Glossary and Vocabulary for Guoyu 《國語》, 楚語下 Discourses of Chu II

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 58 yuē to speak / to say
2 49 child / son 子期祀平王
3 38 mín the people / citizen / subjects 民將能登天乎
4 23 néng can / able 民將能登天乎
5 23 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 而相楚君無令名于四方
6 23 wáng Wang 祭以牛俎于王
7 21 a man / a male adult 夫天地成而不變
8 21 to give an offering in a religious ceremony 民匱于祀
9 18 shén divine / mysterious / magical / supernatural 古者民神不雜
10 15 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 國馬足以行軍
11 14 使 shǐ to make / to cause 黎實使天地不通者
12 13 bǎo a jewel / gem / a treasure 其為寶也
13 13 wén to hear 成王聞子文之朝不及夕也
14 12 gōng public/ common / state-owned 自公以下至于庶人
15 11 to fear / be afraid of / to dread 庶意懼而鑒前惡乎
16 11 yuàn to blame / to complain 其速怨于民多矣
17 11 jīn today / modern / present / current / this / now 至于今秩之
18 11 guān an office 于是乎有天地神民類物之官
19 10 西 The West 子西曰
20 10 Germany 九黎亂德
21 10 rén person / people / a human being 況其下之人
22 9 to enter 兆民經入畡數以奉之
23 9 chǔ state of Chu 楚其亡乎
24 9 諸侯 zhū hóu the feudal lords 諸侯舉以特牛
25 9 thing / matter 犧牲之物
26 9 shì matter / thing / item 宗廟之事
27 9 zài in / at 在男曰覡
28 9 one 以一純
29 9 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 夫天地成而不變
30 8 chén minister / statesman / official 為楚良臣
31 8 xiǎng to enjoy 民以物享
32 8 yòng to use / to apply 求用不匱
33 8 to think / consider / to ponder 吾思父
34 8 guó a country / a state / a kingdom 國于是乎蒸嘗
35 8 wèi to call 非此之謂也
36 8 to lift / to hold up / to raise 祀加于舉
37 8 day of the month / a certain day 十日
38 7 desire 王欲執之
39 7 black 黎實使天地不通者
40 7 even / equal / uniform 而又能齊肅衷正
41 7 to reach 及少昊之衰也
42 7 yún Yun 至于今處鄖
43 7 to die 死無日矣
44 7 shā to kill / to murder / to slaughter 血以告殺
45 7 father 昭王問于觀射父
46 7 wén writing / text 地事文
47 7 hǎo good 合其嘉好
48 7 jiàn to see 斗且廷見令尹子常
49 7 gāo high / tall 子高曰
50 7 bài to defeat / to vanquish 以敗于柏舉
51 6 è evil / vice 庶意懼而鑒前惡乎
52 6 èr two 二精
53 6 shēng domestic animal 而為之牲器時服
54 6 舊怨 jiùyuàn old grievance / former complaint 昔瓦唯長舊怨
55 6 Wu 吳人入楚
56 6 jiā excellent 故神降之嘉生
57 6 bèi to prepare / get ready 故求備物
58 6 yán to speak / to say / said 王公之子弟之質能言能聽徹其官者
59 6 huò goods / products / commodities 問蓄貨聚馬
60 6 can / may / permissible 或可賞也
61 6 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 是以先王之祀也
62 6 force / compel / drive 憾則懼偪
63 6 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 不忘舊者
64 6 qiú to request 求用不匱
65 6 上下 shàngxià to go up and down 其智能上下比義
66 6 shēng to be born / to give birth 能知四時之生
67 6 chóu an enemy / an opponent 在外則讎也
68 6 shèng to beat / to win / to conquer 子西使人召王孫勝
69 6 jìng to respect /to honor 齊敬之勤
70 6 于是乎 yúshìhū therefore 于是乎有天地神民類物之官
71 6 xìng family name / surname 使名姓之後
72 5 zhòng heavy 所謂重
73 5 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可方物
74 5 táo to escape / to run away / to flee 必逃
75 5 huái bosom / breast 鄖公之弟懷將弒王
76 5 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 天子舉以大牢
77 5 wèn to ask 昭王問于觀射父
78 5 wàn ten thousand 萬官
79 5 令尹 lìngyǐn chief minister 斗且廷見令尹子常
80 5 shí time / a period of time 而為之牲器時服
81 5 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 一國棄之
82 5 shě to give 諸侯舍日
83 5 shì a generation 昭穆之世
84 5 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 昭王問于觀射父
85 5 clothes / dress / garment 而為之牲器時服
86 5 jīng essence 民之精爽不攜貳者
87 5 pǐn product / goods / thing 千品
88 5 之後 zhīhòu after / following / later 而後使先聖之後之有光烈
89 5 天地 tiān dì heaven and earth / the world 黎實使天地不通者
90 5 tiān day 民將能登天乎
91 5 zhà to cheat / to swindle 詐而不智
92 5 gǎn bold / brave 其誰敢不戰戰兢兢
93 5 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 卿大夫祀其禮
94 5 不仁 bùrén not benevolent / heartless / numb 愛而不仁
95 5 lín to face / to overlook 夫神以精明臨民者也
96 5 guò to cross / to go over / to pass 不是過也
97 5 tīng to listen 其聰能聽徹之
98 5 móu to plan / to scheme 復言而不謀身
99 5 bǎi one hundred 百嘉備舍
100 5 sān three 三苗復九黎之德
101 5 big / great / huge / large / major 其小大何如
102 5 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 子西嘆于朝
103 5 楚國 Chǔguó the state of Chu (history) 使神無有怨痛于楚國
104 5 horse 問蓄貨聚馬
105 5 shí food / food and drink 士食魚炙
106 5 無有 wú yǒu there is not 無有要質
107 5 bái white 楚之白珩猶在乎
108 5 百姓 bǎixìng common people 百姓
109 5 to take charge of / to manage / to administer 各司其序
110 5 shì clan / a branch of a lineage 氏姓之出
111 4 shàng top / a high position 上所以教民虔也
112 4 shuài handsome / graceful / smart 帥其子姓
113 4 dài to treat / to entertain / to receive guests 不亡何待
114 4 to store / to save / to hoard / to gather 問蓄貨聚馬
115 4 ài to love 君實有國而不愛
116 4 a period of time / phase / stage 子期祀平王
117 4 zhōu Zhou Dynasty 其在周
118 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 民多闕則有離叛之心
119 4 shí real / true 黎實使天地不通者
120 4 zhī to know 而能知山川之號
121 4 disease / sickness / ailment 而嗜其疾味
122 4 jiǔ nine 九黎亂德
123 4 niú an ox / a cow / a bull 祭以牛俎于王
124 4 words / speech / expression / phrase / dialog 道其順辭
125 4 luàn chaotic / disorderly 不相亂也
126 4 guǎ few 使無以寡君為口實
127 4 rich / wealthy 人生求富
128 4 zhāo illustrious 明德以昭之
129 4 國家 guójiā country / nation / state 撫國家
