Glossary and Vocabulary for Book of Chen 陳書, 卷三十二 列傳第二十六: 孝行 Volume 32: Filial Piety

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 37 zhēn virtuous / chaste / pure 謝貞
2 24 nián year 或泣血三年
3 23 wáng Wang 齊豫章王行參軍
4 22 不害 bù hài non-harm 殷不害
5 21 yuē to speak / to say 孔子曰
6 16 shì matter / thing / item 不害事老母
7 14 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 梁尚書中兵郎
8 13 qīng minister / high officer 殷不害字長卿
9 13 mother 賜其母蔡氏錦裙襦
10 12 qiān to move / to shift 遷鎮西府記室參軍
11 12 gǎo bright 司馬暠
12 12 father 父高明
13 11 zhōng middle 梁尚書中兵郎
14 11 to reach 及跡隱閻閭
15 10 參軍 cānjūn to join the army 齊豫章王行參軍
16 10 xiào to be filial 何以加於孝乎
17 10 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 居父憂過禮
18 10 wén writing / text 簡文又以不害善事親
19 9 to die 卒反晉國
20 9 不佞 bùnìng without eloquence / untalented / I, me (humble) 弟不佞
21 9 jiàn to see 多見納用
22 9 láng a minister / an official 梁尚書中兵郎
23 9 xiè to thank 謝貞
24 9 liáng a bridge 陳承梁室喪亂
25 9 zài in / at 凡在性靈
26 9 an official institution / a state bureau 遷鎮西府記室參軍
27 8 yōu to worry / to be concerned 居父憂過禮
28 8 chì an imperial decree 面宣敕
29 8 江陵 Jiānglíng Jiangling 江陵之陷也
30 8 舍人 shèrén a palace attendant 尋以本官兼東宮通事舍人
31 8 高宗 Gāozōng Emperor Gaozong of Song 高宗為太傅
32 7 child / son 族子凱等粗自成立
33 7 rén person / people / a human being 陳郡長平人也
34 7 residence / dwelling 居父憂過禮
35 7 shí time / a point or period of time 是時朝廷政事多委東宮
36 7 guān an office 尋以本官兼東宮通事舍人
37 7 letter / symbol / character 不佞字季卿
38 7 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 送終盡哀
39 7 zhāo illustrious 張昭
40 7 younger brother 弟不佞
41 7 jiā to add 何以加於孝乎
42 6 to enter 不害從簡文入臺
43 6 zhī to know 其見知如此
44 6 wèi Eighth earthly branch 未敢先發
45 6 Germany 夫聖人之德
46 6 xiàn to submerge / to sink / to plunge 江陵之陷也
47 6 後主 hòuzhǔ latter sovereign 後主即位
48 6 兄弟 xiōngdì brothers 孝子既無兄弟
49 6 wèi to call 梁武帝嘗謂肩吾曰
50 6 jiǎn simple / terse / succinct 簡文又以不害善事親
51 6 將軍 jiāngjūn a general 加明威將軍
52 6 zhào an imperial decree 其年詔除司農卿
53 6 shǎo few 由是少知名
54 6 huǐ to destroy 貞哀毀羸瘠
55 6 day of the month / a certain day 絕漿七日
56 6 shì clan / a branch of a lineage 賜其母蔡氏錦裙襦
57 6 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多見納用
58 5 右丞 yòuchéng right chancellor 兼尚書右丞
59 5 xún to search / to look for / to seek 尋以本官兼東宮通事舍人
60 5 to consult / to confer 遷平北府諮議參軍
61 5 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 從舅尚書王筠奇其有佳致
62 5 líng mound / hill / mountain 晉陵太守
63 5 不能 bù néng cannot / must not / should not 每發便一二日不能飲食
64 5 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 或德感乾坤
65 5 míng bright / brilliant 加明威將軍
66 5 seven 絕漿七日
67 5 東宮 dōnggōng East Palace 尋以本官兼東宮通事舍人
68 5 can / may / permissible 此兒方可大成
69 5 xìng gender 不害性至孝
70 5 one 貞有一子年六歲
71 5 shí food / food and drink 必三日不食
72 5 words / speech / expression / phrase / dialog 輒辭以疾
73 5 xíng to walk / to move 孝者百行之本
74 5 zhōu Zhou Dynasty 自周還朝
75 5 tōng to go through / to open 尋以本官兼東宮通事舍人
76 5 cháo to face 景帶甲將兵入朝陛見
77 5 bīng soldier / troops 梁尚書中兵郎
78 5 zhèng upright / straight 謝貞字元正
79 5 sān three 或泣血三年
80 5 to lift / to hold up / to raise 舉體凍濕
81 5 disease / sickness / ailment 在郡感疾
82 5 guò to cross / to go over / to pass 居父憂過禮
83 5 to criticize 遷平北府諮議參軍
84 4 jiàn to build / to construct 太建七年
85 4 yīn flourishing / abundant 殷不害
86 4 even / equal / uniform 齊豫章王行參軍
87 4 zài to carry / to convey / to load / to hold 四載之中
88 4 fēng wind 風漓化薄
89 4 biǎo clock / a wrist watch 請貞為讓表
90 4 shǐ beginning / start 始得母屍
91 4 xiōng elder brother 第四兄不齊始之江陵
92 4 ér son 此兒方可大成
93 4 記室 jìshì Record Keeper / Secretary 遷鎮西府記室參軍
94 4 jǐng sunlight 景帶甲將兵入朝陛見
95 4 lèi to be tired 貞累啟固辭
96 4 cháng to taste 梁武帝嘗謂肩吾曰
97 4 suí to follow 將隨灰壤
98 4 five 有弟五人
99 4 wén to hear 無聞視聽
100 4 wèn to ask 如始聞問
101 4 jùn a commandery / a prefecture 陳郡長平人也
102 4 jìn to the greatest extent / utmost 若乃奉生盡養
103 4 suì to comply with / to follow along 遂同有感
104 4 便 biàn convenient / handy / easy 每發便一二日不能飲食
105 4 yòu immature / young 皆幼弱
106 4 chéng to bear / to carry / to hold 陳承梁室喪亂
107 4 chuán to transmit 尤善左氏傳
108 4 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 加員外散騎常侍
109 4 suì age 貞時年七歲
110 4 zhōng end / finish / conclusion 終不能之官舍
111 4 strange / unusual / uncanny 親族莫不奇之
112 4 děng et cetera / and so on 尚書右丞王暹等
113 4 使 shǐ to make / to cause 何不使殷不害來邪
114 4 zhí straight 不害與舍人庾肩吾直日奏事
115 4 shì to attend on 唯不害與中庶子徐摛侍側不動
116 4 báo thin / slight / weak 風漓化薄
117 4 骨立 gǔlì thin / emaciated 枯槁骨立
118 4 to remember / to memorize / to bear in mind 校勘記
119 4 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 若乃奉生盡養
120 4 shū father's younger brother 及始興王叔陵為揚州刺史
121 4 dīng Ding 丁父艱
122 4 chén minister / statesman / official 臣表謝貞所作
123 3 太清 tàiqīng the sky 太清初
124 3 chén Chen 陳承梁室喪亂
125 3 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 高祖受禪
126 3 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 貞累啟固辭
127 3 tòng to wail / to cry 貞因更感慟
128 3 chēng to call / to address 士大夫以篤行稱之
129 3 to stand 梁元帝立
130 3 qíng feeling / emotion / mood 情累所不能忘
131 3 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 何不使殷不害來邪
132 3 hòu after / later 後為始興王諮議參軍
133 3 shī the practice of selfless giving / dāna 後主因敕舍人施文慶曰
134 3 司馬 sīmǎ official post of minister of war 司馬暠
135 3 xiǎo small / tiny / insignificant 小宜引割自全
136 3 xu 唯不害與中庶子徐摛侍側不動
137 3 lìn soft rush / common rush 父藺
