Glossary and Vocabulary for The Book of Rites 《禮記》, 《鄉飲酒義》 The Meaning of the Drinking Festivity in the Districts

Contents

  1. Frequencies of Lexical Words
  2. Frequencies of all Words
  3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 19 bīn a guest / a visitor 而以事賓也
2 17 sān three 三揖而後至階
3 15 主人 zhǔrén master / host 主人拜迎賓于庠門之外
4 12 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 聖立而將之以敬曰禮
5 10 to stand 聖立而將之以敬曰禮
6 10 xiāng village / township 鄉飲酒義
7 9 meaning / sense 鄉飲酒義
8 9 zuò to sit 四面之坐
9 9 jiè to introduce / to lie between 介僎象陰陽也
10 9 bài to bow / to pay respect to 主人拜迎賓于庠門之外
11 9 天地 tiān dì heaven and earth / the world 賓主象天地也
12 9 xiàng figure / image / appearance 賓主象天地也
13 8 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 三讓而後升
14 7 zūn to honor / to respect 所以致尊讓也
15 6 飲酒 yǐn jiǔ to consume alchoholic beverages 鄉飲酒義
16 6 zhī to know 民知尊長養老
17 6 yán to speak / to say / said 言是席之正
18 6 yuē to speak / to say 俎豆有數曰聖
19 6 to enter
20 5 younger brother 而後乃能入孝弟
21 5 ān calm / still / quiet / peaceful 成教而後國可安也
22 5 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子之所以相接也
23 5 東方 dōngfāng The East / The Orient 亨狗於東方
24 5 dòu bean / pea 俎豆有數曰聖
25 5 gas / vapour / fumes 天地嚴凝之氣
26 5 zhōng end / finish / conclusion 升歌三終
27 5 to wash / to bathe 拜洗
28 5 shēng to ascend / to go up 三讓而後升
29 4 néng can / able 而後乃能入孝弟
30 4 xiào to be filial 而後乃能入孝弟
31 4 jìng to respect /to honor 尊讓潔敬也者
32 4 shèng divine / holy / sacred / ārya 俎豆有數曰聖
33 4 chóu to toast
34 4 easy / simple 而知王道之易易也
35 4 chūn spring 東方者春
36 4 賓主 bīnzhǔ host and guest 賓主共之也
37 4 zhòng many / numerous 而眾賓自從之
38 4 biàn to distinguish / to recognize 則遠於鬬辨矣
39 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 象月之三日而成魄也
40 3 zhì zhi / a wine vessel 盥洗揚觶
41 3 mín the people / citizen / subjects 則民作敬讓而不爭矣
42 3 zhuàn to collect 介僎象陰陽也
43 3 不爭 bùzhēng widely known / incontestable / undeniable / to not strive for / to not contend for 君子尊讓則不爭
44 3 day of the month / a certain day 象月之三日而成魄也
45 3 之所以 zhī suǒyǐ the reason why 君子之所以相接也
46 3 jié clean 所以致潔也
47 3 cái money / wealth / riches / valuables 此所以貴禮而賤財也
48 3 養老 yǎnglǎo to provide for the elderly 所以明養老也
49 3 jiē stairs / steps 三揖而後至階
50 3 rén a kernel / a pit 此天地之仁氣也
51 3 西北 xīběi northwest 而盛於西北
52 3 a banquet 於席末
53 3 三光 sān guāng the sun, the moon, and the stars 三賓象三光也
54 3 xiàn to offer / to present
55 3 to reach 主人親速賓及介
56 3 至于 zhìyú as for / as to say / speaking of 至于門外
57 3 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 所以致尊讓也
58 3 dōng east 羞出自東房
59 3 chǎn to bear / to reproduce / to give birth 產萬物者聖也
60 3 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 尊有玄酒
61 3 míng bright / brilliant 所以明尊長也
62 3 jié festival / a special day 辭讓之節繁
63 3 尊長 zūnzhǎng one's superior / one's elders and betters 所以明尊長也
64 3 萬物 wànwù all living things 產萬物者聖也
65 3 Germany 接人以德厚者也
66 2 ancient / old / palaeo- 古之學術道者
67 2 liú to flow / to spread / to circulate 知其能和樂而不流也
68 2 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 盥洗揚觶
69 2 cháo to face 朝不廢朝
