Glossary and Vocabulary for The Analects of Confucius 《論語》, 19. 《子張》 Zi Zhang

Contents

  1. Frequencies of Lexical Words
  2. Frequencies of all Words
  3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 32 yuē to speak / to say 子張曰
2 21 child / son 子夏之門人問交於子張
3 14 xià summer 子夏之門人問交於子張
4 10 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子尊賢而容眾
5 9 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong 子貢曰
6 8 rén person / people / a human being 於人何所不容
7 7 dào way / road / path 君子學以致其道
8 7 夫子 fūzǐ master 吾聞諸夫子
9 7 can / may / permissible 其可已矣
10 6 仲尼 Zhòng Ní Zhong Ni 仲尼焉學
11 6 子張 zǐ zhāng Zi Zhang 子張
12 5 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 未信則以為厲己也
13 5 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 其不可者拒之
14 5 曾子 céngzǐ Ceng Zi 曾子曰
15 5 néng can / able 焉能為有
16 4 shū father's younger brother 叔孫武叔語大夫於朝
17 4 xián virtuous / worthy 君子尊賢而容眾
18 4 guò to cross / to go over / to pass 小人之過也必文
19 4 wèi Eighth earthly branch 未信則以為厲己也
20 4 xìn to believe / to trust 君子信而後勞其民
21 4 xué to study / to learn 君子學以致其道
22 4 wèn to ask 子夏之門人問交於子張
23 4 to think / consider / to ponder 見得思義
24 4 jiàn to see 士見危致命
25 4 yóu to swim 子游曰
26 3 wén to hear 子夏聞之曰
27 3 rén a kernel / a pit 仁在其中矣
28 3 to exceed / to transcend / to cross over 大德不踰閑
29 3 qiáng wall 譬之宮牆
30 3 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 致遠恐泥
31 3 日月 rì yuè the sun and moon 如日月之食焉
32 3 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 喪思哀
33 3 sàng to lose / to die 喪思哀
34 3 yán to speak / to say / said 聽其言也厲
35 3 to ward off with hand / to defend 其不可者拒之
36 3 to reach 賜之牆也及肩
37 3 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 賢者識其大者
38 2 孫武 Sūn Wǔ Sunzi / Sun Tzu / Sun Wu 叔孫武叔語大夫於朝
39 2 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 日知其所亡
40 2 father 其不改父之臣
41 2 Germany 執德不弘
42 2 cháo to face 衛公孫朝問於子貢曰
43 2 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬諸草木
44 2 shì a gentleman / a knight 士見危致命
45 2 è evil / vice 是以君子惡居下流
46 2 nán difficult / arduous / hard 難與並為仁矣
47 2 a whetstone 聽其言也厲
48 2 不知 bùzhī do not know 多見其不知量也
49 2 shī teacher 孟氏使陽膚為士師
50 2 to stand 所謂立之斯立
51 2 mèng first month 孟莊子之孝也
52 2 文武 wén wǔ civil and military 文武之道
53 2 mín the people / citizen / subjects 君子信而後勞其民
54 2 huǐ to destroy 叔孫武叔毀仲尼
55 2 shí knowledge / understanding 賢者識其大者
56 2 residence / dwelling 百工居肆以成其事
57 2 一言 yīyán one sentence / brief remark 君子一言以為知
58 2 xiǎo small / tiny / insignificant 小德出入可也
59 2 wáng to die 焉能為亡
60 2 門人 mén rén disciple 子夏之門人問交於子張
61 2 zhī to know 日知其所亡
62 1 shǐ beginning / start 有始有卒者
63 1 to die 其死也哀
64 1 mud 致遠恐泥
65 1 skin 孟氏使陽膚為士師
66 1 qíng feeling / emotion / mood 如得其情
67 1 to give / to bestow favors 賜之牆也及肩
68 1 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多見其不知量也
69 1 shāng to injure / to wound / to be injured 其何傷於日月乎
70 1 博學 bóxué learned / erudite 博學而篤志
71 1 不為 bùwéi to not do 是以君子不為也
