 庚戌
237 3 kuì a flooding river 黃等賊聞風皆奔潰
238 3 zhǎng palm of the hand 以禮部所轄掌薪司並地土給付分司農司
239 3 temple / monastery / vihāra 詔修大承天護聖寺
240 3 precious 命四川行省平章政事玉樞虎兒吐華便宜行事
241 3 十二 shí èr twelve 宜降空名添設職事敕牒一十二道
242 3 liù six 順帝六
243 3 甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle 甲戌
244 3 十月 shíyuè October / the Tenth Month 冬十月丁酉
245 3 tiger 命四川行省平章政事玉樞虎兒吐華便宜行事
246 3 huāng waste 荒閑之地
247 3 a slave / a servant 以宮女三聖奴
248 3 yuán a low wall 太陰犯太微垣
249 3 guī to go back / to return 以所轄縣屬歸德府
250 3 jiā to add 中書平章政事月闊察兒加太尉
251 3 a musical note 以呂思誠為湖廣行省左丞
252 3 niú an ox / a cow / a bull 牛具
253 3 wán to complete / to finish / to settle 親王完者禿泰州陣亡
254 3 guǎng wide / large / vast 詔加號海神為輔國護聖庇民廣濟福惠明著天妃
255 3 to apprehend / to realize / to become aware 參知政事悟良哈臺為右丞
256 3 pǐn product / goods / thing 二百名者正八品
257 3 chamber / pavilion 重建穆清閣
258 3 shí food / food and drink 日有食之
259 3 京師 jīngshī a capital city 術忽殷富者赴京師從軍
260 3 martial / military 以武衛所管鹽臺屯田八百頃
261 3 to go / to visit / to attend 命答失八都魯以兵赴汝寧
262 3 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月丙申朔
263 3 jué ancient bronze wine holder 命其子桑哥襲亦都護高昌王爵
264 3 召募 zhàomù to recruit [soldiers] 召募農夫諸費
265 3 chá to examine / to inquire / to inspect 察亦兒
266 3 chén minister / statesman / official 中書省臣言
267 3 chǒu ugly 辛丑
268 3 varied / complex / not simple 鞏昌沿邊人匠雜戶亦在遣中
269 3 huì can / be able to 會州
270 3 河西 Héxī Hexi 命前河西廉訪副使也先不花為淮西添設宣慰副使
271 3 zhèn to shake / to shock 已而雷聲震地
272 3 a device / a tool / a utensil / an implement 農器
273 3 湖廣 húguǎng Hubei and Hunan provinces 湖廣大饑
274 3 liǎng two 淮南兩省並立義兵萬戶府
275 3 huà to make into / to change into / to transform 命湖廣行省右丞伯顏普化
276 3 乙丑 yǐchǒu second year 九月乙丑朔
277 3 xiá to control 以禮部所轄掌薪司並地土給付分司農司
278 3 xiàn to offer / to present 帖木兒獻馬
279 3 江浙 Jiāngzhè Jiangzhe 宜於江浙
280 3 zhù to dwell / to live / to reside 以江浙行省參知政事買住丁升本省右丞
281 3 sēng a monk 哈麻及禿魯帖木兒等陰進西天僧於帝
282 3 shuǐ water 合軍討徐壽輝於蘄水
283 3 xuē Xue 以怯薛官廣平王咬咬征討慢功
284 3 辛亥 xīn hài Xin Hai year 辛亥
285 3 四月 sìyuè April / the Fourth Month 不出四月十五日
286 3 以太 yǐtài Ether- 命脫脫以太師開府
287 3 江南 Jiāngnán Region South of the Yangtze River 江南行臺侍御史左答納失裏招諭方國珍
288 3 丙子 bǐngzǐ thirteenth year C1 of the 60 year cycle 丙子
289 3 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 辛卯
290 3 huá Chinese 命四川行省平章政事玉樞虎兒吐華便宜行事
291 3 徐州 Xúzhōu Xuzhou 中書省臣言徐州民願建廟宇
292 3 jiā house / home / residence 以皇第二子育於太尉眾家奴家
293 3 shēn human body / torso 龍身並殿宇用五彩金妝
294 3 太微 tàiwēi Taiwei / Grand Subtlety 太陰犯太微垣
295 3 luó Luo 與諸王孛羅帖木兒同出軍
296 3 dài to represent / to substitute / to replace 代答失八都魯守中興
297 3 kòu bandit / thieve 高郵張士誠寇揚州
298 3 yún cloud 京城天無雲而雷鳴
299 3 an epidemic / a plague 大同路疫
300 3 奏樂 zòuyuè to perform music / to play a tune 內一人執鈴杵奏樂
301 3 to prevail 答失八都魯克復襄陽
302 3 younger brother 泰州白駒場亭民張士誠及其弟士德
303 3 lóng dragon 龍身並殿宇用五彩金妝
304 3 五百 wǔ bǎi five hundred 給鈔五百萬錠
305 3 to vomit / to throw up 命四川行省平章政事玉樞虎兒吐華便宜行事
306 3 huáng yellow 黃等賊聞風皆奔潰
307 3 伯顏 bóyán Bayan 誅賊將周伯顏
308 3 農夫 nóngfū a peasant / a farmer 召募農夫諸費
309 3 yán to speak / to say / said 中書省臣言
310 3 to strike / to hit / to beat 淮慶路及河南府西北有聲如擊鼓者數四
311 3 shòu old age / long life 合軍討徐壽輝於蘄水
312 3 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月癸卯
313 3 huǒ fire / flame 資政院使脫火赤以兵復江州路
314 3 hair 詔征西都元帥汪只南發本處精銳勇敢軍一千人從征討
315 3 huī splendor / brightness 湖廣行省參知政事阿魯輝復武昌及漢陽府
316 3 shùn to obey 順帝六
317 3 yán color 江浙行省平章政事卜顏帖木兒
318 3 miǎn to spare 免其差役
319 3 chāng Chang 鞏昌沿邊人匠雜戶亦在遣中
320 3 to arise / to get up 至是復起
321 3 to scatter / to disperse 供給烏撒軍
322 3 zhí office / post 宛平三縣正官添給河防職名
323 3 tīng to listen 願還為民者聽
324 3 歲星 suìxīng Jupiter 太陰犯歲星
325 3 ān calm / still / quiet / peaceful 建皇太子鹿頂殿於聖安殿西
326 3 chéng a city / a town 旌表真定路槁城縣董氏婦貞節
327 3 àn to press / to push 夜則神人自能按更而擊
328 3 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 六月丙申朔
329 3 殿宇 diànyǔ halls 改建殿宇
330 3 中興 zhōngxīng to have a resurgence 右丞完者不花守鎮中興路
331 3 lián to pity / to sympathize 以宣政院使篤憐帖木兒知經筵事
332 3 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 於船兩旁下各執篙一
333 3 shū hinge 命四川行省平章政事玉樞虎兒吐華便宜行事
334 3 乙酉 yǐYǒu twenty-second year B10 of the 60 year cycle 乙酉
335 3 clothes / clothing 仍給衣糧草料
336 3 wood / lumber 留守同知也速叠兒及都水少監陳阿木哥等董其役
337 3 十萬 shí wàn one hundred thousand 至元鈔一十萬錠
338 3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 至是有司以為不便
339 3 shī teacher 淮東等處召募能種水田及修築圍堰之人各一千名為農師
340 3 to contribute to funeral expenses 各賻鈔五百錠
341 3 chuán boat / ship / watercraft 令納其船
342 3 回回 huíhuí time and again / every time 回回
343 3 水軍 shuǐjūn navy 立水軍都萬戶府於昆山州
344 3 to supervise 督遣之任
345 3 qǐng to ask / to inquire 用帝師請
346 3 庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle 庚申
347 3 xià summer 夏四月戊戌朔
348 3 to implore / to pray
349 3 chì an imperial decree 宜降空名添設職事敕牒一十二道
350 3 zhì to rule / to govern / to manage / to control 授方國珍徽州路治中
351 3 yín silver 銀一十錠