70 2 cān to take part in / to participate 參之以三光
71 2 to sacrifice to / to worship 祭薦
72 2 shòu to suffer / to be subjected to 拜受
73 2 和樂 hé lè harmonious and happy 知其能和樂而不流也
74 2 song / lyrics 升歌三終
75 2 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 故聖人制之以道
76 2 dōng winter 北方者冬
77 2 shí time / a period of time 愁之以時察
78 2 cáng to hide 中者藏也
79 2 xuán profound / mysterious / subtle 尊有玄酒
80 2 飲食 yǐn shí food and drink 非專為飲食也
81 2 六十 liùshí sixty 六十者坐
82 2 東南 dōngnán southeast 而盛於東南
83 2 chǔn blunt / stupid 春之為言蠢也
84 2 dòu to fight / to struggle / to condemn 則遠於鬬辨矣
85 2 zài in / at 洗之在阼
86 2 ancestor / forefather 祖陽氣之發於東方也
87 2 spirit / soul 象月之三日而成魄也
88 2 西南 xīnán southwest 始於西南
89 2 xiān first 此先禮而後財之義也
90 2 shēn human body / torso 得於身也
91 2 接人 jiē rén to meet a person 賓者接人以義者也
92 2 sòng to deliver / to carry / to give 拜送
93 2 jià vacation 夏之為言假也
94 2 suì to comply with / to follow along 遂出
95 2 王道 wángdào the Way of the King / statecraft / benevolent rule 而知王道之易易也
96 2 lóng grand / intense / prosperous 隆殺之義辨矣
97 2 成教 chéng jiāo adult education 而後成教
98 2 yān Yan 知其能安燕而不亂也
99 2 guó a country / a state / a kingdom 成教而後國可安也
100 2 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 朝不廢朝
101 2 xià summer 南方者夏
102 2 shǐ beginning / start 始於西南
103 2 zuǒ left 祖天地之左海也
104 2 qiū fall / autumn 西方者秋
105 2 màn slow 潔敬則不慢
106 2 to salute / to bow 三揖而後至階
107 2 yuè month 象月之三日而成魄也
108 2 貴賤 guì jiàn the noble and the lowly 貴賤之義別矣
109 2 jiàng to descend / to fall / to drop 不酢而降
110 2 shā to kill / to murder / to slaughter 隆殺之義辨矣
111 2 chéng to fill 而盛於西北
112 2 to help / to assist 而坐介於西南以輔賓
113 2 zhèng upright / straight 言是席之正
114 2 happy / glad / cheerful / joyful 合樂三終
115 2 luàn chaotic / disorderly 知其能安燕而不亂也
116 2 zhuān to monopolize / to take sole possession 非專為飲食也
117 2 guì expensive / costly / valuable 貴其質也
118 2 guān to look at / to watch / to observe 吾觀於鄉
119 2 fáng a room 尊於房戶之間
120 2 gōng an artisan / a craftsman / a worker 工入
121 2 政教 zhèngjiāo government and education 政教之本也
122 2 to join / to combine 合諸鄉射
123 2 日月 rì yuè the sun and moon 僎以象日月
124 2 chóu to worry about 秋之為言愁也
125 2 東北 dōngběi northeast 始於東北
126 2 zhì to create / to make / to manufacture 故聖人制之以道
127 1 hair 祖陽氣之發於東方也
128 1 can / may / permissible 成教而後國可安也
129 1 hòu thick 接人以德厚者也
130 1 chá to examine / to inquire / to inspect 愁之以時察
131 1 八十 bāshí eighty 八十者五豆
132 1 陰陽 yīn yáng Yin and Yang 介僎象陰陽也
133 1 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說屨升坐
134 1 五十 wǔshí fifty 五十者立侍
135 1 少長 shǎozhǎng young and old 少長以齒
136 1 迎賓 yíngbīn to welcome a guest / to entertain a customer 主人拜迎賓于庠門之外
137 1 jué ancient bronze wine holder 修爵無數
138 1 affairs / business / matter / activity 是故聖人務焉
139 1 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 合諸鄉射
140 1 教民 jiāomín adherent to a religion / convert 教民不忘本也
141 1 bèi not facing 右義偝藏也
142 1 shì matter / thing / item 而以事賓也
143 1 hǎi the sea / a sea / the ocean 祖天地之左海也
144 1 所謂 suǒwèi so-called 君子之所謂孝者
145 1 soil / ground / land 立主以象地
146 1 之上 zhīshàng above 言是席之上
147 1 西 The West 致實於西階上
