Glossary and Vocabulary for Romance of the Three Kingdoms 三國演義, 第三回 Chapter 3

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 90 yuē to speak / to say 且說曹操當日對何進曰
2 39 zhuó profound / brilliant / lofty 卓婿謀士李儒曰
3 28 jìn to enter 且說曹操當日對何進曰
4 27 cotton cloth / textiles / linen 名布
5 26 jiàn to see 此小兒之見也
6 25 wáng Wang 侯覽將太后及太子並陳留王劫去內省
7 24 to pay respects 餽金珠李肅說呂布
8 19 one 但付一獄吏足矣
9 17 desire 若欲治罪
10 17 to enter 臣敢鳴鐘鼓入洛陽
11 17 rén person / people / a human being 進使人迎董卓於澠池
12 17 supreme ruler / emperor 帝與陳留王未知虛實
13 17 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 侯覽將太后及太子並陳留王劫去內省
14 17 chén Chen 侯覽將太后及太子並陳留王劫去內省
15 17 horse 點起軍馬
16 17 dīng Ding 議溫明董卓叱丁原
17 16 lái to come 不如止之勿來
18 16 董卓 dǒngzhuó Dong Zhuo 議溫明董卓叱丁原
19 15 yuán source / origin 議溫明董卓叱丁原
20 14 Li 餽金珠李肅說呂布
21 14 袁紹 yuánshào Yuan Shao 袁紹曰
22 14 to go 星夜往各鎮去
23 12 xiān first 先為破黃巾無功
24 12 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 皆由黃門常侍張讓等侮慢天常之故
25 12 xíng to walk / to move 陸續便行
26 12 gōng a palace 乃先伏刀斧手五十人於長樂宮嘉德門內
27 11 太后 Tài Hòu Empress Dowager 入告何太后曰
28 11 yán to speak / to say / said 汝言我等甚濁
29 11 a scholar 卓婿謀士李儒曰
30 11 bīng soldier / troops 何必紛紛召外兵乎
31 11 jīn today / modern / present / current / this / now 今雖奉詔
32 10 呂布 lǚbù Lü Bu 餽金珠李肅說呂布
33 10 shā to kill / to murder / to slaughter 讓等既殺何進
34 10 shàng top / a high position 何不差人上表
35 10 jiàn sword / dagger / saber 紹與操帶劍護送何進至長樂宮前
36 10 guī jade pointed at the top 段圭迎出
37 10 qián front 卻說前將軍斄鄉侯西涼刺史董卓
38 10 big / great / huge / large / major 乃於宮門外大叫曰
39 10 can / may / permissible 大事可圖
40 10 děng et cetera / and so on 樊稠等提兵望洛陽進發
41 9 yǐn to lead / to guide 我等引甲士護從
42 8 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 切不可去
43 8 gōng public/ common / state-owned 公必欲去
44 8 suì to comply with / to follow along 遂任顯官
45 8 zhí a plant / trees 盧植亦諫曰
46 8 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 餽金珠李肅說呂布
47 8 jūn army / military 點起軍馬
48 7 zài in / at 只在帝前飛轉
49 7 móu to plan 不足謀大事
50 7 to stand 立於閣下
51 7 將軍 jiāngjūn a general 卻說前將軍斄鄉侯西涼刺史董卓
52 7 gòng a tribute / a gift 當前何南中部掾吏閔貢
53 7 wèn to ask 問天子何在
54 7 十常侍 shí cháng shì Ten Attendants / Ten Eunuchs 因賄賂十常侍幸免
55 7 qǐng to ask / to inquire 請除讓等
56 7 gǎn bold / brave 臣敢鳴鐘鼓入洛陽
57 7 dài to carry / to bring 自己卻帶李傕
58 7 廢立 fèilì depose and establish 已懷廢立之意
59 7 天下 tiānxià China 亂天下者
60 7 zhuāng a village 草堆前面是一所莊院
61 7 guān an office 遂任顯官
62 6 dào to arrive 張讓等知外兵到
63 6 bào newspaper 人報丁原引軍城外搦戰
64 6 曹操 cáo cāo Cao Cao 且說曹操當日對何進曰
65 6 賢弟 xiándì worthy little brother 賢弟別來無恙
66 6 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 我等薦之天子
67 6 luàn chaotic / disorderly 亂天下者
68 6 xiōng elder brother 何苗同謀害兄
69 6 shì matter / thing / item 事必宣露
70 6 cǎo grass / straw / herbs 伏於河邊亂草之內
71 6 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 百官失色
72 6 tiān day 皆由黃門常侍張讓等侮慢天常之故
73 6 zǒu to walk / to go / to move 從後道走北宮
74 6 zhōng middle 太后從窗中跳出
75 6 hòu after / later 後又結託朝貴
76 5 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 卻說前將軍斄鄉侯西涼刺史董卓
77 5 lìng to make / to cause to be / to lead 紹復令軍士分頭來殺十常侍家屬
78 5 to conceal / to hide / to ambush 乃先伏刀斧手五十人於長樂宮嘉德門內
79 5 不從 bùcóng not following / not joining 如其不從
80 5 wǎng to go (in a direction) 星夜往各鎮去
81 5 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 酒行數巡
82 5 chì red / scarlet 赤兔
83 5 主公 zhǔgōng Your Highness / Your Majesty 主公且須避之
84 5 zhǎn to cut / to chop / to sever 曹操斬關入內
85 5 guān to look at / to watch / to observe 吾觀呂布非常人也
86 5 宮中 gōngzhōng within the palace 難免宮中受劍鋒
87 5 dǒng Dong 董后何罪
88 5 shǔ to count 漢室傾危天數終
89 5 門外 ménwài outside the door 引兵布列青瑣門外
90 5 mén door / gate / doorway / gateway 乃先伏刀斧手五十人於長樂宮嘉德門內
91 5 wàng to gaze / to look towards 樊稠等提兵望洛陽進發
92 5 tīng to listen 進不聽
93 5 首級 shǒují severed head 讓等將何進首級從牆上擲出
94 5 xuān to declare / to announce 事必宣露
95 5 Lu 盧植亦諫曰
96 5 chén minister / statesman / official 臣聞揚湯止沸
97 5 大喜 dàxǐ exultation 是時得詔大喜
98 5 jiàn to remonstrate / to admonish 侍御史鄭泰諫曰
99 5 gōng merit 先為破黃巾無功
100 5 resolute / decisive / firm / persistent 臣先朝司徒崔烈之弟崔毅也
101 5 yuán garden / orchard 來日於溫明園中
102 5 zhǐ to stop / to halt 臣聞揚湯止沸
103 5 cuī Cui 臣先朝司徒崔烈之弟崔毅也
104 5 to cry out / to shout 植大呼曰
105 5 jīn gold 餽金珠李肅說呂布
106 4 使 shǐ to make / to cause 使至於此
107 4 zhī to know 植素知董卓為人
108 4 tiger 乃虎賁中郎李肅也
109 4 伊尹 yīyǐn Yi Yin 伊尹放之於桐宮
110 4 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 今大將軍矯詔召外兵至京師
111 4 厲聲 lìshēng stern voice 讓厲聲責進曰
112 4 rabbit / hare 赤兔
113 4 zhào an imperial decree 是時得詔大喜
114 4 wèi a military officer / lieutenant 左軍校尉淳于瓊
115 4 younger brother 命袁紹之弟袁術領之
116 4 duī a pile / a mass / a heap / a stack 山岡邊見一草堆
117 4 便 biàn convenient / handy / easy 陸續便行
118 4 xìn to believe / to trust 後軍校尉鮑信
119 4 大臣 dàchén chancellor / minister 出示大臣
120 4 wài outside 何必紛紛召外兵乎
121 4 shí time / a point or period of time 是時得詔大喜
122 4 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 遂投河而死
123 4 軍校 jūnxiào military school / military academy 左軍校尉淳于瓊
124 4 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷將治其罪
125 4 shào to continue / to carry on 紹曰
126 4 Germany 孟德亦懷私意耶
127 4 fèng to offer / to present 無威儀不可以奉宗廟社稷
128 4 jié take by force / to coerce 侯覽將太后及太子並陳留王劫去內省
129 4 to die 臣等只就娘娘前請死
130 4 hóu marquis / lord 卻說前將軍斄鄉侯西涼刺史董卓
131 4 miáo a seedling 見何苗亦提劍出
132 4 liǎng two 將何進砍為兩段
133 4 大驚 dàjīng with great alarm 進大驚
134 4 day of the month / a certain day 昌邑王登位方二十七日
135 4 yǔn to grant / to allow / to consent 司徒王允
136 4 左右 zuǒyòu approximately 左右圍住