130 4 昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou 昭王問于觀射父
131 4 liáng a bridge 惠王以梁與魯陽文子
132 4 zhào to call together / to summon / to convene 子西使人召王孫勝
133 4 zhǔ owner 是使制神之處位次主
134 4 zhèng upright / straight 而又能齊肅衷正
135 4 zhèng government / administration 子常為政
136 4 one hundred million 億醜
137 4 王孫 wángsūn children of the nobility 王孫圉聘于晉
138 4 bēn to run fast / to flee 子常奔鄭
139 4 èr two 民之精爽不攜貳者
140 4 大夫 dàifu doctor 大夫舉以特牲
141 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 在樂思善
142 4 庶人 shùrén common people 庶人食菜
143 4 zhí straight 勝直而剛
144 4 chǒu ugly 億醜
145 4 to assemble / to meet together 問蓄貨聚馬
146 4 chè to pervade / to penetrate 其聰能聽徹之
147 4 shí ten 十日
148 4 guān to look at / to watch / to observe 昭王問于觀射父
149 4 chǒng to favor 寵神其祖
150 4 precious 玉帛之類
151 4 jié clean 潔其糞除
152 4 shì a gentleman / a knight 士食魚炙
153 4 special / unique / distinguished 諸侯舉以特牛
154 3 不可以 bù kě yǐ may not 祀不可以已乎
155 3 silk / plain silk 玉帛之類
156 3 fèng to offer / to present 兆民經入畡數以奉之
157 3 wáng to die 楚其亡乎
158 3 xīn heart 民多闕則有離叛之心
159 3 zuò to do 夫人作享
160 3 jiāo haughty 高之不驕
161 3 jiù mortar 濟于成臼
162 3 兆民 zhàomín the people / common people 兆民經入畡數以奉之
163 3 to defend / to resist 而莫之能御也
164 3 to sympathize / to give relief / to compensate 恤民之故也
165 3 cháo to face 成王聞子文之朝不及夕也
166 3 至于 zhìyú as for / as to say / speaking of 自公以下至于庶人
167 3 不從 bùcóng not following / not joining 其用不從
168 3 qīng minister / high officer 卿舉以少牢
169 3 fēng to seal / to close off 不可以封
170 3 a frontier 王孫圉聘于晉
171 3 chōng to pound (grain) / to grind in mortar 王后必自舂其粢
172 3 xiǎo small / tiny / insignificant 其小大何如
173 3 qīn relatives 結其親昵
174 3 to pay respects 而又能齊肅衷正
175 3 zhōng heart / from bottom of one's heart 而又能齊肅衷正
176 3 dào way / road / path 道其順辭
177 3 幾何 jǐhé geometry 芻豢幾何
178 3 闔廬 hélú He Lu 闔廬能敗吾師
179 3 to sacrifice to / to worship 祭以牛俎于王
180 3 quān to reform 庶悛而更乎
181 3 imperial ancestor worship 郊禘不過繭栗
182 3 to associate with / be near 其智能上下比義
183 3 resolute / decisive / firm / persistent 毅而不勇
184 3 chún pure 以一純
185 3 chén Fifth Earthly Branch 十二辰以致之
186 3 past / former times 昔斗子文三舍令尹
187 3 所謂 suǒwèi so-called 所謂重
188 3 jìn nearby 近不過浹日
189 3 忠信 zhōngxìn faith and honesty / loyalty and sincerity 忠信之質
190 3 xiān first 是不先恤民而後己之富乎
191 3 ancient / old / palaeo- 古者民神不雜
192 3 zōng school / sect 而心率舊典者為之宗
193 3 zhēng to steam 蒸享無度
194 3 líng agile / nimble 靈乎
195 3 zhì matter / material / substance 忠信之質
196 3 四時 sì shí the four seasons 能知四時之生
197 3 diǎn canon / classic / scripture 而心率舊典者為之宗
198 3 zhǎn to spread out / to extend 展而不信
199 3 hàn to regret 夫事君無憾
200 3 a ditch / a sluice / a gutter / a drain 敬而不瀆
201 3 yuǎn far / distant 其聖能光遠宣朗
202 3 meaning / sense 其智能上下比義
203 3 chéng to fill 敬其粢盛
204 3 jiān to supervise / to inspect 帥其群臣精物以臨監享祀
205 3 fish 士食魚炙
206 3 gāi \N 兆民經入畡數以奉之
207 3 láo secure 祀以太牢
208 3 ancestor / forefather 寵神其祖
209 3 power / force / strength 民力不堪
210 3 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 夫民氣縱則底
211 3 xiū to decorate / to embellish 子患政德之不修
212 3 dòu to struggle / to fight 斗且廷見令尹子常
213 3 residence / dwelling 吾聞君子唯獨居思念前世之崇替
214 3 guī to go back / to return 歸以語其弟
215 3 tool / device / utensil / equipment / instrument 接誠拔取以獻具
216 3 cháng to taste 蒸嘗不過把握
217 3 Shandong 惠王以梁與魯陽文子
218 3 liù six 圉聞國之寶六而已
219 3 xùn to teach / to train 能作訓比率
220 3 jiāo suburbs / outskirts 郊禘不過繭栗
221 3 zāi disaster / calamity 禍災不至
222 3 dialect / language / speech 子常與之語
223 3 shǔ to belong to / be subordinate to 乃命南正重司天以屬神
224 3 xiàn to offer / to present 接誠拔取以獻具
225 3 jiā house / home / residence 家為巫史
226 3 shǎo few 及少昊之衰也
227 3 子孫 zǐsūn descendents 懼子孫之有貳者也
228 3 七事 qī shì the Seven Duties of a Sovereign 七事
229 3 qiān one thousand 千品
230 3 shǎng to reward / to grant / to bestow 王歸而賞及鄖
231 3 soil / ground / land 命火正黎司地以屬民
232 3 不義 bùyì unjust 奉之以不義
233 2 jiǔ old 敬不可久
234 2 gài a lid / top / cover 以辯蓋人
235 2 jīn gold 金木竹箭之所生也
236 2 宗廟 zōngmiào a temple 宗廟之事
237 2 得人 dé rén win over the people 則其愛也足以得人
238 2 王后 Wánghòu Queen 王后必自舂其粢
239 2 do evil in secret 殄其讒慝
240 2 wēi power / might / prestige 無有嚴威
241 2 a family clan 子晰之族而近之
242 2 gas / vapour / fumes 莫盡其氣
243 2 jìn shanxi 王孫圉聘于晉
244 2 extra / surplus / remainder 餘愛子與司馬
245 2 jiàn to remonstrate / to admonish 子西諫曰
246 2 xìn to believe / to trust 信乎
247 2 shì to murder a superior 鄖公之弟懷將弒王
248 2 shè to absorb / to assimilate 屏攝之位
249 2 bottom / base / end 夫民氣縱則底
250 2 jiù old / ancient 而心率舊典者為之宗
251 2 zhù to pray for happiness or blessings 以為之祝
252 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 以申固其姓
253 2 jiàng to descend / to fall / to drop 如是則明神降之
254 2 jiè to quit 以戒不虞者也
255 2 zhí to breed / to spawn 生乃不殖
256 2 zhì sign / mark / flag 朝夕勤志
257 2 huàn to suffer from a misfortune 子患政德之不修
258 2 biān side / boundary / edge / margin 以告邊至
259 2 bīn a guest / a visitor 公貨足以賓獻
260 2 yǐn to govern 見藍尹亹載其孥
261 2 guāng light 其聖能光遠宣朗
262 2 business / industry 民神異業
263 2 不知 bùzhī do not know 而不知其福
264 2 speed 其速怨于民多矣
265 2 zhì sluggish / stagnant 底則滯