138 3 zuò a blessing / the throne 時尚書右丞徐祚
139 3 shǔ to count 繈負而至者以千數
140 3 梁武帝 liáng wǔ dì Emperor Wu of Liang 梁武帝嘗謂肩吾曰
141 3 qìng to celebrate / to congratulate 後主因敕舍人施文慶曰
142 3 xuè blood 或泣血三年
143 3 jìn shanxi 晉陵太守
144 3 侍郎 shìláng an assistant minister 尋遷侍郎
145 3 zhé sides of chariot for weapons 輒上書言之
146 3 即位 jíwèi to succeed to the throne 後主即位
147 3 至孝 zhìxiào extremely filial 不害性至孝
148 3 jǐn to be cautious / to be careful 不害供侍益謹
149 3 居處 jūchù a dwelling / a home 遣人請不害與居處
150 3 shū book 以不害為中書郎
151 3 to read 讀訖便誦
152 3 suí to soothe / to appease / to pacify 祖綏
153 3 a family clan 族兄暠乃共往華嚴寺
154 3 漿 jiāng broth / serum / thick liquid 絕漿七日
155 3 始興 shǐxīng Shixing 後為始興王諮議參軍
156 3 太子 tàizǐ a crown prince 太子舍人
157 3 庶子 shù zǐ bastard / commoner son of royalty 唯不害與中庶子徐摛侍側不動
158 3 wǎng to go (in a direction) 族兄暠乃共往華嚴寺
159 3 supreme ruler / emperor 梁元帝立
160 3 zhǎng palm of the hand 後主仍詔貞入掌中宮管記
161 3 ruǎn Ruan 祖母阮氏先苦風眩
162 3 lìng to make / to cause to be / to lead 遷武康令
163 3 jìn to enter 自後少進饘粥
164 3 eight 八年
165 3 招遠 zhāoyuǎn Zhaoyuan 加招遠將軍
166 3 hòu thick 此固不足仰塵厚德
167 3 to open 貞累啟固辭
168 3 liù six 弱兒年甫六歲
169 3 chá to examine / to inquire / to inspect 察往省之
170 3 guest / visitor 尚書左丞沈客卿俱來候貞
171 3 guī to go back / to return 迎母喪柩歸葬
172 3 zhuó profound / brilliant / lofty 引祠部侍郎阮卓為記室
173 3 yún cloud 以備闕云
174 3 氣絕 qìjué to take one's last breath / dying 每舉音輒氣絕
175 3 què sure / certain 府長史汝南周確新除都官尚書
176 3 to arise / to get up 起為戎昭將軍
177 3 ancestor / forefather 祖任
178 3 jīn today / modern / present / current / this / now 今之採綴
179 3 shī to lose 失母所在
180 3 guó a country / a nation 流離絕國
181 3 shuǐ water 遇見死人溝水中
182 3 gān dry 弟乾
183 3 shì room / bedroom 陳承梁室喪亂
184 3 qǐng to ask / to inquire 遣人請不害與居處
185 3 to record / to copy 錄尚書輔政
186 3 涕泣 tìqì to weep / to shed tears 二人涕泣
187 3 hào number 號頓於地
188 2 bēng to rupture / to split apart 及世祖崩
189 2 zhuī to pursue / to chase 追顧復之恩深
190 2 to leave behind 野人遺之塊
191 2 蔬食 shū shí vegetarian meal / vegetarian diet 自是蔬食布衣
192 2 mèng a dream 簡文夜夢吞一塊土
193 2 tiān day 若天有徵
194 2 thin / emaciated 貞哀毀羸瘠
195 2 shǒu head 周留其長子僧首
196 2 之後 zhīhòu after / following / later 氣絕之後
197 2 kǒng fearful / apprehensive 此恐不能起
198 2 二十 èrshí twenty 將二十年
199 2 gǎi to change / to alter 庶子鄉國已改
200 2 fāng square / quadrilateral / one side 此兒方可大成
201 2 jiān difficult / hard 丁父艱
202 2 shēng to ascend / to go up 唯進薄麥粥一升
203 2 luó Luo 昨見羅兒面顏憔悴
204 2 饘粥 zhānzhōu thick congee 自後少進饘粥
205 2 受禪 shòuchán to accept abdication 高祖受禪
206 2 父子 fù zǐ father and son 父子產
207 2 校勘 jiàokān to collate / to compare and correct / to proofread 校勘記
208 2 親屬 qīnshǔ family member / kin / kindred 親屬散亡
209 2 gōng to present to / to supply / to provide 不害供侍益謹
210 2 shěng province 省啟具懷
211 2 良久 liáng jiǔ a long time 氣絕良久
212 2 shēn human body / torso 身自負土
213 2 飲食 yǐn shí food and drink 居處飲食
214 2 gōng a palace 暠以宮臣
215 2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為軍師始興王諮議參軍
216 2 clothes / clothing 即有敕長給衣糧
217 2 róng arms / armaments / a military affair 授戎昭將軍
218 2 to fear / be afraid of / to dread 家人賓客懼貞復然
219 2 西 The West 遷鎮西府記室參軍
220 2 yán to speak / to say / said 輒上書言之
221 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 孤子舋禍所集
222 2 xuān to declare / to announce 面宣敕
223 2 kǎi triumphant 族子凱等粗自成立
224 2 cǎo grass / straw / herbs 工草隸蟲篆
225 2 píng flat / level / smooth 仕梁廷尉平
226 2 a law / a rule 侍衛者不驚恐辟易
227 2 hair 及事發
228 2 shī corpse 始得母屍
229 2 sēng a monk 周留其長子僧首
230 2 cotton cloth / textiles / linen 布三十匹
231 2 zuò to do 臣表謝貞所作
232 2 sàng to lose / to die 皆懼其不勝喪
233 2 yǒu friend / companion 遷南平王友
234 2 左右 zuǒyòu approximately 衝突左右
235 2 gǎn bold / brave 未敢先發
236 2 past / former times 昔晉文公出奔
237 2 新林 xīnlín Xinlin 墓在新林
238 2 數年 shǔnián several years 後數年
239 2 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 思蓼莪之慕切
240 2 to sob 或泣血三年
241 2 bìn to encoffin a corpse / to carry to burial 即於江陵權殯
242 2 ěr ear 敢以為託耳
243 2 孝子 xiàozǐ a filial son 孝子既無兄弟
244 2 bitterness / bitter flavor 祖母阮氏先苦風眩
245 2 qīn relatives 簡文又以不害善事親
246 2 無所不至 wú suǒ bù zhì to reach everywhere / to stop at nothing / to do one's utmost 勤劇無所不至
247 2 side 唯不害與中庶子徐摛侍側不動
248 2 hut / cottage 廬于墓側
249 2 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 世祖即位
250 2 道路 dàolù a road / a path 不害行哭道路
251 2 é Russia 俄遷通直散騎常侍
252 2 yán to prolong / to delay / to postpone 子延義
253 2 grave / tomb 廬于墓側
254 2 shān a mountain / a hill / a peak 坎山而埋之
255 2 zhòng middle brother 乃與僕射到仲舉
256 2 lái to come 何不使殷不害來邪
257 2 聰敏 cōngmǐn quick / bright / intelligent / clever / brilliant 貞幼聰敏
258 2 周朝 Zhōu Cháo Zhou Dynasty 乃抗表周朝
259 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 此兒方可大成
260 2 如故 rúgù like an old friend 舍人如故
261 2 bǎi one hundred 孝者百行之本
262 2 chǎn to bear / to reproduce / to give birth 父子產
263 2 xiān first 不害先於別所督戰
264 2 shí ten 有集十卷
265 2 太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor 高宗為太傅
266 2 lěng cold 以中風冷
267 2 shì an official 仕梁廷尉平
268 2 zòu to present / to offer 不害與舍人庾肩吾直日奏事
269 2 jīng to go through / to experience 殆經一旬
270 2 martial / military 遷武康令
271 2 to conceal / to hide / to ambush 每歲時伏臘
272 2 to bear / to carry 繈負而至者以千數
273 2 mài wheat / barley / oats 唯進薄麥粥一升
274 2 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養貞母
275 2 名節 míngjié reputation and integrity 少立名節
276 2 to gather / to collect 孤子舋禍所集