137 4 建陽 jiànyáng Jianyang 隨丁建陽出到陣前
138 4 road / path / way 欲尋出路
139 4 tíng a courtyard 一入禁庭
140 4 wén to hear 竊聞天下所以亂逆不止者
141 4 to instruct / to expound / to explain 望娘娘宣大將軍入宮諭止之
142 4 shēng to be born / to give birth 必生禍患
143 4 to criticize 議溫明董卓叱丁原
144 4 extra / surplus / remainder 餘人不許輒入
145 4 中郎將 zhōnglángjiāng palace general 使其婿中郎將牛輔
146 3 to carry 樊稠等提兵望洛陽進發
147 3 zhí straight 何進昂然直入
148 3 shì to look at / to see 慌忙往視
149 3 不敢 bùgǎn to not dare 不敢高聲
150 3 人馬 rén mǎ men and horses 人馬趕至
151 3 dào way / road / path 從後道走北宮
152 3 ěr ear 某說今日丁刺史耳
153 3 mìng life 進乃暗差使命齎密詔
154 3 inside / interior 不到三里
155 3 zuǒ left 左軍校尉淳于瓊
156 3 míng bright / brilliant 議溫明董卓叱丁原
157 3 guāng light 見莊後草堆上紅光沖天
158 3 zhào to call together / to summon / to convene 何必紛紛召外兵乎
159 3 莊主 zhuāngzhǔ property manager in a temple 莊主是夜夢兩紅日墜於莊後
160 3 kǎn to hack / to chop / to cut / to fell 將何進砍為兩段
161 3 廢帝 fèidì deposed emperor 吾欲廢帝立陳留王
162 3 閹官 yānguān a eunuch 閹官謀殺大臣
163 3 suí to follow 遂隨螢火而行
164 3 gǎn to catch up / to pursue / to follow 郭勝四個被趕至翠花樓前
165 3 hurried / worried 進慌急
166 3 dìng to decide 四面圍定
167 3 chì to scold / shout at / to hoot at 議溫明董卓叱丁原
168 3 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 盧植皆棄官而去
169 3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 中間多有暗昧
170 3 zhū pearl 餽金珠李肅說呂布
171 3 向前 xiàng qián forward / onward 陳留王勒馬向前
172 3 千里 qiān lǐ thousand li / long distance 日行千里
173 3 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如去薪
174 3 jiǔ old 袁紹久不見進出
175 3 bài to bow / to pay respect to 拜於道左
176 3 biǎo clock / a wrist watch 何不差人上表
177 3 zhū to execute / to put to death / to condemn 欲盡誅之
178 3 jié to bond / to tie / to bind 後又結託朝貴
179 3 下馬 xiàmǎ to dismount from a horse / (fig.) to abandon (a project) 何不下馬
180 3 night 星夜往各鎮去
181 3 大事 dàshì a major event 大事可圖
182 3 to pull up / to pull out / to select / to promote 拔劍向前欲殺植
183 3 bēn energetic 乃虎賁中郎李肅也
184 3 precious 玉帶一條
185 3 qiān one thousand 忽有流螢千百成群
186 3 bào abalone 後軍校尉鮑信
187 3 袁術 Yuánshù Yuan Shu 命袁紹之弟袁術領之
188 3 quán authority / power 但世主不當假之權寵
189 3 huí to go back / to return 第三回
190 3 a halberd 手執方天畫戟
191 3 退 tuì to retreat / to move back 操退曰
192 3 zhù to help / to assist 誅惡黨者前來助戰
193 3 nèi inside / interior 乃先伏刀斧手五十人於長樂宮嘉德門內
194 3 娘娘 niáng niang queen / empress / imperial concubine / Goddess / mother / aunt 望娘娘垂憐賜救
195 3 zhǔ owner 天子為萬民之主
196 3 to give / to bestow favors 望娘娘垂憐賜救
197 3 無奈 wúnài helpless / without choice / for lack of better option / grudgingly 正無奈何
198 3 hèn to resent / to hate 恨不逢其主耳
199 3 次日 cìrì second day / next day 次日大排筵會
200 3 公卿 gōngqīng high-ranking officials in the court of a Chinese emperor 遍請公卿
201 3 wèi Eighth earthly branch 時盧植棄官未去
202 3 to reach 侯覽將太后及太子並陳留王劫去內省
203 3 司徒 sītú Situ 臣先朝司徒崔烈之弟崔毅也
204 3 今日 jīnrì today 正在今日
205 3 gào to tell / to say / said / told 入告何太后曰
206 3 保駕 bǎojià (in former times) to escort the emperor (or other important personage) 汝來保駕耶
207 3 kuāng to correct / to restore / to revise 何進部將吳匡
208 3 chéng to mount / to climb onto 自己卻獨乘一馬
209 3 洛陽 Luòyáng Luoyang 樊稠等提兵望洛陽進發
210 3 èr two 於是二人以衣相結
211 3 jiǎ armor 伏甲齊出
212 3 過來 guòlái to come over 遙見段圭擁逼何后過來
213 3 zhōng end / finish / conclusion 漢室傾危天數終
214 3 jìn to the greatest extent / utmost 欲盡誅之
215 3 anger / rage / fury 何進怒曰
216 3 special / unique / distinguished 太后特宣大將軍
217 3 chí to grasp / to hold 擐甲持戈
218 3 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 於是百官皆散
219 2 to give as a present / to present in both hands 進乃暗差使命齎密詔
220 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 宦官之禍
221 2 to be fond of / to like 卓喜
222 2 sufficient / enough 但付一獄吏足矣
223 2 時分 shífēn time / a period during the day / one of the 12 two-hour periods enumerated by the earthly branches 約三更時分
224 2 宗廟 zōngmiào a temple 無威儀不可以奉宗廟社稷
225 2 guī to go back / to return 盡歸掌握
226 2 yán a feast 次日大排筵會
227 2 shuǐ water 渡水登山
228 2 幸甚 xìngshèn to be very fortunate 社稷幸甚
229 2 pàn boundary path dividing fields 帝與王臥於草堆之畔
230 2 tài great / exalted / superior 侍御史鄭泰諫曰
231 2 是日 shìrì (formal) this day / that day 是日還宮
232 2 wēn warm / lukewarm 議溫明董卓叱丁原
233 2 zhòng many / numerous 眾官靜聽
234 2 zhèng [state of] Zheng 侍御史鄭泰諫曰
235 2 xiào to smile / to laugh 進笑曰
236 2 guì expensive / costly / valuable 以致榮貴
237 2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 諸大臣以為何如
238 2 child / son 二少年誰家之子
239 2 jiā excellent 乃先伏刀斧手五十人於長樂宮嘉德門內
240 2 後人 hòurén later generation 後人有詩歎之曰
241 2 城外 chéngwài outside of a city 董卓屯兵城外
242 2 shǒu hand 手執方天畫戟
243 2 cāo to conduct / to run / to manage 操退曰
244 2 speed 可速除之
245 2 tíng court / royal court 今朝廷無主
246 2 大小 dàxiǎo dimension / magnitude / size / measurement 不諭大小
247 2 慌忙 huāngmáng in a great rush / in a flurry 慌忙往視
248 2 to be terrified / to be afraid / to be frightened 恐天下震怖
249 2 kěn to agree / to consent / to be willing 安肯為汝子乎
250 2 yún cloud 黃門傳懿旨云
251 2 尋覓 xúnmì to look for 尋覓少帝
252 2 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 故霍光告太廟而廢之
253 2 商議 shāngyì to negotiate / to discuss / to propose 且容商議
254 2 車駕 chējià imperial chariot / the emperor 接著車駕
255 2 gain / advantage / benefit 以利結其心
256 2 yōng to hold / to embrace / to wrap around / to gather around / to throng / to swarm / to support 遙見段圭擁逼何后過來
257 2 chí late / tardy 遲則有變矣
258 2 長樂 Chánglè Changle 乃先伏刀斧手五十人於長樂宮嘉德門內
259 2 to cry / to weep / to wail 相抱而哭
260 2 在此 zàicǐ here 天子在此
261 2 huàn to put on 擐甲持戈
262 2 ér son 此丁原義兒
263 2 jiù to save / to rescue 望娘娘垂憐賜救