148 1 尊嚴 zūnyán dignity / sanctity / honor 此天地之尊嚴氣也
149 1 xiū to be ashamed 羞出自東房
150 1 yǐn to drink 立飲
151 1 sandals 說屨升坐
152 1 自潔 zìjié to cleanse oneself / to sanctify oneself / self-cleaning (spark plug, oven etc) 主人之所以自潔
153 1 one 一人揚觶
154 1 jiē to join 仁義接
155 1 五行 wǔ xíng five elements 此五行者
156 1 fán complicated / complex 辭讓之節繁
157 1 dào way / road / path 故聖人制之以道
158 1 西方 xīfāng the West 西方者秋
159 1 gào to tell / to say / said / told 工告樂備
160 1 聽政 tīngzhèng to govern 以聽政役
161 1 zuò the steps leading to the eastern door 洗之在阼
162 1 zhì matter / material / substance 貴其質也
163 1 體長 tǐzhǎng body length 禮以體長幼曰德
164 1 免於 miǎnyú to be saved from / to be spared 斯君子之所以免於人禍也
165 1 zhōng middle 中者藏也
166 1 暴亂 bàoluàn riot / rebellion / revolt 不鬬辨則無暴亂之禍矣
167 1 a chopping board or block 俎豆有數曰聖
168 1 vinegar 不酢而降
169 1 鄉人 xiāngrén villager / fellow villager 鄉人
170 1 介於 jièyú between / intermediate / to lie between 而坐介於西南以輔賓
171 1 出自 chūzì to originate from 羞出自東房
172 1 安國 Ān Guó Parthia 足以正身安國矣
173 1 建國 jiànguó to found a country / nation-building / the foundation of PRC by Mao Zedong in 1949 建國必立三卿
174 1 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 足以正身安國矣
175 1 nán south 賓必南鄉
176 1 學術 xuéshù learning / science / academia 古之學術道者
177 1 之外 zhīwài outside / excluding 主人拜迎賓于庠門之外
178 1 four 七十者四豆
179 1 qīng minister / high officer 建國必立三卿
180 1 tiān day 立賓以象天
181 1 yòu right / right-hand 右義偝藏也
182 1 shěng province 及介省矣
183 1 shì to attend on 五十者立侍
184 1 辭讓 círàng to comply / to politely yield 辭讓之節繁
185 1 七十 qīshí seventy / 70 七十者四豆
186 1 hēng smoothly progressing / no trouble 亨狗於東方
187 1 huò a misfortune / a calamity / a disaster 不鬬辨則無暴亂之禍矣
188 1 mén door / gate / doorway / gateway 主人拜迎賓于庠門之外
189 1 東鄉 Dōngxiāng Dongxiang people / Sarta 介必東鄉
190 1 róng glory / honor 洗當東榮
191 1 xiū to decorate / to embellish 修爵無數
192 1 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 守義者也
193 1 敬禮 jìnglǐ namo / to pay respect to / to take refuge 敬禮也
194 1 residence / dwelling 主人必居東方
195 1 speed 主人親速賓及介
196 1 xiáng a school / a country school 主人拜迎賓于庠門之外
197 1 九十 jiǔshí ninety 九十者六豆
198 1 bèi to prepare / get ready 工告樂備
199 1 fertile / rich 終於沃洗者焉
200 1 無數 wúshù countless / innumerable 修爵無數
201 1 行禮 xínglǐ to salute / to greet 為行禮也
202 1 to die 卒觶
203 1 zuò to do 則民作敬讓而不爭矣
204 1 之間 zhījiān between / among 尊於房戶之間
205 1 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 養之
206 1 yuǎn far / distant 則遠於鬬辨矣
207 1 人禍 rénhuò a human disaster 斯君子之所以免於人禍也
208 1 正身 zhèngshēn in person 足以正身安國矣
209 1 qīn relatives 主人親速賓及介
210 1 jiàn to recommend / to elect 祭薦
211 1 liù six 九十者六豆
212 1 道者 dàozhě a devotee / a practioner / a follower / a monk 古之學術道者
213 1 有事 yǒushì to be occupied with something / to have something on one's mind / there is something the matter 賓主有事
214 1 cháng to taste 嘗禮也
215 1 níng to coagulate / to congeal 天地嚴凝之氣
216 1 仁義 rén yì benevolence and righteousness 仁義接
217 1 陽氣 yángqì sunlight strking the atmosphere 祖陽氣之發於東方也
218 1 相接 xiāng jiē to merge with / to join with / to interlock 君子之所以相接也