277 2 入關 rùguān to enter a pass / to go through customs 隨例入關
278 2 號泣 háoqì to wail / to sob 號泣不輟聲
279 2 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master 尋遷光祿大夫
280 2 yòng to use / to apply 多見納用
281 2 員外 yuánwài landlord 加員外散騎常侍
282 2 method / way 名法有輕重不便者
283 2 zàng to bury the dead 迎母喪柩歸葬
284 2 to take charge of / to manage / to administer 其年詔除司農卿
285 2 to move / to shift / to remove 百姓流移
286 2 yǐn to lead / to guide 引祠部侍郎阮卓為記室
287 2 gào to tell / to say / said / told 以告不害
288 2 zhōu congee / gruel / porridge 唯進薄麥粥一升
289 2 shì a generation 晉太傅安九世孫也
290 2 soil / ground / land 號頓於地
291 2 gōu a ditch / a drain / a narrow waterway 老弱凍死者填滿溝塹
292 2 十四 shí sì fourteen 十四
293 2 長子 zhǎngzǐ eldest son 周留其長子僧首
294 2 朝廷 cháo tíng imperial court 是時朝廷政事多委東宮
295 2 shèng divine / holy / sacred / ārya 承聖初
296 2 晝夜 zhòuyè day and night 晝夜號泣
297 2 to admire 思蓼莪之慕切
298 2 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 今之採綴
299 2 jiān shoulder 不害與舍人庾肩吾直日奏事
300 2 é an error / falsehood / a lie 原本訛
301 2 to give / to bestow favors 賜其母蔡氏錦裙襦
302 2 zhēng to prove / to confirm 若天有徵
303 2 shū to remove obstructions 已有疏付之
304 2 xìn to believe / to trust 信哉
305 2 yǎng to look up 士大夫誰不仰止
306 2 night 簡文夜夢吞一塊土
307 2 歎息 tànxī to sigh 祚等愴然歎息
308 2 huái bosom / breast 省啟具懷
309 2 ministry / department 官至尚書金部郎
310 2 clothes / dress / garment 服闋
311 2 shǒu hand 手植松柏
312 2 ān calm / still / quiet / peaceful 晉太傅安九世孫也
313 2 wěi to delegate / to commission 是時朝廷政事多委東宮
314 2 wài outside 除智武府外兵參軍事
315 2 alone / independent / single / sole 唯貞與卓獨不坐
316 2 jìng to pacify 名靖
317 2 elegant / graceful / refined 高宗雅重不佞
318 2 人倫 rénlún human relations 人倫之至極也
319 2 meaning / sense 子延義
320 2 zhì to create / to make / to manufacture 梁元帝承制
321 2 政事 zhèngshì politics / government affairs 不害長於政事
322 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 時不可移
323 2 zhòng heavy 高宗雅重不佞
324 2 chén to sink / to submerge 尚書左丞沈客卿俱來候貞
325 2 earth / soil / dirt 簡文夜夢吞一塊土
326 2 太守 tài shǒu Governor 晉陵太守
327 2 士大夫 Shì Dàifu Scholar-official / Scholar-gentlemen / Scholar-bureaucrats / Scholar-gentry 士大夫以篤行稱之
328 2 shòu to teach 授戎昭將軍
329 2 布衣 bùyī plain cotton clothing 自是蔬食布衣
330 2 入口 rùkǒu an entrance 水漿不入口
331 2 廷尉 Tíngwèi Tingwei / Commandant of Justice 仕梁廷尉平
332 2 祖母 zǔmǔ paternal grandmother 祖母阮氏先苦風眩
333 2 to cry / to weep / to wail 不害行哭道路
334 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 不害道病卒
335 2 inside / interior 暠還鄉里
336 2 qiǎn to send / to dispatch 當遣侍讀還家供養
337 2 private 不入私室
338 2 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 誠貫幽顯
339 2 ruò weak 皆幼弱
340 2 miàn side / surface 面宣敕
341 2 big / great / huge / large / major 此兒方可大成
342 2 xuán profound / mysterious / subtle 字玄明
343 1 高明 gāomíng outstandingly intelligent 父高明
344 1 薄板 báobǎn a sheet / lamina 可用薄板周身
345 1 shén divine / mysterious / magical / supernatural 盡性窮神
346 1 bào newspaper 敕報曰
347 1 三十 sān shí thirty 布三十匹
348 1 xún ten days / ten years 殆經一旬
349 1 fàn Sanskrit 長子梵童
350 1 周身 zhōu shēn whole body 可用薄板周身
351 1 chē a vehicle 孔車有長者之風
352 1 儉約 jiǎnyuē sparing / economical 家世儉約
353 1 to take / to receive / to accept 多見納用
354 1 wēi prestige / majesty 加明威將軍
355 1 color 色養甚謹
356 1 武陵王 wǔ língwáng Prince of Wuling 武陵王諮議參軍
357 1 liǎo polygonum / smartweed 思蓼莪之慕切
358 1 èr two 二人涕泣
359 1 中宮 zhònggōng the residence of the empress 後主仍詔貞入掌中宮管記
360 1 異常 yìcháng out of the ordinary / abnormal 馴狎異常
361 1 shàn Shan 僑居于會稽剡縣
362 1 被褥 bèirù bedding / bedclothes 被褥
363 1 coarse hemp cloth 釋褐太學博士
364 1 miǎn to spare 免其官而已
365 1 賓客 bīnkè a visitor / a guest 家人賓客懼貞復然
366 1 què a watch tower 服闋
367 1 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 所得祿俸
368 1 靈車 língchē hearse 載以靈車
369 1 所長 suǒzhǎng director 吏事非卿所長
370 1 jiā excellent 高宗嘉之
371 1 豺狼 cháiláng jackal and wolf / a wolf / an evil person / a vicious tyrant 豺狼絕跡
372 1 shì to decorate / to ornament / to adorn 兼飾以儒術
373 1 to look after / to attend to 追顧復之恩深
374 1 lüè plan / strategy 略通五經大旨
375 1 extra / surplus / remainder 二十餘載
376 1 róu soft 光祿勳柔之
377 1 zuǒ left 除尚書左民郎
378 1 還都 huán dū relocate the capital 及暠還都
379 1 ǒu to vomit 必致嘔血
380 1 視聽 shì tīng what one sees and hears 無聞視聽
381 1 to think / consider / to ponder 思蓼莪之慕切
382 1 to bewitch / to charm / to infatuate 即日迷喘
383 1 hán cold / wintry / chilly 于時甚寒
384 1 Hebei 冀斯言不妄
385 1 如此 rúcǐ in this way / so 其見知如此
386 1 宜都 Yídū Yidu 除宜都王諮議參軍事
387 1 qióng alone 雖知哀煢在疚
388 1 to nest / to perch / to roost 常有兩鳩棲宿廬所
389 1 中書省 Zhōngshūs hěng Central Secretariat 簡文在中書省
390 1 cún to exist / to survive 值兵亂多不存
391 1 孤子 gūzǐ orphan / fatherless son 孤子舋禍所集
392 1 逃難 táonán to run away from trouble / to flee from calamity / to be a refugee 暠逃難番禺
393 1 increase / benefit 不害供侍益謹
394 1 不便 bùbiàn inconvenient / inappropriate / unsuitable / short of cash 名法有輕重不便者
395 1 jǐn brocade / embroidered work 賜其母蔡氏錦裙襦
396 1 冰雪 bīngxuě ice and snow 冰雪交下
397 1 jiù old / ancient 舊多猛獸
398 1 zhū to execute / to put to death / to condemn 彭越就誅
399 1 luán to be twisted / to be bent / to be crooked / to be contracted 遂致攣廢
400 1 伏誅 fúzhū to punish by execution 仲舉等皆伏誅
401 1 chén dust / dirt 此固不足仰塵厚德
402 1 fān a fence / a pale / a border / a vassal state 寡人若出居藩
403 1 母喪 mǔ sàng the death of one's mother 迎母喪柩歸葬
404 1 qīng to overturn / to collapse / to lean / to tend / to incline / to pour out 十四傾外蔭