264 2 dài to treat / to entertain / to receive guests 十常侍敢待如何
265 2 hǎi the sea / a sea / the ocean 有騰空入海之狀
266 2 fàng to put / to place 便於青瑣門外放起火來
267 2 zuì crime / sin / vice 朝廷將治其罪
268 2 dāo knife / a blade 布提刀逕入丁原帳中
269 2 to lie 帝與王臥於草堆之畔
270 2 contrary / opposite / backwards / upside down 竊聞天下所以亂逆不止者
271 2 shèng to beat / to win / to conquer 勝於養毒
272 2 wàn ten thousand 統西州大軍二十萬
273 2 兄弟 xiōngdì brothers 此天助我兄弟也
274 2 相見 xiāngjiàn to meet each other 久不相見
275 2 登山 dēngshān mountaineering 渡水登山
276 2 to cross, ferry over 渡水登山
277 2 國政 guó zhèng national politics 不可談國政
278 2 to avoid / to shun 主公且須避之
279 2 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 欲滅臣等
280 2 圍住 wéizhù to surround / to gird 左右圍住
281 2 suǒ trivial / trifling / petty / small 引兵布列青瑣門外
282 2 letter / symbol / character 生得器字軒昂
283 2 chè to drag / to pull 遂掣佩劍欲斬丁原
284 2 yuē approximately 約三更時分
285 2 聰明 cōngming clever / intelligent / bright / smart / acute 不若陳留王聰明好學
286 2 沖天 chōngtiān to soar / to rocket 宮中火燄沖天
287 2 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 某遍觀群臣
288 2 痛哭 tòngkū to cry bitterly 君臣痛哭
289 2 四散 sìsàn to disperse / to scatter in all directions 軍馬四散去趕
290 2 mǐn to feel compassion for / to pity 當前何南中部掾吏閔貢
291 2 西涼 Xī Liáng Western Liang 卻說前將軍斄鄉侯西涼刺史董卓
292 2 fēng to seal / to close off 封弟董旻為左將軍鄠侯
293 2 來日 láirì future days 來日於溫明園中
294 2 北邙 běimáng Mt Mang 連夜奔走至北邙山
295 2 zhù to dwell / to live / to reside 曹操等都阻住宮門外
296 2 yíng to receive / to welcome / to greet 進使人迎董卓於澠池
297 2 軍人 jūnrén serviceman / soldier 伏路軍人圍住
298 2 lìng another / separate / other 另換好馬與帝及陳留王騎坐
299 2 zhǐ to point 陳留王指帝曰
300 2 zhài a fence / a stockade 退三十餘里下寨
301 2 xún to patrol / to make one's rounds 酒行數巡
302 2 to ride an animal or bicycle 千乘萬騎走北邙
303 2 之中 zhīzhōng inside 吞聲草莽之中
304 2 hòu after / later 董后何罪
305 2 為人 wéirén behavior / personal conduct 植素知董卓為人
306 2 眾人 zhòngrén everyone 眾人俱曰
307 2 不可以 bù kě yǐ may not 無威儀不可以奉宗廟社稷
308 2 jià to drive / to sail / to fly 汝來劫駕耶
309 2 rèn to bear / to undertake 遂任顯官
310 2 不知 bùzhī do not know 不知帝之所在
311 2 jiào to call / to yell / to be called / to order 乃於宮門外大叫曰
312 2 shī to lose 圭言已在半路相失
313 2 huāng to panic / to be frantic 進慌急
314 2 àn dark / obscure 進乃暗差使命齎密詔
315 2 shī poem / verse 後人有詩歎之曰
316 2 miǎn to spare 免致生亂
317 2 a musical note 姓呂
318 2 社稷 shèjì the gods of earth and grain 社稷幸甚
319 2 校尉 xiàowèi commandant / a military officer 中軍校尉袁紹
320 2 黃門 Huángmén Huangmen 皆由黃門常侍張讓等侮慢天常之故
321 2 相待 xiāngdài interdependence / mutual dependence 布置酒相待
322 2 京師 jīngshī a capital city 今大將軍矯詔召外兵至京師
323 2 逆賊 nìzéi renegade / traitor and bandit 段圭逆賊
324 2 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 君臣痛哭
325 2 zhàng a tent 帳前一人出曰
326 2 萬民 wànmín all the people 天子為萬民之主
327 2 不見 bújiàn to not see 袁紹久不見進出
328 2 chù a place / location / a spot / a point 今日飲宴之處
329 2 fāng square / quadrilateral / one side 手執方天畫戟
330 2 guō Guo 郭汜
331 2 tuō to entrust / to rely on 後又結託朝貴
332 2 jiàng to descend / to fall / to drop 說呂布拱手來降
333 2 大半 dàbàn more than half / greater part / most 去者大半
334 2 不利 bùlì unfavorable / disadvantageous / harmful / detrimental 汝視我之劍不利否
335 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 足痛不能行
336 2 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 眾人皆勸丁原上馬而去
337 2 婿 son-in-law 使其婿中郎將牛輔
338 2 zǎo early 見機不早
339 2 lǐng neck 命袁紹之弟袁術領之
340 2 軍士 jūnshì soldier / noncommssioned officer (NCO) 紹復令軍士分頭來殺十常侍家屬
341 2 biàn to change / to alter 遲則有變矣
342 2 Wu 何進部將吳匡
343 2 中軍 zhōng jūn main army 中軍校尉袁紹
344 2 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 有伊尹之志則可
345 2 xīn heart 以利結其心
346 2 zhèng upright / straight 正無奈何
347 2 hài to injure / to harm to 何苗同謀害兄
348 2 過失 guòshī defect / fault 初無過失
349 2 且說 qiě shuō thus 且說曹操當日對何進曰
350 2 少帝 Shǎodì Emperor Shao 尋覓少帝
351 2 如此 rúcǐ in this way / so 董公如此見愛
352 2 shēn human body / torso 段圭回身便走
353 2 to bare / to be open / to be exposed 事必宣露
354 2 an official institution / a state bureau 汝等可詣大將軍府謝罪
355 2 guó a country / a nation 國母喪葬
356 2 wàng absurd / fantastic / presumptuous 妄以酖死
357 2 zhào Zhao 趙忠
358 2 huái bosom / breast 孟德亦懷私意耶
359 2 小兒 xiǎo ér a son / a small boy 此小兒之見也
360 2 tòng to feel pain / to ache 潰癰雖痛
361 2 甲士 jiǎshì an armored soldier 我等引甲士護從
362 2 lüè plan / strategy 其略曰
363 2 huǒ fire / flame 曹操一面救滅宮中之火
364 2 zhèn a wave / a spate / a burst / spell / short period of time 兩陣對圓
365 2 qīng green 引兵布列青瑣門外
366 2 plain / white 植素知董卓為人
367 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 手執方天畫戟
368 1 即位 jíwèi to succeed to the throne 今上即位未幾
369 1 威勢 wēishì might / power and influence 卓自是威勢越大
370 1 尺寸 chǐcun size / dimension / measurement 爾無尺寸之功
371 1 惶惶 huánghuáng alarmed / anxious 百姓惶惶不安
372 1 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 國不可一日無君
373 1 to shut / to close 宮門盡閉
374 1 伏誅 fúzhū to punish by execution 已伏誅矣
375 1 kuàng extensive / wide / broad 程曠
376 1 冒煙 màoyān to emit smoke 冒煙突火
377 1 a government official / a magistrate 當前何南中部掾吏閔貢
378 1 仗義 zhàngyì to uphold justice / to be loyal 丁原仗義身先喪
379 1 同鄉 tóngxiāng same village 某與呂布同鄉
380 1 分明 fēnmíng clear 賞罰分明
381 1 大位 dàwèi a high position 可承大位
382 1 不止 bùzhǐ to be incessant / to be without end / to be more than / not to be limited to 竊聞天下所以亂逆不止者
383 1 fěn powder 骨肉虀粉矣
384 1 pái row / rank / line 次日大排筵會
385 1 吞聲 tūnshēng to swallow one's cries 吞聲草莽之中
386 1 xià summer 夏惲
387 1 旌旗蔽日 jīngqí bì rì banners obscure the sun 忽見旌旗蔽日
388 1 二十 èrshí twenty 統西州大軍二十萬
