Glossary and Vocabulary for Book of Zhou 《周書》, 卷26 列傳第18 長孫儉 長孫紹遠 弟澄 兄子兕 斛斯徵 Volume 26 Biographies 18: Zhang Sunjian; Zhangsun Shaoyuan; younger brother Cheng; elder brother Si; Hu Sizheng

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 29 jiǎn frugal / economical 長孫儉
2 20 gōng public/ common / state-owned 近行路傳公以部內縣令有罪
3 20 zhēng to march / to travel on a long journey 斛斯徵
4 20 yuē to speak / to say 儉卽大集僚屬而謂之曰
5 16 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖臨夏州
6 14 yuǎn far / distant 長孫紹遠
7 14 supreme ruler / emperor 及梁元帝嗣位於江陵
8 14 shào to continue / to carry on 長孫紹遠
9 12 suì to comply with / to follow along 遂於廳事前
10 11 qiān to move / to shift 孝文遷洛
11 9 happy / glad / cheerful / joyful 拜大司樂
12 9 zhōu a state / a province 太祖臨夏州
13 9 wén to hear 吾昔聞
14 8 to translate / to interpret 宮尹鄭譯坐不能以正道調護
15 8 rén person / people / a human being 河南洛陽人也
16 8 martial / military 兼習武事
17 8 to reach 及退
18 7 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 而東魏遣許和為刺史
19 7 xiào to be filial 魏孝武初
20 7 wèi to call 儉卽大集僚屬而謂之曰
21 7 lìng to make / to cause to be / to lead 令儉還州
22 7 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 高祖讀史書
23 7 shì matter / thing / item 以儉為錄事
24 7 chéng clear and still water 弟澄
25 7 one 目所一見
26 7 zhōng clock 音聲如鐘
27 7 elegant / graceful / refined 此公閒雅
28 7 cháng to taste 嘗與羣公侍坐于太祖
29 7 shí time / a period of time 時西夏州仍未內屬
30 7 seven
31 7 wèi Wei Dynasty 魏之枝族
32 7 zhōng middle 孝昌中
33 7 jiàn to see 智者見未萌
34 6 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 遷大將軍
35 6 mín the people / citizen / subjects 所部鄭縣令泉璨為民所訟
36 6 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 徵授大行臺尚書
37 6 長孫 zhǎngsūn eldest grandson / oldest son of an oldest son 長孫儉
38 6 qún crowd / flock / group 用肅羣下
39 6 desire 不欲東下
40 6 to criticize 朝議許焉
41 6 yán to speak / to say / said 如公之言
42 6 jīn today / modern / present / current / this / now 今江陵旣在江北
43 6 shū book 魏文帝璽書勞之
44 5 荊州 Jīngzhōu Jingzhou / Ching-chou 授荊州刺史
45 5 guān an office 並以官所賜之宅還官
46 5 sān three 總統三夏州
47 5 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 又欲廢八而懸七
48 5 qǐng to ask / to inquire 吏民表請為儉構清德樓
49 5 zhào an imperial decree 詔皆從之
50 5 zòu to present / to offer 儉舊嘗詣闕奏事
51 5 xíng to walk / to move 又除行臺僕射
52 5 wèi Eighth earthly branch 時西夏州仍未內屬
53 5 can / may / permissible 可改名儉
54 5 eight 以八為數
55 5 guǎn to manage / to control / to be in charge of 總管五十二州
56 5 shǐ beginning / start 方始克諧
57 5 zhì infantile / young 父稚
58 4 clothes / dress / garment 南服重鎮
59 4 xìng gender 性不妄交
60 4 西 The West 若大軍西討
61 4 調 tiáo to harmonize 為黃鐘不調
62 4 nèi inside / interior 時西夏州仍未內屬
63 4 zǒng general / total / overall / chief 燕公于謹總戎衆伐江陵
64 4 an official institution / a state bureau 兼相府司馬
65 4 yīn sound / noise 忽聞其音
66 4 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 心以為不然
67 4 jìn to enter 進爵昌寧公
68 4 wáng Wang 時梁岳陽王蕭詧內附
69 4 江陵 Jiānglíng Jiangling 及梁元帝嗣位於江陵
70 4 nián year 已涉三年
71 4 chén Chen 從平侯莫陳悅
72 4 tàn to sigh 聞之嘉歎
73 4 jīng to go through / to experience 武之善經
74 4 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 與使人以賓主禮相見
75 4 lèi to be tired 累遷司徒右長史
76 4 big / great / huge / large / major 儉卽大集僚屬而謂之曰
77 4 bài to bow / to pay respect to 拜大司樂
78 4 liáng a bridge 時梁岳陽王蕭詧內附
79 4 zuò to do 時稚作牧壽春
80 4 wèi position / location / place 湘東卽位
81 4 to take charge of / to manage / to administer 而有司未達大體
82 4 guest / visitor 遣人傳譯以問客
83 4 proper / suitable / appropriate 宜委東南之任
84 4 zài in / at 雖在私室
85 4 使 shǐ to make / to cause 與使人以賓主禮相見
86 4 cháo to face 朝議許焉
87 4 letter / symbol / character 長孫紹遠字師
88 4 diǎn canon / classic / scripture 又無廢八之典
89 4 huáng yellow 為黃鐘不調
90 4 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 遺啟世宗
91 4 to ride an animal or bicycle 起家員外散騎侍郎
92 3 shǔ to count 數紙
93 3 zhāo to beckon / to hail 儉以信義招之
94 3 zhèng Zheng 所部鄭縣令泉璨為民所訟
95 3 不樂 bùlè unhappy 聞樂不樂
96 3 zhèng upright / straight 故梁黃門侍郎裴正上書
97 3 sufficient / enough 何足多也
98 3 wide / broad 強記博聞
99 3 to record / to copy 以儉為錄事
100 3 past / former times 吾昔聞
101 3 河南 hénán Henan 河南洛陽人也
102 3 shǎo few 儉少方正
103 3 child / son 兄子兕
104 3 píng flat / level / smooth 太祖赴平涼
105 3 zàng to bury the dead 請葬于太祖陵側
106 3 to allow / to permit 而東魏遣許和為刺史
107 3 shǔ to belong to / be subordinate to 時西夏州仍未內屬
108 3 càn gem / luster of gems 所部鄭縣令泉璨為民所訟
109 3 kāi to open 開府
110 3 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 經韓使君佛寺前過
111 3 jiàn to trample / to tread upon / to walk on 孝閔踐阼
112 3 zhòng many / all 燕公于謹總戎衆伐江陵
113 3 róng to hold / to contain / to allow / to permit 竟無惰容
114 3 yún cloud 紹遠奏云
115 3 jīng brambles / thorns 時荊襄初附
116 3 gōng a palace 幷除黃鐘之正宮
117 3 大夫 dàifu doctor 典祀中大夫宇文容諫曰
118 3 bèi to prepare / get ready 密為之備
119 3 shòu to teach 授荊州刺史
120 3 kǒng fearful / apprehensive 恐有所失
121 3 to take / to get / to fetch 吾取之晚矣
122 3 idea 朝廷招攜之意
123 3 míng bright / brilliant 本名慶明
124 3 hòu after / later 後高祖竟
125 3 huái bosom / breast 內懷異計
126 3 day of the month / a certain day 他日
127 3 yòng to use / to apply 用肅羣下
128 3 different / other 內懷異計
129 3 father 父稚
130 3 to remember / to memorize / to bear in mind 稚管記王碩聞紹遠強記
131 3 孝經 Xiào Jīng Xiao Jing / Classic of Filial Piety 孝經
132 3 洛陽 Luòyáng Luoyang 河南洛陽人也
133 3 to open 儉密啟太祖
134 3 móu to plan / to scheme 凡有經綸謀策
135 3 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 蓋謂憂公忘私
136 3 ministry / department 所部鄭縣令泉璨為民所訟