405 1 jiā house / home / residence 年並未五十終于家
406 1 péi to accompany 欒布得陪臣之禮
407 1 xiāo night / evening / dark 晝伏宵行
408 1 沅陵 yuánlíng Yuanling 沅陵王友
409 1 to hand over to 已有疏付之
410 1 suān tart / sour 辭甚酸切
411 1 送終 sòngzhōng to pay one's last respects 送終盡哀
412 1 quán authority / power 即於江陵權殯
413 1 zhèn town 遷鎮西府記室參軍
414 1 廢帝 fèidì deposed emperor 廢帝嗣立
415 1 病篤 bìngdǔ critically ill / on one's deathbed 及貞病篤
416 1 僧家 sēngjiā Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community 依僧家尸陀林法
417 1 江南 Jiāngnán Region South of the Yangtze River 遠在江南
418 1 子弟 zǐdì later generations 以姻戚子弟
419 1 何所 hésuǒ where / what place 何所多念
420 1 年老 niánlǎo aged / old 知貞母年老
421 1 a government official / a magistrate 吏事非卿所長
422 1 帶甲 dàijiǎ an armored soldier 景帶甲將兵入朝陛見
423 1 論語 Lúnyǔ The Analects of Confucius 授貞論語
424 1 precedent / example 隨例入關
425 1 shuāi to weaken / to decline 弟年事已衰
426 1 lóu to wear 除婁令
427 1 孝廉 xiàolián a successful second degree candidate 舉乾孝廉
428 1 guǐ a sundial 晷漏將盡
429 1 dìng to decide 風定花猶落
430 1 dòng to freeze 舉體凍濕
431 1 時尚 shíshàng fashion 時尚書右丞徐祚
432 1 長吏 zhǎnglì Senior Functionary 尤長吏術
433 1 dào way / road / path 不害道病卒
434 1 jiù chronic disease / guilt / remorse 雖知哀煢在疚
435 1 祕書監 mìshū jiàn Director of the Palace Library 詔贈祕書監
436 1 jiù a coffin which contains corpse 迎母喪柩歸葬
437 1 chī to spread (name, news) / to be known 唯不害與中庶子徐摛侍側不動
438 1 不遜 bùxùn rude / impertinent 甚不遜
439 1 relative 以姻戚子弟
440 1 家屬 jiāshǔ family member 因將家屬西上
441 1 猶豫 yóuyù hesitant 眾人猶豫
442 1 至德 Zhìdé Zhide reign 至德三年
443 1 yìn shade / shelter 十四傾外蔭
444 1 yīn relatives by marriage 以姻戚子弟
445 1 鄱陽 Póyáng Poyang 稍遷鄱陽王錄事參軍
446 1 qīng clear / pure / clean 累致清階
447 1 wàng absurd / fantastic / presumptuous 冀斯言不妄
448 1 流涕 liú tì to shed tears 行路無不為之流涕
449 1 preserved [meat] 每歲時伏臘
450 1 閑居 xián jū a place to rest 嘗為春日閑居五言詩
451 1 侍奉 shìfèng to attend 得還侍奉
452 1 qiàn moat around a city 老弱凍死者填滿溝塹
453 1 yīn sound / noise 每舉音輒氣絕
454 1 lǐng neck 領丹陽丞
455 1 lǎo old / aged / elderly / aging 謝貞至孝而母老
456 1 jǐn a time of famine or crop failure 時兵荒飢饉
457 1 rèn to bear / to undertake 祖任
458 1 侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant 高祖晉侍中
459 1 yuǎn far / distant 遠在江南
460 1 jià to drive / to sail / to fly 俄遷尚書駕部郎中
461 1 the gate of a village / a village 及跡隱閻閭
462 1 pìn to engage / to hire 因隨聘使杜子暉還國
463 1 zhǐ to stop / to halt 士大夫誰不仰止
464 1 訪問 fǎngwèn pay a visit / to access / to interview 因私使訪問
465 1 南史 Nán Shǐ History of the Southern Dynasties 南史謝藺傳並作
466 1 原本 yuánběn an origin 原本訛
467 1 性靈 xìng líng innate spiritual wisdom 凡在性靈
468 1 早亡 zǎowáng premature death 並早亡
469 1 to help / to assist 錄尚書輔政
470 1 nóng agriculture / farming 其年詔除司農卿
471 1 無益 wúyì to be no good / to not be beneficial 無益之事
472 1 自製 zìzhì self-control 卿表自製邪
473 1 bèi to prepare / get ready 以備闕云
474 1 連接 liánjiē to link / to join / to attach 連接山阜
475 1 十六 shíliù sixteen 十六鍾太清之禍
476 1 běi north 遷平北府諮議參軍
477 1 xiá to be familiar with 馴狎異常
478 1 光祿勳 guānglùxūn Supervisor of Attendants 光祿勳柔之
479 1 silent 憫默而出
480 1 毀滅性 huǐmièxìng destructive / devastating 若憂毀滅性
481 1 fèng to offer / to present 若乃奉生盡養
482 1 shēng to be born / to give birth 若乃奉生盡養
483 1 capacity / degree / a standard / a measure 貞度叔陵將有異志
484 1 tūn to swallow 簡文夜夢吞一塊土
485 1 liú Liu 中書舍人劉師知
486 1 捕魚 bǔyú to catch fish / to fish 昭乃身自結網捕魚
487 1 人事 rénshì personnel / human resources 屏絕人事
488 1 jīn gold 官至尚書金部郎
489 1 好學 hǎoxué easily to study 少沈敏好學
490 1 臣道 chéndào official duties 方知臣道
491 1 番禺 pānyú Panyu 暠逃難番禺
492 1 大夫 dàifu doctor 太中大夫
493 1 shēng to ascend / to go up 司馬暠字文昇
494 1 答曰 dá yuē to reply 周朝優詔答曰
495 1 衡陽 héngyáng Hengyang 時衡陽王伯信臨郡
496 1 to wait for / to wait until / as soon as 而官俟得才
497 1 temple / monastery / vihāra 貞母出家於宣明寺
498 1 凍死 dòngsǐ to freeze to death / to die off in winter 老弱凍死者填滿溝塹
499 1 八十五 bāshíwǔ 85 時年八十五
500 1 to go to / to arrive / to reach 不佞乃馳詣相府

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 48 zhī him / her / them / that 夫聖人之德
2 37 zhēn virtuous / chaste / pure 謝貞
3 24 nián year 或泣血三年
4 23 wáng Wang 齊豫章王行參軍
5 23 not / no 侍衛者不驚恐辟易
6 22 yǒu is / are / to exist 有弟五人
7 22 不害 bù hài non-harm 殷不害
8 21 yuē to speak / to say 孔子曰
9 20 so as to / in order to 以備闕云
10 19 wèi for / to 及簡文為景所幽
11 16 shì matter / thing / item 不害事老母
12 15 also / too 人倫之至極也
13 15 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 即投身而下
14 14 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 梁尚書中兵郎
15 13 qīng minister / high officer 殷不害字長卿
16 13 mother 賜其母蔡氏錦裙襦
17 12 qiān to move / to shift 遷鎮西府記室參軍
18 12 gǎo bright 司馬暠
19 12 yīn because 因將家屬西上
20 12 father 父高明
21 11 zhōng middle 梁尚書中兵郎
22 11 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 若乃奉生盡養
23 11 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 孝者百行之本
24 11 to reach 及跡隱閻閭
25 11 hái also / in addition / more 自周還朝
26 10 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 及簡文為景所幽
27 10 參軍 cānjūn to join the army 齊豫章王行參軍
28 10 xiào to be filial 何以加於孝乎
29 10 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 居父憂過禮
30 10 his / hers / its / theirs 其見知如此
31 10 wén writing / text 簡文又以不害善事親
32 10 chú except / besides 除東宮步兵校尉
33 9 to die 卒反晉國
34 9 shén what 居甚貧窶
35 9 不佞 bùnìng without eloquence / untalented / I, me (humble) 弟不佞
36 9 jiàn to see 多見納用
37 9 láng a minister / an official 梁尚書中兵郎
