Glossary and Vocabulary for Records of the Grand Historian 《史記》, 《張耳陳餘列傳》 Biographies of Zhang Er and Chen Yu

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 108 wáng Wang 功德宜為王
2 87 chén Chen 張耳陳餘列傳
3 76 zhào Zhao 數游趙苦陘
4 69 ěr ear 張耳陳餘列傳
5 65 extra / surplus / remainder 張耳陳餘列傳
6 59 yuē to speak / to say 乃謂女曰
7 44 rén person / people / a human being 大梁人也
8 30 qín Shaanxi 秦之滅大梁也
9 28 chén minister / statesman / official 臣嘗游趙
10 28 bīng soldier / troops 兵數萬
11 28 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 諸君試相與計之
12 24 使 shǐ to make / to cause 使受笞
13 24 yān Yan 使驅馳燕
14 23 jīn today / modern / present / current / this / now 今見小辱而欲死一吏乎
15 22 desire 陳餘欲起
16 22 to stand 復立楚社稷
17 21 lìng to make / to cause to be / to lead 乃宦魏為外黃令
18 21 gōng public/ common / state-owned 富人公乘氏以其女妻之
19 20 to die 今見小辱而欲死一吏乎
20 18 martial / military 武臣等從白馬渡河
21 17 shàng top / a high position 陳餘上謁陳涉
22 16 liáng good / virtuous / respectable 李良略常山
23 16 gāo high / tall 趙相貫高
24 16 xìn to believe / to trust 號武臣為武信君
25 16 soil / ground / land 願請奇兵北略趙地
26 15 天下 tiānxià China 且夫監臨天下諸將
27 15 shā to kill / to murder / to slaughter 縣殺其令丞
28 14 hàn Han Chinese 漢元年二月
29 14 chéng a city / a town 縣無守城
30 14 范陽 Fànyáng Fanyang 乃引兵東北擊范陽
31 14 chǔ state of Chu 復立楚社稷
32 13 liǎng two 兩人相與為刎頸交
33 13 shǔ to count 數游趙苦陘
34 13 guàn to go through 趙相貫高
35 12 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 陳中豪傑父老乃說陳涉曰
36 12 guest / visitor 及魏公子毋忌為客
37 11 shí time / a period of time 其少時
38 11 wén to hear 已聞此兩人魏之名士也
39 10 項羽 Xiàng Yǔ Xiang Yu / Xiangyu the Conqueror 項羽兵數絕章邯甬道
40 10 áo to ramble 封張耳子敖為成都君
41 10 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 臣竊以為過矣
42 10 guó a country / a state / a kingdom 遣人立六國後
43 10 將軍 jiāngjūn a general 將軍身被堅執銳
44 10 Li 李良略常山
45 10 諸侯 zhū hóu the feudal lords 據咸陽以令諸侯
46 9 suì to comply with / to follow along 遂立為王
47 9 a man / a male adult 亡其夫
48 9 lüè plan / strategy 願請奇兵北略趙地
49 9 běi north 願請奇兵北略趙地
50 9 hóu marquis / lord 於此時而不成封侯之業者
51 9 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 兩人亦反用門者以令里中
52 9 to strike / to hit / to beat 周文將卒百萬西擊秦
53 9 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 高祖為布衣時
54 8 to die 乃卒為請決
55 8 shì matter / thing / item 父事張耳
56 8 jūn army / military 邵騷為護軍
57 8 鉅鹿 Jùlù Julu 張耳與趙王歇走入鉅鹿城
58 8 西 The West 急引兵而西
59 8 fēng to seal / to close off 於此時而不成封侯之業者
60 8 shí ten 下趙十城
61 8 shōu to receive / to accept 未及收河北也
62 8 nián year 漢二年
63 8 děng et cetera / and so on 武臣等從白馬渡河
64 8 xiè to let out 中大夫泄公曰
65 8 zhī to know 父客素知張耳
66 8 zhōng middle 兩人亦反用門者以令里中
67 8 dài to represent / to substitute / to replace
68 7 zhāng a chapter / a section 李良走歸章邯
69 7 female / feminine 外黃富人女甚美
70 7 yǐn to lead / to guide 張耳乃引陳餘之桑下而數之曰
71 7 Hán Han 李良走歸章邯
72 7 to reach 及魏公子毋忌為客
73 7 hòu after / later 高祖長女魯元公主為趙王敖后
74 7 hurried / worried 急引兵而西
75 7 yán to speak / to say / said 始吾與公言何如
76 7 wèn to ask 陳涉問此兩人
77 7 bào newspaper 各報其怨而攻其讎
78 7 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 敵多則力分
79 7 hòu after / later 遣人立六國後
80 7 cháng to taste 張耳嘗亡命游外黃
81 7 入關 rùguān to enter a pass / to go through customs 務在入關
82 7 jiàn to see 今見小辱而欲死一吏乎
83 7 Shandong 高祖長女魯元公主為趙王敖后
84 7 alone / independent / single / sole 今獨王陳
85 7 xiān first 先下者也
86 7 fēn to separate / to divide into parts 敵多則力分
87 6 yóu to swim 張耳嘗亡命游外黃
88 6 漢王 Hàn Wáng Han Wang 漢王與我有舊故
89 6 residence / dwelling 獨介居河北
90 6 to arise / to get up 陳餘欲起
91 6 power / force / strength 罷百姓之力
92 6 xiē to rest / to stop / to lodge 乃求得趙歇
93 6 to calculate / to compute / to count 出萬死不顧一生之計
94 6 jìn to the greatest extent / utmost 盡百姓之財
95 6 háo brave / heroic / chivalrous / bold / audacious 知其豪桀及地形
96 6 guī to go back / to return 乃歸王
97 6 pond / pool / marsh / swamp 陳澤往讓陳餘曰
98 6 xiàn county 縣無守城
99 6 tīng to listen 女聽
100 6 child / son 孤人之子
101 6 qián front 誅殺如前十城也
102 6 yuàn to hope / to wish / to desire 願將軍立為楚王也
103 6 can / may / permissible 可轉禍為福
104 6 shè to ford a stream / to wade across 陳涉起蘄
105 6 shǎo few 其少時
106 6 qǐng to ask / to inquire 乃卒為請決
107 6 xián virtuous / worthy 必欲求賢夫
108 5 to leave / to depart / to go away / to part 王離圍之
109 5 gǎn bold / brave 然而慈父孝子莫敢倳刃公之腹中者
110 5 yuàn to blame / to complain 各報其怨而攻其讎
111 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 縣無守城
112 5 jiā house / home / residence 張耳家外黃
113 5 Jié Emperor Jie 知其豪桀及地形
114 5 Kangxi radical 80 及魏公子毋忌為客
115 5 tōng to go through / to open 范陽人蒯通說范陽令曰
116 5 wài outside 張耳嘗亡命游外黃
117 5 yǎn black spots on the body 使張黶
118 5 wèi Wei Dynasty 及魏公子毋忌為客
119 5 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 秦之滅大梁也
120 5 dìng to decide 傳檄而千里定
121 5 zhū to execute / to put to death / to condemn 率士卒以誅暴秦
122 5 邯鄲 Hándān Handan 至邯鄲
123 5 shí food / food and drink 為里監門以自食
124 5 guò to cross / to go over / to pass 里吏嘗有過笞陳餘
125 5 數萬 shǔwàn several tens of thousands / many thousand 兵數萬
126 5 元王 Yuán Wáng King Yuan of Zhou 子偃為魯元王
127 5 anger / rage / fury 家自為怒
128 5 gōng to attack / to assault 各報其怨而攻其讎
129 4 increase / benefit 名由此益賢
130 4 a government official / a magistrate 里吏嘗有過笞陳餘
131 4 dào way / road / path 夫臣與主豈可同日而道哉
132 4 one 今見小辱而欲死一吏乎
133 4 to go 去抵父客
134 4 guǎng wide / large / vast 南收河內以自廣
135 4 jiù to save / to rescue 不肯相救
136 4 qiǎn to send / to dispatch 君急遣臣見武信君
137 4 huáng yellow 張耳嘗亡命游外黃
