Glossary and Vocabulary for History of Jin 《金史》, 卷三十五 志第十六: 禮八 宣聖廟 武成王廟 諸前代帝王 諸神雜祠·長白山 諸神雜祠·大房山 諸神雜祠·混同江 諸神雜祠·嘉廕侯 諸神雜祠·瀘溝河神 諸神雜祠·昭應順濟聖後 諸神雜祠·鎮安公 諸神雜祠·瑞聖公 諸神雜祠·貞獻郡王廟 祈禜 拜天 本國拜儀 Volume 35 Treatises 16: Rites 8 - Consecration of Shrines to a Sages; Temple to the Warrior King Cheng of Zhou; Monarchs of Past Ages; Halls to Various Spirits in Changbai Shan, Dafang Shan, Amur River, Jia Yin Hou; Spirits of the Lu River; Spirits of Zhao Yin Shun; Spirits of Zhen An Gong, Rui Shen Gongl; Worshipping, Sacrifices, Vists, and State Ceremonies at Zhen Xian Jun Wang Temple

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 35 shén divine / mysterious / magical / supernatural 迎神
2 32 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 于古禮未合也
3 29 guān an office 用本監官房錢六十貫
4 28 one 宣聖像側還虛一位
5 27 nián year 大定十四年
6 27 miào temple / shrine 熙宗詣文宣王廟奠祭
7 26 bài to bow / to pay respect to 漢人諸生隨拜孔子之後拜之
8 25 yuē to speak / to say 顧儒臣曰
9 24 book / volume 奏定封冊儀物
10 23 gōng public/ common / state-owned 兼兗國公親承聖教者也
11 21 shèng divine / holy / sacred / ārya 禮宜遷孟子像于宣聖右
12 20 to give an offering in a religious ceremony 正位並從祀藉尊
13 19 yán to speak / to say / said 國子監言
14 18 to sacrifice to / to worship 其祭
15 18 yòng to use / to apply 用本監官房錢六十貫
16 15 mìng life 宏才命世
17 15 to take charge of / to manage / to administer 用留守司樂
18 15 wén writing / text 上親為贊文
19 15 an ancestral hall / a temple 遣使陳祠
20 15 apparatus 有嚴儀象
21 14 dìng to decide 大定十四年
22 14 shàng top / a high position 歲春秋仲月上丁日
23 14 èr two 簠簋各二
24 13 big / great / huge / large / major 大定十四年
25 13 hòu after / later 是後
26 12 day of the month / a certain day 歲春秋仲月上丁日
27 12 zhāng a chapter / a section 章宗親祀
28 12 xiàn to offer / to present 禮行三獻
29 12 gōng a palace 三奏姑洗宮
30 12 guó a country / a state / a kingdom 兼兗國公親承聖教者也
31 11 to wash / to bathe 洗二
32 11 jīn today / modern / present / current / this / now 今孟子以燕服在後堂
33 11 lìng to make / to cause to be / to lead 太官令一
34 11 martial / military 武成王廟
35 11 words / speech / expression / phrase / dialog 辭曰
36 11 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 宋致祭皆禦署
37 10 zūn to honor / to respect 以其道可尊
38 10 fēng to seal / to close off 舊封公者升為國公
39 10 zōng school / sect 熙宗詣文宣王廟奠祭
40 10 thing / matter 止造茶食等物
41 10 Germany 道全德隆
42 10 wáng Wang 王綱既墜
43 10 shǔ to sign 本署官充
44 9 sān three 犧尊三
45 9 jiàn to build / to construct 建廟會朝門內
46 9 rain 雨暘常調
47 9 rén person / people / a human being 樂工三十九人
48 9 varied / complex / not simple 諸神雜祠
49 9 a song 來甯之曲
50 9 hóu marquis / lord 侯者為國侯
51 9 proper / suitable / appropriate 禮宜遷孟子像于宣聖右
52 9 diàn to pay respect 釋奠于文宣王
53 8 shí time / a period of time 孔惠孔時
54 8 zhì to create / to make / to manufacture 其制一遵唐舊
55 8 jiàng to descend / to fall / to drop 登降有容
56 8 diǎn canon / classic / scripture 典祀千億
57 8 clothes / dress / garment 今孟子以燕服在後堂
58 8 wèi position / location / place 孔子雖無位
59 8 to stand 與天立極
60 8 hào number 服章爵號非位於公侯之上
61 8 líng agile / nimble 稟靈尼丘
62 8 zhì order 望秩山川
63 8 níng peaceful 來甯之曲
64 8 zhōng middle 儀同中祀
65 8 bèi to prepare / get ready 典章文物當粲然備具
66 8 xuān to declare / to announce 宣聖廟
67 8 皇帝 huángdì Emperor 皇帝若曰
68 8 paternal aunt / father's sister 三奏姑洗宮
69 8 to pray 今因禱祈
70 7 jīn gold 而增金臣遼王斜也等
71 7 seven 象尊七
72 7 chāng Chang 列聖蕃衍熾昌
73 7 to defend / to resist 漢祖祝版請禦署
74 7 春秋 chūnqiū Spring and Autumn Period 歲春秋仲月上丁日
75 7 liáo Liaoning 而增金臣遼王斜也等
76 7 zhù to pray for happiness or blessings 祝板各一
77 7 tiān day 與天立極
78 7 xíng to walk / to move 合行下詳定
79 7 zhāo illustrious 於昭聖能
80 7 zài to carry / to convey / to load / to hold 載之神祠
81 7 zhí straight 禮直官十一
82 7 suì age 歲春秋仲月上丁日
83 7 děng et cetera / and so on 止造茶食等物
84 7 xīng to flourish / to be popular 太常博士溫蒂罕天興言
85 6 yǎng to look up 使萬世高仰如此
86 6 deputy / assistant / vice- 遣使副各一員
87 6 a scholar 顧儒臣曰
88 6 jué ancient bronze wine holder 爵一
89 6 five 服五章
90 6 liù six 簠簋各六
91 6 táng Tang Dynasty 禮官參酌唐
92 6 míng bright / brilliant 修明五常
93 6 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 遣使陳祠
94 6 to finish / to complete / to exhaust 遣使山陵行禮畢
95 6 chuí to hang / to suspend / to droop 垂二千年
96 6 ancient / old / palaeo- 于古禮未合也
97 6 four 官以四品官已下
98 6 chí to grasp / to hold 持節備物
99 6 歲時 suìshí season / time of the year 仍敕有司歲時奉祀
100 6 xiū to decorate / to embellish 爰修祀事
101 6 precious 玉圭
102 6 xiū to rest 對越神休
103 5 shì to release / to set free 釋奠于文宣王
104 5 shí real / true 天實作之
105 5 guī jade pointed at the top 桓圭袞衣
106 5 jié festival / a special day 持節備物
107 5 a drama / a play / a show 於戲
108 5 guì to kneel 跪飲畢
109 5 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented
110 5 ci 冊命茲山之神為興國靈應王
111 5 xiān first 二十一先儒
112 5 extra / surplus / remainder 餘同小祀
113 5 chén Chen 威儀具陳
114 5 liè to arrange / to line up / to list 當于宣聖像左右列之
115 5 soil / ground / land 況京師為首善之地
116 5 奉祀 fèngsì to offer sacrifice / to consecrate / to dedicate to 仍敕有司歲時奉祀
117 5 shān a mountain / a hill / a peak 即其山北地建廟宇
118 5 成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou 武成王廟
119 5 再拜 zàibài to bow repeatedly 北面再拜
120 5 dòu bean / pea 鄒國公每位籩豆各十
121 5 wàng to gaze / to look towards 宗望
122 5 wèi to call 陳言者謂
123 5 yán stern / serious / strict / severe / austere 嚴禋禮備
124 5 chì an imperial decree 學士院奏奉敕旨封興國靈應王
125 5 hòu thick 列於中祀亦已厚矣
126 5 xīn new / fresh / modern 廟堂作新
127 5 zhòng middle brother 歲春秋仲月上丁日
128 5 shè to set up / to establish 皆設案
129 5 shì to look at / to see 群方所視
130 5 以下 yǐxià below / under / following 郕伯以下皆封侯
131 5 yáng sheep / goat 牲用羊
132 5 qǐng to ask / to inquire 漢祖祝版請禦署
133 5 tóng like / same / similar 同垂萬祀
134 5 xiàng figure / image / appearance 象尊一
