Chinese Notes
Chinese Notes

Glossary and Vocabulary for Notes on Literary Chinese, Introduction

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 3 詩經 Shījīng Shijing / Book of Odes / Book of Songs 詩經
2 2 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi 莊子
3 2 zhōu Zhou Dynasty
4 2 shāng commerce / trade
5 2 rén person / people / a human being
6 2 shàng top / a high position
7 2 文言 wényán literary Chinese 文言
8 2 Táng Tang Dynasty
9 2 qīng clear / distinct / complete / pure
10 2 guī to go back / to return 使歸
11 2 說文解字 Shuō Wén Jiě Zì Explanations of Graphs and Analysis of Characters / Shuo Wen Jie Zi 說文解字
12 1 nián year
13 1 離騷 Lí Sāo Sorrow at Parting 離騷
14 1 飲酒 yǐn jiǔ to consume alchoholic beverages 飲酒
15 1 宮話 Gōnghuà Mandarin 宮話
16 1 míng to cry / to chirp (of birds)
17 1 lái to come 何以來歲
18 1 三部賦序 Sān Bù Fù xù Three Part Poetic Essay 三部賦序
19 1 日出 rì chū sunrise 日出之陽
20 1 易經 Yìjīng The Book of Changes / Yijing / I Ching 易經
21 1 儒家 Rújiā Rujia / Confucianism / Confucian school 儒家
22 1 客家 Kèjiā Hakka people / Kejia people 客家
23 1 指事 zhǐshì ideogram 指事
24 1 玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang 玄奘
25 1 崢嶸 zhēngróng lofty 崢嶸
26 1 a river / a stream
27 1 hàn Han Chinese
28 1 yáng sun 日出之陽
29 1 法家 Fǎ Jiā Legalist school of philosophy / Legalism 法家
30 1 Shandong
31 1 Chǔ state of Chu
32 1 suì age 何以來歲
33 1 yòng to use / to apply
34 1 Yuè Yue / abbreviation for Guangdong
35 1 residence / dwelling 居山中
36 1 上古漢語 Shàng Gǔ Hànyǔ Old Chinese 上古漢語
37 1 反切 fǎn qiè A style of rhyming dictionary 反切
38 1 èr two 二人
39 1 qín Shaanxi
40 1 孟子 Mèng Zǐ Mencius / Mengzi 孟子
41 1 gàn Jiangxi
42 1 徽州 Huīzhōu Huizhou dialect 徽州
43 1 會意 huìyì combined ideogram 會意
44 1 山中 shān zhōng in the mountains 居山中
45 1 初唐 Chū Táng Early Tang 初唐
46 1 廣韻 Guǎngyùn Guangyun 廣韻
47 1 bǎo a jewel / gem / a treasure 雖寶
48 1 左思 Zuǒ Sī Zuo Si 左思
49 1 clothes / clothing 衣無褐
50 1 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子
51 1 Xiāng Hunan
52 1 道家 Dào Jiā Daoism / Taoism / Taoist philosophy 道家
53 1 形聲 xíngshēng phonogram 形聲
54 1 東漢 Dōng Hàn Eastern Han 東漢
55 1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉註
56 1 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 比丘尼
57 1 陸法言 Lù Fǎyán Lu Fayan / Lu Fa-yen 陸法言
58 1 Wu
59 1 guò to cross / to go over / to pass
60 1 yuè month
61 1 can / may / permissible
62 1 niǎo bird
63 1 néng can / able
64 1 左傳 Zuǒ Zhuàn Zuo Zhuan 左傳
65 1 論語 Lúnyǔ The Analects of Confucius 論語
66 1 Mǐn Fujian
67 1 爾雅 Ěryǎ Erya / Er Ya / Ready Guide 爾雅
68 1 青草 qīngcǎo grass 青草
69 1 文言文 wényánwén Literary Chinese 文言文
70 1 年年 nián nián every year / year after year 年年
71 1 coarse hemp cloth 衣無褐
72 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 沙門
73 1 lǎo old / aged / elderly / aging
74 1 wèi Eighth earthly branch
75 1 墨家 Mò Jiā Mohism / Mohist School 墨家
