Glossary and Vocabulary for The Classic of Filial Piety 《孝經》, 孝經 Xiao Jing

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 30 xiào to be filial 夫孝
2 25 shì matter / thing / item 始於事親
3 18 mín the people / citizen / subjects 兆民賴之
4 18 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 始於事親
5 17 zhāng chapter / seal / section / article 開宗明義章
6 17 jìng to respect /to honor 敬親者
7 15 子曰 zǐyuē Confucius says 子曰
8 12 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 中於事君
9 12 rén person / people / a human being 不敢惡於人
10 11 jiāo to teach / to educate / to instruct 教之所由生也
11 11 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 先之以敬讓而民不爭
12 11 yún cloud
13 10 Germany 德之本也
14 9 xíng to walk / to move 非先王之德行不敢行
15 9 不敢 bùgǎn to not dare 不敢毀傷
16 9 yán to speak / to say / said 是故非法不言
17 9 shī poem / verse
18 8 meaning / sense 地之義也
19 8 shùn to be agreeable / to obey / to follow / to arrange / to make reasonable 以敬事長則順
20 8 father 資於事父以事母而愛同
21 7 shēng to be born / to give birth 教之所由生也
22 7 zhì to rule / to govern / to manage / to control 其政不嚴而治
23 7 ài to love 愛親者
24 7 can / may / permissible 言思可道
25 7 chén minister / statesman / official 不敢遺小國之臣
26 6 néng can / able 然後能保其社稷
27 6 dào way / road / path 非先王之法言不敢道
28 6 a man / a male adult 夫孝
29 6 sān three 三者備矣
30 6 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子不貴也
31 6 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 敢問聖人之德
32 6 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 先王有至德要道
33 5 shēn human body / torso 富貴不離其身
34 5 yán stern / serious / strict / severe / austere 其政不嚴而治
35 5 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 謂之悖禮
36 5 tiān day 用天之道
37 5 yuè pleased 故敬其父則子悅
38 5 mother 資於事父以事母而愛同
39 5 天下 tiānxià China 是以天下和平
40 5 to think / consider / to ponder 言思可道
41 5 shàng top / a high position 在上不驕
42 5 xiān first 是故先之以博愛
43 5 曾子 céngzǐ Ceng Zi 曾子侍
44 5 shī to lose 忠順不失
45 5 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 天子章
46 5 child / son
47 5 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 居則致其敬
48 4 善於 shànyú to be good at / to be adept in 莫善於孝
49 4 residence / dwelling 仲尼居
50 4 yuē to speak / to say
51 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 是以其教不肅而成
52 4 xiōng elder brother 敬其兄則弟悅
53 4 宗廟 zōngmiào a temple 然後能守其宗廟
54 4 父母 fùmǔ parents / mother and father 受之父母
55 4 gài lid / top / cover 蓋天子之孝也
56 4 shì a gentleman / a knight 士章
57 4 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 所以長守貴也
58 4 wèi to call 謂之悖德
59 4 to move / to shift / to remove 移風易俗
60 4 xīn heart 故得萬國之懽心
61 4 past / former times 昔者明王之以孝治天下也
62 4 happy / glad / cheerful / joyful 養則致其樂
63 3 nián year 喪不過三年
64 3 zhōng end / finish / conclusion 孝之終也
65 3 è evil / vice 不敢惡於人
66 3 jiāo haughty 在上不驕
67 3 guì expensive / costly / valuable 所以長守貴也
68 3 one 一人有慶
69 3 big / great / huge / large / major 孝之大也
70 3 zhōng loyalty / devotion 故以孝事君則忠
71 3 guǎng wide / large / vast 廣要道章
72 3 諸侯 zhū hóu the feudal lords 諸侯章
73 3 無道 wú dào tyrannical / brutal 雖無道
74 3 lìng to make / to cause to be / to lead 子從父之令
75 3 天地 tiān dì heaven and earth / the world 天地之經而民是則之
76 3 zhèng government 其政不嚴而治
77 3 哀戚 āiqī sorrow / grief 此哀戚之情也
78 3 為人 wéirén behavior / conduct 所以敬天下之為人父者也
79 3 上下 shàngxià up and down / top and bottom 上下無怨
80 3 明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King 昔者明王之以孝治天下也
81 3 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 揚名於後世
82 3 huān happy / pleased / glad / joyous 故得萬國之懽心
83 3 zhī to know 汝知之乎
84 3 soil / ground / land 分地之利
85 3 to give an offering in a religious ceremony 祭則鬼享之
86 3 xíng punishment / penalty 刑於四海
87 3 孝子 xiàozǐ a filial son 孝子之事親也
88 3 至德 Zhìdé Zhide reign 先王有至德要道
89 3 bèi to prepare / get ready 三者備矣
90 3 jiā to add 而德教加於百姓
91 3 教民 jiāomín adherent to a religion / convert 教民親愛
92 3 zài in / at 在上不驕
93 3 pèi to blend 嚴父莫大於配天
94 3 大夫 dàifu doctor 卿大夫章
95 3 庶人 shùrén common people 庶人章
96 3 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 以養其父母日嚴
97 3 to do one's duty as a younger brother 莫善於悌
98 3 要道 yàodào major road / thoroughfare / main road 先王有至德要道
99 3 day of the month / a certain day 以養其父母日嚴
100 3 luàn chaotic / disorderly 為下不亂
101 3 ān calm / still / quiet / peaceful 故生則親安之
102 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 則子不可以不爭於父
103 2 滿天 mǎntiān whole sky 言滿天下無口過
104 2 qīng minister / high officer 卿大夫章
105 2 故事 gùshi narrative / story / tale 故事天明
106 2 overflow 滿而不溢
107 2 měi beautiful 將順其美
108 2 五刑 wǔxíng imperial five punishments of feudal China 五刑章
109 2 to take / to get / to fetch 故母取其愛
110 2 yuàn to blame / to complain 上下無怨
111 2 gain / advantage / benefit 分地之利
112 2 zhái to pick (fruit, etc) 口無擇言
113 2 guó a country / a state / a kingdom 不敢遺小國之臣
114 2 嚴父 yánfù strict or stern father 孝莫大於嚴父