135 5 zòu to present / to offer 三奏姑洗宮
136 5 supreme ruler / emperor 皇仁帝德
137 5 yuè Yue 方嶽之神各有所主
138 5 本朝 běncháo our court 本朝拜禮
139 5 yún cloud 其冊文雲
140 5 shǐ hog / swine 豕各三
141 4 to go to / to arrive / to reach 熙宗詣文宣王廟奠祭
142 4 便服 biànfú everyday clothes / informal dress / civilian clothes 若便服則各用本俗之拜
143 4 eight 共用羊八
144 4 xiǎng to enjoy 廟食之享
145 4 球場 qiúchǎng stadium / sports ground / court / pitch / field / golf course 百官班俟于球場樂亭南
146 4 to beg / to request 乞官為封冊神號
147 4 行禮 xínglǐ to salute / to greet 行禮次序
148 4 lái to come 來甯之曲
149 4 zhōu a state / a province 其諸州釋奠並遵唐儀
150 4 zhǐ to stop / to halt 止造茶食等物
151 4 to criticize 議封爵
152 4 gāo high / tall 使萬世高仰如此
153 4 can / may / permissible 以其道可尊
154 4 fán ordinary / common 凡重五日拜天禮畢
155 4 zūn to obey / to comply with / to follow 一遵舊制
156 4 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 參知政事即康及鉉以為三皇
157 4 knee 跪左膝
158 4 左右 zuǒyòu approximately 當于宣聖像左右列之
159 4 pán a plate / a shallow dish 盤固高明
160 4 shǔ to count 定擬釋奠儀數
161 4 jiù old / ancient 舊封公者升為國公
162 4 nèi inside / interior 建廟會朝門內
163 4 zàn to praise 上親為贊文
164 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新廟告成
165 4 chéng to bear / to carry / to hold 兼兗國公親承聖教者也
166 4 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 迄于太祖
167 4 祝版 zhùbǎn a board with ritual text written on it 漢祖祝版請禦署
168 4 shì a generation 宏才命世
169 4 zhèn town 如祭嶽鎮
170 4 shēn to extend 嚴祀申虔
171 4 péi to accompany 率倉場等官陪位
172 4 jiā excellent 正辭嘉言
173 4 mén door / gate / doorway / gateway 聖師之門
174 4 miǎn crown 袞冕幄次
175 4 封爵 fēngjué order of feudal nobility 議封爵
176 4 yuè month 歲春秋仲月上丁日
177 4 què a watchtower 垂芳闕里
178 4 bǎo to defend / to protect 神保聿歸
179 4 gōng merit 鄒國公功扶聖教者也
180 4 liú a tassel 穆穆凝旒
181 4 yòu right / right-hand 禮宜遷孟子像于宣聖右
182 4 ruì auspicious 瑞聖公
183 4 to go 擇甘瓠去柢以為尊
184 4 to ferry 不舟而濟
185 4 故事 gùshi narrative / story / tale 冊禮如保陵公故事
186 4 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 行射柳
187 4 gas / vapour / fumes 厓澤布氣
188 4 興國 xīngguó to invigorate the country 學士院奏奉敕旨封興國靈應王
189 4 qián front 諸前代帝王
190 4 重五 zhòngwǔ Dragon Boat Festival 以重五
191 4 nán south 南呂宮
192 4 長白山 chángbáishān Changbaishan / Baekdu Mountains 長白山
193 4 to reach 參知政事即康及鉉以為三皇
194 4 chūn spring 春丁
195 4 tài great / exalted / superior 泰甯之曲
196 4 an official institution / a state bureau 高辛於歸德府
197 4 yuán personel / employee 大樂令一員
198 4 shēng to be born / to give birth 生民以來
199 4 a chopping board or block 俎二
200 4 jiā to add 加賜封爵
201 4 文宣王 Wénxuān Wáng Xiao Zi Liang / Wenxuan Wang 熙宗詣文宣王廟奠祭
202 3 wéi to preserve / to maintain 涓辰維良
203 3 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 禁無得樵采弋獵
204 3 wood / lumber 盤析木之津
205 3 a banquet 豆席
206 3 qiān to move / to shift 禮宜遷孟子像于宣聖右
207 3 zhàng a cane / a walking stick / a staff 牙杖旗鼓從物等視一品儀
208 3 tíng a courtyard 沃盥于庭
209 3 pèi to blend 是宜配饗
210 3 happy / glad / cheerful / joyful 用留守司樂
211 3 to strike / to hit / to beat 共爭擊一球
212 3 xián salty / briny 咸甯之曲
213 3 líng mound / hill / mountain 敕封山陵地大房山神為保陵公
214 3 mín the people / citizen / subjects 生民以來
215 3 Asia
216 3 kǒng opening / small hole / orifice 孔惠孔時
217 3 tool / device / utensil / equipment / instrument 典章文物當粲然備具
218 3 zhōng end / finish / conclusion 終獻
219 3 chí to go quickly or swiftly 先以一人馳馬前導
220 3 gào to tell / to say / said / told 新廟告成
221 3 shī teacher 巍乎聖師
222 3 horse 先以一人馳馬前導
223 3 zhǐ purport / aim / purpose 學士院奏奉敕旨封興國靈應王
224 3 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 大定八年五月
225 3 currency / coins / legal tender 奠幣
226 3 a talisman / a charm 協符乎乾造
227 3 to look after / to attend to 顧儒臣曰
228 3 guāng light 以光萬世
229 3 yǎn to establish 兼兗國公親承聖教者也
230 3 shěn much more / still more 矧王業所因
231 3 to sacrifice / to give up 犧尊一
232 3 huī a badge / an insignia 申以徽冊
233 3 chóng high / dignified / lofty 增崇儒宮
234 3 ancestor / forefather 漢祖祝版請禦署
235 3 zào to make / to build / to manufacture 止造茶食等物
236 3 fēn to separate / to divide into parts 分獻官二
237 3 chén minister / statesman / official 顧儒臣曰
238 3 yán color 與顏子相對
239 3 shì matter / thing / item 爰修祀事
240 3 如此 rúcǐ in this way / so 使萬世高仰如此
241 3 zuò to do 廟堂作新
242 3 鎮安 zhènān Zhen'an 鎮安公
243 3 zhǔ owner 方嶽之神各有所主
244 3 past / former times 昔太祖征遼
245 3 帝王 dìwáng an emperor / a regent / a monarch 諸前代帝王
246 3 dài to represent / to substitute / to replace 諸前代帝王
247 3 lóng dragon 宜依唐仲春祭五龍祠故事
248 3 chēng to call / to address 不足以稱焉
249 3 cháng to taste 嘗加封號廟額
250 3 ān calm / still / quiet / peaceful 承安二年
251 3 léi lei / a large earthenware wine jar 罍二
252 3 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 至於前古帝王
253 3 chōng to fill / to be full / to supply 博士充
254 3 gǔn a ceremonial dress worn by the emperor 桓圭袞衣
255 3 山陵 shānlíng mountain and hills 敕封山陵地大房山神為保陵公
256 3 to bring up / to rear 重五于鞠場
257 3 liǎng two 兩廡各設象尊二
258 3 wěi great / robust 偉矣素王
259 3 huáng royal / imperial 皇統元年二月戊子
260 3 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 酒二十瓶
261 3 to join / to combine 合行下詳定
262 3 zhì to place / to lay out 如於廟後或左右置祠
263 3 尚書省 Shàngshū shěng Imperial Secretariat 尚書省奏
264 3 liú to flow / to spread / to circulate 有承其流
265 3 special / unique / distinguished 特封安平侯
266 3 shí food / food and drink 廟食之享
267 3 bǎn board / plank / plate / slab 祝板各一
268 3 zhān to look at 瞻彼旱麓
269 3 zuǒ left 左丞匡
270 3 niǎn a hand-cart 皇帝靴袍乘輦
271 3 biān a bamboo container for food 鄒國公每位籩豆各十
272 3 斯文 sīwén cultivated 斯文伊始
273 3 kāi to open 顓頊於開州
274 3 fēng wind 風猷至粹
275 3 jiǔ nine 冠九旒
276 3 zhù to help / to assist 文武群臣助奠
277 3 上京 shàngjīng Shangjing 敕封上京護國林神為護國嘉廕侯
278 3 to fly 各乘所常習馬