76 1 六書 liù shū six methods 六書
77 1 象形 xiàngxíng pictogram / xiangshi graph 象形
78 1 古文 gǔwén Classical Chinese 古文
79 1 心經 Xīnjīng The Heart Sutra / The Prajñāpāramitā Heart Sutra 心經
80 1 沈約 Shěn Yuē Shen Yue 沈約
81 1 假借 jiǎjiè to make use of 假借
82 1 dào way / road / path 臣之所好者道也
83 1 hǎo good 臣之所好者道也
84 1 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子
85 1 韓非子 Hán Fēizǐ Han Feizi 韓非子
86 1 切韻 Qiēyùn Qieyun 切韻
87 1 kǎo to examine / to take an exam / to check / to verify / to test
88 1 荀子 Xúnzǐ Xunzi / Hsun Tzu 荀子
89 1 說苑 Shuōyuàn Shuoyuan / Garden of Stories 說苑
90 1 楚辭 Chǔ Cí Chuci / Songs of Chu / Verses of Chu 楚辭
91 1 書經 Shū Jīng Book of History 書經
92 1 佛說八大人覺經 Fóshuō Bā Dàrén Jué Jīng Sutra on the Eight Realizations of the Great Beings 佛說八大人覺經
93 1 草木 cǎo mù vegetation 草木
94 1 kěn to agree / to consent / to be willing
95 1 to go
96 1 ān calm / still / quiet / peaceful
97 1 使 shǐ to make / to cause 使歸
98 1 戰國時代 Zhàn Guó Shídài Warring States Period 戰國時代
99 1 國語 Guóyǔ Standard Chinese / Mandarin 國語
100 1 安世高 Ān Shì Gāo An Shigao 安世高
101 1 to enter
102 1 zhù to inject / to pour into 轉註
103 1 chén minister / statesman / official 臣之所好者道也
104 1 甲骨文 jiǎgǔwén oracle bone script 甲骨文
105 1 西漢 Xī Hàn Western Han 西漢
106 1 康熙字典 Kāngxī Zìdiǎn Kangxi Dictionary 康熙字典
107 1 shuǐ water
108 1 děng et cetera / and so on
109 1 許慎 Xǔ Shèn Xu Shen 許慎
110 1 píng flat / level / smooth

Frequencies of all Words

Top 136

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 4 zhī him / her / them / that
2 3 no
3 3 詩經 Shījīng Shijing / Book of Odes / Book of Songs 詩經
4 3 also / too
5 2 fēi not / non- / un-
6 2 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions
7 2 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi 莊子
8 2 zhōu Zhou Dynasty
9 2 shāng commerce / trade
10 2 rén person / people / a human being
11 2 shàng top / a high position
12 2 文言 wényán literary Chinese 文言
13 2 yīng should / ought
14 2 Táng Tang Dynasty
15 2 qīng clear / distinct / complete / pure
16 2 zhě used after a verb to indicate a person who does the action
17 2 guī to go back / to return 使歸
18 2 in / at
19 2 說文解字 Shuō Wén Jiě Zì Explanations of Graphs and Analysis of Characters / Shuo Wen Jie Zi 說文解字
20 1 nián year
21 1 離騷 Lí Sāo Sorrow at Parting 離騷
22 1 飲酒 yǐn jiǔ to consume alchoholic beverages 飲酒
23 1 宮話 Gōnghuà Mandarin 宮話
24 1 míng to cry / to chirp (of birds)
25 1 lái to come 何以來歲
26 1 三部賦序 Sān Bù Fù xù Three Part Poetic Essay 三部賦序
27 1 certainly / must / will / necessarily
28 1 日出 rì chū sunrise 日出之陽
29 1 易經 Yìjīng The Book of Changes / Yijing / I Ching 易經
30 1 儒家 Rújiā Rujia / Confucianism / Confucian school 儒家
31 1 客家 Kèjiā Hakka people / Kejia people 客家
32 1 指事 zhǐshì ideogram 指事
33 1 玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang 玄奘
34 1 崢嶸 zhēngróng lofty 崢嶸
35 1 a river / a stream
36 1 hàn Han Chinese
37 1 and