38 9 naturally / of course / certainly 自是蔬食布衣
39 9 xiè to thank 謝貞
40 9 liáng a bridge 陳承梁室喪亂
41 9 zài in / at 凡在性靈
42 9 an official institution / a state bureau 遷鎮西府記室參軍
43 8 and 不害與舍人庾肩吾直日奏事
44 8 yōu to worry / to be concerned 居父憂過禮
45 8 chì an imperial decree 面宣敕
46 8 江陵 Jiānglíng Jiangling 江陵之陷也
47 8 zhì to / until 繈負而至者以千數
48 8 舍人 shèrén a palace attendant 尋以本官兼東宮通事舍人
49 8 promptly / right away / immediately 即投身而下
50 8 měi each / every 每舉音輒氣絕
51 8 高宗 Gāozōng Emperor Gaozong of Song 高宗為太傅
52 8 in / at 何以加於孝乎
53 7 shì is / are / am / to be 是時朝廷政事多委東宮
54 7 child / son 族子凱等粗自成立
55 7 rén person / people / a human being 陳郡長平人也
56 7 residence / dwelling 居父憂過禮
57 7 shí time / a point or period of time 是時朝廷政事多委東宮
58 7 guān an office 尋以本官兼東宮通事舍人
59 7 letter / symbol / character 不佞字季卿
60 7 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 送終盡哀
61 7 jué absolutely 絕漿七日
62 7 zhāo illustrious 張昭
63 7 younger brother 弟不佞
64 7 jiā to add 何以加於孝乎
65 6 to enter 不害從簡文入臺
66 6 chū at first / at the beginning / initially 太清初
67 6 jiān simultaneously 兼飾以儒術
68 6 zhī to know 其見知如此
69 6 jiē all / each and every / in all cases 皆幼弱
70 6 wèi Eighth earthly branch 未敢先發
71 6 Germany 夫聖人之德
72 6 xiàn to submerge / to sink / to plunge 江陵之陷也
73 6 後主 hòuzhǔ latter sovereign 後主即位
74 6 final particle 蓋有人矣
75 6 兄弟 xiōngdì brothers 孝子既無兄弟
76 6 yòu again / also 簡文又以不害善事親
77 6 wèi to call 梁武帝嘗謂肩吾曰
78 6 ruò to seem / to be like / as 若乃奉生盡養
79 6 jiāng will / shall (future tense) 景帶甲將兵入朝陛見
80 6 jiǎn simple / terse / succinct 簡文又以不害善事親
81 6 將軍 jiāngjūn a general 加明威將軍
82 6 zhào an imperial decree 其年詔除司農卿
83 6 shǎo few 由是少知名
84 6 this / these 孰不由此
85 6 huǐ to destroy 貞哀毀羸瘠
86 6 I 不害與舍人庾肩吾直日奏事
87 6 day of the month / a certain day 絕漿七日
88 6 shì clan / a branch of a lineage 賜其母蔡氏錦裙襦
89 6 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多見納用
90 5 右丞 yòuchéng right chancellor 兼尚書右丞
91 5 xún to search / to look for / to seek 尋以本官兼東宮通事舍人
92 5 to consult / to confer 遷平北府諮議參軍
93 5 in / at 廬于墓側
94 5 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 從舅尚書王筠奇其有佳致
95 5 líng mound / hill / mountain 晉陵太守
96 5 不能 bù néng cannot / must not / should not 每發便一二日不能飲食
97 5 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 或德感乾坤
98 5 no 無聞視聽
99 5 míng bright / brilliant 加明威將軍
100 5 seven 絕漿七日
101 5 東宮 dōnggōng East Palace 尋以本官兼東宮通事舍人
102 5 can / may / permissible 此兒方可大成
103 5 xìng gender 不害性至孝
104 5 one 貞有一子年六歲
105 5 shí food / food and drink 必三日不食
106 5 words / speech / expression / phrase / dialog 輒辭以疾
107 5 xíng to walk / to move 孝者百行之本
108 5 zhōu Zhou Dynasty 自周還朝
109 5 tōng to go through / to open 尋以本官兼東宮通事舍人
110 5 cháo to face 景帶甲將兵入朝陛見
111 5 bīng soldier / troops 梁尚書中兵郎
112 5 zhèng upright / straight 謝貞字元正
113 5 sān three 或泣血三年
114 5 tài very / extremely 太建七年
115 5 to lift / to hold up / to raise 舉體凍濕
116 5 de potential marker 始得母屍
117 5 disease / sickness / ailment 在郡感疾
118 5 guò to cross / to go over / to pass 居父憂過禮
119 5 to criticize 遷平北府諮議參軍
120 4 jiàn to build / to construct 太建七年
121 4 zhāng a sheet / a leaf 張昭
122 4 yīn flourishing / abundant 殷不害
123 4 even / equal / uniform 齊豫章王行參軍
124 4 zài to carry / to convey / to load / to hold 四載之中
125 4 fēng wind 風漓化薄
126 4 chū to go out / to leave 謀矯詔出高宗
127 4 biǎo clock / a wrist watch 請貞為讓表
128 4 shǐ beginning / start 始得母屍
129 4 xiōng elder brother 第四兄不齊始之江陵
130 4 ér son 此兒方可大成
131 4 記室 jìshì Record Keeper / Secretary 遷鎮西府記室參軍
132 4 jǐng sunlight 景帶甲將兵入朝陛見
133 4 lèi to be tired 貞累啟固辭
134 4 cháng to taste 梁武帝嘗謂肩吾曰
135 4 suí to follow 將隨灰壤
136 4 five 有弟五人
137 4 wén to hear 無聞視聽
138 4 wèn to ask 如始聞問
139 4 jùn a commandery / a prefecture 陳郡長平人也
140 4 jìn to the greatest extent / utmost 若乃奉生盡養
141 4 suì to comply with / to follow along 遂同有感
142 4 便 biàn convenient / handy / easy 每發便一二日不能飲食
143 4 expresses question or doubt 何以加於孝乎
144 4 certainly / must / will / necessarily 必三日不食
145 4 rán correct / right / certainly 家人賓客懼貞復然
146 4 yòu immature / young 皆幼弱
147 4 chéng to bear / to carry / to hold 陳承梁室喪亂
148 4 chuán to transmit 尤善左氏傳
149 4 wěi yes 唯不害與中庶子徐摛侍側不動
150 4 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 加員外散騎常侍
151 4 suì age 貞時年七歲
152 4 zhōng end / finish / conclusion 終不能之官舍
153 4 strange / unusual / uncanny 親族莫不奇之
154 4 děng et cetera / and so on 尚書右丞王暹等
155 4 bìng and / furthermore / also 並早亡
156 4 使 shǐ to make / to cause 何不使殷不害來邪
157 4 xiāng each other / one another / mutually 不佞乃馳詣相府
158 4 zhí straight 不害與舍人庾肩吾直日奏事
159 4 shì to attend on 唯不害與中庶子徐摛侍側不動
160 4 báo thin / slight / weak 風漓化薄
161 4 骨立 gǔlì thin / emaciated 枯槁骨立
162 4 again / more / repeatedly 追顧復之恩深
163 4 to remember / to memorize / to bear in mind 校勘記
164 4 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 若乃奉生盡養
165 4 shū father's younger brother 及始興王叔陵為揚州刺史
166 4 dīng Ding 丁父艱
167 4 chén minister / statesman / official 臣表謝貞所作
168 3 太清 tàiqīng the sky 太清初
169 3 chén Chen 陳承梁室喪亂
170 3 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 高祖受禪
171 3 yóu also / as if / still 風定花猶落
172 3 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 貞累啟固辭
173 3 tòng to wail / to cry 貞因更感慟
174 3 míng measure word for people 名法有輕重不便者
175 3 chēng to call / to address 士大夫以篤行稱之
176 3 to stand 梁元帝立
177 3 qíng feeling / emotion / mood 情累所不能忘
178 3 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 何不使殷不害來邪