279 3 bái white 厥惟長白
280 3 cosmos / universe 宜修祠宇
281 3 bāng nation / country / state 實惟我舊邦之鎮
282 3 shòu to suffer / to be subjected to 受天明命
283 3 zài in / at 長白山在興王之地
284 3 liǔ willow 行射柳
285 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 斷而不能接去者
286 3 suì to comply with / to follow along 遂享帝王之尊稱
287 3 前導 qiándǎo to lead the way 宣徽使前導
288 3 鄒國 Zōu Guó state of Zou 鄒國公功扶聖教者也
289 3 zhēn virtuous / chaste / pure 勒忱辭於貞琰
290 3 wěi to delegate / to commission 每歲委本縣長官春秋致祭
291 3 extensive / full 非直後世彌文
292 3 xián virtuous / worthy 七十二賢
293 3 國家 guójiā country / nation / state 伏睹國家承平日久
294 3 二十七 èrshíqī 27 自漢高祖以下二十七帝不署
295 3 qiǎn to send / to dispatch 今遣某官某
296 3 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 百官班俟于球場樂亭南
297 3 female / feminine 穀神二賢創制女直文字
298 3 dào way / road / path 以其道可尊
299 2 學士 xuéshì bachelor degree 而令學士院定撰祝文
300 2 yǐn to lead / to guide 引皇太子以下先出
301 2 to support /to help 鄒國公功扶聖教者也
302 2 yǎn to overflow / to spill over / to spread out 惟神其衍靈長之德
303 2 四方 sì fāng all sides 四方之所觀仰
304 2 tent 袞冕幄次
305 2 社稷 shèjì the gods of earth and grain 不若止從外路祭社稷及釋奠文宣王例
306 2 共用 gòngyòng commons / public use 共用羊八
307 2 yùn to move / to transport / to use / to apply 實相興運
308 2 二月 èryuè February / the Second Month 皇統元年二月戊子
309 2 xiào result / effect 佳江神之效靈
310 2 guǐ a square basket of bamboo 簠簋各二
311 2 meaning / sense 禮由義起
312 2 to attain / to reach 即麻達葛山也
313 2 shí ten 鄒國公每位籩豆各十
314 2 xiàng to appear / to seem / to resemble 禮宜遷孟子像于宣聖右
315 2 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 幽贊乎坤元
316 2 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 武皆垂世立教之君
317 2 江神 jiāng shén a river spirit 江神助順
318 2 tāng soup
319 2 河水 hé shuǐ river water 瀘溝河水勢泛決齧民田
320 2 承平 chéngpíng (periods of) peace and prosperity / peaceful 伏睹國家承平日久
321 2 jiē to join 又以手接而馳去者
322 2 十七 shíqī seventeen 大定十七年
323 2 尊崇 zūnchóng to respect / to revere / to admire / to honor / to venerate 禮合尊崇
324 2 to clear streets when emperor tours 太祖伐遼嘗駐蹕於此
325 2 帝嚳 Dì Kù Di Ku / Emperor Ku 祭帝嚳
326 2 功臣 gōngchén a minister who has given outstanding service 我朝創業功臣
327 2 五嶽 Wǔ Yuè Five Sacred Mountains 蓋古者五嶽視三公
328 2 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 二十七年春正月
329 2 鎮海 zhènhǎi Zhenhai 望祀嶽鎮海瀆
330 2 jùn a commandery / a prefecture 貞獻郡王廟
331 2 hàn Han Chinese 漢祖祝版請禦署
332 2 wàn ten thousand 同垂萬祀
333 2 shùn to obey 江神助順
334 2 yìn shade 嘉廕侯
335 2 hàn a writing brush / a pen / a pencil 以秦王宗翰同子房配武成王
336 2 開元 Kāi Yuán Kai Yuan 開元禮
337 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 為善不可不勉
338 2 popular / common 亦遼俗也
339 2 xìn to believe / to trust 圭同信圭
340 2 zhí office / post 神其受職
341 2 jiàn to recommend / to elect 粹精薦瑞
342 2 上都 Shàngdū Shangdu / Xanadu / Shangtu / Chandu / Xandu / Kemenfu / Kaipingfu 上都隆化
343 2 巍然 wēirán majestic / towering / imposing 巍然聖真
344 2 我國 wǒ guó my country / my land 我國既定鼎于燕
345 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 請禦署固宜
346 2 Lu River 瀘溝河神
347 2 to cut down 太祖伐遼嘗駐蹕於此
348 2 pái row / rank / line 排食拋盞畢
349 2 guǎng wide / large / vast 而終南有廣惠之號
350 2 樽罍 zūnléi earthen liquor jar 實樽罍
351 2 Shandong 葉魯
352 2 bǎi one hundred 廣袤百里
353 2 酌獻 zhuóxiàn to honor a deity with wine 兗國公酌獻
354 2 nán difficult / arduous / hard 難之
355 2 其中 qízhōng among 薦食物其中
356 2 fěi round or oval covered-baskets with short legs 篚勺各二
357 2 a small room facing or to the side of the main hall or veranda 兩廡各設象尊二
358 2 zhuī to pursue / to chase 遹追遺風
359 2 liè ardent / intense 詔建昭烈武成王廟于闕庭之右
360 2 子房 zǐfáng ovary 以秦王宗翰同子房配武成王
361 2 名山 míngshān famous mountain 古之名山
362 2 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 皇太子以下百官皆詣褥位
363 2 聖像 shèngxiàng icon / iconic / religious image / figure 當于宣聖像左右列之
364 2 zhù to be stationed at / reside at 太祖伐遼嘗駐蹕於此
365 2 qīng clear / pure / clean 世宗愛此山勢衍氣清
366 2 擊球 jīqiú to bat / to hit a ball 擊球之戲
367 2 fāng square / quadrilateral / one side 群方所視
368 2 jìng still / calm 靜甯之曲
369 2 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 精明感通
370 2 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 洪惟世宗
371 2 xiù refined / elegant / graceful 秀撥混厚
372 2 宗廟 zōngmiào a temple 又七日祈宗廟
373 2 於都 yúdōu Yudu 又卜日於都門北郊
374 2 to enter 前代無創制文字入孔子廟故事
375 2 lín a wood / a forest / a grove 敕封上京護國林神為護國嘉廕侯
376 2 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 太常博士溫蒂罕天興言
377 2 zēng to increase / to add to / to augment 增崇儒宮
378 2 a period of time / phase / stage 敕命依期降祝板
379 2 fèng to offer / to present 學士院奏奉敕旨封興國靈應王
380 2 a ditch / a sluice / a gutter / a drain 望祀嶽鎮海瀆
381 2 yuàn a school 而令學士院定撰祝文
382 2 聖教 shèngjiāo sacred teachings 兼兗國公親承聖教者也
383 2 qīn relatives 兼兗國公親承聖教者也
384 2 二十 èrshí twenty 酒二十瓶
385 2 安寧 ānníng peaceful / tranquil / calm 安寧之曲
386 2 zhēn real / true / genuine 巍然聖真
387 2 gān dry 協符乎乾造
388 2 yáo to shake 左右搖肘
389 2 成湯 Chéng Tāng Tang of Shang 成湯於河中府
390 2 to protect / to guard 敕封上京護國林神為護國嘉廕侯
391 2 無窮 wúqióng endless / inexhaustible 垂教無窮
392 2 mào countenance / appearance 嚴廟貌
393 2 文字 wénzì character / script / writing / written language / writing style / phraseology 穀神二賢創制女直文字
394 2 zhuàng form / appearance / shape 如舟狀
395 2 pond / pool / marsh / swamp 厓澤布氣
396 2 leaf / foliage / petal 葉魯
397 2 precedent / example 不若止從外路祭社稷及釋奠文宣王例
398 2 squares 神之來格
399 2 yōu distant / far 寶藏攸興
400 2 shèng to beat / to win / to conquer 能奪得鞠擊人網囊者為勝
401 2 chéng to mount / to climb onto 皇帝靴袍乘輦
402 2 陶唐 táotáng Taotang 陶唐於平陽府
403 2 pǐn product / goods / thing 官以四品官已下
404 2 huán big 桓圭袞衣
405 2 jué he / she / it 厥惟長白
406 2 dǎo to pray / to entreat / to beg / to plead 前代河水為患屢禱有應
