Glossary and Vocabulary for The Classic of Filial Piety 《孝經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 30 xiào to be filial 夫孝
2 25 shì matter / thing / item 始於事親
3 18 qīn relatives 始於事親
4 18 zhāng a chapter / a section 開宗明義章
5 17 jìng to respect /to honor 敬親者
6 16 mín the people / citizen / subjects 民之行也
7 15 子曰 zǐyuē Confucius says 子曰
8 12 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 中於事君
9 11 rén person / people / a human being 不敢惡於人
10 11 jiāo to teach / to educate / to instruct 教之所由生也
11 11 yún cloud
12 10 Germany 德之本也
13 9 shī poem / verse
14 9 不敢 bùgǎn to not dare 不敢毀傷
15 9 xíng to walk / to move 非先王之德行不敢行
16 8 shùn to obey 以敬事長則順
17 8 father 資於事父以事母而愛同
18 8 yán to speak / to say / said 是故非法不言
19 7 ài to love 愛親者
20 7 zhì to rule / to govern / to manage / to control 其政不嚴而治
21 7 can / may / permissible 言思可道
22 6 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子不貴也
23 6 néng can / able 然後能保其社稷
24 6 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 敢問聖人之德
25 6 shēng to be born / to give birth 教之所由生也
26 6 dào way / road / path 非先王之法言不敢道
27 6 a man / a male adult 夫孝
28 6 sān three 三者備矣
29 5 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 先王有至德要道
30 5 to think / consider / to ponder 言思可道
31 5 mother 資於事父以事母而愛同
32 5 shēn human body / torso 富貴不離其身
33 5 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 居則致其敬
34 5 yán stern / serious / strict / severe / austere 其政不嚴而治
35 5 天下 tiānxià China 是以天下和平
36 5 shàng top / a high position 在上不驕
37 5 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 天子章
38 5 child / son
39 5 yuè pleased 故敬其父則子悅
40 5 tiān day 用天之道
41 5 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 謂之悖禮
42 5 曾子 céngzǐ Ceng Zi 曾子侍
43 5 shī to lose 忠順不失
44 5 meaning / sense 地之義也
45 4 不爭 bùzhēng widely known / incontestable / undeniable / to not strive for / to not contend for 先之以敬讓而民不爭
46 4 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 所以長守貴也
47 4 xiōng elder brother 敬其兄則弟悅
48 4 xīn heart 故得萬國之懽心
49 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 是以其教不肅而成
50 4 宗廟 zōngmiào a temple 然後能守其宗廟
51 4 residence / dwelling 仲尼居
52 4 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 在醜而爭則兵
53 4 to move / to shift / to remove 移風易俗
54 4 善於 shànyú to be good at / to be adept in 莫善於孝
55 4 chén minister / statesman / official 不敢遺小國之臣
56 4 gài a lid / top / cover 蓋天子之孝也
57 4 shì a gentleman / a knight 士章
58 4 yuē to speak / to say
59 4 xiān first 是故先之以博愛
60 4 父母 fùmǔ parents / mother and father 受之父母
61 4 past / former times 昔者明王之以孝治天下也
62 3 big / great / huge / large / major 孝之大也
63 3 nián year 喪不過三年
64 3 zhèng government / administration 其政不嚴而治
65 3 哀戚 āiqī sorrow / grief 此哀戚之情也
66 3 wèi to call 謂之悖德
67 3 jiā to add 而德教加於百姓
68 3 明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King 昔者明王之以孝治天下也
69 3 to do one's duty as a younger brother 莫善於悌
70 3 luàn chaotic / disorderly 為下不亂
71 3 to sacrifice to / to worship 祭則鬼享之
72 3 day of the month / a certain day 以養其父母日嚴
73 3 è evil / vice 不敢惡於人
74 3 happy / glad / cheerful / joyful 養則致其樂
75 3 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 以養其父母日嚴
76 3 ān calm / still / quiet / peaceful 故生則親安之
77 3 諸侯 zhū hóu the feudal lords 諸侯章
78 3 one 一人有慶
79 3 天地 tiān dì heaven and earth / the world 天地之經而民是則之
80 3 xíng punishment / penalty 刑於四海
81 3 要道 yàodào major road / thoroughfare / main road 先王有至德要道
82 3 jiāo haughty 在上不驕
83 3 guǎng wide / large / vast 廣要道章
84 3 zài in / at 在上不驕
85 3 zhī to know 汝知之乎
86 3 zhōng loyalty / devotion 故以孝事君則忠
87 3 為人 wéirén behavior / personal conduct 所以敬天下之為人父者也
88 3 bèi to prepare / get ready 三者備矣
89 3 不義 bùyì unjust 則身不陷於不義
90 3 揚名 yángmíng to become famous / to become notorious 揚名於後世
91 3 大夫 dàifu doctor 卿大夫章
92 3 上下 shàngxià to go up and down 上下無怨
93 3 guì expensive / costly / valuable 所以長守貴也
94 3 無道 wú dào tyrannical / brutal 雖無道
95 3 教民 jiāomín adherent to a religion / convert 教民親愛
96 3 孝子 xiàozǐ a filial son 孝子之事親也
97 3 huān happy / pleased / glad / joyous 故得萬國之懽心
98 3 爭臣 zhēngchén minister not afraid to give forthright criticism 昔者天子有爭臣七人
99 3 至德 Zhìdé Zhide reign 先王有至德要道
100 3 庶人 shùrén common people 庶人章
101 3 pèi to blend 嚴父莫大於配天
102 3 zhōng end / finish / conclusion 孝之終也
103 2 如此 rúcǐ in this way / so 故明王之以孝治天下也如此
104 2 不孝 bù xiào unfilial 猶為不孝也
105 2 to leave behind 而民莫遺其親
106 2 愛敬 àijìng to love and revere 愛敬盡於事親
107 2 míng bright / brilliant 則天之明
108 2 jǐn to be cautious / to be careful 制節謹度
109 2 shǐ beginning / start 孝之始也
110 2 喪親 sàngqīn bereavement / to lose a relative 喪親章
111 2 yòng to use / to apply 用天之道
112 2 chǒu ugly 在醜不爭
113 2 capacity / degree / a standard / a measure 制節謹度
114 2 立身 lìshēn to stand up 立身行道
115 2 gain / advantage / benefit 分地之利
116 2 德行 déxíng moral conduct / benevolent actions 非先王之德行不敢行
117 2 wealth / capital / money / expenses 資於事父以事母而愛同
118 2 měi beautiful 將順其美
119 2 神明 shénmíng deities / gods 神明彰矣
120 2 wén to hear 則聞命矣