266 2 wèi taste / flavor 夫闔廬口不貪嘉味
267 2 yíng to fill 四境盈壘
268 2 zhǐ to stop / to halt 王止而後復
269 2 ān calm / still / quiet / peaceful 升不懷于安
270 2 山川 shān chuān mountains and rivers 而能知山川之號
271 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 禍災不至
272 2 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 采服之儀
273 2 tǎo to seek 上虐下為討
274 2 百物 bǎiwù all things 以敘百物
275 2 gào to tell / to say / said / told 以告邊至
276 2 其後 qí hòu after that 其後
277 2 lán blue 見藍尹亹載其孥
278 2 léi weak / feeble 民之羸餒
279 2 xíng to walk / to move 群神頻行
280 2 xiǎn dangerous 梁險而在境
281 2 grain offered in ritual sacrifice 敬其粢盛
282 2 shǔ to count 兆民經入畡數以奉之
283 2 fàn to commit crime / to violate 潰而所犯必大矣
284 2 valley / gorge / ravine 而棄不穀
285 2 shǐ history 家為巫史
286 2 huì can / be able to 祀以會
287 2 zhú bamboo 金木竹箭之所生也
288 2 qún a crowd / a flock / a group 天子邊祀群神品物
289 2 jiàn mirror / looking glass 庶意懼而鑒前惡乎
290 2 to grow / to multiply / to increase 積貨滋多
291 2 mìng life 乃命南正重司天以屬神
292 2 nüè cruel / harsh / oppressive 下虐上為弒
293 2 財用 cáiyòng wealth / money / funds 聚馬不害民之財用
294 2 lái to come 今而敢來
295 2 qián to act with reverence 虔其宗祝
296 2 犧牲 xīshēng to sacrifice 犧牲之物
297 2 suì to comply with / to follow along 遂去王
298 2 zhì to create / to make / to manufacture 是使制神之處位次主
299 2 to take / to get / to fetch 以取威于民
300 2 成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou 成王聞子文之朝不及夕也
301 2 lèi kind / type / class / category 于是乎有天地神民類物之官
302 2 shī to lose 失其官守
303 2 明德 míngdé highest virtue / illustrious virtue 神是以能有明德
304 2 jūn equal / even 君王均之
305 2 guī turtle / tortoise 龜珠齒皮革羽毛所以備賦
306 2 zhí office / post 非子職之
307 2 to store 無一日之積
308 2 què a watchtower 馬郵則闕于民
309 2 currency / coins / legal tender 所以共幣帛
310 2 shòu to suffer / to be subjected to 顓頊受之
311 2 不虞 bùyú unexpected / eventuality / contingency / not worry about 以戒不虞者也
312 2 平王 Píng Wáng King Ping of Zhou 子期祀平王
313 2 jìng boundary / frontier / boundary 梁險而在境
314 2 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅若敖氏
315 2 朝夕 zhāoxī morning and evening 朝夕勤志
316 2 shù numerous / various 庶悛而更乎
317 2 chà to differ 今吾聞夫差好罷民力以成私好
318 2 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 夫闔廬口不貪嘉味
319 2 zhì to place / to lay out 欲置之境
320 2 áo to ramble 滅若敖氏
321 2 以下 yǐxià below / under / following 自公以下至于庶人
322 2 to ferry 濟于成臼
323 2 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 帥其群臣精物以臨監享祀
324 2 不亦 bùyì is that not also? 不亦可乎
325 2 qián front 庶意懼而鑒前惡乎
326 2 happy / glad / cheerful / joyful 同宴思樂
327 2 father's elder brother / uncle 程伯休父其後也
328 2 xiū to rest 程伯休父其後也
329 2 yīn to sacrifice 禋絜之服而敬恭明神者
330 2 to join / to combine 于是乎合其州鄉朋友婚姻
331 2 夫人 fūren wife 夫人作享
332 2 司馬 sīmǎ official post of minister of war 而為司馬氏
333 2 shěng a cataract 夫誰無疾眚
334 2 明神 míngshén discerning spirits 如是則明神降之
335 2 to be urgent 茍君之
336 2 small / petty 于是乎弭其百苛
337 2 zài to carry / to convey / to load / to hold 見藍尹亹載其孥
338 2 shū clear 周而不淑
339 2 anger / rage / fury 速其怒也
340 2 to kill / to massacre 或可戮也
341 2 zhū pearl 龜珠齒皮革羽毛所以備賦
342 2 bǎi cypress / cedar 乃有柏舉之戰
343 2 suí to follow 昭王奔隨
344 2 善敗 shàn bài success and failure 以朝夕獻善敗于寡君
345 2 ěr ear 耳不樂逸聲
346 2 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 吾聞君子唯獨居思念前世之崇替
347 2 chù a place / location / a spot / a point 是使制神之處位次主
348 2 xiè xie / a pavilion on terrace 臺榭陂池必成
349 2 háng the top gem of the pendants 楚之白珩猶在乎
350 2 chóng high / dignified / lofty 容貌之崇
351 2 fēng abundant / rich / lush / bountiful 不求豐大
352 2 mén Men 見藍尹亹載其孥
353 2 an item 盜賊司目
354 2 to bestow on / to endow with 公馬足以稱賦
355 2 wèi position / location / place 屏攝之位
356 2 a wizard / a sorcerer / a witch / a shaman 在女曰巫
357 2 夫子 fūzǐ master 夫子期之二子耶
358 2 juàn rash / impetuous / impulsive 其心又狷而不潔
359 2 five 五物之官
360 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能顧矣
361 2 jīng to go through / to experience 兆民經入畡數以奉之
362 1 不克 bùkè cannot / to not be able (to) / to be unable to 蔑不克矣
363 1 shuǐ water 昔齊騶馬繻以胡公入于具水
364 1 簡子 jiǎnzi a letter / a document 簡子曰
365 1 先聖 xiānshèng an ancient sage / an ancient saint 而後使先聖之後之有光烈
366 1 quán perfect 縱臣而得全其首領以沒
367 1 hàn dry 使無水旱之災
368 1 zhái to pick (fruit, etc) 百姓夫婦擇其令辰
369 1 土氣 tǔqì rustic / uncouth / unsophisticated 土氣含收
370 1 首領 shǒulǐng a leader 縱臣而得全其首領以沒
371 1 拔取 báqǔ to pick out / to select and recruit / to pluck / to pull 接誠拔取以獻具
372 1 fine silk guaze 昔齊騶馬繻以胡公入于具水
373 1 宿 to lodge / to stay overnight 一夕之宿
374 1 idea 庶意懼而鑒前惡乎
375 1 平均 píngjūn average / mean 楚國之能平均以復先王之業者
376 1 不害 bù hài non-harm 聚馬不害民之財用
377 1 以太 yǐtài Ether- 祀以太牢
378 1 shǐ hog / swine 擊豕
379 1 chēng to call / to address 公馬足以稱賦
380 1 duān to carry 聖王正端冕
381 1 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 又能上下說于鬼神
382 1 zāng a slave / success 龜足以憲臧否
383 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 王欲執之
384 1 to be cautious / to be careful / to be fearful 是之為日惕
385 1 以敘 yǐxù Israel-Syria 以敘百物
386 1 enemy / foe 且夫自敵以下則有讎
387 1 遺跡 yíjì a vestige / a trace / historical remains 若遺跡焉
388 1 to avoid / to shun 臣避于成臼
389 1 kuì a flooding river 潰而所犯必大矣