407 2 four 肆予沖人
408 2 報功 bàogōng to report a heroic deed / to mention somebody in dispatches 而崇德報功理亦有當然者
409 2 kuāng to correct / to restore / to revise 完顏匡等言
410 2 guī to go back / to return 神保聿歸
411 2 dēng to rise / to mount / to board / to climb 樂用登歌
412 2 八月 bāyuè August / the Eighth Month 明昌六年八月
413 2 使 shǐ to make / to cause 使萬世高仰如此
414 2 zhuì to fall down / to drop / to sink 斯文不墜
415 2 政事 zhèngshì politics / government affairs 平章政事鎰
416 2 xiàn county 鄭州河陰縣聖後廟
417 2 guān to look at / to watch / to observe 四方之所觀仰
418 2 to open 啟昌期於幽贊
419 2 zhī to respect 祗循典禮
420 2 jiǔ old 伏睹國家承平日久
421 2 jīng to go through / to experience 言而為經
422 2 sufficient / enough 自今觀之無足言矣
423 2 róng to hold / to contain 登降有容
424 2 漢人 Hàn rén Han Chinese person or people 漢人諸生隨拜孔子之後拜之
425 2 二十五 èrshíwǔ twenty five 大定二十五年
426 2 fu 簠簋各二
427 2 to give / to bestow favors 加賜封爵
428 2 chǎng an open space / a courtyard 率倉場等官陪位
429 2 zhōu boat / ship 不舟而濟
430 2 to extend / to reach 迄于太祖
431 2 xián salty / briny 靡不鹹秩
432 2 冕服 miǎnfú mian robe / emperor's ceremonial dress 以冕服玉冊
433 2 concerned about / anxious / worried 于稽虞
434 2 a drum 牙杖旗鼓從物等視一品儀
435 2 zhāi to abstain from meat or wine 行禮官散齋二日
436 2 shǒu hand 又以手接而馳去者
437 2 earth / soil / dirt 後更名胡土白山
438 2 萬世 wàn shì all ages 使萬世高仰如此
439 2 liáng good / virtuous / respectable 涓辰維良
440 2 zhèng upright / straight 正辭嘉言
441 2 huì favor / benefit / blessing / kindness 孔惠孔時
442 2 公服 gōngfú third level ceremonial costume 凡公服則用漢拜
443 2 sōng to loosen / to relax 主事陳松曰
444 2 xià summer 四月孟夏
445 2 bào newspaper 是以必報其功
446 2 tin 非錫以上公之號
447 2 朝拜 cháobài to make a pilgrimage / to worship 可令公服則朝拜
448 2 shēng to ascend / to go up 升階
449 2 不須 bùxū not needed 不須禦署
450 2 廟宇 miàoyǔ a temple 建廟宇
451 2 孟子 Mèng Zǐ Mencius / Mengzi 今孟子以燕服在後堂
452 2 yuán source / origin 源所從出
453 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 禁無得樵采弋獵
454 2 樂工 yuègōng a musician 以樂工為禮生
455 2 高明 gāomíng outstandingly intelligent 盤固高明
456 2 敕封 chìfēng to appoint somebody to a post or confer a title by imperial order 敕封山陵地大房山神為保陵公
457 2 朝門 cháomén entrance portal (to a palace) / propylaeum 建廟會朝門內
458 2 山川 shān chuān mountains and rivers 望秩山川
459 2 fáng a room 巍然大房
460 2 之上 zhīshàng above 服章爵號非位於公侯之上
461 2 yān Yan 今孟子以燕服在後堂
462 2 good fortune / happiness / luck 佩聖謨而介福
463 2 a mattress / cushion / bedding 降輦至褥位
464 2 hán an envelope / a case
465 2 sòng to deliver / to carry / to give 送神
466 2 gōu a ditch / a drain / a narrow waterway 瀘溝河神
467 2 father's elder brother / uncle 郕伯以下皆封侯
468 2 Biàn Bian River 宣宗遷汴
469 2 更名 gèngmíng to change name 更名靜寧山
470 2 Emperor Yu
471 2 xuān xuan / a pavilion with a view / a balcony
472 2 山神 shān shén a mountain spirit 冊山神為鎮安公
473 2 xiǎo small / tiny / insignificant 餘同小祀
474 2 náng a bag /a purse / a sack 而加網為囊
475 2 縣長 xiànzhǎng the head of the county 每歲委本縣長官春秋致祭
476 2 yáng sun 有若岐陽
477 2 zhēng to march / to travel on a long journey 神武征應
478 2 顓頊 Zhuān xū Zhuan Xu 顓頊於開州
479 2 博士 bóshì Ph.D. 博士充
480 2 cuì pure / unadulterated 風猷至粹
481 2 中元 zhōngyuán Ghost festival 中元
482 2 inside / interior 垂芳闕里
483 2 to assist / to be ready to fly / to respect 翊我昌運
484 2 殿 diàn a hall / a palace / a temple 上禦大安殿
485 2 to edit / to compile 輯甯之曲
486 2 靜寧 jìngníng Jingning 更名靜寧山
487 2 完顏 Wányán Wanyan clan 完顏匡等言
488 2 擇日 zérì to select an auspicious date 命有司春秋二仲擇日致祭
489 2 níng Nanjing 遠人輯寧
490 2 gǎi to change / to alter 改塑冠冕
491 2 residence / dwelling 顏惟居上
492 2 jiē stairs / steps 升階
493 2 應順 yīngshùn Yingshun 昭應順濟聖後
494 2 重九 zhòngjiǔ the Double Ninth Festival 重九日行拜天之禮
495 2 dīng Ding 歲春秋仲月上丁日
496 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 垂教無窮
497 2 zhēn auspicious / lucky 維金之禎
498 2 gài a lid / top / cover 蓋古者五嶽視三公
499 2 yǐn to drink 飲福酒
500 2 jiān to supervise / to inspect 用本監官房錢六十貫

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 85 zhī him / her / them / that 況京師為首善之地
2 37 wèi for / to 為善不可不勉
3 36 so as to / in order to 以其道可尊
4 35 shén divine / mysterious / magical / supernatural 迎神
5 34 his / hers / its / theirs 以其道可尊
6 34 in / at 於昭聖能
7 32 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 于古禮未合也
8 30 yǒu is / are / to exist 其尊皆有坫
9 29 guān an office 用本監官房錢六十貫
10 28 one 宣聖像側還虛一位
11 27 nián year 大定十四年
12 27 miào temple / shrine 熙宗詣文宣王廟奠祭
13 26 bài to bow / to pay respect to 漢人諸生隨拜孔子之後拜之
14 25 yuē to speak / to say 顧儒臣曰
15 25 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 磨而不磷
16 24 book / volume 奏定封冊儀物
17 23 gōng public/ common / state-owned 兼兗國公親承聖教者也
18 21 shèng divine / holy / sacred / ārya 禮宜遷孟子像于宣聖右
19 20 to give an offering in a religious ceremony 正位並從祀藉尊
20 20 each 鄒國公每位籩豆各十
21 19 yán to speak / to say / said 國子監言
22 18 to sacrifice to / to worship 其祭
23 18 yòng to use / to apply 用本監官房錢六十貫
24 17 in / at 釋奠于文宣王
25 17 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 兼兗國公親承聖教者也
26 17 not / no 為善不可不勉
27 16 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 四方之所觀仰
28 16 such as / for example / for instance 孰如夫子
29 15 mìng life 宏才命世
30 15 to take charge of / to manage / to administer 用留守司樂
31 15 wén writing / text 上親為贊文
32 15 zhū all / many / various 其諸州釋奠並遵唐儀
33 15 an ancestral hall / a temple 遣使陳祠
34 15 apparatus 有嚴儀象
35 14 wéi only / solely / alone 顏惟居上
36 14 dìng to decide 大定十四年
37 14 shàng top / a high position 歲春秋仲月上丁日
38 14 èr two 簠簋各二
39 13 also / too 于古禮未合也
40 13 big / great / huge / large / major 大定十四年
41 13 hòu after / later 是後
42 12 no 孔子雖無位
43 12 day of the month / a certain day 歲春秋仲月上丁日
44 12 zhāng a chapter / a section 章宗親祀
45 12 otherwise / but / however 則無以昭答神休