389 1 jué Jue 自己卻帶李傕
390 1 to salute / to bow 布揖曰
391 1 匡扶社稷 kuāng fú shèjì (of states within the nation) to support the ruler in governing the country 聞賢弟匡扶社稷
392 1 chéng journey / trip / leg of a journey 程曠
393 1 bàn half [of] 無半根雜毛
394 1 國家 guójiā country / nation / state 國家不幸
395 1 fēn to separate / to divide into parts 分兵四散尋覓
396 1 máo hair / fur / feathers 無半根雜毛
397 1 出於 chūyú to be due to / to arise from / to stem from 亦出於無奈
398 1 fān to translate 功在翻手之間
399 1 yuán a robe 太傅袁隗與百官皆到
400 1 huáng fearful / afraid / anxious / nervous 群臣惶怖莫敢對
401 1 zhàn war / fighting / battle 誅惡黨者前來助戰
402 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 以為進見之禮
403 1 事變 shìbiàn an incident 見宮中事變
404 1 qiǎn to send / to dispatch 遣兵追襲張讓等
405 1 bào to embrace / to hold in arms / to hug 相抱而哭
406 1 皇帝 huángdì Emperor 此是當今皇帝
407 1 jīng Beijing 簇帝還京
408 1 良禽擇木而棲 liáng qín zé mù ér qī a good bird chooses a tree to nest in 良禽擇木而棲
409 1 hungry 腹中飢餒
410 1 當今 dāngjīn current / present / now / nowadays 此是當今皇帝
411 1 chóu dense / crowded / thick / many 樊稠等提兵望洛陽進發
412 1 不幸 bùxíng unfortunate / sad 國家不幸
413 1 qīng light / not heavy 未可輕動
414 1 奉詔 fèngzhào to receive an imperial command 今雖奉詔
415 1 ān calm / still / quiet / peaceful 安肯為汝子乎
416 1 奔走 bēnzǒu to run / to rush about / to be on the go 連夜奔走至北邙山
417 1 高聲 gāoshēng aloud / loud / loudly 不敢高聲
418 1 cháo to face 臣先朝司徒崔烈之弟崔毅也
419 1 xuǎn to choose / to pick / to select 曹操各選精兵五百
420 1 中間 zhōngjiān in between 中間多有暗昧
421 1 筵上 yánshàng feast 兩個在筵上對敵
422 1 róng to hold / to contain 且容商議
423 1 忠臣 zhōngchén faithful official 幾番不聽忠臣諫
424 1 yáng Yang 太尉楊彪
425 1 相會 xiānghuì to meet together 安得與兄相會
426 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 終成大業
427 1 火炭 huǒtàn live coal / ember / burning coals 火炭般赤
428 1 féng to encounter / to meet by chance 恨不逢其主耳
429 1 常有 cháng yǒu frequently occurring 常有不臣之心
430 1 yōng a boil / a carbuncle 潰癰雖痛
431 1 功名 gōngmíng a scholarly honor / rank / achievement / fame / glory 功名富貴
432 1 太甲 tàijiǎ Tai Jia 昔太甲不明
433 1 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 不足謀大事
434 1 cuì green 郭勝四個被趕至翠花樓前
435 1 xuán to hang / to suspend 懸頭於馬項下
436 1 騎坐 qízuò to sit astride / to ride 另換好馬與帝及陳留王騎坐
437 1 shí ten 明珠數十顆
438 1 zhì to toss / to throw 讓等將何進首級從牆上擲出
439 1 威風凜凜 wēifēng lǐnlǐn majestic / awe-inspiring presence / impressive power 威風凜凜
440 1 橫行 héngxíng to rampage / to riot 橫行街市
441 1 陛下 bì xià your majesty 請陛下還都
442 1 zhǎng palm of the hand 吾掌天下之權
443 1 明日 míngrì tomorrow 布與肅約於明日來降
444 1 shì power / authority 袁紹爭鋒勢又危
445 1 dān bill / slip of paper / form 後人有詩單道赤兔馬曰
446 1 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 多有無鬚者誤被殺死
447 1 jià vacation 但世主不當假之權寵
448 1 méng a bud / a sprout 右軍校尉趙萌
449 1 設宴 shèyàn to hold a banquet 卓乃於省中設宴
450 1 qíng to lift up / to hold up / to support 賢弟有擎天駕海之才
451 1 大怒 dànù angry / indignant 卓大怒
452 1 四海 sìhǎi the four seas 四海孰不欽敬
453 1 to take / to get / to fetch 肅取金珠
454 1 荊州 Jīngzhōu Jingzhou / Ching-chou 乃荊州刺史丁原也
455 1 yáo distant / remote 遙見段圭擁逼何后過來
456 1 先帝 xiāndì ancient emperors 天子乃先帝嫡子
457 1 五更 wǔ gèng five watches 行至五更
458 1 紅日 hóngrì sun 莊主是夜夢兩紅日墜於莊後
459 1 alone / independent / single / sole 自己卻獨乘一馬
460 1 露水 lùshuǐ dew 露水又下
461 1 yuán won / yuan 兩陣對圓
462 1 未知 wèizhī unknown / do not know 帝與陳留王未知虛實
463 1 yáo to shake 掣斷絲韁搖玉轡
464 1 之下 zhīxià below / under 何言無奈而在人之下乎
465 1 不出 bùchū not transcending 託疾不出
466 1 酒後 jiǔhòu after drinking / under the influence of alcohol 不可酒後相商
467 1 tóng like / same / similar 引軍同李儒出迎
468 1 在於 zàiyú in / consist of 在於速決
469 1 布置 bùzhì to put in order / to arrange / to decorate / to deploy 布置酒相待
470 1 門路 ménlù a channel 恨無門路
471 1 太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor 太傅袁隗與百官皆到
472 1 黃金 huángjīn gold 更與黃金一千兩
473 1 殺死 shāsǐ to kill 多有無鬚者誤被殺死
474 1 zhuì to fall down / to drop / to sink 莊主是夜夢兩紅日墜於莊後
475 1 披掛 pīguà to put on a suit of armor / to put on dress / to wear 袁術全身披掛
476 1 běi north 從後道走北宮
477 1 to be jealous of 因見十常侍賣官嫉賢
478 1 jiē street / road / thoroughfare 橫行街市
479 1 義氣 yìqì manifesting morality of spirit / spirit of loyalty and self-sacrifice / code of brotherhood 某為義氣而來
480 1 多疑 duōyí mistrustful / suspicious / paranoid 汝多疑
481 1 jiāng reins / halter 掣斷絲韁搖玉轡
482 1 several 幾番不聽忠臣諫
483 1 to leave / to depart / to go away / to part 離莊而行
484 1 a colt 兄賜此良駒
485 1 a lion 擐唐猊鎧甲
486 1 tóu head 懸頭於馬項下
487 1 halberd 擐甲持戈
488 1 xiè to let out 今謀已泄
489 1 liàn to long for / to yearn for / to be attached to 此間不可久戀
490 1 past / former times 昔太甲不明
491 1 mín heaven / the sky 封弟董旻為左將軍鄠侯
492 1 謀害 móuhài to conspire to murder / to plot 欲相謀害
493 1 下手 xiàshǒu to start / to put one's hand to / to set about / the seat to the right of the main guest 我等不先下手
494 1 按劍 àn jiàn grasp a sword 卓按劍立於園門
495 1 敬賢禮士 jìngxián lǐ shì to revere people of virtue and honor scholarship 董卓為人敬賢禮士
496 1 zhèn town 星夜往各鎮去
497 1 暗昧 ànmèi obscure 中間多有暗昧
498 1 撫慰 fǔwèi to console / to comfort / to soothe 陳留王以言撫慰董卓
499 1 rén a kernel / a pit 聰明仁智
500 1 qiáng strong / powerful 何可強主廢立之事

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 90 yuē to speak / to say 且說曹操當日對何進曰
2 63 zhī him / her / them / that 宦官之禍
3 39 zhuó profound / brilliant / lofty 卓婿謀士李儒曰
4 31 what / where / which 且說曹操當日對何進曰
5 28 jìn to enter 且說曹操當日對何進曰
6 27 cotton cloth / textiles / linen 名布
7 26 jiàn to see 此小兒之見也
8 25 wáng Wang 侯覽將太后及太子並陳留王劫去內省
9 24 to pay respects 餽金珠李肅說呂布
10 20 in / at 勝於養毒
11 19 also / too 吾料其必敗也