121 2 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 喪則致其哀
122 2 zuò to do 禍亂不作
123 2 xiǎng to enjoy 祭則鬼享之
124 2 四海 sìhǎi the four seas 刑於四海
125 2 zūn to honor / to respect 德義可尊
126 2 sàng to lose / to die 喪則致其哀
127 2 周公 Zhōu Gōng Duke Zhou 則周公其人也
128 2 jìn to the greatest extent / utmost 愛敬盡於事親
129 2 滿 mǎn full 滿而不溢
130 2 lìng to make / to cause to be / to lead 子從父之令
131 2 從父 cóngfù uncle / father's elder brother 子從父之令
132 2 xìng gender 天地之性
133 2 bǎo to defend / to protect 然後能保其社稷
134 2 不可以 bù kě yǐ may not 則子不可以不爭於父
135 2 順天 shùn tiān to follow heaven 以順天下
136 2 jīng to go through / to experience 天之經也
137 2 to leave / to depart / to go away / to part 富貴不離其身
138 2 gǎn bold / brave 敢問聖人之德
139 2 後世 hòushì later generations / posterity 揚名於後世
140 2 滿天 mǎntiān whole sky 言滿天下無口過
141 2 qīng minister / high officer 卿大夫章
142 2 jiā house / home / residence 非家至而日見之也
143 2 soil / ground / land 地之義也
144 2 嚴父 yánfù strict or stern father 孝莫大於嚴父
145 2 to take / to get / to fetch 故母取其愛
146 2 guó a country / a state / a kingdom 不敢遺小國之臣
147 2 guǐ a ghost / spirit of dead 祭則鬼享之
148 2 to overflow 滿而不溢
149 2 五刑 wǔxíng imperial five punishments of feudal China 五刑章
150 2 jié festival / a special day 制節謹度
151 2 bèi to be contradictory to / to go counter 謂之悖德
152 2 故事 gùshi narrative / story / tale 故事天明
153 2 chén Chen 陳之以德義而民興行
154 2 clothes / dress / garment 非先王之法服不敢服
155 2 yuàn to blame / to complain 上下無怨
156 2 祭祀 jìsì to give an offering 而守其祭祀
157 2 shì to show / to reveal 示之以好惡而民知禁
158 2 gāo high / tall 高而不危
159 2 to pay respects 是以其教不肅而成
160 2 lín to face / to overlook 如臨深淵
161 2 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 不忘親也
162 2 wéi dangerous / precarious 高而不危
163 2 wèn to ask 敢問聖人之德
164 2 shí food / food and drink 食旨不甘
165 2 致敬 to zhìjìng to salute / to greet 宗廟致敬
166 2 治天下 zhì tiānxià to rule all under Heaven 昔者明王之以孝治天下也
167 2 百姓 bǎixìng common people 而德教加於百姓
168 2 其父 qí fù his father 以養其父母日嚴
169 1 博愛 bóài universal fraternity (or brotherhood) / universal love 是故先之以博愛
170 1 lài to depend on / to rely on 兆民賴之
171 1 修身 xiūshēn to practice self-cultivation / to cultivate 修身慎行
172 1 jiàn to see 非家至而日見之也
173 1 yǒng to leap / to jump 擗踴哭泣
174 1 春秋 chūnqiū Spring and Autumn Period 春秋祭祀
175 1 戰戰兢兢 zhàn zhàn jīng jīng trembling with fear / with fear and trepidation 戰戰兢兢
176 1 xiū to decorate / to embellish 聿修厥德
177 1 zōng school / sect 宗祀文王於明堂以配上帝
178 1 a banquet 曾子避席
179 1 親愛 qīn ài dear / beloved 教民親愛
180 1 不滅 bùmiè not being extinguished 毀不滅性
181 1 養父 yǎngfù foster father / adoptive father 以養父母
182 1 中心 zhōngxīn center 中心藏之
183 1 xiōng to b evicious / fierce / terrible / fearful 而皆在於兇德
184 1 xiǎn to show / to manifest / to display 以顯父母
185 1 毀傷 huǐshāng to injure / to damage 不敢毀傷
186 1 sòng to deliver / to carry / to give 哀以送之
187 1 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 其所因者本也
188 1 治國 zhìguó to rule a country 治國者不敢侮於鰥寡
189 1 四海之內 sì hǎi zhīnèi all within the four seas 是以四海之內各以其職來助祭
190 1 和平 hépíng peace 是以天下和平
191 1 死生 sǐshēng life or death / critical (event) 死生之義備矣
192 1 hòu after / later 昔者周公郊祀后稷以配天
193 1 lái to come 是以四海之內各以其職來助祭
194 1 和睦 hémù peaceful / harmonious 民用和睦
195 1 不敬 bù jìng to disrespect / to be irreverent 不敬其親
196 1 三才 sāncái the three ultimates / the three powers / sanji / sancai 三才章
197 1 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 災害不生
198 1 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 示之以好惡而民知禁
199 1 wèi Eighth earthly branch 未之有也
200 1 郊祀 jiāosì pair of annual sacrificial ceremonies held by the emperor in ancient times: one in the southern suburbs of the capital (bringing offerings to Heaven) and another in the northern suburbs (with offerings to Earth) 昔者周公郊祀后稷以配天
201 1 何日 hé rì when? 何日忘之
202 1 apparatus 其儀不忒
203 1 yǐn to govern 赫赫師尹
204 1 zuò to sit 復坐
205 1 三千 sān qiān three thousand 五刑之屬三千
206 1 進退 jìntuì to advance or retreat / knowing when to come and when to leave / a sense of propriety 進退可度
207 1 災害 zāihài disastrous damage / scourge 災害不生
208 1 wáng Wang 以事其先王
209 1 慎行 shèn xíng dignified conduct 修身慎行
210 1 jué to awake 有覺德行
211 1 深淵 shēnyuān abyss 如臨深淵
212 1 skin 身體髮膚
213 1 shí time / a period of time 以時思之
214 1 shì to attend on 曾子侍
215 1 第十六 dì shíliù sixteenth 第十六
216 1 第十五 dì shíwǔ fifteenth 第十五
217 1 終始 zhōngshǐ start and finish 孝無終始而患不及者
218 1 to humiliate / to insult / to abuse 恐辱先也
219 1 諫諍 jiànzhèng to criticize frankly / to admonish 諫諍章
220 1 wáng to die 居上而驕則亡
221 1 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 何足以知之
222 1 開宗明義 kāi zōng míng yì to declare at the outset 開宗明義章
223 1 第六 dì liù sixth 第六
224 1 赫赫 hèhè brilliant / impressive / outstanding 赫赫師尹
225 1 社稷 shèjì the gods of earth and grain 然後能保其社稷
226 1 天性 tiānxìng nature / natural ability / innate tendency 天性也
227 1 dǎo to lead / to guide / to conduct / to direct 導之以禮樂而民和睦
228 1 順民 shùnmín a docile subject / a toady 其孰能順民
