Glossary and Vocabulary for Exemplary Figures 《法言》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 536 yuē to speak / to say
2 168 wèn to ask 或問
3 122 rén person / people / a human being 人而不祭
4 79 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 聖人不加焉
5 69 yán to speak / to say / said 言合稷
6 66 Germany 由其德
7 62 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子在上
8 55 tiān day 無天何生
9 50 dào way / road / path 舜之道皇兮
10 46 shū book 假儒衣書
11 45 zhī to know 事父母自知不足者
12 45 child / son 子之天地與
13 44 qín Shaanxi 庳則秦
14 40 jiàn to see 見父母之存也
15 38 天下 tiānxià China 禹受天下不為泰
16 38 xíng to walk / to move 所以行之一
17 37 仲尼 Zhòng Ní Zhong Ni 仲尼之術
18 36 yòng to use / to apply 致帝者之用
19 32 a man / a male adult 夫能存亡形
20 32 shì matter / thing / item 事父母自知不足者
21 30 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 死生盡禮
22 30 wèi to call 事親之謂也
23 29 zài in / at 君子在上
24 28 zuò to do 有人則作
25 28 meaning / sense 明道信義
26 28 can / may / permissible 可不享
27 28 hǎo good 則好始洽也
28 27 zhèng upright / straight 執正
29 26 è evil / vice 小人好己之惡
30 25 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 淮南說之用
31 25 使 shǐ to make / to cause 使粒食之民粲也
32 25 wèi Eighth earthly branch 未之有也
33 24 easy / simple 否則介鱗易我衣裳
34 24 xué to study / to learn 校學以教之
35 24 one 一人也
36 23 zhōu Zhou Dynasty 周之道將兮
37 23 xiǎo small / tiny / insignificant
38 23 shī teacher 屈國喪師
39 22 shì a generation 世鮮焉
40 22 不亦 bùyì is that not also? 不亦小乎
41 21 shēn human body / torso 執節沒身
42 21 even / equal / uniform 有齊乎
43 21 desire 仲舒欲為而不可得者也
44 21 guó a country / a state / a kingdom 屈國喪師
45 20 wén to hear 吾聞諸傳
46 20 shèng divine / holy / sacred / ārya 芒芒聖德
47 20 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多愛不忍
48 20 zhòng heavy 南正重司天
49 20 yáo Yao 與堯無子
50 20 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可得而久者
51 20 míng bright / brilliant 則明而光其下
52 19 big / great / huge / large / major
53 19 past / former times 昔在高
54 19 天地 tiān dì heaven and earth / the world 子之天地與
55 18 néng can / able 夫能存亡形
56 18 Shùn Emperor Shun 其舜乎
57 18 shí time / a period of time 周康之時
58 18 mín the people / citizen / subjects 斯民也
59 18 wén writing / text
60 18 tōng to go through / to open 半通之銅
61 18 different / other 聖人事異乎
62 18 孔子 Kǒngzi Confucius 是孔子之徒與
63 18 zhèng government / administration 上失其政
64 17 guāng light 而以延其光兮
65 17 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治之在道
66 17 guān to look at / to watch / to observe 觀人者
67 17 to fly 習治也
68 17 nán difficult / arduous / hard 難儷也
69 17 zhà to cheat / to swindle 詐人也
70 17 shǐ beginning / start 德有始而無終
71 16 power / force / strength 力有扛洪鼎
72 16 shēng to be born / to give birth 無天何生
73 16 yán color 顏氏之子
74 16 zhì wisdom / knowledge / understanding 呂不韋其智矣乎
75 16 請問 qǐngwèn may I ask 請問退進
76 16 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能去
77 16 zhōng end / finish / conclusion 德有始而無終
78 16 happy / glad / cheerful / joyful 樂其義
79 15 to think / consider / to ponder 思斁
80 15 shān a mountain / a hill / a peak 以西山而東並
81 15 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 其者未辯與
82 15 rén a kernel / a pit 君子于仁也柔
83 15 words / speech / expression / phrase / dialog 慷辭免罿
84 15 to die 舜殂落而死
85 15 qún a crowd / a flock / a group 群言之長
86 14 mìng life 進進則聞命矣
87 14 method / way 聖人之法
88 14 lóng dragon 龍堆以西
89 14 hóu marquis / lord 夏侯勝
90 14 tīng to listen 非正不聽
91 14 increase / benefit 壽可益乎
92 14 不為 bùwéi to not do 不為名之名
93 14 shì to look at / to see 非正不視
94 14 dòng to move / to act 君子動則擬諸事
95 14 xīn heart 心矣
96 14 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 未得其所以書也
97 14 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 化其可以已矣哉
98 14 wáng to die 若存若亡
99 13 hàn Han Chinese 漢德其可謂允懷矣
100 13 xiān first 寧先病而後瘳乎
101 13 shì clan / a branch of a lineage 為嚴氏犯韓
102 13 jìn to enter 與夫進者乎
103 13 wàng absurd / fantastic / presumptuous 彼妄也
104 13 Shandong 魯城之北
105 13 shàng top / a high position 君子在上
106 13 to take / to get / to fetch 聖人將有取焉
107 13 ěr ear
108 13 shí real / true 實為兵主
109 13 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 非絕德邪
110 13 shén divine / mysterious / magical / supernatural 是為宗廟之神
111 12 ancient barbarian tribes 宗夷猾夏
112 12 to stand 黥布皆劍立
113 12 chǔ state of Chu 破楚入郢
114 12 soil / ground / land 無地何形
115 12 zhuàn to compose / to compile
116 12 xià summer
117 12 眾人 zhòngrén everyone 眾人重其祿而輕其道
118 12 jīng to go through / to experience 典謨不作經
119 12 to enter 終入大海
120 12 zhōng loyalty / devotion 契之謂忠
121 12 luàn chaotic / disorderly 習亂也
122 12 gain / advantage / benefit 使之利其仁
123 12 qián hidden / secret / latent 龍之潛亢
124 12 niǎo bird 鳥夷
125 12 day of the month / a certain day 日一日勞
126 12 a scholar 假儒衣書
127 11 zhū vermilion 朱輪駟馬
128 11 zhù to inject / to pour into 宋司馬光集註
129 11 Emperor Yu 禹受天下不為泰
130 11 sān three 迄始皇三載而咸
131 11 to bend / to stoop / to crouch 鄲聞以德詘人矣
132 11 huái bosom / breast 漢德其可謂允懷矣
133 11 preface / introduction 序之不如
134 11 gāo high / tall 年彌高而德彌邵者
135 11 an ape / monkey 狙詐之家曰
136 11 zài to carry / to convey / to load / to hold 考載曰功
137 11 qīng light / not heavy 聖人重其道而輕其祿
138 11 to bend / to flex 屈國喪師
139 11 shí food / food and drink 食如蟻
140 11 zhōng middle 以其弸中而彪外也
141 10 apparatus
142 10 jīn gold 金朱煌煌
143 10 shēn to extend 春申益乎
144 10 xìn to believe / to trust 信死生齊