352 3 xiān an immortal 飛仙六人立宮前
353 3 to dance / to posture / to prance 獅鳳在側者皆翔舞
354 2 都水監 Dūshuǐ Jiàn Waterway Inspector 從都水監官巡視渾河堤岸
355 2 wèi to comfort / to console / to calm / to reassure 命前河西廉訪副使也先不花為淮西添設宣慰副使
356 2 luàn chaotic / disorderly 永昌愚魯罷等為亂
357 2 bàn half 半朝廷之官以為自隨
358 2 宦官 huànguān an imperial official / a court eunuch 宦官至一品二品者
359 2 播種 bōzhǒng to sow seeds 教民播種
360 2 二月 èryuè February / the Second Month 二月丁未
361 2 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 癸亥
362 2 fēng abundant / rich / lush / bountiful 安豐
363 2 丁亥 DīngHài twenty-fourth year D12 of the 60 year cycle 丁亥
364 2 hut / cottage 正陽賊圍廬州
365 2 dìng to decide 中書定擬義兵立功者權任軍職
366 2 biǎo clock / a wrist watch 旌表真定路槁城縣董氏婦貞節
367 2 to allow / to permit 許三州
368 2 yīn cloudy / overcast 哈麻及禿魯帖木兒等陰進西天僧於帝
369 2 suì to comply with / to follow along 遂陷高郵
370 2 bèi to prepare / get ready 命其子禿魯帖木兒入備宿衛
371 2 安王 Ān Wáng King An of Zhou 以西安王阿剌忒納失裏為豫王
372 2 beard / mustache 鄧州等處毛胡蘆義兵萬戶府
373 2 lěi a rampart / a military wall 太陰犯壘壁陣
374 2 jiàn to see 除軍見種外
375 2 zhāo to beckon / to hail 江南行臺侍御史左答納失裏招諭方國珍
376 2 jiǎ armor 鎖子甲及青
377 2 fèi fee / expenses 召募農夫諸費
378 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 以其子寶童繼襲王爵
379 2 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 壬子
380 2 to arrest / to catch / to seize 親王只兒哈郎討捕金山賊
381 2 cáng to hide 以答兒麻監藏遙授陜西行省平章政事
382 2 以西 yǐxī west 以西安王阿剌忒納失裏為豫王
383 2 hǎn rare 西寧王牙罕沙鎮四川
384 2 鄧州 dèngzhōu Dengzhou 鄧州等處荒田並戶絕籍沒入官者
385 2 十六 shíliù sixteen 文殊奴等一十六人按舞
386 2 extra / surplus / remainder 獲其偽官四百餘人
387 2 Mu 重建穆清閣
388 2 Buddha / Awakened One 戴象牙佛冠
389 2 qīng minister / high officer 烏古孫良楨兼大司農卿
390 2 zhōu Zhou Dynasty 僭國號大周
391 2 a river / a stream 宛平三縣正官添給河防職名
392 2 wèi to call 帝謂脫脫曰
393 2 自制 zìzhì self-control 帝自制其樣
394 2 野人 yěrén savage people 術赤術等五十六名吾者野人以皮貨來降
395 2 chà to differ 余授官出身有差
396 2 進階 jìnjiē to progress / to advance 進階光祿大夫
397 2 gōng public/ common / state-owned 知行樞密院事伯家奴封武國公
398 2 四川 Sìchuān Sichuan 平章政事答失八都魯總四川軍
399 2 běi north 北至檀
400 2 襄陽 Xiāngyáng Xiangyang 答失八都魯克復襄陽
401 2 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 二月丁未
402 2 gōng to present to / to supply / to provide 以供其用
403 2 yǎo to bite / to gnaw 以怯薛官廣平王咬咬征討慢功
404 2 jiàng an craftsman / an artisan 鞏昌沿邊人匠雜戶亦在遣中
405 2 the gate of a village / a village 命江浙行省右丞佛家閭領之
406 2 名為 míngwèi to be called 淮東等處召募能種水田及修築圍堰之人各一千名為農師
407 2 to greatly desire / to anxiously hope 喃巴
408 2 zhēng to march / to travel on a long journey 詔征西都元帥汪只南發本處精銳勇敢軍一千人從征討
409 2 好事 hǎoshì a joyful thing 朕嘗作朵思哥兒好事
410 2 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 撤世祖所立氈殿
411 2 zhǎo claw 前有兩爪
412 2 jūn equal / even 四川行省右丞答失八都魯復均
413 2 lǎo old / aged / elderly / aging 知樞密院事老章克復南陽唐州
414 2 zhū pearl 給二珠金牌
415 2 蠻子 mánzi a barbarian / a slave servant 南臺御史中丞蠻子海牙及四川行省參知政事哈臨禿
416 2 rain 自六月不雨至於八月
417 2 哥兒 gē'r brother 朕嘗作朵思哥兒好事
418 2 進士 jìnshì jinshi / a palace graduate 廷試進士六十二人
419 2 qiū fall / autumn 秋七月丁卯
420 2 shǎo few 留守同知也速叠兒及都水少監陳阿木哥等董其役
421 2 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 壬戌
422 2 Yi 以杜秉彜為中書參知政事
423 2 liú to flow / to spread / to circulate 即書填流官職名給之
424 2 fēi to fly 飛仙六人立宮前
425 2 xīn to be tired 辛丑
426 2 qiān to move / to shift 東至遷民鎮
427 2 shān a shirt 身衣紫衫
428 2 dōng winter 冬十月丁酉
429 2 lín to face / to overlook 南臺御史中丞蠻子海牙及四川行省參知政事哈臨禿
430 2 指揮 zhǐhuī to command / to direct 設指揮二員
431 2 shì to attend on 江南行臺侍御史左答納失裏招諭方國珍
432 2 earth / soil / dirt 以各衙門系官田地並宗仁等衛屯田地土
433 2 御史臺 yùshǐtái a censor 御史臺臣糾言江浙行省左丞帖裏帖木兒等罪
434 2 浙東 Zhè Dōng Eastern Zhejiang 以浙東宣慰使納麟哈剌為正萬戶
435 2 宮女 gōng nǚ palace maid 以宮女三聖奴
436 2 wēn warm / lukewarm 參知政事阿裏溫沙
437 2 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷授以五品流官
438 2 táng Tang Dynasty 知樞密院事老章克復南陽唐州
439 2 wěi tail 船首尾長一百二十尺
440 2 yáng sheep / goat 遼東搠羊哈及乾帖困
441 2 to inherit 以其子寶童繼襲王爵
442 2 諸軍 zhū jūn various armies 襄諸軍
443 2 zhèn a wave / a spate / a burst / spell / short period of time 太陰犯壘壁陣
444 2 地震 dìzhèn earthquake 莊浪等州地震
445 2 shuì taxes / duties 興和三路今年稅糧
446 2 Xu 平徐勛德碑
447 2 正陽 zhèngyáng Zhangyang 答失八都魯討東正陽
448 2 wēi power / might / prestige 右都威衛屬詹事院
449 2 wén writing / text 命不花帖木兒襲封文濟王
450 2 便宜行事 piányi xíngshì act at one's discretion / act as one sees fit 命四川行省平章政事玉樞虎兒吐華便宜行事
451 2 汾州 fénzhōu Fenzhou 汾州介休縣地震
452 2 dié documents / records 宜降空名添設職事敕牒一十二道
453 2 往來 wǎnglái to come and go / to return 往來巡邏
454 2 己巳 jǐsì sixth year F6 of the 60 year cycle, e.g. 1989 or 2049 五月己巳
455 2 zuò to do 朕嘗作朵思哥兒好事
456 2 rushes / reeds 鄧州等處毛胡蘆義兵萬戶府
457 2 庚寅 gēngyín twenty-seventh year G3 of the 60 year cycle 庚寅
458 2 取道 qǔdào via / by way of / en route to 江浙行省左丞老老引兵取道自信州
459 2 秘密 mìmì a secret 又進西番僧善秘密法
460 2 差役 chāiyì forced labor of feudal tenant 免其差役
461 2 hào number 號演揲兒法
462 2 shí real / true 實為天下生靈之故
463 2 xīn heart 太陰犯心宿
464 2 yóu to swim 迎白傘蓋遊皇城
465 2 己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year 己亥
