Glossary and Vocabulary for Records of the Grand Historian 《史記》, 《管晏列傳》 Biographies of Guan and Yan

Contents

  1. Frequencies of Lexical Words
  2. Frequencies of all Words
  3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 18 管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong 管仲夷吾者
2 16 bào abalone 少時常與鮑叔牙游
3 15 shū father's younger brother 少時常與鮑叔牙游
4 11 even / equal / uniform 已而鮑叔事齊公子小白
5 10 晏子 Yàn Zǐ Yan Zi 後百餘年而有晏子焉
6 9 zhī to know 鮑叔知其賢
7 8 yuē to speak / to say 管仲曰
8 6 zhèng government / administration 任政於齊
9 5 zài in / at 以區區之齊在海濱
10 5 諸侯 zhū hóu the feudal lords 九合諸侯
11 5 桓公 huángōng Huangong / Lord Huan 及小白立為桓公
12 5 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 不以為言
13 4 a man / a male adult 其御之妻從門閒而闚其夫
14 4 to go 因而去之
15 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 分財利多自與
16 4 sān three 吾嘗三仕三見逐於君
17 4 xián virtuous / worthy 鮑叔知其賢
18 4 cháng to taste 嘗與鮑叔賈
19 4 shí real / true 倉廩實而知禮節
20 4 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 已而鮑叔事齊公子小白
21 4 to defend / to resist 其御之妻從門閒而闚其夫
22 4 child / son 知我者鮑子也
23 3 shí time / a period of time 吾始困時
24 3 shì matter / thing / item 已而鮑叔事齊公子小白
25 3 所謂 suǒwèi so-called 管仲世所謂賢臣
26 3 xiǎn to show / to manifest / to display 知我不羞小睗而恥功名不顯于天下也
27 3 天下 tiānxià China 一匡天下
28 3 jìn to enter 鮑叔遂進管仲
29 3 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 吾嘗三仕三見逐於君
30 3 léi to record / to copy 在縲紲中
31 3 to reach 及小白立為桓公
32 3 xiè a bridle 在縲紲中
33 3 jiàn to see 吾嘗三仕三見逐於君
34 3 qiè consort / concubine 妾不衣帛
35 3 yán to speak / to say / said 不以為言
36 3 shì a generation 有封邑者十餘世
37 3 dialect / language / speech 君語及之
38 3 father 越石父賢
39 3 desire 俗之所欲
40 3 wife 其御之妻從門閒而闚其夫
41 3 guī to go back / to return 諸侯由是歸齊
42 3 to enter 責包茅不入貢於周室
43 3 知己 zhījǐ a close friend 吾聞君子詘於不知己而信於知己者
44 3 shí a rock / a stone 越石父賢
45 3 jiū to investigate / to inspect / to entangle 管仲事公子糾
46 3 rén person / people / a human being 潁上人也
47 3 popular / common 與俗同好惡
48 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 上服度則六親固
49 2 大夫 dàifu doctor 常為名大夫
50 2 qǐng to ask / to inquire 越石父請絕
51 2 kuāng to correct / to restore / to revise 一匡天下
52 2 xiè to thank 弗謝
53 2 shú to buy / to redeem 解左驂贖之
54 2 wéi dangerous / precarious 即危言
55 2 mìng life 即順命
56 2 xiǎo small / tiny / insignificant 知我不羞小睗而恥功名不顯于天下也
57 2 bài to defeat / to vanquish 公子糾敗
58 2 齊國 Qí guó state of Qi 齊國遵其政
59 2 è evil / vice 與俗同好惡
60 2 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang 莊公
61 2 shàng top / a high position 上服度則六親固
62 2 qiáng strong / powerful 富國彊兵
63 2 wèn to ask 夫問其故
64 2 shēn human body / torso 以身下之
65 2 shùn to obey 即順命
66 2 輕重 qīng zhòng weight 貴輕重
67 2 fāng square / quadrilateral / one side 方吾在縲紲中
68 2 rèn to bear / to undertake 任政於齊
69 2 néng can / able 天下不多管仲之賢而多鮑叔能知人也
70 2 shǎo few 少時常與鮑叔牙游
71 2 qiú to request 免子於緦何子求絕之速也
72 2 gōng public/ common / state-owned 事齊靈公
73 2 zhōng middle 在縲紲中
74 2 zhòng heavy 以節儉力行重於齊
75 2 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 意氣揚揚甚自得也
76 2 xíng to walk / to move 故論卑而易行
77 2 yīng baby / infant 晏平仲嬰者
78 2 to think / consider / to ponder 進思盡忠
79 2 不知 bùzhī do not know 吾聞君子詘於不知己而信於知己者
80 2 shān a mountain / a hill / a peak 桓公實北征山戎
81 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 鮑叔終善遇之
82 2 jīn today / modern / present / current / this / now 今者妾觀其出
83 2 lìng to make / to cause to be / to lead 令順民心
84 2 xìn to believe / to trust 管仲因而信之
85 2 to die 公子糾死
86 2 jiǔ nine 九合諸侯
87 2 zāo to come across / to meet with / to encounter 知我不遭時也
88 2 guān to look at / to watch / to observe 今者妾觀其出
89 2 qiú a prisoner / a convict 管仲囚焉
90 2 ancient barbarian tribes 管仲夷吾者
91 2 小白 xiǎobái novice / greenhorn / fool / idiot / Abbreviation for 小白臉|小白脸 , pretty boy 已而鮑叔事齊公子小白
92 2 lùn to comment / to discuss 故論卑而易行
93 1 to store 通貨積財
94 1 hòu after / later 後百餘年而有晏子焉
95 1 xīn heart 令順民心
96 1 sufficient / enough 然子之意自以為足
97 1 權衡 quánhéng to weigh 慎權衡
