Chinese Notes
Chinese Notes

Glossary and Vocabulary for History of Ming 《明史》, 卷十六 本紀第十六 武宗 Volume 16 Annals 16: Wuzong

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 37 nián year 弘治五年
2 32 zéi thief 江西賊熾
3 26 bīng soldier / troops 總兵官張俊敗績
4 24 御史 yùshǐ a censor 右都御史史琳提督軍務
5 23 a seat of government / a government archive repository / an official residence / a mansion / a presidential palace 小王子犯宣府
6 22 jiāo suburbs / outskirts 大祀天地於南郊
7 22 to enter 安南入貢
8 22 nán south 大祀天地於南郊
9 22 xuān to declare / to announce 小王子犯宣府
10 21 zǒng general / total / overall / chief 總兵官張俊敗績
11 21 guān an office 總兵官張俊敗績
12 21 liú Liu 大學士劉健
13 19 big / great / huge / large / major 大祀天地於南郊
14 19 chǒu ugly 己丑
15 18 chūn spring 正德元年春正月乙酉
16 17 rén person / people / a human being 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
17 17 fàn to commit crime / to violate 小王子犯宣府
18 16 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 正德元年春正月乙酉
19 16 dōng winter 冬十月丙辰
20 16 qiū fall / autumn 秋八月甲寅
21 16 gòng tribute / gift 安南入貢
22 16 xià summer 夏五月丙申
23 16 day of the month / a certain day 禦文華殿日講
24 16 八月 bāyuè August / the Eighth Month 秋八月甲寅
25 16 child / son 孝宗長子也
26 16 軍務 jūnwù military 太監苗逵監督軍務
27 15 to give an offering in a religious ceremony 大祀天地於南郊
28 15 天地 tiān dì heaven and earth / the world 大祀天地於南郊
29 15 deputy / assistant / vice- 甘州副總兵白琮敗小王子于柴溝
30 15 wáng Wang 吏部侍郎王鏊兼翰林學士
31 15 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
32 14 zhèn to shake / to flap / to vibrate / to brace 振陝西饑
33 14 三月 sānyuè March / the Third Month 三月甲申
34 14 děng et cetera / and so on 召硃暉等還
35 14 大學士 Dàxué Shì an ancient title for college professor 大學士劉健
36 13 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月丁巳
37 13 十月 shíyuè October / the Tenth Month 冬十月丙辰
38 13 哈密 hāmì Kumul / Hami 哈密
39 12 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 十八年五月
40 12 to starve / to be hungry 振陝西饑
41 12 二月 èryuè February / the Second Month 二月壬子
42 12 四月 sìyuè April / the Fourth Month 夏四月乙亥
43 12 chamber / pavilion 吏部尚書焦芳兼文淵閣大學士
44 12 小王 xiǎo wáng minor kings 小王子犯宣府
45 12 horse 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
46 12 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 十一月甲申
47 12 machine 張永督十二團營兼神機營
48 12 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月辛酉
49 12 píng flat / level / smooth 寧夏平
50 11 to defend / to resist 禦之
51 11 yíng to trade / to operate / to run / to manage 張永督十二團營兼神機營
52 11 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月甲午
53 11 京師 jīngshī a capital city 輸其費于京師
54 11 江西 Jiāngxī Jiangxi 江西
55 11 太監 tàijiàn palace eunuch 太監苗逵監督軍務
56 11 father's elder brother 涇陽伯神英充總兵官
57 11 wén writing / text 禦文華殿日講
58 11 miǎn to spare 免陝西被災稅糧
59 11 shuò first day of the lunar month 二年春正月乙亥朔
60 10 liáng provisions 免陝西被災稅糧
61 10 yáng Yang 楊守隨
62 10 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 吏部尚書焦芳兼文淵閣大學士
63 10 南京 Nánjīng Nanjing 南京地震
64 10 affairs / business / matter / activity 入閣預機務
65 10 prison 逮各邊巡撫都御史及管糧郎中下獄
66 10 zhōng middle 命錦衣衛官點閱給事中
67 10 丙午 bǐngwǔ forty-third year C7 of the 60 year cycle 四年春正月丙午
68 10 河南 hénán Henan 河南饑
69 10 zhōu a state / a province 義州軍變
70 9 supreme ruler / emperor 帝自號大慶法王
71 9 zhū vermilion 保國公硃暉為征虜將軍
72 9 致仕 zhìshì to retire from a government post 遷是日致仕
73 9 山東 Shāndōng Shandong 山東盜起
74 9 七月 qīyuè July / the Seventh Month 秋七月壬子
75 9 Ji 王瓊振兩畿
76 8 乙酉 yǐYǒu twenty-second year B10 of the 60 year cycle 正德元年春正月乙酉
77 8 shuài handsome / graceful / smart 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
78 8 彭澤 péngzé Pengze 副都御史彭澤
79 8 shore / land / continent 兵部侍郎陸完將邊軍討賊
80 8 chōng to fill / to satisfy / to fulfill / to substitute 充總兵官
81 8 shí food / food and drink 日有食之
82 8 shuì taxes / duties 免陝西被災稅糧
83 8 琉球 Liúqiú Ryūkyū Islands 琉球入貢
84 8 侍郎 shìláng an assistant minister 吏部侍郎王鏊兼翰林學士
85 8 四川 Sìchuān Sichuan 四川銀礦
86 8 guān to close 小王子入甯武關
87 8 biān side / boundary / edge / margin 罷修邊垣
88 8 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 六月辛酉
89 8 yuè month 是月
90 8 yuān a gulf / an abyss 吏部尚書焦芳兼文淵閣大學士
91 7 shā to kill / to murder / to slaughter 殺巡撫都御史安惟學
92 7 jīng Beijing 伏羌伯毛銳帥京軍會陸完討賊
93 7 wán to complete / to finish / to settle 兵部侍郎陸完將邊軍討賊
94 7 tǎo to seek 討寘鐇
95 7 jiàn to remonstrate / to admonish 李東陽諫
96 7 earth / soil / dirt 土魯番
97 7 shì matter / thing / item 得授都指揮僉事以下官
98 7 to reach 劉蒨及南京給事中戴銑
99 7 jǐn brilliance (of gems) 以劉瑾掌司禮監
100 7 to stop / to cease / to dismiss / to suspend / to quit / to finish 罷韓文
101 7 xiào to be filial 承天達道英肅睿哲昭德顯功弘文思孝毅皇帝
102 7 Shandong 土魯番
103 7 tíng court / royal court 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
104 7 陝西 Shǎnxī Shaanxi 振陝西饑
105 7 癸巳 guǐSì thirtieth year J6 of the 60 year cycle 二月癸巳
106 7 one 令京官告假違限及病滿一年者皆致仕
107 7 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 十一月甲辰
108 7 戊午 wùwǔ fifty-fifth year E7 of the 60 year cycle 戊午
109 7 to confer / to bestow / to grant 賜呂柟等進士及第
110 7 liǎng two 王瓊振兩畿
111 7 chén imperial apartments 復甯王宸濠護衛
112 7 甲申 Jiǎ Shēn Jia Shen year 十一月甲申
113 7 大同 Dàtóng Datong 罰輸米千石於大同
114 7 níng peaceful 復甯王宸濠護衛
115 7 háo a trench 復甯王宸濠護衛
116 7 jūn army / military 義州軍變
117 6 己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year 己亥
118 6 己未 jǐwèi fifty sixth year of the 60 year cycle 己未
119 6 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 二月壬子
120 6 zhì to create / to make / to manufacture 總制尚書才寬戰死
121 6 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 諭群臣修省
122 6 Mǎo Fourth Earthly Branch 八月己卯
123 6 yǒu Tenth Earthly Branch 己酉
124 6 丁酉 Dīngyǒu thirty-fourth year D10 of the 60 year cycle 丁酉
125 6 皇太后 huángTàiHòu empress dowager 尊皇太后為太皇太后
126 6 tài great / exalted / superior 葬敬皇帝于泰陵
127 6 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 冬十月丁巳
128 6 威武 wēiwǔ formidable / powerful / mighty 自稱總督軍務威武大將軍總兵官
129 6 fán vanadium 安化王寘鐇反
130 6 zhì to put aside / to put down 安化王寘鐇反
131 6 qiān to move / to shift 謝遷主之
132 6 xiàn to submerge / to sink / to plunge 賊陷江津
133 6 jīn gold 御史楊南金
134 6 天下 tiānxià China 大赦天下