466 2 extra / surplus / remainder 余授官出身有差
467 2 命中 mìngzhōng hit / search hit 命中書右丞禿禿以兵討商州賊
468 2 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月乙丑朔
469 2 chūn spring 十三年春正月庚午朔
470 2 Si River 陷泗州
471 2 a tutor / a teacher 罷宮傅府
472 2 立功 lìgōng establish in merit 中書定擬義兵立功者權任軍職
473 2 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 寧王旭滅該還大斡耳朵思
474 2 suì age 是歲
475 2 máo hair / fur / feathers 鄧州等處毛胡蘆義兵萬戶府
476 2 軍器 jūnqì military weapons / arms 特命烏古孫良楨得用軍器
477 2 田地 tiándì field / farmland 以各衙門系官田地並宗仁等衛屯田地土
478 2 to protect / to guard 詔修大承天護聖寺
479 2 zhōng clock 一懸鐘
480 2 大小 dàxiǎo dimension / magnitude / size / measurement 領兵大小官將
481 2 陣亡 zhènwáng to die in battle 親王完者禿泰州陣亡
482 2 興化 xīnghuà Xinghua 陷泰州及興化縣
483 2 tóng like / same / similar 同復饒州
484 2 金牌 jīnpái gold medal 給二珠金牌
485 2 西寧 Xīníng Xining 西寧王牙罕沙鎮四川
486 2 five 銀五錠
487 2 本處 běn chù here / this place 詔征西都元帥汪只南發本處精銳勇敢軍一千人從征討
488 2 qián money / currency 以所掌錢帛歸詹事院
489 2 tooth / tusk 西寧王牙罕沙鎮四川
490 2 lín female of Chinese unicorn 南臺御史大夫納麟以老疾辭職
491 2 nán nan 喃巴
492 2 good fortune / happiness / luck 廣西元帥甄崇福復道州
493 2 wāng vast / extensive / deep 詔征西都元帥汪只南發本處精銳勇敢軍一千人從征討
494 2 寧夏 Níngxià Ningxia 募寧夏善射者及各處回回
495 2 海寧 hǎiníng Haining 親王只兒哈忽薨於海寧軍中
496 2 wall 太陰犯壘壁陣
497 2 fáng to protect / to defend / to guard 宛平三縣正官添給河防職名
498 2 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 十三年春正月庚午朔
499 2 a thistle 薊州大水
500 2 to happen upon / to meet with by chance 遇子午時

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 60 so as to / in order to 以中書添設平章政事哈麻為平章政事
2 46 zhī him / her / them / that 淮東等處召募能種水田及修築圍堰之人各一千名為農師
3 37 wèi for / to 以中書添設平章政事哈麻為平章政事
4 37 mìng life 命悟良哈臺
5 33 píng flat / level / smooth 以中書添設平章政事哈麻為平章政事
6 29 zhāng a chapter / a section 以中書添設平章政事哈麻為平章政事
7 28 zhōu a state / a province 順州
8 28 shī to lose 命陜西行省平章政事卜答失裏為總兵官
9 28 政事 zhèngshì politics / government affairs 以中書添設平章政事哈麻為平章政事
10 27 dìng an ingot / a spindle / a slab / a cake / a tablet 詔印造中統元寶交鈔一百九十萬錠
11 27 děng et cetera / and so on 淮東等處召募能種水田及修築圍堰之人各一千名為農師
12 27 chéng to assist / to aid / to rescue 參知政事悟良哈臺為右丞
13 27 zhào an imperial decree 詔印造中統元寶交鈔一百九十萬錠
14 26 in / at 享於太廟
15 26 shì is / are / am / to be 是月
16 24 wáng Wang 與諸王孛羅帖木兒同出軍
17 23 ér son 漢兒司天監
18 23 shì matter / thing / item 知樞密院事老章克復南陽唐州
19 23 bīng soldier / troops 命陜西行省平章政事卜答失裏為總兵官
20 22 chāo paper money 詔印造中統元寶交鈔一百九十萬錠
21 22 fàn to commit crime / to violate 太陰犯太微垣
22 22 zhōng middle 以中書添設平章政事哈麻為平章政事
23 21 帖木兒 Tièmù'ér Timur / Tamerlane 以宣政院使篤憐帖木兒知經筵事
24 21 to stand 近立分司農司
25 21 inside / interior 命陜西行省平章政事卜答失裏為總兵官
26 21 to give / to bestow favors 賜眾家奴及乳母鈔各一千錠
27 21 dōu all 答失八都魯克復襄陽
28 20 one 至元鈔一十萬錠
29 20 to reply / to answer 命陜西行省平章政事卜答失裏為總兵官
30 20 sound of laughter 以中書添設平章政事哈麻為平章政事
31 20 yǒu is / are / to exist 有能募農民一百名者授正九品
32 20 again / more / repeatedly 方國珍復降
33 20 jūn army / military 除軍見種外
34 19 yòu right / right-hand 參知政事悟良哈臺為右丞
35 19 yuè month 是月
36 19 zuǒ left 參知政事烏古孫良楨為左丞
37 19 èr two 賜鈔二萬錠
38 19 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 有能募農民一百名者授正九品
39 19 each 賜眾家奴及乳母鈔各一千錠
40 19 tǎo to seek 命中書右丞禿禿以兵討商州賊
41 18 his / hers / its / theirs 以供其用
42 17 guān an office 凡系官地及元管各處屯田
43 17 gěi to give 給分司農司印
44 16 rén person / people / a human being 淮東等處召募能種水田及修築圍堰之人各一千名為農師
45 16 road / path / way 旌表真定路槁城縣董氏婦貞節
46 16 Shandong 答失八都魯克復襄陽
47 15 shū book 以中書添設平章政事哈麻為平章政事
48 15 zéi thief 命中書右丞禿禿以兵討商州賊
49 15 to reach 凡系官地及元管各處屯田
50 15 脫脫 Tuōtuō Toktoghan / Tuoketuo / Toqto'a / Tuotuo 生祠右丞相脫脫
51 15 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 就令管領所募農夫
52 14 guó a country / a state / a kingdom 方國珍復降
53 14 eight 二百名者正八品
54 14 西 The West 西自西山
55 14 lǐng neck 就令管領所募農夫
56 14 太陰 tàiyīn the Moon 太陰犯太微垣
57 14 to take charge of / to manage / to administer 漢兒司天監
58 14 宿 to lodge / to stay overnight 辰星聚於奎宿
59 14 yuàn a school 以宣政院使篤憐帖木兒知經筵事
60 14 not / no 命前河西廉訪副使也先不花為淮西添設宣慰副使
61 14 horse 總永昌軍馬
62 13 huā Hua 命前河西廉訪副使也先不花為淮西添設宣慰副使
63 13 禿 bald / bare / stripped 命中書右丞禿禿以兵討商州賊
64 13 zǒng general / total / overall / chief 命陜西行省平章政事卜答失裏為總兵官
65 12 chù a place / location / a spot / a point 淮東等處召募能種水田及修築圍堰之人各一千名為農師
66 12 jīn gold 賜金系腰一
67 12 參知政事 cānzhī zhèngshì Assistant Administrator 參知政事悟良哈臺為右丞
68 11 an official institution / a state bureau 命脫脫以太師開府
69 11 naturally / of course / certainly 西自西山
70 11 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 立皇子愛猷識理達臘為皇太子
71 11 fēn to separate / to divide into parts 給分司農司印
72 11 yuán personel / employee 命南北兵馬司各分官一員
73 11 sān three 宛平三縣正官添給河防職名
74 10 tái unit 參知政事悟良哈臺為右丞
75 10 bìng and / furthermore / also 參知政事杜秉彜並同知經筵事
76 10 江浙行省 Jiāngzhè xíngshěng Jiangzhe province 命江浙行省左丞帖裏帖木兒
77 10 太白 Tài Bái Taebaek 太白
78 10 hemp / flax 以中書添設平章政事哈麻為平章政事
79 10 to think / consider / to ponder 賜吳王搠思監金二錠
80 10 to slash 以太尉阿剌吉為嶺北行省左丞相