137 3 to join / to combine 雅合宮調
138 3 piào a white horse 進位驃騎大將軍
139 3 shù tree 樹碑刻頌
140 3 shēn deep 深器敬之
141 3 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 誦之於口
142 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 吾所不能測也
143 3 jiàn to remonstrate / to admonish 典祀中大夫宇文容諫曰
144 2 to pull up / to pull out / to select / to promote 姓托拔氏
145 2 cāo to conduct / to run / to manage 以彰雅操
146 2 太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor 太傅
147 2 xuān to declare / to announce 宣帝時為魯公
148 2 xìn to believe / to trust 信不被物
149 2 meaning / sense 詳諸經義
150 2 wài outside 外敦鄰睦
151 2 zuò the steps leading to the eastern door 孝閔踐阼
152 2 líng mound / hill / mountain 遂令儉鎮江陵
153 2 shī to lose 恐有所失
154 2 lín to face / to overlook 世宗三臨之
155 2 guó a country / a state / a kingdom 因序梁國喪亂
156 2 dialect / language / speech 孤每與語
157 2 guān to look at / to watch / to observe 觀其形勢
158 2 夏州 xiàzhōu Xiazhou 總統三夏州
159 2 liù six 六官建
160 2 dōng east 不欲東下
161 2 to punish / to penalize 肉袒自罰
162 2 qiáng strong / powerful 稚管記王碩聞紹遠強記
163 2 zhòng heavy 雅重賓游
164 2 precious 後從太祖援玉壁
165 2 jiù old / ancient 儉舊嘗詣闕奏事
166 2 zhǐ to stop / to halt 留之止
167 2 apparatus 儉於廳事列軍儀
168 2 司徒 sītú Situ 累遷司徒右長史
169 2 yuè pleased 從平侯莫陳悅
170 2 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 留儉為秦州長史
171 2 西夏 Xī Xià Western Xia Dynasty 時西夏州仍未內屬
172 2 rèn to bear / to undertake 宜委東南之任
173 2 相見 xiāngjiàn to meet each other 亦不與相見
174 2 to die
175 2 tǎo to seek 若大軍西討
176 2 fāng square / quadrilateral / one side 方始克諧
177 2 wǎn evening / night 日晚
178 2 děng et cetera / and so on 與諸皇子等咸服青衿
179 2 lín a wood / a forest / a grove 持林鐘作黃鐘
180 2 to think over / to consider 必無匱乏之慮
181 2 聰慧 cōnghuì bright / witty / intelligent 聰慧過人
182 2 ēn kindness / grace / graciousness 皆是明公恩造
183 2 ān calm / still / quiet / peaceful 民安其業
184 2 侍郎 shìláng an assistant minister 起家員外散騎侍郎
185 2 宇文 yǔwén Yuwen 典祀中大夫宇文容諫曰
186 2 to be swift 遽以其第卽便給外
187 2 disease / sickness / ailment 以疾還京
188 2 liàng bright / brilliant / radiant / light 澄字士亮
189 2 yàn a feast / a banquet 引客宴於別齋
190 2 fěi a bandit 匪躬之故
191 2 tīng main hall 遂於廳事前
192 2 to calculate / to compute / to count 內懷異計
193 2 to attain / to reach 自旦達暮
194 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 具戎服
195 2 shí ten 年十歲
196 2 xún to search / to look for / to seek 尋令柱國
197 2 hàn Han Chinese 若更平江漢
198 2 quán fountain / spring 所部鄭縣令泉璨為民所訟
199 2 shè to ford a stream / to wade across 已涉三年
200 2 xiáng detailed / complete / thorough 詔與紹遠詳議往復
201 2 shēng a small gourd-shaped musical instrument 十二月各一笙
202 2 xiào school
203 2 mǐn to feel compassion for / to pity 孝閔踐阼
204 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 推治獲實
205 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 武之善經
206 2 wall 後從太祖援玉壁
207 2 biǎo clock / a wrist watch 太祖表儉功績尤美
208 2 嗣位 sìwèi to succeed to a title / to inherit 及梁元帝嗣位於江陵
209 2 xuán to hang / to suspend 又欲廢八而懸七
210 2 內史 nèishǐ Censor / Administrator 徵與內史宇文孝伯等固請依禮七月
211 2 樂器 yuèqì musical instrument 創造樂器
212 2 to stand 遂立於雪中待報
213 2 to pay respects 於是屬城肅勵
214 2 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 紹遠為太常
215 2 shǔ Sichuan 國家旣有蜀土
216 2 zhì sign / mark / flag 尚書旣志安貧素
217 2 zuò to sit 嘗與羣公侍坐于太祖
218 2 xiāo mournful / dejected 時梁岳陽王蕭詧內附
219 2 上黨 shàngdǎng Shangdang 上黨王
220 2 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 留儉為秦州長史
221 2 zhōu Zhou Dynasty 下洎周武
222 2 wèn to ask 遣人傳譯以問客
223 2 容貌 róngmào countenance / personage 儉容貌魁偉
224 2 zuò seat 座中有人次曰
225 2 huò to reap / to harvest 推治獲實
226 2 shí knowledge / understanding 識者異之
227 2 to begin 年甫十三
228 2 jiàn to build / to construct 六官建
229 2 tiān day 從爾朱天光破隴右
230 2 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 及退
231 2 yǐn to lead / to guide 引客宴於別齋
232 2 shí real / true 推治獲實
233 2 zhēng to march / to travel on a long journey 從征討
234 2 machine 太祖深歎澄之合機
235 2 father's elder brother / uncle 大宗伯
236 2 fēng to seal / to close off 封上黨公
237 2 dìng to decide 天下不足定也
238 2 private 雖在私室
239 2 to enter 初遣使入朝
240 2 sàng to lose / to die 自喪初至及葬
241 2 jūn army / military 儉於廳事列軍儀
242 2 東南 dōngnán southeast 宜委東南之任
243 2 gǎn bold / brave 莫敢犯法
244 2 even / equal / uniform 及齊神武稱兵而帝西遷
245 2 shuò great / eminent 稚管記王碩聞紹遠強記
246 2 mén door / gate / doorway / gateway 雖貴遊造門
247 2 shǒu head 以為正調之首
248 2 suì age 年十歲
249 2 太子 tàizǐ a crown prince 帝之為太子也
250 2 hǎo good 雅好墳籍
251 2 jiǎn to speak out boldly 王臣謇謇
252 2 jiā excellent 聞之嘉歎
253 2 secret / hidden / confidential 儉密啟太祖
254 2 縣令 xiànlìng county magistrate 所部鄭縣令泉璨為民所訟
255 2 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 時荊襄初附
256 2 zuì crime / sin / vice 非泉璨之罪
257 2 yòu immature / young 紹遠幼
258 2 zào to make / to build / to manufacture 雖貴遊造門
259 2 an ancient measuring vessel / fifty liters 斛斯徵
260 2 to leave behind 遺啟世宗
261 2 to prevail 方始克諧
262 2 to read
263 2 yōu to worry / to be concerned 蓋謂憂公忘私
264 2 yuàn instrument 又樂有錞于者
265 2 魏文帝 Wèi Wén Dì Emperor Wen of Wei / Cao Pi 魏文帝璽書勞之
266 2 juǎn to coil / to roll 一卷
267 2 詣闕 yìquè to go to the palace to see the emperor 儉舊嘗詣闕奏事
268 2 hōng to die
269 2 to take / to receive / to accept 帝頗納焉
270 2 qīng clear / pure / clean 吏民表請為儉構清德樓
271 2 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 東南道行臺僕射
272 2 guǎng wide / large / vast 務廣耕桑
273 2 shì a gentleman / a knight 澄字士亮
274 2 prison 遂下徵獄
275 2 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 天子懸八