229 1 相親 xiāngqīn a blind date / an arranged interview to evaluate a proposed marriage partner 故上下能相親也
230 1 第五 dì wǔ fifth 第五
231 1 身體 shēntǐ human body / health 身體髮膚
232 1 盡忠 jìnzhōng to display utter loyalty 進思盡忠
233 1 shēng domestic animal 雖日用三牲之養
234 1 第十一 dì shí yī eleventh 第十一
235 1 法服 fǎfú Buddhist robes 非先王之法服不敢服
236 1 zuì crime / sin / vice 而罪莫大於不孝
237 1 第三 dì sān third 第三
238 1 愛同 ài tóng Ai Tong 資於事父以事母而愛同
239 1 younger brother 敬其兄則弟悅
240 1 天明 tiānmíng dawn / daybreak 故事天明
241 1 zhān to look at 民具爾瞻
242 1 shèng divine / holy / sacred / ārya 聖治章
243 1 長幼 zhǎng yòu older and younger / seniority 長幼順
244 1 to insult / to ridicule / to disgrace 治國者不敢侮於鰥寡
245 1 bīng soldier / troops 在醜而爭則兵
246 1 民人 mínrén people / citizen / inhabitants 而和其民人
247 1 zhōng middle 中於事君
248 1 to stand 而名立於後世矣
249 1 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 故自天子至於庶人
250 1 tóng like / same / similar 資於事父以事君而敬同
251 1 tiǎn disgraced / ashamed / self-deprecating 無忝爾所生
252 1 孝悌 xiàotì filial piety and fraternal duty 孝悌之至
253 1 yào to want / to wish for 要君者
254 1 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者備矣
255 1 愷悌 kǎitì happy and easygoing / friendly 愷悌君子
256 1 不行 bùxíng will not do / will not work 非道不行
257 1 民和 mínhé Minhe 導之以禮樂而民和睦
258 1 to give an offering in a religious ceremony 宗祀文王於明堂以配上帝
259 1 zhòng heavy 厚莫重焉
260 1 zhái to pick (fruit, etc) 身無擇行
261 1 第十八 dì shíbā eighteenth 第十八
262 1 第七 dì qī seventh 第七
263 1 第十二 dì shí èr twelfth 第十二
264 1 zhǐ purport / aim / purpose 食旨不甘
265 1 退 tuì to retreat / to move back 退思補過
266 1 富貴 fùguì riches and honor 富貴不離其身
267 1 amiable / friendly 導之以禮樂而民和睦
268 1 棺槨 guānguǒ inner and outer coffins / coffin 為之棺槨
269 1 chá to examine / to inquire / to inspect 故事地察
270 1 仲尼 Zhòng Ní Zhong Ni 仲尼居
271 1 nán male 男乎
272 1 guǐ a square basket of bamboo 陳其簠簋而哀戚之
273 1 第十三 dì shísān thirteenth 第十三
274 1 可樂 kělè cola 行思可樂
275 1 qíng feeling / emotion / mood 此哀戚之情也
276 1 兆民 zhàomín the people / common people 兆民賴之
277 1 因地 yīndì the circumstances of place 因地之利
278 1 róng to hold / to contain 禮無容
279 1 禮樂 lǐlè rites and music 導之以禮樂而民和睦
280 1 鰥寡 guānguǎ a widower 治國者不敢侮於鰥寡
281 1 kǒng fearful / apprehensive 恐辱先也
282 1 口無擇言 kǒu wú zhái yán to say not a word that is not appropriate 口無擇言
283 1 xīng to flourish / to be popular 陳之以德義而民興行
284 1 huàn to suffer from a misfortune 孝無終始而患不及者
285 1 在於 zàiyú in / consist of 而皆在於兇德
286 1 第九 dì jiǔ ninth 第九
287 1 to record 紀孝行章
288 1 夙興夜寐 sù xīng yè mèi to rise and dawn and to sleep at night 夙興夜寐
289 1 cān to take part in / to participate 參不敏
290 1 民用 mínyòng for civilian use 民用和睦
291 1 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 恭敬
292 1 妻子 qīzi wife 而況於妻子乎
293 1 zhù to help / to assist 是以四海之內各以其職來助祭
294 1 hóu marquis / lord
295 1 fēng wind 移風易俗
296 1 contrary / opposite / backwards / upside down 以順則逆
297 1 臣妾 chénqiè I, your servant (self-appellation of a lower-rank female) / male and female slaves / subjects (of a ruler) 治家者不敢失於臣妾
298 1 非法 fēifǎ illegal 是故非法不言
299 1 第二 dì èr second 第二
300 1 第八 dì bā Eighth 第八
301 1 死事 sǐshì martyrs of service 死事哀戚
302 1 上帝 Shàngdì God 宗祀文王於明堂以配上帝
303 1 hair 身體髮膚
304 1 nèi inside / interior 是以行成於內
305 1 mìng life 則聞命矣
306 1 膝下 xīxià at the knee 故親生之膝下
307 1 huǐ to destroy 毀不滅性
308 1 千萬 qiānwàn ten million 敬一人而千萬人悅
309 1 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 宗祀文王於明堂以配上帝
310 1 to cry / to weep / to wail 哭不偯
311 1 tōng to go through / to open 通於神明
312 1 治家 zhìjiā to manage a household 治家者不敢失於臣妾
313 1 easy / simple 移風易俗
314 1 shī teacher 赫赫師尹
315 1 god of cereals 昔者周公郊祀后稷以配天
316 1 divination / fortune telling 卜其宅兆而安措之
317 1 seven 昔者天子有爭臣七人
318 1 無念 wúniàn no thought 無念爾祖
319 1 kuāng to correct / to restore / to revise 匡救其惡
320 1 如履薄冰 rú lǚ báo bīng as if walking on thin ice / to be extremely cautious / to be skating on thin ice 如履薄冰
321 1 zhāng clear / obvious 神明彰矣
322 1 popular / common 移風易俗
323 1 分地 fēndì to distribute land 分地之利
324 1 qìng to celebrate / to congratulate 一人有慶
325 1 容止 róng zhǐ looks and demeanor 容止可觀
326 1 萬國 wàn guó all nations 故得萬國之懽心
327 1 禍亂 huòluàn calamity and chaos / devastating disorder / great turmoil 禍亂不作
328 1 nán south 自南自北
329 1 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四
330 1 to lift / to hold up / to raise 衣衾而舉之
331 1 第十七 dì shíqī seventeenth 第十七
332 1 běi north 自南自北
333 1 不服 bùfú not to accept something / to want to have something overruled or changed / to refuse to obey or comply 無思不服
334 1 衣衾 yīqīn burial clothes 衣衾而舉之
335 1 大雅 Dàyǎ Daya / Greater Odes 大雅
336 1 宅兆 zháizhào site of a tomb 卜其宅兆而安措之
337 1 sob 哭不偯
338 1 人為 rénwèi man-made 人為貴
339 1 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以化民也
340 1 親生 qīnshēng one's own 故親生之膝下
341 1 wén writing / text 言不文
342 1 xiàng figure / image / appearance 則而象之
343 1 明察 míngchá to note clearly / to perceive 天地明察
344 1 感應 gǎnyìng response / reaction / interaction 感應章
345 1 能事 néngshì particular abilities / one's forte 然後能事親