135 6 戊辰 wùchén fifth year E5 of the 60 year cycle 戊辰
136 6 zhào to call together / to summon / to convene 召硃暉等還
137 6 kòu bandit / thieve 免被寇州縣稅糧一年
138 6 提督 tídū the local commander / provincial governor 右都御史史琳提督軍務
139 6 湖廣 húguǎng Hubei and Hunan provinces 南京工部侍郎畢亨振湖廣
140 6 bīn ornamental / refined 魏彬督三千營
141 6 安南 Ānnán Annam 安南入貢
142 6 to die 僉事吳景死之
143 6 mìng life 命錦衣衛官點閱給事中
144 6 to arise / to get up 山東盜起
145 6 xìng fortunate / lucky 幸宣府
146 6 庚戌 gēngxū forty-seventh year G11 of the 60 year cycle 庚戌
147 6 bài to defeat / to vanquish 甘州副總兵白琮敗小王子于柴溝
148 6 chì an imperial decree 敕各鎮守太監預刑名政事
149 6 yòu right / right-hand 右都御史史琳提督軍務
150 6 jiàn healthy 大學士劉健
151 6 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 癸亥
152 6 zāi disaster / calamity 免陝西被災稅糧
153 5 指揮 zhǐhuī to command / to direct 得授都指揮僉事以下官
154 5 ér son 撒馬兒罕
155 5 second heavenly stem 乙丑
156 5 zhàng a cane / a walking stick 杖給事中艾洪
157 5 to scatter / to disperse 撒馬兒罕
158 5 yáng sun 鄖陽軍務兼振恤湖廣
159 5 xiè to thank 謝遷主之
160 5 甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014 九月甲午
161 5 chóu hatred / animosity / enmity 遊擊將軍仇鉞襲執寘鐇
162 5 five 弘治五年
163 5 庚午 gēngwǔ seventh year G7 of the 60 year cycle 庚午
164 5 suì to comply with / to follow along 遂獵于南海子
165 5 qǐng to ask / to inquire 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
166 5 hǎn rare 撒馬兒罕
167 5 chén minister / statesman / official 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
168 5 cáng to hide 烏斯藏入貢
169 5 辛亥 xīn hài Xin Hai year 辛亥
170 5 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 九月丙寅
171 5 guǐ tenth heavenly stem / tenth in order 癸丑
172 5 yuè a battle ax 遊擊將軍仇鉞襲執寘鐇
173 5 zài in / at 群臣赴行在請還宮
174 5 丙辰 bǐngchén fifty-third year C5 of the 60 year cycle 冬十月丙辰
175 5 壬申 rénshēn ninth year I9 of the 60 year cycle 秋七月壬申
176 5 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 癸酉
177 5 庚子 Gēngzǐ thirty seventh year of the 60 year cycle 六月庚子
178 5 Yīng England 承天達道英肅睿哲昭德顯功弘文思孝毅皇帝
179 5 gōng palace / temple 錄自宮男子三千四百餘人充海戶
180 5 甲寅 jiǎyín 51st year A3 of the 60 year cycle 秋八月甲寅
181 5 gōng merit / achievement / result / accomplishment 承天達道英肅睿哲昭德顯功弘文思孝毅皇帝
182 5 總督 zǒngdū a governor-general 太監張永總督寧夏軍務
183 5 巡撫 xúnfǔ inspector-general 逮各邊巡撫都御史及管糧郎中下獄
184 5 韓文 Hánwén hangul / Korean written language 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
185 5 qīng clear / distinct / complete / pure 起右都御史楊一清總制寧夏
186 5 fēng to seal / to close off 封仇鉞咸甯伯
187 5 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 六月戊子
188 5 戊寅 wùyín fifteenth year E3 of the 60 year cycle 戊寅
189 5 to take charge of / to manage / to administer 以劉瑾掌司禮監
190 5 jiāng a large river 自畿輔迄江
191 5 大用 dàyòng a great use 谷大用提督東
192 5 乙卯 yǐmǎo fifty-second year B4 of the 60 year cycle 秋八月乙卯
193 5 丙戌 bǐngxū twenty-third year C11 of the 60 year cycle 秋八月丙戌
194 5 miào temple / monastery 享太廟
195 5 shì to release / to set free 釋奠于先師孔子
196 5 錦衣衛 Jǐn Yī Wèi Imperial Guards in the Ming Dynasty 命錦衣衛官點閱給事中
197 5 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 三年春正月丁未
198 5 Wu 烏斯藏入貢
199 5 辛未 xīnwèi eight year H8 of the 60 year cycle 三月辛未
200 5 癸未 guǐwèi twentieth year J8 of the 60 year cycle 五月癸未
201 5 chén Chen 起左都御史陳金總制江西軍務討賊
202 4 Yu 右副都御史俞諫代陳金討江西賊
203 4 昌平 Chāngpíng Changping 微服如昌平
204 4 to stand 立為皇太子
205 4 乙巳 yǐSì forty-second year B6 of the 60 year cycle 乙巳
206 4 to go 謝遷乞去
207 4 浙江 Zhèjiāng Zhejiang 開浙江
208 4 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 夏五月丙申
209 4 皇后 huánghòu an empress 母孝康敬皇后
210 4 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 二月戊戌
211 4 chà to differ from / to short of / to lack 出身有差
212 4 出身 chūshēn to come from 出身有差
213 4 shí time / a period of time 御史王時中荷校於都察院
214 4 zuǒ left 起左都御史陳金總制江西軍務討賊
215 4 zhōng loyalty / devotion 吏部尚書劉忠
216 4 戶部 hùbù Ministry of Revenue 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
217 4 huái Huai River
218 4 guì expensive / costly / valuable 俞諫破賊於貴溪
219 4 乙亥 yǐhài twelfth year B12 of the 60 year cycle 二年春正月乙亥朔
220 4 tīng main hall 尋設兩官廳軍
221 4 yuán source / origin 殺僉事王源
222 4 gǎi to change / to alter 改卜郊
223 4 禮部尚書 lǐbùshàngshū Director of Board of Rites 禮部尚書費宏兼文淵閣大學士
224 4 cǎi color 吏部侍郎張彩請不時考察京官
225 4 valley / gorge / ravine 谷大用提督東
226 4 dào to steal / to rob / to plunder 山東盜起
227 4 閏月 rùnyuè intercalary month in the lunar calendar / leap month 閏月庚戌
228 4 shěng province 諭群臣修省
229 4 gōng public 保國公硃暉為征虜將軍
230 4 進士 jìnshì jinshi / a palace graduate 賜呂柟等進士及第
231 4 地震 dìzhèn earthquake 南京地震
232 4 hair 太皇太后梓宮發京師
233 4 Sixth Earthly Branch 己巳
234 4 丁亥 DīngHài twenty-fourth year D12 of the 60 year cycle 丁亥
235 4 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 以劉瑾掌司禮監
236 4 將軍 jiāngjūn a general 保國公硃暉為征虜將軍
237 4 hóng a flood 杖給事中艾洪
238 4 壬辰 rénchén twenty-ninth year I5 of the 60 year cycle 十二月壬辰
239 4 庚寅 gēngyín twenty-seventh year G3 of the 60 year cycle 庚寅
240 4 seven 七年春正月甲寅
241 4 shí a rock / a stone 罰輸米千石於大同
242 4 sān three 三年春正月丁未
243 4 及第 jídì to pass an examination 賜呂柟等進士及第
244 4 殿 diàn palace hall / ceremonial hall 禦文華殿日講
245 4 shān a mountain / a hill / a peak 馬永成兄山
246 4 丁丑 Dīng Chǒu Ding Zhou year 二月丁丑
247 4 shòu to suffer / to be subjected to 禦奉天殿受朝賀
248 4 Germany 承天達道英肅睿哲昭德顯功弘文思孝毅皇帝
249 4 丙子 bǐngzǐ thirteenth year C1 of the 60 year cycle 丙子
250 4 討平 tǎopíng to put down (an uprising) / to pacify 左都御史陳金討平撫州賊
251 4 martial / military 小王子入甯武關
252 4 yín silver 四川銀礦
253 4 甲子 jiǎzǐ first year of the sixty-year cycle (where each year is numbered with one of the 10 heavenly stems 天干 and one of the 12 earthly branches 地支 ) / the sixty-year cycle 冬十一月甲子
254 4 to clear streets when emperor tours 請回蹕
255 4 xiū to decorate / to embellish 諭群臣修省
256 4 liù six 六年春正月甲子
257 4 正德 Zhèngdé Emperor Zhengde 以明年為正德元年
258 4 to break / to ruin / to destroy 至破九十余城
259 4 suí to soothe / to appease / to pacify 小王子犯延綏
260 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
261 4 yuē to speak / to say 敕曰
262 4 李東陽 Lǐ Dōngyáng Li Dongyang 李東陽
263 3 lǐng neck / collar 劉瑾領之
264 3 寧夏 Níngxià Ningxia 起右都御史楊一清總制寧夏