81 10 mín the people / citizen / subjects 東至遷民鎮
82 10 zhì to / until 南至保定
83 9 樞密院 shūmì yuàn Bureau of Military Affairs 知樞密院事老章克復南陽唐州
84 9 cóng from 悉從分司農司立法佃種
85 9 shuò first day of the lunar month 十三年春正月庚午朔
86 9 elder brother 命其子桑哥襲亦都護高昌王爵
87 9 zhī to know 知樞密院事老章克復南陽唐州
88 9 司農司 Sīnóngsī Dasinongsi 給分司農司印
89 9 zhū all / many / various 召募農夫諸費
90 9 soil / ground / land 凡系官地及元管各處屯田
91 9 tiè a rubbing from incised inscription 命江浙行省左丞帖裏帖木兒
92 9 measure word for bolts of cloth, etc 幣帛各五十匹
93 9 zhēn precious thing / treasure / a rarity 方國珍復降
94 9 míng measure word for people 有能募農民一百名者授正九品
95 9 xíng to walk / to move 江南行臺侍御史左答納失裏招諭方國珍
96 9 一千 yī qiān one thousand 賜眾家奴及乳母鈔各一千錠
97 9 行省 xíngshěng province 命陜西行省平章政事卜答失裏為總兵官
98 8 shěng province 以太尉阿剌吉為嶺北行省左丞相
99 8 réng yet / still / as ever 詔仍立脫脫
100 8 tài very / extremely 享於太廟
101 8 shí time / a period of time 時享太廟
102 8 ā prefix to names of people 以太尉阿剌吉為嶺北行省左丞相
103 8 使 shǐ to make / to cause 以宣政院使篤憐帖木兒知經筵事
104 8 qián front 命前河西廉訪副使也先不花為淮西添設宣慰副使
105 8 sāng mulberry tree 命其子桑哥襲亦都護高昌王爵
106 8 shè to set up / to establish 以中書添設平章政事哈麻為平章政事
107 8 shòu to teach 有能募農民一百名者授正九品
108 8 tián field / farmland 凡系官地及元管各處屯田
109 8 jiàng to descend / to fall / to drop 方國珍復降
110 8 yòng to use / to apply 用帝師請
111 7 nán south 南至保定
112 7 jiē all / each and every / in all cases 黃等賊聞風皆奔潰
113 7 child / son 以皇第二子育於太尉眾家奴家
114 7 湖廣行省 húguǎng xíngshěng Huguang province 湖廣行省參知政事阿魯輝復武昌及漢陽府
115 7 chéng honesty / sincerity 泰州白駒場亭民張士誠及其弟士德
116 7 zhèn town 東至遷民鎮
117 7 淮南 Huáinán Huainan 給付淮南行省平章政事達識帖睦邇
118 7 shí ten 每名給鈔十錠
119 7 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 脫脫請以趙完普家產田地賜知樞密院事桑哥失裏
120 7 to take / to receive / to accept 江南行臺侍御史左答納失裏招諭方國珍
121 7 hái also / in addition / more 車駕還自上都
122 7 a measure word for companies, households, door, families, etc 鄧州等處荒田並戶絕籍沒入官者
123 7 河南 hénán Henan 知樞密院事失剌把都總河南軍
124 7 níng Nanjing 汝寧
125 7 親王 qīnwáng a prince 親王完者禿泰州陣亡
126 7 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 生祠右丞相脫脫
127 7 也先 yěxiān Esen Taishi 命前河西廉訪副使也先不花為淮西添設宣慰副使
128 7 supreme ruler / emperor 順帝六
129 7 萬戶 Wànhù Wanhu 立水軍都萬戶府於昆山州
130 7 zhān verbose / talkative 立詹事院
131 7 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 詔印造中統元寶交鈔一百九十萬錠
132 7 殿 diàn a hall / a palace / a temple 建皇太子鹿頂殿於聖安殿西
133 7 big / great / huge / large / major 詔修大承天護聖寺
134 7 guǎn to manage / to control / to be in charge of 凡系官地及元管各處屯田
135 7 liáng good / virtuous / respectable 參知政事悟良哈臺為右丞
136 7 to canvass for contributions / to recruit / to collect / to raise 有能募農民一百名者授正九品
137 7 熒惑 yínghuò to bewilder / to dazzle and confuse / the planet Mars 熒惑
138 7 zhèng government / administration 以宣政院使篤憐帖木兒知經筵事
139 7 silk / plain silk 幣帛各五十匹
140 6 tiān to append / to add to 以中書添設平章政事哈麻為平章政事
141 6 wàn ten thousand 詔印造中統元寶交鈔一百九十萬錠
142 6 to attain / to reach 立皇子愛猷識理達臘為皇太子
143 6 miào temple / shrine 享於太廟
144 6 shǔ to belong to / be subordinate to 以所轄縣屬歸德府
145 6 tiān day 詔修大承天護聖寺
146 6 提調 títiáo to supervise (troops) / to appoint (officers) / to select and assign 提調太史院
147 6 xiǎng to enjoy 享於太廟
148 6 永昌 Yǒngchāng Yongchang 以甘肅行省平章政事鎖南班為永昌宣慰使
149 6 xuān to declare / to announce 以宣政院使篤憐帖木兒知經筵事
150 6 fān to take turns / a turn / a time 又進西番僧善秘密法
151 6 chì red / scarlet 術赤術等五十六名吾者野人以皮貨來降
152 6 四川行省 sìchuān xíngshěng Sichuan province 升四川行省右丞
153 6 lìng to make / to cause to be / to lead 就令管領所募農夫
154 6 also / too 江西行省左丞相亦憐真班
155 6 dōng east 淮東等處召募能種水田及修築圍堰之人各一千名為農師
156 6 fāng square / quadrilateral / one side 方國珍復降
157 6 gōng a palace 罷宮傅府
158 6 jiān to supervise / to inspect 賜吳王搠思監金二錠
159 6 壬申 rénshēn ninth year I9 of the 60 year cycle 壬申
160 6 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 自襄陽分道而下
161 6 xiàn county 旌表真定路槁城縣董氏婦貞節
162 5 shí knowledge / understanding 立皇子愛猷識理達臘為皇太子
163 5 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 甲辰
164 5 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故有是命
165 5 xià next 自襄陽分道而下
166 5 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 戊戌
167 5 wèi to guard / to protect / to defend 以武衛所管鹽臺屯田八百頃
168 5 癸卯 guǐmǎo fortieth year J4 of the 60 year cycle 癸卯
169 5 庚子 Gēngzǐ thirty seventh year of the 60 year cycle 庚子
170 5 yòu again / also 又立玉田屯署
171 5 zào to make / to build / to manufacture 詔印造中統元寶交鈔一百九十萬錠
172 5 shā sand / gravel / pebbles 西寧王牙罕沙鎮四川
173 5 shān a mountain / a hill / a peak 西自西山
174 5 běn measure word for books 詔詹事院自行銓註本院屬官
175 5 上都 Shàngdū Shangdu / Xanadu / Shangtu / Chandu / Xandu / Kemenfu / Kaipingfu 車駕時巡上都
176 5 jiān simultaneously 烏古孫良楨兼大司農卿
177 5 zhèng upright / straight 有能募農民一百名者授正九品
178 5 divination / fortune telling 命陜西行省平章政事卜答失裏為總兵官
179 5 deputy / assistant / vice- 副詹事二員
180 5 shēng to ascend / to go up 升四川行省右丞
181 5 xiàn to submerge / to sink / to plunge 陷泰州及興化縣
182 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 右丞完者不花守鎮中興路