46 12 xiàn to offer / to present 禮行三獻
47 12 gōng a palace 三奏姑洗宮
48 12 guó a country / a state / a kingdom 兼兗國公親承聖教者也
49 11 to wash / to bathe 洗二
50 11 jīn today / modern / present / current / this / now 今孟子以燕服在後堂
51 11 jiē all / each and every / in all cases 皆設案
52 11 lìng to make / to cause to be / to lead 太官令一
53 11 martial / military 武成王廟
54 11 words / speech / expression / phrase / dialog 辭曰
55 11 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 宋致祭皆禦署
56 10 zūn to honor / to respect 以其道可尊
57 10 fēng to seal / to close off 舊封公者升為國公
58 10 zōng school / sect 熙宗詣文宣王廟奠祭
59 10 mǒu some / certain 今遣某官某
60 10 also / too 列於中祀亦已厚矣
61 10 thing / matter 止造茶食等物
62 10 Germany 道全德隆
63 10 ruò to seem / to be like / as 皇帝若曰
64 10 wáng Wang 王綱既墜
65 10 shǔ to sign 本署官充
66 10 cóng from 正位並從祀藉尊
67 9 sān three 犧尊三
68 9 zhì to / until 風猷至粹
69 9 jiàn to build / to construct 建廟會朝門內
70 9 yīng should / ought 學士院奏奉敕旨封興國靈應王
71 9 rain 雨暘常調
72 9 rén person / people / a human being 樂工三十九人
73 9 varied / complex / not simple 諸神雜祠
74 9 a song 來甯之曲
75 9 hóu marquis / lord 侯者為國侯
76 9 proper / suitable / appropriate 禮宜遷孟子像于宣聖右
77 9 diàn to pay respect 釋奠于文宣王
78 9 shì is / are / am / to be 是宜配饗
79 8 shí time / a period of time 孔惠孔時
80 8 zhì to create / to make / to manufacture 其制一遵唐舊
81 8 jiàng to descend / to fall / to drop 登降有容
82 8 diǎn canon / classic / scripture 典祀千億
83 8 clothes / dress / garment 今孟子以燕服在後堂
84 8 wèi position / location / place 孔子雖無位
85 8 to stand 與天立極
86 8 hào number 服章爵號非位於公侯之上
87 8 líng agile / nimble 稟靈尼丘
88 8 zhì order 望秩山川
89 8 níng peaceful 來甯之曲
90 8 zhōng middle 儀同中祀
91 8 bèi to prepare / get ready 典章文物當粲然備具
92 8 xuān to declare / to announce 宣聖廟
93 8 yòu again / also 又躋楚王宗雄
94 8 皇帝 huángdì Emperor 皇帝若曰
95 8 paternal aunt / father's sister 三奏姑洗宮
96 8 to pray 今因禱祈
97 7 jīn gold 而增金臣遼王斜也等
98 7 seven 象尊七
99 7 chāng Chang 列聖蕃衍熾昌
100 7 to defend / to resist 漢祖祝版請禦署
101 7 běn measure word for books 用本監官房錢六十貫
102 7 春秋 chūnqiū Spring and Autumn Period 歲春秋仲月上丁日
103 7 liáo Liaoning 而增金臣遼王斜也等
104 7 zhù to pray for happiness or blessings 祝板各一
105 7 tiān day 與天立極
106 7 xíng to walk / to move 合行下詳定
107 7 zhāo illustrious 於昭聖能
108 7 měi each / every 鄒國公每位籩豆各十
109 7 zài to carry / to convey / to load / to hold 載之神祠
110 7 zhí straight 禮直官十一
111 7 suì age 歲春秋仲月上丁日
112 7 děng et cetera / and so on 止造茶食等物
113 7 xīng to flourish / to be popular 太常博士溫蒂罕天興言
114 6 yǎng to look up 使萬世高仰如此
115 6 deputy / assistant / vice- 遣使副各一員
116 6 I / me / my 煥我文明
117 6 a scholar 顧儒臣曰
118 6 jué ancient bronze wine holder 爵一
119 6 five 服五章
120 6 cháng always / ever / often / frequently / constantly 頒各處為常制
121 6 naturally / of course / certainly 自漢高祖以下二十七帝不署
122 6 liù six 簠簋各六
123 6 táng Tang Dynasty 禮官參酌唐
124 6 míng bright / brilliant 修明五常
125 6 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 遣使陳祠
126 6 to finish / to complete / to exhaust 遣使山陵行禮畢
127 6 promptly / right away / immediately 參知政事即康及鉉以為三皇
128 6 chuí to hang / to suspend / to droop 垂二千年
129 6 ancient / old / palaeo- 于古禮未合也
130 6 four 官以四品官已下
131 6 and 與顏子相對
132 6 chí to grasp / to hold 持節備物
133 6 歲時 suìshí season / time of the year 仍敕有司歲時奉祀
134 6 xiū to decorate / to embellish 爰修祀事
135 6 precious 玉圭
136 6 xiū to rest 對越神休
137 5 xià next 合行下詳定
138 5 shì to release / to set free 釋奠于文宣王
139 5 shí real / true 天實作之
140 5 guī jade pointed at the top 桓圭袞衣
141 5 duàn absolutely / decidedly 斷傘扇
142 5 jié festival / a special day 持節備物
143 5 a drama / a play / a show 於戲
144 5 guì to kneel 跪飲畢
145 5 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented
146 5 ci 冊命茲山之神為興國靈應王
147 5 xiān first 二十一先儒
148 5 extra / surplus / remainder 餘同小祀
149 5 chū to go out / to leave 源所從出
150 5 chén Chen 威儀具陳
151 5 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃封神為興國應聖公
152 5 liè to arrange / to line up / to list 當于宣聖像左右列之
153 5 soil / ground / land 況京師為首善之地
154 5 奉祀 fèngsì to offer sacrifice / to consecrate / to dedicate to 仍敕有司歲時奉祀
155 5 shān a mountain / a hill / a peak 即其山北地建廟宇
156 5 成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou 武成王廟
157 5 final particle 偉矣素王
158 5 再拜 zàibài to bow repeatedly 北面再拜
159 5 dòu bean / pea 鄒國公每位籩豆各十
160 5 wàng to gaze / to look towards 宗望
161 5 wèi to call 陳言者謂
162 5 yán stern / serious / strict / severe / austere 嚴禋禮備
163 5 chì an imperial decree 學士院奏奉敕旨封興國靈應王
164 5 hòu thick 列於中祀亦已厚矣
165 5 xīn new / fresh / modern 廟堂作新
166 5 and 和甯之曲
167 5 expresses question or doubt 巍乎聖師
168 5 zhòng middle brother 歲春秋仲月上丁日
169 5 shè to set up / to establish 皆設案
170 5 shì to look at / to see 群方所視
171 5 以下 yǐxià below / under / following 郕伯以下皆封侯
172 5 réng yet / still / as ever 仍敕有司歲時奉祀
173 5 yáng sheep / goat 牲用羊
174 5 qǐng to ask / to inquire 漢祖祝版請禦署
175 5 tóng like / same / similar 同垂萬祀
176 5 xiàng figure / image / appearance 象尊一
177 5 zòu to present / to offer 三奏姑洗宮
178 5 supreme ruler / emperor 皇仁帝德
179 5 yuè Yue 方嶽之神各有所主
180 5 本朝 běncháo our court 本朝拜禮
181 5 yún cloud 其冊文雲
182 5 this / these 太祖伐遼嘗駐蹕於此
183 5 zhǎng director / chief / head / elder 厥惟長白
184 5 shǐ hog / swine 豕各三
185 4 to go to / to arrive / to reach 熙宗詣文宣王廟奠祭
186 4 便服 biànfú everyday clothes / informal dress / civilian clothes 若便服則各用本俗之拜
187 4 eight 共用羊八
188 4 xiǎng to enjoy 廟食之享
189 4 球場 qiúchǎng stadium / sports ground / court / pitch / field / golf course 百官班俟于球場樂亭南
190 4 to beg / to request 乞官為封冊神號
191 4 行禮 xínglǐ to salute / to greet 行禮次序
192 4 lái to come 來甯之曲
193 4 zhōu a state / a province 其諸州釋奠並遵唐儀
194 4 zhǐ to stop / to halt 止造茶食等物
195 4 to criticize 議封爵