115 2 yòng to use / to apply 用天之道
116 2 jié festival / a special day 制節謹度
117 2 其父 qí fù his father 以養其父母日嚴
118 2 jiā house / home / residence 非家至而日見之也
119 2 德行 déxíng morality and conduct 非先王之德行不敢行
120 2 zuò to do 禍亂不作
121 2 後世 hòushì later generations / posterity 揚名於後世
122 2 to give an offering in a religious ceremony 昔者周公郊祀后稷以配天
123 2 jǐn to be cautious / to be careful 制節謹度
124 2 to leave / to depart / to go away / to part 富貴不離其身
125 2 jīng to go through / to experience 天之經也
126 2 gǎn bold / brave 敢問聖人之德
127 2 治天下 zhì tiānxià to rule all under Heaven 昔者明王之以孝治天下也
128 2 chǒu ugly 在醜不爭
129 2 wéi dangerous / precarious 高而不危
130 2 clothes / dress / garment 非先王之法服不敢服
131 2 wealth / capital / money / expenses 資於事父以事母而愛同
132 2 bǎo to defend / to protect 然後能保其社稷
133 2 喪親 sàngqīn bereavement / to lose a relative 喪親章
134 2 sàng to lose / to die 喪則致其哀
135 2 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 喪則致其哀
136 2 順天 shùn tiān to follow heaven 以順天下
137 2 百姓 bǎixìng common people 而德教加於百姓
138 2 xìng gender 天地之性
139 2 在於 zàiyú in / consist of 不在於善
140 2 祭祀 jìsì to give an offering 而守其祭祀
141 2 和睦 hémù peaceful / harmonious 民用和睦
142 2 愛敬 àijìng to love and revere 愛敬盡於事親
143 2 jìn to the greatest extent / utmost 愛敬盡於事親
144 2 to leave behind 而民莫遺其親
145 2 不孝 bù xiào unfilial 猶為不孝也
146 2 shí food / food and drink 食旨不甘
147 2 周公 Zhōu Gōng Duke Zhou 則周公其人也
148 2 四海 sìhǎi the four seas 刑於四海
149 2 bèi to be contradictory to / to go counter 謂之悖德
150 2 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 不忘親也
151 2 guǐ a ghost / spirit of dead 祭則鬼享之
152 2 立身 lìshēn to stand up 立身行道
153 2 lín to face / to overlook 如臨深淵
154 2 chén Chen 陳之以德義而民興行
155 2 致敬 to zhìjìng to salute / to greet 宗廟致敬
156 2 神明 shénmíng deities / gods 神明彰矣
157 2 capacity / degree / a standard / a measure 制節謹度
158 2 zhào million / mega 兆民賴之
159 2 wén to hear 則聞命矣
160 2 míng bright / brilliant 則天之明
161 2 如此 rúcǐ in this way / so 故明王之以孝治天下也如此
162 2 wèn to ask 敢問聖人之德
163 2 to pay respects 是以其教不肅而成
164 2 zūn to honor / to respect 德義可尊
165 2 gāo high / tall 高而不危
166 2 xiǎng to enjoy 祭則鬼享之
167 2 shǐ beginning / start 孝之始也
168 2 滿 mǎn full 滿而不溢
169 2 從父 cóngfù uncle / father's elder brother 子從父之令
170 2 shì to show / to reveal 示之以好惡而民知禁
171 1 三千 sān qiān three thousand 五刑之屬三千
172 1 感應 gǎnyìng response / reaction / interaction 感應章
173 1 第十 dì shí tenth 第十
174 1 順民 shùnmín a docile subject / a toady 其孰能順民
175 1 to stand 而名立於後世矣
176 1 róng to hold / to contain / to allow / to permit 禮無容
177 1 ancestor / forefather 無念爾祖
178 1 bìng ailment / sickness / illness / disease 病則致其憂
179 1 政令 zhènglìng a government decree 而行其政令
180 1 huǐ to destroy 毀不滅性
181 1 father's elder brother
182 1 民人 mínrén people / citizen / inhabitants 而和其民人
183 1 to avoid / to shun 曾子避席
184 1 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者備矣
185 1 huàn to suffer from a misfortune 孝無終始而患不及者
186 1 hòu after / later 昔者周公郊祀后稷以配天
187 1 淑人君子 shūrénjūnzi a virtuous gentleman 淑人君子
188 1 親愛 qīn ài dear / beloved 教民親愛
189 1 reason / logic / truth 居家理
190 1 fēng wind 移風易俗
191 1 盡忠 jìnzhōng to display utter loyalty 進思盡忠
192 1 和平 hépíng peace 是以天下和平
193 1 contrary / opposite / backwards / upside down 以順則逆
194 1 jiàn to see 非家至而日見之也
195 1 親生 qīnshēng one's own 故親生之膝下
196 1 mìng life 則聞命矣
197 1 第三 dì sān third 第三
198 1 第十五 dì shíwǔ fifteenth 第十五
199 1 shì to attend on 曾子侍
200 1 法服 fǎfú Buddhist robes 非先王之法服不敢服
201 1 rich / wealthy 所以長守富也
202 1 huà to make into / to change into / to transform 可以化民也
203 1 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 宗祀文王於明堂以配上帝
204 1 cān to take part in / to participate 參不敏
205 1 seven 昔者天子有爭臣七人
206 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 不在於善
207 1 口過 kǒuguò a spoken error 言滿天下無口過
208 1 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 退思補過
209 1 死事 sǐshì martyrs of service 死事哀戚
210 1 第十四 dì shísì fourteenth 第十四
211 1 可樂 kělè cola 行思可樂
212 1 to cry / to weep / to wail 哭不偯
213 1 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 何足以知之
214 1 jué to awake 有覺德行
215 1 第五 dì wǔ fifth 第五
216 1 dǎo to lead / to guide / to conduct / to direct 導之以禮樂而民和睦
217 1 禮樂 lǐlè rites and music 導之以禮樂而民和睦
218 1 xiè to idle / to be slack 夙夜匪懈
219 1 bīng ice 如履薄冰
220 1 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 君臣之義也
221 1 夙夜 sùyè morning and night / always / at all times 夙夜匪懈
222 1 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 災害不生
223 1 shǔ to belong to / be subordinate to 五刑之屬三千
224 1 cáng to hide 中心藏之
225 1 膝下 xīxià at the knee 故親生之膝下
226 1 四國 sìguó Shikoku 四國順之
227 1 慎行 shèn xíng dignified conduct 修身慎行
228 1 lái to come 是以四海之內各以其職來助祭
229 1 yǐn to govern 赫赫師尹
230 1 zhāng clear / manifest / obvious 神明彰矣
231 1 鰥寡 guānguǎ a widower 治國者不敢侮於鰥寡
232 1 yuè month
233 1 上帝 Shàngdì God 宗祀文王於明堂以配上帝