145 10 fèng phoenix 鳳之師師
146 10 láo to toil 郡勞王師
147 10 禮樂 lǐlè rites and music 禮樂以容之
148 10 fāng square / quadrilateral / one side 始皇方獵六國
149 10 jìn nearby 賊仁近鄉原
150 10 huá Chinese 衣如華
151 10 hán Korea / South Korea 為嚴氏犯韓
152 10 bìng ailment / sickness / illness / disease 寧先病而後瘳乎
153 10 ài to love 多愛不忍
154 10 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 守儒
155 10 guǎ few 文麗用寡
156 10 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 無以為也
157 10 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 事父母自知不足者
158 10 yǐn to hide / to conceal 隱者也
159 10 cún to exist / to survive 見父母之存也
160 9 qīng minister / high officer 孫卿非數家之書
161 9 to go 欲去而恐罹害者也
162 9 tián field / farmland 田祁連之濫帥
163 9 zhì to create / to make / to manufacture 魯仲連亻湯而不制
164 9 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 子有含菽縕絮而致滋美其親
165 9 four 用事四帝
166 9 qiáng strong / powerful 蠡不強諫而山棲
167 9 shuǐ water 子未睹禹之行水與
168 9 xiào to be filial
169 9 zéi thief 牛之賊也
170 9 tiger 螭虎桓桓
171 9 yuān a gulf / an abyss
172 9 chén Chen 陳平之無悟
173 9 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler
174 9 xíng appearance 無地何形
175 9 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 動則成德
176 9 háng ship / boat 航不漿
177 9 xián salty / briny 遠人鹹慕
178 9 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如堯父舜子也
179 9 mén door / gate / doorway / gateway 與見同門而異戶也
180 9 gài a lid / top / cover 蓋天
181 9 chén minister / statesman / official
182 9 father 無是父
183 8 wǎng to go (in a direction) 如何直往也
184 8 hún muddy / turbid 渾天
185 8 顏淵 yányuān Yan Yuan 顏淵
186 8 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 丙大夫之不伐善
187 8 jìng to respect /to honor 人必其自敬也
188 8 shǐ history 太史史遷
189 8 jīng essence 精而精之
190 8 gōng public/ common / state-owned 未有漢公之懿也
191 8 zhù to melt / to cast 世言鑄金
192 8 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren 小人好己之惡
193 8 alone / independent / single / sole 獨無礙乎
194 8 to bestow on / to endow with 七賦之所養
195 8 賢人 xiánrén a worthy person / xianren 賢人之言近如地
196 8 to long for 睎驥之馬
197 8 shèng to beat / to win / to conquer 夏侯勝
198 8 precious 君子似玉
199 8 lái to come 來貢其珍
200 8 yín obscene / licentious / lewd 荒乎淫
201 8 qīn relatives 事親之謂也
202 8 yuǎn far / distant
203 8 yōng ordinary / normal 庸節
204 8 wáng Wang 蠢迪王人
205 8 liù six 始皇方獵六國
206 8 zhēng to march / to travel on a long journey 兵征四方
207 8 wood / lumber 六國方木
208 8 líng agile / nimble 社稷之靈也
209 8 shì a gentleman / a knight 噬士猶臘肉也
210 8 退 tuì to retreat / to move back 退而退
211 8 kǒng opening / small hole / orifice 如孔氏之門用賦也
212 8 jiā house / home / residence 漢家不為也
213 8 to resemble / to similar to to 君子似玉
214 8 shēng to ascend / to go up 其升諸廟乎
215 8 clothes / clothing 假儒衣書
216 8 gǎn bold / brave 敢問何謂也
217 8 yōu to worry / to be concerned 確乎不憂其不合也
218 8 hóng liberal / great 公孫弘
219 8 xián virtuous / worthy 賢言賢行
220 8 měi beautiful 父子之美也
221 7 萬物 wànwù all living things 天地裕於萬物乎
222 7 xuán profound / mysterious / subtle 牛玄騂白
223 7 an item 惡得一目而正諸
224 7 shě to give 生舍其木侯而謂人木侯
225 7 jīn today / modern / present / current / this / now 今稽首來臣
226 7 five 五兩之綸
227 7 virtuous / admirable / esteemed 未有漢公之懿也
228 7 end / final stage / latter part 末也
229 7 xiū to decorate / to embellish 故常修德者
230 7 shī to lose 上失其政
231 7 諸子 zhūzǐ various sages / the classical schools of thought 子小諸子
232 7 shí knowledge / understanding 多聞見而識乎至道者
233 7 zhòng many / numerous 與眾田之
234 7 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬猶膠柱而調瑟
235 7 shùn to obey 則順而安其上
236 7 táng Tang Dynasty 其在唐
237 7 tāng soup 魯仲連亻湯而不制
238 7 chuān Sichuan 川有防
239 7 jiǔ old 不可得而久者
240 7 martial / military
241 7 wēi small / tiny 守失其微
242 7 zǎo splendid / magnificent 華藻之力也與
243 7 residence / dwelling 居則欲彰其道
244 7 \N \N
245 7 shēng sound 頌聲作乎下
246 7 無為 wúwèi to let things take their own course 惟囂囂為能使無為有
247 7 zhèng Zheng 譬諸琴瑟鄭
248 7 to attain / to reach 未達
249 7 xíng punishment / penalty
250 7 西 The West 大夏之西
251 7 chǐ a shame / a sense of shame 恥一物之不知
252 7 孟子 Mèng Zǐ Mencius / Mengzi 孟子知言之要
253 7 guì expensive / costly / valuable 貴無敵
254 7 běi north 北女
255 7 to leave / to depart / to go away / to part 要離非義者與
256 7 several 幾矣哉
257 7 chù a place / location / a spot / a point 何以處偽
258 7 guǒ a result / a consequence 傳書之不果也
259 7 wèi to guard / to protect / to defend 秦伯列為侯衛
260 7 to prevail 屈人者克
261 7 zhēn precious thing / treasure / a rarity 來貢其珍
262 7 wěi false / fake / forged / bogus 人曰偽
263 7 look at / to gaze at / to observe 子未睹禹之行水與
264 7 jiāo to deliver / to turn over / to pay
265 7 zhèn to shake / to shock 楚強鬩震撲
266 7 móu to plan / to scheme 忠言嘉謀
267 7 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 大器固不周於小乎
268 7 zhēn real / true / genuine 夫欲讎偽者必假真
269 7 zhuó profound / brilliant / lofty 不膠者卓矣
270 7 to join / to combine 言合稷
271 7 shàn to be skillful in / to be good at 天下擅秦
272 7 píng flat / level / smooth 陳平之無悟
273 7 juǎn to coil / to roll 一卷之書
274 7 apprentice / disciple 是孔子之徒與
275 6 fēng wind 其流風
276 6 何謂 héwèi what is the meaning of 何謂也
277 6 chún pure 被我純繢
278 6 tóng like / same / similar 與見同門而異戶也
279 6 法度 fǎdù a law 負秦之法度
280 6 fēn to separate / to divide into parts 未信而分疑
281 6 qiú to request 先求
282 6 guò to cross / to go over / to pass 東方生名過實者
283 6 zhuāng a village
284 6 proper / suitable / appropriate 亨不亦宜乎