98 1 to join / to combine 九合諸侯
99 1 通貨 tōnghuò currency / exchange of goods 通貨積財
100 1 anger / rage / fury 桓公實怒少姬
101 1 shì room / bedroom 責包茅不入貢於周室
102 1 軼事 yìshì an anecdote 論其軼事
103 1 kùn to be sleepy / to be drowsy 吾始困時
104 1 wáng Wang 而不勉之至王
105 1 idea 然子之意自以為足
106 1 既已 jìyǐ already 夫子既已感寤而贖我
107 1 eight 今子長八尺
108 1 管晏列傳 Guǎn Yàn Lièzhuàn Guan Yan Liezhuan / Biographies of Guan and Yan 管晏列傳
109 1 chēng to call / to address 故其稱曰
110 1 guó a country / a state / a kingdom 國乃滅亡
111 1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉敗而為功
112 1 silk / plain silk 妾不衣帛
113 1 jié festival / a special day 倉廩實而知禮節
114 1 榮辱 róngrǔ honor and disgrace / reputation 衣食足而知榮辱
115 1 有利 yǒulì advantageous / favorable 知時有利不利也
116 1 sǔn to injure 其後夫自抑損
117 1 不利 bùlì unfavorable / disadvantageous / harmful / detrimental 知時有利不利也
118 1 měi beautiful 將順其美
119 1 太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe 太史公曰
120 1 不如 bùrú not equal to / not as good as 固不如在縲紲之中
121 1 extra / surplus / remainder 余雖為之執鞭
122 1 稱霸 chēngbà to proclaim oneself hegemon / to take a leading role 乃稱霸哉
123 1 tooth / tusk 少時常與鮑叔牙游
124 1 潁上 yǐngshàng Yingshan 潁上人也
125 1 gāo high / tall 山高
126 1 封邑 fēngyì grant of territory by an emperor or monarch 有封邑者十餘世
127 1 同好 tónghào fellow enthusiasts 與俗同好惡
128 1 héng to weigh 即衡命
129 1 to happen upon / to meet with by chance 鮑叔終善遇之
130 1 在朝 zàicháo to act in a capacity 其在朝
131 1 shēn deep 志念深矣
132 1 to cut down 管仲因而伐楚
133 1 乘馬 chéng mǎ to ride a horse 乘馬
134 1 倉廩 cānglǐn a government granary 倉廩實而知禮節
135 1 a consort / a concubine 桓公實怒少姬
136 1 bǎo a jewel / gem / a treasure 政之寶也
137 1 guī a small arched door / a boudoir / a lady's chamber 入閨
138 1 shǐ beginning / start 吾始困時
139 1 clothes / dress / garment 上服度則六親固
140 1 to stand 及小白立為桓公
141 1 to admire 所忻慕焉
142 1 píng flat / level / smooth 晏平仲嬰者
143 1 力行 lìxíng to practice energetically 以節儉力行重於齊
144 1 guān cap / crown / headgear 攝衣冠謝曰
145 1 上下 shàngxià to go up and down 故上下能相親也
146 1 shì a flash 知我不羞小睗而恥功名不顯于天下也
147 1 自得 zì dé to be self satisfied 意氣揚揚甚自得也
148 1 六親 liù qīn six close relatives 上服度則六親固
149 1 xiáng detailed / complete / thorough 詳哉其言之也
150 1 shèn cautious 慎權衡
151 1 yuē approximately 桓公欲背曹沫之約
152 1 行事 xíngshì to execute / to handle 欲觀其行事
153 1 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 至其諫說
154 1 fēn to separate / to divide into parts 分財利多自與
155 1 無恥 wúchǐ shameless 鮑叔不以我為無恥
156 1 為人 wéirén behavior / personal conduct 乃為人仆御
157 1 biān a whip / a lash 余雖為之執鞭
158 1 miǎn to spare 免子於緦何子求絕之速也
159 1 zhōu Zhou Dynasty 責包茅不入貢於周室
160 1 流水 liúshuǐ running water 下令如流水之原
161 1 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 故論卑而易行
162 1 bīng soldier / troops 富國彊兵
163 1 xián liesure 其御之妻從門閒而闚其夫
164 1 big / great / huge / large / major 擁大蓋
165 1 zhōng end / finish / conclusion 鮑叔終善遇之
166 1 子孫 zǐsūn descendents 子孫世祿於齊
167 1 to cry / to weep / to wail 方晏子伏莊公尸哭之
168 1 gòng tribute / gift 責包茅不入貢於周室
169 1 著書 zheshū to write a book 既見其著書
170 1 líng agile / nimble 事齊靈公
171 1 富國 fù guó rich country / make the country wealthy (political slogan) 富國彊兵
172 1 good fortune / happiness / luck 善因禍而為福
173 1 foam / suds 桓公欲背曹沫之約
174 1 shēng to be born / to give birth 生我者父母
175 1 yán to prolong / to delay / to postpone 晏子於是延入為上客
176 1 補過 bǔguò to make up for an earlier mistake / to make amends 退思補過
177 1 齊桓公 Qí Huán Gōng Duke Huan of Qi 齊桓公以霸
178 1 知禮 Zhī Lǐ Zhi Li 倉廩實而知禮節
179 1 北征 běizhēng punitive expedition to the north 桓公實北征山戎
180 1 老母 lǎomǔ mother 知我有老母也
181 1 受辱 shòurǔ insulted / humiliated / disgraced 吾幽囚受辱
182 1 jiǎ Jia 嘗與鮑叔賈
183 1 easy / simple 故論卑而易行
184 1 rich / wealthy 管仲富擬於公室
185 1 國有 guóyǒu nationalized / public / state-owned 國有道
186 1 fine linen 免子於緦何子求絕之速也
187 1 shí food / food and drink 食不重肉
188 1 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 吾聞君子詘於不知己而信於知己者
189 1 to conceal / to hide / to ambush 方晏子伏莊公尸哭之
190 1 speed 免子於緦何子求絕之速也