346 1 令名 lìngmíng good name / reputation 則身不離於令名
347 1 zhì to create / to make / to manufacture 制節謹度
348 1 huà to make into / to change into / to transform 可以化民也
349 1 jìn to enter 進思盡忠
350 1 cáng to hide 中心藏之
351 1 guāng light 光于四海
352 1 ancestor / forefather 無念爾祖
353 1 zhòng many / numerous 而悅者眾
354 1 死傷 sǐshāng casualties / dead and injured 教民無以死傷生
355 1 法言 Fǎyán Fayan / Model Sayings / Exemplary Figures 非先王之法言不敢道
356 1 政令 zhènglìng a government decree 而行其政令
357 1 xiá afar / distant / old / advanced 遐不謂矣
358 1 mǐn fast / quick / clever / smart 參不敏
359 1 guǎ few 所敬者寡
360 1 口過 kǒuguò a spoken error 言滿天下無口過
361 1 guān an office 故治可移於官
362 1 fu 陳其簠簋而哀戚之
363 1 哭泣 kūqì to weep aloud 擗踴哭泣
364 1 gōng public/ common / state-owned 而況於公
365 1 yǒu friend / companion 士有爭友
366 1 five 諸侯有爭臣五人
367 1 不通 bùtōng illogical 無所不通
368 1 dōng east 自西自東
369 1 親臨 qīnlín to go in person 君親臨之
370 1 wèi to fear / to dread 是以其民畏而愛之
371 1 第十 dì shí tenth 第十
372 1 father's elder brother / uncle
373 1 補過 bǔguò to make up for an earlier mistake / to make amends 退思補過
374 1 四國 sìguó Shikoku 四國順之
375 1 陷於 xiànyú caught in (a bad situation) / to fall into (trap etc) 則身不陷於不義
376 1 to avoid / to shun 曾子避席
377 1 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 鬼神著矣
378 1 慈愛 cí'ài affection 若夫慈愛
379 1 不在 bùzài not here 不在於善
380 1 西 The West 自西自東
381 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 不在於善
382 1 hòu thick 厚莫重焉
383 1 第一 dì yī first 第一
384 1 jué he / she / it 聿修厥德
385 1 jiù to save / to rescue 匡救其惡
386 1 xiǎo small / tiny / insignificant 不敢遺小國之臣
387 1 見教 jiànjiāo I have been enlightened by your teaching (humble) 先王見教之
388 1 不樂 bùlè unhappy 聞樂不樂
389 1 yuè month
390 1 具爾 jùěr brother 民具爾瞻
391 1 行思 xíngsī Xingsi 行思可樂
392 1 不安 bù ān not peaceful / unstable / uneasy / disturbed / restless 服美不安
393 1 reason / logic / truth 居家理
394 1 無上 wúshàng supreme / unexcelled 無上
395 1 rich / wealthy 所以長守富也
396 1 to begin 甫刑
397 1 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 先之以敬讓而民不爭
398 1 shǔ to belong to / be subordinate to 五刑之屬三千
399 1 to continue / to carry on 續莫大焉
400 1 màn slow 不敢慢於人
401 1 夙夜匪懈 sùyè fěi xiè to work from morning to night 夙夜匪懈
402 1 cuò to put in order / to arrange 卜其宅兆而安措之
403 1 所生 suǒshēng parents (father and mother) 無忝爾所生
404 1 淑人君子 shūrénjūnzi a virtuous gentleman 淑人君子
405 1 shòu to suffer / to be subjected to 受之父母
406 1 祿位 lùwèi official rank and salary 然後能保其祿位
407 1 bìng ailment / sickness / illness / disease 病則致其憂
408 1 to beat the breast 擗踴哭泣
409 1 得人 dé rén win over the people 故得人之懽心
410 1 可觀 kěguān worth viewing 容止可觀
411 1 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 君臣之義也
412 1 居家 jūjiā to live at home 居家理
413 1 táng main hall / a large room 宗祀文王於明堂以配上帝
414 1 不甘 bùgān unreconciled to / not resigned to / unwilling 食旨不甘
415 1 父子 fù zǐ father and son 父子之道
416 1 zhí office / post 是以四海之內各以其職來助祭
417 1 行道 xíng dào to practice the Way 立身行道
418 1 日用 rìyòng of everyday use 雖日用三牲之養
419 1 第十四 dì shísì fourteenth 第十四
420 1 method / way 作事可法
421 1 好惡 hǎoè lit. likes and dislikes / preferences / taste 示之以好惡而民知禁
422 1 dialect / language / speech 吾語汝
423 1 yōu to worry / to be concerned 病則致其憂
424 1 安上 ānshàng to fix in place / to install 安上治民

Frequencies of all Words

Top 499

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 90 zhī him / her / them / that 汝知之乎
2 46 also / too 德之本也
3 42 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而德教加於百姓
4 39 his / hers / its / theirs 富貴不離其身
5 37 so as to / in order to 以順天下
6 32 in / at 揚名於後世
7 30 xiào to be filial 夫孝
8 28 not / no 參不敏
9 27 otherwise / but / however 故以孝事君則忠
10 26 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 愛親者
11 25 shì matter / thing / item 始於事親
12 20 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故母取其愛
13 18 qīn relatives 始於事親
14 18 zhāng a chapter / a section 開宗明義章
15 17 jìng to respect /to honor 敬親者
16 16 mín the people / citizen / subjects 民之行也
17 15 子曰 zǐyuē Confucius says 子曰
18 14 yǒu is / are / to exist 先王有至德要道
19 13 no 上下無怨
20 12 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 中於事君
21 12 final particle 三者備矣
22 11 rén person / people / a human being 不敢惡於人
23 11 jiāo to teach / to educate / to instruct 教之所由生也
24 11 yún cloud
25 10 Germany 德之本也
26 10 expresses question or doubt 汝知之乎
27 9 shī poem / verse
28 9 不敢 bùgǎn to not dare 不敢毀傷
29 9 xíng to walk / to move 非先王之德行不敢行
30 8 shùn to obey 以敬事長則順
31 8 father 資於事父以事母而愛同
32 8 yán to speak / to say / said 是故非法不言
33 8 fēi not / non- / un- 非先王之法服不敢服
34 7 ài to love 愛親者
35 7 zhì to rule / to govern / to manage / to control 其政不嚴而治
36 7 can / may / permissible 言思可道
37 6 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子不貴也
38 6 xià next 以順天下
39 6 wèi for / to 為下不亂
40 6 do not 而民莫遺其親
41 6 néng can / able 然後能保其社稷
42 6 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 敢問聖人之德
43 6 shēng to be born / to give birth 教之所由生也
44 6 dào way / road / path 非先王之法言不敢道