234 1 easy / simple 移風易俗
235 1 shī teacher 赫赫師尹
236 1 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 示之以好惡而民知禁
237 1 nán south 自南自北
238 1 chá to examine / to inquire / to observe / to inspect 故事地察
239 1 zhì to create / to make / to manufacture 制節謹度
240 1 夙興夜寐 sù xīng yè mèi to rise and dawn and to sleep at night 夙興夜寐
241 1 zhōng middle 中於事君
242 1 可觀 kěguān considerable / worth viewing 容止可觀
243 1 to tread on 如履薄冰
244 1 báo thin / slight / weak 如履薄冰
245 1 qíng feeling / emotion 此哀戚之情也
246 1 kuāng to correct / to restore / to revise 匡救其惡
247 1 to lift / to hold up / to raise 衣衾而舉之
248 1 a banquet 曾子避席
249 1 不行 bùxíng will not do / will not work 非道不行
250 1 to record 紀孝行章
251 1 好惡 hǎoè lit. likes and dislikes / preferences / taste 示之以好惡而民知禁
252 1 shēng domestic animal 雖日用三牲之養
253 1 shòu to suffer / to be subjected to 受之父母
254 1 萬國 wàn guó all nations 故得萬國之懽心
255 1 愛同 ài tóng Ai Tong 資於事父以事母而愛同
256 1 fu 陳其簠簋而哀戚之
257 1 xiōng ominous / vicious / fierce / terrible / fearful 而皆在於兇德
258 1 親臨 qīnlín to go in person 君親臨之
259 1 divination / fortune telling 卜其宅兆而安措之
260 1 赫赫 hèhè brilliant / impressive / outstanding 赫赫師尹
261 1 相親 xiāngqīn a blind date / an arranged interview to evaluate a proposed marriage partner 故上下能相親也
262 1 第六 dì liù sixth 第六
263 1 hair 身體髮膚
264 1 xiàng figure / image / appearance 則而象之
265 1 bīng soldier / troops 在醜而爭則兵
266 1 安上 ānshàng to fix in place / to install 安上治民
267 1 guāng light 光于四海
268 1 終始 zhōngshǐ start and finish 孝無終始而患不及者
269 1 第十二 dì shí èr twelfth 第十二
270 1 to humiliate / to insult / to abuse 恐辱先也
271 1 修身 xiūshēn to practice self-cultivation / to cultivate 修身慎行
272 1 第八 dì bā Eighth 第八
273 1 千萬 qiānwàn ten million 敬一人而千萬人悅
274 1 禍亂 huòluàn calamity and chaos / devastating disorder / great turmoil 禍亂不作
275 1 中心 zhōngxīn center 中心藏之
276 1 社稷 shèjì the gods of earth and grain 然後能保其社稷
277 1 開宗明義 kāi zōng míng yì to declare at the outset 開宗明義章
278 1 nán male 男乎
279 1 治國 zhìguó to rule a country 治國者不敢侮於鰥寡
280 1 補過 bǔguò to make up for an earlier mistake / to make amends 退思補過
281 1 màn slow 不敢慢於人
282 1 shèng divine / holy / sacred / ārya 聖治章
283 1 to insult / to ridicule / to disgrace 治國者不敢侮於鰥寡
284 1 method / way 作事可法
285 1 名章 míng zhāng a seal with a person's name 廣揚名章
286 1 jué he / she / it 聿修厥德
287 1 zhǐ purport / aim / purpose 食旨不甘
288 1 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 恭敬
289 1 lài to depend on / to disclaim / to blame someone else 兆民賴之
290 1 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以化民也
291 1 zhù to help / to assist 是以四海之內各以其職來助祭
292 1 富貴 fùguì riches and honor 富貴不離其身
293 1 行思 xíngsī Xingsi 行思可樂
294 1 to begin 甫刑
295 1 春秋 chūnqiū Spring and Autumn Period 春秋祭祀
296 1 第十六 dì shíliù sixteenth 第十六
297 1 běi north 自南自北
298 1 to err / to change 其儀不忒
299 1 容止 róng zhǐ looks and demeanor 容止可觀
300 1 yōu to worry / to be concerned 病則致其憂
301 1 younger brother 敬其兄則弟悅
302 1 何日 hé rì when? 何日忘之
303 1 to continue / to carry on 續莫大焉
304 1 三才 sāncái the three ultimates / the three powers / sanji / sancai 三才章
305 1 yǒng to leap / to jump 擗踴哭泣
306 1 能事 néngshì particular abilities / one's forte 然後能事親
307 1 天明 tiānmíng dawn / daybreak 故事天明
308 1 qìng to celebrate / to congratulate 一人有慶
309 1 god of cereals 昔者周公郊祀后稷以配天
310 1 zōng school / sect 宗祀文王於明堂以配上帝
311 1 第十三 dì shísān thirteenth 第十三
312 1 大雅 Dàyǎ Daya / Greater Odes 大雅
313 1 tiǎn to shame 無忝爾所生
314 1 毀傷 huǐshāng to injure / to damage 不敢毀傷
315 1 kǒng fearful / apprehensive 恐辱先也
316 1 wén writing / text 言不文
317 1 guǎ few 所敬者寡
318 1 hòu thick 厚莫重焉
319 1 cuò to put in order / to arrange / to administer / to execute / to take action on 卜其宅兆而安措之
320 1 wèi Eighth earthly branch 未之有也
321 1 skin 身體髮膚
322 1 guān an office 故治可移於官
323 1 第十一 dì shí yī eleventh 第十一
324 1 tóng like / same / similar 資於事父以事君而敬同
325 1 不安 bù ān not peaceful / unstable / uneasy / disturbed / restless 服美不安
326 1 哭泣 kūqì to weep aloud 擗踴哭泣
327 1 民用 mínyòng for civilian use 民用和睦
328 1 戰戰兢兢 zhàn zhàn jīng jīng trembling with fear / with fear and trepidation 戰戰兢兢
329 1 wèi to fear / to dread 是以其民畏而愛之
330 1 guǐ a square basket of bamboo 陳其簠簋而哀戚之
331 1 fěi a bandit 夙夜匪懈
332 1 第二 dì èr second 第二
333 1 不服 bùfú not to accept something / to want to have something overruled or changed / to refuse to obey or comply 無思不服
334 1 sòng to deliver / to carry / to give 哀以送之
335 1 不及 bù jí not as good as / inferior to 孝無終始而患不及者
336 1 hóu marquis / lord
337 1 xīng to flourish / to be popular 陳之以德義而民興行
338 1 tōng to go through / to open 通於神明
339 1 yǒu friend / companion 士有爭友
340 1 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 鬼神著矣
341 1 five 諸侯有爭臣五人
342 1 zhòng many / numerous 而悅者眾
343 1 死傷 sǐshāng casualties / dead and injured 教民無以死傷生
344 1 apparatus 其儀不忒
345 1 fēn to divide into parts 分地之利