265 3 癸卯 guǐmǎo fortieth year J4 of the 60 year cycle 九月癸卯
266 3 fēn to divide into parts 許泰分領京營
267 3 討賊 tǎo zéi suppress the bandits 起左都御史陳金總制江西軍務討賊
268 3 shū to transport 輸其費于京師
269 3 zàng to bury the dead 葬敬皇帝于泰陵
270 3 èr two 二年春正月乙亥朔
271 3 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 遣使核各邊屯田
272 3 占城 Zhànchéng Indrapura / Champa 占城
273 3 extra / surplus / remainder 下三百余人於錦衣衛獄
274 3 zhǔ owner 謝遷主之
275 3 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep ssafe 楊守隨
276 3 to beg / to request 謝遷乞去
277 3 伏誅 fúzhū to punish by execution 劉瑾伏誅
278 3 Wu 中旨罷翰林學士吳儼
279 3 tuán group / organization / society 張永督十二團營兼神機營
280 3 xún to patrol / to make one's rounds 僉都御史陳玉巡邊
281 3 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 戊申
282 3 tián field / farmland 耕耤田
283 3 zhào an imperial decree 詔赦天下
284 3 shū relaxed / slow 賜舒芬等進士及第
285 3 鎮國 zhènguó Zhenguo 置鎮國府處宣府官軍
286 3 xíng to walk / to move 帝始微行
287 3 xiōng elder brother 封太監張永兄富
288 3 liè to hunt 遂獵于南海子
289 3 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 八月辛巳
290 3 nèi inside / interior 立內廠
291 3 山西 Shānxī Shanxi 山西盜起
292 3 給事 gěishì official (imperial) position 命錦衣衛官點閱給事中
293 3 huī bright / radiant 保國公硃暉為征虜將軍
294 3 to allow / to permit / to praise 許進
295 3 cáo Cao 兵部尚書曹元為吏部尚書兼文淵閣大學士
296 3 zhù to be resident in / to be stationed in / to be located at / to station troops 駐蹕順聖川
297 3 zhī to weave 杭織造歲幣
298 3 武宗 Wǔ Zōng Emperor Zhengde / Wu Zong 武宗
299 3 xiàn to offer / to present 初獻疾作
300 3 庚辰 gēngchén seventeenth year G5 of the 60 year cycle 庚辰
301 3 使 shǐ to make / to cause 兵備副使馮傑敗死
302 3 庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle 庚申
303 3 máo hair / fur / feathers 伏羌伯毛銳帥京軍會陸完討賊
304 3 南海 Nán Hǎi South China Sea 遂獵于南海子
305 3 都督 dōudū to lead / to command 都督僉事馮禎力戰死
306 3 bèi to prepare / get ready 兵備副使馮傑敗死
307 3 bào leopard 作豹房
308 3 to bestow on / to endow with 除弘治十六年以前逋賦
309 3 younger brother 弟容皆為伯
310 3 皇帝 huángdì Emperor 承天達道英肅睿哲昭德顯功弘文思孝毅皇帝
311 3 戰死 zhàn sǐ died in battle 總制尚書才寬戰死
312 3 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治劉瑾黨
313 3 zào to make / to build / to manufacture 杭織造歲幣
314 3 record / register / list 劉大夏籍
315 3 lín a wood / a forest / a grove 林瀚五十三人党比
316 3 yán to prolong / to extend / to delay 小王子犯延綏
317 3 xīn to be tired 辛丑
318 3 fēn perfume / fragrance 賜舒芬等進士及第
319 3 a river / a stream 小王子入河套
320 3 shén divine / mysterious / magical / supernatural 張永督十二團營兼神機營
321 3 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 自稱總督軍務威武大將軍總兵官
322 3 to supervise 張永督十二團營兼神機營
323 3 zōng school / sect 孝宗崩
324 3 four 度僧道四萬人
325 3 to instruct / to expound / to explain 諭群臣修省
326 3 què a watchtower 御史薄彥徽等二十一人于闕下
327 3 chuān Sichuan 刑部尚書洪鐘總制川
328 3 護衛 hùwèi an escort / a guard / a bodyguard 復甯王宸濠護衛
329 3 一百 yībǎi one hundred 賜義子一百二十七人國姓
330 3 zhōng clock 刑部尚書洪鐘總制川
331 3 調 tiáo to harmonize 調宣府
332 3 cháo to face 禦奉天殿受朝賀
333 3 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 遊擊將軍仇鉞襲執寘鐇
334 3 兵部 bīngbù Ministry of War 兵部尚書曹元為吏部尚書兼文淵閣大學士
335 3 líng mound / hill / mountain 葬敬皇帝于泰陵
336 3 bēng to rupture / to split apart / to collapse 孝宗崩
337 3 divination / fortune telling 改卜郊
338 3 xiǎng to enjoy (rights, privileges etc) 享太廟
339 3 fèi fee / expenses 輸其費于京師
340 3 mén door / gate / doorway / gateway 杖御史王良臣於午門
341 3 tīng to listen 不聽
342 3 to congratulate 禦奉天殿受朝賀
343 3 jìn to be stingy 禮部尚書靳貴兼文淵閣大學士
344 3 乙未 yǐwèi thirty-second year B8 of the 60 year cycle 十一月乙未
345 3 fáng a room 作豹房
346 3 to go / to visit / to attend 群臣赴行在請還宮
347 3 lüè to rob / to ransack / to plunder 賊掠蒼溪
348 2 wàn ten thousand 加天下賦一百萬
349 2 yōng ordinary / normal 至居庸關
350 2 shǒu head 四川巡撫都御史林俊擒斬賊首藍廷瑞
351 2 xiāo to scrape / to pare 削致仕尚書雍泰
352 2 Li 典史李暹戰死
353 2 京官 jīngguān central government official 令京官告假違限及病滿一年者皆致仕
354 2 chéng a city / a town 至破九十余城
355 2 刑部 xíngbù Ministry of Justice 刑部尚書洪鐘總制川
356 2 十六 shíliù sixteen 除弘治十六年以前逋賦
357 2 日本 Rìběn Japan 日本
358 2 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor 帝自加太師
359 2 zhōu boat / ship 知縣張汝舟
360 2 監督 jiāndū to control / to supervise / to inspect 太監苗逵監督軍務
361 2 disease / sickness / ailment 初獻疾作
362 2 cosmos / universe 吏部尚書劉宇兼文淵閣大學士
363 2 壬午 rénwǔ nineteenth year I7 of the 60 year cycle 壬午
364 2 遺詔 yízhào posthumous edict (of former emperor) 遺詔召興獻王長子嗣位
365 2 rain 大風雨壞郊壇獸瓦
366 2 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 揚饑
367 2 a government official / a magistrate 禁吏民奢靡
368 2 tíng to stop / to halt / to park 停日講
369 2 extra / surplus / remainder 錄自宮男子三千四百餘人充海戶
370 2 huáng royal / imperial 革京城內外皇店
371 2 死者 sǐzhě the dead / the deceased 瘞死者
372 2 night 夜中還
373 2 諸軍 zhū jūn various armies 親督諸軍禦之
374 2 jiǎng Jiang 禮部尚書蔣冕兼文淵閣大學士
375 2 guì to kneel 跪群臣奉天門外詰之
376 2 qīn to respect / to admire 巡關御史張欽閉關拒命
377 2 zūn to honor / to respect 尊皇太后為太皇太后
378 2 wèi Wei Dynasty 魏彬督三千營
379 2 chí a pool / a pond 犯花馬池
380 2 天方 tiānfāng Arabia / Arabian 天方入貢
381 2 gǒng secure / solid 下兵部郎中黃鞏六人於錦衣衛獄
382 2 to bury / to sacrifice 瘞暴骨
383 2 jiǎng to speak / to say / to tell 禦文華殿日講
384 2 fēng peak / summit 駐蹕喜峰口
385 2 jiàn to supervise / to inspect 以劉瑾掌司禮監
386 2 kāi to open 開浙江
387 2 a helper / an assistant 自畿輔迄江
388 2 lín a gem 右都御史史琳提督軍務
389 2 pitchpipe / pitch standard 呂翀
390 2 翰林學士 hànlín xuéshì members of the Hanlin Imperial Academy 吏部侍郎王鏊兼翰林學士
391 2 kuān wide / broad 總制尚書才寬戰死
392 2 to be fond of / to like 駐蹕喜峰口
393 2 residence / dwelling 至居庸關
394 2 渡河 dùhé to cross a river 渡河
395 2 肅州 sùzhōu Suzhou 戍肅州
396 2 jìn to enter 許進
397 2 liáng a bridge 梁儲並兼文淵閣大學士
398 2 niú an ox / a cow / a bull 牛種
399 2 gěi to give 給京師流民米
400 2 to attack / to inherit 遊擊將軍仇鉞襲執寘鐇
401 2 jìng to respect /to honor 母孝康敬皇后
402 2 安邊 ānbiān to pacify frontier troubles 硃泰為安邊伯
403 2 dài to put on / to respect / to bear / to support / to wear 劉蒨及南京給事中戴銑
404 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 命群臣具彩帳
405 2 to narrate / to recount 敘廕升賞者五萬餘人
406 2 perseverance / willpower 承天達道英肅睿哲昭德顯功弘文思孝毅皇帝
407 2 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 親督諸軍禦之
408 2 dào way / road / path 度僧道四萬人