219 1 盥洗 guànxǐ washing facilities / handbasin 盥洗揚觶
220 1 to sip; (Cant.) aspect marker of excessive extent 嚌肺
221 1 shàng top / a high position 致實於西階上
222 1 jiāo to teach / to educate / to instruct 教之鄉飲酒之禮
223 1 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 是以天子之立也
224 1 致敬 to zhìjìng to salute / to greet 所以致敬也
225 1 四面 sìmiàn all sides 四面之坐
226 1 jiā house / home / residence 非家至而日見之也
227 1 溫厚 wēnhòu good-natured / warm and generous / gentle 天地溫厚之氣
228 1 five 八十者五豆
229 1 wén writing / text 節文終遂焉
230 1 gǒu dog 亨狗於東方
231 1 北方 běi fāng The North 北方者冬
232 1 yán stern / serious / strict / severe / austere 天地嚴凝之氣
233 1 shì a gentleman / a knight
234 1 義氣 yìqì manifesting morality of spirit / spirit of loyalty and self-sacrifice / code of brotherhood 此天地之義氣也
235 1 天下 tiānxià China 彼國安而天下安
236 1 門外 ménwài outside the door 至于門外
237 1 jīng to go through / to experience 經之以天地
238 1 盛德 chéngdé splendid virtue / majestic moral character / great kindness 此天地之盛德氣也
239 1 言中 yánzhōng to have one's words prove to be prophetic 冬之言中也
240 1 xíng to walk / to move 而孝弟之行立矣
241 1 shí real / true 致實於西階上
242 1 jiàn mean / low / base 此所以貴禮而賤財也
243 1 big / great / huge / large / major 禮之大參也
244 1 rén person / people / a human being 一人揚觶
245 1 chǐ tooth / teeth 少長以齒
246 1 shè to set up / to establish 設介
247 1 end / final stage / latter part 於席末
248 1 cuì to taste / to sip 啐酒
249 1 四時 sì shí the four seasons 象四時也
250 1 jiàn to see 非家至而日見之也
251 1 to record 紀之以日月
252 1 to take charge of / to manage / to administer 乃立司正焉
253 1 祭酒 jìjiǔ to offer a libation 祭酒
254 1 fèi lung 嚌肺
255 1 service 以聽政役
256 1 zào to make / to build / to manufacture 主人者造之
257 1 shēng a small gourd-shaped musical instrument 笙入三終
258 1 evening / night 莫不廢夕
259 1 shǔ to count 俎豆有數曰聖
260 1 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子曰
261 1 南方 Nánfāng the South 南方者夏
262 1 忘本 wàngběn to forget one's roots 教民不忘本也
263 1 zhǔ owner 立主以象地
264 1 yòu immature / young 禮以體長幼曰德
265 1 shuǐ water 其水在洗東
266 1 三月 sānyuè March / the Third Month 三月則成時

Frequencies of all Words

Top 312

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 62 also / too 所以致尊讓也
2 55 zhī him / her / them / that 鄉飲酒之義
3 29 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 尊讓潔敬也者
4 23 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而以事賓也
5 20 so as to / in order to 故聖人制之以道
6 19 bīn a guest / a visitor 而以事賓也
7 17 sān three 三揖而後至階
8 17 in / at 則遠於鬬辨矣
9 15 主人 zhǔrén master / host 主人拜迎賓于庠門之外
10 12 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 聖立而將之以敬曰禮
11 10 not / no 潔敬則不慢
12 10 to stand 聖立而將之以敬曰禮
13 10 xiāng village / township 鄉飲酒義
14 9 meaning / sense 鄉飲酒義
15 9 zuò to sit 四面之坐
16 9 jiè to introduce / to lie between 介僎象陰陽也
17 9 bài to bow / to pay respect to 主人拜迎賓于庠門之外
18 9 天地 tiān dì heaven and earth / the world 賓主象天地也
19 9 xiàng figure / image / appearance 賓主象天地也
20 9 final particle 則遠於鬬辨矣
21 8 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 三讓而後升
22 7 zūn to honor / to respect 所以致尊讓也
23 7 wèi for / to 非專為飲食也
24 7 而後 érhòu after that / then 三揖而後至階
25 7 this / these 此天地之尊嚴氣也