285 6 hòu after / later 後甲一日難
286 6 sūn Sun 孫卿非數家之書
287 6 Tu 執袁濤塗
288 6 dislike 思斁
289 6 niú an ox / a cow / a bull 牛玄騂白
290 6 覿 to see 民可使覿德
291 6 hào vast / large / grand / expansive 灝灝之海
292 6 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 文王
293 6 明哲 míngzhé sensible / wise / judicious / sagacious 明哲不為也
294 6 concerned about / anxious / worried
295 6 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶河山之固
296 6 xióng manly 穿窬之雄乎
297 6 shòu old age / long life 鵠不亦壽乎
298 6 to sacrifice to / to worship 孝子有祭乎
299 6 abundant / rich / plentiful 天地裕於萬物乎
300 6 zhì matter / material / substance 其質玉乎
301 6 gōng merit 夏以其功
302 6 method / plan / policy / scheme 至蠡策種而遁
303 6 zàng to bury the dead 使知國如葬
304 6 to take charge of / to manage / to administer 南正重司天
305 6 to reach
306 6 五經 Wǔ Jīng Five Classics 何五經之支離
307 6 varied / complex / not simple 何其雜也
308 6 black 北正黎司地
309 6 jué he / she / it 厥術異也
310 6 liú to flow / to spread / to circulate 西北之流也
311 6 rich / wealthy 富無倫
312 6 a device / a tool / a utensil / an implement 仲尼曰小器
313 6 shèn cautious 張衛將軍之慎
314 6 jiāo to teach / to educate / to instruct 校學以教之
315 6 yīn flourishing / abundant
316 6 wèi to fear / to dread 畏人也
317 6 huáng royal / imperial 舜之道皇兮
318 6 jiān a traitor 由其小者作奸道
319 6 idea 不屈其意
320 6 shí a rock / a stone 石奮
321 6 líng mound / hill / mountain 美邵陵
322 6 clothes / dress / garment 服而讀之
323 6 bǎi one hundred 百人矣
324 6 extensive / full 年彌高而德彌邵者
325 6 chuán to transmit 吾聞諸傳
326 6 xiān fresh / new / delicious 世鮮焉
327 6 zōng school / sect 群行之宗
328 6 four 肆筆而成書
329 6 yàn to examine / to test / to check 其不驗乎
330 6 to defend / to resist 灝灝乎其莫之禦也
331 6 xiāo to be noisy 則吾以聖人為囂囂
332 6 ěr to be near / to be close / to be recent
333 6 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 病者養
334 5 inside / interior 綺裡季
335 5 huì favor / benefit / blessing / kindness 秦之惠文
336 5 màn long / extended / vast 曼面為姊
337 5 xiān an immortal 人言仙者
338 5 tài great / exalted / superior 無已泰乎
339 5 shī poem / verse
340 5 可知 kězhī evidently / clearly / no wonder 其和可知也
341 5 shì to attend on 侍君子以博乎
342 5 qiān to damage / to be defective 閔子騫得其行矣
343 5 kǎo to examine / to test 考載曰功
344 5 chén to sink / to submerge 沈而樂者
345 5 supreme ruler / emperor 致帝者之用
346 5 xìng gender 物以其性
347 5 hào bright / luminous 明星皓皓
348 5 a song 伎曲
349 5 fàn a pattern / model / rule / law 洪範
350 5 shù method / tactics 仲尼之術
351 5 sòng Song dynasty 宋司馬光集註
352 5 huò to reap / to harvest 烏獲
353 5 road / path / way 如庸行翳路
354 5 jiā to add 莫能加也
355 5 yǔn to grant / to allow / to consent 漢德其可謂允懷矣
356 5 祿 good fortune 慕夫祿也
357 5 不由 bùyóu can't help 不由其德
358 5 a law / a rule 辟廱以本之
359 5 死生 sǐshēng life or death / critical (event) 死生盡禮
360 5 to admire 遠人鹹慕
361 5 不合 bùhé to not conform to / to be unsuited to / to be out of keeping with 確乎不憂其不合也
362 5 huāng waste 屬荒絕者
363 5 bīng soldier / troops 兵征四方
364 5 thing / matter 物以其性
365 5 kuàng extensive / wide / broad 瞽曠能默
366 5 hǎi the sea / a sea / the ocean 水避礙則通于海
367 5 ròu meat / muscle 原野厭人之肉
368 5 Ji 吉人凶其吉
369 5 yún cloud 聖人曼雲
370 5 lǎo old / aged / elderly / aging 老則戒之在得
371 5 to arouse / to excite / to incite 羿之激矢
372 5 神明 shénmíng deities / gods 為神明主
373 5 shào Shao 邵如之何
374 5 mào countenance / appearance 見其貌者
375 5 zhái to pick (fruit, etc) 賢者耳擇口擇
376 5 a plow 犁牛之鞹與玄騂之鞹有以異乎
377 5 中國 zhōngguó China 經營中國
378 5 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong 子貢得其言矣
379 5 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執正
380 5 周公 Zhōu Gōng Duke Zhou 周公以來
381 5 shǎo few 天其少變乎
382 5 zhé wise / sagacious 俊哲
383 5 hóng a flood 力有扛洪鼎
384 5 hair 狂接輿之被其發也
385 5 warm 貂狐不亦燠乎
386 5 nián year 年彌高而德彌邵者
387 5 jiàn to remonstrate / to admonish 正諫
388 5 jiǎo to correct / to rectify / to redress 義帝初矯
389 5 jiāo glue / gum / resin / rubber 譬猶膠柱而調瑟
390 5 yuē approximately 之約也
391 5 wēi power / might / prestige 靈場之威
392 5 不在 bùzài not here 在德不在星
393 5 shù to state / to tell / to narrate / to relate 召伯述職
394 5 to insult / to ridicule / to disgrace 而侮其德
395 5 biǎo clock / a wrist watch 輿服以表之
396 5 wéi to disobey / to violate / to defy 莫之能違也
397 5 huà to make into / to change into / to transform 成天地之化
398 5 父母 fùmǔ parents / mother and father 父母
399 5 piān chapter / section / essay / article 之篇俄空焉
400 5 yáng sheep / goat 周也羊
401 5 xiōng to b evicious / fierce / terrible / fearful 訁凶々北夷
402 5 ān calm / still / quiet / peaceful 則順而安其上
403 5 liáng good / virtuous / respectable 良乎
404 5 qiáng wall 若立岩牆之下
405 5 kāi to open 則仲尼之開跡諸侯也
406 5 zhāo to beckon / to hail 行而招死
407 5 諸侯 zhū hóu the feudal lords 則仲尼之開跡諸侯也
408 5 dōng east 東鞮
409 5 liè inferior / bad 其猶劣諸
410 5 to die 卒眼之
411 5 chēng to call / to address 行必有稱也
412 5 gēng to plow / to till 古者之學耕且養
413 5 hēng smoothly progressing / no trouble 又亨之
414 5 ancient / old / palaeo- 請問古
415 5 shù numerous / various 其庶矣乎
416 5 solitary 天下孤睽
417 5 fěi a bandit 匪天也夫
418 5 xīng a star / a planet 星有甘
419 5 bài to defeat / to vanquish 楚敗垓下
420 5 zhòng middle brother 魯仲連亻湯而不制
421 4 淮南 Huáinán Huainan 淮南說之用
422 4 xiāo mournful / dejected
423 4 大器 dàqì heaven 大器固不周於小乎
424 4 綱紀 gāngjì laws 綱紀夷貊
425 4 shì an official 仕無妄之國
426 4 仁義 rén yì benevolence and righteousness 殷之以仁義
427 4 earth / soil / dirt 無土