409 2 gōng body / oneself 躬禦邊寇
410 2 to fish 漁於清江浦
411 2 shì clan / a branch of a lineage 立皇后夏氏
412 2 王守仁 Wáng Shǒurén Wang Shouren / Wang Yangming 提督南贛汀漳軍務副都御史王守仁帥兵復南昌
413 2 kuí crossroads / thoroughfare 太監苗逵監督軍務
414 2 qiǎn to send / to dispatch 復遣內官南京織造
415 2 dǎi to arrest / to catch / to seize 逮各邊巡撫都御史及管糧郎中下獄
416 2 jué to decide / to determine / to judge 河決黃陵岡
417 2 noon / 11 a.m.-1 p.m. 杖御史王良臣於午門
418 2 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 八月辛卯朔
419 2 eight 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
420 2 shòu old age / long life 總督軍務威武大將軍總兵官硃壽親統六師
421 2 bǎi one hundred 跪修撰舒芬百有七人於午門五日
422 2 zuò to do 作豹房
423 2 guó a country / a state / a kingdom 保國公硃暉為征虜將軍
424 2 miáo sprout / seedling 太監苗逵監督軍務
425 2 qín to capture 四川巡撫都御史林俊擒斬賊首藍廷瑞
426 2 shī teacher 釋奠于先師孔子
427 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 安化王寘鐇反
428 2 lán Lan 戶部侍郎叢蘭
429 2 國姓 guóxìng Guoxing / Kuohsing 賜義子一百二十七人國姓
430 2 kuàng ore / mine 四川銀礦
431 2 xún to search / to look for / to seek 尋釋之
432 2 tún to station (soldiers) / to store up 遣使核各邊屯田
433 2 工部 gōng bù name of Kangxi radical 48 南京工部侍郎畢亨振湖廣
434 2 huì can / be able to 伏羌伯毛銳帥京軍會陸完討賊
435 2 Kangxi radical 177 革甯王護衛
436 2 dōng east 谷大用提督東
437 2 戒嚴 jièyán martial law / emergency measures 京師戒嚴
438 2 wěi big / large / great 惠安伯張偉充總兵官
439 2 cóng crowded together / thickset 戶部侍郎叢蘭
440 2 水災 shuǐzāi a flood 免南畿水災稅糧
441 2 十一 shíyī eleven 十一年春正月乙未
442 2 zhuī to pursue / to chase 陸完追殲劉七等賊於狼山
443 2 jiāo burned / scorched 吏部尚書焦芳兼文淵閣大學士
444 2 流民 liú mín a refugee 給京師流民米
445 2 happy / glad / cheerful / joyful 放豹房番僧及教坊司樂人
446 2 十二 shí èr twelve 張永督十二團營兼神機營
447 2 義子 yìzǐ an adopted son 封義子指揮同知硃德
448 2 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 壬戌
449 2 shǐ history 右都御史史琳提督軍務
450 2 wèi to guard / to protect / to defend 調西官廳及四衛營兵赴宣
451 2 xián salty / briny 封仇鉞咸甯伯
452 2 to flee / to abscond / to owe 除弘治十六年以前逋賦
453 2 shēng to ascend / to go up 馬文升
454 2 suì age 歲支祿米五千石
455 2 rùn intercalary 閏九月
456 2 a mountain stream / a creek 賊掠蒼溪
457 2 jiā to add 加天下賦一百萬
458 2 zhòng heavy 天下事重
459 2 tin 右都御史馬中錫提督軍務
460 2 to record / to copy 錄自宮男子三千四百餘人充海戶
461 2 力戰 lìzhàn to fight with all one's might 指揮僉事蔡顯等力戰死
462 2 微服 wēifú to wear plain clothes in order to go about incognito 微服如昌平
463 2 yín to argue respectfully 太監陸訚監軍
464 2 hào number 帝自號大慶法王
465 2 白羊 báiyáng Aries 小王子犯白羊口
466 2 jiù to save / to rescue 救免
467 2 雲南 yúnnán Yunnan 開雲南銀礦
468 2 miǎn crown 禮部尚書蔣冕兼文淵閣大學士
469 2 féng feng 兵備副使馮傑敗死
470 2 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 以明年為正德元年
471 2 甘肅 Gānsù Gansu 小王子犯甘肅
472 2 yíng to receive / to welcome / to greet 迎春于宣府
473 2 乾清宮 Qiánqīng Gōng Qianqing Palace 乾清宮災
474 2 zhàng account / debt / credit 命群臣具彩帳
475 2 遊擊 yóujī to fight using guerrilla warfare 遊擊將軍仇鉞襲執寘鐇
476 2 三千 sān qiān three thousand 魏彬督三千營
477 2 郎中 lángzhōng Langzhong 逮各邊巡撫都御史及管糧郎中下獄
478 2 大夏 Dàxià Bactria 劉大夏籍
479 2 ào a flat, iron cooking-plate for cakes 吏部侍郎王鏊兼翰林學士
480 2 jùn smart / eminent / handsome / talented 總兵官張俊敗績
481 2 gàn Jiangxi
482 2 to record 禮部尚書毛紀兼東閣大學士
483 2 弘治 Hóngzhì Emperor Hongzhi 弘治五年
484 2 huá Chinese 禦文華殿日講
485 2 xiǎn to show / to manifest / to display 承天達道英肅睿哲昭德顯功弘文思孝毅皇帝
486 2 奉天 fèngtiān Fengtian 跪群臣奉天門外詰之
487 2 丁卯 DīngMǎo fourth year D4 of the 60 year cycle 五年春正月丁卯
488 2 西 The West 調西官廳及四衛營兵赴宣
489 2 南昌 Nánchāng Nanchang 南昌兵備副使許逵死之
490 2 萊州 Láizhōu Laizhou 賊犯萊州
491 2 華林 huàlín Hualinbu 江西賊殺副使周憲于華林
492 2 to capture / to imprison / to seize 保國公硃暉為征虜將軍
493 2 duó to take by force / to rob / to snatch 奪劉健
494 2 zhōu Zhou Dynasty 江西賊殺副使周憲于華林
495 2 敗績 bàijì to be utterly defeated / to be routed 總兵官張俊敗績
496 2 chǔ to save / to deposit / to store 梁儲並兼文淵閣大學士
497 2 rèn the edge of blade 金吾衛都指揮僉事張英自刃以諫
498 2 太原 Tàiyuán Taiyuan 次太原
499 2 fāng fragrant 吏部尚書焦芳兼文淵閣大學士
500 2 Kāng Kang 母孝康敬皇后

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 38 in / at 大祀天地於南郊
2 37 nián year 弘治五年
3 32 zéi thief 江西賊熾
4 29 shì is / are / am / to be 是年
5 28 zhī him / her / them / that 禦之
6 26 bīng soldier / troops 總兵官張俊敗績
7 24 御史 yùshǐ a censor 右都御史史琳提督軍務
8 23 a seat of government / a government archive repository / an official residence / a mansion / a presidential palace 小王子犯宣府
9 23 dōu all 右都御史史琳提督軍務
10 22 jiāo suburbs / outskirts 大祀天地於南郊
11 22 to enter 安南入貢
12 22 nán south 大祀天地於南郊
13 22 xuān to declare / to announce 小王子犯宣府
14 22 self 己丑
15 22 in / at 葬敬皇帝于泰陵
16 21 zǒng general / total / overall / chief 總兵官張俊敗績
17 21 guān an office 總兵官張俊敗績
18 21 liú Liu 大學士劉健
19 19 big / great / huge / large / major 大祀天地於南郊
20 19 chǒu ugly 己丑
21 18 zhāng sheet 總兵官張俊敗績
22 18 wèi for / to 立為皇太子
23 18 chūn spring 正德元年春正月乙酉
24 17 rén person / people / a human being 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
25 17 so as to / in order to 以明年為正德元年
26 17 fàn to commit crime / to violate 小王子犯宣府
27 16 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 正德元年春正月乙酉
28 16 dōng winter 冬十月丙辰
29 16 qiū fall / autumn 秋八月甲寅
30 16 gòng tribute / gift 安南入貢
31 16 xià summer 夏五月丙申
32 16 day of the month / a certain day 禦文華殿日講
33 16 八月 bāyuè August / the Eighth Month 秋八月甲寅
34 16 child / son 孝宗長子也
35 16 軍務 jūnwù military 太監苗逵監督軍務
36 16 naturally / of course / certainly 帝自號大慶法王
37 15 hái also / in addition / more 召硃暉等還
38 15 to give an offering in a religious ceremony 大祀天地於南郊
39 15 天地 tiān dì heaven and earth / the world 大祀天地於南郊
40 15 deputy / assistant / vice- 甘州副總兵白琮敗小王子于柴溝
41 15 wáng Wang 吏部侍郎王鏊兼翰林學士
42 15 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
43 14 yǒu is / are / to exist 日有食之
44 14 zhì to / until 清河口至柳鋪
45 14 zhèn to shake / to flap / to vibrate / to brace 振陝西饑
46 14 三月 sānyuè March / the Third Month 三月甲申
47 14 děng et cetera / and so on 召硃暉等還
48 14 大學士 Dàxué Shì an ancient title for college professor 大學士劉健
49 13 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月丁巳
50 13 十月 shíyuè October / the Tenth Month 冬十月丙辰
51 13 哈密 hāmì Kumul / Hami 哈密
52 12 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 十八年五月
53 12 to starve / to be hungry 振陝西饑