26 7 otherwise / but / however 君子尊讓則不爭
27 6 飲酒 yǐn jiǔ to consume alchoholic beverages 鄉飲酒義
28 6 zhī to know 民知尊長養老
29 6 yán to speak / to say / said 言是席之正
30 6 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以致尊讓也
31 6 yuē to speak / to say 俎豆有數曰聖
32 6 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故聖人制之以道
33 6 to enter
34 5 his / hers / its / theirs 貴其質也
35 5 younger brother 而後乃能入孝弟
36 5 ān calm / still / quiet / peaceful 成教而後國可安也
37 5 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子之所以相接也
38 5 東方 dōngfāng The East / The Orient 亨狗於東方
39 5 dòu bean / pea 俎豆有數曰聖
40 5 gas / vapour / fumes 天地嚴凝之氣
41 5 zhōng end / finish / conclusion 升歌三終
42 5 to wash / to bathe 拜洗
43 5 shēng to ascend / to go up 三讓而後升
44 4 néng can / able 而後乃能入孝弟
45 4 xiào to be filial 而後乃能入孝弟
46 4 jìng to respect /to honor 尊讓潔敬也者
47 4 shèng divine / holy / sacred / ārya 俎豆有數曰聖
48 4 chóu to toast
49 4 easy / simple 而知王道之易易也
50 4 chūn spring 東方者春
51 4 賓主 bīnzhǔ host and guest 賓主共之也
52 4 zhì to / until 三揖而後至階
53 4 zhòng many / numerous 而眾賓自從之
54 4 biàn to distinguish / to recognize 則遠於鬬辨矣
55 4 certainly / must / will / necessarily 賓必南鄉
56 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 象月之三日而成魄也
57 4 yān where / how 是故聖人務焉
58 4 yǒu is / are / to exist 尊有玄酒
59 3 zhì zhi / a wine vessel 盥洗揚觶
60 3 mín the people / citizen / subjects 則民作敬讓而不爭矣
61 3 zhuàn to collect 介僎象陰陽也
62 3 不爭 bùzhēng widely known / incontestable / undeniable / to not strive for / to not contend for 君子尊讓則不爭
63 3 day of the month / a certain day 象月之三日而成魄也
64 3 之所以 zhī suǒyǐ the reason why 君子之所以相接也
65 3 jié clean 所以致潔也
66 3 cái money / wealth / riches / valuables 此所以貴禮而賤財也
67 3 養老 yǎnglǎo to provide for the elderly 所以明養老也
68 3 jiē stairs / steps 三揖而後至階
69 3 rén a kernel / a pit 此天地之仁氣也
70 3 西北 xīběi northwest 而盛於西北
71 3 a banquet 於席末
72 3 fēi not / non- / un- 非專為飲食也
73 3 三光 sān guāng the sun, the moon, and the stars 三賓象三光也
74 3 xiàn to offer / to present
75 3 to reach 主人親速賓及介
76 3 至于 zhìyú as for / as to say / speaking of 至于門外
77 3 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 所以致尊讓也
78 3 dōng east 羞出自東房
79 3 chǎn to bear / to reproduce / to give birth 產萬物者聖也
80 3 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 尊有玄酒
81 3 míng bright / brilliant 所以明尊長也
82 3 jié festival / a special day 辭讓之節繁
83 3 chū to go out / to leave 出尊長養老
84 3 尊長 zūnzhǎng one's superior / one's elders and betters 所以明尊長也
85 3 zhǎng director / chief / head / elder 知其能弟長而無遺矣
86 3 萬物 wànwù all living things 產萬物者聖也
87 3 Germany 接人以德厚者也
88 2 ancient / old / palaeo- 古之學術道者
89 2 liú to flow / to spread / to circulate 知其能和樂而不流也
90 2 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 盥洗揚觶
91 2 cháo to face 朝不廢朝
92 2 cān to take part in / to participate 參之以三光
93 2 to sacrifice to / to worship 祭薦
94 2 shòu to suffer / to be subjected to 拜受
95 2 běn measure word for books 政教之本也
96 2 和樂 hé lè harmonious and happy 知其能和樂而不流也
97 2 song / lyrics 升歌三終
98 2 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 故聖人制之以道
99 2 dōng winter 北方者冬
100 2 shí time / a period of time 愁之以時察