346 1 災害 zāihài disastrous damage / scourge 災害不生
347 1 第九 dì jiǔ ninth 第九
348 1 to beat the breast 擗踴哭泣
349 1 zuò to sit 復坐
350 1 nèi inside / interior 是以行成於內
351 1 得人 dé rén win over the people 故得人之懽心
352 1 長幼 zhǎng yòu older and younger / seniority 長幼順
353 1 孝悌 xiàotì filial piety and fraternal duty 孝悌之至
354 1 sob 哭不偯
355 1 zhān to look 民具爾瞻
356 1 西 The West 自西自東
357 1 第七 dì qī seventh 第七
358 1 日用 rìyòng of everyday use 雖日用三牲之養
359 1 jiāo suburbs / outskirts 昔者周公郊祀后稷以配天
360 1 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 毀不滅性
361 1 táng main hall / a large room 宗祀文王於明堂以配上帝
362 1 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 先之以敬讓而民不爭
363 1 mǐn fast / quick / clever / smart 參不敏
364 1 dōng east 自西自東
365 1 陷於 xiànyú caught in (a bad situation) / to fall into (trap etc) 則身不陷於不義
366 1 祿位 lùwèi official rank and salary 然後能保其祿位
367 1 見教 jiànjiāo I have been enlightened by your teaching (humble) 先王見教之
368 1 yào to want / to wish for 要君者
369 1 popular / common 移風易俗
370 1 非法 fēifǎ illegal 是故非法不言
371 1 第一 dì yī first 第一
372 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 民具爾瞻
373 1 明察 míngchá to note clearly / to perceive 天地明察
374 1 zhái residence / dwelling / home 卜其宅兆而安措之
375 1 衣衾 yīqīn burial clothes 衣衾而舉之
376 1 xiǎn to show / to manifest / to display 以顯父母
377 1 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四
378 1 棺槨 guānguǒ inner and outer coffins / coffin 為之棺槨
379 1 xiá afar / distant / old / advanced 遐不謂矣
380 1 不敬 bù jìng to disrespect / to be irreverent 不敬其親
381 1 養父 yǎngfù foster father / adoptive father 以養父母
382 1 身體 shēntǐ human body / health 身體髮膚
383 1 無上 wúshàng supreme / unexcelled 無上
384 1 仲尼 Zhòng Ní Zhong Ni 仲尼居
385 1 不通 bùtōng illogical 無所不通
386 1 wáng to die 居上而驕則亡
387 1 臣妾 chénqiè I, your servant (self-appellation of a lower-rank female) / male and female slaves / subjects (of a ruler) 治家者不敢失於臣妾
388 1 父子 fù zǐ father and son 父子之道
389 1 居家 jūjiā to live at home 居家理
390 1 諫諍 jiànzhèng to criticize frankly / to admonish 諫諍章
391 1 行道 xíng dào to practice the Way 立身行道
392 1 zuì crime / sin / vice 而罪莫大於不孝
393 1 shí time / a period of time 以時思之
394 1 深淵 shēnyuān abyss 如臨深淵
395 1 第十八 dì shíbā eighteenth 第十八
396 1 第十七 dì shíqī seventeenth 第十七
397 1 慈愛 cí'ài affection 若夫慈愛
398 1 gān sweet 食旨不甘
399 1 死生 sǐshēng life or death / critical (event) 死生之義備矣
400 1 法言 Fǎyán Fayan / Model Sayings / Exemplary Figures 非先王之法言不敢道
401 1 愷悌 kǎitì happy and easygoing / friendly 愷悌君子
402 1 天性 tiānxìng nature / innate tendency 天性也
403 1 xiū to decorate / to embellish 聿修厥德
404 1 四海之內 sì hǎi zhīnèi all within the four seas 是以四海之內各以其職來助祭
405 1 無念 wúniàn no thought 無念爾祖
406 1 jìn to enter 進思盡忠
407 1 因地 yīndì the circumstances of place 因地之利
408 1 妻子 qīzi wife 而況於妻子乎
409 1 jiù to save / to rescue 匡救其惡
410 1 治家 zhìjiā to manage a household 治家者不敢失於臣妾
411 1 zhí office / post 是以四海之內各以其職來助祭
412 1 gōng public/ common / state-owned 而況於公
413 1 dialect / language / speech 吾語汝
414 1 博愛 bóài universal fraternity (or brotherhood) / universal love 是故先之以博愛
415 1 zhòng heavy 厚莫重焉
416 1 進退 jìntuì to advance or retreat / knowing when to come and when to leave / a sense of propriety 進退可度
417 1 xiǎo small / tiny / insignificant 不敢遺小國之臣

Frequencies of all Words

Top 489

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 91 zhī him / her / them / that 汝知之乎
2 46 also / too 德之本也
3 42 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而德教加於百姓
4 42 his / hers / its / theirs 富貴不離其身
5 40 not / no 參不敏
6 39 so as to / in order to 以順天下
7 31 in / at 揚名於後世
8 30 xiào to be filial 夫孝
9 27 otherwise / but / however 故以孝事君則忠
10 26 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 愛親者
11 25 shì matter / thing / item 始於事親
12 20 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故母取其愛
13 18 mín the people / citizen / subjects 兆民賴之
14 18 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 始於事親
15 17 zhāng chapter / seal / section / article 開宗明義章
16 17 jìng to respect /to honor 敬親者
17 15 子曰 zǐyuē Confucius says 子曰
18 14 yǒu is / are / to exist 先王有至德要道
19 14 no 上下無怨
20 12 final particle 三者備矣
21 12 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 中於事君
22 12 rén person / people / a human being 不敢惡於人
23 11 jiāo to teach / to educate / to instruct 教之所由生也
24 11 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 先之以敬讓而民不爭
25 11 yún cloud
26 10 Germany 德之本也
27 10 expresses question or doubt 汝知之乎
28 9 xíng to walk / to move 非先王之德行不敢行
29 9 不敢 bùgǎn to not dare 不敢毀傷
30 9 yán to speak / to say / said 是故非法不言
31 9 shī poem / verse
32 8 fēi not / non- / un- 非先王之法服不敢服
33 8 meaning / sense 地之義也
34 8 shùn to be agreeable / to obey / to follow / to arrange / to make reasonable 以敬事長則順
35 8 father 資於事父以事母而愛同
36 7 shēng to be born / to give birth 教之所由生也
37 7 wèi for / to 人為貴
38 7 zhì to rule / to govern / to manage / to control 其政不嚴而治