45 6 suī although / even though 雖得之
46 6 a man / a male adult 夫孝
47 6 sān three 三者備矣
48 5 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 先王有至德要道
49 5 to think / consider / to ponder 言思可道
50 5 莫大 mòdà greatest / most important 莫大於孝
51 5 mother 資於事父以事母而愛同
52 5 shēn human body / torso 富貴不離其身
53 5 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 居則致其敬
54 5 yán stern / serious / strict / severe / austere 其政不嚴而治
55 5 天下 tiānxià China 是以天下和平
56 5 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以長守貴也
57 5 shàng top / a high position 在上不驕
58 5 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 天子章
59 5 child / son
60 5 naturally / of course / certainly 故自天子至於庶人
61 5 yuè pleased 故敬其父則子悅
62 5 tiān day 用天之道
63 5 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以其教不肅而成
64 5 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 謂之悖禮
65 5 曾子 céngzǐ Ceng Zi 曾子侍
66 5 shī to lose 忠順不失
67 5 this / these 此庶人之孝也
68 5 meaning / sense 地之義也
69 4 不爭 bùzhēng widely known / incontestable / undeniable / to not strive for / to not contend for 先之以敬讓而民不爭
70 4 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 所以長守貴也
71 4 xiōng elder brother 敬其兄則弟悅
72 4 xīn heart 故得萬國之懽心
73 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 是以其教不肅而成
74 4 宗廟 zōngmiào a temple 然後能守其宗廟
75 4 residence / dwelling 仲尼居
76 4 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 在醜而爭則兵
77 4 to move / to shift / to remove 移風易俗
78 4 善於 shànyú to be good at / to be adept in 莫善於孝
79 4 chén minister / statesman / official 不敢遺小國之臣
80 4 gài a lid / top / cover 蓋天子之孝也
81 4 shì a gentleman / a knight 士章
82 4 yuē to speak / to say
83 4 xiān first 是故先之以博愛
84 4 zhǎng director / chief / head / elder 所以長守貴也
85 4 父母 fùmǔ parents / mother and father 受之父母
86 4 past / former times 昔者明王之以孝治天下也
87 4 yān where / how 續莫大焉
88 4 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後能保其社稷
89 4 de potential marker 故得萬國之懽心
90 3 big / great / huge / large / major 孝之大也
91 3 kuàng moreover / how much the more 而況於公
92 3 nián year 喪不過三年
93 3 zhèng government / administration 其政不嚴而治
94 3 哀戚 āiqī sorrow / grief 此哀戚之情也
95 3 wèi to call 謂之悖德
96 3 jiā to add 而德教加於百姓
97 3 明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King 昔者明王之以孝治天下也
98 3 to do one's duty as a younger brother 莫善於悌
99 3 luàn chaotic / disorderly 為下不亂
100 3 to sacrifice to / to worship 祭則鬼享之
101 3 day of the month / a certain day 以養其父母日嚴
102 3 è evil / vice 不敢惡於人
103 3 happy / glad / cheerful / joyful 養則致其樂
104 3 what / where / which 何足以知之
105 3 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 以養其父母日嚴
106 3 shì is / are / am / to be 天地之經而民是則之
107 3 běn measure word for books 德之本也
108 3 ān calm / still / quiet / peaceful 故生則親安之
109 3 諸侯 zhū hóu the feudal lords 諸侯章
110 3 one 一人有慶
111 3 天地 tiān dì heaven and earth / the world 天地之經而民是則之
112 3 xíng punishment / penalty 刑於四海
113 3 要道 yàodào major road / thoroughfare / main road 先王有至德要道
114 3 jiāo haughty 在上不驕
115 3 guǎng wide / large / vast 廣要道章
116 3 zài in / at 在上不驕
117 3 zhī to know 汝知之乎
118 3 zhōng loyalty / devotion 故以孝事君則忠
119 3 為人 wéirén behavior / personal conduct 所以敬天下之為人父者也
120 3 bèi to prepare / get ready 三者備矣
121 3 不義 bùyì unjust 則身不陷於不義
122 3 揚名 yángmíng to become famous / to become notorious 揚名於後世
123 3 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 教之所由生也
124 3 大夫 dàifu doctor 卿大夫章
125 3 上下 shàngxià to go up and down 上下無怨
126 3 guì expensive / costly / valuable 所以長守貴也
127 3 無道 wú dào tyrannical / brutal 雖無道
128 3 教民 jiāomín adherent to a religion / convert 教民親愛
129 3 孝子 xiàozǐ a filial son 孝子之事親也
130 3 yīn because 聖人因嚴以教敬
131 3 huān happy / pleased / glad / joyous 故得萬國之懽心
132 3 爭臣 zhēngchén minister not afraid to give forthright criticism 昔者天子有爭臣七人
133 3 至德 Zhìdé Zhide reign 先王有至德要道
134 3 庶人 shùrén common people 庶人章
135 3 pèi to blend 嚴父莫大於配天
136 3 zhōng end / finish / conclusion 孝之終也
137 2 如此 rúcǐ in this way / so 故明王之以孝治天下也如此
138 2 不孝 bù xiào unfilial 猶為不孝也
139 2 to leave behind 而民莫遺其親
140 2 愛敬 àijìng to love and revere 愛敬盡於事親
141 2 míng bright / brilliant 則天之明
142 2 jǐn to be cautious / to be careful 制節謹度
143 2 shǐ beginning / start 孝之始也
144 2 喪親 sàngqīn bereavement / to lose a relative 喪親章
145 2 yòng to use / to apply 用天之道
146 2 yòu again / also 又何以加於孝乎
147 2 chǒu ugly 在醜不爭
148 2 capacity / degree / a standard / a measure 制節謹度
149 2 立身 lìshēn to stand up 立身行道
150 2 gain / advantage / benefit 分地之利
151 2 德行 déxíng moral conduct / benevolent actions 非先王之德行不敢行
152 2 wealth / capital / money / expenses 資於事父以事母而愛同
153 2 měi beautiful 將順其美
154 2 神明 shénmíng deities / gods 神明彰矣
155 2 wén to hear 則聞命矣
156 2 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 喪則致其哀
157 2 zuò to do 禍亂不作
158 2 xiǎng to enjoy 祭則鬼享之
159 2 四海 sìhǎi the four seas 刑於四海
160 2 zūn to honor / to respect 德義可尊
161 2 其先 qíxiān previously 以事其先王
162 2 sàng to lose / to die 喪則致其哀
163 2 you / thou 汝知之乎
164 2 周公 Zhōu Gōng Duke Zhou 則周公其人也