191 1 miǎn to encourage 而不勉之至王
192 1 無禮 wúlǐ rude 知己而無禮
193 1 子長 zǐzhǎng Zichang 今子長八尺
194 1 知人 zhīrén to understand a person 天下不多管仲之賢而多鮑叔能知人也
195 1 guì expensive / costly / valuable 貴輕重
196 1 shì an official 吾嘗三仕三見逐於君
197 1 dào way / road / path 國有道
198 1 to fear / be afraid of / to dread 晏子懼然
199 1 capacity / degree / a standard / a measure 上服度則六親固
200 1 to die 管仲卒
201 1 xiū to decorate / to embellish 而管仲因而令燕修召公之政
202 1 召公 Shào Gōng Duke Shao 而管仲因而令燕修召公之政
203 1 cáo Cao 桓公欲背曹沫之約
204 1 clothes / clothing 妾不衣帛
205 1 guǎn to manage / to control / to be in charge of 吾讀管氏牧民
206 1 志念 zhìniàn resolute thoughts 志念深矣
207 1 三歸 sānguī to take refuge in the Triple Gem 有三歸
208 1 yuán source / origin 下令如流水之原
209 1 empty / deserted 夫子既已感寤而贖我
210 1 a slave / a servant 乃為人仆御
211 1 孔子 Kǒngzi Confucius 然孔子小之
212 1 jiù to save / to rescue 匡救其惡
213 1 móu to plan / to scheme 管仲之謀也
214 1 gōng merit 轉敗而為功
215 1 衣食足 yī shí zú enough food and clothing 衣食足而知榮辱
216 1 意氣 yìqì bearing / demenour / disposition / temperament 意氣揚揚甚自得也
217 1 guài odd / queer / strange / uncanny 晏子怪而問之
218 1 盡忠 jìnzhōng to display utter loyalty 進思盡忠
219 1 晏子春秋 Yànzǐ Yanzi Chūnqiū 及晏子春秋
220 1 qiè lacking in courage / afraid 鮑叔不以我怯
221 1 yān Yan 而管仲因而令燕修召公之政
222 1 不仁 bùrén not benevolent / heartless / numb 嬰雖不仁
223 1 a team of four horses 策駟馬
224 1 to read 吾讀管氏牧民
225 1 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 吾幽囚受辱
226 1 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 鮑叔不以我為貪
227 1 xiū to be ashamed 知我不羞小睗而恥功名不顯于天下也
228 1 responsibility / duty 責包茅不入貢於周室
229 1 自抑 zìyì to control oneself 其後夫自抑損
230 1 to rule by force / to usurp / to master 齊桓公以霸
231 1 zǒu to walk / to go / to move 吾嘗三戰三走
232 1 wén to hear 吾聞君子詘於不知己而信於知己者
233 1 zuǒ left 解左驂贖之
234 1 zài to carry / to convey / to load / to hold 載歸
235 1 mén door / gate / doorway / gateway 其御之妻從門閒而闚其夫
236 1 不滿 bùmǎn to be not full 晏子長不滿六尺
237 1 ròu meat / muscle 食不重肉
238 1 謀事 móushì to plan matters / to look for a job 吾嘗為鮑叔謀事而更窮困
239 1 功名 gōngmíng a scholarly honor / rank / achievement / fame / glory 知我不羞小睗而恥功名不顯于天下也
240 1 shí ten 有封邑者十餘世
241 1 zūn to obey / to comply with / to follow 齊國遵其政
242 1 久之 jiǔ zhī for a long time 久之
243 1 節儉 jiéjiǎn thrifty 以節儉力行重於齊
244 1 chuán to transmit 故次其傳
245 1 zhàn war / fighting / battle 吾嘗三戰三走
246 1 yǒng brave / courageous 見義不為無勇
247 1 區區 qūqū insignificant / trifling / merely 以區區之齊在海濱
248 1 牧民 mùmín shepherd of the people 吾讀管氏牧民
249 1 chǔ state of Chu 管仲因而伐楚
250 1 chǐ luxurious / extravagant / wasteful 齊人不以為侈
251 1 下令 xià lìng to order / to command 下令如流水之原
252 1 自下 zìxià to humble oneself 常有以自下者
253 1 cái money / wealth / riches / valuables 通貨積財
254 1 fàn to commit crime / to violate 犯君之顏
255 1 退 tuì to retreat / to move back 退思補過
256 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成禮然後去
257 1 to draft 管仲富擬於公室
258 1 常有 cháng yǒu frequently occurring 常有以自下者
259 1 周道 zhōudào main street in the Zhou dynasty 豈以為周道衰微
260 1 xīn delightful / joyful / pleasant 所忻慕焉
261 1 shū book 至其書
262 1 無道 wú dào tyrannical / brutal 無道
263 1 gài a lid / top / cover 擁大蓋
264 1 四維 sì wéi the four half points of the compass 四維不張
265 1 滅亡 mièwáng to destroy / to exterminate / to perish / to die out 國乃滅亡
266 1 stupid / doltish / foolish / ignorant 鮑叔不以我為愚
267 1 百餘 bǎiyú a hundred or more 後百餘年而有晏子焉
268 1 suì to comply with / to follow along 鮑叔遂進管仲
269 1 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 夫子既已感寤而贖我
270 1 其後 qí hòu after that 其後夫自抑損
271 1 yóu to swim 少時常與鮑叔牙游
272 1 貧困 pínkùn impoverished 管仲貧困
273 1 zhào to call together / to summon / to convene 召忽死之
274 1 róng arms / armaments / a military affair 桓公實北征山戎
275 1 to take / to get / to fetch 知與之為取
276 1 yàn late in the day 晏平仲嬰者
277 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 生我者父母
278 1 三世 sān shì past, present, and future 以此三世顯名於諸侯
279 1 不肖 bùxiào unworthy 鮑叔不以我為不肖
280 1 反坫 fǎndiàn earthern goblet stand 反坫