101 2 cáng to hide 中者藏也
102 2 xuán profound / mysterious / subtle 尊有玄酒
103 2 jiāng will / shall (future tense) 聖立而將之以敬曰禮
104 2 飲食 yǐn shí food and drink 非專為飲食也
105 2 六十 liùshí sixty 六十者坐
106 2 東南 dōngnán southeast 而盛於東南
107 2 chǔn blunt / stupid 春之為言蠢也
108 2 dòu to fight / to struggle / to condemn 則遠於鬬辨矣
109 2 zài in / at 洗之在阼
110 2 ancestor / forefather 祖陽氣之發於東方也
111 2 spirit / soul 象月之三日而成魄也
112 2 西南 xīnán southwest 始於西南
113 2 xiān first 此先禮而後財之義也
114 2 shēn human body / torso 得於身也
115 2 接人 jiē rén to meet a person 賓者接人以義者也
116 2 sòng to deliver / to carry / to give 拜送
117 2 de potential marker 得於身也
118 2 jià vacation 夏之為言假也
119 2 suì to comply with / to follow along 遂出
120 2 王道 wángdào the Way of the King / statecraft / benevolent rule 而知王道之易易也
121 2 shì is / are / am / to be 言是席之正
122 2 lóng grand / intense / prosperous 隆殺之義辨矣
123 2 gòng together 賓主共之也
124 2 成教 chéng jiāo adult education 而後成教
125 2 yān Yan 知其能安燕而不亂也
126 2 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 而後乃能入孝弟
127 2 guó a country / a state / a kingdom 成教而後國可安也
128 2 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 朝不廢朝
129 2 xià summer 南方者夏
130 2 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以天子之立也
131 2 shǐ beginning / start 始於西南
132 2 zuǒ left 祖天地之左海也
133 2 qiū fall / autumn 西方者秋
134 2 màn slow 潔敬則不慢
135 2 to salute / to bow 三揖而後至階
136 2 yuè month 象月之三日而成魄也
137 2 貴賤 guì jiàn the noble and the lowly 貴賤之義別矣
138 2 jiàng to descend / to fall / to drop 不酢而降
139 2 shā to kill / to murder / to slaughter 隆殺之義辨矣
140 2 chéng to fill 而盛於西北
141 2 to help / to assist 而坐介於西南以輔賓
142 2 zhèng upright / straight 言是席之正
143 2 happy / glad / cheerful / joyful 合樂三終
144 2 luàn chaotic / disorderly 知其能安燕而不亂也
145 2 I 吾觀於鄉
146 2 zhuān to monopolize / to take sole possession 非專為飲食也
147 2 guì expensive / costly / valuable 貴其質也
148 2 guān to look at / to watch / to observe 吾觀於鄉
149 2 fáng a room 尊於房戶之間
150 2 gōng an artisan / a craftsman / a worker 工入
151 2 政教 zhèngjiāo government and education 政教之本也
152 2 to join / to combine 合諸鄉射
153 2 日月 rì yuè the sun and moon 僎以象日月
154 2 chóu to worry about 秋之為言愁也
155 2 東北 dōngběi northeast 始於東北
156 2 無遺 wúyí completely / fully / without omission 知其能弟長而無遺矣
157 2 zhì to create / to make / to manufacture 故聖人制之以道
158 1 hair 祖陽氣之發於東方也
159 1 can / may / permissible 成教而後國可安也
160 1 hòu thick 接人以德厚者也
161 1 chá to examine / to inquire / to inspect 愁之以時察
162 1 八十 bāshí eighty 八十者五豆
163 1 陰陽 yīn yáng Yin and Yang 介僎象陰陽也
164 1 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說屨升坐
165 1 五十 wǔshí fifty 五十者立侍
166 1 少長 shǎozhǎng young and old 少長以齒
167 1 迎賓 yíngbīn to welcome a guest / to entertain a customer 主人拜迎賓于庠門之外
168 1 莫不 mò bù none doesn't / there is none who isn't 莫不廢夕
169 1 jué ancient bronze wine holder 修爵無數
170 1 affairs / business / matter / activity 是故聖人務焉
171 1 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 合諸鄉射
172 1 教民 jiāomín adherent to a religion / convert 教民不忘本也
173 1 bèi not facing 右義偝藏也
174 1 shì matter / thing / item 而以事賓也
175 1 hǎi the sea / a sea / the ocean 祖天地之左海也