138 4 wáng to die 亡其夫
139 4 to congratulate 賀公得通而生
140 4 kuǎi a rush 范陽人蒯通說范陽令曰
141 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 如此則帝業成矣
142 4 足下 gé xià you 足下為范陽令十年矣
143 4 father 去抵父客
144 4 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 君何不齎臣侯印
145 4 sān three 即以南皮旁三縣以封之
146 4 plain / white 父客素知張耳
147 4 bài to defeat / to vanquish 陳餘敗李良
148 4 秦軍 Qínjūn the Qin army 胡不赴秦軍俱死
149 4 method / way 重之以苛法峻刑
150 4 Germany 以德服之
151 4 shí real / true 實欲燕殺之
152 4 dōng east 五星聚東井
153 4 nán south 南有五嶺之戍
154 4 zhàn war / fighting / battle 不戰而略地
155 4 inside / interior 為里監門以自食
156 4 responsibility / duty 而責殺王之罪
157 4 shǐ beginning / start 始吾與公言何如
158 4 to move one's abode / to shift / to migrate 徙系武臣等家宮中
159 4 不知 bùzhī do not know 不知其將
160 4 shè to forgive / to pardon 赦良罪
161 4 easy / simple 夫以一趙尚易燕
162 4 a musical note 呂后數言張王以魯元公主故
163 4 wèi Eighth earthly branch 秦未亡而誅武臣等家
164 4 zhòng heavy 重之以苛法峻刑
165 3 生平 shēngpíng one's entire life 涉及左右生平數聞張耳
166 3 xiè to thank 有廝養卒謝其舍中曰
167 3 bǎi cypress / cedar 貫高等乃壁人柏人
168 3 to take / to get / to fetch 天與不取
169 3 pàn boundary path dividing fields 今諸侯畔秦矣
170 3 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 於是陳王以故所善陳人武臣為將軍
171 3 liù six 遣人立六國後
172 3 sāo to harass / to bother / to annoy / to disturb / to agitate 邵騷為護軍
173 3 百姓 bǎixìng common people 罷百姓之力
174 3 xián liesure 時閒不容息
175 3 zài in / at 務在入關
176 3 wall 乃走燕壁
177 3 wèi to fear / to dread 畏秦法耳
178 3 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 陳王使使者賀趙
179 3 páng side 伏謁道旁
180 3 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 有廝養卒謝其舍中曰
181 3 jiě to loosen / to unfasten / to untie 恐天下解也
182 3 不敢 bùgǎn to not dare 少年亦不敢殺其令
183 3 shǔ to belong to / be subordinate to 筑甬道屬河
184 3 tool / device / utensil / equipment / instrument 具道本指所以為者王不知狀
185 3 tuō to take off 恐不脫於禍
186 3 wǎng to go (in a direction) 使者往
187 3 to visit 陳餘上謁陳涉
188 3 shào Shao 邵騷為護軍
189 3 older sister / elder sister 道逢趙王姊出飲
190 3 qiú to request 購求有得張耳千金
191 3 賓客 bīnkè a visitor / a guest 上乃詔趙群臣賓客有敢從王皆族
192 3 jiāo to deliver / to turn over / to pay 兩人相與為刎頸交
193 3 少年 shàonián a juvenile / youngster 少年皆爭殺君
194 3 chí to grasp / to hold 以持趙心
195 3 zǒu to walk / to go / to move 乃走燕壁
196 3 róng glory / honor 及齊王田榮畔楚
197 3 fāng square / quadrilateral / one side 方二千里
198 3 公主 gōngzhǔ princess 高祖長女魯元公主為趙王敖后
199 3 zhōng end / finish / conclusion 豈欲為卿相終己邪
200 3 to humiliate / to insult / to abuse 今見小辱而欲死一吏乎
201 3 shū book 秦將詐稱二世使人遺李良書
202 3 diào to condole / to give condolences 故弔
203 3 qiáng strong / powerful 與眾則兵彊
204 3 追殺 zhuīshā to chase to kill 請追殺之
205 3 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 少年皆爭殺君
206 3 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 陳澤往讓陳餘曰
207 3 zuì crime / sin / vice 而責殺王之罪
208 3 大梁 Dà Liáng City of Da Liang 大梁人也
209 3 無道 wú dào tyrannical / brutal 夫秦為無道
210 3 chéng honesty / sincerity 誠聽臣之計
211 3 千里 qiān lǐ thousand li / long distance 張耳以故致千里客
212 3 shān a mountain / a hill / a peak 李良略常山
213 3 a slave / a servant 嫁庸奴
214 3 gōng merit 可就功
215 3 wéi to surround / to encircle / to corral 王離圍之
216 3 business / industry 如此則帝業成矣
217 3 tián field / farmland 及齊王田榮畔楚
218 3 to look after / to attend to 顧其勢初定
219 2 遣人 qiǎnrén to send a person 遣人立六國後
220 2 人相 rén xiāng the notion of a person 兩人相與為刎頸交
221 2 qián pincers / pliers / tongs / claw 皆自髡鉗
222 2 a river / a stream 筑甬道屬河
223 2 富人 fùrén a rich man 外黃富人女甚美
224 2 chī to whip 里吏嘗有過笞陳餘
225 2 to leave behind 秦將詐稱二世使人遺李良書
226 2 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 疑不信
227 2 如此 rúcǐ in this way / so 如此野無交兵
228 2 河內 Hénèi Hanoi 南收河內以自廣
229 2 tiān day 天與不取
230 2 noon / 11 a.m.-1 p.m. 趙午等年六十餘
231 2 shēng to be born / to give birth 賀公得通而生
232 2 yǎn to lie / to lay down 子偃為魯元王
233 2 jǐng well / mine shaft / pit 五星聚東井
234 2 qiú a prisoner / a convict 燕將囚之
235 2 刎頸 wěnjǐng to behead 兩人相與為刎頸交
236 2 樂昌 lèchāng Lechang 壽為樂昌侯
237 2 五千 wǔ qiān five thousand 乃使五千人令張黶
238 2 不受 bùshòu to not accept 張耳亦愕不受
239 2 to stick in / to stab 然而慈父孝子莫敢倳刃公之腹中者
240 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮甚卑
241 2 xià summer 陳餘乃使夏說說田榮曰
242 2 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 張耳以故致千里客
243 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治信都
244 2 井陘 jǐngxíng Jingxing 秦兵塞井陘
245 2 chéng to mount / to climb onto 富人公乘氏以其女妻之
246 2 左右 zuǒyòu approximately 涉及左右生平數聞張耳
247 2 社稷 shèjì the gods of earth and grain 復立楚社稷
248 2 to break / to ruin / to destroy 破人國家
249 2 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 張耳為右丞相
250 2 山王 shān wáng the highest peak 乃分趙立張耳為常山王
251 2 發兵 fābīng to dispatch an army / to send troops 而發兵擊趙
252 2 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 竊聞公之將死
253 2 xùn to give in to / to be swayed by / to comply with / to follow 又聞諸將為陳王徇地
254 2 guì expensive / costly / valuable 貴良
255 2 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 豈欲為卿相終己邪
256 2 能者 néngzhě a person with ability 能者先立
257 2 guān an office 慚其從官
258 2 idea 非楚意
259 2 河北 héběi Hebei 未及收河北也
260 2 to enter 至入陳
261 2 渡河 dùhé to cross a river 武臣等從白馬渡河
262 2 zhé sides of chariot for weapons 燕輒殺之以求地
263 2 hōng to die 張耳薨
264 2 shòu to suffer / to be subjected to 使受笞
265 2 district / county 至石邑
266 2 kǒng fearful / apprehensive 恐天下解也