196 4 gāo high / tall 使萬世高仰如此
197 4 can / may / permissible 以其道可尊
198 4 fán ordinary / common 凡重五日拜天禮畢
199 4 certainly / must / will / necessarily 必以祀事
200 4 zūn to obey / to comply with / to follow 一遵舊制
201 4 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 參知政事即康及鉉以為三皇
202 4 knee 跪左膝
203 4 already / afterwards 官以四品官已下
204 4 左右 zuǒyòu approximately 當于宣聖像左右列之
205 4 yuán monetary unit / dollar 昔我太祖武元皇帝
206 4 pán a plate / a shallow dish 盤固高明
207 4 shǔ to count 定擬釋奠儀數
208 4 jiù old / ancient 舊封公者升為國公
209 4 nèi inside / interior 建廟會朝門內
210 4 zàn to praise 上親為贊文
211 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新廟告成
212 4 chéng to bear / to carry / to hold 兼兗國公親承聖教者也
213 4 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 迄于太祖
214 4 fēi not / non- / un- 服章爵號非位於公侯之上
215 4 祝版 zhùbǎn a board with ritual text written on it 漢祖祝版請禦署
216 4 tài very / extremely 太官令一
217 4 shì a generation 宏才命世
218 4 zhèn town 如祭嶽鎮
219 4 again / more / repeatedly 斯文複振
220 4 shēn to extend 嚴祀申虔
221 4 péi to accompany 率倉場等官陪位
222 4 jiā excellent 正辭嘉言
223 4 mén door / gate / doorway / gateway 聖師之門
224 4 miǎn crown 袞冕幄次
225 4 封爵 fēngjué order of feudal nobility 議封爵
226 4 yuè month 歲春秋仲月上丁日
227 4 què a watchtower 垂芳闕里
228 4 bǎo to defend / to protect 神保聿歸
229 4 gōng merit 鄒國公功扶聖教者也
230 4 liú a tassel 穆穆凝旒
231 4 yòu right / right-hand 禮宜遷孟子像于宣聖右
232 4 ruì auspicious 瑞聖公
233 4 yīn because 矧王業所因
234 4 to go 擇甘瓠去柢以為尊
235 4 to ferry 不舟而濟
236 4 故事 gùshi narrative / story / tale 冊禮如保陵公故事
237 4 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 行射柳
238 4 according to 敕命依期降祝板
239 4 gas / vapour / fumes 厓澤布氣
240 4 興國 xīngguó to invigorate the country 學士院奏奉敕旨封興國靈應王
241 4 qián front 諸前代帝王
242 4 重五 zhòngwǔ Dragon Boat Festival 以重五
243 4 nán south 南呂宮
244 4 長白山 chángbáishān Changbaishan / Baekdu Mountains 長白山
245 4 to reach 參知政事即康及鉉以為三皇
246 4 chūn spring 春丁
247 4 tài great / exalted / superior 泰甯之曲
248 4 an official institution / a state bureau 高辛於歸德府
249 4 yuán personel / employee 大樂令一員
250 4 shēng to be born / to give birth 生民以來
251 4 a chopping board or block 俎二
252 4 yuán therefore / then 爰修祀事
253 4 jiā to add 加賜封爵
254 4 文宣王 Wénxuān Wáng Xiao Zi Liang / Wenxuan Wang 熙宗詣文宣王廟奠祭
255 3 wéi to preserve / to maintain 涓辰維良
256 3 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 禁無得樵采弋獵
257 3 wood / lumber 盤析木之津
258 3 a banquet 豆席
259 3 qiān to move / to shift 禮宜遷孟子像于宣聖右
260 3 zhàng a cane / a walking stick / a staff 牙杖旗鼓從物等視一品儀
261 3 tíng a courtyard 沃盥于庭
262 3 pèi to blend 是宜配饗
263 3 happy / glad / cheerful / joyful 用留守司樂
264 3 to strike / to hit / to beat 共爭擊一球
265 3 xián salty / briny 咸甯之曲
266 3 líng mound / hill / mountain 敕封山陵地大房山神為保陵公
267 3 mín the people / citizen / subjects 生民以來
268 3 Asia
269 3 kǒng opening / small hole / orifice 孔惠孔時
270 3 huò or / either / else 如於廟後或左右置祠
271 3 tool / device / utensil / equipment / instrument 典章文物當粲然備具
272 3 zhōng end / finish / conclusion 終獻
273 3 chí to go quickly or swiftly 先以一人馳馬前導
274 3 gào to tell / to say / said / told 新廟告成
275 3 shī teacher 巍乎聖師
276 3 horse 先以一人馳馬前導
277 3 zhǐ purport / aim / purpose 學士院奏奉敕旨封興國靈應王
278 3 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 大定八年五月
279 3 yóu also / as if / still 於今猶監
280 3 currency / coins / legal tender 奠幣
281 3 a talisman / a charm 協符乎乾造
282 3 to look after / to attend to 顧儒臣曰
283 3 xiāng each other / one another / mutually 有相之道
284 3 guāng light 以光萬世
285 3 yǎn to establish 兼兗國公親承聖教者也
286 3 míng measure word for people 迄大定更為之錫名
287 3 shěn much more / still more 矧王業所因
288 3 to sacrifice / to give up 犧尊一
289 3 huī a badge / an insignia 申以徽冊
290 3 bìng and / furthermore / also 正位並從祀藉尊
291 3 chóng high / dignified / lofty 增崇儒宮
292 3 ancestor / forefather 漢祖祝版請禦署
293 3 zào to make / to build / to manufacture 止造茶食等物
294 3 fēn to separate / to divide into parts 分獻官二
295 3 yǒng perpetually / eternally / forever 臨江永歎
296 3 chén minister / statesman / official 顧儒臣曰
297 3 yán color 與顏子相對
298 3 shì matter / thing / item 爰修祀事
299 3 如此 rúcǐ in this way / so 使萬世高仰如此
300 3 zuò to do 廟堂作新
301 3 鎮安 zhènān Zhen'an 鎮安公
302 3 zhǔ owner 方嶽之神各有所主
303 3 past / former times 昔太祖征遼
304 3 帝王 dìwáng an emperor / a regent / a monarch 諸前代帝王
305 3 dài to represent / to substitute / to replace 諸前代帝王
306 3 lóng dragon 宜依唐仲春祭五龍祠故事
307 3 chēng to call / to address 不足以稱焉
308 3 dāng to be / to act as / to serve as 典章文物當粲然備具
309 3 cháng to taste 嘗加封號廟額
310 3 ān calm / still / quiet / peaceful 承安二年
311 3 léi lei / a large earthenware wine jar 罍二
312 3 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 至於前古帝王
313 3 chōng to fill / to be full / to supply 博士充
314 3 gǔn a ceremonial dress worn by the emperor 桓圭袞衣
315 3 山陵 shānlíng mountain and hills 敕封山陵地大房山神為保陵公
316 3 to bring up / to rear 重五于鞠場
317 3 liǎng two 兩廡各設象尊二
318 3 wěi great / robust 偉矣素王
319 3 already / since 王綱既墜
320 3 huáng royal / imperial 皇統元年二月戊子
321 3 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 酒二十瓶
322 3 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故肇基王跡
323 3 to join / to combine 合行下詳定
324 3 zhì to place / to lay out 如於廟後或左右置祠
325 3 尚書省 Shàngshū shěng Imperial Secretariat 尚書省奏
326 3 liú to flow / to spread / to circulate 有承其流
327 3 special / unique / distinguished 特封安平侯
328 3 shí food / food and drink 廟食之享
329 3 a final particle 豈不偉歟
330 3 bǎn board / plank / plate / slab 祝板各一
331 3 zhān to look at 瞻彼旱麓
332 3 zuǒ left 左丞匡
333 3 niǎn a hand-cart 皇帝靴袍乘輦
334 3 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 議所以尊崇之典
335 3 biān a bamboo container for food 鄒國公每位籩豆各十
336 3 斯文 sīwén cultivated 斯文伊始