179 3 hòu after / later 後為始興王諮議參軍
180 3 shī the practice of selfless giving / dāna 後主因敕舍人施文慶曰
181 3 司馬 sīmǎ official post of minister of war 司馬暠
182 3 xiǎo small / tiny / insignificant 小宜引割自全
183 3 xu 唯不害與中庶子徐摛侍側不動
184 3 lìn soft rush / common rush 父藺
185 3 zuò a blessing / the throne 時尚書右丞徐祚
186 3 shǔ to count 繈負而至者以千數
187 3 梁武帝 liáng wǔ dì Emperor Wu of Liang 梁武帝嘗謂肩吾曰
188 3 qìng to celebrate / to congratulate 後主因敕舍人施文慶曰
189 3 xuè blood 或泣血三年
190 3 jìn shanxi 晉陵太守
191 3 侍郎 shìláng an assistant minister 尋遷侍郎
192 3 zhé sides of chariot for weapons 輒上書言之
193 3 即位 jíwèi to succeed to the throne 後主即位
194 3 至孝 zhìxiào extremely filial 不害性至孝
195 3 jǐn to be cautious / to be careful 不害供侍益謹
196 3 居處 jūchù a dwelling / a home 遣人請不害與居處
197 3 jiù right away 不就
198 3 shū book 以不害為中書郎
199 3 entirely / without exception 庾信俱入長安
200 3 to read 讀訖便誦
201 3 suí to soothe / to appease / to pacify 祖綏
202 3 a family clan 族兄暠乃共往華嚴寺
203 3 漿 jiāng broth / serum / thick liquid 絕漿七日
204 3 始興 shǐxīng Shixing 後為始興王諮議參軍
205 3 太子 tàizǐ a crown prince 太子舍人
206 3 庶子 shù zǐ bastard / commoner son of royalty 唯不害與中庶子徐摛侍側不動
207 3 wǎng to go (in a direction) 族兄暠乃共往華嚴寺
208 3 supreme ruler / emperor 梁元帝立
209 3 zhǎng palm of the hand 後主仍詔貞入掌中宮管記
210 3 ruǎn Ruan 祖母阮氏先苦風眩
211 3 lìng to make / to cause to be / to lead 遷武康令
212 3 běn measure word for books 孝者百行之本
213 3 jìn to enter 自後少進饘粥
214 3 eight 八年
215 3 招遠 zhāoyuǎn Zhaoyuan 加招遠將軍
216 3 hòu thick 此固不足仰塵厚德
217 3 to open 貞累啟固辭
218 3 liù six 弱兒年甫六歲
219 3 chá to examine / to inquire / to inspect 察往省之
220 3 guest / visitor 尚書左丞沈客卿俱來候貞
221 3 guī to go back / to return 迎母喪柩歸葬
222 3 zhuó profound / brilliant / lofty 引祠部侍郎阮卓為記室
223 3 yún cloud 以備闕云
224 3 氣絕 qìjué to take one's last breath / dying 每舉音輒氣絕
225 3 què sure / certain 府長史汝南周確新除都官尚書
226 3 to arise / to get up 起為戎昭將軍
227 3 ancestor / forefather 祖任
228 3 already / afterwards 弟年事已衰
229 3 jīn today / modern / present / current / this / now 今之採綴
230 3 shī to lose 失母所在
231 3 guó a country / a nation 流離絕國
232 3 shuǐ water 遇見死人溝水中
233 3 gān dry 弟乾
234 3 shì room / bedroom 陳承梁室喪亂
235 3 qǐng to ask / to inquire 遣人請不害與居處
236 3 to record / to copy 錄尚書輔政
237 3 réng yet / still / as ever 仍謂貞曰
238 3 zhǎng director / chief / head / elder 請長爪禪師為貞說法
239 3 also / too 貞亦不食
240 3 涕泣 tìqì to weep / to shed tears 二人涕泣
241 3 hào number 號頓於地
242 2 bēng to rupture / to split apart 及世祖崩
243 2 zhuī to pursue / to chase 追顧復之恩深
244 2 to leave behind 野人遺之塊
245 2 蔬食 shū shí vegetarian meal / vegetarian diet 自是蔬食布衣
246 2 mèng a dream 簡文夜夢吞一塊土
247 2 tiān day 若天有徵
248 2 thin / emaciated 貞哀毀羸瘠
249 2 shǒu head 周留其長子僧首
250 2 之後 zhīhòu after / following / later 氣絕之後
251 2 tái unit 不害從簡文入臺
252 2 kǒng fearful / apprehensive 此恐不能起
253 2 二十 èrshí twenty 將二十年
254 2 gǎi to change / to alter 庶子鄉國已改
255 2 fāng square / quadrilateral / one side 此兒方可大成
256 2 jiān difficult / hard 丁父艱
257 2 shēng to ascend / to go up 唯進薄麥粥一升
258 2 luó Luo 昨見羅兒面顏憔悴
259 2 dùn a time / a meal 號頓於地
260 2 饘粥 zhānzhōu thick congee 自後少進饘粥
261 2 受禪 shòuchán to accept abdication 高祖受禪
262 2 父子 fù zǐ father and son 父子產
263 2 校勘 jiàokān to collate / to compare and correct / to proofread 校勘記
264 2 親屬 qīnshǔ family member / kin / kindred 親屬散亡
265 2 gōng to present to / to supply / to provide 不害供侍益謹
266 2 shěng province 省啟具懷
267 2 良久 liáng jiǔ a long time 氣絕良久
268 2 shēn human body / torso 身自負土
269 2 飲食 yǐn shí food and drink 居處飲食
270 2 gōng a palace 暠以宮臣
271 2 由是 yóushì because of 由是少知名
272 2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為軍師始興王諮議參軍
273 2 cóng from 從舅尚書王筠奇其有佳致
274 2 clothes / clothing 即有敕長給衣糧
275 2 róng arms / armaments / a military affair 授戎昭將軍
276 2 to fear / be afraid of / to dread 家人賓客懼貞復然
277 2 西 The West 遷鎮西府記室參軍
278 2 yán to speak / to say / said 輒上書言之
279 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 孤子舋禍所集
280 2 xuān to declare / to announce 面宣敕
281 2 kǎi triumphant 族子凱等粗自成立
282 2 cǎo grass / straw / herbs 工草隸蟲篆
283 2 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常為居喪之禮
284 2 而已 éryǐ that is all 免其官而已
285 2 píng flat / level / smooth 仕梁廷尉平
286 2 a law / a rule 侍衛者不驚恐辟易
287 2 hair 及事發
288 2 shī corpse 始得母屍
289 2 sēng a monk 周留其長子僧首
290 2 yuán monetary unit / dollar 梁元帝立
291 2 cotton cloth / textiles / linen 布三十匹
292 2 zuò to do 臣表謝貞所作
293 2 sàng to lose / to die 皆懼其不勝喪
294 2 yǒu friend / companion 遷南平王友
295 2 左右 zuǒyòu approximately 衝突左右
296 2 gǎn bold / brave 未敢先發
297 2 huò or / either / else 或泣血三年
298 2 past / former times 昔晉文公出奔
299 2 新林 xīnlín Xinlin 墓在新林
300 2 數年 shǔnián several years 後數年
301 2 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 思蓼莪之慕切
302 2 如是 rúshì thus / so 如是者七日
303 2 to sob 或泣血三年
304 2 such as / for example / for instance 如始聞問
305 2 bìn to encoffin a corpse / to carry to burial 即於江陵權殯
306 2 ěr ear 敢以為託耳
307 2 yóu especially / particularly 尤長吏術
308 2 孝子 xiàozǐ a filial son 孝子既無兄弟
309 2 bitterness / bitter flavor 祖母阮氏先苦風眩
310 2 qīn relatives 簡文又以不害善事親
311 2 無所不至 wú suǒ bù zhì to reach everywhere / to stop at nothing / to do one's utmost 勤劇無所不至
312 2 side 唯不害與中庶子徐摛侍側不動
313 2 hut / cottage 廬于墓側
314 2 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 世祖即位
315 2 道路 dàolù a road / a path 不害行哭道路
316 2 é Russia 俄遷通直散騎常侍
317 2 yán to prolong / to delay / to postpone 子延義
318 2 grave / tomb 廬于墓側
319 2 xià next 冰雪交下