428 4 cháng a lower garment / a skirt / a petticoat / a garment 衣而不裳
429 4 Wu 烏獲
430 4 to inherit 其有繼周者
431 4 dialect / language / speech 則焉得斯語
432 4 liè to hunt 始皇方獵六國
433 4 huí to go back / to return
434 4 níng Nanjing 孰寧
435 4 不見 bújiàn to not see 見所不見
436 4 róu soft 君子之柔剛
437 4 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 舜以其讓
438 4 to avoid / to shun 水避礙則通于海
439 4 cháng to taste 孟嘗
440 4 jǐn to be cautious / to be careful 動謹于時
441 4 huáng brilliant / bright / shining 金朱煌煌
442 4 Lu 盧人也
443 4 yǒng brave / courageous
444 4 gǎi to change / to alter 改宰侯王
445 4 揚雄 Yáng Xióng Yang Xiong 揚雄
446 4 愛日 àirì cherish time 孝子愛日
447 4 gòng tribute / gift 來貢其珍
448 4 female 雌之不才
449 4 to read 服而讀之
450 4 孝子 xiàozǐ a filial son 孝子愛日
451 4 shì to match 辭相適
452 4 to attack by surprise 韓信襲齊
453 4 zuò to grant or bestow 武胙
454 4 無益 wúyì to be no good / to not be beneficial 仙亦無益子之匯矣
455 4 wàng to gaze / to look towards 而望其效
456 4 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 審其作輟而已矣
457 4 gōng Gong 彤弓盧矢
458 4 jìn to the greatest extent / utmost 死生盡禮
459 4 fàn a pattern / model / rule / law 曾范
460 4 silent 綱紀夷貊
461 4 bǐng bright / luminous 炳若丹青
462 4 lèi to be tired 刺相俠累
463 4 to produce / to give birth to / to breed
464 4 qǐn to rest / to sleep
465 4 husband and wife 天下鮮儷焉
466 4 cuò mistake / error / blunder / fault 晁錯
467 4 zhāng clear / obvious 則奚名之不彰也
468 4 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 有酒則觀禮
469 4 shǐ arrow / dart 羿之激矢
470 4 不知 bùzhī do not know 恥一物之不知
471 4 huà painting / picture / drawing 心畫也
472 4 horse 朱輪駟馬
473 4 yǐn to lead / to guide 引而高之者
474 4 chéng to mount / to climb onto 使始皇奉虛左之乘
475 4 shòu a beast / a quadruped / an animal 獸夷
476 4 ci 曷若茲之甚也
477 4 máng mango 芒芒聖德
478 4 a government official / a magistrate 吏也
479 4 níng peaceful 孝莫大于甯親
480 4 bitterness / bitter flavor 或苦亂
481 4 huǒ fire / flame 火妻滅子
482 4 chōng to charge at 衝衝如也
483 4 禮義 lǐ yì proper etiquette and right action 修之以禮義
484 4 jiè to introduce / to lie between 否則介鱗易我衣裳
485 4 zhǐ to stop / to halt 以義止
486 4 一日 yī rì one [whole] day 日一日勞
487 4 shī corpse 輿屍
488 4 春秋 chūnqiū Spring and Autumn Period 春秋
489 4 聰明 cōngming clever / intelligent / bright / smart / acute 聰明其至矣乎
490 4 cài Cai 蔡生欲安項咸陽
491 4 Wu 俾吳作亂
492 4 nán south 黃支之南
493 4 róng to hold / to contain 禮樂以容之
494 4 female / feminine 北女
495 4 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 而忘己之好
496 4 contrary / opposite / backwards / upside down 忠不終而躬逆
497 4 道者 dàozhě a devotee / a practioner / a follower / a monk 它人之道者
498 4 jiā excellent 忠言嘉謀
499 4 五百 wǔ bǎi five hundred 五百歲而聖人出
500 4 xùn to teach / to train

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 596 zhī him / her / them / that 子之天地與
2 536 yuē to speak / to say
3 497 also / too 事親之謂也
4 267 huò or / either / else 或問
5 266 expresses question or doubt 至矣乎
6 261 his / hers / its / theirs 其舜乎
7 245 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 一言而該
8 202 not / no 不裕矣
9 184 otherwise / but / however 有人則作
10 173 final particle 至矣乎
11 168 wèn to ask 或問
12 165 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 事父母自知不足者
13 138 so as to / in order to 而以延其光兮
14 122 rén person / people / a human being 人而不祭
15 112 yǒu is / are / to exist 孝子有祭乎
16 95 wèi for / to 為名之名
17 81 such as / for example / for instance 如之何
18 79 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 聖人不加焉
19 73 in / at 天地裕於萬物乎
20 69 yán to speak / to say / said 言合稷
21 66 Germany 由其德
22 64 zhū all / many / various 吾聞諸傳
23 63 and 子之天地與
24 62 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子在上
25 58 what / where / which 無天何生
26 55 tiān day 無天何生
27 55 no 無天何生
28 52 yān where / how 聖人不加焉
29 50 dào way / road / path 舜之道皇兮
30 46 shū book 假儒衣書
31 45 zhī to know 事父母自知不足者
32 45 child / son 子之天地與
33 44 qín Shaanxi 庳則秦
34 43 fēi not / non- / un- 孰曰非儒也
35 42 also / too 亦勖之而已
36 42 zāi exclamatory particle 詭哉
37 41 de potential marker 不可得而久者
38 40 jiàn to see 見父母之存也
39 39 in / at 故孝子之于齊
40 38 天下 tiānxià China 禹受天下不為泰
41 38 xíng to walk / to move 所以行之一
42 37 仲尼 Zhòng Ní Zhong Ni 仲尼之術
43 36 yòng to use / to apply 致帝者之用
44 35 I 吾聞諸傳
45 32 a man / a male adult 夫能存亡形
46 32 shì matter / thing / item 事父母自知不足者
47 31 shì is / are / am / to be 無是父
48 30 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 死生盡禮
49 30 wèi to call 事親之謂也
50 30 ruò to seem / to be like / as 若禔
51 29 zài in / at 君子在上
52 28 zuò to do 有人則作
53 28 meaning / sense 明道信義
54 28 can / may / permissible 可不享
55 28 certainly / must / will / necessarily 必也
56 28 hǎo good 則好始洽也
57 27 zhèng upright / straight 執正
58 27 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 非人之所及也
59 26 è evil / vice 小人好己之惡
60 25 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 淮南說之用
61 25 使 shǐ to make / to cause 使粒食之民粲也
62 25 wèi Eighth earthly branch 未之有也
63 24 zhì to / until 至矣乎
64 24 suī although / even though 雖古之膚使
65 24 easy / simple 否則介鱗易我衣裳
66 24 xué to study / to learn 校學以教之
67 24 one 一人也
68 23 zhōu Zhou Dynasty 周之道將兮
69 23 xiǎo small / tiny / insignificant
70 23 shī teacher 屈國喪師
71 22 shì a generation 世鮮焉
72 22 不亦 bùyì is that not also? 不亦小乎
73 21 this 斯亦忠嘉矣
74 21 shēn human body / torso 執節沒身
75 21 even / equal / uniform 有齊乎
76 21 yóu follow / from / it is for...to 由其德