390 1 increase / benefit 吾語子何益
391 1 miǎn to spare 寡君其可以免罪于諸侯
392 1 庇蔭 bìyìn to give shade / to shield 玉足以庇蔭嘉穀
393 1 fēn to separate / to divide into parts 而別其分主者也
394 1 good fortune / happiness / luck 而不知其福
395 1 蠻夷 Mányí Man people 楚雖蠻夷
396 1 chán to slander / to defame / to misrepresent 殄其讒慝
397 1 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 其誰敢不齊肅恭敬致力于神
398 1 Mu 成不禮于穆
399 1 智能 zhìnéng intellect / intelligence 其智能上下比義
400 1 民事 mínshì civil case / civil 民事忠信
401 1 jiàn arrow 金木竹箭之所生也
402 1 xīn new / fresh / modern 詐謀之新
403 1 è to be hungry 如餓豺狼焉
404 1 無禮 wúlǐ rude 而無禮不顧甚于成
405 1 xīn to be tired 鄖公辛止之
406 1 xiǎng to host a banquet 定公饗之
407 1 lǎng bright 其聖能光遠宣朗
408 1 下地 xiàdì to go down to the fields / to get up from bed / to leave one's sickbed / to be born 黎實下地
409 1 xìn a quarrel 茍國有釁
410 1 口實 kǒushí grain 使無以寡君為口實
411 1 zōu a groom or chariot driver employed by a noble 昔齊騶馬繻以胡公入于具水
412 1 kǒng fearful / apprehensive 猶恐其至也
413 1 shè to set up / to establish 于是乎每朝設脯一束
414 1 nián year 期年
415 1 zhì to rule / to govern / to manage / to control 而德其治楚國
416 1 壇場 tánchǎng a ritual altar / mandala 壇場之所
417 1 a reservoir 臺榭陂池必成
418 1 péi to accompany 陪屬萬為萬官
419 1 不變 bùbiàn unchanging / constant 夫天地成而不變
420 1 liàng a quantity / an amount 彝器之量
421 1 位次 wèicì a place in a numbered sequence 是使制神之處位次主
422 1 a device / a tool / a utensil / an implement 而為之牲器時服
423 1 衣食 yī shí clothes and food 夫古者聚貨不妨民衣食之利
424 1 xuè blood 血以告殺
425 1 jìn to the greatest extent / utmost 莫盡其氣
426 1 亡者 wángzhě the deceased 殆必亡者也
427 1 jǐng to warn / to admonish 以儆君也
428 1 內行 nèiháng expert / adept / experienced 不我外內行
429 1 zuì crime / sin / vice 寡君其可以免罪于諸侯
430 1 彝器 yíqì ritual objects / sacral vessels 彝器之量
431 1 zhì to roast / to broil 士食魚炙
432 1 chù furious / wrathful 邴歜
433 1 yǒng brave / courageous 毅而不勇
434 1 bān sort / kind / class 魯圉人犖殺子般于次
435 1 違心 wéixīn false / untrue to one's convictions / against one's will / disloyal 以其不違心
436 1 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無相侵瀆
437 1 上天 shàngtiān Heaven / Providence / God 重實上天
438 1 之上 zhīshàng above 為之上者
439 1 fán an animal's paws 愿食熊蹯
440 1 to look after / to attend to 不能顧矣
441 1 chén to sink / to submerge 沈諸梁聞之
442 1 神異 shényì spirits and devils / a demon 民神異業
443 1 強忍 qiángrěn to resist (with great difficulty) 強忍犯義
444 1 猶在 yóuzài still in existence / still around 楚之白珩猶在乎
445 1 nán south 乃命南正重司天以屬神
446 1 四方 sì fāng all sides 而相楚君無令名于四方
447 1 jiǎo to correct / to rectify / to redress 晉長魚矯殺三郤于榭
448 1 shòu old age / long life 臣能自壽
449 1 在外 zài wài outer 在外則讎也
450 1 不淫 bù yín Refrain from sexual conduct 目不淫于色
451 1 所聞 suǒwén what one hears 是皆子之所聞也
452 1 kuàng extensive / wide / broad 民多曠者
453 1 tián field / farmland 天子之田九畡
454 1 xióng bear 愿食熊蹯
455 1 fáng to protect / to defend / to guard 若防大川焉
456 1 dòng to move / to act 動而得人
457 1 guān to close 為之關籥藩籬而遠備閑之
458 1 qiāng support 閻職戧懿公于囿竹
459 1 tōng to go through / to open 是謂絕地天通
460 1 to console / to comfort 撫國家
461 1 màn slow 上下有序則民不慢
462 1 zhēn to reach / to arrive 禍災薦臻
463 1 to narrate / to recount 黎氏世敘天地
464 1 jié to bond / to tie / to bind 結其親昵
465 1 相望 xiāngwàng to look at each other / to face each other 道饉相望
466 1 shī teacher 闔廬能敗吾師
467 1 bǎo to defend / to protect 而國民保焉
468 1 xiào result / effect 今又效之
469 1 zāo to come across / to meet with / to encounter 遭世之亂
470 1 shì to be fond of / to have a weakness for 而嗜其疾味
471 1 尊卑 zūn bēi the noble and the lowly 尊卑一也
472 1 聖王 shèng wáng a sage-king 聖王正端冕
473 1 致力 zhìlì to work for / to devote one's efforts to 其誰敢不齊肅恭敬致力于神
474 1 to give / to bestow favors 而物賜之姓
475 1 心率 xīnlǜ heart rate 而心率舊典者為之宗
476 1 qīn to invade / to encroach upon / to raid 無相侵瀆
477 1 sàng to lose / to die 與哀殯喪
478 1 三月 sānyuè March / the Third Month 遠不過三月
479 1 怨賊 yuànzéi someone that is hated as an evil doer 怨賊之人也
480 1 jié a marking line 禋絜之服而敬恭明神者
481 1 不智 bùzhì unwise 詐而不智
482 1 陽文 yáng wén characters cut in relief 惠王以梁與魯陽文子
483 1 wài outside 不我外內行
484 1 濟濟 jìjì a horde or multitude of people 肅肅濟濟
485 1 糞除 fènchú to get rid of filth / to clean away excrement 潔其糞除
486 1 共用 gòngyòng commons / public use 家貨足以共用
487 1 天明 tiānmíng dawn / daybreak 天明昌作
488 1 業者 yèzhě dealer / trader / person engaged in some industry or trade 楚國之能平均以復先王之業者
489 1 chǐ tooth / teeth 龜珠齒皮革羽毛所以備賦
490 1 朋友 péngyou friend 于是乎合其州鄉朋友婚姻
491 1 祿 good fortune 成王每出子文之祿
492 1 shèng divine / holy / sacred / ārya 其聖能光遠宣朗
493 1 之類 zhī lèi and so on / and such 玉帛之類
494 1 to strike / to hit / to beat 擊豕
495 1 huáng royal / imperial 而皇神相之
496 1 to cover / to shield / to shelter / to protect 以庇民也
497 1 yáng sun 與之魯陽
498 1 加之 jiāzhī moreover / in addition to that 而加之以不仁
499 1 rén a kernel / a pit 子之仁
500 1 xiū to be ashamed 以羞子文

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 181 zhī him / her / them / that 非此之謂也
2 86 his / hers / its / theirs 其智能上下比義
3 85 also / too 何也
4 70 so as to / in order to 民以物享
5 69 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而又能齊肅衷正
6 58 yuē to speak / to say
7 49 child / son 子期祀平王