267 2 二千 èr qiān two thousand 方二千里
268 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 可轉禍為福
269 2 yòng to use / to apply 兩人亦反用門者以令里中
270 2 hòu thick 女家厚奉給張耳
271 2 huī a signal flag 收其麾下
272 2 不肯 bùkěn not willing 不肯相救
273 2 高等 gāoděng higher / high level / advanced 貫高等乃壁人柏人
274 2 宿 to lodge / to stay overnight 上過欲宿
275 2 甬道 yǒngdào a corridor 筑甬道屬河
276 2 不為 bùwéi to not do 不為王不可
277 2 三千 sān qiān three thousand 予卒三千人
278 2 zuǒ left 邵騷為左丞相
279 2 jiàng to descend / to fall / to drop 可不攻而降城
280 2 to ride an animal or bicycle 從百餘騎
281 2 yòu right / right-hand 張耳為右丞相
282 2 shēn human body / torso 將軍身被堅執銳
283 2 jià to marry 嫁庸奴
284 2 士卒 shìzú a soldier / a private 率士卒以誅暴秦
285 2 gòu to buy / to purchase 購求有得張耳千金
286 2 兄弟 xiōngdì brothers 又不如立其兄弟
287 2 a family clan 欲盡族武臣等家
288 2 子孫 zǐsūn descendents 德流子孫
289 2 shù tree 自為樹黨
290 2 bitterness / bitter flavor 數游趙苦陘
291 2 不如 bùrú not equal to / not as good as 又不如立其兄弟
292 2 lái to come 皆來救
293 2 tóu head 頭會箕斂
294 2 servant 有廝養卒謝其舍中曰
295 2 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 秦兵塞井陘
296 2 數月 shǔyuè several months 客數月
297 2 傳檄 chuánxí to circulate / to promulgate 傳檄而千里定
298 2 xíng punishment / penalty 秦為亂政虐刑以殘賊天下
299 2 餘怒 yúnù residual anger 陳餘怒曰
300 2 xiào to be filial 及孝惠
301 2 孝子 xiàozǐ a filial son 然而慈父孝子莫敢倳刃公之腹中者
302 2 chēng to call / to address 秦將詐稱二世使人遺李良書
303 2 to stop / to cease / to suspend 罷百姓之力
304 2 不平 bùpíng injustice / unfairness / wrong / grievance / indignant / resentful 此項羽不平
305 2 已定 yǐdìng already stable 李良已定常山
306 2 相國 xiāngguó Chancellor of State 陳王相國房君諫曰
307 2 to attack by surprise 乃遂將其兵襲邯鄲
308 2 shì clan / a branch of a lineage 富人公乘氏以其女妻之
309 2 以南 yǐnán south 即以南皮旁三縣以封之
310 2 xiāng to aid / to help / to assist 信都更名襄國
311 2 xīn heart 以持趙心
312 2 xiào to smile / to laugh 舍中皆笑曰
313 2 校尉 xiàowèi a military officer 陳餘為左右校尉
314 2 wèi to call 乃謂女曰
315 2 shě to give 有廝養卒謝其舍中曰
316 2 to know / to learn about / to comprehend 項羽悉引兵渡河
317 2 abdomen / stomach / belly 然而慈父孝子莫敢倳刃公之腹中者
318 2 cái money / wealth / riches / valuables 盡百姓之財
319 2 韓信 Hánxìn Han Xin 韓信已定魏地
320 2 èr two 漢二年
321 2 zhì to place / to lay out 畏君以為秦所置吏
322 2 capacity / degree / a standard / a measure 陳餘自度兵少
323 2 jiāo suburbs / outskirts 趙郊
324 2 ruò weak 陳餘為趙王弱
325 2 service 北有長城之役
326 2 móu to plan / to scheme 貫高怨家知其謀
327 2 to cover / to shield / to screen / to conceal 請以南皮為捍蔽
328 2 zhǎn to cut / to chop / to sever 於是漢王求人類張耳者斬之
329 2 mín the people / citizen / subjects 民不聊生
330 2 wàng to gaze / to look towards 不意君之望臣深也
331 2 mother 人情寧不各愛其父母妻子乎
332 2 proper / suitable / appropriate 功德宜為王
333 2 to implore / to pray 陳涉起蘄
334 2 shí a rock / a stone 至石邑
335 2 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 方圍章邯廢丘
336 2 十年 shí nián ten years / decade 數十年矣
337 2 大怒 dànù angry / indignant 陳王大怒
338 2 clothes / dress / garment 以德服之
339 2 dǎng political party 自為樹黨
340 2 private 示天下私
341 2 nuò to promise 此固趙國立名義不侵為然諾者也
342 2 to be fond of / to like 即喜矣
343 2 biàn to change / to alter 陳餘乃變名姓
344 2 bào violent / brutal / tyrannical 率士卒以誅暴秦
345 2 enemy / foe 為秦益敵也
346 2 néng can / able 若何以能得王
347 2 Hán Korea / South Korea 而使韓廣略燕
348 2 慈父 cífù a loving father 然而慈父孝子莫敢倳刃公之腹中者
349 2 rèn edged tool / cutlery / knife edge 然而慈父孝子莫敢倳刃公之腹中者
350 2 qīng minister / high officer 豈欲為卿相終己邪
351 2 rest-room / toilet / lavatory 陳餘起如廁
352 2 yào to want / to wish for 要以俱死立信
353 2 to give 予卒三千人
354 2 告之 gàozhī to tell / to inform 乃上變告之
355 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固欲反趙
356 2 skin / hide / fur / feather 即以南皮旁三縣以封之
357 2 meaning / sense 扶以義
358 1 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 禮甚卑
359 1 名士 míng shì a famous scholar / a worthy / a celebrity 已聞此兩人魏之名士也
360 1 先天 xiāntiān inborn / innate / natural 故欲先天下降
361 1 怒罵 nùmà to curse in rage 貫高獨怒罵曰
362 1 旦暮 dànmù sunrise and sunset 今王與耳旦暮且死
363 1 five 漢五年
364 1 liáng a bridge 大王舉梁
365 1 吳廣 Wú Guǎng Wu Guang 使吳廣
366 1 南皮 nánpí Nanpi 聞其在南皮
367 1 出口 chūkǒu to export 願君無復出口
368 1 hàn to ward off 請以南皮為捍蔽
369 1 horse 陳餘杖馬箠下趙數十城
370 1 zhà to cheat / to swindle 秦將詐稱二世使人遺李良書
371 1 人名 rénmíng personal name 此兩人名為求趙王
372 1 shēn deep 不意君之望臣深也
373 1 心動 xīndòng heartbeat / heart rate / (fig.) emotionally affected / aroused (of desire, emotion, interest etc) 心動
374 1 軍費 jūnfèi military expenditure 以供軍費
375 1 國家 guójiā country / nation / state 破人國家
376 1 勢利 shìlì snobbish 豈非以勢利交哉
377 1 qīn to invade / to encroach upon / to raid 此固趙國立名義不侵為然諾者也
378 1 zuì to be intoxicated / drunk 王姊醉
379 1 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 漢元年二月
380 1 張大 zhāngdà to expand to a great degree 今已張大楚
381 1 to envy / to be jealous 及魏公子毋忌為客
382 1 lài to depend on / to rely on 賴高祖得復國
383 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不為王不可
384 1 說說 shuō shuō to say something 陳餘乃使夏說說田榮曰
385 1 輿 a cart / sedan chair / a carriage 上使泄公持節問之箯輿前
386 1 evening / night 趙王朝夕袒韛蔽
387 1 wèi a military officer 郡殺其守尉
388 1 yōng ordinary / normal 嫁庸奴
389 1 無禮 wúlǐ rude 而高祖無禮
390 1 yuán a low wall 上從東垣還
391 1 āng dirty / filthy 乃仰絕骯
392 1 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 留傅趙王
393 1 能立 nénglì a proposition / sādhana 上賢貫高為人能立然諾
394 1 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 世傳所稱賢者
395 1 zhàng a cane / a walking stick / a staff 陳餘杖馬箠下趙數十城