281 1 to bend / to stoop / to crouch 吾聞君子詘於不知己而信於知己者
282 1 extra / surplus / remainder 有封邑者十餘世
283 1 shī corpse 方晏子伏莊公尸哭之
284 1 liù six 晏子長不滿六尺
285 1 公室 gōngshì ruling families during Spring and Autumn period 管仲富擬於公室
286 1 jiàn to recommend / to elect 晏子薦以為大夫
287 1 yán color 犯君之顏
288 1 財利 cáilì wealth and profit / riches 分財利多自與
289 1 one 一匡天下
290 1 huì can / be able to 於柯之會
291 1 kuī to peep / to peek 其御之妻從門閒而闚其夫
292 1 衰微 shuāiwēi to decline / to wane / to weaken 豈以為周道衰微
293 1 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 者邪
294 1 shì clan / a branch of a lineage 吾讀管氏牧民
295 1 guest / visitor 晏子於是延入為上客
296 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 成禮然後去
297 1 Tu 遭之涂
298 1 世祿 shìlù hereditary benefits such as rank and wealth 子孫世祿於齊
299 1 賢臣 xiánchén a worthy official 管仲世所謂賢臣
300 1 之中 zhīzhōng inside 固不如在縲紲之中
301 1 meaning / sense 見義不為無勇
302 1 to cheat / to double-cross / to deceive 常欺鮑叔
303 1 nián year 後百餘年而有晏子焉
304 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 解左驂贖之
305 1 cài Cai 南襲蔡
306 1 yòng to use / to apply 管仲既用
307 1 jǐng sunlight 景公
308 1 攝衣 shèyī to raise clothes 攝衣冠謝曰
309 1 yōng to hold / to embrace / to wrap around / to gather around / to throng / to swarm / to support 擁大蓋
310 1 to give 因而予之
311 1 lái goosefoot / weed 萊之夷維人也
312 1 axe-handle 於柯之會
313 1 horse 策駟馬
314 1 wèi to call 豈管仲之謂乎
315 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 余雖為之執鞭
316 1 jiàn to remonstrate / to admonish 至其諫說
317 1 順民 shùnmín a docile subject / a toady 令順民心
318 1 an official institution / a state bureau 九府
319 1 method / plan / policy / scheme 策駟馬
320 1 窮困 qióngkùn destitute / poverty stricken 吾嘗為鮑叔謀事而更窮困
321 1 cān outside horses of a team of four 解左驂贖之
322 1 zhòng middle brother 晏平仲嬰者
323 1 夫子 fūzǐ master 夫子既已感寤而贖我
324 1 chǐ a shame / a sense of shame 知我不羞小睗而恥功名不顯于天下也
325 1 海濱 hǎibīn shore / seaside 以區區之齊在海濱
326 1 wéi to preserve / to maintain 萊之夷維人也
327 1 huò a misfortune / a calamity / a disaster 善因禍而為福
328 1 nán south 南襲蔡
329 1 bèi back [of the body] 桓公欲背曹沫之約
330 1 zhú to chase / to expel 吾嘗三仕三見逐於君
331 1 包茅 bāomáo bundled thatch 責包茅不入貢於周室
332 1 相親 xiāngqīn a blind date / an arranged interview to evaluate a proposed marriage partner 故上下能相親也
333 1 不為 bùwéi to not do 見義不為無勇
334 1 to attack by surprise 南襲蔡
335 1 pín poor / impoverished 知我貧也

Frequencies of all Words

Top 405

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 33 zhī him / her / them / that 鮑叔終善遇之
2 20 his / hers / its / theirs 鮑叔知其賢
3 18 also / too 潁上人也
4 18 管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong 管仲夷吾者
5 18 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 已而鮑叔事齊公子小白
6 16 not / no 不以為言
7 16 bào abalone 少時常與鮑叔牙游
8 15 wèi for / to 及小白立為桓公
9 15 shū father's younger brother 少時常與鮑叔牙游
10 13 I / me / my 鮑叔不以我為貪
11 12 in / at 任政於齊
12 11 so as to / in order to 齊桓公以霸
13 11 even / equal / uniform 已而鮑叔事齊公子小白
14 10 晏子 Yàn Zǐ Yan Zi 後百餘年而有晏子焉
15 10 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 管仲夷吾者
16 9 zhī to know 鮑叔知其賢
17 9 I 管仲夷吾者
18 8 yuē to speak / to say 管仲曰
19 6 zhèng government / administration 任政於齊
20 6 already / since 管仲既用
21 6 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故其稱曰
22 5 xiāng each other / one another / mutually 管仲既任政相齊
23 5 zài in / at 以區區之齊在海濱
24 5 yǒu is / are / to exist 知我有老母也
25 5 諸侯 zhū hóu the feudal lords 九合諸侯
26 5 and 少時常與鮑叔牙游
27 5 因而 yīnér therefore / as a result / thus 因而予之
28 5 桓公 huángōng Huangong / Lord Huan 及小白立為桓公
29 5 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 不以為言
30 4 a man / a male adult 其御之妻從門閒而闚其夫
31 4 to go 因而去之
32 4 promptly / right away / immediately 即危言
33 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 分財利多自與
34 4 sān three 吾嘗三仕三見逐於君
35 4 xián virtuous / worthy 鮑叔知其賢
36 4 cháng to taste 嘗與鮑叔賈
37 4 shí real / true 倉廩實而知禮節
38 4 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 已而鮑叔事齊公子小白
39 4 to defend / to resist 其御之妻從門閒而闚其夫