54 12 二月 èryuè February / the Second Month 二月壬子
55 12 四月 sìyuè April / the Fourth Month 夏四月乙亥
56 12 xià next 御史薄彥徽等二十一人于闕下
57 12 chamber / pavilion 吏部尚書焦芳兼文淵閣大學士
58 12 in advance / beforehand 入閣預機務
59 12 jiān simultaneously 張永督十二團營兼神機營
60 12 小王 xiǎo wáng minor kings 小王子犯宣府
61 12 horse 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
62 12 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 十一月甲申
63 12 machine 張永督十二團營兼神機營
64 12 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月辛酉
65 12 píng flat / level / smooth 寧夏平
66 11 to defend / to resist 禦之
67 11 yíng to trade / to operate / to run / to manage 張永督十二團營兼神機營
68 11 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月甲午
69 11 京師 jīngshī a capital city 輸其費于京師
70 11 江西 Jiāngxī Jiangxi 江西
71 11 太監 tàijiàn palace eunuch 太監苗逵監督軍務
72 11 father's elder brother 涇陽伯神英充總兵官
73 11 wén writing / text 禦文華殿日講
74 11 miǎn to spare 免陝西被災稅糧
75 11 not / no 不聽
76 11 shuò first day of the lunar month 二年春正月乙亥朔
77 10 liáng provisions 免陝西被災稅糧
78 10 again / more / repeatedly 復遣內官南京織造
79 10 yáng Yang 楊守隨
80 10 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 吏部尚書焦芳兼文淵閣大學士
81 10 南京 Nánjīng Nanjing 南京地震
82 10 affairs / business / matter / activity 入閣預機務
83 10 prison 逮各邊巡撫都御史及管糧郎中下獄
84 10 zhōng middle 命錦衣衛官點閱給事中
85 10 丙午 bǐngwǔ forty-third year C7 of the 60 year cycle 四年春正月丙午
86 10 河南 hénán Henan 河南饑
87 10 zhōu a state / a province 義州軍變
88 9 supreme ruler / emperor 帝自號大慶法王
89 9 zhū vermilion 保國公硃暉為征虜將軍
90 9 致仕 zhìshì to retire from a government post 遷是日致仕
91 9 山東 Shāndōng Shandong 山東盜起
92 9 七月 qīyuè July / the Seventh Month 秋七月壬子
93 9 Ji 王瓊振兩畿
94 9 such as / for example / for instance 詔自正德二年後所更政令悉如舊
95 9 a time 次偏頭關
96 8 乙酉 yǐYǒu twenty-second year B10 of the 60 year cycle 正德元年春正月乙酉
97 8 shuài handsome / graceful / smart 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
98 8 彭澤 péngzé Pengze 副都御史彭澤
99 8 shore / land / continent 兵部侍郎陸完將邊軍討賊
100 8 chōng to fill / to satisfy / to fulfill / to substitute 充總兵官
101 8 shí food / food and drink 日有食之
102 8 bèi by 免陝西被災稅糧
103 8 shuì taxes / duties 免陝西被災稅糧
104 8 琉球 Liúqiú Ryūkyū Islands 琉球入貢
105 8 侍郎 shìláng an assistant minister 吏部侍郎王鏊兼翰林學士
106 8 四川 Sìchuān Sichuan 四川銀礦
107 8 guān to close 小王子入甯武關
108 8 fān to take turns / a turn / a time 土魯番
109 8 biān side / boundary / edge / margin 罷修邊垣
110 8 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 六月辛酉
111 8 yuè month 是月
112 8 yuān a gulf / an abyss 吏部尚書焦芳兼文淵閣大學士
113 7 shā to kill / to murder / to slaughter 殺巡撫都御史安惟學
114 7 jīng Beijing 伏羌伯毛銳帥京軍會陸完討賊
115 7 wán to complete / to finish / to settle 兵部侍郎陸完將邊軍討賊
116 7 tǎo to seek 討寘鐇
117 7 jiàn to remonstrate / to admonish 李東陽諫
118 7 earth / soil / dirt 土魯番
119 7 shì matter / thing / item 得授都指揮僉事以下官
120 7 to reach 劉蒨及南京給事中戴銑
121 7 jǐn brilliance (of gems) 以劉瑾掌司禮監
122 7 to stop / to cease / to dismiss / to suspend / to quit / to finish 罷韓文
123 7 xiào to be filial 承天達道英肅睿哲昭德顯功弘文思孝毅皇帝
124 7 Shandong 土魯番
125 7 tíng court / royal court 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
126 7 陝西 Shǎnxī Shaanxi 振陝西饑
127 7 癸巳 guǐSì thirtieth year J6 of the 60 year cycle 二月癸巳
128 7 tài very / extremely 尊皇太后為太皇太后
129 7 one 令京官告假違限及病滿一年者皆致仕
130 7 qiān all 得授都指揮僉事以下官
131 7 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 十一月甲辰
132 7 戊午 wùwǔ fifty-fifth year E7 of the 60 year cycle 戊午
133 7 to confer / to bestow / to grant 賜呂柟等進士及第
134 7 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 令京官告假違限及病滿一年者皆致仕
135 7 liǎng two 王瓊振兩畿
136 7 chén imperial apartments 復甯王宸濠護衛
137 7 甲申 Jiǎ Shēn Jia Shen year 十一月甲申
138 7 大同 Dàtóng Datong 罰輸米千石於大同
139 7 níng peaceful 復甯王宸濠護衛
140 7 háo a trench 復甯王宸濠護衛
141 7 yǒng perpetually / eternally / forever 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
142 7 jūn army / military 義州軍變
143 6 己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year 己亥
144 6 己未 jǐwèi fifty sixth year of the 60 year cycle 己未
145 6 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 二月壬子
146 6 zhì to create / to make / to manufacture 總制尚書才寬戰死
147 6 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 諭群臣修省
148 6 Mǎo Fourth Earthly Branch 八月己卯
149 6 yǒu Tenth Earthly Branch 己酉
150 6 丁酉 Dīngyǒu thirty-fourth year D10 of the 60 year cycle 丁酉
151 6 皇太后 huángTàiHòu empress dowager 尊皇太后為太皇太后
152 6 tài great / exalted / superior 葬敬皇帝于泰陵
153 6 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 冬十月丁巳
154 6 威武 wēiwǔ formidable / powerful / mighty 自稱總督軍務威武大將軍總兵官
155 6 fán vanadium 安化王寘鐇反
156 6 zhì to put aside / to put down 安化王寘鐇反
157 6 qiān to move / to shift 謝遷主之
158 6 xiàn to submerge / to sink / to plunge 賊陷江津
159 6 jīn gold 御史楊南金
160 6 天下 tiānxià China 大赦天下
161 6 戊辰 wùchén fifth year E5 of the 60 year cycle 戊辰
162 6 zhào to call together / to summon / to convene 召硃暉等還
163 6 kòu bandit / thieve 免被寇州縣稅糧一年
164 6 提督 tídū the local commander / provincial governor 右都御史史琳提督軍務
165 6 湖廣 húguǎng Hubei and Hunan provinces 南京工部侍郎畢亨振湖廣
166 6 bīn ornamental / refined 魏彬督三千營
167 6 安南 Ānnán Annam 安南入貢
168 6 to die 僉事吳景死之
169 6 mìng life 命錦衣衛官點閱給事中
170 6 to arise / to get up 山東盜起
171 6 xìng fortunate / lucky 幸宣府
172 6 庚戌 gēngxū forty-seventh year G11 of the 60 year cycle 庚戌
173 6 bài to defeat / to vanquish 甘州副總兵白琮敗小王子于柴溝
174 6 chì an imperial decree 敕各鎮守太監預刑名政事
175 6 yòu right / right-hand 右都御史史琳提督軍務
176 6 jiàn healthy 大學士劉健
177 6 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 癸亥
178 6 zāi disaster / calamity 免陝西被災稅糧
179 5 指揮 zhǐhuī to command / to direct 得授都指揮僉事以下官
180 5 ér son 撒馬兒罕
181 5 second heavenly stem 乙丑
182 5 zhàng a cane / a walking stick 杖給事中艾洪
183 5 and 南京戶部尚書楊廷和為文淵閣大學士
184 5 to scatter / to disperse 撒馬兒罕
185 5 yáng sun 鄖陽軍務兼振恤湖廣
186 5 each 各據要地
187 5 xiè to thank 謝遷主之
188 5 甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014 九月甲午
189 5 chóu hatred / animosity / enmity 遊擊將軍仇鉞襲執寘鐇
190 5 five 弘治五年
191 5 庚午 gēngwǔ seventh year G7 of the 60 year cycle 庚午
192 5 suì to comply with / to follow along 遂獵于南海子
193 5 qǐng to ask / to inquire 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