72 1 進退 jìntuì to advance or retreat / knowing when to come and when to leave / a sense of propriety 進退
73 1 jiāo to deliver / to turn over / to pay 子夏之門人問交於子張
74 1 gōng a palace 譬之宮牆
75 1 suí to soothe / to appease / to pacify 綏之斯來
76 1 嘉善 jiāshàn Jiashan 嘉善而矜不能
77 1 小道 xiǎo dào bypath / trail 雖小道
78 1 sān three 君子有三變
79 1 jiàn to remonstrate / to admonish 信而後諫
80 1 xíng to walk / to move 道之斯行
81 1 chén Chen 陳子禽謂子貢曰
82 1 gǎi to change / to alter 其不改父之臣
83 1 liàng a quantity / an amount 多見其不知量也
84 1 jiā house / home / residence 夫子之得邦家者
85 1 to sacrifice to / to worship 祭思敬
86 1 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi 孟莊子之孝也
87 1 bāng nation / country / state 夫子之得邦家者
88 1 to die 有始有卒者
89 1 不容 bùróng to not tolerate / to not allow 於人何所不容
90 1 gòng a tribute / a gift 子服景伯以告子貢
91 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執德不弘
92 1 yǒu friend / companion 吾友張也
93 1 不亦 bùyì is that not also? 不亦宜乎
94 1 wèi to guard / to protect / to defend 衛公孫朝問於子貢曰
95 1 lái to come 綏之斯來
96 1 sǎo to sweep / to clear away 當洒掃
97 1 gōng an artisan / a craftsman / a worker 百工居肆以成其事
98 1 其事 qí shì that thing / this thing 百工居肆以成其事
99 1 wén writing / text 小人之過也必文
100 1 天下 tiānxià China 天下之惡皆歸焉
101 1 下流 xiàliú low-class / mean and lowly / vulgar / obscene 是以君子惡居下流
102 1 shí food / food and drink 如日月之食焉
103 1 大賢 Dà Xián Daxian 我之大賢與
104 1 wèi to call 陳子禽謂子貢曰
105 1 wàng to gaze / to look towards 望之儼然
106 1 area / district / region / ward 區以別矣
107 1 proper / suitable / appropriate 不亦宜乎
108 1 丘陵 qiūlíng hills 丘陵也
109 1 end / final stage / latter part 抑末也
110 1 zhòng many / numerous 君子尊賢而容眾
111 1 堂堂 tángtáng grand / magnificent / stately / majestic appearance 堂堂乎張也
112 1 jiān shoulder 賜之牆也及肩
113 1 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren 小人之過也必文
114 1 to press down 抑末也
115 1 jìn nearby 切問而近思
116 1 day of the month / a certain day 日知其所亡
117 1 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 百官之富
118 1 dòng to move / to act 動之斯和
119 1 to be fond of / to like 則哀矜而勿喜
120 1 宗廟 zōngmiào a temple 不見宗廟之美
121 1 zhǐ to stop / to halt 喪致乎哀而止
122 1 yōu excellent / superior 仕而優則學
123 1 xiào to be filial 孟莊子之孝也
124 1 zhèng government / administration 與父之政
125 1 公孫 Gōngsūn Gongsun 衛公孫朝問於子貢曰
126 1 草木 cǎo mù vegetation 譬諸草木
127 1 mén door / gate / doorway / gateway 得其門者或寡矣
128 1 學而優則仕 xué ér yōu zé shì one who is successful in one's studies, can become an official 學而優則仕
129 1 yún cloud 夫子之云
130 1 gōng respectful / polite / reverent 子為恭也
131 1 可觀 kěguān worth viewing 必有可觀者焉
132 1 在其中 zàiqízhōng therein / wherein 仁在其中矣
133 1 chén minister / statesman / official 其不改父之臣
134 1 bǎi one hundred 百工居肆以成其事
135 1 wēn warm / lukewarm 即之也溫
136 1 zhòu Emperor Zhou 紂之不善
137 1 big / great / huge / large / major 賢者識其大者
138 1 rich / wealthy 百官之富
139 1 hóng liberal / great 執德不弘
140 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 民散久矣
141 1 guǎ few 得其門者或寡矣
142 1 qīn relatives 必也親喪乎
143 1 chuán to transmit 孰先傳焉
144 1 shì an official 仕而優則學