40 4 child / son 知我者鮑子也
41 3 shí time / a period of time 吾始困時
42 3 shì matter / thing / item 已而鮑叔事齊公子小白
43 3 所謂 suǒwèi so-called 管仲世所謂賢臣
44 3 xiǎn to show / to manifest / to display 知我不羞小睗而恥功名不顯于天下也
45 3 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常欺鮑叔
46 3 chū to go out / to leave 晏子出
47 3 天下 tiānxià China 一匡天下
48 3 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 俗之所欲
49 3 jìn to enter 鮑叔遂進管仲
50 3 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 吾嘗三仕三見逐於君
51 3 rán correct / right / certainly 晏子懼然
52 3 léi to record / to copy 在縲紲中
53 3 to reach 及小白立為桓公
54 3 how can it be that? 豈以為周道衰微
55 3 xiè a bridle 在縲紲中
56 3 jiàn to see 吾嘗三仕三見逐於君
57 3 qiè consort / concubine 妾不衣帛
58 3 yán to speak / to say / said 不以為言
59 3 shì a generation 有封邑者十餘世
60 3 míng measure word for people 常為名大夫
61 3 yān where / how 管仲囚焉
62 3 dialect / language / speech 君語及之
63 3 father 越石父賢
64 3 desire 俗之所欲
65 3 wife 其御之妻從門閒而闚其夫
66 3 guī to go back / to return 諸侯由是歸齊
67 3 to enter 責包茅不入貢於周室
68 3 知己 zhījǐ a close friend 吾聞君子詘於不知己而信於知己者
69 3 shí a rock / a stone 越石父賢
70 3 jiū to investigate / to inspect / to entangle 管仲事公子糾
71 3 zāi exclamatory particle 詳哉其言之也
72 3 rén person / people / a human being 潁上人也
73 3 popular / common 與俗同好惡
74 3 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 國乃滅亡
75 2 jué absolutely 越石父請絕
76 2 naturally / of course / certainly 分財利多自與
77 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 上服度則六親固
78 2 大夫 dàifu doctor 常為名大夫
79 2 qǐng to ask / to inquire 越石父請絕
80 2 kuāng to correct / to restore / to revise 一匡天下
81 2 xiè to thank 弗謝
82 2 shú to buy / to redeem 解左驂贖之
83 2 wéi dangerous / precarious 即危言
84 2 mìng life 即順命
85 2 xiǎo small / tiny / insignificant 知我不羞小睗而恥功名不顯于天下也
86 2 bài to defeat / to vanquish 公子糾敗
87 2 齊國 Qí guó state of Qi 齊國遵其政
88 2 è evil / vice 與俗同好惡
89 2 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang 莊公
90 2 shàng top / a high position 上服度則六親固
91 2 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 妾是以求去也
92 2 qiáng strong / powerful 富國彊兵
93 2 wèn to ask 夫問其故
94 2 shēn human body / torso 以身下之
95 2 chǐ chi / a Chinese foot / a foot 晏子長不滿六尺
96 2 shùn to obey 即順命
97 2 輕重 qīng zhòng weight 貴輕重
98 2 fāng square / quadrilateral / one side 方吾在縲紲中
99 2 rèn to bear / to undertake 任政於齊
100 2 néng can / able 天下不多管仲之賢而多鮑叔能知人也
101 2 shǎo few 少時常與鮑叔牙游
102 2 qiú to request 免子於緦何子求絕之速也
103 2 gōng public/ common / state-owned 事齊靈公
104 2 zhōng middle 在縲紲中
105 2 zhòng heavy 以節儉力行重於齊
106 2 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 意氣揚揚甚自得也
107 2 xíng to walk / to move 故論卑而易行
108 2 yīng baby / infant 晏平仲嬰者
109 2 to think / consider / to ponder 進思盡忠
110 2 不知 bùzhī do not know 吾聞君子詘於不知己而信於知己者
111 2 shān a mountain / a hill / a peak 桓公實北征山戎
112 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 鮑叔終善遇之
113 2 jīn today / modern / present / current / this / now 今者妾觀其出
114 2 suī although / even though 嬰雖不仁
115 2 lìng to make / to cause to be / to lead 令順民心
116 2 xìn to believe / to trust 管仲因而信之
117 2 to die 公子糾死
118 2 jiǔ nine 九合諸侯
119 2 zhì to / until 至其書
120 2 zāo to come across / to meet with / to encounter 知我不遭時也
121 2 guān to look at / to watch / to observe 今者妾觀其出
122 2 shì is / are / am / to be 諸侯由是歸齊
123 2 qiú a prisoner / a convict 管仲囚焉
124 2 ancient barbarian tribes 管仲夷吾者
125 2 小白 xiǎobái novice / greenhorn / fool / idiot / Abbreviation for 小白臉|小白脸 , pretty boy 已而鮑叔事齊公子小白
126 2 lùn to comment / to discuss 故論卑而易行
127 2 yuè more 越石父賢
128 1 to store 通貨積財
129 1 hòu after / later 後百餘年而有晏子焉
130 1 xīn heart 令順民心
131 1 sufficient / enough 然子之意自以為足
132 1 this / these 此所謂
133 1 權衡 quánhéng to weigh 慎權衡
134 1 no 見義不為無勇
135 1 to join / to combine 九合諸侯
136 1 通貨 tōnghuò currency / exchange of goods 通貨積財
137 1 anger / rage / fury 桓公實怒少姬
138 1 shì room / bedroom 責包茅不入貢於周室
139 1 既而 jìér soon after 既而歸
140 1 軼事 yìshì an anecdote 論其軼事
141 1 kùn to be sleepy / to be drowsy 吾始困時