183 5 dào way / road / path 宜降空名添設職事敕牒一十二道
184 5 xiū to decorate / to embellish 詔修大承天護聖寺
185 5 xiān first 祭先農
186 5 高郵 gāoyóu Gaoyou 遂陷高郵
187 5 己酉 jǐyǒu forty-sixth year F10 of the 60 year cycle 己酉
188 5 經筵 jīngyán place where the emperor listened to lectures 以宣政院使篤憐帖木兒知經筵事
189 5 meaning / sense 立義兵千戶
190 5 二十 èrshí twenty 詔以敕牒二十道
191 5 qiǎn to send / to dispatch 督遣之任
192 5 bái white 泰州白駒場亭民張士誠及其弟士德
193 5 shì a gentleman / a knight 泰州白駒場亭民張士誠及其弟士德
194 5 to connect / to relate 凡系官地及元管各處屯田
195 5 南陽 Nányáng Nanyang 知樞密院事老章克復南陽唐州
196 5 Wu 參知政事烏古孫良楨為左丞
197 4 乙亥 yǐhài twelfth year B12 of the 60 year cycle 乙亥
198 4 元帥 yuánshuài a general 元帥韓邦彥
199 4 according to 據之
200 4 qiān one thousand 以千戶二員
201 4 shù method / tactics 術赤術等五十六名吾者野人以皮貨來降
202 4 already / afterwards 已而雷聲震地
203 4 Germany 平徐勛德碑
204 4 辛未 xīnwèi eight year H8 of the 60 year cycle 辛未
205 4 三百 sān bǎi three hundred 三百名者從七品
206 4 kuò wide / broad 親王闊兒吉思
207 4 dǒng Dong 旌表真定路槁城縣董氏婦貞節
208 4 to join / to combine 合軍討徐壽輝於蘄水
209 4 陜西 xiáxī Shaanxi 命陜西行省平章政事卜答失裏為總兵官
210 4 hōng to die 亦都護高昌王月魯帖木兒薨於南陽軍中
211 4 ancient / old / palaeo- 參知政事烏古孫良楨為左丞
212 4 to attack by surprise 命其子桑哥襲亦都護高昌王爵
213 4 kuì to lack 造木為匱
214 4 to enter 命其子禿魯帖木兒入備宿衛
215 4 zhòng many / numerous 以皇第二子育於太尉眾家奴家
216 4 fēng to seal / to close off 知行樞密院事伯家奴封武國公
217 4 day of the month / a certain day 不出四月十五日
218 4 qīng clear / pure / clean 重建穆清閣
219 4 三月 sānyuè March / the Third Month 三月己卯
220 4 chū to go out / to leave 與諸王孛羅帖木兒同出軍
221 4 丁卯 DīngMǎo fourth year D4 of the 60 year cycle 秋七月丁卯
222 4 nèi inside / interior 十匹內和買二匹
223 4 mǎi to buy / to purchase 以江浙行省參知政事買住丁升本省右丞
224 4 泰州 Tàizhōu Taizhou 泰州白駒場亭民張士誠及其弟士德
225 4 suǒ lock / padlock 以甘肅行省平章政事鎖南班為永昌宣慰使
226 4 gōng merit 樊城有功
227 4 ěr to be near / to be close / to be recent 給付淮南行省平章政事達識帖睦邇
228 4 amiable / friendly 給付淮南行省平章政事達識帖睦邇
229 4 xún to patrol / to make one's rounds 車駕時巡上都
230 4 甲子 jiǎzǐ first year of the sixty-year cycle (where each year is numbered with one of the 10 heavenly stems 天干 and one of the 12 earthly branches 地支 ) / the sixty-year cycle 十四年春正月甲子朔
231 4 bān class / a group / a grade 以甘肅行省平章政事鎖南班為永昌宣慰使
232 4 同知 tóngzhī government sub-prefect 參知政事杜秉彜並同知經筵事
233 4 huái Huai River 淮東等處召募能種水田及修築圍堰之人各一千名為農師
234 4 bèi a comet 與諸王孛羅帖木兒同出軍
235 4 丁酉 Dīngyǒu thirty-fourth year D10 of the 60 year cycle 丁酉
236 4 jīng to go through / to experience 太白經天
237 4 to stop / to cease / to suspend 永昌愚魯罷等為亂
238 4 御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary 南臺御史大夫納麟以老疾辭職
239 4 fáng a room 太陰犯房宿
240 4 to hand over to 盡付分司農司
241 4 tún to station (soldiers) / to store up 凡系官地及元管各處屯田
242 4 yāo waist 賜金系腰一
243 4 nián year 十三年春正月庚午朔
244 4 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 癸酉
245 4 jiàn to build / to construct 中書省臣言徐州民願建廟宇
246 4 江西 Jiāngxī Jiangxi 江西右丞火你赤以兵平富州
247 4 sūn Sun 參知政事烏古孫良楨為左丞
248 4 御史 yùshǐ a censor 江南行臺侍御史左答納失裏招諭方國珍
249 4 一百 yībǎi one hundred 詔印造中統元寶交鈔一百九十萬錠
250 4 shǔ to sign 以司農司舊署賜哈麻
251 4 家奴 jiānú domestic slave / slave servant 以皇第二子育於太尉眾家奴家
252 4 proper / suitable / appropriate 宜於江浙
253 4 zhǒng kind / type 悉從分司農司立法佃種
254 4 宣慰使 xuānwèishǐ Commissioner for Pacification 以甘肅行省平章政事鎖南班為永昌宣慰使
255 4 Ji 以太尉阿剌吉為嶺北行省左丞相
256 4 ài to love 立皇子愛猷識理達臘為皇太子
257 4 yùn to move / to transport / to use / to apply 命中書平章政事搠思監提調規運總管府
258 4 jìn to enter 進討蘄
259 4 中書省 Zhōngshūs hěng Central Secretariat 中書省臣言
260 4 nóng agriculture / farming 農器
261 4 zài in / at 釋放在京罪囚
262 4 shèng divine / holy / sacred / ārya 詔修大承天護聖寺
263 4 qiè lacking in courage / afraid 以怯薛官廣平王咬咬征討慢功
264 4 zhēn hardwood 參知政事烏古孫良楨為左丞
265 4 shuò to daub 遼東搠羊哈及乾帖困
266 4 shàng top / a high position 章三上
267 4 liáng provisions 阻絕糧運
268 4 車駕 chējià imperial chariot / the emperor 車駕時巡上都
269 4 néng can / able 淮東等處召募能種水田及修築圍堰之人各一千名為農師
270 4 fán ordinary / common 凡系官地及元管各處屯田
271 4 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 以皇第二子育於太尉眾家奴家
272 4 軍人 jūnrén serviceman / soldier 命各衛軍人修白浮
273 4 currency / coins / legal tender 幣帛各五十匹
274 4 庚戌 gēngxū forty-seventh year G11 of the 60 year cycle 庚戌
275 3 suddenly / abruptly 親王只兒哈忽薨於海寧軍中
276 3 kuì a flooding river 黃等賊聞風皆奔潰
277 3 zhǎng palm of the hand 以禮部所轄掌薪司並地土給付分司農司
278 3 temple / monastery / vihāra 詔修大承天護聖寺
279 3 precious 命四川行省平章政事玉樞虎兒吐華便宜行事
280 3 十二 shí èr twelve 宜降空名添設職事敕牒一十二道
281 3 liù six 順帝六
282 3 甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle 甲戌
283 3 十月 shíyuè October / the Tenth Month 冬十月丁酉
284 3 tiger 命四川行省平章政事玉樞虎兒吐華便宜行事
285 3 huāng waste 荒閑之地
286 3 a slave / a servant 以宮女三聖奴
287 3 yuán a low wall 太陰犯太微垣
288 3 guī to go back / to return 以所轄縣屬歸德府
289 3 jiā to add 中書平章政事月闊察兒加太尉
290 3 and 和買駝馬
291 3 a musical note 以呂思誠為湖廣行省左丞
292 3 niú an ox / a cow / a bull 牛具
293 3 wán to complete / to finish / to settle 親王完者禿泰州陣亡
294 3 guǎng wide / large / vast 詔加號海神為輔國護聖庇民廣濟福惠明著天妃
295 3 to apprehend / to realize / to become aware 參知政事悟良哈臺為右丞