12 19 yǒu is / are / to exist 古今皆有
13 19 one 但付一獄吏足矣
14 18 wèi for / to 先為破黃巾無功
15 17 desire 若欲治罪
16 17 to enter 臣敢鳴鐘鼓入洛陽
17 17 rén person / people / a human being 進使人迎董卓於澠池
18 17 supreme ruler / emperor 帝與陳留王未知虛實
19 17 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 侯覽將太后及太子並陳留王劫去內省
20 17 chén Chen 侯覽將太后及太子並陳留王劫去內省
21 17 horse 點起軍馬
22 17 this / these 使至於此
23 17 dīng Ding 議溫明董卓叱丁原
24 16 no 先為破黃巾無功
25 16 lái to come 不如止之勿來
26 16 I 吾料其必敗也
27 16 董卓 dǒngzhuó Dong Zhuo 議溫明董卓叱丁原
28 15 and 紹與操帶劍護送何進至長樂宮前
29 15 yuán source / origin 議溫明董卓叱丁原
30 14 Li 餽金珠李肅說呂布
31 14 袁紹 yuánshào Yuan Shao 袁紹曰
32 14 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 進乃暗差使命齎密詔
33 14 to go 星夜往各鎮去
34 13 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 亂天下者
35 13 zhì to / until 今大將軍矯詔召外兵至京師
36 13 jiāng will / shall (future tense) 朝廷將治其罪
37 12 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 盧植皆棄官而去
38 12 you / thou 汝多疑
39 12 mǒu some / certain 某與呂布同鄉
40 12 his / hers / its / theirs 吾料其必敗也
41 12 xiān first 先為破黃巾無功
42 12 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 皆由黃門常侍張讓等侮慢天常之故
43 12 xíng to walk / to move 陸續便行
44 12 gōng a palace 乃先伏刀斧手五十人於長樂宮嘉德門內
45 11 chū to go out / to leave 先召十常侍出
46 11 太后 Tài Hòu Empress Dowager 入告何太后曰
47 11 yán to speak / to say / said 汝言我等甚濁
48 11 de potential marker 是時得詔大喜
49 11 not / no 進不聽
50 11 a scholar 卓婿謀士李儒曰
51 11 bīng soldier / troops 何必紛紛召外兵乎
52 11 shì is / are / am / to be 是時得詔大喜
53 11 jīn today / modern / present / current / this / now 今雖奉詔
54 10 呂布 lǚbù Lü Bu 餽金珠李肅說呂布
55 10 shā to kill / to murder / to slaughter 讓等既殺何進
56 10 shàng top / a high position 何不差人上表
57 10 jiàn sword / dagger / saber 紹與操帶劍護送何進至長樂宮前
58 10 certainly / must / will / necessarily 事必宣露
59 10 guī jade pointed at the top 段圭迎出
60 10 qián front 卻說前將軍斄鄉侯西涼刺史董卓
61 10 big / great / huge / large / major 乃於宮門外大叫曰
62 10 final particle 但付一獄吏足矣
63 10 can / may / permissible 大事可圖
64 10 děng et cetera / and so on 樊稠等提兵望洛陽進發
65 10 duàn paragraph / section / segment 段圭迎出
66 10 jiē all / each and every / in all cases 古今皆有
67 9 yǐn to lead / to guide 我等引甲士護從
68 8 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 切不可去
69 8 gōng public/ common / state-owned 公必欲去
70 8 suì to comply with / to follow along 遂任顯官
71 8 also / too 孟德亦懷私意耶
72 8 zhí a plant / trees 盧植亦諫曰
73 8 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 餽金珠李肅說呂布
74 8 zhāng a sheet / a leaf 張濟
75 8 cóng from 我等引甲士護從
76 8 jūn army / military 點起軍馬
77 7 zài in / at 只在帝前飛轉
78 7 I / me / my 太后詔我
79 7 so as to / in order to 妄以酖死
80 7 móu to plan 不足謀大事
81 7 to stand 立於閣下
82 7 將軍 jiāngjūn a general 卻說前將軍斄鄉侯西涼刺史董卓
83 7 gòng a tribute / a gift 當前何南中部掾吏閔貢
84 7 wèn to ask 問天子何在
85 7 十常侍 shí cháng shì Ten Attendants / Ten Eunuchs 因賄賂十常侍幸免
86 7 qǐng to ask / to inquire 請除讓等
87 7 gǎn bold / brave 臣敢鳴鐘鼓入洛陽
88 7 dài to carry / to bring 自己卻帶李傕
89 7 廢立 fèilì depose and establish 已懷廢立之意
90 7 天下 tiānxià China 亂天下者
91 7 zhuāng a village 草堆前面是一所莊院
92 7 guān an office 遂任顯官
93 6 dào to arrive 張讓等知外兵到
94 6 bào newspaper 人報丁原引軍城外搦戰
95 6 曹操 cáo cāo Cao Cao 且說曹操當日對何進曰
96 6 賢弟 xiándì worthy little brother 賢弟別來無恙
97 6 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 我等薦之天子
98 6 luàn chaotic / disorderly 亂天下者
99 6 expresses question or doubt 何必紛紛召外兵乎
100 6 xiōng elder brother 何苗同謀害兄
101 6 ruò to seem / to be like / as 若欲治罪
102 6 shì matter / thing / item 事必宣露
103 6 cǎo grass / straw / herbs 伏於河邊亂草之內
104 6 xiāng each other / one another / mutually 若到相府
105 6 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 百官失色
106 6 tiān day 皆由黃門常侍張讓等侮慢天常之故
107 6 xià next 下一回
108 6 zǒu to walk / to go / to move 從後道走北宮
109 6 already / afterwards 今謀已泄
110 6 zhōng middle 太后從窗中跳出
111 6 hòu after / later 後又結託朝貴
112 5 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 卻說前將軍斄鄉侯西涼刺史董卓
113 5 lìng to make / to cause to be / to lead 紹復令軍士分頭來殺十常侍家屬
114 5 to conceal / to hide / to ambush 乃先伏刀斧手五十人於長樂宮嘉德門內
115 5 què but / yet / however / while / nevertheless 卻說前將軍斄鄉侯西涼刺史董卓
116 5 不從 bùcóng not following / not joining 如其不從
117 5 wǎng to go (in a direction) 星夜往各鎮去
118 5 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 酒行數巡
119 5 chì red / scarlet 赤兔
120 5 主公 zhǔgōng Your Highness / Your Majesty 主公且須避之
121 5 such as / for example / for instance 如其不從
122 5 naturally / of course / certainly 自初至終
123 5 zhǎn to cut / to chop / to sever 曹操斬關入內
124 5 guān to look at / to watch / to observe 吾觀呂布非常人也
125 5 宮中 gōngzhōng within the palace 難免宮中受劍鋒
126 5 何人 hérén who 袁紹驟馬出問何人
127 5 dǒng Dong 董后何罪
128 5 shǔ to count 漢室傾危天數終
129 5 門外 ménwài outside the door 引兵布列青瑣門外
130 5 yòu again / also 後又結託朝貴
131 5 mén door / gate / doorway / gateway 乃先伏刀斧手五十人於長樂宮嘉德門內
132 5 wàng to gaze / to look towards 樊稠等提兵望洛陽進發
133 5 tīng to listen 進不聽
134 5 首級 shǒují severed head 讓等將何進首級從牆上擲出
135 5 xuān to declare / to announce 事必宣露
136 5 Lu 盧植亦諫曰
137 5 chén minister / statesman / official 臣聞揚湯止沸
138 5 大喜 dàxǐ exultation 是時得詔大喜
139 5 final interogative 孟德亦懷私意耶
140 5 jiàn to remonstrate / to admonish 侍御史鄭泰諫曰
141 5 gōng merit 先為破黃巾無功
142 5 resolute / decisive / firm / persistent 臣先朝司徒崔烈之弟崔毅也
143 5 yuán garden / orchard 來日於溫明園中
144 5 zhǐ to stop / to halt 臣聞揚湯止沸
145 5 cuī Cui 臣先朝司徒崔烈之弟崔毅也
146 5 to cry out / to shout 植大呼曰
147 5 jīn gold 餽金珠李肅說呂布
148 4 使 shǐ to make / to cause 使至於此
149 4 zhī to know 植素知董卓為人
150 4 tiger 乃虎賁中郎李肅也
151 4 伊尹 yīyǐn Yi Yin 伊尹放之於桐宮
152 4 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 今大將軍矯詔召外兵至京師