142 1 already / afterwards 已而鮑叔事齊公子小白
143 1 wáng Wang 而不勉之至王
144 1 idea 然子之意自以為足
145 1 既已 jìyǐ already 夫子既已感寤而贖我
146 1 eight 今子長八尺
147 1 管晏列傳 Guǎn Yàn Lièzhuàn Guan Yan Liezhuan / Biographies of Guan and Yan 管晏列傳
148 1 chēng to call / to address 故其稱曰
149 1 guó a country / a state / a kingdom 國乃滅亡
150 1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉敗而為功
151 1 silk / plain silk 妾不衣帛
152 1 jié festival / a special day 倉廩實而知禮節
153 1 然後 ránhòu after / after that / afterwards 成禮然後去
154 1 榮辱 róngrǔ honor and disgrace / reputation 衣食足而知榮辱
155 1 有利 yǒulì advantageous / favorable 知時有利不利也
156 1 不及 bùjí not as good as / inferior to 語不及之
157 1 final particle 志念深矣
158 1 sǔn to injure 其後夫自抑損
159 1 不論 bùlùn whatever / regardless 是以不論
160 1 不利 bùlì unfavorable / disadvantageous / harmful / detrimental 知時有利不利也
161 1 měi beautiful 將順其美
162 1 太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe 太史公曰
163 1 不如 bùrú not equal to / not as good as 固不如在縲紲之中
164 1 extra / surplus / remainder 余雖為之執鞭
165 1 稱霸 chēngbà to proclaim oneself hegemon / to take a leading role 乃稱霸哉
166 1 gèng more / even more 吾嘗為鮑叔謀事而更窮困
167 1 tooth / tusk 少時常與鮑叔牙游
168 1 潁上 yǐngshàng Yingshan 潁上人也
169 1 gāo high / tall 山高
170 1 封邑 fēngyì grant of territory by an emperor or monarch 有封邑者十餘世
171 1 同好 tónghào fellow enthusiasts 與俗同好惡
172 1 fǒu to negate / to deny 俗之所否
173 1 cóng from 其御之妻從門閒而闚其夫
174 1 héng to weigh 即衡命
175 1 to happen upon / to meet with by chance 鮑叔終善遇之
176 1 在朝 zàicháo to act in a capacity 其在朝
177 1 shēn deep 志念深矣
178 1 to cut down 管仲因而伐楚
179 1 乘馬 chéng mǎ to ride a horse 乘馬
180 1 倉廩 cānglǐn a government granary 倉廩實而知禮節
181 1 a consort / a concubine 桓公實怒少姬
182 1 bǎo a jewel / gem / a treasure 政之寶也
183 1 guī a small arched door / a boudoir / a lady's chamber 入閨
184 1 shǐ beginning / start 吾始困時
185 1 clothes / dress / garment 上服度則六親固
186 1 to stand 及小白立為桓公
187 1 to admire 所忻慕焉
188 1 píng flat / level / smooth 晏平仲嬰者
189 1 力行 lìxíng to practice energetically 以節儉力行重於齊
190 1 guān cap / crown / headgear 攝衣冠謝曰
191 1 上下 shàngxià to go up and down 故上下能相親也
192 1 shì a flash 知我不羞小睗而恥功名不顯于天下也
193 1 自得 zì dé to be self satisfied 意氣揚揚甚自得也
194 1 六親 liù qīn six close relatives 上服度則六親固
195 1 xiáng detailed / complete / thorough 詳哉其言之也
196 1 shèn cautious 慎權衡
197 1 yuē approximately 桓公欲背曹沫之約
198 1 行事 xíngshì to execute / to handle 欲觀其行事
199 1 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 至其諫說
200 1 假令 jiàlìng if / supposing that 假令晏子而在
201 1 fēn to separate / to divide into parts 分財利多自與
202 1 無恥 wúchǐ shameless 鮑叔不以我為無恥
203 1 為人 wéirén behavior / personal conduct 乃為人仆御
204 1 biān a whip / a lash 余雖為之執鞭
205 1 miǎn to spare 免子於緦何子求絕之速也
206 1 zhōu Zhou Dynasty 責包茅不入貢於周室
207 1 流水 liúshuǐ running water 下令如流水之原
208 1 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 故論卑而易行
209 1 bīng soldier / troops 富國彊兵
210 1 xián liesure 其御之妻從門閒而闚其夫
211 1 big / great / huge / large / major 擁大蓋
212 1 zhōng end / finish / conclusion 鮑叔終善遇之
213 1 子孫 zǐsūn descendents 子孫世祿於齊
214 1 to cry / to weep / to wail 方晏子伏莊公尸哭之
215 1 gòng tribute / gift 責包茅不入貢於周室
216 1 著書 zheshū to write a book 既見其著書
217 1 líng agile / nimble 事齊靈公
218 1 富國 fù guó rich country / make the country wealthy (political slogan) 富國彊兵
219 1 good fortune / happiness / luck 善因禍而為福
220 1 foam / suds 桓公欲背曹沫之約
221 1 shēng to be born / to give birth 生我者父母
222 1 yán to prolong / to delay / to postpone 晏子於是延入為上客
223 1 補過 bǔguò to make up for an earlier mistake / to make amends 退思補過
224 1 齊桓公 Qí Huán Gōng Duke Huan of Qi 齊桓公以霸
225 1 知禮 Zhī Lǐ Zhi Li 倉廩實而知禮節
226 1 北征 běizhēng punitive expedition to the north 桓公實北征山戎
227 1 老母 lǎomǔ mother 知我有老母也
228 1 受辱 shòurǔ insulted / humiliated / disgraced 吾幽囚受辱
229 1 jiǎ Jia 嘗與鮑叔賈
230 1 easy / simple 故論卑而易行
231 1 rich / wealthy 管仲富擬於公室
232 1 國有 guóyǒu nationalized / public / state-owned 國有道
233 1 duì to / toward 御以實對
234 1 fine linen 免子於緦何子求絕之速也