8 47 not / no 古者民神不雜
9 39 in / at 昭王問于觀射父
10 38 mín the people / citizen / subjects 民將能登天乎
11 29 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 黎實使天地不通者
12 28 otherwise / but / however 如是則明神降之
13 26 yǒu is / are / to exist 而後使先聖之後之有光烈
14 24 wèi for / to 而為之牲器時服
15 23 néng can / able 民將能登天乎
16 23 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 而相楚君無令名于四方
17 23 wáng Wang 祭以牛俎于王
18 21 ruò to seem / to be like / as 若無然
19 21 what / where / which 何也
20 21 a man / a male adult 夫天地成而不變
21 21 to give an offering in a religious ceremony 民匱于祀
22 20 expresses question or doubt 民將能登天乎
23 19 I 吾見令尹
24 18 shén divine / mysterious / magical / supernatural 古者民神不雜
25 17 final particle 將何以封矣
26 16 no 若無然
27 15 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 國馬足以行軍
28 14 certainly / must / will / necessarily 必自射其牲
29 14 duì to / toward 對曰
30 14 使 shǐ to make / to cause 黎實使天地不通者
31 14 yān where / how 王取經入焉
32 13 bǎo a jewel / gem / a treasure 其為寶也
33 13 wén to hear 成王聞子文之朝不及夕也
34 12 jiāng will / shall (future tense) 民將能登天乎
35 12 shì is / are / am / to be 是使制神之處位次主
36 12 gōng public/ common / state-owned 自公以下至于庶人
37 11 to fear / be afraid of / to dread 庶意懼而鑒前惡乎
38 11 yuàn to blame / to complain 其速怨于民多矣
39 11 jīn today / modern / present / current / this / now 至于今秩之
40 11 naturally / of course / certainly 必自射其牲
41 11 guān an office 于是乎有天地神民類物之官
42 10 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故神降之嘉生
43 10 西 The West 子西曰
44 10 Germany 九黎亂德
45 10 rén person / people / a human being 況其下之人
46 9 to enter 兆民經入畡數以奉之
47 9 chǔ state of Chu 楚其亡乎
48 9 諸侯 zhū hóu the feudal lords 諸侯舉以特牛
49 9 thing / matter 犧牲之物
50 9 shì matter / thing / item 宗廟之事
51 9 zài in / at 在男曰覡
52 9 one 以一純
53 9 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 夫天地成而不變
54 8 chén minister / statesman / official 為楚良臣
55 8 xiǎng to enjoy 民以物享
56 8 yòng to use / to apply 求用不匱
57 8 to think / consider / to ponder 吾思父
58 8 xià next 下所以昭事上也
59 8 yòu again / also 而又能齊肅衷正
60 8 guó a country / a state / a kingdom 國于是乎蒸嘗
61 8 wèi to call 非此之謂也
62 8 again / more / repeatedly 三苗復九黎之德
63 8 to lift / to hold up / to raise 祀加于舉
64 8 day of the month / a certain day 十日
65 7 desire 王欲執之
66 7 black 黎實使天地不通者
67 7 cháng always / ever / often / frequently / constantly 使復舊常
68 7 even / equal / uniform 而又能齊肅衷正
69 7 to reach 及少昊之衰也
70 7 yún Yun 至于今處鄖
71 7 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 祀所以昭孝息民
72 7 to die 死無日矣
73 7 shā to kill / to murder / to slaughter 血以告殺
74 7 father 昭王問于觀射父
75 7 and 王問與觀射父
76 7 wén writing / text 地事文
77 7 hǎo good 合其嘉好
78 7 jiàn to see 斗且廷見令尹子常
79 7 gāo high / tall 子高曰
80 7 bài to defeat / to vanquish 以敗于柏舉
81 6 è evil / vice 庶意懼而鑒前惡乎
82 6 èr two 二精
83 6 shēng domestic animal 而為之牲器時服
84 6 舊怨 jiùyuàn old grievance / former complaint 昔瓦唯長舊怨
85 6 Wu 吳人入楚
86 6 jiā excellent 故神降之嘉生
87 6 bèi to prepare / get ready 故求備物
88 6 yán to speak / to say / said 王公之子弟之質能言能聽徹其官者
89 6 huò goods / products / commodities 問蓄貨聚馬
90 6 can / may / permissible 或可賞也
91 6 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 是以先王之祀也
92 6 force / compel / drive 憾則懼偪
93 6 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 不忘舊者
94 6 qiú to request 求用不匱
95 6 上下 shàngxià to go up and down 其智能上下比義
96 6 shēng to be born / to give birth 能知四時之生
97 6 chóu an enemy / an opponent 在外則讎也
98 6 shèng to beat / to win / to conquer 子西使人召王孫勝
99 6 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃命南正重司天以屬神
100 6 jìng to respect /to honor 齊敬之勤
101 6 于是乎 yúshìhū therefore 于是乎有天地神民類物之官
102 6 xìng family name / surname 使名姓之後
103 5 zhòng heavy 所謂重
104 5 zhǎng director / chief / head / elder 昔瓦唯長舊怨
105 5 xiāng each other / one another / mutually 不相亂也
106 5 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可方物
107 5 táo to escape / to run away / to flee 必逃
108 5 huái bosom / breast 鄖公之弟懷將弒王
109 5 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 天子舉以大牢
110 5 wèn to ask 昭王問于觀射父
111 5 wàn ten thousand 萬官
112 5 令尹 lìngyǐn chief minister 斗且廷見令尹子常
113 5 shí time / a period of time 而為之牲器時服
114 5 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 一國棄之
115 5 shě to give 諸侯舍日
116 5 shì a generation 昭穆之世
117 5 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 昭王問于觀射父
118 5 clothes / dress / garment 而為之牲器時服
119 5 shéi who / whoever 其誰敢不戰戰兢兢
120 5 jīng essence 民之精爽不攜貳者
121 5 pǐn product / goods / thing 千品
122 5 之後 zhīhòu after / following / later 而後使先聖之後之有光烈
123 5 天地 tiān dì heaven and earth / the world 黎實使天地不通者
124 5 already / afterwards 祀不可以已乎
125 5 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 壇場之所
126 5 tiān day 民將能登天乎
127 5 zhà to cheat / to swindle 詐而不智
128 5 gǎn bold / brave 其誰敢不戰戰兢兢
129 5 huò or / either / else 如或臨之
130 5 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 卿大夫祀其禮
131 5 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 民是以能有忠信
132 5 不仁 bùrén not benevolent / heartless / numb 愛而不仁
133 5 lín to face / to overlook 夫神以精明臨民者也
134 5 guò to cross / to go over / to pass 不是過也
135 5 tīng to listen 其聰能聽徹之