38 1 yáng sun 日出之陽
39 1 法家 Fǎ Jiā Legalist school of philosophy / Legalism 法家
40 1 Shandong
41 1 Chǔ state of Chu
42 1 suì age 何以來歲
43 1 yòng to use / to apply
44 1 Yuè Yue / abbreviation for Guangdong
45 1 de potential marker
46 1 residence / dwelling 居山中
47 1 上古漢語 Shàng Gǔ Hànyǔ Old Chinese 上古漢語
48 1 反切 fǎn qiè A style of rhyming dictionary 反切
49 1 èr two 二人
50 1 qín Shaanxi
51 1 孟子 Mèng Zǐ Mencius / Mengzi 孟子
52 1 gàn Jiangxi
53 1 徽州 Huīzhōu Huizhou dialect 徽州
54 1 會意 huìyì combined ideogram 會意
55 1 yóu also / as if / still
56 1 山中 shān zhōng in the mountains 居山中
57 1 zhū all / many / various
58 1 le completion of an action
59 1 初唐 Chū Táng Early Tang 初唐
60 1 廣韻 Guǎngyùn Guangyun 廣韻
61 1 bǎo a jewel / gem / a treasure 雖寶
62 1 左思 Zuǒ Sī Zuo Si 左思
63 1 clothes / clothing 衣無褐
64 1 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子
65 1 Xiāng Hunan
66 1 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware
67 1 ér and / as well as / but (not) / yet (not)
68 1 道家 Dào Jiā Daoism / Taoism / Taoist philosophy 道家
69 1 necessary / must
70 1 形聲 xíngshēng phonogram 形聲
71 1 東漢 Dōng Hàn Eastern Han 東漢
72 1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉註
73 1 mǒu some / certain
74 1 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 比丘尼
75 1 陸法言 Lù Fǎyán Lu Fayan / Lu Fa-yen 陸法言
76 1 Wu
77 1 do not
78 1 guò to cross / to go over / to pass
79 1 yuè month
80 1 can / may / permissible
81 1 niǎo bird
82 1 néng can / able
83 1 左傳 Zuǒ Zhuàn Zuo Zhuan 左傳
84 1 論語 Lúnyǔ The Analects of Confucius 論語
85 1 Mǐn Fujian
86 1 爾雅 Ěryǎ Erya / Er Ya / Ready Guide 爾雅
87 1 青草 qīngcǎo grass 青草
88 1 文言文 wényánwén Literary Chinese 文言文
89 1 年年 nián nián every year / year after year 年年
90 1 coarse hemp cloth 衣無褐
91 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 沙門
92 1 lǎo old / aged / elderly / aging
93 1 wèi Eighth earthly branch
94 1 墨家 Mò Jiā Mohism / Mohist School 墨家
95 1 六書 liù shū six methods 六書
96 1 象形 xiàngxíng pictogram / xiangshi graph 象形
97 1 何以 héyǐ whence 何以來歲
98 1 huò or / either / else
99 1 古文 gǔwén Classical Chinese 古文
100 1 心經 Xīnjīng The Heart Sutra / The Prajñāpāramitā Heart Sutra 心經
101 1 人人 rénrén everyone / everybody 人人
102 1 沈約 Shěn Yuē Shen Yue 沈約
103 1 假借 jiǎjiè to make use of 假借
104 1 dào way / road / path 臣之所好者道也
105 1 hǎo good 臣之所好者道也
106 1 jiāng will / shall (future tense)
107 1 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子
108 1 韓非子 Hán Fēizǐ Han Feizi 韓非子
109 1 切韻 Qiēyùn Qieyun 切韻
110 1 kǎo to examine / to take an exam / to check / to verify / to test
111 1 not / no
112 1 荀子 Xúnzǐ Xunzi / Hsun Tzu 荀子
113 1 說苑 Shuōyuàn Shuoyuan / Garden of Stories 說苑
114 1 楚辭 Chǔ Cí Chuci / Songs of Chu / Verses of Chu 楚辭
115 1 書經 Shū Jīng Book of History 書經
116 1 佛說八大人覺經 Fóshuō Bā Dàrén Jué Jīng Sutra on the Eight Realizations of the Great Beings 佛說八大人覺經
117 1 草木 cǎo mù vegetation 草木