39 7 ài to love 愛親者
40 7 can / may / permissible 言思可道
41 7 chén minister / statesman / official 不敢遺小國之臣
42 6 néng can / able 然後能保其社稷
43 6 dào way / road / path 非先王之法言不敢道
44 6 a man / a male adult 夫孝
45 6 sān three 三者備矣
46 6 xià next 以順天下
47 6 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子不貴也
48 6 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 敢問聖人之德
49 6 do not 而民莫遺其親
50 6 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 先王有至德要道
51 6 suī although / even though 雖得之
52 5 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以長守貴也
53 5 shēn human body / torso 富貴不離其身
54 5 莫大 mòdà greatest / most important 莫大於孝
55 5 yán stern / serious / strict / severe / austere 其政不嚴而治
56 5 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 謂之悖禮
57 5 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以其教不肅而成
58 5 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 教之所由生也
59 5 tiān day 用天之道
60 5 yuè pleased 故敬其父則子悅
61 5 naturally / of course / certainly 故自天子至於庶人
62 5 mother 資於事父以事母而愛同
63 5 天下 tiānxià China 是以天下和平
64 5 to think / consider / to ponder 言思可道
65 5 shàng top / a high position 在上不驕
66 5 xiān first 是故先之以博愛
67 5 曾子 céngzǐ Ceng Zi 曾子侍
68 5 shī to lose 忠順不失
69 5 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 天子章
70 5 child / son
71 5 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 居則致其敬
72 5 this / these 此庶人之孝也
73 4 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後能保其社稷
74 4 de potential marker 故得萬國之懽心
75 4 善於 shànyú to be good at / to be adept in 莫善於孝
76 4 residence / dwelling 仲尼居
77 4 yuē to speak / to say
78 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 是以其教不肅而成
79 4 míng measure word for people 揚名於後世
80 4 xiōng elder brother 敬其兄則弟悅
81 4 宗廟 zōngmiào a temple 然後能守其宗廟
82 4 父母 fùmǔ parents / mother and father 受之父母
83 4 gài lid / top / cover 蓋天子之孝也
84 4 shì a gentleman / a knight 士章
85 4 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 所以長守貴也
86 4 wèi to call 謂之悖德
87 4 to move / to shift / to remove 移風易俗
88 4 xīn heart 故得萬國之懽心
89 4 zhǎng director / chief / head / elder 所以長守貴也
90 4 yān where / how 續莫大焉
91 4 past / former times 昔者明王之以孝治天下也
92 4 happy / glad / cheerful / joyful 養則致其樂
93 3 nián year 喪不過三年
94 3 zhōng end / finish / conclusion 孝之終也
95 3 è evil / vice 不敢惡於人
96 3 jiāo haughty 在上不驕
97 3 guì expensive / costly / valuable 所以長守貴也
98 3 one 一人有慶
99 3 kuàng moreover / how much the more 而況於公
100 3 big / great / huge / large / major 孝之大也
101 3 zhōng loyalty / devotion 故以孝事君則忠
102 3 guǎng wide / large / vast 廣要道章
103 3 諸侯 zhū hóu the feudal lords 諸侯章
104 3 無道 wú dào tyrannical / brutal 雖無道
105 3 lìng to make / to cause to be / to lead 子從父之令
106 3 天地 tiān dì heaven and earth / the world 天地之經而民是則之
107 3 zhèng government 其政不嚴而治
108 3 哀戚 āiqī sorrow / grief 此哀戚之情也
109 3 為人 wéirén behavior / conduct 所以敬天下之為人父者也
110 3 上下 shàngxià up and down / top and bottom 上下無怨
111 3 明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King 昔者明王之以孝治天下也
112 3 shì is / are / am / to be 天地之經而民是則之
113 3 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 揚名於後世
114 3 huān happy / pleased / glad / joyous 故得萬國之懽心
115 3 zhī to know 汝知之乎
116 3 soil / ground / land 分地之利
117 3 to give an offering in a religious ceremony 祭則鬼享之
118 3 xíng punishment / penalty 刑於四海
119 3 what / where / which 何足以知之
120 3 孝子 xiàozǐ a filial son 孝子之事親也
121 3 至德 Zhìdé Zhide reign 先王有至德要道
122 3 běn measure word for books 德之本也
123 3 bèi to prepare / get ready 三者備矣
124 3 yīn because 聖人因嚴以教敬
125 3 jiā to add 而德教加於百姓
126 3 教民 jiāomín adherent to a religion / convert 教民親愛
127 3 zài in / at 在上不驕
128 3 ěr thus / so / like that 無念爾祖
129 3 pèi to blend 嚴父莫大於配天
130 3 大夫 dàifu doctor 卿大夫章
131 3 庶人 shùrén common people 庶人章
132 3 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 以養其父母日嚴
133 3 to do one's duty as a younger brother 莫善於悌
134 3 要道 yàodào major road / thoroughfare / main road 先王有至德要道
135 3 day of the month / a certain day 以養其父母日嚴
136 3 luàn chaotic / disorderly 為下不亂
137 3 ān calm / still / quiet / peaceful 故生則親安之
138 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 則子不可以不爭於父
139 2 滿天 mǎntiān whole sky 言滿天下無口過
140 2 qīng minister / high officer 卿大夫章
141 2 故事 gùshi narrative / story / tale 故事天明
142 2 overflow 滿而不溢
143 2 měi beautiful 將順其美
144 2 五刑 wǔxíng imperial five punishments of feudal China 五刑章
145 2 dāng to be / to act as / to serve as 故當不義
146 2 to take / to get / to fetch 故母取其愛
147 2 yuàn to blame / to complain 上下無怨
148 2 gain / advantage / benefit 分地之利
149 2 zhái to pick (fruit, etc) 口無擇言
150 2 guó a country / a state / a kingdom 不敢遺小國之臣
151 2 嚴父 yánfù strict or stern father 孝莫大於嚴父
152 2 yòng to use / to apply 用天之道
153 2 jié festival / a special day 制節謹度
154 2 其父 qí fù his father 以養其父母日嚴
155 2 jiā house / home / residence 非家至而日見之也