136 5 móu to plan / to scheme 復言而不謀身
137 5 bǎi one hundred 百嘉備舍
138 5 sān three 三苗復九黎之德
139 5 big / great / huge / large / major 其小大何如
140 5 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 子西嘆于朝
141 5 楚國 Chǔguó the state of Chu (history) 使神無有怨痛于楚國
142 5 horse 問蓄貨聚馬
143 5 shí food / food and drink 士食魚炙
144 5 無有 wú yǒu there is not 無有要質
145 5 bái white 楚之白珩猶在乎
146 5 百姓 bǎixìng common people 百姓
147 5 to take charge of / to manage / to administer 各司其序
148 5 不過 bùguò but / however 郊禘不過繭栗
149 5 shì clan / a branch of a lineage 氏姓之出
150 4 shàng top / a high position 上所以教民虔也
151 4 shuài handsome / graceful / smart 帥其子姓
152 4 I / me / my 而我取富焉
153 4 dài to treat / to entertain / to receive guests 不亡何待
154 4 to store / to save / to hoard / to gather 問蓄貨聚馬
155 4 ài to love 君實有國而不愛
156 4 a period of time / phase / stage 子期祀平王
157 4 zhōu Zhou Dynasty 其在周
158 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 民多闕則有離叛之心
159 4 shí real / true 黎實使天地不通者
160 4 zhī to know 而能知山川之號
161 4 de potential marker 得一士若賞
162 4 disease / sickness / ailment 而嗜其疾味
163 4 jiǔ nine 九黎亂德
164 4 fēi not / non- / un- 非此之謂也
165 4 niú an ox / a cow / a bull 祭以牛俎于王
166 4 words / speech / expression / phrase / dialog 道其順辭
167 4 luàn chaotic / disorderly 不相亂也
168 4 guǎ few 使無以寡君為口實
169 4 rich / wealthy 人生求富
170 4 zhāo illustrious 明德以昭之
171 4 國家 guójiā country / nation / state 撫國家
172 4 昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou 昭王問于觀射父
173 4 liáng a bridge 惠王以梁與魯陽文子
174 4 zhào to call together / to summon / to convene 子西使人召王孫勝
175 4 zhǔ owner 是使制神之處位次主
176 4 zhèng upright / straight 而又能齊肅衷正
177 4 zhèng government / administration 子常為政
178 4 不然 bùrán or else / otherwise / if not 不然
179 4 one hundred million 億醜
180 4 王孫 wángsūn children of the nobility 王孫圉聘于晉
181 4 bēn to run fast / to flee 子常奔鄭
182 4 èr two 民之精爽不攜貳者
183 4 jiē all / each and every / in all cases 若皆讎君
184 4 大夫 dàifu doctor 大夫舉以特牲
185 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 在樂思善
186 4 庶人 shùrén common people 庶人食菜
187 4 zhí straight 勝直而剛
188 4 chǒu ugly 億醜
189 4 to assemble / to meet together 問蓄貨聚馬
190 4 chè to pervade / to penetrate 其聰能聽徹之
191 4 shí ten 十日
192 4 guān to look at / to watch / to observe 昭王問于觀射父
193 4 chǒng to favor 寵神其祖
194 4 precious 玉帛之類
195 4 jié clean 潔其糞除
196 4 shì a gentleman / a knight 士食魚炙
197 4 special / unique / distinguished 諸侯舉以特牛
198 3 不可以 bù kě yǐ may not 祀不可以已乎
199 3 silk / plain silk 玉帛之類
200 3 wěi yes 唯子文之後在
201 3 fèng to offer / to present 兆民經入畡數以奉之
202 3 wáng to die 楚其亡乎
203 3 xīn heart 民多闕則有離叛之心
204 3 zuò to do 夫人作享
205 3 jiāo haughty 高之不驕
206 3 jiù mortar 濟于成臼
207 3 兆民 zhàomín the people / common people 兆民經入畡數以奉之
208 3 to defend / to resist 而莫之能御也
209 3 to sympathize / to give relief / to compensate 恤民之故也
210 3 cháo to face 成王聞子文之朝不及夕也
211 3 至于 zhìyú as for / as to say / speaking of 自公以下至于庶人
212 3 不從 bùcóng not following / not joining 其用不從
213 3 qīng minister / high officer 卿舉以少牢
214 3 fēng to seal / to close off 不可以封
215 3 this / these 非此之謂也
216 3 a frontier 王孫圉聘于晉
217 3 chōng to pound (grain) / to grind in mortar 王后必自舂其粢
218 3 xiǎo small / tiny / insignificant 其小大何如
219 3 qīn relatives 結其親昵
220 3 to pay respects 而又能齊肅衷正
221 3 zhōng heart / from bottom of one's heart 而又能齊肅衷正
222 3 dào way / road / path 道其順辭
223 3 幾何 jǐhé geometry 芻豢幾何
224 3 闔廬 hélú He Lu 闔廬能敗吾師
225 3 to sacrifice to / to worship 祭以牛俎于王
226 3 quān to reform 庶悛而更乎
227 3 imperial ancestor worship 郊禘不過繭栗
228 3 rán correct / right / certainly 若無然
229 3 to associate with / be near 其智能上下比義
230 3 resolute / decisive / firm / persistent 毅而不勇
231 3 chún pure 以一純
232 3 chén Fifth Earthly Branch 十二辰以致之
233 3 yóu also / as if / still 猶敗國家
234 3 past / former times 昔斗子文三舍令尹
235 3 所謂 suǒwèi so-called 所謂重
236 3 jìn nearby 近不過浹日
237 3 qín diligently / industriously 齊敬之勤
238 3 忠信 zhōngxìn faith and honesty / loyalty and sincerity 忠信之質
239 3 xiān first 是不先恤民而後己之富乎
240 3 ancient / old / palaeo- 古者民神不雜
241 3 zōng school / sect 而心率舊典者為之宗
242 3 zhēng to steam 蒸享無度
243 3 do not 莫盡其氣
244 3 líng agile / nimble 靈乎
245 3 zhì matter / material / substance 忠信之質
246 3 四時 sì shí the four seasons 能知四時之生
247 3 diǎn canon / classic / scripture 而心率舊典者為之宗
248 3 而後 érhòu after that / then 而後使先聖之後之有光烈
249 3 zhǎn to spread out / to extend 展而不信
250 3 hàn to regret 夫事君無憾
251 3 a ditch / a sluice / a gutter / a drain 敬而不瀆
252 3 yuǎn far / distant 其聖能光遠宣朗
253 3 meaning / sense 其智能上下比義
254 3 chéng to fill 敬其粢盛
255 3 jiān to supervise / to inspect 帥其群臣精物以臨監享祀
256 3 fish 士食魚炙
257 3 gāi \N 兆民經入畡數以奉之
258 3 láo secure 祀以太牢
259 3 ancestor / forefather 寵神其祖
260 3 power / force / strength 民力不堪
261 3 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 夫民氣縱則底
262 3 不顧 bùgù in spite of / regardless of 靈不顧于民
263 3 xiū to decorate / to embellish 子患政德之不修
264 3 zhì to / until 禍災不至
265 3 dòu to struggle / to fight 斗且廷見令尹子常
266 3 residence / dwelling 吾聞君子唯獨居思念前世之崇替
267 3 guī to go back / to return 歸以語其弟
268 3 tool / device / utensil / equipment / instrument 接誠拔取以獻具
269 3 cháng to taste 蒸嘗不過把握
270 3 Shandong 惠王以梁與魯陽文子