77 21 desire 仲舒欲為而不可得者也
78 21 guó a country / a state / a kingdom 屈國喪師
79 20 wén to hear 吾聞諸傳
80 20 shèng divine / holy / sacred / ārya 芒芒聖德
81 20 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多愛不忍
82 20 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故孝子之于齊
83 20 zhòng heavy 南正重司天
84 20 yáo Yao 與堯無子
85 20 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可得而久者
86 20 míng bright / brilliant 則明而光其下
87 19 míng measure word for people 不為名之名
88 19 already / afterwards 跡不蹈已
89 19 big / great / huge / large / major
90 19 past / former times 昔在高
91 19 shú which 孰曰非儒也
92 19 naturally / of course / certainly 事父母自知不足者
93 19 天地 tiān dì heaven and earth / the world 子之天地與
94 18 néng can / able 夫能存亡形
95 18 Shùn Emperor Shun 其舜乎
96 18 xià next 則明而光其下
97 18 shí time / a period of time 周康之時
98 18 jiāng will / shall (future tense) 將以求孝也
99 18 mín the people / citizen / subjects 斯民也
100 18 wén writing / text
101 18 tōng to go through / to open 半通之銅
102 18 different / other 聖人事異乎
103 18 孔子 Kǒngzi Confucius 是孔子之徒與
104 18 zhèng government / administration 上失其政
105 17 what? / where? / why? 奚聖人之多變也
106 17 guāng light 而以延其光兮
107 17 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治之在道
108 17 guān to look at / to watch / to observe 觀人者
109 17 to fly 習治也
110 17 nán difficult / arduous / hard 難儷也
111 17 zhà to cheat / to swindle 詐人也
112 17 shǐ beginning / start 德有始而無終
113 17 self 而忘己之好
114 16 而後 érhòu after that / then 寧先病而後瘳乎
115 16 power / force / strength 力有扛洪鼎
116 16 shēng to be born / to give birth 無天何生
117 16 yán color 顏氏之子
118 16 而已 éryǐ that is all 審其作輟而已矣
119 16 zhì wisdom / knowledge / understanding 呂不韋其智矣乎
120 16 請問 qǐngwèn may I ask 請問退進
121 16 do not 莫之能違也
122 16 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能去
123 16 zhōng end / finish / conclusion 德有始而無終
124 16 happy / glad / cheerful / joyful 樂其義
125 15 wéi only / solely / alone 惟齊也
126 15 to think / consider / to ponder 思斁
127 15 shān a mountain / a hill / a peak 以西山而東並
128 15 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 其者未辯與
129 15 可謂 kěwèi it could even be said 可謂能子乎
130 15 rén a kernel / a pit 君子于仁也柔
131 15 words / speech / expression / phrase / dialog 慷辭免罿
132 15 to die 舜殂落而死
133 15 qún a crowd / a flock / a group 群言之長
134 14 mìng life 進進則聞命矣
135 14 method / way 聖人之法
136 14 lóng dragon 龍堆以西
137 14 hóu marquis / lord 夏侯勝
138 14 I / me / my 被我純繢
139 14 tīng to listen 非正不聽
140 14 increase / benefit 壽可益乎
141 14 不為 bùwéi to not do 不為名之名
142 14 shì to look at / to see 非正不視
143 14 dòng to move / to act 君子動則擬諸事
144 14 xīn heart 心矣
145 14 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 未得其所以書也
146 14 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 化其可以已矣哉
147 14 wáng to die 若存若亡
148 13 hàn Han Chinese 漢德其可謂允懷矣
149 13 xiān first 寧先病而後瘳乎
150 13 shì clan / a branch of a lineage 為嚴氏犯韓
151 13 jìn to enter 與夫進者乎
152 13 wàng absurd / fantastic / presumptuous 彼妄也
153 13 Shandong 魯城之北
154 13 shàng top / a high position 君子在上
155 13 to take / to get / to fetch 聖人將有取焉
156 13 ěr ear
157 13 shí real / true 實為兵主
158 13 yóu also / as if / still 用之猶牛鼠也
159 13 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 非絕德邪
160 13 shén divine / mysterious / magical / supernatural 是為宗廟之神
161 12 shàng still / yet / to value 非夷尚容
162 12 ancient barbarian tribes 宗夷猾夏
163 12 to stand 黥布皆劍立
164 12 chǔ state of Chu 破楚入郢
165 12 soil / ground / land 無地何形
166 12 何以 héyǐ why 何以處偽
167 12 zhuàn to compose / to compile
168 12 xià summer
169 12 眾人 zhòngrén everyone 眾人重其祿而輕其道
170 12 jīng to go through / to experience 典謨不作經
171 12 to enter 終入大海
172 12 zhōng loyalty / devotion 契之謂忠
173 12 luàn chaotic / disorderly 習亂也
174 12 gain / advantage / benefit 使之利其仁
175 12 qián hidden / secret / latent 龍之潛亢
176 12 niǎo bird 鳥夷
177 12 day of the month / a certain day 日一日勞
178 12 a scholar 假儒衣書
179 11 zhū vermilion 朱輪駟馬
180 11 zhù to inject / to pour into 宋司馬光集註
181 11 Emperor Yu 禹受天下不為泰
182 11 sān three 迄始皇三載而咸
183 11 to bend / to stoop / to crouch 鄲聞以德詘人矣
184 11 huái bosom / breast 漢德其可謂允懷矣
185 11 preface / introduction 序之不如
186 11 gāo high / tall 年彌高而德彌邵者
187 11 an ape / monkey 狙詐之家曰
188 11 zài to carry / to convey / to load / to hold 考載曰功
189 11 qīng light / not heavy 聖人重其道而輕其祿
190 11 xiāng each other / one another / mutually 藺相如制而不亻湯
191 11 to bend / to flex 屈國喪師
192 11 shí food / food and drink 食如蟻
193 11 zhōng middle 以其弸中而彪外也
194 10 apparatus
195 10 jīn gold 金朱煌煌
196 10 shēn to extend 春申益乎
197 10 xìn to believe / to trust 信死生齊
198 10 fèng phoenix 鳳之師師
199 10 láo to toil 郡勞王師
200 10 jiē all / each and every / in all cases 皆所不為也
201 10 禮樂 lǐlè rites and music 禮樂以容之
202 10 this / these 此貪也
203 10 běn measure word for books 本也
204 10 fāng square / quadrilateral / one side 始皇方獵六國
205 10 jìn nearby 賊仁近鄉原
206 10 huá Chinese 衣如華
207 10 kuàng moreover / how much the more 況己乎
208 10 不用 búyòng need not 曷不用哉
209 10 hán Korea / South Korea 為嚴氏犯韓
210 10 何如 hérú what / how 何如
211 10 bìng ailment / sickness / illness / disease 寧先病而後瘳乎
212 10 ài to love 多愛不忍
213 10 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 守儒
214 10 guǎ few 文麗用寡
215 10 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 無以為也
216 10 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 事父母自知不足者