276 2 a female rhinoceros 兄子兕
277 2 a device / a tool / a utensil / an implement 深器敬之
278 1 遣人 qiǎnrén to send a person 遣人傳譯以問客
279 1 side 請葬于太祖陵側
280 1 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 授小司空
281 1 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 一九七一年十一月版
282 1 改為 gǎiwéi to change into 改為長孫
283 1 不問 bù wèn to pay no attention to / to disregard / to ignore / to let go unpunished / to let off 舍璨不問
284 1 五世 wǔshì the fifth (of series of numbered kings) 五世祖嵩
285 1 guāi obedient / well-behaved 恐乖禮典
286 1 to cry out / to shout 仍並呼徵為夫子
287 1 duó a bell 有鳴鐸焉
288 1 舊俗 jiùsú former custom / old ways 荊蠻舊俗
289 1 將軍 jiāngjūn a general 除征東將軍
290 1 chí to grasp / to hold 持林鐘作黃鐘
291 1 束修 shù xiū payment for a private tutor 行束修之禮
292 1 委任 wěirèn to appoint 甚委任之
293 1 bǎn a block of printing / an edition 一九七一年十一月版
294 1 xián salty / briny 與諸皇子等咸服青衿
295 1 qiān a fault / a transgression 是我之愆
296 1 speed 帝意欲速葬
297 1 碑刻 bēikè inscription on stone tablet 樹碑刻頌
298 1 zài to carry / to convey / to load / to hold
299 1 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 竊願驗之
300 1 dào way / road / path 宜卽具道
301 1 jiǔ old 儲積已久
302 1 gěi to give 遽以其第卽便給外
303 1 起家 qǐjiā to start out by / to grow an enterprise beginning with / to begin one's career by 起家員外散騎侍郎
304 1 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月各一笙
305 1 反顧 fǎngù to glance back / fig. to regret / to have second thoughts about sth 令人無反顧憂
306 1 無慚 wúcán shamelessness / āhrīkya 無慚曩哲
307 1 狀貌 zhuàngmào appearance / face / features 狀貌魁梧
308 1 an item 目所一見
309 1 周易 Zhōuyì The Book of Changes / Yijing / I Ching 周易
310 1 to store 儲積已久
311 1 wén writing / text 隋文踐極
312 1 qiǎn to send / to dispatch 而東魏遣許和為刺史
313 1 míng to cry / to chirp (of birds) 有鳴鐸焉
314 1 仰視 yǎngshì to look up 客惶恐不敢仰視
315 1 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 何足多也
316 1 poison / venom 民厭其毒
317 1 bìn to encoffin a corpse / to carry to burial 梓宮在殯
318 1 xùn to teach / to train 未有如公刻身罰己以訓羣僚者也
319 1 臨夏 Línxià Linxia 太祖臨夏州
320 1 a ruler's seal 魏文帝璽書勞之
321 1 five 五歲誦
322 1 教誨 jiāohuì to instruct / to teach 此由刺史教誨不明
323 1 經綸 jīng lún to weave a pattern 凡有經綸謀策
324 1 大軍 dàjūn army / main forces 若大軍西討
325 1 méng a bud / a sprout 智者見未萌
326 1 zhǐ paper 數紙
327 1 sòng to praise / to laud / to acclaim 樹碑刻頌
328 1 僚屬 liáo shǔ leader and subordinates 儉卽大集僚屬而謂之曰
329 1 qìng to celebrate / to congratulate 本名慶明
330 1 邊境 biānjìng frontier / border 故得邊境無虞
331 1 穿 chuān to dress / to wear 乃以佩刀穿獄牆
332 1 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 感儉遺愛
333 1 yǐn to govern 宮尹鄭譯坐不能以正道調護
334 1 capacity / degree / a standard / a measure 帝后肆行非度
335 1 luò Luo 孝文遷洛
336 1 sōng high / lofty 五世祖嵩
337 1 chuàng to begin / to initiate / to inaugurate / to start / to create 爰創七音
338 1 wife 遂以女妻焉
339 1 yuán to aid / to assist 後從太祖援玉壁
340 1 lín neighbor 外敦鄰睦
341 1 寬容 kuānróng lenient / tolerant 紹遠性寬容
342 1 土木 tǔmù Civil Engineering 土木絲竹
343 1 bīng soldier / troops 及齊神武稱兵而帝西遷
344 1 dǐng top / peak 澄自頂至足
345 1 shě to give 舍璨不問
346 1 畏敬 wèi jìng awe and respect 嘗肅然畏敬
347 1 to go through / to experience / to take place 此旣曆世罕有
348 1 zhàng a cane / a walking stick / a staff 遂自杖三十
349 1 操行 cāoxíng behavior / moral conduct 有操行
350 1 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 令人無反顧憂
351 1 三百 sān bǎi three hundred 賞奴婢三百口
352 1 zhào Zhao 荊民儀同趙超等七百人
353 1 Shandong 宣帝時為魯公
354 1 to reply / to answer 而譴其次答者
355 1 to congratulate 賀拔岳被害
356 1 江北 jiāngběi Jiangbei 今江陵旣在江北
357 1 古方 gǔfāng ancient prescription 以古方今
358 1 affairs / business / matter / activity 務廣耕桑
359 1 器械 qìxiè an appliance 荊州軍資器械
360 1 zhé wise / sagacious 無慚曩哲
361 1 先民 xiānmín ancestors / predecessors 肇自先民
362 1 shǎng to reward / to grant / to bestow 賞奴婢三百口
363 1 容止 róng zhǐ looks and demeanor 然其容止堂堂
364 1 láo to toil 魏文帝璽書勞之
365 1 cán to destroy / to spoil / to ruin / to injure 骨肉相殘
366 1 bái white 遂白稚曰
367 1 liú to flow / to spread / to circulate 誦之若流
368 1 賓客 bīnkè a visitor / a guest 雅對賓客
369 1 音律 yīnlǜ tuning 兼解音律
370 1 younger brother 弟澄
371 1 東魏 Dōng Wèi Eastern Wei Dynasty / Eastern Wei of the Northern Dynasties 而東魏遣許和為刺史
372 1 qún a skirt / an apron / a petticoat 儉乃著裙襦紗帽
373 1 tǒng tube / cylinder 以芒筒捋之
374 1 作樂 zuòlè to make merry 帝欲作樂
375 1 method / plan / policy / scheme 凡有經綸謀策
376 1 工人 gōngrén worker 廣召工人
377 1 to go through / to experience / to take place 在州遂歷
378 1 大行 dàxíng extensive cultivation 徵授大行臺尚書
379 1 月令 yuèlìng typical weather in a given season 月令
380 1 gōng to attack / to assault 且兼弱攻昧
381 1 duò lazy / careless 竟無惰容
382 1 earth / soil / dirt 國家旣有蜀土
383 1 guǒ a result / a consequence 今果如所言
384 1 三禮 sān lǐ the three rites canons 三禮
385 1 公有 gōngyǒu to be publicly owned 公有所須
386 1 妻子 qīzi wife 今還其妻子
387 1 róng arms / armaments / a military affair 燕公于謹總戎衆伐江陵
388 1 female / feminine 遂以女妻焉
389 1 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 座中有人次曰
390 1 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 魏太尉
391 1 yuàn to hope / to wish / to desire 竊願驗之
392 1 yǎn a gem / the glitter of gems 司徒李琰之見而奇之
393 1 zhù to inject / to pour into 周禮注
394 1 pèi a belt ornament / a pendant 乃以佩刀穿獄牆
395 1 plain / white 尚書旣志安貧素
396 1 詔令 zhàolìng imperial order 詔令教授皇太子
397 1 發言 fāyán to make a statement / to make an utterance 發言可觀
398 1 骨肉 gǔròu blood relation / kin / flesh and blood 骨肉相殘