320 2 shān a mountain / a hill / a peak 坎山而埋之
321 2 莫不 mò bù all / none doesn't / there is none who isn't 見者莫不哀之
322 2 zhòng middle brother 乃與僕射到仲舉
323 2 lái to come 何不使殷不害來邪
324 2 聰敏 cōngmǐn quick / bright / intelligent / clever / brilliant 貞幼聰敏
325 2 周朝 Zhōu Cháo Zhou Dynasty 乃抗表周朝
326 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 此兒方可大成
327 2 如故 rúgù like an old friend 舍人如故
328 2 bǎi one hundred 孝者百行之本
329 2 chǎn to bear / to reproduce / to give birth 父子產
330 2 xiān first 不害先於別所督戰
331 2 shí ten 有集十卷
332 2 太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor 高宗為太傅
333 2 meter 可賜米百石
334 2 lěng cold 以中風冷
335 2 shì an official 仕梁廷尉平
336 2 zòu to present / to offer 不害與舍人庾肩吾直日奏事
337 2 jīng to go through / to experience 殆經一旬
338 2 martial / military 遷武康令
339 2 to conceal / to hide / to ambush 每歲時伏臘
340 2 to bear / to carry 繈負而至者以千數
341 2 mài wheat / barley / oats 唯進薄麥粥一升
342 2 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養貞母
343 2 名節 míngjié reputation and integrity 少立名節
344 2 to gather / to collect 孤子舋禍所集
345 2 入關 rùguān to enter a pass / to go through customs 隨例入關
346 2 號泣 háoqì to wail / to sob 號泣不輟聲
347 2 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master 尋遷光祿大夫
348 2 yòng to use / to apply 多見納用
349 2 員外 yuánwài landlord 加員外散騎常侍
350 2 method / way 名法有輕重不便者
351 2 zàng to bury the dead 迎母喪柩歸葬
352 2 to take charge of / to manage / to administer 其年詔除司農卿
353 2 to move / to shift / to remove 百姓流移
354 2 yǐn to lead / to guide 引祠部侍郎阮卓為記室
355 2 gào to tell / to say / said / told 以告不害
356 2 zāi exclamatory particle 信哉
357 2 zhōu congee / gruel / porridge 唯進薄麥粥一升
358 2 shì a generation 晉太傅安九世孫也
359 2 soil / ground / land 號頓於地
360 2 gōu a ditch / a drain / a narrow waterway 老弱凍死者填滿溝塹
361 2 十四 shí sì fourteen 十四
362 2 長子 zhǎngzǐ eldest son 周留其長子僧首
363 2 朝廷 cháo tíng imperial court 是時朝廷政事多委東宮
364 2 extremely / very 人倫之至極也
365 2 shèng divine / holy / sacred / ārya 承聖初
366 2 晝夜 zhòuyè day and night 晝夜號泣
367 2 to admire 思蓼莪之慕切
368 2 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 今之採綴
369 2 jiān shoulder 不害與舍人庾肩吾直日奏事
370 2 é an error / falsehood / a lie 原本訛
371 2 to give / to bestow favors 賜其母蔡氏錦裙襦
372 2 zhēng to prove / to confirm 若天有徵
373 2 shū to remove obstructions 已有疏付之
374 2 a time 次不占
375 2 xìn to believe / to trust 信哉
376 2 yǎng to look up 士大夫誰不仰止
377 2 night 簡文夜夢吞一塊土
378 2 according to 字依仁
379 2 歎息 tànxī to sigh 祚等愴然歎息
380 2 huái bosom / breast 省啟具懷
381 2 ministry / department 官至尚書金部郎
382 2 clothes / dress / garment 服闋
383 2 shǒu hand 手植松柏
384 2 ān calm / still / quiet / peaceful 晉太傅安九世孫也
385 2 wěi to delegate / to commission 是時朝廷政事多委東宮
386 2 dōu all 府長史汝南周確新除都官尚書
387 2 wài outside 除智武府外兵參軍事
388 2 alone / independent / single / sole 唯貞與卓獨不坐
389 2 jìng to pacify 名靖
390 2 elegant / graceful / refined 高宗雅重不佞
391 2 人倫 rénlún human relations 人倫之至極也
392 2 meaning / sense 子延義
393 2 zhì to create / to make / to manufacture 梁元帝承制
394 2 政事 zhèngshì politics / government affairs 不害長於政事
395 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 時不可移
396 2 zhòng heavy 高宗雅重不佞
397 2 chén to sink / to submerge 尚書左丞沈客卿俱來候貞
398 2 earth / soil / dirt 簡文夜夢吞一塊土
399 2 太守 tài shǒu Governor 晉陵太守
400 2 士大夫 Shì Dàifu Scholar-official / Scholar-gentlemen / Scholar-bureaucrats / Scholar-gentry 士大夫以篤行稱之
401 2 shòu to teach 授戎昭將軍
402 2 布衣 bùyī plain cotton clothing 自是蔬食布衣
403 2 入口 rùkǒu an entrance 水漿不入口
404 2 廷尉 Tíngwèi Tingwei / Commandant of Justice 仕梁廷尉平
405 2 祖母 zǔmǔ paternal grandmother 祖母阮氏先苦風眩
406 2 to cry / to weep / to wail 不害行哭道路
407 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 不害道病卒
408 2 inside / interior 暠還鄉里
409 2 qiǎn to send / to dispatch 當遣侍讀還家供養
410 2 private 不入私室
411 2 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 誠貫幽顯
412 2 ruò weak 皆幼弱
413 2 miàn side / surface 面宣敕
414 2 big / great / huge / large / major 此兒方可大成
415 2 shéi who / whoever 誰養母邪
416 2 xuán profound / mysterious / subtle 字玄明
417 1 bié do not / must not 不害先於別所督戰
418 1 高明 gāomíng outstandingly intelligent 父高明
419 1 薄板 báobǎn a sheet / lamina 可用薄板周身
420 1 shén divine / mysterious / magical / supernatural 盡性窮神
421 1 do not 親友見者莫識焉
422 1 bào newspaper 敕報曰
423 1 三十 sān shí thirty 布三十匹
424 1 xún ten days / ten years 殆經一旬
425 1 yān where / how 親友見者莫識焉
426 1 fàn Sanskrit 長子梵童
427 1 周身 zhōu shēn whole body 可用薄板周身
428 1 chē a vehicle 孔車有長者之風
429 1 儉約 jiǎnyuē sparing / economical 家世儉約
430 1 to take / to receive / to accept 多見納用
431 1 wēi prestige / majesty 加明威將軍
432 1 color 色養甚謹
433 1 武陵王 wǔ língwáng Prince of Wuling 武陵王諮議參軍
434 1 liǎo polygonum / smartweed 思蓼莪之慕切
435 1 èr two 二人涕泣
436 1 中宮 zhònggōng the residence of the empress 後主仍詔貞入掌中宮管記
437 1 異常 yìcháng out of the ordinary / abnormal 馴狎異常
438 1 shàn Shan 僑居于會稽剡縣
439 1 被褥 bèirù bedding / bedclothes 被褥
440 1 coarse hemp cloth 釋褐太學博士
441 1 miǎn to spare 免其官而已
442 1 賓客 bīnkè a visitor / a guest 家人賓客懼貞復然
443 1 què a watch tower 服闋
444 1 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 所得祿俸
445 1 靈車 língchē hearse 載以靈車
446 1 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以報本反始
447 1 所長 suǒzhǎng director 吏事非卿所長
448 1 jiā excellent 高宗嘉之
449 1 豺狼 cháiláng jackal and wolf / a wolf / an evil person / a vicious tyrant 豺狼絕跡
450 1 shì to decorate / to ornament / to adorn 兼飾以儒術
451 1 to look after / to attend to 追顧復之恩深
452 1 lüè plan / strategy 略通五經大旨