217 10 yǐn to hide / to conceal 隱者也
218 10 cún to exist / to survive 見父母之存也
219 9 qīng minister / high officer 孫卿非數家之書
220 9 to go 欲去而恐罹害者也
221 9 tián field / farmland 田祁連之濫帥
222 9 zhì to create / to make / to manufacture 魯仲連亻湯而不制
223 9 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 子有含菽縕絮而致滋美其親
224 9 four 用事四帝
225 9 qiáng strong / powerful 蠡不強諫而山棲
226 9 shuǐ water 子未睹禹之行水與
227 9 之至 zhīzhì extremely 仁之至也
228 9 xiào to be filial
229 9 zéi thief 牛之賊也
230 9 tiger 螭虎桓桓
231 9 yuān a gulf / an abyss
232 9 ěr thus / so / like that 鮮取焉爾
233 9 chén Chen 陳平之無悟
234 9 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler
235 9 xíng appearance 無地何形
236 9 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 動則成德
237 9 yòu again / also 又以巫鼓
238 9 háng ship / boat 航不漿
239 9 xián salty / briny 遠人鹹慕
240 9 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如堯父舜子也
241 9 mén door / gate / doorway / gateway 與見同門而異戶也
242 9 gài a lid / top / cover 蓋天
243 9 cái just now 秦其才矣乎
244 9 chén minister / statesman / official
245 9 father 無是父
246 8 wǎng to go (in a direction) 如何直往也
247 8 hún muddy / turbid 渾天
248 8 顏淵 yányuān Yan Yuan 顏淵
249 8 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 丙大夫之不伐善
250 8 jìng to respect /to honor 人必其自敬也
251 8 shén what 甚矣
252 8 shǐ history 太史史遷
253 8 jīng essence 精而精之
254 8 gōng public/ common / state-owned 未有漢公之懿也
255 8 zhù to melt / to cast 世言鑄金
256 8 cóng from 從浮大海
257 8 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren 小人好己之惡
258 8 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以祭不賓
259 8 alone / independent / single / sole 獨無礙乎
260 8 qín diligently / industriously 民所勤
261 8 to bestow on / to endow with 七賦之所養
262 8 賢人 xiánrén a worthy person / xianren 賢人之言近如地
263 8 to long for 睎驥之馬
264 8 shèng to beat / to win / to conquer 夏侯勝
265 8 more and more / even more 孰愈
266 8 qiě moreover / also 且著在天庭
267 8 precious 君子似玉
268 8 lái to come 來貢其珍
269 8 why / how / when / what / where 曷壽之不益也
270 8 yín obscene / licentious / lewd 荒乎淫
271 8 expresses affirmation, approval, or consent 舜之道皇兮
272 8 qīn relatives 事親之謂也
273 8 yuǎn far / distant
274 8 yōng ordinary / normal 庸節
275 8 wáng Wang 蠢迪王人
276 8 liù six 始皇方獵六國
277 8 zhēng to march / to travel on a long journey 兵征四方
278 8 wood / lumber 六國方木
279 8 líng agile / nimble 社稷之靈也
280 8 shì a gentleman / a knight 噬士猶臘肉也
281 8 退 tuì to retreat / to move back 退而退
282 8 kǒng opening / small hole / orifice 如孔氏之門用賦也
283 8 jiā house / home / residence 漢家不為也
284 8 to resemble / to similar to to 君子似玉
285 8 shēng to ascend / to go up 其升諸廟乎
286 8 clothes / clothing 假儒衣書
287 8 gǎn bold / brave 敢問何謂也
288 8 yōu to worry / to be concerned 確乎不憂其不合也
289 8 hóng liberal / great 公孫弘
290 8 jué absolutely 屬荒絕者
291 8 xián virtuous / worthy 賢言賢行
292 8 měi beautiful 父子之美也
293 7 萬物 wànwù all living things 天地裕於萬物乎
294 7 xuán profound / mysterious / subtle 牛玄騂白
295 7 an item 惡得一目而正諸
296 7 shě to give 生舍其木侯而謂人木侯
297 7 jīn today / modern / present / current / this / now 今稽首來臣
298 7 jiàn gradually / drop by drop 沾項漸襟
299 7 five 五兩之綸
300 7 virtuous / admirable / esteemed 未有漢公之懿也
301 7 end / final stage / latter part 末也
302 7 xiū to decorate / to embellish 故常修德者
303 7 shī to lose 上失其政
304 7 諸子 zhūzǐ various sages / the classical schools of thought 子小諸子
305 7 shí knowledge / understanding 多聞見而識乎至道者
306 7 zhòng many / numerous 與眾田之
307 7 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬猶膠柱而調瑟
308 7 未有 wèiyǒu is not / has never been 未有漢公之懿也
309 7 shùn to obey 則順而安其上
310 7 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 聖人矢口而成言
311 7 táng Tang Dynasty 其在唐
312 7 tāng soup 魯仲連亻湯而不制
313 7 chuān Sichuan 川有防
314 7 jiǔ old 不可得而久者
315 7 martial / military
316 7 wēi small / tiny 守失其微
317 7 zǎo splendid / magnificent 華藻之力也與
318 7 residence / dwelling 居則欲彰其道
319 7 \N \N
320 7 shēng sound 頌聲作乎下
321 7 無為 wúwèi to let things take their own course 惟囂囂為能使無為有
322 7 zhèng Zheng 譬諸琴瑟鄭
323 7 to attain / to reach 未達
324 7 xíng punishment / penalty
325 7 西 The West 大夏之西
326 7 chǐ a shame / a sense of shame 恥一物之不知
327 7 孟子 Mèng Zǐ Mencius / Mengzi 孟子知言之要
328 7 guì expensive / costly / valuable 貴無敵
329 7 běi north 北女
330 7 to leave / to depart / to go away / to part 要離非義者與
331 7 several 幾矣哉
332 7 that / those 彼妄也
333 7 chù a place / location / a spot / a point 何以處偽
334 7 guǒ a result / a consequence 傳書之不果也
335 7 wèi to guard / to protect / to defend 秦伯列為侯衛
336 7 to prevail 屈人者克
337 7 zhēn precious thing / treasure / a rarity 來貢其珍
338 7 wěi false / fake / forged / bogus 人曰偽
339 7 look at / to gaze at / to observe 子未睹禹之行水與
340 7 jiāo to deliver / to turn over / to pay
341 7 zhèn to shake / to shock 楚強鬩震撲
342 7 yīn because 天不人不因
343 7 móu to plan / to scheme 忠言嘉謀
344 7 xiàng an item / a thing / a clause 項氏暴強
345 7 a measure word for companies, households, door, families, etc 與見同門而異戶也
346 7 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 大器固不周於小乎
347 7 and 泰和
348 7 rán correct / right / certainly 使之陶陶然之謂日新
349 7 zhēn real / true / genuine 夫欲讎偽者必假真
350 7 zhuó profound / brilliant / lofty 不膠者卓矣
351 7 to join / to combine 言合稷
352 7 shàn to be skillful in / to be good at 天下擅秦
353 7 píng flat / level / smooth 陳平之無悟
354 7 juǎn to coil / to roll 一卷之書