156 2 德行 déxíng morality and conduct 非先王之德行不敢行
157 2 zuò to do 禍亂不作
158 2 後世 hòushì later generations / posterity 揚名於後世
159 2 to give an offering in a religious ceremony 昔者周公郊祀后稷以配天
160 2 jǐn to be cautious / to be careful 制節謹度
161 2 他人 tārén someone else / other people 而愛他人者
162 2 to leave / to depart / to go away / to part 富貴不離其身
163 2 jīng to go through / to experience 天之經也
164 2 gǎn bold / brave 敢問聖人之德
165 2 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故非法不言
166 2 治天下 zhì tiānxià to rule all under Heaven 昔者明王之以孝治天下也
167 2 you / thou 汝知之乎
168 2 chǒu ugly 在醜不爭
169 2 wéi dangerous / precarious 高而不危
170 2 clothes / dress / garment 非先王之法服不敢服
171 2 wealth / capital / money / expenses 資於事父以事母而愛同
172 2 and 是何言與
173 2 bǎo to defend / to protect 然後能保其社稷
174 2 喪親 sàngqīn bereavement / to lose a relative 喪親章
175 2 sàng to lose / to die 喪則致其哀
176 2 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 喪則致其哀
177 2 順天 shùn tiān to follow heaven 以順天下
178 2 百姓 bǎixìng common people 而德教加於百姓
179 2 such as / for example / for instance 如臨深淵
180 2 xìng gender 天地之性
181 2 在於 zàiyú in / consist of 不在於善
182 2 祭祀 jìsì to give an offering 而守其祭祀
183 2 yòu again / also 又何以加於孝乎
184 2 和睦 hémù peaceful / harmonious 民用和睦
185 2 愛敬 àijìng to love and revere 愛敬盡於事親
186 2 certainly / must / will / necessarily 必有尊也
187 2 jìn to the greatest extent / utmost 愛敬盡於事親
188 2 to leave behind 而民莫遺其親
189 2 不孝 bù xiào unfilial 猶為不孝也
190 2 shí food / food and drink 食旨不甘
191 2 周公 Zhōu Gōng Duke Zhou 則周公其人也
192 2 四海 sìhǎi the four seas 刑於四海
193 2 bèi to be contradictory to / to go counter 謂之悖德
194 2 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 不忘親也
195 2 guǐ a ghost / spirit of dead 祭則鬼享之
196 2 立身 lìshēn to stand up 立身行道
197 2 lín to face / to overlook 如臨深淵
198 2 chén Chen 陳之以德義而民興行
199 2 致敬 to zhìjìng to salute / to greet 宗廟致敬
200 2 神明 shénmíng deities / gods 神明彰矣
201 2 capacity / degree / a standard / a measure 制節謹度
202 2 zhào million / mega 兆民賴之
203 2 wén to hear 則聞命矣
204 2 míng bright / brilliant 則天之明
205 2 zhì to / until 非家至而日見之也
206 2 如此 rúcǐ in this way / so 故明王之以孝治天下也如此
207 2 wèn to ask 敢問聖人之德
208 2 to pay respects 是以其教不肅而成
209 2 zūn to honor / to respect 德義可尊
210 2 gāo high / tall 高而不危
211 2 xiǎng to enjoy 祭則鬼享之
212 2 shǐ beginning / start 孝之始也
213 2 滿 mǎn full 滿而不溢
214 2 從父 cóngfù uncle / father's elder brother 子從父之令
215 2 shì to show / to reveal 示之以好惡而民知禁
216 1 三千 sān qiān three thousand 五刑之屬三千
217 1 感應 gǎnyìng response / reaction / interaction 感應章
218 1 第十 dì shí tenth 第十
219 1 順民 shùnmín a docile subject / a toady 其孰能順民
220 1 to stand 而名立於後世矣
221 1 róng to hold / to contain / to allow / to permit 禮無容
222 1 ancestor / forefather 無念爾祖
223 1 bìng ailment / sickness / illness / disease 病則致其憂
224 1 政令 zhènglìng a government decree 而行其政令
225 1 huǐ to destroy 毀不滅性
226 1 father's elder brother
227 1 民人 mínrén people / citizen / inhabitants 而和其民人
228 1 to avoid / to shun 曾子避席
229 1 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者備矣
230 1 huàn to suffer from a misfortune 孝無終始而患不及者
231 1 hòu after / later 昔者周公郊祀后稷以配天
232 1 淑人君子 shūrénjūnzi a virtuous gentleman 淑人君子
233 1 親愛 qīn ài dear / beloved 教民親愛
234 1 reason / logic / truth 居家理
235 1 fēng wind 移風易俗
236 1 盡忠 jìnzhōng to display utter loyalty 進思盡忠
237 1 和平 hépíng peace 是以天下和平
238 1 contrary / opposite / backwards / upside down 以順則逆
239 1 jiàn to see 非家至而日見之也
240 1 親生 qīnshēng one's own 故親生之膝下
241 1 zāi exclamatory particle 甚哉
242 1 mìng life 則聞命矣
243 1 第三 dì sān third 第三
244 1 第十五 dì shíwǔ fifteenth 第十五
245 1 shì to attend on 曾子侍
246 1 法服 fǎfú Buddhist robes 非先王之法服不敢服
247 1 rich / wealthy 所以長守富也
248 1 huà to make into / to change into / to transform 可以化民也
249 1 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 宗祀文王於明堂以配上帝
250 1 cān to take part in / to participate 參不敏
251 1 seven 昔者天子有爭臣七人
252 1 至於 zhìyú as for / as to 故自天子至於庶人
253 1 何以 héyǐ why 又何以加於孝乎
254 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 不在於善
255 1 口過 kǒuguò a spoken error 言滿天下無口過
256 1 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 退思補過
257 1 死事 sǐshì martyrs of service 死事哀戚
258 1 第十四 dì shísì fourteenth 第十四
259 1 可樂 kělè cola 行思可樂
260 1 chú except / besides 三者不除
261 1 to cry / to weep / to wail 哭不偯
262 1 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 何足以知之
263 1 jué to awake 有覺德行
264 1 第五 dì wǔ fifth 第五
265 1 dǎo to lead / to guide / to conduct / to direct 導之以禮樂而民和睦
266 1 禮樂 lǐlè rites and music 導之以禮樂而民和睦
267 1 xiè to idle / to be slack 夙夜匪懈
268 1 bīng ice 如履薄冰
269 1 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 君臣之義也
270 1 夙夜 sùyè morning and night / always / at all times 夙夜匪懈
271 1 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 災害不生
272 1 shǔ to belong to / be subordinate to 五刑之屬三千
273 1 cáng to hide 中心藏之