165 2 jìn to the greatest extent / utmost 愛敬盡於事親
166 2 滿 mǎn full 滿而不溢
167 2 lìng to make / to cause to be / to lead 子從父之令
168 2 從父 cóngfù uncle / father's elder brother 子從父之令
169 2 xìng gender 天地之性
170 2 他人 tārén someone else / other people 而愛他人者
171 2 bǎo to defend / to protect 然後能保其社稷
172 2 不可以 bù kě yǐ may not 則子不可以不爭於父
173 2 certainly / must / will / necessarily 必有尊也
174 2 順天 shùn tiān to follow heaven 以順天下
175 2 jīng to go through / to experience 天之經也
176 2 to leave / to depart / to go away / to part 富貴不離其身
177 2 gǎn bold / brave 敢問聖人之德
178 2 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故非法不言
179 2 後世 hòushì later generations / posterity 揚名於後世
180 2 滿天 mǎntiān whole sky 言滿天下無口過
181 2 qīng minister / high officer 卿大夫章
182 2 jiā house / home / residence 非家至而日見之也
183 2 soil / ground / land 地之義也
184 2 嚴父 yánfù strict or stern father 孝莫大於嚴父
185 2 to take / to get / to fetch 故母取其愛
186 2 guó a country / a state / a kingdom 不敢遺小國之臣
187 2 guǐ a ghost / spirit of dead 祭則鬼享之
188 2 to overflow 滿而不溢
189 2 五刑 wǔxíng imperial five punishments of feudal China 五刑章
190 2 jié festival / a special day 制節謹度
191 2 bèi to be contradictory to / to go counter 謂之悖德
192 2 故事 gùshi narrative / story / tale 故事天明
193 2 chén Chen 陳之以德義而民興行
194 2 clothes / dress / garment 非先王之法服不敢服
195 2 yuàn to blame / to complain 上下無怨
196 2 祭祀 jìsì to give an offering 而守其祭祀
197 2 shì to show / to reveal 示之以好惡而民知禁
198 2 gāo high / tall 高而不危
199 2 to pay respects 是以其教不肅而成
200 2 lín to face / to overlook 如臨深淵
201 2 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 不忘親也
202 2 wéi dangerous / precarious 高而不危
203 2 and 是何言與
204 2 wèn to ask 敢問聖人之德
205 2 shí food / food and drink 食旨不甘
206 2 ěr thus / so / like that 無念爾祖
207 2 dāng to be / to act as / to serve as 故當不義
208 2 致敬 to zhìjìng to salute / to greet 宗廟致敬
209 2 治天下 zhì tiānxià to rule all under Heaven 昔者明王之以孝治天下也
210 2 百姓 bǎixìng common people 而德教加於百姓
211 2 其父 qí fù his father 以養其父母日嚴
212 1 博愛 bóài universal fraternity (or brotherhood) / universal love 是故先之以博愛
213 1 lài to depend on / to rely on 兆民賴之
214 1 修身 xiūshēn to practice self-cultivation / to cultivate 修身慎行
215 1 jiàn to see 非家至而日見之也
216 1 yǒng to leap / to jump 擗踴哭泣
217 1 春秋 chūnqiū Spring and Autumn Period 春秋祭祀
218 1 戰戰兢兢 zhàn zhàn jīng jīng trembling with fear / with fear and trepidation 戰戰兢兢
219 1 and 而和其民人
220 1 jiē all / each and every / in all cases 而皆在於兇德
221 1 xiū to decorate / to embellish 聿修厥德
222 1 zōng school / sect 宗祀文王於明堂以配上帝
223 1 a banquet 曾子避席
224 1 親愛 qīn ài dear / beloved 教民親愛
225 1 不滅 bùmiè not being extinguished 毀不滅性
226 1 養父 yǎngfù foster father / adoptive father 以養父母
227 1 中心 zhōngxīn center 中心藏之
228 1 xiōng to b evicious / fierce / terrible / fearful 而皆在於兇德
229 1 xiǎn to show / to manifest / to display 以顯父母
230 1 毀傷 huǐshāng to injure / to damage 不敢毀傷
231 1 sòng to deliver / to carry / to give 哀以送之
232 1 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 其所因者本也
233 1 治國 zhìguó to rule a country 治國者不敢侮於鰥寡
234 1 四海之內 sì hǎi zhīnèi all within the four seas 是以四海之內各以其職來助祭
235 1 和平 hépíng peace 是以天下和平
236 1 死生 sǐshēng life or death / critical (event) 死生之義備矣
237 1 hòu after / later 昔者周公郊祀后稷以配天
238 1 lái to come 是以四海之內各以其職來助祭
239 1 和睦 hémù peaceful / harmonious 民用和睦
240 1 不敬 bù jìng to disrespect / to be irreverent 不敬其親
241 1 三才 sāncái the three ultimates / the three powers / sanji / sancai 三才章
242 1 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 災害不生
243 1 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 示之以好惡而民知禁
244 1 wèi Eighth earthly branch 未之有也
245 1 郊祀 jiāosì pair of annual sacrificial ceremonies held by the emperor in ancient times: one in the southern suburbs of the capital (bringing offerings to Heaven) and another in the northern suburbs (with offerings to Earth) 昔者周公郊祀后稷以配天
246 1 何日 hé rì when? 何日忘之
247 1 apparatus 其儀不忒
248 1 yǐn to govern 赫赫師尹
249 1 zuò to sit 復坐
250 1 三千 sān qiān three thousand 五刑之屬三千
251 1 進退 jìntuì to advance or retreat / knowing when to come and when to leave / a sense of propriety 進退可度
252 1 災害 zāihài disastrous damage / scourge 災害不生
253 1 wáng Wang 以事其先王
254 1 慎行 shèn xíng dignified conduct 修身慎行
255 1 jué to awake 有覺德行
256 1 深淵 shēnyuān abyss 如臨深淵
257 1 skin 身體髮膚
258 1 shí time / a period of time 以時思之
259 1 shì to attend on 曾子侍
260 1 第十六 dì shíliù sixteenth 第十六
261 1 第十五 dì shíwǔ fifteenth 第十五
262 1 終始 zhōngshǐ start and finish 孝無終始而患不及者
263 1 不謂 bùwèi cannot be deemed / unexpectedly 遐不謂矣
264 1 to humiliate / to insult / to abuse 恐辱先也
265 1 諫諍 jiànzhèng to criticize frankly / to admonish 諫諍章
266 1 wáng to die 居上而驕則亡
267 1 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 何足以知之
268 1 開宗明義 kāi zōng míng yì to declare at the outset 開宗明義章
269 1 第六 dì liù sixth 第六
270 1 赫赫 hèhè brilliant / impressive / outstanding 赫赫師尹
271 1 社稷 shèjì the gods of earth and grain 然後能保其社稷
272 1 míng measure word for people 而名立於後世矣
273 1 天性 tiānxìng nature / natural ability / innate tendency 天性也