296 3 pǐn product / goods / thing 二百名者正八品
297 3 chamber / pavilion 重建穆清閣
298 3 shí food / food and drink 日有食之
299 3 such as / for example / for instance 淮慶路及河南府西北有聲如擊鼓者數四
300 3 京師 jīngshī a capital city 術忽殷富者赴京師從軍
301 3 martial / military 以武衛所管鹽臺屯田八百頃
302 3 to go / to visit / to attend 命答失八都魯以兵赴汝寧
303 3 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月丙申朔
304 3 jué ancient bronze wine holder 命其子桑哥襲亦都護高昌王爵
305 3 召募 zhàomù to recruit [soldiers] 召募農夫諸費
306 3 chá to examine / to inquire / to inspect 察亦兒
307 3 chén minister / statesman / official 中書省臣言
308 3 chǒu ugly 辛丑
309 3 zhī measure word for birds and certain animals, one of a pair, etc 詔征西都元帥汪只南發本處精銳勇敢軍一千人從征討
310 3 varied / complex / not simple 鞏昌沿邊人匠雜戶亦在遣中
311 3 huì can / be able to 會州
312 3 河西 Héxī Hexi 命前河西廉訪副使也先不花為淮西添設宣慰副使
313 3 zhèn to shake / to shock 已而雷聲震地
314 3 a device / a tool / a utensil / an implement 農器
315 3 湖廣 húguǎng Hubei and Hunan provinces 湖廣大饑
316 3 liǎng two 淮南兩省並立義兵萬戶府
317 3 huà to make into / to change into / to transform 命湖廣行省右丞伯顏普化
318 3 乙丑 yǐchǒu second year 九月乙丑朔
319 3 xiá to control 以禮部所轄掌薪司並地土給付分司農司
320 3 you 紥你別之地獻大撒哈剌
321 3 xiàn to offer / to present 帖木兒獻馬
322 3 江浙 Jiāngzhè Jiangzhe 宜於江浙
323 3 zhù to dwell / to live / to reside 以江浙行省參知政事買住丁升本省右丞
324 3 sēng a monk 哈麻及禿魯帖木兒等陰進西天僧於帝
325 3 I 術赤術等五十六名吾者野人以皮貨來降
326 3 shuǐ water 合軍討徐壽輝於蘄水
327 3 xuē Xue 以怯薛官廣平王咬咬征討慢功
328 3 辛亥 xīn hài Xin Hai year 辛亥
329 3 promptly / right away / immediately 即書填流官職名給之
330 3 四月 sìyuè April / the Fourth Month 不出四月十五日
331 3 以太 yǐtài Ether- 命脫脫以太師開府
332 3 江南 Jiāngnán Region South of the Yangtze River 江南行臺侍御史左答納失裏招諭方國珍
333 3 丙子 bǐngzǐ thirteenth year C1 of the 60 year cycle 丙子
334 3 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 辛卯
335 3 huá Chinese 命四川行省平章政事玉樞虎兒吐華便宜行事
336 3 徐州 Xúzhōu Xuzhou 中書省臣言徐州民願建廟宇
337 3 yuán monetary unit / dollar 凡系官地及元管各處屯田
338 3 jiā house / home / residence 以皇第二子育於太尉眾家奴家
339 3 shēn human body / torso 龍身並殿宇用五彩金妝
340 3 太微 tàiwēi Taiwei / Grand Subtlety 太陰犯太微垣
341 3 luó Luo 與諸王孛羅帖木兒同出軍
342 3 dài to represent / to substitute / to replace 代答失八都魯守中興
343 3 kòu bandit / thieve 高郵張士誠寇揚州
344 3 yún cloud 京城天無雲而雷鳴
345 3 an epidemic / a plague 大同路疫
346 3 奏樂 zòuyuè to perform music / to play a tune 內一人執鈴杵奏樂
347 3 to prevail 答失八都魯克復襄陽
348 3 younger brother 泰州白駒場亭民張士誠及其弟士德
349 3 lóng dragon 龍身並殿宇用五彩金妝
350 3 五百 wǔ bǎi five hundred 給鈔五百萬錠
351 3 to vomit / to throw up 命四川行省平章政事玉樞虎兒吐華便宜行事
352 3 huáng yellow 黃等賊聞風皆奔潰
353 3 伯顏 bóyán Bayan 誅賊將周伯顏
354 3 農夫 nóngfū a peasant / a farmer 召募農夫諸費
355 3 yán to speak / to say / said 中書省臣言
356 3 to strike / to hit / to beat 淮慶路及河南府西北有聲如擊鼓者數四
357 3 shòu old age / long life 合軍討徐壽輝於蘄水
358 3 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月癸卯
359 3 huǒ fire / flame 資政院使脫火赤以兵復江州路
360 3 hair 詔征西都元帥汪只南發本處精銳勇敢軍一千人從征討
361 3 huī splendor / brightness 湖廣行省參知政事阿魯輝復武昌及漢陽府
362 3 zhāng a sheet / a leaf 泰州白駒場亭民張士誠及其弟士德
363 3 shùn to obey 順帝六
364 3 yán color 江浙行省平章政事卜顏帖木兒
365 3 miǎn to spare 免其差役
366 3 chāng Chang 鞏昌沿邊人匠雜戶亦在遣中
367 3 to arise / to get up 至是復起
368 3 to scatter / to disperse 供給烏撒軍
369 3 zhí office / post 宛平三縣正官添給河防職名
370 3 tīng to listen 願還為民者聽
371 3 歲星 suìxīng Jupiter 太陰犯歲星
372 3 ān calm / still / quiet / peaceful 建皇太子鹿頂殿於聖安殿西
373 3 chéng a city / a town 旌表真定路槁城縣董氏婦貞節
374 3 àn to press / to push 夜則神人自能按更而擊
375 3 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 六月丙申朔
376 3 殿宇 diànyǔ halls 改建殿宇
377 3 中興 zhōngxīng to have a resurgence 右丞完者不花守鎮中興路
378 3 lián to pity / to sympathize 以宣政院使篤憐帖木兒知經筵事
379 3 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 於船兩旁下各執篙一
380 3 shū hinge 命四川行省平章政事玉樞虎兒吐華便宜行事
381 3 乙酉 yǐYǒu twenty-second year B10 of the 60 year cycle 乙酉
382 3 clothes / clothing 仍給衣糧草料
383 3 wood / lumber 留守同知也速叠兒及都水少監陳阿木哥等董其役
384 3 no 京城天無雲而雷鳴
385 3 十萬 shí wàn one hundred thousand 至元鈔一十萬錠
386 3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 至是有司以為不便
387 3 shī teacher 淮東等處召募能種水田及修築圍堰之人各一千名為農師
388 3 to contribute to funeral expenses 各賻鈔五百錠
389 3 chuán boat / ship / watercraft 令納其船
390 3 回回 huíhuí time and again / every time 回回
391 3 and 與諸王孛羅帖木兒同出軍
392 3 水軍 shuǐjūn navy 立水軍都萬戶府於昆山州
393 3 duǒ measure word for flowers and clouds 朕嘗作朵思哥兒好事
394 3 to supervise 督遣之任
395 3 qǐng to ask / to inquire 用帝師請
396 3 jiù right away 就令管領所募農夫
397 3 庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle 庚申
398 3 xià summer 夏四月戊戌朔
399 3 to implore / to pray
400 3 chì an imperial decree 宜降空名添設職事敕牒一十二道
401 3 zhì to rule / to govern / to manage / to control 授方國珍徽州路治中
402 3 yín silver 銀一十錠
403 3 xiān an immortal 飛仙六人立宮前
404 3 to dance / to posture / to prance 獅鳳在側者皆翔舞
405 2 都水監 Dūshuǐ Jiàn Waterway Inspector 從都水監官巡視渾河堤岸
406 2 wèi to comfort / to console / to calm / to reassure 命前河西廉訪副使也先不花為淮西添設宣慰副使
407 2 luàn chaotic / disorderly 永昌愚魯罷等為亂
408 2 bàn half 半朝廷之官以為自隨