274 1 膝下 xīxià at the knee 故親生之膝下
275 1 四國 sìguó Shikoku 四國順之
276 1 慎行 shèn xíng dignified conduct 修身慎行
277 1 lái to come 是以四海之內各以其職來助祭
278 1 yǐn to govern 赫赫師尹
279 1 zhāng clear / manifest / obvious 神明彰矣
280 1 鰥寡 guānguǎ a widower 治國者不敢侮於鰥寡
281 1 yuè month
282 1 上帝 Shàngdì God 宗祀文王於明堂以配上帝
283 1 easy / simple 移風易俗
284 1 shī teacher 赫赫師尹
285 1 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 示之以好惡而民知禁
286 1 nán south 自南自北
287 1 chá to examine / to inquire / to observe / to inspect 故事地察
288 1 zhì to create / to make / to manufacture 制節謹度
289 1 夙興夜寐 sù xīng yè mèi to rise and dawn and to sleep at night 夙興夜寐
290 1 zhōng middle 中於事君
291 1 可觀 kěguān considerable / worth viewing 容止可觀
292 1 to tread on 如履薄冰
293 1 báo thin / slight / weak 如履薄冰
294 1 qíng feeling / emotion 此哀戚之情也
295 1 kuāng to correct / to restore / to revise 匡救其惡
296 1 to lift / to hold up / to raise 衣衾而舉之
297 1 a banquet 曾子避席
298 1 不行 bùxíng will not do / will not work 非道不行
299 1 to record 紀孝行章
300 1 好惡 hǎoè lit. likes and dislikes / preferences / taste 示之以好惡而民知禁
301 1 shēng domestic animal 雖日用三牲之養
302 1 shòu to suffer / to be subjected to 受之父母
303 1 萬國 wàn guó all nations 故得萬國之懽心
304 1 愛同 ài tóng Ai Tong 資於事父以事母而愛同
305 1 fu 陳其簠簋而哀戚之
306 1 in / at 光于四海
307 1 xiōng ominous / vicious / fierce / terrible / fearful 而皆在於兇德
308 1 親臨 qīnlín to go in person 君親臨之
309 1 divination / fortune telling 卜其宅兆而安措之
310 1 赫赫 hèhè brilliant / impressive / outstanding 赫赫師尹
311 1 相親 xiāngqīn a blind date / an arranged interview to evaluate a proposed marriage partner 故上下能相親也
312 1 第六 dì liù sixth 第六
313 1 可謂 kěwèi it could even be said 可謂孝乎
314 1 hair 身體髮膚
315 1 xiàng figure / image / appearance 則而象之
316 1 bīng soldier / troops 在醜而爭則兵
317 1 安上 ānshàng to fix in place / to install 安上治民
318 1 guāng light 光于四海
319 1 終始 zhōngshǐ start and finish 孝無終始而患不及者
320 1 第十二 dì shí èr twelfth 第十二
321 1 to humiliate / to insult / to abuse 恐辱先也
322 1 修身 xiūshēn to practice self-cultivation / to cultivate 修身慎行
323 1 第八 dì bā Eighth 第八
324 1 千萬 qiānwàn ten million 敬一人而千萬人悅
325 1 禍亂 huòluàn calamity and chaos / devastating disorder / great turmoil 禍亂不作
326 1 中心 zhōngxīn center 中心藏之
327 1 社稷 shèjì the gods of earth and grain 然後能保其社稷
328 1 開宗明義 kāi zōng míng yì to declare at the outset 開宗明義章
329 1 nán male 男乎
330 1 治國 zhìguó to rule a country 治國者不敢侮於鰥寡
331 1 補過 bǔguò to make up for an earlier mistake / to make amends 退思補過
332 1 màn slow 不敢慢於人
333 1 shèng divine / holy / sacred / ārya 聖治章
334 1 to insult / to ridicule / to disgrace 治國者不敢侮於鰥寡
335 1 method / way 作事可法
336 1 名章 míng zhāng a seal with a person's name 廣揚名章
337 1 終於 zhōngyú at last / in the end / finally / eventually 終於立身
338 1 jué he / she / it 聿修厥德
339 1 zhǐ purport / aim / purpose 食旨不甘
340 1 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 恭敬
341 1 lài to depend on / to disclaim / to blame someone else 兆民賴之
342 1 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以化民也
343 1 zhù to help / to assist 是以四海之內各以其職來助祭
344 1 富貴 fùguì riches and honor 富貴不離其身
345 1 行思 xíngsī Xingsi 行思可樂
346 1 to begin 甫刑
347 1 春秋 chūnqiū Spring and Autumn Period 春秋祭祀
348 1 第十六 dì shíliù sixteenth 第十六
349 1 běi north 自南自北
350 1 to err / to change 其儀不忒
351 1 無法 wúfǎ unable / incapable 無法
352 1 容止 róng zhǐ looks and demeanor 容止可觀
353 1 yōu to worry / to be concerned 病則致其憂
354 1 younger brother 敬其兄則弟悅
355 1 ruò to seem / to be like / as 若夫慈愛
356 1 何日 hé rì when? 何日忘之
357 1 to continue / to carry on 續莫大焉
358 1 三才 sāncái the three ultimates / the three powers / sanji / sancai 三才章
359 1 I 吾語汝
360 1 yǒng to leap / to jump 擗踴哭泣
361 1 能事 néngshì particular abilities / one's forte 然後能事親
362 1 天明 tiānmíng dawn / daybreak 故事天明
363 1 qìng to celebrate / to congratulate 一人有慶
364 1 god of cereals 昔者周公郊祀后稷以配天
365 1 zōng school / sect 宗祀文王於明堂以配上帝
366 1 第十三 dì shísān thirteenth 第十三
367 1 大雅 Dàyǎ Daya / Greater Odes 大雅
368 1 tiǎn to shame 無忝爾所生
369 1 毀傷 huǐshāng to injure / to damage 不敢毀傷
370 1 kǒng fearful / apprehensive 恐辱先也
371 1 wén writing / text 言不文
372 1 jiān simultaneously 兼之者父也
373 1 guǎ few 所敬者寡
374 1 hòu thick 厚莫重焉
375 1 cuò to put in order / to arrange / to administer / to execute / to take action on 卜其宅兆而安措之
376 1 wèi Eighth earthly branch 未之有也
377 1 skin 身體髮膚
378 1 guān an office 故治可移於官
379 1 第十一 dì shí yī eleventh 第十一
380 1 tóng like / same / similar 資於事父以事君而敬同
381 1 jiē all / each and every / in all cases 而皆在於兇德
382 1 不安 bù ān not peaceful / unstable / uneasy / disturbed / restless 服美不安
383 1 哭泣 kūqì to weep aloud 擗踴哭泣
384 1 民用 mínyòng for civilian use 民用和睦
385 1 戰戰兢兢 zhàn zhàn jīng jīng trembling with fear / with fear and trepidation 戰戰兢兢
386 1 then 聿修厥德
387 1 wèi to fear / to dread 是以其民畏而愛之
388 1 不過 bùguò but / however 喪不過三年
389 1 guǐ a square basket of bamboo 陳其簠簋而哀戚之
390 1 shú which 其孰能順民