153 4 厲聲 lìshēng stern voice 讓厲聲責進曰
154 4 rabbit / hare 赤兔
155 4 zhào an imperial decree 是時得詔大喜
156 4 wèi a military officer / lieutenant 左軍校尉淳于瓊
157 4 我等 wǒděng we 我等不先下手
158 4 younger brother 命袁紹之弟袁術領之
159 4 duī a pile / a mass / a heap / a stack 山岡邊見一草堆
160 4 便 biàn convenient / handy / easy 陸續便行
161 4 xìn to believe / to trust 後軍校尉鮑信
162 4 大臣 dàchén chancellor / minister 出示大臣
163 4 wài outside 何必紛紛召外兵乎
164 4 shí time / a point or period of time 是時得詔大喜
165 4 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 遂投河而死
166 4 軍校 jūnxiào military school / military academy 左軍校尉淳于瓊
167 4 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷將治其罪
168 4 bìng and / furthermore / also 侯覽將太后及太子並陳留王劫去內省
169 4 shào to continue / to carry on 紹曰
170 4 otherwise / but / however 遲則有變矣
171 4 Germany 孟德亦懷私意耶
172 4 fèng to offer / to present 無威儀不可以奉宗廟社稷
173 4 jié take by force / to coerce 侯覽將太后及太子並陳留王劫去內省
174 4 to die 臣等只就娘娘前請死
175 4 hóu marquis / lord 卻說前將軍斄鄉侯西涼刺史董卓
176 4 miáo a seedling 見何苗亦提劍出
177 4 shéi who / whoever 其清者是誰
178 4 liǎng two 將何進砍為兩段
179 4 大驚 dàjīng with great alarm 進大驚
180 4 day of the month / a certain day 昌邑王登位方二十七日
181 4 yǔn to grant / to allow / to consent 司徒王允
182 4 左右 zuǒyòu approximately 左右圍住
183 4 建陽 jiànyáng Jianyang 隨丁建陽出到陣前
184 4 road / path / way 欲尋出路
185 4 tíng a courtyard 一入禁庭
186 4 wén to hear 竊聞天下所以亂逆不止者
187 4 to instruct / to expound / to explain 望娘娘宣大將軍入宮諭止之
188 4 shēng to be born / to give birth 必生禍患
189 4 fēi not / non- / un- 帝非帝
190 4 to criticize 議溫明董卓叱丁原
191 4 extra / surplus / remainder 餘人不許輒入
192 4 中郎將 zhōnglángjiāng palace general 使其婿中郎將牛輔
193 4 dàn but / yet / however 但世主不當假之權寵
194 3 chú except / besides 當除元惡
195 3 to carry 樊稠等提兵望洛陽進發
196 3 zhí straight 何進昂然直入
197 3 shì to look at / to see 慌忙往視
198 3 不敢 bùgǎn to not dare 不敢高聲
199 3 人馬 rén mǎ men and horses 人馬趕至
200 3 dào way / road / path 從後道走北宮
201 3 dōu all 曹操等都阻住宮門外
202 3 qiě moreover / also 且容商議
203 3 ěr ear 某說今日丁刺史耳
204 3 不到 bùdào unexpectedly 不到三里
205 3 mìng life 進乃暗差使命齎密詔
206 3 inside / interior 不到三里
207 3 zuǒ left 左軍校尉淳于瓊
208 3 míng bright / brilliant 議溫明董卓叱丁原
209 3 guāng light 見莊後草堆上紅光沖天
210 3 zhào to call together / to summon / to convene 何必紛紛召外兵乎
211 3 莊主 zhuāngzhǔ property manager in a temple 莊主是夜夢兩紅日墜於莊後
212 3 each 星夜往各鎮去
213 3 kǎn to hack / to chop / to cut / to fell 將何進砍為兩段
214 3 廢帝 fèidì deposed emperor 吾欲廢帝立陳留王
215 3 閹官 yānguān a eunuch 閹官謀殺大臣
216 3 suí to follow 遂隨螢火而行
217 3 gǎn to catch up / to pursue / to follow 郭勝四個被趕至翠花樓前
218 3 hurried / worried 進慌急
219 3 dìng to decide 四面圍定
220 3 chì to scold / shout at / to hoot at 議溫明董卓叱丁原
221 3 necessary / must 須別尋活路
222 3 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 盧植皆棄官而去
223 3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 中間多有暗昧
224 3 zhū pearl 餽金珠李肅說呂布
225 3 何以 héyǐ why 汝將何以說之
226 3 向前 xiàng qián forward / onward 陳留王勒馬向前
227 3 千里 qiān lǐ thousand li / long distance 日行千里
228 3 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如去薪
229 3 jiǔ old 袁紹久不見進出
230 3 bài to bow / to pay respect to 拜於道左
231 3 biǎo clock / a wrist watch 何不差人上表
232 3 zhī measure word for birds and certain animals, one of a pair, etc 臣等只就娘娘前請死
233 3 zhū to execute / to put to death / to condemn 欲盡誅之
234 3 measure word for bolts of cloth, etc 崔毅莊上只有瘦馬一匹
235 3 jié to bond / to tie / to bind 後又結託朝貴
236 3 下馬 xiàmǎ to dismount from a horse / (fig.) to abandon (a project) 何不下馬
237 3 night 星夜往各鎮去
238 3 大事 dàshì a major event 大事可圖
239 3 to pull up / to pull out / to select / to promote 拔劍向前欲殺植
240 3 bēn energetic 乃虎賁中郎李肅也
241 3 duì to / toward 且說曹操當日對何進曰
242 3 precious 玉帶一條
243 3 qiān one thousand 忽有流螢千百成群
244 3 bào abalone 後軍校尉鮑信
245 3 袁術 Yuánshù Yuan Shu 命袁紹之弟袁術領之
246 3 quán authority / power 但世主不當假之權寵
247 3 huí to go back / to return 第三回
248 3 a halberd 手執方天畫戟
249 3 退 tuì to retreat / to move back 操退曰
250 3 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是袁紹
251 3 zhù to help / to assist 誅惡黨者前來助戰
252 3 suī although / even though 今雖奉詔
253 3 nèi inside / interior 乃先伏刀斧手五十人於長樂宮嘉德門內
254 3 娘娘 niáng niang queen / empress / imperial concubine / Goddess / mother / aunt 望娘娘垂憐賜救
255 3 zhǔ owner 天子為萬民之主
256 3 to give / to bestow favors 望娘娘垂憐賜救
257 3 無奈 wúnài helpless / without choice / for lack of better option / grudgingly 正無奈何
258 3 hèn to resent / to hate 恨不逢其主耳
259 3 次日 cìrì second day / next day 次日大排筵會
260 3 huò quickly / suddenly 故霍光告太廟而廢之
261 3 公卿 gōngqīng high-ranking officials in the court of a Chinese emperor 遍請公卿
262 3 wèi Eighth earthly branch 時盧植棄官未去
263 3 to reach 侯覽將太后及太子並陳留王劫去內省
264 3 盡皆 jìnjiē all / without exception / complete / whole / entirely 盡皆赦宥
265 3 司徒 sītú Situ 臣先朝司徒崔烈之弟崔毅也
266 3 今日 jīnrì today 正在今日
267 3 gào to tell / to say / said / told 入告何太后曰
268 3 保駕 bǎojià (in former times) to escort the emperor (or other important personage) 汝來保駕耶
269 3 kuāng to correct / to restore / to revise 何進部將吳匡
270 3 chéng to mount / to climb onto 自己卻獨乘一馬
271 3 洛陽 Luòyáng Luoyang 樊稠等提兵望洛陽進發
272 3 èr two 於是二人以衣相結
273 3 jiǎ armor 伏甲齊出
274 3 過來 guòlái to come over 遙見段圭擁逼何后過來
275 3 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 草堆前面是一所莊院
276 3 zhōng end / finish / conclusion 漢室傾危天數終
277 3 何如 hérú what / how 何如
278 3 jìn to the greatest extent / utmost 欲盡誅之
279 3 anger / rage / fury 何進怒曰
280 3 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 皆由黃門常侍張讓等侮慢天常之故
281 3 special / unique / distinguished 太后特宣大將軍
282 3 yīng should / ought 帝不敢應
283 3 suddenly / abruptly 忽有流螢千百成群