396 1 一生 yīshēng all one's life 出萬死不顧一生之計
397 1 二相 èr xiāng the two attributes 且有十一二相全
398 1 人臣 rénchén an official / a non-royal minister 且人臣有篡殺之名
399 1 to arrest / to catch / to seize 而并捕王
400 1 ān calm / still / quiet / peaceful 使天下父子不相安
401 1 qiè lacking in courage / afraid 怯而畏死
402 1 婿 son-in-law 有子婿禮
403 1 a consort / a concubine 乃封張敖他姬子二人
404 1 to continue / to carry on 續張氏
405 1 yuán source / origin 章邯軍鉅鹿南棘原
406 1 chóu an enemy / an opponent 各報其怨而攻其讎
407 1 to doubt / to disbelieve 疑不信
408 1 shèng to beat / to win / to conquer 楚雖勝秦
409 1 得罪 dézuì to offend 多以讒毀得罪誅
410 1 無益 wúyì to be no good / to not be beneficial 吾死顧以為無益
411 1 to assemble / to meet together 五星聚東井
412 1 存亡 cún wáng to exist or perish 存亡繼絕
413 1 yán to prolong / to delay / to postpone 延陵季子異矣
414 1 to go to / to arrive / to reach 與王詣長安
415 1 jùn talented / capable 莫非天下俊桀
416 1 yōng to hold / to embrace / to wrap around / to gather around / to throng / to swarm / to support 而公擁兵數萬
417 1 漁獵 yúliè fishing and hunting / fig. to loot / to plunder 陳餘獨與麾下所善數百人之河上澤中漁獵
418 1 其父 qí fù his father 人情寧不各愛其父母妻子乎
419 1 bēng to rupture / to split apart / to collapse 高后崩
420 1 shì to test / to try / to experiment 諸君試相與計之
421 1 arm 陳王奮臂為天下倡始
422 1 先人 xiānrén ancestors / deceased parents 且先人亡國
423 1 liú to flow / to spread / to circulate 德流子孫
424 1 zuò to sit 事敗獨身坐耳
425 1 cún to exist / to survive 卒存鉅鹿者
426 1 tián to fill in / to fill up 不王無以填之
427 1 seven 漢七年
428 1 hào number 號武臣為武信君
429 1 wàn ten thousand 出萬死不顧一生之計
430 1 妻子 qīzi wife 人情寧不各愛其父母妻子乎
431 1 同心 tóngxīn of one mind / with common wishes 夫天下同心而苦秦久矣
432 1 to happen upon / to meet with by chance 漢王厚遇之
433 1 niàn to read aloud / to recite 念諸侯無可歸者
434 1 楚王 chǔ wáng Prince of Chu 願將軍立為楚王也
435 1 to capture / to imprison / to seize 遂虜王離
436 1 周章 zhōuzhāng effort / trouble / pains (to get sth done) 陳餘聞周章軍入關
437 1 jiè to introduce / to lie between 獨介居河北
438 1 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 以陳餘為大將軍
439 1 duō to prick 刺剟
440 1 yǎng to look up 乃仰絕骯
441 1 cuàn to seize / to usurp 且人臣有篡殺之名
442 1 萬餘 wàn yú more than ten thousand 得萬餘人
443 1 jiù to punish / to chastise / to blame 反受其咎
444 1 jùn a commandery / a prefecture 郡殺其守尉
445 1 zhòng many / numerous 與眾則兵彊
446 1 望見 wàngjiàn to espy / to spot 李良望見
447 1 wife 富人公乘氏以其女妻之
448 1 同日 tóngrì same day / simultaneous 夫臣與主豈可同日而道哉
449 1 tǎn to bare 趙王朝夕袒韛蔽
450 1 lèi kind / type / class / category 於是漢王求人類張耳者斬之
451 1 shì power / authority 顧其勢初定
452 1 zǎi to slaughter 項羽為天下宰不平
453 1 zhào to call together / to summon / to convene 張耳數使人召前陳餘
454 1 榜笞 bǎngchī to beat / to flog / to whip 吏治榜笞數千
455 1 名聞 míngwèn fame / good reputation 名聞天下
456 1 dǎn gall bladder 將軍瞋目張膽
457 1 líng mound / hill / mountain 延陵季子異矣
458 1 敗走 bàizǒu to run away (in defeat) 張耳敗走
459 1 kěn to agree / to consent / to be willing 莫肯下
460 1 qiān one thousand 吏治榜笞數千
461 1 之一 zhīyī one of 此士之一時也
462 1 shì to show / to reveal 示天下私
463 1 何謂 héwèi what is the meaning of 何謂也
464 1 ài to love 人情寧不各愛其父母妻子乎
465 1 qīn relatives 豈以王易吾親哉
466 1 ròu meat / muscle 如以肉委餓虎
467 1 gōng respectful / polite / reverent 今王事高祖甚恭
468 1 suì age 秦滅魏數歲
469 1 huì favor / benefit / blessing / kindness 及孝惠
470 1 瞋目 chēnmù glare / angry look / to open one's eyes wide / to stare angrily / to glare / to glower 將軍瞋目張膽
471 1 màn slow 甚慢易之
472 1 píng flat / level / smooth 封為宣平侯
473 1 měi beautiful 外黃富人女甚美
474 1 不可勝數 bù kě shèng shǔ countless / innumerable 不可勝數
475 1 長者 zhǎngzhě the elderly 吾王長者
476 1 素數 sùshù a prime number / a prime 項羽亦素數聞張耳賢
477 1 solitary 孤人之子
478 1 to lift / to hold up / to raise 大王舉梁
479 1 mèng first month 貫高與客孟舒等十餘人
480 1 bèi back [of the body] 即背漢
481 1 shì a posthumous name or title / funerary name 謚為景王
482 1 周文 Zhōuwén Zhou Script / Great Seal Script 周文將卒百萬西擊秦
483 1 大臣 dàchén chancellor / minister 大臣誅之
484 1 hǎo good 好儒術
485 1 獨立 dúlì independent 獨立趙後
486 1 彭城 Péng Chéng Pengcheng / City of Peng 漢之敗於彭城西
487 1 scold / to abuse verbally / to curse 高祖箕踞詈
488 1 zhǔ owner 夫臣與主豈可同日而道哉
489 1 qiè to assist / to help / to lead by the hand 況以兩賢王左提右挈
490 1 qiū fall / autumn 秋豪皆高祖力也
491 1 gěi to give 女家厚奉給張耳
492 1 gōng to present to / to supply / to provide 以供軍費
493 1 騷動 sāodòng disturbance / uproar 外內騷動
494 1 富貴 fùguì riches and honor 貪而重富貴
495 1 知者 zhī zhě the wise 誰知者
496 1 yíng to receive / to welcome / to greet 迎趙王於代
497 1 布衣 bùyī plain cotton clothing / the common people 高祖為布衣時
498 1 父兄 fùxiōng father and elder brother(s) / head of the family / patriarch 報父兄之怨而成割地有土之業
499 1 cán to be ashamed 慚其從官
500 1 tiger 如以肉委餓虎

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 108 wáng Wang 功德宜為王
2 87 chén Chen 張耳陳餘列傳
3 86 zhāng a sheet / a leaf 張耳陳餘列傳
4 80 zhī him / her / them / that 嫁之張耳
5 76 zhào Zhao 數游趙苦陘
6 71 wèi for / to 及魏公子毋忌為客
7 69 ěr ear 張耳陳餘列傳
8 65 extra / surplus / remainder 張耳陳餘列傳
9 59 yuē to speak / to say 乃謂女曰
10 49 so as to / in order to 張耳以故致千里客
11 44 rén person / people / a human being 大梁人也
12 43 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃謂女曰
13 42 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 張耳乃引陳餘之桑下而數之曰
14 38 his / hers / its / theirs 其少時
15 35 also / too 大梁人也
16 34 not / no 陳涉不聽
17 30 qín Shaanxi 秦之滅大梁也
18 28 chén minister / statesman / official 臣嘗游趙
19 28 bīng soldier / troops 兵數萬