355 7 apprentice / disciple 是孔子之徒與
356 6 fēng wind 其流風
357 6 何謂 héwèi what is the meaning of 何謂也
358 6 chún pure 被我純繢
359 6 tóng like / same / similar 與見同門而異戶也
360 6 法度 fǎdù a law 負秦之法度
361 6 fēn to separate / to divide into parts 未信而分疑
362 6 qiú to request 先求
363 6 guò to cross / to go over / to pass 東方生名過實者
364 6 zhuāng a village
365 6 proper / suitable / appropriate 亨不亦宜乎
366 6 如何 rúhé how / what way / what 如何直往也
367 6 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後人名之
368 6 hòu after / later 後甲一日難
369 6 sūn Sun 孫卿非數家之書
370 6 Tu 執袁濤塗
371 6 dislike 思斁
372 6 niú an ox / a cow / a bull 牛玄騂白
373 6 覿 to see 民可使覿德
374 6 hào vast / large / grand / expansive 灝灝之海
375 6 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 文王
376 6 明哲 míngzhé sensible / wise / judicious / sagacious 明哲不為也
377 6 concerned about / anxious / worried
378 6 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶河山之固
379 6 xióng manly 穿窬之雄乎
380 6 shòu old age / long life 鵠不亦壽乎
381 6 to sacrifice to / to worship 孝子有祭乎
382 6 abundant / rich / plentiful 天地裕於萬物乎
383 6 zhì matter / material / substance 其質玉乎
384 6 gōng merit 夏以其功
385 6 method / plan / policy / scheme 至蠡策種而遁
386 6 zàng to bury the dead 使知國如葬
387 6 to take charge of / to manage / to administer 南正重司天
388 6 to reach
389 6 五經 Wǔ Jīng Five Classics 何五經之支離
390 6 varied / complex / not simple 何其雜也
391 6 black 北正黎司地
392 6 jué he / she / it 厥術異也
393 6 liú to flow / to spread / to circulate 西北之流也
394 6 rich / wealthy 富無倫
395 6 a device / a tool / a utensil / an implement 仲尼曰小器
396 6 shèn cautious 張衛將軍之慎
397 6 jiāo to teach / to educate / to instruct 校學以教之
398 6 yīn flourishing / abundant
399 6 yuán monetary unit / dollar 有李仲元者
400 6 wèi to fear / to dread 畏人也
401 6 huáng royal / imperial 舜之道皇兮
402 6 jiān a traitor 由其小者作奸道
403 6 idea 不屈其意
404 6 it 它人之道者
405 6 shí a rock / a stone 石奮
406 6 否則 fǒuzé if not / otherwise / else / or else 否則介鱗易我衣裳
407 6 líng mound / hill / mountain 美邵陵
408 6 clothes / dress / garment 服而讀之
409 6 each 各十餘年
410 6 bǎi one hundred 百人矣
411 6 extensive / full 年彌高而德彌邵者
412 6 chuán to transmit 吾聞諸傳
413 6 xiān fresh / new / delicious 世鮮焉
414 6 zhāng a sheet / a leaf 若張子房之智
415 6 zōng school / sect 群行之宗
416 6 four 肆筆而成書
417 6 yàn to examine / to test / to check 其不驗乎
418 6 to defend / to resist 灝灝乎其莫之禦也
419 6 xiāo to be noisy 則吾以聖人為囂囂
420 6 ěr to be near / to be close / to be recent
421 6 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 病者養
422 5 inside / interior 綺裡季
423 5 huì favor / benefit / blessing / kindness 秦之惠文
424 5 màn long / extended / vast 曼面為姊
425 5 xiān an immortal 人言仙者
426 5 tài great / exalted / superior 無已泰乎
427 5 shī poem / verse
428 5 可知 kězhī evidently / clearly / no wonder 其和可知也
429 5 shì to attend on 侍君子以博乎
430 5 qiān to damage / to be defective 閔子騫得其行矣
431 5 kǎo to examine / to test 考載曰功
432 5 chén to sink / to submerge 沈而樂者
433 5 supreme ruler / emperor 致帝者之用
434 5 xìng gender 物以其性
435 5 hào bright / luminous 明星皓皓
436 5 a song 伎曲
437 5 fàn a pattern / model / rule / law 洪範
438 5 shù method / tactics 仲尼之術
439 5 sòng Song dynasty 宋司馬光集註
440 5 huò to reap / to harvest 烏獲
441 5 road / path / way 如庸行翳路
442 5 jiā to add 莫能加也
443 5 yǔn to grant / to allow / to consent 漢德其可謂允懷矣
444 5 bié do not / must not 能別似者為無難
445 5 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以行之一
446 5 a time 次也
447 5 祿 good fortune 慕夫祿也
448 5 不由 bùyóu can't help 不由其德
449 5 a law / a rule 辟廱以本之
450 5 死生 sǐshēng life or death / critical (event) 死生盡禮
451 5 to admire 遠人鹹慕
452 5 不合 bùhé to not conform to / to be unsuited to / to be out of keeping with 確乎不憂其不合也
453 5 huāng waste 屬荒絕者
454 5 cháng always / ever / often / frequently / constantly 故常修德者
455 5 bīng soldier / troops 兵征四方
456 5 thing / matter 物以其性
457 5 kuàng extensive / wide / broad 瞽曠能默
458 5 hǎi the sea / a sea / the ocean 水避礙則通于海
459 5 ròu meat / muscle 原野厭人之肉
460 5 Ji 吉人凶其吉
461 5 yún cloud 聖人曼雲
462 5 lǎo old / aged / elderly / aging 老則戒之在得
463 5 to arouse / to excite / to incite 羿之激矢
464 5 神明 shénmíng deities / gods 為神明主
465 5 shào Shao 邵如之何
466 5 mào countenance / appearance 見其貌者
467 5 zhái to pick (fruit, etc) 賢者耳擇口擇
468 5 a plow 犁牛之鞹與玄騂之鞹有以異乎
469 5 中國 zhōngguó China 經營中國
470 5 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong 子貢得其言矣
471 5 以來 yǐlái since 周公以來
472 5 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執正
473 5 周公 Zhōu Gōng Duke Zhou 周公以來
474 5 měi each / every 使起之固兵每如斯
475 5 shǎo few 天其少變乎
476 5 zhé wise / sagacious 俊哲
477 5 hóng a flood 力有扛洪鼎
478 5 hair 狂接輿之被其發也
479 5 warm 貂狐不亦燠乎
480 5 nián year 年彌高而德彌邵者
481 5 jiàn to remonstrate / to admonish 正諫
482 5 jiǎo to correct / to rectify / to redress 義帝初矯
483 5 jiāo glue / gum / resin / rubber 譬猶膠柱而調瑟
484 5 yuē approximately 之約也
485 5 wēi power / might / prestige 靈場之威
486 5 若是 ruòshì if 若是
487 5 不在 bùzài not here 在德不在星
488 5 shù to state / to tell / to narrate / to relate 召伯述職
489 5 to insult / to ridicule / to disgrace 而侮其德
490 5 biǎo clock / a wrist watch 輿服以表之
491 5 wéi to disobey / to violate / to defy 莫之能違也
492 5 huà to make into / to change into / to transform 成天地之化
493 5 父母 fùmǔ parents / mother and father 父母
494 5 piān chapter / section / essay / article 之篇俄空焉
495 5 yáng sheep / goat 周也羊
496 5 xiōng to b evicious / fierce / terrible / fearful 訁凶々北夷