337 3 kāi to open 顓頊於開州
338 3 fēng wind 風猷至粹
339 3 jiǔ nine 冠九旒
340 3 zhù to help / to assist 文武群臣助奠
341 3 上京 shàngjīng Shangjing 敕封上京護國林神為護國嘉廕侯
342 3 to fly 各乘所常習馬
343 3 bái white 厥惟長白
344 3 cosmos / universe 宜修祠宇
345 3 bāng nation / country / state 實惟我舊邦之鎮
346 3 shòu to suffer / to be subjected to 受天明命
347 3 zài in / at 長白山在興王之地
348 3 liǔ willow 行射柳
349 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 斷而不能接去者
350 3 豈不 qǐbù how can it be that? 豈不偉歟
351 3 suì to comply with / to follow along 遂享帝王之尊稱
352 3 前導 qiándǎo to lead the way 宣徽使前導
353 3 鄒國 Zōu Guó state of Zou 鄒國公功扶聖教者也
354 3 zhēn virtuous / chaste / pure 勒忱辭於貞琰
355 3 wěi to delegate / to commission 每歲委本縣長官春秋致祭
356 3 extensive / full 非直後世彌文
357 3 xián virtuous / worthy 七十二賢
358 3 國家 guójiā country / nation / state 伏睹國家承平日久
359 3 zhe indicates that an action is continuing 著為令
360 3 zhèn I / we 朕時邁舊邦
361 3 二十七 èrshíqī 27 自漢高祖以下二十七帝不署
362 3 qiǎn to send / to dispatch 今遣某官某
363 3 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 百官班俟于球場樂亭南
364 3 female / feminine 穀神二賢創制女直文字
365 3 dào way / road / path 以其道可尊
366 2 學士 xuéshì bachelor degree 而令學士院定撰祝文
367 2 yǐn to lead / to guide 引皇太子以下先出
368 2 以來 yǐlái since 生民以來
369 2 to support /to help 鄒國公功扶聖教者也
370 2 yǎn to overflow / to spill over / to spread out 惟神其衍靈長之德
371 2 四方 sì fāng all sides 四方之所觀仰
372 2 tent 袞冕幄次
373 2 社稷 shèjì the gods of earth and grain 不若止從外路祭社稷及釋奠文宣王例
374 2 共用 gòngyòng commons / public use 共用羊八
375 2 yùn to move / to transport / to use / to apply 實相興運
376 2 二月 èryuè February / the Second Month 皇統元年二月戊子
377 2 xiào result / effect 佳江神之效靈
378 2 guǐ a square basket of bamboo 簠簋各二
379 2 meaning / sense 禮由義起
380 2 to attain / to reach 即麻達葛山也
381 2 chū at first / at the beginning / initially 初獻盥洗
382 2 shí ten 鄒國公每位籩豆各十
383 2 xiàng to appear / to seem / to resemble 禮宜遷孟子像于宣聖右
384 2 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 幽贊乎坤元
385 2 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 武皆垂世立教之君
386 2 江神 jiāng shén a river spirit 江神助順
387 2 tāng soup
388 2 河水 hé shuǐ river water 瀘溝河水勢泛決齧民田
389 2 承平 chéngpíng (periods of) peace and prosperity / peaceful 伏睹國家承平日久
390 2 jiē to join 又以手接而馳去者
391 2 十七 shíqī seventeen 大定十七年
392 2 尊崇 zūnchóng to respect / to revere / to admire / to honor / to venerate 禮合尊崇
393 2 to clear streets when emperor tours 太祖伐遼嘗駐蹕於此
394 2 帝嚳 Dì Kù Di Ku / Emperor Ku 祭帝嚳
395 2 功臣 gōngchén a minister who has given outstanding service 我朝創業功臣
396 2 五嶽 Wǔ Yuè Five Sacred Mountains 蓋古者五嶽視三公
397 2 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 二十七年春正月
398 2 鎮海 zhènhǎi Zhenhai 望祀嶽鎮海瀆
399 2 jùn a commandery / a prefecture 貞獻郡王廟
400 2 hàn Han Chinese 漢祖祝版請禦署
401 2 wàn ten thousand 同垂萬祀
402 2 shùn to obey 江神助順
403 2 yìn shade 嘉廕侯
404 2 hàn a writing brush / a pen / a pencil 以秦王宗翰同子房配武成王
405 2 開元 Kāi Yuán Kai Yuan 開元禮
406 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 為善不可不勉
407 2 popular / common 亦遼俗也
408 2 xìn to believe / to trust 圭同信圭
409 2 zhí office / post 神其受職
410 2 suī although / even though 孔子雖無位
411 2 jiàn to recommend / to elect 粹精薦瑞
412 2 上都 Shàngdū Shangdu / Xanadu / Shangtu / Chandu / Xandu / Kemenfu / Kaipingfu 上都隆化
413 2 巍然 wēirán majestic / towering / imposing 巍然聖真
414 2 我國 wǒ guó my country / my land 我國既定鼎于燕
415 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 請禦署固宜
416 2 Lu River 瀘溝河神
417 2 to cut down 太祖伐遼嘗駐蹕於此
418 2 pái row / rank / line 排食拋盞畢
419 2 guǎng wide / large / vast 而終南有廣惠之號
420 2 樽罍 zūnléi earthen liquor jar 實樽罍
421 2 Shandong 葉魯
422 2 bǎi one hundred 廣袤百里
423 2 酌獻 zhuóxiàn to honor a deity with wine 兗國公酌獻
424 2 nán difficult / arduous / hard 難之
425 2 其中 qízhōng among 薦食物其中
426 2 fěi round or oval covered-baskets with short legs 篚勺各二
427 2 a small room facing or to the side of the main hall or veranda 兩廡各設象尊二
428 2 zhuī to pursue / to chase 遹追遺風
429 2 liè ardent / intense 詔建昭烈武成王廟于闕庭之右
430 2 子房 zǐfáng ovary 以秦王宗翰同子房配武成王
431 2 名山 míngshān famous mountain 古之名山
432 2 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 皇太子以下百官皆詣褥位
433 2 聖像 shèngxiàng icon / iconic / religious image / figure 當于宣聖像左右列之
434 2 zhù to be stationed at / reside at 太祖伐遼嘗駐蹕於此
435 2 qīng clear / pure / clean 世宗愛此山勢衍氣清
436 2 擊球 jīqiú to bat / to hit a ball 擊球之戲
437 2 fāng square / quadrilateral / one side 群方所視
438 2 jìng still / calm 靜甯之曲
439 2 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 精明感通
440 2 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 洪惟世宗
441 2 xiù refined / elegant / graceful 秀撥混厚
442 2 宗廟 zōngmiào a temple 又七日祈宗廟
443 2 於都 yúdōu Yudu 又卜日於都門北郊
444 2 to enter 前代無創制文字入孔子廟故事
445 2 lín a wood / a forest / a grove 敕封上京護國林神為護國嘉廕侯
446 2 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 太常博士溫蒂罕天興言
447 2 zēng to increase / to add to / to augment 增崇儒宮
448 2 a period of time / phase / stage 敕命依期降祝板
449 2 fèng to offer / to present 學士院奏奉敕旨封興國靈應王
450 2 a ditch / a sluice / a gutter / a drain 望祀嶽鎮海瀆
451 2 yuàn a school 而令學士院定撰祝文
452 2 聖教 shèngjiāo sacred teachings 兼兗國公親承聖教者也
453 2 qīn relatives 兼兗國公親承聖教者也
454 2 二十 èrshí twenty 酒二十瓶
455 2 安寧 ānníng peaceful / tranquil / calm 安寧之曲
456 2 zhēn real / true / genuine 巍然聖真
457 2 gān dry 協符乎乾造
458 2 yáo to shake 左右搖肘
459 2 成湯 Chéng Tāng Tang of Shang 成湯於河中府
460 2 to protect / to guard 敕封上京護國林神為護國嘉廕侯
461 2 無窮 wúqióng endless / inexhaustible 垂教無窮
462 2 de potential marker 禁無得樵采弋獵
463 2 mào countenance / appearance 嚴廟貌
464 2 文字 wénzì character / script / writing / written language / writing style / phraseology 穀神二賢創制女直文字
465 2 zhuàng form / appearance / shape 如舟狀