145 1 shēng to ascend / to go up 猶天之不可階而升也
146 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 嘉善而矜不能
147 1 zhuì to fall down / to drop / to sink 未墜於地
148 1 shǔ to count 夫子之牆數仞
149 1 不慎 bùshèn incautious / inattentive 言不可不慎也
150 1 致命 zhìmìng fatal / mortal / deadly / to sacrifice one's life 士見危致命
151 1 何所 hésuǒ where / what place 於人何所不容
152 1 哀矜 āijīn to take pity on / to feel sorry for 則哀矜而勿喜
153 1 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如是之甚也
154 1 hòu after / later 孰後倦焉
155 1 biàn to change / to alter 君子有三變
156 1 見得 jiànde to seem / to appear / (in a negative or interrogative sentence) to be sure 見得思義
157 1 出入 chūrù to go out and come in 小德出入可也
158 1 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 月無忘其所能
159 1 大夫 dàifu doctor 叔孫武叔語大夫於朝
160 1 hǎo good 窺見室家之好
161 1 不得其門而入 bùdé qí mén ér rù to be unable to get in / to fail to find a proper approach to handling sth 不得其門而入
162 1 小子 xiǎozi a boy 子夏之門人小子
163 1 to make a false accusation / to defame 焉可誣也
164 1 zài in / at 在人
165 1 jǐng sunlight 子服景伯以告子貢
166 1 kǒng fearful / apprehensive 致遠恐泥
167 1 應對 yìngduì to respond / to answer / to reply 應對
168 1 xiān first 孰先傳焉
169 1 室家 shìjiā husband and wife 窺見室家之好
170 1 serious / critical 信道不篤
171 1 tiān day 猶天之不可階而升也
172 1 meaning / sense 見得思義
173 1 láo to toil 君子信而後勞其民
174 1 大德 dàdé most virtuous 大德不踰閑
175 1 clothes / dress / garment 子服景伯以告子貢
176 1 告子 Gào Zǐ Gao Zi 子服景伯以告子貢
177 1 guī to go back / to return 天下之惡皆歸焉
178 1 four 百工居肆以成其事
179 1 使 shǐ to make / to cause 孟氏使陽膚為士師
180 1 qín birds / fowl 陳子禽謂子貢曰
181 1 zūn to honor / to respect 君子尊賢而容眾
182 1 shàng top / a high position 上失其道
183 1 róng glory / honor 其生也榮
184 1 shì clan / a branch of a lineage 孟氏使陽膚為士師
185 1 bàng to slander / to defame / to speak ill of 未信則以為謗己也
186 1 desire 人雖欲自絕
187 1 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 其惟聖人乎
188 1 to sprinkle / to splash 當洒掃
189 1 juàn be tired of, weary 孰後倦焉
190 1 所聞 suǒwén what one hears 異乎吾所聞
191 1 yǎng to look up 人皆仰之
192 1 father's elder brother / uncle 子服景伯以告子貢
193 1 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 紂之不善
194 1 yuè month 月無忘其所能
195 1 jiē stairs / steps 猶天之不可階而升也
196 1 yuǎn far / distant 致遠恐泥
197 1 自絕 zìjué to voluntarily sever 人雖欲自絕
198 1 different / other 異乎吾所聞
199 1 不見 bújiàn to not see 不見宗廟之美
200 1 soil / ground / land 未墜於地
201 1 róng to hold / to contain 君子尊賢而容眾
202 1 為難 wéinán to make things difficult for 為難能也
203 1 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 切問而近思
204 1 dialect / language / speech 叔孫武叔語大夫於朝
205 1 所謂 suǒwèi so-called 所謂立之斯立
206 1 shēng to be born / to give birth 其生也榮
207 1 tīng to listen 聽其言也厲
208 1 shī to lose 上失其道
209 1 měi beautiful 不見宗廟之美
210 1 好學 hǎoxué easily to study 可謂好學也已矣
211 1 jīn to pity / feel sorry for 嘉善而矜不能
212 1 篤志 dǔzhì steadfast / with single-minded devotion 博學而篤志
213 1 jìng to respect /to honor 祭思敬
214 1 kuī to peep / to watch / to spy on / to pry 窺見室家之好