399 1 修撰 xiūzhuàn to compile / to compose 詔修撰樂書
400 1 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 徵與內史宇文孝伯等固請依禮七月
401 1 近代 jìndài modern times 近代絕無此器
402 1 shì clan / a branch of a lineage 姓托拔氏
403 1 離散 lísàn to be scattered / to be separated 但吳民離散
404 1 èr two
405 1 solitary 孤每與語
406 1 weary / tired 接引忘疲
407 1 zhuàn to compose / to write / to compile 徵所撰
408 1 接引 jiēyǐn to guide and protect 接引忘疲
409 1 信義 xìnyì good faith / honor / trust and justice 儉以信義招之
410 1 to pity / to regret 志無所惜
411 1 printing blocks 梓宮在殯
412 1 zhàn war / fighting / battle 又從戰邙山
413 1 hūn dusk / nightfall / twilight 昏虐日甚
414 1 yòu right / right-hand 累遷司徒右長史
415 1 同志 tóngzhì comrade 非其同志
416 1 獄卒 yùzú a jailer 獄卒張元哀之
417 1 不明 bù míng not clear / unknown 此由刺史教誨不明
418 1 絲竹 sīzhú traditional Chinese musical instruments / music 土木絲竹
419 1 zhù a pillar / a post 尋令柱國
420 1 suí to follow 紹遠隨稚奔赴
421 1 軍國 jūnguó military affairs and civilian administration 以供軍國
422 1 yàn to dislike / to detest 民厭其毒
423 1 kuāng to correct / to restore / to revise 匡救其惡
424 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 兼解音律
425 1 便 biàn convenient / handy / easy 遽以其第卽便給外
426 1 a family clan 魏之枝族
427 1 不飲酒 bù yǐn jiǔ Refrain from consuming intoxicants 雖不飲酒
428 1 如今 rújīn nowadays / now 卽如今者
429 1 節制 jiézhì to control / to restrict / to moderate / to temper 自有節制
430 1 超等 chāoděng superior grade 荊民儀同趙超等七百人
431 1 shì a generation 此旣曆世罕有
432 1 奏樂 zòuyuè to perform music / to play a tune 紹遠所奏樂
433 1 可觀 kěguān worth viewing 發言可觀
434 1 zhèn to shake / to flap / to vibrate / to brace 其聲極振
435 1 Hán Korea / South Korea 經韓使君佛寺前過
436 1 殿 diàn a hall / a palace / a temple 又累遷殿中尚書
437 1 奔赴 bēnfù to rush to / to hurry to 紹遠隨稚奔赴
438 1 Shùn Emperor Shun 以為昔者大舜欲聞七始
439 1 to happen upon / to meet with by chance 徵遇赦得免
440 1 yàn to examine / to test / to check 竊願驗之
441 1 名實 míngshí name and reality / whether reality lives up to its reputation 名實理須相稱
442 1 yǒng brave / courageous 勇冠諸將
443 1 從容 cōngróng unhurried 從容言曰
444 1 Jiàng Jiang 遷絳州刺史
445 1 liè to arrange / to line up / to list 儉於廳事列軍儀
446 1 不從 bùcóng not following / not joining 世宗不從
447 1 xīn heart 心以為不然
448 1 to reach 下洎周武
449 1 朝臣 cháo chén court councilor 令朝臣議之
450 1 a model / a norm / a pattern 足為當今模楷
451 1 經略 jīnglüè to perform operations / to operate according to a plan 問其經略
452 1 chá to examine into 時梁岳陽王蕭詧內附
453 1 dǎi to arrest / to catch / to seize 下逮周武
454 1 to flee / to escape 徵博采遺逸
455 1 yuè Yue 賀拔岳被害
456 1 qióng poor / destitute / impoverished 蕭何就窮僻之鄉
457 1 xiè dirty / ragged 朋儕莫敢褻狎
458 1 to cut down 燕公于謹總戎衆伐江陵
459 1 zhào to call together / to summon / to convene 廣召工人
460 1 yuē approximately 澄操履清約
461 1 miào temple / shrine 詣闕請為儉立廟樹碑
462 1 concerned about / anxious / worried 故得邊境無虞
463 1 肅然 sùrán respectful / solemn / awed 嘗肅然畏敬
464 1 nán south 南服重鎮
465 1 jìng to respect /to honor 深器敬之
466 1 miào wonderful / fantastic 何其妙也
467 1 dāo knife / a blade 乃以佩刀穿獄牆
468 1 gōng body 匪躬之故
469 1 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 詔令教授皇太子
470 1 thing / matter 信不被物
471 1 開皇 Kāi Huáng Kai Huang reign 開皇初
472 1 guì expensive / costly / valuable 雖貴遊造門
473 1 to give / to bestow favors 並以官所賜之宅還官
474 1 chéng to mount / to climb onto 今乘輿屢降
475 1 gòu to meet / to come across 屬紹遠遘疾
476 1 zhōng end / finish / conclusion 元卒被拷而終無所言
477 1 不敬 bù jìng to disrespect / to be irreverent 少不敬長
478 1 to inspect / to check 稽諸典故
479 1 to join / to combine 旣而出閤
480 1 儒者 rúzhě Confucian 儒者榮之
481 1 犯法 fànfǎ to break the law 莫敢犯法
482 1 當今 dāngjīn current / present / now / nowadays 足為當今模楷
483 1 cǎi color 神彩嚴肅
484 1 to gather / to collect 儉卽大集僚屬而謂之曰
485 1 a lotus 徵以荷高祖重恩
486 1 相稱 xiāngchēng to call each other 名實理須相稱
487 1 ancestor / forefather 五世祖嵩
488 1 受業 shòuyè to study / to learn from a master / (pupil's first person pronoun) I, your student 受業於徵
489 1 形勢 xíngshì circumstances / situation 觀其形勢
490 1 jǐn to be cautious / to be careful 燕公于謹總戎衆伐江陵
491 1 sāng mulberry tree 務廣耕桑
492 1 nüè cruel / harsh / oppressive 昏虐日甚
493 1 大雪 dà xuě heavy snow 時值大雪
494 1 out of the way / remote 蕭何就窮僻之鄉
495 1 yào to want / to wish for 諸公宜各引要言
496 1 yóu to swim 雅重賓游
497 1 chéng to bear / to carry / to hold 伏承世子聰慧之姿
498 1 溫雅 wēnyǎ gentle / refined 風儀溫雅
499 1 xiàn to offer / to present 譯乃獻新樂
500 1 不易 bùyì not easy to/ difficult / unchanging 萬世不易

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 60 zhī him / her / them / that 魏之枝族
2 29 jiǎn frugal / economical 長孫儉
3 26 so as to / in order to 以儉為錄事
4 22 wèi for / to 以儉為錄事
5 20 gōng public/ common / state-owned 近行路傳公以部內縣令有罪
6 20 zhēng to march / to travel on a long journey 斛斯徵
7 20 yuē to speak / to say 儉卽大集僚屬而謂之曰
8 19 his / hers / its / theirs 其先
9 16 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖臨夏州
10 15 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而東魏遣許和為刺史
11 15 yǒu is / are / to exist 有操行
12 14 yuǎn far / distant 長孫紹遠
13 14 supreme ruler / emperor 及梁元帝嗣位於江陵
14 14 shào to continue / to carry on 長孫紹遠
15 12 and 亦不與相見
16 12 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所部鄭縣令泉璨為民所訟
17 12 suì to comply with / to follow along 遂於廳事前
18 11 qiān to move / to shift 孝文遷洛
19 11 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 和乃舉州歸附
20 10 no 故得邊境無虞
21 10 naturally / of course / certainly 肉袒自罰
22 9 also / too 河南洛陽人也
23 9 happy / glad / cheerful / joyful 拜大司樂