274 1 dǎo to lead / to guide / to conduct / to direct 導之以禮樂而民和睦
275 1 順民 shùnmín a docile subject / a toady 其孰能順民
276 1 相親 xiāngqīn a blind date / an arranged interview to evaluate a proposed marriage partner 故上下能相親也
277 1 第五 dì wǔ fifth 第五
278 1 身體 shēntǐ human body / health 身體髮膚
279 1 then / thereupon 聿修厥德
280 1 盡忠 jìnzhōng to display utter loyalty 進思盡忠
281 1 shēng domestic animal 雖日用三牲之養
282 1 第十一 dì shí yī eleventh 第十一
283 1 法服 fǎfú Buddhist robes 非先王之法服不敢服
284 1 zuì crime / sin / vice 而罪莫大於不孝
285 1 第三 dì sān third 第三
286 1 愛同 ài tóng Ai Tong 資於事父以事母而愛同
287 1 younger brother 敬其兄則弟悅
288 1 I 吾語汝
289 1 天明 tiānmíng dawn / daybreak 故事天明
290 1 zhān to look at 民具爾瞻
291 1 shèng divine / holy / sacred / ārya 聖治章
292 1 yóu also / as if / still 猶為不孝也
293 1 長幼 zhǎng yòu older and younger / seniority 長幼順
294 1 to insult / to ridicule / to disgrace 治國者不敢侮於鰥寡
295 1 之至 zhīzhì extremely 孝悌之至
296 1 bīng soldier / troops 在醜而爭則兵
297 1 民人 mínrén people / citizen / inhabitants 而和其民人
298 1 zhōng middle 中於事君
299 1 to stand 而名立於後世矣
300 1 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 故自天子至於庶人
301 1 tóng like / same / similar 資於事父以事君而敬同
302 1 tiǎn disgraced / ashamed / self-deprecating 無忝爾所生
303 1 孝悌 xiàotì filial piety and fraternal duty 孝悌之至
304 1 yào to want / to wish for 要君者
305 1 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者備矣
306 1 愷悌 kǎitì happy and easygoing / friendly 愷悌君子
307 1 不行 bùxíng will not do / will not work 非道不行
308 1 民和 mínhé Minhe 導之以禮樂而民和睦
309 1 to give an offering in a religious ceremony 宗祀文王於明堂以配上帝
310 1 zhòng heavy 厚莫重焉
311 1 zhái to pick (fruit, etc) 身無擇行
312 1 chú except / besides 三者不除
313 1 第十八 dì shíbā eighteenth 第十八
314 1 第七 dì qī seventh 第七
315 1 第十二 dì shí èr twelfth 第十二
316 1 zhǐ purport / aim / purpose 食旨不甘
317 1 退 tuì to retreat / to move back 退思補過
318 1 富貴 fùguì riches and honor 富貴不離其身
319 1 shén what 甚哉
320 1 excessive / too 其儀不忒
321 1 amiable / friendly 導之以禮樂而民和睦
322 1 棺槨 guānguǒ inner and outer coffins / coffin 為之棺槨
323 1 chá to examine / to inquire / to inspect 故事地察
324 1 仲尼 Zhòng Ní Zhong Ni 仲尼居
325 1 nán male 男乎
326 1 zhe indicates that an action is continuing 鬼神著矣
327 1 guǐ a square basket of bamboo 陳其簠簋而哀戚之
328 1 第十三 dì shísān thirteenth 第十三
329 1 shú which 其孰能順民
330 1 可樂 kělè cola 行思可樂
331 1 qíng feeling / emotion / mood 此哀戚之情也
332 1 兆民 zhàomín the people / common people 兆民賴之
333 1 因地 yīndì the circumstances of place 因地之利
334 1 róng to hold / to contain 禮無容
335 1 禮樂 lǐlè rites and music 導之以禮樂而民和睦
336 1 鰥寡 guānguǎ a widower 治國者不敢侮於鰥寡
337 1 kǒng fearful / apprehensive 恐辱先也
338 1 口無擇言 kǒu wú zhái yán to say not a word that is not appropriate 口無擇言
339 1 xīng to flourish / to be popular 陳之以德義而民興行
340 1 huàn to suffer from a misfortune 孝無終始而患不及者
341 1 在於 zàiyú in / consist of 而皆在於兇德
342 1 第九 dì jiǔ ninth 第九
343 1 to record 紀孝行章
344 1 無法 wúfǎ unable / incapable 無法
345 1 夙興夜寐 sù xīng yè mèi to rise and dawn and to sleep at night 夙興夜寐
346 1 cān to take part in / to participate 參不敏
347 1 民用 mínyòng for civilian use 民用和睦
348 1 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 恭敬
349 1 妻子 qīzi wife 而況於妻子乎
350 1 rán correct / right / certainly 夫然
351 1 zhù to help / to assist 是以四海之內各以其職來助祭
352 1 hóu marquis / lord
353 1 fēng wind 移風易俗
354 1 contrary / opposite / backwards / upside down 以順則逆
355 1 臣妾 chénqiè I, your servant (self-appellation of a lower-rank female) / male and female slaves / subjects (of a ruler) 治家者不敢失於臣妾
356 1 非法 fēifǎ illegal 是故非法不言
357 1 第二 dì èr second 第二
358 1 第八 dì bā Eighth 第八
359 1 死事 sǐshì martyrs of service 死事哀戚
360 1 上帝 Shàngdì God 宗祀文王於明堂以配上帝
361 1 hair 身體髮膚
362 1 nèi inside / interior 是以行成於內
363 1 mìng life 則聞命矣
364 1 zāi exclamatory particle 甚哉
365 1 膝下 xīxià at the knee 故親生之膝下
366 1 huǐ to destroy 毀不滅性
367 1 千萬 qiānwàn ten million 敬一人而千萬人悅
368 1 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 宗祀文王於明堂以配上帝
369 1 to cry / to weep / to wail 哭不偯
370 1 tōng to go through / to open 通於神明
371 1 治家 zhìjiā to manage a household 治家者不敢失於臣妾
372 1 easy / simple 移風易俗
373 1 shī teacher 赫赫師尹
374 1 god of cereals 昔者周公郊祀后稷以配天
375 1 divination / fortune telling 卜其宅兆而安措之
376 1 seven 昔者天子有爭臣七人
377 1 無念 wúniàn no thought 無念爾祖
378 1 而已 éryǐ that is all 敬而已矣
379 1 kuāng to correct / to restore / to revise 匡救其惡
380 1 如履薄冰 rú lǚ báo bīng as if walking on thin ice / to be extremely cautious / to be skating on thin ice 如履薄冰
381 1 zhāng clear / obvious 神明彰矣
382 1 popular / common 移風易俗
383 1 分地 fēndì to distribute land 分地之利
384 1 qìng to celebrate / to congratulate 一人有慶
385 1 容止 róng zhǐ looks and demeanor 容止可觀
386 1 萬國 wàn guó all nations 故得萬國之懽心
387 1 禍亂 huòluàn calamity and chaos / devastating disorder / great turmoil 禍亂不作
388 1 nán south 自南自北
389 1 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四
390 1 to lift / to hold up / to raise 衣衾而舉之
391 1 第十七 dì shíqī seventeenth 第十七
392 1 běi north 自南自北
393 1 each 是以四海之內各以其職來助祭