215 1 wéi dangerous / precarious 士見危致命
216 1 信道 xìndào a signal path / a channel 信道不篤
217 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 百工居肆以成其事
218 1 yáng sun 孟氏使陽膚為士師

Frequencies of all Words

Top 283

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 44 zhī him / her / them / that 子夏之門人問交於子張
2 37 also / too 如之何其拒人也
3 32 yuē to speak / to say 子張曰
4 21 child / son 子夏之門人問交於子張
5 18 his / hers / its / theirs 其可已矣
6 14 xià summer 子夏之門人問交於子張
7 12 yān where / how 焉能為有
8 10 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 君子尊賢而容眾
9 10 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子尊賢而容眾
10 9 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong 子貢曰
11 9 in / at 子夏之門人問交於子張
12 9 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 可者與之
13 8 rén person / people / a human being 於人何所不容
14 8 expresses question or doubt 異乎吾所聞
15 8 final particle 其可已矣
16 7 dào way / road / path 君子學以致其道
17 7 夫子 fūzǐ master 吾聞諸夫子
18 7 not / no 執德不弘
19 7 can / may / permissible 其可已矣
20 7 yǒu is / are / to exist 焉能為有
21 6 otherwise / but / however 未信則以為厲己也
22 6 仲尼 Zhòng Ní Zhong Ni 仲尼焉學
23 6 子張 zǐ zhāng Zi Zhang 子張
24 5 wèi for / to 焉能為有
25 5 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 未信則以為厲己也
26 5 such as / for example / for instance 如之何其拒人也
27 5 and 可者與之
28 5 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 其不可者拒之
29 5 what / where / which 如之何其拒人也
30 5 曾子 céngzǐ Ceng Zi 曾子曰
31 5 néng can / able 焉能為有
32 4 shū father's younger brother 叔孫武叔語大夫於朝
33 4 xián virtuous / worthy 君子尊賢而容眾
34 4 guò to cross / to go over / to pass 小人之過也必文
35 4 wèi Eighth earthly branch 未信則以為厲己也
36 4 xìn to believe / to trust 君子信而後勞其民
37 4 xué to study / to learn 君子學以致其道
38 4 wèn to ask 子夏之門人問交於子張
39 4 no 月無忘其所能
40 4 to think / consider / to ponder 見得思義
41 4 jiàn to see 士見危致命
42 4 I 異乎吾所聞
43 4 de potential marker 如得其情
44 4 yóu to swim 子游曰
45 4 this 所謂立之斯立
46 3 wén to hear 子夏聞之曰
47 3 rén a kernel / a pit 仁在其中矣
48 3 certainly / must / will / necessarily 必有可觀者焉
49 3 to exceed / to transcend / to cross over 大德不踰閑
50 3 jiē all / each and every / in all cases 天下之惡皆歸焉
51 3 qiáng wall 譬之宮牆
52 3 I / me / my 我之大賢與
53 3 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 致遠恐泥
54 3 日月 rì yuè the sun and moon 如日月之食焉
55 3 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 喪思哀
56 3 sàng to lose / to die 喪思哀
57 3 yán to speak / to say / said 聽其言也厲
58 3 to ward off with hand / to defend 其不可者拒之
59 3 so as to / in order to 百工居肆以成其事
60 3 to reach 賜之牆也及肩
61 3 zhū all / many / various 譬諸草木
62 3 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 賢者識其大者
63 2 孫武 Sūn Wǔ Sunzi / Sun Tzu / Sun Wu 叔孫武叔語大夫於朝
64 2 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 日知其所亡
65 2 father 其不改父之臣
66 2 Germany 執德不弘
67 2 cháo to face 衛公孫朝問於子貢曰
68 2 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬諸草木
69 2 shì a gentleman / a knight 士見危致命
70 2 è evil / vice 是以君子惡居下流
71 2 shú which 孰先傳焉
72 2 zhāng a sheet / a leaf 吾友張也