497 5 ān calm / still / quiet / peaceful 則順而安其上
498 5 liáng good / virtuous / respectable 良乎
499 5 qiáng wall 若立岩牆之下
500 5 kāi to open 則仲尼之開跡諸侯也

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance
阿衡 āhéng Pillar of State
安国 安國 Ān Guó
 1. Parthia
 2. Anguo
Ba
白帝 Bái dì White Heavenly Emperor
白起 báiqǐ Bai Qi
北宋 Běi Sòng Northern Song Dynasty
扁鹊 扁鵲 Biǎnquè Bian Que
陈胜 陳勝 Chén Shèng Chen Sheng
成汤 成湯 Chéng Tāng Tang of Shang
成周 Chéngzhōu Chengzhou
蚩尤 Chī Yóu Chi You
垂拱 chuígǒng Chuigong
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
Dān Dan
道信 Dào xìn Venerable Dao Xin
大顺 大順 dàshùn Dashun
大夏 Dàxià Bactria
dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
董仲舒 Dǒng Zhòngshū Dong Zhongshu
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
东沟 東溝 dōnggōu Donggou
东岳 東嶽 dōngyuè Mount Tai
Fu
扶风 扶風 fúfēng Fufeng
伏牺 伏犧 fúxī Fuxi
垓下 Gāixià Gaixia
皋陶 gāo yáo Gao Yao
高阳 高陽 gāoyáng Gaoyang
公孙 公孫 Gōngsūn Gongsun
公孙龙 公孫龍 Gōngsūn Lóng Gongsun Long
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
关雎 關雎 guānjū Sound of the Osprey
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
韩非 韓非 Hán Fēi Han Fei
汉人 漢人 Hàn rén Han Chinese person or people
汉书 漢書 Hàn Shū Book of Han / History of the Former Han Dynasty / Han Shu
韩信 韓信 Hánxìn Han Xin
胡亥 Hú Hài Hu Hai
淮南 Huáinán Huainan
黄帝 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor
黄支 黃支 Huángzhī Kingdom of Huangzhi
猾夏 huáxià China
贾谊 賈誼 Jiǎ Yì Jia Yi
江西 Jiāngxī Jiangxi
Jié Emperor Jie
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋文 晉文 jìn wén Duke Wen of Jin
荆轲 荊軻 jīngKē Jing Ke
京兆 jīngzhào
 1. Jingzhao / Xi'an
 2. capital municipal area
 3. Capital Region Governor
箕子 jīzǐ Jizi
孔子 Kǒngzi Confucius
Li
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
 6. at the time of
 7. State of Li
李轨 李軌 lǐ guǐ Li Gui
李斯 Lǐ Sī Li Si
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
廉颇 廉頗 liánpǒ Lian Po
临洮 臨洮 Líntáo Lintao County
柳宗元 Liǔ Zōngyuán Liu Zongyuan
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
陆贾 陸賈 lù jiǎ Lu Jia
落下闳 落下閎 luò xiàhóng Luo Xiahong
洛阳 洛陽 Luòyáng Luoyang
吕不韦 呂不韋 Lǚ Bùwéi Lu Buwei
枚乘 Méi Chéng Mei Cheng
孟轲 孟軻 Mèng Kē Mencius
蒙恬 Mēng Tián Meng Tian
孟子 Mèng Zǐ
 1. Mencius / Mengzi
 2. Mencius / Mengzi
明光 míngguāng Mingguang
南阳 南陽 Nányáng Nanyang
Páng Pang
祁连 祁連 Qílián Qilian
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
屈原 Qū Yuán Qu Yuan
如观 如觀 Rú Guān Ru Guan
儒家 Rújiā Rujia / Confucianism / Confucian school
儒者 rúzhě Confucian
三好 Sān Hǎo Three Acts of Goodness
山东 山東 Shāndōng Shandong
上官 shàngguān high-ranking official / superior
山南 shānnán Lhokha
shào
 1. Shao
 2. Shao
少帝 Shǎodì Emperor Shao
神农 神農 Shén Nóng Emperor Shen Nong
申屠 shēntú Shentu
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
Shùn Emperor Shun
司马光 司馬光 Sīmǎ Guāng Sima Guang
司马法 司馬法 sīmǎfǎ Methods of Sima
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋玉 Sòng Yù Song Yu
苏轼 蘇軾 Sū Shì Su Shi
苏武 蘇武 Sū Wǔ Su Wu
太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe
太玄 tài xuán Canon of Supreme Mystery
太仆 太僕 tàipú Grand Servant
太山 tàishān Taishan
Téng
 1. Teng
 2. Teng
天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
廷尉 Tíngwèi Tingwei / Commandant of Justice
通鉴纲目 通鑒綱目 tōngjiàn gāngmù Tongjian Gangmu / Main Lines and Details on the Continuing Mirror
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
卫灵公 衛靈公 wèi línggōng Duke Ling of Wei
文帝 文帝 Wén Dì
 1. Emperor Wen of Han
 2. Emperor Wen of Liu Song
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
吴广 吳廣 Wú Guǎng Wu Guang
五经 五經 Wǔ Jīng Five Classics
吴起 吳起 Wú Qǐ Wu Qi
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
无忧 無憂 wú yōu No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
武侯 wǔhóu Wuhou
武义 武義 wǔyì Wuyi
 1. Fu Xi
 2. Xi
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
西汉 西漢 Xī Hàn Western Han
夏黄公 夏黃公 xiàhuánggōng Xia Huanggong
襄公 xiānggōng Xianggong / Lord Xiang
咸阳 咸陽 xiányáng
 1. Xianyang
 2. Xianyang
xún
 1. Xun
 2. Xun [state]
 3. a kind of plant
扬雄 揚雄 Yáng Xióng Yang Xiong
颜渊 顏淵 yányuān Yan Yuan
yáo Yao
羿 Yi
Yǐng Ying
 1. Emperor Yu
 2. Yu
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
于越 yúyuè Commander in Chief
张骞 張騫 zhāng Qiān Zhang Qian
长平 長平 zhǎngpíng Changping, place name in Gaoping County 高平縣|高平县, southern Shanxi, the scene of the great battle of 262-260 BC between Qin and Zhao
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
赵高 趙高 Zhào Gāo Zhao Gao
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
直道 Zhí Dào Straight Road / Jiuyuan to Yunyang Road
至大 Zhìdà Zhida reign
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
中和 zhōnghé Zhonghe
中天 zhōngtiān Central North India
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
zhòu Emperor Zhou
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou
周官 Zhōu Guān
 1. Zhou Li / Zhou Guan / Rites of Zhou
 2. Zhou Guan / Officers of Zhou
周书 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties
朱子 Zhū Zǐ Zhu Zi / Zhu Xi
庄周 莊周 Zhuāng Zhōu Zhuang Zi / Zhuang Zhou
子贡 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong
子思 Zǐ Sī Zi Si
子长 子長 zǐzhǎng Zichang
zōu
 1. Zou
 2. Zou
邹衍 鄒衍 Zōu Yǎn Zou Yan

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English