194 5 hǎn rare 撒馬兒罕
195 5 chén minister / statesman / official 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
196 5 cáng to hide 烏斯藏入貢
197 5 辛亥 xīn hài Xin Hai year 辛亥
198 5 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 九月丙寅
199 5 guǐ tenth heavenly stem / tenth in order 癸丑
200 5 yuè a battle ax 遊擊將軍仇鉞襲執寘鐇
201 5 zài in / at 群臣赴行在請還宮
202 5 丙辰 bǐngchén fifty-third year C5 of the 60 year cycle 冬十月丙辰
203 5 壬申 rénshēn ninth year I9 of the 60 year cycle 秋七月壬申
204 5 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 癸酉
205 5 庚子 Gēngzǐ thirty seventh year of the 60 year cycle 六月庚子
206 5 Yīng England 承天達道英肅睿哲昭德顯功弘文思孝毅皇帝
207 5 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 清河口至柳鋪
208 5 gōng palace / temple 錄自宮男子三千四百餘人充海戶
209 5 甲寅 jiǎyín 51st year A3 of the 60 year cycle 秋八月甲寅
210 5 gōng merit / achievement / result / accomplishment 承天達道英肅睿哲昭德顯功弘文思孝毅皇帝
211 5 總督 zǒngdū a governor-general 太監張永總督寧夏軍務
212 5 巡撫 xúnfǔ inspector-general 逮各邊巡撫都御史及管糧郎中下獄
213 5 zhū all / many / various 振鳳陽諸府饑
214 5 韓文 Hánwén hangul / Korean written language 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
215 5 qīng clear / distinct / complete / pure 起右都御史楊一清總制寧夏
216 5 fēng to seal / to close off 封仇鉞咸甯伯
217 5 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 六月戊子
218 5 戊寅 wùyín fifteenth year E3 of the 60 year cycle 戊寅
219 5 jiē all / each and every / in all cases 令京官告假違限及病滿一年者皆致仕
220 5 to take charge of / to manage / to administer 以劉瑾掌司禮監
221 5 jiāng a large river 自畿輔迄江
222 5 this / such 烏斯藏入貢
223 5 大用 dàyòng a great use 谷大用提督東
224 5 乙卯 yǐmǎo fifty-second year B4 of the 60 year cycle 秋八月乙卯
225 5 丙戌 bǐngxū twenty-third year C11 of the 60 year cycle 秋八月丙戌
226 5 miào temple / monastery 享太廟
227 5 shì to release / to set free 釋奠于先師孔子
228 5 錦衣衛 Jǐn Yī Wèi Imperial Guards in the Ming Dynasty 命錦衣衛官點閱給事中
229 5 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 三年春正月丁未
230 5 Wu 烏斯藏入貢
231 5 辛未 xīnwèi eight year H8 of the 60 year cycle 三月辛未
232 5 癸未 guǐwèi twentieth year J8 of the 60 year cycle 五月癸未
233 5 chén Chen 起左都御史陳金總制江西軍務討賊
234 4 Yu 右副都御史俞諫代陳金討江西賊
235 4 昌平 Chāngpíng Changping 微服如昌平
236 4 to stand 立為皇太子
237 4 乙巳 yǐSì forty-second year B6 of the 60 year cycle 乙巳
238 4 to go 謝遷乞去
239 4 浙江 Zhèjiāng Zhejiang 開浙江
240 4 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 夏五月丙申
241 4 皇后 huánghòu an empress 母孝康敬皇后
242 4 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 二月戊戌
243 4 chà to differ from / to short of / to lack 出身有差
244 4 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 不得出關而還
245 4 出身 chūshēn to come from 出身有差
246 4 shí time / a period of time 御史王時中荷校於都察院
247 4 zuǒ left 起左都御史陳金總制江西軍務討賊
248 4 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所司鑄印以進
249 4 zhōng loyalty / devotion 吏部尚書劉忠
250 4 戶部 hùbù Ministry of Revenue 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
251 4 huái Huai River
252 4 guì expensive / costly / valuable 俞諫破賊於貴溪
253 4 乙亥 yǐhài twelfth year B12 of the 60 year cycle 二年春正月乙亥朔
254 4 chū to go out 夜微服出德勝門
255 4 tīng main hall 尋設兩官廳軍
256 4 yuán source / origin 殺僉事王源
257 4 meter 罰輸米千石於大同
258 4 gǎi to change / to alter 改卜郊
259 4 禮部尚書 lǐbùshàngshū Director of Board of Rites 禮部尚書費宏兼文淵閣大學士
260 4 cǎi color 吏部侍郎張彩請不時考察京官
261 4 valley / gorge / ravine 谷大用提督東
262 4 dào to steal / to rob / to plunder 山東盜起
263 4 閏月 rùnyuè intercalary month in the lunar calendar / leap month 閏月庚戌
264 4 shěng province 諭群臣修省
265 4 gōng public 保國公硃暉為征虜將軍
266 4 進士 jìnshì jinshi / a palace graduate 賜呂柟等進士及第
267 4 地震 dìzhèn earthquake 南京地震
268 4 hair 太皇太后梓宮發京師
269 4 Sixth Earthly Branch 己巳
270 4 丁亥 DīngHài twenty-fourth year D12 of the 60 year cycle 丁亥
271 4 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 以劉瑾掌司禮監
272 4 將軍 jiāngjūn a general 保國公硃暉為征虜將軍
273 4 hóng a flood 杖給事中艾洪
274 4 壬辰 rénchén twenty-ninth year I5 of the 60 year cycle 十二月壬辰
275 4 庚寅 gēngyín twenty-seventh year G3 of the 60 year cycle 庚寅
276 4 seven 七年春正月甲寅
277 4 shí a rock / a stone 罰輸米千石於大同
278 4 sān three 三年春正月丁未
279 4 及第 jídì to pass an examination 賜呂柟等進士及第
280 4 殿 diàn palace hall / ceremonial hall 禦文華殿日講
281 4 shān a mountain / a hill / a peak 馬永成兄山
282 4 rán correct / right / certainly 賊殺副都御史馬炳然于武昌江中
283 4 丁丑 Dīng Chǒu Ding Zhou year 二月丁丑
284 4 shòu to suffer / to be subjected to 禦奉天殿受朝賀
285 4 Germany 承天達道英肅睿哲昭德顯功弘文思孝毅皇帝
286 4 jiāng will / shall (future tense) 兵部侍郎陸完將邊軍討賊
287 4 丙子 bǐngzǐ thirteenth year C1 of the 60 year cycle 丙子
288 4 討平 tǎopíng to put down (an uprising) / to pacify 左都御史陳金討平撫州賊
289 4 martial / military 小王子入甯武關
290 4 yín silver 四川銀礦
291 4 甲子 jiǎzǐ first year of the sixty-year cycle (where each year is numbered with one of the 10 heavenly stems 天干 and one of the 12 earthly branches 地支 ) / the sixty-year cycle 冬十一月甲子
292 4 to clear streets when emperor tours 請回蹕
293 4 xiū to decorate / to embellish 諭群臣修省
294 4 liù six 六年春正月甲子
295 4 正德 Zhèngdé Emperor Zhengde 以明年為正德元年
296 4 to break / to ruin / to destroy 至破九十余城
297 4 suí to soothe / to appease / to pacify 小王子犯延綏
298 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
299 4 yuē to speak / to say 敕曰
300 4 李東陽 Lǐ Dōngyáng Li Dongyang 李東陽
301 3 lǐng neck / collar 劉瑾領之
302 3 寧夏 Níngxià Ningxia 起右都御史楊一清總制寧夏
303 3 癸卯 guǐmǎo fortieth year J4 of the 60 year cycle 九月癸卯
304 3 fēn to divide into parts 許泰分領京營
305 3 his / hers / its / theirs 輸其費于京師
306 3 討賊 tǎo zéi suppress the bandits 起左都御史陳金總制江西軍務討賊
307 3 shū to transport 輸其費于京師
308 3 zàng to bury the dead 葬敬皇帝于泰陵
309 3 èr two 二年春正月乙亥朔
310 3 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 遣使核各邊屯田
311 3 占城 Zhànchéng Indrapura / Champa 占城
312 3 extra / surplus / remainder 下三百余人於錦衣衛獄
313 3 zhǔ owner 謝遷主之
314 3 chú except / besides 除弘治十六年以前逋賦
315 3 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep ssafe 楊守隨
316 3 to beg / to request 謝遷乞去
317 3 伏誅 fúzhū to punish by execution 劉瑾伏誅
318 3 Wu 中旨罷翰林學士吳儼
319 3 tuán group / organization / society 張永督十二團營兼神機營
320 3 xún to patrol / to make one's rounds 僉都御史陳玉巡邊
321 3 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 戊申
322 3 tián field / farmland 耕耤田