73 2 nán difficult / arduous / hard 難與並為仁矣
74 2 a whetstone 聽其言也厲
75 2 yóu also / as if / still 猶可踰也
76 2 不知 bùzhī do not know 多見其不知量也
77 2 shī teacher 孟氏使陽膚為士師
78 2 to stand 所謂立之斯立
79 2 mèng first month 孟莊子之孝也
80 2 文武 wén wǔ civil and military 文武之道
81 2 mín the people / citizen / subjects 君子信而後勞其民
82 2 suī although / even though 雖小道
83 2 self 未信則以為厲己也
84 2 huǐ to destroy 叔孫武叔毀仲尼
85 2 shí knowledge / understanding 賢者識其大者
86 2 residence / dwelling 百工居肆以成其事
87 2 一言 yīyán one sentence / brief remark 君子一言以為知
88 2 而後 érhòu after that / then 君子信而後勞其民
89 2 xiǎo small / tiny / insignificant 小德出入可也
90 2 wáng to die 焉能為亡
91 2 already / afterwards 其可已矣
92 2 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以君子不為也
93 2 門人 mén rén disciple 子夏之門人問交於子張
94 2 shì is / are / am / to be 是難能也
95 2 zhī to know 日知其所亡
96 1 shǐ beginning / start 有始有卒者
97 1 to die 其死也哀
98 1 mud 致遠恐泥
99 1 skin 孟氏使陽膚為士師
100 1 qíng feeling / emotion / mood 如得其情
101 1 to give / to bestow favors 賜之牆也及肩
102 1 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多見其不知量也
103 1 shāng to injure / to wound / to be injured 其何傷於日月乎
104 1 博學 bóxué learned / erudite 博學而篤志
105 1 不為 bùwéi to not do 是以君子不為也
106 1 進退 jìntuì to advance or retreat / knowing when to come and when to leave / a sense of propriety 進退
107 1 jiāo to deliver / to turn over / to pay 子夏之門人問交於子張
108 1 gōng a palace 譬之宮牆
109 1 rèn Chinese fathom 夫子之牆數仞
110 1 suí to soothe / to appease / to pacify 綏之斯來
111 1 嘉善 jiāshàn Jiashan 嘉善而矜不能
112 1 小道 xiǎo dào bypath / trail 雖小道
113 1 sān three 君子有三變
114 1 jiàn to remonstrate / to admonish 信而後諫
115 1 xíng to walk / to move 道之斯行
116 1 chén Chen 陳子禽謂子貢曰
117 1 duì to / toward 對曰
118 1 gǎi to change / to alter 其不改父之臣
119 1 liàng a quantity / an amount 多見其不知量也
120 1 jiā house / home / residence 夫子之得邦家者
121 1 to sacrifice to / to worship 祭思敬
122 1 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi 孟莊子之孝也
123 1 bāng nation / country / state 夫子之得邦家者
124 1 to die 有始有卒者
125 1 不容 bùróng to not tolerate / to not allow 於人何所不容
126 1 gòng a tribute / a gift 子服景伯以告子貢
127 1 naturally / of course / certainly 人未有自致者也
128 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執德不弘
129 1 also / too 而亦何常師之有
130 1 yǒu friend / companion 吾友張也
131 1 不亦 bùyì is that not also? 不亦宜乎
132 1 wèi to guard / to protect / to defend 衛公孫朝問於子貢曰
133 1 lái to come 綏之斯來
134 1 sǎo to sweep / to clear away 當洒掃
135 1 jiāng will / shall (future tense) 人將拒我
136 1 gōng an artisan / a craftsman / a worker 百工居肆以成其事
137 1 其事 qí shì that thing / this thing 百工居肆以成其事
138 1 wén writing / text 小人之過也必文
139 1 天下 tiānxià China 天下之惡皆歸焉
140 1 下流 xiàliú low-class / mean and lowly / vulgar / obscene 是以君子惡居下流
141 1 shí food / food and drink 如日月之食焉
142 1 大賢 Dà Xián Daxian 我之大賢與
143 1 wèi to call 陳子禽謂子貢曰
144 1 wàng to gaze / to look towards 望之儼然
145 1 area / district / region / ward 區以別矣
146 1 bié do not / must not 區以別矣
147 1 proper / suitable / appropriate 不亦宜乎
148 1 丘陵 qiūlíng hills 丘陵也