24 9 in / at 遂於廳事前
25 9 zhōu a state / a province 太祖臨夏州
26 9 wén to hear 吾昔聞
27 9 chū at first / at the beginning / initially 時荊襄初附
28 8 to translate / to interpret 宮尹鄭譯坐不能以正道調護
29 8 rén person / people / a human being 河南洛陽人也
30 8 not / no 性不妄交
31 8 martial / military 兼習武事
32 8 to reach 及退
33 8 yān where / how 朝議許焉
34 7 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 而東魏遣許和為刺史
35 7 xiào to be filial 魏孝武初
36 7 wèi to call 儉卽大集僚屬而謂之曰
37 7 lìng to make / to cause to be / to lead 令儉還州
38 7 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 高祖讀史書
39 7 shì matter / thing / item 以儉為錄事
40 7 chéng clear and still water 弟澄
41 7 one 目所一見
42 7 promptly / right away 卽以儉為西夏州刺史
43 7 zhōng clock 音聲如鐘
44 7 elegant / graceful / refined 此公閒雅
45 7 cháng to taste 嘗與羣公侍坐于太祖
46 7 shí time / a period of time 時西夏州仍未內屬
47 7 seven
48 7 wèi Wei Dynasty 魏之枝族
49 7 cóng from 從爾朱天光破隴右
50 7 yòu again / also 太祖又與儉書曰
51 7 zhōng middle 孝昌中
52 7 jiàn to see 智者見未萌
53 6 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 遷大將軍
54 6 mín the people / citizen / subjects 所部鄭縣令泉璨為民所訟
55 6 already / de facto / since / then 尚書旣志安貧素
56 6 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 徵授大行臺尚書
57 6 長孫 zhǎngsūn eldest grandson / oldest son of an oldest son 長孫儉
58 6 qún crowd / flock / group 用肅羣下
59 6 zhì to / until 至荊州
60 6 desire 不欲東下
61 6 to criticize 朝議許焉
62 6 yán to speak / to say / said 如公之言
63 6 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 未有如公刻身罰己以訓羣僚者也
64 6 this / these 此由刺史教誨不明
65 6 jīn today / modern / present / current / this / now 今江陵旣在江北
66 6 shū book 魏文帝璽書勞之
67 6 in / at 嘗與羣公侍坐于太祖
68 5 荊州 Jīngzhōu Jingzhou / Ching-chou 授荊州刺史
69 5 guān an office 並以官所賜之宅還官
70 5 xià next 用肅羣下
71 5 hái also / in addition / more 令儉還州
72 5 sān three 總統三夏州
73 5 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 又欲廢八而懸七
74 5 fēi not / non- / un- 非其同志
75 5 qǐng to ask / to inquire 吏民表請為儉構清德樓
76 5 do not 從平侯莫陳悅
77 5 ruò to seem / to be like / as 若大軍西討
78 5 měi each / every 孤每與語
79 5 zhào an imperial decree 詔皆從之
80 5 zhū all / many / various 詳諸經義
81 5 zòu to present / to offer 儉舊嘗詣闕奏事
82 5 xíng to walk / to move 又除行臺僕射
83 5 wèi Eighth earthly branch 時西夏州仍未內屬
84 5 jiē all / each and every / in all cases 儉皆參預
85 5 can / may / permissible 可改名儉
86 5 eight 以八為數
87 5 guǎn to manage / to control / to be in charge of 總管五十二州
88 5 shǐ beginning / start 方始克諧
89 5 zhì infantile / young 父稚
90 4 clothes / dress / garment 南服重鎮
91 4 xìng gender 性不妄交
92 4 西 The West 若大軍西討
93 4 調 tiáo to harmonize 為黃鐘不調
94 4 nèi inside / interior 時西夏州仍未內屬
95 4 zǒng general / total / overall / chief 燕公于謹總戎衆伐江陵
96 4 an official institution / a state bureau 兼相府司馬
97 4 yīn sound / noise 忽聞其音
98 4 jiān simultaneously 兼習武事
99 4 chú except / besides 又除行臺僕射
100 4 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 心以為不然
101 4 jìn to enter 進爵昌寧公
102 4 wáng Wang 時梁岳陽王蕭詧內附
103 4 江陵 Jiānglíng Jiangling 及梁元帝嗣位於江陵
104 4 nián year 已涉三年
105 4 chén Chen 從平侯莫陳悅
106 4 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是屬城肅勵
107 4 tàn to sigh 聞之嘉歎
108 4 jīng to go through / to experience 武之善經
109 4 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 與使人以賓主禮相見
110 4 lèi to be tired 累遷司徒右長史
111 4 big / great / huge / large / major 儉卽大集僚屬而謂之曰
112 4 shì is / are / am / to be 是我之愆
113 4 bài to bow / to pay respect to 拜大司樂
114 4 liáng a bridge 時梁岳陽王蕭詧內附
115 4 such as / for example / for instance 未有如公刻身罰己以訓羣僚者也
116 4 zuò to do 時稚作牧壽春
117 4 wèi position / location / place 湘東卽位
118 4 to take charge of / to manage / to administer 而有司未達大體
119 4 guest / visitor 遣人傳譯以問客
120 4 de potential marker 故得邊境無虞
121 4 proper / suitable / appropriate 宜委東南之任
122 4 zài in / at 雖在私室
123 4 使 shǐ to make / to cause 與使人以賓主禮相見
124 4 cháo to face 朝議許焉
125 4 letter / symbol / character 長孫紹遠字師
126 4 diǎn canon / classic / scripture 又無廢八之典
127 4 yuán monetary unit / dollar 及梁元帝嗣位於江陵
128 4 huáng yellow 為黃鐘不調
129 4 bèi by 賀拔岳被害
130 4 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 遺啟世宗
131 4 to ride an animal or bicycle 起家員外散騎侍郎
132 3 shǔ to count 數紙
133 3 zhāo to beckon / to hail 儉以信義招之
134 3 and 而東魏遣許和為刺史
135 3 zhèng Zheng 所部鄭縣令泉璨為民所訟
136 3 不樂 bùlè unhappy 聞樂不樂
137 3 extremely / very 其聲極振
138 3 zhèng upright / straight 故梁黃門侍郎裴正上書
139 3 yīn because 因序梁國喪亂
140 3 sufficient / enough 何足多也
141 3 wide / broad 強記博聞
142 3 to record / to copy 以儉為錄事
143 3 past / former times 吾昔聞
144 3 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 匪躬之故
145 3 河南 hénán Henan 河南洛陽人也
146 3 yóu especially / particularly 太祖表儉功績尤美
147 3 shǎo few 儉少方正
148 3 child / son 兄子兕
149 3 píng flat / level / smooth 太祖赴平涼
150 3 zàng to bury the dead 請葬于太祖陵側
151 3 to allow / to permit 而東魏遣許和為刺史
152 3 tái unit 東南道行臺僕射
153 3 necessary / must 名實理須相稱
154 3 shǔ to belong to / be subordinate to 時西夏州仍未內屬
155 3 càn gem / luster of gems 所部鄭縣令泉璨為民所訟
156 3 each 各得其宜
157 3 kāi to open 開府
158 3 zhǎng director / chief / head / elder 少不敬長
159 3 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 經韓使君佛寺前過
160 3 I 吾昔聞
161 3 jiàn to trample / to tread upon / to walk on 孝閔踐阼
162 3 zhòng many / all 燕公于謹總戎衆伐江陵
163 3 róng to hold / to contain / to allow / to permit 竟無惰容
164 3 yún cloud 紹遠奏云
165 3 suī although / even though 雖在私室
166 3 jīng brambles / thorns 時荊襄初附
167 3 gōng a palace 幷除黃鐘之正宮
168 3 大夫 dàifu doctor 典祀中大夫宇文容諫曰
169 3 bèi to prepare / get ready 密為之備