284 3 chí to grasp / to hold 擐甲持戈
285 3 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 於是百官皆散
286 3 le completion of an action 投泰山去了
287 2 to give as a present / to present in both hands 進乃暗差使命齎密詔
288 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 宦官之禍
289 2 to be fond of / to like 卓喜
290 2 biàn turn / one time 遍請公卿
291 2 dāng to be / to act as / to serve as 當除元惡
292 2 sufficient / enough 但付一獄吏足矣
293 2 時分 shífēn time / a period during the day / one of the 12 two-hour periods enumerated by the earthly branches 約三更時分
294 2 宗廟 zōngmiào a temple 無威儀不可以奉宗廟社稷
295 2 guī to go back / to return 盡歸掌握
296 2 yán a feast 次日大排筵會
297 2 shuǐ water 渡水登山
298 2 幸甚 xìngshèn to be very fortunate 社稷幸甚
299 2 pàn boundary path dividing fields 帝與王臥於草堆之畔
300 2 tài great / exalted / superior 侍御史鄭泰諫曰
301 2 以致 yǐzhì so that 以致榮貴
302 2 是日 shìrì (formal) this day / that day 是日還宮
303 2 wēn warm / lukewarm 議溫明董卓叱丁原
304 2 如何 rúhé how / what way / what 十常侍敢待如何
305 2 zhòng many / numerous 眾官靜聽
306 2 zhèng [state of] Zheng 侍御史鄭泰諫曰
307 2 xiào to smile / to laugh 進笑曰
308 2 何不 hé bù why not 何不差人上表
309 2 guì expensive / costly / valuable 以致榮貴
310 2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 諸大臣以為何如
311 2 child / son 二少年誰家之子
312 2 jiā excellent 乃先伏刀斧手五十人於長樂宮嘉德門內
313 2 後人 hòurén later generation 後人有詩歎之曰
314 2 城外 chéngwài outside of a city 董卓屯兵城外
315 2 shǒu hand 手執方天畫戟
316 2 cāo to conduct / to run / to manage 操退曰
317 2 speed 可速除之
318 2 tíng court / royal court 今朝廷無主
319 2 zài again / once more / re- / repeatedly 另日再議
320 2 大小 dàxiǎo dimension / magnitude / size / measurement 不諭大小
321 2 慌忙 huāngmáng in a great rush / in a flurry 慌忙往視
322 2 to be terrified / to be afraid / to be frightened 恐天下震怖
323 2 kěn to agree / to consent / to be willing 安肯為汝子乎
324 2 yún cloud 黃門傳懿旨云
325 2 尋覓 xúnmì to look for 尋覓少帝
326 2 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 故霍光告太廟而廢之
327 2 商議 shāngyì to negotiate / to discuss / to propose 且容商議
328 2 gèng more / even more 某更進說詞
329 2 車駕 chējià imperial chariot / the emperor 接著車駕
330 2 gain / advantage / benefit 以利結其心
331 2 yōng to hold / to embrace / to wrap around / to gather around / to throng / to swarm / to support 遙見段圭擁逼何后過來
332 2 chí late / tardy 遲則有變矣
333 2 長樂 Chánglè Changle 乃先伏刀斧手五十人於長樂宮嘉德門內
334 2 to cry / to weep / to wail 相抱而哭
335 2 在此 zàicǐ here 天子在此
336 2 huàn to put on 擐甲持戈
337 2 ér son 此丁原義兒
338 2 tiáo measure word for long thin things 造惡三千餘條
339 2 yīn because 因賄賂十常侍幸免
340 2 do not 不如止之勿來
341 2 jiù to save / to rescue 望娘娘垂憐賜救
342 2 dài to treat / to entertain / to receive guests 十常侍敢待如何
343 2 hǎi the sea / a sea / the ocean 有騰空入海之狀
344 2 fàng to put / to place 便於青瑣門外放起火來
345 2 zuì crime / sin / vice 朝廷將治其罪
346 2 dāo knife / a blade 布提刀逕入丁原帳中
347 2 to lie 帝與王臥於草堆之畔
348 2 contrary / opposite / backwards / upside down 竊聞天下所以亂逆不止者
349 2 shèng to beat / to win / to conquer 勝於養毒
350 2 wàn ten thousand 統西州大軍二十萬
351 2 兄弟 xiōngdì brothers 此天助我兄弟也
352 2 相見 xiāngjiàn to meet each other 久不相見
353 2 登山 dēngshān mountaineering 渡水登山
354 2 to cross, ferry over 渡水登山
355 2 國政 guó zhèng national politics 不可談國政
356 2 to avoid / to shun 主公且須避之
357 2 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 欲滅臣等
358 2 自己 zìjǐ self 自己卻帶李傕
359 2 zhū all / many / various 諸大臣以為何如
360 2 圍住 wéizhù to surround / to gird 左右圍住
361 2 suǒ trivial / trifling / petty / small 引兵布列青瑣門外
362 2 letter / symbol / character 生得器字軒昂
363 2 chè to drag / to pull 遂掣佩劍欲斬丁原
364 2 yuē approximately 約三更時分
365 2 聰明 cōngming clever / intelligent / bright / smart / acute 不若陳留王聰明好學
366 2 沖天 chōngtiān to soar / to rocket 宮中火燄沖天
367 2 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 某遍觀群臣
368 2 gòng together 共議曰
369 2 痛哭 tòngkū to cry bitterly 君臣痛哭
370 2 bèi by 郭勝四個被趕至翠花樓前
371 2 四散 sìsàn to disperse / to scatter in all directions 軍馬四散去趕
372 2 entirely / without exception 眾人俱曰
373 2 mǐn to feel compassion for / to pity 當前何南中部掾吏閔貢
374 2 西涼 Xī Liáng Western Liang 卻說前將軍斄鄉侯西涼刺史董卓
375 2 fǒu to negate / to deny 合公道否
376 2 fēng to seal / to close off 封弟董旻為左將軍鄠侯
377 2 來日 láirì future days 來日於溫明園中
378 2 北邙 běimáng Mt Mang 連夜奔走至北邙山
379 2 zhù to dwell / to live / to reside 曹操等都阻住宮門外
380 2 hái also / in addition / more 簇帝還京
381 2 yíng to receive / to welcome / to greet 進使人迎董卓於澠池
382 2 軍人 jūnrén serviceman / soldier 伏路軍人圍住
383 2 lìng another / separate / other 另換好馬與帝及陳留王騎坐
384 2 zhǐ to point 陳留王指帝曰
385 2 zhài a fence / a stockade 退三十餘里下寨
386 2 already / since 讓等既殺何進
387 2 xún to patrol / to make one's rounds 酒行數巡
388 2 xiàng an item / a thing / a clause 懸頭於馬項下
389 2 to ride an animal or bicycle 千乘萬騎走北邙
390 2 之中 zhīzhōng inside 吞聲草莽之中
391 2 hòu after / later 董后何罪
392 2 為人 wéirén behavior / personal conduct 植素知董卓為人
393 2 眾人 zhòngrén everyone 眾人俱曰
394 2 不可以 bù kě yǐ may not 無威儀不可以奉宗廟社稷
395 2 jià to drive / to sail / to fly 汝來劫駕耶
396 2 rèn to bear / to undertake 遂任顯官
397 2 不知 bùzhī do not know 不知帝之所在
398 2 jiào to call / to yell / to be called / to order 乃於宮門外大叫曰
399 2 shī to lose 圭言已在半路相失
400 2 huāng to panic / to be frantic 進慌急
401 2 àn dark / obscure 進乃暗差使命齎密詔
402 2 shī poem / verse 後人有詩歎之曰
403 2 miǎn to spare 免致生亂
404 2 a musical note 姓呂
405 2 社稷 shèjì the gods of earth and grain 社稷幸甚
406 2 校尉 xiàowèi commandant / a military officer 中軍校尉袁紹
407 2 黃門 Huángmén Huangmen 皆由黃門常侍張讓等侮慢天常之故
408 2 相待 xiāngdài interdependence / mutual dependence 布置酒相待
409 2 chū at first / at the beginning / initially 自初至終
410 2 京師 jīngshī a capital city 今大將軍矯詔召外兵至京師