20 28 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 諸君試相與計之
21 24 使 shǐ to make / to cause 使受笞
22 24 yān Yan 使驅馳燕
23 23 jīn today / modern / present / current / this / now 今見小辱而欲死一吏乎
24 22 desire 陳餘欲起
25 22 and 兩人相與為刎頸交
26 22 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 張耳者
27 22 to stand 復立楚社稷
28 21 lìng to make / to cause to be / to lead 乃宦魏為外黃令
29 21 gōng public/ common / state-owned 富人公乘氏以其女妻之
30 20 to die 今見小辱而欲死一吏乎
31 20 jiē all / each and every / in all cases 豪桀皆然其言
32 19 yǒu is / are / to exist 購求有得張耳千金
33 18 de potential marker 購求有得張耳千金
34 18 martial / military 武臣等從白馬渡河
35 18 this / these 名由此益賢
36 17 jiāng will / shall (future tense) 且夫監臨天下諸將
37 17 shàng top / a high position 陳餘上謁陳涉
38 16 liáng good / virtuous / respectable 李良略常山
39 16 gāo high / tall 趙相貫高
40 16 xìn to believe / to trust 號武臣為武信君
41 16 soil / ground / land 願請奇兵北略趙地
42 15 cóng from 從張耳
43 15 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 張耳以故致千里客
44 15 天下 tiānxià China 且夫監臨天下諸將
45 15 shā to kill / to murder / to slaughter 縣殺其令丞
46 14 hàn Han Chinese 漢元年二月
47 14 chéng a city / a town 縣無守城
48 14 zhì to / until 至入陳
49 14 范陽 Fànyáng Fanyang 乃引兵東北擊范陽
50 14 chǔ state of Chu 復立楚社稷
51 13 liǎng two 兩人相與為刎頸交
52 13 shǔ to count 數游趙苦陘
53 13 xià next 張耳乃引陳餘之桑下而數之曰
54 13 guàn to go through 趙相貫高
55 12 qiě moreover / also 且夫監臨天下諸將
56 12 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 陳中豪傑父老乃說陳涉曰
57 12 I 始吾與公言何如
58 12 also / too 亦大梁人也
59 12 guest / visitor 及魏公子毋忌為客
60 11 rán correct / right / certainly 陳餘然之
61 11 shí time / a period of time 其少時
62 11 chū to go out 出萬死不顧一生之計
63 11 xiāng each other / one another / mutually 使天下父子不相安
64 11 wén to hear 已聞此兩人魏之名士也
65 11 already / afterwards 已聞此兩人魏之名士也
66 10 項羽 Xiàng Yǔ Xiang Yu / Xiangyu the Conqueror 項羽兵數絕章邯甬道
67 10 áo to ramble 封張耳子敖為成都君
68 10 again / more / repeatedly 復立楚社稷
69 10 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 臣竊以為過矣
70 10 final particle 如此則帝業成矣
71 10 naturally / of course / certainly 為里監門以自食
72 10 guó a country / a state / a kingdom 遣人立六國後
73 10 certainly / must / will / necessarily 必欲求賢夫
74 10 將軍 jiāngjūn a general 將軍身被堅執銳
75 10 Li 李良略常山
76 10 諸侯 zhū hóu the feudal lords 據咸陽以令諸侯
77 9 suì to comply with / to follow along 遂立為王
78 9 a man / a male adult 亡其夫
79 9 lüè plan / strategy 願請奇兵北略趙地
80 9 běi north 願請奇兵北略趙地
81 9 hóu marquis / lord 於此時而不成封侯之業者
82 9 in / at 於此時而不成封侯之業者
83 9 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 兩人亦反用門者以令里中
84 9 to strike / to hit / to beat 周文將卒百萬西擊秦
85 9 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 高祖為布衣時
86 8 to die 乃卒為請決
87 8 shì matter / thing / item 父事張耳
88 8 jūn army / military 邵騷為護軍
89 8 鉅鹿 Jùlù Julu 張耳與趙王歇走入鉅鹿城
90 8 西 The West 急引兵而西
91 8 fēng to seal / to close off 於此時而不成封侯之業者
92 8 shí ten 下趙十城
93 8 shōu to receive / to accept 未及收河北也
94 8 nián year 漢二年
95 8 děng et cetera / and so on 武臣等從白馬渡河
96 8 xiè to let out 中大夫泄公曰
97 8 zhī to know 父客素知張耳
98 8 what / where / which 知臣何欲
99 8 zhōng middle 兩人亦反用門者以令里中
100 8 dài to represent / to substitute / to replace
101 7 I / me / my 良嘗事我得顯幸
102 7 zhāng a chapter / a section 李良走歸章邯
103 7 expresses question or doubt 今見小辱而欲死一吏乎
104 7 female / feminine 外黃富人女甚美
105 7 yǐn to lead / to guide 張耳乃引陳餘之桑下而數之曰
106 7 Hán Han 李良走歸章邯
107 7 to reach 及魏公子毋忌為客
108 7 hòu after / later 高祖長女魯元公主為趙王敖后
109 7 hurried / worried 急引兵而西
110 7 yán to speak / to say / said 始吾與公言何如
111 7 wèn to ask 陳涉問此兩人
112 7 bào newspaper 各報其怨而攻其讎
113 7 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 敵多則力分
114 7 hòu after / later 遣人立六國後
115 7 cháng to taste 張耳嘗亡命游外黃
116 7 入關 rùguān to enter a pass / to go through customs 務在入關
117 7 no 如此野無交兵
118 7 jiàn to see 今見小辱而欲死一吏乎
119 7 Shandong 高祖長女魯元公主為趙王敖后
120 7 zhū all / many / various 且夫監臨天下諸將
121 7 alone / independent / single / sole 今獨王陳
122 7 xiān first 先下者也
123 7 fēn to separate / to divide into parts 敵多則力分
124 7 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 於是陳王以故所善陳人武臣為將軍
125 6 yóu to swim 張耳嘗亡命游外黃
126 6 漢王 Hàn Wáng Han Wang 漢王與我有舊故
127 6 residence / dwelling 獨介居河北
128 6 to arise / to get up 陳餘欲起
129 6 power / force / strength 罷百姓之力
130 6 xiē to rest / to stop / to lodge 乃求得趙歇
131 6 to calculate / to compute / to count 出萬死不顧一生之計
132 6 jìn to the greatest extent / utmost 盡百姓之財
133 6 háo brave / heroic / chivalrous / bold / audacious 知其豪桀及地形
134 6 yīn because 因天下之力而攻無道之君
135 6 guī to go back / to return 乃歸王
136 6 pond / pool / marsh / swamp 陳澤往讓陳餘曰
137 6 entirely / without exception 俱之陳
138 6 xiàn county 縣無守城
139 6 tīng to listen 女聽
140 6 hái also / in addition / more 還報
141 6 child / son 孤人之子
142 6 zāi exclamatory particle 夫臣與主豈可同日而道哉
143 6 how can it be that? 豈欲為卿相終己邪
144 6 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是陳王以故所善陳人武臣為將軍
145 6 qián front 誅殺如前十城也
146 6 yuàn to hope / to wish / to desire 願將軍立為楚王也
147 6 can / may / permissible 可轉禍為福
148 6 shè to ford a stream / to wade across 陳涉起蘄
149 6 shǎo few 其少時
150 6 qǐng to ask / to inquire 乃卒為請決
151 6 xián virtuous / worthy 必欲求賢夫
152 5 to leave / to depart / to go away / to part 王離圍之
153 5 gǎn bold / brave 然而慈父孝子莫敢倳刃公之腹中者
154 5 yuàn to blame / to complain 各報其怨而攻其讎
155 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 縣無守城
156 5 jiā house / home / residence 張耳家外黃
157 5 Jié Emperor Jie 知其豪桀及地形