170 3 shòu to teach 授荊州刺史
171 3 kǒng fearful / apprehensive 恐有所失
172 3 to take / to get / to fetch 吾取之晚矣
173 3 idea 朝廷招攜之意
174 3 míng bright / brilliant 本名慶明
175 3 hòu after / later 後高祖竟
176 3 huái bosom / breast 內懷異計
177 3 day of the month / a certain day 他日
178 3 yòng to use / to apply 用肅羣下
179 3 different / other 內懷異計
180 3 father 父稚
181 3 according to 徵遂依干寶
182 3 to remember / to memorize / to bear in mind 稚管記王碩聞紹遠強記
183 3 孝經 Xiào Jīng Xiao Jing / Classic of Filial Piety 孝經
184 3 I / me / my 是我之愆
185 3 洛陽 Luòyáng Luoyang 河南洛陽人也
186 3 to open 儉密啟太祖
187 3 móu to plan / to scheme 凡有經綸謀策
188 3 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 蓋謂憂公忘私
189 3 what / where / which 何其妙也
190 3 ministry / department 所部鄭縣令泉璨為民所訟
191 3 to join / to combine 雅合宮調
192 3 jìng actually / in the end 竟無惰容
193 3 chū to go out 出曰
194 3 piào a white horse 進位驃騎大將軍
195 3 shù tree 樹碑刻頌
196 3 shēn deep 深器敬之
197 3 běn measure word for books 本圖江陵
198 3 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 誦之於口
199 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 吾所不能測也
200 3 jiàn to remonstrate / to admonish 典祀中大夫宇文容諫曰
201 2 to pull up / to pull out / to select / to promote 姓托拔氏
202 2 rán correct / right / certainly 太祖深然之
203 2 cāo to conduct / to run / to manage 以彰雅操
204 2 太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor 太傅
205 2 xuān to declare / to announce 宣帝時為魯公
206 2 xìn to believe / to trust 信不被物
207 2 meaning / sense 詳諸經義
208 2 儼然 yǎnrán like / similarly 終日儼然
209 2 wài outside 外敦鄰睦
210 2 zuò the steps leading to the eastern door 孝閔踐阼
211 2 líng mound / hill / mountain 遂令儉鎮江陵
212 2 shī to lose 恐有所失
213 2 lín to face / to overlook 世宗三臨之
214 2 guó a country / a state / a kingdom 因序梁國喪亂
215 2 dialect / language / speech 孤每與語
216 2 guān to look at / to watch / to observe 觀其形勢
217 2 夏州 xiàzhōu Xiazhou 總統三夏州
218 2 liù six 六官建
219 2 dōng east 不欲東下
220 2 to punish / to penalize 肉袒自罰
221 2 qiáng strong / powerful 稚管記王碩聞紹遠強記
222 2 zhòng heavy 雅重賓游
223 2 precious 後從太祖援玉壁
224 2 duì to / toward 儉對曰
225 2 jiù old / ancient 儉舊嘗詣闕奏事
226 2 zhǐ to stop / to halt 留之止
227 2 apparatus 儉於廳事列軍儀
228 2 gòng together 百王共軌
229 2 司徒 sītú Situ 累遷司徒右長史
230 2 yuè pleased 從平侯莫陳悅
231 2 already / afterwards 已涉三年
232 2 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 留儉為秦州長史
233 2 西夏 Xī Xià Western Xia Dynasty 時西夏州仍未內屬
234 2 no 弗忘于懷
235 2 rèn to bear / to undertake 宜委東南之任
236 2 相見 xiāngjiàn to meet each other 亦不與相見
237 2 to die
238 2 tǎo to seek 若大軍西討
239 2 fāng square / quadrilateral / one side 方始克諧
240 2 wǎn evening / night 日晚
241 2 děng et cetera / and so on 與諸皇子等咸服青衿
242 2 lín a wood / a forest / a grove 持林鐘作黃鐘
243 2 to think over / to consider 必無匱乏之慮
244 2 聰慧 cōnghuì bright / witty / intelligent 聰慧過人
245 2 ēn kindness / grace / graciousness 皆是明公恩造
246 2 ān calm / still / quiet / peaceful 民安其業
247 2 侍郎 shìláng an assistant minister 起家員外散騎侍郎
248 2 宇文 yǔwén Yuwen 典祀中大夫宇文容諫曰
249 2 to be swift 遽以其第卽便給外
250 2 disease / sickness / ailment 以疾還京
251 2 liàng bright / brilliant / radiant / light 澄字士亮
252 2 yàn a feast / a banquet 引客宴於別齋
253 2 fěi a bandit 匪躬之故
254 2 again / more / repeatedly 復令議其可不
255 2 tīng main hall 遂於廳事前
256 2 to calculate / to compute / to count 內懷異計
257 2 to attain / to reach 自旦達暮
258 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 具戎服
259 2 shí ten 年十歲
260 2 bìng and / furthermore / also 並以官所賜之宅還官
261 2 xún to search / to look for / to seek 尋令柱國
262 2 hàn Han Chinese 若更平江漢
263 2 quán fountain / spring 所部鄭縣令泉璨為民所訟
264 2 shè to ford a stream / to wade across 已涉三年
265 2 xiáng detailed / complete / thorough 詔與紹遠詳議往復
266 2 shēng a small gourd-shaped musical instrument 十二月各一笙
267 2 xiào school
268 2 mǐn to feel compassion for / to pity 孝閔踐阼
269 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 推治獲實
270 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 武之善經
271 2 wall 後從太祖援玉壁
272 2 qiě moreover / also 且兼弱攻昧
273 2 biǎo clock / a wrist watch 太祖表儉功績尤美
274 2 嗣位 sìwèi to succeed to a title / to inherit 及梁元帝嗣位於江陵
275 2 xuán to hang / to suspend 又欲廢八而懸七
276 2 內史 nèishǐ Censor / Administrator 徵與內史宇文孝伯等固請依禮七月
277 2 樂器 yuèqì musical instrument 創造樂器
278 2 to stand 遂立於雪中待報
279 2 to pay respects 於是屬城肅勵
280 2 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 紹遠為太常
281 2 shǔ Sichuan 國家旣有蜀土
282 2 zhì sign / mark / flag 尚書旣志安貧素
283 2 zuò to sit 嘗與羣公侍坐于太祖
284 2 xiāo mournful / dejected 時梁岳陽王蕭詧內附
285 2 上黨 shàngdǎng Shangdang 上黨王
286 2 this / such 斛斯徵
287 2 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 留儉為秦州長史
288 2 zhōu Zhou Dynasty 下洎周武
289 2 wèn to ask 遣人傳譯以問客
290 2 容貌 róngmào countenance / personage 儉容貌魁偉
291 2 xiāng each other / one another / mutually 兼相府司馬
292 2 zuò seat 座中有人次曰
293 2 huò to reap / to harvest 推治獲實
294 2 shí knowledge / understanding 識者異之
295 2 to begin 年甫十三
296 2 jiàn to build / to construct 六官建
297 2 tiān day 從爾朱天光破隴右
298 2 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 及退
299 2 yǐn to lead / to guide 引客宴於別齋
300 2 shí real / true 推治獲實
301 2 zhēng to march / to travel on a long journey 從征討
302 2 machine 太祖深歎澄之合機
303 2 father's elder brother / uncle 大宗伯
304 2 fēng to seal / to close off 封上黨公
305 2 dìng to decide 天下不足定也
306 2 private 雖在私室
307 2 to enter 初遣使入朝
308 2 sàng to lose / to die 自喪初至及葬
309 2 jūn army / military 儉於廳事列軍儀
310 2 東南 dōngnán southeast 宜委東南之任
311 2 gǎn bold / brave 莫敢犯法