176 1 所謂 suǒwèi so-called 君子之所謂孝者
177 1 naturally / of course / certainly 而眾賓自入
178 1 soil / ground / land 立主以象地
179 1 之上 zhīshàng above 言是席之上
180 1 西 The West 致實於西階上
181 1 尊嚴 zūnyán dignity / sanctity / honor 此天地之尊嚴氣也
182 1 xiū to be ashamed 羞出自東房
183 1 yǐn to drink 立飲
184 1 sandals 說屨升坐
185 1 自潔 zìjié to cleanse oneself / to sanctify oneself / self-cleaning (spark plug, oven etc) 主人之所以自潔
186 1 one 一人揚觶
187 1 jiē to join 仁義接
188 1 五行 wǔ xíng five elements 此五行者
189 1 fán complicated / complex 辭讓之節繁
190 1 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 間歌三終
191 1 dào way / road / path 故聖人制之以道
192 1 西方 xīfāng the West 西方者秋
193 1 自從 zìcóng since (a time) / ever since 而眾賓自從之
194 1 gào to tell / to say / said / told 工告樂備
195 1 聽政 tīngzhèng to govern 以聽政役
196 1 that / those 彼國安而天下安
197 1 zuò the steps leading to the eastern door 洗之在阼
198 1 zhì matter / material / substance 貴其質也
199 1 no 不鬬辨則無暴亂之禍矣
200 1 體長 tǐzhǎng body length 禮以體長幼曰德
201 1 免於 miǎnyú to be saved from / to be spared 斯君子之所以免於人禍也
202 1 zhōng middle 中者藏也
203 1 already / since 拜既
204 1 暴亂 bàoluàn riot / rebellion / revolt 不鬬辨則無暴亂之禍矣
205 1 a chopping board or block 俎豆有數曰聖
206 1 vinegar 不酢而降
207 1 鄉人 xiāngrén villager / fellow villager 鄉人
208 1 介於 jièyú between / intermediate / to lie between 而坐介於西南以輔賓
209 1 出自 chūzì to originate from 羞出自東房
210 1 安國 Ān Guó Parthia 足以正身安國矣
211 1 建國 jiànguó to found a country / nation-building / the foundation of PRC by Mao Zedong in 1949 建國必立三卿
212 1 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 足以正身安國矣
213 1 nán south 賓必南鄉
214 1 學術 xuéshù learning / science / academia 古之學術道者
215 1 之外 zhīwài outside / excluding 主人拜迎賓于庠門之外
216 1 four 七十者四豆
217 1 qīng minister / high officer 建國必立三卿
218 1 tiān day 立賓以象天
219 1 終於 zhōngyú at last / in the end / finally / eventually 終於沃洗者焉
220 1 yòu right / right-hand 右義偝藏也
221 1 shěng province 及介省矣
222 1 shì to attend on 五十者立侍
223 1 辭讓 círàng to comply / to politely yield 辭讓之節繁
224 1 七十 qīshí seventy / 70 七十者四豆
225 1 hēng smoothly progressing / no trouble 亨狗於東方
226 1 huò a misfortune / a calamity / a disaster 不鬬辨則無暴亂之禍矣
227 1 mén door / gate / doorway / gateway 主人拜迎賓于庠門之外
228 1 東鄉 Dōngxiāng Dongxiang people / Sarta 介必東鄉
229 1 róng glory / honor 洗當東榮
230 1 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故聖人務焉
231 1 xiū to decorate / to embellish 修爵無數
232 1 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 守義者也
233 1 敬禮 jìnglǐ namo / to pay respect to / to take refuge 敬禮也
234 1 residence / dwelling 主人必居東方
235 1 speed 主人親速賓及介
236 1 xiáng a school / a country school 主人拜迎賓于庠門之外
237 1 九十 jiǔshí ninety 九十者六豆
238 1 bèi to prepare / get ready 工告樂備
239 1 fertile / rich 終於沃洗者焉
240 1 無數 wúshù countless / innumerable 修爵無數
241 1 行禮 xínglǐ to salute / to greet 為行禮也
242 1 to die 卒觶
243 1 zuò to do 則民作敬讓而不爭矣
244 1 之間 zhījiān between / among 尊於房戶之間
245 1 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 養之
246 1 yuǎn far / distant 則遠於鬬辨矣
247 1 人禍 rénhuò a human disaster 斯君子之所以免於人禍也
248 1 正身 zhèngshēn in person 足以正身安國矣
249 1 qīn relatives 主人親速賓及介