394 1 不服 bùfú not to accept something / to want to have something overruled or changed / to refuse to obey or comply 無思不服
395 1 衣衾 yīqīn burial clothes 衣衾而舉之
396 1 大雅 Dàyǎ Daya / Greater Odes 大雅
397 1 宅兆 zháizhào site of a tomb 卜其宅兆而安措之
398 1 sob 哭不偯
399 1 人為 rénwèi man-made 人為貴
400 1 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以化民也
401 1 親生 qīnshēng one's own 故親生之膝下
402 1 wén writing / text 言不文
403 1 xiàng figure / image / appearance 則而象之
404 1 明察 míngchá to note clearly / to perceive 天地明察
405 1 感應 gǎnyìng response / reaction / interaction 感應章
406 1 能事 néngshì particular abilities / one's forte 然後能事親
407 1 終於 zhōngyú at last / in the end / finally / eventually 終於立身
408 1 令名 lìngmíng good name / reputation 則身不離於令名
409 1 zhì to create / to make / to manufacture 制節謹度
410 1 huà to make into / to change into / to transform 可以化民也
411 1 jìn to enter 進思盡忠
412 1 何以 héyǐ why 又何以加於孝乎
413 1 cáng to hide 中心藏之
414 1 guāng light 光于四海
415 1 jiāng will / shall (future tense) 將順其美
416 1 ancestor / forefather 無念爾祖
417 1 zhòng many / numerous 而悅者眾
418 1 死傷 sǐshāng casualties / dead and injured 教民無以死傷生
419 1 法言 Fǎyán Fayan / Model Sayings / Exemplary Figures 非先王之法言不敢道
420 1 政令 zhènglìng a government decree 而行其政令
421 1 不及 bùjí not as good as / inferior to 孝無終始而患不及者
422 1 xiá afar / distant / old / advanced 遐不謂矣
423 1 ruò to seem / to be like / as 若夫慈愛
424 1 mǐn fast / quick / clever / smart 參不敏
425 1 guǎ few 所敬者寡
426 1 口過 kǒuguò a spoken error 言滿天下無口過
427 1 guān an office 故治可移於官
428 1 fu 陳其簠簋而哀戚之
429 1 哭泣 kūqì to weep aloud 擗踴哭泣
430 1 gōng public/ common / state-owned 而況於公
431 1 yǒu friend / companion 士有爭友
432 1 five 諸侯有爭臣五人
433 1 不通 bùtōng illogical 無所不通
434 1 dōng east 自西自東
435 1 親臨 qīnlín to go in person 君親臨之
436 1 wèi to fear / to dread 是以其民畏而愛之
437 1 可謂 kěwèi it could even be said 可謂孝乎
438 1 第十 dì shí tenth 第十
439 1 father's elder brother / uncle
440 1 補過 bǔguò to make up for an earlier mistake / to make amends 退思補過
441 1 四國 sìguó Shikoku 四國順之
442 1 陷於 xiànyú caught in (a bad situation) / to fall into (trap etc) 則身不陷於不義
443 1 to avoid / to shun 曾子避席
444 1 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 鬼神著矣
445 1 慈愛 cí'ài affection 若夫慈愛
446 1 such as / for example / for instance 如臨深淵
447 1 不在 bùzài not here 不在於善
448 1 西 The West 自西自東
449 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 不在於善
450 1 hòu thick 厚莫重焉
451 1 again / more / repeatedly 復坐
452 1 第一 dì yī first 第一
453 1 jué he / she / it 聿修厥德
454 1 jiù to save / to rescue 匡救其惡
455 1 xiǎo small / tiny / insignificant 不敢遺小國之臣
456 1 見教 jiànjiāo I have been enlightened by your teaching (humble) 先王見教之
457 1 不樂 bùlè unhappy 聞樂不樂
458 1 yuè month
459 1 具爾 jùěr brother 民具爾瞻
460 1 行思 xíngsī Xingsi 行思可樂
461 1 不安 bù ān not peaceful / unstable / uneasy / disturbed / restless 服美不安
462 1 reason / logic / truth 居家理
463 1 無上 wúshàng supreme / unexcelled 無上
464 1 rich / wealthy 所以長守富也
465 1 to begin 甫刑
466 1 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 先之以敬讓而民不爭
467 1 shǔ to belong to / be subordinate to 五刑之屬三千
468 1 to continue / to carry on 續莫大焉
469 1 zhì to / until 非家至而日見之也
470 1 màn slow 不敢慢於人
471 1 夙夜匪懈 sùyè fěi xiè to work from morning to night 夙夜匪懈
472 1 cuò to put in order / to arrange 卜其宅兆而安措之
473 1 jiān simultaneously 兼之者父也
474 1 所生 suǒshēng parents (father and mother) 無忝爾所生
475 1 淑人君子 shūrénjūnzi a virtuous gentleman 淑人君子
476 1 shòu to suffer / to be subjected to 受之父母
477 1 不過 bùguò but / however 喪不過三年
478 1 祿位 lùwèi official rank and salary 然後能保其祿位
479 1 bìng ailment / sickness / illness / disease 病則致其憂
480 1 to beat the breast 擗踴哭泣
481 1 不然 bùrán or else / otherwise / if not 君子則不然
482 1 得人 dé rén win over the people 故得人之懽心
483 1 可觀 kěguān worth viewing 容止可觀
484 1 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 君臣之義也
485 1 居家 jūjiā to live at home 居家理
486 1 táng main hall / a large room 宗祀文王於明堂以配上帝
487 1 yóu follow / from / it is for...to 教之所由生也
488 1 不甘 bùgān unreconciled to / not resigned to / unwilling 食旨不甘
489 1 父子 fù zǐ father and son 父子之道
490 1 zhí office / post 是以四海之內各以其職來助祭
491 1 行道 xíng dào to practice the Way 立身行道
492 1 日用 rìyòng of everyday use 雖日用三牲之養
493 1 第十四 dì shísì fourteenth 第十四
494 1 method / way 作事可法
495 1 好惡 hǎoè lit. likes and dislikes / preferences / taste 示之以好惡而民知禁
496 1 dialect / language / speech 吾語汝
497 1 yōu to worry / to be concerned 病則致其憂
498 1 安上 ānshàng to fix in place / to install 安上治民
499 1 in / at 光于四海

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
爱同 愛同 ài tóng Ai Tong
曾子 céngzǐ Ceng Zi
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
大雅 Dàyǎ Daya / Greater Odes
明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King
民和 mínhé Minhe
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
上帝 Shàngdì
 1. God
 2. Lord on High
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
行思 xíngsī Xingsi
至德 Zhìdé Zhide reign
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English