271 3 liù six 圉聞國之寶六而已
272 3 xùn to teach / to train 能作訓比率
273 3 jiāo suburbs / outskirts 郊禘不過繭栗
274 3 zāi disaster / calamity 禍災不至
275 3 dialect / language / speech 子常與之語
276 3 shǔ to belong to / be subordinate to 乃命南正重司天以屬神
277 3 xiàn to offer / to present 接誠拔取以獻具
278 3 jiā house / home / residence 家為巫史
279 3 shǎo few 及少昊之衰也
280 3 子孫 zǐsūn descendents 懼子孫之有貳者也
281 3 七事 qī shì the Seven Duties of a Sovereign 七事
282 3 qiān one thousand 千品
283 3 shén what 日已甚矣
284 3 shǎng to reward / to grant / to bestow 王歸而賞及鄖
285 3 soil / ground / land 命火正黎司地以屬民
286 3 不義 bùyì unjust 奉之以不義
287 2 jiǔ old 敬不可久
288 2 no 見讎弗殺
289 2 gài a lid / top / cover 以辯蓋人
290 2 jīn gold 金木竹箭之所生也
291 2 a time 次主之度
292 2 宗廟 zōngmiào a temple 宗廟之事
293 2 得人 dé rén win over the people 則其愛也足以得人
294 2 王后 Wánghòu Queen 王后必自舂其粢
295 2 do evil in secret 殄其讒慝
296 2 wēi power / might / prestige 無有嚴威
297 2 a family clan 子晰之族而近之
298 2 gas / vapour / fumes 莫盡其氣
299 2 jìn shanxi 王孫圉聘于晉
300 2 extra / surplus / remainder 餘愛子與司馬
301 2 jiàn to remonstrate / to admonish 子西諫曰
302 2 xìn to believe / to trust 信乎
303 2 shì to murder a superior 鄖公之弟懷將弒王
304 2 shè to absorb / to assimilate 屏攝之位
305 2 qiě moreover / also 斗且廷見令尹子常
306 2 bottom / base / end 夫民氣縱則底
307 2 jiù old / ancient 而心率舊典者為之宗
308 2 zhù to pray for happiness or blessings 以為之祝
309 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 以申固其姓
310 2 jiàng to descend / to fall / to drop 如是則明神降之
311 2 jiè to quit 以戒不虞者也
312 2 zhí to breed / to spawn 生乃不殖
313 2 zhì sign / mark / flag 朝夕勤志
314 2 kuàng moreover / how much the more 況其下之人
315 2 huàn to suffer from a misfortune 子患政德之不修
316 2 biān side / boundary / edge / margin 以告邊至
317 2 bīn a guest / a visitor 公貨足以賓獻
318 2 yǐn to govern 見藍尹亹載其孥
319 2 guāng light 其聖能光遠宣朗
320 2 business / industry 民神異業
321 2 不知 bùzhī do not know 而不知其福
322 2 speed 其速怨于民多矣
323 2 zhì sluggish / stagnant 底則滯
324 2 wèi taste / flavor 夫闔廬口不貪嘉味
325 2 yíng to fill 四境盈壘
326 2 zhǐ to stop / to halt 王止而後復
327 2 ān calm / still / quiet / peaceful 升不懷于安
328 2 山川 shān chuān mountains and rivers 而能知山川之號
329 2 cóng from 從其時享
330 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 禍災不至
331 2 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 采服之儀
332 2 tǎo to seek 上虐下為討
333 2 百物 bǎiwù all things 以敘百物
334 2 gào to tell / to say / said / told 以告邊至
335 2 其後 qí hòu after that 其後
336 2 lán blue 見藍尹亹載其孥
337 2 léi weak / feeble 民之羸餒
338 2 xíng to walk / to move 群神頻行
339 2 xiǎn dangerous 梁險而在境
340 2 grain offered in ritual sacrifice 敬其粢盛
341 2 而已 éryǐ that is all 圉聞國之寶六而已
342 2 shǔ to count 兆民經入畡數以奉之
343 2 fàn to commit crime / to violate 潰而所犯必大矣
344 2 valley / gorge / ravine 而棄不穀
345 2 shǐ history 家為巫史
346 2 dāng to be / to act as / to serve as 當宣王時
347 2 huì can / be able to 祀以會
348 2 zhú bamboo 金木竹箭之所生也
349 2 qún a crowd / a flock / a group 天子邊祀群神品物
350 2 jiàn mirror / looking glass 庶意懼而鑒前惡乎
351 2 to grow / to multiply / to increase 積貨滋多
352 2 mìng life 乃命南正重司天以屬神
353 2 nüè cruel / harsh / oppressive 下虐上為弒
354 2 財用 cáiyòng wealth / money / funds 聚馬不害民之財用
355 2 lái to come 今而敢來
356 2 qián to act with reverence 虔其宗祝
357 2 犧牲 xīshēng to sacrifice 犧牲之物
358 2 suì to comply with / to follow along 遂去王
359 2 zhì to create / to make / to manufacture 是使制神之處位次主
360 2 to take / to get / to fetch 以取威于民
361 2 成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou 成王聞子文之朝不及夕也
362 2 lèi kind / type / class / category 于是乎有天地神民類物之官
363 2 shī to lose 失其官守
364 2 明德 míngdé highest virtue / illustrious virtue 神是以能有明德
365 2 jūn equal / even 君王均之
366 2 guī turtle / tortoise 龜珠齒皮革羽毛所以備賦
367 2 zhí office / post 非子職之
368 2 to store 無一日之積
369 2 què a watchtower 馬郵則闕于民
370 2 currency / coins / legal tender 所以共幣帛
371 2 shòu to suffer / to be subjected to 顓頊受之
372 2 不虞 bùyú unexpected / eventuality / contingency / not worry about 以戒不虞者也
373 2 平王 Píng Wáng King Ping of Zhou 子期祀平王
374 2 jìng boundary / frontier / boundary 梁險而在境
375 2 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅若敖氏
376 2 朝夕 zhāoxī morning and evening 朝夕勤志
377 2 shù numerous / various 庶悛而更乎
378 2 chà to differ 今吾聞夫差好罷民力以成私好
379 2 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 夫闔廬口不貪嘉味
380 2 zhì to place / to lay out 欲置之境
381 2 áo to ramble 滅若敖氏
382 2 以下 yǐxià below / under / following 自公以下至于庶人
383 2 to ferry 濟于成臼
384 2 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 帥其群臣精物以臨監享祀
385 2 不亦 bùyì is that not also? 不亦可乎
386 2 qián front 庶意懼而鑒前惡乎
387 2 happy / glad / cheerful / joyful 同宴思樂
388 2 father's elder brother / uncle 程伯休父其後也
389 2 xiū to rest 程伯休父其後也
390 2 fǒu to negate / to deny 其餘則否
391 2 yīn to sacrifice 禋絜之服而敬恭明神者
392 2 to join / to combine 于是乎合其州鄉朋友婚姻
393 2 夫人 fūren wife 夫人作享
394 2 司馬 sīmǎ official post of minister of war 而為司馬氏
395 2 shěng a cataract 夫誰無疾眚
396 2 明神 míngshén discerning spirits 如是則明神降之
397 2 to be urgent 茍君之
398 2 small / petty 于是乎弭其百苛
399 2 zài to carry / to convey / to load / to hold 見藍尹亹載其孥
400 2 shū clear 周而不淑
401 2 anger / rage / fury 速其怒也
402 2 chū to go out / to leave 氏姓之出
403 2 to kill / to massacre 或可戮也