323 3 zhào an imperial decree 詔赦天下
324 3 shū relaxed / slow 賜舒芬等進士及第
325 3 according to 各據要地
326 3 鎮國 zhènguó Zhenguo 置鎮國府處宣府官軍
327 3 xíng to walk / to move 帝始微行
328 3 zhèn I / we 朕疾不可為矣
329 3 xiōng elder brother 封太監張永兄富
330 3 liè to hunt 遂獵于南海子
331 3 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 八月辛巳
332 3 nèi inside / interior 立內廠
333 3 山西 Shānxī Shanxi 山西盜起
334 3 給事 gěishì official (imperial) position 命錦衣衛官點閱給事中
335 3 huī bright / radiant 保國公硃暉為征虜將軍
336 3 to allow / to permit / to praise 許進
337 3 cáo Cao 兵部尚書曹元為吏部尚書兼文淵閣大學士
338 3 zhù to be resident in / to be stationed in / to be located at / to station troops 駐蹕順聖川
339 3 zhī to weave 杭織造歲幣
340 3 武宗 Wǔ Zōng Emperor Zhengde / Wu Zong 武宗
341 3 xiàn to offer / to present 初獻疾作
342 3 庚辰 gēngchén seventeenth year G5 of the 60 year cycle 庚辰
343 3 使 shǐ to make / to cause 兵備副使馮傑敗死
344 3 庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle 庚申
345 3 máo hair / fur / feathers 伏羌伯毛銳帥京軍會陸完討賊
346 3 南海 Nán Hǎi South China Sea 遂獵于南海子
347 3 都督 dōudū to lead / to command 都督僉事馮禎力戰死
348 3 bèi to prepare / get ready 兵備副使馮傑敗死
349 3 bào leopard 作豹房
350 3 to bestow on / to endow with 除弘治十六年以前逋賦
351 3 younger brother 弟容皆為伯
352 3 皇帝 huángdì Emperor 承天達道英肅睿哲昭德顯功弘文思孝毅皇帝
353 3 戰死 zhàn sǐ died in battle 總制尚書才寬戰死
354 3 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治劉瑾黨
355 3 zào to make / to build / to manufacture 杭織造歲幣
356 3 record / register / list 劉大夏籍
357 3 lín a wood / a forest / a grove 林瀚五十三人党比
358 3 de potential marker 得授都指揮僉事以下官
359 3 yán to prolong / to extend / to delay 小王子犯延綏
360 3 xīn to be tired 辛丑
361 3 fēn perfume / fragrance 賜舒芬等進士及第
362 3 a river / a stream 小王子入河套
363 3 shén divine / mysterious / magical / supernatural 張永督十二團營兼神機營
364 3 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 自稱總督軍務威武大將軍總兵官
365 3 to supervise 張永督十二團營兼神機營
366 3 zōng school / sect 孝宗崩
367 3 four 度僧道四萬人
368 3 to instruct / to expound / to explain 諭群臣修省
369 3 què a watchtower 御史薄彥徽等二十一人于闕下
370 3 chuān Sichuan 刑部尚書洪鐘總制川
371 3 護衛 hùwèi an escort / a guard / a bodyguard 復甯王宸濠護衛
372 3 一百 yībǎi one hundred 賜義子一百二十七人國姓
373 3 zhōng clock 刑部尚書洪鐘總制川
374 3 調 tiáo to harmonize 調宣府
375 3 used to indicate order 幸總兵官戴欽第
376 3 cháo to face 禦奉天殿受朝賀
377 3 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 遊擊將軍仇鉞襲執寘鐇
378 3 兵部 bīngbù Ministry of War 兵部尚書曹元為吏部尚書兼文淵閣大學士
379 3 líng mound / hill / mountain 葬敬皇帝于泰陵
380 3 bēng to rupture / to split apart / to collapse 孝宗崩
381 3 divination / fortune telling 改卜郊
382 3 xiǎng to enjoy (rights, privileges etc) 享太廟
383 3 fèi fee / expenses 輸其費于京師
384 3 mén door / gate / doorway / gateway 杖御史王良臣於午門
385 3 tīng to listen 不聽
386 3 to congratulate 禦奉天殿受朝賀
387 3 jìn to be stingy 禮部尚書靳貴兼文淵閣大學士
388 3 乙未 yǐwèi thirty-second year B8 of the 60 year cycle 十一月乙未
389 3 fáng a room 作豹房
390 3 to go / to visit / to attend 群臣赴行在請還宮
391 3 lüè to rob / to ransack / to plunder 賊掠蒼溪
392 2 wàn ten thousand 加天下賦一百萬
393 2 yōng ordinary / normal 至居庸關
394 2 shǒu head 四川巡撫都御史林俊擒斬賊首藍廷瑞
395 2 xiāo to scrape / to pare 削致仕尚書雍泰
396 2 Li 典史李暹戰死
397 2 京官 jīngguān central government official 令京官告假違限及病滿一年者皆致仕
398 2 chéng a city / a town 至破九十余城
399 2 刑部 xíngbù Ministry of Justice 刑部尚書洪鐘總制川
400 2 十六 shíliù sixteen 除弘治十六年以前逋賦
401 2 日本 Rìběn Japan 日本
402 2 you / thou 知縣張汝舟
403 2 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor 帝自加太師
404 2 zhōu boat / ship 知縣張汝舟
405 2 監督 jiāndū to control / to supervise / to inspect 太監苗逵監督軍務
406 2 disease / sickness / ailment 初獻疾作
407 2 cosmos / universe 吏部尚書劉宇兼文淵閣大學士
408 2 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 籍故尚書秦紘家
409 2 壬午 rénwǔ nineteenth year I7 of the 60 year cycle 壬午
410 2 遺詔 yízhào posthumous edict (of former emperor) 遺詔召興獻王長子嗣位
411 2 rain 大風雨壞郊壇獸瓦
412 2 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 揚饑
413 2 a government official / a magistrate 禁吏民奢靡
414 2 tíng to stop / to halt / to park 停日講
415 2 extra / surplus / remainder 錄自宮男子三千四百餘人充海戶
416 2 huáng royal / imperial 革京城內外皇店
417 2 死者 sǐzhě the dead / the deceased 瘞死者
418 2 night 夜中還
419 2 諸軍 zhū jūn various armies 親督諸軍禦之
420 2 jiǎng Jiang 禮部尚書蔣冕兼文淵閣大學士
421 2 guì to kneel 跪群臣奉天門外詰之
422 2 qīn to respect / to admire 巡關御史張欽閉關拒命
423 2 zūn to honor / to respect 尊皇太后為太皇太后
424 2 wèi Wei Dynasty 魏彬督三千營
425 2 chí a pool / a pond 犯花馬池
426 2 天方 tiānfāng Arabia / Arabian 天方入貢
427 2 gǒng secure / solid 下兵部郎中黃鞏六人於錦衣衛獄
428 2 to bury / to sacrifice 瘞暴骨
429 2 jiǎng to speak / to say / to tell 禦文華殿日講
430 2 fēng peak / summit 駐蹕喜峰口
431 2 jiàn to supervise / to inspect 以劉瑾掌司禮監
432 2 kāi to open 開浙江
433 2 a helper / an assistant 自畿輔迄江
434 2 lín a gem 右都御史史琳提督軍務
435 2 pitchpipe / pitch standard 呂翀
436 2 翰林學士 hànlín xuéshì members of the Hanlin Imperial Academy 吏部侍郎王鏊兼翰林學士
437 2 kuān wide / broad 總制尚書才寬戰死
438 2 to be fond of / to like 駐蹕喜峰口
439 2 residence / dwelling 至居庸關
440 2 渡河 dùhé to cross a river 渡河
441 2 肅州 sùzhōu Suzhou 戍肅州
442 2 jìn to enter 許進
443 2 also / too 孝宗長子也
444 2 yīng should / ought 掠應州
445 2 liáng a bridge 梁儲並兼文淵閣大學士
446 2 niú an ox / a cow / a bull 牛種
447 2 gěi to give 給京師流民米
448 2 to attack / to inherit 遊擊將軍仇鉞襲執寘鐇
449 2 jìng to respect /to honor 母孝康敬皇后
450 2 安邊 ānbiān to pacify frontier troubles 硃泰為安邊伯
451 2 dài to put on / to respect / to bear / to support / to wear 劉蒨及南京給事中戴銑
452 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 命群臣具彩帳
453 2 final particle 朕疾不可為矣
454 2 to narrate / to recount 敘廕升賞者五萬餘人
455 2 perseverance / willpower 承天達道英肅睿哲昭德顯功弘文思孝毅皇帝
456 2 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 親督諸軍禦之
457 2 dào way / road / path 度僧道四萬人
458 2 gōng body / oneself 躬禦邊寇
459 2 to fish 漁於清江浦
460 2 shì clan / a branch of a lineage 立皇后夏氏
461 2 王守仁 Wáng Shǒurén Wang Shouren / Wang Yangming 提督南贛汀漳軍務副都御史王守仁帥兵復南昌
462 2 kuí crossroads / thoroughfare 太監苗逵監督軍務
463 2 qiǎn to send / to dispatch 復遣內官南京織造
464 2 dǎi to arrest / to catch / to seize 逮各邊巡撫都御史及管糧郎中下獄
465 2 jué to decide / to determine / to judge 河決黃陵岡
466 2 noon / 11 a.m.-1 p.m. 杖御史王良臣於午門
467 2 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 八月辛卯朔