149 1 end / final stage / latter part 抑末也
150 1 zhòng many / numerous 君子尊賢而容眾
151 1 堂堂 tángtáng grand / magnificent / stately / majestic appearance 堂堂乎張也
152 1 jiān shoulder 賜之牆也及肩
153 1 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren 小人之過也必文
154 1 to press down 抑末也
155 1 jìn nearby 切問而近思
156 1 day of the month / a certain day 日知其所亡
157 1 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 百官之富
158 1 dòng to move / to act 動之斯和
159 1 to be fond of / to like 則哀矜而勿喜
160 1 宗廟 zōngmiào a temple 不見宗廟之美
161 1 zhǐ to stop / to halt 喪致乎哀而止
162 1 yōu excellent / superior 仕而優則學
163 1 xiào to be filial 孟莊子之孝也
164 1 zhèng government / administration 與父之政
165 1 公孫 Gōngsūn Gongsun 衛公孫朝問於子貢曰
166 1 以致 yǐzhì so that 君子學以致其道
167 1 běn measure word for books 本之則無
168 1 草木 cǎo mù vegetation 譬諸草木
169 1 mén door / gate / doorway / gateway 得其門者或寡矣
170 1 學而優則仕 xué ér yōu zé shì one who is successful in one's studies, can become an official 學而優則仕
171 1 yún cloud 夫子之云
172 1 未有 wèiyǒu is not / has never been 人未有自致者也
173 1 gōng respectful / polite / reverent 子為恭也
174 1 how can it be that? 仲尼豈賢於子乎
175 1 可觀 kěguān worth viewing 必有可觀者焉
176 1 在其中 zàiqízhōng therein / wherein 仁在其中矣
177 1 chén minister / statesman / official 其不改父之臣
178 1 bìng and / furthermore / also 難與並為仁矣
179 1 bǎi one hundred 百工居肆以成其事
180 1 wēn warm / lukewarm 即之也溫
181 1 其他 qítā other / else 其他可能也
182 1 zhòu Emperor Zhou 紂之不善
183 1 big / great / huge / large / major 賢者識其大者
184 1 rich / wealthy 百官之富
185 1 hóng liberal / great 執德不弘
186 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 民散久矣
187 1 莫不 mò bù none doesn't / there is none who isn't 莫不有文武之道焉
188 1 guǎ few 得其門者或寡矣
189 1 qīn relatives 必也親喪乎
190 1 chuán to transmit 孰先傳焉
191 1 shì an official 仕而優則學
192 1 shēng to ascend / to go up 猶天之不可階而升也
193 1 云何 yúnhé why 子夏云何
194 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 嘉善而矜不能
195 1 zhuì to fall down / to drop / to sink 未墜於地
196 1 shǔ to count 夫子之牆數仞
197 1 不慎 bùshèn incautious / inattentive 言不可不慎也
198 1 致命 zhìmìng fatal / mortal / deadly / to sacrifice one's life 士見危致命
199 1 何所 hésuǒ where / what place 於人何所不容
200 1 哀矜 āijīn to take pity on / to feel sorry for 則哀矜而勿喜
201 1 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如是之甚也
202 1 hòu after / later 孰後倦焉
203 1 biàn to change / to alter 君子有三變
204 1 可能 kěnéng probably 其他可能也
205 1 見得 jiànde to seem / to appear / (in a negative or interrogative sentence) to be sure 見得思義
206 1 出入 chūrù to go out and come in 小德出入可也
207 1 do not 則哀矜而勿喜
208 1 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 月無忘其所能
209 1 大夫 dàifu doctor 叔孫武叔語大夫於朝
210 1 hǎo good 窺見室家之好
211 1 不得其門而入 bùdé qí mén ér rù to be unable to get in / to fail to find a proper approach to handling sth 不得其門而入
212 1 小子 xiǎozi a boy 子夏之門人小子
213 1 to make a false accusation / to defame 焉可誣也
214 1 zài in / at 在人
215 1 久矣 jiǔyǐ already for a long time 民散久矣
216 1 jǐng sunlight 子服景伯以告子貢
217 1 可謂 kěwèi it could even be said 可謂好學也已矣