250 1 jiàn to recommend / to elect 祭薦
251 1 liù six 九十者六豆
252 1 道者 dàozhě a devotee / a practioner / a follower / a monk 古之學術道者
253 1 有事 yǒushì to be occupied with something / to have something on one's mind / there is something the matter 賓主有事
254 1 cháng to taste 嘗禮也
255 1 níng to coagulate / to congeal 天地嚴凝之氣
256 1 仁義 rén yì benevolence and righteousness 仁義接
257 1 陽氣 yángqì sunlight strking the atmosphere 祖陽氣之發於東方也
258 1 相接 xiāng jiē to merge with / to join with / to interlock 君子之所以相接也
259 1 this 斯君子之所以免於人禍也
260 1 盥洗 guànxǐ washing facilities / handbasin 盥洗揚觶
261 1 to sip; (Cant.) aspect marker of excessive extent 嚌肺
262 1 shàng top / a high position 致實於西階上
263 1 jiāo to teach / to educate / to instruct 教之鄉飲酒之禮
264 1 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 是以天子之立也
265 1 致敬 to zhìjìng to salute / to greet 所以致敬也
266 1 四面 sìmiàn all sides 四面之坐
267 1 jiā house / home / residence 非家至而日見之也
268 1 溫厚 wēnhòu good-natured / warm and generous / gentle 天地溫厚之氣
269 1 five 八十者五豆
270 1 wén writing / text 節文終遂焉
271 1 gǒu dog 亨狗於東方
272 1 北方 běi fāng The North 北方者冬
273 1 yán stern / serious / strict / severe / austere 天地嚴凝之氣
274 1 dāng to be / to act as / to serve as 洗當東榮
275 1 shì a gentleman / a knight
276 1 義氣 yìqì manifesting morality of spirit / spirit of loyalty and self-sacrifice / code of brotherhood 此天地之義氣也
277 1 天下 tiānxià China 彼國安而天下安
278 1 門外 ménwài outside the door 至于門外
279 1 jīng to go through / to experience 經之以天地
280 1 盛德 chéngdé splendid virtue / majestic moral character / great kindness 此天地之盛德氣也
281 1 a measure word for companies, households, door, families, etc 尊於房戶之間
282 1 言中 yánzhōng to have one's words prove to be prophetic 冬之言中也
283 1 xíng to walk / to move 而孝弟之行立矣
284 1 shí real / true 致實於西階上
285 1 jiàn mean / low / base 此所以貴禮而賤財也
286 1 big / great / huge / large / major 禮之大參也
287 1 in / at 主人拜迎賓于庠門之外
288 1 zhū all / many / various 合諸鄉射
289 1 bié do not / must not 貴賤之義別矣
290 1 rén person / people / a human being 一人揚觶
291 1 chǐ tooth / teeth 少長以齒
292 1 shè to set up / to establish 設介
293 1 end / final stage / latter part 於席末
294 1 cuì to taste / to sip 啐酒
295 1 四時 sì shí the four seasons 象四時也
296 1 jiàn to see 非家至而日見之也
297 1 to record 紀之以日月
298 1 to take charge of / to manage / to administer 乃立司正焉
299 1 祭酒 jìjiǔ to offer a libation 祭酒
300 1 fèi lung 嚌肺
301 1 service 以聽政役
302 1 zào to make / to build / to manufacture 主人者造之
303 1 shēng a small gourd-shaped musical instrument 笙入三終
304 1 evening / night 莫不廢夕
305 1 shǔ to count 俎豆有數曰聖
306 1 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子曰
307 1 南方 Nánfāng the South 南方者夏
308 1 忘本 wàngběn to forget one's roots 教民不忘本也
309 1 zhǔ owner 立主以象地
310 1 yòu immature / young 禮以體長幼曰德
311 1 shuǐ water 其水在洗東
312 1 三月 sānyuè March / the Third Month 三月則成時

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安国 安國 Ān Guó
  1. Parthia
  2. Anguo
北方 běi fāng The North
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
东乡 東鄉 Dōngxiāng Dongxiang people / Sarta
孔子 Kǒngzi Confucius

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English