468 2 eight 戶部尚書韓文帥廷臣請誅亂政內臣馬永成等八人
469 2 shòu old age / long life 總督軍務威武大將軍總兵官硃壽親統六師
470 2 bǎi one hundred 跪修撰舒芬百有七人於午門五日
471 2 zuò to do 作豹房
472 2 guó a country / a state / a kingdom 保國公硃暉為征虜將軍
473 2 miáo sprout / seedling 太監苗逵監督軍務
474 2 qín to capture 四川巡撫都御史林俊擒斬賊首藍廷瑞
475 2 shī teacher 釋奠于先師孔子
476 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 安化王寘鐇反
477 2 lán Lan 戶部侍郎叢蘭
478 2 國姓 guóxìng Guoxing / Kuohsing 賜義子一百二十七人國姓
479 2 kuàng ore / mine 四川銀礦
480 2 xún to search / to look for / to seek 尋釋之
481 2 tún to station (soldiers) / to store up 遣使核各邊屯田
482 2 zài again / once more / re- / second / another 韓文等再請
483 2 工部 gōng bù name of Kangxi radical 48 南京工部侍郎畢亨振湖廣
484 2 huì can / be able to 伏羌伯毛銳帥京軍會陸完討賊
485 2 Kangxi radical 177 革甯王護衛
486 2 dōng east 谷大用提督東
487 2 戒嚴 jièyán martial law / emergency measures 京師戒嚴
488 2 wěi big / large / great 惠安伯張偉充總兵官
489 2 cóng crowded together / thickset 戶部侍郎叢蘭
490 2 水災 shuǐzāi a flood 免南畿水災稅糧
491 2 十一 shíyī eleven 十一年春正月乙未
492 2 zhuī to pursue / to chase 陸完追殲劉七等賊於狼山
493 2 jiāo burned / scorched 吏部尚書焦芳兼文淵閣大學士
494 2 流民 liú mín a refugee 給京師流民米
495 2 happy / glad / cheerful / joyful 放豹房番僧及教坊司樂人
496 2 十二 shí èr twelve 張永督十二團營兼神機營
497 2 義子 yìzǐ an adopted son 封義子指揮同知硃德
498 2 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 壬戌
499 2 shǐ history 右都御史史琳提督軍務
500 2 wèi to guard / to protect / to defend 調西官廳及四衛營兵赴宣

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安化 ānhuà Anhua
安南 Ānnán
 1. Annam
 2. Annan
安庆 安慶 ānqìng Anqing
白羊 báiyáng Aries
八月 bāyuè August / the Eighth Month
兵部 bīngbù Ministry of War
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
大同 Dàtóng
 1. Datong
 2. datong / Grand Unity
大夏 Dàxià Bactria
大学士 大學士 Dàxué Shì an ancient title for college professor
dèng Deng
定襄 dìngxiāng Dingxiang
冬至 Dōng Zhì Winter Solstice, 22nd solar term
东乡 東鄉 Dōngxiāng Dongxiang people / Sarta
东阳 東陽 dōngyáng Dongyang
二月 èryuè February / the Second Month
法王 Fǎ Wáng Buddha
奉天 fèngtiān Fengtian
凤阳 鳳陽 fèngyáng Fengyang
福建 Fújiàn Fujian
抚州 撫州 fǔzhōu Fuzhou
gàn
 1. Jiangxi
 2. Gan River
 3. Gan dialect
甘肃 甘肅 Gānsù Gansu
甘州 gānzhōu Ganzhou
给事 給事 gěishì official (imperial) position
庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
固安 gùān Gu'an
光山 guāngshān
 1. Guangshan
 2. Guangshan
瓜州 Guāzhōu Guazhou County
guǐ tenth heavenly stem / tenth in order
归善 歸善 guīshàn Guishan
国泰 國泰 guótài Cathay Pacific
国姓 國姓 guóxìng Guoxing / Kuohsing
哈密 hāmì Kumul / Hami
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
Háng Hangzhou / surname
韩文 韓文 Hánwén hangul / Korean written language
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
弘治 Hóngzhì Emperor Hongzhi
huái Huai River
淮安 Huái'ān Huai'an
华林 華林 huàlín Hualinbu
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
黄河 黃河 Huánghé Yellow River
黄陵 黃陵 huánglíng Huangling
户部 戶部 hùbù Ministry of Revenue
湖广 湖廣 húguǎng Hubei and Hunan provinces
惠安 huìān Hui'an
Ji
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江津 Jiāngjīn Jiangjin
江西 Jiāngxī Jiangxi
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle
己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year
锦衣卫 錦衣衛 Jǐn Yī Wèi
 1. Imperial Guards in the Ming Dynasty
 2. Fourteen Blades
金宝 金寶 jīnbǎo
 1. Campbell
 2. Kampar
泾阳 涇陽 Jīngyáng Jingyang
济宁 濟寧 Jǐníng Jining
九江 Jiǔjiāng Jiujiang
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
孔子 Kǒngzi Confucius
莱州 萊州 Láizhōu Laizhou
李东阳 李東陽 Lǐ Dōngyáng Li Dongyang
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
辽东 遼東 Liáodōng Liaodong Peninsula
礼部 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites
礼部尚书 禮部尚書 lǐbùshàngshū Director of Board of Rites
琉球 Liúqiú
 1. Ryūkyū Islands
 2. Taiwan
六月 liùyuè June / the Sixth Month
lǒng Gansu
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
miáo
 1. sprout / seedling
 2. Miao
 3. Miao
弥勒 彌勒 Mílè Maitreya
密云 密雲 mìyún Miyun
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
南昌 Nánchāng Nanchang
南京 Nánjīng Nanjing
南康 nánkāng Nankang
宁化 寧化 nínghuà Ninghua
宁夏 寧夏 Níngxià Ningxia
彭泽 彭澤 péngzé Pengze
qiāng
 1. Qiang nationality
 2. Qiang
乾清宫 乾清宮 Qiánqīng Gōng Qianqing Palace
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
清河 qīnghé Qinghe
清江 qīngjiāng Qingjiang
七月 qīyuè July / the Seventh Month
曲阜 qǔfù Qufu
日本 Rìběn Japan
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
山东 山東 Shāndōng Shandong
陕西 陝西 Shǎnxī Shaanxi
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
世宗 shìzōng
 1. King Sejong the Great / Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
四川 Sìchuān Sichuan
四月 sìyuè April / the Fourth Month
 1. Soviet Union
 2. Su
 3. to revive
 4. Suzhou
 5. Jiangsu
 6. a species of thyme
肃州 肅州 sùzhōu Suzhou
太师 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor
太原 Tàiyuán Taiyuan
天方 tiānfāng Arabia / Arabian
通州 Tōngzhōu Tongzhou District
瓦剌 wǎlá Oirats
王守仁 Wáng Shǒurén Wang Shouren / Wang Yangming
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
文安 Wén'ān Wen'an
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
武宗 Wǔ Zōng
 1. Emperor Zhengde / Wu Zong
 2. Emperor Wuzong of Tang
武昌 Wǔchāng
 1. Wuchang
 2. Wuchang
吴江 吳江 wújiāng Wujiang
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
西厂 西廠 Xī Chǎng Xi Chang / a spy agency in the Ming Dynasty
辛亥 xīn hài Xin Hai year
刑部 xíngbù Ministry of Justice
忻州 Xīnzhōu Xinzhou
Yān Yan
杨锐 楊銳 Yáng Ruì Yang Rui
扬州 揚洲 Yángzhōu
 1. Yangzhou
 2. Yangzhou
盐课 鹽課 Yánkè Salt Tax
Yīng
 1. England
 2. Ying
 3. brave
营山 營山 yíngshān Yingshan
 1. Henan
 2. Yuzhou
榆林 yúlín Yulin
yún Yun
云南 雲南 yúnnán Yunnan
占城 Zhànchéng Indrapura / Champa
zhāng Zhang
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
浙江 Zhèjiāng
 1. Zhejiang
 2. Zhe River / Qiantang River
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
正德 Zhèngdé Emperor Zhengde
镇国 鎮國 zhènguó Zhenguo
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
镇江 鎮江 Zhènjiāng Zhenjiang
直隶 直隸 zhílì Zhili
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
主簿 zhǔbù official registrar (of a county etc) in imperial China
涿州 Zhuōzhōu Zhuozhou