218 1 kǒng fearful / apprehensive 致遠恐泥
219 1 應對 yìngduì to respond / to answer / to reply 應對
220 1 xiān first 孰先傳焉
221 1 室家 shìjiā husband and wife 窺見室家之好
222 1 serious / critical 信道不篤
223 1 shén what 不如是之甚也
224 1 tiān day 猶天之不可階而升也
225 1 and 動之斯和
226 1 meaning / sense 見得思義
227 1 láo to toil 君子信而後勞其民
228 1 大德 dàdé most virtuous 大德不踰閑
229 1 clothes / dress / garment 子服景伯以告子貢
230 1 告子 Gào Zǐ Gao Zi 子服景伯以告子貢
231 1 guī to go back / to return 天下之惡皆歸焉
232 1 four 百工居肆以成其事
233 1 使 shǐ to make / to cause 孟氏使陽膚為士師
234 1 qín birds / fowl 陳子禽謂子貢曰
235 1 zūn to honor / to respect 君子尊賢而容眾
236 1 shàng top / a high position 上失其道
237 1 cháng always / ever / often / frequently / constantly 而亦何常師之有
238 1 róng glory / honor 其生也榮
239 1 shì clan / a branch of a lineage 孟氏使陽膚為士師
240 1 wéi only / solely / alone 其惟聖人乎
241 1 bàng to slander / to defame / to speak ill of 未信則以為謗己也
242 1 desire 人雖欲自絕
243 1 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 其惟聖人乎
244 1 promptly / right away / immediately 即之也溫
245 1 to sprinkle / to splash 當洒掃
246 1 juàn be tired of, weary 孰後倦焉
247 1 所聞 suǒwén what one hears 異乎吾所聞
248 1 yǎng to look up 人皆仰之
249 1 father's elder brother / uncle 子服景伯以告子貢
250 1 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 紂之不善
251 1 yuè month 月無忘其所能
252 1 然而 ránér however / yet / but 然而未仁
253 1 dāng to be / to act as / to serve as 當洒掃
254 1 huò or / either / else 得其門者或寡矣
255 1 jiē stairs / steps 猶天之不可階而升也
256 1 yuǎn far / distant 致遠恐泥
257 1 自絕 zìjué to voluntarily sever 人雖欲自絕
258 1 different / other 異乎吾所聞
259 1 不見 bújiàn to not see 不見宗廟之美
260 1 soil / ground / land 未墜於地
261 1 róng to hold / to contain 君子尊賢而容眾
262 1 儼然 yǎnrán like / similarly 望之儼然
263 1 xián idle 大德不踰閑
264 1 為難 wéinán to make things difficult for 為難能也
265 1 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 切問而近思
266 1 yes
267 1 dialect / language / speech 叔孫武叔語大夫於朝
268 1 他人 tārén someone else / other people 他人之賢者
269 1 所謂 suǒwèi so-called 所謂立之斯立
270 1 shēng to be born / to give birth 其生也榮
271 1 tīng to listen 聽其言也厲
272 1 shī to lose 上失其道
273 1 měi beautiful 不見宗廟之美
274 1 好學 hǎoxué easily to study 可謂好學也已矣
275 1 jīn to pity / feel sorry for 嘉善而矜不能
276 1 篤志 dǔzhì steadfast / with single-minded devotion 博學而篤志
277 1 jìng to respect /to honor 祭思敬
278 1 kuī to peep / to watch / to spy on / to pry 窺見室家之好
279 1 wéi dangerous / precarious 士見危致命
280 1 信道 xìndào a signal path / a channel 信道不篤
281 1 gèng more / even more 更也
282 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 百工居肆以成其事
283 1 yáng sun 孟氏使陽膚為士師

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
曾子 céngzǐ Ceng Zi
大贤 大賢 Dà Xián Daxian
告子 Gào Zǐ Gao Zi
公孙 公孫 Gōngsūn Gongsun
嘉善 jiāshàn Jiashan
孙武 孫武 Sūn Wǔ Sunzi / Sun Tzu / Sun Wu
zhòu Emperor Zhou
庄子 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi
子贡 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong
子张 子張 zǐ zhāng Zi Zhang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English