409 2 宦官 huànguān an imperial official / a court eunuch 宦官至一品二品者
410 2 播種 bōzhǒng to sow seeds 教民播種
411 2 二月 èryuè February / the Second Month 二月丁未
412 2 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 癸亥
413 2 fēng abundant / rich / lush / bountiful 安豐
414 2 丁亥 DīngHài twenty-fourth year D12 of the 60 year cycle 丁亥
415 2 hut / cottage 正陽賊圍廬州
416 2 dìng to decide 中書定擬義兵立功者權任軍職
417 2 biǎo clock / a wrist watch 旌表真定路槁城縣董氏婦貞節
418 2 to allow / to permit 許三州
419 2 yīn cloudy / overcast 哈麻及禿魯帖木兒等陰進西天僧於帝
420 2 suì to comply with / to follow along 遂陷高郵
421 2 bèi to prepare / get ready 命其子禿魯帖木兒入備宿衛
422 2 安王 Ān Wáng King An of Zhou 以西安王阿剌忒納失裏為豫王
423 2 beard / mustache 鄧州等處毛胡蘆義兵萬戶府
424 2 lěi a rampart / a military wall 太陰犯壘壁陣
425 2 jiàn to see 除軍見種外
426 2 zhāo to beckon / to hail 江南行臺侍御史左答納失裏招諭方國珍
427 2 jiǎ armor 鎖子甲及青
428 2 fèi fee / expenses 召募農夫諸費
429 2 according to 依常例給俸祿
430 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 以其子寶童繼襲王爵
431 2 měi each / every 每名給鈔十錠
432 2 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 壬子
433 2 to arrest / to catch / to seize 親王只兒哈郎討捕金山賊
434 2 cáng to hide 以答兒麻監藏遙授陜西行省平章政事
435 2 以西 yǐxī west 以西安王阿剌忒納失裏為豫王
436 2 hǎn rare 西寧王牙罕沙鎮四川
437 2 鄧州 dèngzhōu Dengzhou 鄧州等處荒田並戶絕籍沒入官者
438 2 qǐng unit of area equal to 100 mu or 6.6667 hectacres 以武衛所管鹽臺屯田八百頃
439 2 十六 shíliù sixteen 文殊奴等一十六人按舞
440 2 extra / surplus / remainder 獲其偽官四百餘人
441 2 Mu 重建穆清閣
442 2 Buddha / Awakened One 戴象牙佛冠
443 2 qīng minister / high officer 烏古孫良楨兼大司農卿
444 2 zhōu Zhou Dynasty 僭國號大周
445 2 a river / a stream 宛平三縣正官添給河防職名
446 2 wèi to call 帝謂脫脫曰
447 2 自制 zìzhì self-control 帝自制其樣
448 2 野人 yěrén savage people 術赤術等五十六名吾者野人以皮貨來降
449 2 chà to differ 余授官出身有差
450 2 進階 jìnjiē to progress / to advance 進階光祿大夫
451 2 gōng public/ common / state-owned 知行樞密院事伯家奴封武國公
452 2 四川 Sìchuān Sichuan 平章政事答失八都魯總四川軍
453 2 you / thou 汝寧
454 2 běi north 北至檀
455 2 襄陽 Xiāngyáng Xiangyang 答失八都魯克復襄陽
456 2 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 二月丁未
457 2 gōng to present to / to supply / to provide 以供其用
458 2 yǎo to bite / to gnaw 以怯薛官廣平王咬咬征討慢功
459 2 jiàng an craftsman / an artisan 鞏昌沿邊人匠雜戶亦在遣中
460 2 一同 yītóng along / together 一同署事
461 2 the gate of a village / a village 命江浙行省右丞佛家閭領之
462 2 名為 míngwèi to be called 淮東等處召募能種水田及修築圍堰之人各一千名為農師
463 2 to greatly desire / to anxiously hope 喃巴
464 2 zhēng to march / to travel on a long journey 詔征西都元帥汪只南發本處精銳勇敢軍一千人從征討
465 2 好事 hǎoshì a joyful thing 朕嘗作朵思哥兒好事
466 2 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 撤世祖所立氈殿
467 2 zhǎo claw 前有兩爪
468 2 jūn equal / even 四川行省右丞答失八都魯復均
469 2 lǎo old / aged / elderly / aging 知樞密院事老章克復南陽唐州
470 2 zhū pearl 給二珠金牌
471 2 蠻子 mánzi a barbarian / a slave servant 南臺御史中丞蠻子海牙及四川行省參知政事哈臨禿
472 2 rain 自六月不雨至於八月
473 2 哥兒 gē'r brother 朕嘗作朵思哥兒好事
474 2 進士 jìnshì jinshi / a palace graduate 廷試進士六十二人
475 2 qiū fall / autumn 秋七月丁卯
476 2 shǎo few 留守同知也速叠兒及都水少監陳阿木哥等董其役
477 2 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 壬戌
478 2 de potential marker 特命烏古孫良楨得用軍器
479 2 Yi 以杜秉彜為中書參知政事
480 2 liú to flow / to spread / to circulate 即書填流官職名給之
481 2 fēi to fly 飛仙六人立宮前
482 2 xīn to be tired 辛丑
483 2 qiān to move / to shift 東至遷民鎮
484 2 shān a shirt 身衣紫衫
485 2 dōng winter 冬十月丁酉
486 2 lín to face / to overlook 南臺御史中丞蠻子海牙及四川行省參知政事哈臨禿
487 2 指揮 zhǐhuī to command / to direct 設指揮二員
488 2 shì to attend on 江南行臺侍御史左答納失裏招諭方國珍
489 2 earth / soil / dirt 以各衙門系官田地並宗仁等衛屯田地土
490 2 御史臺 yùshǐtái a censor 御史臺臣糾言江浙行省左丞帖裏帖木兒等罪
491 2 浙東 Zhè Dōng Eastern Zhejiang 以浙東宣慰使納麟哈剌為正萬戶
492 2 宮女 gōng nǚ palace maid 以宮女三聖奴
493 2 wēn warm / lukewarm 參知政事阿裏溫沙
494 2 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷授以五品流官
495 2 táng Tang Dynasty 知樞密院事老章克復南陽唐州
496 2 wěi tail 船首尾長一百二十尺
497 2 yáng sheep / goat 遼東搠羊哈及乾帖困
498 2 to inherit 以其子寶童繼襲王爵
499 2 諸軍 zhū jūn various armies 襄諸軍
500 2 zhèn a wave / a spate / a burst / spell / short period of time 太陰犯壘壁陣

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿鲁 阿魯 alǔ Aru
安王 Ān Wáng King An of Zhou
安陆 安陸 ānlù Anlu
拔都 Bá Dū Batu Khan
保定 Bǎodìng
 1. Baoding
 2. Baoding
八月 bāyuè August / the Eighth Month
北方 běi fāng The North
汴河 Biànhé Bian River
汴梁 Biànliáng Bianliang / Kaifeng
伯颜 伯顏 bóyán Bayan
亳州 bózhōu Bozhou
参知政事 參知政事 cānzhī zhèngshì Assistant Administrator
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
达鲁花赤 達魯花赤 Dá Lǔ Huā Chì Da Lu Hua Chi
大司农 大司農 dàsīnóng Office of Agricultural Supervision
大司农司 大司農司 Dàsīnóngsī Dasinongsi
大同 Dàtóng
 1. Datong
 2. datong / Grand Unity
大学士 大學士 Dàxué Shì an ancient title for college professor
邓州 鄧州 dèngzhōu Dengzhou
定西 Dìngxī Dingxi
dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
东安 東安 dōngān Dongan
东至 東至 dōngzhì Dongzhi
都水监 都水監 Dūshuǐ Jiàn Waterway Inspector
二月 èryuè February / the Second Month
樊城 fánchéng Fangcheng
汾州 fénzhōu Fenzhou
浮梁 Fúliáng Fuliang
甘肃 甘肅 gānsù Gansu