312 2 even / equal / uniform 及齊神武稱兵而帝西遷
313 2 shuò great / eminent 稚管記王碩聞紹遠強記
314 2 mén door / gate / doorway / gateway 雖貴遊造門
315 2 shǒu head 以為正調之首
316 2 suì age 年十歲
317 2 太子 tàizǐ a crown prince 帝之為太子也
318 2 shén what 甚委任之
319 2 bié do not / must not 引客宴於別齋
320 2 hǎo good 雅好墳籍
321 2 jiǎn to speak out boldly 王臣謇謇
322 2 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 賞奴婢三百口
323 2 jiā excellent 聞之嘉歎
324 2 secret / hidden / confidential 儉密啟太祖
325 2 縣令 xiànlìng county magistrate 所部鄭縣令泉璨為民所訟
326 2 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 時荊襄初附
327 2 zuì crime / sin / vice 非泉璨之罪
328 2 yòu immature / young 紹遠幼
329 2 zào to make / to build / to manufacture 雖貴遊造門
330 2 an ancient measuring vessel / fifty liters 斛斯徵
331 2 to leave behind 遺啟世宗
332 2 to prevail 方始克諧
333 2 to read
334 2 yōu to worry / to be concerned 蓋謂憂公忘私
335 2 yuàn instrument 又樂有錞于者
336 2 魏文帝 Wèi Wén Dì Emperor Wen of Wei / Cao Pi 魏文帝璽書勞之
337 2 juǎn to coil / to roll 一卷
338 2 詣闕 yìquè to go to the palace to see the emperor 儉舊嘗詣闕奏事
339 2 hōng to die
340 2 to take / to receive / to accept 帝頗納焉
341 2 shàng still / yet / to value 言尋嘉尚
342 2 qīng clear / pure / clean 吏民表請為儉構清德樓
343 2 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 東南道行臺僕射
344 2 guǎng wide / large / vast 務廣耕桑
345 2 réng yet / still / as ever 時西夏州仍未內屬
346 2 shì a gentleman / a knight 澄字士亮
347 2 prison 遂下徵獄
348 2 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 天子懸八
349 2 yóu follow / from / it is for...to 此由刺史教誨不明
350 2 a female rhinoceros 兄子兕
351 2 a device / a tool / a utensil / an implement 深器敬之
352 1 遣人 qiǎnrén to send a person 遣人傳譯以問客
353 1 side 請葬于太祖陵側
354 1 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 授小司空
355 1 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 一九七一年十一月版
356 1 改為 gǎiwéi to change into 改為長孫
357 1 不問 bù wèn to pay no attention to / to disregard / to ignore / to let go unpunished / to let off 舍璨不問
358 1 五世 wǔshì the fifth (of series of numbered kings) 五世祖嵩
359 1 guāi obedient / well-behaved 恐乖禮典
360 1 to cry out / to shout 仍並呼徵為夫子
361 1 duó a bell 有鳴鐸焉
362 1 舊俗 jiùsú former custom / old ways 荊蠻舊俗
363 1 將軍 jiāngjūn a general 除征東將軍
364 1 chí to grasp / to hold 持林鐘作黃鐘
365 1 束修 shù xiū payment for a private tutor 行束修之禮
366 1 委任 wěirèn to appoint 甚委任之
367 1 bǎn a block of printing / an edition 一九七一年十一月版
368 1 xián salty / briny 與諸皇子等咸服青衿
369 1 終日 zhōngrì all day 終日儼然
370 1 qiān a fault / a transgression 是我之愆
371 1 speed 帝意欲速葬
372 1 碑刻 bēikè inscription on stone tablet 樹碑刻頌
373 1 zài to carry / to convey / to load / to hold
374 1 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 竊願驗之
375 1 dào way / road / path 宜卽具道
376 1 jiǔ old 儲積已久
377 1 gěi to give 遽以其第卽便給外
378 1 起家 qǐjiā to start out by / to grow an enterprise beginning with / to begin one's career by 起家員外散騎侍郎
379 1 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月各一笙
380 1 反顧 fǎngù to glance back / fig. to regret / to have second thoughts about sth 令人無反顧憂
381 1 無慚 wúcán shamelessness / āhrīkya 無慚曩哲
382 1 狀貌 zhuàngmào appearance / face / features 狀貌魁梧
383 1 an item 目所一見
384 1 周易 Zhōuyì The Book of Changes / Yijing / I Ching 周易
385 1 to store 儲積已久
386 1 wén writing / text 隋文踐極
387 1 qiǎn to send / to dispatch 而東魏遣許和為刺史
388 1 míng to cry / to chirp (of birds) 有鳴鐸焉
389 1 仰視 yǎngshì to look up 客惶恐不敢仰視
390 1 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 何足多也
391 1 poison / venom 民厭其毒
392 1 bìn to encoffin a corpse / to carry to burial 梓宮在殯
393 1 xùn to teach / to train 未有如公刻身罰己以訓羣僚者也
394 1 臨夏 Línxià Linxia 太祖臨夏州
395 1 a ruler's seal 魏文帝璽書勞之
396 1 five 五歲誦
397 1 教誨 jiāohuì to instruct / to teach 此由刺史教誨不明
398 1 經綸 jīng lún to weave a pattern 凡有經綸謀策
399 1 大軍 dàjūn army / main forces 若大軍西討
400 1 méng a bud / a sprout 智者見未萌
401 1 zhǐ paper 數紙
402 1 sòng to praise / to laud / to acclaim 樹碑刻頌
403 1 僚屬 liáo shǔ leader and subordinates 儉卽大集僚屬而謂之曰
404 1 qìng to celebrate / to congratulate 本名慶明
405 1 邊境 biānjìng frontier / border 故得邊境無虞
406 1 穿 chuān to dress / to wear 乃以佩刀穿獄牆
407 1 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 感儉遺愛
408 1 yǐn to govern 宮尹鄭譯坐不能以正道調護
409 1 capacity / degree / a standard / a measure 帝后肆行非度
410 1 luò Luo 孝文遷洛
411 1 sōng high / lofty 五世祖嵩
412 1 chuàng to begin / to initiate / to inaugurate / to start / to create 爰創七音
413 1 wife 遂以女妻焉
414 1 yuán to aid / to assist 後從太祖援玉壁
415 1 lín neighbor 外敦鄰睦
416 1 寬容 kuānróng lenient / tolerant 紹遠性寬容
417 1 土木 tǔmù Civil Engineering 土木絲竹
418 1 bīng soldier / troops 及齊神武稱兵而帝西遷
419 1 dǐng top / peak 澄自頂至足
420 1 shě to give 舍璨不問
421 1 畏敬 wèi jìng awe and respect 嘗肅然畏敬
422 1 to go through / to experience / to take place 此旣曆世罕有
423 1 zhàng a cane / a walking stick / a staff 遂自杖三十
424 1 操行 cāoxíng behavior / moral conduct 有操行
425 1 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 令人無反顧憂
426 1 三百 sān bǎi three hundred 賞奴婢三百口
427 1 zhào Zhao 荊民儀同趙超等七百人
428 1 Shandong 宣帝時為魯公
429 1 to reply / to answer 而譴其次答者
430 1 to congratulate 賀拔岳被害
431 1 江北 jiāngběi Jiangbei 今江陵旣在江北
432 1 古方 gǔfāng ancient prescription 以古方今
433 1 affairs / business / matter / activity 務廣耕桑
434 1 器械 qìxiè an appliance 荊州軍資器械
435 1 zhé wise / sagacious 無慚曩哲
436 1 先民 xiānmín ancestors / predecessors 肇自先民
437 1 shǎng to reward / to grant / to bestow 賞奴婢三百口
438 1 容止 róng zhǐ looks and demeanor 然其容止堂堂
439 1 láo to toil 魏文帝璽書勞之