158 5 Kangxi radical 80 及魏公子毋忌為客
159 5 tōng to go through / to open 范陽人蒯通說范陽令曰
160 5 wài outside 張耳嘗亡命游外黃
161 5 míng measure word for people 名由此益賢
162 5 yǎn black spots on the body 使張黶
163 5 wèi Wei Dynasty 及魏公子毋忌為客
164 5 cháng always / ever / often / frequently / constantly 李良略常山
165 5 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 秦之滅大梁也
166 5 dìng to decide 傳檄而千里定
167 5 such as / for example / for instance 誅殺如前十城也
168 5 fēi not / non- / un- 亦知陳餘非庸人也
169 5 dōu all 居信都
170 5 zhū to execute / to put to death / to condemn 率士卒以誅暴秦
171 5 邯鄲 Hándān Handan 至邯鄲
172 5 shí food / food and drink 為里監門以自食
173 5 guò to cross / to go over / to pass 里吏嘗有過笞陳餘
174 5 數萬 shǔwàn several tens of thousands / many thousand 兵數萬
175 5 元王 Yuán Wáng King Yuan of Zhou 子偃為魯元王
176 5 promptly / right away / immediately 見即大喜
177 5 anger / rage / fury 家自為怒
178 5 gōng to attack / to assault 各報其怨而攻其讎
179 4 increase / benefit 名由此益賢
180 4 a government official / a magistrate 里吏嘗有過笞陳餘
181 4 dào way / road / path 夫臣與主豈可同日而道哉
182 4 one 今見小辱而欲死一吏乎
183 4 to go 去抵父客
184 4 guǎng wide / large / vast 南收河內以自廣
185 4 jiù to save / to rescue 不肯相救
186 4 qiǎn to send / to dispatch 君急遣臣見武信君
187 4 huáng yellow 張耳嘗亡命游外黃
188 4 wáng to die 亡其夫
189 4 to congratulate 賀公得通而生
190 4 kuǎi a rush 范陽人蒯通說范陽令曰
191 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 如此則帝業成矣
192 4 足下 gé xià you 足下為范陽令十年矣
193 4 father 去抵父客
194 4 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 君何不齎臣侯印
195 4 sān three 即以南皮旁三縣以封之
196 4 plain / white 父客素知張耳
197 4 bài to defeat / to vanquish 陳餘敗李良
198 4 秦軍 Qínjūn the Qin army 胡不赴秦軍俱死
199 4 method / way 重之以苛法峻刑
200 4 Germany 以德服之
201 4 shí real / true 實欲燕殺之
202 4 according to 據咸陽以令諸侯
203 4 dōng east 五星聚東井
204 4 otherwise / but / however 敵多則力分
205 4 jué absolutely 存亡繼絕
206 4 nán south 南有五嶺之戍
207 4 zhàn war / fighting / battle 不戰而略地
208 4 inside / interior 為里監門以自食
209 4 responsibility / duty 而責殺王之罪
210 4 shén what 外黃富人女甚美
211 4 shǐ beginning / start 始吾與公言何如
212 4 to move one's abode / to shift / to migrate 徙系武臣等家宮中
213 4 不知 bùzhī do not know 不知其將
214 4 shè to forgive / to pardon 赦良罪
215 4 easy / simple 夫以一趙尚易燕
216 4 yòu again / also 又聞諸將為陳王徇地
217 4 a musical note 呂后數言張王以魯元公主故
218 4 wèi Eighth earthly branch 秦未亡而誅武臣等家
219 4 zhòng heavy 重之以苛法峻刑
220 4 duì to / toward 兩人相對
221 4 suī although / even though 楚雖勝秦
222 3 生平 shēngpíng one's entire life 涉及左右生平數聞張耳
223 3 each 各報其怨而攻其讎
224 3 xiè to thank 有廝養卒謝其舍中曰
225 3 bìng and / furthermore / also 夫天下豪桀并起
226 3 bǎi cypress / cedar 貫高等乃壁人柏人
227 3 to take / to get / to fetch 天與不取
228 3 pàn boundary path dividing fields 今諸侯畔秦矣
229 3 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 於是陳王以故所善陳人武臣為將軍
230 3 liù six 遣人立六國後
231 3 yuán monetary unit / dollar 高祖長女魯元公主為趙王敖后
232 3 sāo to harass / to bother / to annoy / to disturb / to agitate 邵騷為護軍
233 3 百姓 bǎixìng common people 罷百姓之力
234 3 xián liesure 時閒不容息
235 3 zài in / at 務在入關
236 3 wall 乃走燕壁
237 3 wèi to fear / to dread 畏秦法耳
238 3 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 陳王使使者賀趙
239 3 páng side 伏謁道旁
240 3 yóu follow / from / it is for...to 名由此益賢
241 3 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 有廝養卒謝其舍中曰
242 3 jiě to loosen / to unfasten / to untie 恐天下解也
243 3 不敢 bùgǎn to not dare 少年亦不敢殺其令
244 3 shǔ to belong to / be subordinate to 筑甬道屬河
245 3 tool / device / utensil / equipment / instrument 具道本指所以為者王不知狀
246 3 tuō to take off 恐不脫於禍
247 3 吾等 wúděng we / us 乃吾等非也
248 3 wǎng to go (in a direction) 使者往
249 3 to visit 陳餘上謁陳涉
250 3 shào Shao 邵騷為護軍
251 3 older sister / elder sister 道逢趙王姊出飲
252 3 qiú to request 購求有得張耳千金
253 3 賓客 bīnkè a visitor / a guest 上乃詔趙群臣賓客有敢從王皆族
254 3 jiāo to deliver / to turn over / to pay 兩人相與為刎頸交
255 3 少年 shàonián a juvenile / youngster 少年皆爭殺君
256 3 chí to grasp / to hold 以持趙心
257 3 zǒu to walk / to go / to move 乃走燕壁
258 3 róng glory / honor 及齊王田榮畔楚
259 3 fāng square / quadrilateral / one side 方二千里
260 3 公主 gōngzhǔ princess 高祖長女魯元公主為趙王敖后
261 3 zhōng end / finish / conclusion 豈欲為卿相終己邪
262 3 to humiliate / to insult / to abuse 今見小辱而欲死一吏乎
263 3 shū book 秦將詐稱二世使人遺李良書
264 3 diào to condole / to give condolences 故弔
265 3 qiáng strong / powerful 與眾則兵彊
266 3 追殺 zhuīshā to chase to kill 請追殺之
267 3 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 少年皆爭殺君
268 3 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 陳澤往讓陳餘曰
269 3 zuì crime / sin / vice 而責殺王之罪
270 3 大梁 Dà Liáng City of Da Liang 大梁人也
271 3 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 且餘所以不俱死
272 3 shéi who / whoever 誰令公為之
273 3 無道 wú dào tyrannical / brutal 夫秦為無道
274 3 chéng honesty / sincerity 誠聽臣之計
275 3 千里 qiān lǐ thousand li / long distance 張耳以故致千里客
276 3 shān a mountain / a hill / a peak 李良略常山
277 3 a slave / a servant 嫁庸奴
278 3 gōng merit 可就功
279 3 wéi to surround / to encircle / to corral 王離圍之
280 3 business / industry 如此則帝業成矣
281 3 tián field / farmland 及齊王田榮畔楚
282 3 to look after / to attend to 顧其勢初定
283 2 遣人 qiǎnrén to send a person 遣人立六國後
284 2 人相 rén xiāng the notion of a person 兩人相與為刎頸交
285 2 qián pincers / pliers / tongs / claw 皆自髡鉗
286 2 a river / a stream 筑甬道屬河
287 2 富人 fùrén a rich man 外黃富人女甚美
288 2 chī to whip 里吏嘗有過笞陳餘
289 2 to leave behind 秦將詐稱二世使人遺李良書
290 2 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 疑不信
291 2 如此 rúcǐ in this way / so 如此野無交兵