404 2 zhū pearl 龜珠齒皮革羽毛所以備賦
405 2 měi each / every 于是乎每朝設脯一束
406 2 bǎi cypress / cedar 乃有柏舉之戰
407 2 suí to follow 昭王奔隨
408 2 such as / for example / for instance 如或臨之
409 2 善敗 shàn bài success and failure 以朝夕獻善敗于寡君
410 2 ěr ear 耳不樂逸聲
411 2 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 吾聞君子唯獨居思念前世之崇替
412 2 chù a place / location / a spot / a point 是使制神之處位次主
413 2 xiè xie / a pavilion on terrace 臺榭陂池必成
414 2 háng the top gem of the pendants 楚之白珩猶在乎
415 2 chóng high / dignified / lofty 容貌之崇
416 2 fēng abundant / rich / lush / bountiful 不求豐大
417 2 mén Men 見藍尹亹載其孥
418 2 an item 盜賊司目
419 2 to bestow on / to endow with 公馬足以稱賦
420 2 wèi position / location / place 屏攝之位
421 2 a wizard / a sorcerer / a witch / a shaman 在女曰巫
422 2 that / those 彼其父為戮于楚
423 2 不是 bùshi no / is not / not 不是過也
424 2 夫子 fūzǐ master 夫子期之二子耶
425 2 juàn rash / impetuous / impulsive 其心又狷而不潔
426 2 five 五物之官
427 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能顧矣
428 2 jīng to go through / to experience 兆民經入畡數以奉之
429 1 不克 bùkè cannot / to not be able (to) / to be unable to 蔑不克矣
430 1 shuǐ water 昔齊騶馬繻以胡公入于具水
431 1 簡子 jiǎnzi a letter / a document 簡子曰
432 1 先聖 xiānshèng an ancient sage / an ancient saint 而後使先聖之後之有光烈
433 1 quán perfect 縱臣而得全其首領以沒
434 1 hàn dry 使無水旱之災
435 1 zhái to pick (fruit, etc) 百姓夫婦擇其令辰
436 1 土氣 tǔqì rustic / uncouth / unsophisticated 土氣含收
437 1 其他 qítā other / else 不知其他
438 1 首領 shǒulǐng a leader 縱臣而得全其首領以沒
439 1 拔取 báqǔ to pick out / to select and recruit / to pluck / to pull 接誠拔取以獻具
440 1 fine silk guaze 昔齊騶馬繻以胡公入于具水
441 1 宿 to lodge / to stay overnight 一夕之宿
442 1 其先 qíxiān previously 以昭祀其先祖
443 1 idea 庶意懼而鑒前惡乎
444 1 平均 píngjūn average / mean 楚國之能平均以復先王之業者
445 1 以致 yǐzhì so that 十二辰以致之
446 1 不害 bù hài non-harm 聚馬不害民之財用
447 1 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 夫闔廬口不貪嘉味
448 1 以太 yǐtài Ether- 祀以太牢
449 1 shǐ hog / swine 擊豕
450 1 chēng to call / to address 公馬足以稱賦
451 1 duān to carry 聖王正端冕
452 1 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 又能上下說于鬼神
453 1 zāng a slave / success 龜足以憲臧否
454 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 王欲執之
455 1 to be cautious / to be careful / to be fearful 是之為日惕
456 1 以敘 yǐxù Israel-Syria 以敘百物
457 1 enemy / foe 且夫自敵以下則有讎
458 1 遺跡 yíjì a vestige / a trace / historical remains 若遺跡焉
459 1 to avoid / to shun 臣避于成臼
460 1 kuì a flooding river 潰而所犯必大矣
461 1 increase / benefit 吾語子何益
462 1 miǎn to spare 寡君其可以免罪于諸侯
463 1 庇蔭 bìyìn to give shade / to shield 玉足以庇蔭嘉穀
464 1 fēn to separate / to divide into parts 而別其分主者也
465 1 good fortune / happiness / luck 而不知其福
466 1 蠻夷 Mányí Man people 楚雖蠻夷
467 1 chán to slander / to defame / to misrepresent 殄其讒慝
468 1 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 其誰敢不齊肅恭敬致力于神
469 1 Mu 成不禮于穆
470 1 智能 zhìnéng intellect / intelligence 其智能上下比義
471 1 民事 mínshì civil case / civil 民事忠信
472 1 jiàn arrow 金木竹箭之所生也
473 1 xīn new / fresh / modern 詐謀之新
474 1 è to be hungry 如餓豺狼焉
475 1 無禮 wúlǐ rude 而無禮不顧甚于成
476 1 xīn to be tired 鄖公辛止之
477 1 xiǎng to host a banquet 定公饗之
478 1 lǎng bright 其聖能光遠宣朗
479 1 下地 xiàdì to go down to the fields / to get up from bed / to leave one's sickbed / to be born 黎實下地
480 1 xìn a quarrel 茍國有釁
481 1 口實 kǒushí grain 使無以寡君為口實
482 1 promptly / right away / immediately 闔廬即世
483 1 zōu a groom or chariot driver employed by a noble 昔齊騶馬繻以胡公入于具水
484 1 kǒng fearful / apprehensive 猶恐其至也
485 1 shè to set up / to establish 于是乎每朝設脯一束
486 1 nián year 期年
487 1 zhì to rule / to govern / to manage / to control 而德其治楚國
488 1 壇場 tánchǎng a ritual altar / mandala 壇場之所
489 1 a reservoir 臺榭陂池必成
490 1 péi to accompany 陪屬萬為萬官
491 1 不變 bùbiàn unchanging / constant 夫天地成而不變
492 1 gòng together 所以共幣帛
493 1 liàng a quantity / an amount 彝器之量
494 1 位次 wèicì a place in a numbered sequence 是使制神之處位次主
495 1 a device / a tool / a utensil / an implement 而為之牲器時服
496 1 衣食 yī shí clothes and food 夫古者聚貨不妨民衣食之利
497 1 xuè blood 血以告殺
498 1 不及 bùjí not as good as / inferior to 成王聞子文之朝不及夕也
499 1 gāng just / barely / exactly 勝直而剛
500 1 jìn to the greatest extent / utmost 莫盡其氣

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
bǎi
 1. cypress / cedar
 2. Berlin
 3. Bai
比尔 比爾 bìěr Bill
Bǐng Bing
成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou
定王 Dìng Wáng King Ding of Zhou
定公 dìnggōng Dinggong / Lord Ding
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
阖庐 闔廬 hélú He Lu
惠王 Huì Wáng
 1. King Hui of Zhou
 2. King Hui of Zhou
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
 6. at the time of
 7. State of Li
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King
平王 Píng Wáng King Ping of Zhou
文子 Wén Zǐ Wen Zi
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
宣王 Xuān Wáng King Xuan of Zhou
yáo Yao
以太 yǐtài Ether-
以叙 以敘 yǐxù Israel-Syria
yún Yun
赵简子 趙簡子 Zhào Jiǎnzǐ Zhao Jianzi
昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
周书 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties
颛顼 顓頊 Zhuān xū Zhuan Xu
莊王 Zhuāng Wáng King Zhuang of Zhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English