391 1 shén what 甚哉
392 1 fěi a bandit 夙夜匪懈
393 1 第二 dì èr second 第二
394 1 不服 bùfú not to accept something / to want to have something overruled or changed / to refuse to obey or comply 無思不服
395 1 sòng to deliver / to carry / to give 哀以送之
396 1 不及 bù jí not as good as / inferior to 孝無終始而患不及者
397 1 hóu marquis / lord
398 1 xīng to flourish / to be popular 陳之以德義而民興行
399 1 tōng to go through / to open 通於神明
400 1 yǒu friend / companion 士有爭友
401 1 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 鬼神著矣
402 1 five 諸侯有爭臣五人
403 1 而已 éryǐ that is all 敬而已矣
404 1 zhòng many / numerous 而悅者眾
405 1 死傷 sǐshāng casualties / dead and injured 教民無以死傷生
406 1 apparatus 其儀不忒
407 1 fēn to divide into parts 分地之利
408 1 災害 zāihài disastrous damage / scourge 災害不生
409 1 yóu follow / from / it is for...to 教之所由生也
410 1 第九 dì jiǔ ninth 第九
411 1 to beat the breast 擗踴哭泣
412 1 zuò to sit 復坐
413 1 nèi inside / interior 是以行成於內
414 1 得人 dé rén win over the people 故得人之懽心
415 1 長幼 zhǎng yòu older and younger / seniority 長幼順
416 1 孝悌 xiàotì filial piety and fraternal duty 孝悌之至
417 1 sob 哭不偯
418 1 zhān to look 民具爾瞻
419 1 西 The West 自西自東
420 1 jiāng will / shall (future tense) 將順其美
421 1 第七 dì qī seventh 第七
422 1 again / more / repeatedly 復坐
423 1 日用 rìyòng of everyday use 雖日用三牲之養
424 1 jiāo suburbs / outskirts 昔者周公郊祀后稷以配天
425 1 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 毀不滅性
426 1 each 是以四海之內各以其職來助祭
427 1 táng main hall / a large room 宗祀文王於明堂以配上帝
428 1 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 先之以敬讓而民不爭
429 1 mǐn fast / quick / clever / smart 參不敏
430 1 dōng east 自西自東
431 1 陷於 xiànyú caught in (a bad situation) / to fall into (trap etc) 則身不陷於不義
432 1 祿位 lùwèi official rank and salary 然後能保其祿位
433 1 and 而和其民人
434 1 見教 jiànjiāo I have been enlightened by your teaching (humble) 先王見教之
435 1 yào to want / to wish for 要君者
436 1 popular / common 移風易俗
437 1 非法 fēifǎ illegal 是故非法不言
438 1 zhe indicates that an action is continuing 鬼神著矣
439 1 第一 dì yī first 第一
440 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 民具爾瞻
441 1 明察 míngchá to note clearly / to perceive 天地明察
442 1 zhái residence / dwelling / home 卜其宅兆而安措之
443 1 衣衾 yīqīn burial clothes 衣衾而舉之
444 1 xiǎn to show / to manifest / to display 以顯父母
445 1 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四
446 1 棺槨 guānguǒ inner and outer coffins / coffin 為之棺槨
447 1 xiá afar / distant / old / advanced 遐不謂矣
448 1 不敬 bù jìng to disrespect / to be irreverent 不敬其親
449 1 養父 yǎngfù foster father / adoptive father 以養父母
450 1 身體 shēntǐ human body / health 身體髮膚
451 1 無上 wúshàng supreme / unexcelled 無上
452 1 仲尼 Zhòng Ní Zhong Ni 仲尼居
453 1 不通 bùtōng illogical 無所不通
454 1 wáng to die 居上而驕則亡
455 1 臣妾 chénqiè I, your servant (self-appellation of a lower-rank female) / male and female slaves / subjects (of a ruler) 治家者不敢失於臣妾
456 1 父子 fù zǐ father and son 父子之道
457 1 居家 jūjiā to live at home 居家理
458 1 諫諍 jiànzhèng to criticize frankly / to admonish 諫諍章
459 1 行道 xíng dào to practice the Way 立身行道
460 1 zuì crime / sin / vice 而罪莫大於不孝
461 1 shí time / a period of time 以時思之
462 1 深淵 shēnyuān abyss 如臨深淵
463 1 第十八 dì shíbā eighteenth 第十八
464 1 第十七 dì shíqī seventeenth 第十七
465 1 慈愛 cí'ài affection 若夫慈愛
466 1 gān sweet 食旨不甘
467 1 死生 sǐshēng life or death / critical (event) 死生之義備矣
468 1 法言 Fǎyán Fayan / Model Sayings / Exemplary Figures 非先王之法言不敢道
469 1 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 口無擇言
470 1 愷悌 kǎitì happy and easygoing / friendly 愷悌君子
471 1 rán correct / right / certainly 夫然
472 1 天性 tiānxìng nature / innate tendency 天性也
473 1 xiū to decorate / to embellish 聿修厥德
474 1 四海之內 sì hǎi zhīnèi all within the four seas 是以四海之內各以其職來助祭
475 1 不然 bùrán or else / otherwise / if not 君子則不然
476 1 yóu also / as if / still 猶為不孝也
477 1 無念 wúniàn no thought 無念爾祖
478 1 jìn to enter 進思盡忠
479 1 因地 yīndì the circumstances of place 因地之利
480 1 妻子 qīzi wife 而況於妻子乎
481 1 jiù to save / to rescue 匡救其惡
482 1 治家 zhìjiā to manage a household 治家者不敢失於臣妾
483 1 zhí office / post 是以四海之內各以其職來助祭
484 1 gōng public/ common / state-owned 而況於公
485 1 dialect / language / speech 吾語汝
486 1 博愛 bóài universal fraternity (or brotherhood) / universal love 是故先之以博愛
487 1 zhòng heavy 厚莫重焉
488 1 進退 jìntuì to advance or retreat / knowing when to come and when to leave / a sense of propriety 進退可度
489 1 xiǎo small / tiny / insignificant 不敢遺小國之臣

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
爱同 愛同 ài tóng Ai Tong
曾子 céngzǐ Ceng Zi
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
大雅 Dàyǎ Daya / Greater Odes
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
上帝 Shàngdì
 1. God
 2. Lord on High
四国 四國 sìguó Shikoku
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
行思 xíngsī Xingsi
至德 Zhìdé Zhide reign
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English