292 2 河內 Hénèi Hanoi 南收河內以自廣
293 2 tiān day 天與不取
294 2 noon / 11 a.m.-1 p.m. 趙午等年六十餘
295 2 shēng to be born / to give birth 賀公得通而生
296 2 yǎn to lie / to lay down 子偃為魯元王
297 2 jǐng well / mine shaft / pit 五星聚東井
298 2 qiú a prisoner / a convict 燕將囚之
299 2 chū at first / at the beginning / initially 顧其勢初定
300 2 刎頸 wěnjǐng to behead 兩人相與為刎頸交
301 2 樂昌 lèchāng Lechang 壽為樂昌侯
302 2 五千 wǔ qiān five thousand 乃使五千人令張黶
303 2 不受 bùshòu to not accept 張耳亦愕不受
304 2 to stick in / to stab 然而慈父孝子莫敢倳刃公之腹中者
305 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮甚卑
306 2 xià summer 陳餘乃使夏說說田榮曰
307 2 dāng to be / to act as / to serve as 當是時
308 2 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 張耳以故致千里客
309 2 然後 ránhòu after / after that / afterwards 足下必將戰勝然後略地
310 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治信都
311 2 井陘 jǐngxíng Jingxing 秦兵塞井陘
312 2 chéng to mount / to climb onto 富人公乘氏以其女妻之
313 2 左右 zuǒyòu approximately 涉及左右生平數聞張耳
314 2 社稷 shèjì the gods of earth and grain 復立楚社稷
315 2 to break / to ruin / to destroy 破人國家
316 2 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 張耳為右丞相
317 2 山王 shān wáng the highest peak 乃分趙立張耳為常山王
318 2 發兵 fābīng to dispatch an army / to send troops 而發兵擊趙
319 2 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 竊聞公之將死
320 2 xùn to give in to / to be swayed by / to comply with / to follow 又聞諸將為陳王徇地
321 2 guì expensive / costly / valuable 貴良
322 2 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 豈欲為卿相終己邪
323 2 能者 néngzhě a person with ability 能者先立
324 2 què but / yet / however / while / nevertheless 至戲卻
325 2 ruò to seem / to be like / as 若何以能得王
326 2 guān an office 慚其從官
327 2 idea 非楚意
328 2 河北 héběi Hebei 未及收河北也
329 2 bèi -fold / times (multiplier) 不倍德
330 2 to enter 至入陳
331 2 méi not have 至皆沒
332 2 渡河 dùhé to cross a river 武臣等從白馬渡河
333 2 zhé sides of chariot for weapons 燕輒殺之以求地
334 2 hōng to die 張耳薨
335 2 shòu to suffer / to be subjected to 使受笞
336 2 district / county 至石邑
337 2 kǒng fearful / apprehensive 恐天下解也
338 2 二千 èr qiān two thousand 方二千里
339 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 可轉禍為福
340 2 yòng to use / to apply 兩人亦反用門者以令里中
341 2 hòu thick 女家厚奉給張耳
342 2 huī a signal flag 收其麾下
343 2 不肯 bùkěn not willing 不肯相救
344 2 高等 gāoděng higher / high level / advanced 貫高等乃壁人柏人
345 2 宿 to lodge / to stay overnight 上過欲宿
346 2 甬道 yǒngdào a corridor 筑甬道屬河
347 2 不為 bùwéi to not do 不為王不可
348 2 三千 sān qiān three thousand 予卒三千人
349 2 何如 hérú what / how 始吾與公言何如
350 2 zuǒ left 邵騷為左丞相
351 2 jiàng to descend / to fall / to drop 可不攻而降城
352 2 to ride an animal or bicycle 從百餘騎
353 2 yòu right / right-hand 張耳為右丞相
354 2 shēn human body / torso 將軍身被堅執銳
355 2 jià to marry 嫁庸奴
356 2 士卒 shìzú a soldier / a private 率士卒以誅暴秦
357 2 gòu to buy / to purchase 購求有得張耳千金
358 2 兄弟 xiōngdì brothers 又不如立其兄弟
359 2 a family clan 欲盡族武臣等家
360 2 子孫 zǐsūn descendents 德流子孫
361 2 shù tree 自為樹黨
362 2 bitterness / bitter flavor 數游趙苦陘
363 2 不如 bùrú not equal to / not as good as 又不如立其兄弟
364 2 lái to come 皆來救
365 2 tóu head 頭會箕斂
366 2 servant 有廝養卒謝其舍中曰
367 2 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 秦兵塞井陘
368 2 數月 shǔyuè several months 客數月
369 2 傳檄 chuánxí to circulate / to promulgate 傳檄而千里定
370 2 xíng punishment / penalty 秦為亂政虐刑以殘賊天下
371 2 餘怒 yúnù residual anger 陳餘怒曰
372 2 xiào to be filial 及孝惠
373 2 孝子 xiàozǐ a filial son 然而慈父孝子莫敢倳刃公之腹中者
374 2 chēng to call / to address 秦將詐稱二世使人遺李良書
375 2 無不 wúbù not lacking 無不為諸侯相
376 2 shì is / are / am / to be 張耳是時脫身游
377 2 shàng still / yet / to value 夫以一趙尚易燕
378 2 to stop / to cease / to suspend 罷百姓之力
379 2 不平 bùpíng injustice / unfairness / wrong / grievance / indignant / resentful 此項羽不平
380 2 已定 yǐdìng already stable 李良已定常山
381 2 相國 xiāngguó Chancellor of State 陳王相國房君諫曰
382 2 to attack by surprise 乃遂將其兵襲邯鄲
383 2 shì clan / a branch of a lineage 富人公乘氏以其女妻之
384 2 以南 yǐnán south 即以南皮旁三縣以封之
385 2 xiāng to aid / to help / to assist 信都更名襄國
386 2 何以 héyǐ why 何以弔之
387 2 xīn heart 以持趙心
388 2 xiào to smile / to laugh 舍中皆笑曰
389 2 校尉 xiàowèi a military officer 陳餘為左右校尉
390 2 wèi to call 乃謂女曰
391 2 shě to give 有廝養卒謝其舍中曰
392 2 to know / to learn about / to comprehend 項羽悉引兵渡河
393 2 abdomen / stomach / belly 然而慈父孝子莫敢倳刃公之腹中者
394 2 do not 莫肯下
395 2 cái money / wealth / riches / valuables 盡百姓之財
396 2 韓信 Hánxìn Han Xin 韓信已定魏地
397 2 èr two 漢二年
398 2 zhì to place / to lay out 畏君以為秦所置吏
399 2 capacity / degree / a standard / a measure 陳餘自度兵少
400 2 jiāo suburbs / outskirts 趙郊
401 2 ruò weak 陳餘為趙王弱
402 2 service 北有長城之役
403 2 móu to plan / to scheme 貫高怨家知其謀
404 2 to cover / to shield / to screen / to conceal 請以南皮為捍蔽
405 2 zhǎn to cut / to chop / to sever 於是漢王求人類張耳者斬之
406 2 mín the people / citizen / subjects 民不聊生
407 2 wàng to gaze / to look towards 不意君之望臣深也
408 2 mother 人情寧不各愛其父母妻子乎
409 2 proper / suitable / appropriate 功德宜為王
410 2 to implore / to pray 陳涉起蘄
411 2 shí a rock / a stone 至石邑
412 2 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 方圍章邯廢丘
413 2 十年 shí nián ten years / decade 數十年矣
414 2 大怒 dànù angry / indignant 陳王大怒
415 2 clothes / dress / garment 以德服之
416 2 dǎng political party 自為樹黨
417 2 private 示天下私
418 2 nuò to promise 此固趙國立名義不侵為然諾者也
419 2 to be fond of / to like 即喜矣
420 2 biàn to change / to alter 陳餘乃變名姓
421 2 bào violent / brutal / tyrannical 率士卒以誅暴秦
422 2 enemy / foe 為秦益敵也