440 1 cán to destroy / to spoil / to ruin / to injure 骨肉相殘
441 1 bái white 遂白稚曰
442 1 liú to flow / to spread / to circulate 誦之若流
443 1 賓客 bīnkè a visitor / a guest 雅對賓客
444 1 音律 yīnlǜ tuning 兼解音律
445 1 younger brother 弟澄
446 1 東魏 Dōng Wèi Eastern Wei Dynasty / Eastern Wei of the Northern Dynasties 而東魏遣許和為刺史
447 1 qún a skirt / an apron / a petticoat 儉乃著裙襦紗帽
448 1 tǒng tube / cylinder 以芒筒捋之
449 1 作樂 zuòlè to make merry 帝欲作樂
450 1 method / plan / policy / scheme 凡有經綸謀策
451 1 工人 gōngrén worker 廣召工人
452 1 to go through / to experience / to take place 在州遂歷
453 1 大行 dàxíng extensive cultivation 徵授大行臺尚書
454 1 月令 yuèlìng typical weather in a given season 月令
455 1 gōng to attack / to assault 且兼弱攻昧
456 1 duò lazy / careless 竟無惰容
457 1 earth / soil / dirt 國家旣有蜀土
458 1 guǒ a result / a consequence 今果如所言
459 1 三禮 sān lǐ the three rites canons 三禮
460 1 公有 gōngyǒu to be publicly owned 公有所須
461 1 妻子 qīzi wife 今還其妻子
462 1 róng arms / armaments / a military affair 燕公于謹總戎衆伐江陵
463 1 female / feminine 遂以女妻焉
464 1 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 座中有人次曰
465 1 zhāng a sheet / a leaf 獄卒張元哀之
466 1 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 魏太尉
467 1 yuàn to hope / to wish / to desire 竊願驗之
468 1 yǎn a gem / the glitter of gems 司徒李琰之見而奇之
469 1 zhù to inject / to pour into 周禮注
470 1 pèi a belt ornament / a pendant 乃以佩刀穿獄牆
471 1 plain / white 尚書旣志安貧素
472 1 詔令 zhàolìng imperial order 詔令教授皇太子
473 1 發言 fāyán to make a statement / to make an utterance 發言可觀
474 1 骨肉 gǔròu blood relation / kin / flesh and blood 骨肉相殘
475 1 修撰 xiūzhuàn to compile / to compose 詔修撰樂書
476 1 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 徵與內史宇文孝伯等固請依禮七月
477 1 近代 jìndài modern times 近代絕無此器
478 1 shì clan / a branch of a lineage 姓托拔氏
479 1 離散 lísàn to be scattered / to be separated 但吳民離散
480 1 èr two
481 1 solitary 孤每與語
482 1 weary / tired 接引忘疲
483 1 zhuàn to compose / to write / to compile 徵所撰
484 1 接引 jiēyǐn to guide and protect 接引忘疲
485 1 míng measure word for people 少名仁
486 1 信義 xìnyì good faith / honor / trust and justice 儉以信義招之
487 1 used to indicate order 遽以其第卽便給外
488 1 to pity / to regret 志無所惜
489 1 printing blocks 梓宮在殯
490 1 zhàn war / fighting / battle 又從戰邙山
491 1 hūn dusk / nightfall / twilight 昏虐日甚
492 1 yòu right / right-hand 累遷司徒右長史
493 1 同志 tóngzhì comrade 非其同志
494 1 獄卒 yùzú a jailer 獄卒張元哀之
495 1 不明 bù míng not clear / unknown 此由刺史教誨不明
496 1 絲竹 sīzhú traditional Chinese musical instruments / music 土木絲竹
497 1 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常恐座客請歸
498 1 zhù a pillar / a post 尋令柱國
499 1 因此 yīncǐ for that reason / therefore / for this reason 譯因此銜之
500 1 suí to follow 紹遠隨稚奔赴

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
北平王 běipíng wáng Prince of Beiping
昌宁 昌寧 chāngníng Changning
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
东魏 東魏 Dōng Wèi Eastern Wei Dynasty / Eastern Wei of the Northern Dynasties
方正 fāngzhèng
 1. upright / straightforward / righteous
 2. Fangzheng
 3. Fangzheng
 4. Founder
干宝 干寶 Gàn Bǎo Gan Bao
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
Hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
黄门 黃門 Huángmén Huangmen
江北 jiāngběi
 1. Jiangbei
 2. Jiangbei airport
 3. Jiangbei
江陵 Jiānglíng
 1. Jiangling
 2. Gangneung
荆州 荊州 Jīngzhōu
 1. Jingzhou / Ching-chou
 2. Jingzhou / Ching-chou
开皇 開皇 Kāi Huáng
 1. Kai Huang reign
 2. Kaihuang
kuài Kuai
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
临夏 臨夏 Línxià Linxia
陇右 隴右 lǒngyòu Longshi Circuit
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
luò
 1. Luo
 2. Luo River
洛阳 洛陽 Luòyáng Luoyang
邙山 Máng Shān Mount Mang
内史 內史 nèishǐ Censor / Administrator
平江 píngjiāng
 1. Pingjiang
 2. Pingjiang
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
秦州 qínzhōu Qinzhou
七月 qīyuè July / the Seventh Month
人大 Rén Dà
 1. National Peoples Congress (in China) / Great Hall of the People
 2. Renmin University of China
儒者 rúzhě Confucian
上党 上黨 shàngdǎng Shangdang
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
世宗 shìzōng
 1. King Sejong the Great / Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
寿春 壽春 shòuchūn Shoucun
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
Shùn Emperor Shun
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
Suí Sui Dynasty
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor
太师 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
王臣 wáng chén Wang Chen
wèi Wei River
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
魏文帝 Wèi Wén Dì Emperor Wen of Wei / Cao Pi
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
西夏 Xī Xià Western Xia Dynasty
鲜卑 鮮卑 Xiānbēi Xianbei People
湘东 湘東 xiāngdōng Xiangdong
孝经 孝经 Xiào Jīng
 1. Xiao Jing / Classic of Filial Piety
 2. Classic of Filial Piety / Xiaojing
孝昌 xiàochāng
 1. Xiaochang
 2. Xiaochang reign
萧何 蕭何 xiāohé Xiao He
孝文 Xiàowén Emperor Xiaowen of Wei
夏州 xiàzhōu Xiazhou
新乐 新樂 xīnlè Xinle
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
岳阳 岳陽 yuèyáng Yueyang
宇文 yǔwén
 1. Yuwen
 2. Yuwen
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
镇江 鎮江 zhènjiāng Zhenjiang
中华书局 中華書局 Zhōnghuá shūjú Zhonghua Book Company
周礼 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou
周书 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties
周易 Zhōuyì The Book of Changes / Yijing / I Ching

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English