466 2 pond / pool / marsh / swamp 厓澤布氣
467 2 leaf / foliage / petal 葉魯
468 2 precedent / example 不若止從外路祭社稷及釋奠文宣王例
469 2 squares 神之來格
470 2 yōu distant / far 寶藏攸興
471 2 shèng to beat / to win / to conquer 能奪得鞠擊人網囊者為勝
472 2 a time 袞冕幄次
473 2 duì to / toward 對越神休
474 2 shàng still / yet / to value 尚其聰明
475 2 chéng to mount / to climb onto 皇帝靴袍乘輦
476 2 陶唐 táotáng Taotang 陶唐於平陽府
477 2 pǐn product / goods / thing 官以四品官已下
478 2 huán big 桓圭袞衣
479 2 jué he / she / it 厥惟長白
480 2 dǎo to pray / to entreat / to beg / to plead 前代河水為患屢禱有應
481 2 four 肆予沖人
482 2 報功 bàogōng to report a heroic deed / to mention somebody in dispatches 而崇德報功理亦有當然者
483 2 kuāng to correct / to restore / to revise 完顏匡等言
484 2 guī to go back / to return 神保聿歸
485 2 dēng to rise / to mount / to board / to climb 樂用登歌
486 2 八月 bāyuè August / the Eighth Month 明昌六年八月
487 2 使 shǐ to make / to cause 使萬世高仰如此
488 2 zhuì to fall down / to drop / to sink 斯文不墜
489 2 政事 zhèngshì politics / government affairs 平章政事鎰
490 2 xiàn county 鄭州河陰縣聖後廟
491 2 guān to look at / to watch / to observe 四方之所觀仰
492 2 to open 啟昌期於幽贊
493 2 zhī to respect 祗循典禮
494 2 that / those 瞻彼旱麓
495 2 jiǔ old 伏睹國家承平日久
496 2 chǐ chi / a Chinese foot / a foot 為架高五六尺
497 2 yān where / how 不足以稱焉
498 2 jīng to go through / to experience 言而為經
499 2 sufficient / enough 自今觀之無足言矣
500 2 róng to hold / to contain 登降有容

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安平 ānpíng Anping
安仁 ānrén Anren
白山 báishān Baishan
八月 bāyuè August / the Eighth Month
北郊 Běijiāo Beijiao
北岳 北嶽 běiyuè Mt Heng
Biàn
 1. Bian River
 2. Henan
 3. Bian
亳州 bózhōu Bozhou
参知政事 參知政事 cānzhī zhèngshì Assistant Administrator
长白山 長白山 chángbáishān Changbaishan / Baekdu Mountains
chéng Cheng
成汤 成湯 Chéng Tāng Tang of Shang
成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou
楚王 chǔ wáng Prince of Chu
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
大安 dà'ān
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an / Ta'an
 5. Da'an / Ta'an
大房山 dàfáng shān Dafang Shan
帝喾 帝嚳 Dì Kù Di Ku / Emperor Ku
都畿 dūjī Duji
都水监 都水監 Dūshuǐ Jiàn Waterway Inspector
二月 èryuè February / the Second Month
房山 Fáng Shān Fang Shan
伏牺 伏犧 fúxī Fuxi
抚州 撫州 fǔzhōu Fuzhou
管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong
光武 guāngwǔ Guangwu
冠冕 guānmiǎn royal crown / official hat / official / leader / chief / elegant and stately
国子监 國子監 Guó Zǐ Jiàn Imperial Academy
谷神 穀神 gǔshén Harvest God
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
汉高祖 漢高祖 Hàn Gāo Zǔ Han Gao Zu / Liu Bang
汉人 漢人 Hàn rén Han Chinese person or people
韩信 韓信 Hánxìn Han Xin
河阴 河陰 Héyīn Heyin
河中 hézhōng Hezhong
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
黄河 黃河 Huánghé Yellow River
会宁 會寧 huìníng Huining
混同江 hùntóng jiāng Amur River / Huntong River
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
静宁 靜寧 jìngníng Jingning
京兆府 jīngzhàofǔ Jingzhao
开元 開元 Kāi Yuán Kai Yuan
开宝 開寶 kāibǎo Kaibao Reign of Emperor Taizu of Song
孔子 Kǒngzi Confucius
孔子庙 孔子廟 Kǒngzi miào Confucius Temple
乐亭 樂亭 lètíng Laoting
礼部 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites
礼部尚书 禮部尚書 lǐbùshàngshū Director of Board of Rites
临江 臨江 línjiāng Linjiang
临幸 臨幸 línxìng to go in person (of emperor) / to copulate with a concubine (of emperor)
六月 liùyuè June / the Sixth Month
丽泽 麗澤 lìzé Lize
隆化 lónghuà Longhua
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
Lu River
孟子 Mèng Zǐ
 1. Mencius / Mengzi
 2. Mencius / Mengzi
慕容 Mùróng Murong
南门 南門 Nán mén South Gate
能夺 能奪 néngduó Māra
女娲 女媧 Nǚ Wā Nu Wa
平阳 平陽 Píngyáng Pingyang / Linfen
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers
上帝 Shàngdì
 1. God
 2. Lord on High
上都 Shàngdū Shangdu / Xanadu / Shangtu / Chandu / Xandu / Kemenfu / Kaipingfu
上京 shàngjīng Shangjing
尚书省 尚書省 Shàngshū shěng Imperial Secretariat
神农 神農 Shén Nóng Emperor Shen Nong
神秀 Shén Xiù Shen Xiu
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
世宗 shìzōng
 1. King Sejong the Great / Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
Shùn Emperor Shun
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
太白 Tài Bái Taebaek
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
太常寺 Tàichángsì Court of Imperial Sacrifices
太虚法师 太虛法師 tàixū fǎshī Taixu
陶唐 táotáng Taotang
天台 Tiāntái
 1. Tiantai / T'ien-tai
 2. Tiantai / Tiantai School
王猛 wángměng Wang Meng
完颜 完顏 Wányán Wanyan clan
文宣王 Wénxuān Wáng Xiao Zi Liang / Wenxuan Wang
五帝 Wǔ Dì Five Emperors
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
五岳 五嶽 Wǔ Yuè Five Sacred Mountains
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
夏禹 xiàYǔ Yu the Great
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣徽使 xuānhuīshǐ Commissioner of Court Palace Attendants / Palace Provisions Commisioner
轩辕 軒轅 xuānyuán Xuanyuan
兖州 兗州 Yǎnzhōu
 1. Yanzhou
 2. Yanzhou
yáo Yao
应顺 應順 yīngshùn Yingshun
有夏 yǒuxià China
 1. Emperor Yu
 2. Yu
虞舜 yú shùn Yu Shun / Emperor Shun
于都 於都 yúdōu Yudu
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
镇安 鎮安 zhènān Zhen'an
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
郑州 鄭州 Zhēngzhōu Zhengzhou
镇海 鎮海 zhènhǎi Zhenhai
中原 zhōng yuán the Central Plains of China
重九 zhòngjiǔ the Double Ninth Festival
终南 終南 zhōngnán Zhongnan
重五 zhòngwǔ Dragon Boat Festival
中元 zhōngyuán Ghost festival
周官 Zhōu Guān
 1. Zhou Li / Zhou Guan / Rites of Zhou
 2. Zhou Guan / Officers of Zhou
周文王 Zhōu Wén Wáng King Wen of Zhou
盩厔 Zhōuzhì Zhouzhi
颛顼 顓頊 Zhuān xū Zhuan Xu
诸生 諸生 zhūshēng Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards
邹国 鄒國 Zōu Guó state of Zou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English