235 1 shí food / food and drink 食不重肉
236 1 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 吾聞君子詘於不知己而信於知己者
237 1 to conceal / to hide / to ambush 方晏子伏莊公尸哭之
238 1 speed 免子於緦何子求絕之速也
239 1 miǎn to encourage 而不勉之至王
240 1 無禮 wúlǐ rude 知己而無禮
241 1 zhǎng director / chief / head / elder 晏子長不滿六尺
242 1 子長 zǐzhǎng Zichang 今子長八尺
243 1 xià next 以身下之
244 1 知人 zhīrén to understand a person 天下不多管仲之賢而多鮑叔能知人也
245 1 guì expensive / costly / valuable 貴輕重
246 1 shì an official 吾嘗三仕三見逐於君
247 1 dào way / road / path 國有道
248 1 to fear / be afraid of / to dread 晏子懼然
249 1 capacity / degree / a standard / a measure 上服度則六親固
250 1 to die 管仲卒
251 1 xiū to decorate / to embellish 而管仲因而令燕修召公之政
252 1 召公 Shào Gōng Duke Shao 而管仲因而令燕修召公之政
253 1 cáo Cao 桓公欲背曹沫之約
254 1 clothes / clothing 妾不衣帛
255 1 guǎn to manage / to control / to be in charge of 吾讀管氏牧民
256 1 志念 zhìniàn resolute thoughts 志念深矣
257 1 三歸 sānguī to take refuge in the Triple Gem 有三歸
258 1 yuán source / origin 下令如流水之原
259 1 之至 zhīzhì extremely 而不勉之至王
260 1 empty / deserted 夫子既已感寤而贖我
261 1 a slave / a servant 乃為人仆御
262 1 孔子 Kǒngzi Confucius 然孔子小之
263 1 jiù to save / to rescue 匡救其惡
264 1 móu to plan / to scheme 管仲之謀也
265 1 gōng merit 轉敗而為功
266 1 衣食足 yī shí zú enough food and clothing 衣食足而知榮辱
267 1 意氣 yìqì bearing / demenour / disposition / temperament 意氣揚揚甚自得也
268 1 guài odd / queer / strange / uncanny 晏子怪而問之
269 1 in / at 知我不羞小睗而恥功名不顯于天下也
270 1 盡忠 jìnzhōng to display utter loyalty 進思盡忠
271 1 self 吾聞君子詘於不知己而信於知己者
272 1 晏子春秋 Yànzǐ Yanzi Chūnqiū 及晏子春秋
273 1 qiè lacking in courage / afraid 鮑叔不以我怯
274 1 yān Yan 而管仲因而令燕修召公之政
275 1 不仁 bùrén not benevolent / heartless / numb 嬰雖不仁
276 1 a team of four horses 策駟馬
277 1 to read 吾讀管氏牧民
278 1 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 吾幽囚受辱
279 1 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 鮑叔不以我為貪
280 1 xiū to be ashamed 知我不羞小睗而恥功名不顯于天下也
281 1 responsibility / duty 責包茅不入貢於周室
282 1 自抑 zìyì to control oneself 其後夫自抑損
283 1 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 晏子於是延入為上客
284 1 that / those 彼不知我也
285 1 to rule by force / to usurp / to master 齊桓公以霸
286 1 zǒu to walk / to go / to move 吾嘗三戰三走
287 1 wén to hear 吾聞君子詘於不知己而信於知己者
288 1 zuǒ left 解左驂贖之
289 1 zài to carry / to convey / to load / to hold 載歸
290 1 mén door / gate / doorway / gateway 其御之妻從門閒而闚其夫
291 1 不滿 bùmǎn to be not full 晏子長不滿六尺
292 1 ròu meat / muscle 食不重肉
293 1 謀事 móushì to plan matters / to look for a job 吾嘗為鮑叔謀事而更窮困
294 1 功名 gōngmíng a scholarly honor / rank / achievement / fame / glory 知我不羞小睗而恥功名不顯于天下也
295 1 shí ten 有封邑者十餘世
296 1 zūn to obey / to comply with / to follow 齊國遵其政
297 1 久之 jiǔ zhī for a long time 久之
298 1 節儉 jiéjiǎn thrifty 以節儉力行重於齊
299 1 chuán to transmit 故次其傳
300 1 otherwise / but / however 上服度則六親固
301 1 zhàn war / fighting / battle 吾嘗三戰三走
302 1 yǒng brave / courageous 見義不為無勇
303 1 區區 qūqū insignificant / trifling / merely 以區區之齊在海濱
304 1 牧民 mùmín shepherd of the people 吾讀管氏牧民
305 1 chǔ state of Chu 管仲因而伐楚
306 1 chǐ luxurious / extravagant / wasteful 齊人不以為侈
307 1 下令 xià lìng to order / to command 下令如流水之原
308 1 自下 zìxià to humble oneself 常有以自下者
309 1 時常 shícháng often / frequently 少時常與鮑叔牙游
310 1 cái money / wealth / riches / valuables 通貨積財
311 1 fàn to commit crime / to violate 犯君之顏
312 1 退 tuì to retreat / to move back 退思補過
313 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成禮然後去
314 1 yīn because 善因禍而為福
315 1 to draft 管仲富擬於公室
316 1 常有 cháng yǒu frequently occurring 常有以自下者
317 1 周道 zhōudào main street in the Zhou dynasty 豈以為周道衰微
318 1 xīn delightful / joyful / pleasant 所忻慕焉
319 1 shū book 至其書
320 1 shén what 意氣揚揚甚自得也
321 1 無道 wú dào tyrannical / brutal 無道
322 1 gài a lid / top / cover 擁大蓋
323 1 四維 sì wéi the four half points of the compass 四維不張
324 1 zhāng a sheet / a leaf 四維不張
325 1 滅亡 mièwáng to destroy / to exterminate / to perish / to die out 國乃滅亡
326 1 expresses question or doubt 豈管仲之謂乎
327 1 stupid / doltish / foolish / ignorant 鮑叔不以我為愚