甘肃行省 甘肅行省 Gānsù xíngshěng Gansu province
高昌 Gāochāng Gaochang / Qara-hoja
高丽 高麗 Gāolì Korean Goryeo Dynasty
高邮 高郵 gāoyóu Gaoyou
庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
巩县 鞏縣 gǒngxiàn Gong county
光禄大夫 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master
广德 廣德 guǎngdé Guangde
广宁 廣寧 guǎngníng Guangning
广平 廣平 guǎngpíng Guangping
广西 廣西 Guǎngxī Guangxi
官田 guāntián Kuantien
guǐ tenth heavenly stem / tenth in order
海宁 海寧 hǎiníng Haining
海牙 hǎiyá Hague
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
汉阳 漢陽 hànyáng Hanyang
河间 河間 Héjiān Hejian
河南府 Hénán Fǔ Hennan Provincial Capital
河西 Héxī Hexi
河阴 河陰 Héyīn Heyin
huái Huai River
淮安 Huái'ān Huai'an
淮北 Huáiběi Huaibei
淮南 Huáinán Huainan
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
虎符 Hǔfú Hufu
湖广 湖廣 húguǎng Hubei and Hunan provinces
湖广行省 湖廣行省 húguǎng xíngshěng Huguang province
徽州 Huīzhōu Huizhou dialect
浑河 渾河 húnhé Hun River
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
建元 Jiàn Yuán
 1. Jian Yuan reign
 2. Jian Yuan reign
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江淮 Jiāng Huái Lower Yangtze area / Jiang-Huai area
江南 Jiāngnán
 1. Region South of the Yangtze River
 2. Jiangnan
 3. Jiangnan
江西 Jiāngxī Jiangxi
江西行省 Jiāngxī xíngshěng Jiangxi province
江浙 Jiāngzhè Jiangzhe
江浙行省 Jiāngzhè xíngshěng Jiangzhe province
江州 jiāngzhōu Jiuzhou
甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle
介休 jièxiū Jiexiu
己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year
金宝 金寶 jīnbǎo
 1. Campbell
 2. Kampar
荆门 荊門 Jīngmén Jingmen
静宁 靜寧 jìngníng Jingning
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
集贤 集賢 jíxián Jixian
昆山 崑山 kūnshān Kunshan
Kuò
 1. Kuo River
 2. Huo River
 3. clashing of two currents
耒阳 耒陽 lěiyáng Leiyang
辽东 遼東 Liáodōng Liaodong Peninsula
辽阳 遼陽 Liáoyáng Liaoyang
礼部 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites
临江 臨江 línjiāng Linjiang
临洮 臨洮 Líntáo Lintao County
六月 liùyuè June / the Sixth Month
龙门 龍門 lóngmén
 1. Longmen
 2. Longmen
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
卢沟桥 盧溝橋 Lú Gōu Qiáo Marco Polo Bridge
潞州 Lùzhōu Luzhou
mǎo the Pleiades
蒙古 měnggǔ Mongolia
南阳 南陽 Nányáng Nanyang
宁夏 寧夏 Níngxià Ningxia
宁宗 寧宗 níngzōng Ningzong
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
清河 qīnghé Qinghe
七月 qīyuè July / the Seventh Month
泉州 quánzhōu Quanzhou
任军 任軍 rèn jūn Ren Jun
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
上都 Shàngdū Shangdu / Xanadu / Shangtu / Chandu / Xandu / Kemenfu / Kaipingfu
商州 shāngzhōu Shangzhou
绍兴 紹興 shàoxīng Shaoxing
沙州 shāzhōu Shazhou / Dunhuang
世祖 Shì Zǔ Shi Zu
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
枢密院 樞密院 shūmì yuàn Bureau of Military Affairs
枢密使 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs
四川 Sìchuān Sichuan
四川行省 sìchuān xíngshěng Sichuan province
司农司 司农司 Sīnóngsī
 1. Dasinongsi
 2. Board of Agriculture
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
岁星 歲星 suìxīng Jupiter
宿州 Sùzhōu Suzhou
太白 Tài Bái Taebaek
太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
太微 tàiwēi Taiwei / Grand Subtlety
台中 臺中 Táizhōng Taizhong / Taichung
泰州 Tàizhōu Taizhou
滕州 Téngzhōu Tengzhou
天监 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign
天妃 Tiānfēi Mazu
帖木儿 帖木兒 Tièmù'ér Timur / Tamerlane
通州 Tōngzhōu Tongzhou District
脱脱 脫脫 Tuōtuō Toktoghan / Tuoketuo / Toqto'a / Tuotuo
文殊 Wénshū Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
武安 wǔān Wu'an
武昌 Wǔchāng
 1. Wuchang
 2. Wuchang
武清 Wǔqīng Wuqing
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
襄阳 襄陽 Xiāngyáng
 1. Xiangyang
 2. Xangyang
襄垣县 襄垣縣 xiāngyuánxiàn Xiangyuan
辛亥 xīn hài Xin Hai year
刑部 xíngbù Ministry of Justice
兴和 興和 xīnghé Xinghe
兴化 興化 xīnghuà Xinghua
西宁 西寧 Xīníng Xining
信州 xìnzhōu Xinzhou
西天 Xītiān India / Indian continent
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣徽使 xuānhuīshǐ Commissioner of Court Palace Attendants / Palace Provisions Commisioner
宣慰使 xuānwèishǐ Commissioner for Pacification
轩辕 軒轅 xuānyuán Xuanyuan
盱眙县 盱眙縣 xūchìxiàn Xuyi
xuē
 1. Xue
 2. Xue
徐州 Xúzhōu
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
扬州 揚州 Yángzhōu Yangzhou
也先 yěxiān Esen Taishi
Yi
颍州 潁州 yǐngzhōu Yingzhou
以太 yǐtài Ether-
永昌 Yǒngchāng
 1. Yongchang
 2. Yongchang
榆次 yúcì Yuci
御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary
玉田 yùtián Yutian
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
浙东 浙東 Zhè Dōng Eastern Zhejiang
真定 Zhēndìng Zhending / Zhengding
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
正阳 正陽 zhèngyáng Zhangyang
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
镇江 鎮江 zhènjiāng Zhenjiang
直沽 Zhígū Zhigu
至元 Zhìyuán Zhiyuan
中书省 中書省 Zhōngshūs hěng Central Secretariat
中统 中統 zhōngtǒng Zhongtong
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
庄浪 莊浪 zhuānglàng Zhuanglang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English