453 1 extra / surplus / remainder 二十餘載
454 1 róu soft 光祿勳柔之
455 1 zuǒ left 除尚書左民郎
456 1 還都 huán dū relocate the capital 及暠還都
457 1 ǒu to vomit 必致嘔血
458 1 視聽 shì tīng what one sees and hears 無聞視聽
459 1 to think / consider / to ponder 思蓼莪之慕切
460 1 to bewitch / to charm / to infatuate 即日迷喘
461 1 hán cold / wintry / chilly 于時甚寒
462 1 Hebei 冀斯言不妄
463 1 如此 rúcǐ in this way / so 其見知如此
464 1 宜都 Yídū Yidu 除宜都王諮議參軍事
465 1 qióng alone 雖知哀煢在疚
466 1 to nest / to perch / to roost 常有兩鳩棲宿廬所
467 1 中書省 Zhōngshūs hěng Central Secretariat 簡文在中書省
468 1 cún to exist / to survive 值兵亂多不存
469 1 孤子 gūzǐ orphan / fatherless son 孤子舋禍所集
470 1 逃難 táonán to run away from trouble / to flee from calamity / to be a refugee 暠逃難番禺
471 1 increase / benefit 不害供侍益謹
472 1 不便 bùbiàn inconvenient / inappropriate / unsuitable / short of cash 名法有輕重不便者
473 1 jǐn brocade / embroidered work 賜其母蔡氏錦裙襦
474 1 冰雪 bīngxuě ice and snow 冰雪交下
475 1 jiù old / ancient 舊多猛獸
476 1 zhū to execute / to put to death / to condemn 彭越就誅
477 1 luán to be twisted / to be bent / to be crooked / to be contracted 遂致攣廢
478 1 伏誅 fúzhū to punish by execution 仲舉等皆伏誅
479 1 chén dust / dirt 此固不足仰塵厚德
480 1 fān a fence / a pale / a border / a vassal state 寡人若出居藩
481 1 母喪 mǔ sàng the death of one's mother 迎母喪柩歸葬
482 1 qīng to overturn / to collapse / to lean / to tend / to incline / to pour out 十四傾外蔭
483 1 以至 yǐzhì down to / up to 居父喪以至孝稱
484 1 jiā house / home / residence 年並未五十終于家
485 1 péi to accompany 欒布得陪臣之禮
486 1 xiāo night / evening / dark 晝伏宵行
487 1 沅陵 yuánlíng Yuanling 沅陵王友
488 1 to hand over to 已有疏付之
489 1 suān tart / sour 辭甚酸切
490 1 送終 sòngzhōng to pay one's last respects 送終盡哀
491 1 dàn but / yet / however 但可三月施小床
492 1 quán authority / power 即於江陵權殯
493 1 zhèn town 遷鎮西府記室參軍
494 1 廢帝 fèidì deposed emperor 廢帝嗣立
495 1 病篤 bìngdǔ critically ill / on one's deathbed 及貞病篤
496 1 僧家 sēngjiā Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community 依僧家尸陀林法
497 1 江南 Jiāngnán Region South of the Yangtze River 遠在江南
498 1 子弟 zǐdì later generations 以姻戚子弟
499 1 何所 hésuǒ where / what place 何所多念
500 1 年老 niánlǎo aged / old 知貞母年老

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
春日 chūnrì Chunri / Chunjih
大中 Dà Zhōng Da Zhong reign
大匠 dàjiàng master craftsman / Han dynasty official title
丹阳 丹陽 Dānyáng Danyang County
大同 Dàtóng
 1. Datong
 2. datong / Grand Unity
东宫 東宮 dōnggōng East Palace
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
高宗 Gāozōng
 1. Emperor Gaozong of Song
 2. Emperor Gaozong of Tang
 3. Gaozong
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
给事 給事 gěishì official (imperial) position
光禄大夫 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master
光禄勋 光祿勳 guānglùxūn Supervisor of Attendants
关中 關中 Guānzhōng Guangzhong
河内 河內 Hénèi Hanoi
衡阳 衡陽 héngyáng Hengyang
侯景之乱 侯景之亂 hóu jǐng zhī luàn Houjing rebellion
华严寺 華嚴寺 huàyánsì
 1. Hua Yan Temple
 2. Hwaeomsa
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
江陵 Jiānglíng
 1. Jiangling
 2. Gangneung
江南 Jiāngnán
 1. Region South of the Yangtze River
 2. Jiangnan
 3. Jiangnan
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋国 晉國 Jìn Guó state of Jin
晋文公 晉文公 Jìn Wén Gōng Duke Wen of Jin
荆州 荊州 Jīngzhōu
 1. Jingzhou / Ching-chou
 2. Jingzhou / Ching-chou
记室 記室 jìshì Record Keeper / Secretary
孔子 Kǒngzi Confucius
会稽 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁书 梁書 Liáng Shū Book of Liang
梁武帝 liáng wǔ dì Emperor Wu of Liang
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
论语 論語 Lúnyǔ The Analects of Confucius
秘书监 秘書監 mìshū jiàn
 1. Director of the Palace Library
 2. Records Supervisor / Secretary
南史 Nán Shǐ History of the Southern Dynasties
南平 nánpíng Nanping
番禺 pānyú Panyu
péng
 1. Peng
 2. Peng
鄱阳 鄱陽 Póyáng Poyang
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
前废帝 前廢帝 qiánfèi dì Emperor Qianfei
qiāng
 1. Qiang [people]
 2. Qiang
ruǎn
 1. Ruan
 2. Nguyen
 3. an ancient musical instrument
汝南 rǔnán Runan
士大夫 Shì Dàifu Scholar-official / Scholar-gentlemen / Scholar-bureaucrats / Scholar-gentry
世祖 Shì Zǔ Shi Zu
始兴 始興 shǐxīng Shixing
侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant
太守 tài shǒu Governor
太学 太學 Tài Xué Taixue / Imperial Academy / Grand Academy
太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor
太原 Tàiyuán Taiyuan
廷尉 Tíngwèi Tingwei / Commandant of Justice
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
五经 五經 Wǔ Jīng Five Classics
武陵王 wǔ língwáng Prince of Wuling
吴郡 吳郡 Wújùn Wujun
吴兴 吳興 Wúxīng Wuxing
孝经 孝经 Xiào Jīng
 1. Xiao Jing / Classic of Filial Piety
 2. Classic of Filial Piety / Xiaojing
新林 xīnlín Xinlin
 1. xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
扬州 揚州 Yángzhōu Yangzhou
姚察 yáo chá Yao Cha
宜都 Yídū Yidu
庾信 Yǔ Xìn Yu Xin
沅陵 yuánlíng Yuanling
岳阳 岳陽 yuèyáng Yueyang
豫章 yùzhāng Yuzhang
长吏 長吏 zhǎnglì Senior Functionary
长平 長平 zhǎngpíng Changping, place name in Gaoping County 高平縣|高平县, southern Shanxi, the scene of the great battle of 262-260 BC between Qin and Zhao
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
招远 招遠 zhāoyuǎn Zhaoyuan
至德 Zhìdé Zhide reign
中书省 中書省 Zhōngshūs hěng Central Secretariat
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
周朝 Zhōu Cháo Zhou Dynasty
周武帝 zhōu wǔdì Emperor Wu of Northern Zhou
子产 子產 zǐchǎn Zi Chan

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English