118 1 kěn to agree / to consent / to be willing
119 1 to go
120 1 ān calm / still / quiet / peaceful
121 1 使 shǐ to make / to cause 使歸
122 1 戰國時代 Zhàn Guó Shídài Warring States Period 戰國時代
123 1 國語 Guóyǔ Standard Chinese / Mandarin 國語
124 1 安世高 Ān Shì Gāo An Shigao 安世高
125 1 to enter
126 1 zhù to inject / to pour into 轉註
127 1 chén minister / statesman / official 臣之所好者道也
128 1 甲骨文 jiǎgǔwén oracle bone script 甲骨文
129 1 西漢 Xī Hàn Western Han 西漢
130 1 康熙字典 Kāngxī Zìdiǎn Kangxi Dictionary 康熙字典
131 1 shuǐ water
132 1 suī although / even though 雖寶
133 1 děng et cetera / and so on
134 1 許慎 Xǔ Shèn Xu Shen 許慎
135 1 qiě moreover / also
136 1 píng flat / level / smooth

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安世高 Ān Shì Gāo An Shigao
楚辞 楚辭 Chǔ Cí Chuci / Songs of Chu / Verses of Chu
初唐 Chū Táng Early Tang
道家 Dào Jiā Daoism / Taoism / Taoist philosophy
东汉 東漢 Dōng Hàn Eastern Han
尔雅 爾雅 Ěryǎ Erya / Er Ya / Ready Guide
法家 Fǎ Jiā Legalist school of philosophy / Legalism
佛说八大人觉经 佛說八大人覺經 Fóshuō Bā Dàrén Jué Jīng
 1. Sutra on the Eight Realizations of the Great Beings
 2. Sūtra on the Eight Realizations of the Great Beings
gàn
 1. Jiangxi
 2. Gan River
 3. Gan dialect
宫话 宮話 Gōnghuà Mandarin
广韵 廣韻 Guǎngyùn Guangyun
古文 gǔwén Classical Chinese
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
韩非子 韓非子 Hán Fēizǐ Han Feizi
徽州 Huīzhōu Huizhou dialect
康熙字典 Kāngxī Zìdiǎn Kangxi Dictionary
客家 Kèjiā Hakka people / Kejia people
孔子 Kǒngzi Confucius
离骚 離騷 Lí Sāo Sorrow at Parting
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
陆法言 陸法言 Lù Fǎyán Lu Fayan / Lu Fa-yen
论语 論語 Lúnyǔ The Analects of Confucius
孟子 Mèng Zǐ
 1. Mencius / Mengzi
 2. Mencius / Mengzi
Mǐn
 1. Fujian
 2. Min dialect
 3. Min River
 4. Min tribe
墨家 Mò Jiā Mohism / Mohist School
切韵 切韻 Qiēyùn Qieyun
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
儒家 Rújiā Rujia / Confucianism / Confucian school
三部赋序 三部賦序 Sān Bù Fù xù Three Part Poetic Essay
上古汉语 上古漢語 Shàng Gǔ Hànyǔ Old Chinese
沈约 沈約 Shěn Yuē Shen Yue
诗经 詩經 Shījīng Shijing / Book of Odes / Book of Songs
书经 書經 Shū Jīng Book of History
说文解字 說文解字 Shuō Wén Jiě Zì Explanations of Graphs and Analysis of Characters / Shuo Wen Jie Zi
说苑 說苑 Shuōyuàn Shuoyuan / Garden of Stories
文言文 wényánwén Literary Chinese
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
西汉 西漢 Xī Hàn Western Han
Xiāng
 1. Hunan
 2. Xiang dialect
心经 心經 Xīnjīng The Heart Sutra / The Prajñāpāramitā Heart Sutra
许慎 許慎 Xǔ Shèn Xu Shen
玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang
荀子 Xúnzǐ Xunzi / Hsun Tzu
易经 易經 Yìjīng The Book of Changes / Yijing / I Ching
Yuè
 1. Yue / abbreviation for Guangdong
 2. Yue Dialect / Cantonese dialect
 3. an initial particle
战国时代 戰國時代 Zhàn Guó Shídài Warring States Period
庄子 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi
左思 Zuǒ Sī Zuo Si
左传 左傳 Zuǒ Zhuàn Zuo Zhuan