411 2 逆賊 nìzéi renegade / traitor and bandit 段圭逆賊
412 2 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 君臣痛哭
413 2 zhàng a tent 帳前一人出曰
414 2 萬民 wànmín all the people 天子為萬民之主
415 2 不見 bújiàn to not see 袁紹久不見進出
416 2 chù a place / location / a spot / a point 今日飲宴之處
417 2 shàng still / yet / to value 將軍尚欲入宮耶
418 2 fāng square / quadrilateral / one side 手執方天畫戟
419 2 guō Guo 郭汜
420 2 tuō to entrust / to rely on 後又結託朝貴
421 2 jiàng to descend / to fall / to drop 說呂布拱手來降
422 2 大半 dàbàn more than half / greater part / most 去者大半
423 2 不利 bùlì unfavorable / disadvantageous / harmful / detrimental 汝視我之劍不利否
424 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 足痛不能行
425 2 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 眾人皆勸丁原上馬而去
426 2 婿 son-in-law 使其婿中郎將牛輔
427 2 zǎo early 見機不早
428 2 bié do not / must not 須別尋活路
429 2 lǐng neck 命袁紹之弟袁術領之
430 2 軍士 jūnshì soldier / noncommssioned officer (NCO) 紹復令軍士分頭來殺十常侍家屬
431 2 biàn to change / to alter 遲則有變矣
432 2 Wu 何進部將吳匡
433 2 中軍 zhōng jūn main army 中軍校尉袁紹
434 2 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 有伊尹之志則可
435 2 xīn heart 以利結其心
436 2 zhèng upright / straight 正無奈何
437 2 hài to injure / to harm to 何苗同謀害兄
438 2 過失 guòshī defect / fault 初無過失
439 2 且說 qiě shuō thus 且說曹操當日對何進曰
440 2 少帝 Shǎodì Emperor Shao 尋覓少帝
441 2 如此 rúcǐ in this way / so 董公如此見愛
442 2 shēn human body / torso 段圭回身便走
443 2 何在 hézài where? 問天子何在
444 2 to bare / to be open / to be exposed 事必宣露
445 2 an official institution / a state bureau 汝等可詣大將軍府謝罪
446 2 zhòu suddenly 袁紹驟馬出問何人
447 2 guó a country / a nation 國母喪葬
448 2 wàng absurd / fantastic / presumptuous 妄以酖死
449 2 zhào Zhao 趙忠
450 2 huái bosom / breast 孟德亦懷私意耶
451 2 小兒 xiǎo ér a son / a small boy 此小兒之見也
452 2 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後可入
453 2 tòng to feel pain / to ache 潰癰雖痛
454 2 甲士 jiǎshì an armored soldier 我等引甲士護從
455 2 lüè plan / strategy 其略曰
456 2 huǒ fire / flame 曹操一面救滅宮中之火
457 2 zhèn a wave / a spate / a burst / spell / short period of time 兩陣對圓
458 2 qīng green 引兵布列青瑣門外
459 2 suddenly / abruptly / unexpectedly 袁術引兵突入宮庭
460 2 plain / white 植素知董卓為人
461 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 手執方天畫戟
462 1 陸續 lùxù in turn / successively / one after the other / bit by bit 陸續便行
463 1 即位 jíwèi to succeed to the throne 今上即位未幾
464 1 威勢 wēishì might / power and influence 卓自是威勢越大
465 1 尺寸 chǐcun size / dimension / measurement 爾無尺寸之功
466 1 惶惶 huánghuáng alarmed / anxious 百姓惶惶不安
467 1 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 國不可一日無君
468 1 to shut / to close 宮門盡閉
469 1 伏誅 fúzhū to punish by execution 已伏誅矣
470 1 kuàng extensive / wide / broad 程曠
471 1 冒煙 màoyān to emit smoke 冒煙突火
472 1 a government official / a magistrate 當前何南中部掾吏閔貢
473 1 how can it be that? 豈望報乎
474 1 仗義 zhàngyì to uphold justice / to be loyal 丁原仗義身先喪
475 1 同鄉 tóngxiāng same village 某與呂布同鄉
476 1 分明 fēnmíng clear 賞罰分明
477 1 大位 dàwèi a high position 可承大位
478 1 不止 bùzhǐ to be incessant / to be without end / to be more than / not to be limited to 竊聞天下所以亂逆不止者
479 1 fěn powder 骨肉虀粉矣
480 1 pái row / rank / line 次日大排筵會
481 1 吞聲 tūnshēng to swallow one's cries 吞聲草莽之中
482 1 xià summer 夏惲
483 1 旌旗蔽日 jīngqí bì rì banners obscure the sun 忽見旌旗蔽日
484 1 二十 èrshí twenty 統西州大軍二十萬
485 1 běn measure word for books 汝本屠沽小輩
486 1 jué Jue 自己卻帶李傕
487 1 to salute / to bow 布揖曰
488 1 匡扶社稷 kuāng fú shèjì (of states within the nation) to support the ruler in governing the country 聞賢弟匡扶社稷
489 1 chéng journey / trip / leg of a journey 程曠
490 1 bàn half [of] 無半根雜毛
491 1 國家 guójiā country / nation / state 國家不幸
492 1 fēn to separate / to divide into parts 分兵四散尋覓
493 1 連夜 liányè all through the night 連夜奔走至北邙山
494 1 果然 guǒrán really / sure enough 果然那馬渾身上下
495 1 máo hair / fur / feathers 無半根雜毛
496 1 出於 chūyú to be due to / to arise from / to stem from 亦出於無奈
497 1 fān to translate 功在翻手之間
498 1 yuán a robe 太傅袁隗與百官皆到
499 1 huáng fearful / afraid / anxious / nervous 群臣惶怖莫敢對
500 1 zhàn war / fighting / battle 誅惡黨者前來助戰

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
北邙 běimáng Mt Mang
曹操 cáo cāo Cao Cao
曹节 曹節 cáo jié Cao Jie
昌邑王 Chāng yì Wáng Prince of Changyi / Emperor Fei of Han
长乐 長樂 Chánglè Changle
陈琳 陳琳 chénlín Chen Lin
传国玉玺 傳國玉璽 Chuán Guó Yù Xǐ Imperial Seal of China
大清净妙 大清淨妙 dàqīngjìngmiào Great Pure and Marvelous / Māyā
德国马克 德國馬克 déguó mǎkè German mark
dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
董卓 dǒngzhuó Dong Zhuo
都尉 dūwèi Commander-in-Chief
汉室 漢室 hàn shì House of Han
弘农 弘農 hóngnóng jùn Hongnong prefecture
Hu
黄巾 黃巾 huángjīn Yellow Turbans
黄门 黃門 Huángmén Huangmen
建阳 建陽 jiànyáng Jianyang
荆州 荊州 Jīngzhōu
 1. Jingzhou / Ching-chou
 2. Jingzhou / Ching-chou
九天 jiǔtiān Ninth Heaven
jué
 1. Jue
 2. Que
洛阳 洛陽 Luòyáng Luoyang
吕布 呂布 lǚbù Lü Bu
péng
 1. Peng
 2. Peng
前废帝 前廢帝 qiánfèi dì Emperor Qianfei
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers
陕西 陝西 Shǎnxī Shaanxi
少帝 Shǎodì Emperor Shao
渑池 澠池 Shéngchí Mianchi
世主 shì zhǔ Lord of the world / Brahmā
泰山 Tài Shān Mount Tai
太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor
太甲 tàijiǎ Tai Jia
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
西凉 西涼 Xī Liáng Western Liang
议郎 議郎 yìláng Yilang
伊尹 yīyǐn Yi Yin
袁绍 袁紹 yuánshào Yuan Shao
袁术 袁術 Yuánshù Yuan Shu
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
庄主 莊主 zhuāngzhǔ property manager in a temple
主簿 zhǔbù official registrar (of a county etc) in imperial China

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English