423 2 néng can / able 若何以能得王
424 2 Hán Korea / South Korea 而使韓廣略燕
425 2 慈父 cífù a loving father 然而慈父孝子莫敢倳刃公之腹中者
426 2 rèn edged tool / cutlery / knife edge 然而慈父孝子莫敢倳刃公之腹中者
427 2 qīng minister / high officer 豈欲為卿相終己邪
428 2 rest-room / toilet / lavatory 陳餘起如廁
429 2 yào to want / to wish for 要以俱死立信
430 2 to give 予卒三千人
431 2 告之 gàozhī to tell / to inform 乃上變告之
432 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固欲反趙
433 2 skin / hide / fur / feather 即以南皮旁三縣以封之
434 2 meaning / sense 扶以義
435 1 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 禮甚卑
436 1 名士 míng shì a famous scholar / a worthy / a celebrity 已聞此兩人魏之名士也
437 1 先天 xiāntiān inborn / innate / natural 故欲先天下降
438 1 怒罵 nùmà to curse in rage 貫高獨怒罵曰
439 1 旦暮 dànmù sunrise and sunset 今王與耳旦暮且死
440 1 five 漢五年
441 1 liáng a bridge 大王舉梁
442 1 吳廣 Wú Guǎng Wu Guang 使吳廣
443 1 南皮 nánpí Nanpi 聞其在南皮
444 1 出口 chūkǒu to export 願君無復出口
445 1 hàn to ward off 請以南皮為捍蔽
446 1 horse 陳餘杖馬箠下趙數十城
447 1 zhà to cheat / to swindle 秦將詐稱二世使人遺李良書
448 1 人名 rénmíng personal name 此兩人名為求趙王
449 1 shēn deep 不意君之望臣深也
450 1 心動 xīndòng heartbeat / heart rate / (fig.) emotionally affected / aroused (of desire, emotion, interest etc) 心動
451 1 軍費 jūnfèi military expenditure 以供軍費
452 1 國家 guójiā country / nation / state 破人國家
453 1 勢利 shìlì snobbish 豈非以勢利交哉
454 1 何不 hé bù why not 君何不齎臣侯印
455 1 bèi by 將軍身被堅執銳
456 1 qīn to invade / to encroach upon / to raid 此固趙國立名義不侵為然諾者也
457 1 jìng actually / in the end 竟殺武臣
458 1 zuì to be intoxicated / drunk 王姊醉
459 1 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 漢元年二月
460 1 然而 ránér however / yet / but 然而慈父孝子莫敢倳刃公之腹中者
461 1 張大 zhāngdà to expand to a great degree 今已張大楚
462 1 to envy / to be jealous 及魏公子毋忌為客
463 1 lài to depend on / to rely on 賴高祖得復國
464 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不為王不可
465 1 說說 shuō shuō to say something 陳餘乃使夏說說田榮曰
466 1 輿 a cart / sedan chair / a carriage 上使泄公持節問之箯輿前
467 1 evening / night 趙王朝夕袒韛蔽
468 1 wèi a military officer 郡殺其守尉
469 1 yōng ordinary / normal 嫁庸奴
470 1 無禮 wúlǐ rude 而高祖無禮
471 1 yuán a low wall 上從東垣還
472 1 āng dirty / filthy 乃仰絕骯
473 1 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 留傅趙王
474 1 能立 nénglì a proposition / sādhana 上賢貫高為人能立然諾
475 1 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 世傳所稱賢者
476 1 zhàng a cane / a walking stick / a staff 陳餘杖馬箠下趙數十城
477 1 一生 yīshēng all one's life 出萬死不顧一生之計
478 1 二相 èr xiāng the two attributes 且有十一二相全
479 1 人臣 rénchén an official / a non-royal minister 且人臣有篡殺之名
480 1 to arrest / to catch / to seize 而并捕王
481 1 ān calm / still / quiet / peaceful 使天下父子不相安
482 1 qiè lacking in courage / afraid 怯而畏死
483 1 婿 son-in-law 有子婿禮
484 1 a consort / a concubine 乃封張敖他姬子二人
485 1 to continue / to carry on 續張氏
486 1 yuán source / origin 章邯軍鉅鹿南棘原
487 1 chóu an enemy / an opponent 各報其怨而攻其讎
488 1 to doubt / to disbelieve 疑不信
489 1 shèng to beat / to win / to conquer 楚雖勝秦
490 1 得罪 dézuì to offend 多以讒毀得罪誅
491 1 無益 wúyì to be no good / to not be beneficial 吾死顧以為無益
492 1 to assemble / to meet together 五星聚東井
493 1 存亡 cún wáng to exist or perish 存亡繼絕
494 1 yán to prolong / to delay / to postpone 延陵季子異矣
495 1 to go to / to arrive / to reach 與王詣長安
496 1 jùn talented / capable 莫非天下俊桀
497 1 yōng to hold / to embrace / to wrap around / to gather around / to throng / to swarm / to support 而公擁兵數萬
498 1 因而 yīnér therefore / as a result / thus 不如因而賀之
499 1 漁獵 yúliè fishing and hunting / fig. to loot / to plunder 陳餘獨與麾下所善數百人之河上澤中漁獵
500 1 其父 qí fù his father 人情寧不各愛其父母妻子乎

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana
 1. cypress / cedar
 2. Berlin
 3. Bai
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长城 長城 chángchéng Great Wall
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
成都 Chéngdū Chengdu
城中 chéngzhōng Chengzhong
楚王 chǔ wáng Prince of Chu
大梁 Dà Liáng City of Da Liang
二月 èryuè February / the Second Month
范阳 范陽 Fànyáng Fanyang
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
Hán Han
Hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
汉王 漢王 Hàn Wáng Han Wang
邯郸 邯鄲 Hándān Handan
韩信 韓信 Hánxìn Han Xin
豪杰 豪傑 háojié hero / towering figure
河内 河內 Hénèi Hanoi
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
Jié Emperor Jie
景王 Jǐng Wáng King Jing of Zhou
井陉 井陘 jǐngxíng Jingxing
巨鹿 鉅鹿 Jùlù Julu
郡守 jùnshǒu senior provincial official in imperial China
乐昌 樂昌 lèchāng Lechang
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
南宫 南宮 nángōng Nangong
南皮 nánpí Nanpi
彭城 Péng Chéng Pengcheng / City of Peng
平城 Píng Chéng Ping Cheng
齐王 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
上党 上黨 shàngdǎng Shangdang
shào
 1. Shao
 2. Shao
太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe
太原 Tàiyuán Taiyuan
廷尉 Tíngwèi Tingwei / Commandant of Justice
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
文帝 文帝 Wén Dì
 1. Emperor Wen of Han
 2. Emperor Wen of Liu Song
吴广 吳廣 Wú Guǎng Wu Guang
项羽 項羽 Xiàng Yǔ Xiang Yu / Xiangyu the Conqueror
相国 相國 xiāngguó Chancellor of State
咸阳 咸陽 xiányáng
 1. Xianyang
 2. Xianyang
孝文帝 Xiàowén Dì Emperor Xiaowen of Wei
元王 Yuán Wáng King Yuan of Zhou
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
赵国 趙國 Zhào Guó State of Zhao
zhī Zhi
周文 Zhōuwén Zhou Script / Great Seal Script

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English