328 1 百餘 bǎiyú a hundred or more 後百餘年而有晏子焉
329 1 suì to comply with / to follow along 鮑叔遂進管仲
330 1 yóu follow / from / it is for...to 諸侯由是歸齊
331 1 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 夫子既已感寤而贖我
332 1 其後 qí hòu after that 其後夫自抑損
333 1 yóu to swim 少時常與鮑叔牙游
334 1 貧困 pínkùn impoverished 管仲貧困
335 1 zhào to call together / to summon / to convene 召忽死之
336 1 such as / for example / for instance 下令如流水之原
337 1 róng arms / armaments / a military affair 桓公實北征山戎
338 1 to take / to get / to fetch 知與之為取
339 1 yàn late in the day 晏平仲嬰者
340 1 以此 yǐcǐ hence 以此三世顯名於諸侯
341 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 生我者父母
342 1 what / where / which 免子於緦何子求絕之速也
343 1 no 弗謝
344 1 三世 sān shì past, present, and future 以此三世顯名於諸侯
345 1 不肖 bùxiào unworthy 鮑叔不以我為不肖
346 1 反坫 fǎndiàn earthern goblet stand 反坫
347 1 to bend / to stoop / to crouch 吾聞君子詘於不知己而信於知己者
348 1 extra / surplus / remainder 有封邑者十餘世
349 1 shī corpse 方晏子伏莊公尸哭之
350 1 liù six 晏子長不滿六尺
351 1 公室 gōngshì ruling families during Spring and Autumn period 管仲富擬於公室
352 1 jiàn to recommend / to elect 晏子薦以為大夫
353 1 yán color 犯君之顏
354 1 財利 cáilì wealth and profit / riches 分財利多自與
355 1 one 一匡天下
356 1 huì can / be able to 於柯之會
357 1 kuī to peep / to peek 其御之妻從門閒而闚其夫
358 1 衰微 shuāiwēi to decline / to wane / to weaken 豈以為周道衰微
359 1 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 者邪
360 1 shì clan / a branch of a lineage 吾讀管氏牧民
361 1 suddenly / abruptly 召忽死之
362 1 guest / visitor 晏子於是延入為上客
363 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 成禮然後去
364 1 Tu 遭之涂
365 1 世祿 shìlù hereditary benefits such as rank and wealth 子孫世祿於齊
366 1 賢臣 xiánchén a worthy official 管仲世所謂賢臣
367 1 不然 bùrán or else / otherwise / if not 不然
368 1 之中 zhīzhōng inside 固不如在縲紲之中
369 1 meaning / sense 見義不為無勇
370 1 to cheat / to double-cross / to deceive 常欺鮑叔
371 1 nián year 後百餘年而有晏子焉
372 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 解左驂贖之
373 1 cài Cai 南襲蔡
374 1 yòng to use / to apply 管仲既用
375 1 jǐng sunlight 景公
376 1 攝衣 shèyī to raise clothes 攝衣冠謝曰
377 1 yōng to hold / to embrace / to wrap around / to gather around / to throng / to swarm / to support 擁大蓋
378 1 to give 因而予之
379 1 lái goosefoot / weed 萊之夷維人也
380 1 axe-handle 於柯之會
381 1 horse 策駟馬
382 1 wèi to call 豈管仲之謂乎
383 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 余雖為之執鞭
384 1 jiàn to remonstrate / to admonish 至其諫說
385 1 順民 shùnmín a docile subject / a toady 令順民心
386 1 an official institution / a state bureau 九府
387 1 method / plan / policy / scheme 策駟馬
388 1 窮困 qióngkùn destitute / poverty stricken 吾嘗為鮑叔謀事而更窮困
389 1 cān outside horses of a team of four 解左驂贖之
390 1 jiāng will / shall (future tense) 將順其美
391 1 a time 故次其傳
392 1 zhòng middle brother 晏平仲嬰者
393 1 夫子 fūzǐ master 夫子既已感寤而贖我
394 1 chǐ a shame / a sense of shame 知我不羞小睗而恥功名不顯于天下也
395 1 海濱 hǎibīn shore / seaside 以區區之齊在海濱
396 1 wéi to preserve / to maintain 萊之夷維人也
397 1 huò a misfortune / a calamity / a disaster 善因禍而為福
398 1 nán south 南襲蔡
399 1 bèi back [of the body] 桓公欲背曹沫之約
400 1 zhú to chase / to expel 吾嘗三仕三見逐於君
401 1 包茅 bāomáo bundled thatch 責包茅不入貢於周室
402 1 相親 xiāngqīn a blind date / an arranged interview to evaluate a proposed marriage partner 故上下能相親也
403 1 不為 bùwéi to not do 見義不為無勇
404 1 to attack by surprise 南襲蔡
405 1 pín poor / impoverished 知我貧也

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
管晏列传 管晏列傳 Guǎn Yàn Lièzhuàn Guan Yan Liezhuan / Biographies of Guan and Yan
管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong
桓公 huángōng Huangong / Lord Huan
孔子 Kǒngzi Confucius
齐国 齊國 Qí guó state of Qi
齐桓公 齊桓公 Qí Huán Gōng Duke Huan of Qi
召公 Shào Gōng Duke Shao
太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe
晏子 Yàn Zǐ Yan Zi
晏子春秋 Yànzǐ Yanzi Chūnqiū
颍上 潁上 yǐngshàng Yingshan
知礼 知禮 Zhī Lǐ Zhi Li
庄公 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang
子长 子長 zǐzhǎng Zichang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English